Verze 2.9. z Školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Verze 2.9. z Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

2 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika ŠVP Začlenění průřezových témat 3. Učební plán 3.1. Celkový 3.2. Ročníkový 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk 4.2. Matematika a její aplikace Matematika 4.3. Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 4.4. Člověk a jeho svět Vlastivěda Prvouka Přírodověda 4.5. Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství 4.6. Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis 4.7. Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova 4.8. Člověk a zdraví Rodinná výchova Tělesná výchova 4.9. Člověk a svět práce Člověk a svět práce 5. Školní projekty 5.1. Vznik Československa v roce Děti a příroda Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

3 5.3. Vánoce I.stupeň 5.4. Škola v přírodě 5.5. Odpadky, skládky, suroviny 5.6. Etologie 5.7. Dokument o spolužákovi 5.8. Ferda Mravenec 5.9. Oslavy podzimu Ochrana člověka za mimořádných situací Knihovny Najdi si kamaráda z Velké Británie Vlak Borec školy Nejlepší sprintér Rekord školy Šplhoun roku Vánoce při češtině Vánoce při M Vánoce při Rv Vánoce při D Vánoce při Tv Vánoce při Aj Vánoce při F Vánoce při Z Vánoce při Hv Vánoce při Vv Vánoce při Inf Vánoce při CH 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Přílohy: A1 UČEBNÍ PLÁN PRO ŽÁKY SVP A2 ŠKOLNÍ ŘÁD A3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU A4 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

4 Motivační název: Krok za krokem k vědomostem Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno,Školská 322 IZO: IČ : Adresa: Školská 322, Kladno - Kročehlavy Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Vých Kontakty: Mgr. Dana Menclová, Mgr. Libuše Salačová Telefon: www : 9zs.kladno.indos.cz Fax: Zřizovatel: Název: Statutární město Kladno Kontakt: nám. Starosty Pavla 44, Kladno, Česká republika Telefon Fax www 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy Jsme úplnou školou s ročníkem. Jejími součástmi jsou mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Základní škola sídlí na adrese Školská 322, Kladno Kročehlavy. Vzdělává cca 350 žáků zařazených do tříd běžného typu a do specializovaných tříd dyslektických. Žáci zařazení do školní družiny pracují zpravidla v několika odděleních. Mateřská škola sídlí na odloučeném pracovišti na adrese Divadelní 1740, Kladno a počet tříd se řídí počtem zapsaných dětí ve věku od tří do sedmi let. Vybavení školy Základní škola a ředitelství sídlí ve staré prostorné budově, která je postupně opravována a podle potřeby udržována. V nedávné době proběhla adaptace přepažením řady tříd na dvě menší místnosti. Toto technické opatření umožňuje vyučování žáků s SPU v menších kolektivech, komplikuje však možnost stěhování tříd do jiných pracoven. V budově je 27 tříd a 6 odborných pracoven. Součástí školy je tělocvična a školní hřiště. Na vzhledu vnitřních prostor školy se podílejí žáci i učitelé.učebny pro třídy běžného typu jsou vyhovující. Velikost specializovaných tříd není optimální. V současné době došlo k poklesu Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

5 počtu specializovaných tříd. Uvolněné prostory jsou využívány k relaxaci během přestávek. Žáci 1. stupně mohou využívat spec. pracovnu, která je vybavena speciálními pomůckami a počítači. Na 2. stupni máme k dispozici odborné pracovny fyziky, přírodopisu, hudební výchovy, chemie, dvě počítačové pracovny a cvičnou kuchyňku. Žáci, rodiče i učitelé mohou využít služeb speciálního pedagoga. K pohybovým aktivitám žákům slouží tělocvična, posilovna a školní hřiště. V době přestávek mohou žáci využívat školní občerstvovací automaty. Materiální vybavení školy zatím není optimální a je závislé na finančních možnostech školy. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má cca 24 členů. Jsou zde mladí i zkušení pedagogové. Dvě třetiny učitelů je kvalifikovaných, další si vzdělání doplňují. Ve škole pracuje poradce pro volbu povolání, metodik prevence sociálně patologických jevů a výchovný poradce. Charakteristika žáků Jednu skupinu tvoří žáci žijící v okolí školy a řada z nich se rekrutuje ze sociálně slabších rodin.druhou skupinu tvoří žáci se specifickými poruchami učení. Většina z nich do školy dojíždí. Spolupráce s rodiči Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Na škole pracuje Školská rada dále jen(šr), která se schází 2x ročně. ŠR je vedením školy informována o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. Rodiče se též vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí.. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů. Kladně je rodiči vnímáno pravidelné měsíční hodnocení žáků, zapisované do žákovské knížky. Ze SWOT analýzy vyplynulo, že jednoznačně dávají rodiče přednost konzultacím s jednotlivými učiteli před tř.schůzkami. Problémy se spolupráci s rodiči ve většině případů spočívají v jejich nedůsledném přístupu k přípravě dětí na výuku. Kromě Rady školy pracuje řadu let na škole Klub rodičů, vedený jako Občanské sdružení. Občanské sdružení hospodaří s dobrovolnými finančními příspěvky rodičů a pomáhá tím škole. Dlouhodobé projekty Škola je zapojená do několika dlouhodobých projektů. Jsou to Zdravé zuby, Ochrana člověka za mimořádných událostí, Žákovské práce. V projektu Žákovských prací se každoročně mění téma. Začínáme projekt Kouření a já, jeho realizace probíhá ve spolupráci s Centrem drogové prevence. Na školních Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

6 projektech pedagogové vzájemně spolupracují. Škola dále pořádá kulturněvzdělávací, ozdravné nebo sportovně zaměřené pobyty. Každoročně třídní kolektivy vyjíždějí na řadu exkurzí, školu v přírodě a lyžařský kurz Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV, z analýzy vlastních možností a schopností pedagogického sboru, z požadavků rodičů a navazuje na tradici vzdělávání žáků s SPU. Motivační název programu Krok za krokem k vědomostem odráží způsoby a vyučovací metody využívané ve vzdělávacím procesu s většinou našich žáků, z důvodů jejich SPU a problematického sociálního prostředí. Postupnými kroky chceme docílit, aby byli schopni samostatného myšlení, tvůrčí činnosti a odpovědného rozhodování, chápali obecně uznávané životní a mravní hodnoty, uměli zaujímat demokratické občanské postoje. Cílem ŠVP je, aby získané vědomosti využívali v praktickém životě, chápali jejich význam a jejich vzájemné souvislosti, aby si uvědomovali spřízněnost s přírodou a jejími zákony. Důležitou úlohu v těchto oblastech plní činnost Školní družiny a zaměření zájmových kroužků. ŠVP se zaměřuje zejména na vzdělávání žáků s SPU, kteří mají možnost, v případě reedukace SPU, pokračovat ve vzdělávání ve standardní třídě daného ročníku. Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení Žáci s poruchami učení patří do skupiny žáků se zdravotním postižením ( střední a těžší formy ) nebo do skupiny žáků se zdravotním znevýhodněním ( lehčí formy ).Tyto žáky posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou žáci vřazováni do specializovaných tříd pro žáky se specifickými poruchami učení. Specializované třídy byly na škole postupně zřízeny od 3. do 9. ročníku. Zabezpečují péči o děti se SPU z naší školy a v případě potřeby i dalších kladenských škol. Postupně byl vypracován systém práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Byla vybudována speciální učebna pro výuku těchto žáků, která je vybavena moderními pomůckami a počítači s výukovými a reedukačními programy. Specializovaná výuka - Speciální náprava - 1 hodina týdně - byla začleněná do oblasti Český jazyk a literatura z disponibilní dotace. Reedukace specifických obtížích dyslektických žáků probíhá dle Individuálně vzdělávacích plánů zpracovaných na základě vyšetření v PPP. Obecné podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami: - spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou nebo zdravotnickým zařízením ( diagnostika, doporučení pro výuku, úprava školního prostředí, příprava na povolání ) Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

7 - připravenost učitelů na výuku žáků se specifickými vzdělávacími potřebami - úzká spolupráce vyučujících se zákonnými zástupci - vypracování individuálního vzdělávacího plánu, jeho dodržování a vyhodnocování - vhodná organizace výuky - umožnit žákovi používat vhodné kompenzační a relaxační pomůcky - respektovat zdravotní stav jedince - podporovat nadání a talent žáka - při hodnocení zohlednit druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění. V případě potřeby využíváme možnosti snížení počtu žáků ve třídě a spolupracujeme s dalšími odborníky logopedem, psychologem, psychiatrem, neurologem apod. Speciální výuka probíhá v učebnách a pracovně pro děti se SPU. Ta je vybavena lavicemi, počítači, herním koutkem s kobercem, televizorem a reedukačními pomůckami.při výuce žáci pracují se speciálními pomůckami ( čtecí okénka, bzučáky, tabulemi gramatických jevů atd. ), učebnicemi, speciálními pracovními sešity a čítankami, počítači s výukovými a reedukačními programy. Hodinu zpravidla zahajujeme motivací ( pohybové hry, hádanky, jazykolamy atd. ). Poté přistupujeme k vlastní činnosti. Snažíme se o to, aby žáci měli stále pocit, že si hrají. Pokoušíme se vyzdvihnout jejich klady a necháváme je zažít úspěch.závěr hodiny patří oddechovým chvilkám. Každému jedinci se SPU je vypracován individuální vzdělávací plán. Na jeho tvorbě se podílí vyučující, rodiče a podle potřeby další osoby. SPECIFIKA vzdělávání žáků se SPU na I. stupni * neustálé posilování získaných dovedností prostřednictvím přiměřených metod a respektování osobního tempa žáků * reedukace specifických chyb, např.:záměny písmen a slabik, číslic vynechávání diakritických znamének dvojí čtení * cvičení dovedností:psychomotorické koordinace slabikování sluchové analýzy a syntézy zrakové vnímání pravolevé orientace,rozlišování měkkých a tvrdých slabik * rozvíjení : prostorové představivosti,matematické představivosti,paměti,komunikačních schopností,orientace v čase SPECIFIKA vzdělávání žáků se SPU na 2. stupni Ve výuce žáků je třeba vycházet z jejich dosažené úrovně vědomostí a dovedností.specifika vzdělávání žáků 2. stupně platí jako pro 1. stupeň. Dále se snažíme žáky vést k pocitu odpovědnosti, k poznání sebe sama a tím k poznání důležitosti dodržování zásad psychohygieny práce a vytváření vlastního režimu. Při výuce dbáme na účelné používání názorových pomůcek. Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

8 ŠKOLNÍ DRUŽINA CHARAKTERISTIKA Školní družina je nedílnou součástí naší školy a vhodně doplňuje celý výchovněvzdělávací proces. Respektuje tradice školy, využívá jejich charakteristické podmínky, reaguje na požadavky rodičů a dětí. Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. Protože naše škola je speciálním zařízením se systémem dyslektických tříd, činnost družiny se velkou měrou zaměřuje na tvořivou práci v pracovních a výtvarných činnostech, která je přínosem pro naše žáky z těchto speciálních tříd a napomáhá reedukaci SPU. Poskytuje dětem dostatek prostoru pro spontánní aktivity a dětské plány, zajišťuje dětem dostatečnou možnost projevovat se, bavit se a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem, umožňuje seberealizaci a kompenzuje případné školní neúspěchy. PRIORITY integrace dětí ze speciálních tříd vedení zájmových kroužků péče o nadané děti organizace ozdravných pobytů projekty PÉČE O DĚTI ZE SPECIÁLNÍCH TŘÍD Žákům se speciálními potřebami je podle jejich stupně zvýhodnění a charakteru při zařazení do volnočasových aktivit věnována zvýšená pozornost. - uplatňujeme individuální přístup, používáme odlišné metody hodnocení práce, respektujeme individuální tempo, posilujeme motivaci, uplatňujeme vhodné formy komunikace - úzce spolupracujeme s třídními učiteli, rodiči a školní psycholožkou - respektujeme zdravotní stav jedince - pokoušíme se vyzdvihnout jejich klady a necháváme je zažít úspěch - rozvíjíme jejich vnitřní potenciál a sociální integraci - vytváříme klidné a pohodové prostředí - přihlížíme k jejich požadavkům a přání Žáci ze speciálních tříd jsou integrováni do jednotlivých oddělení školní družiny podle platného zákona. VEDENÍ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ Školní družina nabízí jako doplňkovou činnost volnočasové aktivity pro žáky školy v rámci své činnosti zájmové kroužky s výtvarným, sportovním a pracovním zaměřením.tato forma zájmové činnosti se nám velmi dobře osvědčila a má svou tradici. Kroužky jsou na základěnprůzkumu provedeného mezi rodiči organizovány ročně. Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

9 PÉČE O NADANÉ DĚTI Mimořádně nadaným dětem se snažíme vytvářet dostatečně podnětné prostředí. Nabízíme jim možnost uplatnění tvůrčích sil v zájmových kroužcích, organizovaných školní družinou, nebo účast v oborových soutěžích například sportovních, výtvarných a vědomostních. ORGANIZACE OZDRAVNÝCH POBYTŮ Do ročních plánů činností jsou zapracovány ozdravné pobyty žáků během jarních prázdnin s týdenním programem. Cílem těchto pobytů je realizování některých výstupů z jednotlivých vzdělávacích oblastí, které je přirozené realizovat ve volné přírodě. PROJEKTY Záměry výchovně-vzdělávací práce jsou naplňovány některými projekty. Například: Oslavy podzimu, Vánoce, Oslavy jara, Čarodějný den, Den zdraví Obsah vzdělávání, formy a cíle jsou konkrétně zpracovány ve školním vzdělávacím programu naší školní družiny Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání - pokrytí projektem Ferda Mravenec určen pro ročníky: 2 Knihovny určen pro ročníky: 7 Ochrana člověka za mimořádných situací určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Matematika Matematika 2. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Hudební výchova Hudební výchova Tělesná výchova Tělesná výchova 3. ročník Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

10 Tělesná výchova Tělesná výchova 4. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova 5. ročník Informační a komunikační technologie Informatika Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova 6. ročník Informační a komunikační technologie 6.ročník 7. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura Výchova k občanství Občanská výchova 8. ročník Rodinná výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 9. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Sebepoznání a sebepojetí - pokrytí projektem Oslavy podzimu určen pro ročníky: 1 Vlak určen pro ročníky: 1 Borec školy určen pro ročníky: 6, 7, 8, 9 Nejlepší sprintér určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Rekord školy určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Šplhoun roku Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

11 určen pro ročníky: 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce 1. ročník Prvouka Prvouka Výtvarná výchova Výtvarná výchova 2. ročník Matematika Matematika Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova 3. ročník Tělesná výchova Tělesná výchova 4. ročník Vlastivěda Vlastivěda 5. ročník Informační a komunikační technologie Informatika Tělesná výchova Tělesná výhova 6. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Přírodopis Přírodopis Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 7. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 8. ročník Chemie Chemie Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 9. ročník Výchova k občanství Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

12 Občanská výchova Rodinná výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Seberegulace a sebeorganizace - pokrytí projektem Ferda Mravenec určen pro ročníky: 2 Oslavy podzimu určen pro ročníky: 1 Borec školy určen pro ročníky: 6, 7, 8, 9 Nejlepší sprintér určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Rekord školy určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Šplhoun roku určen pro ročníky: 4, 5, 6, 7, 8, 9 Seberegulace a sebeorganizace - integrace ve výuce 4. ročník Tělesná výchova Tělesná výchova 5. ročník Tělesná výchova Tělesná výhova 7. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Tělesná výchova Tělesná výchova 9. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Psychohygiena - pokrytí projektem Knihovny určen pro ročníky: 7 Psychohygiena - integrace ve výuce 5. ročník Tělesná výchova Tělesná výhova 6. ročník Informační a komunikační technologie 6.ročník 7. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

13 Tělesná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova 9. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Rodinná výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Kreativita - pokrytí projektem Knihovny určen pro ročníky: 7 Vlak určen pro ročníky: 1 Kreativita - integrace ve výuce 2. ročník Výtvarná výchova Výtvarná výchova 3. ročník Matematika Matematika Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 4. ročník Člověk a svět práce Pracovní činnosti 5. ročník Informační a komunikační technologie Informatika Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 6. ročník Informační a komunikační technologie 6.ročník Dějepis Dějepis 7. ročník Výchova k občanství Občanská výchova 8. ročník Člověk a svět práce Pracovní činnosti 9. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Poznávání lidí - integrace ve výuce 2. ročník Prvouka Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

14 Prvouka 3. ročník Prvouka Prvouka 7. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Rodinná výchova Rodinná výchova 8. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 9. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Výchova k občanství Občanská výchova Rodinná výchova Rodinná výchova Mezilidské vztahy - integrace ve výuce 1. ročník Prvouka Prvouka Člověk a svět práce Pracovní činnosti 2. ročník Prvouka Prvouka Tělesná výchova Tělesná výchova 4. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura Tělesná výchova Tělesná výchova 5. ročník Vlastivěda Vlastivěda Tělesná výchova Tělesná výhova 6. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova 7. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Výchova k občanství Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

15 Občanská výchova Rodinná výchova Rodinná výchova 8. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura Cizí jazyk Anglický jazyk; Německý jazyk Výchova k občanství Občanská výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 9. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Rodinná výchova Rodinná výchova Komunikace - pokrytí projektem Knihovny určen pro ročníky: 7 Najdi si kamaráda z Velké Británie určen pro ročníky: 6, 7, 8, 9 Komunikace - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Cizí jazyk Anglický jazyk Prvouka Prvouka 2. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Hudební výchova Hudební výchova 3. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Hudební výchova Hudební výchova 4. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Vlastivěda Vlastivěda Hudební výchova Hudební výchova Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

16 5. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika Matematika Hudební výchova Hudební výchova 6. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura; Český jazyk - sloh Cizí jazyk Německý jazyk Dějepis Dějepis 7. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Výchova k občanství Občanská výchova Rodinná výchova Rodinná výchova 8. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk; Německý jazyk Výchova k občanství Občanská výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 9. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Výchova k občanství Občanská výchova Rodinná výchova Rodinná výchova Kooperace a kompetice - pokrytí projektem Ferda Mravenec určen pro ročníky: 2 Oslavy podzimu určen pro ročníky: 1 Vznik Československa v roce 1918 určen pro ročníky: 5 Kooperace a kompetice - integrace ve výuce 1. ročník Matematika Matematika Prvouka Prvouka Tělesná výchova Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

17 Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 2. ročník Tělesná výchova Tělesná výchova 3. ročník Tělesná výchova Tělesná výchova 4. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika Matematika 6. ročník Dějepis Dějepis 7. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Rodinná výchova Rodinná výchova 8. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 9. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Rodinná výchova Rodinná výchova Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - pokrytí projektem Oslavy podzimu určen pro ročníky: 1 Najdi si kamaráda z Velké Británie určen pro ročníky: 6, 7, 8, 9 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk 2. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Prvouka Prvouka 3. ročník Prvouka Prvouka 4. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura 6. ročník Dějepis Dějepis Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

18 7. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura 8. ročník Matematika Matematika Člověk a svět práce Pracovní činnosti 9. ročník Rodinná výchova Rodinná výchova Hodnoty, postoje, praktická etika - pokrytí projektem Knihovny určen pro ročníky: 7 Vznik Československa v roce 1918 určen pro ročníky: 5 Hodnoty, postoje, praktická etika - integrace ve výuce 5. ročník Tělesná výchova Tělesná výhova 6. ročník Výchova k občanství Občanská výchova 8. ročník Výchova k občanství Občanská výchova 9. ročník Výchova k občanství Občanská výchova VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola - integrace ve výuce 1. ročník Matematika Matematika Prvouka Prvouka Tělesná výchova Tělesná výchova 2. ročník Prvouka Prvouka 6. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Výchova k občanství Občanská výchova Tělesná výchova Tělesná výchova 7. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Tělesná výchova Tělesná výchova 8. ročník Výchova k občanství Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

19 Občanská výchova Tělesná výchova Tělesná výchova 9. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Občan, občanská společnost a stát - pokrytí projektem Vznik Československa v roce 1918 určen pro ročníky: 5 Občan, občanská společnost a stát - integrace ve výuce 2. ročník Prvouka Prvouka 3. ročník Prvouka Prvouka 4. ročník Vlastivěda Vlastivěda 6. ročník Člověk a svět práce Pracovní činnosti 7. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura Výchova k občanství Občanská výchova 8. ročník Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova 9. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova Hudební výchova Hudební výchova Formy participace občanů v politickém životě - integrace ve výuce 4. ročník Vlastivěda Vlastivěda 7. ročník Výchova k občanství Občanská výchova 8. ročník Dějepis Dějepis Výchova k občanství Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

20 Občanská výchova 9. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova Hudební výchova Hudební výchova Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - pokrytí projektem Ochrana člověka za mimořádných situací určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - integrace ve výuce 5. ročník Vlastivěda Vlastivěda 6. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura Dějepis Dějepis 7. ročník Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova 8. ročník Matematika Matematika Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova 9. ročník Výchova k občanství Občanská výchova VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá - integrace ve výuce 3. ročník Tělesná výchova Tělesná výchova 4. ročník Tělesná výchova Tělesná výchova 5. ročník Vlastivěda Vlastivěda Tělesná výchova Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

21 Tělesná výhova 6. ročník Cizí jazyk Německý jazyk Výchova k občanství Občanská výchova Přírodopis Přírodopis 7. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Člověk a svět práce Pracovní činnosti 8. ročník Člověk a svět práce Pracovní činnosti 9. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Výchova k občanství Občanská výchova Chemie Chemie Objevujeme Evropu a svět - integrace ve výuce 4. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk 5. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Vlastivěda Vlastivěda 6. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura Hudební výchova Hudební výchova 7. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Hudební výchova Hudební výchova 8. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk; Německý jazyk 9. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Jsme Evropané - pokrytí projektem Vznik Československa v roce 1918 určen pro ročníky: 5 Najdi si kamaráda z Velké Británie určen pro ročníky: 6, 7, 8, 9 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

22 Jsme Evropané - integrace ve výuce 1. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova 2. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk 3. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk 5. ročník Vlastivěda Vlastivěda 6. ročník Dějepis Dějepis 7. ročník Dějepis Dějepis 8. ročník Dějepis Dějepis 9. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - sloh Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova Přírodopis Přírodopis MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference - integrace ve výuce 5. ročník Vlastivěda Vlastivěda 6. ročník Dějepis Dějepis 9. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Výchova k občanství Občanská výchova Lidské vztahy - pokrytí projektem Oslavy podzimu určen pro ročníky: 1 Najdi si kamaráda z Velké Británie určen pro ročníky: 6, 7, 8, 9 Vlak určen pro ročníky: 1 Lidské vztahy - integrace ve výuce Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

23 1. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Prvouka Prvouka 2. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Cizí jazyk Anglický jazyk Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 3. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 4. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Vlastivěda Vlastivěda Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 5. ročník Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

24 Pracovní činnosti 6. ročník Cizí jazyk Německý jazyk 7. ročník Rodinná výchova Rodinná výchova 8. ročník Člověk a svět práce Pracovní činnosti 9. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Etnický původ - integrace ve výuce 1. ročník Prvouka Prvouka 7. ročník Dějepis Dějepis 8. ročník Fyzika Fyzika Přírodopis Přírodopis 9. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Multikulturalita - pokrytí projektem Najdi si kamaráda z Velké Británie určen pro ročníky: 6, 7, 8, 9 Multikulturalita - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Cizí jazyk Anglický jazyk 2. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk 3. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk 4. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk 6. ročník Cizí jazyk Německý jazyk 7. ročník Výchova k občanství Občanská výchova 8. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Cizí jazyk Anglický jazyk; Německý jazyk Přírodopis Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

25 Přírodopis 9. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Princip sociálního smíru a solidarity - integrace ve výuce 5. ročník Vlastivěda Vlastivěda 8. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Přírodopis Přírodopis 9. ročník Dějepis Dějepis ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy - integrace ve výuce 4. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Přírodověda Přírodověda 6. ročník Dějepis Dějepis Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis 7. ročník Dějepis Dějepis Přírodopis Přírodopis 9. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova Základní podmínky života - pokrytí projektem Ochrana člověka za mimořádných situací určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Borec školy určen pro ročníky: 6, 7, 8, 9 Základní podmínky života - integrace ve výuce 2. ročník Člověk a svět práce Pracovní činnosti 3. ročník Prvouka Prvouka Člověk a svět práce Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

26 Pracovní činnosti 4. ročník Přírodověda Přírodověda Člověk a svět práce Pracovní činnosti 5. ročník Člověk a svět práce Pracovní činnosti 6. ročník Dějepis Dějepis Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Hudební výchova Hudební výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 7. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis 8. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk; Německý jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 9. ročník Dějepis Dějepis Fyzika Fyzika Lidské aktivity a problémy životního prostředí - pokrytí projektem Oslavy podzimu určen pro ročníky: 1 Odpadky, skládky, suroviny určen pro ročníky: 6 Ochrana člověka za mimořádných situací určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Lidské aktivity a problémy životního prostředí - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více