Průvodce nákladní přepravou Českých drah. 25. Vyúčtování služeb Reklamace Uplatňování nároku na náhradu škody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce nákladní přepravou Českých drah. 25. Vyúčtování služeb Reklamace Uplatňování nároku na náhradu škody"

Transkript

1 Průvodce nákladní přepravou Českých drah 25. Vyúčtování služeb Reklamace Uplatňování nároku na náhradu škody květen 2006

2 eské dráhy, a. s. Generální editelství Odbor nákladní dopravy a p epravy Náb eží L. Svobody 1222, Praha 1 Pr vodce nákladní p epravou eských drah 25. Vyú tování služeb Reklamace Uplat ování nároku na náhradu škody kv ten 2006

3 OBSAH Seznam použitých zkratek...3 Úvod...4 Vznik p epravní smlouvy...5 I. Vyú tování služeb...7 Kontakty pro vyú tování p epravného...15 P ílohy k vyú tování p epravného...16 II. Reklamace p epravného...38 Kontakty pro reklamace p epravného III. Uplat ování nároku na náhradu škody...44 Kontakty pro uplat ování nároku na náhradu škody...53 P ílohy k uplat ování nároku na náhradu škody...54 Tarifní poradenství na OPT...56 Kontakty OPT Olomouc...58 Funkce a poslání OPT Olomouc

4 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK COTIF Úmluva o mezinárodní železni ní p eprav D eské dráhy, a. s. DD Da ový doklad DI Da ové identifika ní íslo DPH Da z p idané hodnoty DUZP Datum uskute n ní zdanitelného pln ní GLV CIM Pr vodce nákladním listem CIM G D Generální editelství eských drah GTM CIT Pr vodce nákladní p epravou CIT JPP CIM Jednotné právní p edpisy CIM NL CIM Nákladní list CIM OM Obchodní manažer eských drah, a. s. OPT Odú tovna p epravních tržeb Olomouc SCZ Smlouvy o centrálním zú tování p epravného SMGS Dohoda o mezinárodní železni ní p eprav zboží v zemích bývalého SSSR a stát za ním ležících SPP Smluvní p epravní podmínky TVZ Tarif vozových zásilek VPP CIM Všeobecné p epravní podmínky pro mezinárodní železni ní nákladní p epravu CIM ZDPH Zákon o dani z p idané hodnoty. 235/2004 Sb. ŽP Železni ní p epravní ád Na ízení vlády. 1/2000 Sb. 3

5 ÚVOD Vážení zákazníci, rádi bychom Vám touto cestou p edstavili možnosti a postupy, které využijete p i úhradách p epravného za železni ní služby provád né pro vaši firmu. V této publikaci naleznete vzor faktury vystavované za služby, návrh smlouvy o centrálním zú tování, která Vám umožní ur it zp sob úhrady p epravného, a je také podmínkou pro sjednání zákaznických tarif s obchodními manažery D. P iblížíme Vám i stru ný p ehled náležitostí a doklad pot ebných pro ádnou reklamaci p epravného a postup p i uplat ování nárok na náhradu škody v mezinárodní železni ní p eprav zboží v souladu s platnými právními p edpisy. eské dráhy, a. s. OPT Olomouc 4

6 VZNIK P EPRAVNÍ SMLOUVY Vnitrostátní železni ní nákladní p eprava je provozována na základ Smluvních p epravních podmínek pro ve ejnou drážní nákladní dopravu eských drah. j /2000 (dále jen SPP). Mezinárodní železni ní p eprava je provozována na podklad Úmluvy o mezinárodní železni ní p eprav COTIF, jejíž nedílnou sou ástí jsou Jednotné právní p edpisy pro smlouvu o mezinárodní železni ní p eprav JPP CIM. Ty platí pro všechny zásilky podané k mezinárodní železni ní p eprav p ímým nákladním listem vystaveným pro p epravní cestu procházející po tratích na území nejmén dvou stát, které jsou zapsány v seznamu úmluvy. Od vstoupí v platnost nová Úmluva COTIF ve zn ní pozm ovacích protokol z 3. ervna Liberalizuje normy v p epravn -právních vztazích v železni ní doprav. Klade v tší d raz na operabilitu ve smluvních vztazích v železni ním sektoru. Závazek dopravce p istavit železni ní nákladní v z k nakládce zásilky a k její následné p eprav vzniká sjednáním p ístavby vozu v P ihlášce nakládky. Objednávku p epravy uplat uje odesílatel ve stanici odesílací na tiskopisu P ihláška nakládky". P ihláška nakládky m že být zaslána rovn ž faxem nebo elektronickou poštou. Úprava a obsah musí odpovídat tiskopisu P ihláška nakládky". Odesílatel m že p ihlášku nakládky uskute nit mimo ádn telefonicky. Tu však musí nejpozd ji následující den doložit písemnou formou na p edepsaném tiskopisu. Pokud odesílatel tuto povinnost nesplní, nezavazuje dopravce p edb žná p ihláška nakládky k ádnému pln ní. Odesílatel m že pov it t etí osobu, aby za n j podala p ihlášku nakládky. V takovém p ípad musí odesílatel p edat stanici plnou moc pro tuto t etí osobu. Potvrzením všech díl P ihlášky nakládky ze strany dopravce, podpisem zam stnance stanice a otiskem datového razítka je uzav ena smlouva o p ístavb železni ního nákladního vozu. Potvrzený opis vrátí stanice odesílateli. P epravní smlouva je uzav ena p evzetím zásilky dopravcem k p eprav a potvrzením p ijetí zásilky k p eprav dopravcem v nákladním listu. Uzav ení p epravní smlouvy se prokazuje vypln ným nákladním listem potvrzeným dopravcem. Po uzav ení p epravní smlouvy vydá dopravce odesílateli potvrzený druhopis nákladního listu. Odesílatel odpovídá za správnost jím uvedených údaj v nákladním listu. Následky vyplývající z toho, že jsou údaje nesprávné, nep esné, neúplné nebo zapsané na jiném míst, než je pro n ur eno, jdou k tíži odesílatele. Je-li místo nedosta ující, musí v n m odesílatel poznamenat, kde je dopln k údaj. Ú astníky p epravní smlouvy jsou dopravce na jedné stran a p epravce, tzn. odesílatel nebo p íjemce, na stran druhé. Dle platné legislativy není t etí osoba tzv. plátce p epravného (tzn. ten, kdo platí za odesílatele a nebo p íjemce) ú astníkem p epravní smlouvy. D, a. s., však umožní placení 5

7 p epravného i této t etí osob (plátci p epravného), a to na základ sjednané Smlouvy o centrálním zú tování p epravného. Zatímco smluvní vztah s odesílatelem je založen na uzav ené p epravní smlouv, s t etím plátcem je založen na Smlouv o centrálním zú tování. Ze zákonných norem plyne, že režim vztahu k odesílateli a p íjemci je zcela odlišný než k plátci p epravného. V p ípad, že odesílatel p evede (nebo poukáže) zápisem do NL placení na t etí osobu, tzn. na plátce p epravného, se kterým nemá OPT smluvn sjednaný platební vztah, tzn. smlouvu o centrálním zú tování p epravného, je toto p epravné vždy naú továno a fakturováno odesílateli. 6

8 I. VYÚ TOVÁNÍ SLUŽEB V souvislosti se zefektivn ním inností na eských drahách, a. s., došlo od ke zm n zp sobu vyú tování p epravného a výkon spojených s p epravou. K tomuto datu se veškeré bezhotovostní vyú tování a fakturace p esunuly ze železni ních stanic na Odú tovnu p epravních tržeb v Olomouci (OPT Olomouc). HOTOVOSTNÍ A BEZHOTOVOSTNÍ PLACENÍ Bezhotovostní placení a centrální fakturace výkon se však nevztahuje na zákazníky, kte í nejsou stálými obchodními partnery D, a. s., a dále na zákazníky, u kterých v minulosti neprobíhal obchod dle vzájemn smluvených podmínek. Od t chto zákazník požadují D, a. s., placení v hotovosti p ímo na železni ních stanicích. CENA ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY Cena za p epravu je všeobecn stanovena ve ejným tarifem. D, a. s., však nabízí svým stálým partner m možnost získání zákaznické ceny za p epravu, a to p i spln ní t chto podmínek: zákazník se dohodne s D, a. s., na pln ní ur itého objemu p epravy za ur ité období zákazník napl uje všechny zákonné normy pro podnikání a plní si ádn a v as všechny své závazky z d íve uzav ených smluvních vztah s D, a. s. dojde k uzav ení Smlouvy o centrálním zú tování p epravného bezhotovostním placením mezi OPT Olomouc a zákazníkem. Zákaznická cena za druh a množství p edm tného p epravovaného zboží bude stanovena na základ manažera D. Kontakt na OM lze získat na Odd lení zákaznických vztah OPT viz kontaktní adresy, p ípadn na internetové adrese 7

9 SMLOUVA O CENTRÁLNÍM ZÚ TOVÁNÍ P EPRAVNÉHO Smlouva o centrálním zú tování p epravného upravuje zp sob placení p epravného, výdaj z ve ejné drážní nákladní dopravy, úkon provedených dopravcem, nebo závazk vyplývajících ze zákaznických tarif, pop. z jiných smluv. P edm tem smlouvy o centrálním zú tování p epravného je zejména: umožn ní ve vymezených mezích t etímu plátci stát se osobou zú astn nou na p eprav, nastavení platebního režimu (p evodní p íkaz, inkaso, splátka, záloha). Smlouva o centrálním zú tování je podmínkou pro získání zákaznické ceny. viz p íloha. 1 Návrh Smlouvy o centrálním zú tování p epravného platný k P iložený návrh Smlouvy o CZ není uveden samoú eln, ale má objasnit zákazníkovi ur itá pravidla a být nápomocen i p i vypl ování nákladního listu. ZP SOBY PLACENÍ Nabízíme ty i standardní zp soby placení: placení p evodním p íkazem inkasní placení splátky záloha Placení p evodním p íkazem OPT Olomouc vystavují za p epravní služby faktury s dohodnutou lh tou splatnosti. V p ípad v tšího objemu vystavených faktur akceptujeme od zákazníka hromadné úhrady faktur, za p edpokladu dodání rozpisu hrazených faktur faxem nebo em. Tento rozpis je nutný pro správné a nezpochybnitelné p i azení úhrady k jednotlivým fakturám. Inkasní placení Inkasní zp sob placení znamená pro ob strany následující povinnosti: Zákazník zabezpe í u svého pen žního ústavu svolení k inkasu ve prosp ch bankovního ú tu OPT Olomouc Odú tovna zajistí v asné inkaso fakturované ástky z ú tu zákazníka Ur ení výše inkasního limitu je jednou z d ležitých podmínek hladkého pr b hu inkasního placení. Výši a asový interval inkasního limitu je nutno stanovit s ohledem na objem poskytovaných a fakturovaných služeb. Je možné dohodnout asové limitní intervaly m sí ní, týdenní, denní, bez omezení. Stanovení inkasního limitu není podmínkou pro inkasní zp sob placení. 8

10 Pro jednodušší orientaci v inkasovaných ástkách z ú tu zákazníka je s denní dávkou vystavených a inkasovaných faktur zasílán denní sumariza ní p ehled inkasních plateb Soupiska faktur. viz p íloha. 2 Soupiska faktur p ehled inkasních plateb Splátky Splátkový zp sob placení umož uje zákazníkovi zaplacení celom sí ního objemu faktur pouze ve dvou úhradách. Zákazníkovi jsou v pr b hu kalendá ního m síce vystavovány faktury se shodnou lh tou splatnosti, která je posledním kalendá ním dnem následujícího m síce (nap. všechny faktury vystavené v m síci ervnu mají lh tu splatnosti poslední den ervence). V den ur ený Smlouvou o CZ je na ú et OPT p ipsána dohodnutá výše splátky pod sjednaným variabilním symbolem. P ipsaná splátka je použita k úhrad faktur vystavených za shodný m síc s datem, ve kterém byla tato splátka p ipsána, a u kterých je DUZP nižší nebo rovno datu p ipsání splátky na bankovní ú et OPT. P íklad režimu splátky: Splátka p ipsaná 20. ervna na bankovní ú et OPT bude použita pouze k úhrad faktur vystavených v m síci ervnu, které mají DUZP menší nebo rovno 20. ervna. Pokud bude u splátkového zp sobu placení DUZP u vystavených faktur vyšší n ž datum p ipsání splátky na ú et OPT, nejedná se již o režim splátky, ale dle ZDPH o režim zálohy. P íklad režimu zálohy: Splátka p ipsaná 20. ervna na bankovní ú et OPT. Faktury jsou vystavené v m síci ervnu s DUZP 21. ervna a vyšším. Splátka na ú tu OPT Datum splatnosti všech faktur vystavených od datum vystavení faktur DUZP <= Faktury placené splátkou DUZP > Faktury neplacené splátkou 9

11 Pokud je splátka sjednaná alespo ve výši 50 % p edpokládaného m sí ního objemu fakturace, nabízíme zákazníkovi jinou než standardní lh tu splatnosti. Faktury, které nebyly splátkou uhrazeny, zaplatí zákazník do lh ty splatnosti. Z pohledu náklad za výdaje na bankovních poplatcích je splátkový zp sob placení pro zákazníka nejvýhodn jší. Pro jednodušší orientaci je zákazníkovi po átkem následujícího m síce zaslaný sumariza ní p ehled, ze kterého je z ejmé, kolik bylo vystaveno faktur, jejich íselná ada, výše vystavených faktur, zaplacená výše splátky a uhrazené faktury. viz p íloha. 3 P ehled splátek Záloha Pokud to povaha služby nebo okolnosti obchodu vyžadují, je se zákazníkem dohodnut zp sob placení formou zálohy. P ed realizovanou p epravou uhradí zákazník na ú et OPT dohodnutou výši zálohy. Záloha slouží k úhrad následn vystavených faktur za realizovanou službu Standardní lh ta splatnosti faktur je 15 dn od data vystavení faktury. Preferujeme výpo et lh ty splatnosti od data vystavení faktury z d vodu, že je uvedené datum ob ma stranám z ejmé. Standardní splatnost faktur lze prodloužit. Prodloužení lh ty splatnosti je nutné projednat s obchodním manažerem D. Pokud nedojde zákazníkem k uhrazení faktur ve lh t splatnosti, je ze strany OPT ú tován úrok z prodlení dle ustanovení 369 Obchodního zákoníku. 513/91 Sb. v platném zn ní. 10

12 UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY O CENTRÁLNÍM ZÚ TOVÁNÍ Ke sjednání Smlouvy o centrálním zú tování dochází zpravidla na základ p edchozího jednání zákazníka s obchodním manažerem D. Smlouvu se zákazníkem sjednává Odú tovna p epravních tržeb Olomouc. K plynulému pr b hu uzav ení Smlouvy o centrálním zú tování p epravného je nutno mít k dispozici: ú edn ov ený aktuální výpis z Obchodního rejst íku nebo Živnostenský list, registraci o DI, registra ní údaje kontaktní osoby, telefon, adresa, fax nebo , kam bude návrh smlouvy zaslán, bankovní spojení. OPT p ipraví na základ poskytnutých údaj Návrh Smlouvy o CZ, který zašle zákazníkovi ke kontrole správnosti a odsouhlasení oprávn nou osobou. OPT Olomouc zaregistruje zákazníka do své databáze a p id lí mu tzv. kód OPT, který jednozna n identifikuje zákazníka v rámci p epravních proces D. Po odsouhlasení návrhu smlouvy ze strany zákazníka vyhotoví OPT Smlouvu o CZ ve dvou originálech, které zašle zákazníkovi k podpisu oprávn nou osobou. Pro urychlení procesu komunikace je preferováno ešení koresponden ním zp sobem. Oba navrácené a podepsané originály podepíše za D, a. s., osoba oprávn ná ke sjednávání Smluv o centrálním zú tování, kterou je dle podpisového ádu D, a. s., editel OPT. Smlouva se sjednává se zákazníkem zpravidla na dobu jednoho kalendá ního roku. Nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, její ú innost je dána datem uvedeným ve smlouv ( lánek 5, bod 5.1.). Datum ú inností nesmí být nižší než datum platnosti smlouvy. Kontaktní adresa pro sjednávání Smlouvy o CZ na OPT Olomouc O uzav ení smlouvy lze požádat na OPT Olomouc / Odd lení zákaznických vztah. viz Kontakty pro vyú tování p epravného. 11

13 FAKTURACE A DA OVÉ DOKLADY OPT Olomouc je v rámci eských drah, a. s. jedinou organiza ní složkou, která vystavuje faktury za realizované p epravní služby a vedlejší výdaje ve vnitrostátní, vnitrounijní a zahrani ní p eprav. V p ípad vnitrounijní a zahrani ní p epravy vystupují eské dráhy, a. s. v sou asné právní úprav Úmluvy COTIF pouze jako pov ený zprost edkovatel faktura ních služeb za úseky zahrani ních železni ních podnik. Cena p epravní služby je p íslušným zahrani ním podnikem pevn stanovena, nelze ji zprost edkovatelem ovlivnit. Zavedení nové právní úpravy Úmluvy COTIF umožní D, a. s., vystupovat u vybraných typ p eprav jako vykonavatel p epravních služeb. To však nevylu uje, že u ostatních p eprav budou i nadále D, a. s., vystupovat jako doposud v pozici zprost edkovatele. Ve fakturách vystavovaných na OPT se odráží povaha realizovaných p epravních služeb, spl ují sou asnou platnou legislativu a jsou da ovými doklady z pohledu Zákona o DPH. Faktury za p epravní služby jsou v závislosti na míst pln ní v souladu : ve vnitrostátní p eprav se Zákonem o DPH íslo 235/2004 Sb. a Zákonem o ú etnictví íslo 563/1991 Sb. ve vnitrounijní p eprav a p eprav do t etích zemí ješt navíc s Úmluvou o mezinárodní železni ní p eprav (COTIF), Šestou sm rnicí a ostatní evropskou legislativou zast ešující problematiku železni ní p epravy. Faktury obsahují ve vazb na typ da ového pln ní níže uvedené texty: ve vnitrostátní p eprav : P eprava v rámci R ve vnitrounijní p eprav : Dodávky v rámci spole enství v p eprav do t etích zemí: Jedná se o zdanitelné pln ní osvobozené od povinnosti uplatnit da na výstupu podle 69 Zákona. 235/2004 Sb. o DPH. Identifika ní údaje zákazníka (odb ratele) jsou uvedeny na fakturách v souladu s výpisem z Obchodního rejst íku nebo Živnostenského listu. Faktura je zasílána poštou ve dvou vyhotoveních. viz p íloha. 4 Popis faktury 12

14 SPEKTRUM FAKTURA NÍCH SLUŽEB V komplexním servisu svých služeb nabízí OPT Olomouc navíc zákazník m: odesílání faktur na koresponden ní adresu (rozdílná od adresy sídla nebo místa podnikání) Na základ písemného požadavku zákazníka pov ené osoby, která je oprávn na jednat za spole nost. zasílání faktur a jejich p íloh také v datové podob, což umožní zákazníkovi rychlejší p enos i evidenci vystavených faktur. Datové soubory jsou zasílány em a lze s nimi dále pracovat. Bu standardním zp sobem otev ít v MS Excel a nebo následn p es speciální programové rozhraní zapracovat do svého informa ního systému. Datové soubory jsou rozlišeny podle charakteru služby na vnitrostátní a mezinárodní (vnitrounijní), a dále se lení na soubory obsahující: faktury vnitrostátní/mezinárodní p epravy vozy vnitrostátní/mezinárodní p epravy velké kontejnery vnitrostátní/mezinárodní p epravy Zasílaná data obsahují denní dávku vystavených faktur a napln ny jsou v n m ty položky, které odpovídají charakteru služby. viz p íloha. 5 Struktury všech variant datových soubor možnost identifikovat p epravní služby na fakturách pomocí záznamu CODE a Zvláštního záznamu p enesení záznamu CODE k p enesení údaj do faktury m že dojít pouze za p edpokladu, že zákazník uvedl identifika ní údaj do nákladního listu. Pokud se zákazník rozhodne využít snímání po ízeného záznamu CODE z nákladního listu do faktur, vyrozumí písemn OPT. Záznam CODE m že mít maximáln délku 15 znak : xxxxxxxxxxxxxxx a uvádí se do nákladního listu. Pro jednu zásilku je povolen pouze jeden záznam CODE. Záznam CODE m že být pro každou zásilku odlišný. Konkrétní záznam CODE na jednotlivém nákladním listu bude identicky p enesen na da ový doklad vztahující se k dané zásilce. Záznam CODE je rovn ž uvedený i v datové struktu e faktur. uvád ní Zvláštního záznamu Zvláštní záznam se nevztahuje ke konkrétním zásilkám, je vždy shodný a je vytišt ný na všech fakturách pro zákazníka. 13

15 Pokud zákazník uplatní požadavek uvád ní Zvláštního záznamu na fakturách, specifikuje jeho formu a oznámí ji písemn na OPT. Zvláštní záznam m že mít maximáln délku 12 znak : xxxxxxxxxxxx Zvláštní záznam je rovn ž uvedený i v datové struktu e faktur. P ÍLOHY K FAKTU E K jednotlivým fakturám mohou být podle povahy a charakteru služby p i azeny níže uvedené p ílohy: výplatní ú et p íloha obsahující výdaje p evzaté odesílatelem, které nelze p i podeji zásilky k p eprav zjistit je zasílána pouze odesilateli/p íjemci nákladního listu. Platná legislativa neumož uje OPT zasílat t etím plátc m tuto p ílohu. soupiska voz p íloha, která je vyhotovena pouze v p ípad, pokud má zásilka více jak p t voz. Obsahuje ísla voz a hmotnost zboží. Lze zaslat i v datové podob. soupiska velkých kontejner p íloha, která je vyhotovena pouze v p ípad, pokud má zásilka více jak p t velkých kontejner. Obsahuje ísla voz, ísla velkých kontejner a hmotnost zboží. Lze zaslat i v datové podob. p ehled jednotlivých dopl ujících poplatk dle kódovníku TVZ, které jsou uvedeny na faktu e oblast I dle p ílohy íslo 4 faktura 14

16 KONTAKTY PRO VYÚ TOVÁNÍ P EPRAVNÉHO KONTAKTNÍ ADRESA eské dráhy, a. s. Odú tovna p epravních tržeb Odd lení zákaznických vztah Víde ská OLOMOUC Kontaktní osoby pro sjednání smlouvy o centrálním zú tování: Jarmila Maidlová, vedoucí odd lení zákaznických vztah tel.: Bc. Jaroslava Komínková, vedoucí skupiny smluv a zákazník tel.: Kontaktní osoby pro problematiku fakturace: Jarmila Maidlová, vedoucí odd lení zákaznických vztah tel.: Pavlína echáková, vedoucí skupiny saldokonta odb ratel a dodavatel tel.:

17 P ÍLOHY VYÚ TOVÁNÍ P EPRAVNÉHO P íloha. 1 Návrh Smlouvy o centrálním zú tování p epravného platný k P íloha. 2 Soupiska faktur p ehled inkasních plateb P íloha. 3 P ehled splátek P íloha. 4 Popis faktury P íloha. 5 Struktury všech variant datových soubor Mezinárodní a vnitrounijní p eprava faktury mezinárodní p epravy vozy mezinárodní p epravy velké kontejnery mezinárodní p epravy Vnitro p eprava faktury vnitro p epravy zásilky vnitro p epravy vozy vnitro p epravy velké kontejnery vnitro p epravy 16

18 P íloha. 1 Návrh Smlouvy o centrálním zú tování p epravného platný k : Návrh Smlouva o centrálním zú tování p epravného., uzav ená dle 269 odst. 2 zák.. 513/1991 Sb. v platném zn ní mezi smluvními stranami Obchodní firma: Sídlo: zapsaná v obchodním rejst íku u Krajského soudu v, oddíl, vložka Zástupce: I : DI : Bankovní spojení: íslo ú tu: EUR: IBAN: CZK: IBAN: SWIFT (BIC): Adresa pro písemný styk: dále jen plátce p epravného Obchodní firma: eské dráhy, a. s. zapsaná v obchodním rejst íku u M stského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8039 Sídlo: Praha 1, Náb eží L. Svobody 1222, PS a Zástupce: Václav Korcan, editel OPT Víde ská 15, Olomouc I : DI : CZ Bankovní spojení: SOB PRAHA íslo ú tu: CZK: /0300 IBAN: CZ CHF: /0300 EUR: /0300 IBAN: CZ SWIFT (BIC): CEKO CZ PP Adresa pro písemný styk: D, a. s., Odú tovna p epravních tržeb, Víde ská 15, Olomouc, PS : dále jen dopravce 17

19 lánek 1 P edm t smlouvy P edm tem smlouvy je: 1.1. Zp sob placení p epravného a nevyplacených výdaj z ve ejné drážní nákladní dopravy, úkon provedených dopravcem na základ požadavk plátce p epravného nebo dalších smluv a zákaznických tarif uvedených v bodech tohoto lánku sjednaných mezi dopravcem a plátcem p epravného. Zákaznický tarif je vyhlášená cena za p epravu vozových zásilek v souladu s bodem 6 Dílu I Tarifu pro p epravu vozových zásilek (TVZ TR 1, sešit 1) Umožn ní plátci p epravného v níže uvedených p ípadech vystupovat jako plátce nevyplacených výdaj i za odesilatele nebo p íjemce zásilky v souladu s ustanovením DCU k l. 13 JPP/CIM k Úmluv COTIF a v souladu s ust. 6 na ízení vlády. 1/2000 Sb. v platném zn ní: a) p i p epravách v režimu CIM, pro které nemá plátce p epravného sjednanou smlouvu o cen s jinou železni ní správou; b) za úseky D ve vnitrostátních p epravách a v p epravách režimu CIM, pokud má plátce p epravného na p íslušnou p epravu sjednánu Smlouvu o cen nebo Zákaznický tarif (ZF), resp. Zákaznický tarif o cen s p ímým vyú továním (D) (direktivní ZT); c) za úseky D ve vnitrostátních p epravách a v p epravách režimu CIM, pokud plátce p epravného nemá na p íslušnou p epravu sjednán Zákaznický tarif, resp. Smlouvu o cen. d) za úkony provedené dopravcem na základ požadavk plátce p epravného nebo dalších smluv mezi dopravcem a plátcem p epravného Plátce p epravného se zavazuje: lánek 2 Povinnosti smluvních stran a) platit finan ní závazky (p epravné a nevyplacené výdaje) v i dopravci ve lh t splatnosti a dodržovat dobrou platební káze ; b) v asn oznamovat dopravci zm ny týkající se své identifikace (sídlo, kontaktní adresa, I, DI, bankovní spojení) na kontaktní místo dopravce tel.: , , fax: (za zm nu v identifikaci se nepovažuje nové DI registrované v jiné lenské zemi EU. Pro tuto zm nu je nutné uzav ít novou další smlouvu); c) uplat ovat reklamace faktur v souladu s l. 53 a 54 JPP/CIM k Úmluv COTIF. P ipomínky k v cné správnosti faktury z vnitrostátní p epravy uplat ovat u dopravce do 15 kalendá ních dn ode dne odeslání faktury; d) uvád t: p id lený zákaznický kód... do sl. 12 nákladního listu pokud je plátce p epravného jako odesilatel nebo plátce za odesilatele do sl. 17 nákladního listu pokud je plátce p epravného jako p íjemce nebo plátce za p íjemce prohlášení o plátci p epravného uvád t do sl. 13 NL CIM i NL pro vnitrostátní p epravu 18

20 /prohlášení musí obsahovat: obchodní firmu plátce p epravného, íslo smlouvy o centrálním zú tování, DI a ozna ení železnic, za které má být s plátcem p epravného zú továno/; e) pro p epravy dle bodu , písm. c), lánku 1 této smlouvy uvád t do sloupce 26 NL CIM údaj D-D... nebo do NL pro vnitrostátní p epravu uvád t do sloupce 53 údaj D-D a do sloupce 27 údaj...; f) nekompenzovat své závazky z p epravy se svými pohledávkami, které má v i dopravci, ani tyto své pohledávky nepostupovat t etím subjekt m bez p edchozího písemného souhlasu dopravce Dopravce se zavazuje: Zabezpe it centrální vyú tování p epravného pro p epravy dle bodu 1.1., lánku 1 této smlouvy prost ednictvím své organiza ní jednotky OPT Olomouc P id lit zákazníkovi íslo plátce: zákaznický kód... Varianta placení p evodním p íkazem lánek 3 Platební podmínky 3.1. Smluvní strany se dohodly na tomto postupu p i úhrad závazk za veškeré p epravní služby v souladu s lánkem 1, bodem 1.1., této smlouvy Úhrada závazk za p epravní služby bude provád na plátcem p epravného formou pr b žné úhrady faktur vystavovaných OPT Olomouc ve lh t splatnosti. 3.3 Platební m na faktur je K. Lh ta splatnosti faktur je 15 kalendá ních dn od data vystavení Nedojde-li k p ipsání dlužné ástky na ú et dopravce ve lh t splatnosti, mohou být dopravcem ú továny úroky z prodlení dle ustanovení 369 Obchodního zákoníku. 513/91 Sb. v platném zn ní. Dnem úhrady je den p ipsání ástky na ú et dopravce P i vzájemných finan ních p evodech se veškeré platební náklady vzniklé p i platbách, v etn poplatk koresponden ních bank, p ipisují k tíži plátce p epravného, mimo poplatk vypo ítaných pen žním ústavem dopravce. 19

21 Varianta placení inkasem lánek 3 Platební podmínky 3.1. Smluvní strany se dohodly na tomto postupu p i úhrad závazk za veškeré p epravní služby poskytované v souladu s lánkem 1, bodem 1.1., této smlouvy K úhrad závazk za p epravní služby povoluje plátce p epravného inkaso ze svého ú tu. vedeného u ve prosp ch ú tu dopravce /0300 vedený u SOB PRAHA Inkasovaná ástka bude sloužit k úhrad faktur za p epravné, které je zákazník dle zápisu v nákladním listu CIM a nákladním listu pro vnitrostátní p epravu povinen zaplatit u dopravce, a jehož vyú tování provádí OPT Olomouc OPT Olomouc bude inkasovat platby na základ p ehledu vystavených faktur dle nabíhajících p eprav. Lh ta splatnosti faktur je 15 kalendá ních dn od data vystavení. P ehled, zasílaný sou asn s vystavenými fakturami na adresu zákazníka, bude obsahovat variabilní symboly ( ísla) faktur, ástky k inkasu a celkovou inkasovanou ástku Nedojde-li k p ipsání inkasované ástky na ú et dopravce ve splatnosti uvedené na p íkazu k inkasu, budou dopravcem ú továny úroky z prodlení dle ustanovení 369, Obchodního zákoníku. 513/91 Sb. v platném zn ní P ípadné uznané reklamace v dob inkasního zp sobu placení vy ídí Odú tovna p epravních tržeb Olomouc poukazem ástky na ú et plátce p epravného. vedený u P i vzájemných finan ních p evodech se veškeré platební náklady vzniklé p i platbách, v etn poplatk koresponden ních bank, p ipisují k tíži plátce p epravného, mimo poplatk vypo ítaných pen žním ústavem dopravce V p ípad ukon ení inkasního zp sobu placení je plátce p epravného povinen uhradit obdržené faktury ve lh t splatnosti na nich uvedených. Varianta placení splátkami lánek 3 Platební podmínky 3.1. Smluvní strany se dohodly na tomto postupu p i úhrad závazk za veškeré p epravní služby poskytované v souladu s lánkem 1, bodem 1.1., této smlouvy K úhrad plateb za p epravní služby skládá plátce p epravného m sí ní splátku ve výši minimáln 50 % z p edpokládaného m sí ního objemu plateb, a to: 20

22 na ú et dopravce /0300 vedený u SOB PRAHA ve výši xxxxxxx,-- K. Pen žní splátka bude p ipsána na ú et dopravce vždy k 20. kalendá nímu dni b žného m síce. na ú et dopravce /0300 vedený u SOB PRAHA ve výši EUR xxxxxx,--. Pen žní splátka bude p ipsána na ú et dopravce vždy k 20. kalendá nímu dni b žného m síce. Platby splátek ozna í plátce p epravného variabilním symbolem. 1xxxxxxxx. Plátce p epravného je povinen v p ípad o ekávaného zvýšení objemu p eprav poukázat splátky zvýšené podle p edpokládaného nár stu p eprav tak, aby poukázané splátky odpovídaly požadovaným 50 % p edpokládaných plateb Lh ta splatnosti vystavených faktur v daném kalendá ním m síci je poslední den následujícího kalendá ního m síce Dopravce použije poukázanou splátku k úhrad faktur vystavených v daném kalendá ním m síci shodným s datem p ipsané splátky. P ípadný p eplatek splátky bude použit dle dispozic plátce p epravného. Po provedené úhrad zašle dopravce plátci p epravného seznam uhrazených faktur Nedojde-li k úhrad faktur na ú et dopravce ve lh t splatnosti, budou dopravcem ú továny úroky z prodlení dle ustanovení 369 Obchodního zákoníku. 513/91 Sb. v platném zn ní. Dnem úhrady je den p ipsání ástky na ú et OPT. Nedojde-li k p ipsání dohodnuté splátky k ur enému dni na ú et dopravce, bude plátci p epravného ú tována smluvní pokuta ve výši 2 % p.a. z dlužné ástky, po ítáno od data následujícího po dni splatnosti splátky do dne zaplacení. V p ípad nezaplacení splátky, do posledního dne ú etního m síce v etn. Dnem úhrady je den p ipsání ástky na ú et OPT. 3.6 P i vzájemných finan ních p evodech se veškeré platební náklady vzniklé p i platbách, v etn poplatk koresponden ních bank, p ipisují k tíži plátce p epravného, mimo poplatk vypo ítaných pen žním ústavem dopravce. lánek 4 Ostatní ujednání 4.1. Odpov dní zástupci pro v cná jednání za plátce p epravného Odpov dní zástupci pro v cná jednání za dopravce: pracovníci odd lení zákaznických, tel.,. fax Smluvní strany se zavazují neprodlen se vzájemn informovat o zm nách v osobách zástupc smluvních stran oprávn ných k v cným jednáním a o zm nách jejich telefonních a faxových ísel. 21

23 lánek 5 Záv re ná ustanovení 5.1. Smlouva se sjednává do xx.xx.xxxx. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Ú innost smlouvy nastává od xx. xx. xxxx Zm ny a dopl ky smlouvy se provád jí formou vzestupn íslovaných písemných dodatk, které se po vzájemném souhlasu smluvních stran stanou nedílnou sou ástí této smlouvy Každá ze smluvních stran má právo smlouvu písemn vypov d t v jednom sí ní výpov dní lh t, která za ne plynout prvním kalendá ním dnem m síce následujícího po dni doru ení výpov di druhé smluvní stran Dopravce si vyhrazuje právo v p ípad porušení bodu 2.1., písm. a), lánku 2 této smlouvy, okamžit požadovat p ímé hotovostní platby v plné výši, dle platných tarif nebo tabulek jistot v železni ních stanicích, a to až do doby uhrazení dlužných ástek Nepln ní ustanovení lánku 2, bodu 2.1., a lánku 3, bodu 3.2., této smlouvy bude považováno za podstatné porušení smluvního ujednání bez ohledu na bod 5.4. tohoto lánku této smlouvy. V t chto p ípadech dopravce odstoupí od této smlouvy. Ú inky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doru ení oznámení o odstoupení druhé smluvní stran. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran plynoucí ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny si neprodlen vzájemn vypo ádat závazky vyplývající z této smlouvy V p ípad povinnosti dopravce provád t vyú tování za úseky cizích železnic a p i nedodržení bodu 2.1., písm. a), lánku 2 této smlouvy plátcem p epravného, si dopravce vyhrazuje právo informovat p íslušnou železnici o insolvenci plátce p epravného Ujednání této smlouvy považují ob smluvní strany za d v rná a nebudou poskytnuta t etí osob Strany se zavazují p ípadné spory z této smlouvy ešit smírnou cestou. Pokud by nedošlo ke smírnému ešení sporu má každá ze smluvních stran právo p edložit spor p íslušnému soudu. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající p echázejí na právní nástupce smluvních stran Právní vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními obecn závazných právních p edpis eské republiky Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží plátce p epravného a jedno dopravce. Za plátce p epravného: Za dopravce: V, dne: V Olomouci, dne: zákazník oprávn ný jednat za firmu editel OPT Olomouc Od se p edpokládají minimální zm ny Smlouvy o CZ na základ platnosti nové Úmluvy COTIF, v následujících ustanoveních smlouvy: lánek 1, bod , lánek 2, body 2.1.c, 2.1.d, 2.1.e. 22

24 P íloha. 2 Soupiska faktur - p ehled inkasních plateb /P íloha k vystaveným inkasním fakturám/ Datum: Soupiska faktur vystavených dne ============================================== kód zákazníka název zákazníka Zákazník a. s. Str.: 1 íslo fa M na ástka fa Zaplaceno CZK CZK CZK ======================================================== ======================================================== Reference zákazníka Variabilní symbol platby P íkaz ze dne ástka k úhrad 23

25 P íloha.3 P ehled splátek 24

26 P íloha.4 Popis faktury 25

27 Písmenné ozna ení A až K se na skute ných fakturách nenachází. Je zde vyzna eno pouze jako pom cka, abychom mohli jednotlivé oblasti na faktu e lépe p iblížit. A adresa sídla dodavatele; kontaktní adresa, tj. adresa, odkud je faktura zasílána a kam je možno zasílat p ípadné dotazy, resp. reklamace; identifika ní íslo (I ) a da ové identifika ní íslo (DI ) dodavatele; název banky a íslo bankovního ú tu. Na dokladu mohou být uvedena tato bankovní spojení: Banka: SOB PRAHA BIC:CEKOCZPP IBAN:CZ Ú et CZK: /0300 korunový styk /0300 devizový styk Ú et EUR: /0300 IBAN: CZ Banka: KB Praha BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Ú et CZK: /0100 B specifikuje, jestli se jedná o da ový doklad, dobropis nebo vrubopis, po adové íslo dokladu dle vnit ního íselníku OPT; konstantní symbol; identifika ní íslo (I ) a da ové identifika ní íslo (DI ) odb ratele C adresa sídla zákazníka uvedená adresa je v souladu s údaji z OR a ŽL D adresa pro odeslání faktury akceptována pouze na základ požadavku podepsaného oprávn nou osobou, která je oprávn na jednat za spole nost E kód zákazníka (vnit ní íslování OPT, kdy každému zákazníkovi je p id len jedine ný kód); zvláštní záznam (je záznam dle p ání a požadavku zákazníka a slouží k jeho lepší orientaci v došlých fakturách); code (pro lepší orientaci zákazníka je uvád no íslo, které si uvedl v nákladním listu CIM, resp. v nákladním listu pro vnitrostátní p epravu); kód zásilky (po adové íslo zásilky v rámci systému OPT) F datum vystavení dokladu; datum uskute n ní zdanitelného pln ní; datum splatnosti G kurz cizí m ny k m n eské, je-li vystavena faktura v cizí m n ; sazba DPH; základ DPH; ástka dan (musí být vždy uvedena v K ); cena v etn DPH H zde jsou uvedeny základní údaje z uskute n né p epravy. Železnice podeje; stanice podeje; podací íslo a datum podeje Železnice dodeje; stanice dodeje; dodací íslo a datum dodeje Hmotnost zboží; druh zboží ísla voz Kontejnery I údaje pro výpo et ástky faktury. Použitý tarif nebo smlouva; výše dovozného; výše dopl ujících poplatk ; p epo et na platební m nu a hodnota faktury. Tarifní m na m na uvedená ve smlouv o cen nebo zákaznickém tarifu Platební m na smluvn dohodnutá platební m na s OPT (toto pravidlo platí pouze v p ípad platební m ny v EUR) 26

28 J informace o typu da ového pln ní. Text v p ípad : vnitrostátní p epravy: P eprava v rámci R p epravy do/z t etí zem : Jedná se o zdanitelné pln ní osvobozené od povinnosti uplatnit da na výstupu podle 69 Zákona. 235/2004 Sb. o DPH. vnitrounijní p epravy: Dodávky v rámci spole enství K po et p íloh, jsou-li p iloženy; vyhotovil (jméno osoby, která podklad pro vystavení faktury p ichystala, resp. vypo ítala); zaú toval (jméno soby, která fakturu vystavila a zaú tovala); telefon a fax vyhotovitele/zaú tovatele; elektronické razítko; adresa pro elektronickou poštu; odkaz na www stránky OPT Olomouc ( Razítko a podpis na da ových dokladech nejsou zákonem p edepsané náležitosti. V dílu 5 Da- ové doklady v zákona. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpis, jsou vyjmenovány náležitosti da ových doklad. Razítko a podpis mezi t mito náležitostmi nejsou. 27

29 P íloha. 5 Struktury všech variant datových soubor /Datové soubory pro zákazníky zasílané em/ Struktura t chto soubor je jednotná pro všechny zákazníky. Mezinárodní a vnitrounijní p eprava Soubory: FArrmmdd.xxxxxxx.unl faktury mezinárodní VZrrmmdd.xxxxxxx.unl vozy mezinárodní p epravy VKrrmmdd.xxxxxxx.unl velké kontejnery mezinárodní p epravy FAKTURA název souboru: FARRMMDD.xxxxxxx.unl FA konstanta RR rok MM m síc DD den xxxxxxx kód zákazníka na OPT textový soubor s odd lova i (pipe) 1 faktura = 1 v ta jednozna ným klí em je íslo faktury + znak faktury Obsah v ty údaje o faktu e údaje o zákazníkovi údaje o zásilce údaje o ezu 9 krát za sebou vypln ny jsou jen pro existující ezy, nevyužité ásti v ty z stávají prázdné Skupina Název položky Délka Formát Poznámka faktura íslo 10 num znak 1 char F = p vodní fa P = 1.dopl. fa D" = 2.dopl. fa V = 1.dobropis Z = 2.dobropis íslo p v. fa 10 num vypln no jen u doplatkových faktur datum vystavení 10 date (DD.MM.RRRR) datum splatnosti 10 date (DD.MM.RRRR) jistota ástka v K 10 num ( ) 28

30 Skupina Název položky Délka Formát Poznámka platební m na 3 char zkratka platební m ny kurz hodnota 8 num ( ) vypln no, jen když platební m na nejsou K ástka v platební 11 num ( ) m n datum uskute n ní 10 date (DD.MM.RRRR) zdanitelného pln ní ástka dan v m n 11 num ( ) sazba dan v % 5 num (99.99) základ dan v CZK 11 num ( ) ástka dan v CZK 11 num ( ) cena v etn dan 11 num ( ) v CZK samovym ení 1 char zákazník íslo na OPT 7 num CODE 15 char zvl. zázn. 12 char zásilka železnice odesílací 4 num íslo železnice odesílací 5 char zkratka žst odesílací íslo 6 num žst odesílací název 40 char íslo podací 6 num datum podeje 10 date (DD.MM.RRRR) železnice ur ení íslo 4 num nemusí být vypln no železnice ur ení zkratka 5 char nemusí být vypln no žst ur ení íslo 6 num nemusí být vypln no žst ur ení název 40 char nemusí být vypln no íslo dodeje 6 num nemusí být vypln no datum dodeje 10 date (DD.MM.RRRR) nemusí být vypln no zboží íslo 8 num hmotnost 7 num v kg v z íslo 12 num nemusí být vypln no, když je více voz, je zde íslo jen jednoho (náhodn ) kontejner íslo 11 char nemusí být vypln no, 29

31 Skupina Název položky Délka Formát Poznámka ez 1 železnice za átku 4 num íslo železnice za átku 5 char zkratka žst za átku íslo 6 num žst za átku název 40 char železnice konce 4 num íslo železnice konce zkratka 5 char ez 2 když je více kontejner, je zde íslo jen jednoho (náhodn ) žst konce íslo 6 num žst konce název 40 char kód smlouvy 2 char m že být prázdné tarif/smlouva íslo 11 char íslo smlouvy nebo tarifu dovozné ástka 10 num ( ) dopl ující poplatky 9 num ( ) ástka tarifní m na zkratka 3 char kurz tarifní m ny na 8 num ( ) K p epravné ástka 10 num ( ) v K inkasní m na zkratka 3 char m na faktury kurz ink. m ny 8 num ( ) kurz pro m nu fa ástka v ink. m n 11 num ( ) ástka fa v m n km za ez 4 num (9999) m že být prázdná 30

32 SOUPIS VOZU Název souboru: VZRRMMDD.xxxxxxx.unl VZ konstanta RR rok MM m síc DD den xxxxxxx kód zákazníka na OPT textový soubor s odd lova i (pipe) Obsah v ty íslo a druh faktury + soupis ísla voz. Soubor obsahuje tolik v t, kolik je ke každé faktu e voz. Skupina Název položky Délka Formát Poznámka faktura íslo 10 num znak 1 char F = p vodní FA P = 1.dopl. FA D = 2.dopl. FA V = 1.dobropis Z = 2.dobropis vozy íslo vozu 12 num hmotnost zboží 10 num v kg 31

33 SOUPIS VELKÝCH KONTEJNER Název souboru: VKRRMMDD.xxxxxxx.unl VK konstanta RR rok MM m síc DD den xxxxxxx kód zákazníka na OPT textový soubor s odd lova i (pipe) Obsah v ty íslo a druh faktury + údaje o velkých kontejnerech. Soubor obsahuje tolik v t, kolik je ke každé faktu e velkých kontejner. Skupina Název položky Délka Formát Poznámka faktura íslo 10 num znak 1 char F = p vodní FA P = 1.dopl. FA D = 2.dopl. FA V = 1.dobropis Z = 2.dobropis kontejnery íslo kontejneru 11 char íslo vozu 12 num délka kontejneru 2 num ve stopách íslo zboží 6 num druh nebezpe. 2 num kód RID zboží hmotnost zboží 7 num v kg BRUTO hmotnost kontejneru 7 num v kg TARA rastrový koeficient 5 num (9.999) UTI 32

34 Vnitro p eprava Soubory: FVrrmmdd.xxxxxxx.unl faktury vnitro p epravy ZVrrmmdd.xxxxxxx.unl zásilky vnitro p epravy VVrrmmdd.xxxxxxx.unl vozy vnitro p epravy KVrrmmdd.xxxxxxx.unl velké kontejnery vnitro p epravy FAKTURY název souboru: FVRRMMDD.xxxxxxx.unl FV konstanta RR rok MM m síc DD den xxxxxxx kód zákazníka na OPT textový soubor s odd lova i (pipe) 1 faktura = 1 v ta jednozna ným klí em je íslo faktury + znak faktury Obsah v ty údaje o faktu e údaje o zákazníkovi Skupina Název položky Délka Formát Poznámka ástka v platební 11 num ( ) m n datum uskute n ní 10 date (DD.MM.RRRR) zdanitelného pln ní ástka dan v m n 11 num ( ) sazba dan v % 5 num (99.99) 33 faktura íslo 10 num 1 char F = p vodní fa Znak P" = 1.dopl. fa D" = 2.dopl. fa V = 1.dobropis Z = 2.dobropis íslo p v. fa 10 num vypln no jen u doplatkových faktur datum vystavení 10 date (DD.MM.RRRR) datum splatnosti 10 date (DD.MM.RRRR) jistota ástka v K 10 num ( ) platební m na 3 char zkratka platební m ny Kurz hodnota 8 num ( ) Vypln no jen když platební m na nejsou K

35 Skupina Název položky Délka Formát Poznámka základ dan v CZK 11 num ( ) ástka dan v CZK 11 num ( ) cena v etn dan 11 num ( ) v CZK samovym ení 1 char zákazník íslo na ÖPT 7 num CODE 15 char zvl. zázn. 12 char ZÁSILKY pro vnitro p epravu název souboru: ZVRRMMDD.xxxxxxx.unl ZV konstanta RR rok MM m síc DD den xxxxxxx kód zákazníka na OPT textový soubor s odd lova i (pipe) 1 faktura = x v t o zásilce jednozna ným klí em je íslo faktury + znak faktury + kód zásilky Obsah v ty údaje o zásilce údaje o ezu 9 krát za sebou vypln ny jsou jen pro existující ezy, nevyužité ásti v ty z stávají prázdné Skupina Název položky Délka Formát Poznámka faktura íslo 10 num znak 1 char F = p vodní fa P" = 1.dopl. fa D" = 2.dopl. fa V = 1.dobropis Z = 2.dobropis zásilka kód zásilky 10 num CODE 15 char zvl. záznam 12 char železnice odesílací 4 num íslo železnice odesílací 5 char zkratka žst odesílací íslo 6 num žst odesílací název 40 char íslo podací 6 num datum podeje 10 date (DD.MM.RRRR) 34

36 Skupina Název položky Délka Formát Poznámka železnice ur ení 4 num nemusí být vypln no íslo železnice ur ení 5 char nemusí být vypln no zkratka žst ur ení íslo 6 num nemusí být vypln no žst ur ení název 40 char nemusí být vypln no íslo dodeje 6 num nemusí být vypln no datum dodeje 10 date (DD.MM.RRRR) nemusí být vypln no zboží íslo 8 num hmotnost 7 num v kg v z íslo 12 num nemusí být vypln no, když je více voz, je zde íslo jen jednoho (náhodn ) kontejner íslo 11 char nemusí být vypln no, když je více kontejner, je zde íslo jen jednoho (náhodn ) ez 1 železnice za átku 4 num íslo železnice za átku 5 char zkratka žst za átku íslo 6 num žst za átku název 40 char železnice konce 4 num íslo železnice konce 5 char zkratka žst konce íslo 6 num žst konce název 40 char kód smlouvy 2 char m že být prázdné tarif/smlouva íslo 11 char íslo smlouvy, nebo tarifu dovozné ástka 10 num ( ) dopl ující poplatky 9 num ( ) ástka tarifní m na zkratka 3 char kurz tarifní m ny na 8 num ( ) K p epravné ástka 10 num ( ) v K... inkasní m na zkratka 3 char m na faktury kurz ink. m ny 8 num( ) kurz pro m nu fa ástka v ink. m n 11 num( ) ástka fa v m n km za ez 4 num (9999) m že být prázdná ez

37 SOUPIS VOZU pro vnitro p epravu Název souboru: VVRRMMDD.xxxxxxx.unl VV konstanta RR rok MM m síc DD den xxxxxxx kód zákazníka na OPT textový soubor s odd lova i (pipe) jednozna ným klí em je íslo faktury + znak faktury + kód zásilky Obsah v ty íslo a druh faktury + kód zásilky + soupis ísla voz. Soubor obsahuje tolik v t, kolik je ke každé faktu e zásilek a k zásilkám voz. Skupina Název položky Délka Formát Poznámka faktura íslo 10 num znak 1 char F = p vodní FA P = 1.dopl. FA D = 2.dopl. FA V = 1.dobropis Z = 2.dobropis zásilka kód zásilky 10 num vozy íslo vozu 12 num hmotnost zboží 10 num v kg 36

38 SOUPIS VELKÝCH KONTEJNER u vnitro zásilek Název souboru: KVRRMMDD.xxxxxxx.unl KV konstanta RR rok MM m síc DD den xxxxxxx kód zákazníka na OPT textový soubor s odd lova i (pipe) jednozna ným klí em je íslo faktury + znak faktury + kód zásilky Obsah v ty íslo a druh faktury + kód zásilky + údaje o velkých kontejnerech. Soubor obsahuje tolik v t, kolik je ke každé faktu e zásilek a k zásilkám velkých kontejner. Skupina Název položky Délka Formát Poznámka faktura íslo 10 num znak 1 char F = p vodní FA P = 1.dopl. FA D = 2.dopl. FA V = 1.dobropis Z = 2.dobropis zásilka kód zásilky 10 num kontejnery íslo kontejneru 11 char íslo vozu 12 num délka kontejneru 2 num ve stopách íslo zboží 6 num druh nebezpe. zboží 2 num kód RID hmotnost zboží 7 num v kg BRUTO hmotnost kontejneru 7 num v kg TARA rastrový koeficient 5 num (9.999) UTI 37

39 II. REKLAMACE P EPRAVNÉHO Jakým zp sobem uplat ovat reklamace p epravného v mezinárodní a ve vnitrostátní železni ní p eprav? V mezinárodní železni ní p eprav zboží ur uje v sou asné dob zp sob, formu a náležitosti podání reklamace p epravného z mezinárodní železni ní p epravy lánek 53 Jednotných právních p edpis pro smlouvu o mezinárodní železni ní p eprav zboží (CIM) (dále jen JPP CIM). U mezinárodních železni ních p eprav zboží realizovaných dle Úmluvy o mezinárodní železni ní p eprav (COTIF) ve zn ní pozm ovacího protokolu z 3. ervna 1999 (dále jen COTIF 1999), jež vstoupí v platnost , ur ují zp sob, formu a náležitosti podání reklamace p epravného z mezinárodní železni ní p epravy lánky 43 a 45 JPP CIM. Ve vnitrostátní železni ní nákladní p eprav zboží ur uje zp sob, formu a náležitosti podání reklamace p epravného ur ují Smluvní p epravní podmínky pro ve ejnou drážní nákladní dopravu eských drah. j /2000 (dále jen SPP), ást šestá, kapitola V. Od t chto výše uvedených norem mohou být v zákaznických tarifech a ve smlouvách o cen za p epravu zboží (dále zkrácen a zjednodušen zákaznické tarify ) nebo ve Smlouvách o centrálním zú tování p epravného (dále zkrácen a zjednodušen platební smlouvy ) stanoveny odchylky. P i provád ní mezinárodních i vnitrostátních p eprav zboží m že dojít k chybám p i výpo tu nebo vybírání ástek p epravného dle tarif, zákaznických tarif nebo platebních smluv, které jsou ešeny reklamacemi. Kde je možno reklamovat? Reklamace na p epravné z p epravy zboží, které bylo fakturováno ze strany D, je možno uplatnit: dopisem odeslaným na adresu eské dráhy, a. s., Odú tovna p epravních tržeb, odd lení urovnání p epravních vztah, Víde ská 15, Olomouc, faxem nebo ovou zprávou na adresu uvedenou v oddíle Kontakty. Je-li v zákaznických tarifech nebo v platebních smlouvách uvedeno jiné místo pro uplatn ní reklamace, je nutno reklamaci uplatnit na tomto míst. 38

40 Kdo je oprávn n reklamovat? Reklamaci p epravného m že podat jen ten, na koho bylo provedeno vyú tování p epravného, nebo ním zplnomocn ný zástupce. V jakých lh tách je možno reklamovat? Reklamace musí být uplatn na v proml ecí lh t, kterou stanoví: v mezinárodní p eprav zboží lánek 58 JPP CIM, a která iní v zásad 1 rok. v mezinárodní p eprav zboží dle COTIF 1999 lánek 48 JPP CIM, a která iní v zásad 1 rok ve vnitrostátní p eprav SPP, ást šestá, kapitola V, oddíl B, a která iní v zásad 6 m síc ode dne vydání zásilky p íjemci. Je-li v zákaznických tarifech nebo v platebních smlouvách uvedena jiná délka proml ecí lh ty, platí pro uplatn ní reklamací délka této lh ty. V zájmu všech zú astn ných stran doporu ujeme uplatnit reklamaci p epravného ihned po zjišt ní nedostatku. Co musí obsahovat reklamace p epravného? Není-li v zákaznickém tarifu nebo v platební smlouv stanoveno jinak, musí reklamace p epravného obsahovat: od vodn ní (popis toho, co je p edm tem reklamace), reklamovanou ástku a m nu, u právnické osoby I, DI a p esnou obchodní firmu a právní formu tak, jak je zapsána v obchodním rejst íku (dále jen obchodní jméno), u fyzické osoby jméno, adresu a íslo ob anského pr kazu oprávn ného, bankovní spojení pro poukaz p ípadného návratku (u zahrani ních zákazník IBAN a SWIFT kód), datum sepsání žádosti a podpis oprávn né osoby reklamanta. 39

41 Co je k uplatn ní reklamace požadováno? 1. Mezinárodní p eprava zboží Není-li s D, a. s., dohodnuto jinak, je vyžadován p íslušný díl nákladního listu CIM. Tento doklad m že být nahrazen notá sky ov enou kopií. P edložení nákladního listu CIM není vyžadováno: a) pokud byla zásilka vyú tována t etímu plátci, b) v p ípadech, kdy bylo vyú tování chybn vystaveno na nesprávného plátce, tedy v rozporu s údaji nákladního listu CIM, který byl vypln n p edepsaným správným zp sobem, c) v ostatních p ípadech, kdy to bylo s D, a. s., domluveno. Reklamace p epravného m že být doložena jinými doklady, které reklamující považuje za nutné p ipojit k reklamaci p epravného (nap. Výplatní ú et, Všeobecný zápis, Komer ní zápis, Dodate ný p íkaz odesílatele, Dodate ný p íkaz p íjemce, stanovisko obchodního manažera). Všechny originály doklad p iložené nebo vyžádané k reklamaci jsou po ukon ení reklamace vráceny reklamujícímu. 2. Vnitrostátní p eprava zboží a) reklamace p epravného z p epravy vozových zásilek není-li s D, a. s., dohodnuto jinak, je vyžadováno u reklamací p epravného p edložení p íslušného dílu nákladního listu vnitrostátní p epravy. Dále je vyžadováno p edložení faktury da ového dokladu. P edložení nákladního listu vnitrostátní p epravy není vyžadováno v p ípadech, kdy bylo vyú tování chybn vystaveno na nesprávného plátce, tedy v rozporu s údaji nákladního listu, a pokud byla zásilka vyú tována t etímu plátci. b) reklamace dopl kových p epravních služeb není-li s D, a. s., dohodnuto jinak, je vyžadováno p edložení originálu dokladu o poskytnutí služby (nap. Eviden ní p íjmový doklad, Dodací list) c) reklamace poplatk z vle kové agendy není-li s D, a. s., dohodnuto jinak, je vyžadováno p edložení originálu Odevzdávkového nebo Návratového listu. Veškeré tyto doklady mohou být nahrazeny notá sky ov enými kopiemi. Reklamace m že být ješt doložena jinými doklady, které oprávn ný považuje za nutné (nap. Všeobecný zápis, Komer ní zápis, Dodate ný p íkaz odesílatele, Dodate ný p íkaz p íjemce, stanovisko obchodního manažera). Všechny originály doklad p iložené nebo vyžádané k reklamaci jsou po ukon ení reklamace vráceny reklamujícímu. 40

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ. vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ. vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 9 0 Daňové identifikační číslo plátce daně C Z 6 2 5 3 5 4 5 6 otisk podacího razítka finančního úřadu 0a Vyúčtování

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH PRODUKT.. uzav ená mezi prodávajícím a kupujícím ve smyslu p íslušných ustanovení Obchodního zákoníku.513/1991 Sb., ob anského zákoníku ve zn ní

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku Obec BLŠANY U LOUN, zastoupená: Obecn prosp šnou spole ností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základ mandátní smlouvy a plné moci.j. AQ/05/ po et list : 6, po et p íloh: 4 v Ústí nad Labem 20.7. UNILES, a.s.,

Více

POKYNY. k vypln ní p iznání k dani silni ní (zákon. 16/1993 Sb., o dani silni ní, ve zn ní pozd jších p edpis )

POKYNY. k vypln ní p iznání k dani silni ní (zákon. 16/1993 Sb., o dani silni ní, ve zn ní pozd jších p edpis ) 5408_13.pdf POKYNY k vypln ní p iznání k dani silni ní (zákon. 16/1993 Sb., o dani silni ní, ve zn ní pozd jších p edpis ) Všeobecn Poplatníkem dan silni ní je fyzická nebo právnická osoba, která - je

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek 2008 Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ Jaroslav Šafránek Sociální pojistné Pojišt né osoby Sociální - Pracovní pom r - DP - Spole ník a jednatel - len

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY Po ízení Blade server Otev ené ízení podle 27 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní Obsah: I. ást Informace o zadavateli

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web site:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY Obnova server v regionech Otev ené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní Obsah: I. ást Informace

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

SMLOUVA O DÍLO. Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO. Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o. SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. 'ob čanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění: Objednatel Smlouva číslo 012/2014-5495 Zhotovitel Název Sídlo Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Obchodní jméno: Helena Krejčíková - Sídlo: Paní Zdislavy 418, 470 01 Česká Lípa IČO: 602 507 71 DIČ: CZ 7153282312 Bankovní spojení: ČS a.s. Česká Lípa Číslo

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Exekutorský ú ad Praha 9 Beranových 130, 199 00 Praha 18 - Let any S o u d n í e x e k u t o r M g r. O n d e j S v o b o d a tel. / fax: +420 266 314 206, e-mail: urad@eupraha9.cz, ID DS: hhwv2xp; http://www.eupraha9.cz

Více

P IJETÍ ZBOŽÍ. Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu. Údaje o zboží

P IJETÍ ZBOŽÍ. Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu. Údaje o zboží Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu. P IJETÍ ZBOŽÍ Období (rr/mm) Do vyzna ených okének se uvádí rok a m síc, za který jsou ve výkazu uvedeny údaje. Nap. srpen 2005

Více

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeže

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Exekutorský ú ad Liberec Voron žská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré M sto S o u d n í e x e k u t o r M g r. P e t r P o l a n s k ý tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: urad@exekuceliberec.cz,

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

Smluvní obchodní podmínky ČD Cargo Plus

Smluvní obchodní podmínky ČD Cargo Plus Smluvní obchodní podmínky ČD Cargo Plus Článek I Všeobecné podmínky 1. ČD Cargo,a.s. (dále jen dopravce nebo ČDC) zařadila do své obchodní nabídky přepravních služeb novou službu komplexního zajištění

Více

ODESLÁNÍ ZBOŽÍ. Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu.

ODESLÁNÍ ZBOŽÍ. Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu. Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu. ODESLÁNÍ ZBOŽÍ Období (rr/mm) Do vyzna ených okének se uvádí rok a m síc, za který jsou ve výkazu uvedeny údaje. Nap íklad o zboží

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Provozní manažer TIC KD Praha, tel.:+420 725 570 429, e-mail: info@tic-ckd.cz

Provozní manažer TIC KD Praha, tel.:+420 725 570 429, e-mail: info@tic-ckd.cz Všeobecné podnájemní podmínky pro nebytové prostory Inova ního centra a podnikatelského inkubátoru provozovaného Technologickým inova ním centrem KD Praha 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné podnájemní

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s.

ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s. ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠT NÍ ODPOV DNOSTI ZA ŠKODU ZP SOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 2/07 OBSAH lánek 1 Úvodní ustanovení lánek 2 Pojistná událost, pojistná

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více