ZÁKLADY FYZIOTERAPIE A VYŠETŘOVACÍ METODY I. Autor: PhDr.Eva Buchtelová, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADY FYZIOTERAPIE A VYŠETŘOVACÍ METODY I. Autor: PhDr.Eva Buchtelová, Ph.D."

Transkript

1 ZÁKLADY FYZIOTERAPIE A VYŠETŘOVACÍ METODY I Autor: PhDr.Eva Buchtelová, Ph.D.

2 Obsah 1. Úvod do předmětu, vymezení základních pojmů 2. Anamnéza 3. Dechová gymnastika 4. Aktivní pohyb, druhy svalových kontrakcí 5. Kondiční cvičení 6. Pasivní pohyb 7. Polohování 8. Reedukace posturálních funkcí

3 1 Úvod do předmětu, vymezení základních pojmů Rehabilitace koordinované a plynulé úsilí společnosti s cílem sociální integrace jedince - Zahrnuje zdravotnickou, vzdělávací, pracovní, sociální, technickou, kulturní, legislativní, ekonomickou, organizační, politickou problematiku Jednotlivé obory léčebné rehabilitace - základní pojmy fyzioterapie fyziatrie fyzikální terapie balneoterapie balneologie ergoterapie rehabilitační inženýrství myoskeletární medicína Klasifikace funkční schopnosti, disability a zdraví disease nemoc impairment porucha disability omezený výkon handicap participation - společenské znevýhodnění Preventivní funkce rehabilitace primární sekundární terciální

4 2 Anamnéza Rozhovor mezi lékařem, fyzioterapeutem, ergoterapeutem a nemocným Důležité vytvořit vztah důvěry a spolupráce Zásady: Přiměřená intimita (mezi čtyřma očima) Rozhovor nesmí být rušen zevními vlivy NO- obsahuje vylíčení změny zdrav. stavu, které vedly k vyhledání pomoci OA- dětské nemoci, dospívání, úrazy, operace, zvyky (kouření, alkohol),fyziol.fce, u žen porody a potraty,mc, menarché- někdy se udává (GA) RA- zahrnuje zdr. stav rodičů, souroz., dětí PA-ŠA - zahrnuje současné postavení v zaměstnání, školním vzdělávání a kvalifikace SA- bytová situace, zájmy, finanční situace FA léky AA - alergie Subjektivní příznaky Bolest- intenzita o charakter o lokalizace Únava Nechutenství Žízeň Hlad Poruchy spánku Nauzea Palpitace Závrať - vertigo Svědění - pruritus Pálení žáhy Objektivní příznaky

5 Objevují se nezávisle na pocitech pacienta: Poruchy vědomí Poloha nemocného Poruchy hybnosti Výraz tváře Dušnost Kašel Hemoptýza Hemoptoe Poruchy polykání - dysfagie Zvracení vomitus Hematemeza Škytavka - singultus Defekace Močení Kůže Otok Krátkodobý léčebně rehabilitační plán (nepřesahuje dobu léčby delší než 3 měsíce či dobu léčby v konkrétním zařízení) Dlouhodobý léčebně rehabilitační plán

6 3 Dechová gymnastika Účely dechové gymnastiky: onem. postihuje bronchiální strom nebo plicní parenchym snížení plicní ventilace zklidnění, snížení tepové frekvence nácvik správného reflexu dýchání nikdy násilně nezasahujeme do rytmu pacientova dýchání, nevelíme a imperativně neřídíme prvky dechové gymnastiky vždy se řídíme principem individuálního přístupu k pacientovu dýchání a neustále klademe důraz na edukační a instruktážní část fyzioterapie Mechanika dýchání Obr. 1 Mechanika dýchání Zdroj. Kapandji 1987 Vdech a výdech Dýchací pohyby obecně zabezpečuje dýchací svalstvo a některé další orgány. Známe rozličné způsoby, jak do plic dostat čerstvý vzduch. U člověka a jiných savců se vyvinulo dýchání při negativním tlaku. U člověka je nitrohrudní tlak při vdechu i výdechu negativní vůči atmosférickému tlaku (při maximálním výdechu může být pozitivní). Konkrétní hodnoty u člověka jsou přibližně -0,8 kpa při vdechu a -

7 0,33kPa při výdechu. Vzduch je při tomto způsobu do plic tažen, nikoliv tlačen. Rozdíl mezi max. nádechem a max. výdechem se nazývá vitální kapacita. Dýchací svaly savců Dýchací svaly mění objem hrudního koše, načež se roztahují plíce. Plyn se vždy přesouvá z místa vyššího tlaku do nižšího tlaku, a proto je vzduch nasáván do plic. Naopak při výdechu se objem plic zmenší a vzduch je vytlačen ven. Dýchací svaly se rozdělují na inspirační (vdechové) a na exspirační (výdechové), obě skupiny ještě na základní a na pomocné (pomocné jsou aktivní jen při zvýšené zátěži). Mezi vdechové svaly patří zejména bránice, která se při stahu vyklenuje do dutiny břišní, čímž prodlužuje podélnou osu hrudníku (obr.1). Inervována je prostřednictvím bráničního nervu. Dále se ve větší míře uplatňují zevní mezižeberní svaly) (zdvihají žebra) a šikmé svaly (musculi scaleni, uplatňují se při zvýšené intenzitě dýchání). Také zdvihač hlavy (Musculus sternocleidomastoideus) zvedá částečně hrudní koš. Naopak při výdechu Při nezvýšeném dýchání je základním mechanismem výdechu pasivní retrakce plic a hrudníku vlastní tíhovou silou, případně potenciální elastickou sílou hrudníku a plic. Proto se v klidu neúčastní výdechu žádné svaly. Při zvýšené zátěži se uplatňují svaly pomocné, jako svaly tzv. břišního lisu, které táhnou bránici nahoru. Břišní lis tvoří přímý sval břišní, vnější a vnitřní šikmý sval břišní, příčný sval břišní aj. Dále se v tomto procesu mohou uplatnit vnitřní mezižeberní svaly, které táhnou žebra dolů (obr.2 a 3). Obr.2 Dýchací svaly Obr.3 Bránice Zdroj. Čihák 2001 Zdroj. Čihák 2001 Řízení dýchání - Dýchací centra Dýchací svaly u člověka jsou inervovány motoneurony umístěnými v C4-C8 a Th1-Th7 (v 1. až 8. krčním míšním segmentu a v 1. až 7. hrudním míšním segmentu). Těmto motoneuronům je nadřazené tzv. dýchací centrum v prodloužené míše. To je tvořeno dvěma skupinami neuronů, jež se navzájem inhibují: Jedna skupina, aktivní při vdechu, inhibuje druhou skupinu

8 aktivní při výdechu a naopak. (Toto dýchací centrum také reaguje zvýšením frekvence v důsledku zvýšených potřeb organismu při tělesné zátěži.) Dýchacímu centru v prodloužené míše je nadřazena retikulární formace v prodloužené míše, která moduluje činnost dýchacího centra na základě aferentních signálů z periferních receptorů prostřednictvím různých zpětných vazeb a také signálů z vyšších etáží mozku. Na rozdíl od ovlivnění činnosti srdce je možné do dýchání zasahovat i vědomě: Je možné zadržet dech, ovlivnit rychlost dýchání apod. Daleko významnější však v tomto ohledu jsou automatické mechanismy, které řídí dýchání samostatně. Jejich chod zajišťuje především autonomní nervová soustava. Dýchání je úzce spjato s činností oběhové soustavy. Je také ovlivněno např. kašlacím a kýchacím reflexem, polykáním, zíváním, mluvením, zpíváním a různými emočními a psychickými vlivy. Polohy těla a jejich vliv na dýchání Stoj Sed vzpřímený se spuštěnými bérci na lůžku Sed dětský Leh na zádech Leh na břiše Leh na boku Šikmé plochy Paže v bok Paže v úrovni hlavy Rozdělení dechové gymnastiky 1. základní 2. speciální - dýchání statické dýchání dynamické dýchání vědomě prohloubené Statická dechová gymnastika má za cíl obnovit základní dechový vzor a vychází z dechové průpravy. Procvičuje dechové a pohybové funkce mimických svalů obličejové části hlavy a udržuje horní cesty dýchací v optimálním stavu, volné a otevřené pohodlně se posadit (někdy i před zrcadlo) vysmrkat se a odstranit (vyplivnout) případné hleny korekční práce s držením těla. Dynamická dechová gymnastika dechové pohyby hrudníku a břišní stěny doprovázeny pohyby končetin

9 pohyby jsou energeticky náročné a začíná se postupně uplatňovat mechanismus adaptace na tělesnou zátěž každý cvik vyžaduje plné soustředění, pomalé a přesné provedení následuje vdech nosem, ústa jsou zavřena, vdech může být provázen pohybem končetin na konci inspiria je vdechová asi jednovteřinová pauza pokračuje uvolněný výdech ústy, který se plynule prodlužuje a je doprovázen výdechovým pohybem hrudníku, pacient si v duchu počítá do tří vteřin (3X21, slovně: jednadvacet, jednadvacet, jednadvacet) těla na konci výdechu je třívteřinová výdechová pauza a krátké setrvání v konečné poloze pohybu následuje relaxační návrat do odpočinkové polohy se spontánním dýcháním, celkovým uvolněním a vnímáním pocitu relaxace po ukončení cviku a volního dýchání Lokalizovaná DG- vědomě prohloubené horní hrudní střední hrudní dolní hrudní horní hrudní dýchání vleže na zádech Obr. 4 Poloha vleže na zádechhorní hrudní Zdroj: vlastní fotodokumentace Obr. 5 Poloha vleže na zádechhorní hrudní s odporem terapeuta Zdroj: vlastní fotodokumentace

10 střední hrudní dýchání poloha vleže na zádech Obr. 6 Poloha vleže na zádechstřední hrudní Zdroj: vlastní fotodokumentace Obr. 7 Poloha vleže na zádechstřední hrudní s odporem terapeuta Zdroj: vlastní fotodokumentace dolní hrudní dýchání Obr. 8 Poloha vleže na zádechdolní hrudní Zdroj: vlastní fotodokumentace horní a střední hrudní dýchání poloha vleže na boku Obr. 9 Poloha vleže na bokuhorní a střední hrudní Zdroj: vlastní fotodokumentace Obr. 10 Poloha vleže na bokuhorní a střední hrudní s odporem terapeuta Zdroj: vlastní fotodokumentace střední hrudní dýchání vleže na břiše Obr. 11 Poloha vleže na břišestřední hrudní Zdroj: vlastní fotodokumentace Obr. 12 Poloha vleže na břišestřední hrudní s odporem terapeuta Zdroj: vlastní fotodokumentace

11 dolní hrudní dýchání vleže na břiše Obr. 13 Poloha vleže na břišedolní hrudní Zdroj: vlastní fotodokumentace Obr. 14 Poloha vleže na břišedolní hrudní s odporem terapeuta Zdroj: vlastní fotodokumentace Obr. 15 Protizáchvatová poloha Zdroj: vlastní fotodokumentace Obr. 16 Relaxační poloha Zdroj: vlastní fotodokumentace

12 4 Aktivní pohyb, druhy svalových kontrakcí Pojmy Pohybový systém Svalový systém Axiální systém Lokomoční systém Manipulační systém Svalová kontrakce Základní vlastnost svalu: svalová kontrakce udržování tonu Druhy svalových kontrakcí Izometrická kontrakce svalová činnost, při které se nevykonává pohyb a vzdálenost začátků od úponů svalu se nemění při této činnosti se nemění délka svalu, ale mění se napětí. Dynamická kontrakce (izotonická) aktivace svalová činnost, při které se mění vzdálenost začátků a úponů svalu a napětí ve svalu je přibližně během celé činnosti stejné nebo se výrazně mění. koncentrická (zkrácení svalu) - akcelerace Při KK se svaly zkracují. Kosterní svaly se mohou zkrátit o 30 až 50% jejich klidové délky, některé však až o 70%. excentrická (natažení svalu) - decelerace kosterní sval není schopen se sám od sebe protáhnout příčinou protažení svalu při excentrické kontrakci je vždy jiný sval (antagonista) nebo nějaká vnější síla

13 Vymezení dalších pojmů koaktivace kokontrakce Rozdělení svalů agonista antagonista synergista svaly fixační svaly neutralizační Pohyb dle energetické náročnosti kyvadlové švihové tahové, vedené proti odporu Druhy pohybu pohyb v představě pohyb pasivní pohyb v odlehčení ( asistovaný) pohyb aktivní pohyb proti odporu strečink postfacilitační strečink postizometrická relaxace - PIR rytmická stabilizace - RS Svalové smyčky svalová smyčka je princip činnosti složitého řízení úmyslného pohybu tvoří skupina svalů upínající se na dvě vzdálená pevná místa

14 svaly a skupiny jsou navázané tvoří dynamické spojení, které pracují tak koordinovaně, aby byla splněná nosná struktura pohybu Obr. 17 Příklad svalové smyčky Zdroj: Kapandji 1987 Svalové řetězce ve svalové činnosti kromě potřeby koordinace v každé mikrofázi existuje i koordinace mezifázová. Jednotlivé mikrofáze tvoří mezifáze proces je založen na činnosti jednotlivých svalů, svalových skupin a svalových smyček Obr. 18 Příklad svalového řetězce Zdroj: Kapandji 1987 Kinematický řetězec řetězce otevřené (poslední článek je volný, neobsahuje smyčku) řetězce zavřené (není volného konce)

15 5 Kondiční cvičení Psychická a fyzická kondice Skupinové cvičení lázně, léčebny, domovy důchodců Individuální většinou na lůžku Cíl kondičního cvičení: Aktivace klienta Udržet rozsah pohybu v nepostižených kloubech Bránit plicním a cévním komplikacím Udržet či zlepšit sílu svalovou Dlouhodobě připravovat na vertikalizaci, zlepšit regenerační a reparační procesy Podporovat peristaltiku Ovlivňovat psychiku (emoční cviky, rychlostní cviky, pomůcky) Zařadit cviky nervosvalové koordinace Skladba cvičební jednotky Úvod příprava na zátěž Hlavní část splnit cíl KC Závěr uklidnění organismu Zásady příprava klienta a prostředí cvičit dle názvosloví a diagnóz klienta splnit cíl KC zatížit, ale nepřetížit klienta (TF, DF) předvádět cvičení zrcadlově, opravovat, vést slovně hlasitě a srozumitelně nezesměšňovat zatížení je postupné u gerontů využíváme jednoduchých povelů

16 Kondiční cvičení-chirurgie a traumatologie po úrazech po operacích-břišních-hrudních-mozku kardiochirurgie neurochirurgie spondylochirurgie Kondiční cvičení-ortopedie po úrazech po operacích kostí kloubů a končetin páteře- hrudníku - měkkých struktur, svalů a šlach Kondiční cvičení-gynekologie a porodnictví předoperační příprava po porodech spontánní sekcí/operační postup po operacích-vstupní cesta břišní Kondiční cvičení-ve vnitřním lékařství předoperační příprava po operacích konzervativní léčba kardiovaskulární choroby ICHS IM i po operacích GIT endokrinologická onemocnění urologická onemocnění -i po operacích

17 6 Pasivní pohyb pohyb, který vykonává jiná osoba nebo přístroj za naprosté relaxace svalstva pacienta pohyb se dělá s uvolněným svalstvem do pocitu bolesti často prováděn za současného tahu do dálky Účel pasivního pohybu: udržet nebo zvětšit kloubní pohyblivost (RP) protáhnout zkrácené svaly nedovolit vzniku kontraktur facilitace - stimulace Dle doby trvání stálý permanentní přerušovaný intermitentní opakovací PFS Zásady pasivního pohybu: správný úchop správná fixace provádět pomalu trakce 5-7x kát opakovat udržet RP 10-15x -při kontrakturách 2-3x denně FLEXE v ram.kl. RP : 90 st. bez souhybu lopatky 150 st. souhyb lopatky a VR ram.kl. 180 st. pohyb páteře, napřímení Th kyfóz Poloha: leh na zádech

18 Fixace: pletenec ramenní shora EXTENZE v ram.kl. RP : 20 st. bez souhybu lopatky 40 st. souhyb lopatky Poloha: leh na břiše Fixace: pletenec ramenní shora ABDUKCE v ram.kl. RP : 90 st. bez souhybu lopatky 150 st. souhyb lopatky a ZR ram.kl. 180 st. pohyb páteře, napřímení Th kyfózy Poloha: leh na zádech Fixace: pletenec ramenní shora HORIZONTAĹNÍ ADDUKCE v ram.kl. RP : st. Poloha: leh na zádech ( ram.kl.-abd, loket-flexe 90 st., předloktí v PRO) Fixace: pletenec ramenní shora EXTENZE v ABDUKCI v ram.kl. RP : 30 st. Poloha:leh na břiše ( ram.kl.-abd 90 st., loket-flexe 90 st., předloktí v PRO) Fixace: pletenec ramenní shora ZEVNÍ a VNITŘNÍ ROTACE v ram.kl. RP : 90 st. Poloha: leh na břiše ( ram.kl.-abd 90 st., loket-flexe 90 st., předloktí v PRO) leh na zádech ( ram.kl.-abd 90 st., loket-flexe 90 st., Fixace: pletenec ramenní shora FLEXE v loket.kl. RP : 140 st. dle stavu svaloviny Poloha: leh na zádech Fixace: pletenec ramenní zepředu na dolním konci humeru EXTENZE v loket.kl. RP : 0 st. dle stavu svaloviny Poloha: leh na zádech, leh na břiše Fixace: pletenec ramenní zepředu na dolním konci humeru

19 PRONACE a SUPINACE RP : 90 st. Poloha: leh na zádech, (ram. v ADD, loket- flexe 90 st.,předloktí ve střed. postavení, palec vzhůru) Fixace: oba epikondyly humeru DORSÁLNÍ FLEXE ( extenze) RP : 90 st. s uvolněnými prsty Poloha: sed (předloktí v PRO, ruka mimo podložku) leh na zádech Fixace: nad zápěstím PALMÁRNÍ FLEXE ( flexe) RP : 90 st. s uvolněnými prsty Poloha: sed (předloktí v PRO, ruka mimo podložku) leh na zádech Fixace: nad zápěstí RADIÁLNÍ DUKCE (abdukce) RP : 30 st. Poloha: sed (předloktí v PRO, ruka na podložce) leh na zádech Fixace: nad zápěstím ULNÁRNÍ DUKCE (addukce) RP : st. Poloha: sed (předloktí v PRO, ruka na podložce) leh na zádech Fixace: nad zápěstím FLEXE v MP kloubech Poloha: sed, leh na zádech (předloktí ve středním post., ruka na podložce) Fixace: hlavičky metakarpů KLOUB METACARPOPFALANGOVÝ ABDUKCE Poloha: sed, leh na zádech ruka v PRO OPOZICE a REPOZICE nacvičujeme současně s malíkem, držení na hlavičkách 1. phalangu

20 FLEXE v kyčel. kl. RP : 130 st. ohnuté koleno 90 st. natažené koleno Poloha:leh na zádech Fixace: hřeben kosti kyčelní EXTENZE v kyčel. kl. RP : 15 st. Poloha:leh na břiše (nohy mimo podložku) Fixace: os sacrum ABDUKCE v kyčel. kl. RP : 45 st. Poloha:leh na zádech (necvičená DK v mírné ABD stabilizace pánve), cvičená DK ve středním postavení Fixace: hřeben kosti kyčelní ADDUKCE v kyčel. kl. RP : 30 st. Poloha:leh na zádech (necvičená DK v ABD stabilizace pánve)- pohyb k neměřené DK přes střední čáru, cvičená DK ve středním postavení Fixace: hřeben kosti kyčelní ZEVNÍ a VNITŘNÍ ROTACE v kyčel. kl. RP : 45 st. Poloha: leh na zádech, natažené DK mírně roznožené - válení flexe v kol. a kyčel. kl, druhá DK natažena cvičená DK flekt. v kol. kl. visí mimo podložku, necvičená DK pokrčena, opřena o podložku Fixace: spina iliaca ant. sup na necvičené straně FLEXE v kol.kl. RP : st. dle stavu svaloviny Poloha: leh na břiše (nohy mimo podložku) Fixace: os sacrum EXTENZE v kol. kl. RP: 0 st. Poloha: vleže na břiše, nohy mimo podložku Fixace: os sacrum na dolním konci femuru

21 DORSÁLNÍ FLEXE RP : st. Poloha: leh na zádech (DK nataženy) leh na břiše Fixace: nad kotníky PLANTÁRNÍ FLEXE RP : do 50 st. Poloha: leh na zádech (DK nataženy) Fixace: nad kotníky INVERZE a EVERZE Poloha: leh na zádech (DK nataženy) Fixace: nad kotníky C páteř Flexe Extenze Inklinace Rotace

22 7 Polohování Správným uložením nemocného zabráníme vzniku deformit, svalových kontraktur, omezenému pohybu v kloubech a vzniku dekubitů antalgické preventivní korekční Obr. 19 Správný stoj a správný sed Obr.20, 21 Nesprávné uložení pacienta ajeho dopad na stoj Fowlerova poloha ( vsedě) Tato poloha usnadňuje dýchání a podporuje oběhový systém horní část lůžka je ve zvýšené poloze kolena jsou pokrčená a pod nimi vložen molitanový válec mezi chodidla a lůžko je opět vložen menší válec

23 Polohování DK do středního postavení s vyloučením rotace Obr. 22 Polohování DK do středního postavení s vyloučením rotace Zdroj: vlastní fotodokumentace Polohování na motorové dlaze Obr.23 Polohování na motorové dlaze Zdroj: vlastní fotodokumentace Polohování u transversální léze míšní VE VŠECH POLOHÁCH DBÁME NA SPRÁVNOU POZICI HKK aby nedošlo k rozvoji bolesti, otoku, kontrakturám a zhoršení spasticity POLOHUJÍ SE: části těla, ve kterých není aktivní pohyb segmenty málo pohyblivé, které mají tendenci setrvat v jedné poloze Je nutná pohodlnost pro pacienta

24 Polohování vleže na zádech HK v ram. kl. ZR v ram. kl. VR s nataženým loktem podél trupu, v ram. kl. ZR zápěstí a prsty objímají jako tenisák, palec OPO DK kyčel. kl. ve stř. postavení DK natažena pod kolenem stočený ručník plosky se opírají o desku (obr. 24) Obr. 24 Polohování vleže na zádech transvesrální léze míšní Zdroj: Haladová 2003 Polohování vleže na boku Nemocný leží tak, aby nepřepadával ani na jednu stranu. Za jeho záda je vložený polštář. HK spodní HK spočívá pohodlně na polštáři, vrchní před nebo za trupem,mezi trupem a HK vkládáme polštář DK-mezi DKK v oblasti zevní strany stehen a mezi kotníky je potřeba umístit antidekubitní polštář. spodní DK natažená v prodloužení trupu vrchní DK mírně pokrčena v kyčli a koleni, podložena (obr. 25) Obr. 25 Polohování vleže na boku transvesrální léze míšní Zdroj: Haladová 2003

25 Polohování vleže na břiše hlava otočena ke straně- střídáme, pod hlavou nesmí polštář páteř v podélné ose HK oba ram. kl. v ZR svícen - s nataženými lokty - jedna ve svícnu, druhá s nataženým loktem DK opřené ploskou o bedýnku, mezi hřbetem a bércem je malý polštářek (obr. 26) Obr. 26 Polohování vleže na břiše transvesrální léze míšní Zdroj: Haladová 2003 FUNKČNÍ RUKA Používáme: měkkou polohovací rukavici s volární pelotou ve funkčním postavení kloubů odpočinkové dlahy s neúplnou extenzí zápěstí a semiflexí prstů Oponentní dlahy Zápěstí dorzální flexe MP klouby flexe IP1 klouby 90 flexe IP2 klouby 30 flexe, palec do opozice (ADD) Obr. 27 Funkční ruka Zdroj: Kapandji 1987

26 Polohování u hemiparéz - v antispastických vzorcích Hemiparéza: částečné ochrnutí jedné poloviny těla, které je způsobeno některými neurologickými nemocemi (CMP) Polohování: umístění těla člověka do zdravých či prospěšných poloh pomocí podkládání a podpory, z důvodu podpoření zotavení. Pro pacienta musí být bezpečné a bezbolestné Správné polohování Správné polohování těla u cévní mozkové příhody je velmi důležité. Špatné polohování vede ke ztuhlosti, omezenému rozsahu pohybu a svalovým retrakcím. Každá poloha musí být stabilní nestabilita provokuje spasticitu. Dobré polohování pomáhá: předejít muskulárně skeletálním deformitám, předejít proleženinám, předejít problémům s oběhem (krevním a lymfatickým), posílat do mozku normální povely, na rozdíl od přechodné absence smyslových povelů způsobené cévní mozkovou příhodou, podporovat rozpoznání a uvědomění si postižené strany zásady Poloha člověka na lůžku musí být upravována a měněna každé 2-3 hodiny. Měly by se střídat různé polohy: od lehu na zádech po leh na boku na obou stranách, a tak podobně. Polohování tak vede ke změně polohy kloubů a částí těla a následkem toho budou k mozku vysílány různé stimuly. Polohování kyčle a ramene má prvořadou důležitost. Pečlivé polohování těla se musí provádět během celé léčby. Nejprve je pacient polohován pasivně, poté s dopomocí a následně samostatně. Polohu je možné udržovat pomocí měkkých polštářů, srolovaných prostěradel či ručníků, molitanové klíny, sáčky s pískem, klínky, hady ČEHO SE VYVAROVAT PŘI POLOHOVÁNÍ Šoupání (deformace a porušení krevního řečiště a tkání) vznik dekubitů Popotahování za ruce (nutné podepřít v proximální a distální rovině) K polohování je potřeba 2-3 osoby, pokud nemocný není schopen spolupracovat. (chráníme i své zdraví) Typický spastický vzorec cévní mozkové příhody způsobený zvýšením svalového tonu v antigravitačních svalech při vývoji směrem k silné spasticitě WERNICKE- MANNOVO DRŽENÍ Rameno je taženo směrem dozadu a dolů, paže je otočena dovnitř Ohnutí lokte obvykle doprovází ruka sevřená v pěst, dlaň směřuje dolů Pánev tažena dozadu, noha je otočena dovnitř Kyčel, koleno a kotník jsou narovnané Ztuhlé chodidlo směřuje dolů a je otočeno dovnitř Laterální zkrácení trupu

27 Obr. 28 Wernicke- Mannovo držení Zdroj: Haladová 1993 Poloha na zádech Leh na zádech Hlava je otočena směrem k postižené straně Pod ramena umístit polštář aby bylo zdvižené vpřed. Paže spočívá na polštáři, loket a zápěstí jsou narovnané. Ruka je dlaní dolů, palec i prsty natažené. Pod kyčel umístit polštář. Pod koleno umístit malý polštář. Možné umístit pod chodidlo měkký polštář (obr. 29) Obr. 29 Polohování v antispastických vzorcích vleže na zádech Zdroj: Haladová 2003 Polohy vleže na boku nezvyšují spasticitu, vhodné pro,,typický spazmus v extenzi. Leh na boku na postižené straně. Rameno je vtaženo vpřed, paže otočena směrem ven. Loket je napnutý (nebo ohnutý). Ruka je umístěna tak, že dlaň leží nejvýše. Postižená noha je napnutá, koleno mírně ohnuté. Nepostižená noha je ohnutá (obr. 30)

28 Obr. 29 Polohování v antispastických vzorcích vleže na postiženém boku Zdroj: Haladová 2003 Leh na boku na nepostižené straně Postižená paže je tažena vpřed na polštáři. Loket a zápěstí jsou natažené, ruka a prsty jsou natažené. Postižená dolní končetina je ohnutá na polštáři a je v neutrální rotační poloze. Hlava by měla být podepřena, ale neměla by být ohnutá k postižené straně (obr. 30) Obr. 30 Polohování v antispastických vzorcích vleže na nepostiženém boku Zdroj: Haladová 2003

29 Leh na břiše Pronovaná poloha pro osobu s uvolněným ramenním kloubem, bez kloubních omezení či svalové retrakce Poloha usnadňuje a posiluje extenční vzorec paže a flekční nohy. Hlava je otočena směrem k nepostižené straně. Postižená paže je zdvižena nahoru a vpřed, loket zápěstí a prsty jsou natažené. Postižená kyčel je natažená, nepostižená noha je mírně natažená. Holeň je položena na polštáři ( obr. 31) Obr. 31 Leh na břiše - Pronovaná poloha pro osobu s uvolněným ramenním kloubem, bez kloubních omezení či svalové retrakce Zdroj: Haladová 2003

30 8 Reedukace posturálních funkcí SED zaujetí vertikální polohy pánve,trupu, hlavy s 90 flexí dolních končetin v kyčlích nebo i kolenních kloubech Hmotnost horní poloviny těla spočívá na sedacích hrbolech,váha dolních končetin je na zadní ploše stehen výrazně stabilnější než stoj nebo chůze, ale labilnější než leh Typy sedu dětský sed sed s dolními končetinami přes okraj postele ortopnoický sed (poloha) sed vozky (poloha vozky) Brüggerův sed turecký sed jógové sedy STOJ VZPŘÍMENÁ VERTIKÁLNÍ POLOHA TĚLA Plán nácviku stoje: příprava výcvik horních končetin pro chůzi s berlemi( posilování zejména extenzorových skupin svalstva terabandy, činky..) - výcvik silového úchopu zpočátku krátký stoj u postele komplikací může být ortostatický kolaps (synkopa): pac. s výraznou kardiální nedostatečností srdeční arytmie onemocnění CNS u dlouhodobě ležících v horizontální poloze anémie, dehydratace, hypoglykémie Metoda postupné vertikalizace Leh zvýšená poloha trupu ( polosed) sed na lůžku sed se spuštěnými dolními končetinami stoj

31 Opěrné pomůcky Ulehčují chůzi odlehčením zatížení dolních končetin a zlepšením stability, podmínkou je zachovalá minimální opěrná funkce jedné dolní končetiny a dostatečná nosná funkce horních končetin pevné : madla, zábradlí, bradla, ohrádka, chodník přenosné: kozičky, chodítka, tříbodové opěrky, hole Základní typy chůze Chůze s plným odlehčením, částečným odlehčením a plným zatížením Chůze s částečným odlehčením obou DK Chůze švihem či kmihem ( amputáři bez protézy) Chůze přísunem (paraplegici) Chůze po schodech Chůze s plným odlehčením, částečným odlehčením a plným zatížením Chůze čtyřdobá: 1.levá berle 2.pravá berle 3.nemocná DK 4.zdravá DK Chůze třídobá: 1. obě berle 2.nemocná DK 3.zdravá DK Chůze dvoudobá: obě berle a nemocná DK současně Chůze s částečným odlehčením obou DK Chůze čtyřdobá: 1.levá berle 2.pravá DK 3.pravá berle 4.levá DK Chůze dvoudobá: 1. pravá berle - levá DK 2. levá berle- pravá DK Chůze po schodech Chůze do schodů zdravá DK přisune se nemocná DK a nakonec berle Chůze ze schodů berle mezi ně nemocná DK přisune se zdravá Chyby při chůzi kladení chodidel délka kroku skloněná hlava výška podpažních berlí a fr. holí cirkumdukce

32 LITERATURA: Základní studijní literatura: GROSS, M. J., J. FETTO, J. a E. ROSEN. Vyšetření pohybového aparátu. 1. vyd. Praha: Triton, s. ISBN GÚTH, A. Léčebné metodiky pre fyzioterapeutov.1.vyd. Bratislava:LIEČREH, s. ISBN HALADOVÁ,E.a L. NECHVÁTALOVÁ. Vyšetřovací metody hybného systému. 2.vyd. Brno: NCO NZO, s. ISBN JANDA a kol. Svalové funkční testy. Praha: Grada, s. ISBN KOLÁŘ, P. et al..rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd.Praha:Galén, s. ISBN LEWITT, K. Manipulační léčba v myoskeletární medicíně. Praha:Sdělovací technika, ve spolupráci s ČLS JEP, ISBN RAŠEV, E. Škola zad. Praha: Direkt, s. ISBN SMÉKAL, D. Funkční hodnocení pohybového systému v kinantropologických studiích. 1. vyd.olomouc:up FTK, s. ISBN VÉLE, F. Kineziologie. 2.vyd. Praha: Triton, s. ISBN Další odborná literatura: KAPANDJI, I. A. The Physiology of the Joints. Churchil Livingstone, 1987, Vol., London, ISBN

Polohování prevence a terapie dekubitů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Polohování prevence a terapie dekubitů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Polohování prevence a terapie dekubitů Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Polohování Správné uložení těla nemocného díky změnám poloh Systematická, přesnými pravidly se řídící změna polohy pacienta

Více

Obecná metodika fyzioterapie Kondiční cvičení

Obecná metodika fyzioterapie Kondiční cvičení Obecná metodika fyzioterapie Kondiční cvičení PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. Klinika rehabilitace Univerzita Karlova Praha, 2.LF a FN Motol libuse.smolikova@lfmotol.cuni.cz Kondiční cvičení - dechová

Více

RADKA JEZDINSKÁ PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE, a.s.

RADKA JEZDINSKÁ PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE, a.s. RADKA JEZDINSKÁ PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE, a.s. Cílem rehabilitace je dosažení stupně funkční nezávislosti nejen na chráněných místech, jako je nemocnice, ale především doma a ve společnosti. Období

Více

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Výchozí poloha: leh pokrčmo, kolena a chodidla asi 20 cm od sebe, paže volně podél těla Průběh: přitisknout bederní páteř, aktivace přímého břišního svalů

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování. Bezpečná manipulace s klientem

Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování. Bezpečná manipulace s klientem Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování Bezpečná manipulace s klientem Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice 530 02, www.appscr.cz Obsah Úvod...

Více

Tvorba elektronické studijní opory. Mgr. Libuše Danielová, PhDr. H. Kisvetrová, Ph.D.

Tvorba elektronické studijní opory. Mgr. Libuše Danielová, PhDr. H. Kisvetrová, Ph.D. Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Ošetřovatelská péče v geriatrii Rehabilitační ošetřovatelství Rehabilitační prostředky Mgr. Libuše

Více

Polohování (zásady, druhy polohování, speciální polohy a polohování, pomůcky)

Polohování (zásady, druhy polohování, speciální polohy a polohování, pomůcky) Úvod do fyzioterapie propedeutika I Polohování (zásady, druhy polohování, speciální polohy a polohování, pomůcky) Definice - druh pasivního pohybu, působíme zevní silou malé intenzity po dlouhou dobu Indikace

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení uvolňovací a dechová Označení materiálu: Datum

Více

Obecné zásady polohování

Obecné zásady polohování Polohy nemocných Definice Umístění těla člověka do zdravých či prospěšných poloh pomocí podkládání a podpory, abychom podpořili zotavení. Ukládání nemocného nebo částí jeho těla tak, abychom předcházeli

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

Léčebné a vyšetřovací polohy

Léčebné a vyšetřovací polohy Léčebné a vyšetřovací polohy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Polohování nemocného Polohování ukládání N

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Rehabilitační ošetřovatelství na ICU. Mgr. Branislav Moravčík KARIM FN Brno

Rehabilitační ošetřovatelství na ICU. Mgr. Branislav Moravčík KARIM FN Brno Rehabilitační ošetřovatelství na ICU Mgr. Branislav Moravčík KARIM FN Brno Definice : Forma odborného ošetřovatelství, zařazující některé prvky fyzioterapie do ošetřovatelské péče zdravotních sester na

Více

Variace Svalová soustava

Variace Svalová soustava Variace 1 Svalová soustava 21.7.2014 16:15:35 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SVALOVÁ KOSTERNÍ SOUSTAVA Stavba a funkce svalů Sval ( musculus ) hybná, aktivní část pohybového aparátu, kosterní sval

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část Mgr. Jiřina Holubářová doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. Recenzenti: doc. MUDr. František Véle, CSc. MUDr. Jan Vacek, Ph.D. Vydala Univerzita Karlova v

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení Obsah: Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal (KZ 1) Kompenzační protahovací cvičení pro volejbal (KZ 2) Kompenzační posilovací cvičení pro volejbal (KZ 3) 491 Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal

Více

Parkinsonova nemoc a možnosti fyzioterapie. As.MUDr.Martina Hoskovcová

Parkinsonova nemoc a možnosti fyzioterapie. As.MUDr.Martina Hoskovcová Parkinsonova nemoc a možnosti fyzioterapie As.MUDr.Martina Hoskovcová Základní cíle fyzioterapie Zlepšení kvality života pacienta s PN Strategie k zajištění základních cílů: soběstačnosti nezávislosti

Více

Marie Švehlová Bc. Eliška Švehlová

Marie Švehlová Bc. Eliška Švehlová Marie Švehlová Bc. Eliška Švehlová KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Plicní rehabilitace a respirační fyzioterapie v domácím prostředí Autor: Marie Švehlová, Bc. Eliška Švehlová 2.

Více

Problematika ramenního kloubu a ruky u hemiplegie

Problematika ramenního kloubu a ruky u hemiplegie Problematika ramenního kloubu a ruky u hemiplegie Patokineziologie a principy terapie podle Bobath konceptu Mgr. Petra Valouchová, Ph.D. Klinika rehabilitace, 2.LF, FN Motol Funkce horní končetiny Manipulace

Více

Možnosti ovlivnění poruch chůze u RS. Klára Novotná MS centrum, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze

Možnosti ovlivnění poruch chůze u RS. Klára Novotná MS centrum, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Možnosti ovlivnění poruch chůze u RS Klára Novotná MS centrum, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Chůze - charakteristika Lidská bipedální lokomoce -vliv ontogeneze Cyklické střídání opěrné-stojné

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS

Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS Crhonková, R. 1,2, Coufalová, R. 1, Kubová, M. 2, 1 Oddělení rehabilitace, FN Olomouc 2 Ústav fyzioterapie, FZV UP v Olomouci Úvod poruchy

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií

Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D., odborná asistentka Katedry fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc U pacientů

Více

Cviky na uvolnění páteře

Cviky na uvolnění páteře Cviky na uvolnění páteře Nabízím Vám několik základních uvolňovacích cviků. Při cvičení je ale třeba řídit se určitými pravidly: Cvičení provádějte pravidelně, nejlépe 2x denně alespoň 10 minut. Cvičte

Více

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. cvik 1 Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. Správný sed (nejen) na míči: kyčelní klouby jsou o trochu výše než klouby kolenní

Více

Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. Konstrukce oděvů. Interdisciplinární charakter ergonomie Dynamické tělesné rozměry

Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. Konstrukce oděvů. Interdisciplinární charakter ergonomie Dynamické tělesné rozměry Na Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. Konstrukce oděvů Interdisciplinární charakter ergonomie Dynamické tělesné rozměry Interdisciplinární charakter ergonomie Ergonomie

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

Polohování provádíme za účelem:

Polohování provádíme za účelem: Název předmětu NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Polohování provádíme za účelem: doplnění léčby zlepšení stavu postiženého předcházení komplikací úlevy a pohodlí postiženého Je důležité

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

Základní cviky pro rehabilitaci páteře

Základní cviky pro rehabilitaci páteře Příloha č. 2 Základní cviky pro rehabilitaci páteře 1. cvik Provedení: Leh na zádech, pokrčené nohy, chodidla i kolena od sebe na šířku pánve, ruce podél těla. Podsadíme pánev tak, že stáhneme břišní a

Více

Cvičení při chronických. žilních onemocněních

Cvičení při chronických. žilních onemocněních Cvičení při chronických Cvičení při chronických [ žilních onemocněních 2 Cvičení vstoje č. 1 Stoj čelem ke stěně. Jedna noha je předsunutá jako při vykročení. Ruce jsou opřené o stěnu. Předsunutá noha

Více

Stabilografie x Statokinezimetrie

Stabilografie x Statokinezimetrie Stabilografie x Statokinezimetrie Využití -fyziologie, pat.fyziologie, farmakologie, neurologie, ORL, sportovní medicína, preventivní lékařství, toxikologie. Nejčastější použití při Dg. poruch rovnováhy

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Mgr. Lucie Slámová. Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení

Mgr. Lucie Slámová. Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení Mgr. Lucie Slámová Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení Spinální trauma Je závažný stav s rozsáhlým dopadem jak na fyzickou tak na psychickou stránku člověka. Důsledkem tohoto

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ ÚVOD Vlivem nerovnoměrné zátěže pohybového aparátu vznikají u hokejistů svalové dysbalance a poruchy držení těla skolióza, bederní hyperlordóza,

Více

Cvičte alespoň doma! 1. Spodní část přímého břišního svalu. 1.1. Přítahy kolen k trupu

Cvičte alespoň doma! 1. Spodní část přímého břišního svalu. 1.1. Přítahy kolen k trupu Cvičte alespoň doma! Každý začátek nového roku přináší prostor pro naplňování vytčených plánů a předsevzetí, mezi něž se pravidelně řadí i cvičení pro zlepšení postavy a snížení hmotnosti, jež si častěji

Více

Využití plaveckého dýchání a splývavých poloh ve zdravotním plavání

Využití plaveckého dýchání a splývavých poloh ve zdravotním plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Využití plaveckého dýchání a splývavých poloh ve zdravotním plavání Uveřejněno: BŘEČKOVÁ, G., ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V. Zdravotní plavání 1.

Více

Bolest a pohybový systém

Bolest a pohybový systém Bolest a pohybový systém Bolest je pro organismus nepostradatelný signál, neboť ho informuje o poškození integrity organismu, a proto je provázena nezbytnými preventivními pochody. Bolest je vědomě vnímaným

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

1. Muž 54 let, zedník. Stěžuje si na bolesti dolní části zad jdoucí do PDK, při chůzi přepadává špička PDK

1. Muž 54 let, zedník. Stěžuje si na bolesti dolní části zad jdoucí do PDK, při chůzi přepadává špička PDK 1. Muž 54 let, zedník. Stěžuje si na bolesti dolní části zad jdoucí do PDK, při chůzi přepadává špička PDK 2. Muž 42 let, manažer, stěžuje si na bolest kříže vystřelující do kyčelního kloubu a občas levé

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

Obr. 3 Postranní vazy (Gross, Fetto, Rosen, 2005) (Gross, Fetto, Rosen, 2005)

Obr. 3 Postranní vazy (Gross, Fetto, Rosen, 2005) (Gross, Fetto, Rosen, 2005) I. Anatomie kolenního kloubu Obr. 1 Pohled na kloubní plochu tibie s menisky (Drugová, Kolář, 1974) Obr. 2 Zkřížené vazy Obr. 3 Postranní vazy (Gross, Fetto, Rosen, 2005) (Gross, Fetto, Rosen, 2005) Obr.

Více

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením...

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením... Stránka 1 z 11 Stránka 2 z 11 Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky Pochází z letáku firmy Boehringer-Ingelheim k preparátu Movalis. Před cvičením... Krční páteř vsedě Cviky provádějte vsedě na židli s

Více

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ MUDr. Boris Živný ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ Fyziologické předpoklady pro výkonnostní jachting Vývojové aspekty juniorských výkonnostních

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Protišoková, autotransfúzní, stabilizovaná poloha

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Protišoková, autotransfúzní, stabilizovaná poloha Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci nebo je možné s ním pracovat v jejím průběhu. Popisuje užití jednotlivých poloh u daných zranění. Autor Jazyk (Autor) Čeština Očekávaný výstup 53-41-M/01

Více

RAMENNÍ PLETENEC FUNKČNÍ TESTY. Mgr. David LISICKÝ Nemocnice Prostějov

RAMENNÍ PLETENEC FUNKČNÍ TESTY. Mgr. David LISICKÝ Nemocnice Prostějov RAMENNÍ PLETENEC FUNKČNÍ TESTY Mgr. David LISICKÝ Nemocnice Prostějov VYŠETŘENÍ RAMENE ANAMNÉZA ASPEKCE PALPACE VYŠETŘENÍ PASIVNÍCH A AKTIVNÍCH POHYBŮ VYŠETŘENÍ REZISTOVANÝCH POHYBŮ VYŠETŘENÍ KOMBINOVANÝCH

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz CVIKY S OVERBALLEM Výchozí pozice: stoj na šířku pánve, plná váha těla spočívá na noze, která je na zemi, noha na balónku je uložena tak, aby koleno bylo stále nad patou. Ruce jsou vytočeny dlaněmi vpřed.

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Krční páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Léčebná tělesná výchova ovlivňující krční páteř Potíže s krční páteří nelze ovlivnit cvičením pouze krční páteře, ale

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Základy léčebné rehabilitace Obecná část Amputace a protézy MUDr. Horák Stanislav 1. Úvod: PROTETIKA

Více

PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY. Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc.

PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY. Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc. PROTETIKA DOLNÍ KONČETINY Materiály pro prezentaci poskytli: Mgr. G. Birgusová, Ing. J. Rosický, CSc. TRANSTIBÁLNÍ AMPUTACE Amputace dolní končetiny provedená mezi hlezenním kloubem a kolenním kloubem.

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI Michal Kalina ERGONOMIE Optimalizace lidské činnosti Zabývá se ochranou zdraví člověka při práci Zkoumá účinky sil a polohy na pohybový systém VYUŽITÍ POZNATKŮ ERGONOMIE Sníží

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

www.daflex.cz Informace a návod na použití balíčku Daflex Set

www.daflex.cz Informace a návod na použití balíčku Daflex Set www.daflex.cz Informace a návod na použití balíčku Daflex Set Unikátní cvičební metoda Daflex System s originální pomůckou Daflex vám umožní cvičit v odlehčení, bez přetěžování svalů. Bez potřeby tělocvičny,

Více

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ Pěnový válec uvolní a posílí svaly TEXT: JANA ČECHOVÁ KAŽDÝ ZNÁ POCIT TĚŽKÝCH, UNAVENÝCH NOHOU A ZATUHLÝCH SVALŮ. ROZBĚHNOUT SE V TOMTO STAVU DRUHÝ DEN PO NÁROČNÉM TRÉNINKU NENÍ ŽÁDNÁ LAHODA A TRVÁ CHVÍLI,

Více

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Vlivy na padnutí oděvu ze strany nositele: konstrukce kostry držení těla tvar a proměnlivost postavy Faktory jejichž příčinou existuje spousta variací postav: zaměstnání,

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.)

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Fyzická zátěž, její hygienické limity a postup jejich stanovení ČÁST A Přípustné a průměrné

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Zdravověda a první pomoc se zaměřením na lakros

Zdravověda a první pomoc se zaměřením na lakros Zdravověda a první pomoc se zaměřením na lakros Coach team Přednášející Mgr.Magdalena Kramlová - fyzická aktivita je jedním ze 4 základních atributů života ZÁKLADNÍ TYPY FYZICKÉ AKTIVITY: 1. Sport masový,

Více

NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE NASEDAJÍCÍ NA NEDOSTATEČNOU REHABILITAČNÍ PÉČI V AKUTNÍM STÁDIU PO MÍŠNÍM PORANĚNÍ

NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE NASEDAJÍCÍ NA NEDOSTATEČNOU REHABILITAČNÍ PÉČI V AKUTNÍM STÁDIU PO MÍŠNÍM PORANĚNÍ NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE NASEDAJÍCÍ NA NEDOSTATEČNOU REHABILITAČNÍ PÉČI V AKUTNÍM STÁDIU PO MÍŠNÍM PORANĚNÍ Lucie Slámová, Hana Jakšová FN Brno, Klinika úrazové chirurgie spinální jednotka, Rehabilitační

Více

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí)

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) 1. 4. týden Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) - nožičky skrčené pod bříškem - úhel rozkročení je 90 (stehna svírají úhel 90 ) - skrčené nožičky a kolena směřují do stran

Více

Přehled svalů a svalových skupin

Přehled svalů a svalových skupin Přehled svalů a svalových skupin SVALY ZAD A TRUPU sval trapézový (kápovitý) m. trapezius funkce: extenze hlavy, napomáhá vzpažení horní vlákna zvednutí lopatky střední vlákna přitažení lopatky k páteři

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

Cvičení s expanderem

Cvičení s expanderem 38 MÍČ A EXPANDER Cvičení s expanderem Výchozí pozice 1Posaďte se na podlahu s míčem za zády. Ujistěte se, že upínací očka pro expander jsou po stranách vašeho těla. 2Uchopte expander mezi palce a dlaně

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů Velká většina těhotných žen trpí bolestmi nejčastěji v oblasti hrudní a bederní páteře. V důsledku stále rostoucí dělohy dochází k nepřirozenému prohýbání

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

Rozcvičení prevence před zraněním

Rozcvičení prevence před zraněním Rozcvičení prevence před zraněním K vybudování dokonalé postavy je jasné, že budete potřebovat efektivní cvičení. Důležitým faktorem pro to, abyste z cvičení měli radost a vše šlo hladce, je rozcvičení.

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

Části kostry, končetiny

Části kostry, končetiny AM110-0104 AM110-0084 AM110-0086 AM110-0102 AM110-0088 AM110-0065 AM110-0063 AM110-0059 AM110-0082 AM110-0090 AM110-0057 AM110-0061 AM110-0088 Kostra ruky, spojeno drátem, volba L/P AM110-0078 AM110-0080

Více

Technika plaveckých způsobů

Technika plaveckých způsobů Technika plaveckých způsobů Kraul Díky cyklickému pohybu je to nejrychlejší a nejpřirozenější plavecký způsob. Poloha těla: tělo leží na břiše, poloha je mírně šikmá tzn. ramena jsou výše než boky. Poloha

Více

INKONTINENCE MOČI. Metodický materiál určený pro klienty Nemocnice následné péče Moravská Třebová

INKONTINENCE MOČI. Metodický materiál určený pro klienty Nemocnice následné péče Moravská Třebová INKONTINENCE MOČI Metodický materiál určený pro klienty Nemocnice následné péče Autor PhDr. Vít Kolář, Cert. MDT Přezkoumala Mgr. Veronika Chrobáková Rehabilitace Nemocnice následné péče 2016 Inkontinence

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.3 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová Datum

Více

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY Následující cvičení jsou zaměřena zejména na posílení břišních svalů, mezilopatkových svalů a hýždě. 1. Upažení vzhůru v sedu svalstvo ramen a trupu. sedněte si do středu nataženého

Více

Florbalová škola Teiwaz

Florbalová škola Teiwaz Florbalová škola Teiwaz Protahování Strečink =protahování Strečink pomáhá rychlejší regeneraci svalů Strečink zvyšuje rozsah kloubní pohyblivosti a pružnosti svalů i šlach Strečink pomáhá snižovat svalovou

Více

. v. &(k~ ICI. r------.--- -.--..-- - GYMNASTIKA SVALU PANEVNIHO ONA. Cvik 2. Cvik 1

. v. &(k~ ICI. r------.--- -.--..-- - GYMNASTIKA SVALU PANEVNIHO ONA. Cvik 2. Cvik 1 . v. ICI, Cvik 1 4 Pokud již žena trpí problémy s udržením moči, je nutno, aby nejprve navštívila svého lékaře - gynekologa. Ten ženu vyšetří a určí, jaký druh léčby je pro ni vhodný a zda je třeba svaly

Více

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem,

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, 1 2 Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, kterým zdraví jejich pohybového aparátu není lhostejné.

Více

Elipsovité zařízení SF - 05

Elipsovité zařízení SF - 05 Elipsovité zařízení SF - 05 Cvičební a rozvoj koordinace těla Zvyšuje pohyblivost horních i dolních končetin a zlepšuje ohebnost kloubů. Pevně uchopte rukojeti oběma rukama a postavte se na pedály. Pohybujte

Více