USNESENÍ Z 61. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ Z 61. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214"

Transkript

1 USNESENÍ Z 61. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4671/2016 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření nájemní smlouvy Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Usnesení RM č. 952/ Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 521/113 vč. porostu o výměře cca 130 m 2 v k. ú. Břilice Usnesení RM č. 953/ Záměr prodeje pozemků p. č. KN 282/1 o výměře 705 m 2, p. č. KN 282/2 o výměře 650 m 2, p. č. KN 281/3 o výměře 432 m 2, vše v k. ú. Majdalena Usnesení RM č. 954/ Záměr prodeje p. č. KN 521/85 o výměře 39 m 2, p. č. KN 521/99 o výměře 90 m 2 a části pozemku p. č. KN 521/3 o výměře cca 200 m 2, vše v k. ú. Břilice Usnesení RM č. 955/ Pozemek p. č. KN 3963 v k.ú. Třeboň věcné břemeno - služebnost Usnesení RM č. 956/ Pronájem části pozemku p. č. KN 351/1 k. ú. Třeboň. Usnesení RM č. 957/ Nájem pozemků pro nepodnikatelské účely (zahrádky) v r Usnesení RM č. 958/ Nájem pozemků a nebytových prostor v areálu bývalého ČEVAKu na ul. Na Kopečku Usnesení RM č. 959/ Nájem nebytového prostoru v čp 103/I, Masarykovo nám., Třeboň Usnesení RM č. 960/ Ukončení nájemní smlouvy na části p. č. KN 521/38, p. č. KN 521/14, p. č. KN 521/35, p. č. KN 521/34 o celkové výměře cca m2 v k. ú. Břilice Usnesení RM č. 961/ ) Zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemku p.č. KN 500 pro vlastníka pozemku p. č. KN 570 k. ú. Třeboň 2) Souhlas s bouráním zdi na pozemku p. č. KN 500 k.ú. Třeboň Usnesení RM č. 962/ Zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 993/1, p. č. KN 1021/2 v k. ú. Třeboň. Usnesení RM č. 963/ Zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 1915/345 v k. ú. Třeboň. Usnesení RM č. 964/ Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 851, p. č. KN 886/15 v k. ú. Třeboň. Usnesení RM č. 965/ Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Třeboň. Usnesení RM č. 966/ Udělení souhlasu s provedením vodohospodářských úprav na p. č. KN 425/12 k. ú. Majdalena Usnesení RM č. 967/ Udělení souhlasu se stavbou na p. č. KN 1031 v k. ú. Stará Hlína Výstavba protipovodňové hráze ve Staré Hlíně Usnesení RM č. 968/ Záměr výpůjčky přístavního mola u rybníka Svět Usnesení RM č. 969/ Výpůjčka nebytové prostory v budově bez čp/če, která je součástí pozemku p. č. KN 1011/8 k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 970/ Výpůjčka kaple sv. Jana Nepomuckého na Kopečku Usnesení RM č. 971/ Záměr pronájmu bytu v čp. 127/I Usnesení RM č. 972/ Byt č. 7 v čp. 20/II v ulici Svatopluka Čecha (DPS 3) Usnesení RM č. 973/ Bytová jednotka 645/12 v čp. 645/II v ulici Táboritská 1

2 Usnesení RM č. 974/ Podání výpovědi z nájmu - Dědičová Usnesení RM č. 975/ NP čp. 20/II, Třeboň Hospicová péče sv. Kleofáše, o. p. s. dodatek č. 6 Usnesení RM č. 976/ Jihočeské muzeum v Český Budějovicích smlouva o výpůjčce + podvýpůjčce Usnesení RM č. 977/ Dodatek č. 2 ke smlouvě výpůjčce movitých kulturních památek NPÚ + dodatek č. 2 ke smlouvě o podvýpůjčce movitých kulturních památek Spolek přátel Třeboně Usnesení RM č. 978/ Uzavření pachtovní smlouvy Ing. Jan Kačerovský, K+K Břilice-Gigant Usnesení RM č. 979/ Rozpočtové opatření č přesun mezi položkami - elektrická energie Usnesení RM č. 980/ Dodatek č. 13 k Nájemní smlouvě ze dne Rašelina a.s. Usnesení RM č. 981/ Směrnice o oběhu účetních dokladů - změna č. 7 Usnesení RM č. 982/ Ústřední inventarizační komise vyřazení majetku Usnesení RM č. 983/ Rozpočtové opatření č. 151 přesun mezi položkami TS smlouvy údržba komunikací a údržba veřejného osvětlení Usnesení RM č. 984/ Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o připojení elektrické požární signalizace na pult centrální ochrany pomocí ZDP ze dne , pro dům Štěpánka Netolického v Třeboni a Dodatku č. 4 ke Smlouvě o servisní údržbě požárně bezpečnostního ZPPP ze dne , pro dům KKC Roháč v Třeboni. Usnesení RM č. 985/ Projektová dokumentace pro akci Revitalizace objektu č. p. 20/I a novostavba objektu č. p. 19/I v Třeboni - dodatek č. 1 SOD Usnesení RM č. 986/ Bertiny lázně Třeboň s.r.o. - uzavření slouvy o vypořádání technického zhodnocení Usnesení RM č. 987/ Lázně Aurora s.r.o. - schválení smlouvy o vypořádání technického zhodnocení Usnesení RM č. 988/ Pořízení změny územního plánu na změnu funkčního využití ploch pozemků parc. č. 351/1 a 366/1 v k.ú. Třeboň Usnesení RM č. 989/ Technické služby Třeboň novostavba skladovací haly dodatek č. 1 SOD, rozpočtové opatření č. 152 Usnesení RM č. 990/ Technické služby Třeboň s.r.o. úprava Kalkulačního listu č. 10 k Dodatku č. 13 ke Smlouvě o údržbě veřejné zeleně Usnesení RM č. 991/ Zpráva odboru životního prostředí Usnesení RM č. 43. Rozpočtové opatření č přesun mezi položkami Usnesení RM č. 992/ Rozpočtové opatření č ponížení dotace od Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora muzeí a galerií na zajištění projektu Pořízení jazykových mutací textů pro stálou expozici Centra Třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického a dovybavení výstavních prostor závěsným systémem Usnesení RM č. 993/ Rozpočtové opatření č ponížení dotace od Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora muzeí a galerií na zajištění projektu Výroba propagačních materiálů pro Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického ve třech jazykových mutacích Usnesení RM č. 994/ Dodatek k nájemní smlouvě o pronájmu prostor Usnesení RM č. 995/ Společná roční permanentka pro Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického a Dům přírody Třeboňska 2

3 Usnesení RM č. 996/ Změna provozní doby Centra Třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického a Domu přírody Třeboňska Usnesení RM č. 997/ Smlouva o spolupráci při prodeji vstupenek na kulturní akce v rezervačním systému TRS Usnesení RM č. 998/ Ceník vstupného v rámci služeb Turistického informačního centra Usnesení RM č. 999/ Strategie prorodinných opatření Usnesení RM č. 52. Změna č. 3 Pracovního řádu Usnesení RM č. 1000/ Změna č. 2 Vnitřního předpisu upravujícího pracovněprávní, platové a sociální výhody zaměstnanců a zaměstnankyň Městského úřadu Třeboň, Městské policie Třeboň a uvolněných členů zastupitelstva Usnesení RM č. 1001/ Rozpočtové opatření č. 150 vratka transferu Ministerstva kultury na projekt Třeboňská rybniční krajina vyhodnocení krajinných, urbanistických a architektonických jevů. Usnesení RM č. 1002/ Mandát pro zastoupení města Třeboně v Nadaci Jihočeské cyklostezky. Usnesení RM č. 1003/ Zápis z jednání komise ochrany veřejného pořádku a BESIP ze dne Usnesení RM č. 57. Zápis z jednání bytové komise ze dne Usnesení RM č. 58. Návrh zadávací dokumentace na výběr dodavatele pro realizaci auditu. Usnesení RM č. 1004/ Návrh na stanovení mimořádné odměny jednateli. Usnesení RM č. 1005/ Vyhodnocení motivačních ukazatelů za rok Usnesení RM č. 1006/ Stavba Stezka Třeboň Nová Hlína II. etapa žádost dodavatele o prodloužení termínu dokončení díla do Usnesení RM č. 1007/ Čipové zámky na vstupu do tenisové haly v Bertiných lázní. Usnesení RM č. 1008/ Nouzové tlačítko ve výtahu Bertiných lázní. Usnesení RM č. 1009/ Cestovní pojištění na krátkodobé cesty Dodatek č. 2 k poj. smlouvě Usnesení RM č. 1010/ Opravy rybníků v majetku města (nad rámec běžné údržby v roce 2016), propachtovaných Rybářství Třeboň Hld. a.s. Usnesení RM č. 1011/ Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Lázně Aurora, s.r.o. a dodatků ke smlouvě. Usnesení RM č. 1012/ Usnesení RM č. 1013/ Usnesení RM č. 952/ uzavření nájemní smlouvy mezi městem Třeboň a společností Lázně Aurora s.r.o. (Lázeňská čp. 1001, Třeboň), s účinností od Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Předmětem nájemní smlouvy bude podrobný soupis pronajímaných nemovitostí (stavby, pozemky) v celkové pořizovací hodnotě ,57 Kč a dále pak stanovení výše nájemného za pronájem nemovitého majetku s účinností od ve výši ,00 Kč/rok. Předmět nájmu bude pronajímán za účelem poskytování lázeňské péče a souvisejících služeb dle předmětu podnikání spol. Lázně Aurora s.r.o. (od Slatinné lázně Třeboň s.r.o.) při respektování účelů, ke kterým jsou stavebně určeny. 3

4 Usnesení RM č. 953/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 521/113 o výměře cca 130 m 2 včetně porostu v k. ú. Břilice, za cenu 500,00 Kč/m 2, vlastníku budovy čp. 154 v k. ú. Břilice, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem. Cena porostu byla stanovena znaleckým posudkem č /2016 ve výši 1.090,00 Kč. odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 954/ I. bere na vědomí vyjádření manž. Františka a Marie Zimmerhanslových (Majdalena 161), manž. Josefa a Hany Hrubých (Majdalena 157), manž. Štefana a Milady Dunajových (Majdalena 159), manž. Petra a Jaroslavy Baťových (Majdalena 158), p. Pavla Němečka (Majdalena 162), p. Slávka Urbánka (Majdalena 160) k případnému nájmu částí pozemků p. č. KN 282/1, p. č. KN 282/2, p. č. KN 281/3, vše v k. ú. Majdalena. č. KN 282/2, p. č. KN 281/3, vše v k. ú. Majdalena. I a doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků a to: a) části pozemku p. č. KN 281/3 o výměře cca 167 m 2 (v orientační mapě označeno jako díl A ) v k. ú. Majdalena, za cenu 20,00 Kč/m 2, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, b) části pozemku p. č. KN 281/3 o výměře cca 125 m 2 (v orientační mapě označeno jako díl B ), vlastníkům pozemku p. č. KN 298/14, vše v k. ú. Majdalena, za cenu 20,00 Kč/ m 2, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, c) části pozemku p. č. KN 281/3 o výměře cca 70 m 2 (v orientační mapě označeno jako díl C ), vlastníkům pozemku p. č. KN 298/15, vše v k. ú. Majdalena, za cenu 20,00 Kč/ m 2, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, d) části pozemku p. č. KN 281/3 o výměře cca 60 m 2 (v orientační mapě označeno jako díl D ) a části pozemku p. č. KN 282/2 o výměře cca 97 m 2 (v orientační mapě označeno jako díl E ), vlastníkům pozemku p. č. KN 298/16, vše v k. ú. Majdalena, za cenu 20,00 Kč/m2, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, e) pozemku p. č. KN 282/1 o výměře 705 m 2, části pozemku p. č. KN 282/2 o výměře cca 253 m 2 (v orientační mapě označeno jako díl H ) a části pozemku p. č. KN 281/3 o výměře cca 10 m 2 (v orientační mapě označeno jako díl G ), vše v k. ú. Majdalena, za cenu 20,00 Kč/m2, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, f) části pozemku p. č. KN 282/2 o výměře cca 300 m 2 (v orientační mapě označeno jako díl F ) v k. ú. Majdalena, za cenu 20,00 Kč/ m 2, podílovému spoluvlastníku pozemku p. č. KN 298/18 panu Pavlu Němečkovi, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem. I odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 955/ I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. KN 521/85 o výměře 39 m 2, p. č. KN 521/99 o výměře 90 m 2 a části p. č. KN 521/3 o výměře cca 200 m 2, vše v k. ú. Břilice. odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 956/ zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. KN 3963 k. ú. Třeboň ve vlastnictví pana Václava Šnorka (Příbraz 15), které bude spočívat v právu přesahu střechy seníku umístěného na pozemku p. č. KN 3962 k. ú. Třeboň a v právu přístupu a příjezdu za účelem údržby seníku ve prospěch vlastníka pozemku p. č. KN 3962 k. ú. Třeboň a každého dalšího vlastníka pozemku p. č. KN 3962 k. ú. Třeboň. Rozsah zřízení věcného břemene služebnosti bude dle geometrického plánu č /2016. Věcné břemeno služebnost bude zřízena bezúplatně. 4

5 Usnesení RM č. 957/ uzavření Nájemní smlouvy mezi městem Třeboň a panem Janem Nezbedou (Na Kopečku 1182, Třeboň) na nájem části pozemku p. č. KN 351/1 o výměře cca 100 m 2 v k. ú. Třeboň. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od do Nájemné je stanoveno ve výši 9,00 Kč/m 2 /rok a bude hrazeno jednorázově k kalendářního roku. Zájmová část pozemku bude pronajata za účelem uskladnění dřeva a za dodržení podmínek bezpečného zajištění dřeva. Usnesení RM č. 958/ I. bere na vědomí informaci o platném Výměru MF č. 01/2017 ze dne uveřejněném v Cenovém věstníku Ministerstva financí ČR, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. I cenu za pronájem pozemků nesloužících pro účely podnikání (zahrádky) pro rok 2017 ve výši 9,00 Kč/m 2 /rok. I Usnesení RM č. 959/ uzavření Nájemní smlouvy mezi městem Třeboň a společností Městská Vodohospodářská s.r.o., IČ (Palackého nám. 46, Třeboň). Předmětem nájmu budou: a) pozemek p. č. KN 3743 o výměře m 2, vše v k. ú. Třeboň, b) nebytové prostory o celkové výměře cca 118,77 m 2 v budovách bez čp./č. e. stojících na pozemcích p. č. KN 367/4, p. č. KN 367/3, p. č. KN 367/5, p. č. KN 368, vše v k. ú. Třeboň (v situačním zákresu označeno jako S1, část KS, K2, CH1, CH2, SM a K). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, se šestiměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od Nájemné je stanoveno ve výši: 1) 45,00 Kč/m 2 /rok za pozemky, 2) 500,00 Kč/m 2 /rok za nebytové prostory, 3) 250,00 Kč/m 2 /rok za společně užívané nebytové prostory s dalším nájemcem (v situačním zákresu označeno jako CH1, CH2, SM a K) K těmto částkám bude připočtena DPH dle právně platných předpisů. Nájemné bude hrazeno jednorázově ke dni kalendářního roku. Od r bude nájemné každoročně valorizováno o míru inflace vyhlašovanou Českým statistickým úřadem za předchozí rok. I uzavření Nájemní smlouvy mezi městem Třeboň a společností ČEVAK a.s., IČ (Severní 2264/8, České Budějovice). Předmětem nájmu budou: a) část pozemku p. č. KN 367/1 o výměře cca m 2, p. č. KN 370/1 o výměře 579 m 2, část pozemku p. č. KN 351/3 o výměře cca 459 m 2, vše v k. ú. Třeboň, b) nebytové prostory o celkové výměře cca 362,08 m 2 v budovách bez čp./č.e. stojících na pozemcích p. č. KN 367/4, p. č. KN 367/3, p. č. KN 367/5, p. č. KN 368, vše v k. ú. Třeboň (v situačním zákresu označeno jako PS1, S2, PS2, část KS, E, V, D, K1, Š1, ŠZ + SŽ1, Š2 zasedačka, CH1, CH2, SM a K). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od do Nájemné je stanoveno ve výši: 1) ,00 Kč/dobu nájmu za pozemky, 2) ,00 Kč/dobu nájmu za nebytové prostory, 3) 876,00 Kč/dobu nájmu za společně užívané nebytové prostory s dalším nájemcem (v situačním zákresu označeno jako CH1, CH2, SM a K). K těmto částkám bude připočtena DPH právně platných předpisů. Náklady související s užíváním nebytových prostor bude hradit nájemce přímo dodavateli služeb. Nájemné bude uhrazeno jednorázově do 14 dnů od podpisu nájemní smlouvy. Uzavření nájemní smlouvy je podmíněno strpěním užívání pozemků p. č. KN 370/1 a p. č. KN 367/1 v k. ú. Třeboň společností Městská Vodohospodářská s.r.o., IČ II zveřejnění záměru nájmu: 5

6 aú části pozemku p. č. KN 367/1 o výměře cca m 2, p. č. KN 370/1 o výměře 579 m 2, části p. č. KN 351/3 o výměře cca 459 m 2, vše v k. ú. Třeboň, b) nebytových prostor o celkové výměře 362,08 m2 v budovách bez čp./č.e. stojících na pozemcích p. č. KN 367/4, p. č. KN 367/3, p. č. KN 367/5, p. č. KN 368, vše v k. ú. Třeboň (v situačním zákresu označeno jako PS1, S2, PS2, část KS, E, V, D, K1, Š1, ŠZ + SŽ1, Š2 zasedačka, CH1, CH2, SM a K), společnosti ČEVAK a.s., IČ (Severní 2264/8, České Budějovice). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, se šestiměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od Nájemné je stanoveno ve výši: 1) 45,00 Kč/m 2 /rok za pozemky, 2) 500,00 Kč/m 2 /rok za nebytové prostory, 3) 250,00 Kč/m 2 /rok za společně užívané nebytové prostory s dalším nájemcem (v situačním zákresu označeno jako CH1, CH2, SM a K). K těmto částkám bude připočtena DPH dle právně platných předpisů. Náklady související s užíváním nebytových prostor bude hradit nájemce přímo dodavateli služeb. Nájemné bude hrazeno jednorázově ke dni kalendářního roku. Od r bude nájemné každoročně valorizováno o míru inflace vyhlašovanou Českým statistickým úřadem za předchozí rok. Uzavření nájemní smlouvy je podmíněno strpěním užívání pozemků p. č. KN 370/1 a p. č. KN 367/1 v k. ú. Třeboň společností Městská Vodohospodářská s.r.o., IČ IV. ukládá Usnesení RM č. 960/ pronájem nebytového prostoru o výměře cca 171,60 m2 v budově čp. 103/I, Masarykovo nám., Třeboň, která je součástí pozemku p. č. KN 302 k. ú. Třeboň společnosti MUZEUM ČOKOLÁDY A MARCIPÁNU o.p.s. (IČ , se sídlem Kotnovská 138/13, Tábor) za účelem vytvoření stálé expozice Třeboň v marcipánu a uzavření Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě mezi městem Třeboň (jako budoucí pronajímatel ) a společností MUZEUM ČOKOLÁDY A MARCIPÁNU o.p.s. (IČ , se sídlem Kotnovská 138/13, Tábor, jako budoucí nájemce ), kdy předmětem Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě je závazek budoucího pronajímatele a budoucího nájemce uzavřít nájemní smlouvu na výše uvedené nebytové prostory o výměře cca 171,60 m2 v budově čp. 103/I, Masarykovo nám., Třeboň, když budoucí nájemce bude investorem rekonstrukce a stavebních úprav předmětu nájmu, který pak po stanovenou dobu 10 let, za stanovených podmínek a stanové nájemné (komerční část/expozice 1 500,00 Kč/m2/rok, nekomerční část 500,00 Kč/m2/rok) bude užívat. Účelem rekonstrukce, stavebních úprav a samotného budoucího nájemního vztahu je vybudování stálé expozice Třeboň v marcipánu. Nájemné bude stanoveno ode dne zahájení provozu, nejpozději od , přičemž po dobu rekonstrukce nebude účtováno nájemné. V případě, že budoucí nájemce je plátcem DPH, nebo se v průběhu trvání nájemního vztahu stane plátcem DPH, bude nájemné navýšeno o DPH dle platných právních předpisů. Usnesení RM č. 961/ ukončení Nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Třeboň a společností T-BIOMASA s.r.o., IČ (Malče 8, Besednice) dne Smlouva bude ukončena dohodou ke dni Předmětem nájmu jsou části pozemků p. č. KN 521/38, p. č. KN 521/14, p. č. KN 521/35, p. č. KN 521/34 o celkové výměře cca m2 v k. ú. Břilice. Usnesení RM č. 962/ zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Třeboň (povinný) a Římskokatolickou farností Třeboň (Husova 142, Třeboň) IČO , (oprávněný) na pozemku p. č. KN 500 v k. ú. Třeboň, když rozsah služebnosti bude zpřesněn dle geometrického plánu. Služebnost bude spočívat v právu stezky a cesty. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle znaleckého posudku, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. KN 570 v k. ú. Třeboň, a každého dalšího vlastníka pozemku p. č. KN 570 v k. ú. Třeboň. Oprávněný se zavazuje, že na předmětné části pozemku p. č. KN 500 nebude docházet k parkování jízdních kol, jednostopých vozidel a při užívání 6

7 pozemku bude postupovat s péčí řádného hospodáře. Pokuta za porušení závazku se stanovuje ve výši 5.000,- Kč. I zbourání zdi na pozemku p. č. KN 500 v k. ú. Třeboň, za dodržení podmínek dle vyjádření odboru územního plán. a st. řádu METR 13643/2016/BaKa ze dne Veškeré náklady se zbouráním zdi hradí Římskokatolická farnost Třeboň (Husova 142/I, Třeboň). I Usnesení RM č. 963/ zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 993/1, p. č. KN 1021/2 v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně (povinného), které bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav kabelu NN. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice (oprávněného) a za dodržení podmínek: a) stavba bude provedena v souladu se žádostí ze dne (METRP00A0LHJ), b) uvedení dotčených povrchů a skladeb dotčených ploch do původního stavu, c) před samotnou realizací stavby bude požádáno o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace. Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši 5.000,- Kč. Usnesení RM č. 964/ zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 1915/345 v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně (povinného), které bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav kabelu NN. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice (oprávněného) a za dodržení podmínek: a) stavba bude provedena v souladu se žádostí ze dne (METRP00A0LGO), b) uvedení dotčených povrchů do původního stavu, c) před samotnou realizací stavby bude požádáno o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace. Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši 5.000,- Kč. Usnesení RM č. 965/ zřízení služebnosti a uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Třeboň (povinný) a společností E.ON Distribuce, a.s. (oprávněný) na pozemcích p. č. KN 851, p. č. KN 886/15 v k. ú. Třeboň, když rozsah služebnosti je zpřesněn dle geom. plánu č /2016. Služebnost bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav kabelového vedení NN. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch společnosti E.ON Distribuce,a. s. (F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice). Usnesení RM č. 966/

8 zřízení služebnosti a uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Třeboň (povinný) a společností PODA a.s. (oprávněný) na pozemcích p. č. KN 1683/3, p. č. KN 1683/4, p. č. KN 1683/5, p. č. KN 1684/1, p. č. KN 1685/1, p. č. KN 1692/1, p. č. KN 1695/147, p. č. KN 1697/4, p. č. KN 1910/7, p. č. KN 1910/15, p. č. KN 1910/31, p. č. KN 1910/54, p. č. KN 2469/15, p. č. KN 2469/16, vše v k. ú. Třeboň, když rozsah služebnosti je zpřesněn dle geom. plánu č /2016. Služebnost bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav optického kabelu. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch společnosti PODA a.s.(28. října 1168/102, Ostrava). Usnesení RM č. 967/ I. uděluje souhlas společnosti Povodí Vltavy, státní podnik, IČ: (Holečkova 8, Praha 5) k provedení vodohospodářských úprav na pozemku p. č. KN 425/12 v k. ú. Majdalena dle žádosti ze dne (METRP009QJTC). Úpravy budou provedeny v rámci akce Lužnice, ř. km 110, 700, nad Novořeckými splavy stabilizace koryta dle projektu zpracovaným žadatelem, oddělením projektových činností (Litvínovická 709/5, České Budějovice), pod č. zakázky 720/2314/16 z října Souhlas se uděluje za podmínky, že veškeré náklady budou hrazeny žadatelem a po ukončení prací žadatel uvede dotčenou část pozemku do řádného stavu. Usnesení RM č. 968/ I. uděluje souhlas Státnímu pozemkovému úřadu, IČ , Krajskému pozemkovému úřadu pro Jihočeský kraj, pobočce Jindřichův Hradec, (Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec) se stavbou Protipovodňová hráz Stará Hlína na pozemku p. č. KN 1031 v k. ú. Stará Hlína. I uzavření Smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby Protipovodňová hráz Stará Hlína mezi Státním pozemkovým úřadem, IČ a městem Třeboň. I Usnesení RM č. 969/ zveřejnění záměru výpůjčky přístavního mola na hrázi rybníka Svět (naproti soše Jakuba Krčína) společnosti AIR MARINE s.r.o., IČ (letiště Hosín). Předmětem výpůjčky je velké přístavní molo na hrázi rybníka Svět (naproti soše Jakuba Krčína) umístěné na částech pozemků p. č. KN 1989/1 a p. č. KN 95, vše v k. ú. Třeboň. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od do , s tříměsíční výpovědní lhůtou a za podmínky, že vypůjčitel uvede na své náklady přístaviště do náležitého stavu k používání dle smlouvy o výpůjčce (např. sedáky laviček, ohrazení mola zabezpečení proti pádu apod.) do V případě nesplnění uvedené podmínky si město Třeboň vyhrazuje právo okamžitého ukončení smlouvy o výpůjčce a oprávnění požadovat smluvní pokutu ve výši ,00 Kč. Usnesení RM č. 970/ uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí mezi městem Třeboň a společností Technické služby Třeboň, s.r.o. (Rybářská 811,Třeboň). Předmětem výpůjčky je movitý majetek evidovaný v účetní ceně ,00 Kč. Smlouva o výpůjčce se uzavírá na dobu určitou do Usnesení RM č. 971/

9 uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Třeboň a Junákem českým skautem, středisko Rožmberská růže, Třeboň, z. s. (oddíl Wanydlaci) na objekt kaple sv. Jana Nepomuckého na Kopečku, Třeboň. Výpůjčka se uzavírá na den od hod do hod za účelem tradičního vánočního rozdávání tzv. Betlémského světla. Usnesení RM č. 972/ zveřejnění záměru pronájmu bytu č. 5 o velikosti 1+1 a výměře 48,30 m2 v čp. 127/I v ulici Husova formou obálkové metody dle nabídky výše finanční spoluúčasti budoucího nájemce na provedení rekonstrukce bytu, když minimální výše finanční spoluúčasti budoucího nájemce pro obálkovou soutěž činí Kč. I komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na pronájem bytové jednotky č. 5 v čp. 127/I v ulici Husova obálkovou metodou ve složení: členové: p. Zdeněk Mráz, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. František Korda, p. Jiří Severa, pí Radka Bicková náhradníci: pí Jitka Filípková, pí Renata Němcová, Ing. Lenka Blažková I Usnesení RM č. 973/ uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou jeden rok s možností prodloužení na byt č. 7 v domě čp. 20/II v ulici Svatopluka Čecha o velikosti 1+0 a výměře 36,38 m2, s nájemným podlahové plochy bytu v částce 1.585,00 Kč a s úhradou za vybavení bytu odsávačem a vařičem v částce 20,00 Kč splatným měsíčně předem nejpozději do pátého dne kalendářního měsíce, za něž se nájemné platí, s panem Štěpánem Mondekem, bytem Gigant 153 s nejvyšším bodovým hodnocením dle návrhu bytové komise a platných Pravidel pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví města Třeboně. Usnesení RM č. 974/ I. bere na vědomí informaci o nenaplnění usnesení Rady města Třeboně č. 767/ ze dne I uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou jeden rok s možností prodloužení na bytovou jednotku č. 645/12 v domě čp. 645/II v ulici Táboritská o velikosti 2+kk a výměře 46,60 m2, s nájemným podlahové plochy bytu v částce 1.997,00 Kč a s úhradou za vybavení bytu kuchyňskou linkou, sporákem a plynovým kotlem v částce 164,00 Kč, splatným měsíčně předem nejpozději do pátého dne kalendářního měsíce, za něž se nájemné platí, s Kateřinou Strungovou, Nádražní 640/II, Třeboň dle návrhu bytové komise a platných Pravidel pro nájem bytů ve vlastnictví města Třeboně. I Usnesení RM č. 975/ podání výpovědi z nájmu bez výpovědní doby nájemci bytové jednotky č. 935/16 v čp. 935/II v ulici Vrchlického, Třeboň z důvodu porušování své povinnosti zvlášť závažným způsobem dle 2291 občanského zákoníku, z důvodu způsobování obtíží osobám, které bydlí v domě čp. 935/II v ulici Vrchlického. odboru finančnímu a majetkovému předat podklady právníkovi města k podání výpovědi bez výpovědní doby. Usnesení RM č. 976/

10 uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor na nebytové prostory v budově čp. 20/II, ul. Svatopluka Čecha, Třeboň, která je součástí pozemku p. č. KN 717 k. ú. Třeboň mezi městem Třeboň a Hospicovou péčí sv. Kleofáše, o. p. s, Na Nábřeží 552, Lomnice nad Lužnicí. Dodatkem dojde k prodloužení doby výpůjčky nebytových prostor o výměře 150,61 m2 do Usnesení RM č. 977/ uzavření smlouvy o výpůjčce movitých kulturních památek mezi Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích (Dukelská 1, České Budějovice) a městem Třeboň v celkové pojistné ceně ,00 Kč. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do I uzavření smlouvy o podvýpůjčce movitých kulturních památek zapůjčených z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích mezi městem Třeboň a Spolkem přátel Třeboně (Masarykovo nám. 1/I, Třeboň) v celkové pojistné ceně ,00 Kč. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do I Usnesení RM č. 978/ uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí mimo NPÚ ze sbírek Státního zámku Třeboň mezi Národním památkovým ústavem, územní památková správa v Českých Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II. čp. 34, České Budějovice a městem Třeboň v celkové pojistné ceně ,00 Kč. Předmětem dodatku č. 2 je prodloužení doby výpůjčky do I uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o podvýpůjčce movitých věcí mimo NPÚ ze sbírek Státního zámku Třeboň mezi městem Třeboň a Spolkem přátel Třeboně, Masarykovo nám. 1/I, Třeboň v celkové pojistné ceně ,00 Kč. Předmětem dodatku č. 2 je prodloužení doby výpůjčky do I Usnesení RM č. 979/ uzavření Pachtovní smlouvy mezi městem Třeboň a Ing. Janem Kačerovským, K+K Břilice-Gigant, IČ: (Přesecká 164, Břilice, Třeboň), která nahradí Nájemní smlouvu ze dne vč. dodatků. Předmětem pachtu budou pozemky o celkové výměře 189,7730 ha. Bližší specifikace předmětu pachtu je uvedena v příloze podkladového materiálu. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Od se pachtovné stanovuje ve výši 1.000,00 Kč/ha/rok a bude hrazeno jednorázově za kalendářní rok. Pozemky budou propachtovány pro zemědělské účely. Usnesení RM č. 980/ provedení rozpočtového opatření č. 146, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto: -z položky 5154 El. energie - chlazená ledová plocha, 3412, ORJ 0800, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, -do položky 5154 Bytové prostory - el. energie, 3612, ORJ 0800, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, -do položky 5154 El. energie - veřejné osvětlení, 3631, ORJ 0800, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, 10

11 Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po Rozpočtové výdaje (Kč): Usnesení RM č. 981/ uzavření Dodatku č. 13 k Nájemní smlouvě ze dne uzavřené mezi městem Třeboň a společností Rašelina a.s., IČ (Na Pískách 488, Soběslav). Dodatek bude řešit snížení výměry části pronajatého pozemku p. č. KN 937/1 k. ú. Branná o cca 7,7 ha a snížení nájemného, a to ke dni protokolárního předání části předmětu nájmu. Usnesení RM č. 982/ změnu č. 7 Směrnice o oběhu účetních dokladů. odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a všem dotčeným se aktualizovanou směrnicí řídit. Usnesení RM č. 983/ vyřazení majetku pod pořadovým číslem 1-38 z majetkové a účetní evidence dle důvodové zprávy. Majetek pod pořadovým číslem 1 18 a bude zlikvidován odbornou firmou Technické služby Třeboň s.r.o. Usnesení RM č. 984/ provedení rozpočtového opatření č. 151, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto: - z položky 5169 TS smlouva údržba a opravy komunikací, 2212, ORJ 0750, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč, - do položky 5169 TS smlouvy údržba veřejného osvětlení, 3631, ORJ 0750, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (tis. Kč): Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po , ,00-31, , , , , ,00 odboru rozvoje a investic a Usnesení RM č. 985/

12 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne uzavřené mezi městem Třeboň a společností SPH Elektro, U Zlaté stoky 577, České Budějovice s platností od a Dodatku č. 4 ke Smlouvě ze dne uzavřené mezi městem Třeboň a společností SPH Elektro, U Zlaté stoky 577, České Budějovice s platností od odboru rozvoje a investic předložit dodatky k podpisu starostce města.. Usnesení RM č. 986/ uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Projektová dokumentace pro akci Revitalizace objektu č. p. 20/I a novostavba objektu č. p. 19/I v Třeboni který upravuje termíny předání jednotlivých stupňů PD dle návrhu odboru rozvoje a investic zajisti zpracování dodatku a předložit dodatek starostce k podpisu Usnesení RM č. 987/ I. souhlasí s uzavřením smlouvy o vypořádání technického zhodnocení mezi městem Třeboň a společností Bertiny lázně Třeboň s.r.o., kdy předmětem smlouvy je vypořádání technického zhodnocení majetku města Třeboň v areálu Bertiných lázní Třeboň ve výši ,00 Kč vč. DPH. odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení Usnesení RM č. 988/ uzavření smlouvy o vypořádání technického zhodnocení mezi městem Třeboň a společností Lázně Aurora s.r.o., kdy předmětem smlouvy je vypořádání technického zhodnocení majetku města Třeboň v areálu Lázní Aurora ve výši ,48 Kč vč. DPH. odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení Usnesení RM č. 989/ podání návrhu na pořízení změny územního plánu na změnu funkčního využití ploch pozemků parc. č. 351/1 a 366/1 v zastavěném území k.ú. Třeboň, které jsou ve vlastnictví města Třeboň, z "Plochy občanského vybavení - sport a rekreace (SP)" na Plochy bydlení - bydlení městské individuální (BM) odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 990/ jako zadavatel veřejné zakázky uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo zakázky Technické služby Třeboň novostavba skladovací haly spočívající ve zvýšení smluvní ceny díla z ,80 Kč vč. DPH na ,80 Kč vč. DPH z důvodu nepředvídaných prací, nutných k řádnému dokončení díla I provedení rozpočtového opatření č. 152, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu: - z položky 6121 Snížení energetické náročnosti DPS 1, 3612, ORJ 0750, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, -do položky 6121 TS Třeboň rozšíření areálu - hala, 3639, ORJ 0750, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (Kč): Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po 12

13 I odboru rozvoje a investic předložit dodatek smlouvy starostce k podpisu Usnesení RM č. 991/ Úpravu Kalkulačního listu č. 10 k Dodatku č. 13 ke Smlouvě o údržbě veřejné zeleně uzavřené se společností Technické služby Třeboň s.r.o. o zajišťování činností a prací. odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. I. bere na vědomí zprávu odboru životního prostředí. Usnesení RM č. 992/ provedení rozpočtového opatření č. 147, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto: -z položky 6122 Zvuková a osvětlovací technika - nákup, 3319, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, -do položky 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek, 3319, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, -do položky 5139 Drobný spotřební materiál, 3319, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce 6.400,00 Kč, -z položky 5164 Ostatní služby - trhy, 2141, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce 4.700,00 Kč, -do položky 5137 DŠN - drobný hmotný dlouhodobý majetek, 3315, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce 4.700,00 Kč, -z položky 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné), 6171, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce 3.000,00 Kč, -z položky 5164 Nájemné, 2143, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce 1.000,00 Kč, -do položky 5169 Ostatní služby - slavnosti, akce, 3319, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce 4.000,00 Kč, -z položky 5175 Náklady na reprezentaci, 3319, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce 9.107,00 Kč, -do položky 5139 Drobný spotřební materiál - Dům přírody, 3315, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce 290,00 Kč, -do položky 5139 DŠN - údržba - materiál, 3315, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce 8.074,00 Kč, -do položky 5139 Tisk propagačních materiálů - DŠN, 2143, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce 743,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje ( Kč): Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po

14 odboru kultury a cestovního ruchu a Usnesení RM č. 993/ ponížení dotace od Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora muzeí a galerií o částku 8 073,20 Kč poskytnuté na zajištění projektu Pořízení jazykových mutací textů pro stálou expozici Centra Třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického a dovybavení výstavních prostor závěsným systémem, I provedení rozpočtového opatření č. 148, které spočívá v ponížení dotace v příjmové části rozpočtu a současné její ponížení ve výdajové části rozpočtu takto: -ponížení příjmové položky 4122 Dotace-JK- Pořízení jazykových mutací a dovybavení závěsným systémem v DŠN, 0, ORJ 0900, ORG 30, NZUZ 429 o částku 8 073,20 Kč, -ponížení výdajové položky 5XXX Pořízení jazykových mutací a dovybavení závěsným systémem v DŠN - dotace-jk, 3315, ORJ 0900, ORG , NZUZ 429 o částku 8.073,20 Kč, Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové příjmy (Kč): Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po Rozpočtové výdaje (Kč): XXX I odboru kultury a cestovního ruchu rozvoje a Usnesení RM č. 994/ ponížení dotace od Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora muzeí a galerií o částku 742,30 Kč poskytnuté na zajištění projektu Výroba propagačních materiálů pro Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického ve třech jazykových mutacích, I provedení rozpočtového opatření č. 149, které spočívá v ponížení dotace v příjmové části rozpočtu a současné ponížení ve výdajové části rozpočtu takto: -ponížení příjmové položky 4122 Dotace-JK-Výroba propagačních materiálů pro DŠN, 0, ORJ 0900, ORG 32, NZUZ 429 o částku 742,30 Kč, -ponížení výdajové položky 5XXX Výroba propagačních materiálů pro DŠN-dotace-JK, 3315, ORJ 0900, ORG , NZUZ 429 o částku 742,30 Kč, Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové příjmy (Kč): Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po

15 Rozpočtové výdaje (Kč): XXX I odboru kultury a cestovního ruchu rozvoje a Usnesení RM č. 995/ uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 21/13 o pronájmu prostor mezi pronajímatelem: Správou železniční dopravní cesty, státní organizací se sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ , IČ: a nájemcem: městem Třeboň. Dodatek řeší změnu bankovního účtu pronajímatele. odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 996/ společnou roční permanentku pro Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického a Dům přírody Třeboňska. odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 997/ změnu provozní doby Centra Třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického v měsících květnu, červnu, červenci, srpnu a září a v Domě přírody Třeboňska v červnu, červenci a v srpnu. odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 998/ uzavření smlouvy o spolupráci při prodeji vstupenek v rezervačním systému TRS navzájem mezi Slatinnými lázněmi Třeboň, Lázeňská 1001, Třeboň, IČ: , zastoupenými jednatelem PhDr. Milanem Kramárikem a městem Třeboň bez provize. odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 999/ ceník vstupného v rámci služeb Turistického a informačního centra. Stanovuje se jím vstupné na prohlídky Divadla J. K. Tyla, návštěvu radniční věže, prohlídky Třeboně s Mildou Dubulíkem, poplatek za úschovnu kol v cykloúschovně. odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. I. bere na vědomí znění Strategie prorodinných opatření na období Usnesení RM č. 1000/ změnu č. 3 Pracovního řádu, útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení. 15

16 Usnesení RM č. 1001/ změnu č. 2 Vnitřního předpisu pravujícího pracovněprávní, platové a sociální výhody zaměstnanců a zaměstnankyň Městského úřadu Třeboň, Městské policie Třeboň a uvolněných členů zastupitelstva, útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 1002/ provedení rozpočtového opatření č. 150, které spočívá v ponížení transferu v příjmové části rozpočtu a současně jeho ponížení ve výdajové části rozpočtu takto: -ponížení příjmové položky 4116 TRK - vyhodnocení kraj.,urb. a arch.jevů-dotace, 0, ORJ 0780, ORG 0, UZ o částku ,00 Kč, -ponížení výdajové položky 516X TRK - vyhodnocení kraj.,urb. a arch.jevů-dotace, 3635, ORJ 0780, ORG , UZ o částku ,00 Kč, Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové příjmy (Kč): Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po Rozpočtové výdaje (Kč): X kanceláři starosty a Usnesení RM č. 1003/ I. zmocňuje místostarostu Třeboně Ing. Josefa Pindrocha k zastupování města Třeboň v Nadaci Jihočeské cyklostezky pro období 1. ledna 2017 až 31. prosince 2018 kanceláři starostky seznámit s tímto usnesením Nadaci Jihočeské cyklostezky Usnesení RM č. I. bere na vědomí zápis z jednání komise ochrany veřejného pořádku a BESIP ze dne Usnesení RM č. I. bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne Usnesení RM č. 1004/ , vykonávající podle 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, působnost Valné hromady společnosti Třeboňské lesy a rybníky s.r.o. Zadávací dokumentaci na výběr dodavatele pro realizaci auditu a složení hodnotící komise dle důvodové zprávy. útvaru tajemníka zaslat výpis z usnesení včetně důvodové zprávy vedení společnosti. Usnesení RM č. 1005/ , vykonávající podle 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, působnost Valné hromady společnosti Třeboňské lesy a rybníky s.r.o. 16

17 mimořádnou odměnu pro jednatele Daniela Dvořáka. útvaru tajemníka zaslat výpis z usnesení včetně důvodové zprávy vedení společnosti. Usnesení RM č. 1006/ Rada města, vykonávající podle 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v působnosti Valné hromady společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. splnění motivačních ukazatelů za rok 2015 a stanovuje výše odměny 2 měsíčních platů řediteli společnosti dle důvodové zprávy podkladového materiálu. útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení. Usnesení RM č. 1007/ I. neschvaluje žádost dodavatele stavby Stezka Třeboň Nová Hlína II. etapa, společnosti Reno Šumava a.s., IČ , Pražská 326, Vlachovo Březí, o prodloužení termínu dokončení díla do z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Uzavřená smlouva o dílo ze dne na tuto veřejnou zakázku obsahuje ustanovení o postupu v případě nevhodných klimatických podmínek a podle něj bude postupováno. I prodloužení termínu dokončení díla podle ustanovení čl. V. smlouvy o dílo ze dne I odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 1008/ I. uděluje souhlas společnosti Bertiny lázně Třeboň, s. r. o., IČ Tylova 171, Třeboň s investicí vlastních finančních prostředků na montáž čipového vstupu do tenisové haly v hodnotě ,40 Kč včetně DPH, v budově BL Wellnes tenis. hala ppč. 587/29 s klubem a Bowlingem, TOP-SPIN, která je ve vlastnictví města Třeboň inventární číslo 01801/166. I přeúčtování investice montáž čipového vstupu do tenisové haly v období 2016 na základě Smlouvy o vypořádání technického zhodnocení na město Třeboň. I útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení. IV. ukládá odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 1009/ I. uděluje souhlas společnosti Bertiny lázně Třeboň, s. r. o., IČ Tylova 171, Třeboň s investicí vlastních finančních prostředků na montáž dorozumívacího zařízení do výtahu na Bertiných lázních v hodnotě ,00 Kč včetně DPH, v budově Dům čp. 172, Bertiny lázně, Třeboň, která je ve vlastnictví města Třeboň inventární číslo 01801/155. I přeúčtování investice montáž dorozumívacího zařízení do výtahu na Bertiných lázních v období 2016 na základě Smlouvy o vypořádání technického zhodnocení na město Třeboň. I útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení. IV. ukládá odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 1010/

18 uzavření Dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č skupinové pojištění úrazu a nemoci, cestovní pojištění a pojištění závažných onemocnění mezi městem Třeboň (pojistníkem) a AIG Europe Limited (pojistitelem), se sídlem: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londýn, prostřednictvím AIG Europe Limited, organizační složka pro ČR, se sídlem V Celnici 4/1031, Praha 1. Předmětem dodatku pojistné smlouvy je obnovení pojistného ke dni na další pojistný rok, a to rok 2017, dále pak se dodatkem mění v pojistné smlouvě ustanovení "Přehled pojistného", "Smluvní ujednání" a "Další ujednání". odboru finančnímu a majetkovému předložit dodatek č. 2 k poj. smlouvě starostce města k podpisu. Usnesení RM č. 1011/ Upravený plán oprav rybníků nad rámec běžné údržby v roce 2016 Ceník prací Rybářství Třeboň Hld. a.s. platný pro rok 2016 (dle Pachtovní smlouvy ze dne ) odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení Usnesení RM č. 1012/ , vykonávající podle 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, působnost Valné hromady společnosti Lázně Aurora s.r.o. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele s PhDr. Milanem Kramárikem, kdy dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele je nedílnou součástí podkladového materiálu. útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení. I jednatelům společnosti zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 1013/ , vykonávající podle 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, působnost Valné hromady společnosti Lázně Aurora s.r.o. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele s MUDr. Antonínem Doležalem, kdy dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele je nedílnou součástí podkladového materiálu. útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení. I jednatelům společnosti zajistit plnění usnesení. Mgr. Terezie Jenisová v. r. Zdeněk Mráz v. r. starostka místostarosta Bylo zpracováno dne

USNESENÍ Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 07.09.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 3358/2016 Program: 1. Zahájení 2. Turistická oblast Třeboňsko Usnesení RM

Více

Usnesení z 11. jednání ZM dne

Usnesení z 11. jednání ZM dne USNESENÍ Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25.01.2016 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 1/2016-11 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 3272/2016 USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 12.09.2016 Program: 1. Zahájení, programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 64/2016-15 2. Revitalizace

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

USNESENÍ ZE 123. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24.09.2014

USNESENÍ ZE 123. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24.09.2014 USNESENÍ ZE 123. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24.09.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 86 navýšení a ponížení výdajové části 638/2014-123 3. Rozpočtové opatření č. 87 havarijní ořezy

Více

ZÁPIS Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 1687/2016 ZÁPIS Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 27.04.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

USNESENÍ ZE 17. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ ZE 17. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ ZE 17. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 20.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 36 dotace JK regionální funkce knihoven v roce 2015

Více

ZÁPIS Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 03.08.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 2972/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Ing. Jiří

Více

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012 USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012 Usnesení RM č. 776/2012-60 provedení rozpočtového opatření č. 104, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu

Více

ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 02.12.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4669/2016 USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 07.12.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZÁPIS Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 07.09.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 3340/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

ZÁPIS Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 23.11.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4668/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 05.10.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4032/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4321/2016 ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 19.10.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby Bertiny Lázně

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 47/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 7. 2004 Usnesení číslo : 296/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. st.

Více

USNESENÍ Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 15.03.2017 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 517/2017 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na

Více

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 2379/2016 USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 20.06.2016 Program: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 49/2016-14 2.

Více

ZÁPIS Z 21. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 21. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 21. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

ZÁPIS Z 43. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 43. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 43. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 13.04.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 1359/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová (příchod 16:11 hod.), Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne (schváleno usnesením ZM č. 424 dne

Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne (schváleno usnesením ZM č. 424 dne Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne 10.04.2017 (schváleno usnesením ZM č. 424 dne 03.04.2017) Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová Zdeněk Ženíšek,

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

USNESENÍ Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 05.10.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4032/2016 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu

Více

USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014

USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014 USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014 Program: 1. Zahájení 2. č. 52 grant JK neinvestiční řízení přetlakového ventilátoru pro JSDH Branná Usnesení RM č. 445/2014-115 3. č. 53 finanční

Více

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 531/2005 Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene v právu uložení a vedení telekomunikační sítě na pozemcích p.č. 1774/6

Více

ZÁPIS Z 50. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 50. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 2779/2016 ZÁPIS Z 50. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 13.07.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jiří Vopátek,

Více

ZÁPIS Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 30.03.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín Doležal, Ing.

Více

USNESENÍ Z 69. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 69. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE USNESENÍ Z 69. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 23.01.2013 Usnesení RM č. 33/2013-69 provedení rozpočtového opatření č. 5, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu: -

Více

ZÁPIS Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 07.12.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4669/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený rozpočet. Rozpočtové opatření. Rozpočet po schválení RO

Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený rozpočet. Rozpočtové opatření. Rozpočet po schválení RO 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 26.05.2010 Usnesení RM č. 347/2010 - Smlouvu č. 09024426 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního

Více

ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Č. j. METRX00A42H8 ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 13.01.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 9 Transfer pro ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 106/2014-103 3. Rozpočtové opatření č. 10 Projektové

Více

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í z 20. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 2. 10. 2018 od 13.00 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov Projednané

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 4126/2016 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 24.10.2016 Program: 1. Zahájení, programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 81/2016-16 2. Zpráva o

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne . ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne 21. 11. 2016 Usnesení č. 991/16 RM uzavření dodatků ke smlouvám o nájmech bytů, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12.

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

ZÁPIS ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

ZÁPIS Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 09.11.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4578/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 26.11. 2018 53/4/RM/2018 Návrh plánu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2019 I. Rada města doporučuje zastupitelstvu

Více

ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

USNESENÍ Z 47. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 47. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 2305/2016 USNESENÍ Z 47. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 08.06.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Panelové parkoviště v ul. Dukelská v Třeboni

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

ZÁPIS ZE 113. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.06.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 113. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.06.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 113. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.06.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170)

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170) U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. července 2015, v 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s přijetím účelového

Více

ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 95. schůze Rady města Hostinné, konané dne 20.09. 2017 1462/95/RM/2017 Schválení programu 95. schůze rady města program 95. schůze: 1. Schválení programu

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 21/2017 při výkonu funkce jediného společníka společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol.

Více

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 14.03.2016 Sp. zn.: METR_S 720/2016 Program: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 15/2016-12 2.

Více

USNESENÍ Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 1687/2016 USNESENÍ Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 27.04.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Partnerství v rámci projektu Vital Watersheds

Více

USNESENÍ Z 62. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 62. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 62. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 11.01.2017 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 5331/2016 Program: 1. Zahájení 2. Prominutí platby za výlep plakátů Oblastní

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 08. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 08. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 48/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 08. 2004 Usnesení číslo : 316/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 10.10.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Jan

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015 Dlouhodobý pronájem/pacht Fierlingerovy vily odstoupení od smlouvy (mat. č. 200/2015) Usnesení č. 202/2015 ZM Sezimovo Ústí informaci

Více

Zápis z jednání č. 42 rady města konané 29.10.2014. Ing. Miroslav Bouška

Zápis z jednání č. 42 rady města konané 29.10.2014. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 42 rady města konané 29.10.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Mgr. Jan

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Č. j. METRX00A8T1R. USNESENÍ Z 40. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214.

Č. j. METRX00A8T1R. USNESENÍ Z 40. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214. Č. j. METRX00A8T1R USNESENÍ Z 40. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 24.02.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1 Rozpočtové opatření č. 7 soudní výlohy Usnesení RM č. 117/2016-40

Více

USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.01.2014

USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.01.2014 USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.01.2014 Usnesení RM č. 7/2014-100 přijetí transferu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, ve výši 88.807,41

Více

59. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

59. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 59. schůze Rady města Rychvald, dne 03. 10. 2016 Kontrola usnesení 59/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 59/2. Rada města b e

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

USNESENÍ Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 7 Veřejná zakázka Osobní automobily pro město Třeboň

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 1. 10. 2018 Poskytnutí finančního daru pí Benáková (mat. č. 306/2018) Usnesení č. 314/2018 poskytnutí finančního daru ve výši 1.500 Kč za spolupráci

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného ve čtvrtek dne od 13:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného ve čtvrtek dne od 13:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného ve čtvrtek dne 18. 12. 2014 od 13:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany Usnesení č. 81: Rada města schvaluje převod finančních prostředků mezi

Více

V ý t a h U s n e s e n í

V ý t a h U s n e s e n í V ý t a h U s n e s e n í z 43. schůze Rady města Hlučína, konané dne 20. června 2016 43/1a) Rada města Hlučína vzala na vědomí zprávu o činnosti Komise pro regeneraci městské památkové zóny za období

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 20. listopadu /2017/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 20. listopadu /2017/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 20. listopadu 2017 26/2017/RM I. RM schvaluje 26.2017/46RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne 23. 4. 2014 (usnesení č. 103-123) USNESENÍ č. 103/10-14 R I. r o z h o d l a přidělit byt č. 6 o velikosti 1+1 ve třetím podlaží domu čp. xxx v Bechyni

Více

Usnesení z 7. jednání ZM dne 22.06.2015 1

Usnesení z 7. jednání ZM dne 22.06.2015 1 USNESENÍ Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 22.06.2015 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 118/2015-7 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis z 135. zasedání rady města

Zápis z 135. zasedání rady města Zápis z 135. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 14.11.2017 od 08.00 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti kabelu

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.12.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 05. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 05. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 42/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 05. 2004 Usnesení číslo : 192/2004 Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p.č. 1098/1 o výměře cca 938 m

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.06.2009 Usnesení č. 575 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 15.06.2009. Usnesení č. 576 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

Zápis z 171. zasedání rady města

Zápis z 171. zasedání rady města Zápis z 171. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: Program 171.RM 23. 10. 2018 od 08.15 hod. do 9.40 hod. Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Rada města schvaluje

Více

PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města konané dne

PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města konané dne PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města konané dne 26.10.2015 358/20/RM/2015 Zahájení a schválení programu 20. schůze Rady města Uherské Hradiště program 20. schůze rady města. 359/20/RM/2015 Zpráva o činnosti

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. srpna 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. srpna 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. srpna 2015 č. 228 u p r a v e n á v e r z e rozpočtové opatření č. 4/2015/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2008 Usnesení č. 638 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.06.2008. Usnesení č. 639 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí grantu

Více

84. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

84. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 84. schůze Rady města Rychvald, dne 21. 08. 2017 Kontrola usnesení 84/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání sportovní komise 84/2. Rada města

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 27. srpna 2014

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 27. srpna 2014 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 27. srpna 2014 č. 253 u p r a v e n á v e r z e 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit a) změnu rozpočtu na rok 2014 rozpočtové

Více

Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005

Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005 390/2005 Rada města nesouhlasí s umístěním prodejního stánku za účelem prodeje pražených suchých plodů a výrobou vonných svící na

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více