Praktická cvičení z biologie člověka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praktická cvičení z biologie člověka"

Transkript

1 Téma: Soustava opěrná a pohybová (Hodnocení tělesné stavby, prognóza konečné výšky, test svalové rovnováhy, otisk plosky nohy, noha podle tvaru, test nervosvalové koordinace) A. Hodnocení tělesné stavby Na celkovém vzhledu těla člověka se podílejí dědičné faktory i vnější vlivy. Pro celkové hodnocení tělesné stavby se užívá řada různých testů a měření. Ve sportu se často užívá stanovení tzv. somatotypu více zde diagnostika/c257-co-je-to-somatotyp-a-jak-ho-merime/ Dispozice k určitému typu stavby těla souvisí např. s předpoklady pro různé druhy výkonnostního a vrcholového sportu. Pro stanovení somatotypu je třeba provést řadu měření, v praktiku jej stanovovat nebudeme. Podle popisu somatotypu pouze odhadněte, jaký somatotyp pravděpodobně máte. U běžné populace se k hodnocení postavy užívá testů jednodušších. Nejznámějším a nejjednodušším orientačním ukazatelem je tzv. BMI, který poskytuje informaci o tom, zda máme normální, vyšší nebo nižší váhu vzhledem ke svému typu těla. Vysvětlete co je BMI, jak se počítá. Vypočtěte svůj BMI. Uveďte škálu BMI (od podváhy po obezitu a do této škály se zařaďte) pro muže i ženy. Proč jsou pro muže jiné než pro ženy? Zaznamenejte si do protokolu BMI všech spolužáků ve skupině (do tabulky). Zdůvodněte proč BMI není vhodným ukazatelem pro sportovce? (pozn. mnozí sportovci mají podle tohoto ukazatele nadváhu či lehkou obezitu). Dalším ukazatelem pro hodnocení postavy je index WHR. Vysvětlete co je to za údaj, jak se vypočítá a o čem nás informuje. Uveďte do protokolu údaj svůj, a pokud můžete získat, tak také údaj svých rodičů. B. Prognóza konečné výšky Pro prognózu konečné tělesné výšky před ukončením růstu lze využít různé postupy. My budeme provádět prognózu z genotypového vstupu a z fenotypového vstupu. a) Prognóza z genotypu (potřebujete údaje o momentální tělesné výšce své a tělesné výšce svých rodičů vše v cm). Pro výpočet předpokládané tělesné výšky (PTV) se užívá vzorec: Chlapci PTV G = (výška otce + výška matky + 13) / 2 Dívky PTV G = ( výška otce + výška matky - 13 ) / 2 b) Prognóza z fenotypu (s užitím jednorázového měření) vzorec pro obě pohlaví PTV F = A1 + (B1 x okamžitá výška v cm) Pozn. A1 a B1 jsou koeficienty specifikované pro pohlaví a věk, najdeš je v tabulce níže.

2 Zdroj: Semiginovský a kol. Praktická cvičení ze základní fyziologie člověka ; FTVS UK Praha

3 C. Test svalové rovnováhy Otestujte se jednotlivými cviky dle pokynů, splnění či nesplnění (oboustranné či jednostranné) vepište do tabulky. Shrňte výsledky testu (zda trpíte či netrpíte dysbalancí a zdůvodněte životní styl dostatek, nedostatek pohybu, všestranné, jednostranné zatížení apod.)vypracujte program složený z 10 cviků pro obnovení (či udržení) svalové rovnováhy. Nezapomeňte na to, že svaly na sebe vzájemně působí a že při posilování některých musím např. protahovat jiné, aby se výsledný efekt dostavil. Opět uveďte hodnoty spolužáků (do tabulky napište čísla testů, které jednotliví studenti nesplnili) 1. Úklon trupu (zkrácení čtyřhranného svalu bederního) Základní postavení: stoj rozkročný (paže volně podél těla) Provedení: úklon vpravo (bez rotace, předklonu záklonu, zvednutí ramen a vybočení pánve), ruka se sune po vnější straně stehna, totéž vlevo Norma: prsty se dotknu hlavice lýtkové kosti, výdrž 3 s. 2. Dřep ze stoje (zkrácení trojhlavého svalu lýtkového) Základní postavení: úzký stoj rozkročný (chodidla rovnoběžně v šíři ramen, paže volně podél těla) Provedení: dřep pokrčit předpažmo dolů Norma: celé plochy chodidel se dotýkají podložky, výdrž 3 s. 3. Přednožení v lehu (zkrácení ohybače kolenního kloubu) Základní postavení: leh (na zádech, paže volně podél těla) Provedení: přednožit pravou (levá přitisknutá k podložce) totéž levou Norma: testovaná noha kolmo k podložce 4. V lehu vzpažit zevnitř (zkrácení velkého svalu prsního) Základní postavení: leh skrčmo (chodidla a bedra přitisknout k podložce) skrčit připažmo, předloktí dovnitř zkřižmo (rameno testované paže u hrany desky) Základní postavení: pokrčit vzpažmo zevnitř pravou, předloktí dovnitř, dlaně vzhůru (paže volně padá k zemi, totéž levou). Norma: paže klesne pod úroveň desky 5. Předklon v sedu (zkrácení vzpřimovače trupu) Základní postavení: sed pokrčmo (paže volně podél těla, stehna vodorovně, chodidla a podložce)

4 Provedení: hluboký ohnutý předklon (bez změny postavení pánve) Norma: čelo se dotkne 10 cm vysoké podložky 6. Leh na švédské bedně na stole (zkrácení ohybačů kyčelního kloubu) Základní postavení: leh skrčit přednožmo) rukama přitáhnout kolena k trupu, bedra přitisknout k podložce) Provedení: pokrčit přínožmo pravou, bérec dolů (pomalu spustit nohu přes okraj bedny, uvolnit napětí ve svalech) Norma: osa stehna rovnoběžná s deskou a osou těla, bérec visí kolmo k zemi 7. Z lehu sed (oslabení břišních svalů) Základní postavení: leh pokrčmo skrčit připažmo, předloktí dovnitř zkřižmo, ruce na ramena (bedra přitisknutá k podložce) Provedení: pomalu ohnutě sed pokrčmo (předklonem hlavy začít pomalu odvíjet záda od podložky směrem k pánvi) Norma: provedení sedu bez švihu a zvednutí pat od podložky 8. Předklon hlavy v lehu (oslabení ohybačů krku) Základní postavení:leh (na zádech, paže volně podél těla bedra přitisknutá k podložce) Provedení: předklon hlavy, brada směřuje k hornímu okraji hrudní kosti (bez předsunutí brady) Norma: výdrž 15 s (bez chvění hlavy) 9. Ze vzporu klik (oslabení dolních fixátorů lopatek) Základní postavení: vzpor ležmo, dlaně mírně dovnitř Provedení: klik ležmo, lokty mírně od těla, trup rovně) Norma: lopatky zůstávají přitažené k hrudníku (lopatky neodstávají od zad, ramena se nevytahují k uším) 10. Zanožení v lehu na břiše (oslabení velkého svalu hýžďového) na lavici Základní postavení: stoj předklon pokrčit vzpažmo zevnitř, ruce ze stran desky

5 Provedení: zanožit pokrčmo (pomalu, stehna mírně nad rovinou desky, kolena a kotníky u sebe) Norma: stehna mírně nad rovinou desky, výdrž 10 s. Tabulka mých výkonů splněno nesplněno Zkrácení: Oslabení: Cvičební program zaměřte na zkrácené nebo oslabené skupiny a doplňte cviky na udržení svalové rovnováhy. Pokud žádné zkrácení ani oslabení nemáte, vytvořte program na udržení svalové rovnováhy (posílení ochabujících a protažení zkracujících se svalových skupin). Pro orientaci použijte stručný přehled fyzických a tonických svalů. Svaly fázické - s tendencí k ochabování (větší obsah bílých svalových vláken, rychlejší aktivace, dřívější únava, horší regenerační schopnosti, fylogeneticky mladší, převážně dynamický charakter práce) - ohybače krku a hlavy - rombický sval, střední a dolní část svalu trapézového - břišní svaly - malý, velký a střední sval hýžďový - čtyřhlavý sval stehenní (vnitřní a zevní hlava) - přední sval holenní - zdvihač hlavy, lopatek a svaly mezilopatkové Svaly tonické - s tendencí ke zkrácení (větší obsah červených svalových vláken, pomalejší aktivace, menší unavitelnost, lepší regenerační schopnosti, fylogeneticky starší, výrazná posturální funkce udržování vzpřímené polohy těla) - svaly šíjové - horní část trapézového - malý, velký sval prsní - svaly bederní - ohybače kolenního kloubu - ohybače kyčelního kloubu - přitahovače stehna - trojhlavý sval lýtkový

6 D. Otisk plosky nohy Kosti nohy jsou sestaveny a kloubně spojeny tak, že ploska se v postoji opírá o tři body vzadu je to hrbol patní a vepředu palcová a malíková kůstka nártní. Mezi těmito opěrnými body jsou nožní klenby podélná a příčná. Klenba nožní podmiňuje vytvoření charakteristického otisku nohy plantogramu. Snížení až vymizení klenby nožní se nazývá plochá noha. Pozn. pro výrobu pravého plantoramu se užívá níže uvedený postup. V e 25% roztoku ferokyanidu draselného namočíte čtvrtky a necháte je hodinu máčet. Občas s nimi pohybujete a přerovnáváte je, aby se neslepily. Pak je z roztoku vyjmete, necháte okapat a osušit. Po usušení mají nazelenalou barvu. Čtvrtky v polovině rozstřihnete, rovnoběžně s delší stranou. Na zem dáte misku s houbou nasycenou roztokem chloridu železitého. Vedle ní položíte čtvrtku, kterou jste před pokusem napustili ferokyanidem draselným a usušili. Čtvrtku označíte v rozích pro pravou a levou nohu. Pak se bosou nohou opatrně postavíte na houbu a navlhčenou nohu položíte na čtvrtku a zatížíte svým tělem. Na čtvrtce se objeví otisk nohy zbarvený berlínskou modří vzniklou vzájemnou reakcí chloridu železitého a ferokyanidu draselného. Čerstvé plantogramy usušte. Pro naše podmínky si výrobu otisku zjednodušíme: Bosé chodidlo si natřete zředěným roztokem vybrané vodové barvy a provedete otisk na čtvrtku. Po zaschnutí proveďte otisk druhé nohy (podle toho, jak se vejde buď obě nohy na jednu stranu čtvrtky, nebo každou nohu na jinou stranu) Vyhodnocení plantogramu K určování diagnózy ploché nohy používáme porovnání nejužší a nejširší části otisku. U normálně klenuté nohy nepřesahuje nejužší část otisku nikdy 45 % z nejširší části. Porovnáte je tak, že v největší (přední) i nejmenší (střední) šířce otisku vedete kolmici k tečně jdoucí po malíkové straně, tj. vnější straně otisku (obrázek viz Cvičení z biologie III str. 15). Vypočtěte pro obě nohy a porovnejte. Plochá noha je nejčastější poruchou vývoje nohy. Je způsobena ochabnutím holenního svalstva a krátkých svalů a vazů nohy. K jejímu vzniku přispívá nevhodná obuv. Nejvíce se plochá noha vyskytuje u dětí v sedmi letech. Během dalších let výskyt klesá a zvyšuje se opět na začátku puberty. S přibývajícím věkem procento výskytu plochých nohou opět klesá. E. Noha podle tvaru Podle vnějšího tvaru rozlišujeme tři typy nohou: antická noha nejdelší je druhý nebo třetí prst (popř. jsou stejně dlouhé) egyptská noha nejdelším prstem je palec kvadratická noha palec a nejméně první dva prsty jsou stejně dlouhé Zjistěte a zaznamenejte tvar vaší nohy. F. Test nervosvalové koordinace Brustmanův tečkovací test Jednoduchý test pro zjištění úrovně spolupráce nervů a svalů. Provedeme nejprve pro dominantní ruku a po té pro druhou ruku. Rozdělte papír na 6 polí, pole očíslujte takto:

7 Test provedeme společně. Provádí se během jedné minuty. Úkolem je tužkou na papír udělat v daném poli za 10 s co nejvíc teček. Po každých 10 sekundách začínáte tečkovat v novém poli v pořadí 1 6. Do protokolu zaznamenejte výkony v jednotlivých intervalech pro obě své ruce, vyvoďte závěr. Vypočtěte průměrnou hodnotu pro svoji pravou i levou ruku. Závěrečná poznámka: Protokol vždy odevzdává dvojice studentů. U všech úkolů budou uvedeny hodnoty obou členů dvojice!!! U úkolů, kde je to požadováno uveďte údaje celé skupiny. Plantogram i Brustmanův test jsou přílohami protokolu. Odevzdejte protokol i s nimi.

Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce)

Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce) Autor práce: Jan Hanč,

Více

Petr Černý. Autorské prohlášení

Petr Černý. Autorské prohlášení Autorské prohlášení Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracoval samostatně. K práci jsem použil pouze literaturu a prameny, které jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Souhlasím s umístěním závěrečné

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní edukace Pohybová soustava - svaly dolních končetin, jejich posilování, testování a prevence úrazů - strečink Bakalářská práce Vedoucí

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA KOORDINAČNÍCH A POHYBLIVOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ. Havel, Z., Hnízdil, J., aj.

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA KOORDINAČNÍCH A POHYBLIVOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ. Havel, Z., Hnízdil, J., aj. ROZVOJ A DIAGNOSTIKA KOORDINAČNÍCH A POHYBLIVOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. 2009 Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici Občianske združenie Pedagóg Banská Bystrica ROZVOJ A DIAGNOSTIKA

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj.

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Katedra tělesné výchovy ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Ústí nad Labem 2009 Vědecký redaktor: PhDr. Jan Šíma, CSc. Autoři:

Více

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci.

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci. Strečink Před několika dny se mi dostala do rukou zajímavá publikace s názvem Strečink od Michaela J. Altera, kde je popsáno a s názornými ilustracemi vyobrazeno tři sta protahovacích cviků. V knize nenajdete

Více

ZÁKLADY NÁZVOSLOVÍ Směry, osy, roviny

ZÁKLADY NÁZVOSLOVÍ Směry, osy, roviny ZÁKLADY NÁZVOSLOVÍ Přes zdánlivou složitost je naše názvosloví tělesných cvičení jedno z nejjednodušších na světě. Při ujasnění a dodržování určitých zásad a pravidel, při využívání správných předpon a

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Rytmická gymnastika a pohybová skladba (programy cvičení s hudbou) Vydáno v rámci projektu FRVŠ 998/2010 Učební text

Rytmická gymnastika a pohybová skladba (programy cvičení s hudbou) Vydáno v rámci projektu FRVŠ 998/2010 Učební text Rytmická gymnastika a pohybová skladba (programy cvičení s hudbou) Vydáno v rámci projektu FRVŠ 998/2010 Učební text Recenzenti: Mgr. Alena Skotáková, PhD. Mgr. Brigita Stloukalová, PhD. Autoři: Viléma

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 4 5 Obsah Předmluva.............................................................. 7 Rozcvičení, strečink a zklidnění.............................................

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Příloha Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Obecné požadavky pro správné provedení High Leg Kicků Front:

Více

Závěrečná práce školení trenérů 2. třídy orientačního běhu Základy běžeckého protahování

Závěrečná práce školení trenérů 2. třídy orientačního běhu Základy běžeckého protahování Závěrečná práce školení trenérů 2. třídy orientačního běhu Základy běžeckého protahování, OK Slavia Hradec Králové Obsah 1 Úvod... 3 Úvod do problematiky... 3 Vymezení práce... 5 Osobní motivace... 5 Motivace

Více

Funkční strečink v karate

Funkční strečink v karate Závěrečná práce trenérů II. třídy na téma Funkční strečink v karate Mgr. Marek Šír K.Vary, září 2009 1 Osnova Úvod 1 Teoretická východiska strečinku v karate 1.1 Definování cílů protahovacích cvičení 1.2

Více

Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2010, 124 stran. Autor: Pavel Kněžický

Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2010, 124 stran. Autor: Pavel Kněžický Kondiční příprava brankářů v kategoriích 10 19 let v přípravném období Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2010, 124 stran Autor: Pavel Kněžický Připravil: PhDr. Zdeněk Pavliš Cílem této závěrečné práce bylo

Více

Testy fyzické způsobilosti. 234. pěšího praporu KVH AST o.s.

Testy fyzické způsobilosti. 234. pěšího praporu KVH AST o.s. Testy fyzické způsobilosti 234. pěšího praporu KVH AST o.s. Fyzická způsobilost a členství ve 234pp Žadatel, který se uchází o členství ve 234.pp musí mít mimo jiné splněny všechny fyzické testy. Z rozumných

Více

NASTAVTE SI SAMI CYKLISTICKÝ POSED NA VAŠEM KOLE Napsal: Jiří Strnad

NASTAVTE SI SAMI CYKLISTICKÝ POSED NA VAŠEM KOLE Napsal: Jiří Strnad NASTAVTE SI SAMI CYKLISTICKÝ POSED NA VAŠEM KOLE Napsal: Jiří Strnad 1 Úvod Cyklistice se věnuji celý život. Svůj první závod jsem absolvoval již v deseti letech. Od té doby jsem se pohyboval v cyklistickém

Více

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Vypracovala:

Více

Osobní trénink. Návod ke cvičení POWER BENCH

Osobní trénink. Návod ke cvičení POWER BENCH Návod ke cvičení POWER BENCH Ctěný zákazník, gratulujeme Vám ke koupě fitness zařízení ENERGETICS a přejeme Vám mnoho úspěchů a zábavy při cvičení. Dříve než se odhodláte trénovat, chtěli by jsme Vám dat

Více

Vypracovala: Denisa Kovačiková

Vypracovala: Denisa Kovačiková Vypracovala: Denisa Kovačiková OBSAH 1 Hodina basketbalu 1... 3 2 Hodina basketbalu 2... 7 3 Hodina basketbalu 3... 12 4 Hodina basketbalu 4... 17 5 Hodina basketbalu 5... 21 2 1 Hodina basketbalu 1 První

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ PALESTRA 2012 Autoři: Petr Řehoř Daniela Stackeová Jana Kruková Palestra 2012 ISBN 978-80-87723-06-7 Obsah 1. Hodnocení pohybového

Více

- 1 - Zdeněk Havel, Jan Hnízdil. Cvičení z Antropomotoriky. Obsah:

- 1 - Zdeněk Havel, Jan Hnízdil. Cvičení z Antropomotoriky. Obsah: - - Zdeněk Havel, Jan Hnízdl Cvčení z Antropomotorky Obsah: Úvod... S Základní charakterstky statstckých souborů...3 S Charakterstka základních výběrových technk a teoretcká rozložení četností...9 S 3

Více

Můj první luk - aneb to nejnutnější, co bych měl vědět

Můj první luk - aneb to nejnutnější, co bych měl vědět Obsah Obsah... 1 Můj první luk - aneb to nejnutnější, co bych měl vědět... 2 Co bych měl znát:... 2 Co bych měl také vědět:... 2 Běžně používané termíny, se kterými se budu setkávat:... 3 Nekladkové luky...

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Katedra tělesné výchovy ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Ústí nad Labem 2010 Vědecký redaktor: PhDr. Jan Šíma, CSc. Autoři:

Více

Škola zad, Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

Škola zad, Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Škola zad, správn vné držen ení těla Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Co je ergonomie Ergonomie je vědnv dní obor zabývající se ochranou zdraví člověka při p i práci. Vliv pracovní polohy na

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií ROZVOJ KOORDINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ OD 6 DO 9 LET

MARARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií ROZVOJ KOORDINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ OD 6 DO 9 LET MARARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Centrum celoživotního vzdělávání ROZVOJ KOORDINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ OD 6 DO 9 LET SEMINÁRNÍ PRÁCE Vypracovala: Bc. Jana Burišková Brno, 2012 OBSAH ÚVOD...

Více

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE KLINIKA FUNKČNÍ DIAGNOSTIKY A REHABILITACE, FN u sv. Anny v Brně: Prof. MUDr. Petr DOBŠÁK, CSc., Prof. MUDr. Zdeněk PLACHETA,

Více

Výklad výsledků a jejich aplikace

Výklad výsledků a jejich aplikace Výklad výsledků a jejich aplikace ÚVOD Tato příručka poskytuje podrobný popis analyzátor složení těla InBody720 a jeho funkce. Tato příručka zpracovává použití skutečných výsledků u vyšetřovaných osob,

Více

Cvičení pro plavecký způsob znak

Cvičení pro plavecký způsob znak MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Cvičení pro plavecký způsob znak Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PaedDr.Lukášek Miloš, Ph.D. Vypracovala:

Více

Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice

Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2011, 132 stran Autor: Jaroslav Formánek Připravil: PhDr. Zdeněk Pavliš Cílem této

Více