ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) K/81

2 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace přijímacího řízení Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky pro žáky se speciálními potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat IV. Učební plán V. Učební osnovy Český jazyk a literatura Anglický jazyk Francouzský jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk Matematika Informační a výpočetní technika Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Základy laboratorní techniky Svět práce Volitelné předmět y Nepovinný předmět - seminář z matematiky - praktika z informační a výpočetní techniky - komunikační výchova - Nepovinná hudební výchova Pěvecký sbor VI. Pravidla hodnocení a autoevaluace školy Pravidla hodnocení žáků Autoevaluace školy

3 I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia, K/81) - vytvořen podle RVP ZV Studijní forma vzdělávání denní Předkladatel: Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm, IČO: IZO: REDIZO: Telefon: RNDr. Milena Vaverková ředitelka školy Telefon: Mobil: Mgr. Kateřina Vaňková koordinátor tvorby ŠVP Telefon: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 28. října 117, Ostrava, IČO: Telefon: Fax: www. kr-moravskoslezsky.cz ŠVP projednáno Školskou radou dne 14. června Platnost dokumentu: od 1. září 2007 č.j. 1/5b/2007

4 Aktualizace dokumentu 1. září zařazení dopravní výchovy do světa práce a IVT - doplnění standardů do jednotlivých předmětů - aktualizace údajů o škole v souvislosti se sloučením škol 1. září změna charakteristiky školy - změna časového vymezení v předmětech Hudební výchova a Výtvarná výchova RNDr. Milena Vaverková ředitelka Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

5 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Velikost školy Škola má celkem 27 tříd (z toho 12 tříd gymnázia). Jednotlivé třídy jsou plněny na 30 studentů, celková kapacita školy je 1000 studentů. Vybavenost školy Celkový počet učeben je 51, z toho 21 odborných (3 elektrotechnické laboratoře, 5 učeben výpočetní techniky, 1 učebna počítačových sítí, 9 učeben praxe a odborného výcviku, 3 laboratoře - Fy, Bi, Ch). Dále jsou ve škole 3 učebny jazyků, učebna Vv a učebna Hv. Součástí školy je domov mládeže a školní jídelna. Škola provozuje hospodářskou činnost hostinskou, ubytovací a školící. Výuka tělesné výchovy probíhá v tělocvičně, posilovně a aule školy. Část výuky také probíhá na zimním stadiónu a krytém bazéně. Ve všech prostorách školy je pokrytí wi-fi, ke kterému mají volný přístup pracovníci i studenti školy. Studenti mohou využívat samoobslužné tiskárny připojené k síti. Pedagogický sbor Pedagogický sbor lze charakterizovat jako stabilizovaný, s věkovým průměrem 48 let. Celkový počet učitelů je 59, z toho 32 mužů a 27 žen. Podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících jsou všichni pedagogičtí pracovníci odborně způsobilí pro výkon své práce. Aprobovanost výuky je 100%. Na škole působí koordinátor ŠVP, metodik ICT, metodik EVV, metodik prevence a výchovný poradce. Školská rada Od září roku 2005 při škole působí devítičlenná Školská rada (3 členové zvoleni z řad rodičů, 3 členové z řad pedagogů a 3 členové byli do rady jmenováni zřizovatelem). Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Gymnázium a SPŠEI, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace se snaží o co nejlepší prezentaci své činnosti na veřejnosti, ke které přispívá dlouhá řada aktivit. Jednou z nejpodstatnějších jsou výsledky našich studentů v soutěžích a olympiádách, na hudebních festivalech a přehlídkách, a na recitačních soutěžích. Všechny tyto informace mohou zájemci z řad veřejnosti sledovat na pravidelně aktualizovaných webových stránkách. V souladu s obecně přijatou koncepcí rozvoje školy existuje na gymnáziu systém péče o talentovanou mládež. Studenti pracují jednak v rámci Středoškolských klubů, jednak v rámci kroužků v jednotlivých předmětech, popřípadě ve vyšších ročnících ve Středoškolské odborné činnosti. Ve škole pracuje pěvecký sbor GARRENDO a divadelní kroužek. V enviromentální výchově se uplatňuje spolupráce s CHKO Beskydy. Ve spolupráci s odborem životního prostředí na MěÚ Frenštát se každoročně koná Ekologický den. Každoroční společenská akce ve spolupráci se Sdružením rodičů je ples, na kterém se představují veřejnosti maturitní třídy scénář i realizaci si zajišťují studenti sami.

6 Dvakrát ročně pořádá škola pro veřejnost Den otevřených dveří. Své obory také pravidelně představujeme na Přehlídce středních škol GEMMA v Novém Jičíně a na Trhu vzdělávání ve Frýdku Místku. Aktivity našich studentů jsou viditelné například i na Dni města ve Frenštátě pod Radhoštěm nebo v rámci literárního festivalu Dne poezie. Gymnázium a SPŠEI je organizátorem okresního kola Středoškolských her v plavání. Tím se také upevnilo naše postavení mezi ostatními školami okresu. Nedílnou součástí výuky TV jsou lyžařské sportovní kurzy a letní sportovní kurzy. Škola se pravidelně prezentuje prostřednictvím článků v městském zpravodaji, do kterého každý měsíc přispívá články o dění na škole. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Vedení školy a zaměstnanci rovněž při své práci spolupracují při plnění jednotlivých úkolů výchovně-vzdělávacího procesu s výborem sdružení rodičů a přátel gymnázia. Nezanedbatelná je i spolupráce s Městským úřadem Frenštát pod Radhoštěm, Centrem volného času Astra Frenštát pod Radhoštěm, Tělovýchovnou jednotou Frenštát pod Radhoštěm, dalšími školami ve městě a ostatními institucemi, včetně vysokých škol, především VŠB TU Ostrava a VUT Brno. Škola také spolupracuje s významnými firmami regionu, především se společnostmi Siemens a Continental. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola dlouhodobě nespolupracuje se žádnou zahraniční školou. Pěvecký sbor gymnázia Garrendo spolupracuje s pěveckým sborem ze Základní školy z Ústí nad Orlicí. Gymnázium organizuje klauzurní kola matematické olympiády kategorie A, B i C. Projekt Nat Tech podpora přírodovědného a technického vzdělávání v MSK

7 III. CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy Naše škola má vysokou prestiž mezi širokou veřejností. Podílí se na tom i nižší ročníky víceletého studia, do kterých se pravidelně hlásí dvojnásobek uchazečů. Díky dobrému výběru studentů bychom chtěli i nadále pokračovat v nastavené linii a budovat moderní školu, odpovídající potřebám 21. století. Jsme škola se všeobecným zaměřením, tedy pro všechny žáky, kteří mají zájem prohlubovat své schopnosti, dovednosti i zájmy. Zaměřujeme se na kvalitní naplnění cílů základního vzdělání a snažíme se umožnit našim žákům získat takové kvality osobnosti, které jim umožní plynulý přechod na středoškolská studia. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání představuje v nové struktuře kurikulárních dokumentů státní úroveň kurikulárních dokumentů. Je přímým (a závazným) východiskem pro tvorbu Školního vzdělávacího programu (který představuje tzv. školní úroveň kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání na nižším stupni víceletých gymnázií). RVP ZV vymezuje cílové zaměření vzdělávání, očekávané výstupy vzdělávání (závazný standard výsledků vzdělávání), základní učivo (závazný standard vzdělávací nabídky), učební plány, pravidla pro tvorbu školních vzdělávacích programů, podmínky pro realizaci vzdělávacích požadavků aj. Kurikulární dokument RVP ZV je nedílnou součástí tohoto Školního vzdělávacího programu, proto ŠVP v následující části uvádí pouze informativně obecné cíle základního vzdělávání a klíčové kompetence RVP ZV- s odkazem na podrobný text v RVP ZV Naší prioritou je: rozvíjet pozitivní přístup žáka k celoživotnímu vzdělávání a umožnit mu osvojení si strategie učení podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů ovlivňovat vlastním příkladem sounáležitost a vzájemný respekt k práci i úspěchům druhých motivovat ke kladnému přístupu k životu vést žáky k toleranci k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, posilovat vztah k místnímu regionu učit žáky chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a také být za ně zodpovědný vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci rozvíjet u žáků citlivé vztahy k lidem, prostředí a vytvářet u nich potřebu projevovat pozitivní city v chování připravovat žáky k tomu, aby mohli uplatňovat svá práva, dodržovat stanovená pravidla a naplňovat tak své povinnosti, aby se stali svébytnými a zodpovědnými osobnostmi pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti a uplatňovat je při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

8 Profil absolventa školy (profil jeho schopností a dovedností) mít široké všeobecné vzdělání potřebné pro další studium formulovat své názory a postoje ústně i písemně, konstruktivně diskutovat o problémech komunikovat ve dvou cizích jazycích organizovat a řídit vlastní učení, adaptovat se na podmínky terciárního studia a objektivně hodnotit své výsledky adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky, pracovat v týmu a přijímat odpovědnost za svěřené úkoly pracovat efektivně s informacemi, využívat prostředky informačních a komunikačních technologií mít všeobecný přehled o kultuře, historii a současnosti svého národa v kontextu evropském i světovém orientovat se v různých společenských a hodnotových systémech a ve společenskoekonomických jevech a procesech každodenního života mít sociální a kulturní kompetence potřebné pro občanský život v demokratické společnosti a v integrované Evropě získávat informace a praktické dovednosti potřebné pro studium, osobní a pracovní život v neznámém prostředí a mezinárodních situacích aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální, biologické, geografické a chemické zákonitosti při řešení praktických úloh rozumět vztahu člověka a přírody, jednat ekologicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje využívat pro praktické účely i pro další vzdělávání základní metody společenskovědního a přírodovědného výzkumu, být otevřený k poznávání nových a originálních postupů a řešení problémů znát zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence. Absolvent je připraven ke studiu na vysokých školách nebo vyšších odborných školách, zejména humanitního, přírodovědného, technického nebo ekonomického směru. Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení do primy víceletého studia v gymnáziu je realizováno podle zákona 561/2004Sb a je prováděno z matematiky a českého jazyka formou testů. Kritéria pro přijetí stanovuje ředitelka školy. Výchovné a vzdělávací strategie Komplexní dovednosti, které jsou významné pro vzdělávání i pro život a potřebné pro všechny členy společnosti bez rozdílu se nazývají klíčové kompetence. Patří sem schopnost se učit, kriticky hodnotit a řešit problémy, komunikovat ve svém i cizím jazyce, ovládat informační a komunikační technologie, využívat matematickou, přírodovědnou a technickou gramotnost, uplatňovat obecný kulturní přehled i mezilidské a občanské vztahy. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na nižším stupni víceletých gymnázií, není konečná. Tvoří jen základ pro celoživotní učení. Klíčové kompetence jsou na naší škole rozvíjeny těmito výchovnými a vzdělávacími strategiemi:

9 Kompetence k učení Učitelé: kladou důraz na čtení s porozuměním při práci s textem předkládají žákům dostatek spolehlivých informačních zdrojů zadávají úkoly, v jejichž rámci žáci samostatně vyhledávají a zpracovávají informace individuálním přístupem umožňují žákovi prožít úspěch projektovým vyučováním pomocí referátů, esejů, prezentací umožňují žákům realizovat svou tvořivou práci vytváří pro nadané žáky prostor pro samostudium, pro účast v olympiádách a soutěžích učí žáky vytvářet myšlenkové mapy k lepší orientaci ve znalostech a zpřesnění vztahů mezi pojmy Kompetence k řešení problému Učitelé: zadávají žákům problémové úlohy, které řeší v menších skupinách nebo individuálně poskytují žákům prostor k diskuzi a hledání různých řešení vedou žáky k vyslechnutí názoru druhých, k vhodné argumentaci, k vyjádření vlastního názoru a postoje postupně učí žáky zacházet s nekompletními informacemi, tak aby žáci byli nuceni hledat souvislosti, smysl Kompetence komunikativní Učitelé umožňují žákům spolupracovat v rozdílných skupinách při kooperativní výuce učí žáky naslouchat, vyjadřovat se ústně, písemně, em i vhodně telefonovat snaží se budovat pravidla partnerské oboustranné komunikace mezi žákem a učitelem, mezi žáky i mezi žáky a dalšími osobami Kompetence sociální a personální Učitelé budují pozitivní školní a třídní klima respektují individualitu žáka a vedou k tomu i ostatní žáky párovým a skupinovým řešením úkolů v hodinách rozvíjejí u žáků schopnost spolupracovat zařazují kooperativní činnosti do výuky učí žáky přijímat ve skupině rozličné role, vzájemně si naslouchat a pomáhat, hodnotit práci svou i ostatních Kompetence občanské Učitelé seznamují žáky a pěstují v nich úctu k státním svátkům, k dědictví českého národa i jazyka pěstují v žácích vztah k tradicím, k národnímu, historickému a kulturnímu dědictví i jiných národů zdůrazňují potřebu dodržování morálních zásad Kompetence pracovní Učitelé učí žáky vědomě užívat a ovládat digitální techniku

10 svým výkladem motivují žáky k tomu, aby své znalosti a dovednosti využívali v zájmu své přípravy na budoucí studium či povolání dbají na vytváření klidné pracovní atmosféry a dodržování hygienických pravidel Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Žáci, kteří dosahují výborných výsledků ve sportu, hře na hudební nástroj apod. nebo dosahují výborných výsledků v některé z předmětových olympiád, mohou studovat podle individuálního vzdělávacího plánu. O studium podle individuálního vzdělávacího plánu mohou žáci požádat vedení školy. K dispozici mají tři typy individuálních vzdělávacích plánů: Úlevy z výuky Žákovi je povolena absence v přesně stanovených vyučovacích hodinách. Žák uzavírá klasifikaci v řádném termínu, v předmětech s vyšší absencí skládá doplňující zkoušku před komisí. Tento vzdělávací plán je zpravidla udělován vrcholovým sportovcům i žákům s podobnými aktivitami na vrcholové úrovni. Termínované zkoušení Žák je přezkušován (jakoukoli formou) po předchozí domluvě s vyučujícím. Žák navštěvuje vyučování v plném rozsahu, je mu umožňována účast na soustředěních. Tento vzdělávací plán je udělován zpravidla žákům, kteří dosahují výborných výsledků v předmětových soutěžích, olympiádách, ve hře na hudební nástroj apod. Samostatné studium Žák dochází do školy podle individuálního rozvrhu, termíny zkoušek a uzavírání klasifikace jsou dohodnuty na individuální termíny. Tento individuální vzdělávací plán je udělován vyjímečně, například reprezentantům ČR v některém sportu. Na udělení individuálního vzdělávacího plánu nemají žáci nárok a může jim být odebrán, v případě, že nedodržují povinnosti, které jsou jim uloženy. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Záměrem vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, u kterých je předpoklad dalšího studia, je jejich zapojení do vzdělávání na gymnáziu a do následného studia na střední škole. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Vzdělávání těchto žáků probíhá formou individuální integrace do běžných tříd, kde je zajištěno: respektování individuality a potřeb žáka s ohledem na zdravotní hledisko případné uvolnění žáka z vyučování některých předmětů nebo z provádění určitých činností zohlednění znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání spolupracování s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka vytváření vhodných studijních podmínek pro rozvíjení talentu a nadání žáků Žáci z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí Úspěšnému vzdělávání těchto žáků napomáhá především učitel, který:

11 věnuje zvýšenou pozornost vztahům mezi žáky napomáhá integraci žáka do kolektivu třídy i školy snaží se vytvářet příznivé společenské klima v kolektivu žáků.

12 Začlenění průřezových témat 1. Výchova demokratického občana - VDO Tématické okruhy Prima Sekunda Tercie Kvarta Občanská společnost a škola 1 Tv, Čj Tv, Nj, Ov Tv, D, Čj Tv, Frj, Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 2 Ov, D, F, Ov, Hv D, F, Ov, Z, Frj, F 3 D, Z, Ov D, Ov, D, Ov Vkz, Ov, Z, D, Z, F, Ov, Z, D, F, Ov, 4 2. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS Tématické okruhy Prima Sekunda Tercie Kvarta Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět 1 Bi, Vv, Čj, Z, Frj 2 D, Čj, Aj, Frj, Hv Frj, Bi, D, Čj, F, Rj Frj, D, Vv, Z, Hv Frj, Ch, Nj, D, F, Rj Frj, Vv, Čj, Z, Ch, Nj, D, Čj, F, Z, Ov, Rj F, Aj, Ov, Ch Jsme Evropané 3 Ps, D, Frj Frj, D, F Frj, Ch, F, Z, Ov Ch, Vv, Čj, F, Ov, Hv

13 3. Osobnostní a sociální výchova - OSV Tématické okruhy Prima Sekunda Tercie Kvarta OSOBNOSTNÍ ROZVOJ 1 Tv, Hv Tv, Hv Tv, Ps, Hv Tv, Ps, Hv Rozvoj schopností poznávání Bi, M, Vv, Čj M, Vv, F Ch, M, Vv, Bi, Ov Bi, M, Vv, Z, Sebepoznání a sebepojetí Vkz, Nj, Rj F, Bi, Rj, Ov Z, Rj Seberegulace a sebeorganizace Bi, Vkz, Ov, Ch, M, Ov, F, Bi Ch, Z, Psychohygiena Vkz Bi Vkz, Z, Kreativita Ivt, M, D, Vv, Čj Bi, M, D, Vv, Čj, F, M, D, Vv M, D, Vv, Čj, Z, SOCIÁLNÍ ROZVOJ 2 Hv Hv Frj, Ps Frj, Ps Poznávání lidí Mezilidské vztahy Tv, Ivt, Vv, Čj, Ov Tv, Vkz, Čj, Ov, Z, Tv, Nj, Rj Tv, Vv Tv,Ov, Rj Tv, Nj, Vv, F, Tv, Bi, Ch, Ov, F, Rj Tv, Vkz, Ch, Rj Komunikace Kooperace a kompetice Tv, Ivt, D, Čj, Aj, Ov, Z, Tv, Nj, D, Čj, Aj, F, Rj Tv, Ch, D, Čj, F, Bi, Ov, Rj Z, F, Aj Ch, Tv, Bi, Ch, D, Čj, Aj, Rj MORÁLNÍ ROZVOJ 3 Frj, Frj, Hv Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Tv, Bi, D, Tv, Bi, D, F, Tv, Ch, Bi, D, Čj Tv, Ch, Ov, Vkz, D, Čj Hodnoty, postoje a praktická etika Z, Bi, F, Ch, Čj, Z, F, Bi Ch, D

14 4. Multikulturní výchova - MuV Tématické okruhy Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Prima Sekunda Tercie Kvarta 1 Vkz, Čj, Frj Frj, D, Ov, Frj, Čj, Aj, Čj, Aj, Z, Z, Bi, Rj Rj 2 Tv, Vkz, Vv, Tv, Nj, Vv, Tv, Vv, Bi, Tv, Vkz, Čj, Z, Čj, Ov Vv, Čj, Hv 3 Ps, D, Bi Čj, Z, Multikulturalita 4 D, Čj, Z, Ov D, Čj D, Čj, Bi, Hv Rj Princip sociálního smíru a solidarity 5 Z, Ov, Vkz, D 5. Environmentální výchova EV Tématické okruhy Prima Sekunda Tercie Kvarta Ekosystémy 1 Bi, Vv, Z, Bi, Ov, Bi, F Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí 2 Tv, Vkz, Bi, D, Z, 3 Tv, Vkz, Bi, Vv, Z, Tv, Bi, Tv, Bi, Ch, Tv, Vkz, Bi, Ch, F Tv, Bi, Vv, Bi, Ch, D, Bi, Ch, D, F, Ov, Z, Zlt Tv, Vv, F, Z F, Z, Tv Vztah člověka k prostředí 4 Tv, Bi, Čj, Ov, Z Tv, Bi, Vv, Čj, F, Hv Bi, Ch, Vv, Čj, F, Z, Tv Bi, Ch, Vv, F, Z, Tv

15 6. Mediální výchova MeV Tématické okruhy Prima Sekunda Tercie Kvarta Receptivní činnosti Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 2 Stavba mediálních sdělení 1 Vkz, Bi, Ivt, Z, Čj, Vv Bi, D, Čj, F, Z, Hv Bi, Ch, D, F, Aj, Ov, Hv Bi, Čj, Z, Bi, D, Bi, Ch, F, Z, D 3 Čj Ov Bi, Ch, D, F, Z, Čj, Ov, Hv, Vkz, Ps Frj, Bi, Ch, Čj, Z, Ov, Vkz Vnímání autora mediálních sdělení 4 Fungování a vliv médií ve společnosti 5 Ivt Vv, Hv Z, Vkz, Nj, D, Produktivní činnosti Tvorba mediálních sdělení 6 Vv, Čj Vkz, Vv, F, Aj, Práce v realizačním týmu 7 D, Aj, Bi, D, Aj, Ch, Vv Ch, D, Vv, F

16

17 Vzdělávací oblasti ŠVP Vzdělávací obsah základního vzdělávání na nižším stupni osmiletého studia je v ŠVP rozdělen do osmi základních vzdělávacích oblastí: Jazyk a jazyková komunikace obsahuje vyučovací předměty český jazyk a anglický jazyk, který čerpá tři disponibilní hodiny. Matematika a její aplikace je veden jako samostatný vyučovací předmět s názvem matematika a z disponibilních hodin mu byla přidělena jedna hodina. Informační a komunikační technologie zahrnuje taktéž jeden vyučovací předmět s názvem informatika a výpočetní technika, ale je v něm začleněno téma - využití digitálních technologií včetně hodinové dotace ze vzdělávací oblasti člověk a svět práce. Člověk a společnost jako vzdělávací oblast se vyskytuje ve vyučovacích předmětech dějepis a občanská výchova. Člověk a příroda obsahuje čtyři vyučovací předměty: fyziku, chemii, biologii a zeměpis, který čerpá tři disponibilní hodiny. Umění a kultura zahrnuje vyučovací předměty hudební výchova a výtvarná výchova. Člověk a zdraví se prolíná v předmětech výchova ke zdraví a tělesná výchova. Člověk a svět práce svým obsahem vytváří dva předměty. Svět práce a základy laboratorní techniky. Mezi doplňující vzdělávací obory byly začleněny tři další vyučovací předměty. Francouzský jazyk, německý jazyk a ruský jazyk Je jim vymezeno osm disponibilních hodin. Poslední tři disponibilní hodiny čerpá volitelný předmět. V odborných učebnách, v laboratořích a na sportovištích jsou žáci seznamováni s provozním řádem. Tabulace učebního plánu Český jazyk a literatura v každém ročníku může být třída dělena alespoň v 1 vyučovací hodině týdně Matematika v každém ročníku může být alespoň jedna vyučovací hodina vyčleněna pro cvičení při cvičení může být třída dělena na skupiny

18 Č ESKÝ JAZÝK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vychází ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura v RVP ZV. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí. Předmět je vyučován ve všech ročnících 1. stupně osmiletého studia gymnázia. V primě je předmět dotován 5 hodinami, v sekundě a tercii 4 hodinami a v kvartě 3 vyučovacími hodinami. V každém ročníku je jedna z těchto hodin půlená a má formu cvičení. Hlavním obsahem tohoto vyučovacího předmětu je rozšiřování vědomého užívání jazyka jako nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení, prohlubování vyjadřovacích a komunikačních schopností a dovedností žáků. Prostřednictvím tohoto předmětu je umožněno žákům poznávat tradice našeho národa, jeho duchovní bohatství. Předmět rozvíjí klíčové kompetence gymnaziálního vzdělávání, především kompetence komunikativní. Ve výuce žáci dostávají přiměřené poučení o jazyku jako východiska ke komunikaci v různých typech komunikátů. Učitelé iniciují v průběhu vyučovacích hodin rozhovory, úvahy o nich, vedou s žáky dialog, realizují určitá témata formou projektového vyučování, práce s knihou, popř. texty na internetu, využívají různých metod práce (frontální výuka, brainstorming, komunitní kruh, řízená diskuse, simulace a hraní rolí, využívání reálných situací, myšlenková mapa). Žákům, kteří projevují výraznější jazykové a literární nadání, věnují jednotliví vyučující speciální pozornost, snaží se jim zajistit individuální přípravu na olympiády, soutěže. Ostatní žáci zvládají očekávané výstupy dle svých možností a schopností. Největší důraz je ve výuce kladen na: pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa úlohu jazyka jako sjednocujícího činitele národního společenství a pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání rozvoj komunikativních dovedností postupné osvojování a vnímání jazyka jako prostředku k získávání, předávání informací, k vyjádření potřeb, prožitků, sdělování názorů rozvíjení kladného vztahu k mateřskému jazyku, jeho chápání jako potencionálního zdroje pro rozvoj kulturního a osobního bohatství rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti vyjádření reakcí, pocitů žáka, získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama pochopení role v různých komunikačních situacích, zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace, rozvíjení vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů (poznání záměru autora, hlavní myšlenky uměleckého i publicistického textu, kritické vyjádření k textu ) vnímání literatury jako zdroje prožitků, poznání individuální prožívání textu, rozvíjení emocionálního a estetického vnímání, sdílení čtenářských zážitků, rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i dalším druhům umění

19 samostatnému získávání a využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, internet), posouzení jejich věrohodnosti, kvality. Předmět český jazyk a literatura úzce spolupracuje s celou řadou dalších vyučovacích předmětů, s jejichž náplní obsahově souvisí. Jedná se především o tyto předměty: dějepis historický a společenský kontext cizí jazyky příbuzné jazykové jevy hudební výchova umělecké směry, ústní lidová slovesnost, zhudebnění textů, divadelní tvorba výtvarná výchova umělecké směry občanská výchova komunikace, náboženské, filozofické systémy informatika využití informačních zdrojů Očekávané výstupy v českém jazyce a literatuře jsou v souladu s nově vytvořenými standardy. Kompetence k učení Učitel: využívá ve výuce různé metody výuky (frontální, skupinovou výuku, individuální výuku, zařazuje do vyučovacích hodin referáty, diskuse), strategie vede žáky k užívání správné terminologie (literární, gramatické, stylistické) vede žáky k vyhledávání a třídění informací předkládá žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech vede žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu, jejich vzájemnému propojování vede žáka k tvořivé práci s textem, k jeho posouzení z hlediska stylového, působícího na estetickou, emocionální, etickou stránku žákovy osobnosti vede žáka k utváření všeobecného přehledu o společensko-historickém vývoji lidské společnosti, který napomáhá k toleranci odlišných hodnot různých jazykových komunit vede žáka k poznání smyslu a cíle učení, diskutuje s žákem o výsledcích jeho učení Kompetence k řešení problémů Učitel: vede žáky k aktivní práci s různými zdroji informací připravuje žáky na soutěže a olympiády diskutuje s žáky o jejich samostatné četbě, čímž je vede k formulování jejich vlastních čtenářských prožitků a postřehů vede žáky k plánování postupů vede žáky k systematickému vedení, ukládání informací vede žáky k samostatnému řešení problémů, kritickému myšlení, zodpovědnosti za svá rozhodnutí předkládá žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech. Kompetence komunikativní Učitel: vede žáky k správné formulaci obsahu sdělení nabízí příležitosti k porozumění probíraných literárních textů napomáhá k rozšiřování slovní zásoby žáka pomocí literárního, gramatického, stylistického učiva

20 vede žáky k výstižné argumentaci, souvislému kultivovanému písemnému i ústnímu projevu v rámci týmové práce zadává úkoly, při nichž žáci mohou spolupracovat. Kompetence sociální a personální Učitel: vede žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc jeho i spolužáků dodává žákům sebedůvěru vede žáky k dodržování pravidel slušného chování vede žáky k věcné argumentaci, týmové práci, učí žáka respektovat různá hlediska při řešení problémů. Kompetence občanské Učitel: podporuje u žáků potřebu četby, literárního, ústního, stylistického projevu motivuje žáky k zájmu o kulturní dědictví naše i světové vede žáky k prezentaci jejich vlastní práce vede žáky k objektivnímu hodnocení jejich práce i práce spolužáků předává vlastní zkušenosti a poznatky. Kompetence pracovní Učitel: vede žáky k přehlednému, jasnému, srozumitelnému vyjadřování, logickému myšlení prohlubuje obecné intelektové dovednosti vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi (úřední písemnosti aj. korespondence).

21 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Třída: Prima Očekávané výstupy Žák Gramatika Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití Seznámí se a dokáže samostatně pracovat se základními jazykovými příručkami (Pravidla českého pravopisu, SSČ) Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev, spisovně vyslovuje česká a běžně používaná cizí slova Rozpozná nejdůležitější způsoby slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Zvládá pravopisné jevy lexikální a morfologické Třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci Uvědomuje si vztahy mezi základními a rozvíjejícími větnými členy Jazyk a jeho útvary Obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Zvuková stránka jazyka Stavba slova, tvoření slov, způsoby obohacování slovní zásoby Pravopis lexikální a morfologický, shoda podmětu s přísudkem, psaní velkých písmen Tvarosloví (ohebné slovní druhy), určování slovních druhů, stupňování přídavných jmen, druhy zájmen, užívání číslovek Skladba (základní a rozvíjející větné členy) MuV 1 (Kulturní diference) VMEGS 1 (Evropa a svět nás zajímá) Z názvy kontinentů, států, měst a názvy zeměpisné Pravopis a VJR v průběhu celého školního roku

22 Očekávané výstupy Žák Literární výchova - prima Vyjádří své pocity z přečteného textu Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, pojmy spisovatel, básník, kniha, čtenář Dokáže zdramatizovat vhodný text Volně reprodukuje přečtený text Dokáže sestavit osnovu a podle osnovy se jasně a srozumitelně vyjadřuje, zachovává posloupnost děje a hlavní linii příběhu, tvoří vlastní literární text na dané téma Mýty, báje, pohádky, pověsti Lidová slovesnost (rozpočítadla, říkanky, hádanky) Z čes. literatury 19. stol. Vybrané epické žánry Na cestě Příběhy odvahy a dobrodružství Vypravování v 1. a 3. osobě Svět lidí a svět zvířat OSV2 (Mezilidské vztahy) MuV4 (Multikulturalita) Dě starověké státy VV řecké a římské umění Dě NO VV - ilustrace OSV 2 (Poznávání lidí) VMEGS 2 (Objevujeme Evropu a svět) OSV 1 (Kreativita) V průběhu roku- základy literární teorie, literárně výchovné aktivity(divadlo, film), povinná a doporučená četba, čtenářský deník, referáty o přečtené knize, besedy, recitace, dramatizace, poslech liter. textů,výtvarný doprovod Přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku Humor v poezii a próze

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Anglický jazyk 5. ročník učebnice PROJECT 1 ( third edition) Vzdělávací obsah: 1. lekce představí se, pozdraví a rozloučí se pojmenuje předměty ve škole rozumí běžným pokynům učitele při hodině počítá

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Z V 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

Anglický jazyk pro 6. ročník

Anglický jazyk pro 6. ročník Anglický jazyk pro 6. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6.

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6. Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Jazyková výchova - samostatně pracuje s Pravidly českého jazyka, se Slovníkem spisovné češtiny a dalšími

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 3. období 6. ročník Český jazyk pro 6.ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia (Fraus 2003) Pracovní sešit pro 6.ročník ZŠ a primu

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí. Charakteristika předmětu 2. stupně Český jazyk (ČJ) Český jazyk je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. a 7. ročníku 4 hodiny týdně, v 7.

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu Komunikační a slohová výchova - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy; -

Více

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět -5 hodin týdně

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a e emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy;

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL)

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy)

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy) Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura (jazyková výchova) Ročník: 6. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky samostatně pracuje

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Skladba a pravopis. Nauka o tvoření slov. Tvarosloví. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 8. ročník

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Skladba a pravopis. Nauka o tvoření slov. Tvarosloví. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 8. ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA Skladba a pravopis ž. si osvojuje pravidla pro vytváření psaných textů ž je veden k logickému myšlení, volí vlastní způsoby řešení, aplikuje osvědčené postupy ž. chápe a využívá znalostí

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2.STUPEo

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2.STUPEo JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2.STUPEo vyučovací předmět - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně

Více

5.1.2 Český jazyk a literatura - 2. stupeň

5.1.2 Český jazyk a literatura - 2. stupeň 5.1.2 Český jazyk a literatura - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Dovednosti získané v předmětu Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 13. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy ČESKÝ JAZYK JINAK - Předmět se bude vyučovat pouze v 9.ročníku ve školním roce 2013/14 (po té bude předmět zrušen, byl nabízen jako ekvivalent k druhému cizímu jazyku) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

větná melodie tempo a pauzy důraz Zvuková stránka jazyka

větná melodie tempo a pauzy důraz Zvuková stránka jazyka Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura 2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň 2.1. Jazyk a jazyková komunikace 2.1.1. Český jazyk a literatura 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Čj 6/1 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více