Statut Centra komunitních služeb města Říčany, o.p.s., byl schválen Správní radou společnosti dne 16. září Článek I. Základní ustanovení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statut Centra komunitních služeb města Říčany, o.p.s., byl schválen Správní radou společnosti dne 16. září Článek I. Základní ustanovení"

Transkript

1 S T A T U T Statut Centra komunitních služeb města Říčany, o.p.s., byl schválen Správní radou společnosti dne 16. září Článek I. Základní ustanovení Dne 23. června 2009 byla zakladatelskou listinou založena obecně prospěšná společnost Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. 1. Název společnosti: Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo společnosti: Masarykovo nám. 83, Říčany 3. IČ: Zakladatelem společnosti je Město Říčany, se sídlem Masarykovo nám. 53, Říčany, IČ: Právní forma: obecně prospěšná společnost zřízená podle zákona č. 248/1995 Sb., v platném znění, o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů. 6. Společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, do oddílu O, vložky č Doba trvání: společnost je založena na dobu neurčitou. Článek II. Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb 1. Společnost bude poskytovat tyto obecně prospěšné služby: a) realizace jednotlivých opatření Komunitního plánu sociálních služeb města Říčany, b) poradenství v oblasti získávání finančních zdrojů k poskytování sociálních služeb, c) zprostředkování informací pro širokou veřejnost o poskytovatelích sociálních služeb, d) pořádání seminářů k otázkám vztahujícím k činnostem, které společnost zajišťuje jako obecně prospěšné služby, e) zajišťování asistenčních služeb, f) zajišťování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 2. Správní rada je oprávněna po předchozím souhlasu zakladatele rozhodnout o rozšíření poskytovaných obecně prospěšných služeb, pokud se v oblasti působení společnosti prokáže jejich potřebnost. Stejně je po předchozím souhlasu zakladatele oprávněna rozhodnout o zrušení služby, pokud o ni není po dobu delší než jeden rok zájem. 3. Společnost při poskytování obecně prospěšných služeb spolupracuje zejména s orgány města Říčany, s orgány veřejné správy a s poskytovateli sociálních služeb. Statut_ Strana 1 (celkem 10) IM

2 Článek III. Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb 1. Společnost bude poskytovat obecně prospěšné služby uvedené v článku II. pro veřejnost a pro všechny uživatele za předem stanovených a stejných podmínek. Obecně prospěšné služby se budou poskytovat v pořadí požadavků vznášených na její aktivity a to až do naplnění disponibilní kapacity společnosti. 2. Obecně prospěšné služby společnosti mohou být na základě rozhodnutí správní rady poskytovány i za úplatu, pokud nebudou prostředky na jejich poskytování získány v dostatečné míře z dotací a jiných veřejných podpor, grantů a darů fyzických a právnických osob. Ceny se stanoví u jednotlivých druhů obecně prospěšných služeb jednotně. Výše úplaty se stanoví tak, aby byly pokryty náklady spojené s poskytováním těchto obecně prospěšných služeb a aby neznemožnila cílové skupině účast v aktivitách společnosti. Ceník obecně prospěšných služeb bude zveřejněn v sídle společnosti. 3. Obecně prospěšné služby společnosti nebudou poskytovány za účelem zisku. Článek IV. Doplňkové služby Společnost může vykonávat na základě rozhodnutí správní rady doplňkové činnosti. Zisk z doplňkové činnosti je určen k zajištění obecně prospěšných služeb a provozu společnosti. Doplňkovou činnost lze vykonávat pouze za předpokladu, že touto činností bude dosaženo lepšího využití kapacit společnosti. Doplňkovou činností nesmí být ohrožena kvalita, rozsah nebo dostupnost společností poskytovaných obecně prospěšných služeb. Orgány společnosti jsou: a) správní rada b) dozorčí rada c) ředitel. 1. Působnost správní rady Článek V. Orgány společnosti Článek VI. Správní rada 1.1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti podle 13 zákona č. 248/1995 Sb., a dále o: - změně a doplnění statutu společnosti, - termínu zveřejnění výroční zprávy, která nesmí být delší než 30. června, - rozsahu plných mocí ředitele společnosti, - změně obecně prospěšných služeb poskytovaných společností po předchozím souhlasu zakladatele, o změně podmínek poskytování obecně prospěšných služeb včetně ceníku služeb, jsou-li poskytovány za úplatu, Statut_ Strana 2 (celkem 10) IM

3 - zřízení poradních orgánů společnosti, jejich členech a zásadách jejich činnosti, - vydávání vnitřních předpisů společnosti Správní rada může své pravomoci přenést na základě plné moci na ředitele společnosti s výjimkou těch, které zákon svěřuje výlučně správní radě. 2. Předseda správní rady 2.1. Správní rada volí předsedu z řad svých členů a odvolává jej z funkce. Předseda svolává a řídí zasedání správní rady. Předseda je povinen svolat správní radu, požádá-li o to člen správní rady, ředitel společnosti nebo zakladatel, není-li členem správní rady. Předseda může pověřit svoláním a řízením správní rady jiného jejího člena Za správní radu navenek jedná její předseda. Podepisování se děje tak, že k názvu společnosti jakkoliv napsanému nebo vytištěnému připojí předseda svůj podpis Předseda správní rady může výkonem svých kompetencí pověřit jiného člena správní rady Ve všech věcech je předseda správní rady oprávněn jednat samostatně. V případě, že jde o dispozici s nemovitým či movitým majetkem, nebo o uzavírání smluv, ze kterých by pro společnost vyplýval závazek nebo pohledávka vyšší než ,- Kč, jednají společně předseda a pověřený člen správní rady. 3. Členství ve správní radě 3.1. Správní rada má tři členy Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, má způsobilost k právním úkonům a není sama ani osoby jí blízké s touto společností v pracovně právním nebo obdobném poměru. Za bezúhonného se pro tyto účely nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin. Bezúhonnost se doloží výpisem z rejstříku trestů Funkční období člena správní rady je tříleté. Funkční období se stanoví pro všechny členy správní rady ve stejné délce, neprovádí se každoroční obměna jedné třetiny členů správní rady. Funkci člena správní rady nelze zastávat déle než dvě po sobě jdoucí funkční období. Po šestiletém členství ve správní radě může být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku. 3.4.Členství ve správní radě zaniká: a) uplynutím funkčního období, b) úmrtím, c) odstoupením, d) odvoláním Pokud člen správní rady přestane splňovat podmínky pro členství uvedené v čl. VI., bod 2.2., nevykonává odpovědně svoji funkci, zejména neúčastní se jednání správní rady nebo poškodí zájmy společnosti, může ho zakladatel odvolat z funkce člena správní rady. Jestliže zakladatel neodvolá člena správní rady bezodkladně, nejpozději do 3 měsíců poté, co je o to správní rada požádala, člena správní rady může odvolat správní rada Zanikne-li členství některého člena správní rady před uplynutím jeho funkčního období, skončí členství nového člena správní rady dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, na jehož místo byl zvolen. Statut_ Strana 3 (celkem 10) IM

4 3.7. V případě skončení členství ve správní radě některého z členů, je zakladatel povinen jmenovat nového člena ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy se o skončení členství tohoto člena dozvěděl Členy první správní rady jsou: Jaromír Jech r.č /316 trvale bytem Legií 1593, Říčany Ing. Ivan Vít r.č /1137 trvale bytem Masarykovo nám. 4, Říčany Jan Kadlec r.č /1490 trvale bytem Štefánikova 247, Říčany 3.9. Za členství ve správní radě nepřísluší jejím členům odměna. Společnost může členům správní rady poskytovat pouze náhradu výdajů do výše určené právním předpisem Práva a povinnosti člena správní rady je nutno vykonávat osobně a nelze je proto přenést na jinou osobu Člen správní rady je povinen vykonávat svoji funkci s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech týkajících se společnosti a její činnosti Člen správní rady nesmí svým jednáním, chováním a rozhodováním poškozovat dobré jméno společnosti Členství ve správní radě společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě téže společnosti. 4. Rozhodování správní rady 4.1. Schůze správní rady je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Není-li správní rada schopna se usnášet, svolá předseda náhradní jednání správní rady tak, aby se konalo do 4 týdnů ode dne původního jednání Při hlasování je hlasovací právo členů správní rady rovné. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady Člen správní rady, který má vlastní zájem na určitém rozhodnutí správní rady, je povinen tuto skutečnost správní radě před takovým rozhodnutím oznámit, o rozhodnutí nehlasuje, avšak z hlediska usnášeníschopnosti správní rady je považován za přítomného Správní rada rozhoduje zpravidla při svých jednáních Správní rada může přijmout rozhodnutí i mimo jednání, a to na základě písemného hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky. V tom případě předseda rozešle návrh rozhodnutí ostatním členům správní rady a tito jsou povinni mu ve lhůtě sedmi dnů ode dne jeho doručení sdělit své stanovisko. Rozhodnutí je přijato jen tehdy, obdrželi-li jeho návrh všichni členové správní rady, žádný z nich nepožadoval jeho projednání při společném jednání Statut_ Strana 4 (celkem 10) IM

5 rady a hlasovala-li pro jeho přijetí potřebná většina členů rady. Souhlas každého jednotlivého člena správní rady s návrhem rozhodnutí musí být doložen buď podpisem připojeným pod plný text daného rozhodnutí, nebo zprávou elektronické pošty nevzbuzující pochybnost o tom, že byla odeslána členem správní rady. Rozhodnutí učiněné mimo jednání musí být přiloženo k zápisu z nejbližšího následujícího jednání správní rady Předsedu správní rady v jeho nepřítomnosti nebo na základě pověření předsedy trvale nebo na určitou dobu v některých úsecích činnosti zastupuje pověřený člen správní rady. Nemůže-li předseda sám určit jiného zástupce, učiní tak svým usnesením sama správní rada Jednání správní rady bude upraveno jednacím řádem. 5. Jednání správní rady 5.1. Správní rada bude svolávána alespoň dvakrát ročně Jednání svolává předseda správní rady písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a dobu jednání a jeho pořad. Pozvánka musí být členům správní rady, dozorčí rady a zakladateli doručena (poštou, faxem nebo elektronickou poštou) nejméně tři dny před jednáním. Se souhlasem správní rady mohou být jejímu zasedání přítomny i další osoby Zakladatel má právo se zúčastnit jejího jednání s hlasem poradním. Požádá-li zakladatel o slovo, musí mu být uděleno. Za zakladatele právnickou osobu se zúčastní jednání správní rady pověřený zástupce Je-li předmětem jednání správní rady schválení rozpočtu nebo jeho změny, či schválení roční uzávěrky a výroční zprávy o činnosti a hospodaření, musí být k pozvánce připojeny rovněž hlavní údaje z obsahu těchto dokumentů s uvedením informace, kdy a kde jsou dokumenty k nahlédnutí pro členy správní rady Zásadní návrhy i protinávrhy k otázkám projednávaným na jednání se předkládají písemně Členové správní rady se mohou v diskusi ke každému návrhu vyjádřit, popřípadě navrhnout jeho pozměnění či doplnění. Po ukončení diskuse se hlasuje nejprve o pozměňovacích a doplňujících návrzích a posléze o návrhu jako celku O jednání správní rady a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který obsahuje: a) místo a dobu jednání správní rady, b) jména přítomných členů správní rady, popřípadě dalších osob, včetně jejich vlastnoručního podpisu, c) usnesení správní rady. K originálu zápisu se přiloží písemné podklady, které byly předmětem jednání Zápis podepisuje zapisovatel, předsedající a ověřovatel. O případných doplněních a změnách v zápisu rozhodnou členové správní rady na svém nejbližším jednání. Zápis spolu s přílohami se uchovává v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání a ještě po dobu deseti let po jejím zániku První řádné jednání správní rady svolá zakladatel nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku společnosti. Statut_ Strana 5 (celkem 10) IM

6 Článek VII. Dozorčí rada 1. Působnost dozorčí rady 1.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti Dozorčí rada: a) přezkoumává roční účetní uzávěrku a výroční zprávu společnosti, b) nejméně jedenkrát ročně podává písemnou zprávu správní radě společnosti o výsledcích své kontrolní činnosti, c) dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou společnosti Dozorčí rada je oprávněna: a) podávat správní radě návrh na odvolání ředitele, b) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje, c) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy společnosti Dozorčí rada je povinna upozornit správní radu na porušení zákonů, zakládací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti bez zbytečného prodlení poté, co se o těchto skutečnostech dozví. V případě, že přes upozornění není sjednána náprava, informuje dozorčí rada zakladatele společnosti a předloží jim návrh dalšího postupu. 2. Členství v dozorčí radě 2.1. Dozorčí rada má tři členy Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, má způsobilost k právním úkonům a není sama ani osoby jí blízké s touto společností v pracovně právním nebo obdobném poměru. Za bezúhonného se pro tyto účely nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin. Bezúhonnost se doloží výpisem z rejstříku trestů Funkční období člena dozorčí rady je tříleté. Funkční období se stanoví pro všechny členy dozorčí rady ve stejné délce, neprovádí se každoroční obměna jedné třetiny členů dozorčí rady. Funkci člena dozorčí rady nelze zastávat déle než dvě po sobě jdoucí funkční období. Po šestiletém členství v dozorčí radě může být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku Členství ve správní radě zaniká: a) uplynutím funkčního období, b) úmrtím, c) odstoupením, d) odvoláním Pro jmenování členů dozorčí rady platí ustanovení čl. VI, odst tohoto statutu obdobně Člen dozorčí rady, kterému zaniklo členství v dozorčí radě uplynutím funkčního období nebo odstoupením, může být jmenován do jiného orgánu společnosti. Statut_ Strana 6 (celkem 10) IM

7 2.7. Zanikne-li členství některého člena dozorčí rady před uplynutím jeho funkčního období, skončí členství nového člena dozorčí rady dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, na jehož místo byl zvolen Pokud člen dozorčí rady přestane splňovat podmínky pro členství uvedené v čl. VII., bod 2.2., nevykonává odpovědně svoji funkci, zejména neúčastní se jednání dozorčí rady nebo poškodí zájmy společnosti, může ho zakladatel odvolat z funkce člena dozorčí rady. Jestliže zakladatel neodvolají člena dozorčí rady bezodkladně, nejpozději do 3 měsíců poté, co je o to dozorčí rada požádala, člena dozorčí rady může odvolat dozorčí rada Členství v dozorčí radě společnosti je neslučitelné s členstvím ve správní radě téže společnosti Členy první dozorčí rady jsou: Ladislav Jaroš r.č /058 trvale bytem Alšova 1347, Říčany PhDr. Martina Blahníková r.č /0325 trvale bytem Jungmannova 5, Říčany Martin Kudrna r.č /1259 trvale bytem Černokostelecká 141, Říčany Za členství v dozorčí radě nepřísluší jejím členům odměna. Společnost může členům dozorčí rady poskytovat pouze náhradu výdajů do výše určené právním předpisem Práva a povinnosti člena dozorčí rady je nutno vykonávat osobně a nelze je proto přenést na jinou osobu Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svoji funkci s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech týkajících se společnosti a její činnosti. 3. Předseda dozorčí rady 3.1. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a odvolává ho z funkce Předseda svolává a řídí zasedání dozorčí rady. Předseda může pověřit svoláním a řízením dozorčí rady jiného jejího člena. 4. Rozhodování dozorčí rady 4.1. Schůze dozorčí rady je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Při hlasování je hlasovací právo členů správní rady rovné. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady nebo toho, kdo je pověřen předsedou dozorčí rady řídit jednání dozorčí rady Dozorčí rada rozhoduje zpravidla při svých jednáních. Statut_ Strana 7 (celkem 10) IM

8 4.5. Dozorčí rada může přijmout rozhodnutí i mimo jednání, a to na základě písemného hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky. V tom případě předseda rozešle návrh rozhodnutí ostatním členům dozorčí rady a tito jsou povinni mu ve lhůtě sedmi dnů ode dne jeho doručení sdělit své stanovisko. Rozhodnutí je přijato jen tehdy, obdrželi-li jeho návrh všichni členové dozorčí rady, žádný z nich nepožadoval jeho projednání při společném jednání rady a hlasovala-li pro jeho přijetí potřebná většina členů rady. Souhlas každého jednotlivého člena dozorčí rady s návrhem rozhodnutí musí být doložen buď podpisem připojeným pod plný text daného rozhodnutí, nebo zprávou elektronické pošty nevzbuzující pochybnost o tom, že byla odeslána členem dozorčí rady. Rozhodnutí učiněné mimo jednání musí být přiloženo k zápisu z nejbližšího následujícího jednání dozorčí rady. 5. Jednání dozorčí rady 5.1. Dozorčí rada se schází dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně Jednání svolává předseda dozorčí rady písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a dobu jednání a jeho pořad. Pozvánka musí být členům dozorčí rady a zakladateli doručena (poštou, faxem nebo elektronickou poštou) nejméně tři dny před jednáním. Se souhlasem dozorčí rady mohou být jejímu zasedání přítomny i další osoby Zakladatel má právo se zúčastnit jejího jednání s hlasem poradním. Požádá-li zakladatel o slovo, musí mu být uděleno. Za zakladatele právnickou osobu se zúčastní jednání dozorčí rady pověřený zástupce Je-li předmětem jednání dozorčí schválení roční uzávěrky a výroční zprávy o činnosti a hospodaření, musí být k pozvánce připojeny rovněž hlavní údaje z obsahu těchto dokumentů s uvedením informace, kdy a kde jsou dokumenty k nahlédnutí pro členy dozorčí rady Členové dozorčí rady se mohou v diskusi ke každému návrhu vyjádřit, popřípadě navrhnout jeho pozměnění či doplnění. Po ukončení diskuse se hlasuje nejprve o pozměňovacích a doplňujících návrzích a posléze o návrhu jako celku O jednání dozorčí rady a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který obsahuje: a) místo a dobu jednání dozorčí rady, b) jména přítomných členů dozorčí rady, popřípadě dalších osob, c) usnesení dozorčí rady. K originálu zápisu se přiloží písemné podklady, které byly předmětem jednání Zápis podepisuje zapisovatel. O případných doplněních a změnách v zápisu rozhodnou členové dozorčí rady na svém nejbližším jednání. Zápis spolu s přílohami se uchovává v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání a ještě po dobu deseti let po jejím zániku Ředitel je výkonným orgánem společnosti. Článek VIII. Ředitel 1.2. Ředitel řídí činnost společnosti, pokud tato není zákonem, zakládací smlouvou nebo statutem vyhrazena do působnosti správní nebo dozorčí rady společnosti Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada, která určuje výši jeho mzdy. Ředitel je v pracovním vztahu ke společnosti. Statut_ Strana 8 (celkem 10) IM

9 1.4. Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, tj. která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, což doloží výpisem z rejstříku trestů ne starším šesti měsíců Ředitel nemůže být členem správní ani dozorčí rady společnosti, je však oprávněn zúčastnit se jednání správní rady společnosti s hlasem poradním Ředitel jedná jménem společnosti navenek v rozsahu plných mocí, které mu udělí správní rada Ředitel v rámci řízení společnosti rozhoduje o: a) způsobech zajištění poskytování služeb a finančních aktivitách, b) věcech týkajících se zaměstnanců společnosti, c) žádostech a přijímání grantů, dotací, darů a sponzorských příspěvků Ředitel společnosti vykonává dále tyto úkoly: a) plní úkoly vyplývající z usnesení správní rady společnosti, b) jedná za společnost s partnery společnosti, c) zastává funkci tiskového mluvčího společnosti, d) spolu se zástupci spolupracujících a kooperujících organizací a institucí vytváří podmínky pro spolupráci s orgány státní správy, samosprávy a dalšími organizacemi v rámci regionu, e) spolupracuje se státními i nestátními organizacemi zejména v oblasti projektů a grantů vyhlašovaných v oblasti sociální a zdravotní, f) připravuje návrh rozpočtu společnosti, výroční zprávu o činnosti a hospodaření, g) řídí chod kanceláře společnosti. Plánuje, řídí a koordinuje činnost zaměstnanců, externích a dobrovolných spolupracovníků. Zodpovídá za personální, technické a programové zajištění a vybavení společnosti. h)uzavírá pracovní smlouvy se zaměstnanci o.p.s. dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a další dohody s jinými právními subjekty, z nichž vyplývají finanční závazky společnosti ve výši nad ,- Kč, uzavírá se souhlasem předsedy správní rady, či s dalším správní radou pověřeným členem tohoto orgánu. ch) zajišťuje provoz webových stránek společnosti, i) zveřejňuje aktuální informace z činnosti společnosti, j)vede komplexní evidenci projektů a ekonomickou agendu společnosti. Článek IX. Hospodaření společnosti 1. Společnost hospodaří v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb. dle rozpočtu schváleného správní radou a vede podvojné účetnictví. Návrh rozpočtu společnosti předkládá ředitel a schvaluje jej správní rada. Stejné podmínky platí i pro schvalování roční účetní uzávěrky a výroční zprávy o činnosti a hospodaření společnosti 2. Podpisování všech dokladů potřebných pro chod společnosti je stanoveno podpisovým řádem schváleným správní radou. 3. Zdrojem financování společnosti jsou zejména: vklad zakladatele, dotace a granty, dary a dědictví, úhrada za poskytované služby. Statut_ Strana 9 (celkem 10) IM

10 Článek X. Výroční zpráva 1. Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době stanovené správní radou, ale nejpozději šest měsíců od skončení sledovaného období, kterým je kalendářní rok. První zprávu zveřejní nejpozději 18 měsíců po vzniku společnosti. 2. Návrh výroční zprávy předkládá ředitel do 31. března dozorčí radě k přezkoumání a správní radě ke schválení. 3. Obsah výroční zprávy se řídí zákonem č. 248/1995 Sb., v platném znění, o obecně prospěšných společnostech. Článek XI. Zrušení společnosti Společnost je možné zrušit jen za podmínek daných zákonem č. 248/1995 Sb., v platném znění. Článek XII. Závěrečná ustanovení 1. Nestanoví-li statut jinak, řídí se právní vztahy společnosti zakládací listinou a zákonem č. 248/1995 Sb., v platném znění, o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů. 2. Tento statut je vyhotoven v deseti stejnopisech, z nichž jeden obdrží zakladatel, šest obdrží členové správní a dozorčí rady, jeden výtisk bude založen v dokumentaci společnosti a dva budou přiloženy k návrhu do rejstříku obecně prospěšných společností. V Říčanech dne: 16. září 2009 Jaromír Jech předseda správní rady Statut_ Strana 10 (celkem 10) IM

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti úprava schválená dne

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti úprava schválená dne Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti úprava schválená dne 20. 6. 2011 Zakladatel: Tomáš Feřtek Zakladatel: Zdeněk Slejška Zakladatelka: Lucie Slejšková jako zakladatelé obecně prospěšné společnosti

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti. zakládací smlouvu. Čl. I. Název a sídlo společnosti. Čl. II. Doba trvání společnosti. Čl.

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti. zakládací smlouvu. Čl. I. Název a sídlo společnosti. Čl. II. Doba trvání společnosti. Čl. Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Zakladatel: Tomáš Feřtek Zakladatel: Zdeněk Slejška Zakladatelka: Lucie Slejšková jako zakladatelé obecně prospěšné společnosti uzavřeli níže uvedeného dne,

Více

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: II. ZAKLÁDACÍ LISTINA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti:------ 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ------ 2. Sídlem obecně prospěšné společnosti je:

Více

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Zakladatel Mgr. Milan Koten r.č.: 571208/1914 trvalého pobytu: Jihlava, Ke Skalce 15 Zakladatel Bc. Martin Kratochvíl r.č.: 831022/4351 trvalého pobytu: Chlumova

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s.

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. (dále jen "Společnost") 1. ZAKLADATELÉ, NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1 Zakladatelem Společnosti je: společnost Josefínka s.r.o., IČ: 246

Více

Statut obecně prospěšné společnosti

Statut obecně prospěšné společnosti Statut obecně prospěšné společnosti Temperi, o.p.s. zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností Č. Budějovice, oddíl O, vložka 235 IČ: 28159179 Čl. I Úvodní ustanovení 1) Dne 2. 8. 2012 uzavřeli,

Více

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti I MY, o.p.s.

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti I MY, o.p.s. Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti I MY, o.p.s. Níže uvedení: Ludmila Dvořáková r. č.: 676206/2021; bytem: Jeronýmova 153/16, 392 01 Soběslav MUDr. Jan Chabr r.č: 400110/049; bytem: 28.října

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Úplné znění zakladatelské listiny Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, J.P. Koubka 4, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8. 6. 2011 založené na základě zákona

Více

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II. ZAKLÁDACÍ LISTNA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ----------------------------------

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA. RADA RODIČŮ PŘI ZŠ MOHYLOVÁ - o. p. s. o založení obecně prospěšné společnosti. uzavřená dnešního dne následujícími zakladateli:

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA. RADA RODIČŮ PŘI ZŠ MOHYLOVÁ - o. p. s. o založení obecně prospěšné společnosti. uzavřená dnešního dne následujícími zakladateli: ZAKLÁDACÍ SMLOUVA o založení obecně prospěšné společnosti RADA RODIČŮ PŘI ZŠ MOHYLOVÁ - o. p. s. uzavřená dnešního dne následujícími zakladateli: panem Janem Kružíkem, bytem Praha 5, Zázvorkova 1997, RČ:

Více

Zakládací listina ústavu

Zakládací listina ústavu Zakládací listina ústavu Čl. I Zakladatel Jméno fyzické osoby: Mgr. Martin Šťastný Trvalé bydliště: Nad Plovárnou 3737/9 r. č.: 660530/1923 (dále jen zakladatel ) Čl. II Název a sídlo ústavu 1. Název ústavu

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, Na Tržišti 727, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8.6.2011 založené na základě zákona

Více

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. MAS Zlatá cesta, o. p. s. (dále jen společnost ) vznikla dne 3. srpna 2006 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA se sídlem nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02, Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009 Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337 I. ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU 1.

Více

Nadačního fondu Moje velké přání

Nadačního fondu Moje velké přání Statut Nadačního fondu Moje velké přání Motto: Nebojte se něco si přát Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond Moje velké přání (dále jen nadační fond ) 2. Sídlem nadační fondu

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

II. Den vyhotovení projektu změny právní formy. III. Zvláštní výhody poskytované společností statutárnímu orgánu nebo jeho členům

II. Den vyhotovení projektu změny právní formy. III. Zvláštní výhody poskytované společností statutárnímu orgánu nebo jeho členům II. Den vyhotovení projektu změny právní formy Den, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy je 31.12.2014 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce čtrnáct). III. Zvláštní výhody poskytované

Více

Statut Nadačního fondu Harmonie

Statut Nadačního fondu Harmonie Statut Nadačního fondu Harmonie Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond Harmonie (dále jen nadační fond ) 2. Sídlem nadačního fondu je Lázeňská 11 č.p. 285, 110 00 Praha 1. 3.

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA o založení obecně prospěšné společnosti

ZAKLÁDACÍ LISTINA o založení obecně prospěšné společnosti ZAKLÁDACÍ LISTINA o založení obecně prospěšné společnosti Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Preambule Obecně prospěšná společnost je zakládána se záměrem napomoci ekonomickému rozvoji

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

STATUT Nadačního fondu Větrník

STATUT Nadačního fondu Větrník STATUT Nadačního fondu Větrník Část I Základní ustanovení Čl. 1 Název, sídlo a vznik nadačního fondu 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond Větrník (dále jen nadační fond ). 2. Sídlem nadačního fondu

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

Úplné znění STATUTU NADACE ČEZ. s t a t u t NADACE ČEZ

Úplné znění STATUTU NADACE ČEZ. s t a t u t NADACE ČEZ Úplné znění STATUTU NADACE ČEZ ve znění změn ze dne 9. 12. 2002, 28. 2. 2003, 7.12. 2005, 26.3.2007, 31.5.2007, 31.3.2008 a 16.6.2008 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649,

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Čl. I Název a sídlo společnosti

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Čl. I Název a sídlo společnosti ZAKLÁDACÍ LISTINA Zakladateli obecně prospěšné společnosti jsou: -------------------------------------------------------- Farní charita Cheb, identifikační číslo 73634409, se sídlem Cheb, Kostelní nám.

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb Zakládací listina obecně prospěšné společnosti MAS. Čl. I Název a sídlo společnosti 1. Název zní: MAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Preambule. Čl. I. ZAKLADATEL. Čl. II. NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI. Čl. III. DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Preambule. Čl. I. ZAKLADATEL. Čl. II. NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI. Čl. III. DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 8/52 ze dne 23. 6. 2011 ZAKLÁDACÍ LISTINA obecně prospěšné společnosti dle 4 zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

Domácí hospic Jordán, o.p.s.

Domácí hospic Jordán, o.p.s. Domácí hospic Jordán, o.p.s. O B S A H S T A N O V ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Čl. I : Základní ustanovení Čl. II: Druh obecně prospěšné společnosti ČÁST DRUHÁ Členství a členské poměry Čl. III: Vznik

Více

JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s.

JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s. Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. náměstí Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec Provozovna: Sladovna, Masarykova 356, 438 01 Žatec JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s.

Více

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé:

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: VZOR Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: 1. Název (právnické osoby):... Sídlo... IČ:... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného soudem v..., odd..., vložka... jednající panem:... a

Více

SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. MAS Lužnicko o.p.s.

SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. MAS Lužnicko o.p.s. SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAS Lužnicko o.p.s. uzavřená dnešního dne podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění, (dále též jen zákon o o.p.s.

Více

STATUT Nadačního fondu Včelička

STATUT Nadačního fondu Včelička STATUT Nadačního fondu Včelička Část I Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo nadačního fondu 1 Název nadačního fondu zní: Včelička - nadační fond pro podporu výchovně - vzdělávací práce s dětmi v rámci

Více

Statut Českého zeleného kříže, o.p.s.

Statut Českého zeleného kříže, o.p.s. Statut Českého zeleného kříže, o.p.s. Preambule Český zelený kříž, o.p.s. pokračuje v činnosti organizace Český zelený kříž pro preventivní lékařství, nadační fond. Cílem je co nejrychlejší uvádění poznatků

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ. I. Název a sídlo. II. Zakladatelé

ÚPLNÉ ZNĚNÍ. I. Název a sídlo. II. Zakladatelé ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ SMLOUVY (dále jen Smlouva ) o založení obecně prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech (dále jen Zákon ) I. Název a sídlo Název: MAS Zubří

Více

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 1 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. Dukelská 145, 379 01 Třeboň IČ: 26075679 DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA o založení obecně prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech.

ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA o založení obecně prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech. ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA o založení obecně prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech. Název: MAS Zubří země o.p.s. I. Název a sídlo Sídlo: Masarykovo náměstí 57,

Více

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.)

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Preambule Pavel Cais r.č.: 481205/078 trvale bytem: Za Pazdernou 2574, 397 01 Písek (dále jen zřizovatel) zřídil nadační listinou ze dne 21. 11. 2013,

Více

STATUT ZLATOHORSKÉHO NADAČNÍHO FONDU. Čl. I Název a sídlo nadačního fondu

STATUT ZLATOHORSKÉHO NADAČNÍHO FONDU. Čl. I Název a sídlo nadačního fondu STATUT ZLATOHORSKÉHO NADAČNÍHO FONDU Čl. I Název a sídlo nadačního fondu Název nadačního fondu zní: Zlatohorský nadační fond (dále jen nadační fond ). Nadační fond má sídlo na adrese: Lázeňská 491, 793

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti 1. Zakládací listina obecně prospěšné společnosti ARCHAIA Praha o.p.s. byla schválena 13. 11. 2000 na valné hromadě občanského sdružení ARCHAIA o.s. (zakladatel). 2. Následně byla 16. 4. 2002 sepsána zakládací

Více

Statut společnosti Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s.

Statut společnosti Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s. Statut společnosti Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s. Preambule Společnost Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s. je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským obchodním

Více

STATUT Nadačního fondu Evraz

STATUT Nadačního fondu Evraz STATUT Nadačního fondu Evraz PR1:\111809\02\2#9T02!.DOC\79211.0003 A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a sídlo nadačního fondu 1.1 Název nadačního fondu je: Nadační fond Evraz (dále jen nadační fond

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti SLADOVNA PÍSEK o.p.s.

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti SLADOVNA PÍSEK o.p.s. Příloha č. 1 ke schválení Město Písek na základě novelizace zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Více

Dodatek č. 1 ke Statutu společnosti HYJÉ koně Zlínského kraje, o.p.s.

Dodatek č. 1 ke Statutu společnosti HYJÉ koně Zlínského kraje, o.p.s. Dodatek č. 1 ke Statutu společnosti HYJÉ koně Zlínského kraje, o.p.s. Preambule V souladu s novelizací zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, je vydáván

Více

Statut Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV. Správní rada Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV vydává tento statut: Část III.

Statut Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV. Správní rada Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV vydává tento statut: Část III. Statut Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV Správní rada Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV vydává tento statut: 1. Název a sídlo nadačního fondu Název: Nadační fond HOSPITAL BROUMOV Sídlo: třída Masarykova

Více

STATUT Nadačního fondu NABLA

STATUT Nadačního fondu NABLA STATUT Nadačního fondu NABLA Článek I. Úvodní ustanovení 1.1 Název a sídlo nadačního fondu: Nadační fond NABLA Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba 1.2 Statut Nadačního fondu NABLA je závazným vnitřním

Více

STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s.

STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s. STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s. Článek I. Název, sídlo, IČO 1. Název: Centrum pro rodinný život, z.s. (dále jen spolek ) 2. Sídlo: Biskupské náměstí 2 779 00 Olomouc 3. IČO: 14615240 Článek

Více

Zakladatelé společnosti Help-in, o.p.s. :

Zakladatelé společnosti Help-in, o.p.s. : Zakladatelé společnosti Help-in, o.p.s. : Ing. Miroslav GERYK, rodné číslo.., trvale bytem.., Petr HOVADÍK, rodné číslo, trvale bytem., rozhodli takto : Celý dosavadní text Zakládací smlouvy o zřízení

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. Čl.I Úvodní ustanovení 1. Dne 19.10.2006 uzavřeli zakladatelé: - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se sídlem Hoření 13,

Více

Statut Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s.

Statut Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s. Statut Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s. Čl. 1 Založení Společnosti pro Jizerské hory Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. byla založena v lednu 1999 a 23.2.1999 zapsána do rejstříku obecně prospěšných

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti. 1. Ekocentrum Oldřichov v Hájích o. p. s.

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti. 1. Ekocentrum Oldřichov v Hájích o. p. s. Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích o. p. s. Článek I. Zakladatelé 1. Liberecký kraj; se sídlem U Jezu 642/2a; 461 80 Liberec 2; PSČ: 461 80; IČ: 70891508. 2. Obec

Více

MAS Zubří země o.p.s.

MAS Zubří země o.p.s. S T A T U T MAS Zubří země o.p.s. O B S A H ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Čl. I : Základní ustanovení Čl. II: Druh obecně prospěšné společnosti ČÁST DRUHÁ Členství a členské poměry Čl. III: Vznik a zásady

Více

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Dne 30. 3. 2006 založili zřizovatelé Ing. Michal Šnobr, nar. 25. 5. 1970, r. č. 700525/1693, trvale bytem Zvolenská 134, 386 01 Strakonice a Ing. Martin Batěk,

Více

STATUT. Nadačního fondu Šance pro děti. 1. Základní ustanovení. 2. Majetek Nadačního fondu

STATUT. Nadačního fondu Šance pro děti. 1. Základní ustanovení. 2. Majetek Nadačního fondu STATUT Nadačního fondu Šance pro děti Nadační fond je účelové sdružení majetku, zřízený pro uskutečňování programů v oblasti protidrogové prevence a programů podpůrných. 1. Základní ustanovení 1.1. Název

Více

Luhačovské Zálesí o.p.s.

Luhačovské Zálesí o.p.s. Úplné znění zakládací listiny obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí o.p.s. Preambule Zakladatelé společnosti, vědomi si společné odpovědnosti za region Luhačovské Zálesí, rozhodli se k založení

Více

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. (dále jen Klub nebo spolek). 2. Sídlo spolku: ZŠ Záhuní 408, 744

Více

Zakládací listina. o b e c n ě p r o s p ě š n é s p o l e č n o s t i. Čl.I. Název obecně prospěšné společnosti

Zakládací listina. o b e c n ě p r o s p ě š n é s p o l e č n o s t i. Čl.I. Název obecně prospěšné společnosti Zakládací listina o b e c n ě p r o s p ě š n é s p o l e č n o s t i Čl.I. Název obecně prospěšné společnosti Obecně prospěšná společnost nese název: Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

Občanské Sdružení BUBEC změnilo v souladu se Zákonem právní formu na obecně prospěšnou společnost dne

Občanské Sdružení BUBEC změnilo v souladu se Zákonem právní formu na obecně prospěšnou společnost dne Statut obecně prospěšné společnosti Bubec Úvodní ustanovení I. Založení společnosti Občanské Sdružení BUBEC změnilo v souladu se Zákonem právní formu na obecně prospěšnou společnost dne 30.10.2013. Společnost

Více

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. I. Úvodní ustanovení 1. Dne 15. července 2003 uzavřeli zakladatelé: 1. Ing. Iva Kršňáková bytem Benešova 474,

Více

S t a n o v y. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno

S t a n o v y. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno S t a n o v y Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno I. Obecná ustanovení 1. Zakládá se občanské sdružení občanů, kteří mají zájem se aktivně podílet na vytváření a naplňování výchovné a vzdělávací koncepce

Více

Zakládací listina. kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost ČLÁNEK II. DOBA TRVÁNÍ A VKLAD

Zakládací listina. kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost ČLÁNEK II. DOBA TRVÁNÍ A VKLAD Zakládací listina kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost Zakladatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR se sídlem Na Harfě 9, poštovní přihrádka

Více

Statut nadačního fondu. STATUT Nadačního fondu Andrey Hlaváčkové. Část A Základní ustanovení. Čl. I Název nadačního fondu

Statut nadačního fondu. STATUT Nadačního fondu Andrey Hlaváčkové. Část A Základní ustanovení. Čl. I Název nadačního fondu Statut nadačního fondu STATUT Nadačního fondu Andrey Hlaváčkové Část A Základní ustanovení Čl. I Název nadačního fondu Název nadačního fondu zní: Nadační fond Andrey Hlaváčkové (dále také jako "fond").

Více

Stanovy APEK. 1 Název a sídlo Asociace. 2 Právní postavení Asociace. 3 Cíl činnosti Asociace. 4 Předmět činnosti Asociace

Stanovy APEK. 1 Název a sídlo Asociace. 2 Právní postavení Asociace. 3 Cíl činnosti Asociace. 4 Předmět činnosti Asociace Stanovy APEK 1 Název a sídlo Asociace 1.1 Název Asociace je "Asociace pro elektronickou komerci", zkráceně APEK. 1.2 Sídlem Asociace je Praha, Sokolská 23, 120 00 Praha 2. 2 Právní postavení Asociace 2.1

Více

STATUT. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. s t a t u t :

STATUT. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. s t a t u t : STATUT VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. IČ 260 04 674, se sídlem Turnov, Jana Palacha 804, PSČ 511 01, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl

Více

Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept)

Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept) Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept) Článek I. Základní pojmy a ustanovení 1. Název společnosti je Olivova dětská léčebna, o.p.s., sídlo společnosti je Olivova 224, 251 01

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech I. Název a sídlo obecně prospěšné společnosti 1.1 název: České zdravotnické fórum, o.p.s. 1.2

Více

Zakládací listina Asistence, o.p.s.

Zakládací listina Asistence, o.p.s. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Zakladatel: Zakládací listina Asistence, o.p.s. Mgr. Stupková Vlasta, rodné číslo: 516023/240, bytem Na Zástřelu 43, 162 00 Praha 6 2. Název společnosti zní Asistence, o.p.s.

Více

Zakládací listina ústavu Mladoboleslavský venkov

Zakládací listina ústavu Mladoboleslavský venkov Zakládací listina ústavu Mladoboleslavský venkov Článek I. Název a sídlo ústavu 1. Název zní: Mladoboleslavský venkov, z. ú, 2. Sídlo ústavu: Šmerhovská 78, Bezno, PSČ 294 29 3. Zakladatel: Ing. Ludmila

Více

Zakládací listina společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen Zakládací listina) ARCHAIA Olomouc o.p.s.

Zakládací listina společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen Zakládací listina) ARCHAIA Olomouc o.p.s. Zakládací listina společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen Zakládací listina) Článek 1 Založení, vznik, sídlo a doba trvání obecně prospěšné společnosti 1.1 Obecně prospěšná společnost ARCHAIA Brno

Více

NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA STATUT NADACE

NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA STATUT NADACE NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro STATUT NADACE HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ čl. 1 Název a sídlo nadace 1. Název nadace: Nadace Jakoubka ze Stříbra 2. Sídlo Nadace Jakoubka ze

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI

STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a sídlo nadačního fondu 1.1 Název nadačního fondu je: Nadační fond Luděk pro Lidi (dále rovněž jako nadační fond

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Čl. I. Zakladatel společnosti

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Čl. I. Zakladatel společnosti ZAKLÁDACÍ LISTINA obecně prospěšné společnosti ve smyslu ustanovení zák. č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen ZOPS ) (jak vyplývá ze změn

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada Statut F-nadace (úplné znění ke dni 30.4.2009) Článek I Základní ustanovení 1. Název nadace je F-nadace (dále jen nadace ), IČO 60449837. Nadace vznikla registrací u Obvodního úřadu v Praze 3 dne 25. července

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy

Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy Stanovy obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. zkrácený název MAS Mikulovsko o.p.s. I) Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost MAS Mikulovsko o.p.s. je založena na

Více

Zakládací smlouva. (podle zákona 248/1995 Sb. ve znění platném od ) Mošnova 2366/45, Praha 5, Česká republika

Zakládací smlouva. (podle zákona 248/1995 Sb. ve znění platném od ) Mošnova 2366/45, Praha 5, Česká republika Zakládací smlouva (podle zákona 248/1995 Sb. ve znění platném od 1. 1. 2011) Čl.I. Název obecně prospěšné společnosti Obecně prospěšná společnost nese název: SIRIRI o. p. s. Čl.lI: Sídlo obecně prospěšné

Více

Návrh na registraci občanského sdružení

Návrh na registraci občanského sdružení Věc: Návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, předkládá přípravný výbor ve složení: Veronika Kolářová, bytem: Bítov 2, 266 01 Beroun r.č. 776105/0660

Více

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut)

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Preambule Archaia Olomouc o.p.s. je česká nestátní nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti. Posláním společnosti

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU Jana Špačková Chalupská r. č.: 6558131074 trvalý pobyt: Sudoměřice u Tábora 125, PSČ 391 36 dále jen jako zakladatelka zakládá dle 402 a násl. zákona č. 82/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s.

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. I. Název a sídlo Název: Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66

Více

Hlava VI Vinařský fond

Hlava VI Vinařský fond Hlava VI Vinařský fond 31 (1) Zřizuje se Vinařský fond (dále jen Fond ) se sídlem v Brně. (2) Fond je právnickou osobou, která hospodaří s vlastním majetkem. Při rozhodování o povinnosti zaplatit odvod

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více