NUMERICKÝ VÝPOČET DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ KOMBINOVANÉHO SMĚŠOVACÍHO VENTILU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NUMERICKÝ VÝPOČET DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ KOMBINOVANÉHO SMĚŠOVACÍHO VENTILU"

Transkript

1 NUMERICKÝ VÝPOČET DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ KOMBINOVANÉHO SMĚŠOVACÍHO VENTILU Václav DVOŘÁK 1 Abstract: The research object s a combned mxng valve develoed for mxng of natural gas and hydrogen as a gas fuel for exermental ston combuston engne. A secal constructon of the valve ensures constant mxng rato, whch s ndeendent on eventual varaton of ressure of mxed gases and on total mass flow rate through the mxng valve. The contrbuton deals wth numercal calculaton of dynamc behavour of ths valve under sudden change of nlet ressure of one of enterng gases. The calculaton s made n Fluent rogramme wth hel of dynamc mesh and user defned functons. The rocess of smlfcaton of three-dmensonal geometry of the valve nto two-dmensonal, whle the flow characterstc of the valve s conserved, s descrbed. Keywords: mxng valve, dynamc mesh, Fluent, rearng of gas fuel. 1. ÚVOD V současné době se jako lynné alvo v motorech automoblů oužívá zemní lyn, skládající se řevážně z metanu, a nově také vodík, který je jako alvo budoucnost velce ersektvní. Zatímco salování zemního lynu je techncky zvládnuté, salování vodíku je rovázeno celou řadou roblémů, jak uvádí Kovář a další (00). Jedná se rovněž o alvo s roblematckou dostuností. Z tohoto důvodu robíhá výzkum, kdy je jako alvo oužta různě bohatá směs zmňovaných lynů. Pro otřeby exermentálního výzkumu salování v ístovém motoru tak vznkla otřeba vyvnout směšovací ventl ro říravu lynné směs dvou lynů. Požadavky na směšovací ventl byly následující: Pracovní tlak okolo 15 MPa, malá tlaková ztráta, možnost zařazení do alvové soustavy, jejíž schéma je na obr. 1., nastavtelnost hmotnostních odílů jednotlvých lynů od 0 do 1 a jejch nezávslost na celkovém toku směs a na říadném kolísání vstuních tlaků jednotlvých lynů. CH 4 redukce na 4 MPa m směšovací ventl elektromag. ventl - dávkovač vefukovač hlava válce íst H redukční ventl m Obr. 1. Schéma soustavy ro říravu a vefukování směs lynných alv. 1 ng. Václav Dvořák, Ph.D., TU v Lberc, Fakulta strojní, Katedra energetckých zařízení, Hálkova 6, Lberec 1, tel.: , e-mal:

2 V. Dvořák 1.1 Teore směšovacích ventlů Každé zařízení určené k míšení tekutn racuje na rncu, kdy dvě tekutny o obecně různém tlaku roudí do místa smíšení, kde je tlak menší než je menší tlak obou tekutn. tok m [kg/s] lynu je dán Flegnerovou rovncí m& = A 0 ψ ( κ, ), (1) rt 0 ve které je A mnmální růřez kanálu ro daný lyn, 0 a T 0 kldový tlak a kldová telota lynu, r měrná lynová konstanta, κ zoentrocký součntel, ψ růtokový součntel závslý na druhu lynu a na oměru tlaků 0, kde je tlak za regulačním členem, který můžeme uvažovat stejný ro oba lyny. Př neměnnost kldových telot T 0 vylývají z uvedeného vztahu dvě možnost ovládání růtoku lynu, a to změnou - redukcí kldového tlaku 0 lynu řed smíšením, nebo změnou růtočného růřezu A. Prvního zůsobu řízení využívá směšovací ventl na obr. a, kdy oba lyny roudí krtckým dýzam, kdy je růtokový součntel ψ konstantní. Nevýhodou tohoto ventlu je malý rozsah nastavtelných hmotnostních odílů, vysoká tlaková ztráta a růtok do jsté míry nezávslý na rottlaku. Průtok tak nelze řídt za ventlem a roto ho nelze zařadt do alvové soustavy na obr A A A 0B A B = / 0A 0B A A = konst A B = konst 0A 0B A A A B 0A = 0B A A = / konst A B = / konst a) b) Obr.. Směšovací vently založené na rncu: a - škrcení vstuních tlaků, b změně mnmálních růřezů. Druhý zůsob řízení využívající změnu růtočných růřezů má celou řadu výhod: Šroký rozsah nastavtelných hmotnostního odílů, malá tlaková ztráta a rovněž šroký rozsah celkového rotékajícího množství, které může být ovládáno jak řed, tak za směšovacím ventlem. Jedna z možných konstrukcí směšovacího ventlu, ve kterém je změna růřezů ovládána osunem kuželky, je na obr. b. Aby byly zajštěny hmotnostní odíly závslé jen na oloze ovládací kuželky směšovacího ventlu, tj. na oměru růtočných růřezů, musí být zajštěno, že vstuní tlak obou lynů bude vždy stejný. Proto je nutné řed směšovací ventl zařadt redukční vently redukující tlak obou lynů na stejnou hodnotu. Omezené řesnost redukčních ventlů a jejch nastavení ale zůsobují odchylku tlaků 0 řed vstuem do směšovacího ventlu. 0A 0B 0A 0B A A A B A A = / konst A B = / konst 0A = / 0B 0A = 0B Obr. 3. Směšovací ventl s ředřazeným komenzačním ventlem. Uvedený nedostatek lze odstrant zařazením komenzačního ventlu, ve kterém dochází k vyrovnání tlaků míšených lynů na stejnou hodnotu, jak je tomu na obr. 3. Výhodam

3 Numercký výočet dynamckého chování kombnovaného směšovacího ventlu komenzačního ventlu jsou samočnnost a relatvně dobrá řesnost srovnání tlaků obou lynů. Protože jsou ale tlakové ztráty mez komenzačním a směšovacím ventlem závslé jak na hmotnostních odílech, tak na celkovém růtoku, jsou tlaky lynů těsně řed smíšením znovu zatíženy odchylkou. Uvedený nedostatek je odstraněn konstrukcí kombnovaného směšovacího ventlu na obr. 4. Tato konstrukce je ředmětem atentového řízení. K ovládání složení směs slouží dutá kuželka, ve které je volně umístěn komenzační člen 3. Slová nerovnováha zůsobená nerovností tlaků obou lynů zůsobuje ohyb komenzačního členu, čímž dochází ke škrcení růtočných růřezů vstuních otvůrků. Tím dochází ke srovnání tlaků lynů vstuující do vntřních rostorů kuželky. Tím je zaručena nezávslost řednastaveného složení směs na kolísání tlaku řed a za ventlem. Přísěvek se zabývá dynamckým chováním tohoto ventlu, tj. odezvou na náhlou změnu tlaku jednoho z řváděných lynů. H H + CH4 CH Obr. 4. Kombnovaný směšovací ventl.. NUMERICKÝ MODEL Kombnovaný směšovací ventl na obr. 4 je osově symetrcký, řčemž v duté kuželce jsou o obvodu umístěny radální řeouštěcí otvory. Pro smulování všech vlastností ventlu je zaotřebí čtvrtnový trojrozměrný výočtový model, jehož geometre a výočtová síť je atrná z obr. 5. Nestaconární výočet na tomto modelu s množstvím výočtových elementů okolo 500 tsíc by byl časově velce náročný a neumožňoval by realzovat více říadů nastavení okrajových odmínek. Z tohoto důvodu byla geometre transformována na dvourozměrnou osově symetrckou. Pro další snížení časové náročnost byl zvolen jednoduchý segregated řešč a to řesto, že uvažujeme roudění deálních, stlačtelných lynů. Vznklá chyba není řílš velká, neboť mnmální tlakový oměr je > Tento řešč je rovněž vhodnější ř oužtí metody dynamcké sítě, jak je atrné z výsledků Dvořáka (004). Zvolený model směšování je volen co nejjednodušší tzv. transort seces, neboť ke smíšení dochází až na samotném výstuu z modelu. Oba lyny, H a CH4, jsou uvažovány jako deální. Pohyb komenzačního členu a změna výočtové sítě jsou řešeny omocí dynamcké sítě a metody layerng v rogramu Fluent, kdy jsou řdávány řady čtvercových výočtových elementů. Pohyb komenzačního členu je řízen UDF funkcí, která z tlakových sl na komenzační člen vyhodnocuje knematcké velčny zrychlení a rychlost komenzačního členu. Do výočtového modelu je zahrnuto rovněž tření mez komenzačním členem a kuželkou a setrvačné síly. Výočet byl roveden ro směšování vodíku s metanem, řčemž za nomnální byl oužt tlak lynu 4 MPa. Bylo zkoumáno dynamcké chování ventlu, tedy odezva ventlu na skokovou změnu navýšení tlaku jednoho z lynů a vlv této změny na výsledné hodnoty hmotnostních odílů. Výočty byly rovedeny ouze ro jeden říad nastavených hmotnostních odílů a ro dvě hodnoty hmotnostního toku ventlem, který byl ovládán rottlakem. Hodnoty rottlaku ř oeračním tlaku 4 MPa byly = 100 kpa

4 V. Dvořák a = 50 kpa. Každý z těchto režmů byl zkoumán ř nulové hodnotě tlakové odchylky a ř změnách +100, 00 a 300 kpa každého z lynu. Celkem tak bylo rovedeno 14 výočtů. Každý výočet roběhl ro 1000 časových kroků o 10-4 s, celkem tedy 0.1 s. Pro výočetní síť s elementy trval jeden výočet na PC s rocesorem P4 na 3GHz zhruba 6 hodn. Obr. 5. Čtvrtnový trojrozměrný model směšovacího ventlu. Problematcké je zjednodušení 3D modelu na osově symetrcký v říadě, že na válcové kuželce se nachází kruhový otvor, jak je vdět na obr. 6a. Pokud se tento otvor nahradí štěrbnou o šířce rovné růměru kruhového otvoru, dostaneme nereálně velký růtočný růřez. Pokud se šířka štěrbny zmenší tak, aby s odovídaly růtočné růřezy, dostaneme řílš malý racovní zdvh ventlu. Tento roblém byl v této rác vyřešen tím, že šířka štěrbny byla onechána o velkost růměru kruhového otvoru a do výstuního růřezu byla umístěna okrajová odmínka tlakového skoku orous jum. Ztrátový součntel byl řtom volen tak, aby ř daném tlakovém oměru byl hmotnostní tok štěrbnou rovnocenný hmotnostnímu toku kruhového otvoru. Důležté řtom je, aby tlakový skok byl umístěn co nejblíže výstunímu růřezu otvoru, jak je vdět na obr. 6b. Okrajová odmínka orous jum umožňuje zjednodušeně modelovat roudění tenkou membránou. Lze tak zachovat růtočný růřez otvoru ř zachování zdvhu ovládacího členu. Tlaková ztráta membránou se odle materálů Fluent (004) vyočítá jako μ α Δ = ( v + ξ 1 ρv )δ, () kde μ [Pa.s] je lamnární vskozta tekutny, α [m] je ermeablta roustnost méda, ξ ztrátový součntel, v rychlost kolmá na orézní stěnu, ρ hustota tekutny a δ [m] tloušťka orézního méda. První člen v závorce ve vztahu () ředstavuje ztráty třením a druhý člen ztráty místní. Budeme uvažovat vysokou ermeabltu α = 1 m, tloušťku méda δ = m, dostaneme zanedbatelné ztráty třením a na tlakovém skoku se bude odílet ouze ztráta místní. Př stejném hmotnostním toku je místní ztráta dána vztahem Δ = ξ 1 m& m& = ξ δ, ρ A ρ A (3)

5 Numercký výočet dynamckého chování kombnovaného směšovacího ventlu kde A je růtočný růřez, řčemž hodnoty kruhového otvoru jsou označeny čárkou. Výsledná hodnota ztrátového součntele ξ ro dosazení do okrajové odmínky je dána vztahem ξ A ξ =, (4) δ A kde hodnota ztrátového součntele ξ kruhového otvoru na obr. 6a je ξ = fyzkální model - 3D φ numercý model - D osově symetrcký orous ressure jum nterface φ40 φ36 a) b) 0 18 dynamc mesh Obr. 6. Transformace reálné 3D geometre s kruhovým otvorem na D osově symetrckou se štěrbnovým otvorem srovnatelných vlastností. 3. VÝSLEDKY Na obr. 7 a 8 jsou kontury celkové rychlost a statckého tlaku ve směšovacím ventlu ro ustálený říad rottlaku -100 kpa a odchylce tlaku CH kpa. Vstu vodíku H je levým rozváděcím kanálem, vstu metanu CH 4 je ravým rozváděcím kanálem. Z obrázku je atrné řškrcení vstuního otvoru ro CH 4, zatímco výstuní otvory mají ro oba lyny stejný růřez. Rychlost jsou vzhledem k celkovému tlakovému rozdílu malé, což je zůsobeno tlakovým skoky ve vstuních a výstuních otvorech. Pozorované roudové vzory tak neosují roudění ve skutečném, trojrozměrném ventlu. Na obrázku vravo je ro lustrac detal výstuního otvoru H. Obr. 7. Kontury celkové rychlost ro rottlak -100 kpa a odchylku tlaku CH kpa, detal výstuního otvoru H. Na obr. 8 jsou ro stejné nastavení okrajových odmínek vyneseny kontury statckého tlaku. Z nch je vdět, že ve vntřním rostoru kuželky došlo ke srovnání tlaku obou lynů. Na obrázku vravo je detal vstuního otvoru CH4, ve kterém dochází k největší redukc tlaku. Můžeme ozorovat okles tlaku na okrajovém odmínce tlakového skoku.

6 V. Dvořák Obr. 8. Kontury statckého tlaku ro rottlak -100 kpa a odchylku tlaku CH kpa, detal vstuního otvoru CH 4. Na obr. 9 vdíme časový růběh knematckých velčn komenzačního členu, který má za úkol vyrovnat náhlý nárůst vstuního tlaku H o 100 kpa. Výočet byl suštěn ze staconárního stavu, nastavení okrajových odmínek ř referenčním tlaku 4 MPa je následující: vstuní tlak H 100 kpa, vstuní tlak CH 4 0 kpa, výstu -100 kpa. Na dagramu je atrný nárůst síly na komenzační člen ze strany H, ohyb a oloha členu. Je atrné, že k ustanovení rovnováhy dojde o zhruba 0.08 s, řčemž dojde jen k neatrnému řekmtu komenzačního členu. 0.6 Přetlak 100 kpa, D H +100 kpa oloha komenzačního členu 0 Poloha [mm], rychlost [m/s] síla na komenzační člen rychlost komenzačního členu Síla [N] Čas [s] Obr. 9. Průběh knematckých velčn komenzačního členu ř náhlé změně tlaku H o 100 kpa, nomnální řetlak 100 kpa. Na obr. 10 jsou růběhy knematckých velčn ro náhlý nárůst vstuního tlaku H o 00 kpa, zatímco nastavení ostatních okrajových odmínek zůstává stejné. Můžeme vdět, že rychlost reakce ventlu je řblžně stejně rychlá, tj s, ale není dosaženo ustáleného stavu. Komenzační člen o vyrovnání tlaku kmtá s frekvencí 300 Hz o celou dobu výočtu, tj. 0.1 s. Výsledky ostatních výočtů jsou shrnuty v tab. 1 a na dagramu na obr. 11. Z dagramu a tabulky vylývá, že ř odchylce tlaku 100 kpa jednoho z lynů je výsledná odchylka hmotnostního odílu od nastavené hodnoty je Př vyšší dferenc 00 nebo 300 kpa je výsledná odchylka od nastavené hodnoty vyšší Z výsledků dále vylývá, že

7 Numercký výočet dynamckého chování kombnovaného směšovacího ventlu koncentrace lynu s vyšším tlakem má tendenc klesat. Př tlakové dferenc 00 nebo 300 kpa dochází ke kmtání komenzačního členu, řčemž je-l větší tlak vodíku, je frekvence 300 Hz, je-l vyšší tlak metanu, je frekvence 0 Hz. 1.0 Přetlak 100 kpa, D H +00 kpa Poloha [mm], rychlost [m/s] oloha komenzačního členu síla na komenzační člen rychlost komenzačního členu Síla [N] Čas [s] Obr. 10. Průběh knematckých velčn komenzačního členu ř náhlé změně tlaku H o 00 kpa, nomnální řetlak 100 kpa. hmotnostní odíl CH H +300 H +300 H +00 H +100 H odíl CH4 odíl H CH CH4 +00 CH hmotnostní odíl H CH Obr. 11. Výsledné hodnoty hmotnostních odílů v závslost na tlakové dferenc [kpa]. Odchylka tlaku tok CH 4 tok H Celkový tok odíl CH 4 odíl H Chyba hm. odílu Frekvence kmtání [kpa] [g/s] [g/s] [g/s] [-] [-] [-] [Hz] H H H CH CH CH Tab. 1: Výsledné hodnoty hmotnostních toků a odílů ro racovní řetlak ventlu 100 kpa.

8 V. Dvořák V tab. jsou odobně vyneseny výsledky ro řetlak 50 kpa, tedy ro menší hmotnostní toky řravované směs. Je atrné, že ro menší racovní řetlak ventlu zůsobí stejně velká odchylka vstuního tlaku větší chybu hmotnostních odílů. Rovněž zde dochází v některých říadech ke kmtání komenzačního členu. Odchylka tlaku tok CH 4 tok H Celkový tok odíl CH 4 odíl H Chyba hm. odílu Frekvence kmtání [kpa] [g/s] [g/s] [g/s] [-] [-] [-] [Hz] H H H CH CH CH Tab. : Výsledné hodnoty hmotnostních toků a odílů ro racovní řetlak ventlu 50 kpa. 4. ZÁVĚRY Byl roveden numercký výočet dynamckého chování kombnovaného směšovacího ventlu. Pro zrychlení výočtu byla skutečná geometre ventlu zjednodušena. Př výočtu byla využta metoda dynamcké sítě a ohyb komenzačního členu byl defnován na základě ůsobících tlakových sl. Výočet byl roveden ro dvě hodnoty rottlaku a ro 7 různých nastavení vstuních okrajových odmínek. Výočty otvrdly teoretckou funkčnost ventlu a jeho schonost vyrovnat náhlé změny vstuních tlaků a udržovat konstantní hodnoty řednastaveného složení směs lynů ř různých odmínkách. Př náhlé změně tlaku došlo ke komenzac během doby 0.08 s. V některých říadech bylo ředovězeno kmtání komenzačního členu. V další rác bude nutné analyzovat říčnu kmtání komenzačního členu, říadně ro výočet oužít vhodnější sdružený řešč couled ro reálnější výočet šíření tlakových vln. Přestože se neukázalo, že by uvedené zjednodušení geometre ventlu nějak narušlo jeho funkčnost, je otřebné řes časovou náročnost tyto výočty ověřt na výočtech trojrozměrného modelu ventlu. Otázkou zůstává, nakolk se v reálném ventlu rojeví vlv netěsností a tření. Proto je nezbytné rovést ověřující měření na rototyu ventlu. Poděkování: Tato ráce vznkla v rámc Výzkumného centra salovacích motorů a automoblů Josefa Božka, rojektu Mnsterstva školství, mládeže a tělovýchovy České Reublky č. LN00B073. LITERATURA Dvořák, V., 004. Numercký výočet uzavírání zětného ventlu s využtím dynamcké sítě. Proceedngs, 0th conference wth nternatonal artcaton Comutatonal Mechancs. Kovář, Z., Beroun, S., Scholz, C., Blažek, J., Drozda, H., Salhab, Z., 00: Study on the Combuston of Hydrogen Lean Mxture n Exermental Drekt Injecton SI Engne. FISITA World Automotve Congress. Fluent nc, 004. Fluent 6.1 User s Gude. Lebanon USA.

Nelineární model pneumatického pohonu

Nelineární model pneumatického pohonu XXVI. SR '1 Seminar, Instruments and Control, Ostrava, ril 6-7, 1 Paer 48 Nelineární model neumatického ohonu NOSKIEVIČ, Petr Doc.,Ing., CSc., Katedra TŘ-35, VŠ-TU Ostrava, 17. listoadu, Ostrava - Poruba,

Více

Numerické výpočty proudění v kanále stálého průřezu při ucpání kanálu válcovou sondou

Numerické výpočty proudění v kanále stálého průřezu při ucpání kanálu válcovou sondou Konference ANSYS 2009 Numerické výočty roudění v kanále stálého růřezu ři ucání kanálu válcovou sondou L. Tajč, B. Rudas, a M. Hoznedl ŠKODA POWER a.s., Tylova 1/57, Plzeň, 301 28 michal.hoznedl@skoda.cz

Více

Aproximativní analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny

Aproximativní analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny U8 Ústav rocesní a zracovatelské techniky F ČVUT v Praze Aroximativní analytické řešení jednorozměrného roudění newtonské kaaliny Některé říady jednorozměrného roudění newtonské kaaliny lze řešit řibližně

Více

Termodynamika pro +EE1

Termodynamika pro +EE1 ermodynamka ro +EE Možné zůsoby výroby elektrcké energe v současnost: termodynamcká řeměna energe jaderného alva a salování foslních alv v mechanckou energ a následně elektrckou - jaderné a klascké teelné

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický ústav Odbor fluidního inženýrství Victora Kaplana

Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický ústav Odbor fluidního inženýrství Victora Kaplana Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický ústav Odbor fluidního inženýrství Victora Kalana Měření růtokové, účinnostní a říkonové charakteristiky onorného čeradla Vyracovali:

Více

Základy teorie vozidel a vozidlových motorů

Základy teorie vozidel a vozidlových motorů Základy teorie vozidel a vozidlových motorů Předmět Základy teorie vozidel a vozidlových motorů (ZM) obsahuje dvě hlavní kaitoly: vozidlové motory a vozidla. Kaitoly o vozidlových motorech ukazují ředevším

Více

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 1, 2

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 1, 2 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ AKULTA APLIKOVANÉ INORMATIKY PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení, část Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 03 Tento studijní materiál vznikl za finanční odory Evroského sociálního

Více

HYDROMECHANIKA 3. HYDRODYNAMIKA

HYDROMECHANIKA 3. HYDRODYNAMIKA . HYDRODYNAMIKA Hydrodynamika - část hydromechaniky zabývající se říčinami a důsledky ohybu kaalin. ZÁKLADY PROUDĚNÍ Stavové veličiny roudění Hustota tekutin [kgm - ] Tlak [Pa] Telota T [K] Rychlost [ms

Více

K141 HY3V (VM) Neustálené proudění v potrubích

K141 HY3V (VM) Neustálené proudění v potrubích Neustálené roudění v tlakových otrubích K4 HY3 (M) Neustálené roudění v otrubích 0 ÚOD Ustálené roudění ouze rostorové změny Neustálené roudění nejen rostorové, ale i časové změny vznik ři jakýchkoliv

Více

definovat pojmy: PI člen, vnější a vnitřní omezení, přenos PI členu popsat činnost PI regulátoru samostatně změřit zadanou úlohu

definovat pojmy: PI člen, vnější a vnitřní omezení, přenos PI členu popsat činnost PI regulátoru samostatně změřit zadanou úlohu . PI regulátor Čas ke studu: 5 mnut Cíl Po rostudování tohoto odstavce budete umět defnovat ojmy: PI člen, vnější a vntřní omezení, řenos PI členu osat čnnost PI regulátoru samostatně změřt zadanou úlohu

Více

V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok.

V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok. 8. Měření růtoků V následující tabulce jsou uvedeny jednotky ro objemový a hmotnostní růtok. Základní vztahy ro stacionární růtok Q M V t S w M V QV ρ ρ S w ρ t t kde V [ m 3 ] - objem t ( s ] - čas, S

Více

Výpočet svislé únosnosti osamělé piloty

Výpočet svislé únosnosti osamělé piloty Inženýrský manuál č. 13 Aktualizace: 04/2016 Výočet svislé únosnosti osamělé iloty Program: Soubor: Pilota Demo_manual_13.gi Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit oužití rogramu GEO 5 PILOTA ro

Více

Modelování rizikových stavů v rodinných domech

Modelování rizikových stavů v rodinných domech 26. 28. června 2012, Mkulov Modelování rzkových stavů v rodnných domech Mlada Kozubková 1, Marán Bojko 2, Jaroslav Krutl 3 1 2 3 Vysoká škola báňská techncká unverzta Ostrava, Fakulta strojní, Katedra

Více

Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn

Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn ýočty za oužití zákonů ro ideální lyn Látka v lynné stavu je tvořena volnýi atoy(onoatoickýi olekulai), ionty nebo olekulai. Ideální lyn- olekuly na sebe neůsobí žádnýi silai, jejich obje je ve srovnání

Více

Obr. V1.1: Schéma přenosu výkonu hnacího vozidla.

Obr. V1.1: Schéma přenosu výkonu hnacího vozidla. říklad 1 ro dvounáravové hnací kolejové vozidlo motorové trakce s mechanickým řenosem výkonu určené následujícími arametry určete moment hnacích nárav, tažnou sílu na obvodu kol F O. a rychlost ři maximálním

Více

Způsob určení množství elektřiny z kombinované výroby vázané na výrobu tepelné energie

Způsob určení množství elektřiny z kombinované výroby vázané na výrobu tepelné energie Příloha č. 2 k vyhlášce č. 439/2005 Sb. Zůsob určení množství elektřiny z kombinované výroby vázané na výrobu teelné energie Maximální množství elektřiny z kombinované výroby se stanoví zůsobem odle následujícího

Více

VLHKÝ VZDUCH STAVOVÉ VELIČINY

VLHKÝ VZDUCH STAVOVÉ VELIČINY VLHKÝ VZDUCH STAVOVÉ VELIČINY Vlhký vzduch - vlhký vzduch je směsí suchého vzduchu a vodní áry okuující solečný objem - homogenní směs nastává okud je voda ve směsi v lynném stavu - heterogenní směs ve

Více

PRŮTOK PLYNU OTVOREM

PRŮTOK PLYNU OTVOREM PRŮTOK PLYNU OTVOREM P. Škrabánek, F. Dušek Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko technologická Katedra řízení rocesů a výočetní techniky Abstrakt Článek se zabývá ověřením oužitelnosti Saint Vénantovavy

Více

II. Stavové chování látkových soustav

II. Stavové chování látkových soustav II. Stavové chování látkových soustav 1 II. Stavové chování látkových soustav Stavové chování látkové soustavy vztah mez telotou, tlakem, objemem a množstvím látky v soustavě Proč tyto velčny? Defnce:

Více

ADC (ADS) AIR DATA COMPUTER ( AIR DATA SYSTEM ) Aerometrický počítač, Aerometrický systém. V současné době se používá DADC Digital Air data computer

ADC (ADS) AIR DATA COMPUTER ( AIR DATA SYSTEM ) Aerometrický počítač, Aerometrický systém. V současné době se používá DADC Digital Air data computer ADC (ADS) AIR DATA COPUTER ( AIR DATA SYSTE ) Aerometrický očítač, Aerometrický systém V současné době se oužívá DADC Digital Air data comuter Slouží ke snímání a komlexnímu zracování aerometrických a

Více

PARALELNÍ PROCESY A PROGRAMOVÁNÍ

PARALELNÍ PROCESY A PROGRAMOVÁNÍ PARALELNÍ PROCESY A PROGRAMOVÁNÍ 6 Analýza složitosti algoritmů - cena, ráce a efektivita Ing. Michal Bližňák, Ph.D. Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční odory Evroského sociálního fondu

Více

Výpo ty Výpo et hmotnostní koncentrace zne ující látky ,

Výpo ty Výpo et hmotnostní koncentrace zne ující látky , "Zracováno odle Skácel F. - Tekáč.: Podklady ro Ministerstvo životního rostředí k rovádění Protokolu o PRTR - řehled etod ěření a identifikace látek sledovaných odle Protokolu o registrech úniků a řenosů

Více

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN.

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. Mroslav VARNER, Vktor KANICKÝ, Vlastslav SALAJKA ČKD Blansko Strojírny, a. s. Anotace Uvádí se výsledky teoretckých

Více

SIMULACE A ŘÍZENÍ PNEUMATICKÉHO SERVOPOHONU POMOCÍ PROGRAMU MATLAB SIMULINK. Petr NOSKIEVIČ Petr JÁNIŠ

SIMULACE A ŘÍZENÍ PNEUMATICKÉHO SERVOPOHONU POMOCÍ PROGRAMU MATLAB SIMULINK. Petr NOSKIEVIČ Petr JÁNIŠ bstrakt SIMULCE ŘÍZENÍ PNEUMTICKÉHO SERVOPOHONU POMOCÍ PROGRMU MTL SIMULINK Petr NOSKIEVIČ Petr JÁNIŠ Katedra automatzační technky a řízení Fakulta stroní VŠ-TU Ostrava Příspěvek popsue sestavení matematckého

Více

MĚŘENÍ VÝKONU V SOUSTAVĚ MĚNIČ - MOTOR. Petr BERNAT VŠB - TU Ostrava, katedra elektrických strojů a přístrojů

MĚŘENÍ VÝKONU V SOUSTAVĚ MĚNIČ - MOTOR. Petr BERNAT VŠB - TU Ostrava, katedra elektrických strojů a přístrojů MĚŘENÍ VÝKONU V SOUSAVĚ MĚNIČ - MOOR Petr BERNA VŠB - U Ostrava, katedra elektrických strojů a řístrojů Nástu regulovaných ohonů s asynchronními motory naájenými z měničů frekvence řináší kromě nesorných

Více

VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ (varianta "soulodí")

VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ (varianta soulodí) VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ (varanta "soulodí") Měřl (Jméno, Příjmení, skuna):... Datum:... Vyhodnocení hydrometrckého měření na Berounce (soulodí) Z vyočtených rychlostí ve všech bodech svslce určíme střední svslcovou

Více

CVIČENÍ 4 - PROVOZNÍ STAVY VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY

CVIČENÍ 4 - PROVOZNÍ STAVY VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY CVIČENÍ 4 - PROVOZNÍ STAVY VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY - ři zracování tohoto cvičení studenti naváží na cvičení č.4 a č.5 - oužijí zejména vstuní údaje ze cvičení č.4, u kterých bude třeba sladit kombinaci

Více

Termodynamika ideálního plynu

Termodynamika ideálního plynu Přednáška 5 Termodynamika ideálního lynu 5.1 Základní vztahy ro ideální lyn 5.1.1 nitřní energie ideálního lynu Alikujme nyní oznatky získané v ředchozím textu na nejjednodužší termodynamickou soustavu

Více

Povrchová vs. hloubková filtrace. Princip filtrace. Povrchová (koláčová) filtrace. Typy filtrů. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob

Povrchová vs. hloubková filtrace. Princip filtrace. Povrchová (koláčová) filtrace. Typy filtrů. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob Tekutiny Dorava tekutin Filtrace Princi iltrace Povrchová vs. hloubková iltrace» Dělení evných částic od tekutiny na orézní iltrační řeážce Susenze, Aerosol Filtrát Filtrační koláč Filtrační řeážka Tyy

Více

zadání: Je dán stejnosměrný motor s konstantním magnetickým tokem, napájen do kotvy, indukčnost zanedbáme.

zadání: Je dán stejnosměrný motor s konstantním magnetickým tokem, napájen do kotvy, indukčnost zanedbáme. Teorie řízení 004 str. / 30 PŘÍKLAD zadání: Je dán stejnosměrný motor s konstantním magnetickým tokem, naájen do kotvy, indukčnost zanedbáme. E ce ω a) Odvoďte řenosovou funkci F(): F( ) ω( )/ u( ) b)

Více

Příloha-výpočet motoru

Příloha-výpočet motoru Příloha-výpočet motoru 1.Zadané parametry motoru: vrtání d : 77mm zdvih z: 87mm kompresní poměr ε : 10.6 atmosférický tlak p 1 : 98000Pa teplota nasávaného vzduchu T 1 : 353.15K adiabatický exponent κ

Více

2.3.6 Práce plynu. Předpoklady: 2305

2.3.6 Práce plynu. Předpoklady: 2305 .3.6 Práce lynu Předoklady: 305 Děje v lynech nejčastěji zobrazujeme omocí diagramů grafů závislosti tlaku na objemu. Na x-ovou osu vynášíme objem a na y-ovou osu tlak. Př. : Na obrázku je nakreslen diagram

Více

Výstupní tlak Outlet pressure. bar 12,0 1,5. Kapacitní křivka - acetylen Capacity curve - acetylene 1,4 1,2 1,0 0,8. Outlet pressure p 0,6 0,4 0,2

Výstupní tlak Outlet pressure. bar 12,0 1,5. Kapacitní křivka - acetylen Capacity curve - acetylene 1,4 1,2 1,0 0,8. Outlet pressure p 0,6 0,4 0,2 line line Rozvodový redukční ventil JC+ 7 Manifold ressure regulator of JC+ 7 7 7 Ty Tye JC+ 7 - kyslík JC+ 7 - oxygen JC+ 7 - acetylen JC+ 7 - acetylene Vstuní ressure,, Výstuní ressure,, růtok Q flow

Více

KLUZNÁ LOŽISKA. p s. Maximální měrný tlak p Max (MPa) Střední měrný tlak p s (Mpa) Obvodová rychlost v (m/s) Součin p s a v. v 60

KLUZNÁ LOŽISKA. p s. Maximální měrný tlak p Max (MPa) Střední měrný tlak p s (Mpa) Obvodová rychlost v (m/s) Součin p s a v. v 60 KLUZNÁ LOŽIKA U PM oužití ro uložení ojnic, klikovýc a vačkovýc řídelů, vaadel a kol rovodů, Zde dnes výradně kluná ložiska s řívodem tlakovéo maacío oleje. Pro rvní návr se oužívá nejjednoduššíc metod

Více

108/2011 Sb. VYHLÁKA

108/2011 Sb. VYHLÁKA 108/2011 Sb. VYHLÁKA ze dne 14. dubna 2011 o měření lynu a o zůsobu stanovení náhrady kody ř neorávněném odběru, neorávněné dodávce, neorávněném uskladňování, neorávněné řeravě nebo neorávněné dstrbuc

Více

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost Zůsobilost Menu: QExert Zůsobilost Modul očítá na základě dat a zadaných secifikačních mezí hodnoty různých indexů zůsobilosti (caability index, ) a výkonnosti (erformance index, ). Dále jsou vyočítány

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) B Měření secifického ovrchu sorbentů Vedoucí ráce: Doc. Ing. Bohumír Dvořák, CSc. Umístění ráce: S31 1 MĚŘENÍ SPECIFICKÉHO POVRCHU SORBENTŮ 1. CÍL PRÁCE

Více

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d Korelační energe Referenční stavy Energ molekul a atomů lze vyjádřt vzhledem k různým referenčním stavům. V kvantové mechance za referenční stav s nulovou energí bereme stav odpovídající nenteragujícím

Více

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ 7

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ 7 UNIERZITA TOMÁŠE BATI E ZÍNĚ AKUTA APIKOANÉ INORMATIKY PROCENÍ INŽENÝRTÍ 7 ýočty sojené s filtrací Dagmar Janáčová Hana Carvátová Zlín 01 Tento studijní materiál vznikl za finanční odory Evroskéo sociálnío

Více

Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob

Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob Tekutiny Dorava tekutin Filtrace 1 Princi filtrace» Dělení evných částic od tekutiny na orézní filtrační řeážce Susenze, Aerosol Filtrační koláč Filtrační řeážka Filtrát Povrchová vs. hloubková filtrace

Více

Princip filtrace. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Tekutiny Doprava tekutin.

Princip filtrace. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Tekutiny Doprava tekutin. Tekutiny Dorava tekutin Filtrace Princi filtrace» Dělení evných částic od tekutiny na orézní filtrační řeážce Susenze, Aerosol Filtrát Filtrační koláč Filtrační řeážka 1 Povrchová vs. hloubková filtrace

Více

7. Měření dutých objemů pomocí komprese plynu a určení Poissonovy konstanty vzduchu Úkol 1: Určete objem skleněné láhve s kohoutem kompresí plynu.

7. Měření dutých objemů pomocí komprese plynu a určení Poissonovy konstanty vzduchu Úkol 1: Určete objem skleněné láhve s kohoutem kompresí plynu. 7. Měření dutých objemů omocí komrese lynu a určení Poissonovy konstanty vzduchu Úkol : Určete objem skleněné láhve s kohoutem komresí lynu. Pomůcky Měřený objem (láhev s kohoutem), seciální lynová byreta

Více

4 Ztráty tlaku v trubce s výplní

4 Ztráty tlaku v trubce s výplní 4 Ztráty tlaku v trubce s výlní Miloslav Ludvík, Milan Jahoda I Základní vztahy a definice Proudění kaaliny či lynu nehybnou vrstvou částic má řadu alikací v chemické technologii. Částice tvořící vrstvu

Více

7. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU

7. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU 7. Výrobní činnost odniku Ekonomika odniku - 2009 7. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU 7.1. Produkční funkce teoretický základ ekonomiky výroby 7.2. Výrobní kaacita Výrobní činnost je tou činností odniku, která

Více

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 8. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 8. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Elektrárny A1M15ENY řednáška č. 8 Jan Šetlík setlij@fel.cvut.cz -v ředmětu emailu ENY Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická, 166 7 Praha 6 První říad bez řihřívání: T = 1 MPa

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA STROJNÍ Dilomová ráce VÝMĚNA OBSAHU VÁLCE DVOUDOBÉHO MOTORU 2008 VÍT POUCHA TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta strojní Katedra vozidel a motorů Studijní obor:

Více

Raoultův zákon, podle kterého je při zvolené teplotě T parciální tlak i-té složky nad roztokem

Raoultův zákon, podle kterého je při zvolené teplotě T parciální tlak i-té složky nad roztokem DVOUSLOŽKOVÉ SYSTÉMY lkace Gbbsova zákona fází v f s 2 3 1 4 2 2 4 mamálně 3 roměnné, ro fázový dagram bchom otřeboval trojrozměrný 1 3 4 graf, oužíváme lošné graf, kd volíme buď konstantní telotu (zotermcký

Více

Reproduktor elektroakustický měnič převádějící elektrický signál na akustický signál, převážně zvukový

Reproduktor elektroakustický měnič převádějící elektrický signál na akustický signál, převážně zvukový Měření reroduktorů Reroduktor elektroakustický měnič řevádějící elektrický signál na akustický signál, řevážně zvukový i w u Reroduktor reroduktor jako dvoubran y( t) h( t)* x( t) Y ( ω ) H ( ω ). X X

Více

Laplaceova transformace

Laplaceova transformace Lalaceova transformace EO2 Přednáška 3 Pavel Máša ÚVODEM Víme, že Fourierova transformace díky řísným odmínkám existence neexistuje ro řadu běžných signálů dokonce i funkce sin musela být zatlumena Jak

Více

katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT TZ 31: Vzduchotechnika, cvičení č.1: Větrání stájových objektů vypracoval: Adamovský Daniel

katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT TZ 31: Vzduchotechnika, cvičení č.1: Větrání stájových objektů vypracoval: Adamovský Daniel Základy větrání stájových objektů Stájové objekty: objekty otevřené skot, ovce, kozy apod. - přístřešky chránící ustájená zvířata pouze před přímým náporem větru, před dešťovým a sněhovým srážkam, v létě

Více

MODELOVÁNÍ A SIMULACE

MODELOVÁNÍ A SIMULACE MODELOVÁNÍ A SIMULACE základní pojmy a postupy vytváření matematckých modelů na základě blancí prncp numerckého řešení dferencálních rovnc základy práce se smulačním jazykem PSI Základní pojmy matematcký

Více

Mechatronické systémy s elektronicky komutovanými motory

Mechatronické systémy s elektronicky komutovanými motory Mechatroncké systémy s elektroncky komutovaným motory 1. EC motor Uvedený motor je zvláštním typem synchronního motoru nazývaný též bezkartáčovým stejnosměrným motorem (anglcky Brushless Drect Current

Více

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma :

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma : Jednoduché vratné děje ideálního lynu ) Děj izoter mický ( = ) Za ředokladu konstantní teloty se stavová rovnice ro zadané množství lynu změní na známý zákon Boylův-Mariottův, která říká, že součin tlaku

Více

Obecné informace. Oběhová čerpadla. Typový identifikační klíč. Výkonové křivky GRUNDFOS ALPHA+ GRUNDFOS ALPHA+ Oběhová čerpadla.

Obecné informace. Oběhová čerpadla. Typový identifikační klíč. Výkonové křivky GRUNDFOS ALPHA+ GRUNDFOS ALPHA+ Oběhová čerpadla. Čeradla ředstavují komletní konstrukční řadu oběhových čeradel s integrovaným systémem řízení odle diferenčního tlaku, který umožňuje řizůsobení výkonu čeradla aktuálním rovozním ožadavkům dané soustavy.

Více

Předpjatý beton Přednáška 12

Předpjatý beton Přednáška 12 Předjatý beton Přednáška 12 Obsah Mezní stavy oužitelnosti - omezení řetvoření Deformace ředjatých konstrukcí Předoklady, analýza, Stanovení řetvoření. Všeobecně - u ředjatých konstrukcí nejen růhyb od

Více

VUT, FAST, Brno ústav Technických zařízení budov

VUT, FAST, Brno ústav Technických zařízení budov Termo realizaci inovovaných technicko-ekonomických VUT, FAST, Brno ústav Technických zařízen zení budov Vodní ára - VP Vaříme a dodáváme vodní áru VP: mokrou, suchou, sytou, řehřátou nízkotlakou, středotlakou

Více

Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky

Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky Konference ANSYS 2009 Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky J. Štěch Západočeská univerzita v Plzni, Katedra energetických strojů a zařízení jstech@kke.zcu.cz

Více

ANALÝZA VZTAHU DVOU SPOJITÝCH VELIČIN

ANALÝZA VZTAHU DVOU SPOJITÝCH VELIČIN ANALÝZA VZTAHU DVOU SPOJITÝCH VELIČIN V dokumentu 7a_korelacn_a_regresn_analyza jsme řešl rozdíl mez korelační a regresní analýzou. Budeme se teď věnovat pouze lneárnímu vztahu dvou velčn, protože je nejjednodušší

Více

ρ = 1000 kg.m -3 p? Potrubí považujte za tuhé, V =? m 3 δ =? MPa -1 a =? m.s ZADÁNÍ Č.1

ρ = 1000 kg.m -3 p? Potrubí považujte za tuhé, V =? m 3 δ =? MPa -1 a =? m.s ZADÁNÍ Č.1 ZADÁNÍ Č. Potrubí růměru a élky l je nalněno voou ři atmosférickém tlaku. Jak velký objem V je nutno vtlačit o otrubí ři tlakové zkoušce, aby se tlak zvýšil o? Potrubí ovažujte za tué, měrná motnost voy

Více

Vnitřní odpínače H 27. trojpólové provedení jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

Vnitřní odpínače H 27. trojpólové provedení jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A Vnitřní odínače H 27 trojólové rovedení jmenovité naětí 12 a 25 kv jmenovitý roud 630 A Vnitřní odínače H 27 Odínače jsou určeny ke sínání vn zařízení ve vnitřním rostředí ři normálníh raovníh odmínkáh

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Semestrální práce z předmětu MM Stanovení deformace soustav ocelových prutů Václav Plánčka 6..006 OBSAH ZADÁNÍ... 3 TEORETICKÁ ČÁST... 4 PRAKTICKÁ ČÁST...

Více

Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů

Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů Základy elektrických ohonů, otelování,ochlazování motorů Určeno ro studenty kombinované formy FS, ředmětu Elektrotechnika II an Dudek únor 2007 Elektrický ohon Definice (dle ČSN 34 5170): Elektrický ohon

Více

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ Věda, která oisuje kaaliny v klidu se nazývá Věda, která oisuje kaaliny v ohybu se nazývá Věda, která oisuje lyny v klidu se nazývá Věda, která oisuje lyny v ohybu se nazývá VLATNOTI

Více

VLIV KMITÁNÍ TRUBKY NA PŘESTUP TEPLA V KANÁLU MEZIKRUHOVÉHO PRŮŘEZU

VLIV KMITÁNÍ TRUBKY NA PŘESTUP TEPLA V KANÁLU MEZIKRUHOVÉHO PRŮŘEZU VLIV KMITÁNÍ TRUBKY NA PŘESTUP TEPLA V KANÁLU MEZIKRUHOVÉHO PRŮŘEZU Autoři: Ing. Petr KOVAŘÍK, Ph.D., Katedra energetických strojů a zařízení, FST, ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, e-mail: kovarikp@ntc.zcu.cz

Více

ELEKTRICKÝ SILNOPROUDÝ ROZVOD V PRŮMYSLOVÝCH PROVOZOVNÁCH

ELEKTRICKÝ SILNOPROUDÝ ROZVOD V PRŮMYSLOVÝCH PROVOZOVNÁCH VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektrotechniky ELEKTRCKÝ SLNOPROUDÝ ROZVOD V PRŮMYSLOVÝCH PROVOZOVNÁCH 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ, NÁZVOSLOVÍ 2. STUPNĚ DODÁVKY ELEKTRCKÉ ENERGE

Více

DIAGNOSTICKÁ MĚŘENÍ V SOUSTAVĚ MĚNIČ - MOTOR

DIAGNOSTICKÁ MĚŘENÍ V SOUSTAVĚ MĚNIČ - MOTOR Ing. PER BERNA VŠB - U Ostrava, FEI, katedra elektrických strojů a řístrojů, ul. 17. listoadu 15, 78 33 Ostrava Poruba, tel. 69/699 4468, E-Mail: etr.bernat@vsb.cz DIAGNOSICKÁ MĚŘENÍ V SOUSAVĚ MĚNIČ -

Více

Základy finanční matematiky

Základy finanční matematiky Hodna 38 Strana 1/10 Gymnázum Budějovcká Voltelný předmět Ekonome - jednoletý BLOK ČÍSLO 6 Základy fnanční matematky ředpokládaný počet : 5 hodn oužtá lteratura : Frantšek Freberg Fnanční teore a fnancování

Více

Je vzduch vhodný modelový plyn pro výkonnostní zkoušky plynového radiálního kompresoru?

Je vzduch vhodný modelový plyn pro výkonnostní zkoušky plynového radiálního kompresoru? Turbostroje 03 Je vzduch vhodný modelový lyn ro výonnostní zoušy lynového radálního omresoru? Ing. Jří Oldřch, CSc. ČKD KOMPRESORY, a.s., Klečáova 347, 90 0 Praha 9 jr.oldrch@cdomresory.cz oldrch.jr@seznam.cz

Více

TERMIKA VIII. Joule uv a Thompson uv pokus pro reálné plyny

TERMIKA VIII. Joule uv a Thompson uv pokus pro reálné plyny TERMIKA VIII Maxwellova rovnovážná rozdělovací funkce rychlostí Joule uv a Thomson uv okus ro reálné lyny 1 Maxwellova rovnovážná rozdělovací funkce rychlostí Maxwellova rychlostní rozdělovací funkce se

Více

KALOVÁ ČERPADLA PRO ČERPÁNÍ SUSPENZÍ

KALOVÁ ČERPADLA PRO ČERPÁNÍ SUSPENZÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní KALOVÁ ČERPADLA PRO ČERPÁNÍ SUSPENZÍ Studijní oora Prof.Ing. Jaroslav Janalík, CSc Ostrava 011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

Experimentální identifikace tepelného výměníku. Bc. Michal Brázdil

Experimentální identifikace tepelného výměníku. Bc. Michal Brázdil Exerimentální identifikace teelného výměníku Bc Michal Brádil STOČ 9 UTB ve Zlíně, Fakulta alikované informatiky, 9 ABSTRAKT Cílem této ráce je senámení čtenáře s laboratorním aříením Armfield PCT 4 a

Více

6. Vliv způsobu provozu uzlu transformátoru na zemní poruchy

6. Vliv způsobu provozu uzlu transformátoru na zemní poruchy 6. Vliv zůsobu rovozu uzlu transformátoru na zemní oruchy Zemní oruchou se rozumí sojení jedné nebo více fází se zemí. Zemní orucha může být zůsobena řeskokem na izolátoru, růrazem evné izolace, ádem řetrženého

Více

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 6

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 6 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 6 Entalická bilance výměníků tela Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 013 Tento studijní

Více

CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY

CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY Střední růmyslová škola elektrotechnická Pardubice CVIČENÍ Z ELEKRONIKY Harmonická analýza Příjmení : Česák Číslo úlohy : Jméno : Petr Datum zadání :.1.97 Školní rok : 1997/98 Datum odevzdání : 11.1.97

Více

Kotel na spalování výpalků lihovarů

Kotel na spalování výpalků lihovarů VYSKÉ UČENÍ TEHNKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Energetický ústav Dilomová ráce Vyracoval: Bc. Viktor Lía Vedoucí dilomové ráce: doc. ng. Zdeněk Skála, Sc. Brno, 008 Bc. Viktor Lía FS VUT Brno

Více

MODELOVÁNÍ POPTÁVKY, NABÍDKY A TRŽNÍ ROVNOVÁHY

MODELOVÁNÍ POPTÁVKY, NABÍDKY A TRŽNÍ ROVNOVÁHY MODELOVÁÍ POPTÁVKY, ABÍDKY A TRŽÍ ROVOVÁHY Schéma tržní rovnováhy Modely otávky na trhu výrobků a služeb Formulace otávkové funkce Komlexní model Konstrukce modelu otávky Tržní otávka Dynamcké modely otávky

Více

Aleš Lalík Septima A 2003/04 SPALOVACÍ MOTORY SEMINÁRNÍ PRÁCE FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ

Aleš Lalík Septima A 2003/04 SPALOVACÍ MOTORY SEMINÁRNÍ PRÁCE FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ Aleš Lalík Setima A 2003/04 SPALOVACÍ MOTORY SEMINÁRNÍ PRÁCE FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ Obsah. Úvod. Historie... 3 2. Základní ojmy 2. Zdvihový objem válce a zdvihový oměr... 5 2.2 Komresní oměr... 6 2.3 Střední

Více

MĚRENÍ V ELEKTROTECHNICE

MĚRENÍ V ELEKTROTECHNICE EAICKÉ OKHY ĚENÍ V ELEKOECHNICE. řesnost měření. Chyby analogových a číslcových měřcích přístrojů. Chyby nepřímých a opakovaných měření. rmární etalon napětí. Zdroje referenčních napětí. rmární etalon

Více

KRUHOVÝ DĚJ S IDEÁLNÍM PLYNEM. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Přemysl Šedivý. 1 Základní pojmy 2

KRUHOVÝ DĚJ S IDEÁLNÍM PLYNEM. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Přemysl Šedivý. 1 Základní pojmy 2 Obsah KRUHOÝ DĚJ S IDEÁLNÍM PLYNEM Studijní text ro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Přemysl Šedivý Základní ojmy ztahy užívané ři oisu kruhových dějů s ideálním lynem Přehled základních dějů v ideálním

Více

Řešený příklad: Přípoj příhradového vazníku na sloup čelní deskou

Řešený příklad: Přípoj příhradového vazníku na sloup čelní deskou Dokument: SX033a-CZ-EU Strana 1 z 7 Řešený říklad: Příoj říhradového vazníku na slou čelní Příklad ředstavuje výočet smykové únosnosti říoje střešního říhradového vazníku k ásnici slouu omocí čelní desky.

Více

Distribuční konstanta. Retenční charakteristiky. Retenční charakteristiky. Sylabus přednášky: Vysokoúčinná kapalinová chromatografie.

Distribuční konstanta. Retenční charakteristiky. Retenční charakteristiky. Sylabus přednášky: Vysokoúčinná kapalinová chromatografie. . 0. 05 Petr Kozlík Katedra analytcké cheme e-mal: kozlk@natur.cun.cz htt://web.natur.cun.cz/~kozlk/ Vysokoúčnná kaalnová chromatografe Dstrbuční konstanta HPLC je založena na searac analytů na základě

Více

POHON REGULAČNÍHO KRUHU PVE MARKERSBACH

POHON REGULAČNÍHO KRUHU PVE MARKERSBACH VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Větrání hromadných garáží

Větrání hromadných garáží ětrání hromadných garáží Domácí ředis: ČSN 73 6058 Hromadné garáže, základní ustanovení, latná od r. 1987 Zahraniční ředisy: ÖNORM H 6003 Lüftungstechnische Anlagen für Garagen. Grundlagen, Planung, Dimensionierung,

Více

II. ZÁKLADY ANESTEZIOLOGIE

II. ZÁKLADY ANESTEZIOLOGIE II. ZÁKLADY ANESTEZIOLOGIE Vzhledem k tomu, že řada léčebných ostuů v oboru anesteziologie a resuscitace je vázána na orozumění a znalost některých základních fyzikálních rinciů, jsou nejdůležitější z

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec SŠT Mělník Číslo rojektu Označení materiálu ázev školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ..07/.5.00/34.006 VY_3_OVACE_H..05 ntegrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 566, 76 0 Mělník

Více

Tepelná kapacita = T. Ē = 1 2 hν + hν. 1 = 1 e x. ln dx. Einsteinův výpočet (1907): Soustava N nezávislých oscilátorů se stejnou vlastní frekvencí má

Tepelná kapacita = T. Ē = 1 2 hν + hν. 1 = 1 e x. ln dx. Einsteinův výpočet (1907): Soustava N nezávislých oscilátorů se stejnou vlastní frekvencí má Tepelná kapacta C x = C V = ( ) dq ( ) du Dulong-Pettovo pravdlo: U = 3kT N C V = 3kN x V = T ( ) ds x Tepelná kapacta mřížky Osclátor s kvantovanou energí E n = ( n + 2) hν má střední hodnotu energe (po

Více

T8OOV 03 STANOVENÍ PLYNNÝCH EMISÍ ORGANICKÝCH ROZPOUŠTĚDEL V ODPADNÍM VZDUCHU

T8OOV 03 STANOVENÍ PLYNNÝCH EMISÍ ORGANICKÝCH ROZPOUŠTĚDEL V ODPADNÍM VZDUCHU ávody na laboratorní cvičení z ředmětu T8OOV Ochrana ovzduší T8OOV 03 STAOVEÍ PLYÝCH EMISÍ ORGAICKÝCH ROZPOUŠTĚDEL V ODPADÍM VZDUCHU 3.1. ÚVOD Stanovení sočívá v adsorci ar těkavých organických látek na

Více

Obrázek 2. Rozdělení motoru na jednotlivé funkční části

Obrázek 2. Rozdělení motoru na jednotlivé funkční části ODELOVÁNÍ HNACÍHO ÚSTROJÍ OSOBNÍCH AUTOOBILŮ V ATLAB / SIULINK Ing. chal Jurák VŠB TU Ostrava, Fakulta Strojní, Katedra Automatzační technky a řízení 35 ODEL OTORU odel motoru je vytvořen v smulačním programu

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Hydro Multi-E. Automatické tlakové stanice se dvěma nebo třemi čerpadly CRE

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Hydro Multi-E. Automatické tlakové stanice se dvěma nebo třemi čerpadly CRE TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Automatické tlakové stanice se dvěma nebo třemi čeradly CRE 19 Obsah Údaje o výrobku Výkonový rozsah 3 4 Provozní odmínky 4 Nátoková výška 4 Výrobní rogram 5 Tyové označování

Více

Náhodným (stochastickým) procesem nazveme zobrazení, které každé hodnotě náhodnou veličinu X ( t)

Náhodným (stochastickým) procesem nazveme zobrazení, které každé hodnotě náhodnou veličinu X ( t) MARKOVOVY PROCESY JAKO APARÁT PRO ŘEŠENÍ SPOLEHLIVOSTI VÍCESTAVOVÝCH SYSTÉMŮ Náhodné rocesy Náhodným (stochastckým) rocesem nazveme zobrazení, které každé hodnotě náhodnou velčnu X ( t). Proměnná t má

Více

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ Tento materiál vznikl jako součást rojektu, který je solufinancován Evroským sociálním fondem a státním rozočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ Technická univerzita v Liberci Technologie

Více

Analýza chování hybridních nosníků ze skla a oceli Ing. Tomáš FREMR doc. Ing. Martina ELIÁŠOVÁ, CSc. ČVUT v Praze Fakulta stavební

Analýza chování hybridních nosníků ze skla a oceli Ing. Tomáš FREMR doc. Ing. Martina ELIÁŠOVÁ, CSc. ČVUT v Praze Fakulta stavební stavební obzor 9 10/2014 115 Analýza chování hybridních nosníků ze skla a oceli Ing. Tomáš FRER doc. Ing. artina ELIÁŠOVÁ, CSc. ČVUT v Praze Fakulta stavební Článek oisuje exerimentální analýzu hybridních

Více

Válečkové řetězy. Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Válečkové řetězy. Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. Válečkové řetězy Technické úaje IN 8187 Hlavními rvky válečkového řevoového řetězu jsou: Boční tvarované estičky vzálené o sebe o šířku () Čey válečků s růměrem () Válečky o růměru () Vzálenost čeů určuje

Více

Výsledky úloh. Obsah KRUHOVÝ DĚJ S IDEÁLNÍM PLYNEM. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku

Výsledky úloh. Obsah KRUHOVÝ DĚJ S IDEÁLNÍM PLYNEM. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku ýsledky úloh C R, C R, κ 0, 0,088 0, 0,8 KRUHOÝ DĚJ S IDEÁLNÍM PLYNEM Studijní text ro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku 6 η 0,8 ( ){ { Obsah Přemysl Šedivý Základní ojmy ztahy užívané ři oisu kruhových

Více

Teorie. iars 1/9 Čepové a kolíkové spoje

Teorie. iars 1/9 Čepové a kolíkové spoje Čeové a kolíkové soje V článku jsou oužita ata, ostuy, algoritmy a úaje z oborné literatury a norem ANSI, ISO, DIN a alších. Seznam norem: ANSI B8.8., ANSI B8.8., ISO 338, ISO 339, ISO 30, ISO 3, ISO 8733,

Více

SIMULACE ZTRÁTY STABILITY ŠTÍHLÉHO PRUTU PŘI KROUCENÍ

SIMULACE ZTRÁTY STABILITY ŠTÍHLÉHO PRUTU PŘI KROUCENÍ SIMULACE ZTRÁTY STABILITY ŠTÍHLÉHO PRUTU PŘI KROUCENÍ SIMULATION OF STABILITY LOSS OF SLENDER BEAM UNDER TORSION Petr Frantík Abstract Paper deals wth the stablty loss of straght shape of slender deal

Více

Pokud světlo prochází prostředím, pak v důsledku elektromagnetické interakce s částicemi obsaženými

Pokud světlo prochází prostředím, pak v důsledku elektromagnetické interakce s částicemi obsaženými 1 Pracovní úkoly 1. Změřte závislost indexu lomu vzduchu na tlaku n(). 2. Závislost n() zracujte graficky. Vyneste také závislost závislost vlnové délky sodíkové čáry na indexu lomu vzduchu λ(n). Proveďte

Více

Cvičení 1 (Opakování základních znalostí z pružnosti a pevnosti)

Cvičení 1 (Opakování základních znalostí z pružnosti a pevnosti) VŠ Techncká unverzta Ostrava akulta strojní Katedra ružnost a evnost (9 Pružnost a evnost v energetce (Návod do cvčení Cvčení (Oakování základních znalostí z ružnost a evnost utor: aroslav ojíček Verze:

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ

STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ I N E S I C E D O R O Z O J E Z D Ě L Á Á N Í SRUKURA A LASNOSI PLYNŮ. Ideální lyn ředstavuje model ideálního lynu, který často oužíváme k oisu různých dějů. Naříklad ozději ředokládáme, že všechny molekuly

Více

3 VYBRANÉ MODELY NÁHODNÝCH VELIČIN. 3.1 Náhodná veličina

3 VYBRANÉ MODELY NÁHODNÝCH VELIČIN. 3.1 Náhodná veličina 3 VBRANÉ MODEL NÁHODNÝCH VELIČIN 3. Náhodná velčna Tato kaptola uvádí stručný pops vybraných pravděpodobnostních modelů spojtých náhodných velčn s důrazem na jejch uplatnění př rozboru spolehlvost stavebních

Více