ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace Dolany č.p. 174 IČ ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZŠ a MŠ AŠD/ 330/2008 Vydáno: Účinnost od: Spisový znak: B1 Počet stránek: 390 VERZE Č. 5 Dolany,

2 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Historie školy Úplnost a velikost školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty Charakteristika žáků Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími partnery CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie školy Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Průřezová témata UČEBNÍ PLÁN stupeň stupeň CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍCH OBLASTÍ A UČEBNÍ OSNOVY 1. stupeň Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍCH OBLASTÍ A UČEBNÍ OSNOVY 2. stupeň Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce HODNOCENÍ ŽÁKŮ Obecné zásady Způsoby hodnocení Kritéria hodnocení Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Klasifikace žáka obecné zásady Celkové hodnocení žáka obecné zásady Postup do vyššího ročníku Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Výchovná opatření Opravné zkoušky VYSVĚTLIVKY A ZKRATKY

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Název školy: Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: Sídlo: Dolany č.p. 174 Právní forma: příspěvková organizace IČ: Ředitel školy: Koordinátor ŠVP: Mgr. Petr Pirliomov Mgr. Jana Horáková Telefon: , Fax: Internetové stránky: Zřizovatel: Obec Dolany Právní forma, IČ: obec, IČ: Sídlo: Dolany č.p. 58 Telefon: , Platnost dokumentu od: Verze: č. 4 červen 2013, účinnost od Podpis ředitele:.. Razítko školy: 3

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Historie školy První zmínky o historii dolanské školy pochází ze 17. století, škola stála na témže místě, kde se dnes nachází ZUŠ a pošta. 10. října 1907 proběhla kolaudace nové školní budovy (současná zrekonstruovaná budova) a zde začalo vyučování. V té době byla budova přízemní a měla 2 učebny a naturální byt. V roce 1932 byla nadstavena o jedno patro a budova měla 6 učeben, již bez naturálního bytu. Dalších pár desetiletí se vyučovalo roztříštěně v několika budovách v obci a v provizorních učebnách byla slavnostně otevřena přístavba dolanské školy s 10 základními a 4 odbornými učebnami, tělocvičnou a kabinety. 4. února 1997 byl škole propůjčen čestný název Základní škola Aloise Štěpánka, Dolany - na počest řídícího učitele Aloise Štěpánka, umučeného v koncentračním táboře. V roce 2002 začala rekonstrukce původní budovy, již od října 2002 bylo zpřístupněno 1. patro, kde jsou umístěny učebny 1. stupně. Od září 2003 byla otevřena celá budova. V přízemí se nachází komplex školní kuchyně a jídelen, dále pak oddělení školní družiny. V půdní vestavbě je umístěn komplex mateřské školy s kapacitou 56 dětí. Dolanské školství je od sloučeno pod jedno ředitelství a od umístěno do jedné budovy s č.p Úplnost a velikost školy Základní škola Aloise Štěpánka, Dolany je úplná škola s 9 postupnými ročníky. Na prvním stupni (1. až 5. ročník) je zpravidla po dvou paralelních třídách, na 2. stupni (6. až 9. ročník) je zpravidla po jedné nebo dvou paralelních třídách. Budovy a prostory školy mají kapacitu pro 358 žáků, ve škole je přibližně 320 žáků. Kapacita školní družiny je 90 žáků, bývá zcela naplněna. Škola je spádovou školou pro obce Dolany, Véska, Pohořany, Tovéř, Bělkovice Lašťany (žáci 2. stupně), menší počet žáků dojíždí také ze Samotišek, z Olomouce a ze Šternberka. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel školy, zástupce ředitele, přibližně 16 učitelů včetně 1 výchovného poradce a 3 vychovatelky školní družiny. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově je pestrý od mladých spolupracovníků až po zkušené kolegy, s věkovým průměrem asi 40 let. Všichni pedagogové splňují odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonávají. Pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci. Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňuje: na vysokých školách, ve vzdělávacích institutech (na základě akreditace udělené ministerstvem) a samostudiem. 4

5 Naprostá většina pedagogů školy pracuje s plným nasazením. Kromě základních povinností řada pedagogů ve svém volném čase vede zájmové kroužky. V kolektivu jsou velmi dobré pracovní vztahy, založené na vzájemné důvěře. 2.4 Dlouhodobé projekty Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné ročníkové či školní. V rámci realizace Školního preventivního programu (předcházení sociálně patologickým jevům) se pro žáky uskutečňuje kolem 100 akcí ročně. Mezi pravidelně se opakující patří například návštěva IPS UP Olomouc k profesní orientaci žáků 8. a 9. ročníků, beseda se žáky ročníku k prevenci drogové závislosti s Celním ředitelstvím Olomouc a prezenční výstava Scholaris pro žáky 9. ročníku. Každý žák má možnost zdarma navštěvovat libovolný zájmový kroužek pod vedením pedagogů naší školy. Žáci si mohou volit z široké nabídky kroužků: angličtina, francouzština, florbal, hudební, hudebně-folklorní, informatika, keramický, logopedie, pohybové hry, recitační, reedukace, stolní tenis, turistický a zdravotnický. Kromě kroužků mají žáci možnost navštěvovat pobočku ZUŠ Žerotín - obor hudební, zájemci o výtvarné techniky pobočku ZUŠ O. Stibora Olomouc obor výtvarný (bezplatný pronájem učeben v budově školy). Žáci ročníku se zapojují do projektu Evropský den jazyků, žáci 8. a 9. ročníku do projektu Den památky obětí holocaustu Žáci 3. a 4. ročníku jsou zapojeni do projektu Policie ČR AJAX. Žáci 4. ročníku jsou zapojeni do projektu dopravní výchovy při DDM ve Šternberku. Žáci 8. a 9. ročníku absolvují seznámení s předlékařskou první pomocí. Pro žáky prvního stupně jsou pravidelně organizované plavecké kurzy, pro žáky druhého stupně lyžařské kurzy. V rámci enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty se pozornost věnuje těmto akcím a projektům: - zapojení všech tříd do soutěže ve sběru a třídění odpadu - zapojení do každoročně vyhlašovaných výtvarných soutěží s ekologickou tematikou - oslavy dnů: Den stromů Den vody Den Země 2.5 Charakteristika žáků Kromě žáků z Dolan tvoří výraznou část žáci dojíždějící z okolních obcí (z venkovského prostředí) a jen malá část žáků přijíždí z Olomouce (z městského prostředí). Žáci dosahují průměrných studijních výsledků. Celostátní testování opakovaně prokazuje, že žáci naší školy dosahují srovnatelné výsledky s krajským a celostátním průměrem. Testování také potvrzuje, že klasifikace žáků naší školy odpovídá jejich znalostem. Dlouholeté zkušenosti jsou s integrací žáků se SPUaCH. Každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení PPP vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován. Pro žáky jsou každoročně organizována školní kola nejrůznějších oborových olympiád a soutěží. Talentovaní žáci postupují do okresních, krajských či dokonce celostátních kol. K nejúspěšnějším patří zdravotnické a sportovní soutěže. 5

6 V průběhu celého školního roku mají žáci možnost využívat konzultační hodiny jednotlivých vyučujících k doplnění, ujasnění a procvičení učiva, kterému dostatečně neporozuměli v průběhu výuky a které si dostatečně neosvojili z důvodu své nepřítomnosti. 2.6 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími partnery Zákonní zástupci dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle přání zákonných zástupců. Pro rodiče a veřejnost škola každoročně pořádá Den otevřených dveří, na návštěvu zveme i neúplnou školu z Bělkovic - Lašťan a mateřské školy z okolí. Školská rada pracuje od března roku 2005, vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření, projednává inspekční zprávy, podává podněty a oznámení ředitelce školy a zřizovateli. Ředitel školy se účastní všech jednání Školské rady, na která je pozvána. Spolupráce se SRPŠ probíhá zejména v oblasti poskytování finančních prostředků škole (úhrada autobusu na LVZ, příspěvek na úhradu autobusu na plavání, jízdné žákům na soutěže, odměny úspěšným žákům) a organizačního zabezpečení školního plesu. Škola spolupracuje s obcí především při kulturních vystoupeních žáků naší školy na hodech v obci, na kácení máje, na rozsvěcování vánočního stromu v obci, na akcích pro seniory a na vítání nových občánků. Pro všechny spoluobčany organizujeme Školní akademii a Školní ples. Každoročně jsou pořádány prohlídky školy pro absolventy. V rámci oslav Dne Země organizujeme úklid obce a dvakrát ročně sběr papíru. Základem vzdělávání a výchovy integrovaných žáků je úzká spolupráce s Pedagogickopsychologickou poradnou Olomouckého kraje a se SPC v Olomouci. Ve škole pracuje Žákovský parlament, který je tvořen zástupci ročníků. Parlament je důležitým prostředníkem a pomocníkem při řešení různých problémů a pomocníkem pro rozvíjení schopností a klíčových kompetencí. O dění ve škole škola informuje na svých internetových stránkách, ve školním časopisu a v obecním zpravodaji Naše ves. 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření školy Ve výchově a vzdělávání vychází naše škola ze všeobecného zaměření název Škola všestranného rozvoje vypovídá nejen o různorodém složení žáků, naší společné snaze o vytvoření tolerančního prostředí a navázání užší spolupráce s rodiči i veřejností, ale i o tom, že pro další úspěšné a spokojené zařazení žáků do praktického života je nezbytné, aby se díky poměrně široké nabídce volitelných předmětů a kroužků zorientovali v tom, co by je opravdu bavilo. Nedílnou součástí našeho školního vzdělávacího programu bude smysluplné naplňování všech devíti cílů základního vzdělávání. Klademe v něm důraz na opravdu všestranný rozvoj osobnosti žáků. Chceme žáky přivést k takovým znalostem a dovednostem, 6

7 jež budou dobře uplatnitelné v jejich životě a pomohou jim lépe se orientovat ve skutečném světě. Prioritou je pro nás vytváření takového zázemí, které by mělo být zdravé, přátelské a estetické Zdravé a estetické zázemí Zdravé zázemí v sobě zahrnuje nejen kvalitní prostorové, materiální, technické a hygienické vybavení školy. Dlouhodobě zde funguje spolupráce se zdravotním střediskem v obci (program Zdravé zuby, preventivní očkování). Žáci 8. a 9. ročníku absolvují seznámení s předlékařskou první pomocí. Škola se také spolupodílí na vytvoření sportovního areálu v obci, kde by žáci mohli vhodným způsobem využívat svůj volný čas. Nadstandartně vybavená tělocvična poskytuje možnosti všestranného tělesného rozvoje žáků. Školní družina má možnost užívat dětské hřiště. Všechny prostory školy jsou vysoce esteticky upraveny. Podstatná část výzdoby je tvořena pracemi žáků naší školy nebo žáky pobočky ZUŠ O. Stibora Olomouc. Jedním z našich cílů je vytvoření ještě užší a aktivnější spolupráce žáků a učitelů na společném vytváření přesně takového prostředí, ve kterém by se všichni společně cítili spokojeně Přátelské zázemí Už dnes je samozřejmostí, že základem spolupráce pedagogů je vstřícnost, otevřenost a ochota pomoci. Posilování a upevňování přátelského zázemí školy je spojeno se společnými projekty a aktivitami učitelů a žáků (Vánoční projekt, Školní akademie, Školní ples, projektové dny, výlety, exkurze atd.). Důležitou roli pro efektivnější spolupráci při řešení problémů a realizaci nových nápadů zastává Žákovský parlament. Nedílnou součástí upevňování přátelského klimatu ve škole je i poměrně široká nabídka zájmových kroužků pod vedením učitelů naší školy. Naším společným cílem je více rozšířit nabídku zájmových kroužků pomocí rodičů a veřejnosti Posilování vztahu k prostředí, kde žijeme V rámci enviromentální výchovy jsou žáci všech tříd zapojováni do soutěží ve sběru a třídění odpadu. Pomocí projektů a programů (Den Země, Den vody, Den stromů atd.), u nichž mají žáci stále větší podíl na přípravě a realizaci a které už se stávají tradicí, se snažíme posilovat jejich vztah k životnímu prostředí a upevňovat ekologické chování, jež je nezbytnou klíčovou kompetencí pro Evropu 21. století. Pomocí besed a exkurzí, díky kterým získávají poznatky a praktické zkušenosti v oblasti historie, umění, biologie a geologie, se snažíme budovat vztah žáků ke svému regionu. V rámci těchto činností navazujeme spolupráci s obcí a dalšími institucemi (DDM, Sluňákov, ZOO na Sv. Kopečku, Vlastivědné muzeum v Olomouci, Arcidiecézní muzeum v Olomouci atd.). V budoucnu je naším cílem zaměřit se na důsledné dodržování úspory energie Vedení žáků k dalšímu vzdělávání se Protože si uvědomujeme, že jednou z podmínek dobrého uplatnění se v reálném životě je schopnost dále se vzdělávat, snažíme se vést žáky k tomu, aby se naučili dále rozvíjet svoji osobnost dle svých individuálních možností. Žáci mají k dispozici školní knihovnu. Navazujeme spolupráci i s knihovnou místní, Okresní knihovnou v Olomouci a Státní vědeckou knihovnou v Olomouci. Vyhledávat informace na internetu, zpracovávat písemné práce, referáty a projekty mohou v odborné učebně informatiky. O možnostech dalšího vzdělávání jsou žáci informováni nejen v rámci Volby povolání, ale i během návštěv Úřadu práce v Olomouci. 7

8 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie školy Kompetence k učení = umožnit žákům osvojit si strategie učení se a vypěstovat v nich pozitivní vztah k celoživotnímu učení se Učitel vede žáky k: - práci s různými zdroji informací (tištěné, elektronické, ) - využívání dostupných informačních technologií - čtení s porozuměním - práci s informací, která je vždy spojena s rozlišováním podstatného od nepodstatného, s využitím pro danou potřebu a záměr a dáváním věcí do souvislostí - využívání školní knihovny, na jejímž vedení a správě se žáci spolupodílejí - smysluplnému používání slovníků, encyklopedií, atlasů a veškeré další odborné literatury - účasti na různých soutěžích a olympiádách - samostatnosti v učení (zadávání samostatných i skupinových prací) Kompetence k řešení problémů = podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Učitel vede žáky k: - spolupodílení se na pořádání soutěží nebo miniprojektů - spolupráci při tvorbě laboratorních prací - samostatnému vyhledávání informací - podílení se na tvorbě školního časopisu - pořádání akcí pro své spolužáky (Dětský ples, netradiční olympiáda) a podílení se na přípravě vystoupení pro veřejnost ( Akademie, školní ples apod. ) - spolupodílení se na řešení problémů a napomáhání při realizaci nových nápadů (Žákovský parlament) Kompetence komunikativní = vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci Učitel vede žáky k: - komunikaci se spolužáky, vyučujícími a ostatními dospělými (společné projekty, akce, využití informačních a komunikačních technologií, skupinová práce atd.) - přípravě vlastní rozhlasové relace do školního rozhlasu (významné dny, výročí, události, rodáci, ), práce je spojena s vytvořením tematické nástěnky Kompetence sociální a personální = rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a vzájemně se respektovat Učitel vede žáky k: - kupinové práci (žáci spolupracují, dodržují daná pravidla, podílí se na vytváření pravidel práce v týmu, pomáhají druhým, využívají vlastních zkušeností i zkušeností ostatních, ocení a zhodnotí práci) 8

9 - - ráci na praktických úkolech a cvičeních (exkurze, projekty, besedy, přednášky, naučné vycházky, výlety, LVZ, ) ktivní účasti na školních činnostech (akce pro spolužáky i veřejnost) Kompetence občanské = rozvíjet žáky jako vnímavé a zodpovědné osobnosti, které jsou si vědomé svých povinností a práv Učitel vede žáky k: - spolupodílení se na tvorbě Školního řádu a pravidel chování ve třídě - respektu k odlišnostem - pořádání tematických projektů (Poznej a chraň, Den Země, Den stromů, ) v rámci enviromentální výchovy - třídění odpadu a šetření energiemi - spolupráci s Obecním úřadem v Dolanech (návštěvy budovy Obec. úřadu, beseda s panem starostou, ) - seznámení se s předlékařskou první pomocí - účasti na akcích, exkurzích a projektech, kde si žáci ověřují využitelnost svých poznatků, chrání a oceňují naši i odlišnou kulturu, projevují kladný vztah k přírodnímu bohatství a pozitivní postoj ke kulturnímu bohatství ( spolupráce s Vlastivědným a Arcidiecézním muzeem v Olomouci, ZOO Sv. Kopeček, ) Kompetence pracovní = pomáhat žákům rozvíjet se a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Učitel vede žáky k: - bezpečnému používání materiálů, nástrojů a vybavení, které je ve škole k dispozici - dobré orientaci v nabídce dalšího vzdělávání (návštěvy Úřadu práce v Olomouci, Scholaris, některých SOU apod.) - prezentaci výsledků své práce nejen v rámci třídního kolektivu, ale i v rámci celé školy (výzdoba budovy školy, tematické nástěnky, projekty atd.) a veřejnosti (vánoční výstava, Školní ples, školní akademie atd.) 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Žáky, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. S dětmi pracují zkušené učitelky českého jazyka (na 1. i 2. stupni). V případě, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení, je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě 9

10 používat, způsob hodnocení, termín reedukační péče, jméno učitele, který bude s dítětem pracovat. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. Žáci, kteří jsou hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní, jsou vzděláváni ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny a SPC se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. Učitel musí s žáky stanovit přesná pravidla jejich chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Zavést systém pochval a trestů. Vzdělávání žáků s více vadami bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení příslušných speciálně pedagogických center nebo pedagogicko-psychologických poraden budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se těchto žáků. Na základě posouzení SPC nebo PPP o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Vzdělávání žáků tělesně postižených bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra a posudku odborného lékaře budou realizovány změny v učebním plánu - omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, případně v ostatních předmětech. I přesto, že je škola bezbariérová, je nutné požadovat přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Při vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí (národnostní menšiny, etnika apod.) bude kladen důraz především na správné osvojení si českého jazyka, na seznámení se s českým prostředím, kulturou a tradicemi. Na druhé straně bude vzdělávací obsah doplněn tematikou týkající se historie, kultury a tradic původního prostředí žáka. Cílem integrace žáků z odlišného kulturního a sociálního prostředí bude ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úspěšnosti v majoritní společnosti. Snahou integrace těchto žáků bude vytváření příznivého společenského klimatu ve třídě i ve škole. V případě potřeby bude u žáků se sociálním znevýhodněním vytvořen IVP žáka. 10

11 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy) i navštívit vyučovací hodiny ve vyšších ročnících. V dalších naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky atd.), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň apod. Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné obory při základních uměleckých školách. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou nebo základní uměleckou školou. Při samotné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi během plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. Pohybově nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Reprezentují školu. Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. 11

12 3.5 Průřezová témata Obsahy tematických celků všech průřezových témat jsou integrovány do jednotlivých vyučovacích předmětů stupeň 1. Průřezové téma OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností poznávání ČJ, M, Č a JS ČJ-M, Č a JS ČJ, M, AJ, Č a JS ČJ, M, AJ, ČJ, M, AJ, Č a JS Sebepoznávání a sebepojetí TV,VV,HV, PČ, Č a JS TV, VV, HV,PČ, Č a JS TV, VV, HV, PČ, Č a JS TV, VV, HV, PČ, Č a JS TV, VV, HV, PČ, Č a JS Seberegulace a sebeorganizace TV, VV, HV, PČ TV, HV, VV, PČ TV, VV, HV, PČ TV, VV, HV, PČ TV, VV, HV, PČ Psychohygiena Č a JS Č a JS Č a JS Č a JS Č a JS Kreativita VV, PČ, HV VV, PČ, HV VV, PČ, HV VV, PČ, HV VV, PČ, I, HV Poznávání lidí Č a JS Č a JS Č a JS Č a JS Č a JS, AJ Mezilidské vztahy Č a JS Č a JS Č a JS Č a JS Č a JS Komunikace ČJ, Č a JS ČJ, Č a JS ČJ, Č a JS ČJ, Č a JS ČJ, Č a JS, AJI Kooperace a kompetice TV, ČJ, M, Č a JS TV, ČJ, M, Č a JS TV, ČJ, M, Č a JS TV, ČJ, M, AJ, Č a JS TV, ČJ, M, AJ, Č a JS Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Č a JS, M Č a JS, M Č a JS, M, Č a JS, M, AJ Č a JS, M, AJ Hodnoty, postoje, praktická etika Č a JS, ČJ Č a JS, ČJ Č a JS, ČJ Č a JS, ČJ Č a JS, ČJ 12

13 2. Průřezové téma VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Tématické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Občanská společnost a škola Č a JS Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Č a JS Č a JS Č a JS Č a JS, I 3. Průřezové téma VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Tématické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Evropa a svět nás zajímá Č a JS, I, AJ Objevujeme Evropu a svět Č a JS Jsme Evropané Č a JS 13

14 4. Průřezové téma MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Kulturní diference Č a JS HV HV HV Lidské vztahy Č a JS Č a JS Č a JS Č a JS, AJ Č a JS Etnický původ HV Č a JS HV HV Multikulturalita AJ AJ AJ Princip sociálního smíru a solidarity Č a JS 5. Průřezové téma ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Ekosystémy Č a JS Č a JS Základní podmínky života Č a JS Č a JS Lidské aktivity a problémy Životního prostředí Č a JS Č a JS Vztah člověka k prostředí Č a JS Č a JS Č a JS Č a JS Č a JS 14

15 Produktivní činnosti Receptivní činnosti 6. Průřezové téma MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení J a JK J a JK, I Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality J a JK J a JK J a JK J a JK J a JK, I Stavba mediálních sdělení J a JK Vnímání autora mediálních sdělení J a JK J a JK Fungování a vliv médií ve společnosti J a JK, I Tvorba mediálního sdělení J a JK, I Práce v realizační týmu 15

16 stupeň 1. Průřezové téma OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Rozvoj schopností poznávání Čj, F, M, VkO, Hv, Tv, Př, Z Čj, F, M. Hv, Tv, Př Čj, Př, F, M, Ch, Hv, Tv, Vv, SVS Čj, F, M, Ch, Hv, Tv, Vv, Př Sebepoznávání a sebepojetí VkO, Aj, Tv, Vv, VkZ VkO, Aj, NJ, VkZ, Tv, Vv Př, VkO, Aj, Nj, Tv, ČsP Aj, Nj, Tv, ČsP, Vv Seberegulace a sebeorganizace VkO, Aj, Čj, ČaP Čj, VkO, Aj, NJ, VkZ, ČaP VkO, Aj, Nj, Čj, SVS, ČaP Aj, Nj, Čj, ČaP Psychohygiena Tv, ČsP Tv, ČsP, VkZ VkO, Př, Vv, VkZ, Tv, ČsP Tv Kreativita Čj, Hv, Vv, I, ČaP Čj, Hv, Vv, ČaP Čj, M, Hv, Vv, SVS, ČaP Hv, Čj, ČaP Poznávání lidí VkO, Aj, Tv, VkZ VkO, Aj, NJ, VkZ, Tv, LVZ Aj, Tv, VkZ, Tv Aj, Tv Mezilidské vztahy Komunikace Čj, VkO, Tv, VkZ Čj, Aj, I, Hv, Vv, ČsP, VkZ Čj, VkO, VkZ, Tv Čj, Př, Aj, FJ, NJ, Hv, VkZ, ČsP, Vv Čj, Př, VkO, FJ, Tv, Ch, VkZ, ČaP Čj, Př, VkO, Aj, Hv, Vv, ČaP VkO, Tv, FJ, ČsP Čj, AJ, FJ, Hv, Vv, ČaP Kooperace a kompetice VkO, VkZ, Hv Čj, VkO, VkZ, Hv VkO, SVS VkO, M, NJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Čj, F, M, Z, VkZ Čj, F Čj, M, VkO, VkZ, F,Ch, SVS VkO, F, M, Ch, Čj, Hodnoty, postoje, praktická etika Př, VkO, Hv Př, VkO, Hv Př, VkO, D, VkZ, Ch, SVS Př, VkO, D, Ch 16

17 2. Průřezové téma VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Tématické okruhy 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Občanská společnost a škola VkO, TV TV TV TV Občan, občanská společnost a stát VkO VkO VkO, Z VkO, D, Z Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VkO VkO Z VkO VkO, Z, D, I VkO, Z VkO, Z, D 3. Průřezové téma VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Tématické okruhy 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Evropa a svět nás zajímá Z, Aj, Hv, I VkO, Aj, FJ, NJ, Hv Z, Aj, Nj, Čj, VkZ, M Aj, Nj, Čj, Ch, M Objevujeme Evropu a svět VkO, Z, Aj VkO, NJ, Aj Z, Aj, Nj, Hv Aj, Nj, Ch, Hv Jsme Evropané Z, D D Z, D, Ch, SVS VkO, Z, D, M 17

18 4. Průřezové téma MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Kulturní diference VkO, HV, Čj, Tv AJ, Hv, Čj, NJ, FJ, Tv Hv, Čj, NJ, FJ, SVS, Tv VkO, Čj, FJ Lidské vztahy VkO, Z, Čj, AJ, Hv, Tv Čj, Hv, Tv, LVZ VkO, SVS, NJ, Čj, Hv, Tv Čj, VkO, Hv Etnický původ Z, VkO Z PŘ, SVS VkO, NJ Multikulturalita VkO, AJ AJ, Z Čj VkO, Čj Princip sociálního smíru a solidarity VkO, Z Čj VkO VkO 5. Průřezové téma ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Ekosystémy Z, Př Z, Př Př Základní podmínky života J a JK, Z CH, F, Př Př, F, M Lidské aktivity a problémy životního prostředí VkO, Z, AJ M, F M CH, VkO, F, Př Vztah člověka k prostředí VkO, Z, ČaP, Tv M, ČaP, Tv, Z, LVZ M, VkZ, NJ, ČaP, Tv Př, F, Tv, NJ 18

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZŠ

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1.

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. 5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 2. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Charakteristika předmětu Český jazyk

Charakteristika předmětu Český jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Český jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Český jazyk Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více