Entalpie je extenzívní veličina a označuje se symbolem H. Vyjadřuje se intenzívními veličinami, tj. molární entalpií h či měrnou entalpií h jako

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Entalpie je extenzívní veličina a označuje se symbolem H. Vyjadřuje se intenzívními veličinami, tj. molární entalpií h či měrnou entalpií h jako"

Transkript

1 0 Blance entalpe Vladmír Míka, Jří Vlček, Prokop Nekovář Kaptola obsahuje metody výpočtu hodnoty entalpe čstých látek a směsí, postupy řešení blance entalpe včetně reagujících systémů a odkazy na údaje potřebné k výpočtu (ctace čísel tabulek č obrázků se týkají skrpta [H], pokud není řečeno jnak). Neprobírá se řešení složtých systémů. A Výpočtové vztahy 0. Entalpe a její výpočet 0.. Entalpe čsté látky Entalpe je extenzívní velčna a označuje se symbolem H. Vyjadřuje se ntenzívním velčnam, tj. molární entalpí h č měrnou entalpí h jako H = h n = h m (0-) Symbol n označuje látkové množství, symbol m hmotnost. Intenzívní velčny jž nezávsejí na množství. Pro čsté látky daného skupenství jsou funkcem teploty a tlaku. Např. platí dh = c p dt + [υ - T ( υ / T) p ] dp = c p dt + [ + (T /ρ) ( ρ/ T) p ] (M dp /ρ) (0-) kde je c p -molární tepelná kapacta př konstantním tlaku, υ-molární objem, ρ-hustota, M-molární hmotnost uvažované látky, T-termodynamcká teplota a p-tlak. Hodnota členu pro vlv změny tlaku na změnu entalpe se dá určt ze stavové rovnce látky, ale př nepřílš velkých změnách tlaku bývá pro plyny mnohem menší, než hodnota členu vyjadřujícího vlv změny teploty. Pro kapalny a pevné látky je vlv změny tlaku řádově menší. V této kaptole se nebudeme závslostí entalpe na tlaku zabývat. O vlvu tlaku na hodnotu termodynamcké funkce se pojednává např. ve skrptu [H]. Hodnota entalpe je defnována volbou jejího referenčního stavu a představuje změnu entalpe př přechodu z referenčního do daného stavu. Je-l v daném stavu skupenství látky jné než v referenčním stavu, je nutné do výpočtu zahrnout tzv. skupenskou změnu entalpe. Příkladem skupenské změny entalpe je třeba měrná výparná entalpe představující rozdíl měrných entalpí páry a k ní rovnovážné *) kapalny uvažované látky. *) Teplota a tlak rovnovážných fází jsou stejné. 0-

2 Přepočet hodnot např. měrných entalpí z původního referenčního stavu na referenční stav umožňuje rovnce h - h 0 = h - h 0 - (h 0 - h 0 ) (0-3) Zde je (h -h 0 ) hodnota měrné entalpe látky v daném stavu vztažená k referenčnímu stavu, (h -h 0 ) hodnota v daném stavu vztažená k referenčnímu stavu a (h 0 -h 0 ) je hodnota měrné entalpe v referenčním stavu vztažená k referenčnímu stavu. Tak např. v blanc entalpe chceme použít referenčního stavu kapalné vody př 0 C (referenční stav ). Do blance máme dosadt hodnotu měrné entalpe vody př 60 C, tj. podle rovn. (0-3) hodnotu (h - h 0 ). K dspozc máme tab. II- založenou na referenčním stavu př 0 C (referenční stav ). V ní nalezneme hodnotu měrné entalpe kapalné vody př 60 C, tj. hodnotu (h -h 0 )=5,5 kj kg -. Od ní odečteme hodnotu př 0 C z téže tabulky, tj. (h 0 - h 0 )=83,84 kj kg -. Výsledek 67,3 kj kg - je hodnota měrné entalpe, kterou je třeba dosadt do blance Výpočet entalpe čsté látky Jak bylo řečeno v úvodu, budeme se tu zabývat vlvem teploty a skupenství na hodnotu entalpe. Pokud se skupenství nemění, plyne z rovnce (0-) pro změnu molární entalpe látky př přechodu ze stavu do stavu t h h = c dt = cp (t - t ) (0-4) t p V této rovnc je hodnota c p obecně závslá na teplotě a c p představuje střední hodnotu v mezích ntegrálu. Rovnce je zapsána v Celsově teplotě t, rozdíl termodynamckých teplot T je shodný. Závslost c p na teplotě se pro mnoho látek udává v odborné lteratuře. *) Př řešení na počítač se využívá databází fyzkálně-chemckých vlastností látek. Tabelované údaje se uvádějí např. v lt. [H], [P], [R], [Š], [Š]. Příkladem zpracování dat je regresní vztah c p = a + b T + c T + d T 3 (0-5) pro molární tepelnou kapactu př konstantním tlaku pevných látek, kapaln a plynů. Změnu molární entalpe látky s teplotou př přechodu ze stavu do stavu pak vyjadřuje ntegrál *) Střední hodnoty tepelných kapact vztažených na jednotkový objem pro některé plyny př 0, MPa v rozsahu teplot 0 až 3000 o C obsahují tabulky ve skrptu [P]. 0-

3 h h = T T 3 ( a + b T + c T + d T ) + T + d T + T T )/4]( T dt = [ a T ) = { a + b ( T + b ( T [( T + T ) T T ]( T + T )/4}( T T ) + T 3 + T )/ + c ( T + T )/ + c + T T )/3 + d [( T + T ) T T ] + T /3 + ( T 3 + (0-6) Hodnotu c p z rovn. (0-4) vyjadřuje obsah hranaté závorky za druhým rovnítkem a obsah složené závorky za třetím rovnítkem v rovn. (0-6). Zjednodušený výpočet střední hodnoty tepelné kapacty je dosazení artmetcké střední hodnoty mezí ntegrálu do regresního vztahu, tj. předpoklad kde c p = c p ( T ) (0-7) T = (T + T ) / (0-8) Obdoba rovnce (0-5) je: h - h = (a + b T + c T + d T 3 ) (T - T ) (0-9) Tento vztah platí přesně pro c = d = 0. Případná chyba plyne z porovnání vztahů (0-5) a (0-8). Obdobného zjednodušení lze samozřejmě použít pro jné tvary závslost c p a c p na teplotě (vz např. tab. VII.B č XVIIA-). Závslost měrné tepelné kapacty př konstantním tlaku na teplotě ve formě nomogramu udává obr. VII- pro plyny a páry a obr.vii- pro kapalny. Pro kapalnou vodu a rovnovážnou vodní páru jsou uvedeny hodnoty c p v závslost na teplotě v tab. II- a pro tlak 0,3 kpa lze hodnoty pro vodní páru zjstt z tab. XVIIA- nebo z obr. VII-. Hodnoty c p suchého vzduchu př tlaku 0,3 kpa jsou obsaženy v tab. III- a popsuje je rovn.(iii-) v tab.iiib. Jako příklad uplatnění entalpe skupenské změny vyjádříme změnu měrné entalpe př přechodu z kapalného skupenství př teplotě t a př konstantním tlaku p, jemuž odpovídá teplota varu kapalny (rovnovážná teplota) t, do parního skupenství př teplotě t 3 : ( 3 ) l ( ) t h t h t = c dt + Δ hlg(t ) + g t pl t 3 c pg t dt (0-0) Symbolem Δ h lg jsme označl měrnou výparnou entalp. Obdobný vztah platí pro molární entalpe. Když nebereme v úvahu vlv tlaku, jsou možné další varanty výpočtu. Volíme-l t =t, kapalna se odpaří př původní teplotě a zahřívá se pouze pára, př volbě t 3 =t se kapalna myšleně zahřeje na teplotu páry a pak se odpaří. Častější je první varanta, protože dat pro c pg je v lteratuře více. Hodnoty měrné výparné entalpe vody jsou obsaženy v tab. II- a jsou 0-3

4 vyjádřeny rovn.(ii-4) v tab.iib. Závslost molární výparné entalpe některých dalších látek na teplotě se dá počítat z rovnce (IX-), jejíž konstanty jsou uvedeny v tab. IX-. p g C s l υ T t Obr.0-. Závslost tlaku na teplotě př fázové rovnováze čsté látky (T-trojný,C-krtcký bod) Molární č měrná výparná entalpe se dá přblžně odhadnout z hodnoty př jné teplotě Watsonovým vzorcem Δh lg / Δh lg = Δh lg / Δh lg = [(t k - t ) / (t k - t )] 0,38 (0-) kde t k je krtcká teplota uvažované látky. Teplota se dosazuje v rozmezí od trojného do krtckého bodu. Rovnce je méně přesná pod normálním bodem varu. Jestlže exstují vedle sebe dvě skupenství, vyjadřuje se podíl určté fáze ve směs např. jejím hmotnostním zlomkem. Tak třeba tzv. suchost mokré páry x g je hmotnostní zlomek parní fáze v heterogenní směs s kapalnou x g m g / (m g + m l ) (0-) kde ndex g označuje páru a ndex l kapalnu. Za předpokladu adtvty objemů platí pro objem směs V: V m v = V g + V l = m g v g + m l v l (0-3) Zde označuje symbol v měrný objem a m = m g +m l hmotnost směs. Protože platí v ρ =, z rovnce dostáváme: / ρ = (x g / ρ g ) + ( - x g ) / ρ l (0-4) Pro měrnou entalp mokré páry h platí 0-4

5 h = x g h g + ( - x g ) h l = x g Δ h lg + h l = h g - ( - x g ) Δ h lg (0-5) Aby bylo možno určt, v jakém skupenství látka exstuje př dané teplotě a tlaku, je třeba znát závslost jejího tlaku na teplotě př fázové rovnováze. Ta je znázorněna v obr.0- pro rovnováhu mez dvojcem fází (s-pevná fáze, l-kapalna, υ-pára, g-plyn) čsté látky. Každou křvku je možno vyjádřt rovncí nebo tabelovaným údaj. Data pro vodu jsou v tab. II- a II-4. Koefcenty emprcké závslost hodnot ln p na teplotě pro některé další látky jsou v tab. X Tabelované hodnoty entalpí Např. pro vodu a amonak exstují tabulky hodnot měrné č molární entalpe v závslost na teplotě a tlaku. *) To velm usnadňuje řešení blance entalpe, do níž se dosazují přímo hodnoty z tabulky. Tak např. hodnoty rovnovážné měrné entalpe kapalné vody a vodní páry v závslost na teplotě obsahuje tab. II-. Referenční stav pro tabelované údaje je stav kapalné vody př 0 C. Vedle tabelovaných hodnot měrných č molárních entalpí čstých látek se používá rovnc pro jejch výpočet [např. pro vodu rovn.(ii-3) v tab.iib] nebo jejch grafckého znázornění, např. dagramu závslost měrné entalpe látky na její měrné entrop používaného př výpočtech chladcích zařízení (vz skrptum [N], str. 30). 0.. Entalpe směs Obvyklé vyjádření měrné č molární entalpe směs je záps pro deální směs spolu s korekcí na nedealtu, tzv. směšovací entalpí. **) Tak pro měrnou entalp směs dostáváme h = Σ I x (h - h 0 ) + Δ h mx (0-6) = Zde značí symbol h měrnou entalp čsté složky př teplotě, tlaku a skupenství směs, h 0 měrnou entalp složky v jejím referenčním stavu a x hmotnostní zlomek složky. Rozdíl (h - h 0 ) je změna měrné entalpe čsté složky př přechodu z referenčního stavu do stavu př teplotě, tlaku a skupenství směs a určíme j postupem uvedeným v předešlém oddílu. Velčna Δ h mx je měrná směšovací entalpe směs, tj. rozdíl mez skutečnou hodnotou měrné entalpe směs a hodnotou spočtenou z údajů pro čsté složky. Obvykle se směšovací entalpí míní zotermní změna entalpe vlvem smísení složek stejného skupenství jaké má výsledná směs. Má-l před smísením složka jné skupenství než kapalný roztok, používá se názvu rozpouštěcí entalpe *) Údaje pro NH3 a H O jsou např. ve skrptu [P]. **) Z termodynamky známé vyjádření pomocí parcálních molárních č měrných entalpí má nevýhodu v nedostatku dat. 0-5

6 (rozpouštění plynu nebo pevné fáze). Hodnoty směšovací entalpe jsou nevýznamné ve směsích plynů a par a v mnohých kapalných směsích organckých látek. V tab. VIII je uvedena měrná ntegrální entalpe rozpouštění některých látek ve vodě. Označíme-l rozpuštěnou látku symbolem A a vodu symbolem B, platí pro měrnou entalp roztoku látky A ve vodě h = x A (h A - h A0 ) + x B (h B - h B0 ) + x A Δ h mx,a (0-7) kde Δ h mx,a je měrná ntegrální entalpe rozpouštění složky A vztažená na jednotkovou hmotnost této složky. Představuje energ, kterou je nutné přvést č odvést, aby proběhlo zotermně smíšení kg rozpouštěné složky s takovým množstvím vody, aby vznkl roztok daného složení. Závslost hodnoty měrné č molární entalpe některých bnárních směsí na koncentrac jedné ze složek obvykle př konstantním tlaku a podmínce fázové rovnováhy je tabelována např. v lt. [P]. Vedle tabulek exstují grafy závslost měrné č molární entalpe bnárních směsí na koncentrac jedné ze složek př konstantním tlaku, tzv. entalpcké dagramy (vz např. skrptum [M] č obr. III- v [H]). Dagramy umožňují názorné řešení úloh a poskytují je rychle, ale jejch přesnost je omezená. Hodí se ke kontrolním výpočtům. Změna entalpe provázející přeměnu výchozích látek na produkty chemcké reakce př konstantní teplotě a tlaku se nazývá reakční entalpe. Její hodnoty jsou pro některé reakce tabelovány. V tabulkách je udáno, př jaké teplotě, tlaku a jakém skupenství reagujících látek data platí. Obvykle se molární reakční entalpe Δ h r počítá z tabulkových hodnot molárních slučovacích entalpí Δ h f č molárních spalných entalpí Δ h c reagujících složek podle vzorců (vz např.skrptum [M], str.7): Δ h r = I Σ = ν Δ h f = - I Σ = ν Δ h c (0-8) Zde značí ν stechometrcký koefcent složky účastnící se chemcké reakce. Jeho hodnota pro reakční produkty je kladná, pro výchozí látky je záporná. Běžně jsou tabelována data př teplotě 5 C. Molární reakční entalpe deální směs př konstantním tlaku p se dá přepočítat na jnou teplotu T a skupenství ϕ podle vzorce Δ h r (T,p,ϕ ) - Δ h r (T,p,ϕ ) = I = ν c dt + Δh [ T ( p) ] + c dt (0-9) = T ( p) T T pϕ, ϕ, ϕ pϕ T ( p) 0-6

7 Pokud není významný vlv tlaku an vlv směšování, dá se entalpe reakční směs vyjádřt takto: H = C p (t - t 0 ) + Δ h r0 ξ = I Σ = n c p (t-t 0 ) + Δ h r0 ξ (0-0) kde střední tepelné kapacty př konstantním tlaku vztažené na teplotní nterval t 0 ;t je pro směs C p a pro složku c p, Δ h r0 je molární reakční entalpe v referenčním stavu a ξ rozsah reakce *). 0. Blancování entalpe Z výkladu materálové blance je známo, že pro určtý dílčí systém, který je obsažen v blancovaném systému, je počet nezávslých materálových blancí roven počtu složek v dílčím systému. Naprot tomu tentýž dílčí systém popsuje pouze jedna blance entalpe. Ta se od materálové blance lší mmo jné tím, že členy materálové blance jsou přímo měřtelné velčny, tj. toky proudů a koncentrace složek, kdežto hodnoty entalpe v entalpcké blanc je nutné z měřtelných velčn vypočítat, jak je uvedeno v odd.0.. Blance entalpe vznkla zjednodušením blance energe (vz skrptum [N], str.94) a pokud není významný zdrojový člen představující přeměnu jných forem energe, dá se zapsat ve tvaru Velčna du (0-) J VSTUP J VYSTUP s H j + Q = H j + j= j= dτ H j představuje tok entalpe proudu j a dus / dτ je rychlost akumulace vntřní energe blancovaného dílčího systému. Velčna Q je výsledný tepelný příkon systému, tj. rozdíl mez příkonem a výkonem. Pro kapalny a pevné látky lze obvykle předpokládat dus = dh s (vz úlohy 0- a 0-3). Tok entalpe se rozepsuje pomocí měrné č molární entalpe [vz rovnc (0-)] a ta se vyjádří některým ze vztahů uvedených v předešlém oddílu. Tak např. pro jeden vstupní a jeden výstupní proud a měrné entalpe se př ustáleném stavu redukuje rovnce (0-) na tvar *) Rozsah reakce je chemckou reakcí vznklé nebo zanklé látkové množství lbovolné reagující složky, nr, normalzované jejím stechometrckým koefcentem ξ n r / ν 0 kde n r se vyjádří z blance složky. V průtočném reaktoru př ustáleném stavu je to rozdíl mez výstupem a vstupem látkového množství složky, ve vsádkovém reaktoru je to rozdíl mez látkovým množstvím složky v lbovolném stadu a na počátku reakce. Pro nereagující látky je ξ =

8 m + Q = m h h (0-) Tuto rovnc uplatníme na dvě tekutny A a B procházející tepelným výměníkem. Na obr. 0- je blanční schéma tepelného výměníku př protproudu. Př ustáleném stavu platí podle rovn. (0-): m m A B3 h h A B3 = m Ah + Q = m A B4 + Q h B4 Ve výměníku zůstává hodnota toku tekutny konstantní, proto 4 3 m = m A = ma = ma ; mb3 = mb4 B Obr. 0-. Blanční schéma tepelného výměníku př protproudu Z rovnc blance a hmotnostních toků nakonec pro tepelný výměník dostáváme: ( h h ) = ( h h ) Q = m A m (0-3) A A B B4 B3 Řešením rovnce se určí např. neznámá výstupní teplota proudu nebo hodnota toku proudu potřebná k dosažení požadované změny teploty. Blance entalpe je obecně nelneární rovnce vzhledem k teplotě. Na lneární rovnc se redukuje pouze tehdy, když jsou teploty všech proudů předem známé. Jnak je tedy třeba řešt rovnc teračně. Je-l neznámá nejen teplota ale též složení nebo množství proudu, řeší se současně s entalpckou blancí materálová blance. Podobně jako materálová blance je také blance entalpe homogenní a proto lze lbovolně volt základ výpočtu a je-l to výhodné, měnt jej během výpočtu (vedle toku materálového může být základem výpočtu tepelný tok). Další podstatnou vlastností blance entalpe je možnost z ní elmnovat některý z proudů vhodnou volbou referenčního stavu entalpe a tak zjednodušt výpočet. Používají-l se však tabelované hodnoty entalpí č reakčních entalpí, může být výhodnější volt za referenční stav ten, který mají údaje v tabulce, aby nebylo nutné je přepočítávat. Tak např. pracuje-l se s parním tabulkam, volí se obvykle teplota referenčního stavu 0 C. Př řešení úloh na počítač je výhodné zahrnout do entalpe složky její slučovací entalp. Je-l nevýznamná směšovací entalpe, dá se molární tok entalpe proudu zapsat jako I = [ ( H = n Δh + h h )] (0-4) j j f0 j 0 0-8

9 kde je Δ h f0 -molární slučovací entalpe, h 0 -molární entalpe složky v referenčním stavu tabelovaných hodnot slučovacích entalpí, h j molární entalpe a - tok látkového množství složky v proudu j. Pro nereagující složky odpadají z blance členy s Δ hf0 (vstup=výstup). Blance entalpe pro systém, ve kterém probíhá B chemckých reakcí, má podle rovnce (0-) po dosazení z rovn.(0-4) a (0-8) tvar: J VSTUP I j= = B J VYSTUP I ( hj h 0 ) + Q = ξ bδhrb0 + n j ( hj h 0 ) du n s j + (0-5) dτ b= j= = n j Velčna R b extensvní rychlost b-té reakce. Podle rovn.(0.4-,4) ve skrptu [M] je př dokonalém míchání R b = dξ b /dτ = r b V S (0-6) Zde je r b rychlost b-té reakce a V S je objem směs v reaktoru. Z materálové blance reakční směs plyne vyjádření entalpcké blance koncentracem. Úprava rovnce (0-5) pro jednotlvé typy chemckých reaktorů je v úvodu ke kap. tohoto skrpta a v odd. 0.5 skrpta [M]. Z rovnce (0-5) se dá odvodt tvar blance entalpe s fktvním proudy. Jako nejjednodušší příklad mějme ustálený děj, jednu reakc, jeden vstupní a jeden výstupní proud. Označíme fktvní proud představující reaktanty (výchozí látky) ndexem R a produkty ndexem P a platí n h + n + nphp + Q = nh R h R (0-7) Molární entalpe reálných proudů a pak neobsahují molární slučovací entalpe a molární entalpe fktvního proudu j se počítá ze vzorce (vz skrptum [M], str.304) h j = - I Σ = x j Δ h f0 = I Σ = x j Δ h c0 (0-8) tj. vyjadřují se pomocí slučovacích č spalných molárních entalpí složek obsažených ve fktvním proudu. Index 0 značí referenční stav tabelovaných hodnot. Pro molární zlomek složky k fktvního proudu j a pro tok látkového množství fktvních proudů platí I R I P x kj = ν kj / Σ I ν j ; n R = R ν ; n P = R ν (0-9) = = = Další nformace o řešení blancí lze najít v kaptole. 0-9

10 B Úlohy U0-: Určete tlak, hustotu, měrnou entalp a měrnou vntřní energ mokré vodní páry, jejíž suchost je 0,6 a teplota 90 C. K výpočtu použjte tabulky vlastností nasycené (rovnovážné) vodní páry a kapalné vody. Výsledek: Mokrá vodní pára o suchost 0,6 a teplotě 90 C má tlak,54 MPa, hustotu 0,60 kg m -3, měrnou entalp 995 kj kg - a měrnou vntřní energ 876 kj kg -. U0-: Vypočtěte hodnotu měrné entalpe nasycené (rovnovážné) vodní páry, jejíž teplota je 50 C, vzhledem k referenčnímu stavu v tab.ii- v [H]. K výpočtu použjte z část II-B tabulek a) rovnc (II-3) pro výpočet měrné entalpe rovnovážné páry, b) rovnc (II-8) k výpočtu hodnoty měrné tepelné kapacty kapalny a z ní vypočtěte změnu měrné entalpe vody př zahřátí od 0 do 50 o C. Výsledky porovnejte s hodnotou v tab. II-. Výsledek: Hodnota měrné entalpe rovnovážné vodní páry je podle výpočtu (a) 745,9 kj kg - a podle (b) 745,7 kj kg -. Tabelovaná hodnota je 746,4 kj kg -. U0-3: Jaká je hmotnost a entalpe 0,6 m 3 vodní páry, která má suchost 80%, př tlaku 0,4 MPa. Hodnotu entalpe vztáhněte k referenčnímu stavu tab.ii- a jejích údajů použjte k výpočtu. Výsledek: Hmotnost vodní páry je,6 kg a entalpe 3,75 MJ. U0-4: Je třeba zjstt vlhkost mokré vodní páry, která má tlak 0,75 MPa. Pro stanovení vlhkost se pára př tomto tlaku uváděla po jstou dobu do nádrže obsahující 0, m 3 vody o původní teplotě 0 C. Zjstlo se, že teplota vody na konc pokusu byla 39,7 C a přírůstek hmotnost vody byl 5 kg. Předpokládejte, že systém nevyměňuje s okolím teplo a že veškerá parní fáze zkondenzuje. Výsledek: Hmotnostní zlomek kapalny v mokré páře je 0,035. U0-5: Vypočtěte měrnou entalp vlhkého vzduchu př tlaku 0, MPa, teplotě 80 C a vlhkost 0,05 kg na kg suchého vzduchu. Referenční stav je př 0 C, voda v kapalném a vzduch v plynném skupenství př tlaku 0, MPa. Měrnou entalp vodní páry vypočtěte jako v úloze U0-a), měrnou entalp suchého vzduchu spočtěte ze závslost c p na teplotě v tabulkách [H] odd..iii.b. Výsledek: Měrná entalpe vlhkého vzduchu je 0,7 kj kg

11 U0-6: Z tabelované hodnoty měrné výparné entalpe vody př 90 C odhadněte její hodnotu př a) 0 C, b) 90 C a srovnejte s údajem v parních tabulkách. Odhad proveďte z rovn.(ii-4) v tabulkách a z rovnce (0-0). Výsledek: Vypočtené údaje jsou sestaveny v tab.0-9. Tabulka 0-:Hodnoty měrné výparné entalpe vody zdroj Δ h lg 0 / kj kg - Δ h lg 90 / kj kg - tabulky rovn.(ii-4) rovn. (0-0) U0-7: Plynná směs vodíku a benzenu obsahuje 40 mol.% benzenu, má teplotu 400 C a tlak 0,03 MPa. Jaká je hodnota molární entalpe směs, je-l referenční stav složek plynné skupenství př 00 C a př tlaku směs. Výsledek: Směs má molární entalp 5, kj kmol -. U0-8: Vypočtěte molární entalp roztoku mol.% CaCl ve vodě př teplotě 5 C vzhledem k referenčnímu stavu čstých složek př teplotě 0 C, voda v kapalném, CaCl v pevném skupenství. Střední hodnota měrné tepelné kapacty vody je 4, kj kg - K -. Výsledek: Molární entalpe roztoku je 330,3 kj kmol -. U0-9: Spálením kg uhlí se vyrobí 8 kg suché nasycené vodní páry tlaku, MPa. Teplota vody vstupující do kotle je 40 C. Kolk nasycené páry př tlaku,6 MPa by se získalo spálením kg uhlí, kdyby voda přvedená do kotle měla teplotu 0 C? Výsledek: Spálením kg uhlí by z vody 0 C teplé vznklo 7,6 kg rovnovážné páry o tlaku,6 MPa. U0-0: Je třeba zahřívat 300 kg h - vody o tlaku 5 bar z 50 na 50 C v tepelném výměníku suchou nasycenou (rovnovážnou) vodní párou o tlaku 0 bar. Kondenzát je v rovnováze s párou. Určete potřebný hmotnostní tok topné páry. Výsledek: K zahřívání je třeba 63 kg h - suché nasycené vodní páry. U0-: V tepelném výměníku se má ohřívat 0 kg s - suchého vzduchu př tlaku 0,03 MPa z teploty 5 C na 80 C kondenzující vodní párou. Jaký bude potřebný hmotnostní tok v kg h - nasycené (rovnovážné) vodní páry, která má suchost 90%, tlak 0,5 MPa a př tomto tlaku kondenzuje? Předpokládá se, že se kondenzát odvádí př teplotě kondenzace. K výpočtu měrné tepelné kapacty suchého vzduchu použjte vzorce uvedeného v odd.iii.b skrpta [H]. Výsledek: Spotřeba topné vodní páry je,8.0 3 kg h -. 0-

12 U0-: Parní kotel obsahuje 7 m 3 kapalné vody a 5 m 3 nasycené vodní páry př tlaku 0,4 MPa. Za jakou dobu se zvýší, př uzavřených ventlech, tlak v kotl na,6 MPa, je-l příkon do kotle kj mn -. Jaké chyby bychom se dopustl, kdybychom teoretcky správnou akumulac vntřní energe nahradl akumulací entalpe? Výsledek: Tlaku,6 MPa se dosáhne po době,56 h. Zamění-l se vntřní energe entalpí, je vypočtená doba,57 h, odchylka je 0,6%. U0-3: Tlakový zásobník objemu 50 m 3 obsahuje směs vodní páry a kapalné vody, které jsou v rovnováze př tlaku 0, MPa. Objem kapalny je m 3. Kolk kg nasycené (rovnovážné) vodní páry, která má tlak MPa, se do něj vejde, jestlže se na konc adabatcky provedeného procesu tlaky vyrovnají a dosáhne se rovnováhy mez kapalnou vodou a její párou. Výsledek: Do zásobníku je možné uložt 780 kg nasycené páry, která má tlak MPa. U0-4: Do odparky se přvádí 00 kg h - vodného roztoku 0 hmotn.% sol př 80 C. Př tlaku v odparce má roztok teplotu varu 90 C. Do topné soustavy odparky přchází 50 kg h - suché nasycené (rovnovážné ) páry, která má tlak 0,5 MPa. Je-l měrná tepelná kapacta rozpuštěné látky kj kg - K - a hodnota rozpouštěcí entalpe je nevýznamná, vypočtěte složení a množství produkovaného roztoku. Výsledek: Vznká 55,6 kg h - roztoku obsahujícího 8 hmotn.% rozpuštěné látky. U0-5: V chladč se ochlazuje směs ethylénu a vodní páry z 00 C na 5 C chladcí vodou př protproudu. Protože př chlazení vodní pára částečně kondenzuje, mění se podél výměníku složení plynné fáze. Tlak plynu je.0 5 Pa. Ochlazený plyn je nasycen vodní párou a v kondenzátu, který má stejnou teplotu, považujte ethylén za nerozpustný. Hmotnostní tok horkého plynu je 00 kg h - a z toho je 00 kg h - vodní páry. Vypočtěte spotřebu chladcí vody, která se ohřívá z 5 C na 80 C. Tepelné ztráty do okolí zanedbejte. Výsledek: Spotřebuje se 3,0 tun chladcí vody za hodnu. U0-6: K zahřívání proudu kyslíku př podmínkách uvedených v příkladu P0-3() se místo vodní páry používá páry benzenu př teplotě 50 C a tlaku 0,35 MPa. Jaký bude potřebný hmotnostní tok benzenu v kg h -, jestlže z výměníku odchází jako rovnovážná kapalna? Výsledek: Hmotnostní tok benzenu je 849 kg h : Do absorbéru se přvádí,5 kg s - čsté vody, do které se pohlcuje chlorovodík ze vzduchu. Množství směs HCl se vzduchem je 5 kg s -, koncentrace HCl je 8 obj.%. Požaduje se, aby z absorbéru odcházela kyselna chlorovodíková obsahující 30 hmotn.% HCl. Vzhledem k tomu, že absorpce HCl do vody je exotermní, udržuje se konstantní 0-

13 teplota 5 C chlazením absorbéru vodou. Jaký musí být hmotnostní tok chladcí vody v kg s -, jestlže se ohřívá z C na 0 C. Zanedbejte odpařování vody př průchodu absorbérem. Integrální měrná entalpe rozpouštění HCl ve vodě se dá př 5 C vyjádřt v závslost na hmotnostním zlomku HCl ve vodném roztoku, x, vztahem -Δ h mx = 89 x x kj kg - Výsledek: Spotřebuje se 49,4 kg s - chladcí vody. U0-8: Určete molární zlomek CO rozpuštěného ve vodě, stýkají-l se plynné spalny s vodou př souproudu. Plyn přchází do absorbéru př teplotě 90 C, voda př 5 C, kontakt je adabatcký, př tlaku,8 MPa. Plyn lze považovat za směs 0 mol.% CO a 80 mol.% N. Přváděná voda neobsahuje CO, rozpustnost N je zanedbatelná. Na kmol přváděného plynu přpadá 5 kmol vstupující vody. Kolk % původního CO se absorbuje, jestlže se předpokládá, že odcházející plyn je ve fázové rovnováze s odcházející kapalnou? Integrální molární rozpouštěcí entalpe CO ve vodě je př podmínkách absorpce 9,9 J mol - (vztaženo na mol roztoku). Předpokládá se, že koncentrac vodní páry v odcházejícím plynu je možné zanedbat a první odhad výstupní teploty je 0 C. Výsledek: Molární zlomek CO ve vytékajícím roztoku je,3.0-3 a rozpustí se 5,8 % z přváděného CO. U0-9: Rovnovážnou destlací se má obsah methanolu ve vodě snížt z 30 mol.% na 0 mol.%. Kolk energe se spotřebuje na kmol původního roztoku, je-l jeho teplota 30 C? Jaké bude látkové množství a složení vznklých fází, předpokládá-l se rovnovážný stupeň. Destluje se př tlaku 0,03 MPa. Výsledek: Je třeba dodat 8, kj, vznkne 0,65 kmol páry a 0,735 kmol zbytku. Pára obsahuje 57,7 mol.% methanolu. U0-0: Pro reakc 4 NH 3 (g) + 5 O (g) = 4 NO (g) + 6 H O (l) př teplotě 5 o C a tlaku 0,03 MPa je hodnota molární reakční entalpe Δ h r = -, kj mol -. Vypočtěte hodnotu Δ h r, je-l teplota 90 C a voda v parním skupenství. Výsledek: Hodnota molární reakční entalpe je 83 kj mol -. U0-: Vypočtěte hodnotu molární reakční entalpe ve standardním stavu pro reakc 0-3

14 CO (g) + 3 H (g) = CH 4 (g) + H O (g) z tabelovaných hodnot molárních slučovacích entalpí. Výsledek: Hodnota molární reakční entalpe je -06,3 kj mol - př 98 K. U0-: Kolk tun suché, rovnovážné vodní páry o teplotě 0 C lze teoretcky získat kvanttatvním spálením tuny síry v proudu stechometrcky potřebného množství vzduchu na oxd sřčtý. Teplota vstupující kapalné vody a páry síry je 5 C, teplota vystupujícího plynu je 400 C. Výsledek: Teoretcky lze vyrobt,85 tun požadované vodní páry. U0-3: Methanol se přvádí př teplotě 675 C a tlaku 0, MPa do adabatckého reaktoru, kde se z 5% přeměňuje dehydrogenací na formaldehyd podle reakce CH 3 OH (g) = HCHO (g) + H (g) Vypočtěte teplotu plynu vystupujícího z reaktoru. Předpokládejte konstantní hodnoty molárních tepelných kapact složek v daném rozsahu teplot uvedené v tabulce Tabulka 0-:Zadané hodnoty c p složka CH 3 OH HCHO H c p / kj kmol - K Výsledek: Teplota vystupujícího plynu je 365 C. U0-4: Oxd dusnatý lze vyrábět parcální oxdací NH 3 vzduchem. Do reaktoru vstupuje NH 3 př 5 C a vzduch předehřátý na 750 C, konverze NH 3 je 90%. Jestlže nemá teplota na výstupu z reaktoru přesáhnout 90 C, vypočtěte, kolk energe je třeba odebrat na mol vstupujícího NH 3, přpadá-l,4 mol O na mol NH 3. Využjte rovnce (0-5) a výsledku úlohy U0-0. Výsledek: Je třeba odebrat 78,4 kj na mol vstupujícího amonaku. Lteratura H Holeček O.: Chemckonženýrské tabulky. Skrptum, VŠCHT Praha 997. H Hlaváček V., Václavek V., Kubíček M.: Blanční a smulační výpočty složtých procesů chemcké technologe. Academa, Praha

15 M Míka V., Neužl L.: Chemcké nženýrství II. Skrptum, VŠCHT Praha 999. N Nekovář P.: Dfuzní procesy. Skrptum VŠCHT, MON Praha 988. N Neužl L., Míka V.: Chemcké nženýrství I. Skrptum, VŠCHT, Praha 998. P P R Š Š Panáček F.: Návody k výpočtům z předmětu energetka. Skrptum VŠCHT, SNTL Praha 980. Perry R.H., Green D.W., Maloney J.O.: Perry's Chemcal Engneers'Handbook. McGraw- Hll, New York 984. Red R.C., Prausntz J.M., Polng B.E.: The Propertes of Gases and Lquds. 4.Ed., McGraw- Hll, New York 987. Šesták J. a kol.: Transportní a termodynamcká data pro výpočet aparátů a strojního zařízení. Skrptum ČVUT, Praha 988. Šobr J., Novák J., Matouš J.: Příklady z chemcké termodynamky IV. Skrptum VŠCHT, Praha

Jednosložkové soustavy

Jednosložkové soustavy Jednosložkové soustavy Fázové rovnováhy Prezentace je určena pro výuku. roč. studjního oboru Nanotechnologí a není dovoleno její šíření bez vědomí garanta předmětu. K jejímu vytvoření bylo použto materálů

Více

V xv x V V E x. V nv n V nv x. S x S x S R x x x x S E x. ln ln

V xv x V V E x. V nv n V nv x. S x S x S R x x x x S E x. ln ln Souhrn 6. přednášky: 1) Terodynaka sěsí a) Ideální sěs: adtvta objeů a entalpí, Aagatův zákon b) Reálná sěs: pops poocí dodatkových velčn E Def. Y Y Y, d Aplkace: - př. obje reálné dvousložkové sěs V xv

Více

Kinetika spalovacích reakcí

Kinetika spalovacích reakcí Knetka spalovacích reakcí Základy knetky spalování - nauka o průběhu spalovacích reakcí a závslost rychlost reakcí na různých faktorech Hlavní faktory: - koncentrace reagujících látek - teplota - tlak

Více

3 Základní modely reaktorů

3 Základní modely reaktorů 3 Základní modely reaktorů Rovnce popsující chování reakční směs v reaktoru (v čase a prostoru) vycházejí z blančních rovnc pro hmotu, energ a hybnost. Blanc lze formulovat pro extenzvní velčnu B v obecném

Více

MODELOVÁNÍ A SIMULACE

MODELOVÁNÍ A SIMULACE MODELOVÁNÍ A SIMULACE základní pojmy a postupy vytváření matematckých modelů na základě blancí prncp numerckého řešení dferencálních rovnc základy práce se smulačním jazykem PSI Základní pojmy matematcký

Více

CHEMIE A CHEMICKÉ TECHNOLOGIE (N150013) 3.r.

CHEMIE A CHEMICKÉ TECHNOLOGIE (N150013) 3.r. L A B O R A T O Ř O B O R U CHEMIE A CHEMICKÉ TECHNOLOGIE (N150013) 3.r. Ústav organcké technologe (111) Ing. J. Trejbal, Ph.D. budova A, místnost č. S25b Název práce : Vedoucí práce: Umístění práce: Rektfkace

Více

Kolik energie by se uvolnilo, kdyby spalování ethanolu probíhalo při teplotě o 20 vyšší? Je tato energie menší nebo větší než při teplotě 37 C?

Kolik energie by se uvolnilo, kdyby spalování ethanolu probíhalo při teplotě o 20 vyšší? Je tato energie menší nebo větší než při teplotě 37 C? TERMOCHEMIE Reakční entalpie při izotermním průběhu reakce, rozsah reakce 1 Kolik tepla se uvolní (nebo spotřebuje) při výrobě 2,2 kg acetaldehydu C 2 H 5 OH(g) = CH 3 CHO(g) + H 2 (g) (a) při teplotě

Více

Příklad 1: V tlakové nádobě o objemu 0,23 m 3 jsou 2 kg vodní páry o tlaku 1,6 MPa. Určete, jestli je pára sytá, mokrá nebo přehřátá, teplotu,

Příklad 1: V tlakové nádobě o objemu 0,23 m 3 jsou 2 kg vodní páry o tlaku 1,6 MPa. Určete, jestli je pára sytá, mokrá nebo přehřátá, teplotu, Příklad 1: V tlakové nádobě o objemu 0,23 m 3 jsou 2 kg vodní páry o tlaku 1,6 MPa. Určete, jestli je pára sytá, mokrá nebo přehřátá, teplotu, případně suchost a měrnou entalpii páry. Příklad 2: Entalpická

Více

Termochemie. Katedra materiálového inženýrství a chemie A Ing. Martin Keppert Ph.D.

Termochemie. Katedra materiálového inženýrství a chemie A Ing. Martin Keppert Ph.D. Termochemie Ing. Martin Keppert Ph.D. Katedra materiálového inženýrství a chemie keppert@fsv.cvut.cz A 329 http://tpm.fsv.cvut.cz/ Termochemie: tepelné jevy při chemických reakcích Chemická reakce: CH

Více

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3 Výpočtový seminář z Procesního inženýrství podzim 2008 Bilance Materiálové a látkové 10.10.2008 1 Tématické okruhy bilance - základní pojmy bilanční schéma způsoby vyjadřování koncentrací a přepočtové

Více

Sdílení tepla. Úvod - Přehled. Sdílení tepla mezi termodynamickou soustavou a okolím je podmíněno rozdílností teplot soustavy T.

Sdílení tepla. Úvod - Přehled. Sdílení tepla mezi termodynamickou soustavou a okolím je podmíněno rozdílností teplot soustavy T. 7.4.0 Úvod - Přehled Sdílení tepla Sdílení tepla mez termodynamckou soustavou a okolím je podmíněno rozdílností teplot soustavy T s a okolí T o. Teplo mez soustavou a okolím se sdílí třem základním způsoby:

Více

kde k c(no 2) = 2, m 6 mol 2 s 1. Jaká je hodnota rychlostní konstanty v rychlostní rovnici ? V [k = 1, m 6 mol 2 s 1 ]

kde k c(no 2) = 2, m 6 mol 2 s 1. Jaká je hodnota rychlostní konstanty v rychlostní rovnici ? V [k = 1, m 6 mol 2 s 1 ] KINETIKA JEDNODUCHÝCH REAKCÍ Různé vyjádření reakční rychlosti a rychlostní konstanty 1 Rychlost reakce, rychlosti přírůstku a úbytku jednotlivých složek Rozklad kyseliny dusité je popsán stechiometrickou

Více

Zkouškový test z fyzikální a koloidní chemie

Zkouškový test z fyzikální a koloidní chemie Zkouškový test z fyzkální a kolodní cheme VZOR/1 jméno test zápočet průměr známka Čas 9 mnut. Povoleny jsou kalkulačky. Nejsou povoleny žádné písemné pomůcky. Uotázeksvýběrema,b,c...odpověd b kroužkujte.platí:

Více

Bezpečnost chemických výrob N111001

Bezpečnost chemických výrob N111001 Bezpečnost chemckých výrob N00 Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mal: petr.zamostn@vscht.cz Rzka spojená s hořlavým látkam 2 Povaha procesů hoření a výbuchu Požární charakterstk látek Prostředk

Více

Úloha 3-15 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 5. Úloha 3-18 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 6

Úloha 3-15 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 5. Úloha 3-18 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 6 3. SIMULTÁNNÍ REAKCE Úloha 3-1 Protisměrné reakce oboustranně prvého řádu, výpočet přeměny... 2 Úloha 3-2 Protisměrné reakce oboustranně prvého řádu, výpočet času... 2 Úloha 3-3 Protisměrné reakce oboustranně

Více

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÉ PŘÍKLADY KE CVIČENÍ I.

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÉ PŘÍKLADY KE CVIČENÍ I. KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÉ PŘÍKLADY KE CVIČENÍ I. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.. Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Označení...3

Více

Termochemie. Verze VG

Termochemie. Verze VG Termochemie Verze VG Termochemie Termochemie je oblast termodynamiky zabývající se studiem tepelného zabarvení chemických reakcí. Reakce, při kterých se teplo uvolňuje = exotermní. Reakce, při kterých

Více

Účinnost spalovacích zařízení

Účinnost spalovacích zařízení Účnnost spalovacích zařízení Účnnost je ukazatelem míry dokonalost transformace energe v zařízení. Jedná se o techncko-ekonomcký parametr. Vyjadřuje poměr mez energí využtou a energí přvedenou do zařízení,

Více

Modelování rizikových stavů v rodinných domech

Modelování rizikových stavů v rodinných domech 26. 28. června 2012, Mkulov Modelování rzkových stavů v rodnných domech Mlada Kozubková 1, Marán Bojko 2, Jaroslav Krutl 3 1 2 3 Vysoká škola báňská techncká unverzta Ostrava, Fakulta strojní, Katedra

Více

VYUŽITÍ STECHIOMETRICKÝCH VZTAHŮ PŘI POČÍTAČOVÉM MODELOVÁNÍ OHNIŠŤ

VYUŽITÍ STECHIOMETRICKÝCH VZTAHŮ PŘI POČÍTAČOVÉM MODELOVÁNÍ OHNIŠŤ Energe z bomasy III semář Brno 2004 VYUŽITÍ STECHIOMETRICKÝCH VZTAHŮ ŘI OČÍTAČOVÉM MODELOVÁNÍ OHNIŠŤ avel Slezák V příspěvku je popsána jedna z varant přístupu k počítačovému modelování ohnšť. ozornost

Více

ANALÝZA VZTAHU DVOU SPOJITÝCH VELIČIN

ANALÝZA VZTAHU DVOU SPOJITÝCH VELIČIN ANALÝZA VZTAHU DVOU SPOJITÝCH VELIČIN V dokumentu 7a_korelacn_a_regresn_analyza jsme řešl rozdíl mez korelační a regresní analýzou. Budeme se teď věnovat pouze lneárnímu vztahu dvou velčn, protože je nejjednodušší

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

symetrická rovnice, model Redlich- Kister dvoukonstantové rovnice: Margules, van Laar model Hildebrandt - Scatchard mřížková teorie roztoků příklady

symetrická rovnice, model Redlich- Kister dvoukonstantové rovnice: Margules, van Laar model Hildebrandt - Scatchard mřížková teorie roztoků příklady symetrcá rovnce, model Redlch- Kster dvouonstantové rovnce: Margules, van Laar model Hldebrandt - Scatchard mřížová teore roztoů přílady na procvčení 0 lm Bnární systémy: 0 atvtní oefcenty N I E N I E

Více

PROCESY V TECHNICE BUDOV 8

PROCESY V TECHNICE BUDOV 8 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESY V TECHNICE BUDOV 8 Dagmar Janáčová, Hana Charvátová Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního

Více

CVIČENÍ 3: VLHKÝ VZDUCH A MOLLIÉRŮV DIAGRAM

CVIČENÍ 3: VLHKÝ VZDUCH A MOLLIÉRŮV DIAGRAM CVIČENÍ 3: VLHKÝ VZDUCH A MOLLIÉRŮV DIAGRAM Co to je vlhký vzduch? - vlhký vzduch je směsí suchého vzduchu a vodní páry okupující společný objem - vodní pára ve směsi může měnit formu z plynné na kapalnou

Více

u (x i ) U i 1 2U i +U i+1 h 2. Na hranicích oblasti jsou uzlové hodnoty dány okrajovými podmínkami bud přímo

u (x i ) U i 1 2U i +U i+1 h 2. Na hranicích oblasti jsou uzlové hodnoty dány okrajovými podmínkami bud přímo Metoda sítí základní schémata h... krok sítě ve směru x, tj. h = x x q... krok sítě ve směru y, tj. q = y j y j τ... krok ve směru t, tj. τ = j... hodnota přblžného řešení v uzlu (x,y j ) (Possonova rovnce)

Více

2. KINETICKÁ ANALÝZA HOMOGENNÍCH REAKCÍ

2. KINETICKÁ ANALÝZA HOMOGENNÍCH REAKCÍ 2. KINETICKÁ ANALÝZA HOMOGENNÍCH REAKCÍ Úloha 2-1 Řád reakce a rychlostní konstanta integrální metodou stupeň přeměny... 2 Úloha 2-2 Řád reakce a rychlostní konstanta integrální metodou... 2 Úloha 2-3

Více

TEORIE PROCESŮ PŘI VÝROBĚ ŽELEZA A OCELI Část II Teorie ocelářských pochodů studijní opora

TEORIE PROCESŮ PŘI VÝROBĚ ŽELEZA A OCELI Část II Teorie ocelářských pochodů studijní opora Vysoká škola báňská Techncká unverzta Ostrava Fakulta metalurge a materálového nženýrství TEORIE PROCESŮ PŘI VÝROBĚ ŽELEZA A OCELI Část II Teore ocelářských pochodů studjní opora Zdeněk Adolf Ostrava 2013

Více

Příklad 1: Bilance turbíny. Řešení:

Příklad 1: Bilance turbíny. Řešení: Příklad 1: Bilance turbíny Spočítejte, kolik kg páry za sekundu je potřeba pro dosažení výkonu 100 MW po dobu 1 sek. Vstupní teplota a tlak do turbíny jsou 560 C a 16 MPa, výstupní teplota mokré páry za

Více

Termochemie se zabývá tepelným zabarvením chemických reakcí Vychází z 1. termodynamického zákona. U změna vnitřní energie Q teplo W práce

Termochemie se zabývá tepelným zabarvením chemických reakcí Vychází z 1. termodynamického zákona. U změna vnitřní energie Q teplo W práce Termochemie Termochemie se zabývá tepelným zabarvením chemických reakcí Vychází z 1. termodynamického zákona U = Q + W U změna vnitřní energie Q teplo W práce Teplo a práce dodané soustavě zvyšují její

Více

h nadmořská výška [m]

h nadmořská výška [m] Katedra prostředí staveb a TZB KLIMATIZACE, VĚTRÁNÍ Cvičení pro navazující magisterské studium studijního oboru Prostředí staveb Cvičení č. 1 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly za

Více

Numerická matematika 1. t = D u. x 2 (1) tato rovnice určuje chování funkce u(t, x), která závisí na dvou proměnných. První

Numerická matematika 1. t = D u. x 2 (1) tato rovnice určuje chování funkce u(t, x), která závisí na dvou proměnných. První Numercká matematka 1 Parabolcké rovnce Budeme se zabývat rovncí t = D u x (1) tato rovnce určuje chování funkce u(t, x), která závsí na dvou proměnných. První proměnná t mívá význam času, druhá x bývá

Více

Úloha 1-39 Teplotní závislost rychlostní konstanty, reakce druhého řádu... 11

Úloha 1-39 Teplotní závislost rychlostní konstanty, reakce druhého řádu... 11 1. ZÁKLADNÍ POJMY Úloha 1-1 Různé vyjádření reakční rychlosti rychlosti přírůstku a úbytku jednotlivých složek... 2 Úloha 1-2 Různé vyjádření reakční rychlosti změna celkového látkového množství... 2 Úloha

Více

Do známky zkoušky rovnocenným podílem započítávají získané body ze zápočtového testu.

Do známky zkoušky rovnocenným podílem započítávají získané body ze zápočtového testu. Podmínky pro získání zápočtu a zkoušky z předmětu Chemicko-inženýrská termodynamika pro zpracování ropy Zápočet je udělen, pokud student splní zápočtový test alespoň na 50 %. Zápočtový test obsahuje 3

Více

5. CHEMICKÉ REAKTORY

5. CHEMICKÉ REAKTORY 5. CHEMICÉ REAORY 5.1 IZOERMNÍ REAORY... 5.1.1 Diskontinuální reaktory... 5.1. Průtočné reaktory... 5.1..1 Průtočné reaktory s pístovým tokem... 5.1.. Průtočné reaktory s dokonale promíchávaným obsahem...4

Více

KINETICKÁ TEORIE PLYNŮ

KINETICKÁ TEORIE PLYNŮ KIEICKÁ EOIE PLYŮ Knetcká teore plynů studuje plyn z mkroskopckého hledska Používá statstcké metody, které se uplatňují v systémech s velkým počtem částc Zavádíme pojem deálního plynu, má tyto základní

Více

5. PRŮTOČNÉ HOMOGENNÍ REAKTORY

5. PRŮTOČNÉ HOMOGENNÍ REAKTORY 5. PRŮTOČNÉ HOMOGENNÍ REAKTORY Úloha 5-1 Diskontinuální a průtočný reaktor s pístovým tokem... 2 Úloha 5-2 Protisměrné reakce oboustranně prvého řádu, výpočet přeměny... 2 Úloha 5-3 Protisměrné reakce

Více

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11 Termodynamika reálných plynů část 1 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento studijní

Více

9. cvičení 4ST201. Obsah: Jednoduchá lineární regrese Vícenásobná lineární regrese Korelační analýza. Jednoduchá lineární regrese

9. cvičení 4ST201. Obsah: Jednoduchá lineární regrese Vícenásobná lineární regrese Korelační analýza. Jednoduchá lineární regrese cvčící 9. cvčení 4ST01 Obsah: Jednoduchá lneární regrese Vícenásobná lneární regrese Korelační analýza Vysoká škola ekonomcká 1 Jednoduchá lneární regrese Regresní analýza je statstcká metoda pro modelování

Více

Úlohy: 1) Vypočítejte tepelné zabarvení dané reakce z následujících dat: C 2 H 4(g) + H 2(g) C 2 H 6(g)

Úlohy: 1) Vypočítejte tepelné zabarvení dané reakce z následujících dat: C 2 H 4(g) + H 2(g) C 2 H 6(g) Úlohy: 1) Vypočítejte tepelné zabarvení dané reakce z následujících dat: C 2 H 4(g) + H 2(g) C 2 H 6(g) C 2 H 4(g) + 3O 2(g ) 2CO 2(g) +2H 2 O (l) H 0 298,15 = -1410,9kJ.mol -1 2C 2 H 6(g) + 7O 2(g) 4CO

Více

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 12

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 12 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 2 Termodynamika reálných plynů část 2 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 203 Tento studijní

Více

Ch - Chemické reakce a jejich zápis

Ch - Chemické reakce a jejich zápis Ch - Chemické reakce a jejich zápis Autor: Mgr. Jaromír Juřek Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl

Více

= 2,5R 1,5R =1,667 T 2 =T 1. W =c vm W = ,5R =400,23K. V 1 =p 2. p 1 V 2. =p 2 R T. p 2 p 1 1 T 1 =p 2 1 T 2. =p 1 T 1,667 = ,23

= 2,5R 1,5R =1,667 T 2 =T 1. W =c vm W = ,5R =400,23K. V 1 =p 2. p 1 V 2. =p 2 R T. p 2 p 1 1 T 1 =p 2 1 T 2. =p 1 T 1,667 = ,23 15-17 Jeden mol argonu, o kterém budeme předpokládat, že se chová jako ideální plyn, byl adiabaticky vratně stlačen z tlaku 100 kpa na tlak p 2. Počáteční teplota byla = 300 K. Kompresní práce činila W

Více

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d Korelační energe Referenční stavy Energ molekul a atomů lze vyjádřt vzhledem k různým referenčním stavům. V kvantové mechance za referenční stav s nulovou energí bereme stav odpovídající nenteragujícím

Více

Cvičení z termomechaniky Cvičení 2. Stanovte objem nádoby, ve které je uzavřený dusík o hmotnosti 20 [kg], teplotě 15 [ C] a tlaku 10 [MPa].

Cvičení z termomechaniky Cvičení 2. Stanovte objem nádoby, ve které je uzavřený dusík o hmotnosti 20 [kg], teplotě 15 [ C] a tlaku 10 [MPa]. Příklad 1 Stanovte objem nádoby, ve které je uzavřený dusík o hmotnosti 20 [kg], teplotě 15 [ C] a tlaku 10 [MPa]. m 20[kg], t 15 [ C] 288.15 [K], p 10 [MPa] 10.10 6 [Pa], R 8314 [J. kmol 1. K 1 ] 8,314

Více

Statika soustavy těles v rovině

Statika soustavy těles v rovině Statka soustavy těles v rovně Zpracoval: Ing. Mroslav yrtus, Ph.. U mechancké soustavy s deálním knematckým dvojcem znázorněné na obrázku určete: počet stupňů volnost početně všechny reakce a moment M

Více

Jednotlivým bodům (n,2,a,e,k) z blokového schématu odpovídají body na T-s a h-s diagramu:

Jednotlivým bodům (n,2,a,e,k) z blokového schématu odpovídají body na T-s a h-s diagramu: Elektroenergetika 1 (A1B15EN1) 3. cvičení Příklad 1: Rankin-Clausiův cyklus Vypočtěte tepelnou účinnost teoretického Clausius-Rankinova parního oběhu, jsou-li admisní parametry páry tlak p a = 80.10 5

Více

Chemické výpočty 11. Stechiometrické výpočty (včetně reakcí s ideálními plyny); reakce s přebytkem výchozí látky

Chemické výpočty 11. Stechiometrické výpočty (včetně reakcí s ideálními plyny); reakce s přebytkem výchozí látky Chemické výpočty 11 Stechiometrické výpočty (včetně reakcí s ideálními plyny); reakce s přebytkem výchozí látky Ing. Martin Pižl Skupina koordinační chemie místnost A213 E-mail: martin.pizl@vscht.cz Web:

Více

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014 Termodynamika 2 UJOP Hostivař 2014 Skupenské teplo tání/tuhnutí je (celkové) teplo, které přijme pevná látka při přechodu na kapalinu během tání nebo naopak Značka Veličina Lt J Nedochází při něm ke změně

Více

9 Charakter proudění v zařízeních

9 Charakter proudění v zařízeních 9 Charakter proudění v zařízeních Egon Eckert, Miloš Marek, Lubomír Neužil, Jiří Vlček A Výpočtové vztahy Jedním ze způsobů, který nám v praxi umožňuje získat alespoň omezené informace o charakteru proudění

Více

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2018/2019

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2018/2019 Matematka I A ukázkový test 1 pro 2018/2019 1. Je dána soustava rovnc s parametrem a R x y + z = 1 x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a a) Napšte Frobenovu větu (předpoklady + tvrzení). b) Vyšetřete

Více

Tepelná vodivost. střední rychlost. T 1 > T 2 z. teplo přenesené za čas dt: T 1 T 2. tepelný tok střední volná dráha. součinitel tepelné vodivosti

Tepelná vodivost. střední rychlost. T 1 > T 2 z. teplo přenesené za čas dt: T 1 T 2. tepelný tok střední volná dráha. součinitel tepelné vodivosti Tepelná vodivost teplo přenesené za čas dt: T 1 > T z T 1 S tepelný tok střední volná dráha T součinitel tepelné vodivosti střední rychlost Tepelná vodivost součinitel tepelné vodivosti při T = 300 K součinitel

Více

Základy procesního inženýrství Program výpočtových cvičení

Základy procesního inženýrství Program výpočtových cvičení Základy procesního inženýrství Program výpočtových cvičení zimní semestr 2007/2008 vyučující: L. Obalová, M. Večeř, K. Pacultová Literatura: 1) Holeček, O. Chemicko inženýrské tabulky, 2. vydání VŠCHT,

Více

1. Látkové soustavy, složení soustav

1. Látkové soustavy, složení soustav , složení soustav 1 , složení soustav 1. Základní pojmy 1.1 Hmota 1.2 Látky 1.3 Pole 1.4 Soustava 1.5 Fáze a fázové přeměny 1.6 Stavové veličiny 1.7 Složka 2. Hmotnost a látkové množství 3. Složení látkových

Více

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha Názvosloví páry Pro správné pochopení funkce parních systémů musíme znát základní pojmy spojené s párou. Entalpie Celková energie, příslušná danému

Více

12. Termomechanika par, Clausiova-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par

12. Termomechanika par, Clausiova-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par 1/18 12. Termomechanika par, Clausiova-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par Příklad: 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12,

Více

23_ 2 24_ 2 25_ 2 26_ 4 27_ 5 28_ 5 29_ 5 30_ 7 31_

23_ 2 24_ 2 25_ 2 26_ 4 27_ 5 28_ 5 29_ 5 30_ 7 31_ Obsah 23_ Změny skupenství... 2 24_ Tání... 2 25_ Skupenské teplo tání... 2 26_ Anomálie vody... 4 27_ Vypařování... 5 28_ Var... 5 29_ Kapalnění... 5 30_ Jak určíš skupenství látky?... 7 31_ Tepelné motory:...

Více

1. Termochemie - příklady 1. ročník

1. Termochemie - příklady 1. ročník 1. Termochemie - příklady 1. ročník 1.1. Urči reakční teplo reakce: C (g) + 1/2 O 2 (g) -> CO (g), ΔH 1 =?, známe-li C (g) + O 2 (g) -> CO 2 (g) ΔH 2 = -393,7 kj/mol CO (g) + 1/2 O 2 -> CO 2 (g) ΔH 3 =

Více

CVIČENÍ 1 - část 2: MOLLIÉRŮV DIAGRAM A ZMĚNY STAVU VLHKÉHO VZDUCHU

CVIČENÍ 1 - část 2: MOLLIÉRŮV DIAGRAM A ZMĚNY STAVU VLHKÉHO VZDUCHU CVIČENÍ 1 - část 2: MOLLIÉRŮV DIAGRAM A ZMĚNY STAVU VLHKÉHO VZDUCHU Co to je Molliérův diagram? - grafický nástroj pro zpracování izobarických změn stavů vlhkého vzduchu - diagram je sestaven pro konstantní

Více

TERMOMECHANIKA 1. Základní pojmy

TERMOMECHANIKA 1. Základní pojmy 1 FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. TERMOMECHANIKA 1. Základní pojmy OSNOVA 1. KAPITOLY Termodynamická soustava Energie, teplo,

Více

TECHNOLOGICKÉ PROCESY A APARÁTY

TECHNOLOGICKÉ PROCESY A APARÁTY TECHNOLOGICKÉ PROCESY PRÁTY Základní informace pro potřeby předmětuedmětu Měřicí a řídicí technika 2009 Základní pojmy, veličiny iny a dějed zejména z oboru fyzikální chemie Obsah systém, jeho popis a

Více

Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP. Termodynamika. Příklad 10

Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP. Termodynamika. Příklad 10 Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP Termodynamika Příklad 1 Stláčením ideálního plynu na 2/3 původního objemu vzrostl při stálé teplotě jeho tlak na 15 kpa.

Více

SKUPENSKÉ PŘEMĚNY POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

SKUPENSKÉ PŘEMĚNY POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D11_Z_OPAK_T_Skupenske_premeny_T Člověk a příroda Fyzika Skupenské přeměny Opakování

Více

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování Spalování je fyzikálně chemický pochod, při kterém probíhá organizovaná příprava hořlavé směsi paliva s okysličovadlem a jejich slučování (hoření) za intenzivního uvolňování tepla, což způsobuje prudké

Více

katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT TZ 31: Vzduchotechnika, cvičení č.1: Větrání stájových objektů vypracoval: Adamovský Daniel

katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT TZ 31: Vzduchotechnika, cvičení č.1: Větrání stájových objektů vypracoval: Adamovský Daniel Základy větrání stájových objektů Stájové objekty: objekty otevřené skot, ovce, kozy apod. - přístřešky chránící ustájená zvířata pouze před přímým náporem větru, před dešťovým a sněhovým srážkam, v létě

Více

Termomechanika 6. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Termomechanika 6. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Termomechanika 6. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro výukové účely Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byla sestavena autorem s využitím

Více

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD.

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD. KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení Ing. Miroslav Richter, PhD., EUR ING 2014 Materiálové bilance 3.5.1 Do tkaninového filtru vstupuje 10000

Více

20.1 Hmotnostní a entalpická bilance krystalizátoru

20.1 Hmotnostní a entalpická bilance krystalizátoru 20 Krystalizace Vladimír Kudrna, Pavel Hasal, Vladimír Míka A Výpočtové vztahy Krystalizace je poměrně složitý kinetický proces, při kterém se vylučuje pevná látka z kapalného roztoku (krystalizaci z plynných

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 4 - žákovská verze Téma: Tepelné zabarvení chemických reakcí. Mgr. Kateřina Dlouhá. Student a konkurenceschopnost

CHEMIE. Pracovní list č. 4 - žákovská verze Téma: Tepelné zabarvení chemických reakcí. Mgr. Kateřina Dlouhá. Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 4 - žákovská verze Téma: Tepelné zabarvení chemických reakcí Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Kateřina Dlouhá Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075

Více

ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU

ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU 2. Konference Klimatizace a větrání 212 OS 1 Klimatizace a větrání STP 212 ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz

Více

6.10.2009. Fakta o požárech a explozích. Hoření. Exploze. Hoření uhlovodíku. Hoření Exploze. Bezpečnost chemických výrob N111001

6.10.2009. Fakta o požárech a explozích. Hoření. Exploze. Hoření uhlovodíku. Hoření Exploze. Bezpečnost chemických výrob N111001 6..29 Bezpečnost chemckých výrob N Rzka spojená s hořlavým látkam Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mal: petr.zamostn@vscht.cz Povaha procesů hoření a výbuchu Požární charakterstk látek Prostředk

Více

N A = 6,023 10 23 mol -1

N A = 6,023 10 23 mol -1 Pro vyjadřování množství látky se v chemii zavádí veličina látkové množství. Značí se n, jednotkou je 1 mol. Látkové množství je jednou ze základních veličin soustavy SI. Jeden mol je takové množství látky,

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČEÍ TECHICKÉ V BRĚ BRO UIVERSITY OF TECHOLOGY FKULT STROJÍHO IŽEÝRSTVÍ ÚSTV MTERIÁLOVÝCH VĚD IŽEÝRSTVÍ FCULTY OF MECHICL EGIEERIG ISTITUTE OF MTERILS SCIECE D EGIEERIG TERMODYMIK ROZTOKŮ THERMODYMICS

Více

2.4 Stavové chování směsí plynů Ideální směs Ideální směs reálných plynů Stavové rovnice pro plynné směsi

2.4 Stavové chování směsí plynů Ideální směs Ideální směs reálných plynů Stavové rovnice pro plynné směsi 1. ZÁKLADNÍ POJMY 1.1 Systém a okolí 1.2 Vlastnosti systému 1.3 Vybrané základní veličiny 1.3.1 Množství 1.3.2 Délka 1.3.2 Délka 1.4 Vybrané odvozené veličiny 1.4.1 Objem 1.4.2 Hustota 1.4.3 Tlak 1.4.4

Více

E = E red,pravý E red,levý + E D = E red,pravý + E ox,levý + E D

E = E red,pravý E red,levý + E D = E red,pravý + E ox,levý + E D 11. GALVANICKÉ ČLÁNKY 01 Výočet E článku, γ ± 1... 0 Střední aktvtní koefcent z E článku... 03 Výočet E článku, γ ± 1... 04 Tlak lnu na elektrodě z E článku; aktvtní koefcent... 05 E článku a dsocační

Více

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302. 14. února 2013

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302. 14. února 2013 Fyzikální chemie Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302 14. února 2013 Co je fyzikální chemie? Co je fyzikální chemie? makroskopický přístup: (klasická) termodynamika nerovnovážná

Více

Matematické modelování ve stavební fyzice

Matematické modelování ve stavební fyzice P6 - Numercké řešení vedení tepla ve stěně Obsa: Stěna z omogennío materálu Stěna z různýc materálů Okraové podmínky Dvorozměrné vedení tepla Rovnce vedení tepla Rovnce kontnuty (v 1D) dq qcd, x qcd, x

Více

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí Metodický pokn odboru ochran ovzduší Ministerstva životního prostředí ke způsobu stanovení specifických emisních limitů pro stacionární zdroje tepelně zpracovávající společně s palivem, jiné než spalovn

Více

Acidobazické děje - maturitní otázka z chemie

Acidobazické děje - maturitní otázka z chemie Otázka: Acidobazické děje Předmět: Chemie Přidal(a): Žaneta Teorie kyselin a zásad: Arrhemiova teorie (1887) Kyseliny jsou látky, které odštěpují ve vodném roztoku proton vodíku H+ HA -> H+ + A- Zásady

Více

6. Jaký je výkon vařiče, který ohřeje 1 l vody o 40 C během 5 minut? Měrná tepelná kapacita vody je W)

6. Jaký je výkon vařiče, který ohřeje 1 l vody o 40 C během 5 minut? Měrná tepelná kapacita vody je W) TEPLO 1. Na udržení stále teploty v místnosti se za hodinu spotřebuje 4,2 10 6 J tepla. olik vody proteče radiátorem ústředního topení za hodinu, jestliže má voda při vstupu do radiátoru teplotu 80 ºC

Více

Rovnováha Tepelná - T všude stejná

Rovnováha Tepelná - T všude stejná Fázové heterogenní rovnováhy Fáze = homogenní část soustavy, oddělná fyzickým rozhraním, na rozhraní se vlastnosti mění skokem Rovnováha Tepelná - T všude stejná Mechanická - p všude stejný Chemická -

Více

Fázové rovnováhy I. Phase change cooling vest $ with Free Shipping. PCM phase change materials

Fázové rovnováhy I. Phase change cooling vest $ with Free Shipping. PCM phase change materials Fázové rovnováhy I PCM phase change materials akumulace tepla pomocí fázové změny (tání-tuhnutí) parafin, mastné kyseliny tání endotermní tuhnutí - exotermní Phase change cooling vest $149.95 with Free

Více

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vysoká škola chemicko technologická v Praze Ústav organické technologie (111) Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vypracoval : Bc. Tomáš Sommer Předmět: Vícefázové reaktory (prof. Ing.

Více

Chemie - cvičení 2 - příklady

Chemie - cvičení 2 - příklady Cheie - cvičení 2 - příklady Stavové chování 2/1 Zásobník o objeu 50 obsahuje plynný propan C H 8 při teplotě 20 o C a přetlaku 0,5 MPa. Baroetrický tlak je 770 torr. Kolik kg propanu je v zásobníku? Jaká

Více

ÚČINNOST KOTLE. Součinitel přebytku spalovacího vzduchu z měřené koncentrace O2 Účinnost kotle nepřímou metodou Účinnost kotle přímou metodou

ÚČINNOST KOTLE. Součinitel přebytku spalovacího vzduchu z měřené koncentrace O2 Účinnost kotle nepřímou metodou Účinnost kotle přímou metodou ÚČINNOST KOTLE 1. Cíl páce: Roštový kotel o jmenovtém výkonu 100 kw, vybavený automatckým podáváním palva, je učen po spalování dřevní štěpky. Teplo z topného okuhu je předáváno do chladícího okuhu pomocí

Více

Energie elektrického pole

Energie elektrického pole Energe elektrckého pole Jž v úvodní kaptole jsme poznal, že nehybný (centrální elektrcký náboj vytváří v celém nekonečném prostoru slové elektrcké pole, které je konzervatvní, to znamená, že jakýkolv jný

Více

Tepelná kapacita = T. Ē = 1 2 hν + hν. 1 = 1 e x. ln dx. Einsteinův výpočet (1907): Soustava N nezávislých oscilátorů se stejnou vlastní frekvencí má

Tepelná kapacita = T. Ē = 1 2 hν + hν. 1 = 1 e x. ln dx. Einsteinův výpočet (1907): Soustava N nezávislých oscilátorů se stejnou vlastní frekvencí má Tepelná kapacta C x = C V = ( ) dq ( ) du Dulong-Pettovo pravdlo: U = 3kT N C V = 3kN x V = T ( ) ds x Tepelná kapacta mřížky Osclátor s kvantovanou energí E n = ( n + 2) hν má střední hodnotu energe (po

Více

VZOROVÝ ZKOUŠKOVÝ TEST z fyzikální chemie( 1

VZOROVÝ ZKOUŠKOVÝ TEST z fyzikální chemie(  1 VZOROVÝ ZKOUŠKOVÝ TEST z fyzikální chemie(www.vscht.cz/fch/zktesty/) 1 Zkouškový test z FCH I, 10. srpna 2015 Vyplňuje student: Příjmení a jméno: Kroužek: Upozornění: U úloh označených ikonou uveďte výpočet

Více

MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU

MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU. Cíl práce: Roštový kotel o jmenovitém výkonu 00 kw, vybavený automatickým podáváním paliva, je určen pro spalování dřevní štěpky. Teplo z topného okruhu je předáváno

Více

Aplikované chemické procesy

Aplikované chemické procesy Aplkované chemcké pocesy Blance eaktoů Chemcký eakto Základní ysy chemckého sou učovány těmto faktoy: způsob přvádění výchozích látek a odvádění poduktů, způsob povádění eakce (kontnuální nebo dskontnuální)

Více

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách hořlavinou v tuhých zbytcích nedokonalost spalování tuhých a kapalných paliv

Více

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu - 1 - Tato Příloha 307 j součástí článku: ŠKORPÍK, Jří. Enrgtcké blanc lopatkových strojů, Transformační tchnolog, 2009-10. Brno: Jří Škorpík, [onln] pokračující zdroj, ISSN 1804-8293. Dostupné z http://www.transformacn-tchnolog.cz/nrgtckblanc-lopatkovych-stroju.html.

Více

TERMOCHEMIE, TERMOCHEMICKÉ ZÁKONY, TERMODYNAMIKA, ENTROPIE

TERMOCHEMIE, TERMOCHEMICKÉ ZÁKONY, TERMODYNAMIKA, ENTROPIE TERMOCHEMIE, TERMOCHEMICKÉ ZÁKONY, TERMODYNAMIKA, ENTROPIE Chemická reakce: Jestliže se za vhodných podmínek vyskytnou 2 látky schopné spolu reagovat, nastane chemická reakce. Při ní z výchozích látek

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Seminář chemie (SCH) Náplň: Obecná chemie, anorganická chemie, chemické výpočty, základy analytické chemie Třída: 3. ročník a septima Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Vybavení odborné učebny,

Více

Vlhký vzduch a jeho stav

Vlhký vzduch a jeho stav Vlhký vzduch a jeho stav Příklad 3 Teplota vlhkého vzduchu je t = 22 C a jeho měrná vlhkost je x = 13, 5 g kg 1 a entalpii sv Určete jeho relativní vlhkost Řešení Vyjdeme ze vztahu pro měrnou vlhkost nenasyceného

Více

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách hořlavinou v tuhých zbytcích nedokonalost spalování tuhých a kapalných paliv

Více

Modelování adiabatické dehydrogenace

Modelování adiabatické dehydrogenace Modelování adabatcké dehydrogenace Zadání V trubkovém chemckém reaktoru s pístovým tokem probíhá vratná termcká dehydrogenace ethylbenzenu na styren v parní atmosféře. Proud čstého ethylbenzenu (450 kg/h)

Více

T0 Teplo a jeho měření

T0 Teplo a jeho měření Teplo a jeho měření 1 Teplo 2 Kalorimetrie Kalorimetr 3 Tepelná kapacita 3.1 Měrná tepelná kapacita Měrná tepelná kapacita při stálém objemu a stálém tlaku Poměr měrných tepelných kapacit 3.2 Molární tepelná

Více