2007 Folklorní sdružení Èeské republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2007 Folklorní sdružení Èeské republiky"

Transkript

1

2 2007 Folklorní sdružení Èeské republiky

3 FOLKLORNÍ AKCE V ÈESKÉ REPUBLICE 2007 Kalendáø a informace Vydává FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ÈESKÉ REPUBLIKY pro potøeby svých èlenských souborù, poøadatelù festivalù, kulturních institucí, krajských kanceláøí, regionálních sdružení, zahranièních partnerù i široké veøejnosti. Zpracoval: František Synek, 2006

4 Kalendáø 2007 Vážení pøátelé, Folklorní sdružení Èeské republiky je obèanským sdružením dìtí a mládeže, zamìøeným na uchování a rozvíjení lidových tradic a národních kulturních hodnot, zejména v oblastech lidové hudby, zpìvu a tance. Je nejpoèetnìjší organizací zájemcù o lidové umìní v ÈR. Sdružuje 412 èlenských souborù, pùsobících v 17 autonomních regionálních sdruženích. Poøádá každoroènì Mezinárodní festival dìtských folklorních souborù støední Evropy v Luhaèovicích (záøí), regionální pøehlídky folklorních souborù Prameny (4-6x roènì), pøehlídku dìtských zpìvákù lidových písní Zpìváèci (kvìten), podílí se na organizování 55 lidových slavností a folklorních festivalù (kvìten - øíjen). Sdružení spolupoøádá kursy a semináøe pro vedoucí souborù, choreografy a taneèníky. Vydává èasopis Folklor (12x roènì), podrobný Kalendáø folklorních akcí v ÈR, metodické, repertoárové a propagaèní publikace. Sdružení spolupracuje s kulturními a organizaèními institucemi (Národní ústav lidové kultury ve Strážnici, Valašské muzeum v pøírodì v Rožnovì pod Radhoštìm, Sdružení lidových øemeslníkù a další) v oblasti lidového umìní v celé ÈR. Je èlenem mezinárodních organizací CIOFF, IOV, EFCO a IGF. Zdenìk Pšenica v.r. pøedseda FoS ÈR 2007 Folklorní sdružení Èeské republiky 4

5 Kalendáø 2007 Slovo úvodem Publikace FOLKLORNÍ AKCE V ÈESKÉ REPUBLICE 2007 PØEHLED A INFORMACE Vám, vážení vedoucí, èlenové souborù, kulturní pracovníci i veøejnosti, pøináší od roku 1992 již pošestnácté ucelený soubor shromáždìných aktuálních dat o poøádaných folklorních akcích v roce Po mnoho let poèet uvádìných akcí v této publikaci narùstal; v roce 2000 jsme informace zjednodušili, tím, že jsme upustili od uvádìní širších anotací. Ponechali jsme jen informace základní a pro uživatele publikace nejdùležitìjší: údaj o akci (datum, název a místo konání), krátkou anotaci, pøíjmení a jméno kontaktního poøadatele a jeho telefonní èíslo. U této praxe, která se osvìdèila, a Vám umožòuje osobnì se kontaktovat na poøadatele a od nich získat aktuální informace, zùstáváme i pøi vydání pro rok Kalendáø pøináší informace o akcích, které jejich poøadatelé nahlásili písemnou formou vydavateli do poloviny mìsíce øíjna Dìkujeme všem, kteøí reagovali na termín naší uzávìrky a zaslali své podklady. Na tomto termínu uzávìrky musíme trvat. Podrobné informace o programu a poøadech jednotlivých folklorních festivalù a slavností mùžete vyhledat na internetových stránkách Folklorního sdružení ÈR na adrese: kde získáte také informace o èinnosti mnoha našich èlenských folklorních souborù. František Synek místopøedseda FoS ÈR redaktor publikací edièní øady sdružení Další informace k folklorním akcím a poøadùm Vám sdìlíme na naší adrese: FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ÈESKÉ REPUBLIKY Senovážné námìstí 24, Praha 1 Tel , , Fax ,

6 2. ledna Kalendáø 2007 KALENDÁØ FOLKLORNÍCH AKCÍ V ÈESKÉ REPUBLICE V ROCE 2007 Leden Výstava betlémù, Klatovy (do ) Výstava tradièních vánoèních jeslièek ve vitrínách vstupní haly muzea. Inf.: Smolík Luboš, tel Výstava Stopy poutníkù, Klatovy (do ) Výstava vìnovaná tradicím poutí, pousteven, zázraèných studánek a lázeòství Klatovska, Sušicka a Horažïovicka. Inf.: Smolík Luboš, tel Veèer tøíkrálový, Øíèany Tematický veèer s povídáním, zpíváním, trochou historie s úèastí dìtského souboru Mikeš. Inf.: Trèka Jan Vít, tel Hanácký bál, Vyškov Tradièní lidová zábava. Inf.: Lžièaøová Marcela, tel Krojový ples, Kostice Tradièní krojový ples, který je poøádán vždy první sobotu v roce. Ples je zahájen pøedtanèením krojované mládeže nìkterou z besed. Inf.: Kuèera Jan, tel Krojový ples, Moravský Žižkov Tradièní lidová taneèní zábava krojovaných. Inf.: viz OÚ Moravský Žižkov Dìtský valašský bál, Frenštát pod Radhoštìm Setkání dìtských valašských (i ostatních) folklorních souborù. Hry, soutìže, výuka tancù. Inf.: Šamánková Jana, tel Tøíkrálové ozvìny, Rožnov pod Radhoštìm Medailon k 20. výroèí úmrtí druhého øeditele Valašského muzea v pøírodì. Inf.: Hasalík Radek, tel Tøíkrálový koncert, Hodonín Lidové písnì a koledy v podání dìtských zpìváèkù a cimbálové muziky. Inf.: DK Hodonín, tel Krojový ples, Lanžhot Tradièní lidová taneèní zábava krojovaných. Inf.: viz OÚ Lanžhot. 6

7 Kalendáø ledna Ples souboru Lúèka, Svatoboøice-Mistøín Spoleèenský ples s pøedtanèením, ukázkami tancù, módní pøehlídkou a tombolou. Inf.: Synek František, tel Krojový ples, Prušánky Tradièní lidová taneèní zábava krojovaných. Inf.: viz OÚ Prušánky Povídám, povídám pohádku, Klatovy (do ) Výstava prací dìtí z výtvarných oborù Domu dìtí a mládeže. Inf.: Smolík Luboš, tel Toulky fotografa Ladova kraje, Øíèany (trvá do ) Fotografická výstava k 85. narozeninám M. Urbana. Inf.: Trèka Jan Vít, tel Košt zelí, Hovìzí Tradièní ochutnávka zelí a výrobkù ze zelí. Inf.: Koòaøíková Jana, tel Hanácký bál, Olomouc V poøadí již 14. roèník reprezentaèního bálu hanáckých souborù s pøehlídkou kolektivù. Inf.: Èechák Ladislav, tel Hanácký bál, Doloplazy Místní lidová zábava ples s folklorním vystoupením. Inf.: Bílek Miroslav, tel Krojový ples, Poštorná Tradièní místní lidová taneèní zábava. Inf.: Schulz František, tel Krojový ples, Moravský Žižkov Tradièní lidová taneèní zábava krojovaných. Inf.: viz OÚ Moravský Žižkov Krojový ples, Prušánky Tradièní lidová taneèní zábava krojovaných, uspoøádaný v tomto roce již po sedmé, bude zahájen Èeskou nebo Moravskou besedou zatanèenou domácí chasou i pøespolními. Inf.: Hromek Josef, tel Staroèeský bál, Rokycany Souborový bál. Koncert vítìzù soutìže Lidová píseò Inf.: Hirschová Alena, tel Horácký bál, Krahulèí Tradièní lidová zábava s programem. Inf.: Novák Jaroslav, tel

8 26. ledna Kalendáø Folklorní ples, Ševìtín Tradièní lidová zábava s uvítáním hostù dudáckou kapelou Bla áckého souboru, pøedtanèení, bohatá tombola. Inf.: Švejdová Marie, tel Valašský bál, Rusava Tradièní taneèní zábava se slavnostním nástupem krojovaných úèastníkù. Inf.: Hovoøák Miroslav, tel Valašský bál, Rožnov pod Radhoštìm Tradièní lidová taneèní zábava. Inf.: Dobrovolný Petr, Krojový ples, Šardice Tradièní krojový ples s dechovou hudbou Šardièanka a pøedtanèením Èeské besedy. Inf.: Lhota Petr, tel Krojový ples, Nový Poddvorov Tradièní lidová taneèní zábava krojovaných. Inf.: viz OÚ Nový Poddvorov Lašský bál, Ostrava Proskovice Tradièní lašský bál se dvìma cimbálovými muzikami, slavnostním zahájením a pùlnoèním pøekvapením. Inf.: Zavidèáková Vìra, tel Košt slivovice, Hovìzí Ochutnávka slivovice a dalších pálenek, Inf.: Koòaøíková Jana, tel Dolòácký krojový ples, Svatoboøice-Mistøín Tradièní lidová zábava s pøedtanèením Moravské besedy. Inf.: Marada Rostislav, tel Dìtský krojový ples, Stará Bøeclav Taneèní zábava pro dìti v krojích z regionu Podluží a okolí spojená s výukou tancù. Inf.: Mrázková Eva, tel Únor Toulky fotografa Ladova kraje, Øíèany (trvá do ) Fotografická výstava k 85. narozeninám M. Urbana. Inf.: Trèka Jan Vít, tel Povídám, povídám pohádku, Klatovy (do ) Výstava prací dìtí z výtvarných oborù Domu dìtí a mládeže. Inf.: Smolík Luboš, tel

9 Kalendáø února Výstava Stopy poutníkù, Klatovy (do ) Výstava vìnovaná tradicím poutí, pousteven, zázraèných studánek a lázeòství Klatovska, Sušicka a Horažïovicka. Inf.: Smolík Luboš, tel Ples mìsta a Slováckého roku, Kyjov Tradièní lidová zábava. Inf.: Procházková Jana, tel Národní krojový ples, Žïár nad Sázavou Jubilejní 10. roèník krojového plesu Folklorního sdružení ÈR, tentokrát zamìøený na domácí a hostitelský region Horácko. Inf.: Michálek Ladislav, tel Krojový ples, Moravský Žižkov Tradièní lidová taneèní zábava krojovaných. Inf.: viz OÚ Moravský Žižkov Krojový ples, Moravská Nová Ves Tradièní lidová taneèní zábava krojovaných. Inf.: viz OÚ Moravská Nová Ves Lašský bál souboru Ostravica, Frýdek - Místek Tradièní folklorní bál s pøedtanèením, taneèními soutìžemi, domácí kuchyní, pùlnoèním pøekvapením, lidovou tombolou a hudebním hostem. Inf.: Škanderová Monika, tel Krojový ples, Ratíškovice V poøadí ji 59. roèník tradièního krojového plesu, na který mají pøístup jen úèastníci v kroji. Inf.: Koplíková Jana, tel Krojový ples, Tvrdonice Tradièní zábava s pøedtanèením Slovácké besedy a za úèasti krojovaných hostí z Podluží. Inf.: Šlichtová Zdena, tel Krojovaný slovácký ples, Brno V poøadí již 57. roèník významného plesu s úèastí krojovaných skupin z Brnìnska a celého Slovácka. Doprovází dechová hudba Dolnìmèanka. Inf.: Štìpánek Václav, tel Valašský bál, Hovìzí Tradièní lidová taneèní zábava s bohatým programem. Inf.: Koòaøíková Jana, tel Dìtský krojový ples, Ratíškovice Dìtský krojový ples za úèasti dìtských folklorních souborù z okolí. Inf.: Koplíková Jana, tel

10 10. února Kalendáø Pošumavský vìneèek, Praha Další roèník reprezentaèního plesu Chodù. Inf.: FoS ÈR, tel Bál valašských souborù, Bystøice pod Hostýnem Historicky první spoleèný bál valašských souborù. Inf.: Stanovský Petr, tel Slavnosti oskeruší, Tvarožná Lhota Akce vìnovaná symbolickému stromu Slovácka oskeruši. Doplnìná bohatým kulturním programem a ochutnávkou výrobkù. Inf.: Hrdoušek Vít, tel Valašský bál, Liptál Vesnický papuèový bál s bohatým programem pøi cimbálové muzice a tombolou. Inf.: Michálek Ladislav, tel Hanácké bál, Tovaèov Tradièní lidová taneèní zábava. Inf.: Ludvová Zdeòka, tel Masopust, Rožnov pod Radhoštìm Obchùzka masopustních masek s pochováváním basy. V poøadí 10. roèník soutìže O nejlepší valašskou klobásu. Inf.: Hlavenková Julie, tel Krojovaný ples, Damboøice V poøadí již pátý krojovaný ples za doprovodu DH Skalièané, CM Mládí, dudácké muziky a s pøedtanèením Slovácké besedy. Inf.: Trumpeš Vilém, tel Dìtský krojový ples, Moravský Žižkov Dìtská taneèní zábava krojovaných. Inf.: viz OÚ Moravský Žižkov Ostatky, Vyškov Tradièní lidová obchùzka. Inf.: Lasovská Anna, tel Putovní cimbál bál, Brumov V poøadí již 3. roèník putovního bálu souboru Dúbrava po dìdinách regionu Valašskokloboucka, jehož souèástí je poøad Jak se pochovávala basa. Inf.: Polách Zdenìk, tel Masopust, Ševìtín Tradièní výroèní lidový zvyk s prùvodem masek a koledníkù obcí a veèerním Masopustním vìneèkem v kulturním domì. Inf.: Švejdová Marie, tel Obchùzka s medvìdem, Velký Týnec Tradièní výroèní lidový zvyk. Inf.: Èechák Ladislav, tel

11 Kalendáø února Vodìní medvìda, Doloplazy Tradièní lidová slavnost s prùvodem masek s medvìdem doloplazskou návsí. Veèení pochovávání basy. Inf.: Bílek Miroslav, tel Valašský bál, Nový Jièín Lidová taneèní zábava s bohatým programem. Inf.: Válek Svatoslav, tel Fašank, Poštorná Tradièní výroèní lidový zvyk s obchùzkou, pochováváním basy a taneèní zábavou pøi dechové i cimbálové muzice. Inf.: Schulz František, tel Pochovávání basy, Opava Tradièní výroèní lidový zvyk. Inf.: Poláková Jaroslava, tel Masopust, Krásná Lípa Tradièní výroèní lidový zvyk s obchùzkou maškar mìstem. Inf.: Semelková Naïa, tel Maškarní bál, Tvrdonice Tradièní lidová masopustní taneèní zábava. Inf.: viz OÚ Tvrdonice Maškarní ples, Lanžhot Tradièní lidová masopustní taneèní zábava. Inf.: viz OÚ Kanžhot Fašanková krojová zábava, Tvrdonice Tradièní výroèní lidový zvyk krojovaných. Inf.: viz OÚ Tvrdonice O dudách a dudácích, Rokycany Tematická pøednáška spojená s ukázkami lidové hry na dudy. Inf.: Brada Vlastimil, tel Výstava k výroèí souboru, Rokycany (do ) Tematická výstava k 40. výroèí vzniku souboru. Inf.: Hirschová Alena, tel Fašaòk, Milotice Tradièní výroèní masopustní lidová taneèní zábava s pochováváním basy. Inf.: Levek Josef, tel Dìtský karneval, Kostice Maškarní karneval pro dìti. Inf.: Úlehlová Pavlína, tel

12 18. února Kalendáø Fašank s pochováváním basy, Moravský Žižkov Tradièní výroèní lidový zvyk s taneèní zábavou krojovaných. Inf.: viz OÚ Moravský Žižkov Masopust, Telè Tradièní masopustní prùvod s maskami a hudbou po Telèi. Inf.: Bártù Vlastimil, tel Fašank, Tvrdonice Tradièní masopustní výroèní lidový zvyk krojovaná zábava s pochováváním basy. Inf.: Šlichtová Zdena, tel Tradièní masopustní koleda, Doudleby Tradièní masopustní výroèní lidový zvyk - ojedinìlá rùžièková koleda typická pro Doudlebsko. Inf.: Dürnfelderová Mirka, tel Fašaòková obchùzka, Kyjov Tradièní výroèní lidový zvyk spojený s obchùzkou masek a krojované chasy s tancem, zpìvem a hudeckou muzikou. Inf.: Pokorák Milan, tel Fašanková zábava, Brno Tradièní zábava, jejíž souèástí je fašankový prùvod masek a pochovávání basy. Inf.: Halašová Alena, tel Fašaòková obchùzka, Svatoboøice-Mistøín Tradièní výroèní lidový zvyk spojený s obchùzkou masek a krojované chasy, která tanèí pod šable. Veèerní beseda u cimbálu s pochováváním basy. Inf.: Marada Rostislav, tel Maškarní merenda, Kostice Tradièní maškarní merenda s vyhodnocením masek. Inf.: Šrámek František, tel Masopust, Opava Tradièní výroèní lidový zvyk. Inf.: Poláková Jaroslava, tel Zlatý Ámos, Praha Finále ankety o nejoblíbenìjšího uèitele Èeské republiky. Inf.: Hrzal Slávek, tel Frenštátský sedmihlásek, Frenštát pod Radhoštìm Soutìžní pøehlídka zpìváèkù valašských písní. Inf.: Šamánková Jana, tel

13 Kalendáø února Moravský ples, Praha Tradièní ples rodákù z Moravy s úèastí cimbálových muzik, souborù a krúžkù. Inf.: Šálová Helena, tel Pochovávání basy, Velký Týnec Tradièní výroèní lidová zábava a zvyk. Inf.: Èechák Ladislav, tel Fašaòk, Hodonín Maškarní prùvod a zábava s pochováváním basy. Inf.: DK Hodonín, tel Fašaòk, Šardice Tradièní lidový výroèní zvyk s dopolední fašankovou obchùzkou a odpoledním pochováváním basy. Inf.: Lhota Petr, tel Tradièní maškarní merenda, Lužice Tradièní lidová masopustní taneèní zábava. Inf.: viz OÚ Lužice. Obecní ples, Nový Poddvorov Místní lidová zábava. Inf.: starosta Kašík, tel Fašankové setkání souborù, Dubòany Místní masopustní slavnost. Inf.: pan Valenta, tel Bøezen Toulky fotografa Ladova kraje, Øíèany (trvá do ) Fotografická výstava k 85. narozeninám M. Urbana. Inf.: Trèka Jan Vít, tel Výstava k výroèí souboru, Rokycany (do ) Tematická výstava k 40. výroèí vzniku souboru. Inf.: Hirschová Alena, tel Výstava Stopy poutníkù, Klatovy (do ) Výstava vìnovaná tradicím poutí, pousteven, zázraèných studánek a lázeòství Klatovska, Sušicka a Horažïovicka. Inf.: Smolík Luboš, tel Ples muzikantù, Hodonín Festival muzikantù s taneèní zábavou. První den. Inf.: DK Hodonín, tel Zpìváèek, Krásná Lípa Oblastní kolo soutìže dìtských zpìvákù lidových písní. Inf.: Semelková Naïa, tel

14 9. bøezna Kalendáø Jarní kvìtinový ples, Krásná Lípa Taneèní zábava, na kterou je podmínkou vstup s kvìtinou. K tanci a poslechu hraje skupina U-Style a lidová hudba souboru Lužièan. Inf.: Semelková Naïa, tel Ples muzikantù, Hodonín Festival muzikantù s taneèní zábavou. Druhý den. Blíže viz: Dìtský karneval, Moravský Žižkov Dìtská taneèní zábava. Inf.: viz OÚ Moravský Žižkov Košt vína, Dolní Bojanovice Oblastní ochutnávka vín. První den. Inf.: OÚ Dolní Bojanovice Košt vína, Dolní Bojanovice Oblastní ochutnávka vín. Druhý den. Blíže viz Otvírání sklepù, Kyjov Tøetí roèník setkání mužských sborù v areálu kyjovských sklepù spojený se zpìvy, koštováním vína a neformálním povídáním nejen o vínì. Jedineèná možnost návštìvy místních sklepù. Inf.: Pokorák Milan, tel Pøehlídka cimbálových muzik, Dubòany Další roèník pøehlídky dìtských cimbálových muzik. Inf.: pan Valenta, tel Z té fryštacké strany, Fryšták Koncipované vystoupení CM Prameny, Pramének, Prameny II. a lidového vypravìèe s autentickými humornými pøíbìhy našich muzikantù. Inf.: Kunstová Vlasta, tel Pøed sušedovym zeleny oøech, Štítina V poøadí již sedmý roèník folklorního setkání. Inf.: Halšková Zuzana, tel Lidová píseò, Rokycany Regionální kolo soutìže dìtských zpìvákù lidových písní. Inf.: Hirschová Alena, tel Koncert vítìzù, Rokycany Koncert vítìzù soutìže Lidová píseò Inf.: Hirschová Alena, tel

15 Kalendáø Výroèí souboru Ondøejnica, Brušperk Koncert všech skupin souboru Ondøejnica a doprovodných cimbálových muzik Ondøejnica, Galán a CM ZUŠ Brušperk, vystoupení bývalých èlenù souboru. Inf.: Zavidèáková Vìra, tel Smrtná nedìla, Vyškov Tradièní výroèní lidový zvyk vynášení Smrtky a vítání jara. Inf.: Pachtová Marie, tel Pøehlídka zpìváèkù Strážnicka, Strážnice Pøehlídka dìtských zpìvákù lidových písní motivující dìti a udržující písòovou tradici ve Strážnici a okolí. Inf.: Adamcová Danuše, tel Pøehlídka dìtských souborù, Frenštát pod Radhoštìm Soutìžní postupová pøehlídka dìtských zpìvákù valašských souborù a tradièní louèení s paní zimou formou vynášení Maøeny. Inf.: Šamánková Jana, tel Opavský skøivánek, Opava Základní kolo soutìže dìtských zpìvákù lidových písní. Inf.: Poláková Jaroslava, tel Zpìváèek Karlovarska, Teplá Soutìžní pøehlídka dìtských zpìvákù lidových písní Karlovarského kraje. Inf.: Kuboušková Vlasta, tel Hudební ples, Øevnice Tradièní ples za doprovodu dìtské lidové muziky Notièky a taneèního orchestru Karavel. Inf.: Koláøová Lenka, tel Jihoèeský zpìváèek, Zvíkovské Podhradí Jihoèeská regionální soutìž dìtských zpìvákù lidových písní. Inf.: Škoch Milan, tel Pøehlídka dìtských souborù, Prostìjov Pøehlídka dìtských folklorních souborù bývalého okresu Prostìjov s postupem do krajského kola. Inf.: Plotz Miloš, tel Hovìzský slavíèek, Hovìzí Pìvecká soutìž dìtí pøedškolního i školního vìku. Inf.: Koòaøíková Jana, tel Vynášení Smrtky, Lanžhot Tradièní výroèní lidový zvyk. Inf.: OÚ Lanžhot bøezna

16 31. bøezna Kalendáø Pøehlídka vín a sýrù, Dolní Bojanovice Místní ochutnávka vín a sýrù. Inf.: OÚ Dolní Bojanovice. Pøehlídka dìtských souborù, Tovaèov Soutìžní pøehlídka hanáckých dìtských folklorních souborù. Inf.: MìÚ Tovaèov, tel Duben Výstava lidového umìní, Pacov Tematická výstava lidové kultury Èeského Horácka. První den. Inf.: Svobodová Vladimíra, tel O malovaný tulipán B. Šebetovské, Stará Bøeclav Jubilejní 20. roèník pøehlídky dìtských zpìvákù regionu Podluží. Inf.: Blažek František, tel Slovácká stuha, Veselí nad Moravou Oblastní soutìžní pøehlídka dìtských zpìvákù lidových písní Veselska. Inf.: Øimák Marcel, tel Vynášení Smrtky, Náklo Tradièní zvyk louèení se zimou komorní vynášení slamìné figuríny symbolizující zimu, její zapálení a vhození do vody. Inf.: Oš ádal Petr, tel Kvìtná nedìle, Rožnov pod Radhoštìm Pobožnost se slavnostním svìcením ratolestí, po skonèení prùvod mìstem do farního chrámu Všech svatých. Inf.: Drápala Daniel, tel Velikonoèní výstava, Hovìzí Zahájení tematické výstavy spojené s pøedvádìním lidových tvùrcù. Inf.: Koòaøíková Jana, tel Výstava Stopy poutníkù, Klatovy (do ) Výstava vìnovaná tradicím poutí, pousteven, zázraèných studánek a lázeòství Klatovska, Sušicka a Horažïovicka. Inf.: Smolík Luboš, tel Výstava lidového umìní, Pacov Tematická výstava lidové kultury Èeského Horácka. Druhý den. Blíže viz: Tvùrèí dílna, Žïár nad Sázavou Ukázky tradièního zdobení perníèkù. Inf. Lièková Dana, 16

17 Kalendáø dubna O hanáckyho kohóta, Prostìjov Soutìžní pøehlídka dìtských zpìváèkù lidových písní regionu Haná s postupem na Celostátní pøehlídku Zpìváèek Inf.: Plotz Miloš, tel Výstava lidového umìní, Pacov Tematická výstava lidové kultury Èeského Horácka. Tøetí den. Blíže viz: Jarní lidové zvykosloví, Opava Výchovný poøad pro žáky základních škol spojený s dílnou lidových øemesel. První den. Inf.: Poláková Jaroslava, tel Výstava lidového umìní, Pacov Tematická výstava lidové kultury Èeského Horácka. Ètvrtý den. Blíže viz: Jarní lidové zvykosloví, Opava Výchovný poøad pro žáky základních škol spojený s dílnou lidových øemesel. Druhý den. Blíže viz: Vynášení Moreny ze vsi, Prušánky Tradièní výroèní lidový zvyk. Inf.: OÚ Prušánky Výstava lidového umìní, Pacov Tematická výstava lidové kultury Èeského Horácka. Pátý den. Blíže viz: Výstava lidového umìní, Pacov Tematická výstava lidové kultury Èeského Horácka. Šestý den. Blíže viz: Velikonoèní jízda, Telè Velikonoèní akce krojová obchùzka - souboru Podjavoøièan. Inf.: Šebesta Aleš, tel Honìní Jidáše, Prostìjov Tradièní velikonoèní obchùzka chlapcù ze souborù Klásek a Kláseèek z Kralic na Hané. Inf.: Plotz Miloš, tel Výstava lidového umìní, Pacov Tematická výstava lidové kultury Èeského Horácka. Sedmý den. Blíže viz: Velikonoce na Valašsku, Rožnov pod Radhoštìm Bílá sobota ve skanzenu. Nabídka velikonoèního zboží, ukázky velikonoèního jídelníèku. První den. Inf. Hlavenková Julie, tel

18 8. dubna Kalendáø Výstava lidového umìní, Pacov Tematická výstava lidové kultury Èeského Horácka. Osmý den. Blíže viz: Velikonoèní výstava, Dolní Bojanovice Tematická výstava historických fotografií obce, obrazù a øezeb. První den. Inf.: Michnová Zdislava, tel Velikonoèní zábava, Lužice Tradièní lidová taneèní zábava. Inf.: OÚ Lužice Velikonoèní zábava s koštem vína, Lanžhot Oblastní ochutnávka vín v rámci taneèní zábavy. Inf.: OÚ Lanžhot Velikonoèní krojová zábava, Dolní Bojanovice Tradièní výroèní lidová zábava. Inf.: OÚ Dolní Bojanovice Velikonoèní krojová zábava, Prušánky Tradièní výroèní lidový zvyk. Inf.: Hromek Josef, tel Velikonoce, Tvrdonice Tradièní výroèní lidový zvyk zábava. Inf.: Šlichtová Zdena, tel Velikonoèní vinotéka s besedou u cimbálu, Kyjov Košt vína spojený s tradièní velikonoèní taneèní zábavou pøi cimbálové muzice. Inf.: Rùžièka Pavel, tel Velikonoce na Valašsku, Rožnov pod Radhoštìm Hod Boží ve skanzenu. Nabídka velikonoèního zboží, ukázky velikonoèního jídelníèku. První den. Inf. Kvapilová Jaroslava, tel Výstava lidového umìní, Pacov Tematická výstava lidové kultury Èeského Horácka. Devátý den. Blíže viz: Velikonoèní výstava, Dolní Bojanovice Tematická výstava historických fotografií obce, obrazù a øezeb. Druhý den. Blíže viz: Velikonoèní koledování s Notièkami, Øevnice Tradièní obchùzka s muzikou a pomlázkami. Inf.: Koláøová Lenka, tel Velikonoce, Tvrdonice Tradièní výroèní lidový zvyk - obchùzka. Inf.: Šlichtová Zdena, tel

19 Kalendáø dubna Velikonoce na Valašsku, Rožnov pod Radhoštìm Èervené pondìlí ve skanzenu. Nabídka velikonoèního zboží, ukázky velikonoèního jídelníèku. První den. Inf. Kvapilová Jaroslava, tel Velikonoèní obchùzka, Svatoboøice-Mistøín Tradièní lidová výroèní obchùzka chasy s hudeckou muzikou, zpìvy a zvyky. Inf.: Marada Rostislav, tel Výstava lidového umìní, Pacov Tematická výstava lidové kultury Èeského Horácka. Desátý den. Blíže viz: Velikonoèní výstava, Dolní Bojanovice Tematická výstava historických fotografií obce, obrazù a øezeb. Tøetí den. Blíže viz: Výstava lidového umìní, Pacov Tematická výstava lidové kultury Èeského Horácka. Jedenáctý den. Blíže viz: Velikonoèní výstava, Dolní Bojanovice Tematická výstava historických fotografií obce, obrazù a øezeb. Ètvrtý den. Blíže viz: Výstava lidového umìní, Pacov Tematická výstava lidové kultury Èeského Horácka. Dvanáctý den. Blíže viz: Velikonoèní výstava, Dolní Bojanovice Tematická výstava historických fotografií obce, obrazù a øezeb. Pátý den. Blíže viz: Výstava lidového umìní, Pacov Tematická výstava lidové kultury Èeského Horácka. Tøináctý den. Blíže viz: Velikonoèní výstava, Dolní Bojanovice Tematická výstava historických fotografií obce, obrazù a øezeb. Šestý den. Blíže viz: Výstava lidového umìní, Pacov Tematická výstava lidové kultury Èeského Horácka. Ètrnáctý den. Blíže viz: Velikonoèní výstava, Dolní Bojanovice Tematická výstava historických fotografií obce, obrazù a øezeb. Sedmý den. Blíže viz:

20 15. dubna Kalendáø Výstava lidového umìní, Pacov Tematická výstava lidové kultury Èeského Horácka. Patnáctý den. Blíže viz: Velikonoèní výstava, Dolní Bojanovice Tematická výstava historických fotografií obce, obrazù a øezeb. Osmý den. Blíže viz: Vítání jara, Štítina Regionální pøehlídka dìtských folklorních souborù a cimbálových muzik. Inf.: Poláková Jaroslava, tel Vìneèek z rozmarýnu, Hodonín Další roèník oblíbené soutìže dìtských zpìvákù slováckých lidových písní. Inf.: DK Hodonín, tel Výstava lidového umìní, Pacov Tematická výstava lidové kultury Èeského Horácka. Šestnáctý den. Blíže viz: Výstava lidového umìní, Pacov Tematická výstava lidové kultury Èeského Horácka. Sedmnáctý den. Blíže viz: Výstava lidového umìní, Pacov Tematická výstava lidové kultury Èeského Horácka. Osmnáctý den. Blíže viz: Beseda u cimbálu, Brno Taneèní zábava spojená s ochutnáváním vína. Inf.: Štìpánek Václav, tel Výstava lidového umìní, Pacov Tematická výstava lidové kultury Èeského Horácka. Devatenáctý den. Blíže viz: Výstava lidového umìní, Pacov Tematická výstava lidové kultury Èeského Horácka. Dvacátý den. Blíže viz: Den folkloru, Pacov Koncert souboru lidových písní a tancù Trnávka. První den. Inf.: Svobodová Vladimíra, tel

21 Kalendáø dubna Festival Poodøí F. Lýska, Proskovice Vystoupení pìveckých a folklorních dìtských souborù v rodišti F. Lýska. Inf.: Zavidèáková Vìra, tel Výstava výtvarníkù, Poštorná Místní tematická výstava prací poštorenských výtvarníkù. První den. Inf.: Schulz František, tel Opavský skøivánek (finále), Opava Finálové kolo soutìže dìtských zpìvákù lidových písní opavského Slezska. Inf.: Poláková Jaroslava, tel Výstava lidového umìní, Pacov Tematická výstava lidové kultury Èeského Horácka. Dvacátý první den. Blíže viz: Den folkloru, Pacov Koncert souboru lidových písní a tancù Trnávka. Druhý den. Blíže viz: Festival Poodøí F. Lýska, Proskovice Vystoupení folklorních souborù v rodišti F. Lýska. Inf.: Zavidèáková Vìra, tel Výstava výtvarníkù, Poštorná Místní tematická výstava prací poštorenských výtvarníkù. Druhý den. Blíže viz: Pøehlídka dìtských souborù, Prostìjov Pøehlídka dìtských folklorních souborù bývalého okresu Prostìjov s postupem do krajské pøehlídky Olomouckého kraje. Inf.: Plotz Miloš, tel Výstava lidového umìní, Pacov Tematická výstava lidové kultury Èeského Horácka. Dvacátý druhý den. Blíže viz: Výstava výtvarníkù, Poštorná Místní tematická výstava prací poštorenských výtvarníkù. Tøetí den. Blíže viz: Výstava výtvarníkù, Poštorná Místní tematická výstava prací poštorenských výtvarníkù. Ètvrtý den. Blíže viz:

22 24. dubna Kalendáø Výstava výtvarníkù, Poštorná Místní tematická výstava prací poštorenských výtvarníkù. Pátý den. Blíže viz: Výstava výtvarníkù, Poštorná Místní tematická výstava prací poštorenských výtvarníkù. Šestý den. Blíže viz: Výstava výtvarníkù, Poštorná Místní tematická výstava prací poštorenských výtvarníkù. Sedmý den. Blíže viz: Výstava výtvarníkù, Poštorná Místní tematická výstava prací poštorenských výtvarníkù. Osmý den. Blíže viz: Výstava výtvarníkù, Poštorná Místní tematická výstava prací poštorenských výtvarníkù. Devátý den. Blíže viz: Èištìní studánek, Øíèany Jarní tradièní akce s hudebním doprovodem. Inf.: Trèková Jitka, tel Regionální pøehlídka dìtských souborù, Rožnov pod Radhoštìm Soutìžní pøehlídka valašských dìtských folklorních souborù. Inf.: Hasalík Radek, tel Stavìní máje, Strážnice Tradièní výroèní lidový zvyk spojený se zahájením výstavní sezóny. Inf.: Horehleïová Ludmila, teol Výstava výtvarníkù, Poštorná Místní tematická výstava prací poštorenských výtvarníkù. Desátý den. Blíže viz: Setkání mužských sborù, Dubòany Další roèník pøátelského pozpívání mužských sborù. Inf.: Macek Josef, tel Stavìní máje, Vyškov Tradièní výroèní lidový zvyk. Inf.: Slámová Ludmila, tel Stavìní máje, Velký Týnec Tradièní výroèní lidový zvyk s taneèní veselicí. Inf.: Èechák Ladislav, tel

23 Kalendáø dubna Taneèky pod májkou, Kamýk nad Vltavou Pøehlídka tancù dìtského souboru Kamýèek a dospìlého souboru Kamýèan. Zakonèení Èeskou besedou se zapojením obèanù. Inf.: Špaèková Jaroslava, tel Stavìní máje, Krásná Lípa Tradièní výroèní lidový zvyk postavení májky a pálení èarodìjnic. Inf.: Semelková Naïa, tel Slet èarodìjnic, Mezice u Nákla Tradièní výroèní lidová veselice s programem pro kostýmované úèastníky s prùvodem, soutìžemi a volnou zábavou. Inf.: Oš ádal Petr, tel Stavìní máje, Kyjov Tradièní výroèní lidový zvyk provádìný krojovanou chasou za doprovodu dechové hudby. Inf.: Procházková Jana, tel Stavìní máje, Svatoboøice-Mistøín Tradièní výroèní lidový zvyk za doprovodu dechové hudby. Inf.: Marada Rostislav, tel Pálení èarodìjnic, Damboøice Tradièní lidový výroèní zvyk. Inf.: tel Pálení èarodìjnic, Dubòany Tradièní lidový výroèní zvyk. Inf.: pan Valenta, tel Otvírání studánek, Žïár nad Sázavou Tradièní lidový jarní zvyk. Inf.: MìÚ Žïár nad Sázavou. Pøehlídka dìtských souborù, Prušánky Nesoutìžní pøehlídka dìtských folklorních souborù Podluží. Inf.: OÚ Prušánky. Mladé Horòácko, Velká nad Velièkou Další roèník dìtského folklorního festivalu. Inf.: pan Pšurný, tel Kvìten Den lidových øemesel, Lužice Tematický program. Inf.: OÚ Lužice. 23

24 1. kvìtna Kalendáø Den lidových øemesel, Moravská Nová Ves Celodenní program na návsi s pestrou nabídkou starých øemesel, vystoupeními folklorních souborù, ochutnávkou krajových specialit i vína. Inf.: Janulíková Martina, tel Stavìní máje, Rožnov pod Radhoštìm Zahájení hlavní sezóny, zpøístupnìní areálu Valašské dìdiny a Mlýnské doliny. Inf.: Kvapilová Jaroslava, tel Výstava Stopy poutníkù, Klatovy (do ) Výstava vìnovaná tradicím poutí, pousteven, zázraèných studánek a lázeòství Klatovska, Sušicka a Horažïovicka. Inf.: Smolík Luboš, tel Prvomájový košt vín, Bzenec Oblastní ochutnávka vín. Inf.: MìÚ Bzenec, tel Støedoèeský folklorní festival, Tuchlovice Každoroèní setkání a vystoupení folklorních souborù (dìtských i dospìlých) Støedoèeského kraje a Prahy a hostù z jiných krajù ÈR i z ciziny v 10 až 12 programech. První den. Inf.: Chochola Bohumil, tel Støedoèeský folklorní festival, Tuchlovice Každoroèní setkání a vystoupení folklorních souborù (dìtských i dospìlých) Støedoèeského kraje a Prahy a hostù. Druhý den. Blíže viz: Støedoèeský folklorní festival, Tuchlovice Každoroèní setkání a vystoupení folklorních souborù (dìtských i dospìlých) Støedoèeského kraje a Prahy a hostù. Tøetí den. Blíže viz: Soutìž verbíøù kyjovského Dolòácka, Vacenovice Další roèník regionální soutìže taneèníkù kyjovského verbuòku. Inf.: Blahušek Miroslav, tel Májové setkání, Opava Vystoupení folklorních souborù. Inf.: Poláková Jaroslava, tel Zpìváèek, Velké Losiny Další, v poøadí již 13. roèník, celostátní soutìže dìtských zpìvákù lidových písní. První den. Inf.: Synek František, tel Otevírání a svìcení pramenù, Luhaèovice Slavnostní zahájení lázeòské sezóny s tradièním prùvodem k jednotlivým pramenùm, slavnostní koncert. První den. Inf.: Petráková Blanka, tel

25 Kalendáø kvìtna Zpìváèek, Velké Losiny Další, v poøadí již 13. roèník, celostátní soutìže dìtských zpìvákù lidových písní. Druhý den. Blíže viz: Otevírání a svìcení pramenù, Luhaèovice Druhý den slavnosti. Beseda u cimbálu s výukou tancù. Blíže viz: Zpìváèek, Velké Losiny Další, v poøadí již 13. roèník, celostátní soutìže dìtských zpìvákù lidových písní. Tøetí den. Blíže viz: Otevírání a svìcení pramenù, Luhaèovice Tøetí den slavnosti. Vlastní slavnost svìcení pramenù, koncert souboru Malé Zálesí. Blíže viz: Den matek, Ratíškovice Slavnostní odpoledne, ve kterém vystoupí soubory místní Osvìtové besedy a jejich hosté. Inf.: Koplíková Jana, tel Poznáváme Valašsko, Rožnov pod Radhoštìm Tematický výchovnì vzdìlávací poøad zamìøený na historii regionu. První den. Inf.: Cviklová Helena, tel Poznáváme Valašsko, Rožnov pod Radhoštìm Tematický výchovnì vzdìlávací poøad zamìøený na historii regionu. Druhý den. Blíže viz: Poznáváme Valašsko, Rožnov pod Radhoštìm Tematický výchovnì vzdìlávací poøad zamìøený na historii regionu. Tøetí den. Blíže viz: Máje a poutì v Ladovì kraji, Øíèany Tematická výstava. Inf.: Trèka Jan Vít, tel Poznáváme Valašsko, Rožnov pod Radhoštìm Tematický výchovnì vzdìlávací poøad zamìøený na historii regionu. Ètvrtý den. Blíže viz: Setkání valašského království, Frenštát pod Radhoštìm Osmý roèník hudebního festivalu s úèastí lidových hudeb karpatského oblouku (ÈR, Slovensko, Polsko). První den. Inf.: Golas Radomír, tel

26 18. kvìtna Kalendáø Špindleráèek slaví, Špindlerùv Mlýn Slavnostní koncert u pøíležitosti 35. výroèí založení souboru. První den. Inf.: Tauchman František, tel Setkání valašského království, Frenštát pod Radhoštìm Osmý roèník hudebního festivalu s úèastní lidových hudeb karpatského oblouku (ÈR, Slovensko, Polsko). Druhý den. Blíže viz: Setkání s tradicí, Jelení Vrchy V poøadí již 8. roèník Slavnosti Schwarzenberského plavebního kanálu. První den. Inf.: Hladík Hynek, tel Špindleráèek slaví, Špindlerùv Mlýn Slavnostní koncert u pøíležitosti 35. výroèí založení souboru. Druhý den. Blíže viz: Soutìž ve verbuòku, Staré Mìsto Regionální soutìž desíti taneèníkù verbuòku a beseda u cimbálu. Inf.: Národopisná slavnost, Praha (Musaion) V dvoudenním programu Národopisné slavnosti se setkají dva významné fenomény lidové výtvarné umìní na artefaktech vybraných národopisných sbírek Národního muzea, instalovaných v obnovených prostorách Letohrádku Kinských a pøedstavení pøedních folklorních souborù z Èech, Moravy a Slezska, v kouzelném prostøedí zrekonstruované Kinského zahrady. První den. Inf.: Rychtová Jana, tel , Koncert Brnìnského Valášku, Brno Vystoupení všech ètyø taneèních skupin a obou cimbálových muzik s tematikou jarního a letního výroèního zvykosloví. Inf.: Halašová Alena, tel Den muzeí, Rožnov pod Radhoštìm Volný vstup do jednoho z areálù muzea. Inf.: Drápala Daniel, tel Setkání s tradicí, Jelení Vrchy V poøadí již 8. roèník Slavnosti Schwarzenberského plavebního kanálu. Druhý den. Blíže viz: Národopisná slavnost, Praha (Musaion) Druhý den Národopisné slavnosti Blíže viz:

27 Kalendáø kvìtna Abeceda øemesel, Strážnice Výchovné tematické poøady pro dìtské návštìvníky strážnického skanzenu. První den. Inf.: Šimša Martin, tel Jihoèeský folklorní festival, Kováøov Další roèník regionálního festivalu jihoèeských folklorních souborù a jejich hostù z jiných regionù ÈR nebo i ze zahranièí doprovázený lidovým jarmarkem, øemeslnými dílnami, divadelním vystoupením a dalším programem. První den. Inf.: Škoch Milan, tel Abeceda øemesel, Strážnice Výchovné tematické poøady pro dìtské návštìvníky strážnického skanzenu. Druhý den. Blíže viz: Festival Poodøí F. Lýska, Stará Ves nad Ondøejnicí Koncert pìveckých sborù. Inf.: Zavidèáková Vìra, tel Jihoèeský folklorní festival, Kováøov Další roèník regionálního festivalu jihoèeských folklorních souborù a jejich hostù z jiných regionù ÈR i ze zahranièí. Druhý den. Blíže viz: Kácení máje, Rusava Místní lidová slavnost s prùvodem k máji, vystoupením a maškarním rejem. Inf.: Hovoøák Miroslav, tel Abeceda øemesel, Strážnice Výchovné tematické poøady pro dìtské návštìvníky strážnického skanzenu. Tøetí den. Blíže viz: Slavnostní koncert, Rokycany Slavnostní koncert k výroèí 40 let vzniku souboru písní a tancù DDM Rokycany. Inf.: Hirschová Alena, tel Májové trhy s folklorem, Telè Øemeslnické trhy spojené s pøehlídkou folklorních souborù. Inf.: Novák Jaroslav, tel Májové zpívání mužských sborù, Prušánky Místní kulturní slavnost s programem sborù. Slavnosti se pravidelnì zúèastòuje deset mužských sborù z Podluží a Horòácka, jejichž èlenové za doprovodu cimbálových muzik písnìmi prezentují svùj region a obce. Akce je spojená s ochutnávkou vín. Inf.: Hromek Josef, tel

28 26. kvìtna Kalendáø Zpívání pod Náklem, Ratíškovice Již 7. roèník setkání mužských sborù v areálu vinných sklepù Slavín. Inf.: Koplíková Jana, tel Festival Poodøí F. Lýska, Stará Ves nad Ondøejnicí Tradièní obecní slavnost konaná na Svatodušní svátky folklorní objíždìní hranic obce spojené s vystoupeními. Inf.: Zavidèáková Vìra, tel Královnièky, Jestøebí u Velké Bíteše Svatodušní obchùzka dívek s obøadními tanci a zpìvy. Obchùzka má kolední ráz se zaèátkem na horním konci dìdiny. Na závìr následuje lidová veselice na výletišti za vesnicí Pod starou lípou. Vystoupení souboru Bítešan a další. Inf.: Svobodová Iva, tel Jihoèeský folklorní festival, Kováøov Další roèník regionálního festivalu jihoèeských folklorních souborù a jejich hostù z jiných regionù ÈR i ze zahranièí. Tøetí den. Blíže viz: Senioøi, Petrov Další roèník kamarádského setkání taneèníkù folklorních souborù a pøátel dobrého vína. Inf.: Pálenská Tatiana, tel Velký redyk, Rožnov pod Radhoštìm Oživené expozice s ukázkami tradièních jarních prací. Inf.: Vlk Radoslav, tel Kácení máje, Rožnov pod Radhoštìm Tradièní výroèní lidový zvyk. Inf.: Hasalík Radek, tel Koncert cimbálových muzik, Hovìzí Setkání muzikantù a jejich spoleèný poøad. Inf.: Koòaøíková Jana, tel Èerven Dìtská Strážnice, Strážnice Jubilejní 25. roèník dìtského folklorního festivalu. První programový den. Inf.: Horehleïová Ludmila, tel

29 Kalendáø èervna Podluží v písni a tanci, Tvrdonice Regionální folklorní festival. V poøadí již 54. roèník s programy dechových hudeb a cimbálových muzik, soutìží o Stárka Podluží, pøehlídkou dìtských i dospìlých regionálních i cizích souborù, zahranièní hosté, bohaté obèerstvení. První programový den Inf.: Šlichtová Zdena, tel Výstava Stopy poutníkù, Klatovy (do ) Výstava vìnovaná tradicím poutí, pousteven, zázraèných studánek a lázeòství Klatovska, Sušicka a Horažïovicka. Inf.: Smolík Luboš, tel Kácení máje, Svatoboøice-Mistøín Tradièní výroèní lidový zvyk. Inf.: Marada Rostislav, tel Folklorní festival, Pardubice a Hradec Králové Prestižní festivalová pøehlídka souborù, jejichž èinnost je zamìøena na zpracování a prezentaci lidového umìní folklorního regionu Èechy. Festival, poøádaný ve dvou mìstech, vychází ze skuteènosti, že specifické rysy èinnosti neprofesionálních folklorních souborù patøí zamìøení na širokou škálu prezentace lidového umìní. Jeho posláním je pøinášet nové pohledy na zpracování, zpùsob prezentace a navázání kontaktù s publikem a to se zøetelem k prostøedí, v jakém by mohlo být pøedvádìno. První den. Inf.: Rychtová Jana, tel , Kácení máje a Svátek folkloru, Krásná Lípa Tradièní výroèní lidový zvyk pokácení májky a vystoupení souboru v rámci Svátku folkloru. Inf.: Semelková Naïa, tel Kácení máje, Kyjov Tradièní výroèní lidový zvyk provádìný krojovanou chasou za doprovodu dechové hudby. Inf.: Procházková Jana, tel Dìtská Strážnice, Strážnice Jubilejní 25. roèník dìtského folklorního festivalu. Druhý programový den. Blíže viz: Podluží v písni a tanci, Tvrdonice Regionální folklorní festival. Druhý programový den. Blíže viz: Folklorní festival, Pardubice a Hradec Králové Druhý den festivalové pøehlídky èeských folklorních souborù. Blíže viz: Slabikáø devatera øemesel, Rožnov pod Radhoštìm Tematický poøad a pøíležitost pro malé i velké vyzkoušet si tradièní øemesla. Inf.: Cviklová Helena, tel

30 3. èervna Kalendáø Pod køenovskó májó, Køenovice Další roèník regionálního folklorního festivalu. První den. Inf.: Kokešová Regina, tel Podluží v písni a tanci, Tvrdonice Regionální folklorní festival. Tøetí programový den. Blíže viz: Folklorní festival, Pardubice a Hradec Králové Tøetí den festivalové pøehlídky folklorních souborù z Èech. Blíže viz: Svátek matek, Fryšták Spoleèné soutìžní zpívání fryštáckých písní s CM Prameny, Pramének, Prameny II spojené se vstupy lidových vypravìèù. Inf.: Kunstová Vlasta, tel Štìpy, Veselí nad Moravou Mezinárodní dìtský folklorní festival. První programový den. Inf.: Pálenská Tatiana, tel Dìtský festival, Liptál Jubilejní 20. roèník dìtského folklorního festivalu. První den zahájení a otevøení výstavy. Inf.: Michálek Ladislav, tel Mìlnický vrkoè, Mìlník Další roèník folklorního a hudebního festivalu. První den. Inf.: Wolfová Alena, tel Horácko zpívá a tanèí, Svìtlá nad Sázavou Další roèník setkání folklorních souborù. První den. Inf.: Pejchalová Eva, tel Štìpy, Veselí nad Moravou Mezinárodní dìtský folklorní festival. Druhý programový den. Blíže viz: Rožnovská valaška, Rožnov pod Radhoštìm Jubilejní 15. roèník festivalu armádních folklorních souborù a 9. roèník pøehlídky skupin historického šermu. První programový den. Inf.: Majkus Jiøí, tel Celostátní pøehlídka dìtských souborù, Jihlava Nesoutìžní forma prezentace rùzných forem a zpùsobù výchovné a umìlecké práce dìtských folklorních souborù a skupin z Èech, Moravy a Slezska. První den. Inf.: Rychtová Jana, tel , 30

31 Kalendáø èervna Dìtský festival, Liptál Další roèník dìtského folklorního festivalu. Druhý den hry dìtí, pøehlídkový program. Blíže viz: Mìlnický vrkoè, Mìlník Další roèník folklorního a hudebního festivalu. Druhý den. Blíže viz: Horácko zpívá a tanèí, Svìtlá nad Sázavou Další roèník setkání folklorních souborù. Druhý den. Blíže viz: Štìpy, Veselí nad Moravou Mezinárodní dìtský folklorní festival. Tøetí programový den. Blíže viz: Rožnovská valaška, Rožnov pod Radhoštìm Jubilejní 15. roèník festivalu armádních folklorních souborù a 9. roèník pøehlídky skupin historického šermu. Druhý programový den. Blíže viz: Setkání s tradicí, Jelení Vrchy Slavnost s tradièním plavením døíví. Inf. Hladík Hynek, tel Staroèeský jarmark, Krásná Lípa Tradièní staroèeský jarmark, který na námìstí probíhá celý den a jehož souèástí jsou ukázky lidových øemesel a bohatý kulturní program. Inf.: Semelková Naïa, tel Dìtské krojové hody, Prušánky Dìtská lidová slavnost. První den. Inf.: OÚ Prušánky Dìtský festival, Liptál Další roèník dìtského folklorního festivalu. Tøetí den hry dìtí, pøehlídkový program. Blíže viz: Mìlnický vrkoè, Mìlník Další roèník folklorního a hudebního festivalu. Tøetí den. Blíže viz: Horácko zpívá a tanèí, Svìtlá nad Sázavou Další roèník setkání folklorních souborù. Tøetí den. Blíže viz: Štìpy, Veselí nad Moravou Mezinárodní dìtský folklorní festival. Ètvrtý programový den. Blíže viz:

32 10. èervna Kalendáø Rožnovská valaška, Rožnov pod Radhoštìm Jubilejní 15. roèník festivalu armádních folklorních souborù a 9. roèník pøehlídky skupin historického šermu. Tøetí programový den. Blíže viz: Dìtské krojové hody, Prušánky Dìtská lidová slavnost. Druhý den. Blíže viz: Celostátní pøehlídka dìtských souborù, Jihlava Druhý den pøehlídky dìtských souborù a skupin. Blíže viz: Kunovské léto, Kunovice Další roèník Dìtského mezinárodního folklorního festivalu. První den. Inf.: MìÚ Kunovice Kunovské léto, Kunovice Další roèník Dìtského mezinárodního folklorního festivalu. Druhý den. Blíže viz: Mezinárodní folklorní festival, Frýdek - Místek Další roèník tradièního pøehlídkového festivalu s úèastí zahranièních i domácích souborù všech vìkových kategorií. První programový den. Inf.: Geryková Eva, tel Kunovské léto, Kunovice Další roèník Dìtského mezinárodního folklorního festivalu. Tøetí den. Blíže viz: Mezinárodní folklorní festival, Frýdek - Místek Další roèník tradièního pøehlídkového festivalu s úèastí zahranièních i domácích souborù. Druhý programový den. Blíže viz: Mezinárodní folklorní festival, Plzeò Další roèník pìtidenního folklorního festivalu s úèastí folklorních souborù z rùzných míst Èeské republiky i zahranièí s prezentací lidové hudby, zpìvu, tance a zvykosloví a øadou doprovodných programù vèetnì jarmarku. První den. Inf.: Vondráèková Michaela, tel Kunovské léto, Kunovice Další roèník Dìtského mezinárodního folklorního festivalu. Ètvrtý den. Blíže viz: Mezinárodní folklorní festival, Frýdek - Místek Další roèník tradièního pøehlídkového festivalu s úèastí zahranièních i domácích souborù. Tøetí programový den. Blíže viz:

33 Kalendáø èervna Mezinárodní folklorní festival, Plzeò Další roèník pìtidenního folklorního festivalu s úèastí domácích i zahranièních folklorních souborù. Druhý den. Blíže viz: Slavnosti pod Zvièinou, Láznì Bìlohrad Další roèník Mezinárodního folklorního festivalu. První den. Inf.: Rychtera Jindøich, tel Festival Poodøí F. Lýska, Stará Ves nad Ondøejnicí Vystoupení souboru Ondøejnica a zahranièního souboru hosta MFF Frýdek Místek. Inf.: Zavidèáková Vìra, tel Kunovské léto, Kunovice Další roèník Dìtského mezinárodního folklorního festivalu. Pátý den. Blíže viz: Mezinárodní folklorní festival, Frýdek - Místek Další roèník tradièního pøehlídkového festivalu s úèastí zahranièních i domácích souborù. Ètvrtý programový den. Blíže viz: Mezinárodní folklorní festival, Plzeò Další roèník pìtidenního folklorního festivalu s úèastí domácích i zahranièních folklorních souborù. Tøetí den. Blíže viz: Slavnosti pod Zvièinou, Láznì Bìlohrad Další roèník Mezinárodního folklorního festivalu. Druhý den. Blíže viz: Festival Poodøí F. Lýska, Stará Ves nad Ondøejnicí Koncert pìveckých sborù v místì pùsobení F. Lýska a vzniku slavných Jistebnických zpìváèkù. Inf.: Zavidèáková Vìra, tel Kunovské léto, Kunovice Další roèník Dìtského mezinárodního folklorního festivalu. Šestý den. Blíže viz: Mezinárodní folklorní festival, Frýdek - Místek Další roèník tradièního pøehlídkového festivalu s úèastí zahranièních i domácích souborù. Pátý programový den. Blíže viz: Mezinárodní folklorní festival, Plzeò Další roèník pìtidenního folklorního festivalu s úèastí domácích i zahranièních folklorních souborù. Ètvrtý den. Blíže viz: Slavnosti pod Zvièinou, Láznì Bìlohrad Další roèník Mezinárodního folklorního festivalu. Tøetí den. Blíže viz:

Folklorní akce v české republice 2008

Folklorní akce v české republice 2008 Folklorní akce v české republice 2008 Kalendář a informace Vydává FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY pro potřeby svých členských souborů, pořadatelů festivalů, kulturních institucí, krajských kanceláří,

Více

Folklorní akce v České republice 2011 Kalendář Folklorního sdružení České republiky. 2010 Folklorní sdružení České republiky

Folklorní akce v České republice 2011 Kalendář Folklorního sdružení České republiky. 2010 Folklorní sdružení České republiky Folklorní akce v České republice 2011 Kalendář Folklorního sdružení České republiky 2010 Folklorní sdružení České republiky Odpovědný redaktor: Kazimír Jánoška Zpracování podkladů: Ivanka Lázniková Fotografie:

Více

Folklorní akce v České republice 2012 Kalendář Folklorního sdružení České republiky. 2012 Folklorní sdružení České republiky

Folklorní akce v České republice 2012 Kalendář Folklorního sdružení České republiky. 2012 Folklorní sdružení České republiky Folklorní akce v České republice 2012 Kalendář Folklorního sdružení České republiky 2012 Folklorní sdružení České republiky Odpovědný redaktor: Kazimír Jánoška Zpracování podkladů: Ivana Lázniková Fotografie:

Více

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 P R O G R A M 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Čtvrtek 24. 6. 2010 9.30-11.30 hod. amfiteátr Bludník Zahraniční pořad pro školy

Více

FOLKLORNÍ AKCE V ČESKÉ REPUBLICE 2010

FOLKLORNÍ AKCE V ČESKÉ REPUBLICE 2010 FOLKLORNÍ AKCE V ČESKÉ REPUBLICE 2010 Kalendář a informace Vydává Folklorní sdružení České republiky pro potřeby svých členských souborů, pořadatelů festivalů, kulturních institucí, krajských kanceláří,

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

www.tuchlovickapout.cz

www.tuchlovickapout.cz brozura_vnitrek 08.indd 1 7.5.2008 5:54:19 brozura_vnitrek 08.indd 2 7.5.2008 5:54:19 Festival se koná pod záštitou hejtmana Støedoèeského kraje Petra Bendla a primátora Statutárního mìsta Kladna Dana

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA CHOREOGRAFIÍ FOLKLORNÍCH SOUBORÙ 23. LISTOPADU 2002 JIHLAVA ÚVODEM Mezi specifické rysy èinnosti souborù patøí zamìøení na širokou škálu prezentace lidového umìní, a to se zøetelem

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

olklor Jana Rychtová tel.: 221 507 964-5, e-mail: rychtova@ipos-mk.cz a Pavlína Èermáková Dìtský a dospìlý folklor celostátní pøehlídky, vzdìlávání

olklor Jana Rychtová tel.: 221 507 964-5, e-mail: rychtova@ipos-mk.cz a Pavlína Èermáková Dìtský a dospìlý folklor celostátní pøehlídky, vzdìlávání 1 CENTRUM DÌTSKÝCH AKTIVIT IPOS-ARTAMA Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 900, fax: 221 507 955, e-mail: artama.dc@ipos-mk.cz, www.ipos-mk.cz/artama Tajemník Centra dìtských aktivit:

Více

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ 2013 7. 9. Charitativní den pro Tichou 10. 9. Den, kdy svítí světlušky - sbírka pro nevidomé 11. 9. Zahájení činnosti Kouzelné hlíny - tvoření pro děti,

Více

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

1 CENTRUM DÌTSKÝCH AKTIVIT NIPOS-ARTAMA Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 900, fax: 221 507 955 e-mail: artama.dc@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz/artama Tajemník Centra dìtských aktivit:

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun)

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun) KALENDÁŘ AKCÍ 2011 BŘEZEN 4.3. Ples ORPA, sál Kulturního domu Ţichlínek 5.3. Loučení se zimou Maškarní karneval na lyţích (Čenkovice) 5.3. Masopustní průvod (Horní Čermná) 5.3. Country bál (KČT Lanškroun)

Více

Výsledky soutěží, hodnocení festivalu

Výsledky soutěží, hodnocení festivalu Výsledky soutěží, hodnocení festivalu Závěry jednání hodnotící komise, udělení cen 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 a 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Cena MFF

Více

Vážení odbìratelé, Kormidlo vám zasíláme ZDARMA.

Vážení odbìratelé, Kormidlo vám zasíláme ZDARMA. Vážení odbìratelé, Kormidlo vám zasíláme ZDARMA. Ušetøíte nám náklady na tisk a poštovné, objednáte-li si bulletin v elektronické podobì. Staèí, když na naši adresu artama.dc@ipos-mk.cz odešlete z vaši

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Pozvánka do Zlínského kraje

Pozvánka do Zlínského kraje Pozvánka na tiskovou konferenci při příležitosti konání veletrhu Regiontour 2015 15. 1. 2015 Pozvánka do Zlínského kraje Zlínský kraj turistický region Východní Morava Východní Morava je regionem s nezaměnitelným

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO A DRAMATIKA 17. celostátní dílna støedoškolské dramatiky a mladého divadla 19. - 22. øíjna 2006, Kulturní støedisko mìsta Bechynì Poøádají: NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvoøivou dramatiku,

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Živé tradice v Regionu Zlínsko

Živé tradice v Regionu Zlínsko Živé tradice v Regionu Zlínsko Zlín - Vizovice - Lípa - Zádveřice-Raková - Lukov Spytihněv - Fryšták - Lukoveček - Luhačovice Vlčková - Držková - Trnava - Kašava Březnice - Slušovice - Všemina Členské

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Seznam periodik v Městské knihovně Hodonín

Seznam periodik v Městské knihovně Hodonín Seznam periodik v Městské knihovně Hodonín DENÍKY B H L M P S Blesk Haló noviny Hodonínský deník Hospodářské noviny Lidové noviny Mladá fronta DNES Právo Sport ČASOPISY 100+1 zahraničních zajímavostí,

Více

Petr Šourek. Tomáš Procházka. Jana Bohutínská Philipp Schenker Daniel Schenk. Šárka Havlíèková

Petr Šourek. Tomáš Procházka. Jana Bohutínská Philipp Schenker Daniel Schenk. Šárka Havlíèková 2009 RADA SDRUŽENÍ Pøedseda Místopøedseda Petr Šourek Tomáš Procházka Èlenové rady Jana Bohutínská Philipp Schenker Daniel Schenk Umìlecká øeditelka Šárka Havlíèková ÈLENOVÉ KRUHU Jiøí Adámek Vladimír

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DÌTSKÁ SCÉNA 2007 Celostátní pøehlídka dìtského divadla Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù 36. roèník 15. - 21. èervna 2007, Trutnov Z povìøení a za finanèního

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO A DRAMATIKA TVORBA - TVOØIVOST - HRA 12. celostátní dílna komplexní estetické výchovy 13. - 16. øíjna 2005, Jevišovice Poøadatel: NIPOS-ARTAMA, spolupoøadatel: Sdružení pro tvoøivou dramatiku

Více

Hledání cesty. 20 let. občanské humanitární sdružení OÁZA HODONÍN. středisko speciálních služeb

Hledání cesty. 20 let. občanské humanitární sdružení OÁZA HODONÍN. středisko speciálních služeb Hledání cesty 20 let občanské humanitární sdružení OÁZA HODONÍN středisko speciálních služeb Představujeme Oázu Touto publikací se Vám pøedstavuje občanské sdružení Oáza Hodonín støedisko speciálních služeb,

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

1 DÌTSKÁ SCÉNA 2007 Celostátní pøehlídka dìtského divadla a Celostátní pøehlídka dìtských recitátorù 36. roèník - 2006/2007 Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury poøádá NIPOS-ARTAMA,

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

KALENDÁRIUM AKCÍ. v České Republice. v roce 2011

KALENDÁRIUM AKCÍ. v České Republice. v roce 2011 KALENDÁRIUM AKCÍ v České Republice v roce 2011 Folklorní festivaly a národopisné slavnosti Členské festivaly CIOFF ČERVEN 15. - 19. 6. Plzeň 15. ročník Mezinárodního folklorního festivalu 13. - 19. 6.

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

CONGRESS MAN NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA CERVEN 2011. Vážení ètenáøi,

CONGRESS MAN NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA CERVEN 2011. Vážení ètenáøi, CERVEN 2011 CONGRESS MAN NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA Vážení ètenáøi, v èervnovém èísle jsme pro Vás pøipravili nìkolik zajímavých zpráv. Nabídneme Vám informace o nejrùznìjších akcích, které se

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Budějovická 73 140 00 Praha 4 tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet: www.konzument.cz

Více

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_488 Masopust S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 10. 2. 2013 Datum pilotáže: 19. 2. 2013 Metodika: Žáci s ledují obráz ky, učitel popř. ž ácičtou doplňující

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Region Podluží DSO: Rozpočtový rok: 2014

Region Podluží DSO: Rozpočtový rok: 2014 Region Podluží Náměstí 177, 691 51, Lanžhot, IČ: 69650284 www.podluzi.cz mail: info@podluzi.cz tel: +420 777 328 052 DSO: Region Podluží Rozpočtový rok: 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 1. Plnění rozpočtu příjmů a

Více

ZÁVÌREÈNÁ ZPRÁVA. 7 lokací: La Fabrika, RockOpera Praha, Klub Mecca, Mollo 22, ExpoGalerie, hotel Extol Inn a Megapixel.

ZÁVÌREÈNÁ ZPRÁVA. 7 lokací: La Fabrika, RockOpera Praha, Klub Mecca, Mollo 22, ExpoGalerie, hotel Extol Inn a Megapixel. Veletrh a festival souèasné fotografie 19. 10. 2013 www.fotoexpo.cz ZÁVÌREÈNÁ ZPRÁVA Veletrh a festival souèasné fotografie FOTOEXPO 2013 úspìšnì probìhl na sedmi lokacích v Praze - Holešovicích. Za nádherného

Více

ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012

ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012 ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012 Vážené delegátky, vážení delegáti, vážení hosté, dámy a pánové, za uplynulých dva

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

KALENDÁRIUM AKCÍ. v České republice. v roce 2015

KALENDÁRIUM AKCÍ. v České republice. v roce 2015 KALENDÁRIUM AKCÍ v České republice v roce 2015 Folklorní festivaly a národopisné slavnosti Členské festivaly CIOFF ČERVEN 3. - 7. 6. Plzeň 19. ročník Mezinárodního folklorního festivalu 15. - 21. 6. Kunovice

Více

VELKOPAVLOVICKÉ VINOBRANÍ 2013 slibuje dobré víno, burčák i zábavu ve dnech 30. - 31. srpna 2013

VELKOPAVLOVICKÉ VINOBRANÍ 2013 slibuje dobré víno, burčák i zábavu ve dnech 30. - 31. srpna 2013 VELKOPAVLOVICKÉ VINOBRANÍ 2013 (30.8. a 31.8.2013) VELKOPAVLOVICKÉ VINOBRANÍ 2013 slibuje dobré víno, burčák i zábavu ve dnech 30. - 31. srpna 2013 slavnost pořádá Město Velké Pavlovice Město Velké Pavlovice

Více

Usnesení č. 3/184 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 4 Strana 1

Usnesení č. 3/184 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 4 Strana 1 Počet stran přílohy: 4 Strana 1 Pořadník náhradních žadatelů na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 Mikulčice 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Velikonoční trhy 2010 Program na Staroměstském náměstí 20. 3. 2010 11. 4. 2010 a o víkendech na Václavském náměstí

Velikonoční trhy 2010 Program na Staroměstském náměstí 20. 3. 2010 11. 4. 2010 a o víkendech na Václavském náměstí Velikonoční trhy 2010 Program na Staroměstském náměstí 20. 3. 2010 11. 4. 2010 a o víkendech na Václavském náměstí STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ Velikonoční DĚTSKÁ STAROMĚSTSKÁ DÍLNIČKA V rámci Velikonočních trhů

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK ZPRÁVA VÝROÈNÍ 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265,

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Budějovická 73 140 00 Praha 4 tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet: www.konzument.cz

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

určeny dětem popřípadě s dospělých (např. rodičů). MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA v HRADCI KRÁLOVÉ DOPRAVNÍ PODNIK města HRADCE KRÁLOVÉ, a.s.

určeny dětem popřípadě s dospělých (např. rodičů). MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA v HRADCI KRÁLOVÉ DOPRAVNÍ PODNIK města HRADCE KRÁLOVÉ, a.s. Š od 9.. 5 7 8 adresa Pouchovská, Hradec Králové, tel.: 95 9, fax 95 5 55 www.dpmhk.cz e-mail: info@dpmhk.cz informace: 95 5 Sobota Poznámky: Nástup pøedními dveømi: v pracovní den od : do :. V sobotu,

Více

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA v HRADCI KRÁLOVÉ

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA v HRADCI KRÁLOVÉ 4 6 8 9 4 6 adresa Pouchovská, Hradec Králové, tel.: 49 9, fax 49 44 4 www.dpmhk.cz e-mail: info@dpmhk.cz informace: 49 Sobota 8 8 8 8 Poznámky: Nástup pøedními dveømi: v pracovní den od : do 4:. V sobotu,

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY Luboš Kala 19. 3. 2013 Nadace Partnerství Pomáháme lidem chránit a zlepšovat jejich životní prostředí. Jakou formou pomáháme? Udělováním grantů Inspirací dobrými příklady Poskytováním

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace 696 31 Bukovany 132 Kontakt: zs.bukovany@seznam.cz

Více