Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Cehnice"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od verze 2

2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ ŠKOLY 5 4. CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU 7 5. DLOUHODOBÉ PROJEKTY 7 6. DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY 8 7. SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY 8 8. SERVISNÍ SLUŢBY 9 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZAMĚŘENÍ ŠKOLY CO CHCEME A KAM SMĚŘUJEME HLAVNÍ A DÍLČÍ CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ S PORUCHAMI CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 18 III. INTEGRACE OBSAHU TÉMATICKÝCH OKRUHŮ PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTŮ 19 IV. REALIZACE OBSAHU TÉMATICKÝCH OKRUHŮ PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PROJEKTEM 22 V. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 25 UČEBNÍ PLÁN PRO II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 26 VI. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A UČEBNÍ OSNOVY- I. A II. STUPEŇ POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU PRO 1.STUPEŇ- UČEBNÍ OSNOVY POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU PRO 2.STUPEŇ- UČEBNÍ OSNOVY VII. HODNOCENÍ ŢÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY CEHNICE 387 ~ 2 ~

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Cehnice Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice Adresa: Cehnice 105 Telefon: Ředitelka školy: Mgr. Jana Krohová IČO: IZO: REDIZO: Koordinátor ŠVP: Mgr. Pavel Samec, zástupce ředitelky Zřizovatel: Obec Cehnice Cehnice 105 tel Platnost dokumentu od , verze 2 Datum schválení: (verze 2) Podpis ředitele Razítko PREAMBULE "Pověz mi a já zapomenu, ukaţ mi a já si vzpomenu, nech mne to dělat a já pochopím." čínské přísloví Cílem naší školy je: vybavit ţáka potřebnými dovednostmi, vědomostmi a postoji připravit ţáka na budoucí ţivot, ve kterém bude hledat, myslet, komunikovat a ţít zajistit příjemné a bezpečné klima školy pro ţáka i veřejnost ~ 3 ~

4 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1. HISTORIE ŠKOLY První škola v obci byla postavena asi v roce 1780 na místě dnešního obecního úřadu. V roce 1863 byl ke škole přistavěn byt a v roce 1866 byla školní budova ještě rozšířena a celkově opravena. V roce 1878 byly zřízeny 2 třídy, z nichţ jedna byla umístěna do č.p.105 v objektu zvaném Ţlabovna. Rokem 1891 se datuje zřízení 4.třídy. Usnesením obecního zastupitelstva v roce 1887 byla škola vyňata z majetku a správy obce a nadále ji řídila místní školní rada. Ve stejném roce byl pro zřízení školní zahrady pronajat pozemek od kníţecího velkostatku. K tomuto účelu slouţil ještě v padesátých letech 20. století. V tomto období činil průměrný počet ţáků školy 293. V roce 1897 byla v Mladějovicích postavena škola. Z toho důvodu byla v Cehnicích zrušena 4.třída. 1.ledna 1903 byl při cehnické obecní škole zřízen nově hospodářský kurz, ve kterém probíhala stanovená výuka několik hodin týdně. Pokud mluvíme o škole, jednalo se vţdy o školu obecnou.v létech 1928, později pak 1934 a 1939 byly zaznamenány první pokusy o zřízení měšťanské školy. Bohuţel ale přílišná liknavost tehdejších obecních zastupitelů, ale i nedostatek finančních prostředků to nedovolily. Změna nastala krátce po ukončení II. svět. války. Uţ 20.června 1945 se Revoluční národní výbor jednohlasně usnesl vybudovat v obci tak dlouho poţadovanou měšťanskou školu. Třídy byly prozatimně umístěny z části v původní obecné škole (č.p. 76), z části v pronajatých objektech. Slouţily k tomu například místnosti u zemědělce pana Koţešníka (č.p. 31) nebo sály obou cehnických hospod U Kůtů (č.p. 34) a U Staňků (č.p. 9). Ţádost o zřízení školy byla schválena ONV Strakonice a doporučena Zemské školní radě v Praze. Podporu poskytly MNV v Mladějovicích, Třešovicích a Dunovicích. Později se přidal také Jinín. Jednání v Praze se však vlekla, protoţe o zřízení měšťanky usilovaly i obce Paračov a Drahonice. Proto cehnický národní výbor rozhodl dne okamţitě začít s adaptací obecního domu č.p.105 na budovu nové měšťanské školy tak, aby získal prvenství v rozhodování o umístění nové školy. 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR Základní škola Školní druţina Školní jídelna Mateřská škola Počet tříd 9 Počet 2-3 Počet stráv. 125 počet tříd 1 oddělení Počet ţáků do 145 Počet ţáků do 90 Z toho ZŠ 100 počet dětí do 28 Ţáků na třídu do 17 Ţáků na oddělení do 30 Z toho MŠ 25 Základní škola a Mateřská škola Cehnice je plnoorganizovanou základní školou. Kapacita základní školy je 145 ţáků. Součástí školy je jednotřídní mateřská škola s kapacitou 25 dětí. ~ 4 ~

5 Školní druţina má dvě oddělení a její kapacita je velmi omezena prostorem. Školní jídelna výdejna s kapacitou 150 strávníků vydává dovezená jídla. Areál ZŠ a MŠ Cehnice se skládá z tříposchoďové budovy školy, budovy kotelny a budovy malé tělocvičny a keramické díly. Tyto budovy spolu se zahradou, obecním víceúčelovým hřištěm a fotbalovým hřištěm tvoří celek vyuţívaný ve vzdělávací a výchovné činnosti školy. Budovu školy obklopuje oplocený pozemek zahrada školy. V zahradě je opravené zakryté, pískoviště, dřevěné hrací prvky, asfaltové a pískové hřiště, zahradní domek na hračky dětí z MŠ. Za budovou kotelny se nachází obecní víceúčelové hřiště s umělým povrchem, kde probíhá výuka tělesné výchovy. Škola vyuţívá i fotbalové hřiště SK Cehnice, které navazuje přímo na areál školy. Romantiku exteriéru školy dokreslují výběhy pro koně místního chovatele. Školní budova se skládá ze dvou propojených částí. Tyto budovy byly postaveny a uvedeny do provozu v roce V předchozích letech nebyla věnována pozornost obnově a modernizaci školní budovy. Prostorová dispozice, uspořádání místností, jejich počet a velikost neodpovídá současným poţadavkům na výchovu a vzdělávání. Nejnutnější úpravy byly provedeny, aby budovy splňovaly platné hygienické předpisy. Očekáváme rozsáhlou přestavbu, přístavbu, výměnu oken a zateplení budov za přispění peněz z fondů EU. V plánu zřizovatele je stavba tělocvičny a zřízení nového zdroje vytápění. Budova základní školy. Hlavní vchod je z frekventované státní silnice, proto umoţňujeme pouţívat jako vchod pro ţáky vchod ze dvora školy. Ten je bezbariérový, protoţe poskytujeme základní vzdělávání také ţákům tělesně postiţeným. V přízemí se nachází jedna třída II. stupně - vţdy pro tělesně postiţeného ţáka a některé třídy I. stupně. Ve dvou místnostech přízemí je výdejna školní jídelny s přípravnou stravy. Také je zde bezbariérové WC a WC pro chlapce. Na stěnách chodby v přízemí jsou šatnové věšáky pro jednotlivé třídy. V prvním patře budovy základní školy je zbytek kmenových tříd, sborovna, sklad pomůcek a ředitelna. Nachází se zde WC pro personál a WC pro dívky. Ve druhém patře, které je částečně vestavěno do půdy, jsou sklady pomůcek, materiálu a učebnic, šatna zaměstnanců. Budova školní druţiny a mateřské školy. Školní druţina vyuţívá tři místnosti v přízemí druhé části budovy, která má samostatný vchod. Jednou z místností je jediná odborná učebna- počítačová učebna školy. V prvním patře byla ze dvou bytů přestavěna mateřská škola, vyuţívá hernu- denní místnost, tělocvičnu- loţnici a přípravnu stravy. Koupelna- WC pro zaměstnance a WC pro ţáky vyhovují hygienickým poţadavkům. Ve druhém patře této části budovy jsou byty, které obývají nájemníci zřizovatele- Obce Cehnice. 3. VYBAVENÍ ŠKOLY MATERIÁLNÍ Škola je dobře vybavena staršími učebnicemi, vyučovacími pomůckami, didaktickou technikou, je rozšiřován výukový SW, doplňovány tituly ve sbírkách ţákovské i učitelské knihovny podle finančních moţností z prostředků ministerstva školství. ~ 5 ~

6 V několika třídách je TV, DVD a video přehrávač. Na prostorných chodbách jsou vytvořeny odpočinkové zóny sezení pro ţáky. Ţákovský nábytek byl vyměněn za výškově stavitelné lavice pro všechny ţáky. Budeme vyuţívat prostředky z dotačních programů a obnovíme i ostatní části nábytku- skříně, police na knihy a pomůcky a skříňky v učebnách.tento nábytek jiţ nevyhovuje. PROSTOROVÉ Celý areál školy prostorově vyhovuje pro současný počet ţáků i personálu. Škola nemá tělocvičnu. V zimním období vyuţívá malou tělocvičnu, po celý rok vyhovuje hřiště s umělým povrchem a fotbalové travnaté hřiště. Místnosti mateřské školy jsou malé, ale vyhovující, po přestavbě v budoucnosti se přesunou do jiných prostor. Místnosti pro školní druţinu jsou malé,nevyhovující- přestavbou školy vytvoříme nové prostory pro mimoškolní činnost ţáků. TECHNICKÉ Jednou z priorit školy ve výuce i v běţném chodu školy je vyuţití informačních a komunikačních technologií. V současné době má škola v počítačové učebně 10 počítačů, 1 počítač je v ředitelně,1 počítač je ve sborovně všechny jsou propojeny do sítě.škola disponuje dvěma kopírkami pro zaměstnance.jeden počítač je připojen i v mateřské škole. Vytápění školy je nevyhovující, kotelna na hnědé uhlí zatěţuje ţivotní prostředí. V dobrém stavu není odvádění odpadních vod, obec je před budováním čističky odpadních vod. HYGIENICKÉ Všechny prostory školy odpovídají současným hygienickým předpisům. Pro dodrţování pitného reţimu ţáků slouţí projekt Školní mléko. K odpočinku děti vyuţívají školní druţinu a ideální zdravé venkovní prostředí školní areál s prolézačkami. Ve třídách I. stupně jsou odpočinkové koutky s kobercem. V celé škole jsou nová sociální zařízení, provoz jídelny- výdejny vyhovuje hygienickým normám. Okna ve třídách byla osazena ţaluziemi. ORGANIZAČNÍ Řízení a organizace výuky: Za základní jednotku ve vyučování je povaţována vyučovací hodina. Při některých průřezových tématech a projektech spojujeme více vyučovacích hodin při zachování hygienických zásad. Začátek vyučování a rozvrh přestávek je dán časem příjezdů a odjezdů ţáků, kteří pouţívají často jediný spoj do svého bydliště. Pro jednotlivé ročníky jsou vypracovány osnovy školního vzdělávacího programu, na jehoţ základě vyučující připravují tématické plány pro konkrétní třídu na daný školní rok. Vzhledem k niţšímu počtu ţáků ve třídách spojujeme v některých předmětech ţáky různého věku/ TV, VV, Pč/ Reţim ţivota školy je dán školním řádem. ~ 6 ~

7 4. CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU Charakteristika ţáků a pedagogického sboru školy Pedagogický sbor základní školy tvoří ředitelka, zástupce ředitelky, třídní učitelé a netřídní učitelé. Škola má výchovného poradce, preventistu sociálně patologických jevů, správce ICT a speciálního pedagoga. Školní druţina má dvě vychovatelky. V mateřské škole pracují dvě učitelky. Všichni pedagogičtí pracovníci mají poţadovanou kvalifikaci. Podle potřeby zaměstnáváme asistenty pedagoga pro mentálně i tělesně postiţené ţáky. Důleţitou oblastí práce pedagogického sboru je DVPP, v současné době zaměřené na akce spojené se zahájením výuky dle ŠVP. Ţáci školy jsou obyvatelé spádové oblasti. Do školy dojíţdí ţáci z malých obcí v okolí Cehnic. Dopravní obsluţnost regionu omezuje školu při tvorbě rozvrhu, poledních přestávek a mimoškolní činnosti. Ţáci jsou omezeni jediným autobusovým spojením při příjezdu i odjezdu do školy.někteří ţáci pocházejí ze sociálně slabých a neúplných rodin. Z důvodu malého počtu ţáků ve třídách a individuálního přístupu pedagogů navštěvují školu i ţáci z měst mimo spádovou oblast se specifickými poruchami učení. Škola je připravena přijmout ţáky tělesně nebo mentálně postiţené s individuálním vzdělávacím plánem. 5. DLOUHODOBÉ PROJEKTY Témata předmětových projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Projekty jsou buď třídní-spojení dvou nebo tří ročníků nebo celoškolní. Seznam projektů je součástí osnov jednotlivých předmětů a je kaţdým rokem aktualizován v plánu průřezových témat. Dlouhodobé projekty zapracované do osnov všech předmětů na I. i II. stupni Učíme se z tradic českého národa PRO 1 Připomínáme si staročeské zvyky při slavnostech v obci- pečení brambor, dušičky,posvícení,martinské slavnosti, advent- Barbora, Lucie, Mikuláš, Vánoce Masopust, Velikonoce, Vítání jara, Slet čarodějnic, Letnice. Škola na vesnici, v přírodním prostředí PRO 2 Vyuţíváme okolního přírodního prostředí školy a učíme se v přírodě-les a rybník ve všech ročních obdobích, ekologie, třídění odpadů.projekty-země, Voda, Vzduch a Oheň. Zdravý ţivotní styl PRO 3 Plavecký výcvik, lyţařský výcvik pro I. i II. stupeň, sportovní soutěţe, týden zdravívýţiva, hygiena, vyuţití volného času, etická výchova- mezilidské vztahy, sexuální výchova, rodinná výchova. ~ 7 ~

8 Otevřená škola pro všechny PRO 4 Setkávání generací v obci, výtvarné dílny pro rodiče s dětmi, kulturní vystoupení ke dni matek,vítání občánků, vánoční pro rodiče i seniory, závěrečná akademie. Integrovaná výuka. Naše místo v ČR a v Evropě PRO 5 Poznáváme cizí jazyk, tradice národů v Evropě, Cestujeme po ČR- exkurze, výlety, pobyty ţáků. 6. DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY Zdravé zuby Ajax ve spolupráci s Policií ČR kurz plavání ţáků ročníku, i mateřská škola bohatá nabídka zájmových krouţků pitný reţim Školní mléko školní knihovna, KMČ a Kniţní klub veřejná vystoupení ţáků kaţdoroční humanitární akce ţáků i zaměstnanců školní jarmarky prodej výrobků ţáků fotografování tříd Dopravní olympiáda -tradiční úspěch v krajské soutěţi besedy s tématikou prevence sociálně patologických jevů, divadelní představení, koncerty pro ţáky vycházky, exkurze a výlety lyţařský výcvik pro ţáky I. stupně a pro 7. třídu sportovní soutěţe a turnaje výroba keramiky členy keramického krouţku Ukliďme si svět- Den Země- úklid obce Projekt Etická výchova jako nástroj prevence Logopedie a reedukace pod vedením speciálního pedagoga 7. SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY Základní škola úzce spolupracuje s rodiči svých ţáků při zajišťování informování rodičů formou třídních schůzek, konzultačních hodin a dnů otevřených dveří. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím ţákovských kníţek, na třídních schůzkách, konzultačních odpoledních, při týdnu otevřených dveří, případně telefonicky či osobně dle přání zákonných zástupců. Informace o činnosti školy a dokumenty školy jsou zveřejněny na školy. Na konci kaţdého čtvrtletí ţáci společně s rodiči hodnotí své portfolio a sepisují Zprávu z domova. Od školního roku 2007/2008 na základě zákona č. 561/2004 Sb., 167 a 168 zřídil zřizovatel Školskou radu ZŠ a MŠ Cehnice sloţenou ze zástupců zřizovatele, pedagogických pracovníků a zákonných zástupců ţáků. Partnerem školy je SRPŠ při ZŠ a MŠ Cehnice. Dalším důleţitým partnerem je Obec Cehnice jako zřizovatel a spolupráce je výborná. ~ 8 ~

9 8. SERVISNÍ SLUŢBY Školní druţina je základním článkem zájmového vzdělávání - její aktivity směřují k zabezpečení mimoškolní zájmové činnosti, odpočinku a rekreaci dětí. Místnosti ŠD jsou malé a vybavené starým nábytkem. Školní druţina má 2-3 oddělení. Zájem o umístění dětí je kaţdoročně velký, zapisujeme všechny zájemce. Umístění dětí je za úplatu. Funkci informačního centra školy plní školní a učitelská knihovna, učebna výpočetní techniky s 10 počítači připojenými k internetu, tiskárnou a kopírkou. Umoţňujeme přístup veřejnosti v obci k Internetu. Mnoţství zájmových krouţků se mění podle zájmu dětí pracují kaţdoročně od do a vedoucími jsou většinou zaměstnanci školy Školní jídelna- výdejna kromě stravování ţáků školy a MŠ zajišťuje také stravování zaměstnanců. Pitný reţim Školní mléko zajišťuje vychovatelka školní druţiny. KMČ a Kniţní klub vyučující ČJ umoţňuje objednávku a distribuci knih z KMČ a Kniţního klubu. Jsou stanoveny výpůjční dny pro školní knihovnu. Bývalí absolventi ZŠ mají moţnost pořádat v budově školy svá setkání spojená s prohlídkou školy V budově školy se schází Školská rada a SRPŠ. Veřejná vystoupení podle dohody zajišťuje ZŠ a MŠ nácvik veřejných vystoupení při veřejných akcích v obci ~ 9 ~

10 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Pojetí školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Cehnice vychází z koncepce vzdělávání, která klade hlavní důraz ve své vzdělávací práci na komunikaci, spolupráci a seznamování se s informacemi. Vzdělávací program je orientován na ţáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Umoţňuje efektivní, profesionální a promyšlenou práci učitele. Má všem ve škole vytvořit zázemí, které rozvijí tvořivost a současně zohledňuje individuální moţnosti. Má vybavit kaţdého ţáka vším potřebným pro úspěšný a radostný ţivot. Naším cílem je škola rodinného typu, která ţáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se ve známém prostředí jejich obce. Chceme, aby se ţáci naučili pro ţivot důleţitým kompetencím- učit se, řešit problémy a osvojili si sociální dovednosti. 2. CO CHCEME A KAM SMĚŘUJEME 2.1. VYTVÁŘET POHODOVÉ ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ PRO OSOBNOSTI Pohoda školního prostředí je dána školními prostorami samými a vytvářejí ji lidé, kteří v tomto prostředí pracují a toto prostředí navštěvují. Pro vytvoření pohody je důleţité mít ve škole příznivé klima. Ţáci, učitelé i rodiče se dokáţí vzájemně informovat, podpořit ve svém snaţení. Dnes je samozřejmostí, ţe k dětem jsou všichni ve škole vstřícní, děti školu vyuţívají a neničí. Ţáci naší školy se společně zúčastňují různých třídních akcí a dalších akcí školy. Práce ve škole je vhodně doplňována relaxačními aktivitami a bohatou nabídkou zájmových krouţků. Chceme, aby prostor školy byl pro všechny příjemný, a tak napomáhal vytváření vhodného klimatu uvnitř školy. 2.2 ZDRAVĚ UČIT - POROZUMĚT POTŘEBĚ VZDĚLÁVAT SE Rámcový vzdělávací program předpokládá nejen smysluplné stanovení cílů výchovně - vzdělávacího programu školy, ale také co nejaktivnější zapojení ţáků do procesu učení, moţnost volit nejvhodnější metody a formy práce učitele, vhodně zapojovat evokaci a motivaci, a tak vtahovat ţáka do maximální spoluúčasti na učení. Smyslem základní školy v etapě základního vzdělávání je vybavit ţáky klíčovými kompetencemi schopnostmi: - k učení a k řešení problémů, kompetencemi komunikativními, sociálními a personálními, kompetencemi občanskými a pracovními. Hlavním posláním školy je vzdělávat s porozuměním. Důleţité je však vzdělávat v souvislostech, nikoliv v odtrţených pojmech. Výstupem je rozvoj znalostí, schopností, dovedností, návyků a postojů budovaných v předmětech školního vzdělávacího programu ZŠ Cehnice. Vycházíme z oblastí a oborů RVP ZV. Jsou to tyto oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (předměty ŠVP: Český jazyk a literatura, Cizí jazyk), Matematika a její aplikace (předmět ŠVP: Matematika), Informační a komunikační technologie (předměty ŠVP: Informatika, Člověk a jeho svět (předměty ŠVP: Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda), Člověk a společnost( předměty ŠVP: Dějepis, Občanská výchova) Člověk a příroda(předměty ŠVP: Fyzika,Chemie, Přírodopis, Zeměpis) ~ 10 ~

11 Umění a kultura (předměty ŠVP: Hudební výchova, Výtvarná výchova) Člověk a zdraví (předměty ŠVP: Tělesná výchova, Rodinná výchova) Člověk a svět práce (předmět ŠVP: Pracovní činnosti) Provázanost mezipředmětových vztahů a kooperace učitelů má vytvořit výrazně lepší podmínky pro zdravé a efektivní učení. Ve škole se budou postupně vytvářet a zdokonalovat evaluační nástroje. Zdravé učení je zaměřeno na individualizaci výchovně vzdělávacího programu a respektování potřeb dítěte VYCHOVÁVAT LIDSKOU OSOBNOST - POROZUMĚT JÍ Kaţdý ţivý tvor na tomto světě je jedinečný a zranitelný. Respektujeme jedinečnost jednotlivce. Osobnost učitele a osobnost ţáka na sebe působí (vzájemná komunikace vyjádřit, obhájit, argumentovat). Proto naplňování klíčových kompetencí je součástí školního dění, kterého se ţák účastní. Odbornost oborů a průřezová témata školního vzdělávacího programu - osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, multikulturní výchova, environmentální výchova i mediální výchova harmonicky formují ţákovu osobnost a zároveň nám umoţňují lépe jí porozumět INTEGROVAT - POROZUMĚT INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Integrační program školy je postaven na odborné zdatnosti všech vyučujících, na spolupráci s PPP, SPC a rodiči. Od první třídy dochází k součinnosti třídních učitelů, SPC, PPP s ţáky a jejich rodiči. Posilujeme osobnostní rozvoj dítěte, odstraňujeme zejména formou speciálních cvičení a náprav handicapy ţáků (řečové vady a specifické poruchy učení reedukace čtení a psaní). Všichni se učíme respektování individuálních potřeb dětí, vzájemné toleranci a schopnosti spolupracovat. S integrací souvisí boření bariér a umoţnění optimálního rozvoje dítěte v souvislosti s jeho osobním maximem, které současně odstraňují jeho individuální znevýhodnění VYTVÁŘET INFORMAČNÍ PROSTŘEDÍ - POROZUMĚT PRÁCI S INFORMACEMI Program zavádění informačního prostředí je zaměřen na co nejefektivnější práci s informacemi a vytváření informačního prostředí. Od první třídy jsou děti vedeny k dobrému zvládnutí čtenářských dovedností, rozšiřují si komunikační dovednosti, pracují s daty a učí se je zpracovávat. Všichni ţáci mohou vyuţívat při vyučování učebnu výpočetní techniky k procvičování získaných znalostí, rozvoji schopností a dovedností v práci s počítačem. Ţáci k dispozici jak školní knihovnu, tak výpočetní techniku - například pro zpracování drobných pracovních úkolů, referátů a podobně. Chceme, aby ţáky ve škole obklopovalo to, o čem se učí, co vyrobili a proţili. Výstupy a výrobky vystavujeme ROZVÍJET SPORT A DALŠÍ TĚLESNÉ AKTIVITY Klasickou výuku tělesné výchovy doplňují například kurzy plavání a výuka běţeckého i sjezdového lyţování. Výuka tělesné výchovy je zařazena do oblasti Člověk a zdraví UČIT CIZÍ JAZYK - JSME SOUČÁSTÍ EVROPY V mateřské škole zahajujeme seznamování dětí s anglickým jazykem. Výuku cizích jazyků začínáme ve třetí třídě. Učitelé cizích jazyků jsou plně kvalifikovaní a mají moţnost setkávat se na odborných jazykových seminářích s jinými pedagogy a tak si vyměňovat názory a zkušenosti. Také vytvářejí projekty pro jazykové vyučování. V 7.ročníku nabízíme německý jazyk jako druhý jazyk. ~ 11 ~

12 2. 8. ROZVÍJET DEMOKRACII - POROZUMĚT SVÉMU MÍSTU MEZI LIDMI Postupným vývojem prochází i provádění samosprávné demokracie, a to v rovině dospělých. Partnerem školy je Školská rada, která je řediteli školy jak odborným partnerem ze zákona, tak současně konstruktivním oponentem. Jelikoţ školu navštěvují ţáci z různých sociálních prostředí, klademe důraz na multikulturní výchovu. Ţáci jsou ve spolupráci s učiteli téţ schopni nacvičit divadlo a hudební výstupy pro ostatní ţáky školy a pro veřejnost v obci. Program školy doplňujeme návštěvami divadelních představení, koncertů, planetária, muzeí, výstav a různými besedami MÍT PREVENTIVNÍ PROGRAM POROZUMĚT NEBEZPEČÍ Velká péče je věnována preventivním programům. Součástí školního plánování je Minimální preventivní program. Z něho vychází nejen úzká spolupráce s odborníky na organizaci seminářů pro ţáky od nejniţších tříd školy, systematická spolupráce koordinátora prevence, výchovného poradce, vedení školy zejména s třídními učiteli, ale i široká nabídka programů pro volný čas. Program etické výchovy přispívá ke zlepšování vztahů mezi ţáky. Prevence sociálně patologických jevů na škole je dána těmito body: a) Včlenit témata prevence do celého vzdělávacího procesu b) Zaměřit se na problémové a sociálně handicapované děti c) Během školního roku zapojit co největší počet ţáků do mimoškolních aktivit a krouţků d) Sledovat program i mimoškolních aktivit dětí ve volném čase e) Spolupracovat s rodiči f) Prohloubit další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti sociálně patologických jevů g) Spolupracovat s odbornými pracovníky v oblasti prevence sociálně patologických jevů (přednášky, besedy), u Policie České republiky domlouvat a absolvovat besedy pro ţáky na téma kriminality, drog, dopravní výchovy h) Školní metodik prevence spolupracuje nejen s třídními učiteli, ale také s vychovatelkou školní druţiny i) Zřízení schránky důvěry pro anonymní dotazy a případná trápení ţáků a nástěnky s informacemi souvisejícími s problematikou sociálně patologických jevů KOMUNIKOVAT S VEŘEJNOSTÍ - POROZUMĚT PARTNERSTVÍ Oblast, která je pro školu významná, je oblast komunikace s veřejností - zejména rodičovskou. Rodiče si zvykli na pravidelné konzultace, třídní schůzky, společné akce. Ţáci a pracovníci školy se stali pravidelnými vyhlašovateli vánoční charitativní akce vánočního trhu dětských výrobků VYTVOŘIT PODMÍNKY PRO VYUŢÍVÁNÍ VOLNÉHO ČASU ŢÁKŮ Školní druţina má ve své nabídce několik krouţků, které jsou vedeny pedagogickými pracovníky školy. Zajišťujeme tak vyplnění volného času pro děti, které nemají odpoledne co dělat. Děti přicházející do krouţků si mohou nejenom zahrát, zacvičit, zatancovat, ale mají moţnost nápravy výukových obtíţí zábavnou formou. Rozvíjejí svou motoriku, kreativitu a estetické cítění. V určených hodinách je pro ţáky otevřena školní knihovna. Ţáci mohou vyuţívat víceúčelové hřiště Obce Cehnice a fotbalové hřiště SK Cehnice. ZŠ zajišťuje provoz ŠD v ranních i odpoledních hodinách s bohatou nabídkou činností i pro ţáky II. stupně. ~ 12 ~

13 VYTVÁŘET PODMÍNKY PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCU Významnou součástí rozvoje školy je podpora dalšího vzdělávání všech pracovníků školy. Spolupracujeme s odborníky a neziskovými sdruţeními nabízejícími DVPP, při samostudiu pedagogů je vyuţívána učitelská knihovna, Internet a odborné časopisy. 3. HLAVNÍ A DÍLČÍ CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Motivovat děti pro jejich celoţivotní učení. Podpora dětí k učení se: o vybírat si a vyuţívat vhodné způsoby, metody a strategie pro aktivní a efektivní učení, o vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně vyuţívat v procesu učení a v praktickém ţivotě, o vyuţívat informační a komunikační prostředky a technologie. Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a ke schopnosti řešit problémy. Podpora dětí k učení se: o samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnávat, kriticky posuzovat a vyvozovat z nich závěry pro vyuţití v budoucnosti, o uvádět věci a znalosti do souvislostí a na základě toho si vytvářet komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy, o volit vhodné způsoby řešení úkolů, sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů, aplikovat osvědčené postupy při řešení obdobných nebo nových úkolů a situací. Vést ţáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. Podpora dětí k učení se: o formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, výstiţně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu, o naslouchat jiným a porozumět jim, o obhajovat vlastní názor vhodnou a kultivovanou argumentací. Rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Podpora dětí k učení se: o spolupracovat ve skupině při řešení daného úkolu, podílet se na utváření příjemné atmosféry o aktivně přispívat k diskusi, umět v diskusi obhajovat vlastní názor, ale i respektovat různá hlediska, zkušenosti a názor jiných. Připravovat ţáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. Podpora dětí k učení se: o mít sebevědomé vystupování, pozitivní představu o sobě samém, ale současně schopnosti vcítit se do situací ostatních a ochotně respektovat jejich přesvědčení nebo názory, o řešit praktické problémy nebo situace, znát svá práva i povinností, o schopnosti hodnotit výsledky vlastní činnosti i činnosti jiných, mimo jiné i z hlediska ochrany zdraví, ţivotního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot. Vytvářet u ţáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v proţívání ţivotních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě. Podpora dětí k učení se: o schopnosti ochrany ţivotního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot, ~ 13 ~

14 o vcítit se do situací ostatních a respektovat jejich přesvědčení nebo názory. Učit ţáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný. Podpora dětí k učení se: o schopnosti ochrany vlastního zdraví a zdraví ostatních, o pouţívat bezpečně materiály, nástroje a vybavení, dodrţovat dohodnutá pravidla, povinnosti a závazky, rozhodovat se správně, zodpovědně a s ohledem na své zdraví i zdraví jiných, o dle svých moţností poskytnout účinnou pomoc v situacích ohroţujících ţivot a zdraví. Vést ţáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je ţít společně s ostatními lidmi. Podpora dětí k učení se: o vnímat kulturní i historické dědictví a být vnímavý k tradicím a kulturním hodnotám jiných. Pomáhat ţákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými moţnostmi a uplatňovat je s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní ţivotní a profesní orientaci. Podpora dětí k učení se: o vyuţívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost. 4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Pojetí, cíle a klíčové kompetence základního vzdělávání na ZŠ a MŠ Cehnice z pohledu RVP. Základní vzdělávání má ţákům: pomoci získávat a postupně zdokonalovat klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké ţivotu a na praktické jednání. Klíčové kompetence Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důleţitých pro osobní rozvoj a uplatnění kaţdého člena společnosti. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny ţáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosaţitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a sloţitý, který má svůj počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu ţivota. Úroveň klíčových kompetencí, které ţáci dosáhnou na konci základního vzdělávání, nelze ještě povaţovat za ukončenou, ale získané klíčové kompetence tvoří neopomenutelný základ ţáka pro celoţivotní učení, vstup do ţivota a do pracovního procesu. Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vţdy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. Ve vzdělávacím obsahu RVP ZV je učivo chápáno jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k ~ 14 ~

15 účinnému a komplexnímu vyuţívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové povaţovány: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní. Kompetence k učení V průběhu základního vzdělávání ţák: vybírá a vyuţívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoţivotnímu učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně vyuţívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém ţivotě operuje s obecně uţívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a sociokulturní jevy samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro vyuţití v budoucnosti poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překáţky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich Kompetence k řešení problémů V průběhu základního vzdělávání ţák: vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a vyuţívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, vyuţívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; uţívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů kriticky myslí, činí uváţlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí zapojuje se do různých soutěţí Kompetence komunikativní V průběhu základního vzdělávání ţák: formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstiţně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje ~ 15 ~

16 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běţně uţívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je vyuţívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění vyuţívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem vyuţívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému souţití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Kompetence sociální a personální V průběhu základního vzdělávání ţák: účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce ve skupinách na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce podílí se na utváření příjemné atmosféry v kolektivu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni poţádá přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty Kompetence občanské V průběhu základního vzdělávání ţák: respektuje přesvědčení druhých lidí, váţí si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí chápe základní principy, na nichţ spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých moţností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohroţujících ţivot a zdraví člověka respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje poţadavky na kvalitní ţivotní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví Kompetence osobnostně sociální a environmentální výchova V průběhu základního vzdělávání ţák: projevuje pozitivní city v chování, v jednání a v pouţívání ţivotních situací vnímá citlivé vztahy k lidem, k prostředí, které ho obklopuje, a k přírodě chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje ~ 16 ~

17 poţadavky na kvalitní ţivotní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví dokáţe správně roztřídit odpady Kompetence pracovní V průběhu základního vzdělávání ţák: pouţívá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodrţuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany ţivotního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot vyuţívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 5. VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Ţáky, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Snaţíme se podchytit tyto potřeby jiţ v mateřské škole před nástupem do školy, potom nejpozději ve druhé třídě. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. Dětem zajišťují individuální péči učitelky- speciální pedagog a proškolené učitelky I.stupně. Kaţdý týden probíhá jedna vyučovací hodina/nebo část vyučovací hodiny/ pravidelné dyslektické nápravy se souhlasem a za spolupráce rodičů. V případě, ţe pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení, je na ţádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje (jedná se o integraci). V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP či SPC, na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě pouţívat, způsob hodnocení, termín reedukační péče, jméno paní učitelky, která bude s dítětem pracovat. Při klasifikaci těchto dětí přihlíţíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. 6. VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ S PORUCHAMI CHOVÁNÍ Jedná se o ţáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Vzdělávání těchto ţáků probíhá ve třídách školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny se budou ţáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. Učitel musí s ţáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s tímto ţákem. Zavést systém motivace ke školní práci. Se souhlasem rodičů můţe být ţák vyšetřen ve středisku výchovné péče a učitel pak se ţákem pracuje dle doporučení této instituce. Moţná je i denní výuka nebo pobyt v tomto zařízení na dohodnutou dobu. ~ 17 ~

18 7. VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Zařazení nadaných ţáků do základního vzdělávání vyţaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto ţáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují tito ţáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené poţadavky. Umoţňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy). V dalších naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky ), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na ţáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň Ţákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné krouţky, manuálně a výtvarně nadaní ţáci pracují v krouţku keramické výroby. Při samotné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. Pohybově nadaní ţáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde ţák projevuje největší zájem a talent (navštěvují taneční krouţek). Ţáci jsou zapojováni do sportovních soutěţí, ať uţ v rámci školy nebo mimo ni. Velmi často se stává, ţe tito ţáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme ţáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spoluţákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, ţe vyniká-li ţák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. ~ 18 ~

19 III. INTEGRACE OBSAHU TÉMATICKÝCH OKRUHŮ PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTŮ 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Rozvoj schopností poznávání1 Sebepoznání a sebepojetí2 Seberegulace a sebeorganizace3 PRV ČJ PRV TV 1. stupeň 2. stupeň VV MAT Z, M, Hv, Př, Vv, F, Rv ČJ PRV ČJ ~ 19 ~ PŘÍR PRV ČJ ČJ PŘÍR TV Tv, Př, Vv, F, Pč, Ov, Rv Tv, Z, Př, M, Rv Z, M, Hv, Př, Vv, Nj,ČaP F, Rv Vv, F, Ov, Tv Tv, M, Př, Rv, Čap Z, M, Hv, Vv, F, Nj, Čap Tv, Rv, Čj, Vv, Pč Tv, Z, M, Ch, Rv, Čap Psychohygiena4 PRV Rv, M Rv, M Rv, M, Kreativita5 ČJ INF Z, M, D, F, Př, Vv, Hv, Pč, SOCIÁLNÍ ROZVOJ Poznávání lidí6 Mezilidské vztahy7 PRV ČJ PČ PRV TV TV AJ PŘÍR AJ Z, M, Čj, Aj, Ov, Rv PRV VL Z, Čj, Hv, D, Aj, M, Rv, Ov Komunikace8 PRV AJ AJ INF Tv, Z, M,OvPř, Vv,Pč, Čj, Hv Kooperace a kompetice9 PRV Z, M, D, Pč Ov, Hv, Př, MORÁLNÍ ROZVOJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti10 Hodnoty, postoje, praktická etika11 PRV VL PČ Z, M, Př, Ov Ov M, Vv, F, Hv M, Čj, Nj, Vv, Ov, Rv Z, Hv, Př, M, Čj, Ov Tv, Z, M,Ov,Př Rv, Čj, Hv Z,Př, Aj, Hv, M, Rv Z, M, Ov, Rv Př, Ov, Rv Př Z, M, Rv, F, Pč, Vv, Hv Z, M, Čj, Nj, Hv, Rv Z, Př, Ch, D, M, Rv Z, M, Čj,Rv Př, Ch, Vv, D, Hv, Pč Z, M, Rv, Nj,Inf Rv, Tv, Vv, Čj, Ov Tv, Z, M, Čj Rv, Ch, Ov Rv, M Z, M, Rv, Pč, Vv, Inf Z, M, Rv, Nj, Aj Z, M, D, Př, Rv, Ov Z, M, Čj,Rv Př, Ch, Vv, Pč Ov Z,Rv, Z, Rv M,D, Vv, M,Ov Aj, Hv, Pč Nj, Pč, Př, Ch Př, Ch, Inf Z, Rv M, Z, Ov Ch, M,Rv Vv,Čap Ch, Inf M, Ch, Rv Z, Rv M,Ov D, Ch, Vv, Pč

20 2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Tématické okruhy Občanská společnost a škola1 Občan, občanská společnost a stát2 Formy participace občanů v politickém ţivotě3 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování4 1. stupeň 2. stupeň PRV TV PRV ČJ AJ Aj, Pč, Nj,Ov Nj, Rv Nj, Rv TV VV TV ČJ Rv, Ov VV ČJ VV ČJ PČ ČJ PČ M M PRV M PRV ČJ M ČJ VL TV ČJ VL PŘÍR ČJ INF D,Ov Z, D, Aj, Ov Z, D, Čj, Pč, Rv, Z, Rv, Ov VL VL Z, Ov Z, D, Aj, Z, Př, Čj, Ov ČJ Z, D, Vv Z, Čj, Ov Z, D, Př, Z, Aj, D, Ov 3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Tématické okruhy Evropa a svět nás zajímá1 PRV HV ČJ Objevujeme Evropu a svět2 1. stupeň 2.stupeň PRV ČJ ČJ PČ PRV HV AJ VV PČ VL HV ČJ PČ INF ČJ MAT VL VV TV M, Hv, Z,Hv,Nj Čj, Aj, Př Čj, Aj, Př, Vv, Ov,M Z, M, Hv, Pč Jsme Evropané3 ČJ TV PŘÍR M, D, F, Vv Z, M, Hv, D M, D, Př, Vv, F, Ov M, Hv, Př, Ch, Vv, Nj Čj, M, Ch, Čj, Nj, Inf, Ov M, Hv, Z, Ov M, Aj, Nj, F, Nj, Př, Pč Pč, Inf Z, M, D,Ch, Vv Př, Pč, Rv Z, M, D, Aj, Ch, Vv Pč, Ov 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy Kulturní diference1 Lidské vztahy2 HV PRV HV 1. stupeň 2. stupeň HV VL Čj, Aj, Z, Rv Z, D, Z, Pč, VV VV D, Pč D,Ov Aj, Hv, Aj, Ov, Rv Ov, Rv Nj, Hv, Nj, Pč PRV HV PRV TV PŘÍR HV VL AJ Z, Aj, Hv Ov, Hv, Čj, Aj, Nj, Z, Rv Hv, Př, Z, Rv Př, Ov ~ 20 ~

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2.1. Stručná charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2007. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro 9. ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1. 9. 2005). Podrobně jsou očekávané výstupy a příslušné učivo uvedeny

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření školy Zaměření naší školy se utvářelo postupně a přirozeným způsobem jiţ několik let a vychází z objektivního stavu : sídlo školy v centru

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOPŘIVNICE-MNIŠÍ OKRES NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

3. Co chceme a kam směřujeme

3. Co chceme a kam směřujeme 3. Co chceme a kam směřujeme 1. Základní škola má za cíl stát se vzdělávacím centrem pro žáky i v případě zájmu veřejnosti vzdělávacím centrem Meziměstí. Pro veřejnost bude poskytovat prostory, sportovní

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ZŠ a MŠ Jílovice ŠVP ZVONEC. Zajímavou a zábavnou Výukou a výchovou. Otevírat Nové Ekologické Cítění

ZŠ a MŠ Jílovice ŠVP ZVONEC. Zajímavou a zábavnou Výukou a výchovou. Otevírat Nové Ekologické Cítění ZŠ a MŠ Jílovice ŠVP ZVONEC Zajímavou a zábavnou Výukou a výchovou Otevírat Nové Ekologické Cítění Obsah ZŠ A MŠ JÍLOVICE... 1 1. IDENTIFIKČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1. VELIKOST A ÚPLNOST

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 33. - KREATIVITA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Kreativita

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Osvojení si strategie učení, motivace k celoživotnímu učení. úroveň chlapec dívka

Osvojení si strategie učení, motivace k celoživotnímu učení. úroveň chlapec dívka A Osvojení si strategie učení, motivace k celoživotnímu učení 1 Při učení bezpečně vybírá a využívá vhodné způsoby, metody a strategie, umí si Při učení bezpečně vybírá a využívá vhodné způsoby, metody

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

r Na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky vyvodíme cíl, na konci vyučovací jednotky společně zhodnotíme jeho dosažení; zařazujeme do výuky problémové vyučování, experiment. Využíváme sebekontrolu

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více