Verze 2.9. z Školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Verze 2.9. z Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

2 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika ŠVP Začlenění průřezových témat 3. Učební plán 3.1. Celkový 3.2. Ročníkový 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk 4.2. Matematika a její aplikace Matematika 4.3. Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 4.4. Člověk a jeho svět Vlastivěda Prvouka Přírodověda 4.5. Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství 4.6. Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis 4.7. Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova 4.8. Člověk a zdraví Rodinná výchova Tělesná výchova 4.9. Člověk a svět práce Člověk a svět práce 5. Školní projekty 5.1. Vznik Československa v roce Děti a příroda Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

3 5.3. Vánoce I.stupeň 5.4. Škola v přírodě 5.5. Odpadky, skládky, suroviny 5.6. Etologie 5.7. Dokument o spolužákovi 5.8. Ferda Mravenec 5.9. Oslavy podzimu Ochrana člověka za mimořádných situací Knihovny Najdi si kamaráda z Velké Británie Vlak Borec školy Nejlepší sprintér Rekord školy Šplhoun roku Vánoce při češtině Vánoce při M Vánoce při Rv Vánoce při D Vánoce při Tv Vánoce při Aj Vánoce při F Vánoce při Z Vánoce při Hv Vánoce při Vv Vánoce při Inf Vánoce při CH 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Přílohy: A1 UČEBNÍ PLÁN PRO ŽÁKY SVP A2 ŠKOLNÍ ŘÁD A3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU A4 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

4 Motivační název: Krok za krokem k vědomostem Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno,Školská 322 IZO: IČ : Adresa: Školská 322, Kladno - Kročehlavy Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Vých Kontakty: Mgr. Dana Menclová, Mgr. Libuše Salačová Telefon: www : 9zs.kladno.indos.cz Fax: Zřizovatel: Název: Statutární město Kladno Kontakt: nám. Starosty Pavla 44, Kladno, Česká republika Telefon Fax www 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy Jsme úplnou školou s ročníkem. Jejími součástmi jsou mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Základní škola sídlí na adrese Školská 322, Kladno Kročehlavy. Vzdělává cca 350 žáků zařazených do tříd běžného typu a do specializovaných tříd dyslektických. Žáci zařazení do školní družiny pracují zpravidla v několika odděleních. Mateřská škola sídlí na odloučeném pracovišti na adrese Divadelní 1740, Kladno a počet tříd se řídí počtem zapsaných dětí ve věku od tří do sedmi let. Vybavení školy Základní škola a ředitelství sídlí ve staré prostorné budově, která je postupně opravována a podle potřeby udržována. V nedávné době proběhla adaptace přepažením řady tříd na dvě menší místnosti. Toto technické opatření umožňuje vyučování žáků s SPU v menších kolektivech, komplikuje však možnost stěhování tříd do jiných pracoven. V budově je 27 tříd a 6 odborných pracoven. Součástí školy je tělocvična a školní hřiště. Na vzhledu vnitřních prostor školy se podílejí žáci i učitelé.učebny pro třídy běžného typu jsou vyhovující. Velikost specializovaných tříd není optimální. V současné době došlo k poklesu Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

5 počtu specializovaných tříd. Uvolněné prostory jsou využívány k relaxaci během přestávek. Žáci 1. stupně mohou využívat spec. pracovnu, která je vybavena speciálními pomůckami a počítači. Na 2. stupni máme k dispozici odborné pracovny fyziky, přírodopisu, hudební výchovy, chemie, dvě počítačové pracovny a cvičnou kuchyňku. Žáci, rodiče i učitelé mohou využít služeb speciálního pedagoga. K pohybovým aktivitám žákům slouží tělocvična, posilovna a školní hřiště. V době přestávek mohou žáci využívat školní občerstvovací automaty. Materiální vybavení školy zatím není optimální a je závislé na finančních možnostech školy. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má cca 24 členů. Jsou zde mladí i zkušení pedagogové. Dvě třetiny učitelů je kvalifikovaných, další si vzdělání doplňují. Ve škole pracuje poradce pro volbu povolání, metodik prevence sociálně patologických jevů a výchovný poradce. Charakteristika žáků Jednu skupinu tvoří žáci žijící v okolí školy a řada z nich se rekrutuje ze sociálně slabších rodin.druhou skupinu tvoří žáci se specifickými poruchami učení. Většina z nich do školy dojíždí. Spolupráce s rodiči Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Na škole pracuje Školská rada dále jen(šr), která se schází 2x ročně. ŠR je vedením školy informována o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. Rodiče se též vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí.. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů. Kladně je rodiči vnímáno pravidelné měsíční hodnocení žáků, zapisované do žákovské knížky. Ze SWOT analýzy vyplynulo, že jednoznačně dávají rodiče přednost konzultacím s jednotlivými učiteli před tř.schůzkami. Problémy se spolupráci s rodiči ve většině případů spočívají v jejich nedůsledném přístupu k přípravě dětí na výuku. Kromě Rady školy pracuje řadu let na škole Klub rodičů, vedený jako Občanské sdružení. Občanské sdružení hospodaří s dobrovolnými finančními příspěvky rodičů a pomáhá tím škole. Dlouhodobé projekty Škola je zapojená do několika dlouhodobých projektů. Jsou to Zdravé zuby, Ochrana člověka za mimořádných událostí, Žákovské práce. V projektu Žákovských prací se každoročně mění téma. Začínáme projekt Kouření a já, jeho realizace probíhá ve spolupráci s Centrem drogové prevence. Na školních Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

6 projektech pedagogové vzájemně spolupracují. Škola dále pořádá kulturněvzdělávací, ozdravné nebo sportovně zaměřené pobyty. Každoročně třídní kolektivy vyjíždějí na řadu exkurzí, školu v přírodě a lyžařský kurz Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV, z analýzy vlastních možností a schopností pedagogického sboru, z požadavků rodičů a navazuje na tradici vzdělávání žáků s SPU. Motivační název programu Krok za krokem k vědomostem odráží způsoby a vyučovací metody využívané ve vzdělávacím procesu s většinou našich žáků, z důvodů jejich SPU a problematického sociálního prostředí. Postupnými kroky chceme docílit, aby byli schopni samostatného myšlení, tvůrčí činnosti a odpovědného rozhodování, chápali obecně uznávané životní a mravní hodnoty, uměli zaujímat demokratické občanské postoje. Cílem ŠVP je, aby získané vědomosti využívali v praktickém životě, chápali jejich význam a jejich vzájemné souvislosti, aby si uvědomovali spřízněnost s přírodou a jejími zákony. Důležitou úlohu v těchto oblastech plní činnost Školní družiny a zaměření zájmových kroužků. ŠVP se zaměřuje zejména na vzdělávání žáků s SPU, kteří mají možnost, v případě reedukace SPU, pokračovat ve vzdělávání ve standardní třídě daného ročníku. Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení Žáci s poruchami učení patří do skupiny žáků se zdravotním postižením ( střední a těžší formy ) nebo do skupiny žáků se zdravotním znevýhodněním ( lehčí formy ).Tyto žáky posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou žáci vřazováni do specializovaných tříd pro žáky se specifickými poruchami učení. Specializované třídy byly na škole postupně zřízeny od 3. do 9. ročníku. Zabezpečují péči o děti se SPU z naší školy a v případě potřeby i dalších kladenských škol. Postupně byl vypracován systém práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Byla vybudována speciální učebna pro výuku těchto žáků, která je vybavena moderními pomůckami a počítači s výukovými a reedukačními programy. Specializovaná výuka - Speciální náprava - 1 hodina týdně - byla začleněná do oblasti Český jazyk a literatura z disponibilní dotace. Reedukace specifických obtížích dyslektických žáků probíhá dle Individuálně vzdělávacích plánů zpracovaných na základě vyšetření v PPP. Obecné podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami: - spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou nebo zdravotnickým zařízením ( diagnostika, doporučení pro výuku, úprava školního prostředí, příprava na povolání ) Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

7 - připravenost učitelů na výuku žáků se specifickými vzdělávacími potřebami - úzká spolupráce vyučujících se zákonnými zástupci - vypracování individuálního vzdělávacího plánu, jeho dodržování a vyhodnocování - vhodná organizace výuky - umožnit žákovi používat vhodné kompenzační a relaxační pomůcky - respektovat zdravotní stav jedince - podporovat nadání a talent žáka - při hodnocení zohlednit druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění. V případě potřeby využíváme možnosti snížení počtu žáků ve třídě a spolupracujeme s dalšími odborníky logopedem, psychologem, psychiatrem, neurologem apod. Speciální výuka probíhá v učebnách a pracovně pro děti se SPU. Ta je vybavena lavicemi, počítači, herním koutkem s kobercem, televizorem a reedukačními pomůckami.při výuce žáci pracují se speciálními pomůckami ( čtecí okénka, bzučáky, tabulemi gramatických jevů atd. ), učebnicemi, speciálními pracovními sešity a čítankami, počítači s výukovými a reedukačními programy. Hodinu zpravidla zahajujeme motivací ( pohybové hry, hádanky, jazykolamy atd. ). Poté přistupujeme k vlastní činnosti. Snažíme se o to, aby žáci měli stále pocit, že si hrají. Pokoušíme se vyzdvihnout jejich klady a necháváme je zažít úspěch.závěr hodiny patří oddechovým chvilkám. Každému jedinci se SPU je vypracován individuální vzdělávací plán. Na jeho tvorbě se podílí vyučující, rodiče a podle potřeby další osoby. SPECIFIKA vzdělávání žáků se SPU na I. stupni * neustálé posilování získaných dovedností prostřednictvím přiměřených metod a respektování osobního tempa žáků * reedukace specifických chyb, např.:záměny písmen a slabik, číslic vynechávání diakritických znamének dvojí čtení * cvičení dovedností:psychomotorické koordinace slabikování sluchové analýzy a syntézy zrakové vnímání pravolevé orientace,rozlišování měkkých a tvrdých slabik * rozvíjení : prostorové představivosti,matematické představivosti,paměti,komunikačních schopností,orientace v čase SPECIFIKA vzdělávání žáků se SPU na 2. stupni Ve výuce žáků je třeba vycházet z jejich dosažené úrovně vědomostí a dovedností.specifika vzdělávání žáků 2. stupně platí jako pro 1. stupeň. Dále se snažíme žáky vést k pocitu odpovědnosti, k poznání sebe sama a tím k poznání důležitosti dodržování zásad psychohygieny práce a vytváření vlastního režimu. Při výuce dbáme na účelné používání názorových pomůcek. Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

8 ŠKOLNÍ DRUŽINA CHARAKTERISTIKA Školní družina je nedílnou součástí naší školy a vhodně doplňuje celý výchovněvzdělávací proces. Respektuje tradice školy, využívá jejich charakteristické podmínky, reaguje na požadavky rodičů a dětí. Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. Protože naše škola je speciálním zařízením se systémem dyslektických tříd, činnost družiny se velkou měrou zaměřuje na tvořivou práci v pracovních a výtvarných činnostech, která je přínosem pro naše žáky z těchto speciálních tříd a napomáhá reedukaci SPU. Poskytuje dětem dostatek prostoru pro spontánní aktivity a dětské plány, zajišťuje dětem dostatečnou možnost projevovat se, bavit se a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem, umožňuje seberealizaci a kompenzuje případné školní neúspěchy. PRIORITY integrace dětí ze speciálních tříd vedení zájmových kroužků péče o nadané děti organizace ozdravných pobytů projekty PÉČE O DĚTI ZE SPECIÁLNÍCH TŘÍD Žákům se speciálními potřebami je podle jejich stupně zvýhodnění a charakteru při zařazení do volnočasových aktivit věnována zvýšená pozornost. - uplatňujeme individuální přístup, používáme odlišné metody hodnocení práce, respektujeme individuální tempo, posilujeme motivaci, uplatňujeme vhodné formy komunikace - úzce spolupracujeme s třídními učiteli, rodiči a školní psycholožkou - respektujeme zdravotní stav jedince - pokoušíme se vyzdvihnout jejich klady a necháváme je zažít úspěch - rozvíjíme jejich vnitřní potenciál a sociální integraci - vytváříme klidné a pohodové prostředí - přihlížíme k jejich požadavkům a přání Žáci ze speciálních tříd jsou integrováni do jednotlivých oddělení školní družiny podle platného zákona. VEDENÍ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ Školní družina nabízí jako doplňkovou činnost volnočasové aktivity pro žáky školy v rámci své činnosti zájmové kroužky s výtvarným, sportovním a pracovním zaměřením.tato forma zájmové činnosti se nám velmi dobře osvědčila a má svou tradici. Kroužky jsou na základěnprůzkumu provedeného mezi rodiči organizovány ročně. Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

9 PÉČE O NADANÉ DĚTI Mimořádně nadaným dětem se snažíme vytvářet dostatečně podnětné prostředí. Nabízíme jim možnost uplatnění tvůrčích sil v zájmových kroužcích, organizovaných školní družinou, nebo účast v oborových soutěžích například sportovních, výtvarných a vědomostních. ORGANIZACE OZDRAVNÝCH POBYTŮ Do ročních plánů činností jsou zapracovány ozdravné pobyty žáků během jarních prázdnin s týdenním programem. Cílem těchto pobytů je realizování některých výstupů z jednotlivých vzdělávacích oblastí, které je přirozené realizovat ve volné přírodě. PROJEKTY Záměry výchovně-vzdělávací práce jsou naplňovány některými projekty. Například: Oslavy podzimu, Vánoce, Oslavy jara, Čarodějný den, Den zdraví Obsah vzdělávání, formy a cíle jsou konkrétně zpracovány ve školním vzdělávacím programu naší školní družiny Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání - pokrytí projektem Ferda Mravenec určen pro ročníky: 2 Knihovny určen pro ročníky: 7 Ochrana člověka za mimořádných situací určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Matematika Matematika 2. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Hudební výchova Hudební výchova Tělesná výchova Tělesná výchova 3. ročník Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

10 Tělesná výchova Tělesná výchova 4. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova 5. ročník Informační a komunikační technologie Informatika Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova 6. ročník Informační a komunikační technologie 6.ročník 7. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura Výchova k občanství Občanská výchova 8. ročník Rodinná výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 9. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Sebepoznání a sebepojetí - pokrytí projektem Oslavy podzimu určen pro ročníky: 1 Vlak určen pro ročníky: 1 Borec školy určen pro ročníky: 6, 7, 8, 9 Nejlepší sprintér určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Rekord školy určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Šplhoun roku Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

11 určen pro ročníky: 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce 1. ročník Prvouka Prvouka Výtvarná výchova Výtvarná výchova 2. ročník Matematika Matematika Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova 3. ročník Tělesná výchova Tělesná výchova 4. ročník Vlastivěda Vlastivěda 5. ročník Informační a komunikační technologie Informatika Tělesná výchova Tělesná výhova 6. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Přírodopis Přírodopis Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 7. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 8. ročník Chemie Chemie Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 9. ročník Výchova k občanství Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

12 Občanská výchova Rodinná výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Seberegulace a sebeorganizace - pokrytí projektem Ferda Mravenec určen pro ročníky: 2 Oslavy podzimu určen pro ročníky: 1 Borec školy určen pro ročníky: 6, 7, 8, 9 Nejlepší sprintér určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Rekord školy určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Šplhoun roku určen pro ročníky: 4, 5, 6, 7, 8, 9 Seberegulace a sebeorganizace - integrace ve výuce 4. ročník Tělesná výchova Tělesná výchova 5. ročník Tělesná výchova Tělesná výhova 7. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Tělesná výchova Tělesná výchova 9. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Psychohygiena - pokrytí projektem Knihovny určen pro ročníky: 7 Psychohygiena - integrace ve výuce 5. ročník Tělesná výchova Tělesná výhova 6. ročník Informační a komunikační technologie 6.ročník 7. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

13 Tělesná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova 9. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Rodinná výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Kreativita - pokrytí projektem Knihovny určen pro ročníky: 7 Vlak určen pro ročníky: 1 Kreativita - integrace ve výuce 2. ročník Výtvarná výchova Výtvarná výchova 3. ročník Matematika Matematika Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 4. ročník Člověk a svět práce Pracovní činnosti 5. ročník Informační a komunikační technologie Informatika Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 6. ročník Informační a komunikační technologie 6.ročník Dějepis Dějepis 7. ročník Výchova k občanství Občanská výchova 8. ročník Člověk a svět práce Pracovní činnosti 9. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Poznávání lidí - integrace ve výuce 2. ročník Prvouka Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

14 Prvouka 3. ročník Prvouka Prvouka 7. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Rodinná výchova Rodinná výchova 8. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 9. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Výchova k občanství Občanská výchova Rodinná výchova Rodinná výchova Mezilidské vztahy - integrace ve výuce 1. ročník Prvouka Prvouka Člověk a svět práce Pracovní činnosti 2. ročník Prvouka Prvouka Tělesná výchova Tělesná výchova 4. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura Tělesná výchova Tělesná výchova 5. ročník Vlastivěda Vlastivěda Tělesná výchova Tělesná výhova 6. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova 7. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Výchova k občanství Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

15 Občanská výchova Rodinná výchova Rodinná výchova 8. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura Cizí jazyk Anglický jazyk; Německý jazyk Výchova k občanství Občanská výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 9. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Rodinná výchova Rodinná výchova Komunikace - pokrytí projektem Knihovny určen pro ročníky: 7 Najdi si kamaráda z Velké Británie určen pro ročníky: 6, 7, 8, 9 Komunikace - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Cizí jazyk Anglický jazyk Prvouka Prvouka 2. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Hudební výchova Hudební výchova 3. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Hudební výchova Hudební výchova 4. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Vlastivěda Vlastivěda Hudební výchova Hudební výchova Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

16 5. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika Matematika Hudební výchova Hudební výchova 6. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura; Český jazyk - sloh Cizí jazyk Německý jazyk Dějepis Dějepis 7. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Výchova k občanství Občanská výchova Rodinná výchova Rodinná výchova 8. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk; Německý jazyk Výchova k občanství Občanská výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 9. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Výchova k občanství Občanská výchova Rodinná výchova Rodinná výchova Kooperace a kompetice - pokrytí projektem Ferda Mravenec určen pro ročníky: 2 Oslavy podzimu určen pro ročníky: 1 Vznik Československa v roce 1918 určen pro ročníky: 5 Kooperace a kompetice - integrace ve výuce 1. ročník Matematika Matematika Prvouka Prvouka Tělesná výchova Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

17 Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 2. ročník Tělesná výchova Tělesná výchova 3. ročník Tělesná výchova Tělesná výchova 4. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika Matematika 6. ročník Dějepis Dějepis 7. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Rodinná výchova Rodinná výchova 8. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 9. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Rodinná výchova Rodinná výchova Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - pokrytí projektem Oslavy podzimu určen pro ročníky: 1 Najdi si kamaráda z Velké Británie určen pro ročníky: 6, 7, 8, 9 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk 2. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Prvouka Prvouka 3. ročník Prvouka Prvouka 4. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura 6. ročník Dějepis Dějepis Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

18 7. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura 8. ročník Matematika Matematika Člověk a svět práce Pracovní činnosti 9. ročník Rodinná výchova Rodinná výchova Hodnoty, postoje, praktická etika - pokrytí projektem Knihovny určen pro ročníky: 7 Vznik Československa v roce 1918 určen pro ročníky: 5 Hodnoty, postoje, praktická etika - integrace ve výuce 5. ročník Tělesná výchova Tělesná výhova 6. ročník Výchova k občanství Občanská výchova 8. ročník Výchova k občanství Občanská výchova 9. ročník Výchova k občanství Občanská výchova VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola - integrace ve výuce 1. ročník Matematika Matematika Prvouka Prvouka Tělesná výchova Tělesná výchova 2. ročník Prvouka Prvouka 6. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Výchova k občanství Občanská výchova Tělesná výchova Tělesná výchova 7. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Tělesná výchova Tělesná výchova 8. ročník Výchova k občanství Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

19 Občanská výchova Tělesná výchova Tělesná výchova 9. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Občan, občanská společnost a stát - pokrytí projektem Vznik Československa v roce 1918 určen pro ročníky: 5 Občan, občanská společnost a stát - integrace ve výuce 2. ročník Prvouka Prvouka 3. ročník Prvouka Prvouka 4. ročník Vlastivěda Vlastivěda 6. ročník Člověk a svět práce Pracovní činnosti 7. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura Výchova k občanství Občanská výchova 8. ročník Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova 9. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova Hudební výchova Hudební výchova Formy participace občanů v politickém životě - integrace ve výuce 4. ročník Vlastivěda Vlastivěda 7. ročník Výchova k občanství Občanská výchova 8. ročník Dějepis Dějepis Výchova k občanství Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

20 Občanská výchova 9. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova Hudební výchova Hudební výchova Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - pokrytí projektem Ochrana člověka za mimořádných situací určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - integrace ve výuce 5. ročník Vlastivěda Vlastivěda 6. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura Dějepis Dějepis 7. ročník Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova 8. ročník Matematika Matematika Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova 9. ročník Výchova k občanství Občanská výchova VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá - integrace ve výuce 3. ročník Tělesná výchova Tělesná výchova 4. ročník Tělesná výchova Tělesná výchova 5. ročník Vlastivěda Vlastivěda Tělesná výchova Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

21 Tělesná výhova 6. ročník Cizí jazyk Německý jazyk Výchova k občanství Občanská výchova Přírodopis Přírodopis 7. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Člověk a svět práce Pracovní činnosti 8. ročník Člověk a svět práce Pracovní činnosti 9. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Výchova k občanství Občanská výchova Chemie Chemie Objevujeme Evropu a svět - integrace ve výuce 4. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk 5. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Vlastivěda Vlastivěda 6. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura Hudební výchova Hudební výchova 7. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Hudební výchova Hudební výchova 8. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk; Německý jazyk 9. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Jsme Evropané - pokrytí projektem Vznik Československa v roce 1918 určen pro ročníky: 5 Najdi si kamaráda z Velké Británie určen pro ročníky: 6, 7, 8, 9 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

22 Jsme Evropané - integrace ve výuce 1. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova 2. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk 3. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk 5. ročník Vlastivěda Vlastivěda 6. ročník Dějepis Dějepis 7. ročník Dějepis Dějepis 8. ročník Dějepis Dějepis 9. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - sloh Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova Přírodopis Přírodopis MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference - integrace ve výuce 5. ročník Vlastivěda Vlastivěda 6. ročník Dějepis Dějepis 9. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Výchova k občanství Občanská výchova Lidské vztahy - pokrytí projektem Oslavy podzimu určen pro ročníky: 1 Najdi si kamaráda z Velké Británie určen pro ročníky: 6, 7, 8, 9 Vlak určen pro ročníky: 1 Lidské vztahy - integrace ve výuce Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

23 1. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Prvouka Prvouka 2. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Cizí jazyk Anglický jazyk Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 3. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 4. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Vlastivěda Vlastivěda Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 5. ročník Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

24 Pracovní činnosti 6. ročník Cizí jazyk Německý jazyk 7. ročník Rodinná výchova Rodinná výchova 8. ročník Člověk a svět práce Pracovní činnosti 9. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Etnický původ - integrace ve výuce 1. ročník Prvouka Prvouka 7. ročník Dějepis Dějepis 8. ročník Fyzika Fyzika Přírodopis Přírodopis 9. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Multikulturalita - pokrytí projektem Najdi si kamaráda z Velké Británie určen pro ročníky: 6, 7, 8, 9 Multikulturalita - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Cizí jazyk Anglický jazyk 2. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk 3. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk 4. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk 6. ročník Cizí jazyk Německý jazyk 7. ročník Výchova k občanství Občanská výchova 8. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Cizí jazyk Anglický jazyk; Německý jazyk Přírodopis Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

25 Přírodopis 9. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Princip sociálního smíru a solidarity - integrace ve výuce 5. ročník Vlastivěda Vlastivěda 8. ročník Výchova k občanství Občanská výchova Přírodopis Přírodopis 9. ročník Dějepis Dějepis ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy - integrace ve výuce 4. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Přírodověda Přírodověda 6. ročník Dějepis Dějepis Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis 7. ročník Dějepis Dějepis Přírodopis Přírodopis 9. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova Základní podmínky života - pokrytí projektem Ochrana člověka za mimořádných situací určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Borec školy určen pro ročníky: 6, 7, 8, 9 Základní podmínky života - integrace ve výuce 2. ročník Člověk a svět práce Pracovní činnosti 3. ročník Prvouka Prvouka Člověk a svět práce Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

26 Pracovní činnosti 4. ročník Přírodověda Přírodověda Člověk a svět práce Pracovní činnosti 5. ročník Člověk a svět práce Pracovní činnosti 6. ročník Dějepis Dějepis Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Hudební výchova Hudební výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 7. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk - literatura Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis 8. ročník Cizí jazyk Anglický jazyk; Německý jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 9. ročník Dějepis Dějepis Fyzika Fyzika Lidské aktivity a problémy životního prostředí - pokrytí projektem Oslavy podzimu určen pro ročníky: 1 Odpadky, skládky, suroviny určen pro ročníky: 6 Ochrana člověka za mimořádných situací určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Lidské aktivity a problémy životního prostředí - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 1 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Německý jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Německý jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více