Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Cehnice"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od verze 2

2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ ŠKOLY 5 4. CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU 7 5. DLOUHODOBÉ PROJEKTY 7 6. DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY 8 7. SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY 8 8. SERVISNÍ SLUŢBY 9 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZAMĚŘENÍ ŠKOLY CO CHCEME A KAM SMĚŘUJEME HLAVNÍ A DÍLČÍ CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ S PORUCHAMI CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 18 III. INTEGRACE OBSAHU TÉMATICKÝCH OKRUHŮ PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTŮ 19 IV. REALIZACE OBSAHU TÉMATICKÝCH OKRUHŮ PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PROJEKTEM 22 V. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 25 UČEBNÍ PLÁN PRO II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 26 VI. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A UČEBNÍ OSNOVY- I. A II. STUPEŇ POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU PRO 1.STUPEŇ- UČEBNÍ OSNOVY POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU PRO 2.STUPEŇ- UČEBNÍ OSNOVY VII. HODNOCENÍ ŢÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY CEHNICE 387 ~ 2 ~

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Cehnice Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice Adresa: Cehnice 105 Telefon: Ředitelka školy: Mgr. Jana Krohová IČO: IZO: REDIZO: Koordinátor ŠVP: Mgr. Pavel Samec, zástupce ředitelky Zřizovatel: Obec Cehnice Cehnice 105 tel Platnost dokumentu od , verze 2 Datum schválení: (verze 2) Podpis ředitele Razítko PREAMBULE "Pověz mi a já zapomenu, ukaţ mi a já si vzpomenu, nech mne to dělat a já pochopím." čínské přísloví Cílem naší školy je: vybavit ţáka potřebnými dovednostmi, vědomostmi a postoji připravit ţáka na budoucí ţivot, ve kterém bude hledat, myslet, komunikovat a ţít zajistit příjemné a bezpečné klima školy pro ţáka i veřejnost ~ 3 ~

4 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1. HISTORIE ŠKOLY První škola v obci byla postavena asi v roce 1780 na místě dnešního obecního úřadu. V roce 1863 byl ke škole přistavěn byt a v roce 1866 byla školní budova ještě rozšířena a celkově opravena. V roce 1878 byly zřízeny 2 třídy, z nichţ jedna byla umístěna do č.p.105 v objektu zvaném Ţlabovna. Rokem 1891 se datuje zřízení 4.třídy. Usnesením obecního zastupitelstva v roce 1887 byla škola vyňata z majetku a správy obce a nadále ji řídila místní školní rada. Ve stejném roce byl pro zřízení školní zahrady pronajat pozemek od kníţecího velkostatku. K tomuto účelu slouţil ještě v padesátých letech 20. století. V tomto období činil průměrný počet ţáků školy 293. V roce 1897 byla v Mladějovicích postavena škola. Z toho důvodu byla v Cehnicích zrušena 4.třída. 1.ledna 1903 byl při cehnické obecní škole zřízen nově hospodářský kurz, ve kterém probíhala stanovená výuka několik hodin týdně. Pokud mluvíme o škole, jednalo se vţdy o školu obecnou.v létech 1928, později pak 1934 a 1939 byly zaznamenány první pokusy o zřízení měšťanské školy. Bohuţel ale přílišná liknavost tehdejších obecních zastupitelů, ale i nedostatek finančních prostředků to nedovolily. Změna nastala krátce po ukončení II. svět. války. Uţ 20.června 1945 se Revoluční národní výbor jednohlasně usnesl vybudovat v obci tak dlouho poţadovanou měšťanskou školu. Třídy byly prozatimně umístěny z části v původní obecné škole (č.p. 76), z části v pronajatých objektech. Slouţily k tomu například místnosti u zemědělce pana Koţešníka (č.p. 31) nebo sály obou cehnických hospod U Kůtů (č.p. 34) a U Staňků (č.p. 9). Ţádost o zřízení školy byla schválena ONV Strakonice a doporučena Zemské školní radě v Praze. Podporu poskytly MNV v Mladějovicích, Třešovicích a Dunovicích. Později se přidal také Jinín. Jednání v Praze se však vlekla, protoţe o zřízení měšťanky usilovaly i obce Paračov a Drahonice. Proto cehnický národní výbor rozhodl dne okamţitě začít s adaptací obecního domu č.p.105 na budovu nové měšťanské školy tak, aby získal prvenství v rozhodování o umístění nové školy. 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR Základní škola Školní druţina Školní jídelna Mateřská škola Počet tříd 9 Počet 2-3 Počet stráv. 125 počet tříd 1 oddělení Počet ţáků do 145 Počet ţáků do 90 Z toho ZŠ 100 počet dětí do 28 Ţáků na třídu do 17 Ţáků na oddělení do 30 Z toho MŠ 25 Základní škola a Mateřská škola Cehnice je plnoorganizovanou základní školou. Kapacita základní školy je 145 ţáků. Součástí školy je jednotřídní mateřská škola s kapacitou 25 dětí. ~ 4 ~

5 Školní druţina má dvě oddělení a její kapacita je velmi omezena prostorem. Školní jídelna výdejna s kapacitou 150 strávníků vydává dovezená jídla. Areál ZŠ a MŠ Cehnice se skládá z tříposchoďové budovy školy, budovy kotelny a budovy malé tělocvičny a keramické díly. Tyto budovy spolu se zahradou, obecním víceúčelovým hřištěm a fotbalovým hřištěm tvoří celek vyuţívaný ve vzdělávací a výchovné činnosti školy. Budovu školy obklopuje oplocený pozemek zahrada školy. V zahradě je opravené zakryté, pískoviště, dřevěné hrací prvky, asfaltové a pískové hřiště, zahradní domek na hračky dětí z MŠ. Za budovou kotelny se nachází obecní víceúčelové hřiště s umělým povrchem, kde probíhá výuka tělesné výchovy. Škola vyuţívá i fotbalové hřiště SK Cehnice, které navazuje přímo na areál školy. Romantiku exteriéru školy dokreslují výběhy pro koně místního chovatele. Školní budova se skládá ze dvou propojených částí. Tyto budovy byly postaveny a uvedeny do provozu v roce V předchozích letech nebyla věnována pozornost obnově a modernizaci školní budovy. Prostorová dispozice, uspořádání místností, jejich počet a velikost neodpovídá současným poţadavkům na výchovu a vzdělávání. Nejnutnější úpravy byly provedeny, aby budovy splňovaly platné hygienické předpisy. Očekáváme rozsáhlou přestavbu, přístavbu, výměnu oken a zateplení budov za přispění peněz z fondů EU. V plánu zřizovatele je stavba tělocvičny a zřízení nového zdroje vytápění. Budova základní školy. Hlavní vchod je z frekventované státní silnice, proto umoţňujeme pouţívat jako vchod pro ţáky vchod ze dvora školy. Ten je bezbariérový, protoţe poskytujeme základní vzdělávání také ţákům tělesně postiţeným. V přízemí se nachází jedna třída II. stupně - vţdy pro tělesně postiţeného ţáka a některé třídy I. stupně. Ve dvou místnostech přízemí je výdejna školní jídelny s přípravnou stravy. Také je zde bezbariérové WC a WC pro chlapce. Na stěnách chodby v přízemí jsou šatnové věšáky pro jednotlivé třídy. V prvním patře budovy základní školy je zbytek kmenových tříd, sborovna, sklad pomůcek a ředitelna. Nachází se zde WC pro personál a WC pro dívky. Ve druhém patře, které je částečně vestavěno do půdy, jsou sklady pomůcek, materiálu a učebnic, šatna zaměstnanců. Budova školní druţiny a mateřské školy. Školní druţina vyuţívá tři místnosti v přízemí druhé části budovy, která má samostatný vchod. Jednou z místností je jediná odborná učebna- počítačová učebna školy. V prvním patře byla ze dvou bytů přestavěna mateřská škola, vyuţívá hernu- denní místnost, tělocvičnu- loţnici a přípravnu stravy. Koupelna- WC pro zaměstnance a WC pro ţáky vyhovují hygienickým poţadavkům. Ve druhém patře této části budovy jsou byty, které obývají nájemníci zřizovatele- Obce Cehnice. 3. VYBAVENÍ ŠKOLY MATERIÁLNÍ Škola je dobře vybavena staršími učebnicemi, vyučovacími pomůckami, didaktickou technikou, je rozšiřován výukový SW, doplňovány tituly ve sbírkách ţákovské i učitelské knihovny podle finančních moţností z prostředků ministerstva školství. ~ 5 ~

6 V několika třídách je TV, DVD a video přehrávač. Na prostorných chodbách jsou vytvořeny odpočinkové zóny sezení pro ţáky. Ţákovský nábytek byl vyměněn za výškově stavitelné lavice pro všechny ţáky. Budeme vyuţívat prostředky z dotačních programů a obnovíme i ostatní části nábytku- skříně, police na knihy a pomůcky a skříňky v učebnách.tento nábytek jiţ nevyhovuje. PROSTOROVÉ Celý areál školy prostorově vyhovuje pro současný počet ţáků i personálu. Škola nemá tělocvičnu. V zimním období vyuţívá malou tělocvičnu, po celý rok vyhovuje hřiště s umělým povrchem a fotbalové travnaté hřiště. Místnosti mateřské školy jsou malé, ale vyhovující, po přestavbě v budoucnosti se přesunou do jiných prostor. Místnosti pro školní druţinu jsou malé,nevyhovující- přestavbou školy vytvoříme nové prostory pro mimoškolní činnost ţáků. TECHNICKÉ Jednou z priorit školy ve výuce i v běţném chodu školy je vyuţití informačních a komunikačních technologií. V současné době má škola v počítačové učebně 10 počítačů, 1 počítač je v ředitelně,1 počítač je ve sborovně všechny jsou propojeny do sítě.škola disponuje dvěma kopírkami pro zaměstnance.jeden počítač je připojen i v mateřské škole. Vytápění školy je nevyhovující, kotelna na hnědé uhlí zatěţuje ţivotní prostředí. V dobrém stavu není odvádění odpadních vod, obec je před budováním čističky odpadních vod. HYGIENICKÉ Všechny prostory školy odpovídají současným hygienickým předpisům. Pro dodrţování pitného reţimu ţáků slouţí projekt Školní mléko. K odpočinku děti vyuţívají školní druţinu a ideální zdravé venkovní prostředí školní areál s prolézačkami. Ve třídách I. stupně jsou odpočinkové koutky s kobercem. V celé škole jsou nová sociální zařízení, provoz jídelny- výdejny vyhovuje hygienickým normám. Okna ve třídách byla osazena ţaluziemi. ORGANIZAČNÍ Řízení a organizace výuky: Za základní jednotku ve vyučování je povaţována vyučovací hodina. Při některých průřezových tématech a projektech spojujeme více vyučovacích hodin při zachování hygienických zásad. Začátek vyučování a rozvrh přestávek je dán časem příjezdů a odjezdů ţáků, kteří pouţívají často jediný spoj do svého bydliště. Pro jednotlivé ročníky jsou vypracovány osnovy školního vzdělávacího programu, na jehoţ základě vyučující připravují tématické plány pro konkrétní třídu na daný školní rok. Vzhledem k niţšímu počtu ţáků ve třídách spojujeme v některých předmětech ţáky různého věku/ TV, VV, Pč/ Reţim ţivota školy je dán školním řádem. ~ 6 ~

7 4. CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU Charakteristika ţáků a pedagogického sboru školy Pedagogický sbor základní školy tvoří ředitelka, zástupce ředitelky, třídní učitelé a netřídní učitelé. Škola má výchovného poradce, preventistu sociálně patologických jevů, správce ICT a speciálního pedagoga. Školní druţina má dvě vychovatelky. V mateřské škole pracují dvě učitelky. Všichni pedagogičtí pracovníci mají poţadovanou kvalifikaci. Podle potřeby zaměstnáváme asistenty pedagoga pro mentálně i tělesně postiţené ţáky. Důleţitou oblastí práce pedagogického sboru je DVPP, v současné době zaměřené na akce spojené se zahájením výuky dle ŠVP. Ţáci školy jsou obyvatelé spádové oblasti. Do školy dojíţdí ţáci z malých obcí v okolí Cehnic. Dopravní obsluţnost regionu omezuje školu při tvorbě rozvrhu, poledních přestávek a mimoškolní činnosti. Ţáci jsou omezeni jediným autobusovým spojením při příjezdu i odjezdu do školy.někteří ţáci pocházejí ze sociálně slabých a neúplných rodin. Z důvodu malého počtu ţáků ve třídách a individuálního přístupu pedagogů navštěvují školu i ţáci z měst mimo spádovou oblast se specifickými poruchami učení. Škola je připravena přijmout ţáky tělesně nebo mentálně postiţené s individuálním vzdělávacím plánem. 5. DLOUHODOBÉ PROJEKTY Témata předmětových projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Projekty jsou buď třídní-spojení dvou nebo tří ročníků nebo celoškolní. Seznam projektů je součástí osnov jednotlivých předmětů a je kaţdým rokem aktualizován v plánu průřezových témat. Dlouhodobé projekty zapracované do osnov všech předmětů na I. i II. stupni Učíme se z tradic českého národa PRO 1 Připomínáme si staročeské zvyky při slavnostech v obci- pečení brambor, dušičky,posvícení,martinské slavnosti, advent- Barbora, Lucie, Mikuláš, Vánoce Masopust, Velikonoce, Vítání jara, Slet čarodějnic, Letnice. Škola na vesnici, v přírodním prostředí PRO 2 Vyuţíváme okolního přírodního prostředí školy a učíme se v přírodě-les a rybník ve všech ročních obdobích, ekologie, třídění odpadů.projekty-země, Voda, Vzduch a Oheň. Zdravý ţivotní styl PRO 3 Plavecký výcvik, lyţařský výcvik pro I. i II. stupeň, sportovní soutěţe, týden zdravívýţiva, hygiena, vyuţití volného času, etická výchova- mezilidské vztahy, sexuální výchova, rodinná výchova. ~ 7 ~

8 Otevřená škola pro všechny PRO 4 Setkávání generací v obci, výtvarné dílny pro rodiče s dětmi, kulturní vystoupení ke dni matek,vítání občánků, vánoční pro rodiče i seniory, závěrečná akademie. Integrovaná výuka. Naše místo v ČR a v Evropě PRO 5 Poznáváme cizí jazyk, tradice národů v Evropě, Cestujeme po ČR- exkurze, výlety, pobyty ţáků. 6. DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY Zdravé zuby Ajax ve spolupráci s Policií ČR kurz plavání ţáků ročníku, i mateřská škola bohatá nabídka zájmových krouţků pitný reţim Školní mléko školní knihovna, KMČ a Kniţní klub veřejná vystoupení ţáků kaţdoroční humanitární akce ţáků i zaměstnanců školní jarmarky prodej výrobků ţáků fotografování tříd Dopravní olympiáda -tradiční úspěch v krajské soutěţi besedy s tématikou prevence sociálně patologických jevů, divadelní představení, koncerty pro ţáky vycházky, exkurze a výlety lyţařský výcvik pro ţáky I. stupně a pro 7. třídu sportovní soutěţe a turnaje výroba keramiky členy keramického krouţku Ukliďme si svět- Den Země- úklid obce Projekt Etická výchova jako nástroj prevence Logopedie a reedukace pod vedením speciálního pedagoga 7. SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY Základní škola úzce spolupracuje s rodiči svých ţáků při zajišťování informování rodičů formou třídních schůzek, konzultačních hodin a dnů otevřených dveří. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím ţákovských kníţek, na třídních schůzkách, konzultačních odpoledních, při týdnu otevřených dveří, případně telefonicky či osobně dle přání zákonných zástupců. Informace o činnosti školy a dokumenty školy jsou zveřejněny na školy. Na konci kaţdého čtvrtletí ţáci společně s rodiči hodnotí své portfolio a sepisují Zprávu z domova. Od školního roku 2007/2008 na základě zákona č. 561/2004 Sb., 167 a 168 zřídil zřizovatel Školskou radu ZŠ a MŠ Cehnice sloţenou ze zástupců zřizovatele, pedagogických pracovníků a zákonných zástupců ţáků. Partnerem školy je SRPŠ při ZŠ a MŠ Cehnice. Dalším důleţitým partnerem je Obec Cehnice jako zřizovatel a spolupráce je výborná. ~ 8 ~

9 8. SERVISNÍ SLUŢBY Školní druţina je základním článkem zájmového vzdělávání - její aktivity směřují k zabezpečení mimoškolní zájmové činnosti, odpočinku a rekreaci dětí. Místnosti ŠD jsou malé a vybavené starým nábytkem. Školní druţina má 2-3 oddělení. Zájem o umístění dětí je kaţdoročně velký, zapisujeme všechny zájemce. Umístění dětí je za úplatu. Funkci informačního centra školy plní školní a učitelská knihovna, učebna výpočetní techniky s 10 počítači připojenými k internetu, tiskárnou a kopírkou. Umoţňujeme přístup veřejnosti v obci k Internetu. Mnoţství zájmových krouţků se mění podle zájmu dětí pracují kaţdoročně od do a vedoucími jsou většinou zaměstnanci školy Školní jídelna- výdejna kromě stravování ţáků školy a MŠ zajišťuje také stravování zaměstnanců. Pitný reţim Školní mléko zajišťuje vychovatelka školní druţiny. KMČ a Kniţní klub vyučující ČJ umoţňuje objednávku a distribuci knih z KMČ a Kniţního klubu. Jsou stanoveny výpůjční dny pro školní knihovnu. Bývalí absolventi ZŠ mají moţnost pořádat v budově školy svá setkání spojená s prohlídkou školy V budově školy se schází Školská rada a SRPŠ. Veřejná vystoupení podle dohody zajišťuje ZŠ a MŠ nácvik veřejných vystoupení při veřejných akcích v obci ~ 9 ~

10 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Pojetí školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Cehnice vychází z koncepce vzdělávání, která klade hlavní důraz ve své vzdělávací práci na komunikaci, spolupráci a seznamování se s informacemi. Vzdělávací program je orientován na ţáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Umoţňuje efektivní, profesionální a promyšlenou práci učitele. Má všem ve škole vytvořit zázemí, které rozvijí tvořivost a současně zohledňuje individuální moţnosti. Má vybavit kaţdého ţáka vším potřebným pro úspěšný a radostný ţivot. Naším cílem je škola rodinného typu, která ţáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se ve známém prostředí jejich obce. Chceme, aby se ţáci naučili pro ţivot důleţitým kompetencím- učit se, řešit problémy a osvojili si sociální dovednosti. 2. CO CHCEME A KAM SMĚŘUJEME 2.1. VYTVÁŘET POHODOVÉ ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ PRO OSOBNOSTI Pohoda školního prostředí je dána školními prostorami samými a vytvářejí ji lidé, kteří v tomto prostředí pracují a toto prostředí navštěvují. Pro vytvoření pohody je důleţité mít ve škole příznivé klima. Ţáci, učitelé i rodiče se dokáţí vzájemně informovat, podpořit ve svém snaţení. Dnes je samozřejmostí, ţe k dětem jsou všichni ve škole vstřícní, děti školu vyuţívají a neničí. Ţáci naší školy se společně zúčastňují různých třídních akcí a dalších akcí školy. Práce ve škole je vhodně doplňována relaxačními aktivitami a bohatou nabídkou zájmových krouţků. Chceme, aby prostor školy byl pro všechny příjemný, a tak napomáhal vytváření vhodného klimatu uvnitř školy. 2.2 ZDRAVĚ UČIT - POROZUMĚT POTŘEBĚ VZDĚLÁVAT SE Rámcový vzdělávací program předpokládá nejen smysluplné stanovení cílů výchovně - vzdělávacího programu školy, ale také co nejaktivnější zapojení ţáků do procesu učení, moţnost volit nejvhodnější metody a formy práce učitele, vhodně zapojovat evokaci a motivaci, a tak vtahovat ţáka do maximální spoluúčasti na učení. Smyslem základní školy v etapě základního vzdělávání je vybavit ţáky klíčovými kompetencemi schopnostmi: - k učení a k řešení problémů, kompetencemi komunikativními, sociálními a personálními, kompetencemi občanskými a pracovními. Hlavním posláním školy je vzdělávat s porozuměním. Důleţité je však vzdělávat v souvislostech, nikoliv v odtrţených pojmech. Výstupem je rozvoj znalostí, schopností, dovedností, návyků a postojů budovaných v předmětech školního vzdělávacího programu ZŠ Cehnice. Vycházíme z oblastí a oborů RVP ZV. Jsou to tyto oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (předměty ŠVP: Český jazyk a literatura, Cizí jazyk), Matematika a její aplikace (předmět ŠVP: Matematika), Informační a komunikační technologie (předměty ŠVP: Informatika, Člověk a jeho svět (předměty ŠVP: Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda), Člověk a společnost( předměty ŠVP: Dějepis, Občanská výchova) Člověk a příroda(předměty ŠVP: Fyzika,Chemie, Přírodopis, Zeměpis) ~ 10 ~

11 Umění a kultura (předměty ŠVP: Hudební výchova, Výtvarná výchova) Člověk a zdraví (předměty ŠVP: Tělesná výchova, Rodinná výchova) Člověk a svět práce (předmět ŠVP: Pracovní činnosti) Provázanost mezipředmětových vztahů a kooperace učitelů má vytvořit výrazně lepší podmínky pro zdravé a efektivní učení. Ve škole se budou postupně vytvářet a zdokonalovat evaluační nástroje. Zdravé učení je zaměřeno na individualizaci výchovně vzdělávacího programu a respektování potřeb dítěte VYCHOVÁVAT LIDSKOU OSOBNOST - POROZUMĚT JÍ Kaţdý ţivý tvor na tomto světě je jedinečný a zranitelný. Respektujeme jedinečnost jednotlivce. Osobnost učitele a osobnost ţáka na sebe působí (vzájemná komunikace vyjádřit, obhájit, argumentovat). Proto naplňování klíčových kompetencí je součástí školního dění, kterého se ţák účastní. Odbornost oborů a průřezová témata školního vzdělávacího programu - osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, multikulturní výchova, environmentální výchova i mediální výchova harmonicky formují ţákovu osobnost a zároveň nám umoţňují lépe jí porozumět INTEGROVAT - POROZUMĚT INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Integrační program školy je postaven na odborné zdatnosti všech vyučujících, na spolupráci s PPP, SPC a rodiči. Od první třídy dochází k součinnosti třídních učitelů, SPC, PPP s ţáky a jejich rodiči. Posilujeme osobnostní rozvoj dítěte, odstraňujeme zejména formou speciálních cvičení a náprav handicapy ţáků (řečové vady a specifické poruchy učení reedukace čtení a psaní). Všichni se učíme respektování individuálních potřeb dětí, vzájemné toleranci a schopnosti spolupracovat. S integrací souvisí boření bariér a umoţnění optimálního rozvoje dítěte v souvislosti s jeho osobním maximem, které současně odstraňují jeho individuální znevýhodnění VYTVÁŘET INFORMAČNÍ PROSTŘEDÍ - POROZUMĚT PRÁCI S INFORMACEMI Program zavádění informačního prostředí je zaměřen na co nejefektivnější práci s informacemi a vytváření informačního prostředí. Od první třídy jsou děti vedeny k dobrému zvládnutí čtenářských dovedností, rozšiřují si komunikační dovednosti, pracují s daty a učí se je zpracovávat. Všichni ţáci mohou vyuţívat při vyučování učebnu výpočetní techniky k procvičování získaných znalostí, rozvoji schopností a dovedností v práci s počítačem. Ţáci k dispozici jak školní knihovnu, tak výpočetní techniku - například pro zpracování drobných pracovních úkolů, referátů a podobně. Chceme, aby ţáky ve škole obklopovalo to, o čem se učí, co vyrobili a proţili. Výstupy a výrobky vystavujeme ROZVÍJET SPORT A DALŠÍ TĚLESNÉ AKTIVITY Klasickou výuku tělesné výchovy doplňují například kurzy plavání a výuka běţeckého i sjezdového lyţování. Výuka tělesné výchovy je zařazena do oblasti Člověk a zdraví UČIT CIZÍ JAZYK - JSME SOUČÁSTÍ EVROPY V mateřské škole zahajujeme seznamování dětí s anglickým jazykem. Výuku cizích jazyků začínáme ve třetí třídě. Učitelé cizích jazyků jsou plně kvalifikovaní a mají moţnost setkávat se na odborných jazykových seminářích s jinými pedagogy a tak si vyměňovat názory a zkušenosti. Také vytvářejí projekty pro jazykové vyučování. V 7.ročníku nabízíme německý jazyk jako druhý jazyk. ~ 11 ~

12 2. 8. ROZVÍJET DEMOKRACII - POROZUMĚT SVÉMU MÍSTU MEZI LIDMI Postupným vývojem prochází i provádění samosprávné demokracie, a to v rovině dospělých. Partnerem školy je Školská rada, která je řediteli školy jak odborným partnerem ze zákona, tak současně konstruktivním oponentem. Jelikoţ školu navštěvují ţáci z různých sociálních prostředí, klademe důraz na multikulturní výchovu. Ţáci jsou ve spolupráci s učiteli téţ schopni nacvičit divadlo a hudební výstupy pro ostatní ţáky školy a pro veřejnost v obci. Program školy doplňujeme návštěvami divadelních představení, koncertů, planetária, muzeí, výstav a různými besedami MÍT PREVENTIVNÍ PROGRAM POROZUMĚT NEBEZPEČÍ Velká péče je věnována preventivním programům. Součástí školního plánování je Minimální preventivní program. Z něho vychází nejen úzká spolupráce s odborníky na organizaci seminářů pro ţáky od nejniţších tříd školy, systematická spolupráce koordinátora prevence, výchovného poradce, vedení školy zejména s třídními učiteli, ale i široká nabídka programů pro volný čas. Program etické výchovy přispívá ke zlepšování vztahů mezi ţáky. Prevence sociálně patologických jevů na škole je dána těmito body: a) Včlenit témata prevence do celého vzdělávacího procesu b) Zaměřit se na problémové a sociálně handicapované děti c) Během školního roku zapojit co největší počet ţáků do mimoškolních aktivit a krouţků d) Sledovat program i mimoškolních aktivit dětí ve volném čase e) Spolupracovat s rodiči f) Prohloubit další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti sociálně patologických jevů g) Spolupracovat s odbornými pracovníky v oblasti prevence sociálně patologických jevů (přednášky, besedy), u Policie České republiky domlouvat a absolvovat besedy pro ţáky na téma kriminality, drog, dopravní výchovy h) Školní metodik prevence spolupracuje nejen s třídními učiteli, ale také s vychovatelkou školní druţiny i) Zřízení schránky důvěry pro anonymní dotazy a případná trápení ţáků a nástěnky s informacemi souvisejícími s problematikou sociálně patologických jevů KOMUNIKOVAT S VEŘEJNOSTÍ - POROZUMĚT PARTNERSTVÍ Oblast, která je pro školu významná, je oblast komunikace s veřejností - zejména rodičovskou. Rodiče si zvykli na pravidelné konzultace, třídní schůzky, společné akce. Ţáci a pracovníci školy se stali pravidelnými vyhlašovateli vánoční charitativní akce vánočního trhu dětských výrobků VYTVOŘIT PODMÍNKY PRO VYUŢÍVÁNÍ VOLNÉHO ČASU ŢÁKŮ Školní druţina má ve své nabídce několik krouţků, které jsou vedeny pedagogickými pracovníky školy. Zajišťujeme tak vyplnění volného času pro děti, které nemají odpoledne co dělat. Děti přicházející do krouţků si mohou nejenom zahrát, zacvičit, zatancovat, ale mají moţnost nápravy výukových obtíţí zábavnou formou. Rozvíjejí svou motoriku, kreativitu a estetické cítění. V určených hodinách je pro ţáky otevřena školní knihovna. Ţáci mohou vyuţívat víceúčelové hřiště Obce Cehnice a fotbalové hřiště SK Cehnice. ZŠ zajišťuje provoz ŠD v ranních i odpoledních hodinách s bohatou nabídkou činností i pro ţáky II. stupně. ~ 12 ~

13 VYTVÁŘET PODMÍNKY PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCU Významnou součástí rozvoje školy je podpora dalšího vzdělávání všech pracovníků školy. Spolupracujeme s odborníky a neziskovými sdruţeními nabízejícími DVPP, při samostudiu pedagogů je vyuţívána učitelská knihovna, Internet a odborné časopisy. 3. HLAVNÍ A DÍLČÍ CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Motivovat děti pro jejich celoţivotní učení. Podpora dětí k učení se: o vybírat si a vyuţívat vhodné způsoby, metody a strategie pro aktivní a efektivní učení, o vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně vyuţívat v procesu učení a v praktickém ţivotě, o vyuţívat informační a komunikační prostředky a technologie. Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a ke schopnosti řešit problémy. Podpora dětí k učení se: o samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnávat, kriticky posuzovat a vyvozovat z nich závěry pro vyuţití v budoucnosti, o uvádět věci a znalosti do souvislostí a na základě toho si vytvářet komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy, o volit vhodné způsoby řešení úkolů, sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů, aplikovat osvědčené postupy při řešení obdobných nebo nových úkolů a situací. Vést ţáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. Podpora dětí k učení se: o formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, výstiţně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu, o naslouchat jiným a porozumět jim, o obhajovat vlastní názor vhodnou a kultivovanou argumentací. Rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Podpora dětí k učení se: o spolupracovat ve skupině při řešení daného úkolu, podílet se na utváření příjemné atmosféry o aktivně přispívat k diskusi, umět v diskusi obhajovat vlastní názor, ale i respektovat různá hlediska, zkušenosti a názor jiných. Připravovat ţáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. Podpora dětí k učení se: o mít sebevědomé vystupování, pozitivní představu o sobě samém, ale současně schopnosti vcítit se do situací ostatních a ochotně respektovat jejich přesvědčení nebo názory, o řešit praktické problémy nebo situace, znát svá práva i povinností, o schopnosti hodnotit výsledky vlastní činnosti i činnosti jiných, mimo jiné i z hlediska ochrany zdraví, ţivotního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot. Vytvářet u ţáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v proţívání ţivotních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě. Podpora dětí k učení se: o schopnosti ochrany ţivotního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot, ~ 13 ~

14 o vcítit se do situací ostatních a respektovat jejich přesvědčení nebo názory. Učit ţáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný. Podpora dětí k učení se: o schopnosti ochrany vlastního zdraví a zdraví ostatních, o pouţívat bezpečně materiály, nástroje a vybavení, dodrţovat dohodnutá pravidla, povinnosti a závazky, rozhodovat se správně, zodpovědně a s ohledem na své zdraví i zdraví jiných, o dle svých moţností poskytnout účinnou pomoc v situacích ohroţujících ţivot a zdraví. Vést ţáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je ţít společně s ostatními lidmi. Podpora dětí k učení se: o vnímat kulturní i historické dědictví a být vnímavý k tradicím a kulturním hodnotám jiných. Pomáhat ţákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými moţnostmi a uplatňovat je s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní ţivotní a profesní orientaci. Podpora dětí k učení se: o vyuţívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost. 4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Pojetí, cíle a klíčové kompetence základního vzdělávání na ZŠ a MŠ Cehnice z pohledu RVP. Základní vzdělávání má ţákům: pomoci získávat a postupně zdokonalovat klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké ţivotu a na praktické jednání. Klíčové kompetence Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důleţitých pro osobní rozvoj a uplatnění kaţdého člena společnosti. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny ţáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosaţitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a sloţitý, který má svůj počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu ţivota. Úroveň klíčových kompetencí, které ţáci dosáhnou na konci základního vzdělávání, nelze ještě povaţovat za ukončenou, ale získané klíčové kompetence tvoří neopomenutelný základ ţáka pro celoţivotní učení, vstup do ţivota a do pracovního procesu. Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vţdy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. Ve vzdělávacím obsahu RVP ZV je učivo chápáno jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k ~ 14 ~

15 účinnému a komplexnímu vyuţívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové povaţovány: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní. Kompetence k učení V průběhu základního vzdělávání ţák: vybírá a vyuţívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoţivotnímu učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně vyuţívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém ţivotě operuje s obecně uţívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a sociokulturní jevy samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro vyuţití v budoucnosti poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překáţky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich Kompetence k řešení problémů V průběhu základního vzdělávání ţák: vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a vyuţívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, vyuţívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; uţívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů kriticky myslí, činí uváţlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí zapojuje se do různých soutěţí Kompetence komunikativní V průběhu základního vzdělávání ţák: formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstiţně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje ~ 15 ~

16 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běţně uţívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je vyuţívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění vyuţívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem vyuţívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému souţití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Kompetence sociální a personální V průběhu základního vzdělávání ţák: účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce ve skupinách na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce podílí se na utváření příjemné atmosféry v kolektivu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni poţádá přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty Kompetence občanské V průběhu základního vzdělávání ţák: respektuje přesvědčení druhých lidí, váţí si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí chápe základní principy, na nichţ spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých moţností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohroţujících ţivot a zdraví člověka respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje poţadavky na kvalitní ţivotní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví Kompetence osobnostně sociální a environmentální výchova V průběhu základního vzdělávání ţák: projevuje pozitivní city v chování, v jednání a v pouţívání ţivotních situací vnímá citlivé vztahy k lidem, k prostředí, které ho obklopuje, a k přírodě chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje ~ 16 ~

17 poţadavky na kvalitní ţivotní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví dokáţe správně roztřídit odpady Kompetence pracovní V průběhu základního vzdělávání ţák: pouţívá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodrţuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany ţivotního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot vyuţívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 5. VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Ţáky, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Snaţíme se podchytit tyto potřeby jiţ v mateřské škole před nástupem do školy, potom nejpozději ve druhé třídě. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. Dětem zajišťují individuální péči učitelky- speciální pedagog a proškolené učitelky I.stupně. Kaţdý týden probíhá jedna vyučovací hodina/nebo část vyučovací hodiny/ pravidelné dyslektické nápravy se souhlasem a za spolupráce rodičů. V případě, ţe pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení, je na ţádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje (jedná se o integraci). V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP či SPC, na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě pouţívat, způsob hodnocení, termín reedukační péče, jméno paní učitelky, která bude s dítětem pracovat. Při klasifikaci těchto dětí přihlíţíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. 6. VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ S PORUCHAMI CHOVÁNÍ Jedná se o ţáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Vzdělávání těchto ţáků probíhá ve třídách školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny se budou ţáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. Učitel musí s ţáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s tímto ţákem. Zavést systém motivace ke školní práci. Se souhlasem rodičů můţe být ţák vyšetřen ve středisku výchovné péče a učitel pak se ţákem pracuje dle doporučení této instituce. Moţná je i denní výuka nebo pobyt v tomto zařízení na dohodnutou dobu. ~ 17 ~

18 7. VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Zařazení nadaných ţáků do základního vzdělávání vyţaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto ţáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují tito ţáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené poţadavky. Umoţňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy). V dalších naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky ), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na ţáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň Ţákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné krouţky, manuálně a výtvarně nadaní ţáci pracují v krouţku keramické výroby. Při samotné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. Pohybově nadaní ţáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde ţák projevuje největší zájem a talent (navštěvují taneční krouţek). Ţáci jsou zapojováni do sportovních soutěţí, ať uţ v rámci školy nebo mimo ni. Velmi často se stává, ţe tito ţáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme ţáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spoluţákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, ţe vyniká-li ţák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. ~ 18 ~

19 III. INTEGRACE OBSAHU TÉMATICKÝCH OKRUHŮ PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTŮ 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Rozvoj schopností poznávání1 Sebepoznání a sebepojetí2 Seberegulace a sebeorganizace3 PRV ČJ PRV TV 1. stupeň 2. stupeň VV MAT Z, M, Hv, Př, Vv, F, Rv ČJ PRV ČJ ~ 19 ~ PŘÍR PRV ČJ ČJ PŘÍR TV Tv, Př, Vv, F, Pč, Ov, Rv Tv, Z, Př, M, Rv Z, M, Hv, Př, Vv, Nj,ČaP F, Rv Vv, F, Ov, Tv Tv, M, Př, Rv, Čap Z, M, Hv, Vv, F, Nj, Čap Tv, Rv, Čj, Vv, Pč Tv, Z, M, Ch, Rv, Čap Psychohygiena4 PRV Rv, M Rv, M Rv, M, Kreativita5 ČJ INF Z, M, D, F, Př, Vv, Hv, Pč, SOCIÁLNÍ ROZVOJ Poznávání lidí6 Mezilidské vztahy7 PRV ČJ PČ PRV TV TV AJ PŘÍR AJ Z, M, Čj, Aj, Ov, Rv PRV VL Z, Čj, Hv, D, Aj, M, Rv, Ov Komunikace8 PRV AJ AJ INF Tv, Z, M,OvPř, Vv,Pč, Čj, Hv Kooperace a kompetice9 PRV Z, M, D, Pč Ov, Hv, Př, MORÁLNÍ ROZVOJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti10 Hodnoty, postoje, praktická etika11 PRV VL PČ Z, M, Př, Ov Ov M, Vv, F, Hv M, Čj, Nj, Vv, Ov, Rv Z, Hv, Př, M, Čj, Ov Tv, Z, M,Ov,Př Rv, Čj, Hv Z,Př, Aj, Hv, M, Rv Z, M, Ov, Rv Př, Ov, Rv Př Z, M, Rv, F, Pč, Vv, Hv Z, M, Čj, Nj, Hv, Rv Z, Př, Ch, D, M, Rv Z, M, Čj,Rv Př, Ch, Vv, D, Hv, Pč Z, M, Rv, Nj,Inf Rv, Tv, Vv, Čj, Ov Tv, Z, M, Čj Rv, Ch, Ov Rv, M Z, M, Rv, Pč, Vv, Inf Z, M, Rv, Nj, Aj Z, M, D, Př, Rv, Ov Z, M, Čj,Rv Př, Ch, Vv, Pč Ov Z,Rv, Z, Rv M,D, Vv, M,Ov Aj, Hv, Pč Nj, Pč, Př, Ch Př, Ch, Inf Z, Rv M, Z, Ov Ch, M,Rv Vv,Čap Ch, Inf M, Ch, Rv Z, Rv M,Ov D, Ch, Vv, Pč

20 2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Tématické okruhy Občanská společnost a škola1 Občan, občanská společnost a stát2 Formy participace občanů v politickém ţivotě3 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování4 1. stupeň 2. stupeň PRV TV PRV ČJ AJ Aj, Pč, Nj,Ov Nj, Rv Nj, Rv TV VV TV ČJ Rv, Ov VV ČJ VV ČJ PČ ČJ PČ M M PRV M PRV ČJ M ČJ VL TV ČJ VL PŘÍR ČJ INF D,Ov Z, D, Aj, Ov Z, D, Čj, Pč, Rv, Z, Rv, Ov VL VL Z, Ov Z, D, Aj, Z, Př, Čj, Ov ČJ Z, D, Vv Z, Čj, Ov Z, D, Př, Z, Aj, D, Ov 3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Tématické okruhy Evropa a svět nás zajímá1 PRV HV ČJ Objevujeme Evropu a svět2 1. stupeň 2.stupeň PRV ČJ ČJ PČ PRV HV AJ VV PČ VL HV ČJ PČ INF ČJ MAT VL VV TV M, Hv, Z,Hv,Nj Čj, Aj, Př Čj, Aj, Př, Vv, Ov,M Z, M, Hv, Pč Jsme Evropané3 ČJ TV PŘÍR M, D, F, Vv Z, M, Hv, D M, D, Př, Vv, F, Ov M, Hv, Př, Ch, Vv, Nj Čj, M, Ch, Čj, Nj, Inf, Ov M, Hv, Z, Ov M, Aj, Nj, F, Nj, Př, Pč Pč, Inf Z, M, D,Ch, Vv Př, Pč, Rv Z, M, D, Aj, Ch, Vv Pč, Ov 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy Kulturní diference1 Lidské vztahy2 HV PRV HV 1. stupeň 2. stupeň HV VL Čj, Aj, Z, Rv Z, D, Z, Pč, VV VV D, Pč D,Ov Aj, Hv, Aj, Ov, Rv Ov, Rv Nj, Hv, Nj, Pč PRV HV PRV TV PŘÍR HV VL AJ Z, Aj, Hv Ov, Hv, Čj, Aj, Nj, Z, Rv Hv, Př, Z, Rv Př, Ov ~ 20 ~

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Vychází z provedené analýzy dotazníkového šetření mezi rodiči, učiteli a žáky. Je zaměřen na základní dovednosti a znalosti potřebné pro život s ohledem na umístění

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí základního vzdělávání ŠVP Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Chceme mít bezpečnou školu založenou na vzájemné důvěře mezi učiteli, učiteli a žáky a učiteli a

Chceme mít bezpečnou školu založenou na vzájemné důvěře mezi učiteli, učiteli a žáky a učiteli a CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Pojetí školního vzdělávacího programu Vize školy: Chceme mít bezpečnou školu založenou na vzájemné důvěře mezi učiteli, učiteli a žáky a učiteli a rodiči.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ševětín

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ševětín Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ševětín ŠIMON 07 Verze 1 z 31. 08. 0007 Platnost 2008/2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika školy a ŠVP 6 2.1. Charakteristika

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Tvořivá rodinná škola_dupl

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Tvořivá rodinná škola_dupl ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Tvořivá rodinná škola_dupl 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Údaje o škole...4 1.3 Zřizovatel...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Charakteristika školy...6 2.1 Úplnost

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2010) (verze z roku 2012 určená pro veřejnou diskusi) Praha 20072012 Tento dokument neprošel jako celek v tomtopředloženém

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV Naše škola 1. Identifikační údaje Údaje o škole: Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková název školy organizace REDIZO Číslo jednací

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: BRÁNA DO ŽIVOTA... 5 1.2 PŘEDKLADATEL... 5 1.3 ZŘIZOVATEL ŠKOLY... 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 HISTORIE ŠKOLY...

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2.1. Stručná charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět 3. Učební osnovy volitelných předmětů Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Sportovní

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více