ZÁKLADY FYZIOTERAPIE A VYŠETŘOVACÍ METODY I. Autor: PhDr.Eva Buchtelová, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADY FYZIOTERAPIE A VYŠETŘOVACÍ METODY I. Autor: PhDr.Eva Buchtelová, Ph.D."

Transkript

1 ZÁKLADY FYZIOTERAPIE A VYŠETŘOVACÍ METODY I Autor: PhDr.Eva Buchtelová, Ph.D.

2 Obsah 1. Úvod do předmětu, vymezení základních pojmů 2. Anamnéza 3. Dechová gymnastika 4. Aktivní pohyb, druhy svalových kontrakcí 5. Kondiční cvičení 6. Pasivní pohyb 7. Polohování 8. Reedukace posturálních funkcí

3 1 Úvod do předmětu, vymezení základních pojmů Rehabilitace koordinované a plynulé úsilí společnosti s cílem sociální integrace jedince - Zahrnuje zdravotnickou, vzdělávací, pracovní, sociální, technickou, kulturní, legislativní, ekonomickou, organizační, politickou problematiku Jednotlivé obory léčebné rehabilitace - základní pojmy fyzioterapie fyziatrie fyzikální terapie balneoterapie balneologie ergoterapie rehabilitační inženýrství myoskeletární medicína Klasifikace funkční schopnosti, disability a zdraví disease nemoc impairment porucha disability omezený výkon handicap participation - společenské znevýhodnění Preventivní funkce rehabilitace primární sekundární terciální

4 2 Anamnéza Rozhovor mezi lékařem, fyzioterapeutem, ergoterapeutem a nemocným Důležité vytvořit vztah důvěry a spolupráce Zásady: Přiměřená intimita (mezi čtyřma očima) Rozhovor nesmí být rušen zevními vlivy NO- obsahuje vylíčení změny zdrav. stavu, které vedly k vyhledání pomoci OA- dětské nemoci, dospívání, úrazy, operace, zvyky (kouření, alkohol),fyziol.fce, u žen porody a potraty,mc, menarché- někdy se udává (GA) RA- zahrnuje zdr. stav rodičů, souroz., dětí PA-ŠA - zahrnuje současné postavení v zaměstnání, školním vzdělávání a kvalifikace SA- bytová situace, zájmy, finanční situace FA léky AA - alergie Subjektivní příznaky Bolest- intenzita o charakter o lokalizace Únava Nechutenství Žízeň Hlad Poruchy spánku Nauzea Palpitace Závrať - vertigo Svědění - pruritus Pálení žáhy Objektivní příznaky

5 Objevují se nezávisle na pocitech pacienta: Poruchy vědomí Poloha nemocného Poruchy hybnosti Výraz tváře Dušnost Kašel Hemoptýza Hemoptoe Poruchy polykání - dysfagie Zvracení vomitus Hematemeza Škytavka - singultus Defekace Močení Kůže Otok Krátkodobý léčebně rehabilitační plán (nepřesahuje dobu léčby delší než 3 měsíce či dobu léčby v konkrétním zařízení) Dlouhodobý léčebně rehabilitační plán

6 3 Dechová gymnastika Účely dechové gymnastiky: onem. postihuje bronchiální strom nebo plicní parenchym snížení plicní ventilace zklidnění, snížení tepové frekvence nácvik správného reflexu dýchání nikdy násilně nezasahujeme do rytmu pacientova dýchání, nevelíme a imperativně neřídíme prvky dechové gymnastiky vždy se řídíme principem individuálního přístupu k pacientovu dýchání a neustále klademe důraz na edukační a instruktážní část fyzioterapie Mechanika dýchání Obr. 1 Mechanika dýchání Zdroj. Kapandji 1987 Vdech a výdech Dýchací pohyby obecně zabezpečuje dýchací svalstvo a některé další orgány. Známe rozličné způsoby, jak do plic dostat čerstvý vzduch. U člověka a jiných savců se vyvinulo dýchání při negativním tlaku. U člověka je nitrohrudní tlak při vdechu i výdechu negativní vůči atmosférickému tlaku (při maximálním výdechu může být pozitivní). Konkrétní hodnoty u člověka jsou přibližně -0,8 kpa při vdechu a -

7 0,33kPa při výdechu. Vzduch je při tomto způsobu do plic tažen, nikoliv tlačen. Rozdíl mezi max. nádechem a max. výdechem se nazývá vitální kapacita. Dýchací svaly savců Dýchací svaly mění objem hrudního koše, načež se roztahují plíce. Plyn se vždy přesouvá z místa vyššího tlaku do nižšího tlaku, a proto je vzduch nasáván do plic. Naopak při výdechu se objem plic zmenší a vzduch je vytlačen ven. Dýchací svaly se rozdělují na inspirační (vdechové) a na exspirační (výdechové), obě skupiny ještě na základní a na pomocné (pomocné jsou aktivní jen při zvýšené zátěži). Mezi vdechové svaly patří zejména bránice, která se při stahu vyklenuje do dutiny břišní, čímž prodlužuje podélnou osu hrudníku (obr.1). Inervována je prostřednictvím bráničního nervu. Dále se ve větší míře uplatňují zevní mezižeberní svaly) (zdvihají žebra) a šikmé svaly (musculi scaleni, uplatňují se při zvýšené intenzitě dýchání). Také zdvihač hlavy (Musculus sternocleidomastoideus) zvedá částečně hrudní koš. Naopak při výdechu Při nezvýšeném dýchání je základním mechanismem výdechu pasivní retrakce plic a hrudníku vlastní tíhovou silou, případně potenciální elastickou sílou hrudníku a plic. Proto se v klidu neúčastní výdechu žádné svaly. Při zvýšené zátěži se uplatňují svaly pomocné, jako svaly tzv. břišního lisu, které táhnou bránici nahoru. Břišní lis tvoří přímý sval břišní, vnější a vnitřní šikmý sval břišní, příčný sval břišní aj. Dále se v tomto procesu mohou uplatnit vnitřní mezižeberní svaly, které táhnou žebra dolů (obr.2 a 3). Obr.2 Dýchací svaly Obr.3 Bránice Zdroj. Čihák 2001 Zdroj. Čihák 2001 Řízení dýchání - Dýchací centra Dýchací svaly u člověka jsou inervovány motoneurony umístěnými v C4-C8 a Th1-Th7 (v 1. až 8. krčním míšním segmentu a v 1. až 7. hrudním míšním segmentu). Těmto motoneuronům je nadřazené tzv. dýchací centrum v prodloužené míše. To je tvořeno dvěma skupinami neuronů, jež se navzájem inhibují: Jedna skupina, aktivní při vdechu, inhibuje druhou skupinu

8 aktivní při výdechu a naopak. (Toto dýchací centrum také reaguje zvýšením frekvence v důsledku zvýšených potřeb organismu při tělesné zátěži.) Dýchacímu centru v prodloužené míše je nadřazena retikulární formace v prodloužené míše, která moduluje činnost dýchacího centra na základě aferentních signálů z periferních receptorů prostřednictvím různých zpětných vazeb a také signálů z vyšších etáží mozku. Na rozdíl od ovlivnění činnosti srdce je možné do dýchání zasahovat i vědomě: Je možné zadržet dech, ovlivnit rychlost dýchání apod. Daleko významnější však v tomto ohledu jsou automatické mechanismy, které řídí dýchání samostatně. Jejich chod zajišťuje především autonomní nervová soustava. Dýchání je úzce spjato s činností oběhové soustavy. Je také ovlivněno např. kašlacím a kýchacím reflexem, polykáním, zíváním, mluvením, zpíváním a různými emočními a psychickými vlivy. Polohy těla a jejich vliv na dýchání Stoj Sed vzpřímený se spuštěnými bérci na lůžku Sed dětský Leh na zádech Leh na břiše Leh na boku Šikmé plochy Paže v bok Paže v úrovni hlavy Rozdělení dechové gymnastiky 1. základní 2. speciální - dýchání statické dýchání dynamické dýchání vědomě prohloubené Statická dechová gymnastika má za cíl obnovit základní dechový vzor a vychází z dechové průpravy. Procvičuje dechové a pohybové funkce mimických svalů obličejové části hlavy a udržuje horní cesty dýchací v optimálním stavu, volné a otevřené pohodlně se posadit (někdy i před zrcadlo) vysmrkat se a odstranit (vyplivnout) případné hleny korekční práce s držením těla. Dynamická dechová gymnastika dechové pohyby hrudníku a břišní stěny doprovázeny pohyby končetin

9 pohyby jsou energeticky náročné a začíná se postupně uplatňovat mechanismus adaptace na tělesnou zátěž každý cvik vyžaduje plné soustředění, pomalé a přesné provedení následuje vdech nosem, ústa jsou zavřena, vdech může být provázen pohybem končetin na konci inspiria je vdechová asi jednovteřinová pauza pokračuje uvolněný výdech ústy, který se plynule prodlužuje a je doprovázen výdechovým pohybem hrudníku, pacient si v duchu počítá do tří vteřin (3X21, slovně: jednadvacet, jednadvacet, jednadvacet) těla na konci výdechu je třívteřinová výdechová pauza a krátké setrvání v konečné poloze pohybu následuje relaxační návrat do odpočinkové polohy se spontánním dýcháním, celkovým uvolněním a vnímáním pocitu relaxace po ukončení cviku a volního dýchání Lokalizovaná DG- vědomě prohloubené horní hrudní střední hrudní dolní hrudní horní hrudní dýchání vleže na zádech Obr. 4 Poloha vleže na zádechhorní hrudní Zdroj: vlastní fotodokumentace Obr. 5 Poloha vleže na zádechhorní hrudní s odporem terapeuta Zdroj: vlastní fotodokumentace

10 střední hrudní dýchání poloha vleže na zádech Obr. 6 Poloha vleže na zádechstřední hrudní Zdroj: vlastní fotodokumentace Obr. 7 Poloha vleže na zádechstřední hrudní s odporem terapeuta Zdroj: vlastní fotodokumentace dolní hrudní dýchání Obr. 8 Poloha vleže na zádechdolní hrudní Zdroj: vlastní fotodokumentace horní a střední hrudní dýchání poloha vleže na boku Obr. 9 Poloha vleže na bokuhorní a střední hrudní Zdroj: vlastní fotodokumentace Obr. 10 Poloha vleže na bokuhorní a střední hrudní s odporem terapeuta Zdroj: vlastní fotodokumentace střední hrudní dýchání vleže na břiše Obr. 11 Poloha vleže na břišestřední hrudní Zdroj: vlastní fotodokumentace Obr. 12 Poloha vleže na břišestřední hrudní s odporem terapeuta Zdroj: vlastní fotodokumentace

11 dolní hrudní dýchání vleže na břiše Obr. 13 Poloha vleže na břišedolní hrudní Zdroj: vlastní fotodokumentace Obr. 14 Poloha vleže na břišedolní hrudní s odporem terapeuta Zdroj: vlastní fotodokumentace Obr. 15 Protizáchvatová poloha Zdroj: vlastní fotodokumentace Obr. 16 Relaxační poloha Zdroj: vlastní fotodokumentace

12 4 Aktivní pohyb, druhy svalových kontrakcí Pojmy Pohybový systém Svalový systém Axiální systém Lokomoční systém Manipulační systém Svalová kontrakce Základní vlastnost svalu: svalová kontrakce udržování tonu Druhy svalových kontrakcí Izometrická kontrakce svalová činnost, při které se nevykonává pohyb a vzdálenost začátků od úponů svalu se nemění při této činnosti se nemění délka svalu, ale mění se napětí. Dynamická kontrakce (izotonická) aktivace svalová činnost, při které se mění vzdálenost začátků a úponů svalu a napětí ve svalu je přibližně během celé činnosti stejné nebo se výrazně mění. koncentrická (zkrácení svalu) - akcelerace Při KK se svaly zkracují. Kosterní svaly se mohou zkrátit o 30 až 50% jejich klidové délky, některé však až o 70%. excentrická (natažení svalu) - decelerace kosterní sval není schopen se sám od sebe protáhnout příčinou protažení svalu při excentrické kontrakci je vždy jiný sval (antagonista) nebo nějaká vnější síla

13 Vymezení dalších pojmů koaktivace kokontrakce Rozdělení svalů agonista antagonista synergista svaly fixační svaly neutralizační Pohyb dle energetické náročnosti kyvadlové švihové tahové, vedené proti odporu Druhy pohybu pohyb v představě pohyb pasivní pohyb v odlehčení ( asistovaný) pohyb aktivní pohyb proti odporu strečink postfacilitační strečink postizometrická relaxace - PIR rytmická stabilizace - RS Svalové smyčky svalová smyčka je princip činnosti složitého řízení úmyslného pohybu tvoří skupina svalů upínající se na dvě vzdálená pevná místa

14 svaly a skupiny jsou navázané tvoří dynamické spojení, které pracují tak koordinovaně, aby byla splněná nosná struktura pohybu Obr. 17 Příklad svalové smyčky Zdroj: Kapandji 1987 Svalové řetězce ve svalové činnosti kromě potřeby koordinace v každé mikrofázi existuje i koordinace mezifázová. Jednotlivé mikrofáze tvoří mezifáze proces je založen na činnosti jednotlivých svalů, svalových skupin a svalových smyček Obr. 18 Příklad svalového řetězce Zdroj: Kapandji 1987 Kinematický řetězec řetězce otevřené (poslední článek je volný, neobsahuje smyčku) řetězce zavřené (není volného konce)

15 5 Kondiční cvičení Psychická a fyzická kondice Skupinové cvičení lázně, léčebny, domovy důchodců Individuální většinou na lůžku Cíl kondičního cvičení: Aktivace klienta Udržet rozsah pohybu v nepostižených kloubech Bránit plicním a cévním komplikacím Udržet či zlepšit sílu svalovou Dlouhodobě připravovat na vertikalizaci, zlepšit regenerační a reparační procesy Podporovat peristaltiku Ovlivňovat psychiku (emoční cviky, rychlostní cviky, pomůcky) Zařadit cviky nervosvalové koordinace Skladba cvičební jednotky Úvod příprava na zátěž Hlavní část splnit cíl KC Závěr uklidnění organismu Zásady příprava klienta a prostředí cvičit dle názvosloví a diagnóz klienta splnit cíl KC zatížit, ale nepřetížit klienta (TF, DF) předvádět cvičení zrcadlově, opravovat, vést slovně hlasitě a srozumitelně nezesměšňovat zatížení je postupné u gerontů využíváme jednoduchých povelů

16 Kondiční cvičení-chirurgie a traumatologie po úrazech po operacích-břišních-hrudních-mozku kardiochirurgie neurochirurgie spondylochirurgie Kondiční cvičení-ortopedie po úrazech po operacích kostí kloubů a končetin páteře- hrudníku - měkkých struktur, svalů a šlach Kondiční cvičení-gynekologie a porodnictví předoperační příprava po porodech spontánní sekcí/operační postup po operacích-vstupní cesta břišní Kondiční cvičení-ve vnitřním lékařství předoperační příprava po operacích konzervativní léčba kardiovaskulární choroby ICHS IM i po operacích GIT endokrinologická onemocnění urologická onemocnění -i po operacích

17 6 Pasivní pohyb pohyb, který vykonává jiná osoba nebo přístroj za naprosté relaxace svalstva pacienta pohyb se dělá s uvolněným svalstvem do pocitu bolesti často prováděn za současného tahu do dálky Účel pasivního pohybu: udržet nebo zvětšit kloubní pohyblivost (RP) protáhnout zkrácené svaly nedovolit vzniku kontraktur facilitace - stimulace Dle doby trvání stálý permanentní přerušovaný intermitentní opakovací PFS Zásady pasivního pohybu: správný úchop správná fixace provádět pomalu trakce 5-7x kát opakovat udržet RP 10-15x -při kontrakturách 2-3x denně FLEXE v ram.kl. RP : 90 st. bez souhybu lopatky 150 st. souhyb lopatky a VR ram.kl. 180 st. pohyb páteře, napřímení Th kyfóz Poloha: leh na zádech

18 Fixace: pletenec ramenní shora EXTENZE v ram.kl. RP : 20 st. bez souhybu lopatky 40 st. souhyb lopatky Poloha: leh na břiše Fixace: pletenec ramenní shora ABDUKCE v ram.kl. RP : 90 st. bez souhybu lopatky 150 st. souhyb lopatky a ZR ram.kl. 180 st. pohyb páteře, napřímení Th kyfózy Poloha: leh na zádech Fixace: pletenec ramenní shora HORIZONTAĹNÍ ADDUKCE v ram.kl. RP : st. Poloha: leh na zádech ( ram.kl.-abd, loket-flexe 90 st., předloktí v PRO) Fixace: pletenec ramenní shora EXTENZE v ABDUKCI v ram.kl. RP : 30 st. Poloha:leh na břiše ( ram.kl.-abd 90 st., loket-flexe 90 st., předloktí v PRO) Fixace: pletenec ramenní shora ZEVNÍ a VNITŘNÍ ROTACE v ram.kl. RP : 90 st. Poloha: leh na břiše ( ram.kl.-abd 90 st., loket-flexe 90 st., předloktí v PRO) leh na zádech ( ram.kl.-abd 90 st., loket-flexe 90 st., Fixace: pletenec ramenní shora FLEXE v loket.kl. RP : 140 st. dle stavu svaloviny Poloha: leh na zádech Fixace: pletenec ramenní zepředu na dolním konci humeru EXTENZE v loket.kl. RP : 0 st. dle stavu svaloviny Poloha: leh na zádech, leh na břiše Fixace: pletenec ramenní zepředu na dolním konci humeru

19 PRONACE a SUPINACE RP : 90 st. Poloha: leh na zádech, (ram. v ADD, loket- flexe 90 st.,předloktí ve střed. postavení, palec vzhůru) Fixace: oba epikondyly humeru DORSÁLNÍ FLEXE ( extenze) RP : 90 st. s uvolněnými prsty Poloha: sed (předloktí v PRO, ruka mimo podložku) leh na zádech Fixace: nad zápěstím PALMÁRNÍ FLEXE ( flexe) RP : 90 st. s uvolněnými prsty Poloha: sed (předloktí v PRO, ruka mimo podložku) leh na zádech Fixace: nad zápěstí RADIÁLNÍ DUKCE (abdukce) RP : 30 st. Poloha: sed (předloktí v PRO, ruka na podložce) leh na zádech Fixace: nad zápěstím ULNÁRNÍ DUKCE (addukce) RP : st. Poloha: sed (předloktí v PRO, ruka na podložce) leh na zádech Fixace: nad zápěstím FLEXE v MP kloubech Poloha: sed, leh na zádech (předloktí ve středním post., ruka na podložce) Fixace: hlavičky metakarpů KLOUB METACARPOPFALANGOVÝ ABDUKCE Poloha: sed, leh na zádech ruka v PRO OPOZICE a REPOZICE nacvičujeme současně s malíkem, držení na hlavičkách 1. phalangu

20 FLEXE v kyčel. kl. RP : 130 st. ohnuté koleno 90 st. natažené koleno Poloha:leh na zádech Fixace: hřeben kosti kyčelní EXTENZE v kyčel. kl. RP : 15 st. Poloha:leh na břiše (nohy mimo podložku) Fixace: os sacrum ABDUKCE v kyčel. kl. RP : 45 st. Poloha:leh na zádech (necvičená DK v mírné ABD stabilizace pánve), cvičená DK ve středním postavení Fixace: hřeben kosti kyčelní ADDUKCE v kyčel. kl. RP : 30 st. Poloha:leh na zádech (necvičená DK v ABD stabilizace pánve)- pohyb k neměřené DK přes střední čáru, cvičená DK ve středním postavení Fixace: hřeben kosti kyčelní ZEVNÍ a VNITŘNÍ ROTACE v kyčel. kl. RP : 45 st. Poloha: leh na zádech, natažené DK mírně roznožené - válení flexe v kol. a kyčel. kl, druhá DK natažena cvičená DK flekt. v kol. kl. visí mimo podložku, necvičená DK pokrčena, opřena o podložku Fixace: spina iliaca ant. sup na necvičené straně FLEXE v kol.kl. RP : st. dle stavu svaloviny Poloha: leh na břiše (nohy mimo podložku) Fixace: os sacrum EXTENZE v kol. kl. RP: 0 st. Poloha: vleže na břiše, nohy mimo podložku Fixace: os sacrum na dolním konci femuru

21 DORSÁLNÍ FLEXE RP : st. Poloha: leh na zádech (DK nataženy) leh na břiše Fixace: nad kotníky PLANTÁRNÍ FLEXE RP : do 50 st. Poloha: leh na zádech (DK nataženy) Fixace: nad kotníky INVERZE a EVERZE Poloha: leh na zádech (DK nataženy) Fixace: nad kotníky C páteř Flexe Extenze Inklinace Rotace

22 7 Polohování Správným uložením nemocného zabráníme vzniku deformit, svalových kontraktur, omezenému pohybu v kloubech a vzniku dekubitů antalgické preventivní korekční Obr. 19 Správný stoj a správný sed Obr.20, 21 Nesprávné uložení pacienta ajeho dopad na stoj Fowlerova poloha ( vsedě) Tato poloha usnadňuje dýchání a podporuje oběhový systém horní část lůžka je ve zvýšené poloze kolena jsou pokrčená a pod nimi vložen molitanový válec mezi chodidla a lůžko je opět vložen menší válec

23 Polohování DK do středního postavení s vyloučením rotace Obr. 22 Polohování DK do středního postavení s vyloučením rotace Zdroj: vlastní fotodokumentace Polohování na motorové dlaze Obr.23 Polohování na motorové dlaze Zdroj: vlastní fotodokumentace Polohování u transversální léze míšní VE VŠECH POLOHÁCH DBÁME NA SPRÁVNOU POZICI HKK aby nedošlo k rozvoji bolesti, otoku, kontrakturám a zhoršení spasticity POLOHUJÍ SE: části těla, ve kterých není aktivní pohyb segmenty málo pohyblivé, které mají tendenci setrvat v jedné poloze Je nutná pohodlnost pro pacienta

24 Polohování vleže na zádech HK v ram. kl. ZR v ram. kl. VR s nataženým loktem podél trupu, v ram. kl. ZR zápěstí a prsty objímají jako tenisák, palec OPO DK kyčel. kl. ve stř. postavení DK natažena pod kolenem stočený ručník plosky se opírají o desku (obr. 24) Obr. 24 Polohování vleže na zádech transvesrální léze míšní Zdroj: Haladová 2003 Polohování vleže na boku Nemocný leží tak, aby nepřepadával ani na jednu stranu. Za jeho záda je vložený polštář. HK spodní HK spočívá pohodlně na polštáři, vrchní před nebo za trupem,mezi trupem a HK vkládáme polštář DK-mezi DKK v oblasti zevní strany stehen a mezi kotníky je potřeba umístit antidekubitní polštář. spodní DK natažená v prodloužení trupu vrchní DK mírně pokrčena v kyčli a koleni, podložena (obr. 25) Obr. 25 Polohování vleže na boku transvesrální léze míšní Zdroj: Haladová 2003

25 Polohování vleže na břiše hlava otočena ke straně- střídáme, pod hlavou nesmí polštář páteř v podélné ose HK oba ram. kl. v ZR svícen - s nataženými lokty - jedna ve svícnu, druhá s nataženým loktem DK opřené ploskou o bedýnku, mezi hřbetem a bércem je malý polštářek (obr. 26) Obr. 26 Polohování vleže na břiše transvesrální léze míšní Zdroj: Haladová 2003 FUNKČNÍ RUKA Používáme: měkkou polohovací rukavici s volární pelotou ve funkčním postavení kloubů odpočinkové dlahy s neúplnou extenzí zápěstí a semiflexí prstů Oponentní dlahy Zápěstí dorzální flexe MP klouby flexe IP1 klouby 90 flexe IP2 klouby 30 flexe, palec do opozice (ADD) Obr. 27 Funkční ruka Zdroj: Kapandji 1987

26 Polohování u hemiparéz - v antispastických vzorcích Hemiparéza: částečné ochrnutí jedné poloviny těla, které je způsobeno některými neurologickými nemocemi (CMP) Polohování: umístění těla člověka do zdravých či prospěšných poloh pomocí podkládání a podpory, z důvodu podpoření zotavení. Pro pacienta musí být bezpečné a bezbolestné Správné polohování Správné polohování těla u cévní mozkové příhody je velmi důležité. Špatné polohování vede ke ztuhlosti, omezenému rozsahu pohybu a svalovým retrakcím. Každá poloha musí být stabilní nestabilita provokuje spasticitu. Dobré polohování pomáhá: předejít muskulárně skeletálním deformitám, předejít proleženinám, předejít problémům s oběhem (krevním a lymfatickým), posílat do mozku normální povely, na rozdíl od přechodné absence smyslových povelů způsobené cévní mozkovou příhodou, podporovat rozpoznání a uvědomění si postižené strany zásady Poloha člověka na lůžku musí být upravována a měněna každé 2-3 hodiny. Měly by se střídat různé polohy: od lehu na zádech po leh na boku na obou stranách, a tak podobně. Polohování tak vede ke změně polohy kloubů a částí těla a následkem toho budou k mozku vysílány různé stimuly. Polohování kyčle a ramene má prvořadou důležitost. Pečlivé polohování těla se musí provádět během celé léčby. Nejprve je pacient polohován pasivně, poté s dopomocí a následně samostatně. Polohu je možné udržovat pomocí měkkých polštářů, srolovaných prostěradel či ručníků, molitanové klíny, sáčky s pískem, klínky, hady ČEHO SE VYVAROVAT PŘI POLOHOVÁNÍ Šoupání (deformace a porušení krevního řečiště a tkání) vznik dekubitů Popotahování za ruce (nutné podepřít v proximální a distální rovině) K polohování je potřeba 2-3 osoby, pokud nemocný není schopen spolupracovat. (chráníme i své zdraví) Typický spastický vzorec cévní mozkové příhody způsobený zvýšením svalového tonu v antigravitačních svalech při vývoji směrem k silné spasticitě WERNICKE- MANNOVO DRŽENÍ Rameno je taženo směrem dozadu a dolů, paže je otočena dovnitř Ohnutí lokte obvykle doprovází ruka sevřená v pěst, dlaň směřuje dolů Pánev tažena dozadu, noha je otočena dovnitř Kyčel, koleno a kotník jsou narovnané Ztuhlé chodidlo směřuje dolů a je otočeno dovnitř Laterální zkrácení trupu

27 Obr. 28 Wernicke- Mannovo držení Zdroj: Haladová 1993 Poloha na zádech Leh na zádech Hlava je otočena směrem k postižené straně Pod ramena umístit polštář aby bylo zdvižené vpřed. Paže spočívá na polštáři, loket a zápěstí jsou narovnané. Ruka je dlaní dolů, palec i prsty natažené. Pod kyčel umístit polštář. Pod koleno umístit malý polštář. Možné umístit pod chodidlo měkký polštář (obr. 29) Obr. 29 Polohování v antispastických vzorcích vleže na zádech Zdroj: Haladová 2003 Polohy vleže na boku nezvyšují spasticitu, vhodné pro,,typický spazmus v extenzi. Leh na boku na postižené straně. Rameno je vtaženo vpřed, paže otočena směrem ven. Loket je napnutý (nebo ohnutý). Ruka je umístěna tak, že dlaň leží nejvýše. Postižená noha je napnutá, koleno mírně ohnuté. Nepostižená noha je ohnutá (obr. 30)

28 Obr. 29 Polohování v antispastických vzorcích vleže na postiženém boku Zdroj: Haladová 2003 Leh na boku na nepostižené straně Postižená paže je tažena vpřed na polštáři. Loket a zápěstí jsou natažené, ruka a prsty jsou natažené. Postižená dolní končetina je ohnutá na polštáři a je v neutrální rotační poloze. Hlava by měla být podepřena, ale neměla by být ohnutá k postižené straně (obr. 30) Obr. 30 Polohování v antispastických vzorcích vleže na nepostiženém boku Zdroj: Haladová 2003

29 Leh na břiše Pronovaná poloha pro osobu s uvolněným ramenním kloubem, bez kloubních omezení či svalové retrakce Poloha usnadňuje a posiluje extenční vzorec paže a flekční nohy. Hlava je otočena směrem k nepostižené straně. Postižená paže je zdvižena nahoru a vpřed, loket zápěstí a prsty jsou natažené. Postižená kyčel je natažená, nepostižená noha je mírně natažená. Holeň je položena na polštáři ( obr. 31) Obr. 31 Leh na břiše - Pronovaná poloha pro osobu s uvolněným ramenním kloubem, bez kloubních omezení či svalové retrakce Zdroj: Haladová 2003

30 8 Reedukace posturálních funkcí SED zaujetí vertikální polohy pánve,trupu, hlavy s 90 flexí dolních končetin v kyčlích nebo i kolenních kloubech Hmotnost horní poloviny těla spočívá na sedacích hrbolech,váha dolních končetin je na zadní ploše stehen výrazně stabilnější než stoj nebo chůze, ale labilnější než leh Typy sedu dětský sed sed s dolními končetinami přes okraj postele ortopnoický sed (poloha) sed vozky (poloha vozky) Brüggerův sed turecký sed jógové sedy STOJ VZPŘÍMENÁ VERTIKÁLNÍ POLOHA TĚLA Plán nácviku stoje: příprava výcvik horních končetin pro chůzi s berlemi( posilování zejména extenzorových skupin svalstva terabandy, činky..) - výcvik silového úchopu zpočátku krátký stoj u postele komplikací může být ortostatický kolaps (synkopa): pac. s výraznou kardiální nedostatečností srdeční arytmie onemocnění CNS u dlouhodobě ležících v horizontální poloze anémie, dehydratace, hypoglykémie Metoda postupné vertikalizace Leh zvýšená poloha trupu ( polosed) sed na lůžku sed se spuštěnými dolními končetinami stoj

31 Opěrné pomůcky Ulehčují chůzi odlehčením zatížení dolních končetin a zlepšením stability, podmínkou je zachovalá minimální opěrná funkce jedné dolní končetiny a dostatečná nosná funkce horních končetin pevné : madla, zábradlí, bradla, ohrádka, chodník přenosné: kozičky, chodítka, tříbodové opěrky, hole Základní typy chůze Chůze s plným odlehčením, částečným odlehčením a plným zatížením Chůze s částečným odlehčením obou DK Chůze švihem či kmihem ( amputáři bez protézy) Chůze přísunem (paraplegici) Chůze po schodech Chůze s plným odlehčením, částečným odlehčením a plným zatížením Chůze čtyřdobá: 1.levá berle 2.pravá berle 3.nemocná DK 4.zdravá DK Chůze třídobá: 1. obě berle 2.nemocná DK 3.zdravá DK Chůze dvoudobá: obě berle a nemocná DK současně Chůze s částečným odlehčením obou DK Chůze čtyřdobá: 1.levá berle 2.pravá DK 3.pravá berle 4.levá DK Chůze dvoudobá: 1. pravá berle - levá DK 2. levá berle- pravá DK Chůze po schodech Chůze do schodů zdravá DK přisune se nemocná DK a nakonec berle Chůze ze schodů berle mezi ně nemocná DK přisune se zdravá Chyby při chůzi kladení chodidel délka kroku skloněná hlava výška podpažních berlí a fr. holí cirkumdukce

32 LITERATURA: Základní studijní literatura: GROSS, M. J., J. FETTO, J. a E. ROSEN. Vyšetření pohybového aparátu. 1. vyd. Praha: Triton, s. ISBN GÚTH, A. Léčebné metodiky pre fyzioterapeutov.1.vyd. Bratislava:LIEČREH, s. ISBN HALADOVÁ,E.a L. NECHVÁTALOVÁ. Vyšetřovací metody hybného systému. 2.vyd. Brno: NCO NZO, s. ISBN JANDA a kol. Svalové funkční testy. Praha: Grada, s. ISBN KOLÁŘ, P. et al..rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd.Praha:Galén, s. ISBN LEWITT, K. Manipulační léčba v myoskeletární medicíně. Praha:Sdělovací technika, ve spolupráci s ČLS JEP, ISBN RAŠEV, E. Škola zad. Praha: Direkt, s. ISBN SMÉKAL, D. Funkční hodnocení pohybového systému v kinantropologických studiích. 1. vyd.olomouc:up FTK, s. ISBN VÉLE, F. Kineziologie. 2.vyd. Praha: Triton, s. ISBN Další odborná literatura: KAPANDJI, I. A. The Physiology of the Joints. Churchil Livingstone, 1987, Vol., London, ISBN

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní edukace Pohybová soustava - svaly dolních končetin, jejich posilování, testování a prevence úrazů - strečink Bakalářská práce Vedoucí

Více

Petr Černý. Autorské prohlášení

Petr Černý. Autorské prohlášení Autorské prohlášení Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracoval samostatně. K práci jsem použil pouze literaturu a prameny, které jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Souhlasím s umístěním závěrečné

Více

Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce)

Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce) Autor práce: Jan Hanč,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ PALESTRA 2012 Autoři: Petr Řehoř Daniela Stackeová Jana Kruková Palestra 2012 ISBN 978-80-87723-06-7 Obsah 1. Hodnocení pohybového

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj.

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Katedra tělesné výchovy ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Ústí nad Labem 2009 Vědecký redaktor: PhDr. Jan Šíma, CSc. Autoři:

Více

Funkční strečink v karate

Funkční strečink v karate Závěrečná práce trenérů II. třídy na téma Funkční strečink v karate Mgr. Marek Šír K.Vary, září 2009 1 Osnova Úvod 1 Teoretická východiska strečinku v karate 1.1 Definování cílů protahovacích cvičení 1.2

Více

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY. MUDr. Renata Cíbochová Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY. MUDr. Renata Cíbochová Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA MUDr. Renata Cíbochová Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha V článku je hodnocen psychomotorický vývoj v prvním roce života po jednotlivých

Více

Muzikoterapie u osob s těžkou poruchou hybnosti při DMO

Muzikoterapie u osob s těžkou poruchou hybnosti při DMO Akademie Alternativa Umělecké terapie Modul A. Muzikoterapie Absolventská práce Muzikoterapie u osob s těžkou poruchou hybnosti při DMO Autor: Mgr. Pavla Lanková 2013 Prohlašuji, že jsem absolventskou

Více

Škola zad, Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

Škola zad, Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Škola zad, správn vné držen ení těla Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Co je ergonomie Ergonomie je vědnv dní obor zabývající se ochranou zdraví člověka při p i práci. Vliv pracovní polohy na

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 4 5 Obsah Předmluva.............................................................. 7 Rozcvičení, strečink a zklidnění.............................................

Více

Závěrečná práce školení trenérů 2. třídy orientačního běhu Základy běžeckého protahování

Závěrečná práce školení trenérů 2. třídy orientačního běhu Základy běžeckého protahování Závěrečná práce školení trenérů 2. třídy orientačního běhu Základy běžeckého protahování, OK Slavia Hradec Králové Obsah 1 Úvod... 3 Úvod do problematiky... 3 Vymezení práce... 5 Osobní motivace... 5 Motivace

Více

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE KLINIKA FUNKČNÍ DIAGNOSTIKY A REHABILITACE, FN u sv. Anny v Brně: Prof. MUDr. Petr DOBŠÁK, CSc., Prof. MUDr. Zdeněk PLACHETA,

Více

PROJEKT První pomoc => šance pro život

PROJEKT První pomoc => šance pro život PROJEKT První pomoc => šance pro život Obsah TISKOVÁ ZPRÁVA... 1 1. ZAHÁJENÍ PROJEKTU... 2 1.1 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM... 3 1.2 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO, FYZIOLOGICKÉ FUNKCE... 6 1.2.1 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO...

Více

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUâENÍ PRO... Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA KOORDINAČNÍCH A POHYBLIVOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ. Havel, Z., Hnízdil, J., aj.

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA KOORDINAČNÍCH A POHYBLIVOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ. Havel, Z., Hnízdil, J., aj. ROZVOJ A DIAGNOSTIKA KOORDINAČNÍCH A POHYBLIVOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. 2009 Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici Občianske združenie Pedagóg Banská Bystrica ROZVOJ A DIAGNOSTIKA

Více

STANDARDY PRVNÍ POMOCI

STANDARDY PRVNÍ POMOCI I STANDARDY PRVNÍ POMOCI KOLEKTIV AUTORŮ STANDARDY PRVNÍ POMOCI Standardy první pomoci vydal Český červený kříž v roce 2002 jako závaznou metodickou pomůcku pro výuku první pomoci laiků na území ČR po

Více

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI MUDr. Juljo Hasík Vážení přátelé, každý z nás se jistě zamyslel, když vidí v televizi záběry z různých neštěstí a havárií, zda by byl schopen při takové příležitosti nějak pomoci.

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Katedra tělesné výchovy ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Ústí nad Labem 2010 Vědecký redaktor: PhDr. Jan Šíma, CSc. Autoři:

Více

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

Vztahy mezi vnitřními orgány a pohybovým systémem můžeme základně rozdělit na :

Vztahy mezi vnitřními orgány a pohybovým systémem můžeme základně rozdělit na : Vztah mezi vnitřními orgány a pohybovým systémem Úvod. Již ve staré Číně si tamní lékaři všímali, že mezi povrchem těla (kůží a svaly) a vnitřními orgány existují jisté vztahy a tato pozorování pak dala

Více

Výuka plavání dětí předškolního věku

Výuka plavání dětí předškolního věku MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Výuka plavání dětí předškolního věku Bakalářská práce Vedoucí práce: PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D. Vypracovala:

Více

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Z čistě fyzikálního hlediska je infračervené záření elektromagnetické vlnění, které se na stupnici elektromagnetického vlnění nalézá mezi červenou

Více

Kardiopulmonální resuscitace v postupech

Kardiopulmonální resuscitace v postupech Kardiopulmonální resuscitace v postupech PhDr. Sabina Psennerová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ. 1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 7.3 ČÍSLO OBLASTI PODPORY:

Více

Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D.

Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D. Učební texty F a k u l t y v o j e n s k é h o z d r a v o t n i c t v í U n i v e r z i t y o b r a n y v H r a d c i K r á l o v é Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D. PRVNÍ POMOC

Více

Standardy péče o pacienty se spinální svalovou atrofií. www.dumrodin.cz www.spinalka.cz

Standardy péče o pacienty se spinální svalovou atrofií. www.dumrodin.cz www.spinalka.cz Standardy péče o pacienty se spinální svalovou atrofií www.dumrodin.cz www.spinalka.cz Tato brožura vychází ze Společného protokolu pro standard péče o pacienty se spinální svalovou atrofií (Consensus

Více

Rytmická gymnastika a pohybová skladba (programy cvičení s hudbou) Vydáno v rámci projektu FRVŠ 998/2010 Učební text

Rytmická gymnastika a pohybová skladba (programy cvičení s hudbou) Vydáno v rámci projektu FRVŠ 998/2010 Učební text Rytmická gymnastika a pohybová skladba (programy cvičení s hudbou) Vydáno v rámci projektu FRVŠ 998/2010 Učební text Recenzenti: Mgr. Alena Skotáková, PhD. Mgr. Brigita Stloukalová, PhD. Autoři: Viléma

Více

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah:

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Biologie člověka Obsah: 1. Systematické

Více

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta Oči a počítač Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Tomáš Jurečka Optometrie Autor práce: Jana Rytířová, Brno, květen 2008 Obsah Obsah... - 2 - Prohlášení...

Více

Fyziologie respiračního systému

Fyziologie respiračního systému Pavel Dostál 1. Základní funkce respiračního systému 1.1 Výměna plynů Základním úkolem respiračního systému je zabezpečit organismu výměnu plynů - přívod kyslíku a odstraňování oxidu uhličitého. Je to

Více