Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou"

Transkript

1 Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a jeho přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením) (Zdoj: Speciální základní škola, Rubešova 531, Skuteč) Obsah Profil absolventa Začlenění průřezových témat UČEBNÍ PLÁN Tabulace učebního plánu - 1. stupeň Tabulace učebního plánu - 2. stupeň UČEBNÍ OSNOVY Jazyk a jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK ŘEČOVÉ A KOMUNIKATIVNÍ DOVEDNOSTI ANGLICKÝ JAZYK Matematika a její aplikace MATEMATIKA Informační a komunikační technologie INFORMATIKA Člověk a jeho svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA

2 VLASTIVĚDA Člověk a společnost DĚJEPIS OBČANSKÁ VÝCHOVA Člověk a příroda FYZIKA CHEMIE PŘÍRODOPIS ZEMĚPIS Umění a kultura HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Člověk a zdraví VÝCHOVA KE ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Člověk a svět práce PRAKTICKÉ ČINNOSTI

3 Profil absolventa Absolvent naší školy by měl umět komunikovat ústně, písemně i pomocí ICTv mateřském jazyce, prakticky používat ICT při své práci i pro vlastní vzdělávání. Měl by ovládat základní pravidla komunikace s vrstevníky, s dospělými i dětmi ve svém okolí. Měl by se orientovat v běžném životě, stát se slušným, tolerantním a dle svých možností i citově stabilním. Měl by být schopen rozvíjet a chránit své fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný. Měl by být schopen samostatně se učit (na základě vybudovaných učebních stereotypů a mechanizmů), využívat získané poznatky v praktickém životě, pozitivně své znalosti a dovednosti ocenit, odhadnout své možnosti, promítnout to vše do své profesní orientace. Měl by zvládnout práci v týmu, vhodně a přiměřeně prezentovat a obhájit svůj názor.dále by měl umět zvolit vlastní řešení problému a nést za své rozhodnutí odpovědnost. Po absolvování devítileté školní docházky se může absolvent/ka na základě svých individuálních schopností účastnit dalších vhodných forem vzdělávání např. v odborných učilištích, praktických školách nebo ve středních odborných učilištích. Začlenění průřezových témat Všechny tematické okruhy všech průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů. Začlenění průřezových témat do jednotlivých ročníků je uvedeno v následující tabulce. Názvy vyučovacích předmětů nejsou uvedeny celé, ale je užito těchto zkratek: Čj Český jazyk Řkd Řečové a komunikativní dovednosti Aj Anglický jazyk M Matematika Inf Informatika Čas Člověk a jeho svět P Přírodověda Vl Vlastivěda D Dějepis Ov Občanská výchova F Fyzika Ch Chemie Př Přírodopis Z Zeměpis Hv Hudební výchova Vv Výtvarná výchova Vkz Výchova ke zdraví 624

4 Tv Tělesná výchova ZTv Zdravotní tělesná výchova Pč Praktické činnosti 625

5 Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Ročník Čj, Řkd, M, Hv, Vv, Pč Čj, Řkd, M, Hv, Vv, Pč Čj, Řkd, Hv, Vv,M, Pč Čj, Řkd, Hv, Vv, M, Pč Čj, Řkd, Hv, Vv, M, Pč 626 Čj, Řkd, Aj, Z, Hv, Vv, M, Pč, Př Čj, Aj, Hv, Vv, M, Př Čj, Aj, Hv, Vv, M Čj, Aj, M, Hv, Vv, Př Sebepoznání a Ov, Př, Čas P P Ov sebepojetí Vkz Vkz Seberegulace a Ov, Př, Tv, ZTv Tv, ZTv Tv, ZTv Tv, ZTv Tv, ZTv Tv Ov, Tv sebeorganizace Vkz, Tv Vkz, Tv Psychohygiena P P Ov Př, Vkz Vkz Kreativita Čj, Řkd, Čj, Řkd, Čj, Řkd, Čj, Řkd, Čj, Řkd, Čj, Řkd, Hv, Vv, Hv, Vv, Hv, Vv, Hv, Vv, Vv, Pč Vv, Pč Pč Pč Pč Pč Hv Hv, Vkz, Hv Sociální rozvoj Poznávací schopnosti Čas Ov Ov Vkz Vkz Mezilidské vztahy Čj, Čas Čas Čas Čj, Vl Čj Ov Ov Vkz Vkz Komunikace Řkd Řkd, Čas Spolupráce a soutěživost Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO M, Tv, ZTv, Pč M, ZTv, Pč Čj, Řkd, Čas Tv, ZTv, Pč Čas Čj, Řkd, Inf, Vl,Hv, Tv, ZTv, Pč Čj, Řkd, Inf, P,Hv, Čj, ZTv, Pč Čj, Řkd, Aj, Inf, Ov,Hv, Čj, Tv, Pč Čj, Aj, Inf,Hv, Čj, F, Ov Čj, Aj, Inf,Hv, Čj, Aj, Inf,Hv, Vkz Čas Ov Vkz F

6 OBČANA (VDO) Občanská společnost a škola Čas Vl Ov Občan, občanská společnost a stát Vl Vl Ov Formy participace občanů v politickém životě Čas Ov, Z Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Vl D, Ov VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH (VMEGS) Evropa a svět nás zajímá Vl Z Aj Objevujeme Evropu a svět Vl D D, Z Aj Jsme Evropané Vl Vl Z D, Ov MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MkV) Kulturní rozdíly Čas Čas Vl Aj, Ov Aj, Ov Aj Lidské vztahy Čas Čas Čas Řkd, Vl Řkd, P Ov Aj Aj, Vkz Aj, Vkz Etnický původ Vl Aj Př, Z Aj, D Multikulturalita Vl Aj Aj, Z Aj, D, Ov Princip sociálního smíru a solidarity Vl Ov Z Ov ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EV) Ekosystémy P Př Z Př Základní podmínky života Čas P, Vl P Př F, Př F, Z Ch, Př Lidské aktivity a problémy Ov, Ch, Čas Z životního prostředí Př Vztah člověka k prostředí Pč Čas, Pč Čas, Pč P, Vl Ov, Pč F, Z Př, Z MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MV) 627

7 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Řkd Inf, Ov M, Vkz Řkd Inf, Ov Vkz Řkd Inf, Ov Inf 628

8 UČEBNÍ PLÁN Poznámky k učebnímu plánu: V tabulkách je vždy u jednotlivých předmětů uveden minimální počet hodin + počet disponibilních hodin. Řečové a komunikativní dovednosti v rámci tohoto předmětu probíhá skupinová a individuální logopedická péče. Zdravotní tělesná výchova s přihlédnutím k individuálním potřebám žáků se zdravotním oslabením je tento předmět vyučován na prvním stupni samostatně. Tabulace učebního plánu - 1. stupeň Ročník Celkem Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Vzdělávací Předmět oblast Český jazyk Jazyk a jazyková Řečové a Český jazyk a literatura komunikace komunikativní dovednosti Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Zdravotní tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Povinná časová dotace Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace

9 Tabulace učebního plánu - 2. stupeň Ročník Celkem Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Vzdělávací Předmět oblast Český jazyk a literatura Český jazyk Řečové a Jazyk a jazyková komunikativní komunikace dovednosti Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova Fyzika Fyzika Člověk a příroda Chemie Chemie 1 1 Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Povinná časová dotace Disponibilní časová dotace Celková časová povinná dotace

10 UČEBNÍ OSNOVY Jazyk a jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk je vyprofilován ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Tento vzdělávací obor je na prvním stupni a v 6. ročníku realizován i doplňujícím předmětem Řečové a komunikační dovednosti. Český jazyk je vyučován ve všech ročnících prvního i druhého stupně v následující časové dotaci: v 1. a 2. ročníku 6 vyučovacích hodin týdně, ve 3. až 5. ročníku 7 vyučovacích hodin, v 6. ročníku 6 vyučovacích hodin týdně, v 7. a 8. ročníku 5 vyučovacích hodin týdně a v 9. ročníku 4 vyučovací hodiny týdně. Abychom dosáhli této časové dotace, posílili jsme v 8. ročníku výuku tohoto předmětu o jednu disponibilní vyučovací hodinu. Výuka předmětu Český jazyk má za cíl správné používání jazyka v mluvené i v písemné podobě. Předmět je koncipován do tří základních okruhů Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova, Literární výchova. Všechny jsou vzájemně provázány. Žáky učíme psaní, užívání gramatických pravidel, vedeme je k rozvoji komunikačních schopností. Klademe důraz na čtení s porozuměním, na rozvoj schopnosti pracovat v běžném životě s tištěnými informacemi. Žáci si také v rámci literární výchovy utvářejí čtenářský vkus a trvalý zájemo četbu, učí se chápat funkci divadla, filmu, televize a ostatních médií, orientovat se v jejich mnohostranné nabídce z hlediska kvality a významu pro vlastní život. Do předmětu jsou zařazena tato průřezová témata: o Osobnostní a sociální výchova (OSV) - Osobnostní rozvoj o Rozvoj schopností poznávání o Seberegulace a sebeorganizace o Kreativita - Sociální rozvoj o Mezilidské vztahy o Komunikace o Spolupráce a soutěživost Výuka předmětu probíhá zejména v kmenových učebnách, podle potřeby je využívána také počítačová učebna. Základní formou realizace je vyučovací hodina. 631

11 Výchovné a vzdělávací strategie KOMPETENCE K UČENÍ - rozvíjíme jazykové dovednosti potřebné k osvojování učiva různými metodami a formami práce - vedeme k uplatňování naučených pravidel pravopisu a k jejich vzájemnému propojování - předkládáme různé zdroje informací a poskytujeme návod k jejich zpracování - umožňujeme žákovi zhodnotit výsledky vlastního učení - ukazujeme žákovi cestu, jak uvést poznatky do souvislostí, cestu k vyhledání souvislostí - ukazujeme žákovi, jak propojit informace do větších celků - vytváříme podmínky pro formování pozitivního vztahu k učení KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - vedeme žáky k tomu, aby dovedli nalézat chyby v textu a zdůvodňovat správné řešení - vedeme žáka k pochopení problému - podporujeme vyjádření vlastního názoru a vedeme ke konstruktivní diskusi KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - prostřednictvím literárního i gramatického učiva podporujeme rozšiřování slovní zásoby - vytváříme podmínky k zformulování a výstižnému vyjádření pomoci písemného i ústního projevu - umožňujeme vyzkoušet si práci s různými typy textů, záznamů a obrazových materiálů - ukazujeme, jak lze využít informační a komunikační technologie - zaměřujeme se na nácvik aktivního naslouchání a vhodné argumentace KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - vytváříme příležitosti umožňující činnost žáků ve skupinách - vedeme žáky k aktivní spolupráci - vedeme žáky k zodpovědnosti za vlastní práci i za práci ve skupině - vedeme k rozvoji dobrých mezilidských vztahů založených na ohleduplnosti a úctě při komunikaci - vytváříme příležitosti, aby v případě potřeby žáci dokázali požádat o pomoc a sami byli ochotni ostatním pomoci - oceňujeme práci jednotlivců v hodinách i v domácí přípravě, pečlivost v písemném projevu, snahu při řešení úloh KOMPETENCE OBČANSKÉ 632

12 - využíváme literatury k vytváření postojů k okolnímu prostředí - na základě práce s textem umožňujeme pochopit zákony a společenské normy - podporujeme vzájemné slušné chování bez hrubostí a násilí - odhalujeme pestrost kulturního dění a vedeme k vytvoření vlastního postoje k uměleckému dílu - podporujeme vytváření pozitivního postoje k našim tradicím a kulturnímu a historickému dědictví - podporujeme zodpovědný vztah ke studiu zadáváním a kontrolou samostatné práce a domácích cvičení KOMPETENCE PRACOVNÍ - vedeme žáky k dodržování hygienických návyků pro čtení a psaní - vedeme žáky k přípravě a udržování jejich učebního prostoru - podněcujeme k zájmu o další vzdělávání - vyžadujeme od žáka zodpovědný přístup k zadaným úkolům, úplné dokončení práce, kvalitně odvedenou práci pochválíme 633

13 Ročník: 1 Komunikační, slohová a jazyková výchova zvládá základní hygienické návyky spojené se čtením a psaním rozumí pokynům přiměřené složitosti pozná vybraná písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám; rozlišuje písmo tiskací a psací rozloží slovo na slabiky, hlásky a naopak rozlišuje délku samohlásek, slabik zvládá čtení otevřených slabik, jednoslabičných a dvouslabičných slov, jednoduchých vět zvládá základní techniky správného mluveného projevu pojmenuje předměty známé z běžného života umí pozdravit, poděkovat, požádat o něco, omluvit se uvolňuje si ruku, nacvičuje správné držení těla i psacího náčiní píše správné tvary vybraných písmen spojuje písmena a slabiky píše písmena podle diktátu Základní hygienické návyky spojené se čtením a psaním Čtení - Analyticko-syntetické činnosti, pojem věta, slovo, slabika - Vyvození hlásek a písmen (malá a velká-a, e, i, o, u, m, l, v, t, s, y, j) - Rozlišování délky samohlásek - Písmena a, i ve funkci spojky - Diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání - Čtení otevřených slabik - Čtení jednoslabičných a dvouslabičných slov složených z otevřených slabik - Čtení jednoduchých vět - Čtení krátkého textu (doplněného obrázkem) - Čtení psacího písma Mluvený projev - Správná technika mluveného projevu (např. správné dýchání, tvorba hlasu, výslovnost, intonace, slovní a větný přízvuk, apod.) - Rozvoj fonematického sluchu - Rozlišování délky samohlásek, slabik - Nácvik analyticko-syntetických cvičení - Rozvoj slovní zásoby - Formy společenského styku (např. pozdrav, poděkování, prosba, omluva) Psaní - Příprava na psaní OSV Osobnostní rozvoj (Rozvoj schopností poznávání Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění) OSV Sociální rozvoj (Mezilidské vztahy Chování podporující dobré vztahy) 634

14 pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a básničky naslouchá pohádkám, příběhům dramatizuje (dle svých možností) jednoduchý krátký text - Psaní prvků písmen a číslic - Psaní písmen malé abecedy (velká jen ta, která se neodlišují tvarem), číslic - Spojování písmen ve slabiky, slabik ve slovo - Psaní jednoduchých vět - Opis a přepis slabik a slov - Diktát písmen, slabik - Sebekontrola napsaného textu Literární výchova Jednoduché říkanky, krátké básničky, hádanky, jednoduché slovní hry Poslech čteného textu Dramatizace jednoduchého textu OSV Osobnostní rozvoj (Kreativita Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity) 635

15 Ročník: 2 Komunikační a slohová výchova zvládá základní hygienické návyky spojené se Čtení OSV Osobnostní čtením a psaním - Vyvození a dokončení nácviku zbývajících rozvoj (Rozvoj porozumí písemným nebo mluveným pokynům písmen abecedy (malých i velkých) schopností přiměřené složitosti - Dvojslabičná a víceslabičná slova složená z poznávání - Cvičení čte skladebně jednoduché věty otevřených slabik smyslového vnímání, používá různé významy slov - Automatizace čtení jednoslabičných slov o třech pozornosti a samostatně vytvoří jednoduché krátké věty hláskách soustředění) píše písmena a číslice - dodržuje správné tvary - Zavřené slabiky, dvouslabičná slova se zavřenou písmen slabikou na konci - Čtení skladebně jednoduchých vět spojuje písmena i slabiky, píše jednoduché věty Mluvený projev - Rozvoj slovní zásoby - Používání různých významů slov - Tvorba krátkých vět Psaní - Nácvik a psaní všech malých písmen abecedy a číslic - Nácvik velkých (tvarově shodných) písmen abecedy - Spojování slabik ve slova - Psaní jednoduchých vět - Opis psacího písma, přepis - Nácvik diktátu slabik a slov Jazyková výchova rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky správně pojmenovává věci, jevy, činnosti Prohloubení a rozvoj analyticko-syntetických sluchových cvičení Rozlišování délky samohlásek Tvorba slov 636 OSV Osobnostní rozvoj (Rozvoj schopností poznávání - Cvičení

16 dokáže se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Nácvik srozumitelného a samostatného vyjadřování Literární výchova Poslech předčítaného textu Tvořivé činnosti s literárním textem (např. přednes říkanek, básniček, reprodukce slyšeného podle obrázků a otázek, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod) smyslového vnímání, pozornosti a soustředění) OSV Osobnostní rozvoj (Kreativita Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity) 637

17 Ročník: 3 Komunikační a slohová výchova dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a Čtení a mluvený projev OSV Osobnostní pravidelné dýchání - Upevňování správné techniky mluveného rozvoj (Rozvoj zná všechna písmena malé a velké abecedy projevu (dýchání, tvorba hlasu, intonace a schopností rozpozná samohlásky (odlišuje jejich délku) a rytmizace) poznávání souhlásky - Upevnění a zpřesnění pojmů věta, slovo, slabika, Dovednosti pro čte s porozuměním jednoduché texty hláska učení a studium; zvládá základní hygienické návyky spojené se - Zřetelné čtení jednoduchých vět Sociální rozvoj psaním a dodržuje čitelnost psaného projevu - Čtení předložky se slovem (Komunikace dodržuje správné pořadí písmen a úplnost slov - Čtení slabik a slov se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, Technika řeči, výraz vě, mě, di, ti, ni, dy, ty, ny řeči) zvládá opis a přepis krátkých vět - Čtení s porozuměním převádí slova z mluvené do psané podoby - Nácvik tichého čtení tvoří slabiky Psaní rozliší věty, slova, slabiky, hlásky - Všechna písmena abecedy - Opis psacího písma - Přepis jednoduchého tištěného textu - Diktát - Vzdálenost mezi slovy, správná velikost a tvar písmen - Rozvoj sebekontroly napsaného Jazyková výchova zdůvodňuje a správně píše znělé a neznělé souhlásky Sluchové rozlišení hlásek Samohlásky, souhlásky rozlišuje souhlásky a samohlásky Slova stejného a opačného významu porovnává významy slov, zvláště slova stejného Pravopis a psaní velkých písmena na začátku věty a ve a opačného významu vlastních jménech píše velká písmena na začátku věty a ve Grafické znázornění slova a věty vlastních jménech Slova se souhláskovými skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, 638

18 aplikuje v praxi výslovnost a psaní slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, di, ti, ni, dy, ty, ny koncentruje se na poslech textů přiměřeného rozsahu a náročnosti pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností mě, di, ti, ni, dy, ty, ny Literární výchova Soustředěný poslech předčítaného textu Tvořivé činnosti s literárním textem (např. přednes krátkého veršovaného textu, volná reprodukce slyšeného, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod) OSV Osobnostní rozvoj (Kreativita Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity); Sociální rozvoj (Komunikace Cvičení aktivního naslouchání) 639

19 Ročník: 4 Komunikační a slohová výchova ovládá psaní hůlkového písma dbá na úpravný a čitelný písemný projev, dodržuje vzdálenost mezer mezi slovy napíše správně a přehledně jednoduchá sdělení zvládá orientaci v jednoduchém textu tvoří otázky a odpovídá na ně vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací a domluví se v běžných situacích určuje samohlásky a souhlásky porovnává významy slov, zvláště slova stejného a opačného významu rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí druhy vět ovládá pravopis i/y po měkkých a tvrdých souhláskách Písemný projev - Upevnění a zpřesnění tvarů písmen a číslic, opis, přepis - Úprava psaného textu (např. nadpis, odstavce, okraje, datum) - Žánry písemného projevu např. adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin Čtení - Orientační prvky v krátkém textu - Pozorné, soustředěné, aktivní naslouchání (reakce na otázky) - Tiché samostatné čtení Mluvený projev - Základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost) - Vyjadřování - komunikační žánry např.: pozdrav, oslovení, vypravování vlastních zážitků, dialog na základě obrazového materiálu Jazyková výchova Nauka o slově - Hlásková podoba slova - Význam slova, synonyma, opozita - Slova spisovná a nespisovná Věta - Tvoření vět, pořádek slov ve větě - Velká písmena na začátku věty - Druhy vět Pravopis 640 OSV Osobnostní rozvoj (Rozvoj schopností poznávání Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění); Sociální rozvoj (Mezilidské vztahy Péče o dobré vztahy; Komunikace Řeč těla, řeč zvuků, slov; Komunikace v různých situacích)

20 čte krátké texty s porozuměním ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu volně reprodukuje text podle svých schopností dramatizuje jednoduchý příběh rozliší pohádkové prostředí od reálného - Psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách Literární výchova Zážitkové čtení a naslouchání, poslech literárních textů Tvořivé činnosti s literárním textem - Např. volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod Základní literární pojmy - Spisovatel, básník, kniha, čtenář - Literární druhy a žánry (např. rozpočitadlo, hádanka, báseň, pohádka) OSV Osobnostní rozvoj ((Rozvoj schopností poznávání Cvičení dovedností zapamatování; Kreativita Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity); Sociální rozvoj (Komunikace Dovednosti pro sdělování) 641

21 Ročník: 5 Komunikační a slohová výchova dbá na úpravný a čitelný písemný projev, Písemný projev OSV Osobnostní dodržuje vzdálenost mezer mezi slovy - Opis a přepis jednoduchého textu rozvoj (Rozvoj opisuje a přepisuje jednoduché texty - Formální úprava textu schopností čte s porozuměním přiměřeně náročné texty - Diktát jednoduchých vět poznávání potichu i nahlas Čtení Dovednosti pro v mluveném projevu volí správnou intonaci, - Pozorné, soustředěné, aktivní naslouchání učení a studium) přízvuk, pauzy a tempo řeči (reakce na otázky, zaznamenání slyšeného) Sociální rozvoj má vytvořenu odpovídající slovní zásobu k - Plynulé přesné čtení se správnou intonací; tiché (Mezilidské vztahy souvislému vyjadřování čtení Chování podporující popíše jednoduché předměty, činnosti a děje Mluvený projev - vyjadřování v běžných dobré vztahy; komunikačních situacích Komunikace - Např.: omluva, prosba, vzkaz, telefonický rozhovor, vypravování, dialog na základě obrazového materiálu, apod. Dovednosti pro sdělování verbální i neverbální) - Neverbální komunikace (mimika, gesta) správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky správně vyslovuje a píše slova se skupinami dětě-ně-bě-pě-vě-mě rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládá pravopis měkkých a tvrdých slabik řadí slova podle abecedy pozná podstatná jména a slovesa rozezná vlastní podstatné jméno, dodržuje jeho správný pravopis Jazyková výchova Hláskosloví; pravopis - Výslovnost a psaní znělých a neznělých souhlásek na konci a uvnitř slova - Výslovnost a pravopis dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, di, ti, ni, dy, ty, ny - Upevnění pravopisu i/y po tvrdých a měkkých souhláskách - Vyjmenovaná slova po b, l, m Abeceda, orientace v abecedně řazených seznamech Tvarosloví - Podstatná jména, slovesa vyhledávání v textu - Vlastní jména (pravopis) 642

22 čte krátké texty s porozuměním a dokáže je reprodukovat podle jednoduché osnovy rozlišuje prózu a verše určí v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti vypráví zhlédnutý filmový nebo divadelní příběh podle daných otázek Literární výchova Zážitkové čtení a naslouchání, poslech literárních textů Tvořivé činnosti s literárním textem - Např. přednes básní, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod Základní literární pojmy - Poezie: verš, rým - Próza: čas a prostředí děje; hlavní a vedlejší postavy - Divadelní a filmová představení, herec, režisér OSV Osobnostní rozvoj (Rozvoj schopností poznávání Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění Kreativita Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity); Sociální rozvoj (Komunikace Dovednosti pro sdělování; Spolupráce a soutěživost Rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci) 643

23 Ročník: 6 Komunikační a slohová výchova zvládá komunikaci v běžných každodenních situacích Tvoření, doplňování, obměna vět Tvoření otázek a odpovědí OSV Osobnostní rozvoj (Rozvoj ovládá koncepci a úpravu běžných písemností (dopis, adresa) Dopis, úprava dopisu, obálky Vypravování podle obrázků schopností poznávání Cvičení vypráví příběh podle obrázkové osnovy pozornosti a soustředění); Sociální rozvoj (Komunikace Dovednosti pro sdělování) Jazyková výchova zná vyjmenovaná slova a ovládá jejich pravopis Hláskosloví, pravopis vyhledá v textu podstatná jména, určí jejich číslo - Vyjmenovaná slova a rod Tvarosloví zná osobní zájmena a časuje slovesa - Podstatná jména (číslo, rod, životnost mužského rodu) - Slovesa (časování) Literární výchova čte plynule s porozuměním umí ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení získává pozitivní vztah k literatuře rozpozná pohádku a bajku, formuluje jednoduché poučení z příběhu Zážitkové čtení a naslouchání, poslech literárních textů Tvořivé činnosti s literárním textem - Např. výrazné čtení s prvky uměleckého přednesu, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod Pohádka, bajka Televizní a rozhlasové pořady pro děti 644 OSV Osobnostní rozvoj (Kreativita Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity); Sociální rozvoj (Spolupráce a soutěživost Rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro

24 645 kooperaci)

25 Ročník: 7 Komunikační a slohová výchova komunikuje v běžných situacích, rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk Spisovný a nespisovný jazyk Telefonický rozhovor OSV Sociální rozvoj (Komunikace ovládá koncepci a úpravu běžných písemností (adresa, poštovní poukázka) Vyplňování tiskopisů např. poštovní poukázka, podací lístek Komunikace v různých situacích) umí reprodukovat text Vypravování vypravuje vlastní zážitky, představy Popis popíše předmět, místnost, apod. Jazyková výchova určí kořen, předponu a příponu ve slově Nauka o slově OSV Osobnostní zvládá pravopis slov s předponami a - Stavba slov rozvoj (Rozvoj předložkami - Předložky x předpony schopností orientuje se v Pravidlech českého pravopisu Pravidla českého pravopisu poznávání Cvičení ovládá pádové otázky Tvarosloví, pravopis dovedností skloňuje podstatná jména - Podstatná jména (pádové otázky, skloňování) zapamatování) časuje slovesa - Slovesa (časování, určování času) Skladba, pravopis u slovesa ve větě určí, zda je v přítomném, - Podmět a přísudek minulém, či budoucím čase - Shoda přísudku s podmětem zná pravopis při shodě přísudku s podmětem Literární výchova umí ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení Zážitkové čtení a naslouchání, poslech literárních textů Tvořivé činnosti s literárním textem OSV Osobnostní rozvoj; Sociální reprodukuje, dramatizuje podle svých možností přečtený (slyšený) text - Např. výrazné čtení s prvky uměleckého přednesu, volná reprodukce přečteného nebo rozvoj (Komunikace Dovednosti pro zná rozdíl mezi pohádkou a pověstí slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný sdělování; vyhledá pojmy ve slovníku, encyklopedii doprovod Spolupráce a Pověst, báje soutěživost - Rozvoj Naučná literatura encyklopedie, slovník individuálních a 646

26 647 sociálních dovedností pro kooperaci)

27 Ročník: 8 Komunikační a slohová výchova vypráví podle předem připravené osnovy a písemně zpracuje zadané téma Vypravování Popis OSV Sociální rozvoj (Komunikace popíše děje, jevy, osoby, pracovní postupy Úřední dopis - Komunikace zvládá komunikaci pomocí u v různých situacích) vyplňuje jednoduché formuláře Vyplňování tiskopisů např. dotazník Jazyková výchova zná vyjmenovaná slova a ovládá jejich pravopis Nauka o slově, pravopis ovládá pravopis bje bě, vje vě, mně mě - Pravopis i/y uvnitř slova shrnutí skloňuje podstatná jména, ovládá jejich pravopis - Pravopis bje bě, vje vě, mně mě rozpozná v textu základní a řadové číslovky Tvarosloví a pravopis rozlišuje tvrdá a měkká přídavná jména - Podstatná jména (vzory, skloňování, pravopis) zvládá pravopis příčestí minulého při shodě - Číslovky (základní, řadové) přísudku s podmětem - Přídavná jména (rozlišení v textu; tvrdá, měkká přídavná jména) Skladba - Několikanásobný podmět (pravopis příčestí minulého při shodě přísudku s několikanásobným podmětem) umí ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení reprodukuje, dramatizuje podle svých možností přečtený (slyšený) text orientuje se v literárním textu, hledá a pokouší se najít hlavní myšlenku rozezná základní literární druhy a žánry rozliší povídku a román Literární výchova Zážitkové čtení a naslouchání, poslech literárních textů Tvořivé činnosti s literárním textem - Např. výrazné čtení s prvky uměleckého přednesu, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod Základní literární druhy a žánry Povídka, román Noviny, časopisy 648

28 zná některé časopisy pro děti a mládež 649

29 Ročník: 9 Komunikační a slohová výchova zvládá běžnou komunikaci v každodenních situacích Společenský styk např. v restauraci, v kině, v divadle, apod. OSV Sociální rozvoj (Komunikace sestaví vlastní životopis a napíše žádost podle předlohy Životopis Žádost - Komunikace v různých situacích) vyplní přihlášku ke studiu Přihláška ke studiu připraví jednoduchý projev na dané téma Diskuse, projev Jazyková výchova pozná a určí slovní druhy Tvarosloví skloňuje podstatná jména a přídavná jména - Přehled slovních druhů časuje slovesa - Podstatná jména upevňování skloňování a rozezná větu jednoduchou od souvětí pravopisu určí ve větě základní skladební dvojici - Přídavná jména (skloňování) zná pravopis při shodě přísudku s podmětem - Slovesa upevňování časování Skladba - Věta jednoduchá, souvětí - Základní skladební dvojice - Shoda přísudku s podmětem Literární výchova umí ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení Zážitkové čtení a naslouchání, poslech literárních textů Tvořivé činnosti s literárním textem OSV Osobnostní rozvoj (Rozvoj reprodukuje, dramatizuje podle svých možností - Např. výrazné čtení s prvky uměleckého schopností přečtený (slyšený) text přednesu, recitace, volná reprodukce přečteného poznávání zná některé autory literatury pro děti a mládež nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní Dovednosti pro dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti výtvarný doprovod učení a studium) literatury Literatura pro děti a mládež významní autoři Kniha jako zdroj informací 650

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 1 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více