PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Ossica 50 mg potahované tablety. Acidum ibandronicum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Ossica 50 mg potahované tablety. Acidum ibandronicum"

Transkript

1 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ossica 50 mg potahované tablety Acidum ibandronicum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. - Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. V příbalové informaci naleznete: 1. Co je přípravek Ossica 50 mg potahované tablety a k čemu se užívá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ossica 50 mg potahované tablety užívat 3. Jak se přípravek Ossica 50 mg potahované tablety užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Ossica 50 mg potahované tablety uchovávat 6. Další informace 1. CO JE PŘÍPRAVEK OSSICA 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY A K ČEMU SE UŽÍVÁ Léčivou látkou přípravku Ossica 50 mg potahované tablety je kyselina ibandronová, která patří do skupiny léčivých přípravků zvaných bisfosfonáty. Zabraňuje zvýšenému úbytku vápníku z kostí (kostní resorpci) a předchází kostním komplikacím a zlomeninám, které mají souvislost s šířením rakovinných buněk do kostí. Přípravek Ossica 50 mg potahované tablety je určen jako prevence kostních příhod (patologické zlomeniny, kostní komplikace vyžadující radioterapii nebo chirurgický zákrok) u pacientů s rakovinou prsu a kostními metastázami. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK OSSICA 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY UŽÍVAT Během léčby může lékař monitorovat některé hodnoty ve Vaší krvi, aby se ujistil, že dostáváte správnou dávku přípravku Ossica 50 mg potahované tablety. Je důležité, abyste užíval/a přípravek Ossica 50 mg potahované tablety ve správnou dobu a správným způsobem. To je proto, že přípravek Ossica 50 mg potahované tablety může způsobovat podráždění, zánět nebo vředy v jícnu (trubice spojující ústa s žaludkem). Pokud se u Vás objeví silná bolest na hrudi, silná bolest po polykání jídla nebo pití, pokud máte pocit na zvracení nebo zvracíte, přestaňte užívat přípravek Ossica 50 mg potahované tablety a sdělte to neprodleně svému lékaři. Pokud podstupujete stomatologickou léčbu nebo je u Vás plánován stomatologický zákrok, informujte svého lékaře, že užíváte přípravek Ossica 50 mg potahované tablety. Neužívejte přípravek Ossica 50 mg potahované tablety - jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na kyselinu ibandronovou nebo na kteroukoli další složku přípravku; - jestliže máte problémy s jícnem, např. zúžení jícnu nebo obtíže s polykáním; 1/6

2 - jestliže nevydržíte stát nebo sedět vzpřímeně po dobu alespoň jedné hodiny (60 minut); - jestliže máte nebo jste někdy měl/a nízkou hladinu vápníku v krvi. Děti a mladiství Přípravek Ossica 50 mg potahované tablety není určený k užití u dětí a mladistvých do 18 let. Zvláštní opatrnosti při užití přípravku Ossica 50 mg potahované tablety je zapotřebí Jestliže máte nebo si myslíte, že byste mohl/a mít: - přecitlivělost na jiné bisfosfonáty - sníženou hladinu vápníku v krvi - jestliže máte vysokou nebo nízkou hladinu vitamínu D nebo jakýchkoli jiných minerálů - jinou poruchu minerálního metabolismu (jako je nedostatek vitamínu D) - závažné onemocnění ledvin (tj. clearance kreatininu < 30 ml/min) nebo jestliže - jste někdy měl/a problémy s jícnem - si všimnete jakýchkoli známek nebo příznaků naznačujících možnou reakci jícnu (mohou zahrnovat: bolest na hrudníku, pálení žáhy, bolest po polknutí potravy a/nebo nápoje). Pokud se u Vás vyskytnou tyto příznaky, vyhledejte okamžitě lékaře. - užíváte také nesteroidní protizánětlivé přípravky (NSAIDs). Oba typy léčivých přípravků (NSAIDs a bisfosfonáty) mohou dráždit žaludeční a střevní sliznici - Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů (tj. trpíte vzácnými dědičnými problémy intolerance galaktosy, hereditární deficiencí laktázy nebo při malabsorpci glukosygalaktosy). Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Informujte ho také o užívání potravinových doplňků s obsahem vápníku, hořčíku, železa nebo hliníku. Při současném podávání s tamoxifenem nebo melfalanem/prednisolonem nebyly žádné interakce pozorovány. Současné podávání s H2- blokátory nebo jinými léčivými látkami zvyšujícími ph žaludku může mírně zvýšit vstřebávání přípravku Ossica 50 mg potahované tablety, ale není nutná úprava dávky. Opatrnosti je potřeba, pokud jsou bisfosfonáty podávány společně s aminoglykosidy, protože obě látky mohou snížit na dlouhou dobu hladinu kalcia v séru. Je třeba věnovat pozornost možnému výskytu současné hypomagnesemie (snížená hladina hořčíku). Po užití přípravku Ossica 50 mg potahované tablety vyčkejte alespoň 30 minut, než užijete další léčivý přípravek, včetně užití tablet/léku, doplňku vápníku a vitamínů. Užívání přípravku Ossica 50 mg potahované tablety s jídlem a pitím Přípravek Ossica 50 mg potahované tablety má být užíván po celonočním lačnění (alespoň 6 hodin) a před prvním denním jídlem nebo nápojem. Před užitím přípravku Ossica 50 mg potahované tablety se nesmí užít ani jakýkoli další léčivý přípravek nebo potravinový doplněk (včetně vápníku). Lačnění (neužívejte žádný jiný lék ani potravinový doplněk) má trvat i minimálně dalších 30 minut po užití tablety. Čistá voda může být užita kdykoli během léčby přípravkem Ossica 50 mg potahované tablety. Je důležité, abyste přípravek Ossica 50 mg potahované tablety užíval/a ve správný čas a správným způsobem. Podrobné instrukce o způsobu a době užití přípravku viz JAK SE PŘÍPRAVEK OSSICA 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY UŽÍVÁ v bodě 3. 2/6

3 Těhotenství a kojení Neužívejte přípravek Ossica 50 mg potahované tablety, pokud jste těhotná nebo kojíte. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Účinky přípravku Ossica 50 mg potahované tablety na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly studovány. Pokud chcete řídit, obsluhovat stroje nebo přístroje, poraďte se nejprve se svým lékařem. Důležité informace o některých složkách přípravku Ossica 50 mg potahované tablety Přípravek Ossica 50 mg potahované tablety obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 3. JAK SE PŘÍPRAVEK OSSICA 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY UŽÍVÁ Vždy užívejte přípravek Ossica 50 mg potahované tablety přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Je důležité, abyste užíval/a přípravek Ossica 50 mg potahované tablety ve správný čas a správným způsobem. To je proto, že přípravek může způsobovat podráždění, zánět nebo vředy v jícnu. Obvyklá dávka přípravku Ossica 50 mg potahované tablety je jedna tableta jednou denně. Pokud máte závažnou poruchu ledvin, Váš lékař může snížit dávkování na jednu tabletu jednou týdně. Aby se omezila možnost podráždění jícnu, je třeba dbát následujících informací: - Užijte přípravek Ossica 50 mg potahované tablety po celonočním lačnění (alespoň 6 hodin) a před prvním denním jídlem nebo nápojem. - Užijte tabletu přípravku Ossica 50 mg potahované tablety PŘED konzumací prvního jídla, nápoje nebo užitím jiného léku a zapijte ji plnou sklenicí čisté vody (asi 200 ml). Tabletu nezapíjejte jiným nápojem, než čistou vodou. - Tabletu nežvýkejte, necucejte ani nenechte rozpustit v ústech. - Poté, co si vezmete přípravek Ossica 50 mg potahované tablety, počkejte alespoň 30 minut, než si vezmete v daný den první jídlo, nápoj nebo jiný lék. - Tabletu užijte ve vzpřímené poloze (vsedě, vstoje nebo choďte) a alespoň po dobu 60 minut po spolknutí tablety ve vzpřímené poloze zůstaňte. Jak dlouho je třeba přípravek Ossica 50 mg potahované tablety užívat Je důležité, abyste pokračoval/a v užívání přípravku Ossica 50 mg potahované tablety tak dlouho, jak Vám předepsal Váš lékař. Přípravek Ossica 50 mg potahované tablety Vám může pomoci jen tehdy, pokud pokračujete v užívání tablet. Jestliže jste užil/a více přípravku Ossica 50 mg potahované tablety, než jste měl/a Pokud si omylem vezmete příliš mnoho tablet, vypijte plnou sklenici mléka a neprodleně kontaktujte svého lékaře. Nesnažte se vyvolat zvracení a nelehejte si. Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Ossica 50 mg potahované tablety 3/6

4 Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu. Vraťte se následující den k užívání jedné tablety denně, jako obvykle. Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Ossica 50 mg potahované tablety Pokračujte v užívání přípravku Ossica 50 mg potahované tablety tak dlouho, jak Vám řekl Váš lékař. To je proto, že tento lék účinkuje pouze tehdy, pokud se užívá neustále. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Ossica 50 mg potahované tablety nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte přípravek Ossica 50 mg potahované tablety užívat a okamžitě vyhledejte lékaře je možné, že budete potřebovat akutní lékařské ošetření: - vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla s obtížným dýcháním. Můžete mít alergickou reakci na tento lék. - bolest nebo bolavé místo v ústech nebo čelisti - silná bolest na hrudi, silná bolest po polykání jídla nebo pití, pocit na zvracení nebo zvracení. To mohou být příznaky problémů s jícnem. - silná bolest žaludku, zvracení s možnou příměsí krve. To mohou být příznaky žaludečního vředu, který krvácí, nebo zánětu žaludeční stěny (gastritida) - bolest a zánět oka (pokud je dlouhotrvající). Další možné nežádoucí účinky Časté (postihují méně než 1 osobu z 10) - pocit únavy - bolest žaludku, porucha trávení - pocit na zvracení nebo zánět jícnu (pálení žáhy) - nízká hladina vápníku v krvi. Méně časté (postihují méně než 1 osobu ze 100) - bolest na hrudi - svědění nebo brnění kůže (parestezie) - příznaky podobné chřipce, celkový pocit nevole nebo bolesti - sucho v ústech, zvláštní pachuť v ústech nebo potíže s polykáním - anemie (snížený počet červených krvinek) - vysoká hladina močoviny nebo vysoká hladina hormonů příštitných tělísek v krvi. Vzácné (postihují méně než 1 osobu z 1000) - bolest nebo zánět oka - vzácně se mohou objevit neobvyklé zlomeniny stehenní kosti, zvláště u pacientů dlouhodobě léčených pro osteoporózu (řídnutí kostí). Pokud se u Vás objeví bolest, slabost nebo nepříjemné pocity v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, kontaktujte svého lékaře, protože to mohou být časné příznaky možné zlomeniny stehenní kosti. 4/6

5 Velmi vzácné (postihují méně než 1 osobu z 10000) - postižení zasažené kosti v ústech nazývané osteonekróza čelisti. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. JAK PŘÍPRAVEK OSSICA 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY UCHOVÁVAT Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Přípravek Ossica 50 mg potahované tablety nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce za Exp nebo Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Ossica 50 mg potahované tablety obsahuje - Jedna potahovaná tableta obsahuje natrii ibandronas monohydricus 56,27 mg (ekvivalent acidum ibandronicum 50 mg). - Pomocnými látkami jsou: Jádro tablety: monohydrát laktosy, povidon, mikrokrystalická celulosa, krospovidon, magnesiumstearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý. Potahová vrstva tablety: potahová soustava Opadry II 85F18422 bílá: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), mastek, makrogol. Jak přípravek Ossica 50 mg potahované tablety vypadá a co obsahuje toto balení Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety označené M23 na jedné straně. Velikost balení: 28 nebo 84 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21, 1103 Budapešť, Maďarsko Výrobce Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21, 1103 Budapešť, Maďarsko 5/6

6 Tato příbalová informace byla naposledy schválena /6

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Ibandronic acid ratiopharm 50 mg potahované tablety. (acidum ibandronicum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Ibandronic acid ratiopharm 50 mg potahované tablety. (acidum ibandronicum) Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls158145/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ibandronic acid ratiopharm 50 mg potahované tablety (acidum ibandronicum) Přečtěte si pozorně

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Indrofar 50 mg potahované tablety Acidum ibandronicum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Indrofar 50 mg potahované tablety Acidum ibandronicum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls121337/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Indrofar 50 mg potahované tablety Acidum ibandronicum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls22694/2010

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls22694/2010 Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls22694/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Holmevis 50 mg potahované tablety acidum ibandronicum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Holmevis 50 mg potahované tablety acidum ibandronicum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Holmevis 50 mg potahované tablety acidum ibandronicum Sp.zn.sukls12634/2014 A sp.zn.sukls12605/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta Holmevis 50 mg potahované tablety acidum ibandronicum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Phacebonate 50 mg potahované tablety acidum ibandronicum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Phacebonate 50 mg potahované tablety acidum ibandronicum Sp.zn.sukls132051/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Phacebonate 50 mg potahované tablety acidum ibandronicum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls195935/2011 a příloha ke sp.zn.sukls137179/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls195935/2011 a příloha ke sp.zn.sukls137179/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls195935/2011 a příloha ke sp.zn.sukls137179/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ossica 150 mg potahované tablety Acidum ibandronicum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. Ikametin 50 mg, potahované tablety acidum ibandronicum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. Ikametin 50 mg, potahované tablety acidum ibandronicum Sp.zn.sukls41084/2016 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Ikametin 50 mg, potahované tablety acidum ibandronicum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Ossica 150 mg potahované tablety Acidum ibandronicum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Ossica 150 mg potahované tablety Acidum ibandronicum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ossica 150 mg potahované tablety Acidum ibandronicum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat - Ponechte si

Více

Alendrogen 70 MG tablety acidum alendronicum

Alendrogen 70 MG tablety acidum alendronicum Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrac sp. zn. sukls21232/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Alendrogen 70 MG tablety acidum alendronicum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls138465/2009 a příloha ke sp.zn.sukls128283/2009 a sukls81648/2009

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls138465/2009 a příloha ke sp.zn.sukls128283/2009 a sukls81648/2009 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls138465/2009 a příloha ke sp.zn.sukls128283/2009 a sukls81648/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Siranin 70 mg potahované tablety

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA sp.zn.sukls93493/2016 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA, POTAHOVANÉ TABLETY 160 mg/60 mg Thymi extractum siccum, Primulae extractum siccum Přečtěte si pozorně tuto

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls146520/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Nurrid 35 mg potahované tablety natrii risedronas Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MELENOR 35 mg potahované tablety natrii risedronas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MELENOR 35 mg potahované tablety natrii risedronas Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls210034/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MELENOR 35 mg potahované tablety natrii risedronas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACCOLATE 20, potahované tablety. {zafirlukastum}

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACCOLATE 20, potahované tablety. {zafirlukastum} PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ACCOLATE 20, potahované tablety {zafirlukastum} Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

Příbalová informace - informace pro uživatele. Ikametin 50 mg, potahované tablety acidum ibandronicum

Příbalová informace - informace pro uživatele. Ikametin 50 mg, potahované tablety acidum ibandronicum Sp.zn.sukls153362/2016 Příbalová informace - informace pro uživatele Ikametin 50 mg, potahované tablety acidum ibandronicum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Ibandronic acid ratiopharm 150 mg potahované tablety acidum ibandronicum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Ibandronic acid ratiopharm 150 mg potahované tablety acidum ibandronicum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls158147/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ibandronic acid ratiopharm 150 mg potahované tablety acidum ibandronicum Přečtěte si pozorně

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls238800/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls238800/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls238800/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE GENDRON 70 mg tablety natrii alendronas trihydricus Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Ibandronate Bluefish 150 mg potahované tablety Acidum ibandronicum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Ibandronate Bluefish 150 mg potahované tablety Acidum ibandronicum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls216961/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ibandronate Bluefish 150 mg potahované tablety Acidum ibandronicum Přečtěte si pozorně

Více

Cynt 0,2 Cynt 0,3 Cynt 0,4 potahované tablety moxonidinum

Cynt 0,2 Cynt 0,3 Cynt 0,4 potahované tablety moxonidinum Příloha č. 1 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls212727/2012, sukls212733/2012 a sukls212739/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cynt 0,2 Cynt 0,3 Cynt 0,4 potahované tablety moxonidinum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. OMACOR 1000 mg měkké tobolky Omega-3 acidorum esteri ethylici 90

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. OMACOR 1000 mg měkké tobolky Omega-3 acidorum esteri ethylici 90 Sp.zn.sukls118606/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE OMACOR 1000 mg měkké tobolky Omega-3 acidorum esteri ethylici 90 Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Ibandronat Apotex 150 mg potahované tablety. acidum ibandronicum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Ibandronat Apotex 150 mg potahované tablety. acidum ibandronicum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls3625/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ibandronat Apotex 150 mg potahované tablety acidum ibandronicum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Siranin 70 mg potahované tablety acidum alendronicum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Siranin 70 mg potahované tablety acidum alendronicum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Siranin 70 mg potahované tablety acidum alendronicum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, a to i v případě

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE 75 mg potahované tablety 150 mg potahované tablety 300 mg potahované tablety irbesartanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. GENDRON 70 mg tablety natrii alendronas trihydricus

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. GENDRON 70 mg tablety natrii alendronas trihydricus Příloha k sp.zn.sukls52133/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE GENDRON 70 mg tablety natrii alendronas trihydricus Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky

Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky sp.zn. sukls74884/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky (tribenosidum, lidocaini hydrochloridum monohydricum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO PACIENTA. Levocetirizin Cipla 5 mg potahované tablety levocetirizini dihydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO PACIENTA. Levocetirizin Cipla 5 mg potahované tablety levocetirizini dihydrochloridum sp.zn. sukls220559/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO PACIENTA Levocetirizin Cipla 5 mg potahované tablety levocetirizini dihydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls197996/2010

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls197996/2010 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls197996/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Anaprex 1 mg potahované tablety anastrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

EMEGAR 2 mg potahované tablety Granisetronum

EMEGAR 2 mg potahované tablety Granisetronum Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls179441/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE EMEGAR 2 mg potahované tablety Granisetronum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls83901/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Přečtěte si pozorně celou

Více

sp.zn. sukls219558/2011

sp.zn. sukls219558/2011 sp.zn. sukls219558/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Talcid žvýkací tablety hydrotalcitum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

1. Co je přípravek Maltofer Fol žvýkací tablety a k čemu se používá. Maltofer Fol se používá k léčbě a prevenci nedostatku železa v organismu.

1. Co je přípravek Maltofer Fol žvýkací tablety a k čemu se používá. Maltofer Fol se používá k léčbě a prevenci nedostatku železa v organismu. sp.zn. sukls238178/2016 Příbalová informace: Informace pro uživatele Maltofer Fol tablety 100 mg / 0,35 mg, žvýkací tablety železo ve formě polymaltosum ferricum / kyselina listová Přečtěte si pozorně

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Betahistin Actavis 8 mg Betahistin Actavis 16 mg tablety. betahistini dihydrochloridum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Betahistin Actavis 8 mg Betahistin Actavis 16 mg tablety. betahistini dihydrochloridum sp.zn. sukls175357/2017 a sukls175360/2017 Příbalová informace: informace pro pacienta Betahistin Actavis 8 mg Betahistin Actavis 16 mg tablety betahistini dihydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Betaserc 16 tablety Betahistini dihydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Betaserc 16 tablety Betahistini dihydrochloridum sp.zn. sukls95495/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Betaserc 16 tablety Betahistini dihydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

EXESTEA 25 mg Potahované tablety Exemestanum

EXESTEA 25 mg Potahované tablety Exemestanum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE EXESTEA 25 mg Potahované tablety Exemestanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. Ikametin 150 mg, potahované tablety acidum ibandronicum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. Ikametin 150 mg, potahované tablety acidum ibandronicum Příloha č. 1b k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls198136/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Ikametin 150 mg, potahované tablety acidum ibandronicum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

sp.zn. sukls209029/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Lodronat 520 520 mg, potahované tablety dinatrii clodronas

sp.zn. sukls209029/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Lodronat 520 520 mg, potahované tablety dinatrii clodronas sp.zn. sukls209029/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Lodronat 520 520 mg, potahované tablety dinatrii clodronas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls /2010 a příloha k sp. zn. sukls213485/2010 a sp. zn.

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls /2010 a příloha k sp. zn. sukls213485/2010 a sp. zn. Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls 217166/2010 a příloha k sp. zn. sukls213485/2010 a sp. zn. sukls213487/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Risedronat Teva 35 mg

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Irbesartan +pharma 75 mg, potahované tablety Irbesartan +pharma 150 mg, potahované tablety Irbesartan +pharma 300 mg, potahované tablety irbesartanum Přečtěte

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls248891/2010

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls248891/2010 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls248891/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE Mertenil 5 mg potahované tablety Mertenil 10 mg potahované tablety Mertenil 20 mg potahované

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro léčivý přípravek dostupný na lékařský předpis PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro léčivý přípravek dostupný na lékařský předpis PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro léčivý přípravek dostupný na lékařský předpis PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Xyzal 5 mg, potahované tablety Levocetirizini dihydrochloridum Přečtěte si pozorně celou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Calumid 50 mg potahované tablety bicalutamidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls76375/2009

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls76375/2009 Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls76375/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Orenzym obalené tablety (takadiastasum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele AESCIN-TEVA. 20 mg, enterosolventní tablety. escinum alfa

Příbalová informace: informace pro uživatele AESCIN-TEVA. 20 mg, enterosolventní tablety. escinum alfa sp.zn. sukls113741/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele AESCIN-TEVA 20 mg, enterosolventní tablety escinum alfa Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Ibandronat Apotex 150 mg potahované tablety. acidum ibandronicum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Ibandronat Apotex 150 mg potahované tablety. acidum ibandronicum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ibandronat Apotex 150 mg potahované tablety acidum ibandronicum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Anastrozol Teva 1 mg Potahované tablety. Anastrozolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Anastrozol Teva 1 mg Potahované tablety. Anastrozolum Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls: 207093/2009 a příloha k sp.zn.sukls27568/2011, sukls8713/2008, sukls49703/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Anastrozol Teva

Více

Příbalová informace - informace pro pacienta Jovesto 5 mg potahované tablety desloratadinum

Příbalová informace - informace pro pacienta Jovesto 5 mg potahované tablety desloratadinum Sp.zn.sukls223310/2015 Příbalová informace - informace pro pacienta Jovesto 5 mg potahované tablety desloratadinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Protevasc 35 mg tablety s prodlouženým uvolňováním trimetazidini dihydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Protevasc 35 mg tablety s prodlouženým uvolňováním trimetazidini dihydrochloridum Příbalová informace: informace pro uživatele Protevasc 3 mg tablety s prodlouženým uvolňováním trimetazidini dihydrochloridum % Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových

Více

1. Co je Apo-Risedronat a k čemu se používá

1. Co je Apo-Risedronat a k čemu se používá Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls199456/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Apo-Risedronat 35 mg potahované tablety natrii risedronas Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Risendros 35 mg potahované tablety natrii risedronas

Příbalová informace: informace pro pacienta. Risendros 35 mg potahované tablety natrii risedronas Sp.zn.sukls25467/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta Risendros 35 mg potahované tablety natrii risedronas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Dorsiflex 200 mg tablety (Mephenoxalonum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Dorsiflex 200 mg tablety (Mephenoxalonum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Dorsiflex 200 mg tablety (Mephenoxalonum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou informaci

Více

Teveten 600 mg, potahované tablety Eprosartanum

Teveten 600 mg, potahované tablety Eprosartanum Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls262738/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Teveten 600 mg, potahované tablety Eprosartanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls17663/2009

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls17663/2009 Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls17663/2009 Příbalová informace: informace pro uživatele Exemestan Teva 25 mg potahované tablety Exemestanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. FINANORM 5 mg potahované tablety (Finasteridum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. FINANORM 5 mg potahované tablety (Finasteridum) Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls68574/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE FINANORM 5 mg potahované tablety (Finasteridum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. FOSAMAX 70 mg 1 x týdně tablety natrii alendronas trihydricus

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. FOSAMAX 70 mg 1 x týdně tablety natrii alendronas trihydricus PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE FOSAMAX 70 mg 1 x týdně tablety natrii alendronas trihydricus Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, a to

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. Alendronat Sandoz 70 tablety natrii alendronas trihydricus

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. Alendronat Sandoz 70 tablety natrii alendronas trihydricus Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls89602/2009 Příloha k sp.zn. sukls21584/2006, sukls25949/2007, sukls48010/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Alendronat Sandoz

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele MELENOR 35 mg potahované tablety natrii risedronas

Příbalová informace: informace pro uživatele MELENOR 35 mg potahované tablety natrii risedronas K opravě Sp.zn.sukls70535/2016 Příbalová informace: informace pro uživatele MELENOR 35 mg potahované tablety natrii risedronas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Canephron Obalené tablety Centaurii herba, Levistici radix, Rosmarini folium

Canephron Obalené tablety Centaurii herba, Levistici radix, Rosmarini folium sp.zn. sukls28537/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Canephron Obalené tablety Centaurii herba, Levistici radix, Rosmarini folium Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Anastrozole Orion 1 mg potahované tablety anastrozolum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Anastrozole Orion 1 mg potahované tablety anastrozolum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls158963/2009 Příbalová informace: Informace pro uživatele Anastrozole Orion 1 mg potahované tablety anastrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Viru-Merz je účinný při léčbě infekce způsobené virem herpes simplex, ale pouze do fáze vzniku puchýřků.

Viru-Merz je účinný při léčbě infekce způsobené virem herpes simplex, ale pouze do fáze vzniku puchýřků. sp.zn.: sukls106117/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Viru-Merz, gel tromantadini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

VERMOX tablety mebendazolum

VERMOX tablety mebendazolum Příbalová informace: informace pro uživatele VERMOX tablety mebendazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat používat, protože obsahuje pro Vás důležité

Více

Cynt 0,2 Cynt 0,3 Cynt 0,4 potahované tablety moxonidinum

Cynt 0,2 Cynt 0,3 Cynt 0,4 potahované tablety moxonidinum sp.zn. sukls122313/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cynt 0,2 Cynt 0,3 Cynt 0,4 potahované tablety moxonidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. OSAGRAND 150 mg potahované tablety acidum ibandronicum

Příbalová informace: informace pro uživatele. OSAGRAND 150 mg potahované tablety acidum ibandronicum Sp.zn. sukls27148/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele OSAGRAND 150 mg potahované tablety acidum ibandronicum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Ibandronate Bluefish 150 mg potahované tablety Acidum ibandronicum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Ibandronate Bluefish 150 mg potahované tablety Acidum ibandronicum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls44668/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 150 mg potahované tablety Acidum ibandronicum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Valsacor 320 mg potahované tablety Valsartanum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Valsacor 320 mg potahované tablety Valsartanum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Valsacor 320 mg potahované tablety Valsartanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE sp.zn. sukls67042/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Zynzol 1 mg potahované tablety anastrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Canocord 4 mg Canocord 8 mg Canocord 16 mg Canocord 32 mg tablety candesartanum cilexetilum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Canocord 4 mg Canocord 8 mg Canocord 16 mg Canocord 32 mg tablety candesartanum cilexetilum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls197551-54/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Canocord 4 mg Canocord 8 mg Canocord 16 mg Canocord 32 mg tablety candesartanum cilexetilum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE- VP

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE- VP Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls237631/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE- VP ZODAC potahované tablety (cetirizini dihydrochloridum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou

Více

Příbalová informace: Informace pro pacienta

Příbalová informace: Informace pro pacienta sp.zn.sukls98480/2015 Příbalová informace: Informace pro pacienta Mucoplant břečťanový sirup proti kašli sirup Léčivá látka: Hederae helicis folii extractum siccum (suchý extrakt z břečťanového listu)

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety Léčivá látka: desloratadinum

Příbalová informace: informace pro pacienta Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety Léčivá látka: desloratadinum Příbalová informace: informace pro pacienta Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety Léčivá látka: desloratadinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CALOFRA 5 mg CALOFRA 10 mg Potahované tablety (Donepezili hydrochloridum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CALOFRA 5 mg CALOFRA 10 mg Potahované tablety (Donepezili hydrochloridum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE CALOFRA 5 mg CALOFRA 10 mg Potahované tablety (Donepezili hydrochloridum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. FOSAMAX 70 mg 1x týdně tablety natrii alendronas trihydricus

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. FOSAMAX 70 mg 1x týdně tablety natrii alendronas trihydricus Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls173515/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE FOSAMAX 70 mg 1x týdně tablety natrii alendronas trihydricus Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Risedronat-ratiopharm 35 mg potahované tablety (Natrii risedronas)

Risedronat-ratiopharm 35 mg potahované tablety (Natrii risedronas) Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls149617/2010 a příloha k sp. zn. sukls6884/2009, sukls101106/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Risedronat-ratiopharm 35 mg potahované

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE. Risedronat Actavis 35 mg Potahované tablety Natrii risedronas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE. Risedronat Actavis 35 mg Potahované tablety Natrii risedronas Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls44289/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Risedronat Actavis 35 mg Potahované tablety Natrii risedronas Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele MELENOR 35 mg potahované tablety natrii risedronas

Příbalová informace: informace pro uživatele MELENOR 35 mg potahované tablety natrii risedronas Sp.zn.sukls60965/2016 Příbalová informace: informace pro uživatele MELENOR 35 mg potahované tablety natrii risedronas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls28004/2011 Příbalová informace informace pro uživatele RISENDROS 35 mg potahované tablety (Natrii risedronas) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Thyrozol 5 Thyrozol 10 Thiamazolum Potahované tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Thyrozol 5 Thyrozol 10 Thiamazolum Potahované tablety sp. zn. sukls193905/2010 a sukls193906/2010 sp. zn. sukls277445/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Thyrozol 5 Thyrozol 10 Thiamazolum Potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok

Příbalová informace: informace pro pacienta. Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok sp.zn.: sukls229282/2011 Příbalová informace: informace pro pacienta Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok polymaltosum ferricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele ANAYA 1 mg potahované tablety anastrozolum

Příbalová informace: Informace pro uživatele ANAYA 1 mg potahované tablety anastrozolum sp.zn.: sukls234027/2012 a sp.zn.: sukls218862/2013 Příbalová informace: Informace pro uživatele ANAYA 1 mg potahované tablety anastrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Sp.zn.sukls265114/2016 a sp.zn.sukls274542/2016

Sp.zn.sukls265114/2016 a sp.zn.sukls274542/2016 Sp.zn.sukls265114/2016 a sp.zn.sukls274542/2016 Příbalová informace: informace pro pacienta Ajax pomeranč a med 3 mg pastilky benzydamini hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve,

Více

Příloha č. 1a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls225298/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls225298/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls225298/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE Panadol Novum 500 mg potahované tablety (paracetamolum) Přečtětě si pozorně celou příbalovou

Více

sp.zn.sukls78453/2015

sp.zn.sukls78453/2015 sp.zn.sukls78453/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Viru-Merz, 10 mg/g, gel tromantadini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele Binabic 150 mg, potahované tablety Bicalutamidum

Příbalová informace: informace pro uživatele Binabic 150 mg, potahované tablety Bicalutamidum Sp.zn. sukls91007/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Binabic 150 mg, potahované tablety Bicalutamidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Flexove 625 mg tablety. Glukosaminum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Flexove 625 mg tablety. Glukosaminum sp.zn.sukls163996/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Flexove 625 mg tablety Glukosaminum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechejte

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls229950/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls229950/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls229950/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Mycosten 10 mg/g Shampoo Ciclopiroxum šampon Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Fluimucil 100 Fluimucil 200 Granule pro přípravu perorálního roztoku Fluimucil 600 Šumivé tablety. (Acetylcysteinum)

Fluimucil 100 Fluimucil 200 Granule pro přípravu perorálního roztoku Fluimucil 600 Šumivé tablety. (Acetylcysteinum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Fluimucil 100 Fluimucil 200 Granule pro přípravu perorálního roztoku Fluimucil 600 Šumivé tablety (Acetylcysteinum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele ISAME 75 mg ISAME 150 mg ISAME 300 mg tablety irbesartanum

Příbalová informace: informace pro uživatele ISAME 75 mg ISAME 150 mg ISAME 300 mg tablety irbesartanum sp.zn.: sukls64413/2015, sukls64414/2015, sukls64415/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele ISAME 75 mg ISAME 150 mg ISAME 300 mg tablety irbesartanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Lodronat 520 520 mg, potahované tablety. dinatrii clodronas

Lodronat 520 520 mg, potahované tablety. dinatrii clodronas sp.zn. sukls180200/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Lodronat 520 520 mg, potahované tablety dinatrii clodronas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CYSAXAL 100 mg tablety. Léčivá látka: Cyproteroni acetas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CYSAXAL 100 mg tablety. Léčivá látka: Cyproteroni acetas PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE CYSAXAL 100 mg tablety Léčivá látka: Cyproteroni acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. EWOFEX 120 mg potahované tablety EWOFEX 180 mg potahované tablety (Fexofenadini hydrochloridum)

Příbalová informace: informace pro uživatele. EWOFEX 120 mg potahované tablety EWOFEX 180 mg potahované tablety (Fexofenadini hydrochloridum) Sp.zn.sukls38468/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele EWOFEX 120 mg potahované tablety EWOFEX 180 mg potahované tablety (Fexofenadini hydrochloridum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Mertenil 40 mg potahované tablety. rosuvastatinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Mertenil 40 mg potahované tablety. rosuvastatinum Sp.zn.sukls55651/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele Mertenil 10 mg potahované tablety Mertenil 20 mg potahované tablety Mertenil 40 mg potahované tablety rosuvastatinum Přečtěte si pozorně

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. Ikametin 150 mg, potahované tablety acidum ibandronicum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. Ikametin 150 mg, potahované tablety acidum ibandronicum Sp.zn.sukls41084/2016 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Ikametin 150 mg, potahované tablety acidum ibandronicum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Lacipil 2 mg Lacipil 4 mg potahované tablety lacidipinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Lacipil 2 mg Lacipil 4 mg potahované tablety lacidipinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Lacipil 2 mg Lacipil 4 mg potahované tablety lacidipinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

ANDROFIN 5 mg Potahované tablety Finasteridum

ANDROFIN 5 mg Potahované tablety Finasteridum Sp.zn.sukls150806/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA ANDROFIN 5 mg Potahované tablety Finasteridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Quamatel 20 mg Quamatel 40 mg potahované tablety famotidinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Quamatel 20 mg Quamatel 40 mg potahované tablety famotidinum Příbalová informace: informace pro uživatele Quamatel 20 mg Quamatel 40 mg potahované tablety famotidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace č. j. MZDR 61316/2014 (sp. zn. sukls204443/2010) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace č. j. MZDR 61316/2014 (sp. zn. sukls204443/2010) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace č. j. MZDR 61316/2014 (sp. zn. sukls204443/2010) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HEDELIX SIRUP Hederae helicis folii extractum spissum (hustý extrakt

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. FINALGON 4 mg/g + 25 mg/g, mast nonivamidum/nicoboxilum

Příbalová informace: informace pro uživatele. FINALGON 4 mg/g + 25 mg/g, mast nonivamidum/nicoboxilum Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls51148/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele FINALGON 4 mg/g + 25 mg/g, mast nonivamidum/nicoboxilum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Cetixin 10 mg, potahované tablety. cetirizini dihydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Cetixin 10 mg, potahované tablety. cetirizini dihydrochloridum Příloha č. 2a k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls151972/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cetixin 10 mg, potahované tablety cetirizini dihydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Anaprex 1 mg potahované tablety anastrozolum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Anaprex 1 mg potahované tablety anastrozolum Sp.zn. sukls2923/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Anaprex 1 mg potahované tablety anastrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Ketosteril potahované tablety

Ketosteril potahované tablety sp.zn. sukls52826/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Ketosteril potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls 212259/2010, sukls212261/2010

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls 212259/2010, sukls212261/2010 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls 212259/2010, sukls212261/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ondansetron Arrow 4 mg Ondansetron Arrow 8 mg potahované tablety

Více