PERFEKTNÍ SMAŽENÍ - LEHCE A BEZPEČNĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PERFEKTNÍ SMAŽENÍ - LEHCE A BEZPEČNĚ"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Fritéza Professor CZ-801X PERFEKTNÍ SMAŽENÍ - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Fritovací hrnec je určen pouze pro použití v domácnosti! strana 1

2 Důležité bezpečnostní instrukce 1. Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití. 2. Po rozbalení zkontrolujte spotřebič, zda není poškozený. V případě poškození kontaktujte prodejce nebo autorizovaný servis. 3. Nedotýkejte se horkých povrchů ani míst, kde hrozí popálení. Dotýkejte se pouze chladných částí jako jsou držadla nebo ovládací knoflíky. Hrozí nebezpečí popálení a opaření. Používejte ochranné rukavice (chňapky). 4. Neponořujte přívodní šňůru, zástrčku ani fritézu do vody či jiné kapaliny. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 5. Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku odpovídají napětí ve Vaší elektrické zásuvce. 6. Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo zástrčku, pokud nepracuje správně nebo upadl a poškodil se. V těchto případech předejte spotřebič autorizovanému servisu k opravě nebo prověření jeho bezpečnosti a správné funkce. 7. Fritéza nesmí být obsluhována dětmi a osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 8. Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky ani nevytahujte mokrýma rukama. Netahejte za napájecí přívod. 9. Výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. 10. Spotřebič nenechávejte v chodu bez dozoru a kontrolujte ho po celou dobu fritování. 11. Nezakrývejte otvory pro únik páry. 12. Nepoužívejte spotřebič venku. 13. Přístroj postavte na rovný povrch, kde nehrozí jeho převrhnutí a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů (záclony, závěsy, dřevo, papír apod.), tepelných zdrojů (kamna, sporák atd.) a vlhkých povrchů (dřezy, umyvadla apod. 14. Před prvním použitím omyjte všechny části, přicházející do styku s potravinami. 15. Nenechávejte přívodní kabel viset přes okraj pracovní desky. Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem a nesmí se ponořit do vody. 16. Chcete-li použít prodlužovací kabel, ujistěte se, že maximálně povolený příkon prodlužovacího kabelu odpovídá příkonu spotřebiče. Používejte pouze nepoškozené a správné prodlužovací kabely. 17. Před připojením k elektrické zásuvce musí být ve fritéze tuk nebo olej vhodný ke smažení. Zapnutím v suchém stavu může dojít k poškození spotřebiče. 18. Spotřebič nepřenášejte v horkém stavu, při možném překlopení hrozí nebezpečí popálení! 19. Fritovací tuk nebo olej plňte pouze do vychladlé nádoby. Nekombinujte směsi tuku a oleje. Zabráníte tak jejich vykypění. 20. Nikdy ve fritéze neohřívejte vodu, může to vyvolat vytvoření vápenatých usazenin a neodstranitelných skvrn na povrchu nádoby.tyto skvrny jsou nezávadné a neovlivňují funkci fritézy. 21. Po ukončení práce vždy odpojte spotřebič z elektrické zásuvky a nechte vychladnout. Rovněž před čištěním musí být spotřebič odpojen od elektrické zásuvky a vychladlý. 22. Nikdy nepřeplňujte fritovací nádobu. Naplňte ji vždy pouze mezi MIN a MAX značky, které jsou vyraženy uvnitř nádoby. 23. Ujistěte se, že držák fritovacího koše je správně upevněn na koš (viz instrukce k sestavení). 24. Spotřebič nepoužívejte nikdy k žádnému jinému účelu, než pro který je určen a jež je popsán v tomto návodu. 25. Distributor neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství. Užitečné tipy : 1. Před smažením odstraňte z potravin všechny případné obaly (papír, PE sáčky apod.). 2. Používejte vždy kvalitní olej nebo tuk určené k fritování. 3. Fritovací náplň vyměňte vždy, pokud je zbarvena dohněda, páchne a pokud při zahřátí pění nebo kouří. 4. Při použití staré nebo nevhodné náplně může dojít k jejímu vznícení. V tomto případě odpojte spotřebič od elektrické zásuvky a náplň uhaste přiklopením víka fritézy. Nikdy nehaste vodou. strana 2

3 Popis spotřebiče 1. Nerezový plášť fritézy 2. Držadla 3. Nádoba na olej 4. Západka otevírání víka 5. Vypínač 6. Indikační světlo Zapnutí 7. Indikační světlo dosažení nastavené teploty 8. Ovládání teploty (termostat) 9. Velký fritovací koš 10. Malý fritovací koš (2 ks) 11. Držadlo fritovacího koše (2 ks) 12. Víko fritézy 13. Zabudovaný olejový filtr 14. Okénko víka Technická specifikace : Napájení : 230V~50Hz Příkon : 2000W Před prvním použitím : Odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte fritézu a příslušenství. Nezapínejte do el. zásuvky. Omyjte všechny části, které přichází do styku s potravinami a olejem, v horké vodě s přídavkem saponátu, poté důkladně opláchněte a vytřete dosucha. Nádobu fritézy omyjte navlhčeným hadříkem s přídavkem saponátu, poté otřete čistým vlhkým hadříkem a opět vytřete dosucha. Upozornění : Všechny části musí být před naplněním olejem a před použitím úplně suché. Zvláštní pozornost věnujte tomu, zda je zcela suchý filtru a víko. V opačném případě filtr neplní dobře svou funkci a může to vést k uvolňování páry během používání. Sestavení fritézy Upozornění : Nikdy nezapínejte fritézu, je-li fritovací nádoba bez oleje. Vždy se ujistěte, že je fritéza mimo dosah dětí. Fritézu používejte pouze na rovném a horku odolném povrchu. 1. Ujistěte se zda je spotřebič vypnut (poloha vypínače 0 ). 2. Nalijte do nádoby fritovací olej tak aby hladina dosáhla mezi značky MIN a MAX uvnitř nádoby. Nikdy nepřeplňujte nádobu nad značku MAX (obr. 2) 3. Pro upevnění držáku ke koši stlačte dráty držáku prsty k sobě, zasuňte do drátěných oček koše. (obr. 3) obr. 3 obr. 2 strana 3

4 Plnění nádoby olejem Upozornění : Nikdy nezapínejte fritézu, je-li fritovací nádoba bez oleje. - Používejte olej určený pro fritování. Nepoužívejte olivový olej, margarín, sádlo nebo tuk z masa. - Hladina oleje musí být mezi dvěma značkami na nádobě (obr. 4). Zkontrolujte hladinu před každým použitím. Pro dosažení nejlepších výsledků udržujte hladinu blízko pod značku MAX. - Nikdy nemíchejte různé oleje a tuky. - Nemíchejte starý a nový olej. obr. 4 Použití fritovacích tuků Upozornění : Nedoporučujeme vkládat do fritovací nádoby nebo koše tuhé pokrmové tuky. - Používáte-li k fritování rostlinné tuky, nejprve je rozpusťte ve zvláštní nádobě a pak je velmi opatrně nalijte do fritovací nádoby. - Použitý a ztuhlý fritovací tuk můžete vylít z fritovací nádoby po mírném roztavení. Pozor : Pokoušíte-li se roztavit ztuhlý tuk ve fritovací nádobě, hrozí riziko, že roztavený tuk na dně může vyprsknout skrz vrchní vrstvu ztuhlého tuku. Proto použijte následující postup : - Nechte tuk zahřát na pokojovou teplotu. Je-li tuk velmi chladný, hrozí větší riziko vyprsknutí. - Pomocí vidličky propíchněte několik otvorů v tuku. Pozor na to, abyste nepoškrábali nepřilnavou vrstvu nádoby!! - Ujistěte se, že je víko fritézy během tavení zavřené. - Zahřívejte pomalu tuk na nejnižší stupeň teploty. Použití fritézy Upozornění : Nikdy nezapínejte fritézu, je-li fritovací nádoba bez oleje. Vždy se ujistěte, že je fritéza mimo dosah dětí. Fritézu používejte pouze na rovném a horku odolném povrchu 1. Naplňte nádobu fritovacím olejem nebo tukem pod značku MAX. 2. Vložte vybraný koš pomalu a opatrně do fritézy 3. Zavřete víko fritézy 4. Zapojte přívodní šňůru do el. zásuvky 5. Zapněte fritézu vypínačem do polohy I. Rozsvítí se indikační světlo zapnutí. 6. Jezdcem ovládání teploty (termostatem) nastavte požadovanou teplotu (dle druhu potravin). 7. Jakmile olej dosáhne nastavené teploty, rozsvítí se druhé indikační světlo (7) Pozn. : Toto indikační světlo se střídavě zapíná a vypíná během fritování podle toho, jak olej chladne a opět se zahřívá na nastavenou teplotu. 8. Stlačením západky (4) otevřete víko. (obr. 5) 9. Zdvihněte opatrně koš nad hladinu fritovací náplně a zavěste jej na okraj nádoby za držák na okraji koše. (obr. 6). Vložte do koše potravinu určenou k fritování a koš pomalu ponořte zpět do oleje. Zavřete víko. 10. Po ukončení fritování, otevřete víko a nechte vyprchat případnou páru. Zdvihněte koš nad hladinu fritovací náplně a zavěste jej na okraj nádoby za držák na okraji koše. (obr. 6). Nechte odkapat přebytečný tuk. obr Vyjměte koš s odkapanou potravinou z fritézy a OPATRNĚ vysypte obsah koše do připravené nádoby. Nejlépe je vysypat potravinu na plato pokryté papírovými kuchyňskými ubrousky, které odsají přebytečný tuk. 12. Výše uvedený postup opakujte i pro zbylé potraviny určené k fritování. 13. Po úplném ukončení fritování vypněte spotřebič do polohy 0, odpojte zástrčku z elektrické sítě a nechte olej po cca 2 hodiny úplně vychladnout. Olej musí být úplně vychladlý rovněž před jeho přeléváním do jiné nádoby a před čištěním fritézy. obr. 6 strana 4

5 Důležitá upozornění : - Vždy vyjímejte a vkládejte koš do nádoby s horkým olejem pomalu a opatrně. - Nikdy se nedotýkejte kovových částí fritézy, mohou být velmi horké. - Nikdy ve fritéze nevařte vodu. - Nikdy nepřeplňte nádobu nad značku MAX. Ani po ponoření koše s potravinami do oleje nesmí jeho hladina překročit značku MAX. - Doporučujeme, aby při fritování zmrazených potravin, hladina potravin v koši dosahovala ¾ objemu pod značku MAX uvnitř koše. - Nedoplňujte potraviny do koše, je-li ponořen v oleji. Nevhazujte potraviny do ponořeného koše. Doporučení pro přípravu fritovaných potravin : - Vlhké potraviny určené k fritování je nutné předem osušit (např. v utěrce). Potraviny kořeňte vždy po fritování, kořenění neprovádějte nad fritovací nádobou nebo v průběhu fritování. - Některé potraviny (maso, ryby) je možno obalovat. Při obalování dbejte na rovnoměrné obalení a důkladně oklepejte přebytečnou strouhanku. - Potraviny, jako např. koblihy, je možno fritovat jako plovoucí přímo ve fritovací nádobě bez koše. - Kuřata apod., rozpulte před fritováním. Vyhnete se tak možnému opaření při vyjímání z koše. - Při fritování potravin jako např. hranolků, volte teploty vyšší. Naopak při fritování potravin hmotnějších, např. kuřecí stehna, karbanátky, volte teploty nižší, aby došlo k rovnoměrnému prosmažení. - Před fritováním zmrazených potravin odstraňte přebytečný led. Pozor : Při fritování potravin obsahujících velké množství vody nebo potravin zmražených, spouštějte koš do oleje pomalu, zabráníte tak překypění fritovací náplně. Po fritování : Doporučujeme vlažnou fritovací náplň přefiltrovat nebo přecedit do vhodné nádoby. Nádobu uzavřít a uložit do chladničky zabrání se tak tvoření nežádoucích látek. Pozor : Horká fritovací náplň může roztavit láhev z plastu a hrozí nebezpečí úrazu! Čištění : - Před čištěním vždy vypněte fritézu do polohy 0, odpojte přívodní šňůru od elektrické zásuvky a nechte fritézu i olej úplně vychladnout (cca 2 hod.). - Nikdy neponořujte fritézu ani přívodní šňůru do vody! - Nejprve otřete vnitřek nádoby vlhkým hadříkem se saponátem. Poté několikrát důkladně otřete hadříkem navlhčeným pouze vodou. Následně důkladně osušte. - Víko fritézy a fritovací koše mohou být myty ve vrchní části myčky na nádobí. Po umytí dbejte na jejich úplné vysušení. - Na čištění nikdy nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky. Nepoužívejte rovněž alkohol a jiná rozpouštědla. strana 5

6 Zpětný odběr elektroodpadu Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti) Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na a na internetových stránkách a (likvidace elektroodpadu). Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Záruční prohlášení Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností. Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu. Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např.živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna. V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu, firmu Interservis Liberec s r.o. Při reklamaci je potřeba doložit doklad o koupi výrobku. V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci. Servis: Interservis Liberec s r.o., 28.října 41, Liberec 7, tel.: Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, Mělník, Česká republika, strana 6

7 NÁVOD NA OBSLUHU Fritéza Professor CZ-801X PERFEKTNÉ SMAŽENIE - ĹAHKO A BEZPEČNE Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a potom ho uschovajte pre prípad neskoršej potreby. Fritéza je určená iba na použitie v domácnosti! strana 7

8 Dôležité bezpečnostné inštrukcie 1. Pred prvým uvedením do prevádzky si starostlivo prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho na neskoršie použitie. 2. Po rozbalení skontrolujte spotrebič, či nie je poškodený. V prípade poškodenia kontaktujte predajcu alebo autorizovaný servis. 3. Nedotýkajte sa horúcich povrchov ani miest, kde hrozí popálenie. Dotýkajte sa iba chladných častí ako sú držadlá alebo ovládacie gombíky. Hrozí nebezpečenstvo popálenia a oparenia. Používajte ochranné rukavice (lapky). 4. Neponárajte prívodnú šnúru, zástrčku ani fritézu do vody či inej kvapaliny. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. 5. Skontrolujte, či údaje na typovom štítku zodpovedajú napätiu vo vašej elektrickej zásuvke. 6. Nikdy spotrebič nepoužívajte, pokiaľ má poškodený napájací prívod alebo zástrčku, pokiaľ nepracuje správne alebo spadol a poškodil sa. V týchto prípadoch odovzdajte spotrebič autorizovanému servisu na opravu alebo preverenie jeho bezpečnosti a správnej funkcie. 7. Pekáreň nesmie byť obsluhovaná deťmi a osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 8. Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do el. zásuvky ani nevyťahujte mokrými rukami. Neťahajte za napájací prívod. 9. Výrobok je určený iba na použitie v domácnosti. 10. Spotrebič nenechávajte v chode bez dozoru a kontrolujte ho po celý čas fritovania. 11. Nezakrývajte otvory na únik pary. 12. Nepoužívajte spotrebič vonku. 13. Prístroj postavte na rovný povrch, kde nehrozí jeho prevrhnutie a v dostatočnej vzdialenosti od horľavých predmetov (záclony, závesy, drevo, papier a pod.), tepelných zdrojov (kachle, sporák atď.) a vlhkých povrchov (drezy, umývadlá a pod. 14. Pred prvým použitím umyte všetky časti, prichádzajúce do styku s potravinami. 15. Nenechávajte prívodný kábel visieť cez okraj pracovnej dosky. Napájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným plameňom a nesmie sa ponoriť do vody. 16. Ak chcete použiť predlžovací kábel, uistite sa, že maximálne povolený príkon predlžovacieho kábla zodpovedá príkonu spotrebiča. Používajte iba nepoškodené a správne predlžovacie káble. 17. Pred pripojením k elektrickej zásuvke musí byť vo fritéze tuk alebo olej vhodný na smaženie. Zapnutím v suchom stave môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča. 18. Spotrebič neprenášajte v horúcom stave, pri možnom preklopení hrozí nebezpečenstvo popálenia! 19. Fritovací tuk alebo olej plňte iba do vychladnutej nádoby. Nekombinujte zmesi tuku a oleja. Zabránite tak ich vykypeniu. 20. Nikdy vo fritéze neohrievajte vodu, môže to vyvolať vytvorenie vápenatých usadenín a neodstrániteľných škvŕn na povrchu nádoby. Tieto škvrny sú neškodné a neovplyvňujú funkciu fritézy. 21. Po ukončení práce vždy odpojte spotrebič z elektrickej zásuvky a nechajte vychladnúť. Tiež pred čistením musí byť spotrebič odpojený od elektrickej zásuvky a vychladnutý. 22. Nikdy nepreplňujte fritovaciu nádobu. Naplňte ju vždy iba medzi MIN a MAX značky, ktoré sú vyrazené vnútri nádoby. 23. Uistite sa, že držiak fritovacieho koša je správne upevnený na kôš (pozrite inštrukcie na zostavenie). 24. Spotrebič nepoužívajte nikdy na žiadny iný účel, než na ktorý je určený a ktorý je popísaný v tomto návode. 25. Distribútor nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča a príslušenstva. Užitočné tipy: 1. Pred smažením odstráňte z potravín všetky prípadné obaly (papier, PE vrecká a pod.). 2. Používajte vždy kvalitný olej alebo tuk určený na fritovanie. 3. Fritovaciu náplň vymeňte vždy, keď je sfarbená do hneda, páchne a pokiaľ pri zahriatí pení alebo dymí. 4. Pri použití starej alebo nevhodnej náplne môže dôjsť k jej vznieteniu. V tomto prípade odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky a náplň uhaste priklopením veka fritézy. Nikdy nehaste vodou. strana 8

9 Popis spotrebiča 1. Antikorový plášť fritézy 2. Držadlá 3. Nádoba na olej 4. Západka otvárania veka 5. Vypínač 6. Indikačné svetlo Zapnutie 7. Indikačné svetlo dosiahnutia nastavenej teploty 8. Ovládanie teploty (termostat) 9. Veľký fritovací kôš 10. Malý fritovací kôš (2 ks) 11. Držadlo fritovacieho koša (2 ks) 12. Veko fritézy 13. Zabudovaný olejový filter 14. Okienko veka 15. Prívodná šnúra Technická špecifikácia: Napájanie: 230 V ~50 Hz Príkon: 2000 W Pred prvým použitím: Odstráňte všetok obalový materiál a vyberte fritézu a príslušenstvo. Nezapínajte do el. zásuvky. Umyte všetky časti, ktoré prichádzajú do styku s potravinami a olejom, v horúcej vode s prídavkom saponátu, potom dôkladne opláchnite a vytrite dosucha. Nádobu fritézy umyte navlhčenou handričkou s prídavkom saponátu, potom utrite čistou vlhkou handričkou a opäť vytrite dosucha. Upozornenie: Všetky časti musia byť pred naplnením olejom a použitím úplne suché. Zvláštnu pozornosť venujte tomu, či je celkom suchý filter a veko. V opačnom prípade filter neplní dobre svoju funkciu a môže to viesť k uvoľňovaniu pary počas používania. Zostavenie fritézy Upozornenie: Nikdy nezapínajte fritézu, ak je fritovacia nádoba bez oleja. Vždy sa uistite, že je fritéza mimo dosahu detí. Fritézu používajte iba na rovnom a voči teplu odolnom povrchu. 1. Uistite sa či je spotrebič vypnutý (poloha vypínača 0 ). 2. Nalejte do nádoby fritovací olej tak, aby hladina dosiahla medzi značky MIN a MAX vnútri nádoby. Nikdy nepreplňujte nádobu nad značku MAX (obr. 2 originálu) 3. Na upevnenie držiaka ku košu stlačte drôty držiaka prstami k sebe, zasuňte do drôtených očiek koša. (obr. 3) obr. 3 obr. 2 strana 9

10 Plnenie nádoby olejom Upozornenie: Nikdy nezapínajte fritézu, ak je fritovacia nádoba bez oleja. - Používajte olej určený na fritovanie. Nepoužívajte olivový olej, margarín, sadlo alebo tuk z mäsa. - Hladina oleja musí byť medzi dvoma značkami na nádobe (obr. 4). Skontrolujte hladinu pred každým použitím. Na dosiahnutie najlepších výsledkov udržujte hladinu blízko pod značkou MAX. - Nikdy nemiešajte rôzne oleje a tuky. - Nemiešajte starý a nový olej. obr. 4 Použitie fritovacích tukov Upozornenie: Neodporúčame vkladať do fritovacej nádoby alebo koša tuhé pokrmové tuky. - Ak používate na fritovanie rastlinné tuky, najprv ich rozpustite vo zvláštnej nádobe a potom ich veľmi opatrne nalejte do fritovacej nádoby. - Použitý a stuhnutý fritovací tuk môžete vyliať z fritovacej nádoby po miernom roztavení. Pozor: Ak sa pokúšate roztaviť stuhnutý tuk vo fritovacej nádobe, hrozí riziko, že roztavený tuk na dne môže vyprsknúť cez vrchnú vrstvu stuhnutého tuku. Preto použite nasledujúci postup: - Nechajte tuk zahriať na izbovú teplotu. Ak je tuk veľmi chladný, hrozí väčšie riziko vyprsknutia. - Pomocou vidličky prepichnite niekoľko otvorov v tuku. Pozor na to, aby ste nepoškriabali nepriľnavú vrstvu nádoby!! - Uistite sa, že je veko fritézy počas tavenia zatvorené. - Zahrievajte tuk pomaly na najnižší stupeň teploty. Použitie fritézy Upozornenie: Nikdy nezapínajte fritézu, ak je fritovacia nádoba bez oleja. Vždy sa uistite, že je fritéza mimo dosahu detí. Fritézu používajte iba na rovnom a voči teplu odolnom povrchu 1. Naplňte nádobu fritovacím olejom alebo tukom pod značku MAX. 2. Vložte vybraný kôš pomaly a opatrne do fritézy 3. Zavrite veko fritézy 4. Zapojte prívodnú šnúru do el. zásuvky 5. Zapnite fritézu vypínačom do polohy I. Rozsvieti sa indikačné svetlo zapnutia. 6. Jazdcom ovládania teploty (termostatom) nastavte požadovanú teplotu (podľa druhu potravín). 7. Hneď ako olej dosiahne nastavenú teplotu, rozsvieti sa druhé indikačné svetlo (7) Pozn.: Toto indikačné svetlo sa striedavo zapína a vypína počas fritovania podľa toho, ako olej chladne a opäť sa zahrieva na nastavenú teplotu. 8. Stlačením západky (4) otvorte veko. (obr. 5) 9. Zdvihnite opatrne kôš nad hladinu fritovacej náplne a zaveste ho na okraj nádoby za držiak na okraji koša. (obr. 6). Vložte do koša potravinu určenú na fritovanie a kôš pomaly ponorte späť do oleja. Zavrite veko. 10. Po ukončení fritovania otvorte veko a nechajte vyprchať prípadnú paru. Zdvihnite kôš nad hladinu fritovacej náplne a zaveste ho na okraj nádoby za držiak na okraji koša. (obr. 6). Nechajte odkvapkať prebytočný tuk. obr Vyberte kôš s odkvapkanou potravinou z fritézy a OPATRNE vysypte obsah koša do pripravenej nádoby. Najlepšie je vysypať potravinu na podnos pokrytý papierovými kuchynskými obrúskami, ktoré odsajú prebytočný tuk. 12. Vyššie uvedený postup opakujte i pre zvyšné potraviny určené na fritovanie. 13. Po úplnom ukončení fritovania vypnite spotrebič do polohy 0, odpojte zástrčku z elektrickej siete a nechajte olej po cca 2 hodiny úplne vychladnúť. Olej musí byť úplne vychladnutý tiež pred jeho prelievaním do inej nádoby a pred čistením fritézy. obr. 6 strana 10

11 Dôležité upozornenia: - Vždy vyberajte a vkladajte kôš do nádoby s horúcim olejom pomaly a opatrne. - Nikdy sa nedotýkajte kovových častí fritézy, môžu byť veľmi horúce. - Nikdy vo fritéze nevarte vodu. - Nikdy nepreplňte nádobu nad značku MAX. Ani po ponorení koša s potravinami do oleja nesmie jeho hladina prekročiť značku MAX. - Odporúčame, aby pri fritovaní zmrazených potravín hladina potravín v koši dosahovala ¾ objemu pod značku MAX vnútri koša. - Nedoplňujte potraviny do koša, ak je ponorený v oleji. Nevhadzujte potraviny do ponoreného koša. Odporúčania na prípravu fritovaných potravín: - Vlhké potraviny určené na fritovanie je nutné vopred osušiť (napr. v utierke). Potraviny koreňte vždy po fritovaní, korenenie nevykonávajte nad fritovacou nádobou alebo v priebehu fritovania. - Niektoré potraviny (mäso, ryby) je možné obaľovať. Pri obaľovaní dbajte na rovnomerné obalenie a dôkladne oklepte prebytočnú strúhanku. - Potraviny, ako napr. šišky, je možné fritovať ako plávajúce priamo vo fritovacej nádobe bez koša. - Kurčatá a pod., rozpoľte pred fritovaním. Vyhnete sa tak možnému opareniu pri vyberaní z koša. - Pri fritovaní potravín ako napr. hranolčekov, voľte teploty vyššie. Naopak pri fritovaní potravín hmotnejších, napr. kuracie stehná, fašírky, volte teploty nižšie, aby došlo k rovnomernému presmaženiu. - Pred fritovaním zmrazených potravín odstráňte prebytočný ľad. Pozor: Pri fritovaní potravín obsahujúcich veľké množstvo vody alebo potravín zmrazených, spúšťajte kôš do oleja pomaly, zabránite tak prekypeniu fritovacej náplne. Po fritovaní: Odporúčame vlažnú fritovaciu náplň prefiltrovať alebo precediť do vhodnej nádoby. Nádobu uzavrieť a uložiť do chladničky zabráni sa tak tvoreniu nežiaducich látok. Pozor: Horúca fritovacia náplň môže roztaviť fľašu z plastu a hrozí nebezpečenstvo úrazu! Čistenie: - Pred čistením vždy vypnite fritézu do polohy 0, odpojte prívodnú šnúru od elektrickej zásuvky a nechajte fritézu i olej úplne vychladnúť (cca 2 hod.). - Nikdy neponárajte fritézu ani prívodnú šnúru do vody! - Najprv utrite vnútro nádoby vlhkou handričkou so saponátom. Potom niekoľkokrát dôkladne utrite handričkou navlhčenou iba vodou. Následne dôkladne osušte. - Veko fritézy a fritovacie koše môžu byť umývané vo vrchnej časti umývačky na riad. Po umytí dbajte na ich úplné vysušenie. - Na čistenie nikdy nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky. Nepoužívajte tiež alkohol a iné rozpúšťadlá. strana 11

12 Spätný odber elektroodpadu Informácie pre používateľa ohľadom likvidácie elektrických a elektronických zariadení (z domácností) Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, v Zákonu o odpadoch príslušnej země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platnom zneni. Dialej rovnako na a na internetových stránkach (likvidácia elektroodpadu). Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Vyhlásenie o záruke Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s nim budete maximálne spokojní. Ak ste sa rozhodli zakúpiť si niektorý výrobok z oblasti drobných kuchynských spotrebičov, starostlivosti o telo alebo spotrebnej elektroniky, dovoľujeme si Vás upozorniť na niekoľko skutočností. Pri výbere prístroja starostlivo zvážte, aké funkcie od prístroja požadujete. Ak Vám nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne ho dodržiavajte. Všetky výrobky slúžia na použitie v domácnosti. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov. Všetky doklady o zakúpení a o prípadných opravách Vášho výrobku starostlivo uschovajte po dobu 3 rokov pre poskytnutie maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu. Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu. Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je závada spôsobená mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené pre použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená. V prípade poruchy sa obráťte na predajce, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na celoštátneho nositeľa servisu, ktorým je Interservis Liberec s r.o. Pri reklamácii je treba doložiť doklad o kúpi výrobku. V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu. Zodpovedný zástupca pre Slovensko: TV Servis s r.o., Baláž Dušan, Halenárská 12, Trnava, tel.: Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, Mělník, Česká republika, strana 12

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222 NÁVOD K OBSLUZE Programovatelná konvice Professor CZ-222 Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Přístroj je určen pouze pro použití

Více

Professor DL-04T NÁVOD K OBSLUZE. Elektrické topidlo s ventilátorem

Professor DL-04T NÁVOD K OBSLUZE. Elektrické topidlo s ventilátorem NÁVOD K OBSLUZE Elektrické topidlo s ventilátorem Professor DL-04T Před prvním použitím si důkladně přečtěte celý návod k obsluze a uschovejte pro případ pozdější potřeby. strana 1 Vážený zákazníku, děkujeme

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Professor CZ123K / CZ124K

Professor CZ123K / CZ124K NÁVOD K OBSLUZE Rychlovarná konvice Professor CZ123K / CZ124K Před použitím si přečtěte pozorně tento návod. Návod uschovejte pro případné pozdější použití. Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276

Více

Professor CZ-227X, CZ-228X

Professor CZ-227X, CZ-228X NÁVOD K OBSLUZE Rychlovarné konvice Professor CZ-227X, CZ-228X strana 1 Popis konvice 4 6 1. Podstavec 2. Tělo konvice 3. Hubička konvice 4. Západka otevírání víka 5. Držadlo 6. Vypínač 7. Vodoznak 8.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rychlovarná konvice. Professor CZ-223B. strana 1

NÁVOD K OBSLUZE. Rychlovarná konvice. Professor CZ-223B. strana 1 NÁVOD K OBSLUZE Rychlovarná konvice Professor CZ-223B strana 1 Popis konvice 1. Podstavec 2. Tělo konvice 3. Hubička konvice 4. Filtr (uvnitř hubičky) 5. Západka otevírání víka 6. Víko 7. Držadlo 8. Vodoznak

Více

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 CZ Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ:

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE. MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ PÁNEV S KERAMICKÝM POVRCHEM Professor EPK5000

NÁVOD K OBSLUZE. MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ PÁNEV S KERAMICKÝM POVRCHEM Professor EPK5000 NÁVOD K OBSLUZE MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ PÁNEV S KERAMICKÝM POVRCHEM Professor EPK5000 Smažení dušení pečení grilování vaření v páře fritování sauté fondue ohřívání 220-240V / 50Hz, 1350-1650 W strana 1

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 SMAŽENÍ ZAPÉKÁNÍ PEČENÍ - GRILOVÁNÍ VAŘENÍ OHŘÍVÁNÍ

Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 SMAŽENÍ ZAPÉKÁNÍ PEČENÍ - GRILOVÁNÍ VAŘENÍ OHŘÍVÁNÍ CZ Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz SMAŽENÍ

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

118/1 Návod k obsluze

118/1 Návod k obsluze 118/1 Návod k obsluze Obr. 1 Obr. 2 Vysoké napětí Nesundávejte kryt! Uvnitř je vysoké napětí! DŮLEŽITÉ POKYNY Přečtěte si tyto pokyny před použitím. Pokud používáte elektrické spotřebiče, dodržujte následujících

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

IK 23. Návod k použití

IK 23. Návod k použití IK 23 CZ Návod k použití Keramická plotna Základna Ovládací pole Funkční kontrolky Displej Tlačítko zapnutí Tlačítko funkcí Tlačítko plus/mínus Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Profesionální šlechtící sada 6 v 1 CZ-333

NÁVOD K OBSLUZE. Profesionální šlechtící sada 6 v 1 CZ-333 NÁVOD K OBSLUZE Profesionální šlechtící sada 6 v 1 CZ-333 Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte si obrázky a návod uschovejte. strana 1 Návod k obsluze Bezpečnostní

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH

NÁVOD K OBSLUZE CZECH Vařič vajec Číslo modelu Síťové napětí Jmenovitý příkon Elektr. třída ochrany Hmotnost netto NÁVOD K OBSLUZE CZECH JA301 230 V ~ 50 Hz 350 W I 0,50 kg Na přípravu až 7 vajec Odnímatelný nástavec na vejce

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Mixér Profesor CZ604 2v1

NÁVOD K POUŽITÍ. Mixér Profesor CZ604 2v1 NÁVOD K POUŽITÍ Mixér Profesor CZ604 2v1 Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití, aby bylo zajištěno správné užívání mixéru a jeho dobrá údržba. Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Vařič vajec Návod k obsluze

Vařič vajec Návod k obsluze Vařič vajec Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Univerzální zavařovací hrnec s časovačem. Professor ZVH301X

NÁVOD NA POUŽITÍ. Univerzální zavařovací hrnec s časovačem. Professor ZVH301X NÁVOD NA POUŽITÍ Univerzální zavařovací hrnec s časovačem Professor ZVH301X Před prvním použitím přístroje si důkladně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. strana 1

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze Vysoušeč vlasů Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ČESKY - ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI POPIS PRVNÍ POUŽITÍ Odstraňte obalový materiál z vnitřní části zmrzlinového stroje. Nádoby, lopatku a víko omyjte

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HQ6900 series User manual 1 18 Čeština Úvod Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve světě výrobků Philips.

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B 1. Testovací tlačítko 2. Indikace vysílání 3. Nastavení kanálu vysílače 4. Synchronizační konektor

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Návod k použití TW 60101 S-331-01

Návod k použití TW 60101 S-331-01 Návod k použití TW 60101 S-331-01 Návod k použití, prosím, pečlivě pročtěte, dbejte jeho pokynů a uschovejte! Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a nikoliv pro živnostenské použití. Případné

Více

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300. Návod kpoužití a údržbě

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300. Návod kpoužití a údržbě Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300 Návod kpoužití a údržbě Výběrem zvlhčovače vzduchu BIONAIRE se Vám do rukou dostal jeden znejlepších zvlhčovačů na trhu. Je určen k provozu ve vnitřním prostředí.

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 2 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou generaci drobných

Více

WELL Gate2626, VoIP ústředna

WELL Gate2626, VoIP ústředna WELL Gate2626, VoIP ústředna Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre užívateľov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Natáčky na vlasy Návod k obsluze. Natáčky na vlasy Návod NA obsluhu

Natáčky na vlasy Návod k obsluze. Natáčky na vlasy Návod NA obsluhu Natáčky na vlasy Návod k obsluze Natáčky na vlasy Návod NA obsluhu 3-6 7-10 2 CZ Natáčky na vlasy VAL000092322 NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

P F Návod P 30 k použití 31

P F Návod P 30 k použití 31 Návod k použití PFP 3031 Přečtěte si následující pokyny! Nezapichujte do dečky spínací špendlíky! Nepoužívejte dečku přeloženou nebo zmuchlanou! Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

RK 2 Vařič rýže. Návod k použití

RK 2 Vařič rýže. Návod k použití RK 2 Vařič rýže CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel :

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel : AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R Váš dodavatel : FOUNTAIN CS, spol. s r.o. Hudcova 78, 612 00 Brno Telefon/ Fax: (+420) 541 249 055 až 6 - info@fountain.cz - www.fountain.cz UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Více

Skartovací stroj C103-D

Skartovací stroj C103-D Skartovací stroj ATTAC C103-D Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje značky ATTAC C130-D. Jsme přesvědčeni, že jste si vybrali správně. Tyto typy skartovacích strojů jsou vhodné do malých

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů CZ Crystal Quality automatické nahrávání hovorů 1 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ústředny Crystal Quality byl zcela jistě dobrou volbou

Více

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití MOD. 638 Zmrzlinovač Návod k použití 10 1 2 9 3 4 5 6 8 7 Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

3-7. Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze 8-12. Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu

3-7. Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze 8-12. Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu 3-7 8-12 CZ Profesionální zastřihovač vlasů VAL000092340 NÁVOD K OBSLUZE I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

KÁVOVAR. Návod k použití R-959. česky. Kávovar R-959

KÁVOVAR. Návod k použití R-959. česky. Kávovar R-959 Návod k použití KÁVOVAR R-959 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

FVC 2001-EK FVC 2003-EK

FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK 1 English... 1 9 Čeština... 10 17 Slovenčina... 18 25 Magyarul... 26 33 Polski... 34 41 Русский... 42 49 Lietuvių... 50 57 1 2 7 3 4 1 3 6 5 FVC 2001-EC

Více

NÁVOD. Mobilní infračervená plynová kamna Professor PK003

NÁVOD. Mobilní infračervená plynová kamna Professor PK003 NÁVOD Mobilní infračervená plynová kamna Professor PK003 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité informace a bezpečnostní pokyny pro uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Pozorně

Více

Studiové blesky MENIK. Návod k použití

Studiové blesky MENIK. Návod k použití Studiové blesky MENIK Návod k použití Směrné číslo (ISO 100) Doba nabytí Regulace výkonu Modelová lampa Teplota chromatičnosti Odpalování blesku Odpalovací napětí Synchronizační vzdálenost Pracovní napětí

Více

Návod k použití MLÝNEK NA MASO R-502

Návod k použití MLÝNEK NA MASO R-502 Návod k použití MLÝNEK NA MASO R-502 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Tabulka A Tabulka C Tabulka B Tabulka D Zařízení a příslušenství 2 NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 3 Opatření

Více

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Uveďte pračku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu a samostatného Návodu k instalaci! Dodržujte bezpečnostní pokyny na str. 8! Ekologická likvidace Obalový materiál

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Obsah: Bezpečnostní upozornění str. 8 Popis produktu str. 9 Použití Kartáčku Sensonic začínáme str. 10 Údržba přístroje str. 11 Likvidace str.

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967 Návod k použití ESPRESSO R-967 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání SLOW COOKER NÁVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání v budoucnosti. Horkého povrchu vařiče

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO 6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM NÁVOD K POUŽITÍ VLASTNOSTI CHLADNIČKY ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE POUŽITÍ SPOTŘEBIČE ÚDRŽBA SERVISNÍ

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

EFT 10852 WA+ MRAZNIČKA NÁVOD K OBSLUZE MRAZNIČKA NÁVOD NA OBSLUHU

EFT 10852 WA+ MRAZNIČKA NÁVOD K OBSLUZE MRAZNIČKA NÁVOD NA OBSLUHU EFT 10852 WA+ MRAZNIČKA NÁVOD K OBSLUZE MRAZNIČKA NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Parní žehlička IS 60-70

NÁVOD K POUŽITÍ. Parní žehlička IS 60-70 NÁVOD K POUŽITÍ Parní žehlička IS 60-70 Obsah strana Bezpečnostní upozornění 2 Užitečné rady 2 Všeobecné a bezpečnostní instrukce 3 Doporučená opatření 3 Příslušenství žehličky 4 Popis žehličky 5 Technická

Více

Skartovací stroj ATTAC 820S ATTAC 826C

Skartovací stroj ATTAC 820S ATTAC 826C Skartovací stroj ATTAC 820S ATTAC 826C Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje značky ATTAC 820S, ATTAC 826C. Jsme přesvědčeni, že jste si vybrali správně. Tyto typy skartovacích strojů jsou

Více

Skartovací přístroj S-series Návod k obsluze

Skartovací přístroj S-series Návod k obsluze Skartovací přístroj S-series Návod k obsluze Model 3S16 4S16 3S23 4S23 3S30 4S30 5S30 01/2013 Obsah URČENÉ POUŽITÍ... 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 PŘEHLED... 4 INSTALACE A PROVOZ... 4 SPECIFIKACE VÝROBKU...

Více

NÁVOD. Sušička potravin Professor SP4300

NÁVOD. Sušička potravin Professor SP4300 NÁVOD Sušička potravin Professor SP4300 Dodržujte základní zásady bezpečnosti : přečtěte si pozorně tento návod i bezpečnostní pokyny. Dodržujte všechny provozní a bezpečnostní pokyny. Návod uschovejte

Více