REKODIFIKAČNÍ NOVINKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REKODIFIKAČNÍ NOVINKY"

Transkript

1 PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem REKODIFIKAČNÍ NOVINKY ČERVEN 2012 OBSAH ÚVOD REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA ZÁKLADNÍ PŘEHLED ZMĚN PŘECHODNÁ USTANOVENÍ - ČASOVÁ PŮSOBNOST NOVÉHO OBČANSKÉHO U STATUTÁRNÍ ORGÁNY DLE ZÁKONA O OBCHODNÍCH - VYBRANÉ OTÁZKY KONTAKTY Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická kancelář v České republice Právnická firma roku v České republice (2012) 1. místo v počtu realizovaných fúzí a akvizic v České republice a východní Evropě (2011) 1. místo mezi domácími právnickými firmami (2011)

2 ÚVOD Vážení klienti, obchodní partneři, přátelé, rekodifikace soukromého práva v České republice pomalu ale jistě přestává být pouze tématem vzrušených odborných debat právníků a stává se čím dál tím více i předmětem zájmu našich klientů. Od budou účinné tří hlavní pilíře rekodifikace, tj. nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) a zákon o mezinárodním právu soukromém (zákon č. 91/2012 Sb.) Tato rekodifikace představuje skutečnou revoluci v českém soukromém právu. Ačkoliv se zdá, že pro adaptaci na revoluční změny zbývá relativně dost času, je tomu tak jen zdánlivě. Jeden a půl roku ve skutečnosti není mnoho na analýzu rozsáhlé a v řadě otázek zcela nové právní úpravy a jejích dopadů na podnikání i běžný život, na změnu stávajících nebo vytvoření a zavedení nových vnitřních procesů, proškolení zaměstnanců a úpravu právní dokumentace. U všech našich klientů budou takové změny vyžadovat pečlivou přípravu, dobrou organizaci a bohužel i nemalé náklady. Dopadů rekodifikace na naše klienty a jejich podnikání jsme si plně vědomi. Po pečlivé přípravě proto od poloviny roku 2012 startujeme řadu aktivit, které našim klientům pomohou zorientovat se v nové právní úpravě, identifikovat a omezit rizika, odhalit a využít příležitosti a adaptovat svou právní dokumentaci a procesy tak, aby mohli v roce 2014 vstoupit do nové právní reality plně připraveni. Proto již nyní přicházíme s novým formátem právních novinek ve speciální edici zaměřené právě na otázky rekodifikace. Tyto Rekodifikační novinky plánujeme vydávat v zásadě měsíčně, podle aktuálnosti a závažnosti témat. V tomto prvním čísle Rekodifikačních novinek najdete několik článků zabývajících se základními a obecnými rekodifikačními tématy, a to zejména otázkou tzv. přechodných ustanovení (tedy toho, jak rekodifikace ovlivní právní vztahy a práva a povinnosti vzniklé před ). Je zde i článek zabývající se některými aspekty nové úpravy právního postavení členů statutárních orgánů. Problematikou statutárních orgánů, standardem jejich péče při výkonu funkce či jejich jednáním za korporaci se jako významnému tématu budeme věnovat i v dalších číslech této edice. Od září tohoto roku budeme pořádat řadu přednášek a workshopů pro naše klienty. Chystáme cyklus přednášek pro interní právníky našich klientů, zaměřený na obecnější právní témata časové působnosti nové právní úpravy a přechodných ustanovení, hlavní změny ve smluvním právu a v procesu kontraktace, hlavní změny v běžném fungování obchodních společností (korporací) i jednání za ně jejich statutárními orgány, členy managementu či zaměstnanci. Vedle toho připravujeme tematické semináře, které budou klást důraz na praxi a budou zaměřeny podle oborů činnosti našich klientů. Jsme velmi rádi, že v našem týmu právníků jsou experti, kteří se přímo podíleli na přípravě nových předpisů nebo kteří jsou členy autorských kolektivů komen- tářové literatury k novým kodexům. Náš advokát Petr Bříza se podílel na tvorbě zákona o mezinárodním právu soukromém a je vedoucím autorského kolektivu připravujícího pro C. H. Beck komentář k tomuto zákonu. Partner Dušan Sedláček je jedním z autorů připravujících komentář k novému občanskému zákoníku. Do našeho týmu jsme letos s potěšením přivítali JUDr. Milana Hulmáka, Ph.D., člena rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti, která nové předpisy vytvářela, a člena pracovních komisí pro obchodní právo a soukromé právo Legislativní rady vlády. Milan Hulmák u nás působí na pozici of counsel jako právní expert pro otázky rekodifikace. V tomto čísle novinek publikujeme i jeho článek, kde vysvětluje hlavní koncepční změny a pozitiva nové právní úpravy občanského práva. Ať již naši klienti vidí v rekodifikaci soukromého práva spíše rizika nebo naopak příležitosti, jsme připraveni s nimi sdílet naše znalosti a zkušenosti a pomoci jim, co nejlépe rizika omezit a příležitosti využít. Věříme, že k tomu přispěje i toto první číslo Rekodifikačních novinek. Dobré čtení! Jaroslav Havel, vedoucí partner kanceláře Úvod 2

3 REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA I. Úvod V březnu letošního roku byly ve Sbírce zákonů vyhlášeny tři nové základní předpisy soukromého práva zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. Byla tím dovršena reforma soukromého práva, která zde probíhala od roku Účinnosti by měly nové předpisy nabýt až V mezidobí budou provedeny navazující legislativní změny, například v procesním či daňovém právu. V mezidobí by se na aplikaci těchto předpisů měla připravit také praxe. Svým rozsahem jde o zásadní změnu soukromého práva. Nový občanský zákoník má 3080 ustanovení, ruší se jím 238 právních předpisů či jejich částí. Ruší se mimochodem i stávající zákon o rodině a obchodní zákoník. O zásadní změnu soukromého práva jde i po stránce obsahové, v některých oblastech více, v jiných méně. Co zásadního tedy nový občanský zákoník vlastně přináší? II. Základní východiska Ústředním pojmem nového občanského zákoníku se stává člověk a jeho svoboda. Občanské právo se neomezuje pouze na regulaci majetkových vztahů, ale na prvním místě se reguluje postavení člověka a jeho vztahy osobní. Důraz je kladen na autonomii lidské vůle. Plně se tak dává průchod myšlence, že vše je dovoleno, co není zakázáno. Občanský zákoník má být zákonem pro život, ustanovení občanského zákoníku jsou tak primárně dispozitivní. Kogentní jsou ustanovení zákona, kde je to stanoveno výslovně. Od ostatních se lze odchýlit, ledaže jde o ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek, právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti. Zásadně dispozitivní je tak i úprava věcných práv, vůči třetím osobám má taková dohoda účinky pouze, jestliže tak stanoví zákon. III. Pojmy S účinností nového zákoníku se změní i některé základní pojmy, s nimiž se dnes v právu pracovalo, ať už jde například o pojetí věci, právního úkonu či jeho neplatnosti. III. 1. Věci Jde-li o pojetí věci, často se upozorňuje na opuštění současného jednotného pojetí. Je otázkou, zda dnes nějaké jednotné pojetí existuje (občanský zákoník, čl. 11 Listiny základních práv a svobod, zvláštní předpisy o ochranných známkách, patentech). Nový občanský zákoník se širokým pojetím věci o zavedení jednotného pojetí snaží. Občanský zákoník vychází z toho, že věcí je vše, co není osobou a slouží potřebě lidí. Věci jsou hmotné (např. i elektřina jako ovladatelná přírodní síla) a nehmotné (např. majetková práva). Věci jsou movité (i pohledávky) a nemovité. V případě nemovitostí platí zásada superficies solo cedit. Nemovitostí budou v zásadě pouze pozemky. Stavby budou až na výjimky jejich součástí. Výjimkou jsou například podzemní stavby se samostatným účelovým určením nebo inženýrské sítě. Nemovitostí jsou i věcná práva k nim a práva, o nichž to stanoví zákon. Přechodná ustanovení řeší dopad nové úpravy na stávající stav. Nová právní úprava by tak měla zajistit důslednější ochranu jednotlivých majetkových hodnot, umožnit vznik věcných práv k nim (tam, kde je to přiměřené), zároveň odstranit některé problémy stávající úpravy (diskuse, které stavby jsou součástí pozemku a které nikoliv, opomenutí staveb či pozemků při nakládání apod.). III. 2. Právní jednání V novém občanském zákoníku se projev vůle, který v souladu s právem vyvolává právní následky, označuje jako právní jednání. Nejde jenom o změnu terminologickou, ale do značné míry i obsahovou. Zákon rozlišuje základní náležitosti nezbytné pro vznik právního jednání (k jednání bez těchto náležitostí se nepřihlíží) a náležitosti nezbytné pro platnost právního jednání. Obecně se zde prosazuje na řadě míst již výše zmíněný respekt k vůli jedinců. Na jednání by mělo být pohlíženo spíše jako na platné než neplatné. Došlo proto ke zmírnění požadavků na formu. Některé nedostatky lze zpětně odstranit, např. nedostatek určitosti a formy. Rozpor se zákonem je důvodem neplatnosti, jenom pokud to smysl a účel zákona vyžaduje. K absolutní neplatnosti však bude docházet pouze v případech zjevného rozporu s dobrými mravy a zjevného rozporu se zákonem a veřejným pořádkem. Důvodem absolutní neplatnosti je i počáteční Nový občanský zákoník 3

4 nemožnost plnění. V ostatních případech půjde o neplatnost relativní, tedy s možností konvalidace a potřebou dovolat se takové neplatnosti (tedy například i v případě bezprávné výhružky). Občanský zákoník dává určitý návod, jak postupovat v některých případech. U některých ujednání stanoví, že se k nim nepřihlíží (např. nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách), jinde stanoví neplatnost (např. nepřiměřená ujednání v adhezních smlouvách). IV. Postavení osob Základní myšlenky postavení osob se nemění. Dochází k omezení možnosti zbavit svéprávnosti fyzickou osobu (stanoví se různé podpůrné možnosti, např. zastoupení členem domácnosti, omezení pouze na dobu určitou, nemožnost zbavení). Na druhou stranu jsou rozšířené možnosti přiznat svéprávnost i osobě nezletilé (emancipace). Ztěžují se podmínky pro prohlášení osoby za mrtvou a zavádí se institut nezvěstnosti. Nově se upravuje vliv změny pohlaví na status osoby. Na rozdíl od stávající právní úpravy, nový občanský zákoník obsahuje podrobnou obecnou úpravu právnických osob. Upravuje i spolek, nadaci a ústav. V. Rodinné právo Rodinné právo je často spojeno s tradicí a kulturními zvyklostmi určité společnosti. Jeho právní úprava proto vykazuje větší stabilitu. Nejinak je tomu i v novém občanském zákoníku. K zásadním změnám nedochází. Z hlediska praxe stojí za zmínku především úprava manželského majetkového práva v rámci práva rodinného. Jde-li o zákonný režim, je jeho obsah v zásadě shodný s dnešní úpravou. Oproti té stávající v případě výlučného majetku jednoho z manželů se stává součástí společného jmění pouze zisk (nájemné x zisk z proná- jmu). Manželům je dána větší volnost při úpravě režimu společného jmění manželů, např. jeho vznik fakticky vyloučit (režim oddělených jmění). Zákon důsledněji chrání rodinu. S ohledem na zájmy rodiny jsou stanoveny limity nakládání s výlučným majetkem, např. v němž rodina bydlí. V některých případech je nezbytný souhlas manžela. Na druhou stranu se posiluje i ochrana třetích osob. Předpokládá se vznik veřejného seznamu smluv o manželském majetkovém režimu, k zápisu však bude docházet pouze v případech sjednaných, jinak na žádost obou manželů. Řeší se mimo jiné uspokojení pohledávek třetích osob ze společného jmění manželů. VI. Absolutní majetková práva Absolutní majetková práva zahrnují práva věcná a právo dědické. Z označení vyplývá jejich základních charakteristika účinky vůči třetím osobám a majetkový charakter. VI. 1. Věcná práva Jde-li o práva věcná, i nový občanský zákoník stojí na zásadě jejich taxativního výčtu. Pouze zákon stanoví, která práva jsou věcná. Jejich výčet je však rozšířen, např. zákaz zcizení nebo zatížení věci, vedlejší ujednání při kupní smlouvě. Vedle toho nelze přehlédnout, že do veřejného seznamu se mají zapisovat i další práva, čímž se mohou rozšířit jejich účinky vůči třetím osobám (např. nájem, pacht, vzdání se práva na náhradu škody). Z novinek, které určitě zaujmou, ale také vyvolají diskusi, nelze opomenout posílení ochrany dobré víry při nabytí od neoprávněného, a to ať už jde o movité věci či nabytí věci zapsané ve veřejném seznamu. Vlastníkem se tak bude moci za určitých okolností stát nabyvatel i v případě, kdy uzavírá smlouvu s osobou, která není oprávněna nakládat s předmětem koupě. Praktický význam budou mít i nově formulované služebnosti inženýrských sítí, možnost mimořádného vydržení, úprava rozhrad či možnost určení hranic soudem. Možnosti stran se rozšiřují i v oblasti zástavního práva. Bude možné sjednat zákaz dalšího zastavení věci (tzv. negative pledge), ale i možnost svépomocného prodeje zastavené věci či budoucí zástavní právo. Řeší se režim uvolněného zástavního práva i možnost záměny zástavního práva. Součástí nového občanského zákoníku bude i úprava trustu (svěřeneckého fondu). VI. 2. Dědické právo I v dědickém právu je patrné posílení významu vůle jedince, v tomto konkrétním případě zůstavitele. To se projevuje v nových možnostech pořízení pro případ smrti (dědická smlouva, odkaz, darování pro případ smrti), v možnosti stanovit podmínky a příkazy, snížení ochrany nepominutelných dědiců (snížení limitů, zachování platnosti závěti, zjednodušení vydědění) a také v institutu svěřenské nástupnictví. Zůstavitel tedy může stanovit dědice svých dědiců ohledně svého majetku. Mění se koncepce přechodu dluhů a obecně se posiluje ochrana věřitele. Pohledávka se nepromlčí dříve než šest měsíců po skončení dědického řízení. Na dědice přecházejí veškeré dluhy zůstavitele. Přechodu všech dluhů však může dědic zabránit pomocí institutu výhrady soupisu (dědic ale odpovídá za správnost). VII. Relativní majetková práva Oblast závazkového práva prošla také určitou reformou. Zásadní změny se objevují zejména v oblasti deliktních závazků a úpravě bezdůvodného obohacení. VII. 1. Smluvní závazky Pokud jde o smluvní závazkové právo, nejde o nijak zásadní změny. Hlavní změnou je sjednocení úpravy občanského a obchodního zákoníku. Řada ustanovení Nový občanský zákoník 4

5 v novém občanském zákoníku je přitom zjevně inspirována právě úpravou v obchodním zákoníku. Režim kontraktace bude v zásadě ponechán dohodě stran. Na rozdíl od stávající právní úpravy se nebude vyžadovat absolutní shoda návrhu a přijetí. Pokud jde o obchodní podmínky, stanoví zákon podmínky, za nichž je lze jednostranně změnit s výhradou ukončení smluvního vztahu. Úpravou v Německu byla inspirována možnost potvrzujících dopisů. Posílení smluvní volnosti je vyváženo důrazem na ochranu slabší strany. Dochází proto k výslovné úpravě lichvy, neúměrného zkrácení, smluv uzavíraných adhezním způsobem, překvapivých ujednání v obchodních podmínkách apod. Ve vztazích mezi podnikateli se tato úprava často neuplatní nebo ji lze vyloučit. Ochrana spotřebitele je pojata relativně úzce (spotřebitel jako fyzická osoba), stejně jako dnes však zahrnuje výčet ujednání, která se automaticky považují za nepřiměřená. Na problémy stávající praxe se reaguje například výslovnou úpravou globální cese, postoupení smlouvy nebo podrobnější úpravou zajišťovacího převodu práva. Smluvní typy vycházejí ze stávající právní úpravy, často jsou inspirované úpravou v obchodním zákoníku. VII. 2. Delikty a bezdůvodné obohacení Delikty Nová úprava náhrady škody opouští některé osvědčené pravdy stávající právní úpravy. Na prvním místě je nutné zmínit sjednocení úpravy majetkové a nemajetkové škody (tzn. i finanční zadostiučinění u ochrany osobnosti). Na druhou stranu se rozlišuje mezi zákonnou odpovědností (odpovědnost jen za zavinění porušení) a smluvní odpovědností (objektivní odpovědnost, příčinná souvislost založena na předvídatelnosti). Nový občanský zákoník bude umožňovat omezení povinnosti k náhradě újmy, výjimkou je újma na přirozených právech člověka, újma způsobená úmyslně nebo v hrubé nedbalosti a újma vůči slabší straně. Zákon i nadále obsahuje prevenční povinnost. Ta je však omezena v zásadě na ochranu absolutních práv (svoboda, život, zdraví, vlastnictví). Zvláštní úpravou se řeší odpovědnost za nekonání, např. neposkytnutí pomoci. Z novinek lze zmínit ještě připuštění alternativní příčinné souvislosti v určitém rozsahu a změny při zjišťování výše škody (v zásadě účelné náklady na obnovení funkce věci, zrušení bodového hodnocení újmy na zdraví). Ze zvláštních případů náhrady škody stojí za zmínku omezení povinnosti k náhradě oproti stávající úpravě odpovědnosti za škodu způsobené okolnostmi (nově vadou), které mají původ v povaze přístroje ( 421a stávajícího občanského zákoníku) nebo naopak rozšíření v případě náhrady škody způsobené provozem zvlášť nebezpečným (stačí významné zvýšení nebezpečí vzniku újmy, srov. 432 stávajícího občanského zákoníku). Bezdůvodné obohacení Nový občanský zákoník neobsahuje taxativní výčet jednotlivých skutkových podstat bezdůvodného obohacení. Na druhou stranu si zákonodárce uvědomuje, že obohacení je běžnou součástí lidského života a rozšiřují se případy, kdy se o bezdůvodné obohacení nejedná (např. jednání ve vlastním zájmu, které obohatí i jiné). Dochází k výraznější ochraně dobré víry při nabývání bezdůvodného obohacení, např. bylo-li obohacení vnuceno a následně zaniklo. VIII. Závěr Nový občanský zákoník zasáhne do života řady subjektů. Otevírá prostor pro úpravu soukromoprávních vztahů, které současné zákony neumožňovaly nebo neupravovaly. V řadě jiných věcí přináší podrobnější pravidla a novou regulaci. Jde o rozsáhlý právní předpis, který část problémů stávající praxe odstraňuje, stejně jako jiné právní předpisy ale řadu jiných vyvolává. Změny, které nový občanský zákoník přináší, nevedou k závěru, že po 1. lednu 2014 nelze vyjít na ulici bez jeho podrobné znalosti. Přesto je nutné se na jeho účinnost připravit tak, aby na jedné straně mohl být využit potenciál této nové právní úpravy a na druhé straně bylo možné zabránit negativním dopadům, které může mít na postavení osob a jejich zájmy. Milan Hulmák of counsel Právní expert pro otázky rekodifikace Nový občanský zákoník 5

6 PŘECHODNÁ USTANOVENÍ K NOVÉMU OBČANSKÉMU U Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., dále též NOZ ) nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014 a k témuž dni se ruší stávající občanský zákoník z roku 1964 (zákon č. 40/1964 Sb.). Vzhledem k tomu, že nový občanský zákoník obsahuje celou řadu právních institutů odlišných od současného občanského zákoníku, je třeba najít způsob, jakým budou stávající právní vztahy upraveny poté, co již nynější občanský zákoník nebude platit. To je úkolem tzv. přechodných ustanovení, která se nacházejí na samém konci nového občanského zákoníku, a to v Nový občanský zákoník se v zásadě bude aplikovat až na práva a povinnosti vzniklé po nabytí jeho účinnosti ( 3028 odst. 1 NOZ). To se vztahuje zejména na právo závazkové, neboť smlouvy uzavřené podle nynějšího občanského nebo obchodního zákoníku se budou těmito předpisy řídit po celou dobu svého trvání. Strany smlouvy si však mohou sjednat, že již od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku se i na smlouvy uzavřené podle stávajícího občanského zákoníku použije nový občanský zákoník. Takovou dohodu mohou strany smlouvy učinit už nyní, takže jejich dnes uzavřená smlouva se od 1. ledna 2014 bude řídit již novým občanským zákoníkem. Dohody tohoto druhu lze očekávat například mezi věřiteli a dlužníky ve vztahu k realizaci zástavního práva, které je podle nového občanského zákoníku pro věřitele podstatně jednodušší. V dnes uzavírané zástavní smlouvě tak může být sjednáno, že pokud by k realizaci zástavního práva došlo až po 1. lednu 2014, použije se úprava obsažená v novém občanském zákoníku. U práv osobních, rodinných a věcných a stejně tak u některých smluv (třeba u smlouvy nájemní) platí pravidlo opačné; tyto právní vztahy se budou novým občanským zákoníkem řídit již ode dne jeho účinnosti. Na všechny právní vztahy, tedy i na právní vztahy řídící se v budoucnu stávajícím občanským či obchodním zákoníkem, se současně již ode dne účinnosti nového občanského zákoníku použijí základní principy zakotvené v části první hlavě I. nového občanského zákoníku ( 1 14). Přechodná ustanovení se významným způsobem dotýkají také práv k nemovitostem. Podle 3054 NOZ přestává být stavba samostatnou věcí v právním smyslu a stává se součástí pozemku; to platí za předpokladu, že stavba i pozemek mají stejného vlastníka. Pokud má pozemek a stavba na něm stojící vlastníky odlišné, zůstává stavba i nadále nemovitou věcí. Vlastník pozemku má však předkupní právo ke stavbě na pozemku se nacházející a stejně tak vlastník stavby má předkupní právo k pozemku, na kterém stavba stojí. V přechodných ustanoveních se projevuje silnější pozice pozemku oproti stavbě na něm stojící, neboť podle 3058 odst. 2 NOZ platí, že pokud třetí osoba nabude vlastnictví k pozemku a je přitom v dobré víře, že stavba na něm stojící je jeho součástí, stává se tato třetí osoba také vlastníkem stavby a stavba přestává být samostatnou věcí; vlastník stavby má současně právo na náhradu vůči původnímu vlastníkovi pozemku. Podle stávajícího občanského zákoníku mají spoluvlastníci vůči sobě navzájem zákonné předkupní právo. Vzhledem k tomu, že nový občanský zákoník toto předkupní právo (s určitými drobnými výjimkami) již neupravuje, je v 3062 NOZ stanoveno, že předkupní právo podle dosavadního občanského zákoníku zaniká uplynutím jednoho roku ode dne nabytí účinnosti nového občanského zákoníku. Nový občanský zákoník také upravuje tzv. mimořádné vydržení, které činí pro movité věci 6 let a pro nemovitosti 20 let. Do vydržecí doby přitom bude možné započítat i dobu, která běžela již před účinností nového občanského zákoníku, nicméně tato doba neskončí dříve než uplynutím dvou let od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, pokud jde o věc movitou, případně pěti let, pokud jde o nemovitost. Právo na náhradu škody se posuzuje podle dosavadních právních předpisů, pokud k porušení povinnosti stanovené právními předpisy došlo před nabytím účinnosti nového občanského zákoníku. Pokud však o věci zatím nebylo rozhodnuto, je soud oprávněn v mimořádných důvodech přiznat nad rámec pouhé náhrady škody i náhradu nemajetkové újmu podle nového občanského zákoníku ( 3079 odst. 2 NOZ). Dušan Sedláček, Partner Nový občanský zákoník 6

7 VYBRANÉ ZMĚNY PRÁVNÍ ÚPRAVY TÝKAJÍCÍ SE STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ OD Nový občanský zákoník a zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) přináší pochopitelně řadu změn i v právní úpravě pravidel týkajících se řídících a kontrolních orgánů obchodních společností, ať už se jedná například o koncepční změnu postavení člena statutárního orgánu jako zákonného zástupce společnosti, změny ve standardu péče pro výkon funkce člena orgánu společnosti, otázky týkající se jednání statutárního orgánu, souběhu funkcí atd. Jde o téma, které se dotýká všech obchodních společností bez ohledu na jejich velikost či předmět podnikání a které bude mít bezprostřední vliv jak na pravidla jejich správy a řízení (corporate governance), tak i na jejich běžnou každodenní činnost. Tomuto tématu se budeme věnovat v sérii několika článků. Aktuálně se zabýváme vybranými praktickými otázkami, které jsou diskutabilní a jsou určitým, ne vždy ideálním, způsobem řešeny judikaturou soudů. Diskutujeme, nakolik je úprava těchto otázek v zákoně o obchodních korporacích odlišná oproti úpravě stávající, zda jde o pravidla vhodnější či nikoliv a zda bude při interpretaci nové úpravy použitelná dosavadní judikatura. V navazujících článcích se budeme zabývat například změnami v jednání statutárních orgánů či změnami ve standardu jejich péče pro výkon funkce. Smlouva o výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace Od bude uzavření písemné smlouvy o výkonu funkce v případě společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti zřejmě povinným úkonem. Podle stávajícího znění obchodního zákoníku uzavření smlouvy o výkonu funkce naproti tomu nutné není, v takovém případě se pak úprava práv a povinností ve vztahu mezi společností a členem jejího statutárního orgánu řídí přiměřeně ustanoveními obchodního zákoníku o mandátní smlouvě. Smlouva o výkonu funkce může být uzavřena rovněž jako smlouva bezúplatná, avšak v případě, že nebyla uzavřena vůbec, ustálená judikatura Nejvyššího soudu dovodila, že v takovém případě právo na odměnu za výkon funkce členu orgánu vyplývá přímo ze zákona. Naopak tomu bude podle nového zákona o obchodních korporacích, z jehož úpravy se obecně podává, že výkon funkce bude bezplatný, nebude-li ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno jinak. Smlouva o výkonu funkce bude muset být schválena nejvyšším orgánem společnosti, u spo- lečnosti s ručením omezeným a akciové společnosti tedy valnou hromadou. V případě, že členové představenstva budou v akciové společnosti voleni dozorčí radou, bude tento orgán schvalovat rovněž jejich smlouvy o výkonu funkce. Tak tomu ostatně je i podle aktuálního znění obchodního zákoníku. Podstatnou náležitostí smlouvy o výkonu funkce podle zákona o obchodních korporacích budou nově také podrobně vymezená ustanovení o odměňování. Obchodní zákoník naproti tomu v současnosti nestanoví žádné detailní požadavky pro úpravu odměňování, pouze vyžaduje, aby bylo jakékoli plnění ve prospěch člena orgánu schváleno valnou hromadou, pokud není určeno ve smlouvě o výkonu funkce nebo neplyne z právního nebo vnitřního předpisu. Souběh funkce člena statutárního orgánu s pracovněprávním vztahem V teorii i praxi hojně diskutovaná problematika souběhu funkce člena statutárního orgánu společnosti s pracovněprávním vztahem se společností doznala po účinnosti novely obchodního zákoníku od podstatné změny, a to především v souvislosti s nově vloženým 66d Zákon o obchodních korporacích 7

8 ní zcela nebo zčásti na jinou osobu, a to i samotného člena statutárního orgánu, přičemž tyto činnosti mohou být vykonávány nově i v pracovněprávním vztahu. Rozsah tohoto pověření nicméně zákon omezuje, když z rozsahu možné delegace vyjímá účast na zasedání statutárního orgánu, rozhodování o pověření obchodním vedením (subdelegace tedy přípustná není) a rozhodování o základním zaměření obchodního vedení. Delegovaný tedy může být pověřen pouze každodenním řízením společnosti (day-to-day business), a nikoliv koncepčním a strategickým rozhodováním, které nadále zůstává ve výlučné působnosti statutárního orgánu. Ani v důsledku pověření jiné osoby obchodním vedením však nedochází k omezení odpovědnosti za porušení povinnosti vykonávat funkci člena statutárního orgánu s péčí řádného hospodáře. Naopak, jedním z hledisek pro posouzení případné odpovědnosti statutárního orgánu je nepochybně i skutečnost, jakou osobu statutární orgán obchodním vedením pověřil, zda obchodního zákoníku, upravujícím tzv. pověření obchodním vedením. Do účinnosti této novely zastával Nejvyšší soud ve své rozhodovací praxi názor, že činnosti, které spadají do obsahu výkonu funkce člena statutárního orgánu, nelze vykonávat v pracovněprávním vztahu se společností. Pokud by osoba, která je členem statutárního orgánu, uzavřela se společností pracovní smlouvu nebo jinou dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to na výkon činností, které jsou součástí obchodního vedení, pak takový pracovněprávní vztah vůbec nevznikne, jelikož ho zákon nepřipouští. Jedním z hlavních argumentů Nejvyššího soudu pro tento závěr je skutečnost, že by tím došlo k nežádoucímu omezení odpovědnosti člena statutárního orgánu za škodu způsobenou společnosti, jelikož v režimu pracovněprávní odpovědnosti by odpovědnost za škodu byla omezena pouze na čtyř a půl násobek měsíční mzdy. Od zákon souběh připouští, a to formou tzv. pověření obchodním vedením, které umožňuje delegovat obchodní vedeposkytl této osobě dostatečné podklady a informace a zda její činnost následně kontroloval. Je důležité zdůraznit, že 66d obchodního zákoníku nemůže zhojit stav souběhu již existujícího, novela totiž žádná přechodná ustanovení neobsahuje. Nový zákon o obchodních korporacích problematiku souběhu ani možnost pověření obchodním vedením neupravuje, od se tedy právní úprava zdánlivě vrací do stavu, který zde existoval do konce roku Z příslušných ustanovení nového zákona o obchodních korporacích však vyplývá jedna podstatná změna, totiž že vztahy mezi obchodní společností a členem jejího orgánu nadále nebudou patřit mezi tzv. absolutní obchody. Od tedy bude možné smlouvu o výkonu funkce patrně podřídit, podle volby stran, zákoníku práce nebo občanskému zákoníku. Funkci statutárního orgánu tak od bude zřejmě možné vykonávat také v pracovněprávním vztahu. Na vztah společnosti a člena orgánu se vždy budou primárně aplikovat Zákon o obchodních korporacích 8

9 ustanovení zákona o obchodních korporacích. V rozsahu, v jakém tento speciální zákon pravidla neobsahuje, by pak zřejmě bylo možno subsidiárně aplikovat i některá ustanovení zákoníku práce, respektive občanského zákoníku. Tato otázka nicméně zůstává dle našeho názoru nejasná. S případnou úpravou smluvní dokumentace ve prospěch aplikace zákoníku práce na smlouvu o výkonu funkce bychom tak spíše doporučili vyčkat, na to, jak se případně dále vyvine odborná diskuse v této věci. Odstoupení z funkce statutárního orgánu obchodní korporace Ačkoliv textace příslušných ustanovení stávajícího obchodního zákoníku, upravujících odstoupení z funkce, nedávala zcela jasné odpovědi na všechny otázky, které v této souvislosti v praxi často vyvstávaly, bohatá a v současné době i ustálená judikatura Nejvyššího soudu dokázala nastavit poměrně jasná pravidla a odpovědět na řadu otázek, které 66 odst. 1 obchodního zákoníku vyvolával. Stávající právní úprava k odstoupení osoby z funkce člena orgánu požaduje, aby rezignace byla oznámena orgánu, jehož je osoba členem, nebo orgánu, který ji do funkce zvolil. Jelikož orgán společnosti, kterým je zpravidla valná hromada, nemá sám o sobě právní subjektivitu a není tak schopen přijímat jakákoliv oznámení, Nejvyšší soud situaci usnadnil, když dovodil možnost doručení takového oznámení přímo samotné společnosti. Nový zákon o obchodních korporacích v 59 odst. 5 k odstoupení z funkce člena statutárního orgánu opět vyžaduje, aby odstoupení bylo oznámeno orgánu, který tohoto člena do funkce zvolil. Zřejmě se přitom jedná o úpravu speciální oproti ustanovení 160 nového občanského zákoníku. Ten upravuje formu odstoupení obecně pro všechny právnické osoby a shodně jako aktuální judikatura vyžaduje, aby oznámení o odstoupení bylo doručeno právnické osobě. Bude tedy opět úlohou soudů odpovědět na otázku, zda bude mít tato drobná odlišnost v právní úpravě zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku za následek změnu požadavků pro řádné doručení odstoupení z funkce orgánu obchodní korporace oproti stávající judikatuře, či nikoliv. Pro zajištění právní jistoty tak nezbývá, než doporučit vtělit úpravu postupu odstoupení z funkce člena orgánu obchodní korporace přímo do stanov či společenské smlouvy, jelikož zákon o obchodních korporacích takovou odchylnou úpravu umožňuje. Nově bude navíc člen orgánu ve svém právu odstoupit z funkce člena orgánu omezen, a to v tom smyslu, že nebude moci odstoupit z funkce v době, která bude pro korporaci nevhodná. Výklad tohoto ustanovení musí opět přinést až judikatura, avšak domníváme se, že by se mohlo jednat například o situaci, kdy je korporace v procesu realizace významného podnikatelského záměru, kterou nebude schopna dokončit jiná osoba, než stávající jednatel či člen představenstva. Na závěr této části lze dodat, že lhůta, po jejímž uplynutí skončí výkon funkce člena orgánu v případě, že oznámí své odstoupení přímo na zasedání příslušného orgánu a která podle stávající úpravy v obchodním zákoníku činí dva měsíce, se od zkracuje na měsíc jeden. Orgán projednávající odstoupení však může, podle stávající i nové úpravy, schválit i jiný okamžik zániku funkce. Michaela Riedlová, advokátka Michaela Micková, koncipientka Zákon o obchodních korporacích 9

10 PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem REKODIFIKAČNÍ NOVINKY ČERVEN 2012 Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners se sídlem v Praze a s pobočkami v Brně, Ostravě a Bratislavě je s týmem více než 140 právníků, z toho 21 partnerů, několika desítek studentů právnických fakult a více než 300 spolupracovníků, včetně 100 zaměstnanců spolupracující inkasní agentury Cash Collectors, největší česko-slovenskou právnickou firmou. Kancelář v současné době poskytuje služby zhruba 700 klientům, z toho více než 30 společnostem patřícím do Czech TOP 100 a cca 80 společnostem patřícím do Fortune 500. Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners je podle výsledků oficiální soutěže Právnická firma roku v posledních třech letech nejúspěšnější českou advokátní kanceláří, a to jak podle počtu titulů, tak podle počtu nominací. Kancelář také získala prestižní ocenění Who s Who Legal Award, je vyhodnocena jako nejlepší advokátní kancelář roku 2011 v České republice a v celkovém hodnocení publikace Practical Law Company za všechny hodnocené právní obory získala 1. místo mezi domácími advokátními kancelářemi. Kancelář dále získala ocenění ILO Client Choice Awards 2010 udělované mezinárodní ratingovou agenturou International Law Office (ILO), čímž se stala klienty nejlépe hodnocenou právnickou firmou v České republice. Právníci kanceláře jsou pravidelně uváděni mezi vedoucími či doporučovanými specialisty renomovanými mezinárodními ratingovými publikacemi jako jsou PLC Cross-border, European Legal 500, Chambers Global Guide, European Legal Experts, Global Law Experts a IFLR 1000; tyto publikace uvádějí kancelář jako jednu z nejlepších právních firem pro transakce realizované v České republice v oblasti fúzí a akvizic, obchodního práva a práva obchodních společností, bankovního a finančního práva, práva kapitálových trhů, insolvence a restrukturalizace, stavebního práva, práva nemovitostí, pracovního práva a řešení sporů. Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners má nejkomplexnější mezinárodní podporu dostupnou pro české a slovenské advokátní kanceláře. Týn 1049/ Praha 1 Česká republika Tel.: Fax: Hilleho 1843/ Brno Česká republika Tel.: Fax: Zámecká Ostrava Česká republika Tel.: Fax: Apollo Business Center II, blok H Mlynské Nivy Bratislava Slovenská republika Tel.: Fax: Za vydání Rekodifikačních novinek odpovídají: Jan Topinka, partner Dušan Sedláček, partner a Jana Buršíková, advokátka a professional support lawyer Účelem tohoto dokumentu a informací v něm obsažených je informovat obecně o vybraných významných legislativních změnách, nikoliv podat jejich vyčerpávající právní rozbor. Přestože přípravě tohoto dokumentu byla věnována maximální pozornost a péče, advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners doporučuje si před přijetím jakýchkoliv rozhodnutí na základě informací v tomto dokumentu vyžádat detailnější právní konzultaci Havel, Holásek & Partners s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem REKODIFIKAČNÍ NOVINKY SRPEN 2012 OBSAH PRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO VADY OBCHODNÍ PODÍL U JEDNOTLIVÝCH FOREM OBCHODNÍCH

Více

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH V Praze, dne 10. 12. 2013 Vážení obchodní přátelé, Po mnoha politických peripetiích před i po předčasných volbách lze teprve nyní s mírou

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

Vybrané aspekty dopadů NOZ na rozhodovací činnost orgánů obcí Červen 2014

Vybrané aspekty dopadů NOZ na rozhodovací činnost orgánů obcí Červen 2014 Vybrané aspekty dopadů NOZ na rozhodovací činnost orgánů obcí Červen 2014 JUDr. Adam Furek Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., Parlamentní institut

Více

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem REKODIFIKAČNÍ NOVINKY ČERVENEC 2012 OBSAH VYBRANÉ ZMĚNY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZASTOUPENÍ V RÁMCI NOVÉHO OBČANSKÉHO U 2 NĚKOLIK

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Absolutní majetková práva Absolutní účinek věcných práv Kogentnost vs. dispozitivnost

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor JUDr. Irena Duffková APLIKACE ZÁKONA 116/1990 Sb. Nebytové prostory jsou místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80 1 Publikace podává přehled o českém občanském právu. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenáři seznámí se základy obligačního práva, práva dědického, práva autorského a samozřejmě s

Více

Fúze a akvizice, restrukturalizace

Fúze a akvizice, restrukturalizace Obchodní právo Fúze a akvizice, restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Snídaňové diskusní setkání Manažerské smlouvy a švarcsystém

Více

Pracovní právo a jeho obecné vymezení

Pracovní právo a jeho obecné vymezení 1 Pracovní právo a jeho obecné vymezení Pracovní právo je právním odvětvím, které upravuje vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci při výkonu práce a některé další vztahy. Základní znaky pracovněprávních

Více

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot 1 2 Obsah 1. WORKSHOP: Osoby a jejich práva, dědictví, náhrada škody, rodinné právo, vlastnictví, sousedská práva, jak nenaletět při koupi a prodeji nemovitosti, smlouvy 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce,

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Smluvní právo v novém občanském zákoníku Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Nová právní úprava (nový) občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK) zákon o

Více

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem REKODIFIKAČNÍ NOVINKY PROSINEC 2012 OBSAH JEDNOSTRANNÁ ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK PO REKODIFIKACI SVĚŘENSKÝ FOND NOVÝ

Více

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Diskusní setkání časopisu Stavební fórum ve spolupráci s advokátní kanceláří Salans Olga Humlová, Michal Hink

Více

OBSAH. www.havelholasek.cz/rekodifikace Z Á K O N O M E Z I N Á R O D N Í M P R Á V U S O U K R O M É M

OBSAH. www.havelholasek.cz/rekodifikace Z Á K O N O M E Z I N Á R O D N Í M P R Á V U S O U K R O M É M PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem R E K O D I F I K A Č N Í N O V I N K Y K V Ě T E N 2 0 1 3 OBSAH POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK V REŽIMU NOVÉHO OBČANSKÉHO

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Dědictví KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Dědictví - NOZ Dědické právo je

Více

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ strana 1 z 6 Dne 19. října 2005 nabyl účinnosti zákon č. 360/2005

Více

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 6 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 3.2.1 Jednání jménem společnosti 11.2.2010, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 3.2.1 Jednání jménem společnosti

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.?

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? NEWS ALERT 10/2013. REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? Víte, jaké změny přinese od 1.1.2014 zákon o obchodních korporacích ( NOK ) a nový občanský zákoník ( NOZ )? V našem srpnovém

Více

Nový občanský zákoník a obce

Nový občanský zákoník a obce Nový občanský zákoník a obce Mgr. Filip Glotzmann Ministerstvo spravedlnosti Prostějov, 7.3.2013 Projekt Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003, je financován z prostředků Evropského sociálního

Více

4 obchodní korporace. 92 Lasák

4 obchodní korporace. 92 Lasák Z důvodové zprávy: Je zavedeno obecné pravidlo o otočení důkazního břemene v neprospěch silnějších (lépe informovaných) subjektů tento koncept sleduje dosavadní trend nastavený u důkazních prostředků při

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

OBSAH. www.havelholasek.cz/rekodifikace Z Á K O N O M E Z I N Á R O D N Í M P R Á V U S O U K R O M É M

OBSAH. www.havelholasek.cz/rekodifikace Z Á K O N O M E Z I N Á R O D N Í M P R Á V U S O U K R O M É M PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem R E K O D I F I K A Č N Í N O V I N K Y S R P E N 2 0 1 3 OBSAH NÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ REKODIFIKAČNÍ

Více

Rekodifikační aktuality

Rekodifikační aktuality Největší právnická firma v České republice Obsah Úvodem Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Představení praxe l 2 l soukromého práva v judikatuře soudů l 3 l Vážení klienti a obchodní

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Navrhovaná novela stojí na 3 základních bodech: právní úkony územního celku vedoucí ke zcizení, pronájmu nebo výpůjčce

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

VZDĚLÁVACÍ AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS

VZDĚLÁVACÍ AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS www.havelholasek.cz/akademie Semináře Školení na míru Expertní posudky Konzultace VZDĚLÁVACÍ AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS Plán expertních seminářů vzdělávací AKADEMIE na zimní semestr 2014 se spolutvůrci

Více

Rekodifikace soukromého práva

Rekodifikace soukromého práva A D V O K Á T N Í K A N C E L Á Ř C o u f a l, G e o r g e s & partners s.r.o. Brno, Lidická 693/5a, PSČ 602 00 IČ: 025 03 263 tel./fax: + 420 542 212 191 / 542 210 371 e-mail: ak.info@coufal-georges.cz

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

Zákon o obchodních korporacích. Tisková konference 17. 5. 2011

Zákon o obchodních korporacích. Tisková konference 17. 5. 2011 Tisková konference 17. 5. 2011 Rekodifikace soukromého práva v ČR Zákon o obchodních společnostech a družstvech (tzv. zákon o obchodních korporacích) je součástí rekodifikace soukromého práva hmotného.

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Změny ve zvláštní části Nové smluvní typy Sjednocení úpravy

Více

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Šikanózní insolvenční návrhy Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš 8. prosince 2010 Úvodní shrnutí prezentace 1. Šikanózní insolvenční návrh 2. Zahájení insolvenčního řízení (srovnání různých právních

Více

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Reklamace po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku Začínáte? Příručka pražského podnikatele Nový občanský

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2011 Tento materiál se snaží o shrnutí aktuálně velmi diskutovaného problému souběhu pracovního poměru a výkonu funkce jednatelů a členů představenstev obchodních společností,

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY 23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. A PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 2 4. ODMĚNA

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Úskalí vnitroskupinových transakcí Správní orgány společností, jejich role a odpovědnost. 6. listopadu 2013 Marek Romancov, Radek Buršík

Úskalí vnitroskupinových transakcí Správní orgány společností, jejich role a odpovědnost. 6. listopadu 2013 Marek Romancov, Radek Buršík Úskalí vnitroskupinových transakcí Správní orgány společností, jejich role a odpovědnost 6. listopadu 2013 Marek Romancov, Radek Buršík Úvod Různé pohledy na podstatu transakcí Pohled skupiny / vlastníka

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Ondřej Dušek, advokát Praha, 19. května 2008 Vlastnické právo k nemovitostem nabývání a pozbývání 1. Odstoupení od nabývacích smluv předchozími

Více

OBSAH Z Á K O N O M E Z I N Á R O D N Í M P R Á V U S O U K R O M É M Z Á K O N O O B C H O D N Í C H K O R P O R A C Í C H

OBSAH Z Á K O N O M E Z I N Á R O D N Í M P R Á V U S O U K R O M É M Z Á K O N O O B C H O D N Í C H K O R P O R A C Í C H PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem R E K O D I F I K A Č N Í N O V I N K Y B Ř E Z E N 2 0 1 3 OBSAH ZMĚNY V ŽIVOTĚ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ PO 1. LEDNU

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Jiří Gaňo Ministerstvo spravedlnosti jgano@msp.justice.cz Kulatý stůl k bezpečnosti výrobků a ochraně spotřebitele 17. 4. 2013 Ochrana spotřebitele v OZ 1964

Více

Právní aspekty fúzí fondů kvalifikovaných investorů

Právní aspekty fúzí fondů kvalifikovaných investorů Právní aspekty fúzí fondů kvalifikovaných investorů - 1 - ZÁKLADNÍ INFORMACE Náš přístup k poskytování právních služeb: Komplexní právní služby s vysokým stupněm specializace Zastupování v soudních, správních

Více

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník):

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): ČÁST SEDMÁ Dědění HLAVA PRVNÍ Nabývání dědictví 460 Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. 461 (1) Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled

Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled Mgr. Daniela Kozáková Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář Největší

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 9. března 2015 Přehled přednášky (v širším slova smyslu) upravuje přechod majetkových poměrů zemřelého člověka na jiné osoby (v

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_DĚDICKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.05 Téma sady: Občanské právo dědické právo Ročník: Nástavbové

Více

Rekodifikace soukromého práva: kupní smlouva a smlouva o dílo

Rekodifikace soukromého práva: kupní smlouva a smlouva o dílo Newsletter SPECIÁL Rekodifikace soukromého práva: kupní smlouva a smlouva o dílo Dne 1. ledna 2014 nabývá účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ). NOZ ruší 238 zákonů, vyhlášek

Více

Předmluva... 13 Úvodem... 17

Předmluva... 13 Úvodem... 17 Obsah Předmluva... 13 Úvodem... 17 Jak funguje soukromé právo (Karel Eliáš)... 19 Soukromé a veřejné... 19 Soukromé právo... 21 Proč potřebujeme občanský zákoník a proč potřebujeme nový... 22 Zásady...

Více

Rekodifikace soukromého práva červen 2012

Rekodifikace soukromého práva červen 2012 Bulletin BBH Rekodifikace soukromého práva červen 2012 Obsah 1. Rekodifikace soukromého práva... 2 2. Nový občanský zákoník... 2 3. Zákon o obchodních korporacích... 3 4. Zákon o mezinárodním právu soukromém

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právní zastoupení Koncepce právního zastoupení Část první, hlava

Více

Cenný papír 514 544 NOZ 545 654 NOZ

Cenný papír 514 544 NOZ 545 654 NOZ Cenný papír 514 544 NOZ Právn vní skutečnosti 545 654 NOZ Téma prezentace 1. Cenný papír 2. Právní skutečnosti Právní jednání Právní události Promlčenía prekluze Cenný papír Cenný papír ( CP ) listina,

Více

Dopady rekodifikace soukromého práva na nákupní procesy. JUDr. Daniel Weinhold, Ph. D.

Dopady rekodifikace soukromého práva na nákupní procesy. JUDr. Daniel Weinhold, Ph. D. Dopady rekodifikace soukromého práva na nákupní procesy JUDr. Daniel Weinhold, Ph. D. Rekodifikace 2014 - systematika Současný stav Po rekodifikaci 2014 Občanské právo Občanský zákoník (40/1964 Sb.) Občanský

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 03_2014 březen

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem REKODIFIKAČNÍ NOVINKY ŘÍJEN 2012 OBSAH VYBRANÉ ZMĚNY PRÁVNÍ ÚPRAVY JEDNÁNÍ PODNIKATELE V NOVÉM OBČANSKÉM U OBCHODNÍ

Více

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. ROZBOR: Postavení občanského sdružení a postavení obecně prospěšné společnosti (v současné právní úpravě i ve světle nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014) I. Občanské sdružení: Úprava občanského

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení INFORMACE K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU PRO SPORTOVNÍ ORGANIZACE OBČANSKÁ SDRUŽENÍ Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská

Více

Právní rámec převodu družstevního podílu

Právní rámec převodu družstevního podílu Právní rámec převodu družstevního podílu Zákon č. 90/2012, o obchodních korporacích: Převod družstevního podílu 599 Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle ustanovení tohoto zákona

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Předmluva... 11 Úvodem... 15

Předmluva... 11 Úvodem... 15 Obsah Předmluva... 11 Úvodem... 15 Jak funguje soukromé právo (Karel Eliáš)... 17 Soukromé a veřejné... 17 Soukromé právo... 19 Proč potřebujeme občanský zákoník a proč jsme potřebovali nový... 20 Zásady...

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 hodiny na každý seminář) Příloha č. 11 OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 hodiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání 1. Pracovní právo v kontextu novely občanského zákoníku 2. Přehled důležitých

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST OBSAH Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem........ XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností (č. 1 7)... 3 2. Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více