Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná Verze 2/2008 z Platnost

2

3 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy a ŠVP Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Začlenění průřezových témat 14 3 Učební plán Celkový Ročníkový 28 4 Učební osnovy Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Český jazyk a literatura Matematika a její aplikace Matematika Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Člověk a svět práce Doplňující vzdělávací obory Německý jazyk 354 Strana 3 z 427

4 Informatika Přírodovědná praktika Anglická konverzace Společenskovědní praktika Zeměpisná praktika Školní projekty Den Země Zvládnu to Hodnocení žáků a autoevaluace školy 410 Strana 4 z 427

5 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná Motivační název: Předkladatel: Název školy Základní škola Čeladná, příspěvková organizace REDIZO IČ Adresa Čeladná 551 Ředitel Zdenka Přadková Kontakty IZO IČ Telefon www Fax Zřizovatel: Název Obec Čeladná IČ Kontakt Adresa Čeladná 1 PSČ Telefon Fax www celadna.cz Strana 5 z 427

6 2 Charakteristika školy a ŠVP 2.1 Charakteristika školy Velikost školy Základní škola Čeladná, příspěvková organizace nese nový název od , kdy byla rozhodnutím zřizovatele rozdělena na dva samostané právní subjekty - Základní školu a Mateřskou školu. Součásti školy jsou Školní družina a Školní jídelna. Základní škola je úplnou vesnickou školou s 9 postupnými ročníky, vždy s jednou třídou v každém postupném ročníku. Kapacita školy činí 250 žáků, v současnosti ji navštěvuje 174 žáci, průměrná naplněnost třídy tak činí 20 žáků. Vybavení školy Základní škola byla otevřena v roce 1977, v roce 1997 byla dokončena půdní nadstavba školy, v jejíž dvoutřetinové části byly zřízeny byty pro místní občany. Část nadstavby je ponechána případnému dobudování odborných učeben. V roce 2004 byl vypracován projekt komplexní rekonstrukce školy tak, aby vzdělávání žáků probíhalo v podmínkách 21. století. Realizace projektu je rozložena do několika let a závisí na finančních prostředcích, které zřizovatel získá. V první fázi projektu byla již provedena výměna oken, vstupních dveří, rekonstrukce WC ve dvou podlažích a výměna meziokenních vložek na plášti budovy.v roce 2006 byla realizována další etapa rekonstrukce v celkové částce 15 mil. Kč. Zahrnovala komplexní přestavbu a vybavení stravovacího traktu školní budovy- tj. školní kuchyně, školní jídelny, skladových prostor v přízemí a úpravu kanalizace.dokončeno bylo zateplení školní budovy novým pláštěm.v další III. etapě bylo vybudováno školní atletické hřiště, které zůstalo ve správě obce a ve čtvrté etapě sportovní hala, která slouží i jako školní tělocvična, nicméně jejím správcem zůstává obec Čeladná.Dále se počítá s výměnou všech rozvodů vody a elektřiny, podlahových krytin a dispoziční úpravou prvního podlaží, čímž by se mělo zlepšit i pracovní prostředí pro zaměstnance školy. V současnosti má škola 9 kmenových učeben, které mají dostatečný prostor pro výuku, jsou estetické, jsou vybaveny novým stavitelným školním nábytkem, běžnou didaktickou technikou, PC s dataprojektory či interaktivními tabulemi. Žáci mohou využívat odborných učeben hudební výchovy, cizích jazyků, počítačovou učebnu s 26 PC stanicemi připojenými na rychlý internet a vybavenou interaktivní tabulí, učebnu fyziky a chemie,která je současně multimediální učebnou, učebnu pěstitelských prací a učebnu výtvarné výchovy. Některé kmenové učebny jsou upraveny jako poloodborné pracovny pro český jazyk, dějepis a zeměpis. Žáci mohou během každého dne navštěvovat školní informační centrum tj. knihovnu pro děti I. a II. stupně a učitele, studovnu doplněnou o 2 PC stanice připojené na internet. K setkávání žáků, k rozvíjení zájmové činnosti dětí slouží malý sál. O přestávkách či volných hodinách mohou žáci využívat sportovní koutky k hraní stolního tenisu, školní informační centrum a herny.školní bufet nabízí doplňkový prodej dotovaných mléčných školních svačinek, pečiva a zajišťuje pitný režim žákům a zaměstnancům. Po rekonstrukci bychom měli získat pro jeho provoz větší a estetičtější prostředí a rozšířit i nabídku prodávaného sortimentu zboží. Strana 6 z 427

7 Vybavení ICT pro vyučující se postupně zlepšuje dle stanoveného plánu ICT školní NET síť propojuje kanceláře, kabinety pedagogů a sborovnu.učitelé mají k dispozici PC s vysokorychlostním připojením na internet v kabinetech i sborovně a laserovou kopírku. Materiální výukové vybavení školy je na vysoké úrovni - zahrnuje multimediální programy pro všechny vyučované předměty, odbornou literaturu a encyklopedie, nové didaktické pomůcky, mapy, nástěnné obrazy, videoprogramy apod. Velká pozornost je věnována i žákům s SPU a SPCH máme proškoleno 5 pedagogů pro práci se žáky s poruchami učení a školní preventista pracuje se žáky s SPCH. Součástí školy je i školní družina s kapacitou 40 dětí, nyní pracuje jedno oddělení, které se naplňuje do počtu 30 dětí. Školní družina je provozována od 11,40 do 16,00 děti pracují v příjemném, estetickém prostředí. Pedagogický sbor Pedagogický sbor má 14 členů a je plně odborně a pedagogicky kvalifikován, věkový průměr je asi 45 let. Chybí aprobovaní učitelé pro výuku fyziky, hudební výchovy a výtvarné výchovy na II.stupni. Všichni pedagogové se soustavně vzdělávají dle plánu DVPP, který zahrnuje institucionální vzdělávání dané zákonem, jsou proškoleni pro práci na PC. Škola nabízí žákům a rodičům poradenské služby: výchovné poradenství a služby metodika školní prevence. Charakteristika žáků Vedle žáků obce Čeladná školu navštěvují i děti Dětského domova Čeladná a některých přilehlých okrajových částí okolních obcí Pstruží, Nová Dědina, Kunčice p. O. a Ostravice. Dopravní obslužnost pro žáky, kteří dojíždějí, je velmi dobrá. V rámci plánu rekonstrukce školy se připravuje bezbariérová škola. Mezinárodní spolupráce a dlouhodobé projekty Ve školním roce 2008/2009 byla přerušena mezinárodní spolupráce s polskou školou v Katowicích-Chorzow. Důvodem bylo ukončení divadelních přehlídek na této škole, jichž jsme se pravidelně 10 účastnili. Pravidelnými akcemi školy jsou plavecké výcviky pro žáky třídy, lyžařské výcvikové kurzy pro žáky 7. třídy, podle zájmu zahraniční poznávací zájezdy do Anglie, zájezdy do divadla v Ostravě, školní programy pro veřejnost a dva celodenní a celoškolní projekty -Zvládnu to - zaměřené na zvládání mimořádných událostí a projekt Den Země s ekologickým zaměřením. Spolupráce s rodiči Při základní škole pracuje Klub rodičů, řízený výborem, který tvoří zástupci rodičů jednotlivých tříd a pravidelně se setkávají s vedením školy, pomáhají škole i finančně. Škola organizuje 4x ročně třídní schůzky, na nichž jsou rodiče informováni o prospěchu a chovaní žáků, těchto schůzek se dle školního řádu mohou účastnit i žáci a 2x ročně konzultace. Dle dohody mohou rodiče kdykoli požádat vyučující nebo třídního učitele o schůzku. Výchovné a vzdělávací problémy žáků závažnějšího charakteru řeší výchovná komise školy vždy za přítomnosti žáka a rodičů. Své služby nabízí v oblasti kariérního poradenství a vzdělávání výchovný poradce, v oblasti sociální patologie školní preventista. Rodiče jsou o dění ve škole seznamováni prostřednictvím školního časopisu, místního tisku a webových stránek školy. Strana 7 z 427

8 Škola pro rodiče i pro širokou veřejnost připravuje během školního roku několik programů: Vánoční koncert v místním kostele, karneval, Den otevřených dveří a školní oslavu Dne matek. Spolupráce s jinými subjekty Úzce spolupracujeme s obcí, žáci 9. třídy jsou u příležitosti ukončení povinné školní docházky přijímáni starostou na Obecním úřadě, žáci školy vystupují na kulturních akcích pořádaných obcí. Velmi dobrá je spolupráce s Radou školy. Zájmová činnost pro žáky školy je organizovaná ve spolupráci základní školy a již uvedeného Klubu rodičů.dfs Četynka - oddělení pro starší žáky ukončil svou činnost k , v činnosti zůstalo oddělení pro začínající žáky, který převzala jiná vedoucí. Díky této spolupráci škola nabízí dětem poměrně širokou zájmovou činnost. Os školního roku bylo ve škole otevřeno detašované pracoviště ZUŠ ve Frýdlantě n.o., které nabízí tyto obory: hra na klavír, hra na flétnu a výtvarný obor. Škola spolupracuje i s místní knihovnou a dětským domovem. 2.2 Charakteristika ŠVP Zaměření školy 1. Otevřená a partnerská Naše škola bude i nadále otevřená všem žákům, rodičům, široké veřejnosti, bude se snažit respektovat jejich oprávněné potřeby a zájmy. I nadále bude budovat fungující systém partnerských vnitřních i vnějších vztahů. 2. Komunikativní Škola bude otevřeně, přátelsky a zdvořile komunikovat na všech úrovních. 3. Všestranně rozvíjející osobnost žáka Škola nadále povede žáky ke svobodné a tvůrčí práci, samostatnému myšlení a objevování poznatků, odpovědnému rozhodování jak ve výchovně vzdělávacím procesu, tak ve volnočasových aktivitách. 4. Propojená se životem Škola cíleně povede žáky k využívání praktických příkladů ze života školy, okolí a společnosti a povede děti k zodpovědnosti za své chování. 5. Rozvíjející talenty Škola bude systematicky rozvíjet tvůrčí a badatelskou činnost mimořádně nadaných žáků v soutěží, veřejných vystoupení a dalších akcí. 6. Zdravá Škola bude usilovat svou poradenskou činností ve spolupráci s odbornými pracovišti o minimalizaci výskytu sociálně patologických projevů chování žáků. Škola bude nadále integrovat žáky zdravotně znevýhodněné i zdravotně postižené, dobudováním bezbariérové školy nabídne tělesně handicapovaným dětem plné zařazení do školního kolektivu. Strana 8 z 427

9 7. Evropská Škola nabídne širokou možnost práce s informačními technologiemi, bude podporovat výuku cizích jazyků. Nástroje 1. Otevřená a partnerská - nabízí prostory pro zájmovou činnost dětí i dospělých - nabízí prostory veřejnosti k celoživotnímu vzdělávání - nabídne kulturní projekty rodičům i veřejnosti - uskuteční kulturní a společenská setkání zaměstnanců 2. Komunikativní - dává prostor ke komunikaci žák učitel, žák žák, učitel rodič, učitel učitel - respektuje názor druhého - dává prostor k vyjádření vlastního názoru - upřednostňuje vzájemnou dohodu - nepoužívá v komunikaci ironii a zesměšňování 3. Všestranně rozvíjející osobnost žáka - upřednostňuje aktivizující metody výuky - upřednostňuje činnostní učení - realizuje individuální přístup ke každému žákovi 4. Propojená se životem - realizuje projekty Tady jsme doma, Čeladná moje obec - poznává obec v přírodovědných vycházkách, exkurzích, občanské nauce - využívá ve vyučovacích předmětech konkrétní příklady ze života (propojení teorie a praxe) 5. Rozvíjející talenty - systematicky vyhledávat talenty (VP vyučující) - zapojuje talentované děti do soutěží a přehlídek, veřejných vystoupení - soustavně individuálně prácuje s těmito žáky 6. Zdravá - poskytuje poradenskou činnost - získat ve spolupráci s jinou velkou školou školního psychologa - zařazuje tématata o zdravém životním stylu do výuky - integruje žáky zdravotně znevýhodněné a postižené - v rámci rekonstrukce školy dokončit bezbariérový přístup 7. Evropská - podporovat výuku jazyků: posílení počtu hodin CJ - zavedením volitelného předmětu anglická koncerzace v ročníku Strana 9 z 427

10 - zavedením výuky druhého jazkyka - německého od 7. ročníku - v mimoškolní činnosti nabídnout výuku ruštiny, španělštiny - využívaní informačních technologií k poznávání evropského prostředí - nadále rozvíjet kontakty s polskými školami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou žáci: 1. se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování) 2. žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) 3. žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu). Péče o žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Škola dlouhodobě poskytuje vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami formou individuální integrace do běžných tříd. Vyučující od 1. ročníku věnují pozornost žákům se vzdělávacími či výchovnými problémy s cílem včasnou diagnostikou zamezovat závažnějším potížím. U žáků s diagnostikou SPU jsou uplatňovány speciální pedagogické postupy a alternativní metody, které pomáhají rozvíjet rozumové schopnosti, orientační dovednosti a to jednak při výuce a jednak v tzv. reedukační péči. Koordinátorem a odpovědným pracovníkem v oblasti vývojových poruch učení a chování je výchovný poradce. Ten ve spolupráci s vyučujícími, třídními učiteli a rodiči zajišťuje a zprostředkovává diagnostiku žáků s SPU v poradenských zařízeních - tj. pedagogicko-psychologické poradně, SPC, SVP ap. Na základě vyšetření žáka, doporučení poradny a žádosti zákonného zástupce vydá ředitelka školy rozhodnutí o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Vyučující jsou seznámeni s doporučeními odborných školských zařízení na pedagogických radách, vypracují podle nich individuálně vzdělávací plán pro jednotlivé předměty, který vychází z ŠVP a je přizpůsoben potřebám a možnostem žáka, seznámí s ním zákonné zástupce i žáka a konzultují jej s odborným školským zařízením, které vydalo návrh. IVP je součástí dokumentace žáka. Obsahuje zejména údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování individuální speciálně pedagogické nebo psychologické péče, údaje o cíli vzdělávání, časové a obsahové rozvržení učiva, postupy, způsob zadávání a plnění úkolů, hodnocení, seznam kompenzačních či jiných pomůcek a jména odpovědných osob za vzdělávání. Pokud je žákovi doporučena reedukační péče, ta je mu zajištěna proškolenými pedagogy. Strana 10 z 427

11 Reedukace probíhá v malých skupinách v počtu maximálně 3 žáků, rozsah je stanoven poradnou ve většině případů je to jedna vyučovací hodina týdně. Tato hodina bývá zařazována po skončení vyučování. Škola pro úspěšné vzdělávání žáků s SPU vytváří i potřebné podmínky: Při výuce diferencuje a individualizuje činnosti postižených žáků, umožňuje žákům používat kompenzační pomůcky v rámci výuky a zejména při reedukační péči, při významnějších absencích ze zdravotních důvodů výuka probíhá přes ICT prostředky, v rodinném prostředí či konzultačně, škola zohledňuje stupeň a míru postižení či znevýhodnění při hodnocení výsledků žáka, respektuje individuální zdravotní potřeby žáka. U žáků s diagnostikou lehkého mentálního postižení či závažných poruch chování zajišťuje asistenta pedagoga. Po celou dobu spolupracuje se zákonnými zástupci žáka a školskými poradenskými zařízeními. Péče o žáky se sociálním znevýhodněním Nezastupitelnou roli při práci se žáky se sociálním znevýhodněním má třídní učitel, který nejlépe zná rodinné prostředí svých žáků a dovede vhodnými postupy vytvářet podmínky pro jejich příznivější vývoj tj. informovat pedagogický sbor, pracovat se třídou na pozitivním společenském klimatu, popřípadě s dalšími institucemi např. sociálními pracovníky. Takovým žákům je opět věnována individuální péče, voleny vhodné metody a formy práce. Nezbytná je i častá komunikace se zákonnými zástupci.v této oblasti pak výchovný poradce spolupracuje i s preventistou sociálně patologických jevů. V případě žáků umístěných v Dětském domově je to velmi těsná spolupráce s výchovnými pracovníky DD. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Mimořádně nadaným žákem je žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech. Koordinátorem a odpovědným pracovníkem pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných je výchovný poradce. Ten ve spolupráci s vyučujícími, třídními učiteli a rodiči zajišťuje a zprostředkovává diagnostiku mimořádného nadání žáka v poradenském zařízení tj. pedagogicko-psychologické poradně. Na základě vyšetření žáka, doporučení poradny a žádosti zákonného zástupce vydá ředitelka školy rozhodnutí o přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku nebo vzdělávání podle IVP. Zařazení žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku musí kromě uvedených náležitostí být doloženo i vyjádřením registrujícího praktického lékaře pro děti a mládež. Ředitel školy přeřadí mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku na základě zkoušky, kterou žák vykoná před komisí, kterou jmenuje ředitel školy.komise je tříčlenná, předsedou je zpravidla ředitel školy, zkoušejícím učitel, jímž je vyučující předmětu dané vzdělávací oblasti (1.-5. ročník) a přísedící rovněž učitel vyučující předmět dané vzdělávací oblasti. Ředitel stanoví obsah, formu a časové rozložení zkoušky s ohledem na věk žáka. Zkouška ověřuje vědomosti a dovednosti umožňující žákovi plynulý přechod do vyššího ročníku a je Strana 11 z 427

12 zaměřena na jednotlivý předmět nebo vzdělávací oblast. Žák během jednoho dne může skládat jen 1 zkoušku.výsledek zkoušky určí komise hlasováním, v případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy.o zkoušce se pořizuje protokol, který je součástí dokumentace žáka. Výsledek zkoušky je sdělen prokazatelně zákonnému zástupci žáka. Za neabsolvovaný ročník žákovi není vydáno vysvědčení. Vzdělávání mimořádně nadaného žáka se může uskutečňovat podle IVP, který vychází z ŠVP, závěrů psychologického vyšetření a vyjádření zákonného zástupce žáka.je závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného žáka. IVP je součástí dokumentace žáka. Obsahuje zejména závěry psychologického vyšetření, která blíže popisují oblast, typ a rozsah nadání a vzdělávací potřeby mimořádně nadaného žáka, údaje o způsobu poskytování individuální péče, vzdělávací model mimořádně nadaného žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, volbu postupů, způsob zadávání a plnění úkolů, hodnocení, doporučené pomůcky, učebnice a jména osob odpovědných za zajišťování péče o mimořádně nadaného žáka. Práce s mimořádně nadanými žáky je velmi náročnou činností s ohledem na jejich integraci v rámci třídy, charakteru nadání i osobnostního nastavení. Není výjimkou, že žák vyniká v jedné oblasti, v jiné je průměrný. Nadání může přinášet i výkyvy v chování, schopnosti spolupráce a kooperace.proto je nutné nejen žákům umožnit různými metodami a formami rozvíjet jejich nadání a schopnosti, ale s pedagogickým optimismem a taktem je usměrňovat osobnostně, vést je k rovnému přístupu k méně nadaným žákům, k toleranci a ochotě pomáhat slabším. Prevence sociálně patologických jevů Škola se zabývá problematikou sociálně patologických jevů v několika rovinách a to v souladu se záměry školní preventivní strategie a požadavky plnění minimálního preventivního programu. První oblastí je působení na žáky v rámci vyučovacích hodin. Cílem je výchova ke zdravému životnímu stylu, vytváření pozitivního sociálního klimatu v rámci školního kolektivu. Jsou zvyšovány sociální kompetence žáků a komunikační dovednosti. Rozdělení klíčových vyučovacích oblastí a náplně preventivních témat je uvedeno ve školní preventivní strategii. Základními tématy jsou násilí a šikanování, záškoláctví, kriminalita, delikvence a další formy násilného chování, xenofobie, rasismus, intolerance, užívání návykových látek, netolismus (virtuální drogy), patologické hráčství, syndrom CAN, sekty a náboženská hnutí. Druhou oblastí je preventivní činnost pedagogů a dalších zaměstnanců školy. Tyto aktivity koordinuje výchovný poradce, který spolupracuje s vedením školy, pedagogy a odbornými institucemi poskytujícími pomoc v oblasti sociálně patologických jevů. Pozornost je zaměřena především na včasnou diagnostiku a intervenci při riziku vzniku SPJ, práci s problémovými žáky a sledování celkového sociálního klimatu ve třídách. Třetí oblasti je konzultační a poradenská činnost školy. Preventista školy poskytuje konzultační a poradenskou činnost žákům a rodičům ve spolupráci s dalšími odbornými institucemi. Je vedena a rozšiřována odborná knihovna zaměřená na SPJ. Je vedena evidence řešených případů a seznam spolupracujících institucí. Průřezová témata v ŠVP Strana 12 z 427

13 Průřezová témata jsou zařazena do našeho ŠVP intergrací do vzdělávacích oborů. V průběhu devítiletého cyklu se realizují všechny tematické okruhy jednotlivých průřezových témat. Enviromentální výchova - rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí - vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování - poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí - učí komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, racionálně obhajovat a zdůvodňovat své názory a stanoviska - vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů - podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí - přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí Multikulturní výchova - učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné - zájmy, názory i schopnosti druhých - učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazena jiné - rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá prevenci vzniku xenofobie - učí žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů a připravenosti nést odpovědnost za své jednání - pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám, reflektovat zázemí příslušníků ostatních - sociokulturních skupin a uznávat je - pomáhá uvědomovat si neslučitelnost rasové (náboženské či jiné) intolerance života v demokratické společnosti Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociální a kulturní - prohlubuje vědomosti potřebné k pochopení souvislostí evropských kořenů a kontinuity evropského vývoje a podstaty evropského integračního procesu - vede k pochopení významu společných politik a institucí Evropské unie, seznamuje s dopadem jejich činnosti na osobní i občanský život jednotlivce i s možnostmi - jejich zpětného ovlivňování a využívání - vede k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů a iniciuje zájem žáků o osobnostní vzory - utváří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti Výchova demokratického občana Strana 13 z 427

14 - vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů fungování společnosti - rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti - vychovává k úctě před zákonem - rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku - učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti - přispívá k utváření hodnot jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost - vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností - motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším Mediální výchova - učí využívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času - rozvíjí citlivost vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti (zejména o menšinách) i jednotlivci - rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného a mluveného textu Osobnostní a sociální výchova - vede k porozumění sobě samému a druhým - napomáhá k zvládání vlastního chování - přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni - rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti - utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci - umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací (např. konfliktů) Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 1. ročník Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 2. ročník Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 3. ročník Člověk a jeho svět Lidé kolem nás 6. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce 3. ročník Český jazyk a literatura Strana 14 z 427

15 Literární výchova Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 7. ročník Výchova k občanství podobnost a odlišnost lidí 8. ročník Výchova k občanství osobní rozvoj Přírodopis Soustava nervová Seberegulace a sebeorganizace - integrace ve výuce 1. ročník Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 6. ročník Výchova k občanství naše škola 8. ročník Výchova k občanství osobní rozvoj Psychohygiena - integrace ve výuce 3. ročník Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 4. ročník Člověk a jeho svět etapy lidského života 8. ročník Výchova k občanství rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 9. ročník Výchova k občanství rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Kreativita - integrace ve výuce 1. ročník Výtvarná výchova Malba Pracovní činnosti práce s drobným materiálem; konstrukční činnosti 2. ročník Výtvarná výchova Malba; Kombinované techniky Pracovní činnosti práce s drobným materiálem; konstrukční činnosti 3. ročník Výtvarná výchova Malba; Kombinované techniky Strana 15 z 427

16 Pracovní činnosti práce s drobným materiálem; konstrukční činnosti 4. ročník Výtvarná výchova Kombinované techniky 5. ročník Výtvarná výchova Kombinované techniky 6. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 7. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Člověk a svět práce Technologie a příprava pokrmů 8. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 9. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Poznávání lidí - integrace ve výuce 2. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 3. ročník Anglický jazyk Setkání Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 5. ročník Anglický jazyk Lidé Mezilidské vztahy - integrace ve výuce 3. ročník Anglický jazyk Pozdravy a představování; Žádost a nařízení; Setkání 5. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Komunikace - integrace ve výuce 3. ročník Anglický jazyk Pozdravy a představování; Žádost a nařízení; Setkání 4. ročník Anglický jazyk Začínáme; Komunikace 5. ročník Anglický jazyk Strana 16 z 427

17 Lidé 6. ročník Anglický jazyk Životní styl 7. ročník Anglický jazyk Film a televize 8. ročník Anglický jazyk Problémy 9. ročník Anglický jazyk Spolupráce Výchova k občanství Vztahy mezi lidmi a formy soužití Kooperace a kompetice - integrace ve výuce 7. ročník Člověk a svět práce Technologie a příprava pokrmů Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - integrace ve výuce 8. ročník Anglický jazyk Problémy 9. ročník Anglický jazyk Spolupráce Hodnoty, postoje, praktická etika - integrace ve výuce 5. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Literární výchova VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola - integrace ve výuce 1. ročník Člověk a jeho svět Lidé kolem nás 2. ročník Člověk a jeho svět Lidé kolem nás 3. ročník Člověk a jeho svět Lidé kolem nás 4. ročník Člověk a jeho svět Obrazy z českých dějin Občan, občanská společnost a stát - integrace ve výuce 7. ročník Výchova k občanství lidská práva 8. ročník Výchova k občanství Strana 17 z 427

18 principy demokracie 9. ročník Výchova k občanství státní správa a samospráva Formy participace občanů v politickém životě - integrace ve výuce 5. ročník Člověk a jeho svět Obrazy z českých dějin 6. ročník Dějepis Starověké Řecko Výchova k občanství naše obec, region, kraj 8. ročník Dějepis V době páry a elektřiny - do r Zeměpis Česká republika 9. ročník Dějepis ČSR a svět současnost Zeměpis Politický zeměpis Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - integrace ve výuce 4. ročník Člověk a jeho svět Obrazy z českých dějin 8. ročník Dějepis V době páry a elektřiny - do r Výchova k občanství principy demokracie 9. ročník Dějepis ČSR a svět současnost Výchova k občanství právní základy státu VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá - integrace ve výuce 1. ročník Člověk a jeho svět Lidé kolem nás 2. ročník Člověk a jeho svět Lidé kolem nás 3. ročník Anglický jazyk Strana 18 z 427

19 Pozdravy a představování Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Člověk a jeho svět Lidé kolem nás 4. ročník Člověk a jeho svět Česká republika v Evropě 5. ročník Anglický jazyk Lidé 7. ročník Anglický jazyk Co se událo; Londýn Zeměpis Evropa Německý jazyk Erste Schritte 8. ročník Anglický jazyk Velká Británie Český jazyk a literatura Jazyková výchova Německý jazyk Wie komme ich...? - Die Stadt 9. ročník Anglický jazyk Náš svět Německý jazyk In der Stadt, auf dem Lande, Natur Objevujeme Evropu a svět - integrace ve výuce 5. ročník Anglický jazyk Lidé Člověk a jeho svět Česká republika v Evropě 7. ročník Anglický jazyk Co se událo; Londýn 9. ročník Výchova k občanství evropská integrace Jsme Evropané - integrace ve výuce 5. ročník Anglický jazyk Strana 19 z 427

20 Lidé Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Literární výchova 6. ročník Dějepis Starověké Řecko; Starověký Řím 7. ročník Anglický jazyk Co se událo; Londýn Dějepis Raný středověk; Vrcholný a pozdní středověk; Počátky novověku 8. ročník Dějepis Počátky novověku - věda, technika, společnost - od 2.pol.17.stol.; Vítězství průmyslové společnosti; Rozvoj průmyslové společnosti; V době páry a elektřiny - do r ročník Dějepis ČSR a svět ; Opakování pravěk - současnost Výchova k občanství mezinárodní spolupráce MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference - integrace ve výuce 4. ročník Člověk a jeho svět etapy lidského života; Stát a státní zřízení 5. ročník Anglický jazyk Lidé 6. ročník Anglický jazyk Životní styl 7. ročník Anglický jazyk Co se událo; Londýn 8. ročník Anglický jazyk Velká Británie 9. ročník Anglický jazyk Austrálie Lidské vztahy - integrace ve výuce 1. ročník Člověk a jeho svět Lidé kolem nás 2. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova 3. ročník Anglický jazyk Strana 20 z 427

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více