Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou"

Transkript

1 Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a jeho přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením) (Zdoj: Speciální základní škola, Rubešova 531, Skuteč) Obsah Profil absolventa Začlenění průřezových témat UČEBNÍ PLÁN Tabulace učebního plánu - 1. stupeň Tabulace učebního plánu - 2. stupeň UČEBNÍ OSNOVY Jazyk a jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK ŘEČOVÉ A KOMUNIKATIVNÍ DOVEDNOSTI ANGLICKÝ JAZYK Matematika a její aplikace MATEMATIKA Informační a komunikační technologie INFORMATIKA Člověk a jeho svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA

2 VLASTIVĚDA Člověk a společnost DĚJEPIS OBČANSKÁ VÝCHOVA Člověk a příroda FYZIKA CHEMIE PŘÍRODOPIS ZEMĚPIS Umění a kultura HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Člověk a zdraví VÝCHOVA KE ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Člověk a svět práce PRAKTICKÉ ČINNOSTI

3 Profil absolventa Absolvent naší školy by měl umět komunikovat ústně, písemně i pomocí ICTv mateřském jazyce, prakticky používat ICT při své práci i pro vlastní vzdělávání. Měl by ovládat základní pravidla komunikace s vrstevníky, s dospělými i dětmi ve svém okolí. Měl by se orientovat v běžném životě, stát se slušným, tolerantním a dle svých možností i citově stabilním. Měl by být schopen rozvíjet a chránit své fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný. Měl by být schopen samostatně se učit (na základě vybudovaných učebních stereotypů a mechanizmů), využívat získané poznatky v praktickém životě, pozitivně své znalosti a dovednosti ocenit, odhadnout své možnosti, promítnout to vše do své profesní orientace. Měl by zvládnout práci v týmu, vhodně a přiměřeně prezentovat a obhájit svůj názor.dále by měl umět zvolit vlastní řešení problému a nést za své rozhodnutí odpovědnost. Po absolvování devítileté školní docházky se může absolvent/ka na základě svých individuálních schopností účastnit dalších vhodných forem vzdělávání např. v odborných učilištích, praktických školách nebo ve středních odborných učilištích. Začlenění průřezových témat Všechny tematické okruhy všech průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů. Začlenění průřezových témat do jednotlivých ročníků je uvedeno v následující tabulce. Názvy vyučovacích předmětů nejsou uvedeny celé, ale je užito těchto zkratek: Čj Český jazyk Řkd Řečové a komunikativní dovednosti Aj Anglický jazyk M Matematika Inf Informatika Čas Člověk a jeho svět P Přírodověda Vl Vlastivěda D Dějepis Ov Občanská výchova F Fyzika Ch Chemie Př Přírodopis Z Zeměpis Hv Hudební výchova Vv Výtvarná výchova Vkz Výchova ke zdraví 624

4 Tv Tělesná výchova ZTv Zdravotní tělesná výchova Pč Praktické činnosti 625

5 Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Ročník Čj, Řkd, M, Hv, Vv, Pč Čj, Řkd, M, Hv, Vv, Pč Čj, Řkd, Hv, Vv,M, Pč Čj, Řkd, Hv, Vv, M, Pč Čj, Řkd, Hv, Vv, M, Pč 626 Čj, Řkd, Aj, Z, Hv, Vv, M, Pč, Př Čj, Aj, Hv, Vv, M, Př Čj, Aj, Hv, Vv, M Čj, Aj, M, Hv, Vv, Př Sebepoznání a Ov, Př, Čas P P Ov sebepojetí Vkz Vkz Seberegulace a Ov, Př, Tv, ZTv Tv, ZTv Tv, ZTv Tv, ZTv Tv, ZTv Tv Ov, Tv sebeorganizace Vkz, Tv Vkz, Tv Psychohygiena P P Ov Př, Vkz Vkz Kreativita Čj, Řkd, Čj, Řkd, Čj, Řkd, Čj, Řkd, Čj, Řkd, Čj, Řkd, Hv, Vv, Hv, Vv, Hv, Vv, Hv, Vv, Vv, Pč Vv, Pč Pč Pč Pč Pč Hv Hv, Vkz, Hv Sociální rozvoj Poznávací schopnosti Čas Ov Ov Vkz Vkz Mezilidské vztahy Čj, Čas Čas Čas Čj, Vl Čj Ov Ov Vkz Vkz Komunikace Řkd Řkd, Čas Spolupráce a soutěživost Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO M, Tv, ZTv, Pč M, ZTv, Pč Čj, Řkd, Čas Tv, ZTv, Pč Čas Čj, Řkd, Inf, Vl,Hv, Tv, ZTv, Pč Čj, Řkd, Inf, P,Hv, Čj, ZTv, Pč Čj, Řkd, Aj, Inf, Ov,Hv, Čj, Tv, Pč Čj, Aj, Inf,Hv, Čj, F, Ov Čj, Aj, Inf,Hv, Čj, Aj, Inf,Hv, Vkz Čas Ov Vkz F

6 OBČANA (VDO) Občanská společnost a škola Čas Vl Ov Občan, občanská společnost a stát Vl Vl Ov Formy participace občanů v politickém životě Čas Ov, Z Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Vl D, Ov VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH (VMEGS) Evropa a svět nás zajímá Vl Z Aj Objevujeme Evropu a svět Vl D D, Z Aj Jsme Evropané Vl Vl Z D, Ov MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MkV) Kulturní rozdíly Čas Čas Vl Aj, Ov Aj, Ov Aj Lidské vztahy Čas Čas Čas Řkd, Vl Řkd, P Ov Aj Aj, Vkz Aj, Vkz Etnický původ Vl Aj Př, Z Aj, D Multikulturalita Vl Aj Aj, Z Aj, D, Ov Princip sociálního smíru a solidarity Vl Ov Z Ov ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EV) Ekosystémy P Př Z Př Základní podmínky života Čas P, Vl P Př F, Př F, Z Ch, Př Lidské aktivity a problémy Ov, Ch, Čas Z životního prostředí Př Vztah člověka k prostředí Pč Čas, Pč Čas, Pč P, Vl Ov, Pč F, Z Př, Z MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MV) 627

7 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Řkd Inf, Ov M, Vkz Řkd Inf, Ov Vkz Řkd Inf, Ov Inf 628

8 UČEBNÍ PLÁN Poznámky k učebnímu plánu: V tabulkách je vždy u jednotlivých předmětů uveden minimální počet hodin + počet disponibilních hodin. Řečové a komunikativní dovednosti v rámci tohoto předmětu probíhá skupinová a individuální logopedická péče. Zdravotní tělesná výchova s přihlédnutím k individuálním potřebám žáků se zdravotním oslabením je tento předmět vyučován na prvním stupni samostatně. Tabulace učebního plánu - 1. stupeň Ročník Celkem Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Vzdělávací Předmět oblast Český jazyk Jazyk a jazyková Řečové a Český jazyk a literatura komunikace komunikativní dovednosti Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Zdravotní tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Povinná časová dotace Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace

9 Tabulace učebního plánu - 2. stupeň Ročník Celkem Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Vzdělávací Předmět oblast Český jazyk a literatura Český jazyk Řečové a Jazyk a jazyková komunikativní komunikace dovednosti Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova Fyzika Fyzika Člověk a příroda Chemie Chemie 1 1 Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Povinná časová dotace Disponibilní časová dotace Celková časová povinná dotace

10 UČEBNÍ OSNOVY Jazyk a jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk je vyprofilován ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Tento vzdělávací obor je na prvním stupni a v 6. ročníku realizován i doplňujícím předmětem Řečové a komunikační dovednosti. Český jazyk je vyučován ve všech ročnících prvního i druhého stupně v následující časové dotaci: v 1. a 2. ročníku 6 vyučovacích hodin týdně, ve 3. až 5. ročníku 7 vyučovacích hodin, v 6. ročníku 6 vyučovacích hodin týdně, v 7. a 8. ročníku 5 vyučovacích hodin týdně a v 9. ročníku 4 vyučovací hodiny týdně. Abychom dosáhli této časové dotace, posílili jsme v 8. ročníku výuku tohoto předmětu o jednu disponibilní vyučovací hodinu. Výuka předmětu Český jazyk má za cíl správné používání jazyka v mluvené i v písemné podobě. Předmět je koncipován do tří základních okruhů Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova, Literární výchova. Všechny jsou vzájemně provázány. Žáky učíme psaní, užívání gramatických pravidel, vedeme je k rozvoji komunikačních schopností. Klademe důraz na čtení s porozuměním, na rozvoj schopnosti pracovat v běžném životě s tištěnými informacemi. Žáci si také v rámci literární výchovy utvářejí čtenářský vkus a trvalý zájemo četbu, učí se chápat funkci divadla, filmu, televize a ostatních médií, orientovat se v jejich mnohostranné nabídce z hlediska kvality a významu pro vlastní život. Do předmětu jsou zařazena tato průřezová témata: o Osobnostní a sociální výchova (OSV) - Osobnostní rozvoj o Rozvoj schopností poznávání o Seberegulace a sebeorganizace o Kreativita - Sociální rozvoj o Mezilidské vztahy o Komunikace o Spolupráce a soutěživost Výuka předmětu probíhá zejména v kmenových učebnách, podle potřeby je využívána také počítačová učebna. Základní formou realizace je vyučovací hodina. 631

11 Výchovné a vzdělávací strategie KOMPETENCE K UČENÍ - rozvíjíme jazykové dovednosti potřebné k osvojování učiva různými metodami a formami práce - vedeme k uplatňování naučených pravidel pravopisu a k jejich vzájemnému propojování - předkládáme různé zdroje informací a poskytujeme návod k jejich zpracování - umožňujeme žákovi zhodnotit výsledky vlastního učení - ukazujeme žákovi cestu, jak uvést poznatky do souvislostí, cestu k vyhledání souvislostí - ukazujeme žákovi, jak propojit informace do větších celků - vytváříme podmínky pro formování pozitivního vztahu k učení KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - vedeme žáky k tomu, aby dovedli nalézat chyby v textu a zdůvodňovat správné řešení - vedeme žáka k pochopení problému - podporujeme vyjádření vlastního názoru a vedeme ke konstruktivní diskusi KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - prostřednictvím literárního i gramatického učiva podporujeme rozšiřování slovní zásoby - vytváříme podmínky k zformulování a výstižnému vyjádření pomoci písemného i ústního projevu - umožňujeme vyzkoušet si práci s různými typy textů, záznamů a obrazových materiálů - ukazujeme, jak lze využít informační a komunikační technologie - zaměřujeme se na nácvik aktivního naslouchání a vhodné argumentace KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - vytváříme příležitosti umožňující činnost žáků ve skupinách - vedeme žáky k aktivní spolupráci - vedeme žáky k zodpovědnosti za vlastní práci i za práci ve skupině - vedeme k rozvoji dobrých mezilidských vztahů založených na ohleduplnosti a úctě při komunikaci - vytváříme příležitosti, aby v případě potřeby žáci dokázali požádat o pomoc a sami byli ochotni ostatním pomoci - oceňujeme práci jednotlivců v hodinách i v domácí přípravě, pečlivost v písemném projevu, snahu při řešení úloh KOMPETENCE OBČANSKÉ 632

12 - využíváme literatury k vytváření postojů k okolnímu prostředí - na základě práce s textem umožňujeme pochopit zákony a společenské normy - podporujeme vzájemné slušné chování bez hrubostí a násilí - odhalujeme pestrost kulturního dění a vedeme k vytvoření vlastního postoje k uměleckému dílu - podporujeme vytváření pozitivního postoje k našim tradicím a kulturnímu a historickému dědictví - podporujeme zodpovědný vztah ke studiu zadáváním a kontrolou samostatné práce a domácích cvičení KOMPETENCE PRACOVNÍ - vedeme žáky k dodržování hygienických návyků pro čtení a psaní - vedeme žáky k přípravě a udržování jejich učebního prostoru - podněcujeme k zájmu o další vzdělávání - vyžadujeme od žáka zodpovědný přístup k zadaným úkolům, úplné dokončení práce, kvalitně odvedenou práci pochválíme 633

13 Ročník: 1 Komunikační, slohová a jazyková výchova zvládá základní hygienické návyky spojené se čtením a psaním rozumí pokynům přiměřené složitosti pozná vybraná písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám; rozlišuje písmo tiskací a psací rozloží slovo na slabiky, hlásky a naopak rozlišuje délku samohlásek, slabik zvládá čtení otevřených slabik, jednoslabičných a dvouslabičných slov, jednoduchých vět zvládá základní techniky správného mluveného projevu pojmenuje předměty známé z běžného života umí pozdravit, poděkovat, požádat o něco, omluvit se uvolňuje si ruku, nacvičuje správné držení těla i psacího náčiní píše správné tvary vybraných písmen spojuje písmena a slabiky píše písmena podle diktátu Základní hygienické návyky spojené se čtením a psaním Čtení - Analyticko-syntetické činnosti, pojem věta, slovo, slabika - Vyvození hlásek a písmen (malá a velká-a, e, i, o, u, m, l, v, t, s, y, j) - Rozlišování délky samohlásek - Písmena a, i ve funkci spojky - Diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání - Čtení otevřených slabik - Čtení jednoslabičných a dvouslabičných slov složených z otevřených slabik - Čtení jednoduchých vět - Čtení krátkého textu (doplněného obrázkem) - Čtení psacího písma Mluvený projev - Správná technika mluveného projevu (např. správné dýchání, tvorba hlasu, výslovnost, intonace, slovní a větný přízvuk, apod.) - Rozvoj fonematického sluchu - Rozlišování délky samohlásek, slabik - Nácvik analyticko-syntetických cvičení - Rozvoj slovní zásoby - Formy společenského styku (např. pozdrav, poděkování, prosba, omluva) Psaní - Příprava na psaní OSV Osobnostní rozvoj (Rozvoj schopností poznávání Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění) OSV Sociální rozvoj (Mezilidské vztahy Chování podporující dobré vztahy) 634

14 pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a básničky naslouchá pohádkám, příběhům dramatizuje (dle svých možností) jednoduchý krátký text - Psaní prvků písmen a číslic - Psaní písmen malé abecedy (velká jen ta, která se neodlišují tvarem), číslic - Spojování písmen ve slabiky, slabik ve slovo - Psaní jednoduchých vět - Opis a přepis slabik a slov - Diktát písmen, slabik - Sebekontrola napsaného textu Literární výchova Jednoduché říkanky, krátké básničky, hádanky, jednoduché slovní hry Poslech čteného textu Dramatizace jednoduchého textu OSV Osobnostní rozvoj (Kreativita Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity) 635

15 Ročník: 2 Komunikační a slohová výchova zvládá základní hygienické návyky spojené se Čtení OSV Osobnostní čtením a psaním - Vyvození a dokončení nácviku zbývajících rozvoj (Rozvoj porozumí písemným nebo mluveným pokynům písmen abecedy (malých i velkých) schopností přiměřené složitosti - Dvojslabičná a víceslabičná slova složená z poznávání - Cvičení čte skladebně jednoduché věty otevřených slabik smyslového vnímání, používá různé významy slov - Automatizace čtení jednoslabičných slov o třech pozornosti a samostatně vytvoří jednoduché krátké věty hláskách soustředění) píše písmena a číslice - dodržuje správné tvary - Zavřené slabiky, dvouslabičná slova se zavřenou písmen slabikou na konci - Čtení skladebně jednoduchých vět spojuje písmena i slabiky, píše jednoduché věty Mluvený projev - Rozvoj slovní zásoby - Používání různých významů slov - Tvorba krátkých vět Psaní - Nácvik a psaní všech malých písmen abecedy a číslic - Nácvik velkých (tvarově shodných) písmen abecedy - Spojování slabik ve slova - Psaní jednoduchých vět - Opis psacího písma, přepis - Nácvik diktátu slabik a slov Jazyková výchova rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky správně pojmenovává věci, jevy, činnosti Prohloubení a rozvoj analyticko-syntetických sluchových cvičení Rozlišování délky samohlásek Tvorba slov 636 OSV Osobnostní rozvoj (Rozvoj schopností poznávání - Cvičení

16 dokáže se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Nácvik srozumitelného a samostatného vyjadřování Literární výchova Poslech předčítaného textu Tvořivé činnosti s literárním textem (např. přednes říkanek, básniček, reprodukce slyšeného podle obrázků a otázek, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod) smyslového vnímání, pozornosti a soustředění) OSV Osobnostní rozvoj (Kreativita Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity) 637

17 Ročník: 3 Komunikační a slohová výchova dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a Čtení a mluvený projev OSV Osobnostní pravidelné dýchání - Upevňování správné techniky mluveného rozvoj (Rozvoj zná všechna písmena malé a velké abecedy projevu (dýchání, tvorba hlasu, intonace a schopností rozpozná samohlásky (odlišuje jejich délku) a rytmizace) poznávání souhlásky - Upevnění a zpřesnění pojmů věta, slovo, slabika, Dovednosti pro čte s porozuměním jednoduché texty hláska učení a studium; zvládá základní hygienické návyky spojené se - Zřetelné čtení jednoduchých vět Sociální rozvoj psaním a dodržuje čitelnost psaného projevu - Čtení předložky se slovem (Komunikace dodržuje správné pořadí písmen a úplnost slov - Čtení slabik a slov se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, Technika řeči, výraz vě, mě, di, ti, ni, dy, ty, ny řeči) zvládá opis a přepis krátkých vět - Čtení s porozuměním převádí slova z mluvené do psané podoby - Nácvik tichého čtení tvoří slabiky Psaní rozliší věty, slova, slabiky, hlásky - Všechna písmena abecedy - Opis psacího písma - Přepis jednoduchého tištěného textu - Diktát - Vzdálenost mezi slovy, správná velikost a tvar písmen - Rozvoj sebekontroly napsaného Jazyková výchova zdůvodňuje a správně píše znělé a neznělé souhlásky Sluchové rozlišení hlásek Samohlásky, souhlásky rozlišuje souhlásky a samohlásky Slova stejného a opačného významu porovnává významy slov, zvláště slova stejného Pravopis a psaní velkých písmena na začátku věty a ve a opačného významu vlastních jménech píše velká písmena na začátku věty a ve Grafické znázornění slova a věty vlastních jménech Slova se souhláskovými skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, 638

18 aplikuje v praxi výslovnost a psaní slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, di, ti, ni, dy, ty, ny koncentruje se na poslech textů přiměřeného rozsahu a náročnosti pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností mě, di, ti, ni, dy, ty, ny Literární výchova Soustředěný poslech předčítaného textu Tvořivé činnosti s literárním textem (např. přednes krátkého veršovaného textu, volná reprodukce slyšeného, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod) OSV Osobnostní rozvoj (Kreativita Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity); Sociální rozvoj (Komunikace Cvičení aktivního naslouchání) 639

19 Ročník: 4 Komunikační a slohová výchova ovládá psaní hůlkového písma dbá na úpravný a čitelný písemný projev, dodržuje vzdálenost mezer mezi slovy napíše správně a přehledně jednoduchá sdělení zvládá orientaci v jednoduchém textu tvoří otázky a odpovídá na ně vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací a domluví se v běžných situacích určuje samohlásky a souhlásky porovnává významy slov, zvláště slova stejného a opačného významu rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí druhy vět ovládá pravopis i/y po měkkých a tvrdých souhláskách Písemný projev - Upevnění a zpřesnění tvarů písmen a číslic, opis, přepis - Úprava psaného textu (např. nadpis, odstavce, okraje, datum) - Žánry písemného projevu např. adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin Čtení - Orientační prvky v krátkém textu - Pozorné, soustředěné, aktivní naslouchání (reakce na otázky) - Tiché samostatné čtení Mluvený projev - Základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost) - Vyjadřování - komunikační žánry např.: pozdrav, oslovení, vypravování vlastních zážitků, dialog na základě obrazového materiálu Jazyková výchova Nauka o slově - Hlásková podoba slova - Význam slova, synonyma, opozita - Slova spisovná a nespisovná Věta - Tvoření vět, pořádek slov ve větě - Velká písmena na začátku věty - Druhy vět Pravopis 640 OSV Osobnostní rozvoj (Rozvoj schopností poznávání Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění); Sociální rozvoj (Mezilidské vztahy Péče o dobré vztahy; Komunikace Řeč těla, řeč zvuků, slov; Komunikace v různých situacích)

20 čte krátké texty s porozuměním ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu volně reprodukuje text podle svých schopností dramatizuje jednoduchý příběh rozliší pohádkové prostředí od reálného - Psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách Literární výchova Zážitkové čtení a naslouchání, poslech literárních textů Tvořivé činnosti s literárním textem - Např. volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod Základní literární pojmy - Spisovatel, básník, kniha, čtenář - Literární druhy a žánry (např. rozpočitadlo, hádanka, báseň, pohádka) OSV Osobnostní rozvoj ((Rozvoj schopností poznávání Cvičení dovedností zapamatování; Kreativita Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity); Sociální rozvoj (Komunikace Dovednosti pro sdělování) 641

21 Ročník: 5 Komunikační a slohová výchova dbá na úpravný a čitelný písemný projev, Písemný projev OSV Osobnostní dodržuje vzdálenost mezer mezi slovy - Opis a přepis jednoduchého textu rozvoj (Rozvoj opisuje a přepisuje jednoduché texty - Formální úprava textu schopností čte s porozuměním přiměřeně náročné texty - Diktát jednoduchých vět poznávání potichu i nahlas Čtení Dovednosti pro v mluveném projevu volí správnou intonaci, - Pozorné, soustředěné, aktivní naslouchání učení a studium) přízvuk, pauzy a tempo řeči (reakce na otázky, zaznamenání slyšeného) Sociální rozvoj má vytvořenu odpovídající slovní zásobu k - Plynulé přesné čtení se správnou intonací; tiché (Mezilidské vztahy souvislému vyjadřování čtení Chování podporující popíše jednoduché předměty, činnosti a děje Mluvený projev - vyjadřování v běžných dobré vztahy; komunikačních situacích Komunikace - Např.: omluva, prosba, vzkaz, telefonický rozhovor, vypravování, dialog na základě obrazového materiálu, apod. Dovednosti pro sdělování verbální i neverbální) - Neverbální komunikace (mimika, gesta) správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky správně vyslovuje a píše slova se skupinami dětě-ně-bě-pě-vě-mě rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládá pravopis měkkých a tvrdých slabik řadí slova podle abecedy pozná podstatná jména a slovesa rozezná vlastní podstatné jméno, dodržuje jeho správný pravopis Jazyková výchova Hláskosloví; pravopis - Výslovnost a psaní znělých a neznělých souhlásek na konci a uvnitř slova - Výslovnost a pravopis dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, di, ti, ni, dy, ty, ny - Upevnění pravopisu i/y po tvrdých a měkkých souhláskách - Vyjmenovaná slova po b, l, m Abeceda, orientace v abecedně řazených seznamech Tvarosloví - Podstatná jména, slovesa vyhledávání v textu - Vlastní jména (pravopis) 642

22 čte krátké texty s porozuměním a dokáže je reprodukovat podle jednoduché osnovy rozlišuje prózu a verše určí v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti vypráví zhlédnutý filmový nebo divadelní příběh podle daných otázek Literární výchova Zážitkové čtení a naslouchání, poslech literárních textů Tvořivé činnosti s literárním textem - Např. přednes básní, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod Základní literární pojmy - Poezie: verš, rým - Próza: čas a prostředí děje; hlavní a vedlejší postavy - Divadelní a filmová představení, herec, režisér OSV Osobnostní rozvoj (Rozvoj schopností poznávání Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění Kreativita Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity); Sociální rozvoj (Komunikace Dovednosti pro sdělování; Spolupráce a soutěživost Rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci) 643

23 Ročník: 6 Komunikační a slohová výchova zvládá komunikaci v běžných každodenních situacích Tvoření, doplňování, obměna vět Tvoření otázek a odpovědí OSV Osobnostní rozvoj (Rozvoj ovládá koncepci a úpravu běžných písemností (dopis, adresa) Dopis, úprava dopisu, obálky Vypravování podle obrázků schopností poznávání Cvičení vypráví příběh podle obrázkové osnovy pozornosti a soustředění); Sociální rozvoj (Komunikace Dovednosti pro sdělování) Jazyková výchova zná vyjmenovaná slova a ovládá jejich pravopis Hláskosloví, pravopis vyhledá v textu podstatná jména, určí jejich číslo - Vyjmenovaná slova a rod Tvarosloví zná osobní zájmena a časuje slovesa - Podstatná jména (číslo, rod, životnost mužského rodu) - Slovesa (časování) Literární výchova čte plynule s porozuměním umí ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení získává pozitivní vztah k literatuře rozpozná pohádku a bajku, formuluje jednoduché poučení z příběhu Zážitkové čtení a naslouchání, poslech literárních textů Tvořivé činnosti s literárním textem - Např. výrazné čtení s prvky uměleckého přednesu, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod Pohádka, bajka Televizní a rozhlasové pořady pro děti 644 OSV Osobnostní rozvoj (Kreativita Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity); Sociální rozvoj (Spolupráce a soutěživost Rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro

24 645 kooperaci)

25 Ročník: 7 Komunikační a slohová výchova komunikuje v běžných situacích, rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk Spisovný a nespisovný jazyk Telefonický rozhovor OSV Sociální rozvoj (Komunikace ovládá koncepci a úpravu běžných písemností (adresa, poštovní poukázka) Vyplňování tiskopisů např. poštovní poukázka, podací lístek Komunikace v různých situacích) umí reprodukovat text Vypravování vypravuje vlastní zážitky, představy Popis popíše předmět, místnost, apod. Jazyková výchova určí kořen, předponu a příponu ve slově Nauka o slově OSV Osobnostní zvládá pravopis slov s předponami a - Stavba slov rozvoj (Rozvoj předložkami - Předložky x předpony schopností orientuje se v Pravidlech českého pravopisu Pravidla českého pravopisu poznávání Cvičení ovládá pádové otázky Tvarosloví, pravopis dovedností skloňuje podstatná jména - Podstatná jména (pádové otázky, skloňování) zapamatování) časuje slovesa - Slovesa (časování, určování času) Skladba, pravopis u slovesa ve větě určí, zda je v přítomném, - Podmět a přísudek minulém, či budoucím čase - Shoda přísudku s podmětem zná pravopis při shodě přísudku s podmětem Literární výchova umí ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení Zážitkové čtení a naslouchání, poslech literárních textů Tvořivé činnosti s literárním textem OSV Osobnostní rozvoj; Sociální reprodukuje, dramatizuje podle svých možností přečtený (slyšený) text - Např. výrazné čtení s prvky uměleckého přednesu, volná reprodukce přečteného nebo rozvoj (Komunikace Dovednosti pro zná rozdíl mezi pohádkou a pověstí slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný sdělování; vyhledá pojmy ve slovníku, encyklopedii doprovod Spolupráce a Pověst, báje soutěživost - Rozvoj Naučná literatura encyklopedie, slovník individuálních a 646

26 647 sociálních dovedností pro kooperaci)

27 Ročník: 8 Komunikační a slohová výchova vypráví podle předem připravené osnovy a písemně zpracuje zadané téma Vypravování Popis OSV Sociální rozvoj (Komunikace popíše děje, jevy, osoby, pracovní postupy Úřední dopis - Komunikace zvládá komunikaci pomocí u v různých situacích) vyplňuje jednoduché formuláře Vyplňování tiskopisů např. dotazník Jazyková výchova zná vyjmenovaná slova a ovládá jejich pravopis Nauka o slově, pravopis ovládá pravopis bje bě, vje vě, mně mě - Pravopis i/y uvnitř slova shrnutí skloňuje podstatná jména, ovládá jejich pravopis - Pravopis bje bě, vje vě, mně mě rozpozná v textu základní a řadové číslovky Tvarosloví a pravopis rozlišuje tvrdá a měkká přídavná jména - Podstatná jména (vzory, skloňování, pravopis) zvládá pravopis příčestí minulého při shodě - Číslovky (základní, řadové) přísudku s podmětem - Přídavná jména (rozlišení v textu; tvrdá, měkká přídavná jména) Skladba - Několikanásobný podmět (pravopis příčestí minulého při shodě přísudku s několikanásobným podmětem) umí ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení reprodukuje, dramatizuje podle svých možností přečtený (slyšený) text orientuje se v literárním textu, hledá a pokouší se najít hlavní myšlenku rozezná základní literární druhy a žánry rozliší povídku a román Literární výchova Zážitkové čtení a naslouchání, poslech literárních textů Tvořivé činnosti s literárním textem - Např. výrazné čtení s prvky uměleckého přednesu, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod Základní literární druhy a žánry Povídka, román Noviny, časopisy 648

28 zná některé časopisy pro děti a mládež 649

29 Ročník: 9 Komunikační a slohová výchova zvládá běžnou komunikaci v každodenních situacích Společenský styk např. v restauraci, v kině, v divadle, apod. OSV Sociální rozvoj (Komunikace sestaví vlastní životopis a napíše žádost podle předlohy Životopis Žádost - Komunikace v různých situacích) vyplní přihlášku ke studiu Přihláška ke studiu připraví jednoduchý projev na dané téma Diskuse, projev Jazyková výchova pozná a určí slovní druhy Tvarosloví skloňuje podstatná jména a přídavná jména - Přehled slovních druhů časuje slovesa - Podstatná jména upevňování skloňování a rozezná větu jednoduchou od souvětí pravopisu určí ve větě základní skladební dvojici - Přídavná jména (skloňování) zná pravopis při shodě přísudku s podmětem - Slovesa upevňování časování Skladba - Věta jednoduchá, souvětí - Základní skladební dvojice - Shoda přísudku s podmětem Literární výchova umí ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení Zážitkové čtení a naslouchání, poslech literárních textů Tvořivé činnosti s literárním textem OSV Osobnostní rozvoj (Rozvoj reprodukuje, dramatizuje podle svých možností - Např. výrazné čtení s prvky uměleckého schopností přečtený (slyšený) text přednesu, recitace, volná reprodukce přečteného poznávání zná některé autory literatury pro děti a mládež nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní Dovednosti pro dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti výtvarný doprovod učení a studium) literatury Literatura pro děti a mládež významní autoři Kniha jako zdroj informací 650

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace Učební plán Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně: Disponibilní hodiny byly na 1. stupni využity na posílení výuky předmětu Matematika a její aplikace (2) a také předmětu Člověk a jeho svět (2). Anglický

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Matematika je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 2 (na I. stupni ) a 3 (na II. stupni)

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Mírová, Mimoň Speciální třídy, Letná 236, 471 24 Mimoň Školní vzdělávací program ŠVP ZV Škola s vyhlídkou Zpracováno podle přílohy RVP ZV-LMP č. j. 150/2007 OBSAH 1 Charakteristika

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého jazyka je na II. stupni věnována vzhledem k lehkému mentálnímu

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník)

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v prvním období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - seznámíme žáky s prvním pojetím daného problému

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více