I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ"

Transkript

1 11. Směrnice pro výkon spisové služby a ukládání písemností, spisový a skartační řád Obsah: I. Všeobecná ustanovení II. Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 2. Základní pojmy 3. Příjem a třídění došlých dokumentů 4. Zapisování (evidence) dokumentů 5. Oběh dokumentů 6. Vyhotovování a vyřizování dokumentů 7. Podepisování dokumentů a užívání razítek 8. Odesílání dokumentů 9. Ukládání dokumentů na útvarech,předávání dokumentů do spisovny 10. Spisovna III. Skartační řád 1. Úvodní ustanovení 2. Základní pojmy 3. Skartační řízení IV. Závěrečná ustanovení V. Přílohy I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Základním předpokladem pro řádný chod správní činnosti organizace je spolehlivá, osvědčená a jednoduchá manipulace s dokumenty. Jejich účelné uspořádání, rychlý oběh, řádná evidence, označení a uložení umožňuje kdykoli a rychle seznámit se s potřebným spisem.tento spisový a skartační řád byl vydán v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb O archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a vyhlášky č.646/2004 Sb, o podrobnostech výkonu spisové služby. K řádnému zabezpečení a jednotnému provádění spisové a archivní služby vydávají se následující řády: II. SPISOVÝ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Spisový řád stanoví zásady pro manipulaci s dokumenty v rámci Jihočeské vědecké knihovny, dále jen JVK. Účelem spisového řádu je zajistit jednoduchý a racionální systém manipulace s dokumenty v JVK, zabezpečit pohotovost a komplexnost toku informací v řídící činnosti JVK, zabránit svévolnému a neodbornému znehodnocování a vyřazování dokumentů a zajistit úschovu veškerých dokumentů trvalé dokumentární hodnoty (tj. archiválií). Spisový řád se vztahuje na všechny vlastní i došlé dokumenty a je závazný pro všechny pracovníky JVK. Za jeho dodržování odpovídají jednotliví vedoucí oddělení nebo jimi pověření pracovníci a

2 dále ostatní pracovníci v rámci své působnosti. Faktury se evidují v JVK v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Denní tisk a reklamační letáky se neevidují, upomínky čtenářů se evidují na jednotlivých odděleních.knihovní fond se eviduje v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., (knihovní zákon) ve znění pozdějších předpisů. 2 Základní pojmy Spisová služba: rozumějí se tím práce spojené s příjmem, tříděním, doručováním, označováním, evidencí, oběhem, vyřizováním, vyhotovováním, rozmnožováním, podepisováním, odesíláním, ukládáním a vyřazováním dokumentů. Dokumenty (písemnosti): jsou písemné i jiné záznamy (výkresy, mapy, diagramy, děrné štítky a pásky, fotografie, mikrofilmy, mikrofiše, zvukové záznamy, eventuálně další nosiče informací), ať již v podobě analogové či digitální, které do JVK docházejí nebo při její činnosti vznikají. Spis: je soubor dokumentů vzniklých při úředním jednání o jedné věci. Příruční registratury: jsou zřizovány ve všech odděleních JVK a slouží k ukládání dokumentů, příp. spisů, vzniklých nebo došlých v běžném roce. V registraturách jsou dokumenty ukládány do doby, než mohou být předány do spisovny. Za řádné vedení a ukládání dokumentů či spisů v registraturách odpovídají pracovníci pověření jejich vyřizováním; dodržování podmínek řádného vedení registratur kontroluje vedoucí oddělení, v rámci něhož je registratura zřízena. Ústřední spisovna JVK: slouží k ukládání všech vyřízených dokumentů JVK do doby uplynutí jejich skartačních lhůt, a to až do jejich vyřazení v rámci skartačního řízení. 3 Příjem a třídění došlých dokumentů Doručené dokumenty se přijímají v sekretariátě ředitelky JVK (dále jen podatelna). Po provedení kontroly se doručené dokumenty třídí podle jednotlivých úseků, jimž jsou adresovány, nebo jim dle věcné příslušnosti náleží. Soukromé zásilky, v adrese na obálce je uvedeno na prvním místě jméno a příjmení fyzické osoby, se předají adresátovi neotevřené. Pokud adresát po otevření zásilky zjistí, že se jedná o dokument služebního charakteru, zabezpečí jeho dodatečné zaevidování. Obdobně se postupuje, pokud je dokument úředního charakteru zaslán v digitální podobě přímo do ové stránky adresáta. V den doručení je dokument na podatelně opatřen podacím razítkem, které obsahuje: název původce, datum doručení, číslo jednací, počet listů a listů příloh Obálka dokumentu se ponechává jako jeho součást, - je-li zásilka doručována do vlastních rukou - je-li to nezbytné pro určení, kdy byla podána k poštovní přepravě nebo kdy byla doručena - je-li to rozhodné pro zjištění adresy odesílatele 4 Zapisování (evidence) dokumentů Všechny útvary JVK jsou povinny řádně evidovat dokumenty přijaté i dokumenty vzniklé z vlastní činnosti v podacím deníku. Vyřízení doručeného dokumentu se neeviduje samostatně, ale připojí se k doručenému dokumentu se stejným pořadovým číslem (číslem jednacím). Pracovník pověřený evidencí dokumentů v podacím deníku zaznamená: - pořadové číslo dokumentu / číslem jednacím - datum doručení či vzniku dokumentu - identifikace odesílatele, dokument vzniklý z vlastní činnosti se označí jako vlastní - číslo jednací odesílatele, počet listů a počet listů příloh

3 - stručný obsah dokumentu (věci) - kdy a komu byl přidělen k vyřízení či uložení - den odeslání, počet listů a počet listů příloh - spisový znak, skartační znak a lhůta, údaj o rozsahu uloženého dokumentu - způsob vyřízení - záznam o vyřazení ve skartačním řízení podle 2, odst.5, písm. a-j, vyhlášky č.646/2004 Sb Číselná řada v podacím deníku začíná dnem 1. ledna pořadovým číslem 1 a končí dnem 31. prosince. Dokument se označuje zkratkou označení původce, pořadovým číslem zápisu dokumentu v podacím deníku /číslem jednacím /rokem, v němž je dokument pořizován : JVK 201/136/2005. Zjistí-li se při zápisu nového dokumentu do podacího deníku, že v téže záležitosti byl již zaevidován jiný dokument, připojí se nový dokument k předchozímu dokumentu. V podacím deníku se u nového dokumentu, který se připojuje k předchozímu dokumentu, se poznamená v kolonce poznámka číslo jednací dokumentu,k němuž se nový dokument připojuje. Faktury se evidují v knize došlých nebo odeslaných faktur,která je vedena na účtárně JVK. Evidenci v podacím deníku nepodléhají reklamní materiály a denní tisk 5 Oběh dokumentů Podatelnou rozdělené doručené dokumenty převezme k vyřízení příslušný pověřený zaměstnanec, který jejich převzetí potvrdí podpisem v podacím deníku. 6 Vyhotovování a vyřizování dokumentů Pracovník, kterému byl dokument přidělen k vyřízení, odpovídá za jeho správné a včasné vyřízení, a to jak po stránce věcné, tak i formální. O nevyřízených dokumentech podá zprávu svému nadřízenému s patřičným odůvodněním. Všechny dokumenty týkající se téže věci se spojují ve spis. Spis musí obsahovat soupis všech čísel jednacích dokumentů, jež jsou jeho součástí. Návaznost připojovaných dokumentů se vyznačí v podacím deníku. S dokumenty je při vyřizování nutné nakládat tak, aby se s jejich obsahem neseznamovaly nepovolané osoby. Zaměstnanec,který dokument vyřídil(nebo pracovnice podatelny) musí každý dokument označit spisovým a skartačním znakem a skartační lhůtou podle spisového a skartačního plánu JVK. 7 Podepisování dokumentů a užívání razítek Dokument podepisuje zaměstnanec k tomu pověřený, tj.ředitelka JVK nebo vedoucí příslušného oddělení. Původce dokument opatří otiskem razítka JVK, které oprávněně užívá. Evidenci razítek vede vedoucí ekonomického oddělení. Odesílání dokumentů zajišťuje podatelna. 8 Odesílání dokumentů Zde je zkontrolováno, zda odesílané dokumenty obsahují všechny náležitosti, zejména úplnou a čitelnou adresu příjemce a neporušenost obálky, a jsou postoupeny k doručení. Neúplné se vrátí příslušnému zaměstnanci k nápravě.

4 9 Ukládání dokumentů na útvarech, předávání dokumentů do spisovny Po vyřízení se dokumenty zakládají v příručních registraturách na sekretariátu ředitelky. Zásadou při ukládání dokumentů je spojení došlého dopisu s kopií dopisu, kterým byla věc vyřízena. Vedoucí každého oddělení JVK i podřízené jednotky je povinen v rámci své působnosti zajistit, aby ve stanoveném termínu každého roku byly protokolárně předány do ústřední spisovny veškeré vyřízené dokumenty z uplynulého roku ( nejpozději do 2 let ode dne jejich vzniku, případně vyřízení). Při organizačních změnách je nutno zabezpečit, aby nedocházelo ke ztrátám dokumentů, resp. k jejich neoprávněnému vyřazování. Při předávání dokumentů do ústřední spisovny, je nutné dodržovat tyto zásady : a) dokumenty se předávají v původních obalech, tedy ukládacích jednotkách, které tvoří skupinu věcně totožných dokumentů (v pořadačích, svazcích, složkách apod.), v maximální tloušťce 15 cm; b) dokumenty jedné ukládací jednotky jsou řazeny dle věcného členění (tj. dle věci a obsahu), nebo výjimečně podle data. V tomto případě je však nutno respektovat podmínku, že věcně nebo časově "první" dokumenty budou v ukládací jednotce zcela dole a "poslední" zcela nahoře; c) každá ukládací jednotka je opatřena náležitě vyplněným čelním štítkem (viz příloha č. 1), který se nalepuje ihned po založení prvního spisu; čelní štítek musí obsahovat tyto náležitosti: aa) označení druhu dokumentu (jednoznačné slovní heslo, případně spisový znak) ab/ název předávajícího oddělení ac/ rok vzniku dokumentů ad/ skartační znak a skartační lhůtu (v jedné ukládací jednotce by měly být uloženy dokumenty stejného skartačního znaku i lhůty) d) odpovědnost za správné označení dokumentů nesou vedoucí příslušných oddělení,kteří současně rozhodují o tom, zda dokumenty skupiny "V" budou v průběhu skartačního řízení navrženy k vyřazení a fyzické likvidaci nebo k vybrání za archiválie a předány k trvalému uložení; e) před předáním dokumentů do spisovny prověří pověřený pracovník, zda obsah ukládacích jednotek odpovídá označení na štítcích a zajistí vrácení chybějících (zapůjčených) dokumentů; zároveň vyloučí koncepty, kopie (nenahrazují-li ztracený originál), vícetisky a další materiál, jako např. noviny - tyto dokumenty jsou do spisovny předávány odděleně, avšak na základě řádně vyhotoveného seznamu, aby mohly být ihned v následujícím roce vyřazeny v rámci běžné skartace; f) k předávaným dokumentům vyhotoví ve dvou výtiscích pověřený pracovník předávací seznam (viz příloha č. 2); bez předávacího seznamu nesmí být do spisovny převzaty žádné dokumenty; g) je-li z důvodu naléhavé potřeby nutno ponechat v registratuře útvaru některé dokumenty, které by jinak patřily předat do spisovny, vyznačí vedoucí příslušného útvaru tuto skutečnost přímo do vyhotoveného předávacího seznamu, přičemž dále uvede důvod ponechání a termín, kdy bude spis do spisovny dodatečně předán. Zaměstnanec pověřený vedením spisovny přezkoumá, zda ukládaný dokument je úplný, a uloží ho. O uložených dokumentech vede evidenci. 10 Spisovna Ústřední spisovna je organizačně začleněna do oddělení sekretariátu ředitelky. Za přejímání, ukládání, evidenci, zapůjčování a vyřazování dokumentů odpovídá vedoucí spisovny. Vedoucí spisovny je povinen provést při převzetí dokumentů kontrolu jejich úplnosti (dle předávacího seznamu) a prověřit, zda jsou ukládací jednotky řádně označeny a zda označení odpovídá skutečnému obsahu. Pak podepíše na předávacím seznamu příjem dokumentů a doplní

5 rubriku"místo uložení" (tj.číslo regálu ev. police). Jedno vyhotovení seznamu vrátí předávajícímu oddělení a druhé řádně založí do registratury spisovny. Předávací seznamy (viz příloha č.2) slouží jako základní evidenční pomůcka spisovny. Vedoucí spisovny je ukládá dle jednotlivých útvarů a uvnitř podle let a pořadových čísel. Dokumenty jsou ve spisovně ukládány podle jednotlivých oddělení a uvnitř dle let. Musí být označeny štítkem - viz.příloha č.1. Pro rychlou a snadnou orientaci jsou regály označeny čísly, police pak případně značkami útvarů, jejichž dokumenty jsou v nich uloženy. Vstup do spisovny a nahlížení do dokumentů je dovoleno jen za přítomnosti vedoucího spisovny, v případě jeho nepřítomnosti na pracovišti pak za přítomnosti jiné, k tomuto účelu pověřené osoby. Pracovníci mohou za účelem plnění pracovních povinností nahlížet bez omezení pouze do dokumentů svého oddělení. Potřebuje-li pracovník nahlédnout do dokumentů jiného oddělení, je povinen prokázat se vedoucímu spisovny písemným souhlasem vedoucího oddělení, do jehož dokumentů bude nahlížet. Osoby, které nejsou zaměstnanci JVK, se prokáží písemným souhlasem ředitelky JVK, nebo jím pověřeného pracovníka. Při každém nahlížení do dokumentů ve spisovně se pracovník zapíše do "Knihy návštěv", kde rovněž vyznačí účel nahlížení. Do dokumentů je dovoleno nahlížet pouze ve spisovně. Jen ve zdůvodněných případech se dokumenty zapůjčují mimo spisovnu, avšak jen na pracoviště a na dobu předem stanovenou podle účelu nahlížení (stanovená doba nesmí překročit 1 kalendářní měsíc). Vypůjčovatel je povinen zabezpečit dokumenty před poškozením, ztrátou či zneužitím v neprospěch podniku, a dále dodržet termín vrácení výpůjčky. Zapůjčení dokumentů ze spisovny je nutno evidovat v "Knize zápůjček" a současně na zápůjčních lístcích, které se uloží do regálu na místo zapůjčeného dokumentu. Zapůjčení potvrdí vypůjčovatel svým podpisem v knize zápůjček. Při ztrátě, zničení nebo poškození dokumentů je nutno vyhotovit zápis obsahující příčiny, míru zavinění, event. následky ztráty, zničení nebo poškození a určit způsob nahrazení dokumentů nebo jiná potřebná opatření. Zápis podepíše vedoucí oddělení, jehož dokumenty byly poškozeny, zničeny nebo ztraceny. Existuje-li důvodné podezření, že ztrátou, zničením, poškozením nebo zneužitím byl spáchán trestný čin, předloží se zápis ředitelce JVK, která rozhodne o dalším postupu. V mimořádných situacích, kdy bude znemožněno vykonávání spisové služby obvyklým způsobem, se spisová služba povede v náhradním podacím deníku. Bude označována zvláštní číselnou řadou,začínající u pořadového i jednacího čílsla 0 (012/05/2009). Tato evidence se uzavře ihned po skončení mimořádné situace. Skončí-li mimořádná situace do 48 hodin, převedou se dokumenty do řádného podacího deníku. Bude-li tato mimořádná situace trvat déle než 48 hodin, zůstanou dokumenty evidovány v náhradním podacím deníku. Všechny dokumenty budou uloženy k ostatním písemnostem. III. SKARTAČNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Skartační řád stanoví a upravuje postup při vyřazování (skartaci) písemných, obrazových, zvukových či jiných záznamů v JVK.

6 Součástí skartačního řádu je spisový a skartační plán (případně skartační rejstřík), který obsahuje seznam druhů dokumentů vyřizovaných a ukládaných v jednotlivých odděleních JVK s uvedením spisových a skartačních znaků a lhůt. Skartační řád je závazný pro všechny pracovníky JVK. Za jeho dodržování odpovídají vedoucí jednotlivých oddělení nebo jimi pověření pracovníci a dále všichni ostatní pracovníci v rámci své působnosti. 2 Základní pojmy Skartační lhůta: je doba udaná počtem let, po kterou jsou dokumenty uloženy v JVK. Počíná běžet dnem 1. ledna roku následujícího po roce, ve kterém dokument vznikl, resp. byl vyřízen nebo pozbyl správní a provozní platnosti pro činnost JVK skartační lhůty nesmějí být svévolně zkracovány; podnik však může skartační lhůtu prodloužit, je-li to nezbytné ze správních či provozních důvodů. Skartační znaky: vyjadřují hodnotu dokumentů a udávají, jak se s dokumenty naloží po uplynutí jejich správní a provozní platnosti: a) Skartační znak "A" označuje dokumenty trvalé dokumentární hodnoty a znamená, že tyto dokumenty budou navrženy v rámci skartačního řízení k výběru za archiválie a v případě jejich výběru za archiválie budou odevzdány k trvalému uložení. b) Skartační znak "S" označuje dokumenty archivně bezcenné, které budou po uplynutí skartačních lhůt navrženy v rámci skartačního řízení ke zničení. c) Skartační znak "V" označuje dokumenty, jejichž dokumentární hodnotu nelze předem, tedy v okamžiku vzniku nebo vyřízení, určit a znamená, že tyto dokumenty budou po uplynutí skartačních lhůt posouzeny a na základě toho navrženy k vybrání za archiválie (budou-li posouzeny jako "A") nebo ke zničení (budou-li posouzeny jako "S"). Neodůvodněné a nadměrné užívání znaku "V" je nepřípustné. 3 Skartační řízení Skartační řízení se provádí 1krát ročně a rozumí se jím souhrn všech pracovních úkonů prováděných ve spisovně při vyřazování dokumentů nadále nepotřebných pro činnost JVK při současném posuzování jejich dokumentární hodnoty. Posouzení se provádí z hlediska potřeb hospodářských a současně i z hlediska historického (archivního). K provedení skartačního řízení jmenuje ředitelka JVK skartační komisi. Předpokladem řádného průběhu skartačního řízení v JVK je všestranná předarchivní péče o dokumenty, tj. jejich přesná evidence, správné označení skartačními znaky a lhůtami, přehledné uložení v příručních registraturách a v samotné spisovně. Podle označení skartačními znaky rozdělí vedoucí spisovny dokumenty do skupin "A" a "S". U skupiny "V" provádí odborné posouzení, zda dokumentům přísluší znak "A" či "S", vedoucí oddělení, ve kterém písemnost vznikla, ve spolupráci s vedoucím spisovny. Při vyřazování účetních dokumentů, dokumentů personálního odboru a odborové organizace je příslušný vedoucí (předseda) i vedoucí spisovny povinen respektovat předpisy pro manipulaci s těmito dokumenty. Vedoucí spisovny vypracuje návrh na vyřazení písemností (viz příloha č. 3a), který společně se dvěma exempláři seznamu dokumentů navržených ke skartaci (viz příloha č. 3b) zašle ke schválení Státnímu oblastnímu archivu v Třeboni,pracoviště České Budějovice. Dokumenty zapsané v seznamu musí být uspořádány podle spisového plánu, nebo podle organizačního uspořádání JVK a musí být rozděleny do dvou skupin podle skartačních znaků "A" a "S".Seznamy znaků "A" a "S" se

7 vyhotovují zvlášť. Skartační návrh, resp. seznam dokumentů navržených ke skartaci nesmí obsahovat dokumenty skupiny "V". Shledá-li Státní oblastní archiv v Třeboni, že všechny náležitosti skartačního řízení odpovídají předepsaným požadavkům, vyhotoví protokol o skartačním řízení, jehož přílohou budou seznamy dokumentů navržených ke skartaci. Na základě protokolu o skartačním řízení vydá Státní oblastní archivu v Třeboň rozhodnutí o výběru a uložení archiválií a zároveň povolení ke zničení dokumentů skupiny "S". Bez souhlasu vyjádřeného protokolem o skartačním řízení nelze žádné dokumenty ničit nebo předávat do sběru. Jakmile JVK obdrží protokol o skartačním řízení, vedoucí spisovny: a) dokumenty skupiny "A" vybrané za archiválie protokolárně předá k jejich trvalému uložení do Státního archivu Třeboni. b) předá dokumenty skupiny "S" ke zničení; při manipulaci s dokumenty určenými ke zničení je přitom povinen zajistit, aby k nim neměly přístup nepovolané osoby; c) c) o vyřazení jednotlivých dokumentů ze spisovny provede záznam do evidenční pomůcky spisovny a do podacího deníku. IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance JVK, a to včetně podřízených jednotek. Tato směrnice zrušuje Směrnici č.11 ze dne a nabývá účinnosti dne Ředitelka JVK V. PŘÍLOHY S E Z N A M P Ř Í L O H: 1. Čelní štítek pro označení ukládacích jednotek ve spisovně 2. Předávací seznam (k předávání dokumentů z registratur do spisovny) 3. Skartační návrh: 3a návrh na vyřazení písemností 3b seznam dokumentů navržených ke skartaci

8 Příloha č.1 VZOR ČELNÍHO ŠTÍTKU PRO UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ VE SPISOVNĚ Jihočeská vědecká knihovna Útvar:. Druh (název) dokumentu:..... Pořadové číslo. Rok vzniku. Skartační znak a lhůta Rok vyřazení Číslo regálu....

9 Příloha č.2 P Ř E D Á V A C Í S E Z N A M V souladu s vnitropodnikovou směrnicí č.11 pro výkon spisové služby a ukládání písemností, spisový a skartační řád, předáváme do (ústřední) spisovny knihovny vyřízené dokumenty z útvaru oddělení... Poř. číslo Druh (název) dokumentu Skart. znak a lhůta Rok vzniku Místo uložení ** Počet ukládacích jednotek* *) šanon, složka apod. **) č.regálu - doplní vedoucí spisovny V....dne podpis předávajícího podpis přejímajícího

10 Příloha č. 3a =========================================================== HLAVIČKOVÝ PAPÍR ORGANIZACE =========================================================== ČR - Státní oblastní archiv v Třeboni, pracoviště České Budějovice P. O. BOX České Budějovice l Vaše č.j./ze dne Naše č.j. Vyřizuje/linka Dne»Jméno archiváře«návrh na vyřazení písemností Na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a vyhlášky č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, kterou se stanoví jednotlivosti skartačního řízení (a podle vnitřní směrnice č.11 ke spisové a archivní službě) navrhujeme vyřadit dokumenty uvedené v příloze. Do skartačního řízení byly zahrnuty dokumenty Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích ( JVK ) z let..... s uplynulou skartační lhůtou, které nejsou nadále správně či provozně potřebné pro další činnost JVK. Dokumenty jsou uloženy ve spisovně JVK a připraveny k eventuální revizi. Přiložený seznam dokumentů navržených ke skartaci je uspořádán podle spisového plánu JVK a zahrnuje jak dokumenty skartačního znaku "S", tak i dokumenty skartačního znaku "A", které budou předány k trvalému uložení v Státním oblastním archivu Třeboň, u dokumentů skartačního znaku "V" byl proveden předběžný výběr. Žádáme o odborné posouzení dokumentů a povolení jejich skartace. Příloha: 2x seznamy dokumentů razítko a podpis ředitelky JVK tel./fax

11 Příloha č. 3b Vzor seznamu dokumentů navržených ke skartaci Název instituce... Název útvaru/oddělení:... SEZNAM DOKUMENTŮ NAVRŽENÝCH KE SKARTACI Písemnosti skupiny: S - A *) Pořad. Číslo Druh (název) dokumentu Rok vzniku Skartační lhůta Množství *) Nehodící se škrtněte..... vedoucí ústřední spisovny... vedoucí útvaru/oddělení

12 Spisový a skartační plán Sp.znak Heslo Sk.znak 0 FINANČNÍ A HOSPODÁŘSKÉ ZÁLEŽITOSTI 01 Finanční záležitosti všeobecně 011 Finanční plány roční A/5 012 Finanční plány dílčí S/5 013 Rozvahy roční, roční účetní uzávěrky A/ Roční rozbory hospodaření, roční plnění finančního plánu A/ Roční finanční revize, audity, roční revize hospodaření závěry A/5 016 Měsíční účetní doklady + uzávěrky měsíce S/10 02 Účetní evidence všeobecně 023 Objednávky (mimo knihovních fondů) S/3 024 Knihy pokladní,knihy faktur, knihy objednávek S/10 03 Pokladna 031 Revize pokladní hotovosti, předávací a pokladní inventurní S/5 protokoly, pokladní doklady a bloky 04 Inventarizace majetku 040 Inventurní zápisy a protokoly mimořádné A/5 041 Inventurní zápisy, protokoly,jmenování inv.komise,instrukce S/5 042 Prodej a nabídky vyřazeného inventáře S/5 044 Historický mobiliář evidence * A/5 05 Smlouvy 053 Smlouvy nájemní S/5 054 Smlouvy pojišťovací S/ Smlouvy a dohody o sdružování finančních prostředků a V/10 smlouvy o spolupráci s jinými organizacemi 056 Smlouvy darovací V/ Smlouvy o prodeji V/10 1 PLÁNOVÁNÍ A ROZBORY 111 Plány činnosti dlouhodobé a roční A/5 112 Plány činnosti ostatní (kratší než jeden rok) S/5 121 Rozbory plánů a zprávy roční A/ Rozbory plánů a zprávy ostatní (kratší než 1 rok) S/5 124 Statistické výkazy roční A/5 126 Kroniky JVK po uzavření svazku A/5 2 ORGANIZAČNÍ A SPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 211 Organizační a správní záležitosti všeobecně,výběrová řízení A/5 212 Výměry, rozhodnutí a jiné závažné písemnosti od nadřízených A/5 orgánů, jmenování a odvolání ředitele,organizační opatření a pod. 213 Statut JVK, organizační řád,pracovní řád, kolektivní řád, A/5 kolektivní smlouva, vnitropodnikové směrnice 214 Zápisy z porad vedoucích odborných útvarů a ředitelů A/ Korespondence všeobecná S/5 218 Stížnosti a názory obyvatel na činnost JVK V/5 219 Korespondence s knihovnami v zahraničí V/5 220 Fotodokumentace o knihovně V/5 3 PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 32 Výchova a vzdělávání 321 Školení, zajištění,vyslání zaměstnance S/5 322 Zprávy ze služebních cest V/5 323 Uvolnění zaměstnance k dálkovému studiu S/5

13 33 Pracovně-právní vztahy 331 Mzdové listy S/ Pracovní poměr, přijetí, rozvázání prac.poměru, pracovní S/45 zařazení,platové zařazení,popisy práce,dohody o práci, pracovní smlouvy 333 Pracovní doba JVK, změny S/5 335 Dovolená, plán, žádanky, docházkové listy S/3 35 Péče o zaměstnance 350 Zákony, vyhlášky S/5 351 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci kontroly, školení S/5 352 Nemocenské a sociální pojištění zaměstnanců vše S/ Požární prevence školení S/5 4 BUDOVY A ZAŘÍZENÍ, DOPRAVA 411 Budovy v Českých Budějovicích *A/ Výpisy z pozemkových knih, listy vlastnictví *A/ Opravy budov A/ Vnitřní zařízení S/ Doprava plány jízd, příkazy k jízdě, pohonné hmoty S/5 431 Nákup a prodej vozidel S/5 5 KNIHOVNÍ FONDY 511 Akvizice, povinný výtisk korespondence S/5 512 Darování a výměna knih.fondů A/5 513 Revize knihovních fondů S/ Historické fondy evidence *A/ Zpracování knihovních fondů A/10 6 SLUŽBY UŽIVATELŮM 610 Softwarové vybavení S/ Vzory formulářů používaných v JVK A/5 617 Evidenční karta čtenáře S/1 620 Výstavy - plány, realizace, dokumentace V/ Propagace činnosti JVK A/ Kolektivní formy práce ankety, besedy, soutěže A/10 7 OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST 720 Ediční a dokumentační činnost JVK A/ Knihovnické zákony, vyhlášky a směrnice S/ Vlastní metodická činnost, aktivy, semináře V/5 8 SPISOVÁ SLUŽBA 810 Podací deník po odepsání *A/ Skartační návrhy a protokoly S/ Archivní kniha - po ukončení S/10 * u takto označených dokumentů se skartační a archivační doba počítá až po vyřazení budovy z užívání (viz znak 411, 412), případně po vyřazení historického fondu z evidence (viz znak 514), u podacího deníku až po vyřazení všech dokumentů v něm evidovaných.

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Úvodní ustanovení Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby. Cílem spisového a skartačního řádu je sjednotit manipulaci s dokumenty, vzniklými nebo vyřízenými

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Spisový a skartační řád Farní charity Starý Knín Jméno a příjmení autora: Jitka Šafářová Rok:2008 OBSAH Čl. 1.

Více

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 0, verze 20 SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD č.j. 2/20-Koc Sestavil: Mgr. Renáta Kočová Platnost.9.20

Více

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy Úvod do obchodní korespondence Obchodní a úřední dopisy Obsah: 1. Písemný styk a jeho význam 2. Rozdělení korespondence 3. Rozdělení písemností 4. Manipulace s písemnostmi Písemný styk a jeho význam Písemný

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: 222516437, fax: 271776971 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘAD Čl.I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro zajištění řádného

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby.

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. Spisový řád VZOR I. Úvodní ustanovení 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. 2. Účelem spisového řádu je zabezpečit odbornou správu dokumentů, tj. sjednotit manipulaci

Více

Směrnice o spisové službě - Spisový řád

Směrnice o spisové službě - Spisový řád Obec Přísnotice Vranovická 75 Přísnotice 664 63 Žabčice IČO: 488283 Směrnice o spisové službě - Spisový řád Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Přísnotice dne 17. 2. 2011. Účinnost ode dne 17.

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV.

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Čj.: AS-196/2-2007 Praha 29. ledna 2007 Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Spisovou službou

Více

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz Metodický pokyn k archivaci dokumentů Zpracovali: Ing. Václav Jiřinec Český rybářský svaz, Západočeský uzemní svaz Mgr. David Zdvořáček,

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SPISOVÝ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SPISOVÝ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Ročník 2006 Věstník ČLK STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2011 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Základní pojmy. Příjem, třídění a zapisování písemností. Doručování a oběh písemností. Vyřizování písemností. Podepisování a odesílání písemností

Základní pojmy. Příjem, třídění a zapisování písemností. Doručování a oběh písemností. Vyřizování písemností. Podepisování a odesílání písemností Jakub Řehounek 3. B Základní pojmy Příjem, třídění a zapisování písemností Doručování a oběh písemností Vyřizování písemností Podepisování a odesílání písemností Podepisování a odesílání písemností - příklady

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád vychází ze zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. a vyhlášky č. 646/2004 Sb. Schválen usnesením obecní rady ve Staré Huti ze dne 1.2.2006 (po posouzení Státním okresním

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice zastoupená starostou obce ing. Radomírem Vališkou tel.: 493596007, 725081036, e-mail:detenice@iol.cz, www: http://detenice.wz.cz, IČ:00271471, č.ú. 1163237349/0800

Více

Spisový a skartační řád školy

Spisový a skartační řád školy Spisový a skartační řád školy Masarykova střední škola chemická 1. Úvodní ustanovení: 1.1. Tento spisový řád se vztahuje na činnost organizační jednotky Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova

Více

Spisový řád. Úřad městyse Brankovice Náměstí 101. Obsah: I. Obecná ustanovení... 2. II. Úvodní ustanovení... 2. III. Příjem dokumentů...

Spisový řád. Úřad městyse Brankovice Náměstí 101. Obsah: I. Obecná ustanovení... 2. II. Úvodní ustanovení... 2. III. Příjem dokumentů... Spisový řád Úřad městyse Brankovice Náměstí 101 Obsah: I. Obecná ustanovení...... 2 II. Úvodní ustanovení...... 2 III. Příjem dokumentů.... 2 IV. Autorizovaná konverze dokumentů... 3 V. Evidence dokumentů......

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Větrušice Vltavská 14, 250 67 Větrušice IČO: 24 09 74 tel.: 220941265 email: obec @vetrusice.cz, www.vetrusice.cz SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Právní normy a předpisy

Více

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb.

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. Moravský zemský archiv v Brně Státní okresní archiv Zlín ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. PROGRAM ŠKOLENÍ 1. Úvod 2. Legislativní změny 3. Přestávka 4. Postup při vyřazování dokumentů

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Částka 115 Sbírka zákonů č. 283 / 2014 Strana 3273 283 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení strana 1 Základní škola Rousínov, okres Vyškov Vnitřní předpis spisový řád Číslo dokumentu: Účinnost od: 2.1.2013 Skartační znak: Schválil: Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy Změny I. Úvodní ustanovení

Více

Státní okresní archiv Chrudim. http:\\vychodoceskearchivy.cz. archivní inspektor Mgr. Petr Boček

Státní okresní archiv Chrudim. http:\\vychodoceskearchivy.cz. archivní inspektor Mgr. Petr Boček Státní okresní archiv Chrudim http:\\vychodoceskearchivy.cz archivní inspektor Mgr. Petr Boček tel. 469 660 411 sekretariát tel. 469 660 406 přímá linka petr.bocek@soka-cr.cz Spisová služba u veřejnoprávních

Více

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i.

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. Branišovská 31, 370 05 České Budějovice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD část první Úvodní ustanovení Článek 1 Základní předpisy 1. Biologického centra AV ČR (dále jen BC) se

Více

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě, Clam-Gallasův palác, 9. 6. 2015 Monitoring AHMP výsledky Typ původce Počet původců Počet digitálních

Více

Spisový a skartační řád AMU. Spisový řád. Úvodní část

Spisový a skartační řád AMU. Spisový řád. Úvodní část Spisový a skartační řád AMU Spisový řád Úvodní část 1) Spisový řád stanoví v souladu s Organizačním řádem, Skartačním řádem a Spisovým a skartačním plánem (příloha 1) způsob přijímání, rozdělování, vyřizování,

Více

ARCHIVNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ, o.s.

ARCHIVNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ, o.s. ARCHIVNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ, o.s. Úvod Ve smyslu zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb., prováděcí vyhlášky č. 645/2004 Sb. a zákona o účetnictví č. 536/1991 Sb., vše

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice,

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská 90, 301 00 Plzeň PIOVÝ KRTČNÍ ŘÁD vydání č. 2 Dne 1. sprna 2008 Ing. Vladimír Chuchler ředitel MÚ Plzeň Obsah : I. Všeobecná

Více

Spisová a archivní služba v roce 2012 Státní okresní archiv Hodonín. Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz

Spisová a archivní služba v roce 2012 Státní okresní archiv Hodonín. Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz 1. Úvod 2. Legislativa 3. Základní pojmy 4. Legislativní změny 5. Přestávka 6. Postup při vyřazování dokumentů 7. Diskuse zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Vypracoval: VSO 904: Mgr. Lenka Kopřivová Č. j. MF-100423/2012/904 PID: MFCR2XLDVK

Vypracoval: VSO 904: Mgr. Lenka Kopřivová Č. j. MF-100423/2012/904 PID: MFCR2XLDVK POKYN č. MF - 2 Ministerstva financí o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních od 1. 1. 2013 Vypracoval: VSO 904: Mgr. Lenka

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

Postup evidence, uchovávání dokumentů a skartační řád TyfloCentra Pardubice, o.p.s.

Postup evidence, uchovávání dokumentů a skartační řád TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 2009 TC SD-Postup evidence, uchovávání dokumentů a skartační řád verze A-8 Postup evidence, uchovávání dokumentů a skartační řád TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3.

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY I. SPISOVÝ ŘÁD Článek 1 Účel Účelem spisového řádu Fotbalové asociace České republiky je stanovit zásady nakládání s písemnostmi ve FAČR tak,

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád Příloha č. 1 ke Směrnici pro oběh účetních dokladů Pokladní řád Pokladní řád I. Úvodní ustanovení K provádění hotovostních operací jsou pro Městský úřad Stráž pod Ralskem zřízeny tyto pokladny: a) Příjmová

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, v.v.i. Úvodní ustanovení

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, v.v.i. Úvodní ustanovení SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, v.v.i. Úvodní ustanovení Spisový řád je závazný interní právní akt pracoviště AV ČR, který stanovuje základní pravidla pro manipulaci s dokumenty od

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM)

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) Spisový a skartační řád upravuje pokyny pro výkon spisové služby na Vysoké škole ekonomie a managementu, o.p.s. Spisový

Více

Skartační řízení v elektronické podobě. předpokládaný postup AHMP

Skartační řízení v elektronické podobě. předpokládaný postup AHMP Skartační řízení v elektronické podobě předpokládaný postup AHMP Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě Praha, 9. 6. 2015 Trocha teorie Skartační řízení je postup, při kterém se

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR

INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR URL: http://interni.avcr.cz/dokumenty/interni_normy/ Částka 1/2012 Obsah: Vzorové předpisy pracovišť AV ČR jako veřejných výzkumných institucí Spisový

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Komunikace ve službách

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Komunikace ve službách Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis

Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis 1. Nový záznam... 3 2. Způsoby zapsání nového záznamu... 6 2.1 Nová přijatá pošta... 6 2.2 Nová odesílaná pošta... 8 3. Rozesílání dokumentů pro více

Více

Příloha č. 2 - Shrnutí současného stavu

Příloha č. 2 - Shrnutí současného stavu Příloha č. 2 - Shrnutí současného stavu Aktuální stav oběhu dokumentů je založen na správě dokumentů v aplikaci IS Moutlook, konkrétně v Modulu Výpravna. Tato aplikace slouží k centrální evidenci, třídění

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno Skartační řízení Osnova popisu postupu na základě vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup. 1. Identifikační

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ ZSJN/95/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Obecní úřad KOZLY S P I S O V Ý A S K A R T A Č N Í Ř Á D. Čl. 1 Základní ustanovení

Obecní úřad KOZLY S P I S O V Ý A S K A R T A Č N Í Ř Á D. Čl. 1 Základní ustanovení Obecní úřad KOZLY S P I S O V Ý A S K A R T A Č N Í Ř Á D Čl. 1 Základní ustanovení Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Kozlech (dále jen úřad) je vydán v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové Československé armády 335, 500 03 Hradec Králové SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: D2/17/2010 Vypracoval: Lucie Fárová DiS. Schválil: Lucie

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Spisový znak Skartační znak Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 05. EVIDENCE MAJETKU ZSJN/89/2008 Mgr.

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů Směrnice č. 22 / 2009 REGISTR OZNÁMENÍ OBCE DOUDLEBY vydaná v souvislosti uplatněním ustanovení zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen Zákon ) ve znění pozdějších úprav, a vyhlášky č. 578/2006

Více

191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009

191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 Obsah a text 191/2009 Sb. - poslední stav textu 191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví

Více

- Historický úvod hlavní vývojové etapy SSL (s důrazem na české země):

- Historický úvod hlavní vývojové etapy SSL (s důrazem na české země): N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS Přednáška č. 4 Správa dokumentů jako důležitá součást veřejné správy v ČR Hlavní okruhy problémů: I. Spisová služba (správa dokumentů) obecný základ II. Skartační řízení a výběr

Více

Sbírka instrukcí a sdělení

Sbírka instrukcí a sdělení Ročník 2007 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 3 Rozeslána dne 28. srpna 2007 Cena 22,- Kč OBSAH: 12. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze 17. července

Více

PŘÍKAZ TAJEMNÍKA ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

PŘÍKAZ TAJEMNÍKA ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘÍKAZ TAJEMNÍKA ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Číslo: 6/2004 18. října 2004 k evidenci ODESÍLANÉ a DOŠLÉ POŠTY na ZF Na Zemědělské fakultě JU v přízemí budovy děkanátu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy

Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy 1 Úvodní ustanovení 1) Spisový řád je vnitřní předpis stanovící základní pravidla pro manipulaci s dokumenty doručenými Ústavnímu soudu (dále jen ÚS ) nebo

Více

Vnitřní směrnice č. 15/2009/SŘ. o majetku

Vnitřní směrnice č. 15/2009/SŘ. o majetku Vnitřní směrnice č. 15/2009/SŘ o majetku Čj.: SŠNM/1533/2009 V Novém Městě nad Metují dne 31. 12. 2009 Zpracovala: Radka Hepnarová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy Strana 1 (celkem 7)

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obce Batňovice Část I 1. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Obce Batňovice i obecního úřadu. Je statutární organizační normou, která určuje jeho vnitřní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62

MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62 w MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62 Ročník: 2012 Č. j.: 195/2012/VED-Ve194 Datum vydání: 4. 4. 2012 Pořadové číslo: 3 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č.

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem Příloha č. 3 Směrnice pro oběh účetních dokladů Městského úřadu Stráž pod Ralskem 1 Směrnice pro oběh účetních dokladů 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU METODICKÝ LIST ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ Sněmovní 1, 746 22 OPAVA ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o

Více

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3, písm. m) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. 172/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 15.10.2013 Účinnost

Více

Opatření děkan č. 33/2014

Opatření děkan č. 33/2014 Opatření děkan č. 33/2014 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2014 Název: Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd Účinnost: 15. 8. 2014 V Praze

Více

Elektronické dokumenty a spisová služba

Elektronické dokumenty a spisová služba N_SAS / VŠFS / LS 2013 / PS Přednáška č. 20 Elektronické dokumenty a spisová služba Hlavní okruhy problémů: I. Novelizace AZ v roce 2009: elektronické dokumenty v legislativě SSl a ASL II. Současná SSL

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

Vnitřní předpis Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem č. 4 / 2007. Spisový a skartační řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem č. 4 / 2007. Spisový a skartační řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem č. 4 / 2007 Spisový a skartační řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem č.j.: KTÚ/10059-07/1260-2007/noj Obsah: I. Spisová služba... str. 2 13

Více

OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov

OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov Vnitřní směrnice o oběhu účetních dokladů a navazujících činností na Obecním úřadě Malá Štáhle Část I. Všeobecná ustanovení Čl. 1 Zásady, které upravují

Více

(ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3)

(ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3) Spisový řád MPSV a Skartační řád MPSV - Úvod (ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3) Přílohy k příkazu ministra č. 12/2005 Spisový řád MPSV a Skartační řád MPSV, včetně Skartačního plánu, upravují manipulaci

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 Městská část Praha 3 Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 1 Obsah: Preambule

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Tento dokument je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla Čl. 1 Rozsah platnosti Tato směrnice zahrnuje: a) Závazný předpis předsednictva Orla pro zpracování a oběh účetních dokladů v ústředí Orla k zajištění řádného

Více