Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná Verze 2/2008 z Platnost

2

3 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy a ŠVP Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Začlenění průřezových témat 14 3 Učební plán Celkový Ročníkový 28 4 Učební osnovy Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Český jazyk a literatura Matematika a její aplikace Matematika Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Člověk a svět práce Doplňující vzdělávací obory Německý jazyk 354 Strana 3 z 427

4 Informatika Přírodovědná praktika Anglická konverzace Společenskovědní praktika Zeměpisná praktika Školní projekty Den Země Zvládnu to Hodnocení žáků a autoevaluace školy 410 Strana 4 z 427

5 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná Motivační název: Předkladatel: Název školy Základní škola Čeladná, příspěvková organizace REDIZO IČ Adresa Čeladná 551 Ředitel Zdenka Přadková Kontakty IZO IČ Telefon www Fax Zřizovatel: Název Obec Čeladná IČ Kontakt Adresa Čeladná 1 PSČ Telefon Fax www celadna.cz Strana 5 z 427

6 2 Charakteristika školy a ŠVP 2.1 Charakteristika školy Velikost školy Základní škola Čeladná, příspěvková organizace nese nový název od , kdy byla rozhodnutím zřizovatele rozdělena na dva samostané právní subjekty - Základní školu a Mateřskou školu. Součásti školy jsou Školní družina a Školní jídelna. Základní škola je úplnou vesnickou školou s 9 postupnými ročníky, vždy s jednou třídou v každém postupném ročníku. Kapacita školy činí 250 žáků, v současnosti ji navštěvuje 174 žáci, průměrná naplněnost třídy tak činí 20 žáků. Vybavení školy Základní škola byla otevřena v roce 1977, v roce 1997 byla dokončena půdní nadstavba školy, v jejíž dvoutřetinové části byly zřízeny byty pro místní občany. Část nadstavby je ponechána případnému dobudování odborných učeben. V roce 2004 byl vypracován projekt komplexní rekonstrukce školy tak, aby vzdělávání žáků probíhalo v podmínkách 21. století. Realizace projektu je rozložena do několika let a závisí na finančních prostředcích, které zřizovatel získá. V první fázi projektu byla již provedena výměna oken, vstupních dveří, rekonstrukce WC ve dvou podlažích a výměna meziokenních vložek na plášti budovy.v roce 2006 byla realizována další etapa rekonstrukce v celkové částce 15 mil. Kč. Zahrnovala komplexní přestavbu a vybavení stravovacího traktu školní budovy- tj. školní kuchyně, školní jídelny, skladových prostor v přízemí a úpravu kanalizace.dokončeno bylo zateplení školní budovy novým pláštěm.v další III. etapě bylo vybudováno školní atletické hřiště, které zůstalo ve správě obce a ve čtvrté etapě sportovní hala, která slouží i jako školní tělocvična, nicméně jejím správcem zůstává obec Čeladná.Dále se počítá s výměnou všech rozvodů vody a elektřiny, podlahových krytin a dispoziční úpravou prvního podlaží, čímž by se mělo zlepšit i pracovní prostředí pro zaměstnance školy. V současnosti má škola 9 kmenových učeben, které mají dostatečný prostor pro výuku, jsou estetické, jsou vybaveny novým stavitelným školním nábytkem, běžnou didaktickou technikou, PC s dataprojektory či interaktivními tabulemi. Žáci mohou využívat odborných učeben hudební výchovy, cizích jazyků, počítačovou učebnu s 26 PC stanicemi připojenými na rychlý internet a vybavenou interaktivní tabulí, učebnu fyziky a chemie,která je současně multimediální učebnou, učebnu pěstitelských prací a učebnu výtvarné výchovy. Některé kmenové učebny jsou upraveny jako poloodborné pracovny pro český jazyk, dějepis a zeměpis. Žáci mohou během každého dne navštěvovat školní informační centrum tj. knihovnu pro děti I. a II. stupně a učitele, studovnu doplněnou o 2 PC stanice připojené na internet. K setkávání žáků, k rozvíjení zájmové činnosti dětí slouží malý sál. O přestávkách či volných hodinách mohou žáci využívat sportovní koutky k hraní stolního tenisu, školní informační centrum a herny.školní bufet nabízí doplňkový prodej dotovaných mléčných školních svačinek, pečiva a zajišťuje pitný režim žákům a zaměstnancům. Po rekonstrukci bychom měli získat pro jeho provoz větší a estetičtější prostředí a rozšířit i nabídku prodávaného sortimentu zboží. Strana 6 z 427

7 Vybavení ICT pro vyučující se postupně zlepšuje dle stanoveného plánu ICT školní NET síť propojuje kanceláře, kabinety pedagogů a sborovnu.učitelé mají k dispozici PC s vysokorychlostním připojením na internet v kabinetech i sborovně a laserovou kopírku. Materiální výukové vybavení školy je na vysoké úrovni - zahrnuje multimediální programy pro všechny vyučované předměty, odbornou literaturu a encyklopedie, nové didaktické pomůcky, mapy, nástěnné obrazy, videoprogramy apod. Velká pozornost je věnována i žákům s SPU a SPCH máme proškoleno 5 pedagogů pro práci se žáky s poruchami učení a školní preventista pracuje se žáky s SPCH. Součástí školy je i školní družina s kapacitou 40 dětí, nyní pracuje jedno oddělení, které se naplňuje do počtu 30 dětí. Školní družina je provozována od 11,40 do 16,00 děti pracují v příjemném, estetickém prostředí. Pedagogický sbor Pedagogický sbor má 14 členů a je plně odborně a pedagogicky kvalifikován, věkový průměr je asi 45 let. Chybí aprobovaní učitelé pro výuku fyziky, hudební výchovy a výtvarné výchovy na II.stupni. Všichni pedagogové se soustavně vzdělávají dle plánu DVPP, který zahrnuje institucionální vzdělávání dané zákonem, jsou proškoleni pro práci na PC. Škola nabízí žákům a rodičům poradenské služby: výchovné poradenství a služby metodika školní prevence. Charakteristika žáků Vedle žáků obce Čeladná školu navštěvují i děti Dětského domova Čeladná a některých přilehlých okrajových částí okolních obcí Pstruží, Nová Dědina, Kunčice p. O. a Ostravice. Dopravní obslužnost pro žáky, kteří dojíždějí, je velmi dobrá. V rámci plánu rekonstrukce školy se připravuje bezbariérová škola. Mezinárodní spolupráce a dlouhodobé projekty Ve školním roce 2008/2009 byla přerušena mezinárodní spolupráce s polskou školou v Katowicích-Chorzow. Důvodem bylo ukončení divadelních přehlídek na této škole, jichž jsme se pravidelně 10 účastnili. Pravidelnými akcemi školy jsou plavecké výcviky pro žáky třídy, lyžařské výcvikové kurzy pro žáky 7. třídy, podle zájmu zahraniční poznávací zájezdy do Anglie, zájezdy do divadla v Ostravě, školní programy pro veřejnost a dva celodenní a celoškolní projekty -Zvládnu to - zaměřené na zvládání mimořádných událostí a projekt Den Země s ekologickým zaměřením. Spolupráce s rodiči Při základní škole pracuje Klub rodičů, řízený výborem, který tvoří zástupci rodičů jednotlivých tříd a pravidelně se setkávají s vedením školy, pomáhají škole i finančně. Škola organizuje 4x ročně třídní schůzky, na nichž jsou rodiče informováni o prospěchu a chovaní žáků, těchto schůzek se dle školního řádu mohou účastnit i žáci a 2x ročně konzultace. Dle dohody mohou rodiče kdykoli požádat vyučující nebo třídního učitele o schůzku. Výchovné a vzdělávací problémy žáků závažnějšího charakteru řeší výchovná komise školy vždy za přítomnosti žáka a rodičů. Své služby nabízí v oblasti kariérního poradenství a vzdělávání výchovný poradce, v oblasti sociální patologie školní preventista. Rodiče jsou o dění ve škole seznamováni prostřednictvím školního časopisu, místního tisku a webových stránek školy. Strana 7 z 427

8 Škola pro rodiče i pro širokou veřejnost připravuje během školního roku několik programů: Vánoční koncert v místním kostele, karneval, Den otevřených dveří a školní oslavu Dne matek. Spolupráce s jinými subjekty Úzce spolupracujeme s obcí, žáci 9. třídy jsou u příležitosti ukončení povinné školní docházky přijímáni starostou na Obecním úřadě, žáci školy vystupují na kulturních akcích pořádaných obcí. Velmi dobrá je spolupráce s Radou školy. Zájmová činnost pro žáky školy je organizovaná ve spolupráci základní školy a již uvedeného Klubu rodičů.dfs Četynka - oddělení pro starší žáky ukončil svou činnost k , v činnosti zůstalo oddělení pro začínající žáky, který převzala jiná vedoucí. Díky této spolupráci škola nabízí dětem poměrně širokou zájmovou činnost. Os školního roku bylo ve škole otevřeno detašované pracoviště ZUŠ ve Frýdlantě n.o., které nabízí tyto obory: hra na klavír, hra na flétnu a výtvarný obor. Škola spolupracuje i s místní knihovnou a dětským domovem. 2.2 Charakteristika ŠVP Zaměření školy 1. Otevřená a partnerská Naše škola bude i nadále otevřená všem žákům, rodičům, široké veřejnosti, bude se snažit respektovat jejich oprávněné potřeby a zájmy. I nadále bude budovat fungující systém partnerských vnitřních i vnějších vztahů. 2. Komunikativní Škola bude otevřeně, přátelsky a zdvořile komunikovat na všech úrovních. 3. Všestranně rozvíjející osobnost žáka Škola nadále povede žáky ke svobodné a tvůrčí práci, samostatnému myšlení a objevování poznatků, odpovědnému rozhodování jak ve výchovně vzdělávacím procesu, tak ve volnočasových aktivitách. 4. Propojená se životem Škola cíleně povede žáky k využívání praktických příkladů ze života školy, okolí a společnosti a povede děti k zodpovědnosti za své chování. 5. Rozvíjející talenty Škola bude systematicky rozvíjet tvůrčí a badatelskou činnost mimořádně nadaných žáků v soutěží, veřejných vystoupení a dalších akcí. 6. Zdravá Škola bude usilovat svou poradenskou činností ve spolupráci s odbornými pracovišti o minimalizaci výskytu sociálně patologických projevů chování žáků. Škola bude nadále integrovat žáky zdravotně znevýhodněné i zdravotně postižené, dobudováním bezbariérové školy nabídne tělesně handicapovaným dětem plné zařazení do školního kolektivu. Strana 8 z 427

9 7. Evropská Škola nabídne širokou možnost práce s informačními technologiemi, bude podporovat výuku cizích jazyků. Nástroje 1. Otevřená a partnerská - nabízí prostory pro zájmovou činnost dětí i dospělých - nabízí prostory veřejnosti k celoživotnímu vzdělávání - nabídne kulturní projekty rodičům i veřejnosti - uskuteční kulturní a společenská setkání zaměstnanců 2. Komunikativní - dává prostor ke komunikaci žák učitel, žák žák, učitel rodič, učitel učitel - respektuje názor druhého - dává prostor k vyjádření vlastního názoru - upřednostňuje vzájemnou dohodu - nepoužívá v komunikaci ironii a zesměšňování 3. Všestranně rozvíjející osobnost žáka - upřednostňuje aktivizující metody výuky - upřednostňuje činnostní učení - realizuje individuální přístup ke každému žákovi 4. Propojená se životem - realizuje projekty Tady jsme doma, Čeladná moje obec - poznává obec v přírodovědných vycházkách, exkurzích, občanské nauce - využívá ve vyučovacích předmětech konkrétní příklady ze života (propojení teorie a praxe) 5. Rozvíjející talenty - systematicky vyhledávat talenty (VP vyučující) - zapojuje talentované děti do soutěží a přehlídek, veřejných vystoupení - soustavně individuálně prácuje s těmito žáky 6. Zdravá - poskytuje poradenskou činnost - získat ve spolupráci s jinou velkou školou školního psychologa - zařazuje tématata o zdravém životním stylu do výuky - integruje žáky zdravotně znevýhodněné a postižené - v rámci rekonstrukce školy dokončit bezbariérový přístup 7. Evropská - podporovat výuku jazyků: posílení počtu hodin CJ - zavedením volitelného předmětu anglická koncerzace v ročníku Strana 9 z 427

10 - zavedením výuky druhého jazkyka - německého od 7. ročníku - v mimoškolní činnosti nabídnout výuku ruštiny, španělštiny - využívaní informačních technologií k poznávání evropského prostředí - nadále rozvíjet kontakty s polskými školami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou žáci: 1. se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování) 2. žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) 3. žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu). Péče o žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Škola dlouhodobě poskytuje vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami formou individuální integrace do běžných tříd. Vyučující od 1. ročníku věnují pozornost žákům se vzdělávacími či výchovnými problémy s cílem včasnou diagnostikou zamezovat závažnějším potížím. U žáků s diagnostikou SPU jsou uplatňovány speciální pedagogické postupy a alternativní metody, které pomáhají rozvíjet rozumové schopnosti, orientační dovednosti a to jednak při výuce a jednak v tzv. reedukační péči. Koordinátorem a odpovědným pracovníkem v oblasti vývojových poruch učení a chování je výchovný poradce. Ten ve spolupráci s vyučujícími, třídními učiteli a rodiči zajišťuje a zprostředkovává diagnostiku žáků s SPU v poradenských zařízeních - tj. pedagogicko-psychologické poradně, SPC, SVP ap. Na základě vyšetření žáka, doporučení poradny a žádosti zákonného zástupce vydá ředitelka školy rozhodnutí o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Vyučující jsou seznámeni s doporučeními odborných školských zařízení na pedagogických radách, vypracují podle nich individuálně vzdělávací plán pro jednotlivé předměty, který vychází z ŠVP a je přizpůsoben potřebám a možnostem žáka, seznámí s ním zákonné zástupce i žáka a konzultují jej s odborným školským zařízením, které vydalo návrh. IVP je součástí dokumentace žáka. Obsahuje zejména údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování individuální speciálně pedagogické nebo psychologické péče, údaje o cíli vzdělávání, časové a obsahové rozvržení učiva, postupy, způsob zadávání a plnění úkolů, hodnocení, seznam kompenzačních či jiných pomůcek a jména odpovědných osob za vzdělávání. Pokud je žákovi doporučena reedukační péče, ta je mu zajištěna proškolenými pedagogy. Strana 10 z 427

11 Reedukace probíhá v malých skupinách v počtu maximálně 3 žáků, rozsah je stanoven poradnou ve většině případů je to jedna vyučovací hodina týdně. Tato hodina bývá zařazována po skončení vyučování. Škola pro úspěšné vzdělávání žáků s SPU vytváří i potřebné podmínky: Při výuce diferencuje a individualizuje činnosti postižených žáků, umožňuje žákům používat kompenzační pomůcky v rámci výuky a zejména při reedukační péči, při významnějších absencích ze zdravotních důvodů výuka probíhá přes ICT prostředky, v rodinném prostředí či konzultačně, škola zohledňuje stupeň a míru postižení či znevýhodnění při hodnocení výsledků žáka, respektuje individuální zdravotní potřeby žáka. U žáků s diagnostikou lehkého mentálního postižení či závažných poruch chování zajišťuje asistenta pedagoga. Po celou dobu spolupracuje se zákonnými zástupci žáka a školskými poradenskými zařízeními. Péče o žáky se sociálním znevýhodněním Nezastupitelnou roli při práci se žáky se sociálním znevýhodněním má třídní učitel, který nejlépe zná rodinné prostředí svých žáků a dovede vhodnými postupy vytvářet podmínky pro jejich příznivější vývoj tj. informovat pedagogický sbor, pracovat se třídou na pozitivním společenském klimatu, popřípadě s dalšími institucemi např. sociálními pracovníky. Takovým žákům je opět věnována individuální péče, voleny vhodné metody a formy práce. Nezbytná je i častá komunikace se zákonnými zástupci.v této oblasti pak výchovný poradce spolupracuje i s preventistou sociálně patologických jevů. V případě žáků umístěných v Dětském domově je to velmi těsná spolupráce s výchovnými pracovníky DD. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Mimořádně nadaným žákem je žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech. Koordinátorem a odpovědným pracovníkem pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných je výchovný poradce. Ten ve spolupráci s vyučujícími, třídními učiteli a rodiči zajišťuje a zprostředkovává diagnostiku mimořádného nadání žáka v poradenském zařízení tj. pedagogicko-psychologické poradně. Na základě vyšetření žáka, doporučení poradny a žádosti zákonného zástupce vydá ředitelka školy rozhodnutí o přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku nebo vzdělávání podle IVP. Zařazení žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku musí kromě uvedených náležitostí být doloženo i vyjádřením registrujícího praktického lékaře pro děti a mládež. Ředitel školy přeřadí mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku na základě zkoušky, kterou žák vykoná před komisí, kterou jmenuje ředitel školy.komise je tříčlenná, předsedou je zpravidla ředitel školy, zkoušejícím učitel, jímž je vyučující předmětu dané vzdělávací oblasti (1.-5. ročník) a přísedící rovněž učitel vyučující předmět dané vzdělávací oblasti. Ředitel stanoví obsah, formu a časové rozložení zkoušky s ohledem na věk žáka. Zkouška ověřuje vědomosti a dovednosti umožňující žákovi plynulý přechod do vyššího ročníku a je Strana 11 z 427

12 zaměřena na jednotlivý předmět nebo vzdělávací oblast. Žák během jednoho dne může skládat jen 1 zkoušku.výsledek zkoušky určí komise hlasováním, v případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy.o zkoušce se pořizuje protokol, který je součástí dokumentace žáka. Výsledek zkoušky je sdělen prokazatelně zákonnému zástupci žáka. Za neabsolvovaný ročník žákovi není vydáno vysvědčení. Vzdělávání mimořádně nadaného žáka se může uskutečňovat podle IVP, který vychází z ŠVP, závěrů psychologického vyšetření a vyjádření zákonného zástupce žáka.je závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného žáka. IVP je součástí dokumentace žáka. Obsahuje zejména závěry psychologického vyšetření, která blíže popisují oblast, typ a rozsah nadání a vzdělávací potřeby mimořádně nadaného žáka, údaje o způsobu poskytování individuální péče, vzdělávací model mimořádně nadaného žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, volbu postupů, způsob zadávání a plnění úkolů, hodnocení, doporučené pomůcky, učebnice a jména osob odpovědných za zajišťování péče o mimořádně nadaného žáka. Práce s mimořádně nadanými žáky je velmi náročnou činností s ohledem na jejich integraci v rámci třídy, charakteru nadání i osobnostního nastavení. Není výjimkou, že žák vyniká v jedné oblasti, v jiné je průměrný. Nadání může přinášet i výkyvy v chování, schopnosti spolupráce a kooperace.proto je nutné nejen žákům umožnit různými metodami a formami rozvíjet jejich nadání a schopnosti, ale s pedagogickým optimismem a taktem je usměrňovat osobnostně, vést je k rovnému přístupu k méně nadaným žákům, k toleranci a ochotě pomáhat slabším. Prevence sociálně patologických jevů Škola se zabývá problematikou sociálně patologických jevů v několika rovinách a to v souladu se záměry školní preventivní strategie a požadavky plnění minimálního preventivního programu. První oblastí je působení na žáky v rámci vyučovacích hodin. Cílem je výchova ke zdravému životnímu stylu, vytváření pozitivního sociálního klimatu v rámci školního kolektivu. Jsou zvyšovány sociální kompetence žáků a komunikační dovednosti. Rozdělení klíčových vyučovacích oblastí a náplně preventivních témat je uvedeno ve školní preventivní strategii. Základními tématy jsou násilí a šikanování, záškoláctví, kriminalita, delikvence a další formy násilného chování, xenofobie, rasismus, intolerance, užívání návykových látek, netolismus (virtuální drogy), patologické hráčství, syndrom CAN, sekty a náboženská hnutí. Druhou oblastí je preventivní činnost pedagogů a dalších zaměstnanců školy. Tyto aktivity koordinuje výchovný poradce, který spolupracuje s vedením školy, pedagogy a odbornými institucemi poskytujícími pomoc v oblasti sociálně patologických jevů. Pozornost je zaměřena především na včasnou diagnostiku a intervenci při riziku vzniku SPJ, práci s problémovými žáky a sledování celkového sociálního klimatu ve třídách. Třetí oblasti je konzultační a poradenská činnost školy. Preventista školy poskytuje konzultační a poradenskou činnost žákům a rodičům ve spolupráci s dalšími odbornými institucemi. Je vedena a rozšiřována odborná knihovna zaměřená na SPJ. Je vedena evidence řešených případů a seznam spolupracujících institucí. Průřezová témata v ŠVP Strana 12 z 427

13 Průřezová témata jsou zařazena do našeho ŠVP intergrací do vzdělávacích oborů. V průběhu devítiletého cyklu se realizují všechny tematické okruhy jednotlivých průřezových témat. Enviromentální výchova - rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí - vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování - poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí - učí komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, racionálně obhajovat a zdůvodňovat své názory a stanoviska - vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů - podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí - přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí Multikulturní výchova - učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné - zájmy, názory i schopnosti druhých - učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazena jiné - rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá prevenci vzniku xenofobie - učí žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů a připravenosti nést odpovědnost za své jednání - pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám, reflektovat zázemí příslušníků ostatních - sociokulturních skupin a uznávat je - pomáhá uvědomovat si neslučitelnost rasové (náboženské či jiné) intolerance života v demokratické společnosti Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociální a kulturní - prohlubuje vědomosti potřebné k pochopení souvislostí evropských kořenů a kontinuity evropského vývoje a podstaty evropského integračního procesu - vede k pochopení významu společných politik a institucí Evropské unie, seznamuje s dopadem jejich činnosti na osobní i občanský život jednotlivce i s možnostmi - jejich zpětného ovlivňování a využívání - vede k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů a iniciuje zájem žáků o osobnostní vzory - utváří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti Výchova demokratického občana Strana 13 z 427

14 - vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů fungování společnosti - rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti - vychovává k úctě před zákonem - rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku - učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti - přispívá k utváření hodnot jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost - vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností - motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším Mediální výchova - učí využívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času - rozvíjí citlivost vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti (zejména o menšinách) i jednotlivci - rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného a mluveného textu Osobnostní a sociální výchova - vede k porozumění sobě samému a druhým - napomáhá k zvládání vlastního chování - přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni - rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti - utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci - umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací (např. konfliktů) Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 1. ročník Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 2. ročník Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 3. ročník Člověk a jeho svět Lidé kolem nás 6. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce 3. ročník Český jazyk a literatura Strana 14 z 427

15 Literární výchova Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 7. ročník Výchova k občanství podobnost a odlišnost lidí 8. ročník Výchova k občanství osobní rozvoj Přírodopis Soustava nervová Seberegulace a sebeorganizace - integrace ve výuce 1. ročník Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 6. ročník Výchova k občanství naše škola 8. ročník Výchova k občanství osobní rozvoj Psychohygiena - integrace ve výuce 3. ročník Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 4. ročník Člověk a jeho svět etapy lidského života 8. ročník Výchova k občanství rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 9. ročník Výchova k občanství rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Kreativita - integrace ve výuce 1. ročník Výtvarná výchova Malba Pracovní činnosti práce s drobným materiálem; konstrukční činnosti 2. ročník Výtvarná výchova Malba; Kombinované techniky Pracovní činnosti práce s drobným materiálem; konstrukční činnosti 3. ročník Výtvarná výchova Malba; Kombinované techniky Strana 15 z 427

16 Pracovní činnosti práce s drobným materiálem; konstrukční činnosti 4. ročník Výtvarná výchova Kombinované techniky 5. ročník Výtvarná výchova Kombinované techniky 6. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 7. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Člověk a svět práce Technologie a příprava pokrmů 8. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 9. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Poznávání lidí - integrace ve výuce 2. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 3. ročník Anglický jazyk Setkání Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 5. ročník Anglický jazyk Lidé Mezilidské vztahy - integrace ve výuce 3. ročník Anglický jazyk Pozdravy a představování; Žádost a nařízení; Setkání 5. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Komunikace - integrace ve výuce 3. ročník Anglický jazyk Pozdravy a představování; Žádost a nařízení; Setkání 4. ročník Anglický jazyk Začínáme; Komunikace 5. ročník Anglický jazyk Strana 16 z 427

17 Lidé 6. ročník Anglický jazyk Životní styl 7. ročník Anglický jazyk Film a televize 8. ročník Anglický jazyk Problémy 9. ročník Anglický jazyk Spolupráce Výchova k občanství Vztahy mezi lidmi a formy soužití Kooperace a kompetice - integrace ve výuce 7. ročník Člověk a svět práce Technologie a příprava pokrmů Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - integrace ve výuce 8. ročník Anglický jazyk Problémy 9. ročník Anglický jazyk Spolupráce Hodnoty, postoje, praktická etika - integrace ve výuce 5. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Literární výchova VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola - integrace ve výuce 1. ročník Člověk a jeho svět Lidé kolem nás 2. ročník Člověk a jeho svět Lidé kolem nás 3. ročník Člověk a jeho svět Lidé kolem nás 4. ročník Člověk a jeho svět Obrazy z českých dějin Občan, občanská společnost a stát - integrace ve výuce 7. ročník Výchova k občanství lidská práva 8. ročník Výchova k občanství Strana 17 z 427

18 principy demokracie 9. ročník Výchova k občanství státní správa a samospráva Formy participace občanů v politickém životě - integrace ve výuce 5. ročník Člověk a jeho svět Obrazy z českých dějin 6. ročník Dějepis Starověké Řecko Výchova k občanství naše obec, region, kraj 8. ročník Dějepis V době páry a elektřiny - do r Zeměpis Česká republika 9. ročník Dějepis ČSR a svět současnost Zeměpis Politický zeměpis Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - integrace ve výuce 4. ročník Člověk a jeho svět Obrazy z českých dějin 8. ročník Dějepis V době páry a elektřiny - do r Výchova k občanství principy demokracie 9. ročník Dějepis ČSR a svět současnost Výchova k občanství právní základy státu VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá - integrace ve výuce 1. ročník Člověk a jeho svět Lidé kolem nás 2. ročník Člověk a jeho svět Lidé kolem nás 3. ročník Anglický jazyk Strana 18 z 427

19 Pozdravy a představování Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Člověk a jeho svět Lidé kolem nás 4. ročník Člověk a jeho svět Česká republika v Evropě 5. ročník Anglický jazyk Lidé 7. ročník Anglický jazyk Co se událo; Londýn Zeměpis Evropa Německý jazyk Erste Schritte 8. ročník Anglický jazyk Velká Británie Český jazyk a literatura Jazyková výchova Německý jazyk Wie komme ich...? - Die Stadt 9. ročník Anglický jazyk Náš svět Německý jazyk In der Stadt, auf dem Lande, Natur Objevujeme Evropu a svět - integrace ve výuce 5. ročník Anglický jazyk Lidé Člověk a jeho svět Česká republika v Evropě 7. ročník Anglický jazyk Co se událo; Londýn 9. ročník Výchova k občanství evropská integrace Jsme Evropané - integrace ve výuce 5. ročník Anglický jazyk Strana 19 z 427

20 Lidé Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Literární výchova 6. ročník Dějepis Starověké Řecko; Starověký Řím 7. ročník Anglický jazyk Co se událo; Londýn Dějepis Raný středověk; Vrcholný a pozdní středověk; Počátky novověku 8. ročník Dějepis Počátky novověku - věda, technika, společnost - od 2.pol.17.stol.; Vítězství průmyslové společnosti; Rozvoj průmyslové společnosti; V době páry a elektřiny - do r ročník Dějepis ČSR a svět ; Opakování pravěk - současnost Výchova k občanství mezinárodní spolupráce MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference - integrace ve výuce 4. ročník Člověk a jeho svět etapy lidského života; Stát a státní zřízení 5. ročník Anglický jazyk Lidé 6. ročník Anglický jazyk Životní styl 7. ročník Anglický jazyk Co se událo; Londýn 8. ročník Anglický jazyk Velká Británie 9. ročník Anglický jazyk Austrálie Lidské vztahy - integrace ve výuce 1. ročník Člověk a jeho svět Lidé kolem nás 2. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova 3. ročník Anglický jazyk Strana 20 z 427

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VE 4. 5. ROČNÍKU Vyučovací oblast Jazyk a jazyková komunikace má v 4.-5. ročníku časovou dotaci 7 vyučovacích hodin týdně, z toho 4 hodiny jazykové výchovy,

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Informační a komunikační technologie Informatika 5.třída

Informační a komunikační technologie Informatika 5.třída Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika 5.třída Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

Informatika - 7. ročník

Informatika - 7. ročník Informatika - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata I. čtvrtletí - 9 h upravuje si základní uživatelské nastavení počítače, nastavuje si plochu, spořič,

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

ŠVP pro ZV Za poznáním

ŠVP pro ZV Za poznáním školní vzdělávací program ŠVP pro základní vzdělávání - Za poznáním Pojďme se učit pro život ŠVP pro ZV Za poznáním Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Voletiny 1, Trutnov 3 HIDDEN

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení učitel Motivuje k učení, snaží se cíleně vytvářet takové situace v nichž má žák radost z učení Integruje učení do smysluplných celků Uplatňuje individuální

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Informační a komunikační technologie Informatika

Informační a komunikační technologie Informatika Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více