ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) K/81

2 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace přijímacího řízení Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky pro žáky se speciálními potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat IV. Učební plán V. Učební osnovy Český jazyk a literatura Anglický jazyk Francouzský jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk Matematika Informační a výpočetní technika Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Základy laboratorní techniky Svět práce Volitelné předmět y Nepovinný předmět - seminář z matematiky - praktika z informační a výpočetní techniky - komunikační výchova - Nepovinná hudební výchova Pěvecký sbor VI. Pravidla hodnocení a autoevaluace školy Pravidla hodnocení žáků Autoevaluace školy

3 I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia, K/81) - vytvořen podle RVP ZV Studijní forma vzdělávání denní Předkladatel: Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm, IČO: IZO: REDIZO: Telefon: RNDr. Milena Vaverková ředitelka školy Telefon: Mobil: Mgr. Kateřina Vaňková koordinátor tvorby ŠVP Telefon: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 28. října 117, Ostrava, IČO: Telefon: Fax: www. kr-moravskoslezsky.cz ŠVP projednáno Školskou radou dne 14. června Platnost dokumentu: od 1. září 2007 č.j. 1/5b/2007

4 Aktualizace dokumentu 1. září zařazení dopravní výchovy do světa práce a IVT - doplnění standardů do jednotlivých předmětů - aktualizace údajů o škole v souvislosti se sloučením škol 1. září změna charakteristiky školy - změna časového vymezení v předmětech Hudební výchova a Výtvarná výchova RNDr. Milena Vaverková ředitelka Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

5 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Velikost školy Škola má celkem 27 tříd (z toho 12 tříd gymnázia). Jednotlivé třídy jsou plněny na 30 studentů, celková kapacita školy je 1000 studentů. Vybavenost školy Celkový počet učeben je 51, z toho 21 odborných (3 elektrotechnické laboratoře, 5 učeben výpočetní techniky, 1 učebna počítačových sítí, 9 učeben praxe a odborného výcviku, 3 laboratoře - Fy, Bi, Ch). Dále jsou ve škole 3 učebny jazyků, učebna Vv a učebna Hv. Součástí školy je domov mládeže a školní jídelna. Škola provozuje hospodářskou činnost hostinskou, ubytovací a školící. Výuka tělesné výchovy probíhá v tělocvičně, posilovně a aule školy. Část výuky také probíhá na zimním stadiónu a krytém bazéně. Ve všech prostorách školy je pokrytí wi-fi, ke kterému mají volný přístup pracovníci i studenti školy. Studenti mohou využívat samoobslužné tiskárny připojené k síti. Pedagogický sbor Pedagogický sbor lze charakterizovat jako stabilizovaný, s věkovým průměrem 48 let. Celkový počet učitelů je 59, z toho 32 mužů a 27 žen. Podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících jsou všichni pedagogičtí pracovníci odborně způsobilí pro výkon své práce. Aprobovanost výuky je 100%. Na škole působí koordinátor ŠVP, metodik ICT, metodik EVV, metodik prevence a výchovný poradce. Školská rada Od září roku 2005 při škole působí devítičlenná Školská rada (3 členové zvoleni z řad rodičů, 3 členové z řad pedagogů a 3 členové byli do rady jmenováni zřizovatelem). Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Gymnázium a SPŠEI, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace se snaží o co nejlepší prezentaci své činnosti na veřejnosti, ke které přispívá dlouhá řada aktivit. Jednou z nejpodstatnějších jsou výsledky našich studentů v soutěžích a olympiádách, na hudebních festivalech a přehlídkách, a na recitačních soutěžích. Všechny tyto informace mohou zájemci z řad veřejnosti sledovat na pravidelně aktualizovaných webových stránkách. V souladu s obecně přijatou koncepcí rozvoje školy existuje na gymnáziu systém péče o talentovanou mládež. Studenti pracují jednak v rámci Středoškolských klubů, jednak v rámci kroužků v jednotlivých předmětech, popřípadě ve vyšších ročnících ve Středoškolské odborné činnosti. Ve škole pracuje pěvecký sbor GARRENDO a divadelní kroužek. V enviromentální výchově se uplatňuje spolupráce s CHKO Beskydy. Ve spolupráci s odborem životního prostředí na MěÚ Frenštát se každoročně koná Ekologický den. Každoroční společenská akce ve spolupráci se Sdružením rodičů je ples, na kterém se představují veřejnosti maturitní třídy scénář i realizaci si zajišťují studenti sami.

6 Dvakrát ročně pořádá škola pro veřejnost Den otevřených dveří. Své obory také pravidelně představujeme na Přehlídce středních škol GEMMA v Novém Jičíně a na Trhu vzdělávání ve Frýdku Místku. Aktivity našich studentů jsou viditelné například i na Dni města ve Frenštátě pod Radhoštěm nebo v rámci literárního festivalu Dne poezie. Gymnázium a SPŠEI je organizátorem okresního kola Středoškolských her v plavání. Tím se také upevnilo naše postavení mezi ostatními školami okresu. Nedílnou součástí výuky TV jsou lyžařské sportovní kurzy a letní sportovní kurzy. Škola se pravidelně prezentuje prostřednictvím článků v městském zpravodaji, do kterého každý měsíc přispívá články o dění na škole. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Vedení školy a zaměstnanci rovněž při své práci spolupracují při plnění jednotlivých úkolů výchovně-vzdělávacího procesu s výborem sdružení rodičů a přátel gymnázia. Nezanedbatelná je i spolupráce s Městským úřadem Frenštát pod Radhoštěm, Centrem volného času Astra Frenštát pod Radhoštěm, Tělovýchovnou jednotou Frenštát pod Radhoštěm, dalšími školami ve městě a ostatními institucemi, včetně vysokých škol, především VŠB TU Ostrava a VUT Brno. Škola také spolupracuje s významnými firmami regionu, především se společnostmi Siemens a Continental. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola dlouhodobě nespolupracuje se žádnou zahraniční školou. Pěvecký sbor gymnázia Garrendo spolupracuje s pěveckým sborem ze Základní školy z Ústí nad Orlicí. Gymnázium organizuje klauzurní kola matematické olympiády kategorie A, B i C. Projekt Nat Tech podpora přírodovědného a technického vzdělávání v MSK

7 III. CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy Naše škola má vysokou prestiž mezi širokou veřejností. Podílí se na tom i nižší ročníky víceletého studia, do kterých se pravidelně hlásí dvojnásobek uchazečů. Díky dobrému výběru studentů bychom chtěli i nadále pokračovat v nastavené linii a budovat moderní školu, odpovídající potřebám 21. století. Jsme škola se všeobecným zaměřením, tedy pro všechny žáky, kteří mají zájem prohlubovat své schopnosti, dovednosti i zájmy. Zaměřujeme se na kvalitní naplnění cílů základního vzdělání a snažíme se umožnit našim žákům získat takové kvality osobnosti, které jim umožní plynulý přechod na středoškolská studia. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání představuje v nové struktuře kurikulárních dokumentů státní úroveň kurikulárních dokumentů. Je přímým (a závazným) východiskem pro tvorbu Školního vzdělávacího programu (který představuje tzv. školní úroveň kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání na nižším stupni víceletých gymnázií). RVP ZV vymezuje cílové zaměření vzdělávání, očekávané výstupy vzdělávání (závazný standard výsledků vzdělávání), základní učivo (závazný standard vzdělávací nabídky), učební plány, pravidla pro tvorbu školních vzdělávacích programů, podmínky pro realizaci vzdělávacích požadavků aj. Kurikulární dokument RVP ZV je nedílnou součástí tohoto Školního vzdělávacího programu, proto ŠVP v následující části uvádí pouze informativně obecné cíle základního vzdělávání a klíčové kompetence RVP ZV- s odkazem na podrobný text v RVP ZV Naší prioritou je: rozvíjet pozitivní přístup žáka k celoživotnímu vzdělávání a umožnit mu osvojení si strategie učení podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů ovlivňovat vlastním příkladem sounáležitost a vzájemný respekt k práci i úspěchům druhých motivovat ke kladnému přístupu k životu vést žáky k toleranci k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, posilovat vztah k místnímu regionu učit žáky chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a také být za ně zodpovědný vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci rozvíjet u žáků citlivé vztahy k lidem, prostředí a vytvářet u nich potřebu projevovat pozitivní city v chování připravovat žáky k tomu, aby mohli uplatňovat svá práva, dodržovat stanovená pravidla a naplňovat tak své povinnosti, aby se stali svébytnými a zodpovědnými osobnostmi pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti a uplatňovat je při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

8 Profil absolventa školy (profil jeho schopností a dovedností) mít široké všeobecné vzdělání potřebné pro další studium formulovat své názory a postoje ústně i písemně, konstruktivně diskutovat o problémech komunikovat ve dvou cizích jazycích organizovat a řídit vlastní učení, adaptovat se na podmínky terciárního studia a objektivně hodnotit své výsledky adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky, pracovat v týmu a přijímat odpovědnost za svěřené úkoly pracovat efektivně s informacemi, využívat prostředky informačních a komunikačních technologií mít všeobecný přehled o kultuře, historii a současnosti svého národa v kontextu evropském i světovém orientovat se v různých společenských a hodnotových systémech a ve společenskoekonomických jevech a procesech každodenního života mít sociální a kulturní kompetence potřebné pro občanský život v demokratické společnosti a v integrované Evropě získávat informace a praktické dovednosti potřebné pro studium, osobní a pracovní život v neznámém prostředí a mezinárodních situacích aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální, biologické, geografické a chemické zákonitosti při řešení praktických úloh rozumět vztahu člověka a přírody, jednat ekologicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje využívat pro praktické účely i pro další vzdělávání základní metody společenskovědního a přírodovědného výzkumu, být otevřený k poznávání nových a originálních postupů a řešení problémů znát zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence. Absolvent je připraven ke studiu na vysokých školách nebo vyšších odborných školách, zejména humanitního, přírodovědného, technického nebo ekonomického směru. Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení do primy víceletého studia v gymnáziu je realizováno podle zákona 561/2004Sb a je prováděno z matematiky a českého jazyka formou testů. Kritéria pro přijetí stanovuje ředitelka školy. Výchovné a vzdělávací strategie Komplexní dovednosti, které jsou významné pro vzdělávání i pro život a potřebné pro všechny členy společnosti bez rozdílu se nazývají klíčové kompetence. Patří sem schopnost se učit, kriticky hodnotit a řešit problémy, komunikovat ve svém i cizím jazyce, ovládat informační a komunikační technologie, využívat matematickou, přírodovědnou a technickou gramotnost, uplatňovat obecný kulturní přehled i mezilidské a občanské vztahy. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na nižším stupni víceletých gymnázií, není konečná. Tvoří jen základ pro celoživotní učení. Klíčové kompetence jsou na naší škole rozvíjeny těmito výchovnými a vzdělávacími strategiemi:

9 Kompetence k učení Učitelé: kladou důraz na čtení s porozuměním při práci s textem předkládají žákům dostatek spolehlivých informačních zdrojů zadávají úkoly, v jejichž rámci žáci samostatně vyhledávají a zpracovávají informace individuálním přístupem umožňují žákovi prožít úspěch projektovým vyučováním pomocí referátů, esejů, prezentací umožňují žákům realizovat svou tvořivou práci vytváří pro nadané žáky prostor pro samostudium, pro účast v olympiádách a soutěžích učí žáky vytvářet myšlenkové mapy k lepší orientaci ve znalostech a zpřesnění vztahů mezi pojmy Kompetence k řešení problému Učitelé: zadávají žákům problémové úlohy, které řeší v menších skupinách nebo individuálně poskytují žákům prostor k diskuzi a hledání různých řešení vedou žáky k vyslechnutí názoru druhých, k vhodné argumentaci, k vyjádření vlastního názoru a postoje postupně učí žáky zacházet s nekompletními informacemi, tak aby žáci byli nuceni hledat souvislosti, smysl Kompetence komunikativní Učitelé umožňují žákům spolupracovat v rozdílných skupinách při kooperativní výuce učí žáky naslouchat, vyjadřovat se ústně, písemně, em i vhodně telefonovat snaží se budovat pravidla partnerské oboustranné komunikace mezi žákem a učitelem, mezi žáky i mezi žáky a dalšími osobami Kompetence sociální a personální Učitelé budují pozitivní školní a třídní klima respektují individualitu žáka a vedou k tomu i ostatní žáky párovým a skupinovým řešením úkolů v hodinách rozvíjejí u žáků schopnost spolupracovat zařazují kooperativní činnosti do výuky učí žáky přijímat ve skupině rozličné role, vzájemně si naslouchat a pomáhat, hodnotit práci svou i ostatních Kompetence občanské Učitelé seznamují žáky a pěstují v nich úctu k státním svátkům, k dědictví českého národa i jazyka pěstují v žácích vztah k tradicím, k národnímu, historickému a kulturnímu dědictví i jiných národů zdůrazňují potřebu dodržování morálních zásad Kompetence pracovní Učitelé učí žáky vědomě užívat a ovládat digitální techniku

10 svým výkladem motivují žáky k tomu, aby své znalosti a dovednosti využívali v zájmu své přípravy na budoucí studium či povolání dbají na vytváření klidné pracovní atmosféry a dodržování hygienických pravidel Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Žáci, kteří dosahují výborných výsledků ve sportu, hře na hudební nástroj apod. nebo dosahují výborných výsledků v některé z předmětových olympiád, mohou studovat podle individuálního vzdělávacího plánu. O studium podle individuálního vzdělávacího plánu mohou žáci požádat vedení školy. K dispozici mají tři typy individuálních vzdělávacích plánů: Úlevy z výuky Žákovi je povolena absence v přesně stanovených vyučovacích hodinách. Žák uzavírá klasifikaci v řádném termínu, v předmětech s vyšší absencí skládá doplňující zkoušku před komisí. Tento vzdělávací plán je zpravidla udělován vrcholovým sportovcům i žákům s podobnými aktivitami na vrcholové úrovni. Termínované zkoušení Žák je přezkušován (jakoukoli formou) po předchozí domluvě s vyučujícím. Žák navštěvuje vyučování v plném rozsahu, je mu umožňována účast na soustředěních. Tento vzdělávací plán je udělován zpravidla žákům, kteří dosahují výborných výsledků v předmětových soutěžích, olympiádách, ve hře na hudební nástroj apod. Samostatné studium Žák dochází do školy podle individuálního rozvrhu, termíny zkoušek a uzavírání klasifikace jsou dohodnuty na individuální termíny. Tento individuální vzdělávací plán je udělován vyjímečně, například reprezentantům ČR v některém sportu. Na udělení individuálního vzdělávacího plánu nemají žáci nárok a může jim být odebrán, v případě, že nedodržují povinnosti, které jsou jim uloženy. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Záměrem vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, u kterých je předpoklad dalšího studia, je jejich zapojení do vzdělávání na gymnáziu a do následného studia na střední škole. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Vzdělávání těchto žáků probíhá formou individuální integrace do běžných tříd, kde je zajištěno: respektování individuality a potřeb žáka s ohledem na zdravotní hledisko případné uvolnění žáka z vyučování některých předmětů nebo z provádění určitých činností zohlednění znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání spolupracování s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka vytváření vhodných studijních podmínek pro rozvíjení talentu a nadání žáků Žáci z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí Úspěšnému vzdělávání těchto žáků napomáhá především učitel, který:

11 věnuje zvýšenou pozornost vztahům mezi žáky napomáhá integraci žáka do kolektivu třídy i školy snaží se vytvářet příznivé společenské klima v kolektivu žáků.

12 Začlenění průřezových témat 1. Výchova demokratického občana - VDO Tématické okruhy Prima Sekunda Tercie Kvarta Občanská společnost a škola 1 Tv, Čj Tv, Nj, Ov Tv, D, Čj Tv, Frj, Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 2 Ov, D, F, Ov, Hv D, F, Ov, Z, Frj, F 3 D, Z, Ov D, Ov, D, Ov Vkz, Ov, Z, D, Z, F, Ov, Z, D, F, Ov, 4 2. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS Tématické okruhy Prima Sekunda Tercie Kvarta Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět 1 Bi, Vv, Čj, Z, Frj 2 D, Čj, Aj, Frj, Hv Frj, Bi, D, Čj, F, Rj Frj, D, Vv, Z, Hv Frj, Ch, Nj, D, F, Rj Frj, Vv, Čj, Z, Ch, Nj, D, Čj, F, Z, Ov, Rj F, Aj, Ov, Ch Jsme Evropané 3 Ps, D, Frj Frj, D, F Frj, Ch, F, Z, Ov Ch, Vv, Čj, F, Ov, Hv

13 3. Osobnostní a sociální výchova - OSV Tématické okruhy Prima Sekunda Tercie Kvarta OSOBNOSTNÍ ROZVOJ 1 Tv, Hv Tv, Hv Tv, Ps, Hv Tv, Ps, Hv Rozvoj schopností poznávání Bi, M, Vv, Čj M, Vv, F Ch, M, Vv, Bi, Ov Bi, M, Vv, Z, Sebepoznání a sebepojetí Vkz, Nj, Rj F, Bi, Rj, Ov Z, Rj Seberegulace a sebeorganizace Bi, Vkz, Ov, Ch, M, Ov, F, Bi Ch, Z, Psychohygiena Vkz Bi Vkz, Z, Kreativita Ivt, M, D, Vv, Čj Bi, M, D, Vv, Čj, F, M, D, Vv M, D, Vv, Čj, Z, SOCIÁLNÍ ROZVOJ 2 Hv Hv Frj, Ps Frj, Ps Poznávání lidí Mezilidské vztahy Tv, Ivt, Vv, Čj, Ov Tv, Vkz, Čj, Ov, Z, Tv, Nj, Rj Tv, Vv Tv,Ov, Rj Tv, Nj, Vv, F, Tv, Bi, Ch, Ov, F, Rj Tv, Vkz, Ch, Rj Komunikace Kooperace a kompetice Tv, Ivt, D, Čj, Aj, Ov, Z, Tv, Nj, D, Čj, Aj, F, Rj Tv, Ch, D, Čj, F, Bi, Ov, Rj Z, F, Aj Ch, Tv, Bi, Ch, D, Čj, Aj, Rj MORÁLNÍ ROZVOJ 3 Frj, Frj, Hv Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Tv, Bi, D, Tv, Bi, D, F, Tv, Ch, Bi, D, Čj Tv, Ch, Ov, Vkz, D, Čj Hodnoty, postoje a praktická etika Z, Bi, F, Ch, Čj, Z, F, Bi Ch, D

14 4. Multikulturní výchova - MuV Tématické okruhy Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Prima Sekunda Tercie Kvarta 1 Vkz, Čj, Frj Frj, D, Ov, Frj, Čj, Aj, Čj, Aj, Z, Z, Bi, Rj Rj 2 Tv, Vkz, Vv, Tv, Nj, Vv, Tv, Vv, Bi, Tv, Vkz, Čj, Z, Čj, Ov Vv, Čj, Hv 3 Ps, D, Bi Čj, Z, Multikulturalita 4 D, Čj, Z, Ov D, Čj D, Čj, Bi, Hv Rj Princip sociálního smíru a solidarity 5 Z, Ov, Vkz, D 5. Environmentální výchova EV Tématické okruhy Prima Sekunda Tercie Kvarta Ekosystémy 1 Bi, Vv, Z, Bi, Ov, Bi, F Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí 2 Tv, Vkz, Bi, D, Z, 3 Tv, Vkz, Bi, Vv, Z, Tv, Bi, Tv, Bi, Ch, Tv, Vkz, Bi, Ch, F Tv, Bi, Vv, Bi, Ch, D, Bi, Ch, D, F, Ov, Z, Zlt Tv, Vv, F, Z F, Z, Tv Vztah člověka k prostředí 4 Tv, Bi, Čj, Ov, Z Tv, Bi, Vv, Čj, F, Hv Bi, Ch, Vv, Čj, F, Z, Tv Bi, Ch, Vv, F, Z, Tv

15 6. Mediální výchova MeV Tématické okruhy Prima Sekunda Tercie Kvarta Receptivní činnosti Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 2 Stavba mediálních sdělení 1 Vkz, Bi, Ivt, Z, Čj, Vv Bi, D, Čj, F, Z, Hv Bi, Ch, D, F, Aj, Ov, Hv Bi, Čj, Z, Bi, D, Bi, Ch, F, Z, D 3 Čj Ov Bi, Ch, D, F, Z, Čj, Ov, Hv, Vkz, Ps Frj, Bi, Ch, Čj, Z, Ov, Vkz Vnímání autora mediálních sdělení 4 Fungování a vliv médií ve společnosti 5 Ivt Vv, Hv Z, Vkz, Nj, D, Produktivní činnosti Tvorba mediálních sdělení 6 Vv, Čj Vkz, Vv, F, Aj, Práce v realizačním týmu 7 D, Aj, Bi, D, Aj, Ch, Vv Ch, D, Vv, F

16

17 Vzdělávací oblasti ŠVP Vzdělávací obsah základního vzdělávání na nižším stupni osmiletého studia je v ŠVP rozdělen do osmi základních vzdělávacích oblastí: Jazyk a jazyková komunikace obsahuje vyučovací předměty český jazyk a anglický jazyk, který čerpá tři disponibilní hodiny. Matematika a její aplikace je veden jako samostatný vyučovací předmět s názvem matematika a z disponibilních hodin mu byla přidělena jedna hodina. Informační a komunikační technologie zahrnuje taktéž jeden vyučovací předmět s názvem informatika a výpočetní technika, ale je v něm začleněno téma - využití digitálních technologií včetně hodinové dotace ze vzdělávací oblasti člověk a svět práce. Člověk a společnost jako vzdělávací oblast se vyskytuje ve vyučovacích předmětech dějepis a občanská výchova. Člověk a příroda obsahuje čtyři vyučovací předměty: fyziku, chemii, biologii a zeměpis, který čerpá tři disponibilní hodiny. Umění a kultura zahrnuje vyučovací předměty hudební výchova a výtvarná výchova. Člověk a zdraví se prolíná v předmětech výchova ke zdraví a tělesná výchova. Člověk a svět práce svým obsahem vytváří dva předměty. Svět práce a základy laboratorní techniky. Mezi doplňující vzdělávací obory byly začleněny tři další vyučovací předměty. Francouzský jazyk, německý jazyk a ruský jazyk Je jim vymezeno osm disponibilních hodin. Poslední tři disponibilní hodiny čerpá volitelný předmět. V odborných učebnách, v laboratořích a na sportovištích jsou žáci seznamováni s provozním řádem. Tabulace učebního plánu Český jazyk a literatura v každém ročníku může být třída dělena alespoň v 1 vyučovací hodině týdně Matematika v každém ročníku může být alespoň jedna vyučovací hodina vyčleněna pro cvičení při cvičení může být třída dělena na skupiny

18 Č ESKÝ JAZÝK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vychází ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura v RVP ZV. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí. Předmět je vyučován ve všech ročnících 1. stupně osmiletého studia gymnázia. V primě je předmět dotován 5 hodinami, v sekundě a tercii 4 hodinami a v kvartě 3 vyučovacími hodinami. V každém ročníku je jedna z těchto hodin půlená a má formu cvičení. Hlavním obsahem tohoto vyučovacího předmětu je rozšiřování vědomého užívání jazyka jako nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení, prohlubování vyjadřovacích a komunikačních schopností a dovedností žáků. Prostřednictvím tohoto předmětu je umožněno žákům poznávat tradice našeho národa, jeho duchovní bohatství. Předmět rozvíjí klíčové kompetence gymnaziálního vzdělávání, především kompetence komunikativní. Ve výuce žáci dostávají přiměřené poučení o jazyku jako východiska ke komunikaci v různých typech komunikátů. Učitelé iniciují v průběhu vyučovacích hodin rozhovory, úvahy o nich, vedou s žáky dialog, realizují určitá témata formou projektového vyučování, práce s knihou, popř. texty na internetu, využívají různých metod práce (frontální výuka, brainstorming, komunitní kruh, řízená diskuse, simulace a hraní rolí, využívání reálných situací, myšlenková mapa). Žákům, kteří projevují výraznější jazykové a literární nadání, věnují jednotliví vyučující speciální pozornost, snaží se jim zajistit individuální přípravu na olympiády, soutěže. Ostatní žáci zvládají očekávané výstupy dle svých možností a schopností. Největší důraz je ve výuce kladen na: pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa úlohu jazyka jako sjednocujícího činitele národního společenství a pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání rozvoj komunikativních dovedností postupné osvojování a vnímání jazyka jako prostředku k získávání, předávání informací, k vyjádření potřeb, prožitků, sdělování názorů rozvíjení kladného vztahu k mateřskému jazyku, jeho chápání jako potencionálního zdroje pro rozvoj kulturního a osobního bohatství rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti vyjádření reakcí, pocitů žáka, získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama pochopení role v různých komunikačních situacích, zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace, rozvíjení vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů (poznání záměru autora, hlavní myšlenky uměleckého i publicistického textu, kritické vyjádření k textu ) vnímání literatury jako zdroje prožitků, poznání individuální prožívání textu, rozvíjení emocionálního a estetického vnímání, sdílení čtenářských zážitků, rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i dalším druhům umění

19 samostatnému získávání a využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, internet), posouzení jejich věrohodnosti, kvality. Předmět český jazyk a literatura úzce spolupracuje s celou řadou dalších vyučovacích předmětů, s jejichž náplní obsahově souvisí. Jedná se především o tyto předměty: dějepis historický a společenský kontext cizí jazyky příbuzné jazykové jevy hudební výchova umělecké směry, ústní lidová slovesnost, zhudebnění textů, divadelní tvorba výtvarná výchova umělecké směry občanská výchova komunikace, náboženské, filozofické systémy informatika využití informačních zdrojů Očekávané výstupy v českém jazyce a literatuře jsou v souladu s nově vytvořenými standardy. Kompetence k učení Učitel: využívá ve výuce různé metody výuky (frontální, skupinovou výuku, individuální výuku, zařazuje do vyučovacích hodin referáty, diskuse), strategie vede žáky k užívání správné terminologie (literární, gramatické, stylistické) vede žáky k vyhledávání a třídění informací předkládá žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech vede žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu, jejich vzájemnému propojování vede žáka k tvořivé práci s textem, k jeho posouzení z hlediska stylového, působícího na estetickou, emocionální, etickou stránku žákovy osobnosti vede žáka k utváření všeobecného přehledu o společensko-historickém vývoji lidské společnosti, který napomáhá k toleranci odlišných hodnot různých jazykových komunit vede žáka k poznání smyslu a cíle učení, diskutuje s žákem o výsledcích jeho učení Kompetence k řešení problémů Učitel: vede žáky k aktivní práci s různými zdroji informací připravuje žáky na soutěže a olympiády diskutuje s žáky o jejich samostatné četbě, čímž je vede k formulování jejich vlastních čtenářských prožitků a postřehů vede žáky k plánování postupů vede žáky k systematickému vedení, ukládání informací vede žáky k samostatnému řešení problémů, kritickému myšlení, zodpovědnosti za svá rozhodnutí předkládá žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech. Kompetence komunikativní Učitel: vede žáky k správné formulaci obsahu sdělení nabízí příležitosti k porozumění probíraných literárních textů napomáhá k rozšiřování slovní zásoby žáka pomocí literárního, gramatického, stylistického učiva

20 vede žáky k výstižné argumentaci, souvislému kultivovanému písemnému i ústnímu projevu v rámci týmové práce zadává úkoly, při nichž žáci mohou spolupracovat. Kompetence sociální a personální Učitel: vede žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc jeho i spolužáků dodává žákům sebedůvěru vede žáky k dodržování pravidel slušného chování vede žáky k věcné argumentaci, týmové práci, učí žáka respektovat různá hlediska při řešení problémů. Kompetence občanské Učitel: podporuje u žáků potřebu četby, literárního, ústního, stylistického projevu motivuje žáky k zájmu o kulturní dědictví naše i světové vede žáky k prezentaci jejich vlastní práce vede žáky k objektivnímu hodnocení jejich práce i práce spolužáků předává vlastní zkušenosti a poznatky. Kompetence pracovní Učitel: vede žáky k přehlednému, jasnému, srozumitelnému vyjadřování, logickému myšlení prohlubuje obecné intelektové dovednosti vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi (úřední písemnosti aj. korespondence).

21 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Třída: Prima Očekávané výstupy Žák Gramatika Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití Seznámí se a dokáže samostatně pracovat se základními jazykovými příručkami (Pravidla českého pravopisu, SSČ) Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev, spisovně vyslovuje česká a běžně používaná cizí slova Rozpozná nejdůležitější způsoby slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Zvládá pravopisné jevy lexikální a morfologické Třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci Uvědomuje si vztahy mezi základními a rozvíjejícími větnými členy Jazyk a jeho útvary Obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Zvuková stránka jazyka Stavba slova, tvoření slov, způsoby obohacování slovní zásoby Pravopis lexikální a morfologický, shoda podmětu s přísudkem, psaní velkých písmen Tvarosloví (ohebné slovní druhy), určování slovních druhů, stupňování přídavných jmen, druhy zájmen, užívání číslovek Skladba (základní a rozvíjející větné členy) MuV 1 (Kulturní diference) VMEGS 1 (Evropa a svět nás zajímá) Z názvy kontinentů, států, měst a názvy zeměpisné Pravopis a VJR v průběhu celého školního roku

22 Očekávané výstupy Žák Literární výchova - prima Vyjádří své pocity z přečteného textu Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, pojmy spisovatel, básník, kniha, čtenář Dokáže zdramatizovat vhodný text Volně reprodukuje přečtený text Dokáže sestavit osnovu a podle osnovy se jasně a srozumitelně vyjadřuje, zachovává posloupnost děje a hlavní linii příběhu, tvoří vlastní literární text na dané téma Mýty, báje, pohádky, pověsti Lidová slovesnost (rozpočítadla, říkanky, hádanky) Z čes. literatury 19. stol. Vybrané epické žánry Na cestě Příběhy odvahy a dobrodružství Vypravování v 1. a 3. osobě Svět lidí a svět zvířat OSV2 (Mezilidské vztahy) MuV4 (Multikulturalita) Dě starověké státy VV řecké a římské umění Dě NO VV - ilustrace OSV 2 (Poznávání lidí) VMEGS 2 (Objevujeme Evropu a svět) OSV 1 (Kreativita) V průběhu roku- základy literární teorie, literárně výchovné aktivity(divadlo, film), povinná a doporučená četba, čtenářský deník, referáty o přečtené knize, besedy, recitace, dramatizace, poslech liter. textů,výtvarný doprovod Přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku Humor v poezii a próze

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy)

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy) Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura (jazyková výchova) Ročník: 6. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky samostatně pracuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět -5 hodin týdně

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura 2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň 2.1. Jazyk a jazyková komunikace 2.1.1. Český jazyk a literatura 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Čj 6/1 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou

Více

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy ČESKÝ JAZYK JINAK - Předmět se bude vyučovat pouze v 9.ročníku ve školním roce 2013/14 (po té bude předmět zrušen, byl nabízen jako ekvivalent k druhému cizímu jazyku) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 13. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační

Více

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Platnost dokumentu : od 1. 9. 2015 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl v uvedené

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět. V 6., 8. a

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více