ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) K/81

2 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace přijímacího řízení Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky pro žáky se speciálními potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat IV. Učební plán V. Učební osnovy Český jazyk a literatura Anglický jazyk Francouzský jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk Matematika Informační a výpočetní technika Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Základy laboratorní techniky Svět práce Volitelné předmět y Nepovinný předmět - seminář z matematiky - praktika z informační a výpočetní techniky - komunikační výchova - Nepovinná hudební výchova Pěvecký sbor VI. Pravidla hodnocení a autoevaluace školy Pravidla hodnocení žáků Autoevaluace školy

3 I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia, K/81) - vytvořen podle RVP ZV Studijní forma vzdělávání denní Předkladatel: Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm, IČO: IZO: REDIZO: Telefon: RNDr. Milena Vaverková ředitelka školy Telefon: Mobil: Mgr. Kateřina Vaňková koordinátor tvorby ŠVP Telefon: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 28. října 117, Ostrava, IČO: Telefon: Fax: www. kr-moravskoslezsky.cz ŠVP projednáno Školskou radou dne 14. června Platnost dokumentu: od 1. září 2007 č.j. 1/5b/2007

4 Aktualizace dokumentu 1. září zařazení dopravní výchovy do světa práce a IVT - doplnění standardů do jednotlivých předmětů - aktualizace údajů o škole v souvislosti se sloučením škol 1. září změna charakteristiky školy - změna časového vymezení v předmětech Hudební výchova a Výtvarná výchova RNDr. Milena Vaverková ředitelka Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

5 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Velikost školy Škola má celkem 27 tříd (z toho 12 tříd gymnázia). Jednotlivé třídy jsou plněny na 30 studentů, celková kapacita školy je 1000 studentů. Vybavenost školy Celkový počet učeben je 51, z toho 21 odborných (3 elektrotechnické laboratoře, 5 učeben výpočetní techniky, 1 učebna počítačových sítí, 9 učeben praxe a odborného výcviku, 3 laboratoře - Fy, Bi, Ch). Dále jsou ve škole 3 učebny jazyků, učebna Vv a učebna Hv. Součástí školy je domov mládeže a školní jídelna. Škola provozuje hospodářskou činnost hostinskou, ubytovací a školící. Výuka tělesné výchovy probíhá v tělocvičně, posilovně a aule školy. Část výuky také probíhá na zimním stadiónu a krytém bazéně. Ve všech prostorách školy je pokrytí wi-fi, ke kterému mají volný přístup pracovníci i studenti školy. Studenti mohou využívat samoobslužné tiskárny připojené k síti. Pedagogický sbor Pedagogický sbor lze charakterizovat jako stabilizovaný, s věkovým průměrem 48 let. Celkový počet učitelů je 59, z toho 32 mužů a 27 žen. Podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících jsou všichni pedagogičtí pracovníci odborně způsobilí pro výkon své práce. Aprobovanost výuky je 100%. Na škole působí koordinátor ŠVP, metodik ICT, metodik EVV, metodik prevence a výchovný poradce. Školská rada Od září roku 2005 při škole působí devítičlenná Školská rada (3 členové zvoleni z řad rodičů, 3 členové z řad pedagogů a 3 členové byli do rady jmenováni zřizovatelem). Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Gymnázium a SPŠEI, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace se snaží o co nejlepší prezentaci své činnosti na veřejnosti, ke které přispívá dlouhá řada aktivit. Jednou z nejpodstatnějších jsou výsledky našich studentů v soutěžích a olympiádách, na hudebních festivalech a přehlídkách, a na recitačních soutěžích. Všechny tyto informace mohou zájemci z řad veřejnosti sledovat na pravidelně aktualizovaných webových stránkách. V souladu s obecně přijatou koncepcí rozvoje školy existuje na gymnáziu systém péče o talentovanou mládež. Studenti pracují jednak v rámci Středoškolských klubů, jednak v rámci kroužků v jednotlivých předmětech, popřípadě ve vyšších ročnících ve Středoškolské odborné činnosti. Ve škole pracuje pěvecký sbor GARRENDO a divadelní kroužek. V enviromentální výchově se uplatňuje spolupráce s CHKO Beskydy. Ve spolupráci s odborem životního prostředí na MěÚ Frenštát se každoročně koná Ekologický den. Každoroční společenská akce ve spolupráci se Sdružením rodičů je ples, na kterém se představují veřejnosti maturitní třídy scénář i realizaci si zajišťují studenti sami.

6 Dvakrát ročně pořádá škola pro veřejnost Den otevřených dveří. Své obory také pravidelně představujeme na Přehlídce středních škol GEMMA v Novém Jičíně a na Trhu vzdělávání ve Frýdku Místku. Aktivity našich studentů jsou viditelné například i na Dni města ve Frenštátě pod Radhoštěm nebo v rámci literárního festivalu Dne poezie. Gymnázium a SPŠEI je organizátorem okresního kola Středoškolských her v plavání. Tím se také upevnilo naše postavení mezi ostatními školami okresu. Nedílnou součástí výuky TV jsou lyžařské sportovní kurzy a letní sportovní kurzy. Škola se pravidelně prezentuje prostřednictvím článků v městském zpravodaji, do kterého každý měsíc přispívá články o dění na škole. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Vedení školy a zaměstnanci rovněž při své práci spolupracují při plnění jednotlivých úkolů výchovně-vzdělávacího procesu s výborem sdružení rodičů a přátel gymnázia. Nezanedbatelná je i spolupráce s Městským úřadem Frenštát pod Radhoštěm, Centrem volného času Astra Frenštát pod Radhoštěm, Tělovýchovnou jednotou Frenštát pod Radhoštěm, dalšími školami ve městě a ostatními institucemi, včetně vysokých škol, především VŠB TU Ostrava a VUT Brno. Škola také spolupracuje s významnými firmami regionu, především se společnostmi Siemens a Continental. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola dlouhodobě nespolupracuje se žádnou zahraniční školou. Pěvecký sbor gymnázia Garrendo spolupracuje s pěveckým sborem ze Základní školy z Ústí nad Orlicí. Gymnázium organizuje klauzurní kola matematické olympiády kategorie A, B i C. Projekt Nat Tech podpora přírodovědného a technického vzdělávání v MSK

7 III. CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy Naše škola má vysokou prestiž mezi širokou veřejností. Podílí se na tom i nižší ročníky víceletého studia, do kterých se pravidelně hlásí dvojnásobek uchazečů. Díky dobrému výběru studentů bychom chtěli i nadále pokračovat v nastavené linii a budovat moderní školu, odpovídající potřebám 21. století. Jsme škola se všeobecným zaměřením, tedy pro všechny žáky, kteří mají zájem prohlubovat své schopnosti, dovednosti i zájmy. Zaměřujeme se na kvalitní naplnění cílů základního vzdělání a snažíme se umožnit našim žákům získat takové kvality osobnosti, které jim umožní plynulý přechod na středoškolská studia. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání představuje v nové struktuře kurikulárních dokumentů státní úroveň kurikulárních dokumentů. Je přímým (a závazným) východiskem pro tvorbu Školního vzdělávacího programu (který představuje tzv. školní úroveň kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání na nižším stupni víceletých gymnázií). RVP ZV vymezuje cílové zaměření vzdělávání, očekávané výstupy vzdělávání (závazný standard výsledků vzdělávání), základní učivo (závazný standard vzdělávací nabídky), učební plány, pravidla pro tvorbu školních vzdělávacích programů, podmínky pro realizaci vzdělávacích požadavků aj. Kurikulární dokument RVP ZV je nedílnou součástí tohoto Školního vzdělávacího programu, proto ŠVP v následující části uvádí pouze informativně obecné cíle základního vzdělávání a klíčové kompetence RVP ZV- s odkazem na podrobný text v RVP ZV Naší prioritou je: rozvíjet pozitivní přístup žáka k celoživotnímu vzdělávání a umožnit mu osvojení si strategie učení podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů ovlivňovat vlastním příkladem sounáležitost a vzájemný respekt k práci i úspěchům druhých motivovat ke kladnému přístupu k životu vést žáky k toleranci k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, posilovat vztah k místnímu regionu učit žáky chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a také být za ně zodpovědný vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci rozvíjet u žáků citlivé vztahy k lidem, prostředí a vytvářet u nich potřebu projevovat pozitivní city v chování připravovat žáky k tomu, aby mohli uplatňovat svá práva, dodržovat stanovená pravidla a naplňovat tak své povinnosti, aby se stali svébytnými a zodpovědnými osobnostmi pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti a uplatňovat je při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

8 Profil absolventa školy (profil jeho schopností a dovedností) mít široké všeobecné vzdělání potřebné pro další studium formulovat své názory a postoje ústně i písemně, konstruktivně diskutovat o problémech komunikovat ve dvou cizích jazycích organizovat a řídit vlastní učení, adaptovat se na podmínky terciárního studia a objektivně hodnotit své výsledky adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky, pracovat v týmu a přijímat odpovědnost za svěřené úkoly pracovat efektivně s informacemi, využívat prostředky informačních a komunikačních technologií mít všeobecný přehled o kultuře, historii a současnosti svého národa v kontextu evropském i světovém orientovat se v různých společenských a hodnotových systémech a ve společenskoekonomických jevech a procesech každodenního života mít sociální a kulturní kompetence potřebné pro občanský život v demokratické společnosti a v integrované Evropě získávat informace a praktické dovednosti potřebné pro studium, osobní a pracovní život v neznámém prostředí a mezinárodních situacích aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální, biologické, geografické a chemické zákonitosti při řešení praktických úloh rozumět vztahu člověka a přírody, jednat ekologicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje využívat pro praktické účely i pro další vzdělávání základní metody společenskovědního a přírodovědného výzkumu, být otevřený k poznávání nových a originálních postupů a řešení problémů znát zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence. Absolvent je připraven ke studiu na vysokých školách nebo vyšších odborných školách, zejména humanitního, přírodovědného, technického nebo ekonomického směru. Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení do primy víceletého studia v gymnáziu je realizováno podle zákona 561/2004Sb a je prováděno z matematiky a českého jazyka formou testů. Kritéria pro přijetí stanovuje ředitelka školy. Výchovné a vzdělávací strategie Komplexní dovednosti, které jsou významné pro vzdělávání i pro život a potřebné pro všechny členy společnosti bez rozdílu se nazývají klíčové kompetence. Patří sem schopnost se učit, kriticky hodnotit a řešit problémy, komunikovat ve svém i cizím jazyce, ovládat informační a komunikační technologie, využívat matematickou, přírodovědnou a technickou gramotnost, uplatňovat obecný kulturní přehled i mezilidské a občanské vztahy. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na nižším stupni víceletých gymnázií, není konečná. Tvoří jen základ pro celoživotní učení. Klíčové kompetence jsou na naší škole rozvíjeny těmito výchovnými a vzdělávacími strategiemi:

9 Kompetence k učení Učitelé: kladou důraz na čtení s porozuměním při práci s textem předkládají žákům dostatek spolehlivých informačních zdrojů zadávají úkoly, v jejichž rámci žáci samostatně vyhledávají a zpracovávají informace individuálním přístupem umožňují žákovi prožít úspěch projektovým vyučováním pomocí referátů, esejů, prezentací umožňují žákům realizovat svou tvořivou práci vytváří pro nadané žáky prostor pro samostudium, pro účast v olympiádách a soutěžích učí žáky vytvářet myšlenkové mapy k lepší orientaci ve znalostech a zpřesnění vztahů mezi pojmy Kompetence k řešení problému Učitelé: zadávají žákům problémové úlohy, které řeší v menších skupinách nebo individuálně poskytují žákům prostor k diskuzi a hledání různých řešení vedou žáky k vyslechnutí názoru druhých, k vhodné argumentaci, k vyjádření vlastního názoru a postoje postupně učí žáky zacházet s nekompletními informacemi, tak aby žáci byli nuceni hledat souvislosti, smysl Kompetence komunikativní Učitelé umožňují žákům spolupracovat v rozdílných skupinách při kooperativní výuce učí žáky naslouchat, vyjadřovat se ústně, písemně, em i vhodně telefonovat snaží se budovat pravidla partnerské oboustranné komunikace mezi žákem a učitelem, mezi žáky i mezi žáky a dalšími osobami Kompetence sociální a personální Učitelé budují pozitivní školní a třídní klima respektují individualitu žáka a vedou k tomu i ostatní žáky párovým a skupinovým řešením úkolů v hodinách rozvíjejí u žáků schopnost spolupracovat zařazují kooperativní činnosti do výuky učí žáky přijímat ve skupině rozličné role, vzájemně si naslouchat a pomáhat, hodnotit práci svou i ostatních Kompetence občanské Učitelé seznamují žáky a pěstují v nich úctu k státním svátkům, k dědictví českého národa i jazyka pěstují v žácích vztah k tradicím, k národnímu, historickému a kulturnímu dědictví i jiných národů zdůrazňují potřebu dodržování morálních zásad Kompetence pracovní Učitelé učí žáky vědomě užívat a ovládat digitální techniku

10 svým výkladem motivují žáky k tomu, aby své znalosti a dovednosti využívali v zájmu své přípravy na budoucí studium či povolání dbají na vytváření klidné pracovní atmosféry a dodržování hygienických pravidel Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Žáci, kteří dosahují výborných výsledků ve sportu, hře na hudební nástroj apod. nebo dosahují výborných výsledků v některé z předmětových olympiád, mohou studovat podle individuálního vzdělávacího plánu. O studium podle individuálního vzdělávacího plánu mohou žáci požádat vedení školy. K dispozici mají tři typy individuálních vzdělávacích plánů: Úlevy z výuky Žákovi je povolena absence v přesně stanovených vyučovacích hodinách. Žák uzavírá klasifikaci v řádném termínu, v předmětech s vyšší absencí skládá doplňující zkoušku před komisí. Tento vzdělávací plán je zpravidla udělován vrcholovým sportovcům i žákům s podobnými aktivitami na vrcholové úrovni. Termínované zkoušení Žák je přezkušován (jakoukoli formou) po předchozí domluvě s vyučujícím. Žák navštěvuje vyučování v plném rozsahu, je mu umožňována účast na soustředěních. Tento vzdělávací plán je udělován zpravidla žákům, kteří dosahují výborných výsledků v předmětových soutěžích, olympiádách, ve hře na hudební nástroj apod. Samostatné studium Žák dochází do školy podle individuálního rozvrhu, termíny zkoušek a uzavírání klasifikace jsou dohodnuty na individuální termíny. Tento individuální vzdělávací plán je udělován vyjímečně, například reprezentantům ČR v některém sportu. Na udělení individuálního vzdělávacího plánu nemají žáci nárok a může jim být odebrán, v případě, že nedodržují povinnosti, které jsou jim uloženy. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Záměrem vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, u kterých je předpoklad dalšího studia, je jejich zapojení do vzdělávání na gymnáziu a do následného studia na střední škole. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Vzdělávání těchto žáků probíhá formou individuální integrace do běžných tříd, kde je zajištěno: respektování individuality a potřeb žáka s ohledem na zdravotní hledisko případné uvolnění žáka z vyučování některých předmětů nebo z provádění určitých činností zohlednění znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání spolupracování s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka vytváření vhodných studijních podmínek pro rozvíjení talentu a nadání žáků Žáci z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí Úspěšnému vzdělávání těchto žáků napomáhá především učitel, který:

11 věnuje zvýšenou pozornost vztahům mezi žáky napomáhá integraci žáka do kolektivu třídy i školy snaží se vytvářet příznivé společenské klima v kolektivu žáků.

12 Začlenění průřezových témat 1. Výchova demokratického občana - VDO Tématické okruhy Prima Sekunda Tercie Kvarta Občanská společnost a škola 1 Tv, Čj Tv, Nj, Ov Tv, D, Čj Tv, Frj, Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 2 Ov, D, F, Ov, Hv D, F, Ov, Z, Frj, F 3 D, Z, Ov D, Ov, D, Ov Vkz, Ov, Z, D, Z, F, Ov, Z, D, F, Ov, 4 2. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS Tématické okruhy Prima Sekunda Tercie Kvarta Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět 1 Bi, Vv, Čj, Z, Frj 2 D, Čj, Aj, Frj, Hv Frj, Bi, D, Čj, F, Rj Frj, D, Vv, Z, Hv Frj, Ch, Nj, D, F, Rj Frj, Vv, Čj, Z, Ch, Nj, D, Čj, F, Z, Ov, Rj F, Aj, Ov, Ch Jsme Evropané 3 Ps, D, Frj Frj, D, F Frj, Ch, F, Z, Ov Ch, Vv, Čj, F, Ov, Hv

13 3. Osobnostní a sociální výchova - OSV Tématické okruhy Prima Sekunda Tercie Kvarta OSOBNOSTNÍ ROZVOJ 1 Tv, Hv Tv, Hv Tv, Ps, Hv Tv, Ps, Hv Rozvoj schopností poznávání Bi, M, Vv, Čj M, Vv, F Ch, M, Vv, Bi, Ov Bi, M, Vv, Z, Sebepoznání a sebepojetí Vkz, Nj, Rj F, Bi, Rj, Ov Z, Rj Seberegulace a sebeorganizace Bi, Vkz, Ov, Ch, M, Ov, F, Bi Ch, Z, Psychohygiena Vkz Bi Vkz, Z, Kreativita Ivt, M, D, Vv, Čj Bi, M, D, Vv, Čj, F, M, D, Vv M, D, Vv, Čj, Z, SOCIÁLNÍ ROZVOJ 2 Hv Hv Frj, Ps Frj, Ps Poznávání lidí Mezilidské vztahy Tv, Ivt, Vv, Čj, Ov Tv, Vkz, Čj, Ov, Z, Tv, Nj, Rj Tv, Vv Tv,Ov, Rj Tv, Nj, Vv, F, Tv, Bi, Ch, Ov, F, Rj Tv, Vkz, Ch, Rj Komunikace Kooperace a kompetice Tv, Ivt, D, Čj, Aj, Ov, Z, Tv, Nj, D, Čj, Aj, F, Rj Tv, Ch, D, Čj, F, Bi, Ov, Rj Z, F, Aj Ch, Tv, Bi, Ch, D, Čj, Aj, Rj MORÁLNÍ ROZVOJ 3 Frj, Frj, Hv Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Tv, Bi, D, Tv, Bi, D, F, Tv, Ch, Bi, D, Čj Tv, Ch, Ov, Vkz, D, Čj Hodnoty, postoje a praktická etika Z, Bi, F, Ch, Čj, Z, F, Bi Ch, D

14 4. Multikulturní výchova - MuV Tématické okruhy Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Prima Sekunda Tercie Kvarta 1 Vkz, Čj, Frj Frj, D, Ov, Frj, Čj, Aj, Čj, Aj, Z, Z, Bi, Rj Rj 2 Tv, Vkz, Vv, Tv, Nj, Vv, Tv, Vv, Bi, Tv, Vkz, Čj, Z, Čj, Ov Vv, Čj, Hv 3 Ps, D, Bi Čj, Z, Multikulturalita 4 D, Čj, Z, Ov D, Čj D, Čj, Bi, Hv Rj Princip sociálního smíru a solidarity 5 Z, Ov, Vkz, D 5. Environmentální výchova EV Tématické okruhy Prima Sekunda Tercie Kvarta Ekosystémy 1 Bi, Vv, Z, Bi, Ov, Bi, F Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí 2 Tv, Vkz, Bi, D, Z, 3 Tv, Vkz, Bi, Vv, Z, Tv, Bi, Tv, Bi, Ch, Tv, Vkz, Bi, Ch, F Tv, Bi, Vv, Bi, Ch, D, Bi, Ch, D, F, Ov, Z, Zlt Tv, Vv, F, Z F, Z, Tv Vztah člověka k prostředí 4 Tv, Bi, Čj, Ov, Z Tv, Bi, Vv, Čj, F, Hv Bi, Ch, Vv, Čj, F, Z, Tv Bi, Ch, Vv, F, Z, Tv

15 6. Mediální výchova MeV Tématické okruhy Prima Sekunda Tercie Kvarta Receptivní činnosti Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 2 Stavba mediálních sdělení 1 Vkz, Bi, Ivt, Z, Čj, Vv Bi, D, Čj, F, Z, Hv Bi, Ch, D, F, Aj, Ov, Hv Bi, Čj, Z, Bi, D, Bi, Ch, F, Z, D 3 Čj Ov Bi, Ch, D, F, Z, Čj, Ov, Hv, Vkz, Ps Frj, Bi, Ch, Čj, Z, Ov, Vkz Vnímání autora mediálních sdělení 4 Fungování a vliv médií ve společnosti 5 Ivt Vv, Hv Z, Vkz, Nj, D, Produktivní činnosti Tvorba mediálních sdělení 6 Vv, Čj Vkz, Vv, F, Aj, Práce v realizačním týmu 7 D, Aj, Bi, D, Aj, Ch, Vv Ch, D, Vv, F

16

17 Vzdělávací oblasti ŠVP Vzdělávací obsah základního vzdělávání na nižším stupni osmiletého studia je v ŠVP rozdělen do osmi základních vzdělávacích oblastí: Jazyk a jazyková komunikace obsahuje vyučovací předměty český jazyk a anglický jazyk, který čerpá tři disponibilní hodiny. Matematika a její aplikace je veden jako samostatný vyučovací předmět s názvem matematika a z disponibilních hodin mu byla přidělena jedna hodina. Informační a komunikační technologie zahrnuje taktéž jeden vyučovací předmět s názvem informatika a výpočetní technika, ale je v něm začleněno téma - využití digitálních technologií včetně hodinové dotace ze vzdělávací oblasti člověk a svět práce. Člověk a společnost jako vzdělávací oblast se vyskytuje ve vyučovacích předmětech dějepis a občanská výchova. Člověk a příroda obsahuje čtyři vyučovací předměty: fyziku, chemii, biologii a zeměpis, který čerpá tři disponibilní hodiny. Umění a kultura zahrnuje vyučovací předměty hudební výchova a výtvarná výchova. Člověk a zdraví se prolíná v předmětech výchova ke zdraví a tělesná výchova. Člověk a svět práce svým obsahem vytváří dva předměty. Svět práce a základy laboratorní techniky. Mezi doplňující vzdělávací obory byly začleněny tři další vyučovací předměty. Francouzský jazyk, německý jazyk a ruský jazyk Je jim vymezeno osm disponibilních hodin. Poslední tři disponibilní hodiny čerpá volitelný předmět. V odborných učebnách, v laboratořích a na sportovištích jsou žáci seznamováni s provozním řádem. Tabulace učebního plánu Český jazyk a literatura v každém ročníku může být třída dělena alespoň v 1 vyučovací hodině týdně Matematika v každém ročníku může být alespoň jedna vyučovací hodina vyčleněna pro cvičení při cvičení může být třída dělena na skupiny

18 Č ESKÝ JAZÝK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vychází ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura v RVP ZV. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí. Předmět je vyučován ve všech ročnících 1. stupně osmiletého studia gymnázia. V primě je předmět dotován 5 hodinami, v sekundě a tercii 4 hodinami a v kvartě 3 vyučovacími hodinami. V každém ročníku je jedna z těchto hodin půlená a má formu cvičení. Hlavním obsahem tohoto vyučovacího předmětu je rozšiřování vědomého užívání jazyka jako nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení, prohlubování vyjadřovacích a komunikačních schopností a dovedností žáků. Prostřednictvím tohoto předmětu je umožněno žákům poznávat tradice našeho národa, jeho duchovní bohatství. Předmět rozvíjí klíčové kompetence gymnaziálního vzdělávání, především kompetence komunikativní. Ve výuce žáci dostávají přiměřené poučení o jazyku jako východiska ke komunikaci v různých typech komunikátů. Učitelé iniciují v průběhu vyučovacích hodin rozhovory, úvahy o nich, vedou s žáky dialog, realizují určitá témata formou projektového vyučování, práce s knihou, popř. texty na internetu, využívají různých metod práce (frontální výuka, brainstorming, komunitní kruh, řízená diskuse, simulace a hraní rolí, využívání reálných situací, myšlenková mapa). Žákům, kteří projevují výraznější jazykové a literární nadání, věnují jednotliví vyučující speciální pozornost, snaží se jim zajistit individuální přípravu na olympiády, soutěže. Ostatní žáci zvládají očekávané výstupy dle svých možností a schopností. Největší důraz je ve výuce kladen na: pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa úlohu jazyka jako sjednocujícího činitele národního společenství a pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání rozvoj komunikativních dovedností postupné osvojování a vnímání jazyka jako prostředku k získávání, předávání informací, k vyjádření potřeb, prožitků, sdělování názorů rozvíjení kladného vztahu k mateřskému jazyku, jeho chápání jako potencionálního zdroje pro rozvoj kulturního a osobního bohatství rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti vyjádření reakcí, pocitů žáka, získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama pochopení role v různých komunikačních situacích, zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace, rozvíjení vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů (poznání záměru autora, hlavní myšlenky uměleckého i publicistického textu, kritické vyjádření k textu ) vnímání literatury jako zdroje prožitků, poznání individuální prožívání textu, rozvíjení emocionálního a estetického vnímání, sdílení čtenářských zážitků, rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i dalším druhům umění

19 samostatnému získávání a využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, internet), posouzení jejich věrohodnosti, kvality. Předmět český jazyk a literatura úzce spolupracuje s celou řadou dalších vyučovacích předmětů, s jejichž náplní obsahově souvisí. Jedná se především o tyto předměty: dějepis historický a společenský kontext cizí jazyky příbuzné jazykové jevy hudební výchova umělecké směry, ústní lidová slovesnost, zhudebnění textů, divadelní tvorba výtvarná výchova umělecké směry občanská výchova komunikace, náboženské, filozofické systémy informatika využití informačních zdrojů Očekávané výstupy v českém jazyce a literatuře jsou v souladu s nově vytvořenými standardy. Kompetence k učení Učitel: využívá ve výuce různé metody výuky (frontální, skupinovou výuku, individuální výuku, zařazuje do vyučovacích hodin referáty, diskuse), strategie vede žáky k užívání správné terminologie (literární, gramatické, stylistické) vede žáky k vyhledávání a třídění informací předkládá žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech vede žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu, jejich vzájemnému propojování vede žáka k tvořivé práci s textem, k jeho posouzení z hlediska stylového, působícího na estetickou, emocionální, etickou stránku žákovy osobnosti vede žáka k utváření všeobecného přehledu o společensko-historickém vývoji lidské společnosti, který napomáhá k toleranci odlišných hodnot různých jazykových komunit vede žáka k poznání smyslu a cíle učení, diskutuje s žákem o výsledcích jeho učení Kompetence k řešení problémů Učitel: vede žáky k aktivní práci s různými zdroji informací připravuje žáky na soutěže a olympiády diskutuje s žáky o jejich samostatné četbě, čímž je vede k formulování jejich vlastních čtenářských prožitků a postřehů vede žáky k plánování postupů vede žáky k systematickému vedení, ukládání informací vede žáky k samostatnému řešení problémů, kritickému myšlení, zodpovědnosti za svá rozhodnutí předkládá žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech. Kompetence komunikativní Učitel: vede žáky k správné formulaci obsahu sdělení nabízí příležitosti k porozumění probíraných literárních textů napomáhá k rozšiřování slovní zásoby žáka pomocí literárního, gramatického, stylistického učiva

20 vede žáky k výstižné argumentaci, souvislému kultivovanému písemnému i ústnímu projevu v rámci týmové práce zadává úkoly, při nichž žáci mohou spolupracovat. Kompetence sociální a personální Učitel: vede žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc jeho i spolužáků dodává žákům sebedůvěru vede žáky k dodržování pravidel slušného chování vede žáky k věcné argumentaci, týmové práci, učí žáka respektovat různá hlediska při řešení problémů. Kompetence občanské Učitel: podporuje u žáků potřebu četby, literárního, ústního, stylistického projevu motivuje žáky k zájmu o kulturní dědictví naše i světové vede žáky k prezentaci jejich vlastní práce vede žáky k objektivnímu hodnocení jejich práce i práce spolužáků předává vlastní zkušenosti a poznatky. Kompetence pracovní Učitel: vede žáky k přehlednému, jasnému, srozumitelnému vyjadřování, logickému myšlení prohlubuje obecné intelektové dovednosti vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi (úřední písemnosti aj. korespondence).

21 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Třída: Prima Očekávané výstupy Žák Gramatika Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití Seznámí se a dokáže samostatně pracovat se základními jazykovými příručkami (Pravidla českého pravopisu, SSČ) Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev, spisovně vyslovuje česká a běžně používaná cizí slova Rozpozná nejdůležitější způsoby slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Zvládá pravopisné jevy lexikální a morfologické Třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci Uvědomuje si vztahy mezi základními a rozvíjejícími větnými členy Jazyk a jeho útvary Obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Zvuková stránka jazyka Stavba slova, tvoření slov, způsoby obohacování slovní zásoby Pravopis lexikální a morfologický, shoda podmětu s přísudkem, psaní velkých písmen Tvarosloví (ohebné slovní druhy), určování slovních druhů, stupňování přídavných jmen, druhy zájmen, užívání číslovek Skladba (základní a rozvíjející větné členy) MuV 1 (Kulturní diference) VMEGS 1 (Evropa a svět nás zajímá) Z názvy kontinentů, států, měst a názvy zeměpisné Pravopis a VJR v průběhu celého školního roku

22 Očekávané výstupy Žák Literární výchova - prima Vyjádří své pocity z přečteného textu Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, pojmy spisovatel, básník, kniha, čtenář Dokáže zdramatizovat vhodný text Volně reprodukuje přečtený text Dokáže sestavit osnovu a podle osnovy se jasně a srozumitelně vyjadřuje, zachovává posloupnost děje a hlavní linii příběhu, tvoří vlastní literární text na dané téma Mýty, báje, pohádky, pověsti Lidová slovesnost (rozpočítadla, říkanky, hádanky) Z čes. literatury 19. stol. Vybrané epické žánry Na cestě Příběhy odvahy a dobrodružství Vypravování v 1. a 3. osobě Svět lidí a svět zvířat OSV2 (Mezilidské vztahy) MuV4 (Multikulturalita) Dě starověké státy VV řecké a římské umění Dě NO VV - ilustrace OSV 2 (Poznávání lidí) VMEGS 2 (Objevujeme Evropu a svět) OSV 1 (Kreativita) V průběhu roku- základy literární teorie, literárně výchovné aktivity(divadlo, film), povinná a doporučená četba, čtenářský deník, referáty o přečtené knize, besedy, recitace, dramatizace, poslech liter. textů,výtvarný doprovod Přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku Humor v poezii a próze

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 18-20-M/01 Informační technologie 18-20-M/01Informační technologie Verze 1 z 30. 06. 2010 Platnost

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 1 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více