Prováděcí pokyny k Programu činnosti Sportovních center mládeže ČTA (dále jen SCM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prováděcí pokyny k Programu činnosti Sportovních center mládeže ČTA (dále jen SCM)"

Transkript

1 ČESKÁ TRIATLONOVÁ ASOCIACE (dále jen ČTA) Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Prováděcí pokyny k Programu činnosti Sportovních center mládeže ČTA (dále jen SCM) pro období Za ČTA zpracovali: Milan Kulman koordinátor SCM Mgr. Lenka Kovářová, MBA sportovní ředitelka ČTA Strana 1 (celkem 11)

2 Obsah: 1. Všeobecná ustanovení 2. Organizace a zřizování 3. Ekonomické zabezpečení 4. Výběr a zařazování sportovců 5. Mimořádné zařazení sportovců 6. Vyřazování, pozastavení členství 7. Zásady dělení státní dotace 8. Diferencovaná finanční podpora 9. Bonifikace 10. Personální zabezpečení a ostatní služby 11. Vzdělávání a metodika 12. Lékařské a zdravotní zajištění 13. Kontrolní činnost 14. Hodnocení činnosti 15. Závěrečná ustanovení Počet příloh: 1x - Tabulky limitů výkonnostních testů pro Sportovní centra mládeže Strana 2 (celkem 11)

3 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Posláním SCM je plnění úkolů souvisejících s podporou sportovní přípravy talentovaných sportovců pro státní reprezentaci, zejména ve sportech zařazených do olympijského programu. 1.2 Úkoly a základní činnost SCM: a) výběr sportovně talentované mládeže ve věkové kategorii let (dále jen talentovaná mládež) b) zabezpečit podmínky pro sportovní přípravu a rozvoj talentovaných sportovců, kteří mohou absolvovat společnou, nebo individuální přípravu a to nad rámec jejich zajištění ve sportovním oddíle a klubu c) vytvořit ekonomicko-organizační podmínky pro zabezpečení sportovní přípravy talentované mládež d) diferencovat podporu sportovcům zařazeným do SCM, s přihlédnutím k míře talentu, tréninkové morálce a sportovním výsledkům 2. ORGANIZACE A ZŘIZOVÁNÍ 2.1 Za organizaci, činnost a řízení SCM zodpovídá sportovní svaz. SCM spolupracují se sportovními oddíly nebo sportovními kluby zařazených sportovců. 2.2 ČTA zřizuje SCM v lokalitách, kde jsou pro jeho činnost vytvořeny odpovídající podmínky: a) sportovci splňující podmínky pro zařazení b) odpovídající trenérské zabezpečení c) odpovídající tréninkové prostory e) lékařské a regenerační zázemí 2.3 Triatlonová akademie - organizační složk a, která nabízí a garantuje společně s možností kvalitního vzdělání i vynikající podmínky sportovní přípravy pro talentované triatlonisty ve věkových kategoriích let. 2.4 Jednotlivé organizační složky SCM vznikají a zanikají na základě počtu zařazených sportovců pro dané RTC a odpovídajícím tréninkovým podmínkám. Grafické znázornění organizace a řízení SCM MŠMT ČR - Program II. Sportovní centra mládeže Česká triatlonová asociace TRIATLONOVÁ AKADEMIE - samostatné pracoviště s minimálně 3 sportovci zařazených pro RTC do výběru SCM a reprezentace SCM ČTA - samostatné pracoviště s více jak 5 sportovci Sportovní kluby SCM ČTA - samostatné pracoviště s minimálně 3 sportovci SCM ČTA - skupina ve společné přípravě - 2 sportovci individuálně se připravující sportovec SCM Strana 3 (celkem 11)

4 2.4 Za přípravu sportovce SCM odpovídá jeho osobní trenér, pod jehož vedením se sportovec fyzicky připravuje. 2.5 SCM se řídí schválenými Prováděcími pokyny, tréninkovými plány a finančním plánem pro daný kalendářní rok 2.7 Veškeré pracovně-právní vztahy mezi ČTA, trenéry, členy realizačního týmu i sportovci jsou upraveny smluvně. 3. EKONOMICKÉ ZABEZPEČENÍ 3.1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zabezpečuje ze státního rozpočtu na kalendářní rok finanční prostředky, které formou účelové dotace poskytuje ČTA pro zabezpečení činnosti SCM. 3.2 Využívání finančních prostředků státní dotace na činnost SCM se řídí Zásadami Programu II. Sportovní centra mládeže, vydané MŠMT ČR, těmito Prováděcími pokyny a schváleným rozpočtem SCM na daný kalendářní rok. 3.3 Finanční rozpočet SCM připravuje koordinátor center mládeže, ve spolupráci se sekretariátem ČSTT a členem Rady odpovědným za sportovní přípravu. Rozdělení státní dotace na činnost organizačních jednotek SCM schvaluje Rada ČTA. 3.4 Vedení účetnictví SCM ČTA zajišťuje centrálně prostřednictvím účtárny ČSTV koordinátor center mládeže, za jehož vedení zodpovídá. Vedení účetnictví probíhá ve spolupráci s vedoucími a osobními trenéry SCM, sekretariáte a s členem Rady odpovědným za sportovní přípravu. Účetní dokumentace je vedena na sekretariátu ČTA. 3.5 Za správné vyúčtování státní dotace v souladu s platnou legislativou a za účetní dokumentaci zodpovídá ČTA. Vyúčtování celkové částky státní dotace na činnost SCM se provádí podle metodických pokynů MŠMT ČR vždy k každého roku. 3.6 Neinvestiční majetek pořízený z prostředků na činnost center mládeže, je majetkem sportovního svazu. Evidován je na evidenčních listech a zapůjčován výhradně členům SCM. 3.7 Výše finančních prostředků pro zajištění veškeré činnosti SCM může být v závislosti na celkové výši státní dotace a celkovém průběhu čerpání v daném roce upravena. 4. VÝBĚR A ZAŘAZOVÁNÍ SPORTOVCŮ 4.1 Do SCM jsou zařazeni na roční tréninkový cyklus (dále RTC) od 1. října do 30. září sportovci, kteří se pod odborným trenérským vedením systematicky připravují ve sportovním odvětví triatlon. 4.2 Do SCM mohou být zařazeni sportovci, kteří jsou držiteli platné závodní licence ČTA, splňují výkonnostní podmínky stanovené ČTA a věková kritéria: starší žáci a žačky dorostenci i a dorostenky junioři a juniorky kategorie K let let let let 4.3 Zařazení do SCM je dáno na základě umístění v celkovém hodnocení závodů v triatlonu, jejichž garantem je ČTA v předchozí sezóně dle daných kritérií. Maximální počet zařazených sportovců nemusí být naplněn. 4.4 Výkonnostní kritéria pro zařazení do SCM: kategorie starší žáci kategorie starší žačky kategorie dorostu kategorie dorostenek kategorie juniorů kategorie juniorek kategorie K23 muži kategorie K23 ženy mimořádné zařazení do 3. místa do 2. místa do 10. místa do 4. místa do 10. místa do 3. místa do 4. místa do 2. místa až do naplnění maximálního počtu sportovců 50 sportovců Strana 4 (celkem 11)

5 4.5 Zařazení sportovce do SCM je podmíněno uzavřením smlouvy. U sportovců mladších 18 let je pro zařazení nezbytný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců sportovce. 4.6 Nezbytnou podmínkou pro zařazení do SCM je absolvování povinné preventivní lékařské prohlídky s kladným výsledkem. V případě sporů o zdravotní způsobilosti některého sportovce bude jeho případ předán k posouzení odbornému lékaři. 4.7 Na seznam sportovců SCM je možné zařadit další sportovce, kteří nesplnili výkonnostní kritéria, nebo talentovaní jedinci hodni zvláštního sledování, ale bez finanční podpory a ohodnocení osobního trenéra. 4.8 O zařazení do SCM rozhoduje Rada ČTA na základě písemných podkladů předložených koordinátorem center mládeže, ve spolupráci s odbornou komisí ČTA. Do SCM nelze zařadit závodníky zařazené do resortních sportovních center Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a MŠMT. 5. MIMOŘÁDNÉ ZAŘAZENÍ SPORTOVCŮ 5.1 Mimořádné zařazení na začátku RTC umožňuje přijetí dalších sportovců, kteří nesplnili výkonnostní podmínky, nebo kteří nemohli prokázat výkonnost v průběhu závodní sezóny z důvodu nemoci, zranění, případně startů na zahraničních závodech. Návrh písemně předkládají osobní trenéři sportovců koordinátorovi SCM. 5.2 Mimořádného zařazení v průběhu RTC je dána sportovcům při splnění limitů C v obou disciplínách při centrálním testování. 5.3 V obou případech o mimořádném zařazení do SCM rozhoduje Rada ČTA na základě písemných podkladů předložených koordinátorem center mládeže, ve spolupráci s odbornou komisí ČTA. 6. VYŘAZOVÁNÍ, POZASTAVENÍ ČLENSTVÍ SPORTOVCŮ 6.1 V případě závažného porušování smluvního vztahu, v průběhu zařazovacího období bude sportovec z SCM vyřazen. 6.2 V případě zanechání aktivní činnosti, porušování povinností sportovce, nebo z důvodu výrazného zhoršení zdravotní způsobilosti v průběhu zařazovacího období je koordinátor center mládeže oprávněn pozastavit sportovci členství ve SCM. 6.3 O vyřazení sportovce ze SCM rozhoduje Rada ČTA na základě písemných podkladů předložených koordinátorem, ve spolupráci s odbornou komisí ČTA, včetně zdůvodnění. Do projednání návrhu na vyřazení sportovce, je koordinátor SCM na základě porušování, nebo neplnění smluvních podmínek oprávněn pozastavit sportovci členství ve SCM. 7. ZÁSADY DĚLENÍ STÁTNÍ DOTACE 7.1 Podle schváleného finančního plánu jsou jednotlivým organizačním jednotkám SCM a sportovcům v individuální přípravě poskytovány finanční prostředky na základě předložených účetních dokladů. Předkládané daňové doklady musí splňovat veškeré náležitosti kladené na tyto dokumenty zákonem. Předkladatelé účetních dokladů zodpovídají za jejich věcnou a formální správnost. 7.2 Finanční prostředky státní dotace na činnost SCM je možné použít pouze na: a) sportovní přípravu sportovců a členů realizačního týmu, včetně zahraniční (náklady na soustředění a přípravné akce, na trenérské, zdravotní, metodické a technické, servisní zabezpečení, vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní přípravy) v souladu se Zásadami činnosti SCM. b) zabezpečení sportovců, trenérů a členů realizačního týmu (cestovné, víza, náklady na dopravu osob a materiálu, ubytování, stravování, včetně nákladů na zkvalitnění stravy, dále služby) a u NNO pojištění odpovědnosti, standardní úrazové, léčebné náklady v zahraničí, cestovní, včetně pojištění sportovního materiálu. Strana 5 (celkem 11)

6 c) mzdové náklady trenérů a členů realizačního týmu, včetně náhrady mezd a povinných odvodů zaměstnavatele, je možné čerpat do výše 60 % celkového objemu schválené státní dotace d) zkvalitnění stravy a poplatky za telekomunikační služby související s plněním programu, jejichž součet nesmí přesáhnout výši 2% z celkové roční dotace. 7.3 Každý sportovec zařazený SCM má k dispozici finanční fond, z kterého podle svých potřeb a rozhodnutí vedoucího, nebo osobního trenéra může čerpat. Finanční příspěvky jsou zejména poskytovány na: Pronájem sportovišť Výcvikové tábory a kontrolní srazy Regeneraci Základní lékařské zajištění Nájemné tréninkových prostor lze hradit pouze v případě, že se jedná o tréninkové prostory mimo klub, oddíl, u něhož je SCM ČSTT zřízeno, nebo se sportovec připravuje individuálně. Příspěvek na pokrytí pobytových a dalších nákladů spojených s výcvikovým táborem, nebo kontrolním srazem. Z příspěvku lze mimo ubytování a stravování hradit v případě potřeby vstup na sportoviště a cestovní náklady. Podle místních možností a požadavků trenéra je příspěvek určen na regenerační rehabilitační procedury - sauna, masáže, případně výživové doplňky aj. Příspěvek na základní zdravotní zajištění sportovců 8. DIFERENCOVANÁ FINANČNÍ PODPORA 8.1 zařazení sportovců SCM do výkonnostních kategorií s diferenciovanou finanční podporou je stanoveno jednak podle dosažených sportovních výsledků a prokázaného růstu sportovní výkonnosti v předešlém období. Rozdělení do výkonnostních kategorií má vliv na výši dotace určené pro sportovní přípravu Grafické znázornění diferencované podpory sportovců SCM Výkonnostní kategorie A - až 3 sportovci - Grantový program Výkonnostní kategorie B - až 5 sportovců (včetně kategorie A) - Vrchlolné sportovní centrum Výkonnostní kategorie C - až 10 sportovců - Výběr sportovců SCM (včetně kategorie A, B ) Výkonnostní kategorie D - všichni sportovci zařazení do SCM mají pro dané RTC zajištěny základní finanční prostředky na přípravu Výkonnostní kategorie E - evidovaní a sledování sportovci blížící se výkonnostním kritériem pro zařazení bez finančního zajištění z prostředků SCM Strana 6 (celkem 11)

7 8.2 Nastavení diferencované podpory - kategorie A, B, C, D, E Výkonnostní kategorie A - Grantový program SCM nejvyšší úroveň podpory pro jedince věkové kategorii let, u nichž se prokáže vyšší než průměrná úroveň schopností a kteří odpovídají požadavkům vrcholového triatlonu a kteří dosahují vynikající sportovní výsledky na ME, nebo MS podpora se může týkat maximálně 3 sportovců. Sportovce navrhuje koordinátor SCM ve spolupráci s odbornou komisí ČTA a schvaluje Rada ČTA na jednoho sportovce je stanovena částka až 5.000,- / měsíc pro daný kalendářní rok. Z celkového rozpočtu SCM ČTA jsou určeny pro Grantový program cca 1 %. Výkonnostní kategorie B Vrcholové sportovní centrum (dále jen VSCM ) organizační složka fungující na podobných principech jako výběr SCM, s přihlédnutím ke specifickým potřebám věkové kategorie let, tzn. sportovní příprava zaměřená na výkonnostní náročnost přechodu do seniorské kategorie podpora a zvýšené zabezpečení se týká až pěti sportovců, se zřejmým předpokladem dalšího výkonnostního růstu směrem k seniorské reprezentaci sportovce pro dané RTC navrhuje koordinátor VSCM ve spolupráci s odbornou komisí ČTA a nominaci schvaluje Rada ČTA Výkonnostní kategorie C Výběr SCM podpora se týká závodníků s reálnými šancemi na výrazné mezinárodní úspěchy na ME a MS v dané sezóně. Příprava je zaměřena na přípravné akce a soustředění, včetně zahraničních a k přípravě k vrcholné sportovní výkonnosti sportovců na ME, MS. Těmto závodníkům bude věnována zvýšená finanční podpora a širší trenérské zabezpečení počet takto zařazených závodníků je maximálně až deseti sportovců. Sportovce pro dané RTC navrhuje koordinátor výběru SCM, ve spolupráci s odbornou komisí ČTA a nominaci schvaluje Rada ČTA finanční prostředky z celkového rozpočtu SCM určené na zabezpečení společných akcí VSCM a výběru sportovců SCM jsou v objemu cca 10 % Výkonnostní kategorie D všichni sportovci zařazení do SCM mají pro dané RTC zajištěny finanční prostředky ve stejném objemu a na stejný účel využití pro sportovní přípravu (pronájmy sportovišť, soustředění, lékařské zajištění, regenerace) finanční prostředky z celkového rozpočtu SCM určené na výše uvedené základní zajištění zařazených sportovců jsou v objemu cca - cca 27 % Výkonnostní kategorie E v SCM evidovaní a sledování sportovci blížící se výkonnostním kritériem pro zařazení, nebo talentovaní jedinci hodni zvláštního sledování, bez finanční podpory na sportovní přípravu a ohodnocení osobního trenéra 9. BONIFIKACE 9.1 po splněných výkonnostních limitů při jarních výkonnostních testech SCM je pro sportovce možnost čerpání dalšího finančního příspěvku, ale za neplnění limitů snížení podpory a) limit A v obou disciplínách až ,- b) limit B v obou disciplínách až 5.000,- c) kombinace limitů B+C, C+C, C+D bez dalšího finančního příspěvku d) limit D v obou disciplínách snížení finanční podpory o 25% e) nesplnění limitu D v obou disciplínách snížení finanční podpory o 50% Finanční prostředky je možné čerpat výhradně na náklady s dopravou a ubytováním v rámci sportovní přípravy absolvované při seriálu kontinentálního poháru, včetně standardního úrazového pojištění tabulka limitů je přílohou Prováděcích pokynů k Programu činnosti SCM Strana 7 (celkem 11)

8 odmítnutí reprezentace = bez ohodnocení NOVELIZACE 9.2 v závislosti na výsledcích na vrcholných sportovních soutěžích bude finančně ohodnocen výkon sportovce SCM a práce jeho osobního trenéra. Tyto prostředky musí být sportovcem použity na zajištění sportovní přípravy. Bonifikace za dosažené výsledky v Kč Pro zařazení sportovce do ohodnocení úspěšnosti je podmínkou: TT - MS, ME umístění v první polovině startujících v závodě jednotlivců, nejhůře však do 16. místa TT závody pod garanci ČSTT absolvování počtu závodů stanovených ČSTT pro celkové hodnocení jednotlivců Soutěž Umístění Triatlon MS Triatlon ME TT závody pod garancí ČTA Triatlon MČR Zařazení sportovce do výběru SCM a VSCM finanční bonusy určené na odměnu jednotlivých trenérů a sportovců SCM v daném RTC budou vyplaceny jednorázově ke konci roku, v němž byl závodník zařazen do SCM 9.4 finanční prostředky z celkového rozpočtu SCM určené na čerpání finančního příspěvku za splněné limity a dosažené výsledky jsou v objemu cca 3 % 10. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A OSTATNÍ SLUŽBY 10.1 Činnost SCM ČTA je zabezpečena realizačním týmem Sportovních center mládeže, který je tvořen: a) odbornou komisí, sportovním ředitelem/ředitelkou ČTA b) koordinátorem SCM c) koordinátorem VSCM a K 23 reprezentace ČTA d) koordinátorem pro společné akce výběru SCM a juniorské reprezentace ČTA e) vedoucími trenéry pozice zřizována u SCM s více jak 5 sportovci f) osobními trenéry zařazených sportovců g) pomocnými trenéry pozice zřizována u SCM s více jak 7 sportovci 10.2 Kvalifikačním předpokladem pro výkon pozice vedoucího trenéra SCM je nejvyšší trenérská kvalifikace (licence A, I. třída). U osobních trenérů nejméně trenérská licence B, II. třída. V ojedinělých případech lze uznat i nižší trenérskou kvalifikaci ve spojení s odbornou praxí v trvání minimálně 10 let, nebo písemným závazkem zvýšení trenérské kvalifikace v nejbližším možném termínu Pracovně - právní nebo obdobný vztah uzavírá ČTA se členy realizačního týmu SCM písemnou formou. Smluvního ujednání se řídí platným právním řádem a sjednávají se zejména: a) na základě uzavřené smlouvy a živnostenského oprávnění vztahující se k činnosti b) na základě uzavřené Dohody o provedení práce 10.4 Výše finančních odměn trenérů je diferenciována podle dosažené trenérské kvalifikace. Za odvedenou činnost pro SCM zasílají/předávají členové realizačního týmu na sekretariát daňové doklady (faktury) v dvouměsíčním cyklu. V případě uzavřených dohod o provedení práce jsou odměny zasílány na určený bankovní účet. V případě 2 a více trenérů jednoho sportovce je částka vyplacena pouze tomu, který zodpovídá za přípravu sportovce Podmínkou úhrady veškerých trenérských odměn je platná licence trenéra ČTA Finanční prostředky z celkového rozpočtu SCM určené na úhradu odměn realizačního týmu, včetně bonifikace trenérů jsou v objemu cca 49 % K pokrytí finančních nákladů služeb souvisejících s činností SCM (účetní služby, zajištění testů, víza, cestovní náhrady, náklady na dopravu osob a materiálu, standardní úrazové pojištění, léčebné náklady v zahraničí, pojištění cestovní, včetně pojištění sportovního materiálu, technické a servisní zabezpečení, nákup a opravy neinvestičního materiálu) je z celkového rozpočtu SCM vyčleněno cca 5 %. Strana 8 (celkem 11)

9 11. VZDĚLÁVÁNÍ A METODIKA 11.1 Vzdělávání má nezastupitelné místo v rámci komplexního rozvoje lidských zdrojů. Významnější roli v systému SCM má sehrávat další systematické trenérské vzdělávání, které by mělo být zaměřeno na získávání odborných znalostí a aktuální problematiku soudobé trenérské praxe Odborná komise ČTA zabezpečuje další vzdělávání trenérů SCM na těchto úrovních: a) školení, nebo kurzy, pro získání kvalifikace trenér ČTA b) doškolovací kurzy, nebo semináře pro zvýšení a obnovu trenérských kvalifikací c) konzultace a poradenství v oblasti zlepšení plavecké techniky, zlepšení techniky jízdy na kole a běhu d) vydávání a publikování metodických materiálů e) v rámci otevřených diskuzí, nebo pracovních setkání dále rozvíjí systém SCM 11.3 Celkové finanční prostředky na zabezpečení metodické činnosti pro SCM a k pokrytí finančních nákladů souvisejících se vzděláváním trenérů SCM jsou cca 3 % 12. LÉKAŘSKÉ A ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ 12.1 Komplexní zdravotní zajištění sportovců zařazených do SCM je nastaveno ve třech liniích: a) povinné preventivní lékařské vyšetření se zátěžovým EKG při zařazení do SCM b) odborná péče spádovými lékaři v místě bydliště členů SCM c) vysoce odborné lékařské zajištění 12.2 Všichni sportovci zařazení do SCM absolvují povinně laboratorní zátěžové vyšetření na běhátku, kineziologický rozbor, analýzu tělesného složení, test identifikace ANP v plavání a analýzu techniky v plavání a běhu s frekvencí jednou ročně. Tyto činnosti garantuje FTVS UK Výběr SCM a VSCM absolvuje nad rámce těchto vyšetření test identifikace ANP v běhu, laboratorní zátěžové vyšetření na bicyklovém ergometru, testy pohyblivosti a komplexní lékařskou prohlídku. Tyto činnosti garantuje FTVS UK Pro vysoce odbornou zdravotní péči mohou členové SCM využívat konzultací: Sportovní odborný lékař FTVS UK, MUDr. Formánková, José Martího 31, Praha 6 - Veleslavín, Centrum zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace se sídlem U vojenské nemocnice 1200, Praha 6. (v prostorách Ústřední vojenské nemocnice) Ústav sportovní medicíny, spol. s r.o. Křížkovského 22, Brno 12.5 SCM se podílí na zajišťování podmínek pro dopingové kontroly ve spolupráci s Antidopingovým výborem ČR Finanční prostředky z celkového rozpočtu SCM určené na úhradu komplexního zdravotního zajištění sportovců SCM ČSTT jsou v objemu cca 1%. 13. KONTROLNÍ ČINNOST 13.1 Kontrolní činnost při zajištění sportovní přípravy sportovců SCM v oblasti obsahové, organizační a metodické provádí odborná komise ČTA, nebo sportovní ředitel/ka ČTA v případné spolupráci s koordinátorem SCM Odborná komise ČTA provádí kontrolu a oponentní řízení předloženého plánu RTC jednotlivých složek SCM na následující sezónu. Plán RTC zpracovaný vedoucím, nebo osobním trenérem SCM je zasílán v písemné, nebo elektronické podobě koordinátorovi center mládeže do určeného data Odborná komise ČTA (ve spolupráci s koordinátorem SCM) provádí kontrolu a vyhodnocení vybraných ukazatelů o tréninkovém procesu a evidenčního listu sportovce. Strana 9 (celkem 11)

10 13.4 Kontrolní činnost zaměřenou na nakládání s finančními prostředky při zajištění sportovní přípravy členů SCM provádí koordinátor SCM ve spolupráci se sekretariátem ČTA, členem Rady ČTA odpovědným za sportovní přípravu a členy Revizní komise ČTA Výsledky všech vnitřních kontrol jsou průběžně předkládány členovi Rady ČTA odpovědným za sportovní přípravu. 14. HODNOCENÍ ČINNOSTI 14.1 Odborná komise ČTA, nebo sportovní ředitel ČTA ve spolupráci s koordinátorem SCM hodnotí trenérskou a metodickou činnost v jednotlivých organizačních jednotkách SCM ČTA a osobních trenérů sportovců. Při hodnocení trenérů SCM je sledováno plnění jejich pracovní náplně a výsledky trenérské činnosti Hodnocení sportovců zařazených do SCM je závislé především na sportovních výsledcích v závodech, jejichž garantem je ČTA a úspěšnosti členů SCM v reprezentačních výběrech. Kritéria hodnocení jsou: výsledky jednotlivých členů SCM na závodech, jejichž garantem je ČTA úspěšnost členů SCM v reprezentačních výběrech a dalších mezinárodních závodech výsledky jarních výkonnostních testů SCM další činnosti vztahující se k zajištění jednotlivých organizačních jednotek SCM hodnocení organizace a úroveň vedení SCM Bodové hodnocení trenérů a úrovně vedení organizačních jednotek SCM Popis hodnocené činnosti Bodové hodnocení počet přímo trenérsky vedených sportovců plnění úkolů trenéra vyplývající z činnosti SCM péče o další talenty v prostředí triatlonu účast na seminářích a doškolování 20 bodů za sportovce zařazeného ve SCM bodů (hodnotí koordinátor SCM) 50 bodů za vedení triatlonisty, který je nově zařazen do SCM 40 bodů za seminář se tématikou TT úspěšnost - jarní testy - 3 nejlepší, resp. 2 sportovci u skupin se spol. přípravou 40 bodů limit A, B, 20 bodů limit B, C úspěšnost - republiková soutěž TT - 3 nejlepší, resp. 2 sportovci u skupin se spol. přípravou 50 bodů místo, 30 bodů místo úspěšnost - TT MČR - 3 nejlepší, resp. 2 sportovci u skupin se spol. přípravou 10 bodů místo, 5 bodů místo úspěšnost MS úspěšnost ME úspěšnost SP úspěšnost EP 200 bodů místo, 100 bodů místo 100 bodů místo, 50 bodů místo 150 bodů místo, 100 bodů místo 75 bodů místo, 40 bodů místo 15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 15.1 Prováděcí pokyny k Programu činnosti SCM jsou vypracovány v návaznosti na Zásady Programu II. Sportovní centra mládeže vydaných MŠTM ČR dne 30. září 2008 pod čj / _PII. a Projekt činnosti SCM ČSTT pro období Tímto se ruší se platnost Prováděcích pokynů k Projektu činnosti SCM ČSTT pro období a k němu vázaných interních předpisů ČSTT Novelizace Prováděcích pokynů k Programu činnosti SCM pro období let byly Radou ČTA schváleny dne a nabývají platnosti dne 1. ledna Změny či případné doplňky Prováděcích pokynů k Programu činnosti SCM schvaluje Rada ČTA. Výklad Prováděcích pokynů provádí odborná komise ČTA. Ing. Jaromír Horák předseda Českého svazu triatlonu Strana 10 (celkem 11)

11 PŘÍLOHA č. 1 TABULKY LIMITŮ výkonnostních testů pro Sportovní centra mládeže Plavání 400 m VZ chlapci Plavání 400 m VZ dívky Věk limit A ø na 100 m limit B ø na 100 m limit C ø na 100 m limit D ø na 100 m Věk limit A ø na 100 m limit B ø na 100 m limit C ø na 100 m limit D ø na 100 m 15 04:52,0 01:13,0 05:06,0 01:16,5 05:24,0 01:21,0 05:36,0 01:24, :00,0 01:15,0 05:14,0 01:18,5 05:36,0 01:24,0 05:48,0 01:27, :44,0 01:11,0 04:57,0 01:14,2 05:12,0 01:18,0 05:24,0 01:21, :56,0 01:14,0 05:09,0 01:17,3 05:28,0 01:22,0 05:40,0 01:25, :40,0 01:10,0 04:50,0 01:12,5 05:04,0 01:16,0 05:14,0 01:18, :52,0 01:13,0 05:04,0 01:16,0 05:20,0 01:20,0 05:32,0 01:23, :36,0 01:09,0 04:46,0 01:11,5 04:58,0 01:14,5 05:06,0 01:16, :48,0 01:12,0 05:00,0 01:15,0 05:16,0 01:19,0 05:24,0 01:21, :32,0 01:08,0 04:40,0 01:10,0 04:52,0 01:13,0 04:58,0 01:14, :44,0 01:11,0 04:55,0 01:13,7 05:12,0 01:18,0 05:20,0 01:20,0 Běh 3000 m chlapci Běh 3000 m dívky Věk limit A ø na 1 km limit B ø na 1 km limit C ø na 1 km limit D ø na 1 km Věk limit A ø na 1 km limit B ø na 1 km limit C ø na 1 km limit D ø na 1 km 15 10:05,0 03:21,7 10:15,0 03:25,0 10:40,0 03:33,3 11:20,0 03:46, :05,0 03:41,7 11:25,0 03:48,3 11:55,0 03:58,3 12:40,0 04:13, :40,0 03:13,3 09:50,0 03:16,7 10:15,0 03:25,0 10:45,0 03:35, :50,0 03:36,7 11:05,0 03:41,7 11:35,0 03:51,7 12:05,0 04:01, :20,0 03:06,7 09:30,0 03:10,0 09:50,0 03:16,7 10:15,0 03:25, :35,0 03:31,7 10:45,0 03:35,0 11:15,0 03:45,0 11:40,0 03:53, :04,0 03:01,3 09:15,0 03:05,0 09:35,0 03:11,7 10:00,0 03:20, :10,0 03:23,3 10:25,0 03:28,3 10:55,0 03:38,3 11:20,0 03:46, :54,0 02:58,0 09:05,0 03:01,7 09:25,0 03:08,3 09:50,0 03:16, :45,0 03:15,0 10:00,0 03:20,0 10:40,0 03:33,3 11:05,0 03:41,7 Plavání 800 mvz muži Plavání 800 m VZ ženy Věk limit A ø na 100 m limit B ø na 100 m limit C ø na 100 m limit D ø na 100 m Věk limit A ø na 100 m limit B ø na 100 m limit C ø na 100 m limit D ø na 100 m 20 09:09,0 01:08,6 09:18,0 01:09,8 09:40,0 01:12,5 10:20,0 01:17, :50,0 01:13,7 10:03,0 01:15,4 10:35,0 01:19,4 11:10,0 01:23, :02,0 01:07,8 09:12,0 01:09,0 09:36,0 01:12,0 10:12,0 01:16, :40,0 01:12,5 09:53,0 01:14,1 10:22,0 01:17,7 10:50,0 01:21, :55,0 01:06,9 09:08,0 01:08,5 09:32,0 01:11,5 09:54,0 01:14, :32,0 01:11,5 09:45,0 01:13,1 10:10,0 01:16,2 10:35,0 01:19, :48,0 01:06,0 09:02,0 01:07,8 09:28,0 01:11,0 09:45,0 01:13, :25,0 01:10,6 09:40,0 01:12,5 10:00,0 01:15,0 10:25,0 01:18,1 Běh 5000 m muži Běh 5000 m ženy Věk limit A ø na 1 km limit B ø na 1 km limit C ø na 1 km limit D ø na 1 km Věk limit A ø na 1 km limit B ø na 1 km limit C ø na 1 km limit D ø na 1 km 20 15:25,0 03:05,0 15:55,0 03:11,0 16:40,0 03:20,0 17:10,0 03:26, :54,0 03:22,8 17:25,0 03:29,0 18:15,0 03:39,0 18:50,0 03:46, :15,0 03:03,0 15:40,0 03:08,0 16:15,0 03:15,0 16:45,0 03:21, :46,0 03:21,2 17:15,0 03:27,0 18:00,0 03:36,0 18:32,0 03:42, :05,0 03:01,0 15:25,0 03:05,0 16:00,0 03:12,0 16:25,0 03:17, :38,0 03:19,6 17:05,0 03:25,0 17:43,0 03:32,6 18:12,0 03:38, :55,0 02:59,0 15:15,0 03:03,0 15:50,0 03:10,0 16:15,0 03:15, :30,0 03:18,0 16:55,0 03:23,0 17:35,0 03:31,0 18:00,0 03:36,0 Strana 11 (celkem 11)

Prováděcí pokyny. k Projektu činnosti SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE ČSTT PRO OBDOBÍ 2007-2008. Přílohy:

Prováděcí pokyny. k Projektu činnosti SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE ČSTT PRO OBDOBÍ 2007-2008. Přílohy: Prováděcí pokyny k Projektu činnosti SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE ČSTT PRO OBDOBÍ 2007-2008 Přílohy: Grafické znázornění organizace a řízení SCM ČSTT Grafické znázornění zdravotního zajištění SCM ČSTT Rozpočet

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018 (zásady a prováděcí pokyny) Schválil výkonný výbor ČSMP dne 20. 11. 2014. OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014 (zásady a prováděcí pokyny) Schválil výkonný výbor ČSMP dne 3. 12. 2013. OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ

Více

Koncepčně programový projekt

Koncepčně programový projekt vypracovaný v návaznosti na: aktualizaci dokumentů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a vyhlašované Programy státní podpory sportu aktuální strategické cíle České triatlonové asociace Dokumenty

Více

Zásady činnosti Sportovních center mládeže

Zásady činnosti Sportovních center mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 12 200/2004 50 Zásady činnosti Sportovních center mládeže Článek I Všeobecná ustanovení 1. Zásady pro činnost Sportovních center mládeže vycházejí ze

Více

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, p.o. box 40. tel./fax: 257 210 811 P R O V Á D Ě C Í P O K Y N Y pro Ostatní sportovní střediska - OSpS platné od 1.1.2014 Zpracovali: R. Řehořová,

Více

SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE

SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE (upřesňující informace ČSPS k činnosti Sportovních center mládeže) 1. Úvodní ustanovení Článek I. Všeobecná ustanovení Sportovní centrum mládeže (dále jen SCM) je organizační jednotkou

Více

Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže

Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže mládeže a tělovýchovy čj. 16 841/2008-50_PII. Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže Sportovní centra mládeže byly projednány poradou vedení MŠMT dne 30. září 2008 v rámci Zásad programů Státní

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z

SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z Číslo předpisu 3/2015 Účinnost od 1. května 2015 Směrnice ČAS ze dne 8. dubna 2015 o článcích péče o talentovanou mládež Předsednictvo Českého atletického

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Směrnice pro SpS. Směrnice pro SpS. OBSAH SMĚRNICE SpS

Směrnice pro SpS. Směrnice pro SpS. OBSAH SMĚRNICE SpS Směrnice pro SpS OBSAH SMĚRNICE SpS 1. Základní pojmy směrnice SpS... 108 2. Závazné podmínky pro činnost SpS... 109 3. Náplň práce, práva a povinnosti trenéra SpS... 109 4. Kriteria pro zařazování, setrvání

Více

Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže

Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. 20 578/2007-501 Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže Sportovní centra mládeže byly projednány poradou vedení MŠMT dne 11. září 2007 v rámci

Více

Z á s a d y PROGRAMU II. (plné znění)

Z á s a d y PROGRAMU II. (plné znění) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. MŠMT-23407/2012-50_P-2 Z á s a d y PROGRAMU II Sportovně talentovaná mládež (plné znění) Zásady Programu II Sportovně talentovaná mládež č.j. 24 116/2010-50_P-2.

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené únor 2015 1 Článek I Systém Regionálních házenkářských center 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT )

Více

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou"

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-45133/2012-501_SG Vyhlášení Rozvojového programu pro rok 2013 "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní

Více

1. zajištění činnosti

1. zajištění činnosti SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE ČSTS 1. ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI 1.1 Závazné podmínky pro činnost SCM 1.2 Legislativní a smluvní zajištění 1.3 Ekonomické zajištění 1.4 Technické zajištění 1.5 Tréninková a soutěžní

Více

Metodický pokyn. v roce 2006

Metodický pokyn. v roce 2006 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Č.j.: 33 391/2005-50 Metodický pokyn pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky v nestátních neziskových organizacích v oblasti

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli tito účastníci (dále smluvní

Více

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání I.) REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO JUNIORŮ Projekt přípravy reprezentačního družstva juniorů na rok 2010-2011 je směřován k úspěšné reprezentaci České republiky na hlavních soutěžích MEJ Bělehrad Srbsko, MSJ Lima

Více

Z á s a d y PROGRAMU IV. Sportovní střediska

Z á s a d y PROGRAMU IV. Sportovní střediska Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. 20 580/2007-501 Z á s a d y PROGRAMU IV. Sportovní střediska Sportovní střediska byly projednány poradou vedení MŠMT dne 11. září 2007 v rámci Zásad programů

Více

Smlouva o trenérském vedení sportovců v gesci ČTA

Smlouva o trenérském vedení sportovců v gesci ČTA Smlouva o trenérském vedení sportovců v gesci ČTA Česká triatlonová asociace Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17, Praha 6 zastoupený předsedou asociace, panem Ing. Jaromírem Horákem IČ: 448 51 782 bankovní

Více

Směrnice Sportovně talentovaná mládež (ekonomicko-metodická směrnice SZČZ SCM, SpS)

Směrnice Sportovně talentovaná mládež (ekonomicko-metodická směrnice SZČZ SCM, SpS) Směrnice Sportovně talentovaná mládež (ekonomicko-metodická směrnice SZČZ SCM, SpS) OBSAH SMĚRNICE 1. Základní pojmy směrnice 3-4 2. Všeobecná ustanovení 4-5 3. Účelové vymezení 5-6 4. Organizační podmínky

Více

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2012 v oblasti sportu výdajový okruh: Sportovní reprezentace

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2012 v oblasti sportu výdajový okruh: Sportovní reprezentace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MŠMT-7733/2012-50 Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2012 v oblasti sportu výdajový okruh: Sportovní reprezentace Materiál byl předložen na základě plánu

Více

Směrnice pro SCM a VSCM. (trenérsko-metodická směrnice SZČR s klíčem pro rozdělení dotace MŠMT) Praha. list číslo: 88

Směrnice pro SCM a VSCM. (trenérsko-metodická směrnice SZČR s klíčem pro rozdělení dotace MŠMT) Praha. list číslo: 88 Směrnice pro SCM a VSCM (trenérsko-metodická směrnice SZČR s klíčem pro rozdělení dotace MŠMT) Praha 2013 list číslo: 88 OBSAH SMĚRNICE SCM a VSCM 1. Základní pojmy směrnice SCM a VSCM (Sportovní Centrum

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Tento materiál obsahuje pravidla pro jednotlivé programy Ministerstva

Více

Organizační a sportovní řád státní sportovní reprezentace v ROB. I. Obecná ustanovení

Organizační a sportovní řád státní sportovní reprezentace v ROB. I. Obecná ustanovení Organizační a sportovní řád státní sportovní reprezentace v ROB I. Obecná ustanovení 1) Organizační a sportovní řád státní sportovní reprezentace v rádiovém orientačním běhu (dále jen OSŘ) stanoví organizační

Více

Český svaz plaveckých sportů Zátopkova 100/2 PS 40 Praha tel: fax: IČ:

Český svaz plaveckých sportů Zátopkova 100/2 PS 40 Praha tel: fax: IČ: 1. Reprezentační družstvo mladších juniorů Projekt přípravy reprezentačního družstva mladších juniorů na sezónu 2017 18 vychází z aktuálních podmínek v českém plavání. Cílem tohoto projektu je vytvořit

Více

Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2015

Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2015 Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2015 předkládaný na základě výběrové řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantu v rámci veřejného otevřeného grantového programu na

Více

Směrnice ČSJu o zdravotní způsobilosti aktivních členů ČSJu

Směrnice ČSJu o zdravotní způsobilosti aktivních členů ČSJu ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION Zátopkova 100/2 box 40 160 17 Praha 6-Strahov Czech Republic tel.: +420 233 355 280, fax:+420 257 214 265 Směrnice ČSJu o zdravotní způsobilosti aktivních členů ČSJu

Více

Projekt optimalizace Systému Talentované Mládeže

Projekt optimalizace Systému Talentované Mládeže Projekt optimalizace Systému Talentované Mládeže Obsah: 1. Úvod do hlavních myšlenek optimalizace systému STM 2. VSCM A. Popis funkčního modelu B. Povinnosti jednotlivých VSCM C. Personální obsazení VSCM

Více

TALENTOVANÁ MLÁDEŽ pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE

TALENTOVANÁ MLÁDEŽ pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ 2017-2020 PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE A SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov STATUT RADY MLÁDEŽE ČVS Číslo směrnice: 14/2011 Směrnice kategorie: A Schváleno: Správní radou ČVS dne 20. července 2011 Účinnost od:

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov HOSPODAŘENÍ A ÚČTOVÁNÍ V ČVS Číslo směrnice: 09/2011 změna 01/2015 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 17. května 2015

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO REPREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO REPREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO REPREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY 1.9.2012 Stránka 1 z 9 PRAVIDLA ČASQ PRO REPREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ definice Čl.1 nominace do reprezentačního

Více

Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50)

Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: MŠMT-23407/2012-50 aktualizace pro 2013 až 2014 Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50) ÚVOD

Více

Realizační projekt Podpora sportovně talentované mládeže

Realizační projekt Podpora sportovně talentované mládeže Realizační projekt Podpora sportovně talentované mládeže Termín realizace: 2. pololetí 2016 Účast v projektu 1. Projektu se mohou zúčastnit kolektivní členové kluby zprostředkující členství alespoň dvěma

Více

PROJEKT PŘÍPRAVY REPREZENTAČNÍHO DRUŽSTVA MLADŠÍCH JUNIORŮ

PROJEKT PŘÍPRAVY REPREZENTAČNÍHO DRUŽSTVA MLADŠÍCH JUNIORŮ PROJEKT PŘÍPRAVY REPREZENTAČNÍHO DRUŽSTVA MLADŠÍCH JUNIORŮ 2012 2013 zpracoval: Mgr. Roman Havrlant reprezentační trenér RD mladších juniorů HLAVNÍ CÍL: PRŮBĚŽNÉ UTVÁŘENÍ ŠIROKÉ STABILNÍ ZÁKLADNY MLADÝCH

Více

TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS)

TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

ZÁSADY VÝBĚRU DO SYSTÉMU SCM NA ROK 2016

ZÁSADY VÝBĚRU DO SYSTÉMU SCM NA ROK 2016 V Praze 5. října 2015 ZÁSADY VÝBĚRU DO SYSTÉMU SCM NA ROK 2016 Tento dokument popisuje systém výběru sportovců do SCM a systém rozdělování finančních prostředků SCM pro rok 2016. Systém je v souladu s

Více

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání Aktualizace 30. 1. 2013 I. REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO STARŠÍCH JUNIORŮ Projekt přípravy reprezentačního družstva juniorů na rok 2012 13 je směřován k úspěšné reprezentaci České republiky na hlavních soutěžích

Více

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2013 v oblasti sportu výdajový okruh: Sportovní reprezentace neinvestiční prostředky Program I a II

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2013 v oblasti sportu výdajový okruh: Sportovní reprezentace neinvestiční prostředky Program I a II Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy PID: MSMT3XAJHY Č.j.: MSMT-16095/2013 Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2013 v oblasti sportu výdajový okruh: Sportovní reprezentace neinvestiční prostředky

Více

Sportovní centra mládeže Českého svazu triatlonu

Sportovní centra mládeže Českého svazu triatlonu Sportovní centra mládeže Českého svazu triatlonu Hodnocení za rok 2005 1. Organizace a struktura řízení SCM ČSTT 2. Členství ve SCM ČSTT 3. Ekonomické zajištění SCM ČSTT 4. Kontrolní činnost SCM ČSTT 5.

Více

Sportovní třídy. Český svaz triatlonu. Hodnocení činnosti za rok 2006. Milan Kulman, koordinátor SCM a ST ČSTT Pavel Valenta, předseda TMK ČSTT

Sportovní třídy. Český svaz triatlonu. Hodnocení činnosti za rok 2006. Milan Kulman, koordinátor SCM a ST ČSTT Pavel Valenta, předseda TMK ČSTT Sportovní třídy Českého svazu triatlonu Hodnocení činnosti za rok 2006 Zpracoval: Milan Kulman, koordinátor SCM a ST ČSTT Pavel Valenta, předseda TMK ČSTT Předkládá: Český svaz triatlonu Atletická 100/2

Více

Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY. pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE

Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY. pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ 2008 Předsednictvo ČAS

Více

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č. j.: 26 667/2006-50 V Praze dne 12. prosince 2006 Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

SLOŽENÍ REALIZAČNÍCH TÝMŮ, KOMPETENCE JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ A HLAVNÍ ÚKOLY ČLENŮ REALIZAČNÍCH TÝMŮ

SLOŽENÍ REALIZAČNÍCH TÝMŮ, KOMPETENCE JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ A HLAVNÍ ÚKOLY ČLENŮ REALIZAČNÍCH TÝMŮ SLOŽENÍ REALIZAČNÍCH TÝMŮ, KOMPETENCE JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ A HLAVNÍ ÚKOLY ČLENŮ REALIZAČNÍCH TÝMŮ 1. Složení realizačního týmu reprezentačního družstva a) Hlavní zodpovědný trenér reprezentačního mužstva

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. čj. MSMT-45133/2012-501_SG

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. čj. MSMT-45133/2012-501_SG Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-45133/2012-501_SG Vyhlášení Rozvojového programu pro rok 2013 "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní

Více

5. Reprezentace. Cíl: r.2050 český mistr světa

5. Reprezentace. Cíl: r.2050 český mistr světa 5. Reprezentace Cíl: r.2050 český mistr světa Tématem pověřen generální sekretář svazu Marek Vokáč. Projekty nezahrnují dlouhodobý výhled, který by akceptoval návrhy ČK a věnují se pouze letošnímu roku.

Více

Kapitola 1 ÚVOD. Kapitola 2 SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE

Kapitola 1 ÚVOD. Kapitola 2 SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE Kapitola 1 ÚVOD Podpora oblasti Sportovně talentované mládeže vychází ze zákona č.115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a z usnesení vlády ČR ze dne 9. března 2011 č. 167 o Koncepci

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov STATUT KRAJSKÝCH CENTER MLÁDEŽE Číslo směrnice: 13/2011 Směrnice kategorie: B Schváleno: Výborem ČVS dne 22. května 2011 Účinnost od:

Více

Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Náhrady cestovních výloh

Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Náhrady cestovních výloh Směrnice č. 1, kterou je stanovena výše cestovních náhrad za služební cesty vykonané pro potřebu Českého krasobruslařského svazu Základní ustanovení Potřebami Českého krasobruslařského svazu /dále jen

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ekonomická směrnice České boxerské asociace

1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ekonomická směrnice České boxerské asociace 1. ÚVOD Ekonomická směrnice České boxerské asociace (dále jen ES) vychází ze znění platných zákonů a je závazným dokumentem, který stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky v působnosti ČBA

Více

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, p.o. box 40. tel./fax: 257 210 811 P R O V Á D Ě C Í P O K Y N Y pro Vrcholová Sportovní centra mládeže - VSCM platné od 1.1.2014 Zpracovali:

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC

S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC na roky 2010 2012 Obsah : I. Zásady činnosti sportovních center mládeže II. Projekt přípravy dětí a mládeže v DHK Olomouc III. Vlastní strategie

Více

I. 1.) Výkonnostní kriteria pro zařazení do reprezentačního družstva

I. 1.) Výkonnostní kriteria pro zařazení do reprezentačního družstva I.) REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO SENIORŮ Projekt přípravy reprezentačního družstva seniorů na rok 2009-2010 je směrován k úspěšné reprezentaci České republiky na hlavních soutěžích ME (25m) Istanbul a ME (50m)

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

VYHLÁŠKA. č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

VYHLÁŠKA. č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu VYHLÁŠKA č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu ze dne 25. listopadu 2013 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 95 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních

Více

ATLETICKÝ KLUB OLOMOUC tř. 17. listopadu 3, OLOMOUC, Česká republika

ATLETICKÝ KLUB OLOMOUC tř. 17. listopadu 3, OLOMOUC, Česká republika ATLETICKÝ KLUB OLOMOUC tř. 17. listopadu 3, 772 00 OLOMOUC, Česká republika tel.: 585 224 676, e-mail: akol@centrum.cz web: http://atletikaolomouc.cz IČO: 41031369, bankovní spojení: Komerční banka Olomouc,

Více

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu (schválený předsednictvem ČAS dne 2. prosince 2014) 1. Úvod a) Vyhláška Ministerstva

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ. pro

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ. pro ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 28.08.2012 Bod pořadu jednání: 39. Název : Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže 2013 účast reprezentace Libereckého kraje Důvod předložení: usnesení č.

Více

Ekonomická směrnice. platnost od 1.6.2015

Ekonomická směrnice. platnost od 1.6.2015 Ekonomická směrnice platnost od 1.6.2015 Obsah: 1. Hospodaření s finančními prostředky 1.1. Rozpočet 1.2. Hospodaření s rozpočetem 2. Poplatky členů 2.1. Členská známka 2.2. Průkaz ČATK 2.3. Poplatky na

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013 Směrnice k provádění preventivních lékařských prohlídek u výkonnostních sportovců startujících na akcích pořádaných ČVS PŘÍLOHA č. 3: Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu č. 391/2013

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2010 v oblasti sportu výdajový okruh: Tělovýchova včetně programu

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2010 v oblasti sportu výdajový okruh: Tělovýchova včetně programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. : 6 406/2010-50 Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2010 v oblasti sportu výdajový okruh: Tělovýchova včetně programu 233510 Materiál byl předložen na základě

Více

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu Rada města Rokytnice v Orlických horách dne 23. března 2015 schválila usnesením č. 10/20015/III pro rok 2015 program pro poskytování

Více

Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů juda v rámci ČSJu

Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů juda v rámci ČSJu ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION Zátopkova 100/2 box 40 160 17 Praha 6-Strahov Czech Republic tel.: +420-2-33355280, fax:+420-2-57214265 Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů juda v rámci ČSJu

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže a jejich podporu. ze dne 17. 12. 2014. č.

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže a jejich podporu. ze dne 17. 12. 2014. č. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže a jejich podporu ze dne 17. 12. 2014 č. 16/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pravidla Rady Kraje

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness Článek 1. Základní stanovení 1. Organizační řád Českého svazu aerobiku, fitness a tance (dále jen ), určuje zásady činnosti a způsoby řízení,

Více

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA Č.j. 7/2007-HC Dukla Počet listů: 6 Schvaluji: Mgr.Vladimír Orság V Praze dne : 20.4.2007 R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA P R A H A 2007 V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000 Sb.,

Více

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí P R A V I D L A pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňský kraj v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje tato pravidla pro

Více

Č. j.: MSMT-44133/ ze dne Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Č. j.: MSMT-44133/ ze dne Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden srpen 2016 Č. j.: MSMT-44133/2015-1

Více

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S.

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. 1 Úvod 1. Dle stanov Českého svazu kolečkového bruslení, z.s. (dále jen ČSKB) jsou definovány tyto orgány: a) členská

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI Termín: 27. 29. 4. 2012 Místo: PRAHA 6 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy José Martího 31 162 52 Praha 6 - Veleslavín Cena: 4 000 Kč;

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Strana 6772 Sbírka zákonů č. 391 / 2013 Částka 152 391 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 95 odst. 1 zákona

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách. ze dne č.

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách. ze dne č. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách ze dne 17. 12. 2014 č. 12/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pravidla

Více

Projekt reprezentace DP na období verze

Projekt reprezentace DP na období verze Projekt reprezentace DP na období 2016-7 2.1 verze Mgr. Jan Srb N O M I N A C E D O R E P R E Z E N T A Č N Í H O D R U Ž S T V A 1. senioři A tým: přímí kvalifikanti na OH nebo plavci s umístěním do 8.

Více

Hodnocení Projektu Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2012

Hodnocení Projektu Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2012 Hodnocení Projektu Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2012 předloženého na základě výběrového řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantu v rámci veřejného otevřeného grantového

Více

Postavení sportovních gymnázií

Postavení sportovních gymnázií Asociace ředitelů gymnázií se sportovní přípravou Postavení sportovních gymnázií Konference ČOV a MŠMT, středa 4. března 2015 Centrum pohybové medicíny Praha Hlavní cíle škol s obory vzdělávání se sportovní

Více

Pravidla pro poskytování finančních dotací a příspěvků na sportovní činnost z rozpočtu Města Jindřichův Hradec

Pravidla pro poskytování finančních dotací a příspěvků na sportovní činnost z rozpočtu Města Jindřichův Hradec Pravidla pro poskytování finančních dotací a příspěvků na sportovní činnost z rozpočtu Města Jindřichův Hradec Poskytování finančních dotací a příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy. Jedná se o Zákon

Více

Výzva dotačního programu

Výzva dotačního programu Město Jindřichův Hradec Výzva dotačního programu zveřejňuje výzvu 2 dotačního programu na podporu sportu v roce 2015 Zdůvodnění dotačního programu Dotační program- výzva 2 (Opatření č. 3 a Opatření č.

Více

Celkem 19424 45182 3025 4160 7123 40000 38914 78914

Celkem 19424 45182 3025 4160 7123 40000 38914 78914 Název projektu Projekt Podkrkonošského sportovního centra mládeže v orientačním běhu (dále PSCM) Příjemce projektu Orientační klub OK Jilemnice Masarykovo náměstí 12 514 01 Jilemnice IČO 49294288 Garant

Více

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Poskytování

Více

Zásady činnosti sportovních středisek

Zásady činnosti sportovních středisek Zásady činnosti sportovních středisek Článek I Systém sportovních středisek 1. Systém sportovních středisek je vymezen vládními dokumenty: Zákon č.115/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a usnesení

Více

Stanovy. Českého spolku tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy. Českého spolku tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení 1/5 Stanovy Českého spolku tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Český spolek tělesně handicapovaných sportovců (dále jen ČSTHS nebo spolek) je dobrovolným zapsaným spolkem,

Více

SMLOUVA O REPREZENTACI uzavřená dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /dále také jako reprezentační smlouva nebo smlouva /

SMLOUVA O REPREZENTACI uzavřená dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /dále také jako reprezentační smlouva nebo smlouva / SMLOUVA O REPREZENTACI uzavřená dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /dále také jako reprezentační smlouva nebo smlouva / 1. Český svaz tanečního sportu Spolek vedený u Městského soudu

Více

PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI pro rok 2017

PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI pro rok 2017 Dotační program PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI pro rok 2017 1. Dotační program Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi (dále jen Program ) vyhlašuje Zastupitelstvo města Kuřimi jako účelově

Více

HODNO CENÍ STŘEDISEK

HODNO CENÍ STŘEDISEK Příloha 2 HODNO CENÍ STŘEDISEK v rámci Programu II - Sportovně talentovaná mládež Úvod Finanční prostředky pro střediska SpS, SCM, VSCM a OSpS jsou přidělovány na základě součtu:. Kapitační platby pro

Více

Projekt. provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu. Oblasti Vysočina při Sportovním klubu OK Jihlava, o.s.

Projekt. provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu. Oblasti Vysočina při Sportovním klubu OK Jihlava, o.s. Projekt provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu Oblasti Vysočina při Sportovním klubu OK Jihlava, o.s. Grantový program Sportovní centra dětí v orientačním běhu Nadace OB, ročník 2015 Jihlava,

Více

Český veslařský svaz. PŘÍLOHA č. 1

Český veslařský svaz. PŘÍLOHA č. 1 Český veslařský svaz Směrnice k provádění preventivních lékařských prohlídek u výkonnostních sportovců startujících na akcích pořádaných ČVS: Konsensus odborníků v oblasti tělovýchovného lékařství a kardiologie

Více