Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zřizovatel: Předkladatel: Město Nymburk Základní škola a Mateřská škola Nymburk Letců R.A.F Adresa školy: Letců R.A.F Nymburk Telefon: Fax: WWW: IČO: Ředitel školy: Zástupce ředitele pro ZŠ: Vedoucí učitelka 1. stupně: Výchovný poradce: Koordinátor ŠVP: Školní psycholog: Hospodářka školy: Vedoucí školní jídelny při MŠ: Mgr. Jiří Cabrnoch Mgr. Radek Procházka Mgr. Věra Havelková Mgr. Romana Blechová Mgr. Gabriela Vejvodová Mgr. Radana Štěpánková Jana Janoušková MŠ Pejsek a kočička: Jana Hyhlíková MŠ Větrník: Jana Krupičková Mateřská škola Pejsek a kočička Adresa: Karla Čapka 1968, Nymburk Telefon: Vedoucí učitelka: Hana Adamcová Mateřská škola Větrník Adresa: Okružní 2076, Nymburk Telefon: Vedoucí učitelka: Jitka Šimečková Mateřská škola Adélka Adresa: Brigádnická 1663, Nymburk Telefon: Vedoucí učitelka: Jana Rýdlová 1

2 Kontakt na pedagogické pracovníky: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV) ZŠ Letců R.A.F., Nymburk Škola vzájemné úcty a veselých barev je školský dokument, jehož první verze byla ukončena v červnu Samotná jeho tvorba začala na podzim roku Školní vzdělávací program postupně doplňuje kurikulum školy. 2

3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ZŠ Letců R.A.F. je školou sídlištního typu, která má pavilónové uspořádání. Škola byla slavnostně otevřena Ve svém vzdělávacím programu má zařazeny prvky z programu Tvořivá škola, Dokáţu to. Od počátku roku 2005 aktivně spolupracuje s organizací Step by step. Škola poskytuje všeobecné vzdělání, rovněţ se specifikuje na poskytnutí rozšířeného vzdělání v oblasti tělesné výchovy (lední hokej, fotbal) a v oblasti informatiky, estetiky a etiky. Počet tříd: 18 cca 420 ţáků v ročníku Počet oddělení školní druţiny: 4 cca 120 ZŠ Letců R.A.F., Nymburk je úplnou školou, nachází se v různých budovách v prostoru nymburského sídliště. Tvoří ji: základní škola IZO: školní druţina IZO: školní klub IZO: MŠ Větrník s jídelnou IZO: (společné pro všechny MŠ) MŠ Pejsek a kočička s jídelnou MŠ Adélka Základní škola má stabilizovaný pedagogický sbor s vysokým stupněm aprobovanosti. Učitelé se pravidelně zúčastňují akcí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Postupně dochází k vylepšování školního prostředí a k rekonstrukci tříd, chodeb atd. Výhodou školy je sportovní areál, který se nachází v jejím sousedství. Také umístění druţiny v samostatném bloku školy má spoustu výhod. Při škole je zřízena Rada školy. Součástí poradního orgánu ředitele školy je rovněţ ţákovská rada. Škola spolupracuje s mnoha institucemi, především s Úřadem práce a Pedagogicko-psychologickou poradnou v Nymburce. 3

4 CHARAKTERISTIKA ANEB ŠEST NAŠICH ZÁKLADNÍCH BAREV PALETY 1) Organizace vyučování Spencer: Hlavním účelem vzdělání není vědět, ale konat. Všichni učitelé naší školy mají zájem na přípravě a realizaci ŠVP ZV, účastníme se pracovních seminářů a dílen, získáváme informace z internetu, z tisku. Organizace vyučování je především otázkou plánování. Na škole je zpracováván měsíční plán a z toho vycházejí plány týdenní. Plány se nacházejí buď na nástěnce vedle ředitelny, nebo jsou umístěny na společném adresáři v PC. Pravidelně jednou za týden se koná porada vedení školy, kde se řeší aktuální problémy. V současné době je na škole celkem 19 tříd (10 na I. stupni a 9 na 2. stupni ZŠ). Určité specifikum školy je dáno specializací některých tříd. Od 6. ročníku máme třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (lední hokej, fotbal) a s rozšířenou výukou informatiky, estetické a etické výchovy. Po sportovní stránce spolupracuje škola s trenéry Stadionu Nymburk a Polabanu Nymburk. Vyučování začíná v 7,55 hod. O přestávkách si mohou ţáci nakoupit jídlo a pití ve školním bufetu nebo v automatech umístěných na chodbách. Na chodbách jsou zařízeny relaxační zóny, kde se děti mohou setkávat. Plusem školy je rovněţ vyuţití venkovních átrií v době přestávek, kde děti tráví v případě příznivého počasí podstatnou část především velkých přestávek. S vedením školy spolupracuje Sdruţení rodičů ZŠ a Rada školy. Aktivně se podílí na chodu školy. Za shromáţděné finanční prostředky nakupuje odměny do soutěţí, materiál pro realizaci projektových dnů, přispívá na školy v přírodě a lyţařský výcvik. Kaţdý učitel má pravidelnou konzultační hodinu zařazenou v odpoledním čase. Rodiče mají přehled s časovým údajem, který začátkem školního roku obdrţí kaţdý ţák do ţákovské kníţky. V konzultačních hodinách lze projednat organizační věci školy, hodinu mohou ţáci vyuţít pro doplnění učiva po absenci, mohou zde rodiče i děti seznámit učitele s rodinnou situací, s případnými problémy, domluvit se na moţném řešení nebo pomoci. Zkušenosti máme s dětmi se specifickými poruchami učení, snaţíme se je zavčas podchytit a ve spolupráci s PPP diagnostikovat. Děti na 1. st. jsou zařazovány do tzv. dysbloků, kde pracují s odborným pedagogem, a to v hodinách českého jazyka. Součástí naší školy je školní druţina s provozem od 6,00 hod do 17,00 hodin, která zajišťuje vhodné vyuţití volného času dětí v rekreačních a zájmových činnostech. Všech pořádných akcí se mohou účastnit rodiče i veřejnost, která projeví zájem o školní práci. 2) Připravit kvalitně žáka Cicero: Vydrž a na svém stůj, ta práce ti přinese plody! Osobnost učitele je jeden z nejdůleţitějších článků řetězce při správném fungování školy. Právě individualita kaţdého učitele přináší škole určitou pestrobarevnost. Kaţdý jsme jiný, ale jdeme všichni za jedním cílem, a to je připravit děti pro praktický ţivot. Naše škola se můţe pochlubit poměrně vysokým procentem odborné aprobovanosti ve většině předmětů. Podmínkou splnění úkolu připravit kvalitně ţáka - je především ukončené vysokoškolské vzdělání učitelů a kvalitní předávání vědomostí ţákům. Učitel volí moderní metody vedoucí k zaujetí dětí, motivuje 4

5 je k hledání řešení úměrně k jejich věku i ţivotním zkušenostem. Škola důsledně promýšlí, jak překonat problémy přechodu ţáků z prvního na druhý stupeň neustále rozšiřuje spolupráci učitelů ročníku s pedagogy ročníku. Jako nejvhodnější se ukazují vzájemné konzultace těchto učitelů. Pravidelně se uskutečňují výměnné porady mezi členy předmětových komisí II. stupně a metodickými sdruţeními I. stupně. Pouhé vědomostní metody by však nedokázaly rozvíjet ţákovu osobnost dokonale. Učitelé proto zajišťují řadu dalších činností, které zesilují vlivy na růst osobností vedou zájmové krouţky, pomáhají odstraňovat poruchy učení a zvládat problémy zameškaného učiva. Pozitivně je na škole ceněno to, ţe zde aktivně pracují metodická sdruţení na I. stupni a předmětové komise na II. stupni. Výchovný poradce pomáhá při volbě povolání poradí s nabídkou škol i učebních oborů. Kaţdý pedagogický pracovník má dostatek informací, jak pomoci při závislosti na drogách nebo počítačových hrách, poradí, jak řešit šikanu. Vedení školy má sestavený plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků minimálně s ročním předstihem. Naši učitelé i ostatní pedagogičtí pracovníci se pravidelně zúčastňují počítačových kurzů pro základní i pro pokročilé uţivatele vlastní oprávnění k výuce na PC. Dále se neustále profesně vzdělávají v kurzech pro lyţařské instruktory, zdravotníky první pomoci, sportovní trenéry atd. 3) Dobrá atmosféra Emerson: Tajemství štěstí je radost z díla vlastních rukou. Podstatou dobré atmosféry v naší škole je pohodový a partnerský vztah mezi učitelem a ţákem, který je postaven na vzájemné důvěře a otevřenosti. Základem vstřícného jednání je přístup učitele k ţákovi jako k individualitě (kaţdý člověk je originál). Snahou školy je připravit ţáky pro skutečný ţivot. K tomu vyuţíváme formy projektového vyučování. Začínáme jiţ od nejniţších ročníků. Některé projekty se jiţ staly tradicí: Předškoláček, Jarní, Zimní a Podzimní den ve spolupráci s MŠ. Mezi nejoblíbenější patří Drakiáda a karneval. Projekty starších ţáků pronikají hlouběji do různých oborů lidské činnosti, jsou více propojeny s praktickým ţivotem. Ţáci získávají poznatky prostřednictvím Projektu Já, občan. Den evropských jazyků, soutěţ Vánoční kapr, Tajemství dávných řemesel, Den Země rovněţ obohacuje naše ţáky. Naši ţáci si prověřují své fyzické schopnosti v řadě sportovních akcí (Olympijský den, lyţařské kurzy, turnaje, školy v přírodě). Své sebevědomí mohou posílit i dobrým umístěním v olympiádách různých předmětů a oborů. Nezapomínáme ani na umělecky nadané ţáky, kteří se účastní mnoha akcí pořádaných ve škole i mimo ni (např. Školní akademie a recitační soutěţe). Zájem z řad rodičů a dětí je o různé týdenní akce školy v přírodě, v 6. roč. seznamovací kurz, v 8. ročníku kulturně-estetický kurz. Určitou zvláštností je zpracování i jednodenních exkurzí. Na základě exkurzí zpracovávají ţáci určité výstupy, které jsou potom při hodnocení předkládány. To nutí ţáky k tomu, ţe na exkurzi jdou za svým cílem, neboť vědí, ţe získané poznatky uplatní při závěrečné práci. Všechny projekty i akce upevňují dobré vztahy mezi ţáky, ale také mezi ţáky a jejich učiteli. Vzniklé partnerství napomáhá při řešení konfliktů. Velmi důleţitou roli hraje také ţákovský parlament, který spolupracuje s vedením školy a učiteli a snaţí se problémy řešit. Snaţíme se naše děti ochránit před nástrahami dnešního ţivota (drogy, šikana). Škola pracuje podle Minimálního preventivního programu a je připravena pomoci dětem i jejich rodičům. 4) Prostory pro výuku Laub: Máme těžší život než naši předkové, protože si musíme opatřovat víc věcí, které usnadňují život. 5

6 Naše škola se skládá z šesti velkých pavilonů. Má dostatečné prostory pro výuku i pro mimoškolní činnost. Kmenové třídy umístěné ve třech pavilonech jsou prostorné, vzdušné, nově vymalované, vybavené novým nábytkem, ţidlemi a lavicemi, informační a komunikační technikou. Výuka některých předmětů, zejména na druhém stupni, probíhá ve speciálních učebnách: jazyková, fyzikální, chemická, přírodopisná, zeměpisná, v učebně informatiky, v učebně hudební a výtvarné výchovy. Ty jsou vybaveny speciálním nábytkem, moderními pomůckami, audiovizuální technikou. V hodinách tělesné výchovy cvičí ţáci ve dvou tělocvičnách, které mají bezpečný povrch, jsou vybaveny vhodným tělocvičným nářadím a náčiním. Pokud je pěkné počasí, cvičí ţáci na školním hřišti. Zde mohou měřit své síly v lehkoatletických disciplínách, hrát míčové hry, tenis. Školní druţina se nachází v samostatném pavilonu. Má prostorné herny, vkusně a dostatečně vybavené (hračky, stavebnice, stolní hry, knihy, sportovní náčiní, TV, video atd.). Děti mají moţnost pobývat na zahradě a hřišti. Zde mohou sportovat a relaxovat. Škola je vybavena funkčními dílnami, kuchyní, pozemky pro zahradnickou činnost. Stravování zajišťujeme ve dvou prostorných jídelnách. Ve škole nechybí dostatečné prostory pro odkládání oděvů a obuvi, šatny pro převlékání ţáků před tělesnou výchovou a po ní, prostory pro osobní hygienu ţáků a učitelů (včetně sprch). Své šatny a sociální zařízení má i školní druţina. Ve volném čase mohou ţáci navštěvovat informační centrum (knihovna, internetová pracovna), školní druţinu, v rámci krouţků tělocvičny, hřiště, keramickou dílnu. Škola má vymezené prostory určené k ošetření úrazů a ke krátkodobému pobytu zraněného. Plně je vyuţíván vestibul naší školy, neboť se zde konají vánoční a velikonoční prodejní výstavky, kulturní vystoupení našich ţáků (zejména o Vánocích). Ve školním roce jsou v tomto prostoru vystavené práce dětí, zejména z prvního stupně a školní druţiny. 5) Režim vyučování Goethe: I když svět jde kupředu, mládí musí stále začínat od začátku. Reţim vyučování s ohledem na hygienu učení a věk ţáků je vyhovující i v návaznosti na provoz školní druţiny. Rozvrh hodin je na škole sestaven s ohledem na psychohygienické podmínky. Na škole se z tohoto důvodu nevyučují nulté hodiny (tj. od 7,00 hod.). Ve škole je moţnost zakoupení obědů v jídelně, kde si lze v některé dny vybrat ze dvou jídel. Dále je dětem k dispozici bufet se širokým sortimentem pečiva a nápojů. Svačiny si ţáci mohou zajistit téţ ve školní jídelně. Kvalita stravování je vyhovující, i kdyţ ne vţdycky odpovídá moderním trendům zdravé výţivy. Provoz ve školní jídelně zajišťuje firma Stravon, která má uzavřenou smlouvu s Městským úřadem Nymburk. Velkou výhodou vybavení tříd jsou velká okna, která zabezpečují dostatek denního světla a moţnost pravidelného větrání. Na chodbách se nachází velké mnoţství květin, které ţáci ošetřují v rámci pracovních činností. Chodby jsou prostorné, barevně příjemné, opatřeny relaxačními zónami. V průběhu celého vyučování je zajištěna bezpečnost ţáků. V sousedství školy se nachází poliklinika, takţe v případě potřeby máme dobře dostupnou lékařskou pomoc. Při výuce mimo školu, např. lyţařské kurzy, školy v přírodě, ozdravné pobyty, doprovází ţáky vţdy pedagog proškolený v otázkách první pomoci. Z pedagogických pracovníků získalo 38 % osvědčení Zdravotník (platný certifikát pro EU). 6) Spolupráce školy, rodičů a žáků Dofson: Potok bez břehů se stává bažinou. Je vaším úkolem jako rodičů vytvářet 6

7 koryto, jímž potok poteče. Dítě nasměruje buď kormidlo, nebo útes." Naším cílem je, aby škola byla místem, kde se snahy rodičů a učitelů setkávají, sjednocují k utváření dítěte jako osobnosti co nejlépe připravené na svůj budoucí ţivot. Jaké podmínky utváří naše škola, aby naplnění tohoto cíle bylo reálné? Nejvíce informací o naší škole lze získat na internetových stránkách které jsou obnovovány vţdy na začátku nového roku a průběţně aktualizovány. Začátkem kaţdého školního roku vychází Zpravodaj školy, kde lze najít personální obsazení školy, nabídku zájmových krouţků, termíny prázdnin, třídních schůzek a nabídku plánovaných akcí. Všechny naše MŠ dostávají informační CD. Další sdělení poskytuje škola prostřednictvím letáků na nástěnce ve vestibulu a rovněţ je distribuuje do spádových MŠ. Zprávy o umístění ţáků v soutěţích sdělují učitelé, případně ţáci i školním rozhlasem. Ţáci pod vedením učitelů vydávají školní občasník Rafáček. K nahlédnutí je i kronika školy. Od první třídy je vedeno dětem fotoalbum, které dokumentuje zajímavé okamţiky celé jejich školní docházky. Mnoho dalších fotografií si lze prohlédnout na fotonástěnce při vstupu do školy. Rodiče mají moţnost setkávat se s učiteli na třídních schůzkách. Kaţdý učitel má ve svém rozvrhu konzultační hodinu určenou pro rodiče i ţáky. Učitelé pořádají pro rodiče ukázky práce s dětmi na odpoledních schůzkách nebo při akci Den vzájemného setkávání. Ten se koná při příleţitosti vánočních a velikonočních svátků, je spojen s prodejní výstavkou ţákovských prací, s vystoupením pro rodiče. Akce je také určena pro děti z MŠ, které se účastní společné práce ve třídách. Rodiče, učitelé a ţáci se setkávají při mnoha dalších akcích: Drakiáda, Den s policií, pečení cukroví, bruslení, plavání, výlety, školy v přírodě, exkurze, Vítáme prvňáčky", Předškoláček (akce pro budoucí prvňáčky 1x měsíčně), školní akademie, Masopust. V největších prostorách školy jsou vystaveny výtvarné práce ţáků. Veřejnost je můţe posoudit také v galerii Papyrus, Městské knihovně v Nymburce, v prostorách pojišťovny Kooperativa. Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou a odborem sociální péče v Nymburce. Na základě této spolupráce vypracovávají učitelé individuální vzdělávací plány pro děti s vývojovými poruchami učení, pro děti zdravotně oslabené, pro ţáky sportovních tříd. Škola umoţňuje zvláštní způsob výuky pro děti měnící během roku přechodný pobyt a pro cizince ţijící u nás. Ve škole existuje ţákovská rada, která se skládá z ţáků ročníků. Kaţdá třída má v ţákovské radě jednoho zástupce. Na schůzkách s ředitelem školy 1x za 2 měsíce se seznamují s chodem školy, přicházejí s vlastními podněty. 7

8 STRATEGIE, KTERÝMI ROZVÍJÍME KLÍČOVÉ KOMPETENCE V základním vzdělávání usilujeme o rozvoj těchto klíčových kompetencí: Kompetence pracovní Ţáci se účastní různých exkurzí do podniků a institucí. Vyuţívají odborných časopisů (vyhledávají informace, které doplňují a zpestřují výklad učitele, samostatně se vyjadřují). Ţáci mediálně prezentují dosaţené výsledky školní časopis (ţáci tvoří formou slohových, výtvarných prací, soutěţí, ukázek vlastní tvorby poezie, sportovních zpravodajství, vyuţívají fotodokumentaci). Prezentují výrobky a produkty formou výstav a soutěţí. Vyuţívají internet a přístupná media (vyhledávají informace, zpracovávají a vyuţívají je v praxi). Ţáci mají moţnost spolupráce s výchovným poradcem (moţnost vyplnit testy profesní orientace, spolupracovat s úřadem práce). Ţáci si mohou vyzkoušet různé činnosti v rámci projektů. Kompetence k řešení problémů Ţáci se zapojují do projektů, řeší různé problémy s tím spojené. Vyuţívají skupinové práce. Vyuţívají různé informační zdroje. Ţáci navzájem připravují různé akce, diskutují a prezentují výsledky svých akcí. Ţáci pracují s chybou. Ţáci jsou vedeni k sebehodnocení. Kompetence občanské Všichni mají stejnou šanci bez ohledu na individuální odlišnosti (kulturní, národnostní, sociální, zdravotní). Ţáci se podílejí na chodu školy (ţákovský parlament). Ţáci si tvoří pravidla souţití. Ţáci mohou spolupracovat se sloţkami veřejného ţivota (policie, městský úřad, soud, hasiči, krizová centra). Ţáci nacvičují chování v krizových situacích. Ţáci se zúčastňují zdravotnických soutěţí. Nacvičují první pomoc. Ţáci píší články do regionálních novin. Navštěvují muzea, knihovny, divadla, kina aj. Učí se třídit odpad, pomáhají při úklidu okolí. Kompetence k učení Ţáci vyhledávají a třídí informace. Pracují s různými informačními zdroji. Vyuţívají při práci zábavné formy (kvízy, tajenky, soutěţe, doplňovačky aj.). Ţáci prezentují své projekty (Power Point). Získaných poznatků vyuţívají v ostatních předmětech. Ţáci se učí pracovat s textem (zápis, referát). Při projektovém vyučování pracují ve skupinách, diskutují, hodnotí svou práci i práci ostatních. 8

9 Kompetence komunikativní Mezi ţáky vznikají přátelské vztahy. Spolupracují mezi sebou na tvorbě projektů, při skupinové práci. Učí se argumentovat a vhodnou formou obhajovat vlastní názor a naslouchat druhým. Ţáci hodnotí práci druhých, sebehodnotí se. Vedeme ţáky k dodrţování pravidel slušného chování. Kompetence sociální a interpersonální Učíme ţáky pracovat samostatně, ale i v týmu. Podporujeme u ţáků vzájemné učení se. Ţáci se účastní environmentálního a mediálního kurzu. Ţáci navštěvují různé kulturní akce a účastní se akcí sportovních. Dbáme na prevenci sociálně patologických jevů. Ţáci prochází kurzy protidrogové prevence. Učíme ţáky zodpovídat za své jednání a respektovat druhé. 9

10 Učební plán ZŠ Letců R.A.F., Nymburk - program zaměřený na informatiku Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň ročník ročník vaše dotace Min vaše dotace Min Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Inf. A kom.tech. informatika Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Prvouka Vl.-pří.blok Dějepis Vých. k obč Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Výt.výchova Hud.výchova Těl.výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace Pracovní činnosti Celkem v ročníku Český jazyk a literatura Matematika Výchova k občanství Výchova ke zdraví Zeměpis Pracovní činnosti Německý jazyk Společenskovědní sem Estetika Bar.angličtina,Konverzace Sportovní výchova Praktická informatika Praktika z čj a ma Základy etiky minimální počet hodin v ročníku maximální počet hodin v ročníku vaše dotace

11 Učební plán ZŠ Letců R.A.F., Nymburk - program zaměřený na tělesnou výchovu Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň ročník ročník vaše dotace Min vaše dotace Min Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Inf. A kom.tech. informatika Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Prvouka Vl.-pří.blok Dějepis Vých. k obč Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Výt.výchova Hud.výchova Těl.výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace Pracovní činnosti Celkem v ročníku Český jazyk a literatura Matematika Výchova k občanství Výchova ke zdraví Zeměpis Pracovní činnosti Německý jazyk Společenskovědní sem Estetika Bar.anličtina, Konverzace Sportovní výchova Praktická informatika Praktika z čj a ma Základy etiky minimální počet hodin v ročníku maximální počet hodin v ročníku vaše dotace

12 Učební plán ZŠ Letců R.A.F., Nymburk - program se všeobecným zaměřením Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň ročník ročník vaše dotace Min vaše dotace Min Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Inf. A kom.tech. informatika Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Prvouka Vl.-pří.blok Dějepis Vých. k obč Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Výt.výchova Hud.výchova Těl.výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace Pracovní činnosti Celkem v ročníku Český jazyk a literatura Matematika Výchova k občanství Výchova ke zdraví Zeměpis Pracovní činnosti Německý jazyk Společenskovědní sem Estetika Bar.angličtina, Konverzace Sportovní výchova Praktická informatika Praktika z čj a ma Základy etiky minimální počet hodin v ročníku maximální počet hodin v ročníku vaše dotace

13 Průřezová témata Zapracování průřezových témat je splněno následovně formou: zapracování jednotlivých témat do jednotlivých vzdělávacích oblastí a předmětů formou projektů specializovanými kurzy v průběhu plnění školní docházky Název projektu, kurzu Třída OSV VDO VMEGS MkV EV MedV Podzimní den 1. stupeň ano ano ano ano Advent 1. stupeň ano ano ano ano Karneval na ledě 1. stupeň ano ano ano ano Kniha a já 1. stupeň ano ano ano ano ano ano Jarní den 1. stupeň ano ano ano ano Den Země roč. ano ano ano ano ano ano Olympijský den roč. ano ano ano ano ano Jako rybky ve vodě 1. stupeň ano ano ano Den evropských jazyků 2. stupeň ano ano ano ano ano Vánoční kapr 2. stupeň ano ano ano ano Krizový den 2. stupeň ano ano ano ano ano ano Školy v přírodě 1. stupeň ano ano ano ano ano Školní výlety roč. ano ano ano ano ano Environmentální kurz 6. roč. ano ano ano ano ano Lyžařský kurz 7. roč. ano ano ano ano ano Mediální kurz 8. roč. ano ano ano ano ano Projekt Já, občan! 7. a 9. roč. ano ano ano ano ano ano 13

14 Osobnostní a sociální výchova Prochází napříč všemi vzdělávacími oblastmi a všemi ročníky, usnadňuje propojení jejich vzdělávacích obsahů. Téma reflektuje osobnost ţáka, jeho zájmy potřeby, povinnosti i zvláštnosti. Jeho cílem a smyslem je pomáhat kaţdému ţákovi utvářet praktické ţivotní dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty důleţité pro rozvoj osobnosti a pozdější uplatnění. Jinými slovy pokoušíme se na škole vybavit kaţdého ţáka všemi klíčovými kompetencemi a připravit ho na další vzdělávání. Tematické okruhy průřezového tématu osobnostní a sociální výchovy se plní buď jako integrace do vyučovacích předmětů, projekty, exkurzemi nebo kurzy. Velmi nenásilně a účinně je uvedeno v ţivot na adaptačním kurzu, pořádaném kaţdoročně pro ţáky 6. ročníků. Osobnostní a sociální výchova Tematické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Osobnostní rozvoj - rozvoj schopnosti poznávání Čj, M, ČaJS Čj, M, ČaJS Čj, Aj, M, ČaJS Čj, Aj, M, ČaJS Čj, Aj, M, ČaJS, Inf Čj, Aj, M, Z, F, Inf, D, VkZ,Př, Pč Čj, Aj, M,Z F, D, VkZ, Př, Pč Čj, Aj,M, Z F, D, VkZ, Př, Ch, Pč Čj,Aj, M, Z F, D, VkZ, Př, Ch, Pč -sebepoznání a sebepojetí Tv Tv Tv Tv Čj,Tv Vko, Tv, VkZ Pč Vko, Tv, VkZ Pč Vko, Tv, VkZ Pč Vko,Tv,VkZ, Pč -seberegulace a sebeorganizace Tv Tv Tv Tv Tv Čj, Vko, Tv, Pč Čj, Vko, Tv, Pč Čj, Aj, Vko, Tv, Pč Čj, Aj, Vko, Tv, Pč -psychohygiena Čj, Tv, Pč Čj, Tv, Pč Čj, Tv, Pč Čj, Tv, Pč Čj, Tv,Pč Čj,Tv, VkZ, Pč Čj, Tv, VkZ, Pč Čj, Vko, Tv, VkZ, Pč Čj, Vko,Tv, VkZ, Pč -kreativita Čj, Vv, Tv, Pč, Hv Čj, Vv, Tv, Pč, Hv Čj, Vv, Tv, Pč, Aj, Hv Čj, Vv, Tv, Pč, Aj, Hv Čj, Vv, Tv, Pč, Aj, Hv Inf Čj, Aj, M, Vv, Hv, Tv, Inf, Pč Čj, Aj, M, Vv, Hv, Tv, Inf, Pč Sociální rozvoj -poznávání lidí ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS D, Vko, VkZ D, Vko, VkZ D, O v, VkZ Čj, Aj, M, Vv, Hv, Tv, Inf, Pč Čj, Aj, M, Vv, Hv, Tv, Inf, Pč D, Vko, VkZ 14

15 Př -mezilidské vztahy ČaJS, Čj, Tv ČaJS, Čj, Tv ČaJS, Čj, Tv ČaJS, Čj, Tv ČaJS, Čj, Tv Čj, Aj, D, Z, Vko, VkZ, Tv Pč Čj, Aj, D, Z, Vko, VkZ, Tv Pč Čj, Aj, D, Z, Vko, VkZ, Tv Pč Čj, Aj, D, Z, Vko, VkZ, Tv Pč -komunikace Čj, M, ČaJS, Tv, Pč, Hv Čj, M, ČaJS, Tv, Pč, Hv Čj, M, ČaJS Aj, Tv, Pč, Hv Čj, M, ČaJS Aj, Tv, Pč, Hv Čj, M, ČaJS Aj, Tv, Pč, Hv Čj, M, Aj, Z, D, Hv, Tv, Vko, VkZ,Pč Čj, M, Aj, Z, D, Hv, Tv, Vko, VkZ,Pč Čj, M, Aj, Z, D, Hv, Tv, Vko, VkZ,Ch, Pč Čj, M, Aj, Z, D, Hv, Tv, Vko, VkZ,Ch Pč -kooperace a kompetice Čj, Tv, M Čj, ČaJS, Tv M Čj, Aj, ČaJS, M, Tv Čj, Aj, ČaJS, M, Tv Čj, Aj, ČaJS, M, Tv Čj, M, Aj, Z, Tv, Pč Čj, M, Aj, Z, Tv, Pč Čj, M, Aj, Z, Tv, Vko Pč Čj, M, Aj, Z, Tv, Vko, Pč Morální rozvoj -řešení problémů a rozhodovací dovednosti Tv Tv Čj, M, Tv Čj, M, Tv Ćj, M, Tv Čj, M, F, Tv VkZ, Pč Čj, M, F, Vko, VkZ, Pč Čj, M, F, Aj, Z, Vko,Př, Ch VkZ, Pč Čj, M, F, Aj, Z, D, Vko,Př, Ch,VkZ, Pč -hodnoty, postoje, praktická etika ČaJS, Čj, Tv ĆaJS, Ćj, Tv ČaJS, Čj, Tv ĆajS, Čj, Tv ČaJS, Čj, Tv Čj, Vko Tv, VkZ, Pč Čj, Vko, Tv VkZ, Pč Ćj, Vko, Tv, VkZ, Pč Čj, Vko, Tv, VkZ, Pč 15

16 Výchova demokratického občana Cílem realizace tématu ve škole je vybavit ţáky základní úrovní občanské gramotnosti. Ta vyjadřuje způsobilost orientovat se ve sloţitostech, problémech a konfliktech otevřené, demokratické a pluralitní společnosti. Snahou vyučujících i vedení školy je vytvoření klimatu demokratické atmosféry školy a tříd jako laboratoře demokracie. Ţáci jsou motivováni k uplatnění svých názorů v diskusích a k moţnosti demokraticky se podílet na rozhodnutích. Výchova demokratického občana je integrována do vyučovacích předmětů. Důleţité jsou exkurze, které přispívají především ke konfrontaci teoretických poznatků s ţivotní praxí. Exkurze jsou většinou jednodenní (městský úřad, úřad práce, Senát ČR, Poslanecká sněmovna ČR). Průřezové téma VDO je především naplňováno v projektu Já, občan, a to v sedmém a devátém ročníku. Výchova demokratického občana Tematické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Občanská společnost a škola ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS Vko, Aj Vko Občan, občanská společnost a stát ČaJS ČaJS Vko, D Vko, D, Aj Vko, D, Pč Vko, D, Pč Formy participace občanů v politickém životě Vko Vko Vko, Čj Principy demokracie jako formy vlády a způsoby rozhodování Vko, D Vko Vko Vko, D, Aj, Čj 16

17 Výchova k myšlení v evropských souvislostech Průřezové téma je integrováno do jednotlivých předmětů, významným předmětem pro realizaci tématu je anglický jazyk, který má praktický význam pro bezprostřední dorozumění se a pro poznávání kultury evropských a světových národů. Dále je průřezové téma realizováno v projektu Den evropských jazyků pro ţáky ročníku. Cílem je získat dovednosti potřebné pro orientaci v evropském prostředí, získat vědomosti k pochopení souvislostí evropského vývoje v oblasti politiky, umění a historie. Z oblasti postojů se snaţíme podporovat pozitivní náhled na tradiční evropské hodnoty a otevřené moţnosti ţivotní perspektivy v současné Evropě a globálním světě. Výchova k myšlení v evropských souvislostech Tematické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Evropa a svět nás zajímá ČaJS ČaJS Aj Aj Aj, ČaJS Čj, Hv Aj, D, Tv, Z Aj, D, Čj, Vko, Tv Aj, Čj, D, Z, Hv, Tv Aj, Čj, D, Vko, Hv, Tv Objevujeme Evropu a svět Aj, Tv Aj, Vv, Tv Aj, ČaJS Čj, Tv Aj, D, Z, Hv,Vv Aj, D, Z, Hv, Vko, Vv Aj, D, Hv, Z, Vv Aj, D, Vko, Hv, Vv Jsme Evropané ČaJS Aj, Vko Aj, D Aj, Z Aj, D, Z, Vko, Hv 17

18 Multikulturní výchova Průřezové téma multikulturní výchova se na naší škole realizuje formou integrace do vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů. Umoţňuje ţákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti. Multikulturní výchova se hluboce dotýká i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a ţáky, mezi ţáky navzájem, mezi školou a rodinou. Škola jako prostředí, v němţ se setkávají ţáci z nejrůznějšího sociálního a kulturního zázemí, by měla zabezpečit takové klima, kde se budou všichni cítit rovnoprávně. Multikulturní výchova Tematické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Kulturní diferenciace Čj, ČaJS, Hv, Vv Pč Čj, ČaJS, Aj, Hv, Vv, Pč Čj, ČaJS, Aj, Vv, Pč Aj, ČaJS, Pč Aj, Vko, Hv, Vv, Pč Čj, Aj, D, Z, Hv, Pč Čj, Aj, D, Z, Vko, Hv, Pč Čj, Aj, Z, Hv,Pč Lidské vztahy ČaJS, Hv, Tv, Vv ČaJS, Hv, Tv, Vv Čj, ČaJS, Tv Čj, Vv. Hv, Pč Čj, ČaJS, Hv, Vv,Tv Čj, D, Vko, Z, Tv, VkZ Čj, D, Z, VkZ, Vko, Tv, Hv Čj, D, Z, Hv, Vv, Tv, VkZ Čj, Tv, Vv Etnický původ ČaJS, Tv, Pč Vv, Pč ČaJS, Tv ČaJS, Hv, Vv D, Z, Hv, Vv Z, Vko, Hv, Vv Čj, Hv Z, Hv, Vv Multikulturalita Čj, Vv Čj Aj Čj, ČaJS, Aj Čj, Aj Aj, Vko,Z, VkZ Aj, Vko, VkZ Aj, Vkz Aj, D, Vko, Hv Princip sociálního smíru a solidarity Tv Tv ČaJS, Tv Z, Vko, Tv Z, Vko, Tv D, Tv Čj, D, Tv Vko 18

19 Environmentální výchova Environmentální výchova je členěna do tematických okruhů, které umoţňují celistvé pochopení problematiky vztahů člověka a ţivotního prostředí. Vede ţáky k uvědomění si základních podmínek ţivota a odpovědnosti současné generace za ţivot v budoucnosti. Jako formu naplnění jsme zvolili integraci do vzdělávacího obsahu předmětů a je plněna aktuálně při výuce, kdy je potřebné a vhodné reagovat na probírané téma. Dále je cíl výchovy plněn formou projektů, exkurzí a environmentálního kurzu pro ţáky 6. ročníku. Nabádáme ţáky k citlivému hodnocení krajiny, kterou poznávají, k vytváření proţitků v kolektivu třídy s vazbou na okolní krajinu. Environmentální výchova Tematické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Ekosystémy ČaJS ČaJS ČaJS Př, Z Př, F, Vv Př Př Základní podmínky života ČaJS ČaJS ČaJS Př, Z, F, Pč Př, Pč Př, F, Ch, Pč Př. F, Ch, Vv, Pč Lidské aktivity a problémy životního prostředí ČaJS ČaJS Př, Z, VkZ, Vv, Pč Př, Čj, Aj, Z, D, Vko, Vv, Pč Př, Čj, Z, Ch, F, Pč Př, Z, F, Ch, Vko, D, Pč Vztah člověka k prostředí ČaJS, Pč ČaJS, Pč, Vv ČaJS, Pč, Tv, Vv Pč,Tv, Vv Čj, Pč, Vv Př, F, VkZ, Vko, Tv, Pč Př, Čj, VkZ, Vv, Pč Př, F, VkZ, Pč, Tv Př, F, Z, Ch, VkZ, Tv, Vv, Pč 19

20 Mediální výchova Průřezové téma Mediální výchova nabízí ţákům základní znalosti a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Má tedy vybavit ţáka základní mediální gramotností. Ta zahrnuje osvojení si základních poznatků o fungování a společenské roli současných médií. Sdělení, jeţ jsou médii nabízena, mají nestejnorodý charakter a jsou vytvářena s různými, často manipulativními záměry. Naším hlavním cílem je naučit ţáky správnému vyhodnocení těchto sdělení z hlediska záměru jejich vzniku informovat, přesvědčit, manipulovat a pobavit, a z hlediska jejich vztahu k realitě zhodnotit věcnou správnost, logickou argumentační stavbu a hodnotovou platnost. Toto průřezové téma je začleněno do vzdělávacích předmětů a realizováno v rámci mediálního kurzu v 8. ročníku. Mediální výchova Tematické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Čj, ČaJS, Inf Čj, D, Z, Inf, Vko Čj, Vko Čj, Aj, Z Čj Aj, F, Z Vko, Inf, Z Čj Čj Čj, Aj, F Stavba mediálních sdělení Čj Čj Čj Čj, Aj Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv medií ve společnosti Čj Čj Čj Čj, Tv Čj, Tv Čj Čj, Hv Čj, Hv Čj, Hv Čj, Hv Vko, Př, VkZ, Vv, Tv Vko, Z, Hv, Tv, VkZ Př, Ch, Z, Vkz, Hv, Tv Čj, Hv, Tv, F, Ch, VkZ Tvorba mediálního sdělení Inf Čj, M, Inf, VkZ, Vv Čj, Vko, VkZ, Př, Vv, M Čj, Př, VkZ, Aj, M, Tv, Vv, Ch Čj, M, Ch, VkZ, Vko, Př Z, Vv, Tv Práce v realizačním Týmu VkZ VkZ Čj, VkZ Čj, Ch, VkZ, Z 20

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český

Více

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 1 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více