ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace Dolany č.p. 174 IČ ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZŠ a MŠ AŠD/ 330/2008 Vydáno: Účinnost od: Spisový znak: B1 Počet stránek: 390 VERZE Č. 5 Dolany,

2 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Historie školy Úplnost a velikost školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty Charakteristika žáků Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími partnery CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie školy Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Průřezová témata UČEBNÍ PLÁN stupeň stupeň CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍCH OBLASTÍ A UČEBNÍ OSNOVY 1. stupeň Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍCH OBLASTÍ A UČEBNÍ OSNOVY 2. stupeň Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce HODNOCENÍ ŽÁKŮ Obecné zásady Způsoby hodnocení Kritéria hodnocení Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Klasifikace žáka obecné zásady Celkové hodnocení žáka obecné zásady Postup do vyššího ročníku Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Výchovná opatření Opravné zkoušky VYSVĚTLIVKY A ZKRATKY

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Název školy: Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: Sídlo: Dolany č.p. 174 Právní forma: příspěvková organizace IČ: Ředitel školy: Koordinátor ŠVP: Mgr. Petr Pirliomov Mgr. Jana Horáková Telefon: , Fax: Internetové stránky: Zřizovatel: Obec Dolany Právní forma, IČ: obec, IČ: Sídlo: Dolany č.p. 58 Telefon: , Platnost dokumentu od: Verze: č. 4 červen 2013, účinnost od Podpis ředitele:.. Razítko školy: 3

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Historie školy První zmínky o historii dolanské školy pochází ze 17. století, škola stála na témže místě, kde se dnes nachází ZUŠ a pošta. 10. října 1907 proběhla kolaudace nové školní budovy (současná zrekonstruovaná budova) a zde začalo vyučování. V té době byla budova přízemní a měla 2 učebny a naturální byt. V roce 1932 byla nadstavena o jedno patro a budova měla 6 učeben, již bez naturálního bytu. Dalších pár desetiletí se vyučovalo roztříštěně v několika budovách v obci a v provizorních učebnách byla slavnostně otevřena přístavba dolanské školy s 10 základními a 4 odbornými učebnami, tělocvičnou a kabinety. 4. února 1997 byl škole propůjčen čestný název Základní škola Aloise Štěpánka, Dolany - na počest řídícího učitele Aloise Štěpánka, umučeného v koncentračním táboře. V roce 2002 začala rekonstrukce původní budovy, již od října 2002 bylo zpřístupněno 1. patro, kde jsou umístěny učebny 1. stupně. Od září 2003 byla otevřena celá budova. V přízemí se nachází komplex školní kuchyně a jídelen, dále pak oddělení školní družiny. V půdní vestavbě je umístěn komplex mateřské školy s kapacitou 56 dětí. Dolanské školství je od sloučeno pod jedno ředitelství a od umístěno do jedné budovy s č.p Úplnost a velikost školy Základní škola Aloise Štěpánka, Dolany je úplná škola s 9 postupnými ročníky. Na prvním stupni (1. až 5. ročník) je zpravidla po dvou paralelních třídách, na 2. stupni (6. až 9. ročník) je zpravidla po jedné nebo dvou paralelních třídách. Budovy a prostory školy mají kapacitu pro 358 žáků, ve škole je přibližně 320 žáků. Kapacita školní družiny je 90 žáků, bývá zcela naplněna. Škola je spádovou školou pro obce Dolany, Véska, Pohořany, Tovéř, Bělkovice Lašťany (žáci 2. stupně), menší počet žáků dojíždí také ze Samotišek, z Olomouce a ze Šternberka. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel školy, zástupce ředitele, přibližně 16 učitelů včetně 1 výchovného poradce a 3 vychovatelky školní družiny. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově je pestrý od mladých spolupracovníků až po zkušené kolegy, s věkovým průměrem asi 40 let. Všichni pedagogové splňují odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonávají. Pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci. Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňuje: na vysokých školách, ve vzdělávacích institutech (na základě akreditace udělené ministerstvem) a samostudiem. 4

5 Naprostá většina pedagogů školy pracuje s plným nasazením. Kromě základních povinností řada pedagogů ve svém volném čase vede zájmové kroužky. V kolektivu jsou velmi dobré pracovní vztahy, založené na vzájemné důvěře. 2.4 Dlouhodobé projekty Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné ročníkové či školní. V rámci realizace Školního preventivního programu (předcházení sociálně patologickým jevům) se pro žáky uskutečňuje kolem 100 akcí ročně. Mezi pravidelně se opakující patří například návštěva IPS UP Olomouc k profesní orientaci žáků 8. a 9. ročníků, beseda se žáky ročníku k prevenci drogové závislosti s Celním ředitelstvím Olomouc a prezenční výstava Scholaris pro žáky 9. ročníku. Každý žák má možnost zdarma navštěvovat libovolný zájmový kroužek pod vedením pedagogů naší školy. Žáci si mohou volit z široké nabídky kroužků: angličtina, francouzština, florbal, hudební, hudebně-folklorní, informatika, keramický, logopedie, pohybové hry, recitační, reedukace, stolní tenis, turistický a zdravotnický. Kromě kroužků mají žáci možnost navštěvovat pobočku ZUŠ Žerotín - obor hudební, zájemci o výtvarné techniky pobočku ZUŠ O. Stibora Olomouc obor výtvarný (bezplatný pronájem učeben v budově školy). Žáci ročníku se zapojují do projektu Evropský den jazyků, žáci 8. a 9. ročníku do projektu Den památky obětí holocaustu Žáci 3. a 4. ročníku jsou zapojeni do projektu Policie ČR AJAX. Žáci 4. ročníku jsou zapojeni do projektu dopravní výchovy při DDM ve Šternberku. Žáci 8. a 9. ročníku absolvují seznámení s předlékařskou první pomocí. Pro žáky prvního stupně jsou pravidelně organizované plavecké kurzy, pro žáky druhého stupně lyžařské kurzy. V rámci enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty se pozornost věnuje těmto akcím a projektům: - zapojení všech tříd do soutěže ve sběru a třídění odpadu - zapojení do každoročně vyhlašovaných výtvarných soutěží s ekologickou tematikou - oslavy dnů: Den stromů Den vody Den Země 2.5 Charakteristika žáků Kromě žáků z Dolan tvoří výraznou část žáci dojíždějící z okolních obcí (z venkovského prostředí) a jen malá část žáků přijíždí z Olomouce (z městského prostředí). Žáci dosahují průměrných studijních výsledků. Celostátní testování opakovaně prokazuje, že žáci naší školy dosahují srovnatelné výsledky s krajským a celostátním průměrem. Testování také potvrzuje, že klasifikace žáků naší školy odpovídá jejich znalostem. Dlouholeté zkušenosti jsou s integrací žáků se SPUaCH. Každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení PPP vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován. Pro žáky jsou každoročně organizována školní kola nejrůznějších oborových olympiád a soutěží. Talentovaní žáci postupují do okresních, krajských či dokonce celostátních kol. K nejúspěšnějším patří zdravotnické a sportovní soutěže. 5

6 V průběhu celého školního roku mají žáci možnost využívat konzultační hodiny jednotlivých vyučujících k doplnění, ujasnění a procvičení učiva, kterému dostatečně neporozuměli v průběhu výuky a které si dostatečně neosvojili z důvodu své nepřítomnosti. 2.6 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími partnery Zákonní zástupci dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle přání zákonných zástupců. Pro rodiče a veřejnost škola každoročně pořádá Den otevřených dveří, na návštěvu zveme i neúplnou školu z Bělkovic - Lašťan a mateřské školy z okolí. Školská rada pracuje od března roku 2005, vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření, projednává inspekční zprávy, podává podněty a oznámení ředitelce školy a zřizovateli. Ředitel školy se účastní všech jednání Školské rady, na která je pozvána. Spolupráce se SRPŠ probíhá zejména v oblasti poskytování finančních prostředků škole (úhrada autobusu na LVZ, příspěvek na úhradu autobusu na plavání, jízdné žákům na soutěže, odměny úspěšným žákům) a organizačního zabezpečení školního plesu. Škola spolupracuje s obcí především při kulturních vystoupeních žáků naší školy na hodech v obci, na kácení máje, na rozsvěcování vánočního stromu v obci, na akcích pro seniory a na vítání nových občánků. Pro všechny spoluobčany organizujeme Školní akademii a Školní ples. Každoročně jsou pořádány prohlídky školy pro absolventy. V rámci oslav Dne Země organizujeme úklid obce a dvakrát ročně sběr papíru. Základem vzdělávání a výchovy integrovaných žáků je úzká spolupráce s Pedagogickopsychologickou poradnou Olomouckého kraje a se SPC v Olomouci. Ve škole pracuje Žákovský parlament, který je tvořen zástupci ročníků. Parlament je důležitým prostředníkem a pomocníkem při řešení různých problémů a pomocníkem pro rozvíjení schopností a klíčových kompetencí. O dění ve škole škola informuje na svých internetových stránkách, ve školním časopisu a v obecním zpravodaji Naše ves. 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření školy Ve výchově a vzdělávání vychází naše škola ze všeobecného zaměření název Škola všestranného rozvoje vypovídá nejen o různorodém složení žáků, naší společné snaze o vytvoření tolerančního prostředí a navázání užší spolupráce s rodiči i veřejností, ale i o tom, že pro další úspěšné a spokojené zařazení žáků do praktického života je nezbytné, aby se díky poměrně široké nabídce volitelných předmětů a kroužků zorientovali v tom, co by je opravdu bavilo. Nedílnou součástí našeho školního vzdělávacího programu bude smysluplné naplňování všech devíti cílů základního vzdělávání. Klademe v něm důraz na opravdu všestranný rozvoj osobnosti žáků. Chceme žáky přivést k takovým znalostem a dovednostem, 6

7 jež budou dobře uplatnitelné v jejich životě a pomohou jim lépe se orientovat ve skutečném světě. Prioritou je pro nás vytváření takového zázemí, které by mělo být zdravé, přátelské a estetické Zdravé a estetické zázemí Zdravé zázemí v sobě zahrnuje nejen kvalitní prostorové, materiální, technické a hygienické vybavení školy. Dlouhodobě zde funguje spolupráce se zdravotním střediskem v obci (program Zdravé zuby, preventivní očkování). Žáci 8. a 9. ročníku absolvují seznámení s předlékařskou první pomocí. Škola se také spolupodílí na vytvoření sportovního areálu v obci, kde by žáci mohli vhodným způsobem využívat svůj volný čas. Nadstandartně vybavená tělocvična poskytuje možnosti všestranného tělesného rozvoje žáků. Školní družina má možnost užívat dětské hřiště. Všechny prostory školy jsou vysoce esteticky upraveny. Podstatná část výzdoby je tvořena pracemi žáků naší školy nebo žáky pobočky ZUŠ O. Stibora Olomouc. Jedním z našich cílů je vytvoření ještě užší a aktivnější spolupráce žáků a učitelů na společném vytváření přesně takového prostředí, ve kterém by se všichni společně cítili spokojeně Přátelské zázemí Už dnes je samozřejmostí, že základem spolupráce pedagogů je vstřícnost, otevřenost a ochota pomoci. Posilování a upevňování přátelského zázemí školy je spojeno se společnými projekty a aktivitami učitelů a žáků (Vánoční projekt, Školní akademie, Školní ples, projektové dny, výlety, exkurze atd.). Důležitou roli pro efektivnější spolupráci při řešení problémů a realizaci nových nápadů zastává Žákovský parlament. Nedílnou součástí upevňování přátelského klimatu ve škole je i poměrně široká nabídka zájmových kroužků pod vedením učitelů naší školy. Naším společným cílem je více rozšířit nabídku zájmových kroužků pomocí rodičů a veřejnosti Posilování vztahu k prostředí, kde žijeme V rámci enviromentální výchovy jsou žáci všech tříd zapojováni do soutěží ve sběru a třídění odpadu. Pomocí projektů a programů (Den Země, Den vody, Den stromů atd.), u nichž mají žáci stále větší podíl na přípravě a realizaci a které už se stávají tradicí, se snažíme posilovat jejich vztah k životnímu prostředí a upevňovat ekologické chování, jež je nezbytnou klíčovou kompetencí pro Evropu 21. století. Pomocí besed a exkurzí, díky kterým získávají poznatky a praktické zkušenosti v oblasti historie, umění, biologie a geologie, se snažíme budovat vztah žáků ke svému regionu. V rámci těchto činností navazujeme spolupráci s obcí a dalšími institucemi (DDM, Sluňákov, ZOO na Sv. Kopečku, Vlastivědné muzeum v Olomouci, Arcidiecézní muzeum v Olomouci atd.). V budoucnu je naším cílem zaměřit se na důsledné dodržování úspory energie Vedení žáků k dalšímu vzdělávání se Protože si uvědomujeme, že jednou z podmínek dobrého uplatnění se v reálném životě je schopnost dále se vzdělávat, snažíme se vést žáky k tomu, aby se naučili dále rozvíjet svoji osobnost dle svých individuálních možností. Žáci mají k dispozici školní knihovnu. Navazujeme spolupráci i s knihovnou místní, Okresní knihovnou v Olomouci a Státní vědeckou knihovnou v Olomouci. Vyhledávat informace na internetu, zpracovávat písemné práce, referáty a projekty mohou v odborné učebně informatiky. O možnostech dalšího vzdělávání jsou žáci informováni nejen v rámci Volby povolání, ale i během návštěv Úřadu práce v Olomouci. 7

8 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie školy Kompetence k učení = umožnit žákům osvojit si strategie učení se a vypěstovat v nich pozitivní vztah k celoživotnímu učení se Učitel vede žáky k: - práci s různými zdroji informací (tištěné, elektronické, ) - využívání dostupných informačních technologií - čtení s porozuměním - práci s informací, která je vždy spojena s rozlišováním podstatného od nepodstatného, s využitím pro danou potřebu a záměr a dáváním věcí do souvislostí - využívání školní knihovny, na jejímž vedení a správě se žáci spolupodílejí - smysluplnému používání slovníků, encyklopedií, atlasů a veškeré další odborné literatury - účasti na různých soutěžích a olympiádách - samostatnosti v učení (zadávání samostatných i skupinových prací) Kompetence k řešení problémů = podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Učitel vede žáky k: - spolupodílení se na pořádání soutěží nebo miniprojektů - spolupráci při tvorbě laboratorních prací - samostatnému vyhledávání informací - podílení se na tvorbě školního časopisu - pořádání akcí pro své spolužáky (Dětský ples, netradiční olympiáda) a podílení se na přípravě vystoupení pro veřejnost ( Akademie, školní ples apod. ) - spolupodílení se na řešení problémů a napomáhání při realizaci nových nápadů (Žákovský parlament) Kompetence komunikativní = vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci Učitel vede žáky k: - komunikaci se spolužáky, vyučujícími a ostatními dospělými (společné projekty, akce, využití informačních a komunikačních technologií, skupinová práce atd.) - přípravě vlastní rozhlasové relace do školního rozhlasu (významné dny, výročí, události, rodáci, ), práce je spojena s vytvořením tematické nástěnky Kompetence sociální a personální = rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a vzájemně se respektovat Učitel vede žáky k: - kupinové práci (žáci spolupracují, dodržují daná pravidla, podílí se na vytváření pravidel práce v týmu, pomáhají druhým, využívají vlastních zkušeností i zkušeností ostatních, ocení a zhodnotí práci) 8

9 - - ráci na praktických úkolech a cvičeních (exkurze, projekty, besedy, přednášky, naučné vycházky, výlety, LVZ, ) ktivní účasti na školních činnostech (akce pro spolužáky i veřejnost) Kompetence občanské = rozvíjet žáky jako vnímavé a zodpovědné osobnosti, které jsou si vědomé svých povinností a práv Učitel vede žáky k: - spolupodílení se na tvorbě Školního řádu a pravidel chování ve třídě - respektu k odlišnostem - pořádání tematických projektů (Poznej a chraň, Den Země, Den stromů, ) v rámci enviromentální výchovy - třídění odpadu a šetření energiemi - spolupráci s Obecním úřadem v Dolanech (návštěvy budovy Obec. úřadu, beseda s panem starostou, ) - seznámení se s předlékařskou první pomocí - účasti na akcích, exkurzích a projektech, kde si žáci ověřují využitelnost svých poznatků, chrání a oceňují naši i odlišnou kulturu, projevují kladný vztah k přírodnímu bohatství a pozitivní postoj ke kulturnímu bohatství ( spolupráce s Vlastivědným a Arcidiecézním muzeem v Olomouci, ZOO Sv. Kopeček, ) Kompetence pracovní = pomáhat žákům rozvíjet se a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Učitel vede žáky k: - bezpečnému používání materiálů, nástrojů a vybavení, které je ve škole k dispozici - dobré orientaci v nabídce dalšího vzdělávání (návštěvy Úřadu práce v Olomouci, Scholaris, některých SOU apod.) - prezentaci výsledků své práce nejen v rámci třídního kolektivu, ale i v rámci celé školy (výzdoba budovy školy, tematické nástěnky, projekty atd.) a veřejnosti (vánoční výstava, Školní ples, školní akademie atd.) 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Žáky, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. S dětmi pracují zkušené učitelky českého jazyka (na 1. i 2. stupni). V případě, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení, je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě 9

10 používat, způsob hodnocení, termín reedukační péče, jméno učitele, který bude s dítětem pracovat. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. Žáci, kteří jsou hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní, jsou vzděláváni ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny a SPC se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. Učitel musí s žáky stanovit přesná pravidla jejich chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Zavést systém pochval a trestů. Vzdělávání žáků s více vadami bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení příslušných speciálně pedagogických center nebo pedagogicko-psychologických poraden budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se těchto žáků. Na základě posouzení SPC nebo PPP o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Vzdělávání žáků tělesně postižených bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra a posudku odborného lékaře budou realizovány změny v učebním plánu - omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, případně v ostatních předmětech. I přesto, že je škola bezbariérová, je nutné požadovat přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Při vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí (národnostní menšiny, etnika apod.) bude kladen důraz především na správné osvojení si českého jazyka, na seznámení se s českým prostředím, kulturou a tradicemi. Na druhé straně bude vzdělávací obsah doplněn tematikou týkající se historie, kultury a tradic původního prostředí žáka. Cílem integrace žáků z odlišného kulturního a sociálního prostředí bude ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úspěšnosti v majoritní společnosti. Snahou integrace těchto žáků bude vytváření příznivého společenského klimatu ve třídě i ve škole. V případě potřeby bude u žáků se sociálním znevýhodněním vytvořen IVP žáka. 10

11 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy) i navštívit vyučovací hodiny ve vyšších ročnících. V dalších naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky atd.), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň apod. Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné obory při základních uměleckých školách. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou nebo základní uměleckou školou. Při samotné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi během plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. Pohybově nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Reprezentují školu. Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. 11

12 3.5 Průřezová témata Obsahy tematických celků všech průřezových témat jsou integrovány do jednotlivých vyučovacích předmětů stupeň 1. Průřezové téma OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností poznávání ČJ, M, Č a JS ČJ-M, Č a JS ČJ, M, AJ, Č a JS ČJ, M, AJ, ČJ, M, AJ, Č a JS Sebepoznávání a sebepojetí TV,VV,HV, PČ, Č a JS TV, VV, HV,PČ, Č a JS TV, VV, HV, PČ, Č a JS TV, VV, HV, PČ, Č a JS TV, VV, HV, PČ, Č a JS Seberegulace a sebeorganizace TV, VV, HV, PČ TV, HV, VV, PČ TV, VV, HV, PČ TV, VV, HV, PČ TV, VV, HV, PČ Psychohygiena Č a JS Č a JS Č a JS Č a JS Č a JS Kreativita VV, PČ, HV VV, PČ, HV VV, PČ, HV VV, PČ, HV VV, PČ, I, HV Poznávání lidí Č a JS Č a JS Č a JS Č a JS Č a JS, AJ Mezilidské vztahy Č a JS Č a JS Č a JS Č a JS Č a JS Komunikace ČJ, Č a JS ČJ, Č a JS ČJ, Č a JS ČJ, Č a JS ČJ, Č a JS, AJI Kooperace a kompetice TV, ČJ, M, Č a JS TV, ČJ, M, Č a JS TV, ČJ, M, Č a JS TV, ČJ, M, AJ, Č a JS TV, ČJ, M, AJ, Č a JS Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Č a JS, M Č a JS, M Č a JS, M, Č a JS, M, AJ Č a JS, M, AJ Hodnoty, postoje, praktická etika Č a JS, ČJ Č a JS, ČJ Č a JS, ČJ Č a JS, ČJ Č a JS, ČJ 12

13 2. Průřezové téma VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Tématické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Občanská společnost a škola Č a JS Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Č a JS Č a JS Č a JS Č a JS, I 3. Průřezové téma VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Tématické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Evropa a svět nás zajímá Č a JS, I, AJ Objevujeme Evropu a svět Č a JS Jsme Evropané Č a JS 13

14 4. Průřezové téma MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Kulturní diference Č a JS HV HV HV Lidské vztahy Č a JS Č a JS Č a JS Č a JS, AJ Č a JS Etnický původ HV Č a JS HV HV Multikulturalita AJ AJ AJ Princip sociálního smíru a solidarity Č a JS 5. Průřezové téma ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Ekosystémy Č a JS Č a JS Základní podmínky života Č a JS Č a JS Lidské aktivity a problémy Životního prostředí Č a JS Č a JS Vztah člověka k prostředí Č a JS Č a JS Č a JS Č a JS Č a JS 14

15 Produktivní činnosti Receptivní činnosti 6. Průřezové téma MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení J a JK J a JK, I Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality J a JK J a JK J a JK J a JK J a JK, I Stavba mediálních sdělení J a JK Vnímání autora mediálních sdělení J a JK J a JK Fungování a vliv médií ve společnosti J a JK, I Tvorba mediálního sdělení J a JK, I Práce v realizační týmu 15

16 stupeň 1. Průřezové téma OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Rozvoj schopností poznávání Čj, F, M, VkO, Hv, Tv, Př, Z Čj, F, M. Hv, Tv, Př Čj, Př, F, M, Ch, Hv, Tv, Vv, SVS Čj, F, M, Ch, Hv, Tv, Vv, Př Sebepoznávání a sebepojetí VkO, Aj, Tv, Vv, VkZ VkO, Aj, NJ, VkZ, Tv, Vv Př, VkO, Aj, Nj, Tv, ČsP Aj, Nj, Tv, ČsP, Vv Seberegulace a sebeorganizace VkO, Aj, Čj, ČaP Čj, VkO, Aj, NJ, VkZ, ČaP VkO, Aj, Nj, Čj, SVS, ČaP Aj, Nj, Čj, ČaP Psychohygiena Tv, ČsP Tv, ČsP, VkZ VkO, Př, Vv, VkZ, Tv, ČsP Tv Kreativita Čj, Hv, Vv, I, ČaP Čj, Hv, Vv, ČaP Čj, M, Hv, Vv, SVS, ČaP Hv, Čj, ČaP Poznávání lidí VkO, Aj, Tv, VkZ VkO, Aj, NJ, VkZ, Tv, LVZ Aj, Tv, VkZ, Tv Aj, Tv Mezilidské vztahy Komunikace Čj, VkO, Tv, VkZ Čj, Aj, I, Hv, Vv, ČsP, VkZ Čj, VkO, VkZ, Tv Čj, Př, Aj, FJ, NJ, Hv, VkZ, ČsP, Vv Čj, Př, VkO, FJ, Tv, Ch, VkZ, ČaP Čj, Př, VkO, Aj, Hv, Vv, ČaP VkO, Tv, FJ, ČsP Čj, AJ, FJ, Hv, Vv, ČaP Kooperace a kompetice VkO, VkZ, Hv Čj, VkO, VkZ, Hv VkO, SVS VkO, M, NJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Čj, F, M, Z, VkZ Čj, F Čj, M, VkO, VkZ, F,Ch, SVS VkO, F, M, Ch, Čj, Hodnoty, postoje, praktická etika Př, VkO, Hv Př, VkO, Hv Př, VkO, D, VkZ, Ch, SVS Př, VkO, D, Ch 16

17 2. Průřezové téma VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Tématické okruhy 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Občanská společnost a škola VkO, TV TV TV TV Občan, občanská společnost a stát VkO VkO VkO, Z VkO, D, Z Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VkO VkO Z VkO VkO, Z, D, I VkO, Z VkO, Z, D 3. Průřezové téma VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Tématické okruhy 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Evropa a svět nás zajímá Z, Aj, Hv, I VkO, Aj, FJ, NJ, Hv Z, Aj, Nj, Čj, VkZ, M Aj, Nj, Čj, Ch, M Objevujeme Evropu a svět VkO, Z, Aj VkO, NJ, Aj Z, Aj, Nj, Hv Aj, Nj, Ch, Hv Jsme Evropané Z, D D Z, D, Ch, SVS VkO, Z, D, M 17

18 4. Průřezové téma MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Kulturní diference VkO, HV, Čj, Tv AJ, Hv, Čj, NJ, FJ, Tv Hv, Čj, NJ, FJ, SVS, Tv VkO, Čj, FJ Lidské vztahy VkO, Z, Čj, AJ, Hv, Tv Čj, Hv, Tv, LVZ VkO, SVS, NJ, Čj, Hv, Tv Čj, VkO, Hv Etnický původ Z, VkO Z PŘ, SVS VkO, NJ Multikulturalita VkO, AJ AJ, Z Čj VkO, Čj Princip sociálního smíru a solidarity VkO, Z Čj VkO VkO 5. Průřezové téma ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Ekosystémy Z, Př Z, Př Př Základní podmínky života J a JK, Z CH, F, Př Př, F, M Lidské aktivity a problémy životního prostředí VkO, Z, AJ M, F M CH, VkO, F, Př Vztah člověka k prostředí VkO, Z, ČaP, Tv M, ČaP, Tv, Z, LVZ M, VkZ, NJ, ČaP, Tv Př, F, Tv, NJ 18

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více