,,Škola příležitostí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ",,Škola příležitostí"

Transkript

1 Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1

2 Obsah 1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Předkladatel školního vzdělávacího programu Zřizovatel: Platnost dokumentu: Charakteristika školy Velikost a úplnost školy, základní informace o škole Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika žáků Ročníkové a celoškolní projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí školního vzdělávacího programu Hlavní a dílčí cíle vzdělávacího programu Výchovné a vzdělávací strategie Strategie naplňování klíčových kompetencí Začlenění průřezových témat Poskytování poradenských služeb ve škole Zaměření poradenských služeb Kariérové poradenství Prevence sociálně patologických jevů Psychologická péče

3 3.7. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci cizinci Žáci a školní neúspěšnost Žáci s poruchami učení Žáci s poruchami chování Péče o talentované a mimořádně nadané žáky Zotavovací pobyty žáků ve zdravotně příznivém prostředí Zájmové kroužky Řízení a organizace výuky Ročníkové řízení a plánování Řízení a koordinace práce učitelů Kodex učitele Řízení a koordinace práce žáků Kodex žáka Učební plán Vzdělávací oblasti a učební osnovy Jazyk a jazykové komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Cílové zaměření vzdělávací oblasti Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Učební osnovy Český jazyk a literatura 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Učební osnovy Český jazyk a literatura 2. stupeň

4 Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Učební osnovy Anglický jazyk 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Učební osnovy Anglický jazyk 2. stupeň Další cizí jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Učební osnovy Německý jazyk Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Cílové zaměření vzdělávací oblasti: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Učební osnovy Matematika 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Učební osnovy Matematika 2. stupeň Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Cílové zaměření vzdělávací oblasti Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Učební osnovy Informatika Člověk a jeho svět Charakteristika vzdělávací oblasti

5 Cílové zaměření vzdělávací oblasti Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Učební osnovy Prvouka Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Učební osnovy Přírodověda Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Učební osnovy Vlastivěda Člověk a společnost Charakteristika vzdělávací oblasti Cílové zaměření vzdělávací oblasti Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Učební osnovy Dějepis Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Učební osnovy Občanská výchova Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Cílové zaměření vzdělávací oblasti: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu

6 Učební osnovy Fyzika Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Učební osnovy Chemie Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Učební osnovy Přírodopis Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Učební osnovy Zeměpis Umění a kultura Charakteristika vzdělávací oblasti Cílové zaměření vzdělávací oblasti: Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Učební osnovy Hudební výchova 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Učební osnovy Hudební výchova 2. stupeň Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Učební osnovy Výtvarná výchova 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Učební osnovy Výtvarná výchova 2. stupeň Člověk a zdraví

7 Charakteristika vzdělávací oblasti Cílové zaměření vzdělávací oblasti: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Učební osnovy Tělesná výchova 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Učební osnovy Tělesná výchova 2. stupeň Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Učební osnovy Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Cílové zaměření vzdělávací oblasti: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Učební osnovy Pracovní činnosti 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Učební osnovy Pracovní činnosti 2. stupeň Doplňující vzdělávací obory Dramatická výchova volitelný předmět Charakteristika volitelného předmětu Učební osnovy Dramatická výchova Informatika volitelný předmět Charakteristika volitelného předmětu

8 Učební osnovy Informatika Literatura a umění volitelný předmět Charakteristika volitelného předmětu Učební osnovy Literatura a umění Cvičení z českého jazyka nepovinný předmět Charakteristika nepovinného předmětu Učební osnovy Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky nepovinný předmět Charakteristika nepovinného předmětu Učební osnovy Cvičení z matematiky Etická výchova Charakteristika vzdělávacího oboru Učební osnovy Etická výchova Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova OSV Charakteristika průřezového tématu Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka Tematické okruhy průřezového tématu Začlenění tematických okruhů OSV do jednotlivých předmětů Výchova demokratického občana Charakteristika průřezového tématu Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka Tematické okruhy průřezového tématu Začlenění tematických okruhů VDO do jednotlivých předmětů

9 6.3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - EGS Charakteristika průřezového tématu Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka Tematické okruhy průřezového tématu Začlenění tematických okruhů EGS do jednotlivých předmětů Multikulturní výchova - MKV Charakteristika průřezového tématu Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka Tematické okruhy průřezového tématu Začlenění tematických okruhů MKV do jednotlivých předmětů Environmentální výchova - EV Charakteristika průřezového tématu Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka Tematické okruhy průřezového tématu Začlenění tematických okruhů EV do jednotlivých předmětů Mediální výchova - MV Charakteristika průřezového tématu Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka Tematické okruhy průřezového tématu Začlenění tematických okruhů MV do jednotlivých předmětů Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků Hodnocení a klasifikace Hodnocení a klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

10 Celkové hodnocení Způsob získávání podkladů pro hodnocení Výsledky práce v zájmových útvarech Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky Sebehodnocení Slovní hodnocení Komisionální přezkoušení Opravná zkouška Přezkoušení Dodatečná zkouška Postup do dalšího ročníku Hodnocení chování Výchovná opatření Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Hodnocení nadaných dětí, žáků a studentů Vlastní hodnocení školy Vzdělávací program školní družiny Charakteristika školní družiny Popis materiálních podmínek Personální podmínky Přijímání žáků Režim dne Denní skladba činností Výchovně vzdělávací činnost školní družiny

11 Specifičnost školní družiny Zásady pedagogického působení vychovatelky Obsah výchovně vzdělávací činnosti Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami Psychosociální podmínky Směřování školní družiny Použité zkratky:

12 Změny a úpravy provedené ve školním vzdělávacím programu Datum provedení Obsah změny nebo úpravy Změnu provedl Změna Učebního plánu (přesun disponibilních hodin) Monika Hodaňová Úprava kapitoly Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Monika Hodaňová 12

13 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program,,škola příležitostí 1.2. Předkladatel školního vzdělávacího programu Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Praha 7, příspěvková organizace Adresa školy: Ortenovo nám. 34, Praha 7- Holešovice, IČO: IZO: Ředitel školy: Zástupce ředitele: Koordinátor ŠVP: Mgr. Martin Šmíd Ing. Bc. Monika Hodaňová Ing. Bc. Monika Hodaňová Kontakty: telefon: fax: www stránky: 13

14 1.3. Zřizovatel: Městská část Praha 7 právní forma: část obce IČO: adresa: nábř. Kpt. Jaroše, Praha 7, www stránky: Platnost dokumentu: Platnost dokumentu: Účinnost dokumentu:

15 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost a úplnost školy, základní informace o škole Základní škola T. G. Masaryka, Ortenovo náměstí 34, Praha 7, 17000, je úplná základní škola s devíti postupnými ročníky. Na prvním i druhém stupni jsou ročníky po jedné nebo dvou třídách. Kapacita školy je 413 žáků. Budova základní školy je velkoryse řešená třípatrová budova umístěná v hezkém prostředí nově obnovované zeleně v Praze 7. Je součástí plánovaného kulturního centra Holešovic. Škola je velice dobře dostupná metrem i tramvají. Jedná se o školu s mnohaletou školní tradicí, která se nadále chce profilovat jako škola otevřená se snahou dopřát ve společném prostředí všem žákům vzdělání naplňující jejich individuální potřeby. Škola je schopna v rámci směřování k inkluzívnímu vzdělávání věnovat stejně kvalitní péči všem žákům, tedy žákům běžným, nadaným i žákům se SVP. Historie školy V roce 1925 byla v prostoru tehdejšího Holešovického náměstí dokončena stavba dívčí a chlapecké školy. Bezvýrazné předměstí získalo novou charakteristiku, zcela v souladu s koncepcí rozvoje hl. Města Prahy ve 20. letech. Název nového školského zařízení, Masarykova škola, hovořil sám za sebe. Prezidentovo jméno bylo zárukou solidnosti a trvalosti. Škola měla kromě tříd a učeben také velký počet tzv. vedlejších místností, tělocvičny, šatny, sprchy, síň pro akvária, knihovnu, čítárnu, cvičnou kuchyň, jídelnu, sborovny, ředitelny, ordinační síň pro lékaře apod. Pýchou školy byla především skvostná přednášková síň, aula TGM, u vchodu s reliéfem hlavy prezidenta Masaryka. Ve školní budově od počátku jejího vzniku byly čtyři školy, obecná dívčí, měšťanská dívčí, obecná chlapecká a měšťanská chlapecká. V roce 1948 byly školy chlapecké a dívčí sloučeny, v roce 1951 byly v budově školy zřízeny dvě devítiletky 1. ZDŠ a 2. ZDŠ. V roce 1961 došlo k další výrazné změně ve zdejší budově vznikla nově Střední všeobecně vzdělávací škola jako jediná SVVŠ pro obvod Prahy 7. V roce 1963 byla SVVŠ přemístěna do nově postavené budovy v Praze 7 na Letné, takže budova na Dimitrovově náměstí zůstala pro základní školství. V roce 1964 sem byla přemístěna 1. ZDŠ i ZDŠ z Jablonského ulice. V roce 1972 Ministerstvo školství oběma základním školám propůjčilo čestný název Jiřího Dimitrovova. V roce 1983 došlo ke sloučení obou základních škol a dvě patra budovy rozhodnutím ONV Prahy 7 připadla Zvláštní škole. V roce 1990 se škola vzdala názvu ZŠ J. Dimitrovova a byla přejmenována na ZŠ T. G. Masaryka. V devadesátých letech se začala část školy pronajímat dalším subjektům, převážně soukromým školám. Aulu školy má v částečném pronájmu Kuhnův dětský pěvecký sbor. Nejnovější historii školy napsala bohužel především rozsáhlá povodeň ze srpna 2002, při které na školní budově vznikla škoda ve výši cca 20 miliónů Kč. Aktivity Městské části Praha 7, vedení školy a mnoha sponzorů z řad institucí, firem a soukromých osob způsobily, že školní rok se rozběhl v plném rozsahu pouze s dvouměsíčním zpožděním. Ve škole byly provedeny rozsáhlé opravy a rekonstrukce Vybavení školy V letech se uskutečnila rozsáhlá rekonstrukce budovy (elektroinstalace, topení, vodovodní řad, opravila se fasáda celé budovy, proběhla rekonstrukce auly). Po povodních r byla v následujících letech provedena rekonstrukce celého suterénu včetně školní jídelny, dílen, cvičné kuchyně, sklepů, v přízemí byla opět opravena aula a tělocvičny, nově byly opraveny vnitřní venkovní prostory a hřiště. 15

16 Ve škole je k dispozici 28 učeben. Každá třída má svou kmenovou univerzální učebnu, další učebny jsou speciální a svým vybavením odpovídají předmětu, který se v nich vyučuje. Mezi speciální učebny patří audio video učebna, která slouží jako učebna jazyků, učebna informatiky, učebna fyziky, učebna chemie, laboratoř fyziky a chemie, učebna hudební výchovy, učebna výtvarné výchovy, vybavené dílny, plně vybavená cvičná kuchyně. Ve škole jsou další pracovny s kvalitním zázemím. K nim patří knihovna, keramická dílna s pecí, pracovny školní družiny funkčně vybaveny tak, aby pomáhaly naplnit obsah zájmového vzdělávání dětí. Škola disponuje dvěma tělocvičnami, nově zbudovaným hřištěm s umělým povrchem na kopanou, s antukovým povrchem pro volejbal, žáci mají k dispozici tři pevně zabudované stoly na stolní tenis, prostor pro skok vysoký, daleký i běžeckou dráhu. Kladem hřiště je jeho samostatný vchod přímo z ulice i domeček umístěný v rohu hřiště pro uskladnění sportovního nářadí a sloužící jako zázemí pro správce hřiště. Západní vnitřní dvorek je vybaven umělým povrchem pro vybíjenou, východní zatravněný dvorek s herními prvky je dán k dispozici školní družině. Součástí školy je moderně vybavená školní jídelna, která poskytuje stravování i jiným subjektům. Ve škole je krásná slavnostní aula, sloužící škole při školních soutěžích a tradičních akcích, která je pronajímána a to především Kuhnovu dětskému pěveckému sboru. Rodiče mají možnost komunikovat se školou prostřednictvím webových stránek. K uložení pomůcek a pro přípravnou práci učitelů slouží kabinety. Učitelé na prvním stupni mají společnou pracovnu sborovnu 1. stupně. Na druhém stupni jsou kabinety rozděleny podle předmětů. Jsou vybaveny zařízením, které se postupně modernizuje. Společným pracovním prostorem je sborovna. K dalšímu studiu a využití volného času mohou žáci i učitelé využívat učebnu informatiky. Dále provozujeme také odpolední volnočasové aktivity. K odkládání oděvu a obuvi má každý žák k dispozici svou skříňku. K převlékání před hodinami tělesné výchovy jsou v rozvrhu vyhrazeny učebny. Sociální zařízení odpovídá počtu i složení žáků. K ošetření úrazu je určena kancelář hospodářky školy. Učebnice, didaktické pomůcky, informační a komunikační technika a další pomůcky jsou průběžně doplňovány a nahrazovány modernějšími. Žákům je zajištěno zdravé prostředí učeben a ostatních prostor školy podle platných norem. Režim vyučování je standardní, vyhovuje žákům, rodičům i personálu. Každá speciální pracovna má svůj řád, jehož dodržování omezuje vznik situací, které by mohly ohrozit zdraví žáků, pedagogů, ničení majetku. Školní řád svými opatřeními chrání zdraví a bezpečnost žáků při veškerém dění spjatém se školou. Odbornou první pomoc jsou schopni poskytnout zaměstnanci, kteří prošli zdravotním kurzem. Žáci mají zajištěn vhodný pitný i stravovací režim prostřednictvím školního kiosku a nápojového automatu. V době přestávek mohou žáci využívat prostor chodby školy, s ohledem na bezpečnost jen v patře své třídy Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel školy, zástupkyně ředitelky školy, cca 16 učitelů na 1. a 2. stupni a vychovatelky školní družiny. V učitelském sboru převažují ženy, sbor je věkově pestrý od mladých až po zkušené pedagogy. Někteří si požadované vzdělání dokončují. Na škole působí výchovná poradkyně a metodička prevence sociálně patologických jevů. Výchovná poradkyně má vypracovaný plán výchovného poradce, který je orientován zejména na péči o žáky s výchovnými a výukovými potížemi, na volbu povolání, na mimoškolní činnost žáků i na práci s žáky talentovanými. Metodička prevence sociálně patologických jevů pracuje podle minimálního preventivního programu a v maximální možné míře usiluje o ochranu žáků před násilím, šikanou a dalšími sociálně patologickými jevy. Vyučující informatiky pracuje i jako koordinátor ICT. Pracovníci školy usilují o neustálý odborný a profesní růst. Všichni pracovníci školy se snaží o vytváření příznivého klimatu ve škole na základě otevřenosti a partnerství v komunikaci, úcty, tolerance, uznání, empatie a spolupráce. Velmi důležitá je otevřená komunikace s rodičovskou veřejností. 16

17 Cílem pedagogů je poskytnout všem žákům kvalitní základní vzdělání, předcházet komunikačním a adaptačním obtížím, pomáhat ve výchovně vzdělávacím procesu žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí, kde rodiče nejsou sami schopni svým dětem pomoci. Zároveň se snaží aktivně zapojovat žáky do odpoledních aktivit tak, aby se mohli seberealizovat a nehledali nevhodnou kompenzaci mimo školu Charakteristika žáků Převážná většina žáků jsou běžné děti z Prahy 7. Určité procento žáků jsou cizí státní příslušníci. Tito žáci pochází z Vietnamu, Číny, z Ukrajiny, Běloruska, ze Srbska a Černé Hory, z Ruské federace, Kazachstánu a z Bulharské republiky. Všichni cizí státní příslušníci se velice dobře zapojují do vyučovacího procesu. Jediným problémem bývá zpočátku jazyková bariéra u nově příchozích. Jejich adaptabilita je však vysoká. Do tříd máme integrované děti se specifickými poruchami učení. Průměrně v každé třídě jsou dva integrovaní žáci. Ve škole máme žáky se specifickými zájmy a žáky s nadáním v některé z výukových oblastí Ročníkové a celoškolní projekty, mezinárodní spolupráce Prioritou naší školy je velmi dobře fungující primární protidrogová prevence. Naše škola pracuje podle minimálního preventivního programu s názvem Váhy pro život, který nabízí využití volnočasových aktivit nejen žákům našich základních škol, ale oslovuje svou aktuální nabídkou děti a mládež celého regionu Prahy 7. Minimální preventivní program je zaměřen především na rozšiřování preventivních nabídek selektivních programů pro děti a mládež. Projekt je komplexní vzhledem k tomu, že zahrnuje práci s dětmi, rodiči, vyučujícími a dalšími institucemi. Program zahrnuje jak hlavní akce školy ( v zimním období akce s vánoční tématikou vernisáž betlémů Betlémská hvězda, v jarním období Divadelní festival neprofesionálních školních souborů všech škol Prahy 7), tak zahrnuje mnoho dalších menších akcí jako jsou módní přehlídky, kulturní vystoupení žáků při různých příležitostech, slavnostní zakončení školního roku pro děti i rodiče, účast na sportovních akcích Prahy 7, vědomostní soutěže, apod. Program Váhy pro život je zaměřen na zdravý životní styl, spolupracujeme s Městskou policií s oddělením primární protidrogové prevence, s DROP- IN, Trianglem, žáci se zúčastňují besed s odborníky z oblasti kriminality a zdravého životního stylu. Zajišťujeme pro žáky besedy s významnými osobnostmi blízkými jejich zájmům či věku. Dále spolupracujeme s Cílem projektu je: vychovávat ke zdravému životnímu stylu nácvik sociálních dovedností, jejich schopnost obstát v rizikových situacích, odolnost proti negativním vlivům, zvyšování sociální kompetence dětí seznamovat rodiče se základy drogové problematiky a s možností prevence rozšiřovat mimoškolní činnosti, které by měly vést ke snížení problémů s drogami zvyšovat odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků v oblasti prevence zvýšit pozornost k různým příznakům skrytého násilí jak fyzického, tak psychického, které by mohly signalizovat šikanu. Prevence a vytvoření kolektivu se zásadou, že silný chrání slabšího, kolektiv, kde vládne duch práva a spravedlnosti. Výchovná poradkyně a metodička prevence patologických jevů spolupracují s bezprahovým klubem Dixie, který má pronajaté prostory domku v areálu školy a který je jednou z organizací patřících organizaci Ymca. Spolupracují také s Oddělením péče o rodinu a dítě při MČ Praha 7 a Pedagogicko psychologickou poradnou Prahy 7, dále například s organizacemi: Hasičský záchranný sbor, Městská knihovna, Nadace škola hrou, Tereza občanské sdružení, CK Výuka jinak (prohlídky Pražského hradu), Matematicko - fyzikální fakulta UK (akce pro žáky ZŠ), ZOO Praha, Planeta Země, Ekocentrum. Naše škola je ekologicky zaměřená, třídíme odpad, sbíráme od žáků, rodičů a zaměstnanců vypotřebované tonery, vybité akumulátory, staré elektrospotřebiče a vše odevzdáváme k ekologické likvidaci. 17

18 Mezi stěžejní dlouhodobé projekty patří prevence sociálně patologických jevů. Jejím garantem je metodik prevence. Dalším projektem je zavádění nových technologií do výuky. Garantem je koordinátor ICT. Školní projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Zařazované formy projektů jsou: ročníkové (krátkodobé, celoroční) a celoškolní (také krátkodobé i celoroční). Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků i ostatních subjektů ve městě a okolí. Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Celoškolní projekty: - společné úkoly na začátku školního roku, heterogenní skupiny žáků (za účelem navázání spolupráce mezi žáky, seznámení se) - projekty s aktuální tematikou ročních období - projekty s různou tematikou období formou projektu žáci zpracovávají zadaná témata Pořádáme také kulturně-vzdělávací akce, ozdravné nebo sportovně zaměřené pobyty, kulturně-historické exkurze. Třídní kolektivy vyjíždějí na řadu tematických exkurzí, školy v přírodě, pracují na projektech zaměřených na tvorbu kolektivu. V otázce mezinárodní spolupráce není naše škola zatím zcela vyhraněna Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době konzultačních hodin a třídních schůzek. Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím prezentačních ploch před budovou školy a školních webových stránek. Možnost vzájemné komunikace prostřednictvím internetu je samozřejmostí a je velmi využívaná. Otevřenou komunikaci s rodiči považujeme za nutný aspekt naší práce. Jsme přesvědčeni, že spolupráce se zákonnými zástupci žáků je pro efektivní realizaci školního vzdělávacího programu nezbytným předpokladem. Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně. Velký význam přikládáme osobním setkáním zákonných zástupců a pedagogů. Pravidelně probíhají třídní schůzky. Podle potřeby může být schůzka realizována jako tripartitní setkání, kdy se v domluveném čase sejdou třídní učitel, zákonný zástupce (nebo zástupci) žáka a žák. To umožní se následně dohodnout, jaké konkrétní kroky pro jejich odstranění žák, pedagogové a zákonní zástupci podniknou. Vedle třídních schůzek nabízí škola možnost konzultací s jednotlivými vyučujícími. Rodiče mají možnost se zúčastňovat různých akcí školy, jako jsou recitační soutěže, Divadelní festival, vernisáže a výstavy Betlémská hvězda, Dne otevřených dveří a akcí školní družiny i každoročního slavnostního ukončení školního roku. Často bývá zástupce rodičů členem komise při soutěžích. Naše škola má vypracovaný plán spolupráce s Mateřskou školou U Uranie, který spočívá ve vzájemných návštěvách jak žáků mateřské školy v základní škole, tak i naopak. Žáci 1. tříd se rádi opět setkávají se svými učitelkami z mateřské školy. Také učitelky 1. tříd či 1. stupně mohou konzultovat se svými kolegyněmi z mateřské školy své požadavky na připravenost žáků budoucích 1. tříd. Ve škole je zřízena Školská rada ve složení tří zástupců MČ Prahy 7, tří zástupců za rodiče a tří zástupců z řad pedagogů. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí 167 a 168 školského zákona a jednacím řádem školské rady. Usiluje o vytvoření optimálních podmínek pro úspěšnou výchovu a vzdělávání žáků. Školská rada má tuto úlohu: vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování schvaluje výroční zprávu o činnosti školy schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny 18

19 podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy vyjadřuje se k rozboru hospodaření projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření projednává inspekční zprávy ČŠI podává podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. Pojetí školního vzdělávacího programu ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce, která vznikla dvouletou snahou o inovaci pedagogického procesu a klimatu školy, analýzou vlastních možností a schopností pedagogického sboru, požadavků rodičů a navázáním na tradice školy. Základní vzdělávání má být užitečnou službou občanům a má reflektovat jejich očekávání a individuální potřeby. Posláním školy již nemůže být pouhé zprostředkování sumy vědomostí a zkoušení žáků z faktografických přehledů. Škola je dnes místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se, řešení problémů a využívání sociálních dovedností. Charakter práce má v dětech podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. Tento koncepční záměr školního vzdělávacího programu vychází z přesvědčení, že kvalita vzdělávací služby školy nemá být primárně posuzována podle tradičně chápaných tzv. vzdělávacích výsledků. Naším cílem je, aby škola byla prostředím, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Připojujeme se ke vzdělávacím trendům v Evropě a chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život v Evropě v 21. století. V rámci procesu vzdělávání se věnujeme mimo jiné následujícím kompetencím: Učení: být schopen vzít v úvahu zkušenost, dávat věci do souvislostí, organizovat svůj učební proces, být schopen řešit problémy, být zodpovědný za své učení. Objevování: získávat informace z různých zdrojů a posoudit jejich věrohodnost, zvažovat různé zdroje dat, radit se s lidmi ze svého okolí, konzultovat s experty, vytvářet a evidovat dokumentaci. Myšlení a uvažování: chápat kontinuitu minulosti a současnosti, nahlížet aspekty rozvoje společnosti kriticky, být schopen se vyrovnávat s nejistotou a komplexností situace, účastnit se diskusí a vyjadřovat vlastní názor, vnímat politický a ekonomický kontext při vzdělávání a práci, hodnotit sociální chování související se zdravím, životním prostředím, vnímat hodnoty umění, literatury atd. Komunikace: rozumět a domluvit se, číst a psát ve více jazycích, být schopen prezentovat, mluvit na veřejnosti, obhajovat a argumentovat vlastní názor, naslouchat a brát v úvahu názory druhých, vyjadřovat se písemnou formou, rozumět grafům, diagramům a tabulkám. Kooperace: být schopen spolupráce a práce v týmu, činit rozhodnutí, řešit konflikty, posuzovat a hodnotit, navazovat a udržovat kontakty. Práce: vytvářet projekty, brát na sebe zodpovědnost, přispívat k práci skupiny a společnosti, organizovat svou vlastní práci, projevovat solidaritu, ovládat matematické a modelové nástroje. 19

20 Adaptace: využívat informační a komunikační techniky, být flexibilní při rychlých změnách, nalézat nová řešení, být houževnatý v případě obtíží Hlavní a dílčí cíle vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka klade hlavní důraz ve své vzdělávací práci na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi. Základem programu naší školy je přechod od školy s transmisivním vyučováním ke škole s konstruktivním vyučováním. Mezi základní cíle vzdělávacího programu patří: Umožnit žákům osvojit si strategie a motivovat je pro celoživotní učení. Podporovat děti k: vybírat si a využívat vhodné způsoby, metody a strategie pro aktivní a efektivní učení vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívat v procesu učení a v praktickém životě využívat informační a komunikační prostředky a technologie Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy. Podporovat děti k: samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnávat, kriticky posuzovat a vyvozovat z nich závěry pro využití v budoucnosti uvádět věci a znalosti do souvislostí a na základě toho si vytvářet komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy volit vhodné způsoby řešení úkolů, sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů, aplikovat osvědčené postupy při řešení obdobných nebo nových úkolů a situací Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. Podporovat děti k: formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu naslouchat jiným a porozumět jim obhajovat vlastní názor vhodnou a kultivovanou argumentací Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Podporovat děti k: spolupracovat ve skupině při řešení daného úkolu, podílet se na vytváření pravidel práce v týmu a na utváření příjemné atmosféry v týmu aktivně přispívat k diskusi, umět v diskusi obhajovat vlastní názor, ale i respektovat zkušenosti a názory jiných Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. Podporovat děti k: mít sebevědomé vystupování, pozitivní představu o sobě samém, ale současně schopnost vcítit se do situací ostatních a respektovat jejich přesvědčení nebo názory řešit praktické problémy a životní situace na základě pochopení principů, jimiž se společnost řídí, znát svá práva i povinnosti schopnosti hodnotit výsledky vlastní činnosti i činnosti jiných 20

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ Školní vzdělávací program - Škola základ života 1 Obsah : 1. Identifikační údaje.. 3 2. Charakteristika školy 2.1 Historie školy..4 2.2

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více