Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou"

Transkript

1 Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a jeho přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením) (Zdoj: Speciální základní škola, Rubešova 531, Skuteč) Obsah Profil absolventa Začlenění průřezových témat UČEBNÍ PLÁN Tabulace učebního plánu - 1. stupeň Tabulace učebního plánu - 2. stupeň UČEBNÍ OSNOVY Jazyk a jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK ŘEČOVÉ A KOMUNIKATIVNÍ DOVEDNOSTI ANGLICKÝ JAZYK Matematika a její aplikace MATEMATIKA Informační a komunikační technologie INFORMATIKA Člověk a jeho svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA

2 VLASTIVĚDA Člověk a společnost DĚJEPIS OBČANSKÁ VÝCHOVA Člověk a příroda FYZIKA CHEMIE PŘÍRODOPIS ZEMĚPIS Umění a kultura HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Člověk a zdraví VÝCHOVA KE ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Člověk a svět práce PRAKTICKÉ ČINNOSTI

3 Profil absolventa Absolvent naší školy by měl umět komunikovat ústně, písemně i pomocí ICTv mateřském jazyce, prakticky používat ICT při své práci i pro vlastní vzdělávání. Měl by ovládat základní pravidla komunikace s vrstevníky, s dospělými i dětmi ve svém okolí. Měl by se orientovat v běžném životě, stát se slušným, tolerantním a dle svých možností i citově stabilním. Měl by být schopen rozvíjet a chránit své fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný. Měl by být schopen samostatně se učit (na základě vybudovaných učebních stereotypů a mechanizmů), využívat získané poznatky v praktickém životě, pozitivně své znalosti a dovednosti ocenit, odhadnout své možnosti, promítnout to vše do své profesní orientace. Měl by zvládnout práci v týmu, vhodně a přiměřeně prezentovat a obhájit svůj názor.dále by měl umět zvolit vlastní řešení problému a nést za své rozhodnutí odpovědnost. Po absolvování devítileté školní docházky se může absolvent/ka na základě svých individuálních schopností účastnit dalších vhodných forem vzdělávání např. v odborných učilištích, praktických školách nebo ve středních odborných učilištích. Začlenění průřezových témat Všechny tematické okruhy všech průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů. Začlenění průřezových témat do jednotlivých ročníků je uvedeno v následující tabulce. Názvy vyučovacích předmětů nejsou uvedeny celé, ale je užito těchto zkratek: Čj Český jazyk Řkd Řečové a komunikativní dovednosti Aj Anglický jazyk M Matematika Inf Informatika Čas Člověk a jeho svět P Přírodověda Vl Vlastivěda D Dějepis Ov Občanská výchova F Fyzika Ch Chemie Př Přírodopis Z Zeměpis Hv Hudební výchova Vv Výtvarná výchova Vkz Výchova ke zdraví 624

4 Tv Tělesná výchova ZTv Zdravotní tělesná výchova Pč Praktické činnosti 625

5 Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Ročník Čj, Řkd, M, Hv, Vv, Pč Čj, Řkd, M, Hv, Vv, Pč Čj, Řkd, Hv, Vv,M, Pč Čj, Řkd, Hv, Vv, M, Pč Čj, Řkd, Hv, Vv, M, Pč 626 Čj, Řkd, Aj, Z, Hv, Vv, M, Pč, Př Čj, Aj, Hv, Vv, M, Př Čj, Aj, Hv, Vv, M Čj, Aj, M, Hv, Vv, Př Sebepoznání a Ov, Př, Čas P P Ov sebepojetí Vkz Vkz Seberegulace a Ov, Př, Tv, ZTv Tv, ZTv Tv, ZTv Tv, ZTv Tv, ZTv Tv Ov, Tv sebeorganizace Vkz, Tv Vkz, Tv Psychohygiena P P Ov Př, Vkz Vkz Kreativita Čj, Řkd, Čj, Řkd, Čj, Řkd, Čj, Řkd, Čj, Řkd, Čj, Řkd, Hv, Vv, Hv, Vv, Hv, Vv, Hv, Vv, Vv, Pč Vv, Pč Pč Pč Pč Pč Hv Hv, Vkz, Hv Sociální rozvoj Poznávací schopnosti Čas Ov Ov Vkz Vkz Mezilidské vztahy Čj, Čas Čas Čas Čj, Vl Čj Ov Ov Vkz Vkz Komunikace Řkd Řkd, Čas Spolupráce a soutěživost Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO M, Tv, ZTv, Pč M, ZTv, Pč Čj, Řkd, Čas Tv, ZTv, Pč Čas Čj, Řkd, Inf, Vl,Hv, Tv, ZTv, Pč Čj, Řkd, Inf, P,Hv, Čj, ZTv, Pč Čj, Řkd, Aj, Inf, Ov,Hv, Čj, Tv, Pč Čj, Aj, Inf,Hv, Čj, F, Ov Čj, Aj, Inf,Hv, Čj, Aj, Inf,Hv, Vkz Čas Ov Vkz F

6 OBČANA (VDO) Občanská společnost a škola Čas Vl Ov Občan, občanská společnost a stát Vl Vl Ov Formy participace občanů v politickém životě Čas Ov, Z Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Vl D, Ov VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH (VMEGS) Evropa a svět nás zajímá Vl Z Aj Objevujeme Evropu a svět Vl D D, Z Aj Jsme Evropané Vl Vl Z D, Ov MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MkV) Kulturní rozdíly Čas Čas Vl Aj, Ov Aj, Ov Aj Lidské vztahy Čas Čas Čas Řkd, Vl Řkd, P Ov Aj Aj, Vkz Aj, Vkz Etnický původ Vl Aj Př, Z Aj, D Multikulturalita Vl Aj Aj, Z Aj, D, Ov Princip sociálního smíru a solidarity Vl Ov Z Ov ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EV) Ekosystémy P Př Z Př Základní podmínky života Čas P, Vl P Př F, Př F, Z Ch, Př Lidské aktivity a problémy Ov, Ch, Čas Z životního prostředí Př Vztah člověka k prostředí Pč Čas, Pč Čas, Pč P, Vl Ov, Pč F, Z Př, Z MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MV) 627

7 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Řkd Inf, Ov M, Vkz Řkd Inf, Ov Vkz Řkd Inf, Ov Inf 628

8 UČEBNÍ PLÁN Poznámky k učebnímu plánu: V tabulkách je vždy u jednotlivých předmětů uveden minimální počet hodin + počet disponibilních hodin. Řečové a komunikativní dovednosti v rámci tohoto předmětu probíhá skupinová a individuální logopedická péče. Zdravotní tělesná výchova s přihlédnutím k individuálním potřebám žáků se zdravotním oslabením je tento předmět vyučován na prvním stupni samostatně. Tabulace učebního plánu - 1. stupeň Ročník Celkem Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Vzdělávací Předmět oblast Český jazyk Jazyk a jazyková Řečové a Český jazyk a literatura komunikace komunikativní dovednosti Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Zdravotní tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Povinná časová dotace Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace

9 Tabulace učebního plánu - 2. stupeň Ročník Celkem Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Vzdělávací Předmět oblast Český jazyk a literatura Český jazyk Řečové a Jazyk a jazyková komunikativní komunikace dovednosti Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova Fyzika Fyzika Člověk a příroda Chemie Chemie 1 1 Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Povinná časová dotace Disponibilní časová dotace Celková časová povinná dotace

10 UČEBNÍ OSNOVY Jazyk a jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk je vyprofilován ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Tento vzdělávací obor je na prvním stupni a v 6. ročníku realizován i doplňujícím předmětem Řečové a komunikační dovednosti. Český jazyk je vyučován ve všech ročnících prvního i druhého stupně v následující časové dotaci: v 1. a 2. ročníku 6 vyučovacích hodin týdně, ve 3. až 5. ročníku 7 vyučovacích hodin, v 6. ročníku 6 vyučovacích hodin týdně, v 7. a 8. ročníku 5 vyučovacích hodin týdně a v 9. ročníku 4 vyučovací hodiny týdně. Abychom dosáhli této časové dotace, posílili jsme v 8. ročníku výuku tohoto předmětu o jednu disponibilní vyučovací hodinu. Výuka předmětu Český jazyk má za cíl správné používání jazyka v mluvené i v písemné podobě. Předmět je koncipován do tří základních okruhů Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova, Literární výchova. Všechny jsou vzájemně provázány. Žáky učíme psaní, užívání gramatických pravidel, vedeme je k rozvoji komunikačních schopností. Klademe důraz na čtení s porozuměním, na rozvoj schopnosti pracovat v běžném životě s tištěnými informacemi. Žáci si také v rámci literární výchovy utvářejí čtenářský vkus a trvalý zájemo četbu, učí se chápat funkci divadla, filmu, televize a ostatních médií, orientovat se v jejich mnohostranné nabídce z hlediska kvality a významu pro vlastní život. Do předmětu jsou zařazena tato průřezová témata: o Osobnostní a sociální výchova (OSV) - Osobnostní rozvoj o Rozvoj schopností poznávání o Seberegulace a sebeorganizace o Kreativita - Sociální rozvoj o Mezilidské vztahy o Komunikace o Spolupráce a soutěživost Výuka předmětu probíhá zejména v kmenových učebnách, podle potřeby je využívána také počítačová učebna. Základní formou realizace je vyučovací hodina. 631

11 Výchovné a vzdělávací strategie KOMPETENCE K UČENÍ - rozvíjíme jazykové dovednosti potřebné k osvojování učiva různými metodami a formami práce - vedeme k uplatňování naučených pravidel pravopisu a k jejich vzájemnému propojování - předkládáme různé zdroje informací a poskytujeme návod k jejich zpracování - umožňujeme žákovi zhodnotit výsledky vlastního učení - ukazujeme žákovi cestu, jak uvést poznatky do souvislostí, cestu k vyhledání souvislostí - ukazujeme žákovi, jak propojit informace do větších celků - vytváříme podmínky pro formování pozitivního vztahu k učení KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - vedeme žáky k tomu, aby dovedli nalézat chyby v textu a zdůvodňovat správné řešení - vedeme žáka k pochopení problému - podporujeme vyjádření vlastního názoru a vedeme ke konstruktivní diskusi KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - prostřednictvím literárního i gramatického učiva podporujeme rozšiřování slovní zásoby - vytváříme podmínky k zformulování a výstižnému vyjádření pomoci písemného i ústního projevu - umožňujeme vyzkoušet si práci s různými typy textů, záznamů a obrazových materiálů - ukazujeme, jak lze využít informační a komunikační technologie - zaměřujeme se na nácvik aktivního naslouchání a vhodné argumentace KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - vytváříme příležitosti umožňující činnost žáků ve skupinách - vedeme žáky k aktivní spolupráci - vedeme žáky k zodpovědnosti za vlastní práci i za práci ve skupině - vedeme k rozvoji dobrých mezilidských vztahů založených na ohleduplnosti a úctě při komunikaci - vytváříme příležitosti, aby v případě potřeby žáci dokázali požádat o pomoc a sami byli ochotni ostatním pomoci - oceňujeme práci jednotlivců v hodinách i v domácí přípravě, pečlivost v písemném projevu, snahu při řešení úloh KOMPETENCE OBČANSKÉ 632

12 - využíváme literatury k vytváření postojů k okolnímu prostředí - na základě práce s textem umožňujeme pochopit zákony a společenské normy - podporujeme vzájemné slušné chování bez hrubostí a násilí - odhalujeme pestrost kulturního dění a vedeme k vytvoření vlastního postoje k uměleckému dílu - podporujeme vytváření pozitivního postoje k našim tradicím a kulturnímu a historickému dědictví - podporujeme zodpovědný vztah ke studiu zadáváním a kontrolou samostatné práce a domácích cvičení KOMPETENCE PRACOVNÍ - vedeme žáky k dodržování hygienických návyků pro čtení a psaní - vedeme žáky k přípravě a udržování jejich učebního prostoru - podněcujeme k zájmu o další vzdělávání - vyžadujeme od žáka zodpovědný přístup k zadaným úkolům, úplné dokončení práce, kvalitně odvedenou práci pochválíme 633

13 Ročník: 1 Komunikační, slohová a jazyková výchova zvládá základní hygienické návyky spojené se čtením a psaním rozumí pokynům přiměřené složitosti pozná vybraná písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám; rozlišuje písmo tiskací a psací rozloží slovo na slabiky, hlásky a naopak rozlišuje délku samohlásek, slabik zvládá čtení otevřených slabik, jednoslabičných a dvouslabičných slov, jednoduchých vět zvládá základní techniky správného mluveného projevu pojmenuje předměty známé z běžného života umí pozdravit, poděkovat, požádat o něco, omluvit se uvolňuje si ruku, nacvičuje správné držení těla i psacího náčiní píše správné tvary vybraných písmen spojuje písmena a slabiky píše písmena podle diktátu Základní hygienické návyky spojené se čtením a psaním Čtení - Analyticko-syntetické činnosti, pojem věta, slovo, slabika - Vyvození hlásek a písmen (malá a velká-a, e, i, o, u, m, l, v, t, s, y, j) - Rozlišování délky samohlásek - Písmena a, i ve funkci spojky - Diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání - Čtení otevřených slabik - Čtení jednoslabičných a dvouslabičných slov složených z otevřených slabik - Čtení jednoduchých vět - Čtení krátkého textu (doplněného obrázkem) - Čtení psacího písma Mluvený projev - Správná technika mluveného projevu (např. správné dýchání, tvorba hlasu, výslovnost, intonace, slovní a větný přízvuk, apod.) - Rozvoj fonematického sluchu - Rozlišování délky samohlásek, slabik - Nácvik analyticko-syntetických cvičení - Rozvoj slovní zásoby - Formy společenského styku (např. pozdrav, poděkování, prosba, omluva) Psaní - Příprava na psaní OSV Osobnostní rozvoj (Rozvoj schopností poznávání Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění) OSV Sociální rozvoj (Mezilidské vztahy Chování podporující dobré vztahy) 634

14 pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a básničky naslouchá pohádkám, příběhům dramatizuje (dle svých možností) jednoduchý krátký text - Psaní prvků písmen a číslic - Psaní písmen malé abecedy (velká jen ta, která se neodlišují tvarem), číslic - Spojování písmen ve slabiky, slabik ve slovo - Psaní jednoduchých vět - Opis a přepis slabik a slov - Diktát písmen, slabik - Sebekontrola napsaného textu Literární výchova Jednoduché říkanky, krátké básničky, hádanky, jednoduché slovní hry Poslech čteného textu Dramatizace jednoduchého textu OSV Osobnostní rozvoj (Kreativita Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity) 635

15 Ročník: 2 Komunikační a slohová výchova zvládá základní hygienické návyky spojené se Čtení OSV Osobnostní čtením a psaním - Vyvození a dokončení nácviku zbývajících rozvoj (Rozvoj porozumí písemným nebo mluveným pokynům písmen abecedy (malých i velkých) schopností přiměřené složitosti - Dvojslabičná a víceslabičná slova složená z poznávání - Cvičení čte skladebně jednoduché věty otevřených slabik smyslového vnímání, používá různé významy slov - Automatizace čtení jednoslabičných slov o třech pozornosti a samostatně vytvoří jednoduché krátké věty hláskách soustředění) píše písmena a číslice - dodržuje správné tvary - Zavřené slabiky, dvouslabičná slova se zavřenou písmen slabikou na konci - Čtení skladebně jednoduchých vět spojuje písmena i slabiky, píše jednoduché věty Mluvený projev - Rozvoj slovní zásoby - Používání různých významů slov - Tvorba krátkých vět Psaní - Nácvik a psaní všech malých písmen abecedy a číslic - Nácvik velkých (tvarově shodných) písmen abecedy - Spojování slabik ve slova - Psaní jednoduchých vět - Opis psacího písma, přepis - Nácvik diktátu slabik a slov Jazyková výchova rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky správně pojmenovává věci, jevy, činnosti Prohloubení a rozvoj analyticko-syntetických sluchových cvičení Rozlišování délky samohlásek Tvorba slov 636 OSV Osobnostní rozvoj (Rozvoj schopností poznávání - Cvičení

16 dokáže se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Nácvik srozumitelného a samostatného vyjadřování Literární výchova Poslech předčítaného textu Tvořivé činnosti s literárním textem (např. přednes říkanek, básniček, reprodukce slyšeného podle obrázků a otázek, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod) smyslového vnímání, pozornosti a soustředění) OSV Osobnostní rozvoj (Kreativita Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity) 637

17 Ročník: 3 Komunikační a slohová výchova dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a Čtení a mluvený projev OSV Osobnostní pravidelné dýchání - Upevňování správné techniky mluveného rozvoj (Rozvoj zná všechna písmena malé a velké abecedy projevu (dýchání, tvorba hlasu, intonace a schopností rozpozná samohlásky (odlišuje jejich délku) a rytmizace) poznávání souhlásky - Upevnění a zpřesnění pojmů věta, slovo, slabika, Dovednosti pro čte s porozuměním jednoduché texty hláska učení a studium; zvládá základní hygienické návyky spojené se - Zřetelné čtení jednoduchých vět Sociální rozvoj psaním a dodržuje čitelnost psaného projevu - Čtení předložky se slovem (Komunikace dodržuje správné pořadí písmen a úplnost slov - Čtení slabik a slov se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, Technika řeči, výraz vě, mě, di, ti, ni, dy, ty, ny řeči) zvládá opis a přepis krátkých vět - Čtení s porozuměním převádí slova z mluvené do psané podoby - Nácvik tichého čtení tvoří slabiky Psaní rozliší věty, slova, slabiky, hlásky - Všechna písmena abecedy - Opis psacího písma - Přepis jednoduchého tištěného textu - Diktát - Vzdálenost mezi slovy, správná velikost a tvar písmen - Rozvoj sebekontroly napsaného Jazyková výchova zdůvodňuje a správně píše znělé a neznělé souhlásky Sluchové rozlišení hlásek Samohlásky, souhlásky rozlišuje souhlásky a samohlásky Slova stejného a opačného významu porovnává významy slov, zvláště slova stejného Pravopis a psaní velkých písmena na začátku věty a ve a opačného významu vlastních jménech píše velká písmena na začátku věty a ve Grafické znázornění slova a věty vlastních jménech Slova se souhláskovými skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, 638

18 aplikuje v praxi výslovnost a psaní slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, di, ti, ni, dy, ty, ny koncentruje se na poslech textů přiměřeného rozsahu a náročnosti pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností mě, di, ti, ni, dy, ty, ny Literární výchova Soustředěný poslech předčítaného textu Tvořivé činnosti s literárním textem (např. přednes krátkého veršovaného textu, volná reprodukce slyšeného, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod) OSV Osobnostní rozvoj (Kreativita Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity); Sociální rozvoj (Komunikace Cvičení aktivního naslouchání) 639

19 Ročník: 4 Komunikační a slohová výchova ovládá psaní hůlkového písma dbá na úpravný a čitelný písemný projev, dodržuje vzdálenost mezer mezi slovy napíše správně a přehledně jednoduchá sdělení zvládá orientaci v jednoduchém textu tvoří otázky a odpovídá na ně vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací a domluví se v běžných situacích určuje samohlásky a souhlásky porovnává významy slov, zvláště slova stejného a opačného významu rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí druhy vět ovládá pravopis i/y po měkkých a tvrdých souhláskách Písemný projev - Upevnění a zpřesnění tvarů písmen a číslic, opis, přepis - Úprava psaného textu (např. nadpis, odstavce, okraje, datum) - Žánry písemného projevu např. adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin Čtení - Orientační prvky v krátkém textu - Pozorné, soustředěné, aktivní naslouchání (reakce na otázky) - Tiché samostatné čtení Mluvený projev - Základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost) - Vyjadřování - komunikační žánry např.: pozdrav, oslovení, vypravování vlastních zážitků, dialog na základě obrazového materiálu Jazyková výchova Nauka o slově - Hlásková podoba slova - Význam slova, synonyma, opozita - Slova spisovná a nespisovná Věta - Tvoření vět, pořádek slov ve větě - Velká písmena na začátku věty - Druhy vět Pravopis 640 OSV Osobnostní rozvoj (Rozvoj schopností poznávání Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění); Sociální rozvoj (Mezilidské vztahy Péče o dobré vztahy; Komunikace Řeč těla, řeč zvuků, slov; Komunikace v různých situacích)

20 čte krátké texty s porozuměním ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu volně reprodukuje text podle svých schopností dramatizuje jednoduchý příběh rozliší pohádkové prostředí od reálného - Psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách Literární výchova Zážitkové čtení a naslouchání, poslech literárních textů Tvořivé činnosti s literárním textem - Např. volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod Základní literární pojmy - Spisovatel, básník, kniha, čtenář - Literární druhy a žánry (např. rozpočitadlo, hádanka, báseň, pohádka) OSV Osobnostní rozvoj ((Rozvoj schopností poznávání Cvičení dovedností zapamatování; Kreativita Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity); Sociální rozvoj (Komunikace Dovednosti pro sdělování) 641

21 Ročník: 5 Komunikační a slohová výchova dbá na úpravný a čitelný písemný projev, Písemný projev OSV Osobnostní dodržuje vzdálenost mezer mezi slovy - Opis a přepis jednoduchého textu rozvoj (Rozvoj opisuje a přepisuje jednoduché texty - Formální úprava textu schopností čte s porozuměním přiměřeně náročné texty - Diktát jednoduchých vět poznávání potichu i nahlas Čtení Dovednosti pro v mluveném projevu volí správnou intonaci, - Pozorné, soustředěné, aktivní naslouchání učení a studium) přízvuk, pauzy a tempo řeči (reakce na otázky, zaznamenání slyšeného) Sociální rozvoj má vytvořenu odpovídající slovní zásobu k - Plynulé přesné čtení se správnou intonací; tiché (Mezilidské vztahy souvislému vyjadřování čtení Chování podporující popíše jednoduché předměty, činnosti a děje Mluvený projev - vyjadřování v běžných dobré vztahy; komunikačních situacích Komunikace - Např.: omluva, prosba, vzkaz, telefonický rozhovor, vypravování, dialog na základě obrazového materiálu, apod. Dovednosti pro sdělování verbální i neverbální) - Neverbální komunikace (mimika, gesta) správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky správně vyslovuje a píše slova se skupinami dětě-ně-bě-pě-vě-mě rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládá pravopis měkkých a tvrdých slabik řadí slova podle abecedy pozná podstatná jména a slovesa rozezná vlastní podstatné jméno, dodržuje jeho správný pravopis Jazyková výchova Hláskosloví; pravopis - Výslovnost a psaní znělých a neznělých souhlásek na konci a uvnitř slova - Výslovnost a pravopis dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, di, ti, ni, dy, ty, ny - Upevnění pravopisu i/y po tvrdých a měkkých souhláskách - Vyjmenovaná slova po b, l, m Abeceda, orientace v abecedně řazených seznamech Tvarosloví - Podstatná jména, slovesa vyhledávání v textu - Vlastní jména (pravopis) 642

22 čte krátké texty s porozuměním a dokáže je reprodukovat podle jednoduché osnovy rozlišuje prózu a verše určí v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti vypráví zhlédnutý filmový nebo divadelní příběh podle daných otázek Literární výchova Zážitkové čtení a naslouchání, poslech literárních textů Tvořivé činnosti s literárním textem - Např. přednes básní, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod Základní literární pojmy - Poezie: verš, rým - Próza: čas a prostředí děje; hlavní a vedlejší postavy - Divadelní a filmová představení, herec, režisér OSV Osobnostní rozvoj (Rozvoj schopností poznávání Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění Kreativita Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity); Sociální rozvoj (Komunikace Dovednosti pro sdělování; Spolupráce a soutěživost Rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci) 643

23 Ročník: 6 Komunikační a slohová výchova zvládá komunikaci v běžných každodenních situacích Tvoření, doplňování, obměna vět Tvoření otázek a odpovědí OSV Osobnostní rozvoj (Rozvoj ovládá koncepci a úpravu běžných písemností (dopis, adresa) Dopis, úprava dopisu, obálky Vypravování podle obrázků schopností poznávání Cvičení vypráví příběh podle obrázkové osnovy pozornosti a soustředění); Sociální rozvoj (Komunikace Dovednosti pro sdělování) Jazyková výchova zná vyjmenovaná slova a ovládá jejich pravopis Hláskosloví, pravopis vyhledá v textu podstatná jména, určí jejich číslo - Vyjmenovaná slova a rod Tvarosloví zná osobní zájmena a časuje slovesa - Podstatná jména (číslo, rod, životnost mužského rodu) - Slovesa (časování) Literární výchova čte plynule s porozuměním umí ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení získává pozitivní vztah k literatuře rozpozná pohádku a bajku, formuluje jednoduché poučení z příběhu Zážitkové čtení a naslouchání, poslech literárních textů Tvořivé činnosti s literárním textem - Např. výrazné čtení s prvky uměleckého přednesu, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod Pohádka, bajka Televizní a rozhlasové pořady pro děti 644 OSV Osobnostní rozvoj (Kreativita Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity); Sociální rozvoj (Spolupráce a soutěživost Rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro

24 645 kooperaci)

25 Ročník: 7 Komunikační a slohová výchova komunikuje v běžných situacích, rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk Spisovný a nespisovný jazyk Telefonický rozhovor OSV Sociální rozvoj (Komunikace ovládá koncepci a úpravu běžných písemností (adresa, poštovní poukázka) Vyplňování tiskopisů např. poštovní poukázka, podací lístek Komunikace v různých situacích) umí reprodukovat text Vypravování vypravuje vlastní zážitky, představy Popis popíše předmět, místnost, apod. Jazyková výchova určí kořen, předponu a příponu ve slově Nauka o slově OSV Osobnostní zvládá pravopis slov s předponami a - Stavba slov rozvoj (Rozvoj předložkami - Předložky x předpony schopností orientuje se v Pravidlech českého pravopisu Pravidla českého pravopisu poznávání Cvičení ovládá pádové otázky Tvarosloví, pravopis dovedností skloňuje podstatná jména - Podstatná jména (pádové otázky, skloňování) zapamatování) časuje slovesa - Slovesa (časování, určování času) Skladba, pravopis u slovesa ve větě určí, zda je v přítomném, - Podmět a přísudek minulém, či budoucím čase - Shoda přísudku s podmětem zná pravopis při shodě přísudku s podmětem Literární výchova umí ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení Zážitkové čtení a naslouchání, poslech literárních textů Tvořivé činnosti s literárním textem OSV Osobnostní rozvoj; Sociální reprodukuje, dramatizuje podle svých možností přečtený (slyšený) text - Např. výrazné čtení s prvky uměleckého přednesu, volná reprodukce přečteného nebo rozvoj (Komunikace Dovednosti pro zná rozdíl mezi pohádkou a pověstí slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný sdělování; vyhledá pojmy ve slovníku, encyklopedii doprovod Spolupráce a Pověst, báje soutěživost - Rozvoj Naučná literatura encyklopedie, slovník individuálních a 646

26 647 sociálních dovedností pro kooperaci)

27 Ročník: 8 Komunikační a slohová výchova vypráví podle předem připravené osnovy a písemně zpracuje zadané téma Vypravování Popis OSV Sociální rozvoj (Komunikace popíše děje, jevy, osoby, pracovní postupy Úřední dopis - Komunikace zvládá komunikaci pomocí u v různých situacích) vyplňuje jednoduché formuláře Vyplňování tiskopisů např. dotazník Jazyková výchova zná vyjmenovaná slova a ovládá jejich pravopis Nauka o slově, pravopis ovládá pravopis bje bě, vje vě, mně mě - Pravopis i/y uvnitř slova shrnutí skloňuje podstatná jména, ovládá jejich pravopis - Pravopis bje bě, vje vě, mně mě rozpozná v textu základní a řadové číslovky Tvarosloví a pravopis rozlišuje tvrdá a měkká přídavná jména - Podstatná jména (vzory, skloňování, pravopis) zvládá pravopis příčestí minulého při shodě - Číslovky (základní, řadové) přísudku s podmětem - Přídavná jména (rozlišení v textu; tvrdá, měkká přídavná jména) Skladba - Několikanásobný podmět (pravopis příčestí minulého při shodě přísudku s několikanásobným podmětem) umí ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení reprodukuje, dramatizuje podle svých možností přečtený (slyšený) text orientuje se v literárním textu, hledá a pokouší se najít hlavní myšlenku rozezná základní literární druhy a žánry rozliší povídku a román Literární výchova Zážitkové čtení a naslouchání, poslech literárních textů Tvořivé činnosti s literárním textem - Např. výrazné čtení s prvky uměleckého přednesu, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod Základní literární druhy a žánry Povídka, román Noviny, časopisy 648

28 zná některé časopisy pro děti a mládež 649

29 Ročník: 9 Komunikační a slohová výchova zvládá běžnou komunikaci v každodenních situacích Společenský styk např. v restauraci, v kině, v divadle, apod. OSV Sociální rozvoj (Komunikace sestaví vlastní životopis a napíše žádost podle předlohy Životopis Žádost - Komunikace v různých situacích) vyplní přihlášku ke studiu Přihláška ke studiu připraví jednoduchý projev na dané téma Diskuse, projev Jazyková výchova pozná a určí slovní druhy Tvarosloví skloňuje podstatná jména a přídavná jména - Přehled slovních druhů časuje slovesa - Podstatná jména upevňování skloňování a rozezná větu jednoduchou od souvětí pravopisu určí ve větě základní skladební dvojici - Přídavná jména (skloňování) zná pravopis při shodě přísudku s podmětem - Slovesa upevňování časování Skladba - Věta jednoduchá, souvětí - Základní skladební dvojice - Shoda přísudku s podmětem Literární výchova umí ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení Zážitkové čtení a naslouchání, poslech literárních textů Tvořivé činnosti s literárním textem OSV Osobnostní rozvoj (Rozvoj reprodukuje, dramatizuje podle svých možností - Např. výrazné čtení s prvky uměleckého schopností přečtený (slyšený) text přednesu, recitace, volná reprodukce přečteného poznávání zná některé autory literatury pro děti a mládež nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní Dovednosti pro dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti výtvarný doprovod učení a studium) literatury Literatura pro děti a mládež významní autoři Kniha jako zdroj informací 650

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu.

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu. 7.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 7.2.1 Matematika (M) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. ročníku 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodinu týdně, ve 2. a 3. ročníku

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Matematika její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Ročník: I. Vzdělávací předmět: Matematika Očekávané výstupy z RVP ZV Školní

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod

Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod Vzdělávací oblast MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod Vyučovací předmět Počty Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací oblasti

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Český jazyk a literatura v 1. ročníku

Český jazyk a literatura v 1. ročníku Český jazyk a literatura v 1. ročníku Září Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek. Nácvik rozkládání analýzy slov podle sluchu (vyhledávání - první, poslední hlásky slova, vyjmenování všech hlásek

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více