Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PRO SPRINTERY Diplomová práce (bakalářská)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PRO SPRINTERY Diplomová práce (bakalářská)"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PRO SPRINTERY Diplomová práce (bakalářská) Autor: Eliška Egnerová, učitelství pro stření školy, tělesná výchova biologie Vedoucí práce: Mgr. Iva Machová, PhD. Olomouc 2013

2 Jméno a příjmení autora: Název bakalářské práce: Pracoviště: Vedoucí diplomové práce: Eliška Egnerová Kompenzační cvičení pro sprintery Katedra sportu Mgr. Iva Machová, PhD. Rok obhajoby: 2013 Abstrakt: Cílem bakalářské práce je sestavení baterie kompenzačních cviků, které pomáhají předcházet a případně i odstraňovat zranění sprinterů. V práci je zařazena historie sprintu, jeho charakteristika, technika, její nácvik a nejčastější chyby. Zmíněny jsou i hlavní zatěžované svaly při sprintu, s čímž souvisí nejčetnější zranění. Práce shrnuje poznatky o kompenzačních cvičeních a uvádí příklady jejich využití v tréninku sprinterů. Klíčová slova: běhy na krátké tratě, technika sprintu, trénink sprinterů, svaly zapojené do sprintu, zranění sprinterů, kompenzační cvičení, protahovací cvičení, posilovací cvičení. Souhlasím s půjčováním bakalářské práce v rámci knihovních služeb.

3 Author s first name and surname: Eliška Egnerová Title of the bachelor thesis: Department: Supervisor: Compensatory exercises for sprinters Department of Sport Mgr. Iva Machová, PhD. The year of presentation: 2013 Abstract: The aim of bachelor thesis is to create set of compensatory exercises, which help prevent sprinters injuries and help with their removal. The thesis includes history of sprint, its characteristic, training of technique and the most common mistakes. There are mentioned muscles most loaded during sprint, which relates to the most frequent injuries. The thesis summarizes knowledge about compensatory exercises and states examples of their use in training of sprinters. Keywords: runs on short distances, technique of sprinting, training of sprinting, muscles joined in sprinting, sprinters injuries, compensatory exercises, stretching exercises, strengthening exercises. I agree the thesis paper to be lent within the library service.

4 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně pod vedením Mgr. Ivy Machové, Ph.D. Uvedla jsem všechny použité literární a odborné zdroje a dodržovala zásady vědecké etiky. V Olomouci dne 30. dubna 2013

5 Děkuji své vedoucí práce, Mgr. Ivě Machové, PhD. za odborný dohled a všechny konzultace, rady a připomínky, které mi při tvorbě bakalářské práce poskytla. Dále bych ráda poděkovala Mgr. Aleši Gábovi, PhD. za jeho cenné návrhy a nápady a Vlastě Egnerové, která byla ochotná stát se na celý den mým figurantem při tvorbě fotografií.

6 Obsah 1 ÚVOD PŘEHLED POZNATKŮ Běhy na krátké tratě Charakteristika disciplín Historie sprintů Vývoj technologií Doping Doping ve sprintu Technika sprintu Běžecký krok Fáze sprintu Nácvik techniky sprintu Nejčastější chyby ve sprinterské technice Výkon ve sprintu Faktory somatické Faktory kondiční Faktory techniky Rychlost sprinterů Trénink sprintů Trénink v rámci dlouhodobé přípravy Struktura tréninku (= stavba tréninkové jednotky) Tréninkové prostředky pro běhy na krátké tratě Anatomicko fyziologické základy sprintů Fyzické parametry sprinterů Energetické nároky sprintů Svaly zapojené do sprintu... 25

7 2.8 Zranění sprinterů Kompenzační cvičení Typy kompenzačních cvičení Didaktické zásady kompenzačních cvičení Pomůcky užívané při kompenzačních cvičení CÍLE Dílčí úkoly METODIKA VÝSLEDKY Cviky na plosky chodidel, kotníky a přední stranu bérců Cviky na oblast lýtek Cviky na přední stranu stehen a flexory kyčlí Cviky na zadní stranu stehen Cviky na přitahovače stehen Cviky na oblast hýždí Cviky na oblast břicha DISKUZE ZÁVĚRY SOUHRN SUMMARY REFERENČNÍ SEZNAM PŘÍLOHY... 66

8 1 ÚVOD Dnešní vrcholová atletika, kam patří i běhy na krátké tratě, klade velmi vysoké nároky na fyzickou zdatnost a připravenost sportovce. Děti již od útlého věku docházejí na tréninky, které se postupně stávají obtížnějšími. Bohužel nejeden sprinter je v průběhu své kariéry nucen na delší dobu přerušit přípravu kvůli zranění. Přitom mnohdy se mu dá snadno předejít. Přílišná jednostranná zátěž může vést k reakci svalů, které se mohou začít zkracovat nebo ochabovat. Proto je vhodné do tréninku zařazovat taková cvičení, která mají jednostranné zatížení korigovat. Jsou nazývány cviky kompenzačními. Kompenzační cvičení se v poslední době dostávají čím dál tím více do povědomí sportovců a trenérů, ovšem literatury zaměřené na kompenzaci v atletice mnoho není. Rozhodla jsem se tedy vytvořit zásobník cviků, které jsou zaměřeny na svaly, jež jsou konkrétně při sprintu nejvíce namáhané. Atletice se věnuji od raného dětství, od 14 let se zaměřením na sprinty. Vybrala jsem si toto téma, protože z vlastní zkušenosti vím, jak náročné je zotavení a následný návrat po prodělaném zranění. Provádění těchto cviků zvyšuje pravděpodobnost, že se mu sprinter vyhne. 8

9 2 PŘEHLED POZNATKŮ 2.1 Běhy na krátké tratě Běhy na krátké vzdálenosti patří mezi atletické disciplíny, které jsou divácky velmi atraktivní, ovšem z pohledu závodníka jsou fyzicky velmi náročné. Cílem sprintera je totiž zdolat požadovanou trať v co nejkratším čase (v řádu maximálně několika desítek sekund). Musí tedy běžet s maximálním úsilím a intenzitou (Millerová et al., 2005). Do sprintů řadíme všechny závodní tratě v rozsahu do 400 m včetně. Zvláštními typy jsou běhy překážkové, kdy atleti kromě samotného běhu musí na trati překonat i 10 překážek, a běhy rozestavné (štafetové), které ovšem nejsou disciplínou individuální, ale týmovou. Sprint je důležitou složkou mnoha dalších disciplín, u kterých se výraznou měrou podílí na celkovém výkonu (Luža et al., 1995) Charakteristika disciplín Pro sprinty je charakteristické, že atleti musí zahájit závod výběhem ze startovních bloků a celou trať absolvovat v jim určené dráze, jak vymezují pravidla. Dle Jeřábka (2008) jsou mistrovskými sprinterskými disciplínami jak pro muže, tak i pro ženy tratě o délce 100 m, 200 m a 400 m. V halových podmínkách je nejkratším sprintem běh na 60 m. V žákovských kategoriích se závodí v bězích ve vzdálenostech 60 m, 150 m a 300 m. Krátké hladké běhy se dají rozdělit na běhy pouze po přímé trati a na ty, při kterých musí závodník běžet i v zatáčce. Do první skupiny patří všechny běhy do 100 m včetně, do druhé pak běhy od 150 m do 400 m včetně. Závod na 400 m je jediná disciplína, při které sprinter absolvuje zatáčky 2 (týká se hlavní závodní sezóny; závody v hale mají různé specifické změny; příčinou je pouze 200m okruh). Při běhu v zatáčce působí na běžce i odstředivá síla, která výrazně ovlivňuje techniku běhu Historie sprintů Od pradávna je běh nedílnou součástí boje člověka o život. Někdy se snažil dostihnout kořist, jindy naopak uniknout nepříteli. S prvními sprinterskými závody se setkáváme již v antickém Řecku na Olympijských hrách, jejichž počátek je datován k roku 776 př. n. l. Trať běhu byla na délku jedno stadia, tedy 192,27 m. Následně byl přidán roku 724 př. n. l. tzv. diaulos běh na dva stadiony (Kössl, Šturmabauer a Waic, 1994). 9

10 Poprvé se sprint na 100 m objevil již na prvních novodobých Olympijských hrách v Aténách v roce S časem 12,0 s zvítězil Američan Thomas Burke, který jako jediný ze startovního pole použil nízký start (Majumdar & Robergs, 2011). Světové rekordy a národní rekordy se začaly oficiálně zaznamenávat spolu se vznikem atletických asociací. Například Česká atletická amatérská unie vznikla v roce 1897, proto se za první národní sprinterský rekord považuje výkon Bohumila Pohla, který zaběhl 100 m v roce 1900 za 11,4 s. Mezinárodní atletická amatérská unie byla založena až v roce Ve stejném roce vznikl i první světový rekord. Vytvořil jej Američan D. Lippincott časem 10,6 s. (Millerová et al., 2005). Dnes držené rekordy jsou výrazně lepší než ty první. Některých bylo dosaženo teprve nedávno, některé jsou neměnné již po několik desítek let. Do druhé skupiny patří například ženské rekordy na 100 m a 200 m, které drží reprezentantka USA Florence Griffith-Joyner již 24 let (Majumdar & Robergs, 2011). Ale i v našich sprinterských rekordech se jeden takový najde. Je jím rekord štafety na 4x100 m ve složení Matoušek, Demeč, Kynos a Bohman, kteří jej vytvořili roku1972 na Olympijských hrách v Mnichově (Millerová et al, 2005). Nejnovější sprinterský rekord je v držení běžce, jehož jméno zná i ten, kdo se o atletiku jinak nezajímá. Jamajčan Usain Bolt v srpnu 2009 na Mistrovství světa v Berlíně prolétl 100 m tratí a zvítězil časem 9,58 s (Majumdar & Robergs, 2011). Oproti prvnímu světovému rekordu z roku 1912 je to jednosekundový rozdíl. Tento výrazný posun vznikl zejména díky objevování nových poznatků a technologií. Dle Langera (2009), byl růst výkonnosti dán zkvalitněním přípravy, tříbením techniky, vylepšením běžeckých povrchů a obuvi Vývoj technologií Sportovní výstroj, ale i prostředí a vybavení, ve kterém sprinty probíhají, se od začátku 20. století výrazně proměnily. Jak je zmíněno výše, nejdůležitější byl přechod od přírodních běžeckých povrchů stadionů k povrchům umělým. První syntetický povrch se objevil již ve 40. letech 20. století, ale ještě 18. Olympijské hry v japonském Tokiu (1964) proběhly na škváře (Majumdar & Robergs, 2011). Umělé povrchy jsou tvrdší, tím pádem i rychlejší, vrací rychleji energii zpět k atletu, takže může ihned pokračovat v dalším kroku (Williams, 2003). Avšak častý a dlouhodobý běh na tvrdých površích může být příčinnou některých zranění (například MTSS Medial Tibial Stress Syndrom; v překladu se jedná o zánět okostice) (Logan, 2006). Proto by se měly povrchy často střídat a měla by být používaná vhodná odpružená obuv. 10

11 Vývoj je patrný i v případě startovacího a měřícího zařízení. Do roku 1912 se čas měřil ručně pomocí stopek. Následně došlo k elektronické synchronizaci startérovy zbraně s měřením času. V dnešní době je vše již plně zautomatizováno, časy se měří s přesností na 0,001 s; automatické měření je povinné od roku 1977 (Majumdar & Robergs, 2011). Dalším důležitým startovacím zařízením jsou startovní bloky. Dle pravidel atletiky (Žák, 2010) musí být při mezinárodních soutěžích nebo při pokusu, který má být schválen jako světový rekord, použity tzv. zátěžové bloky, které jsou napojeny na zařízení pro signalizaci předčasného startu. Měří se a zaznamenává reakční doba běžců na startovní výstřel. Pokud je u některého sprintera nižší než 0,1 s, jedná se o předčasný start. Běh je proto přerušen a příslušný jedinec diskvalifikován. Důležitou součástí závodníkovy výstroje je běžecká obuv. I ta, zejména sprinterské trety, prošla vývojem. První boty s hřeby se objevily již v roce Od té doby, v každém dalším závodě, kde byl tento typ obuvi použit, zajistily svým nositelům vítězství (Majumdar & Robergs, 2011). Hřebíky na tretrách zvyšují tření mezi chodidlem a podložkou, snižují podkluzování, čímž umožňují rychlejší odraz běžce. Tretry jsou na rozdíl od běžeckých tenisek méně odpružené a mají nižší patu, proto by měly být nošeny pouze na závodech a tréninkových částech zaměřených na rozvoj rychlosti (Logan, Hunter, Hopking, Felland & Parcell, 2010). Dnešní specializované tretry pro sprintery jsou lehké, málo ohebné a tuhé; tuhost obuvi zlepšuje výkon, protože mění napětí v lýtkových svalech (Majumdar & Robergs, 2011). 2.2 Doping Pod pojmem doping rozumíme podání tělu cizích nebo tělu vlastních substancí v nefyziologických dávkách za účelem docílení umělého zvýšení výkonnosti a tím i docílení neoprávněných výhod oproti soupeřům (Gross, 1990). Doping a jeho potírání jsou dnes bohužel nedílnou součástí vrcholového sportu. Důvody, proč se sportovci k dopingu uchylují, jsou různé. Často užijí nepovolené látky proto, že se zraní a chtějí zmírnit bolest, urychlit léčbu a rekonvalescenci. Ovšem i tento druh dopingu může vážně ohrozit zdraví a kariéru jedince (Antidopingový výbor ČR, 2013). Dalším důvodem, zřejmě tím nejčastějším, je touha po lepších výsledcích, vítězství a slávě. Výkony přesahující hranice lidských možností byly pro veřejnost odjakživa magicky přitažlivé a dnes se díky nim vrcholový sportovec stává velice rychle mediálně známým (Hnízdil, 2002, 367). Ačkoliv celý život tvrdě trénují, fyziologická cesta nemusí přinést 11

12 požadovaný úspěch; nebo již jen nedosahují takových výsledků jako dříve. Proto sáhnou po dopingu (Gross, 1990). Dokonalé vymýcení dopingu je pouze utopistickou touhou, vždy bude někdo chtít být lepší, než jsou ostatní nebo je on sám. Ale právě použitím kompenzačních cvičení se dá zabránit vzniku zranění, které by mohlo k dopingu vést Doping ve sprintu Sprint je velice náročná disciplína; není v něm nouze o konkurenci a zraněné sportovce, proto se mu doping nevyhýbá. Látky užívané sprintery Látky, které dopující sprinteři nejčastěji užívají, se dají rozdělit do 4 skupin: a) Stimulancia jedná se o látky se stimulačním účinkem, které jsou schopny povzbudit řadu tělesných funkcí a tak zvýšit výkon sportovce. Ovlivňují např. krevní oběh (způsobují tachykardii a zvýšení krevního tlaku) nebo únavu, která mizí. Řadí se sem amfetamin, efedrin, kokain a kofein (Gross, 1990). b) Analgetika látky potlačující bolest. Hlavní efekt spočívá v tlumení nebo vyloučení bolesti. Pokud ale bude postižená oblast dále namáhána, může se díky tomuto postupu stát z lehčího zranění závažnější, kdy se např. natažení přemění na natržení. Nejznámějšími analgetiky jsou morfin, heroin a kodein (Gross, 1990). c) Diuretika látky zvyšující vylučování vody z organismu. Užívají se k zamaskování užití jiných forem dopingu, protože spolu s vodou jsou vyplavovány i metabolity, které by mohla případná kontrola odhalit (Antidopingový výbor ČR, 2013). d) Anabolické steroidy látky, díky kterým roste svalová hmota a tím i výkon sportovce. Steroidy jsou ze zakázaných látek nejznámější, ale také nejrizikovější. Sportovci je užívající mají nejen mohutnější svalstvo, ale zvládají i intenzivnější tréninky, pomaleji se unavují a naopak rychle regenerují síly. Na druhou stranu může užití steroidů způsobit velmi závažné poruchy zdraví (poškození kloubů, vazů a šlach, předčasná osifikace kostí, hypertrofie srdeční svaloviny, změny druhotních pohlavních znaků, snižují plodnost aj.), někdy i smrt. Dalšími nežádoucími účinky jsou snížení imunity a psychické poruchy (změny nálad a zvýšená agresivita) (Antidopingový výbor ČR, 2013). 12

13 2.3 Technika sprintu Technika sprintu neprošla, oproti technickým disciplínám a překážkovým běhům, výraznými změnami (Luža et al., 1995). Sprinty jsou pohybovou činností cyklického charakteru, při níž se neustále opakuje základní prvek všech běhů běžecký krok (Kampmiller et all., 2002) Běžecký krok Běžecký krok se skládá z oporové a letové fáze, které se neustále střídají (Kampmiller et all., 2002). Běh je tedy rytmickou soustavou kroků (Luža et all., 1995). V oporové fázi dochází ke kontaktu dolních končetin s podložkou (došlap a následný odraz); v této části kroku může být ovlivněna rychlost a směr pohybu těžiště (pomyslného středu hmotnosti těla). V letové fázi se těžiště pohybuje pouze pomocí setrvačnosti (Kampmiller et all., 2002). Oporová fáze Oporová fáze začíná prvním a končí posledním kontaktem nohy s podložkou. Sama se skládá ze tří částí amortizační, akcelerační a přechodné, kterou nazýváme momentem vertikály (Jeřábek, 2008). V amortizační části dochází k došlapu na přední část chodidla před těžištěm. V okamžiku došlapu se došlapující končetina stává odrazovou nohou a druhá nohou švihovou. Po došlapu se odrazová noha pokrčuje v kolenu, čímž se dle Kampmillera (2002) vytváří svalové předpětí, které přispívá ke zvýšené účinnosti následného odrazu. Zároveň mírně poklesává těžiště. Švihová noha se v této části také pokrčuje v koleni se současným přitažením paty k hýždi; stehno vykonává pohyb vpřed (Jeřábek, 2008). V momentu vertikály se těžiště těla nachází přímo nad opěrným bodem. V této fázi je také nejníže z celého běžeckého kroku. Obě končetiny jsou pokrčené v kolenou, stehna mají podél sebe. Bérec švihové nohy je složen pod hýždí (Jeřábek, 2008). V amortizační fázi i momentu vertikály dochází k poklesu rychlosti těžiště. V akcelerační části odrazové fáze se naopak pohyb těžiště zrychluje. Odrazová noha se dopíná ve všech kloubech (kyčelním, kolením, hlezenním), jako poslední je v kontaktu s podložkou palec. Těžiště se posouvá před opěrný bod, při čemž i mírně stoupá. Pohyb švihové nohy pokračuje kolenem vpřed s patou stále u hýždě (Jeřábek, 2008). Odrazová noha vykonává po celou dobu oporové fáze tzv. dvojitou práci v kotníku. Chodidlo došlapuje na špičku, kontakt s podložkou pokračuje položením vnější strany, při čemž se pata vůbec nebo pouze minimálně dotýká povrchu. Při odrazu následuje stejný 13

14 pohyb, jen v opačném sledu, chodidlo se odvíjí od podložky. Čím vyšší je rychlost běhu, tím menší plocha chodidla dopadá na podložku (Kampmiller et al., 2002). Současně s pohybem dolních končetin se pohybují i paže (avšak vždy opačným směrem). Pomáhají tak vyrovnat rotaci trupu způsobenou pohybem nohou (Kampmiller et all., 2002). Dochází i k náklonu trupu; velikost náklonu závisí od rychlosti běhu (Luža et all., 1995). Letová fáze V průběhu letové fáze probíhá výměna funkcí nohou švihová se stává odrazovou, odrazová švihovou (Jeřábek, 2008). Dle Kampmillera et al. (2002) následuje po maximálním roznožení (kdy je úhel mezi stehny cca ) aktivní střih končetin. Bérec švihové nohy se spouští z pod hýždě a vykyvuje vpřed, čímž se připravuje na aktivní došlap. Odrazová se zášvihem pokrčuje v kolenním kloubu; bérec pomalu začíná pohyb pro složení se pod hýždi (Jeřábek, 2008) Fáze sprintu Běhy na krátké tratě tvoří komplexní činnost, která se dle Kampmillera et al. (2002) skládá ze tří fází: startu a startovního rozběhu, běhu po trati a doběhu do cíle. Všechny sprinty musí být dle pravidel zahájeny výstřelem ze startovní pistole (nebo jiného schváleného zařízení) poté, co závodníci zaujmou jedinou povolenou startovní polohu, tzv. nízký start. Všichni sprinteři musí použít startovní bloky (Žák, 2010). Dle Luži et al. (1995) dělíme nízký start na tři složky dvě statické a jednu dynamickou. Navzájem jsou od sebe odděleny jednotlivými startovními povely a polohami. Statické složky tvoří polohy po povelech Připravte se a Pozor ; dynamickou tvoří startovní rozběh po startovním výstřelu. Startovní rozběh následuje po výstřelu z pistole startéra. Úkolem fáze je dosáhnout nejvyšší rychlosti v co nejkratším čase. Jedná se o jednu z kritických fází běhu, protože pohyb při startu je velmi dynamický; dochází k mohutnému odrazu z přední nohy, na kterou je tak vyvíjen velký tlak. Přetížení svalů stehen často končí zraněním. Po vyběhnutí z bloků následuje tzv. šlapavý způsob běhu (Luža et al., 1995). Kromě startu jsou kritickými body i přechod ze šlapavého běhu do běhu švihového, běh v zatáčce a doběh do cíle (Kampmiller et at., 2002). 14

15 Pokud běžec nemá dostatečně zpevněné kotníky, může v zatáčce dojít vlivem odstředivé síly, mírného náklonu a vytočení chodidel k podvrknutí kotníku (Luža et al., 1995). Po průběhu cílem běžci sníží úsilí, dobíhají již pouze setrvačností, nikdy ale prudce nebrzdí, ani výrazně nemění směr. Změny v rychlosti a směru běhu by mohly způsobit závažná zranění (Kampmiller et al., 2002) Nácvik techniky sprintu V začátcích nácviku je důležité naučit děti přirozeně a lehce se pohybovat. Musí se odnaučit běhat po celých chodidlech nebo přes paty, nesprávné práci paží aj. Pouze po perfektně zvládnutých základech se mohou plně soustředit na rozvoj rychlosti (Langer, 2009). Výcvik nejmenších dětí je nejlepší pojmout formou nejrůznějších pohybových her a soutěží, protože tréninkový dril starších běžců je pro ně nezáživný. Rozvíjí svoje kondiční a zejména koordinační schopnosti a ještě se u toho baví. Pro nácvik sprinterské techniky jsou vhodné zejména nejrůznější honičky (Langer, 2009). S postupným růstem běžců dochází ke změně skladby tréninku. Hry přestávají mít dominantní roli, ustupují jiným tréninkovým prostředkům. Základem je tzv. sprinterská abeceda. Ta se seskládá z řady cviků, které jsou zaměřeny vždy na určitou oblast běžeckého kroku. Dle Jeřábka (2008) tvoří gró abecedy 5 cviků: liftink, skipink, zakopávání, předkopávání a koleso. Liftink rozvíjí dvojitou práci a rozsah pohybu v kotníku. Skipink je zaměřen na vysoké zvedání kolen při běhu. Díky zakopávání se naučí běžci správně a rychle přitahovat bérec a patu ke stehnu. Předkopávání posiluje lýtkové svaly a rozvíjí rychlou práci chodidla při odrazu. Koleso je velmi náročné, protože v sobě kombinuje zakopávání a skipink. Abeceda bývá doplněna řadou speciálních běžeckých a odrazových cvičení. Mezi ně jsou řazeny např. cval stranou, zkřižný běh, poskočný klus, odpichy, dopichy a jiné. Tato cvičení rozvíjí kondici a koordinaci. Stejně jako u abecedy se u nich dá velmi dobře korigovat práce paží, podsazení pánve a vzpřímený trup (Jeřábek, 2008). Mezi další prostředky nácviku sprintu patří vědomá korekce pohybů. Při ní je využíváno různě dlouhých úseků (max. do délky 100 m), které jsou běhány s různou intenzitou nebo stupňovaně. To umožňuje plné uvědomění si polohy jednotlivých částí těla stejně jako pohybů, které provádí. Korekce chyb probíhá na základě vlastních pocitů běžce 15

16 nebo slovní informace trenéra. Stejně se postupuje i v případě nácviku běhu v zatáčce (Jeřábek, 2008). V neposlední řadě je důležité zvládnout správně techniku nízkého startu a startovního výběhu, tedy akceleraci. Proto je vhodné zařadit do tréninku starty z různých poloh, z klidu i za pohybu, na různé podněty, padavý start, rozběh z polovysokého a polonízkého startu. Vždy by měl po nich následovat alespoň 30m běh, aby se rozvíjel i šlapavý způsob běhu, popř. přechod do švihového. Nízký start je nacvičován nejdříve po jednotlivých částech (zakleknutí, zvednutí pánve s náklonem vpřed a výběh). Musí být několikrát po sobě opakovány s neustálou korekcí, aby si sprinter zafixoval správné provedení jednotlivých poloh (Langer, 2009). Dnes se již často běh zaznamenává na video; atlet si může sám sebe pozorně prohlédnout, zjistit kde a jak závažné chyby dělá (Jeřábek, 2008) Nejčastější chyby ve sprinterské technice Ve sprintech dochází k různým chybám v provedení, což může způsobit větší energetickou zátěž, zhoršení výkonu nebo zranění. Sedavý způsob běhu příčinnou mohou být slabší odrazové schopnosti, oslabené svaly zadní strany stehen, nedokončený odraz a nedostatečná ohebnost v kyčelním kloubu. Při sezení v běhu běžec nedosahuje optimální délky kroku. Řešením je zejména rozvoj odrazových schopností a posílení extenzorů kyčle (Tvrzník & Soumar, 2012). Běh po patách - příčinou jsou nedostatečně silné nebo oslabené natahovače v hlezenním kloubu. Pro odstranění chyby je nutné posílit ohýbače chodidla a natahovačů kotníku např. během v poklusu po špičkách (Kampmiller et al., 2002). Záklon trupu a hlavy důvodem pro přílišný záklon jsou oslabené břišní svaly nebo naopak nepřiměřeně přetížené a zkrácené šíjové a zádové svaly. Důležité je vědomě zvětšit předklon trupu (a podélné osy těla), relaxovat a protahovat přepínané zádové a posilovat břišní svalstvo. Pomoci může směřování pohledu asi 15 m před sebe (Kampmiller et al., 2002). Předklon a kulatá záda příčinou jsou zkrácené prsní svalstvo a ochablé mezilopatkové svaly. Kulatá záda způsobují předsunutí těžiště, zhoršenou práci paží a zkrácení kroku. Vhodné je začít posilovat svaly mezi lopatkami a protahovat prsní svaly (Tvrzník & Soumar, 2012). Vytáčení trupu díky nesprávné, křečovité práci paží a celkově nedostatečné koordinaci pohybové činnosti dochází k nadměrnému vytáčení trupu. Odstranit lze tím, že uvolníme 16

17 práci paží a uvolníme pohyb v ramenním pletenci. Pro zautomatizování je dobré měnit intenzitu prováděných běžeckých cvičení (Kampmiller et al., 2002). Nízké zvedaní kolen příčinou jsou nedostatečně silné přitahovače kyčle a břišní svaly, případně nedostatečná elasticita v kolenu. Řešením je samozřejmě posílení oslabených skupin a zvýšení pohyblivosti v kolenních a kyčelních kloubech. Přispět může i zařazení vysokého poklusu, vysokého skipinku, kolesa a běhu se zdůrazněným zvedáním kolen a odrazem (Kampmiller et al., 2002). Nadměrné výkyvy boků příčinou je oslabení abduktorů (odtahovačů) a adduktorů (přitahovačů). Dochází tak k vyosení pánve, u švihové nohy často i k vytočení kolena dovnitř a následnému pronačnímu propadu (kotník se propadá směrem dovnitř). Nápravou je posílení jak abduktorů i adduktorů (Tvrzník & Soumar, 2012). Nesprávná práce paží důvodem jsou příliš vytažená ramena, křečovitý pohyb, omezený pohyb v ramenou, nadměrné napnutí v loktech. Důležité je uvolnit pohyb v ramenním pletenci, protahovat zkrácené trapézové svaly, měnit intenzitu práce a nechat paže vést nohy. Vhodné je provádět imitační cvičení bez pohybu (např. před zrcadlem) a za pomalé chůze (Kampmiller et al., 2002). Pro celkově nekoordinované běžecké pohyby je nutné neustále na chyby upozorňovat a vědomě je korigovat. Nápomocné je v tomto případě stále opakovat v malých obměnách běžecká cvičení, běhat rovnoměrné, stupňované a rozložené úseky (Kampmiller et al., 2002). 2.4 Výkon ve sprintu Na výkon sprintera působí několik vlivů tzv. faktorů. Nejvýznamnějšími jsou faktory somatické, kondiční a faktory techniky, ale i ostatní (např. taktika, psychika nebo materiální zajištění) hrají důležitou roli (Dovalil et al., 2002) Faktory somatické Somatické faktory jsou poměrně neměnné, protože jsou z velké části podmíněny geneticky, Záměrnou činností (pohybem a vhodným stravováním) lze ovlivnit například hmotnost a množství tuku (změnit poměr mezi tukem a aktivní svalovou hmotou). Výšku, délkové rozměry a poměry a složení svalstva ovšem změnit nelze (Dovalil et al., 2002). Tělesné složení (zejména složení svalů) je pro sprintera nejdůležitějším faktorem vůbec. Poměr zastoupení jednotlivých typů svalových vláken předurčuje, jakých maximálních 17

18 výsledků může běžec dosáhnout. Optimem pro sprint je % pomalých a % rychlých bílých vláken (Dovalil et al., 2002) Faktory kondiční Do kondičních faktorů jsou řazeny pohybové schopnosti jedince. Ve sprintech tvoří podstatnou složku výkonu schopnosti rychlostně silové (Jeřábek, 2008). Mezi konkrétní schopnosti, které bezprostředně ovlivňují výkon ve sprintu, patří reakční rychlost, startovní akcelerace, maximální rychlost, rychlostní vytrvalost a speciální sprinterská vytrvalost (Millerová et al., 2005) Faktory techniky Technika výrazně ovlivňuje výkon sprintera. Trénink techniky se zaměřuje na odstraňování chyb, automatizaci a zefektivnění pohybů za účelem zajištění hospodárného provádění běhu (z hlediska energetického krytí) (Dovalil et al., 2008). 2.5 Rychlost sprinterů Na rychlost běhu má rozhodující vliv poměr dvou základních vlastností kroku frekvence a délky kroku. Ty jsou pro každého vysoce individuální (Langer, 2009). Ovšem obecně platí, že je rozdíl v délce a frekvenci kroku mezi sprintery a sprinterkami. Charakteristickou vlastností nejlepších žen je vysoká kroková frekvence ( rytmus ), zatímco dlouhý krok je typickým rysem nejrychlejších běžců. Proto by se tréninková příprava měla zaměřovat u sprinterek na zvýšení frekvence a u sprinterů na prodloužení kroku (Paruzel-Dyja, Walaszczyk & Iskra, 2006). 2.6 Trénink sprintů V současnosti je trénink (sportovní) charakterizován jako složitý a účelně organizovaný proces rozvoje specializované výkonnosti sportovce ve vybraném sportovním odvětví (Vindušková et al., 2003, 111). Tréninkem se atlet vyvíjí i v oblasti společenské (postupným zvládnutím tréninkového prostředí, zapojováním do soutěží, formováním vztahů v rámci tréninkového kolektivu, kontaktem se soupeři, apod.) (Vindušková et al., 2003). 18

19 2.6.1 Trénink v rámci dlouhodobé přípravy Mnohaletý trénink může být znázorněn pomyslnou pyramidou. Malé dítě musí zvládnout obsáhlou bázi nejzákladnějších prvků. Spolu s rostoucím věkem a výkonností se snižuje množství nově učeného; dříve naučené se jen neustále opakuje. Vrcholek pyramidy pak tvoří sportovec se svým maximálním výkonem (Perič et al., 2012). Podle zákonitostí růstu výkonnosti má víceletý trénink v jednotlivých letech přípravy odlišné cíle a úkoly. Proto se tréninkový proces dělí do etap. Perič et al. (2012) jej rozdělují na čtyři: a) seznámení se sportem, b) základní trénink, c) specializovaný trénink, d) vrcholový trénink. Přesné věkové hranice mezi etapami neexistují. Proto jsou uvedená rozpětí pouze orientační (Millerová et al., 2005). a) Etapa seznámení se sportem (do 10 let) Jeřábek (2008) tuto etapu nazývá předsportovní přípravou. Rozvíjí se v ní pohybové schopnosti a utváří se základní dovednosti. Dítě by si mělo vytvořit návyk k pravidelnému pohybu. Hlavním cílem této etapy je vytvořit všeobecné základy pro daný sport (Perič et al., 2012). Z hlediska motoriky je nejdůležitější rozvoj koordinace. Dle Millerové et al. (2005) by trénink měl probíhat ve skupinách a měly by být použity zejména prostředky herního charakteru. Pomocí her se děti učí běhat, skákat a házet. b) Etapa základního tréninku (10 15 let) V tomto věku svěřenci oplývají všestranností, proto by se měli naučit a následně rozvíjet co nejvíce možných pohybových dovedností a tím získat základy pro všechny hlavní disciplíny Proto obsah tréninku tvoří cvičení všeobecného charakteru; speciálních cvičení je ještě využíváno zřídka (Jeřábek, 2008). Právě díky všestrannosti žáci závodí především ve vícebojích (Millerová et al., 2005). Spolu s rozvojem dovedností by si měli sportovci vytvořit trvalý kladný vztah k systematickému trénování (Vindušková et al., 2003). 19

20 c) Etapa specializované přípravy (16 19 let) Již dochází k zaměření sportovce na konkrétní disciplínu, popř. skupinu disciplín (hody vrhy, skoky sprinty, běhy vytrvalostního charakteru) (Jeřábek, 2008). Trénink začíná být tréninkem v pravém slova smyslu. Obecné pohybové dovednosti se přeměňují ve speciální a propojují se s technikou. Proto má v tréninku významnou roli technická příprava (Perič et al., 2012). Intenzita a objem v tréninkovém zatížení se postupně zvyšují, ovšem vždy musí být přiměřeny tělesnému a psychickému vývoji sportovce (Millerová et al., 2005). Trénink sprintera je zaměřen na rozvoj všech druhů rychlosti (reakční, akcelerační a maximální), sprinterské vytrvalosti, odrazové síly, techniky běhu a nízkého startu, koordinace a pohyblivost. Prohlubují se i znalosti týkající se správné regenerace a odpočinku (Millerová et al., 2005). d) Etapa vrcholové přípravy (od 20 let) V etapě vrcholové přípravy dochází k prohloubení specializace. Cílem je dosáhnout vysoké výkonnosti a tím i úspěšnosti v určité disciplíně (Millerová et al., 2005). Intenzita i objem tréninku dosahují maximálních hodnot. Převládají speciální cvičení rozvíjející schopnosti a dovednosti, které přímo ovlivňují výkon (Jeřábek, 2008) Struktura tréninku (= stavba tréninkové jednotky) Každý jednotlivý trénink atletiky musí dle Langera (2009) sledovat tzv. fyziologickou křivku zatěžování. V úvodu se zátěž pomalu navyšuje, v hlavní části kulminuje a v závěru se opět postupně snižuje. Dle Periče et al. (2012) se proto tréninková jednotka dělí na tři od sebe dobře odlišitelné části úvodní, hlavní a závěrečnou. a) Úvodní část Část úvodní slouží ke správné přípravě organismu před hlavní částí. Sama se skládá ze tří oddílů psychické přípravy, rozcvičení a průpravné části (Perič et al., 2012). V rámci psychické přípravy se atlet dokonale seznámí s náplní tréninku a připravuje se na zátěž (Perič et al., 2012). 20

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní edukace Pohybová soustava - svaly dolních končetin, jejich posilování, testování a prevence úrazů - strečink Bakalářská práce Vedoucí

Více

Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce)

Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce) Autor práce: Jan Hanč,

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj.

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Katedra tělesné výchovy ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Ústí nad Labem 2009 Vědecký redaktor: PhDr. Jan Šíma, CSc. Autoři:

Více

Petr Černý. Autorské prohlášení

Petr Černý. Autorské prohlášení Autorské prohlášení Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracoval samostatně. K práci jsem použil pouze literaturu a prameny, které jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Souhlasím s umístěním závěrečné

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Katedra tělesné výchovy ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Ústí nad Labem 2010 Vědecký redaktor: PhDr. Jan Šíma, CSc. Autoři:

Více

Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice

Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2011, 132 stran Autor: Jaroslav Formánek Připravil: PhDr. Zdeněk Pavliš Cílem této

Více

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE KLINIKA FUNKČNÍ DIAGNOSTIKY A REHABILITACE, FN u sv. Anny v Brně: Prof. MUDr. Petr DOBŠÁK, CSc., Prof. MUDr. Zdeněk PLACHETA,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 4 5 Obsah Předmluva.............................................................. 7 Rozcvičení, strečink a zklidnění.............................................

Více

Výuka plavání dětí předškolního věku

Výuka plavání dětí předškolního věku MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Výuka plavání dětí předškolního věku Bakalářská práce Vedoucí práce: PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D. Vypracovala:

Více

Funkční strečink v karate

Funkční strečink v karate Závěrečná práce trenérů II. třídy na téma Funkční strečink v karate Mgr. Marek Šír K.Vary, září 2009 1 Osnova Úvod 1 Teoretická východiska strečinku v karate 1.1 Definování cílů protahovacích cvičení 1.2

Více

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Vypracovala:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ PALESTRA 2012 Autoři: Petr Řehoř Daniela Stackeová Jana Kruková Palestra 2012 ISBN 978-80-87723-06-7 Obsah 1. Hodnocení pohybového

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA KOORDINAČNÍCH A POHYBLIVOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ. Havel, Z., Hnízdil, J., aj.

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA KOORDINAČNÍCH A POHYBLIVOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ. Havel, Z., Hnízdil, J., aj. ROZVOJ A DIAGNOSTIKA KOORDINAČNÍCH A POHYBLIVOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. 2009 Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici Občianske združenie Pedagóg Banská Bystrica ROZVOJ A DIAGNOSTIKA

Více

NASTAVTE SI SAMI CYKLISTICKÝ POSED NA VAŠEM KOLE Napsal: Jiří Strnad

NASTAVTE SI SAMI CYKLISTICKÝ POSED NA VAŠEM KOLE Napsal: Jiří Strnad NASTAVTE SI SAMI CYKLISTICKÝ POSED NA VAŠEM KOLE Napsal: Jiří Strnad 1 Úvod Cyklistice se věnuji celý život. Svůj první závod jsem absolvoval již v deseti letech. Od té doby jsem se pohyboval v cyklistickém

Více

Cvičení pro plavecký způsob znak

Cvičení pro plavecký způsob znak MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Cvičení pro plavecký způsob znak Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PaedDr.Lukášek Miloš, Ph.D. Vypracovala:

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUâENÍ PRO... Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup

Více

Závěrečná práce školení trenérů 2. třídy orientačního běhu Základy běžeckého protahování

Závěrečná práce školení trenérů 2. třídy orientačního běhu Základy běžeckého protahování Závěrečná práce školení trenérů 2. třídy orientačního běhu Základy běžeckého protahování, OK Slavia Hradec Králové Obsah 1 Úvod... 3 Úvod do problematiky... 3 Vymezení práce... 5 Osobní motivace... 5 Motivace

Více

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta Oči a počítač Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Tomáš Jurečka Optometrie Autor práce: Jana Rytířová, Brno, květen 2008 Obsah Obsah... - 2 - Prohlášení...

Více

Rychlostní schopnosti

Rychlostní schopnosti Rychlostní schopnosti Rychlostní schopnosti (v praxi se běžně užívá pojem rychlost) chápeme jako vnitřní předpoklady provedení pohybu vysokou až maximální rychlostí, jako schopnost zahájit a uskutečnit

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

Lenka Zemanová: Problematika psychologie tréninku a závodění vytrvalostních vícebojů.

Lenka Zemanová: Problematika psychologie tréninku a závodění vytrvalostních vícebojů. Lenka Zemanová: Problematika psychologie tréninku a závodění vytrvalostních vícebojů. 1. Předmluva...1 2. Proč psychologie a triatlon...1 3. Koncentrace pozornosti...2 4. Příčiny ztráty koncentrace...5

Více

Technika plaveckého způsobu prsa (Videoprogram)

Technika plaveckého způsobu prsa (Videoprogram) Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra tělesné výchovy a sportu Bakalářská práce Technika plaveckého způsobu prsa (Videoprogram) Lenka Rendlová Plzeň 2012 Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY DYNAMIKA ZMĚN ELEKTRODERMÁLNÍ AKTIVITY V PRŮBĚHU TESTU REAKČNÍ RYCHLOSTI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petr Štál Tělesná výchova

Více

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

Muzikoterapie u osob s těžkou poruchou hybnosti při DMO

Muzikoterapie u osob s těžkou poruchou hybnosti při DMO Akademie Alternativa Umělecké terapie Modul A. Muzikoterapie Absolventská práce Muzikoterapie u osob s těžkou poruchou hybnosti při DMO Autor: Mgr. Pavla Lanková 2013 Prohlašuji, že jsem absolventskou

Více

Rychlostní schopnosti

Rychlostní schopnosti Rychlostní schopnosti Rychlostní schopnosti (v praxi se běžně užívá pojem rychlost) chápeme jako vnitřní předpoklady provedení pohybu vysokou až maximální rychlostí, jako schopnost zahájit a uskutečnit

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií ROZVOJ KOORDINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ OD 6 DO 9 LET

MARARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií ROZVOJ KOORDINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ OD 6 DO 9 LET MARARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Centrum celoživotního vzdělávání ROZVOJ KOORDINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ OD 6 DO 9 LET SEMINÁRNÍ PRÁCE Vypracovala: Bc. Jana Burišková Brno, 2012 OBSAH ÚVOD...

Více

16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly

16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly 16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly 1. Laktát 2. Základní terminologie a koncepty 3. Laktát a energetické systémy 4. Důvody pro laktátové testování 5. Principy laktátového testování 6. Laktátový

Více