Verze 2.9. z Školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Verze 2.9. z Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

2 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika ŠVP Začlenění průřezových témat 3. Učební plán 3.1. Celkový 3.2. Ročníkový 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk 4.2. Matematika a její aplikace Matematika 4.3. Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 4.4. Člověk a jeho svět Vlastivěda Prvouka Přírodověda 4.5. Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství 4.6. Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis 4.7. Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova 4.8. Člověk a zdraví Rodinná výchova Tělesná výchova 4.9. Člověk a svět práce Člověk a svět práce 5. Školní projekty 5.1. Vznik Československa v roce Děti a příroda Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

3 5.3. Vánoce I.stupeň 5.4. Škola v přírodě 5.5. Odpadky, skládky, suroviny 5.6. Etologie 5.7. Dokument o spolužákovi 5.8. Ferda Mravenec 5.9. Oslavy podzimu Ochrana člověka za mimořádných situací Knihovny Najdi si kamaráda z Velké Británie Vlak Borec školy Nejlepší sprintér Rekord školy Šplhoun roku Vánoce při češtině Vánoce při M Vánoce při Rv Vánoce při D Vánoce při Tv Vánoce při Aj Vánoce při F Vánoce při Z Vánoce při Hv Vánoce při Vv Vánoce při Inf Vánoce při CH 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Přílohy: A1 UČEBNÍ PLÁN PRO ŽÁKY SVP A2 ŠKOLNÍ ŘÁD A3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU A4 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

4 Motivační název: Krok za krokem k vědomostem Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno,Školská 322 IZO: IČ : Adresa: Školská 322, Kladno - Kročehlavy Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Vých Kontakty: Mgr. Dana Menclová, Mgr. Libuše Salačová Telefon: www : 9zs.kladno.indos.cz Fax: Zřizovatel: Název: Statutární město Kladno Kontakt: nám. Starosty Pavla 44, Kladno, Česká republika Telefon Fax www 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy Jsme úplnou školou s ročníkem. Jejími součástmi jsou mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Základní škola sídlí na adrese Školská 322, Kladno Kročehlavy. Vzdělává cca 350 žáků zařazených do tříd běžného typu a do specializovaných tříd dyslektických. Žáci zařazení do školní družiny pracují zpravidla v několika odděleních. Mateřská škola sídlí na odloučeném pracovišti na adrese Divadelní 1740, Kladno a počet tříd se řídí počtem zapsaných dětí ve věku od tří do sedmi let. Vybavení školy Základní škola a ředitelství sídlí ve staré prostorné budově, která je postupně opravována a podle potřeby udržována. V nedávné době proběhla adaptace přepažením řady tříd na dvě menší místnosti. Toto technické opatření umožňuje vyučování žáků s SPU v menších kolektivech, komplikuje však možnost stěhování tříd do jiných pracoven. V budově je 27 tříd a 6 odborných pracoven. Součástí školy je tělocvična a školní hřiště. Na vzhledu vnitřních prostor školy se podílejí žáci i učitelé.učebny pro třídy běžného typu jsou vyhovující. Velikost specializovaných tříd není optimální. V současné době došlo k poklesu Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

5 počtu specializovaných tříd. Uvolněné prostory jsou využívány k relaxaci během přestávek. Žáci 1. stupně mohou využívat spec. pracovnu, která je vybavena speciálními pomůckami a počítači. Na 2. stupni máme k dispozici odborné pracovny fyziky, přírodopisu, hudební výchovy, chemie, dvě počítačové pracovny a cvičnou kuchyňku. Žáci, rodiče i učitelé mohou využít služeb speciálního pedagoga. K pohybovým aktivitám žákům slouží tělocvična, posilovna a školní hřiště. V době přestávek mohou žáci využívat školní občerstvovací automaty. Materiální vybavení školy zatím není optimální a je závislé na finančních možnostech školy. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má cca 24 členů. Jsou zde mladí i zkušení pedagogové. Dvě třetiny učitelů je kvalifikovaných, další si vzdělání doplňují. Ve škole pracuje poradce pro volbu povolání, metodik prevence sociálně patologických jevů a výchovný poradce. Charakteristika žáků Jednu skupinu tvoří žáci žijící v okolí školy a řada z nich se rekrutuje ze sociálně slabších rodin.druhou skupinu tvoří žáci se specifickými poruchami učení. Většina z nich do školy dojíždí. Spolupráce s rodiči Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Na škole pracuje Školská rada dále jen(šr), která se schází 2x ročně. ŠR je vedením školy informována o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. Rodiče se též vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí.. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů. Kladně je rodiči vnímáno pravidelné měsíční hodnocení žáků, zapisované do žákovské knížky. Ze SWOT analýzy vyplynulo, že jednoznačně dávají rodiče přednost konzultacím s jednotlivými učiteli před tř.schůzkami. Problémy se spolupráci s rodiči ve většině případů spočívají v jejich nedůsledném přístupu k přípravě dětí na výuku. Kromě Rady školy pracuje řadu let na škole Klub rodičů, vedený jako Občanské sdružení. Občanské sdružení hospodaří s dobrovolnými finančními příspěvky rodičů a pomáhá tím škole. Dlouhodobé projekty Škola je zapojená do několika dlouhodobých projektů. Jsou to Zdravé zuby, Ochrana člověka za mimořádných událostí, Žákovské práce. V projektu Žákovských prací se každoročně mění téma. Začínáme projekt Kouření a já, jeho realizace probíhá ve spolupráci s Centrem drogové prevence. Na školních Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

6 projektech pedagogové vzájemně spolupracují. Škola dále pořádá kulturněvzdělávací, ozdravné nebo sportovně zaměřené pobyty. Každoročně třídní kolektivy vyjíždějí na řadu exkurzí, školu v přírodě a lyžařský kurz Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV, z analýzy vlastních možností a schopností pedagogického sboru, z požadavků rodičů a navazuje na tradici vzdělávání žáků s SPU. Motivační název programu Krok za krokem k vědomostem odráží způsoby a vyučovací metody využívané ve vzdělávacím procesu s většinou našich žáků, z důvodů jejich SPU a problematického sociálního prostředí. Postupnými kroky chceme docílit, aby byli schopni samostatného myšlení, tvůrčí činnosti a odpovědného rozhodování, chápali obecně uznávané životní a mravní hodnoty, uměli zaujímat demokratické občanské postoje. Cílem ŠVP je, aby získané vědomosti využívali v praktickém životě, chápali jejich význam a jejich vzájemné souvislosti, aby si uvědomovali spřízněnost s přírodou a jejími zákony. Důležitou úlohu v těchto oblastech plní činnost Školní družiny a zaměření zájmových kroužků. ŠVP se zaměřuje zejména na vzdělávání žáků s SPU, kteří mají možnost, v případě reedukace SPU, pokračovat ve vzdělávání ve standardní třídě daného ročníku. Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení Žáci s poruchami učení patří do skupiny žáků se zdravotním postižením ( střední a těžší formy ) nebo do skupiny žáků se zdravotním znevýhodněním ( lehčí formy ).Tyto žáky posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou žáci vřazováni do specializovaných tříd pro žáky se specifickými poruchami učení. Specializované třídy byly na škole postupně zřízeny od 3. do 9. ročníku. Zabezpečují péči o děti se SPU z naší školy a v případě potřeby i dalších kladenských škol. Postupně byl vypracován systém práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Byla vybudována speciální učebna pro výuku těchto žáků, která je vybavena moderními pomůckami a počítači s výukovými a reedukačními programy. Specializovaná výuka - Speciální náprava - 1 hodina týdně - byla začleněná do oblasti Český jazyk a literatura z disponibilní dotace. Reedukace specifických obtížích dyslektických žáků probíhá dle Individuálně vzdělávacích plánů zpracovaných na základě vyšetření v PPP. Obecné podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami: - spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou nebo zdravotnickým zařízením ( diagnostika, doporučení pro výuku, úprava školního prostředí, příprava na povolání ) Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

7 - připravenost učitelů na výuku žáků se specifickými vzdělávacími potřebami - úzká spolupráce vyučujících se zákonnými zástupci - vypracování individuálního vzdělávacího plánu, jeho dodržování a vyhodnocování - vhodná organizace výuky - umožnit žákovi používat vhodné kompenzační a relaxační pomůcky - respektovat zdravotní stav jedince - podporovat nadání a talent žáka - při hodnocení zohlednit druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění. V případě potřeby využíváme možnosti snížení počtu žáků ve třídě a spolupracujeme s dalšími odborníky logopedem, psychologem, psychiatrem, neurologem apod. Speciální výuka probíhá v učebnách a pracovně pro děti se SPU. Ta je vybavena lavicemi, počítači, herním koutkem s kobercem, televizorem a reedukačními pomůckami.při výuce žáci pracují se speciálními pomůckami ( čtecí okénka, bzučáky, tabulemi gramatických jevů atd. ), učebnicemi, speciálními pracovními sešity a čítankami, počítači s výukovými a reedukačními programy. Hodinu zpravidla zahajujeme motivací ( pohybové hry, hádanky, jazykolamy atd. ). Poté přistupujeme k vlastní činnosti. Snažíme se o to, aby žáci měli stále pocit, že si hrají. Pokoušíme se vyzdvihnout jejich klady a necháváme je zažít úspěch.závěr hodiny patří oddechovým chvilkám. Každému jedinci se SPU je vypracován individuální vzdělávací plán. Na jeho tvorbě se podílí vyučující, rodiče a podle potřeby další osoby. SPECIFIKA vzdělávání žáků se SPU na I. stupni * neustálé posilování získaných dovedností prostřednictvím přiměřených metod a respektování osobního tempa žáků * reedukace specifických chyb, např.:záměny písmen a slabik, číslic vynechávání diakritických znamének dvojí čtení * cvičení dovedností:psychomotorické koordinace slabikování sluchové analýzy a syntézy zrakové vnímání pravolevé orientace,rozlišování měkkých a tvrdých slabik * rozvíjení : prostorové představivosti,matematické představivosti,paměti,komunikačních schopností,orientace v čase SPECIFIKA vzdělávání žáků se SPU na 2. stupni Ve výuce žáků je třeba vycházet z jejich dosažené úrovně vědomostí a dovedností.specifika vzdělávání žáků 2. stupně platí jako pro 1. stupeň. Dále se snažíme žáky vést k pocitu odpovědnosti, k poznání sebe sama a tím k poznání důležitosti dodržování zásad psychohygieny práce a vytváření vlastního režimu. Při výuce dbáme na účelné používání názorových pomůcek. Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

8 ŠKOLNÍ DRUŽINA CHARAKTERISTIKA Školní družina je nedílnou součástí naší školy a vhodně doplňuje celý výchovněvzdělávací proces. Respektuje tradice školy, využívá jejich charakteristické podmínky, reaguje na požadavky rodičů a dětí. Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. Protože naše škola je speciálním zařízením se systémem dyslektických tříd, činnost družiny se velkou měrou zaměřuje na tvořivou práci v pracovních a výtvarných činnostech, která je přínosem pro naše žáky z těchto speciálních tříd a napomáhá reedukaci SPU. Poskytuje dětem dostatek prostoru pro spontánní aktivity a dětské plány, zajišťuje dětem dostatečnou možnost projevovat se, bavit se a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem, umožňuje seberealizaci a kompenzuje případné školní neúspěchy. PRIORITY integrace dětí ze speciálních tříd vedení zájmových kroužků péče o nadané děti organizace ozdravných pobytů projekty PÉČE O DĚTI ZE SPECIÁLNÍCH TŘÍD Žákům se speciálními potřebami je podle jejich stupně zvýhodnění a charakteru při zařazení do volnočasových aktivit věnována zvýšená pozornost. - uplatňujeme individuální přístup, používáme odlišné metody hodnocení práce, respektujeme individuální tempo, posilujeme motivaci, uplatňujeme vhodné formy komunikace - úzce spolupracujeme s třídními učiteli, rodiči a školní psycholožkou - respektujeme zdravotní stav jedince - pokoušíme se vyzdvihnout jejich klady a necháváme je zažít úspěch - rozvíjíme jejich vnitřní potenciál a sociální integraci - vytváříme klidné a pohodové prostředí - přihlížíme k jejich požadavkům a přání Žáci ze speciálních tříd jsou integrováni do jednotlivých oddělení školní družiny podle platného zákona. VEDENÍ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ Školní družina nabízí jako doplňkovou činnost volnočasové aktivity pro žáky školy v rámci své činnosti zájmové kroužky s výtvarným, sportovním a pracovním zaměřením.tato forma zájmové činnosti se nám velmi dobře osvědčila a má svou tradici. Kroužky jsou na základěnprůzkumu provedeného mezi rodiči organizovány ročně. Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

9 PÉČE O NADANÉ DĚTI Mimořádně nadaným dětem se snažíme vytvářet dostatečně podnětné prostředí. Nabízíme jim možnost uplatnění tvůrčích sil v zájmových kroužcích, organizovaných školní družinou, nebo účast v oborových soutěžích například sportovních, výtvarných a vědomostních. ORGANIZACE OZDRAVNÝCH POBYTŮ Do ročních plánů činností jsou zapracovány ozdravné pobyty žáků během jarních prázdnin s týdenním programem. Cílem těchto pobytů je realizování některých výstupů z jednotlivých vzdělávacích oblastí, které je přirozené realizovat ve volné přírodě. PROJEKTY Záměry výchovně-vzdělávací práce jsou naplňovány některými projekty. Například: Oslavy podzimu, Vánoce, Oslavy jara, Čarodějný den, Den zdraví Obsah vzdělávání, formy a cíle jsou konkrétně zpracovány ve školním vzdělávacím programu naší školní družiny Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání - pokrytí projektem Ferda Mravenec určen pro ročníky: 2 Knihovny určen pro ročníky: 7 Ochrana člověka za mimořádných situací určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Matematika Matematika 2. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Hudební výchova Hudební výchova Tělesná výchova Tělesná výchova 3. ročník Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

10 Tělesná výchova Tělesná výchova 4. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova 5. ročník Informační a komunikační technologie Informatika Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova 6. ročník Informační a komunikační technologie 6.ročník 7. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura Výchova k občanství Občanská výchova 8. ročník Rodinná výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 9. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Sebepoznání a sebepojetí - pokrytí projektem Oslavy podzimu určen pro ročníky: 1 Vlak určen pro ročníky: 1 Borec školy určen pro ročníky: 6, 7, 8, 9 Nejlepší sprintér určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Rekord školy určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Šplhoun roku Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

11 určen pro ročníky: 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce 1. ročník Prvouka Prvouka Výtvarná výchova Výtvarná výchova 2. ročník Matematika Matematika Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova 3. ročník Tělesná výchova Tělesná výchova 4. ročník Vlastivěda Vlastivěda 5. ročník Informační a komunikační technologie Informatika Tělesná výchova Tělesná výhova 6. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Přírodopis Přírodopis Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 7. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 8. ročník Chemie Chemie Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 9. ročník Výchova k občanství Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

12 Občanská výchova Rodinná výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Seberegulace a sebeorganizace - pokrytí projektem Ferda Mravenec určen pro ročníky: 2 Oslavy podzimu určen pro ročníky: 1 Borec školy určen pro ročníky: 6, 7, 8, 9 Nejlepší sprintér určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Rekord školy určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Šplhoun roku určen pro ročníky: 4, 5, 6, 7, 8, 9 Seberegulace a sebeorganizace - integrace ve výuce 4. ročník Tělesná výchova Tělesná výchova 5. ročník Tělesná výchova Tělesná výhova 7. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Tělesná výchova Tělesná výchova 9. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Psychohygiena - pokrytí projektem Knihovny určen pro ročníky: 7 Psychohygiena - integrace ve výuce 5. ročník Tělesná výchova Tělesná výhova 6. ročník Informační a komunikační technologie 6.ročník 7. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

13 Tělesná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova 9. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Rodinná výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Kreativita - pokrytí projektem Knihovny určen pro ročníky: 7 Vlak určen pro ročníky: 1 Kreativita - integrace ve výuce 2. ročník Výtvarná výchova Výtvarná výchova 3. ročník Matematika Matematika Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 4. ročník Člověk a svět práce Pracovní činnosti 5. ročník Informační a komunikační technologie Informatika Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 6. ročník Informační a komunikační technologie 6.ročník Dějepis Dějepis 7. ročník Výchova k občanství Občanská výchova 8. ročník Člověk a svět práce Pracovní činnosti 9. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Poznávání lidí - integrace ve výuce 2. ročník Prvouka Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

14 Prvouka 3. ročník Prvouka Prvouka 7. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Rodinná výchova Rodinná výchova 8. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 9. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Výchova k občanství Občanská výchova Rodinná výchova Rodinná výchova Mezilidské vztahy - integrace ve výuce 1. ročník Prvouka Prvouka Člověk a svět práce Pracovní činnosti 2. ročník Prvouka Prvouka Tělesná výchova Tělesná výchova 4. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura Tělesná výchova Tělesná výchova 5. ročník Vlastivěda Vlastivěda Tělesná výchova Tělesná výhova 6. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova 7. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Výchova k občanství Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

15 Občanská výchova Rodinná výchova Rodinná výchova 8. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura Cizí jazyk Anglický jazyk; Německý jazyk Výchova k občanství Občanská výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 9. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Rodinná výchova Rodinná výchova Komunikace - pokrytí projektem Knihovny určen pro ročníky: 7 Najdi si kamaráda z Velké Británie určen pro ročníky: 6, 7, 8, 9 Komunikace - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Cizí jazyk Anglický jazyk Prvouka Prvouka 2. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Hudební výchova Hudební výchova 3. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Hudební výchova Hudební výchova 4. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Vlastivěda Vlastivěda Hudební výchova Hudební výchova Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

16 5. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika Matematika Hudební výchova Hudební výchova 6. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura; Český jazyk - sloh Cizí jazyk Německý jazyk Dějepis Dějepis 7. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Výchova k občanství Občanská výchova Rodinná výchova Rodinná výchova 8. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk; Německý jazyk Výchova k občanství Občanská výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 9. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Výchova k občanství Občanská výchova Rodinná výchova Rodinná výchova Kooperace a kompetice - pokrytí projektem Ferda Mravenec určen pro ročníky: 2 Oslavy podzimu určen pro ročníky: 1 Vznik Československa v roce 1918 určen pro ročníky: 5 Kooperace a kompetice - integrace ve výuce 1. ročník Matematika Matematika Prvouka Prvouka Tělesná výchova Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

17 Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 2. ročník Tělesná výchova Tělesná výchova 3. ročník Tělesná výchova Tělesná výchova 4. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika Matematika 6. ročník Dějepis Dějepis 7. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Rodinná výchova Rodinná výchova 8. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 9. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Rodinná výchova Rodinná výchova Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - pokrytí projektem Oslavy podzimu určen pro ročníky: 1 Najdi si kamaráda z Velké Británie určen pro ročníky: 6, 7, 8, 9 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk 2. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Prvouka Prvouka 3. ročník Prvouka Prvouka 4. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura 6. ročník Dějepis Dějepis Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

18 7. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura 8. ročník Matematika Matematika Člověk a svět práce Pracovní činnosti 9. ročník Rodinná výchova Rodinná výchova Hodnoty, postoje, praktická etika - pokrytí projektem Knihovny určen pro ročníky: 7 Vznik Československa v roce 1918 určen pro ročníky: 5 Hodnoty, postoje, praktická etika - integrace ve výuce 5. ročník Tělesná výchova Tělesná výhova 6. ročník Výchova k občanství Občanská výchova 8. ročník Výchova k občanství Občanská výchova 9. ročník Výchova k občanství Občanská výchova VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola - integrace ve výuce 1. ročník Matematika Matematika Prvouka Prvouka Tělesná výchova Tělesná výchova 2. ročník Prvouka Prvouka 6. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Výchova k občanství Občanská výchova Tělesná výchova Tělesná výchova 7. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Tělesná výchova Tělesná výchova 8. ročník Výchova k občanství Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

19 Občanská výchova Tělesná výchova Tělesná výchova 9. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Občan, občanská společnost a stát - pokrytí projektem Vznik Československa v roce 1918 určen pro ročníky: 5 Občan, občanská společnost a stát - integrace ve výuce 2. ročník Prvouka Prvouka 3. ročník Prvouka Prvouka 4. ročník Vlastivěda Vlastivěda 6. ročník Člověk a svět práce Pracovní činnosti 7. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura Výchova k občanství Občanská výchova 8. ročník Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova 9. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova Hudební výchova Hudební výchova Formy participace občanů v politickém životě - integrace ve výuce 4. ročník Vlastivěda Vlastivěda 7. ročník Výchova k občanství Občanská výchova 8. ročník Dějepis Dějepis Výchova k občanství Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

20 Občanská výchova 9. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova Hudební výchova Hudební výchova Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - pokrytí projektem Ochrana člověka za mimořádných situací určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - integrace ve výuce 5. ročník Vlastivěda Vlastivěda 6. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura Dějepis Dějepis 7. ročník Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova 8. ročník Matematika Matematika Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova 9. ročník Výchova k občanství Občanská výchova VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá - integrace ve výuce 3. ročník Tělesná výchova Tělesná výchova 4. ročník Tělesná výchova Tělesná výchova 5. ročník Vlastivěda Vlastivěda Tělesná výchova Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

21 Tělesná výhova 6. ročník Cizí jazyk Německý jazyk Výchova k občanství Občanská výchova Přírodopis Přírodopis 7. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Člověk a svět práce Pracovní činnosti 8. ročník Člověk a svět práce Pracovní činnosti 9. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Výchova k občanství Občanská výchova Chemie Chemie Objevujeme Evropu a svět - integrace ve výuce 4. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk 5. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Vlastivěda Vlastivěda 6. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura Hudební výchova Hudební výchova 7. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Hudební výchova Hudební výchova 8. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk; Německý jazyk 9. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Jsme Evropané - pokrytí projektem Vznik Československa v roce 1918 určen pro ročníky: 5 Najdi si kamaráda z Velké Británie určen pro ročníky: 6, 7, 8, 9 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

22 Jsme Evropané - integrace ve výuce 1. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova 2. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk 3. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk 5. ročník Vlastivěda Vlastivěda 6. ročník Dějepis Dějepis 7. ročník Dějepis Dějepis 8. ročník Dějepis Dějepis 9. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - sloh Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova Přírodopis Přírodopis MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference - integrace ve výuce 5. ročník Vlastivěda Vlastivěda 6. ročník Dějepis Dějepis 9. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Výchova k občanství Občanská výchova Lidské vztahy - pokrytí projektem Oslavy podzimu určen pro ročníky: 1 Najdi si kamaráda z Velké Británie určen pro ročníky: 6, 7, 8, 9 Vlak určen pro ročníky: 1 Lidské vztahy - integrace ve výuce Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

23 1. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Prvouka Prvouka 2. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Cizí jazyk Anglický jazyk Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 3. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 4. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Vlastivěda Vlastivěda Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 5. ročník Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

24 Pracovní činnosti 6. ročník Cizí jazyk Německý jazyk 7. ročník Rodinná výchova Rodinná výchova 8. ročník Člověk a svět práce Pracovní činnosti 9. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Etnický původ - integrace ve výuce 1. ročník Prvouka Prvouka 7. ročník Dějepis Dějepis 8. ročník Fyzika Fyzika Přírodopis Přírodopis 9. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Multikulturalita - pokrytí projektem Najdi si kamaráda z Velké Británie určen pro ročníky: 6, 7, 8, 9 Multikulturalita - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Cizí jazyk Anglický jazyk 2. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk 3. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk 4. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk 6. ročník Cizí jazyk Německý jazyk 7. ročník Výchova k občanství Občanská výchova 8. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Cizí jazyk Anglický jazyk; Německý jazyk Přírodopis Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

25 Přírodopis 9. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Princip sociálního smíru a solidarity - integrace ve výuce 5. ročník Vlastivěda Vlastivěda 8. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Přírodopis Přírodopis 9. ročník Dějepis Dějepis ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy - integrace ve výuce 4. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Přírodověda Přírodověda 6. ročník Dějepis Dějepis Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis 7. ročník Dějepis Dějepis Přírodopis Přírodopis 9. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova Základní podmínky života - pokrytí projektem Ochrana člověka za mimořádných situací určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Borec školy určen pro ročníky: 6, 7, 8, 9 Základní podmínky života - integrace ve výuce 2. ročník Člověk a svět práce Pracovní činnosti 3. ročník Prvouka Prvouka Člověk a svět práce Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

26 Pracovní činnosti 4. ročník Přírodověda Přírodověda Člověk a svět práce Pracovní činnosti 5. ročník Člověk a svět práce Pracovní činnosti 6. ročník Dějepis Dějepis Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Hudební výchova Hudební výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 7. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis 8. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk; Německý jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 9. ročník Dějepis Dějepis Fyzika Fyzika Lidské aktivity a problémy životního prostředí - pokrytí projektem Oslavy podzimu určen pro ročníky: 1 Odpadky, skládky, suroviny určen pro ročníky: 6 Ochrana člověka za mimořádných situací určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Lidské aktivity a problémy životního prostředí - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ) 462 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ) CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+2 0+2

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více