ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace Dolany č.p. 174 IČ ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZŠ a MŠ AŠD/ 330/2008 Vydáno: Účinnost od: Spisový znak: B1 Počet stránek: 390 VERZE Č. 5 Dolany,

2 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Historie školy Úplnost a velikost školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty Charakteristika žáků Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími partnery CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie školy Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Průřezová témata UČEBNÍ PLÁN stupeň stupeň CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍCH OBLASTÍ A UČEBNÍ OSNOVY 1. stupeň Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍCH OBLASTÍ A UČEBNÍ OSNOVY 2. stupeň Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce HODNOCENÍ ŽÁKŮ Obecné zásady Způsoby hodnocení Kritéria hodnocení Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Klasifikace žáka obecné zásady Celkové hodnocení žáka obecné zásady Postup do vyššího ročníku Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Výchovná opatření Opravné zkoušky VYSVĚTLIVKY A ZKRATKY

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Název školy: Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: Sídlo: Dolany č.p. 174 Právní forma: příspěvková organizace IČ: Ředitel školy: Koordinátor ŠVP: Mgr. Petr Pirliomov Mgr. Jana Horáková Telefon: , Fax: Internetové stránky: Zřizovatel: Obec Dolany Právní forma, IČ: obec, IČ: Sídlo: Dolany č.p. 58 Telefon: , Platnost dokumentu od: Verze: č. 4 červen 2013, účinnost od Podpis ředitele:.. Razítko školy: 3

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Historie školy První zmínky o historii dolanské školy pochází ze 17. století, škola stála na témže místě, kde se dnes nachází ZUŠ a pošta. 10. října 1907 proběhla kolaudace nové školní budovy (současná zrekonstruovaná budova) a zde začalo vyučování. V té době byla budova přízemní a měla 2 učebny a naturální byt. V roce 1932 byla nadstavena o jedno patro a budova měla 6 učeben, již bez naturálního bytu. Dalších pár desetiletí se vyučovalo roztříštěně v několika budovách v obci a v provizorních učebnách byla slavnostně otevřena přístavba dolanské školy s 10 základními a 4 odbornými učebnami, tělocvičnou a kabinety. 4. února 1997 byl škole propůjčen čestný název Základní škola Aloise Štěpánka, Dolany - na počest řídícího učitele Aloise Štěpánka, umučeného v koncentračním táboře. V roce 2002 začala rekonstrukce původní budovy, již od října 2002 bylo zpřístupněno 1. patro, kde jsou umístěny učebny 1. stupně. Od září 2003 byla otevřena celá budova. V přízemí se nachází komplex školní kuchyně a jídelen, dále pak oddělení školní družiny. V půdní vestavbě je umístěn komplex mateřské školy s kapacitou 56 dětí. Dolanské školství je od sloučeno pod jedno ředitelství a od umístěno do jedné budovy s č.p Úplnost a velikost školy Základní škola Aloise Štěpánka, Dolany je úplná škola s 9 postupnými ročníky. Na prvním stupni (1. až 5. ročník) je zpravidla po dvou paralelních třídách, na 2. stupni (6. až 9. ročník) je zpravidla po jedné nebo dvou paralelních třídách. Budovy a prostory školy mají kapacitu pro 358 žáků, ve škole je přibližně 320 žáků. Kapacita školní družiny je 90 žáků, bývá zcela naplněna. Škola je spádovou školou pro obce Dolany, Véska, Pohořany, Tovéř, Bělkovice Lašťany (žáci 2. stupně), menší počet žáků dojíždí také ze Samotišek, z Olomouce a ze Šternberka. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel školy, zástupce ředitele, přibližně 16 učitelů včetně 1 výchovného poradce a 3 vychovatelky školní družiny. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově je pestrý od mladých spolupracovníků až po zkušené kolegy, s věkovým průměrem asi 40 let. Všichni pedagogové splňují odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonávají. Pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci. Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňuje: na vysokých školách, ve vzdělávacích institutech (na základě akreditace udělené ministerstvem) a samostudiem. 4

5 Naprostá většina pedagogů školy pracuje s plným nasazením. Kromě základních povinností řada pedagogů ve svém volném čase vede zájmové kroužky. V kolektivu jsou velmi dobré pracovní vztahy, založené na vzájemné důvěře. 2.4 Dlouhodobé projekty Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné ročníkové či školní. V rámci realizace Školního preventivního programu (předcházení sociálně patologickým jevům) se pro žáky uskutečňuje kolem 100 akcí ročně. Mezi pravidelně se opakující patří například návštěva IPS UP Olomouc k profesní orientaci žáků 8. a 9. ročníků, beseda se žáky ročníku k prevenci drogové závislosti s Celním ředitelstvím Olomouc a prezenční výstava Scholaris pro žáky 9. ročníku. Každý žák má možnost zdarma navštěvovat libovolný zájmový kroužek pod vedením pedagogů naší školy. Žáci si mohou volit z široké nabídky kroužků: angličtina, francouzština, florbal, hudební, hudebně-folklorní, informatika, keramický, logopedie, pohybové hry, recitační, reedukace, stolní tenis, turistický a zdravotnický. Kromě kroužků mají žáci možnost navštěvovat pobočku ZUŠ Žerotín - obor hudební, zájemci o výtvarné techniky pobočku ZUŠ O. Stibora Olomouc obor výtvarný (bezplatný pronájem učeben v budově školy). Žáci ročníku se zapojují do projektu Evropský den jazyků, žáci 8. a 9. ročníku do projektu Den památky obětí holocaustu Žáci 3. a 4. ročníku jsou zapojeni do projektu Policie ČR AJAX. Žáci 4. ročníku jsou zapojeni do projektu dopravní výchovy při DDM ve Šternberku. Žáci 8. a 9. ročníku absolvují seznámení s předlékařskou první pomocí. Pro žáky prvního stupně jsou pravidelně organizované plavecké kurzy, pro žáky druhého stupně lyžařské kurzy. V rámci enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty se pozornost věnuje těmto akcím a projektům: - zapojení všech tříd do soutěže ve sběru a třídění odpadu - zapojení do každoročně vyhlašovaných výtvarných soutěží s ekologickou tematikou - oslavy dnů: Den stromů Den vody Den Země 2.5 Charakteristika žáků Kromě žáků z Dolan tvoří výraznou část žáci dojíždějící z okolních obcí (z venkovského prostředí) a jen malá část žáků přijíždí z Olomouce (z městského prostředí). Žáci dosahují průměrných studijních výsledků. Celostátní testování opakovaně prokazuje, že žáci naší školy dosahují srovnatelné výsledky s krajským a celostátním průměrem. Testování také potvrzuje, že klasifikace žáků naší školy odpovídá jejich znalostem. Dlouholeté zkušenosti jsou s integrací žáků se SPUaCH. Každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení PPP vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován. Pro žáky jsou každoročně organizována školní kola nejrůznějších oborových olympiád a soutěží. Talentovaní žáci postupují do okresních, krajských či dokonce celostátních kol. K nejúspěšnějším patří zdravotnické a sportovní soutěže. 5

6 V průběhu celého školního roku mají žáci možnost využívat konzultační hodiny jednotlivých vyučujících k doplnění, ujasnění a procvičení učiva, kterému dostatečně neporozuměli v průběhu výuky a které si dostatečně neosvojili z důvodu své nepřítomnosti. 2.6 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími partnery Zákonní zástupci dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle přání zákonných zástupců. Pro rodiče a veřejnost škola každoročně pořádá Den otevřených dveří, na návštěvu zveme i neúplnou školu z Bělkovic - Lašťan a mateřské školy z okolí. Školská rada pracuje od března roku 2005, vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření, projednává inspekční zprávy, podává podněty a oznámení ředitelce školy a zřizovateli. Ředitel školy se účastní všech jednání Školské rady, na která je pozvána. Spolupráce se SRPŠ probíhá zejména v oblasti poskytování finančních prostředků škole (úhrada autobusu na LVZ, příspěvek na úhradu autobusu na plavání, jízdné žákům na soutěže, odměny úspěšným žákům) a organizačního zabezpečení školního plesu. Škola spolupracuje s obcí především při kulturních vystoupeních žáků naší školy na hodech v obci, na kácení máje, na rozsvěcování vánočního stromu v obci, na akcích pro seniory a na vítání nových občánků. Pro všechny spoluobčany organizujeme Školní akademii a Školní ples. Každoročně jsou pořádány prohlídky školy pro absolventy. V rámci oslav Dne Země organizujeme úklid obce a dvakrát ročně sběr papíru. Základem vzdělávání a výchovy integrovaných žáků je úzká spolupráce s Pedagogickopsychologickou poradnou Olomouckého kraje a se SPC v Olomouci. Ve škole pracuje Žákovský parlament, který je tvořen zástupci ročníků. Parlament je důležitým prostředníkem a pomocníkem při řešení různých problémů a pomocníkem pro rozvíjení schopností a klíčových kompetencí. O dění ve škole škola informuje na svých internetových stránkách, ve školním časopisu a v obecním zpravodaji Naše ves. 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření školy Ve výchově a vzdělávání vychází naše škola ze všeobecného zaměření název Škola všestranného rozvoje vypovídá nejen o různorodém složení žáků, naší společné snaze o vytvoření tolerančního prostředí a navázání užší spolupráce s rodiči i veřejností, ale i o tom, že pro další úspěšné a spokojené zařazení žáků do praktického života je nezbytné, aby se díky poměrně široké nabídce volitelných předmětů a kroužků zorientovali v tom, co by je opravdu bavilo. Nedílnou součástí našeho školního vzdělávacího programu bude smysluplné naplňování všech devíti cílů základního vzdělávání. Klademe v něm důraz na opravdu všestranný rozvoj osobnosti žáků. Chceme žáky přivést k takovým znalostem a dovednostem, 6

7 jež budou dobře uplatnitelné v jejich životě a pomohou jim lépe se orientovat ve skutečném světě. Prioritou je pro nás vytváření takového zázemí, které by mělo být zdravé, přátelské a estetické Zdravé a estetické zázemí Zdravé zázemí v sobě zahrnuje nejen kvalitní prostorové, materiální, technické a hygienické vybavení školy. Dlouhodobě zde funguje spolupráce se zdravotním střediskem v obci (program Zdravé zuby, preventivní očkování). Žáci 8. a 9. ročníku absolvují seznámení s předlékařskou první pomocí. Škola se také spolupodílí na vytvoření sportovního areálu v obci, kde by žáci mohli vhodným způsobem využívat svůj volný čas. Nadstandartně vybavená tělocvična poskytuje možnosti všestranného tělesného rozvoje žáků. Školní družina má možnost užívat dětské hřiště. Všechny prostory školy jsou vysoce esteticky upraveny. Podstatná část výzdoby je tvořena pracemi žáků naší školy nebo žáky pobočky ZUŠ O. Stibora Olomouc. Jedním z našich cílů je vytvoření ještě užší a aktivnější spolupráce žáků a učitelů na společném vytváření přesně takového prostředí, ve kterém by se všichni společně cítili spokojeně Přátelské zázemí Už dnes je samozřejmostí, že základem spolupráce pedagogů je vstřícnost, otevřenost a ochota pomoci. Posilování a upevňování přátelského zázemí školy je spojeno se společnými projekty a aktivitami učitelů a žáků (Vánoční projekt, Školní akademie, Školní ples, projektové dny, výlety, exkurze atd.). Důležitou roli pro efektivnější spolupráci při řešení problémů a realizaci nových nápadů zastává Žákovský parlament. Nedílnou součástí upevňování přátelského klimatu ve škole je i poměrně široká nabídka zájmových kroužků pod vedením učitelů naší školy. Naším společným cílem je více rozšířit nabídku zájmových kroužků pomocí rodičů a veřejnosti Posilování vztahu k prostředí, kde žijeme V rámci enviromentální výchovy jsou žáci všech tříd zapojováni do soutěží ve sběru a třídění odpadu. Pomocí projektů a programů (Den Země, Den vody, Den stromů atd.), u nichž mají žáci stále větší podíl na přípravě a realizaci a které už se stávají tradicí, se snažíme posilovat jejich vztah k životnímu prostředí a upevňovat ekologické chování, jež je nezbytnou klíčovou kompetencí pro Evropu 21. století. Pomocí besed a exkurzí, díky kterým získávají poznatky a praktické zkušenosti v oblasti historie, umění, biologie a geologie, se snažíme budovat vztah žáků ke svému regionu. V rámci těchto činností navazujeme spolupráci s obcí a dalšími institucemi (DDM, Sluňákov, ZOO na Sv. Kopečku, Vlastivědné muzeum v Olomouci, Arcidiecézní muzeum v Olomouci atd.). V budoucnu je naším cílem zaměřit se na důsledné dodržování úspory energie Vedení žáků k dalšímu vzdělávání se Protože si uvědomujeme, že jednou z podmínek dobrého uplatnění se v reálném životě je schopnost dále se vzdělávat, snažíme se vést žáky k tomu, aby se naučili dále rozvíjet svoji osobnost dle svých individuálních možností. Žáci mají k dispozici školní knihovnu. Navazujeme spolupráci i s knihovnou místní, Okresní knihovnou v Olomouci a Státní vědeckou knihovnou v Olomouci. Vyhledávat informace na internetu, zpracovávat písemné práce, referáty a projekty mohou v odborné učebně informatiky. O možnostech dalšího vzdělávání jsou žáci informováni nejen v rámci Volby povolání, ale i během návštěv Úřadu práce v Olomouci. 7

8 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie školy Kompetence k učení = umožnit žákům osvojit si strategie učení se a vypěstovat v nich pozitivní vztah k celoživotnímu učení se Učitel vede žáky k: - práci s různými zdroji informací (tištěné, elektronické, ) - využívání dostupných informačních technologií - čtení s porozuměním - práci s informací, která je vždy spojena s rozlišováním podstatného od nepodstatného, s využitím pro danou potřebu a záměr a dáváním věcí do souvislostí - využívání školní knihovny, na jejímž vedení a správě se žáci spolupodílejí - smysluplnému používání slovníků, encyklopedií, atlasů a veškeré další odborné literatury - účasti na různých soutěžích a olympiádách - samostatnosti v učení (zadávání samostatných i skupinových prací) Kompetence k řešení problémů = podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Učitel vede žáky k: - spolupodílení se na pořádání soutěží nebo miniprojektů - spolupráci při tvorbě laboratorních prací - samostatnému vyhledávání informací - podílení se na tvorbě školního časopisu - pořádání akcí pro své spolužáky (Dětský ples, netradiční olympiáda) a podílení se na přípravě vystoupení pro veřejnost ( Akademie, školní ples apod. ) - spolupodílení se na řešení problémů a napomáhání při realizaci nových nápadů (Žákovský parlament) Kompetence komunikativní = vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci Učitel vede žáky k: - komunikaci se spolužáky, vyučujícími a ostatními dospělými (společné projekty, akce, využití informačních a komunikačních technologií, skupinová práce atd.) - přípravě vlastní rozhlasové relace do školního rozhlasu (významné dny, výročí, události, rodáci, ), práce je spojena s vytvořením tematické nástěnky Kompetence sociální a personální = rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a vzájemně se respektovat Učitel vede žáky k: - kupinové práci (žáci spolupracují, dodržují daná pravidla, podílí se na vytváření pravidel práce v týmu, pomáhají druhým, využívají vlastních zkušeností i zkušeností ostatních, ocení a zhodnotí práci) 8

9 - - ráci na praktických úkolech a cvičeních (exkurze, projekty, besedy, přednášky, naučné vycházky, výlety, LVZ, ) ktivní účasti na školních činnostech (akce pro spolužáky i veřejnost) Kompetence občanské = rozvíjet žáky jako vnímavé a zodpovědné osobnosti, které jsou si vědomé svých povinností a práv Učitel vede žáky k: - spolupodílení se na tvorbě Školního řádu a pravidel chování ve třídě - respektu k odlišnostem - pořádání tematických projektů (Poznej a chraň, Den Země, Den stromů, ) v rámci enviromentální výchovy - třídění odpadu a šetření energiemi - spolupráci s Obecním úřadem v Dolanech (návštěvy budovy Obec. úřadu, beseda s panem starostou, ) - seznámení se s předlékařskou první pomocí - účasti na akcích, exkurzích a projektech, kde si žáci ověřují využitelnost svých poznatků, chrání a oceňují naši i odlišnou kulturu, projevují kladný vztah k přírodnímu bohatství a pozitivní postoj ke kulturnímu bohatství ( spolupráce s Vlastivědným a Arcidiecézním muzeem v Olomouci, ZOO Sv. Kopeček, ) Kompetence pracovní = pomáhat žákům rozvíjet se a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Učitel vede žáky k: - bezpečnému používání materiálů, nástrojů a vybavení, které je ve škole k dispozici - dobré orientaci v nabídce dalšího vzdělávání (návštěvy Úřadu práce v Olomouci, Scholaris, některých SOU apod.) - prezentaci výsledků své práce nejen v rámci třídního kolektivu, ale i v rámci celé školy (výzdoba budovy školy, tematické nástěnky, projekty atd.) a veřejnosti (vánoční výstava, Školní ples, školní akademie atd.) 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Žáky, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. S dětmi pracují zkušené učitelky českého jazyka (na 1. i 2. stupni). V případě, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení, je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě 9

10 používat, způsob hodnocení, termín reedukační péče, jméno učitele, který bude s dítětem pracovat. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. Žáci, kteří jsou hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní, jsou vzděláváni ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny a SPC se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. Učitel musí s žáky stanovit přesná pravidla jejich chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Zavést systém pochval a trestů. Vzdělávání žáků s více vadami bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení příslušných speciálně pedagogických center nebo pedagogicko-psychologických poraden budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se těchto žáků. Na základě posouzení SPC nebo PPP o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Vzdělávání žáků tělesně postižených bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra a posudku odborného lékaře budou realizovány změny v učebním plánu - omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, případně v ostatních předmětech. I přesto, že je škola bezbariérová, je nutné požadovat přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Při vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí (národnostní menšiny, etnika apod.) bude kladen důraz především na správné osvojení si českého jazyka, na seznámení se s českým prostředím, kulturou a tradicemi. Na druhé straně bude vzdělávací obsah doplněn tematikou týkající se historie, kultury a tradic původního prostředí žáka. Cílem integrace žáků z odlišného kulturního a sociálního prostředí bude ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úspěšnosti v majoritní společnosti. Snahou integrace těchto žáků bude vytváření příznivého společenského klimatu ve třídě i ve škole. V případě potřeby bude u žáků se sociálním znevýhodněním vytvořen IVP žáka. 10

11 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy) i navštívit vyučovací hodiny ve vyšších ročnících. V dalších naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky atd.), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň apod. Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné obory při základních uměleckých školách. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou nebo základní uměleckou školou. Při samotné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi během plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. Pohybově nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Reprezentují školu. Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. 11

12 3.5 Průřezová témata Obsahy tematických celků všech průřezových témat jsou integrovány do jednotlivých vyučovacích předmětů stupeň 1. Průřezové téma OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností poznávání ČJ, M, Č a JS ČJ-M, Č a JS ČJ, M, AJ, Č a JS ČJ, M, AJ, ČJ, M, AJ, Č a JS Sebepoznávání a sebepojetí TV,VV,HV, PČ, Č a JS TV, VV, HV,PČ, Č a JS TV, VV, HV, PČ, Č a JS TV, VV, HV, PČ, Č a JS TV, VV, HV, PČ, Č a JS Seberegulace a sebeorganizace TV, VV, HV, PČ TV, HV, VV, PČ TV, VV, HV, PČ TV, VV, HV, PČ TV, VV, HV, PČ Psychohygiena Č a JS Č a JS Č a JS Č a JS Č a JS Kreativita VV, PČ, HV VV, PČ, HV VV, PČ, HV VV, PČ, HV VV, PČ, I, HV Poznávání lidí Č a JS Č a JS Č a JS Č a JS Č a JS, AJ Mezilidské vztahy Č a JS Č a JS Č a JS Č a JS Č a JS Komunikace ČJ, Č a JS ČJ, Č a JS ČJ, Č a JS ČJ, Č a JS ČJ, Č a JS, AJI Kooperace a kompetice TV, ČJ, M, Č a JS TV, ČJ, M, Č a JS TV, ČJ, M, Č a JS TV, ČJ, M, AJ, Č a JS TV, ČJ, M, AJ, Č a JS Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Č a JS, M Č a JS, M Č a JS, M, Č a JS, M, AJ Č a JS, M, AJ Hodnoty, postoje, praktická etika Č a JS, ČJ Č a JS, ČJ Č a JS, ČJ Č a JS, ČJ Č a JS, ČJ 12

13 2. Průřezové téma VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Tématické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Občanská společnost a škola Č a JS Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Č a JS Č a JS Č a JS Č a JS, I 3. Průřezové téma VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Tématické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Evropa a svět nás zajímá Č a JS, I, AJ Objevujeme Evropu a svět Č a JS Jsme Evropané Č a JS 13

14 4. Průřezové téma MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Kulturní diference Č a JS HV HV HV Lidské vztahy Č a JS Č a JS Č a JS Č a JS, AJ Č a JS Etnický původ HV Č a JS HV HV Multikulturalita AJ AJ AJ Princip sociálního smíru a solidarity Č a JS 5. Průřezové téma ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Ekosystémy Č a JS Č a JS Základní podmínky života Č a JS Č a JS Lidské aktivity a problémy Životního prostředí Č a JS Č a JS Vztah člověka k prostředí Č a JS Č a JS Č a JS Č a JS Č a JS 14

15 Produktivní činnosti Receptivní činnosti 6. Průřezové téma MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení J a JK J a JK, I Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality J a JK J a JK J a JK J a JK J a JK, I Stavba mediálních sdělení J a JK Vnímání autora mediálních sdělení J a JK J a JK Fungování a vliv médií ve společnosti J a JK, I Tvorba mediálního sdělení J a JK, I Práce v realizační týmu 15

16 stupeň 1. Průřezové téma OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Rozvoj schopností poznávání Čj, F, M, VkO, Hv, Tv, Př, Z Čj, F, M. Hv, Tv, Př Čj, Př, F, M, Ch, Hv, Tv, Vv, SVS Čj, F, M, Ch, Hv, Tv, Vv, Př Sebepoznávání a sebepojetí VkO, Aj, Tv, Vv, VkZ VkO, Aj, NJ, VkZ, Tv, Vv Př, VkO, Aj, Nj, Tv, ČsP Aj, Nj, Tv, ČsP, Vv Seberegulace a sebeorganizace VkO, Aj, Čj, ČaP Čj, VkO, Aj, NJ, VkZ, ČaP VkO, Aj, Nj, Čj, SVS, ČaP Aj, Nj, Čj, ČaP Psychohygiena Tv, ČsP Tv, ČsP, VkZ VkO, Př, Vv, VkZ, Tv, ČsP Tv Kreativita Čj, Hv, Vv, I, ČaP Čj, Hv, Vv, ČaP Čj, M, Hv, Vv, SVS, ČaP Hv, Čj, ČaP Poznávání lidí VkO, Aj, Tv, VkZ VkO, Aj, NJ, VkZ, Tv, LVZ Aj, Tv, VkZ, Tv Aj, Tv Mezilidské vztahy Komunikace Čj, VkO, Tv, VkZ Čj, Aj, I, Hv, Vv, ČsP, VkZ Čj, VkO, VkZ, Tv Čj, Př, Aj, FJ, NJ, Hv, VkZ, ČsP, Vv Čj, Př, VkO, FJ, Tv, Ch, VkZ, ČaP Čj, Př, VkO, Aj, Hv, Vv, ČaP VkO, Tv, FJ, ČsP Čj, AJ, FJ, Hv, Vv, ČaP Kooperace a kompetice VkO, VkZ, Hv Čj, VkO, VkZ, Hv VkO, SVS VkO, M, NJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Čj, F, M, Z, VkZ Čj, F Čj, M, VkO, VkZ, F,Ch, SVS VkO, F, M, Ch, Čj, Hodnoty, postoje, praktická etika Př, VkO, Hv Př, VkO, Hv Př, VkO, D, VkZ, Ch, SVS Př, VkO, D, Ch 16

17 2. Průřezové téma VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Tématické okruhy 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Občanská společnost a škola VkO, TV TV TV TV Občan, občanská společnost a stát VkO VkO VkO, Z VkO, D, Z Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VkO VkO Z VkO VkO, Z, D, I VkO, Z VkO, Z, D 3. Průřezové téma VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Tématické okruhy 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Evropa a svět nás zajímá Z, Aj, Hv, I VkO, Aj, FJ, NJ, Hv Z, Aj, Nj, Čj, VkZ, M Aj, Nj, Čj, Ch, M Objevujeme Evropu a svět VkO, Z, Aj VkO, NJ, Aj Z, Aj, Nj, Hv Aj, Nj, Ch, Hv Jsme Evropané Z, D D Z, D, Ch, SVS VkO, Z, D, M 17

18 4. Průřezové téma MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Kulturní diference VkO, HV, Čj, Tv AJ, Hv, Čj, NJ, FJ, Tv Hv, Čj, NJ, FJ, SVS, Tv VkO, Čj, FJ Lidské vztahy VkO, Z, Čj, AJ, Hv, Tv Čj, Hv, Tv, LVZ VkO, SVS, NJ, Čj, Hv, Tv Čj, VkO, Hv Etnický původ Z, VkO Z PŘ, SVS VkO, NJ Multikulturalita VkO, AJ AJ, Z Čj VkO, Čj Princip sociálního smíru a solidarity VkO, Z Čj VkO VkO 5. Průřezové téma ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Ekosystémy Z, Př Z, Př Př Základní podmínky života J a JK, Z CH, F, Př Př, F, M Lidské aktivity a problémy životního prostředí VkO, Z, AJ M, F M CH, VkO, F, Př Vztah člověka k prostředí VkO, Z, ČaP, Tv M, ČaP, Tv, Z, LVZ M, VkZ, NJ, ČaP, Tv Př, F, Tv, NJ 18

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká:

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: Dodatek č. I K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: 1. Učebního plánu hodinová dotace se ve 4. ročníku mění v Českém jazyce ze 7 hodin na 8 hodin týdně a v Informatice z 1

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.-3. ročník 9 hodin týdně 4.-5. ročník 8 hodin týdně Vzdělávací

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Nauka o slově, podoba a význam slov Žák: J: porovná podobu a význam slov - porovná význam slov - všimne si spisovné a nespisovné podoby slov - slova nadřazená,

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Český jazyk a literatura 2. období

Český jazyk a literatura 2. období Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 2. období Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů:

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů: Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více