Vypracoval P.Vida 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vypracoval P.Vida 2007"

Transkript

1 Vypracoval P.Vida 2007 Pekážkový bh Pekážkový bh lze charakterizovat jako technicko-sprinterskou disciplínu, tzn., že pekážková technika má stejnou dležitost jako sprinterská rychlost. Podstata souasné techniky pekážkového bhu vyplývá ze snahy piblížit pekážkový bh od startu až do cíle co nejvíce hladkému bhu, celá tra musí být probhnuta v uritém rytmu, s pesnou délkou každého kroku. Olympijskými disciplínami jsou pekážkové bhy na 110 m, 400 m, 3 km u muž a na 100 m a 400 m u žen. Do programu školního uiva je zaazen pekážkový bh na krátké vzdálenosti a rozsahu závodní dané vkové kategorie. Na 1. stupni ZŠ se vnujeme nízkým pekážkám, a to proto, že vychovávají odvahu, smysl pro rytmus,vyžadují kloubní pohyblivost, obratnost a rychlost a v upravené podob jsou prpravou k jiným disciplínám. Historie I když již poátkem 19. století lipský univerzitní profesor Werner popisuje tzv. Springlauf, bžecký závod, pi kterém závodníci peskakovali provazy upevnné na stojanech, je kolébkou pekážkových lehkoatletických bh považována Anglie. V Anglii se v 1. polovin 19. století bhaly pekážkové terénní závody pes píkopy (obdoba pekážkových závod koní). První závod se údajn bžel v roce Pekážky byly nejprve vyrobeny z proutí, pozdji ze deva. Devné byly penosné, po r se zaaly používat pekážky tvaru obráceného T pozdji ve tvaru L. Zpoátku se skákalo tém skrným zpsobem, s dopadem za pekážku do toporného postavení. Pokrokem v technice pebhu pes pekážky byl klouzavý styl, který však nepežil konec 19. století. U nás se údajn skákalo tzv. tureckým stylem. Závodník si pi pebhu pokládal nohy pod sebe zkižmo. Skuteného piblížení techniky pekážkového bhu hladkému bhu bylo dosaženo pímým vedením švihové nohy pes pekážku, o které se zasloužil Amerian nmeckého pvodu A.C. Kraenzlein. Jeho zpsob je základem dnešní techniky tzv. kroný zpsob. Kroný zpsob dosáhl vrcholného uplatnní ve ticátých letech. Posledním vývojovým stupnm je bžecký zpsob. První závody u nás byly poátkem 20. století. R Jan Karlík Karlínský dosáhl asu 17,0 s klouzavou technikou. Kroná technika se u nás rozšíila až po 1. svtové válce. Bh na 110 m pekážek je na programu OH od jejich novodobého založení. Svtový rekord 110 m p Colin Jackson (GBR) Stuttgart m p Jordanka Donkovová (BUL) Stara Zagora eský rekord 110 m p Hudec Jií VŠ Praha, Roma m p Rudová Iveta USK Praha, Namur

2 Fáze pekážkového bhu, biomechanika Vlastním úelem pekážkového bhu je probhnutí celé trati v nejkratším ase. Hlavní zásadou je bžet tak, aby vertikální horizontální výkyvy tžišt pi pebhu pekážek byly co nejmenší, let pes pekážky asov co nejkratší a rychlost pohybu vped pi dokrocích za pekážkami co nejplynulejší. Nejúinnjší bude tedy takový bh pes pekážky, pi kterém se bude dráha tžišt co nejvíce blížit dráze tžišt pi hladkém bhu. Kivka rychlosti na celé pekážkové trati má následující prbh:1.prudký vzestup rychlosti od startu k 1. pekážce; 2. další, mírnjší vzestup ke 2. pekážce; 3. stabilizace rychlosti až k pekážce; pokles rychlosti k 10. pekážce;vystupování rychlosti v dobhu od poslední pekážky do cíle. Dráha tžišt pekážkáe má za pebhu pekážky pibližn tvar paraboly. Start a nábh na 1. pekážku Požadavkem pro startovní výbh je, aby se co nejmén odchyloval od startu k hladkému bhu. V blocích je vepedu odrazová noha, je-li poet krok k 1. pekážce sudý. Nábh k první pekážce ( 13,72 m) se zdolává obvykle na 8 krok. Délka krok v nábhu na 1.pekážku postupn vzrstá, zárove se zmenšuje náklon tla. Poslední krok ped pekážkou musí být kratší než pedposlední, aby byly vytvoeny dobré podmínky pro odraz na pekážku. Odrazová noha tak dokrauje pod tžišt nebo za n; tím se zkrátí fáze dokroku a odraz tím probíhá rychleji, a tedy úinnji. Pebh pekážky a) Odraz na pekážku Každý pekážká má svou optimální vzdálenost místa odrazu od pekážky, záleží na tlesné výšce, rychlosti bhu, odrazové síle, ohebnosti a koordinaci. Pi odrazu na pekážku je dležité, aby celé tlo získalo výrazný náklon vped. Sklon tla má init vzhledem k dráze (Tošnar). Zvednutí tžišt odrazem je minimální (kolem 20 cm). Je nepímo závislé na výšce postavy a vzdálenosti odrazu od pekážky. Pekážká se musí snažit jít trupem na pekážku dopedu, nikoliv vzhru. Úhel odrazu se uvádí 45. b) Let nad pekážkou Letová fáze se vyznauje pibližn symetrickou, parabolickou dráhou tžišt. Její trvání je v rozptí 0,30-0,45 s. Osa ramenní a pánevní musí být od okamžiku odrazu až po dokrok za pekážkou udržena v rovnobžné poloze s píkou pekážky, aby si pekážká pi celém pebhu pekážky udržel dobrou rovnováhu.pedklon trupu vzhledem k horizontále dosahuje c) Stih Let na pekážku koní v okamžiku, kdy tžišt dosáhlo vrcholu ped vertikální rovinou pekážky. Když pata švihové nohy pešla pes píku, zaíná aktivní pohyb obou nohou, který

3 je vlastn pokraováním bhu. Pohyb švihové a petahové nohy musí být kompenzován jinými ástmi tla. Tyto kompenzaní pohyby lze rozdlit na vertikální ( zvednutí trupu, vyrovnávací pohyb švihové nohy dol) a horizontální (pohyb paže na stran petahové nohy vzad, vyrovnávací pohyb petahové nohy vped). d) Dokrok Hlavním požadavkem pro dokrok za pekážku je, aby pekážká nenarušil rytmus bhu, zbrzdil co nejmén postupnou rychlost,udržel si rovnovážnou bžeckou polohu. Optimální úhel dokroku je Švihová noha musí za pekážkou dokroit na špiku, švihová noha je v okamžiku dokroku v kolen zcela natažena. Trup si musí zachovat ástený pedklon, který nesmí ztratit v prbhu celé trati. V okamžiku dokroku jde petahová noha aktivn vped, aby švihem pomohla odrazové k úinnému prvnímu kroku za pekážkou. Vzdálenost místa dokroku od pekážky by mla být co nejmenší. Bh mezi pekážkami Vzdálenost mezi pekážkami se bhá na 3 kroky, je to vzdálenost asi 5,40 m. Délka prvního kroku je pibližn 1,50 m a je o 0,5 m vtší v orovnání se vzdáleností od pekážky. Druhý krok má délku pibližn 2,00 m a pi dodržení správného rytmu je tetí krok kratší o 0,10-0,15 m. Dobh do cíle Dochází k výraznému zvýšení rychlosti.v dobhu je podélná osa tla výrazn pedklonná a tžišt se pesouvá až nad místo opory (svým charakterem se pibližuje šlapavé technice bhu). Délka krok postupn narstá až do cíle.

4

5 Metodika nácviku Pekážkový bh je nejsložitjší bžeckou disciplínou. Vycházíme z osvojení si základ švihové a šlapavé techniky bhu. 1. krok : pípravná etapa - pekážkový rytmus a odraz Smyslem první etapy je zbavit žáky strachu z pekonávání pekážek urité výšky, navodit pocit radosti, když se podaí peskoit i pebhnout. Dále stabilizovat odrazovou nohu a pivykat rytmu pekážkového bhu. Prpravná cviení: Žáci z volného klusu peskakují nízké pekážky (zpoátku áry na zemi, švihadla atd.), a to v terénu nebo pekážky umlé. Pekážky se postupn zvyšují. Nezáleží na jejich vzdálenosti, není rozhodující kterou nohou se odrážejí. Pi každém odražení se musí hodn zvednout koleno švihové nohy a rychle došlapovat na švihovou nohu a okamžit pokraovat v bhu. Pekonávání pekážek s pravidelnými vzdálenostmi. Opt nezáleží na potu krok a na odrážející se noze, hlavn rychle pokraujeme dál v bhu.není rozhodující vzdálenost mezi pekážkami, ale jejich výška. Dti samy pijdou na to, že je výhodnjší odrážet se stále stejnou nohou. Až jim to jde, tak je navíc upozorníme: a te se každý odrážejte stejnou nohou. Tíkrokový rytmus. Vzdálenost mezi pekážkami ( švihadla, laviky) se upraví tak, aby je mohli na 3 kroky pekonat všichni (mžeme diferencovat družstva vyšších a menších dtí). Poítáme si: RAZ došlap za pekážku, odraz do prvního kroku, DVA odraz do druhého kroku, T I - odraz do tetího kroku, HOP odraz na pekážku. Zvyšuje se rychlost, od pomalého provedení k závodivému, zvtšuje se výška a vzdálenost pekážek. Jakmile je výška pekážek taková, že odrazová noha už nemže pímo vped, ale bokem, zane vlastní nácvik techniky. Chyby: bh po patách korekce: zdokonalovat techniku hladkého bhu, zvyšovat kloubní pohyblivost a rozvíjet dynamickou sílu v kotníku; pi bhu dbát na mírný pedklon, vzpímený bh korekce: bh po špikách ramena tlait vped, nerytmický nábh korekce:procviovat stupovaný bh, nerytmický bh mezi pekážkami korekce: vytleskávat stupovaný rytmus, peskakování píek korekce: odstranit vertikální výkyvy tžišt, zdraznit bžecký odraz. 2. krok: prprava k pechodu nízkých pekážek Prpravná a napodobivá cviení jsou velmi dležitá, cviíme je kdykoliv v prpravné ásti hodiny. Pekážkový sed:hmity pedklonmo k napjaté i pokrené noze, ze sedu pekážkového vztyk do širokého stoje rozkroného a sed na druhou stranu, ze sedu snožn kladu nohy stídav bokem do pekážkového sedu.

6 Sed skrmo, chodidla opena o sebe. Pérujeme nebo pomalu tlaíme kolena k zemi, protahujeme trup do pedklonu ke kolenm. Ve stoji na švihové noze bokem k pekážce a stopu za ní petahování pokrené odrazové nohy až do polohy tzv. bžeckého luku (opora o stnu nebo dopomoc cvience) Unožování, pednožování, zanožování, jednostranné boné rozštpy s oporou o žebiny. Provádíme tahem, nikoliv švihem. 3. krok: Osvojení si pebhu pekážky Tady nejastji používáme analyticko syntetickou metodu pi osvojování pohybové innosti. Prostedky nácviku pohybu odrazové a švihové nohy: a. Penášení odrazové konetiny nad pekážkou unožením pokrmo do polohy pednožení pokrmo s výpadem na míst. b. To stejné cviení vykonáváme v chzi a v kluse s obmnami nepárového potu mezipekážkových krok (7, 5, 3, 1) a pohybem švihové konetiny mimo pekážky. c. Imitaní cviení pohybu švihové konetiny pi doskocích a míst (rytmické krení a vytrením v kolenním kloubu) d. Opakované nakroení na pevnou pekážku ze stoje zánožného. Pi cviení zdrazujeme pohyb ostrým kolenem v první fázi a prudké vytrení konetiny ve fázi druhé. e. Penášení švihové dolní konetiny nad pekážkou se souasným poskokem na odrazové noze, která se pohybuje mimo pekážku. Zvýrazujeme pohyb konetiny ve smru bhu, švihový zpsob jeho provedení a správnou polohu trupu (mírný pedklon). f. Bh vedle pekážky s penesením švihové nohy nad pekážkou.odrazová konetina se pohybuje vedle. Žákm zdrazníme aktivní dokroení a udržení vysoké polohy tžišt za pekážkou. Cviení vykonáváme postupn v 7, 5, 3, 1-krokovém rytmu. Prostedky komplexního nácviku techniky: Chze pes pekážky s imitováním pekážkáské techniky. To stejné cviení se stídáním odrazové a švihové konetiny. Pebh pes nízké pekážky v klusu 7-, 5-3-, 1-krokovým rytmem. Chyby: Odrazová noha pechází pekážku s bércem ve svislé poloze kotníkem obrácená do smru bhu korekce: zdraznit, že koleno jde první, naklonit trup víc dopedu, odrážet se dál ped pekážkou. Odraz na pekážku výrazn pes patu korekce: Rozvoj silových schopností dolních konetin. Zmenšení úhlu odrazu pi nakroení na pekážku.zkrácení posledního kroku ped odrazem. Pekonávání mezipekážkových vzdáleností skoky korekce: Výcvik na zkrácených vzdálenostech mezi pekážkami a jejich snížení. Po zvládnutí postupn zvtšujeme rozestupy mezi pekážkami a pekážky zvyšujeme.

7 Nesprávný pomr délky krok pi bhu mezi pekážkami korekce: výcvik na snížených pekážkách s vyznaením místa jednotlivých krok. Nadmrn dlouhý a vysoký let nad pekážkou korekce: zmenšení úhlu odrazu, nahradíme devné píky elastickým materiálem (odstraujeme strach a nebezpeí zranní). Nakroení na pekážku nadmrn vystrenou švihovou nohou korekce: výcvik na nízkých pekážkách, pípravná cviení se zvýraznní pohybu ostrým kolenem. Nadmrné pokrení švihové konetiny nad pekážkou korekce: Zvýšení kloubní pohyblivosti v pedozadním smru. Zvýrazování extenze v kolenním kloubu švihovým zpsobem v prbhu nakroení. 4. krok: nácvik startu a nábhu na první pekážku Úkolem této etapy je osvojení rytmu startovního rozbhu na první pekážku. Nábh z polovysokého startu s dokroením na vyznaené místo odrazu na pekážku. Nábh z polovysokého startu s imitováním pebhu pomyslné pekážky.po zvládnutí vykonáváme cviení s pekážkou, kterou postupn zvyšujeme. Zdrazujeme zkrácení posledního kroku ped pekážkou a aktivní dokroení s tendencí zrychlení pohybu od pekážky. Po zvládnutí pebhu první pekážky postupn pidáváme další. Dodržujeme tíkrokový rytmus a procviujeme jej na 4 5 pekážkách. Nábh na první pekážku z nízkého startu. Po jeho osvojení si zvyšujeme poet pekážek na 4-5. Cviíme nejprve ve zlehených podmínkách (nižší pekážky a zkrácený nábh) Pebíhání 4-5 pekážek z nízkého startu s jejich postupným zvyšováním, prodlužováním vzdáleností mezi nimi až po pravidly urené hodnoty. Chyby: Nesprávné místo dokroku pi odraze na první pekážku korekce:výcvik nábhu po znakách, úprava postavení startovních blok, kontrola vzdálenosti od první pekážky. Nedostatené zrychlení ped a za první pekážkou korekce: nácvik správného tempa nábhu, úsilí o zrychlení pohybu po dokroku za pekážku. 5. krok: nácvik dobhu do cíle Úkolem této etapy je nauit vpadnutí do cíle. Soutž družstev nebo dvojic ve zlehených podmínkách pekážkového bhu Štafetové hry na pimené pekážkové trati. Po dokroku za poslední pekážku vedeme žáky ke snaze zvýšit rychlost zvtšením sklonu podélné osy tla. Chyby: Dobh s vypuštnou rychlostí bhu korekce: posunutí cíle prodloužením dobhu. Pedasný pedklon ped cílem korekce: provést pedklon v cíli Opoždný pedklon za cílem korekce: provést pedklon cíli. 6. krok: Pekážkový bh na zkrácené až celé trati Tíbení pekážkového rytmu od startu do cíle na zkrácené a postupn na celé trati.

8 HOD OŠTPEM Historie hodu oštpem Hod oštpem je jedna z nejstarších atletických disciplín.již pravký lovk používal oštp jako nezbytnou pomcku pi boji a lovu. Se sportovním provádním hodu oštpem se setkáváme ve starém ecku, kde byl zaazen do programu OH jako samostatná disciplína a od 18. OH ( r.708 p.n.l.) jako souást atletického ptiboje (pentathlonu). ekové házeli oštpem na dálku i na cíl, rozeznávali dvojí zpsob provádní lovecký a atletický.(oštp byl opaten poutkem uprosted) Do programu novodobých OH byl hod oštpem zaazen až v r.1908 Londýn byly vypsány dv samostatné soutže hod volným zpsobem (s držením na konci) a švédský zpsob (s držením v tžišti za vinutí). Zvítzil Švéd Lemming (svtový rekordman první pekroil hranici 50m a 60m).R.1956 Španl Erausquin hod oštpem s použitím diskaské otoky. Hod oštpem žen byl zaazen do programu OH v r.1932 ( Los Angeles). Nejúspšnjší naši reprezentanti v historii hodu oštpem : - ženy Dana Zátopková zlato OH 1952 (Helsinki), ME 1954 (Bern), 1958 (Stockholm) + držitelka svtového rekordu ( 56,67 m) Nikola Brejchová (Tomeková) 4.místo na OH Atény 2004, bronz na MS 2005 Helsinki - muži Jan Železný svtový rekordman r.1996 (Jena)- 98,48m, 3x zlato OH (1992, 1996, 2000), 3x MS (1993,1995,2001), stíbro na OH 1988, bronz na MS 1987 a 1999, ME Ptkrát pekonal svtový rekord, nejlepší atlet svta a Evropy r Aktuální svtové rekordy : muži : 98,48 m Jan Železný (R) 1996 Jena ženy : 71,70 m Osleidys Menéndezová (Kuba) 2005 Helsinky Biomechanika initelé ovlivující délku hodu oštpem : - rychlost, kterou je náiní vypuštno do vzduchu (vtší odhodové rychlosti je možno dosáhnout prodloužením dráhy, po které psobíme na oštp silou svých sval nebo psobením vtší síly v kratším ase) - optimální úhel odhodu (kolem stup, mní se s psobením vtru-proti vtru je menší než po vtru) - úhel, který svírá podélná osa oštpu s horizontální rovinou v okamžiku odhodu ( úhel položení oštpu do vzduchu musí se shodovat s úhlem odhodu co nejmenší odpor vzduchu) - rozbh (rychlejší rozbh pedstavuje vtší kinetickou energii. Dležitá je optimální rychlost, kdy oštpa dokáže zvládnout složité pohyby pi odhodu.)

9 Metodická ada nácviku techniky a popis techniky Hod oštpem je technicky nároná disciplína, kde ada složitých pohyb musí být provedena v pomrn velké rychlosti, ve správném rytmu, aby byla sladna v jeden pohybový celek. Metodická ada hodu oštpem : - analyticko syntetická metoda. Rozcviení ( zahátí organismu, speciální rozcviení svalstvo pletence ramenního, trup, kyelní kloub motivan jsou vhodné pohybové hry, soutživé hry, honiky.) Dležité : ped nácvikem upozornit na bezpenost pi manipulaci s náiním.(odstupy) 1. držení oštpu ( vinutí leží vždy v celé dlani tak, že vychází žlábkem u zápstí a palec s dalším prstem jsou zaklesnuty za konec vinutí proti sob.mén asto se používá úchop vidlikou = oštp prochází mezi ukazovákem a prostedníkem.) Nejastjší chyby : keovité držení oštpu 2. nesení oštpu + bh (rozbh) s oštpem ( chze + penos oštpu, pomalý i zrychlovaný bh s penášením oštpu do nápahu a zpt). Oštp musí být nesen tak, aby oštpai nebránil v rychlosti rozbhu. Pi uvolnném nesení paže s oštpem lehce vykyvuje vped a vzad v rytmickém souladu s pohybem nesouhlasné nohy.druhá paže pracuje normální bžeckou technikou.je používán vrchní zpsob nesení oštpu, kdy je ruka s oštpem nad ramenem vytoena dlaní k hlav pibližn ve výši tváe až ke spánku.loket je vytoen mírn vpravo stranou. Podélná osa náiní je v ose rozbhu. Nejastjší chyby : vychýlení oštpu ze smru bhu. 3. odhod z místa, z elního postavení ( ze stoje rozkroného ), z boního postavení, z 2-3 krok ( postavení nohou, oštpaský luk, možnost soutživého házení oštpem do dálky, na cíl motivan bodovat) Nejastjší chyby : pedasné zapojení pravé paže, zvednutí hrotu oštpu píliš vysoko nad hlavou, pomalá práce levé nohy. 4. peskok (zkižný krok) Nejastjší chyby : perušení pohybu pi dokroku na pravou nohu pi ukonení peskoku. 5. penosové kroky + odhod z penesení. Nejpoužívanjší je ptidobý rytmus. Nejastjší chyby : v posledních krocích ped odhodem stáí oštpa oštp z roviny hodu, není dostaten využívaná práce trupu (hází se jen paží), zpomalování ped odhodem, vychýlení stopy ze smru rozbhu. 6. vymení rozbhu. Zpravidla se umisují dv znaky první (výbhová) znaka na zaátku rozbhu, druhá (nápahová) znaka oznauje zaátek penášení oštpu do nápahu. Jako prpravná cviení k hodu oštpem jsou vhodná - hod granátem, popípad hod kriketovým míkem.

10 Metodická ada nácviku hodu granátem : 1. držení granátu 2. nesení granátu v chzi a bhu 3. penášení paže s granátem do nápahu 4. innost nohou pi penášení paže s granátem do nápahu 5. prpravná cviení pro hod z boného postavení 6. hod z boného postavení peskokem innost nohou, vedení paže 7. hod z jednoho, dvou, tí krok ( z nápahu, peskokem) 8. hod z pti krok (ptidobý rytmus) rozložen v chzi, v chzi, v bhu 9. spojení ptidobého odhodového rytmu s rozbhem v chzi, v bhu 10. vymení rozbhu 11. hod granátem z celého rozbhu Hod oštpem TP sportovc Pravidla jsou obdobná jako u nepostižených sportovc.soutží se ze speciálních vrhaských rám židlí ( tzv.koz) nebo z klasických vozík. Vrhací rámy nejsou standardizovány. Každý sportovec si jej mže pizpsobit svým potebám.maximální výška sedaky je 75 cm od zem. Kategorie : - kvadruplegici skupina F 51- F 53 - paraplegici skupina F 54 F 58 Hmotnost oštpu 600g skupina F 52 F 58 muži a ženy. Reprezentanti R : Martina Kniezková, Veronika Foltová, Rostislav Pohlmann, Martin Nmec, Aleš Kisý dosahují pravideln výborných výsledk na paralympiádách a pedstavují absolutní svtovou špiku ve svých kategoriích. V Olomouci probhlo ve dnech mistrovství R TP sportovc.

11 HOD Technika hodu: Hod oštpem a míkem jsou typicky švihové disciplíny. Odhod náiní švihovým zpsobem umožuje jeho malá váha. Odhodové pohyby mají výbušný charakter, který se výrazn zrychluje. Pohyb odhodové paže je pímoarý. Hod se adí k atletickým disciplínám, ve kterých je konený výkon závislý na technické pipravenosti. Velmi složitá technika pedpokládá vysokou úrove nervosvalové koordinace. Nejsložitjší jsou pípravné pohyby ped odhodem a pedevším vlastní odhod. Provedení takového pohybu vyžaduje velkou pohyblivost ramenních, kyelních a hlezenních kloub a pružnost pátee. Vlastní odhod závisí (krom pohybových schopností) na postupném a koordinovaném zapojení svalových systém tla od velkých a silných sval nohou a trupu až po malé skupiny s velmi rychlou kontrakcí. Rozbh, pedodhodové kroky spojené s nápahem a vlastní odhod musí být sladny v jeden pohybový celek. innost je provádna ve velké rychlosti a pesném rytmu. Ztráta rozbhové rychlosti nepízniv ovlivuje výkon. Mohutné setrvané síly získané rozbhem se naplno projeví ve fázi napínání a spuštní luku pi odhodové innosti. Hlavní pracovní zátž ve fázi odhodu nesou natahovae DK, vzpimovae a rotaní svaly trupu, bišní svaly, pletenec ramenní, natahovae pedloktí a ohybae zápstí. Pípravné pohyby ped odhodem se vyznaují protažením odhodových sval. Náhlým a prudkým zkrácením tchto sval zaíná mechanismus spuštní odhodového luku. Rozbh: Délka rozbhu je m muži, ženy o 3 m mén. Rychlost je 6-8 m/s muži, u žen je nižší. Rozbh pesn vymen. Oštpai mají 2 znaky - na zaátku rozbhu výbhovou, od bevna nápahovou. V prmru 7-11, 8-12 bžeckých krok. Záleží na tom, kterou nohou vybíhá. Rozbh se plynule zrychluje. S rostoucí rychlostí se mní délka a frekvence krok. Optimální zhruba 2 kroky ped nápahovou znakou. Ve fázi hodu se rychlost udrží. Odraz se poítá jako první doba vícedobého rytmu odhodových krok. Dokrok za znakou ve smru bhu je druhou dobou. Jako poslední se do rytmu zapoítává došlap. Rytmus: Je pi rozbhových a odhodových innostech charakteristickým znakem a srovnávacím ukazatelem. Je dán potem krok a promnami jejich délek a rychlosti. Rytmus ped odhodových a odhodových krok se vyznauje stabilními délkami rychlosti krok. asování je ovlivnno nápahovými pohyby a impulzivním krokem. Ty jsou delší než ostatní kroky. Impulsní krok je spojovací lánek mezi rozbhovou a odhodovou fázi. Spojení musí být plynulé. tykrokový ptidobý rytmus nejjednoduchší Ptikrokový šestidobý používal se v minulosti Šestikrokový sedmidobý - první krok nejdelší (nápahový) 2.,3.,4., kratší kroky, 5. delší (impulsní), 6.nejkratší (odhodový) - Každý lovk má dispozice pro uritý rytmus své chze, svého bhu. Stejn tak existují existují urité pedpoklady pro rytmus pohybu. Nápahový pohyb paže + pohyb ramene a volné paže: Zpsob provedení nápahu je vázán na rytmizaci pe odhodových krok. Nejpoužívanjší a nejjednodušší je penesení do nápahu zpsobem pímo nazad na dva kroky. Pro nápah jsou charakteristické urité znaky: - stabilní sklon oštpu, granátu (ruka v úrovni ramene) - stabilní poloha ruky = odhodová paže je uvolnn napjatá do zaátku zátahu

12 Odhodová fáze: 1. fáze napínání luku (plynulý nárust síly) 2. fáze spuštní luku (aktivní psobení na náiní intenzivní pírustek síly) Nkolik fázi odhodu: 1. úvod úchop (držení) 2. start - zaátek rozbhu 3. vlastní hod 4. vypuštní, let náiní 5. závr peskok, doznní pohybu Základní cviky: - cviky na posílení DK (depy s inkami, výpony, výpady) - cviky na posílení trupu (rotaní pohyby, otáení trupu) - cviky na posílení pletence ramenního

13 Historie Atletika (z ec.áthleon) = sportovní odvtví zahrnující bhy, skoky, vrhy a hody, sportovní chzi a víceboje. Atletika se jako sport vyvinula ze základních pirozených pohyb lovka. Tlesná cviení s atletickým obsahem provozovali píslušníci primitivních národ od nejstarších dob až po dnešek vtšinou živeln, bez pevných pravidel. Kolébkou organizované atletiky se stalo antické ecko, kde byla hlavní náplní antických olympijských her. Starovký pentatlon obsahoval : zápas, bh, skoky, hod diskem, hod oštpem. V dob feudalismu se provozovali zejména bhy, skoky a hody. Prkopníkem novodobé atletiky je Anglie. Již v 17.stol. se zde konaly závody v bhu, pedevším na dlouhé vzdálenosti. Postupn se v programu závod zaínali objevovat i technické disciplíny : skok do dálky a výšky, vrh kamenem, hod kriketovým míkem a kladivem. Atletické federace jednotlivých zemí vznikly Evropy vznikly pevážn koncem 19.stol. zejména vlivem novodobých OH. Atlet.program I.OH 1896 byl stanoven MOV, obsahoval 12 disciplín a byl uren pouze pro muže byla ustavena Mezinárodní amatérská atletická federace (IAAF) od této doby se považují svtové atletické rekordy za právoplatné a atlet.pravidla za oficiální. Pokusy o uplatnní žen se vztahují k dob ped 1. svt. válkou, organizovan se ženská atletika uplatuje až po válce byl založen Mezinárodní ženský sportovní svaz (FSFI), 1922 byly uspoádány I.ženské svtové hry v Paíži s atlet.programem. Olympijských soutží se ženy v atletice zúastnily poprvé v roce Bh je vedle chze nejpirozenjší lidský pohyb lokomoce, pi níž se stídá jednooporová a letová fáze. Jsou to podstat opakované skoky, jejichž délka a frekvence urují rychlost bhu.

14 Nízký start se v atletických soutžích používá v bzích do 400m vetn, povinn z blok.umístní blok (vzhledem ke startovní áe a sob navzájem) je vtšinou individuální podle výšky, délky konetin, odrazové síly atd. Biomechanika nízkého startu Pohyby na sebe navazující jako reakce na zvukový signál : 1. Odtržení (odraz) obou rukou a následující mohutný rozšvih paží (vedoucím lánkem jsou lokty). 2. Odraz (vytržení) zadní nohy z bloku a švih nohy ostrým kolenem vped. Finální poloha stehna je v ostrém úhlu k trupu. 3. Odraz pední (odrazové) nohy do úplného náponu, takže hlava, trup a odrazová noha až po špiku jsou v jedné pímce. Pánev (tžišt) je pi tom vytlaována co nejvíce vped. Startovní povely 1. NA MÍSTA bžci se seadí na shromažovací áe a zakleknou do blok. Koleno pední nohy by nemlo protínat rovinu paží, koleno zadní nohy spoívá na zemi. Paže jsou nataženy v šíce ramen a pi pohledu ze strany kolmo k zemi. Opíráme se prsty tak, že palce smují dovnit, ostatní prsty vn. Hlava je v prodloužení zad, která jsou mírn zakulacená. Pohled smuje dol. 2. POZOR - bžec zvedne pánev vzhru a mírn dopedu tak, aby se oky dostaly nad úrove ramen a pední noha svírala v kolen úhel stup. Paty jsou zasunuty dozadu, aby se chodidla opírala pevn o bloky. 3. START úinný výbh je podmínn max.využitím švihu paží a zadní nohy. Startovní rozbh je charakteristický uplatnním šlapavého zpsobu bhu : švihová noha dokrauje co nejaktivnji a nejrychleji za tlem, došlap je na pední ást chodidla, kroky se postupn prodlužují, jejich frekvence se nemní (nebo zrychluje), trup se velmi pozvolna napimuje (15 30m podle vysplosti bžce). Metodika nízkého startu U nejmenších využíváme nejvíce cviení a hry na posteh, rychlost reakce a obratnost. Jako prpravu vlastních start provádíme rzné akcelerace z pohybu (z bhu, z klusu, potom z chze) dbáme na zvtšený náklon tla, intenzivní práci konetin, zsílený odraz a zvýšenou frekvenci kroku. Potom provádíme akceleraci z rzných poloh a padavý start. Výbhy z rzných poloh : provádí se na signál z rzných pozic (leh na biše pipažit, sed zkižný, klek apod.). Podmínkou je snaha o max.pozornost a rychlost. Start s odporem : provádí se ve dvojicích, jeden cvienec vybíhá z polovysokého startu, druhý ho brzdí pomocí popruhu (lano,švihadlo, bunda) upevnného v pase nebo na bocích. Tím se umožní výrazný náklon a protlaení pánve vped.

15

16 ŠLAPAVÁ TECHNIKA BHU Biomechanika bhu Správná technika bhu se promítá do vyšší ekonomiky pohybu, uvolnnosti (schopnosti relaxace antagonist), plynulosti a estetiky bhu. Technika bhu je pizpsobena požadavku piblížit dráhu tžišt co nejvíce pímoarému pohybu tj.omezit jeho výchylky ve smru horizontálním (na stranu oporové nohy) i vertikálním (od nejnižšího místa, kdy tžnice prochází místem opory v momentu vertikály, k nejvyššímu místu - v kulminaním bodu letové fáze). Vtší možnosti zrychlit bh jsou ve využití frekvence. Bžecký krok je možné rozdlit na stední polohu (moment vertikály) a na ti fáze : odraz let dokrok. Moment vertikály : je východiskem k odrazu. Stojná noha je mírn pokrená na plném chodidle, tžišt bžce se nachází nad bodem opory. Druhá noha je siln ohnutá v kolen s bércem složeným pod stehnem. Paže, zhruba na stejné úrovni, jsou ohnuty v pravém úhlu, ruce lehce seveny v pst. Fáze odrazu : odrazová noha se napíná ve všech kloubech a aktivn se odráží ze špiky. Švihová noha jde ostrým kolenem vzhru a vped a stejným smrem se posunuje i bok. Dochází k bžeckému náponu, kterému íkáme bžecký luk. Fáze dokroku : zaíná mkkým došlapem na pední malíkovou ást chodidla (spíše pi krátkém bhu), na celé chodidlo nebo mírn pes patu (pi dlouhém bhu). Pi dokroku se noha mírn pokrí v kolen (amortizace) a celý cyklus se opakuje.

17 Metodická ada nácviku šlapavé techniky bhu - rychlost a reakce - rychlost a akcelerace - rychlost frekvenní - rychlostní vytrvalost 1. ukázka : u šlapavé techniky bhu není dvojitá práce kotník, vtší nákrok, vtší práce rukou, NENÍ vtší frekvence krok 2. hry zamené na rozvoj reakce a akcelerace (Na ervenou Karkulku ) 3. atletická abeceda, starty z pohybu, z rzných poloh (liftink + na signál start, padavý start ) 4. vysoký start, polovysoký start, polonízký start 5. nízký start ze startovních blok individuáln (startovní povely : svlékat, na místa, pipravit se, pozor, start) pro dti neutrální postavení blok (jedna stopa), individuáln vybíhat z blok 6. start s výstelem 7. hodnocení, oprava chyb, diagnostika, soutž Polonízký start Používá se ve štafetovém bhu na krátkých tratích u bžc, kteí pebírají štafetový kolík (mimo prvního bžce). Používanjší startovní pozice s nesouhlasnou polohou paží je vedle postavení nohou (levá u startovní áry, pravá 1,5 stopy vzad osou ve smru bhu) charakteristický vidlicovým oporem pravé ruky o zem (ped stedem tla). Hlava je otoena vzad pes levé rameno. Levá paže je ohnuta v nejzazší poloze nášvihu. Princip startovního výbhu je stejný jako u polovysokého startu.

18 Bh na dlouhé trat Polovysoký start, vysoký start Švihová technika bhu Obecn: bh na rozdíl od chze bžec ztrácí ve fázi letu kontakt se zemí. Charakterizujeme jej jako rytmickou soustavu skok. Dlení bh: - krátké trat ( do 100m, do 400m) - stední (do 2000m) - dlouhé (až do maratónského bhu,42195m) Další dlení podle místa: - na závodní dráze - mimo závodní dráhu (bhy pespolní, silniní) Historie:. od pravku lovk využíval bh pi lovu, boji. Staré ecko byl krátký bh (sprint) souást penthatlonu (ptiboje). starovké olympijské hry i dlouhé sprinty ( 2 stadiony), stední a dlouhé bhy. po zrušení antických OH (394 n. l.) upadla tato lehkoatletická disciplína.. stedovk bh pouze v lidových hrách (úpadek). novovk Anglie je kolébkou jeho sportovního pojetí jako celé lehké atletiky. Zárodek bžeckých soutží dala šlechta, která vydržovala sluhy se speciálním úkolem rychle penášet zprávy z jednoho sídla na druhý. Lordové pak sázeli mezi sebou na rychlost svých kurýr (zárodek bž. Soutží).. asem u šlechty vznikaly kroužky pstující amatérský bh, u nás v r 1880 vznikaly kluby bhoun stanovení pesných vzdáleností mistrovství Anglie uspoádány 5. OH ve Stockholmu, byl stanoven v hladkých bzích olympijský program. Vývoj bžecké techniky:. O vývoji bžecké techniky se zaalo systematicky nahlížet až po 1. sv. válce (rozbor bžecké techniky).. trenéi v USA pozornost vnovali technice bhu. Nmecko R. J. Hoke znázornil rozbor bžeckého cyklu adou kreslených obrázk léta 20. stol. Vznikalo mnoho bžeckých škol, které se lišily tréninkovými metodami ( nebo neznali biomechanické základy techniky). Teprve aplikací biomechaniky byla vysvtlena správná technika bhu a vhodný pomr mezi frekvencí a délkou kroku švihového zpsobu bhu. Šlapavý zpsob bhu prošel zvláštním vývojem. Ješt do 30let se bhalo celých 100m šlap. zps. bhu,pak se stal pouze vcí startovního rozbhu.

19 Technika startu - pvodn se startovala z pohybu - pozdji start z klidu, výstel z pistole (vysoký start, do dnes od 800m a výše) - od zaátku novodobé lehké atletiky byly hledány formy jak zrychlit výbh na krátké trat. Pešlo se na start s krátkými kolíky a nyní na start z kleku (nízký start). Biomechanika Pi bhu psobí na bžce VNJŠÍ a VNIT NÍ síly. Podle vzájemného vztahu mezi smrem pohybu tla a psobení síly rozeznáváme a) hybnou sílu (napomáhající pohybu) smr tla je shodný se smrem síly b) brzdící síla (smr síly opaný smru pohybu tla) c) neutrální s. neovlivuje rychlost v daném smru,jestliže smr síly tvoí pravý úhel se smrem pohybu tla. VNIT NÍ SÍLA vlastní síla bžce, která zpsobuje bžecký pohyb a to psobením svalových stah. Tato vnitní síla sama o sob nezpsobí lokomoci, teprve spojením vnitní síly (sv. stah) s vnjší silou (reakcí opory) vzniká hnací síla bžeckého pohybu (odraz). VNJŠÍ SÍLY- 1. reakce opory závislá na pevnosti opory a tení 2. odpor prostedí brzdící úinek )ím rychlejší bh, tím vtší odpor) - - pomocný úinek (vítr v zádech) 3. pitažlivost zemská je neutrální silou 4. odstedivá síla pi bhu v zatáce, je silou brzdící. Tžišt bžce probíhá po kivce (plochá sinusoida) a díky odrazu z 1 nohy vzniká rotaní impuls, a tím je kivka i prostorová Technika má 2 dležité složky, frekvenci a délku kroku, jejíž pomr má rozhodující vliv na rychlost bhu. ŠVIHOVÝ ZPSOB BHU úkolem je udržet rychlost bhu. Rozlišujeme 3 fáze odraz, let a dokrok. Z charakteristického znaku švihové techniky bhu tj. pružného došlápnutí švihové nohy ped tžnicí, vyplývají ostatní znaky tohoto zpsobu bhu: a) odvíjení chodidla - pi došlápnutí na pední vnjší ást chodidla se noha zhoupne nejdíve na patu a pak se znovu zvedá, až koní rychlým napnutím hlezenního kloubu (Dvojitá práce v kotníku) b) vzpímený trup s tendencí pohybu kupedu (trup tvoí s odrazovou nohou tzv. bžecký luk) c) za normálních okolností stálá délka i frekvence kroku d) uvolnní svalstva a hospodárné využití setrvanosti pohybu e) ob paže jsou pibližn ve stejné poloze, úhel pedloktí je cca 90st.

20 ROZDÍLY: MEZI ŠLAPAVOU A ŠVIHOVOU TECHNIKOU BHU Šlapavý zpsob: 1. Slouží k rozvinutí rychlosti od startu zdrazováním odrazové fáze. 2. Charakteristické je prudké došlápnutí chodidla na špiku za svislou tžnici, takže dotyk se zemí sestává pouze z fáze odrazu. 3. Na tom závisí ostatní faktory: a) chodidlo se neodvinuje bží se po špikách, b) trup je znan pedklonn, c) délka a frekvence kroku se mní, d) svaly jsou tém neustále v innosti Švihový zpsob: 1. Slouží k ekonomickému udržování vyvinuté rychlosti po celé trati využitím setrvanosti pohybu. 2. Charakteristické je mkké došlápnutí chodidla ped svislou tžnici. 3. Souvisí s tmito faktory: a) chodidlo se po došlápnutí obvinuje, b) trup je vzpímen s tendencí dopedu, c) délka kroku a jeho frekvence jsou za normálních okolností stálé, d) svaly se uvolují a využívají setrvanosti pohybu. POPIS NÁCVIKU ŠVIH. ZP. BHU (metodická ada) 1) ukázka 2) soutže honiky, soutživé hry obsahující delší vzdálenost 3) atletická abeceda 4) rovinky (rovnomrná, zrychlená,naklonná rovina nahoru a dolu, zatáka) 5) švihová technika bhu v zatáce 6) hodnocení, diagnostika, oprava chyb

REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE

REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE Posílení stabilizaních jednotek pro navrácení pátee do pvodního pirozeného zakivení. Zameno na kyfosyskoliosu. 1. Leh na zádech, celé tlo uvolnné, ruce podél tla,

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ SKOK DALEKÝ

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ SKOK DALEKÝ Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 SKOK DALEKÝ TEORETICKÉ ZNALOSTI Základy techniky Skok daleký je závodní disciplínou ve všech věkových kategoriích.

Více

Co je N-W. Technika Základní informace:

Co je N-W. Technika Základní informace: Co je N-W Nordic Walking je sportovní aktivita, která není nijak nároná jak na vybavení, as, tak aktuální kondici. Pesto má však velmi pozitivní vliv na zdraví. Cviení probíhá subjektivn ve velice nízké

Více

Běhám, běháš, běháme

Běhám, běháš, běháme metodická PŘÍLOha ČaSOPISU ČaSPV POhyB Je život 1/2008 Příloha č. 43 Běhám, běháš, běháme Bc. Antonín Morávek Grafická úprava Olga Pokorná pohyb_2_08_priloha.indd 1 19.5.2008 13:59:42 Pohyb je život www.caspv.cz

Více

Technika a její zdokonalování ve sprinterských a běžeckých disciplínách

Technika a její zdokonalování ve sprinterských a běžeckých disciplínách Specializace atletika učební text Sestavila: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Technika a její zdokonalování ve sprinterských a běžeckých disciplínách V krátkých sprintech se jedná o výkony krátkodobé, prováděné

Více

METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU HODU OŠTĚPEM

METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU HODU OŠTĚPEM Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU HODU OŠTĚPEM METODICKÝ DOPIS 2010 Vilém Figalla Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Výchozí poloha: leh pokrčmo, kolena a chodidla asi 20 cm od sebe, paže volně podél těla Průběh: přitisknout bederní páteř, aktivace přímého břišního svalů

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

VÝUKOVÉ KARTY: SPORTOVNÍ CHŮZE

VÝUKOVÉ KARTY: SPORTOVNÍ CHŮZE VÝUKOVÉ KARTY: SPORTOVNÍ CHŮZE Tato specifická atletická disciplína může být dětem přiblížena pomocí různých soutěží a hrátek. Soutěže a činnosti IAAF Dětské atletiky tuto disciplínu nezahrnují do svého

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI

TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI 1. Test č. 1 Člunkový běh 4 krát 10 m 1.1 Popis TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI K testu je třeba rovný terén, na kterém je dvěma metami vyznačen úsek o vzdálenosti mezi vnějšími okraji met v délce 10 metrů a stopky.

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Příloha Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Obecné požadavky pro správné provedení High Leg Kicků Front:

Více

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ PROTAŽENÍ Výdrž do 8 sekund Opakování 5x 1. opakování tělo zaznamená pohyb 2. opakování tělo mobilizuje svaly 3. opakování tělo začíná protahovat 4.

Více

Zpomalení a detail na kotníky. Skiping normální rychlost Zpomalení - šipka na záda, koleno, ruce společně s komentářem

Zpomalení a detail na kotníky. Skiping normální rychlost Zpomalení - šipka na záda, koleno, ruce společně s komentářem Scénář DVD atletika AT1,AT2 Menu výběr: Běžecká abeceda Švihová technika Nízký start a šlapavá technika Štafetový běh Hod míčkem Vrh koulí Skok do dálky základní technika krok Skok do výšky flop Poznámka:

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Analýza běžecké techniky

Analýza běžecké techniky Analýza běžecké techniky Obsah Základní informace... 2 Video-analýza rychlý souhrn... 3 Zdravotní anamnéza... 4 Obecný postup k odstranění chyb... 5 HLAVNÍ CHYBA Zvýšená hmotnost, nedostatečné posílení

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 MALÉ POJÍZDNÉ SKLÁDACÍ LEŠENÍ AKG 170 Výrobce: FINTES Aluminium s.r.o. Píbraz 152 378 02 Stráž nad Nežárkou NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 Tento návod musí být vždy k dispozici v míst používání lešení SESTAVOVAT

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Přemet stranou. Monika Fantová I.B. 1 z 5

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Přemet stranou. Monika Fantová I.B. 1 z 5 Přemet stranou I.B 1 z 5 Obsah práce: 1. Úvod 2. Metodika prvku 3. Záchrana, dopomoc 4. Nejčastější chyby 5. Zdroje 1. Úvod Přemet stranou neboli hvězda je základní akrobatický prvek, který patří mezi

Více

Cvičte alespoň doma! 1. Spodní část přímého břišního svalu. 1.1. Přítahy kolen k trupu

Cvičte alespoň doma! 1. Spodní část přímého břišního svalu. 1.1. Přítahy kolen k trupu Cvičte alespoň doma! Každý začátek nového roku přináší prostor pro naplňování vytčených plánů a předsevzetí, mezi něž se pravidelně řadí i cvičení pro zlepšení postavy a snížení hmotnosti, jež si častěji

Více

OBUV I ZÁKLADNÍ SOUÁSTI NIKE navrhuje a vyrábí obuv tak, aby pesn splovala požadavky vrcholových sportovc

OBUV I ZÁKLADNÍ SOUÁSTI NIKE navrhuje a vyrábí obuv tak, aby pesn splovala požadavky vrcholových sportovc OBUV I ZÁKLADNÍ SOUÁSTI NIKE navrhuje a vyrábí obuv tak, aby pesn splovala požadavky vrcholových sportovc Podešev Pilnavost Odolnost S rzným vzorkem pro poteby jednotlivých sport Mezipodešev Pohlcování

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD523 Jméno autora: Bc. Miloš Novák Třída/ročník

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

VÝUKOVÉ KARTY: SKOKY ZE DŘEPU SNOŽMO VPŘED Žabáci

VÝUKOVÉ KARTY: SKOKY ZE DŘEPU SNOŽMO VPŘED Žabáci VÝUKOVÉ KARTY: SKOKY ZE DŘEPU SNOŽMO VPŘED Žabáci Rozbor disciplíny: Skokanské disciplíny nekladou nárok pouze na sílu dolních končetin, ale také na koordinaci dolních a horních končetin, na souběžný pohyb

Více

BIOMECHANIKA SPORTU ODRAZ

BIOMECHANIKA SPORTU ODRAZ BIOMECHANIKA SPORTU ODRAZ Co je to odraz? Základní činnost, bez které by nemohly být realizovány běžné lokomoční aktivity (opakované odrazy při chůzi, běhu) Komplex multi kloubních akcí, při kterém spolupůsobí

Více

Pravidla orientaního bhu

Pravidla orientaního bhu Obsah Pravidla orientaního bhu eský svaz orientaního bhu "Sportovní estnost by mla být vedoucím principem pi interpretaci tchto Pravidel" 1. Oblast psobnosti a platnost 2. Charakteristika orientaního bhu

Více

Technika plaveckých způsobů

Technika plaveckých způsobů Technika plaveckých způsobů Kraul Díky cyklickému pohybu je to nejrychlejší a nejpřirozenější plavecký způsob. Poloha těla: tělo leží na břiše, poloha je mírně šikmá tzn. ramena jsou výše než boky. Poloha

Více

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem,

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, 1 2 Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, kterým zdraví jejich pohybového aparátu není lhostejné.

Více

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Průběh terapie Pacientka celkem absolvovala 10 fyzioterapií, kdy při první návštěvě bylo provedeno vstupní kineziologické vyšetření na jehož základě byla stanovena terapie.

Více

ŽS/16 Rozvoj koordinace

ŽS/16 Rozvoj koordinace Obsah: Nespecifická volejbalová cvičení pro rozvoj koordinačních schopností (KK 1) Specifická volejbalová cvičení pro rozvoj koordinačních schopností (KK 2) 475 Nespecifická volejbalová cvičení pro rozvoj

Více

Baterie posilovací. Regionální akademie Pardubického kraje

Baterie posilovací. Regionální akademie Pardubického kraje Baterie posilovací Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Mgr. Tomáš Hák, Radek Baťa Dis. V Pardubicích 18.11.2016 Kontakt: tomashak@seznam.cz, bata.radek@seznam.cz Tento dokument je majetkem

Více

Píkazy pro kreslení.

Píkazy pro kreslení. Píkazy pro kreslení. Tento text je psán pro AUTOCAD 2006, eskou modifikaci. V jiných verzích se proto vyskytnou odchylky. Jsou to píkazy, které umožují nakreslit jednotlivé entity v AUTOCADu. Z menu je

Více

Baterie protahovací. Regionální akademie Pardubického kraje

Baterie protahovací. Regionální akademie Pardubického kraje Baterie protahovací Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Radek Baťa Dis., Mgr. Tomáš Hák V Pardubicích 30.9.2016 Kontakt: bata.radek@seznam.cz, tomashak@seznam.cz Tento dokument je majetkem

Více

1. Sprint na 60 m (jeden pokus v jednom dni) 2. Skok do dálky z rozběhu (tři pokusy v jednom dni)

1. Sprint na 60 m (jeden pokus v jednom dni) 2. Skok do dálky z rozběhu (tři pokusy v jednom dni) 1. Sprint na 60 m Z nízkého startu, podle pravidel atletiky platných od 1. 1. 2010, startování jako ve vícebojích, tj. po prvním chybném startu musí být varováni všichni závodníci v daném běhu. Kdo zaviní

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Základní pozice

1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Základní pozice 1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Ležíme na podložce, dolní končetiny pokrčíme, chodila máme opřené o zem. Paže jsou volně podél těla. Vyšetřovaná osoba provede pomalu a plynule flexi (předklon) hlavy

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

OKRESNÍ KOLA 2014. Sprint na 60 m (jeden pokus)

OKRESNÍ KOLA 2014. Sprint na 60 m (jeden pokus) PRAVIDLA DISCIPLÍN PRAVIDLA DISCIPLÍN OKRESNÍ KOLA 2014 Sprint na 60 m Z nízkého startu, podle pravidel atletiky platných od 1.1.2010, startování jako ve vícebojích, tj. po prvním chybném startu musí být

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

12. ročník mistrovské soutěže České republiky o nejzdatnější mládež a střední školu (kvalifikační internetové kolo) PROPOZICE

12. ročník mistrovské soutěže České republiky o nejzdatnější mládež a střední školu (kvalifikační internetové kolo) PROPOZICE 12. ročník mistrovské soutěže České republiky o nejzdatnější mládež a střední školu (kvalifikační internetové kolo) PROPOZICE 1. Základní údaje o soutěži (internetové kolo) Datum konání: od 20. ledna 2015

Více

Střídavý běh dvoudobý

Střídavý běh dvoudobý Střídavý běh dvoudobý Charakteristika a popis pohybového úkonu, výběr vhodného terénu základní způsob běhu na lyžích, zásadně začít učit před nácvikem bruslení, použití pro jízdu po rovině nebo do mírného

Více

Přílohy. k 5. opravenému vydání ČHS 2013. Toto vydání příloh k paravoltižním pravidlům je platné od 1. 1. 2013

Přílohy. k 5. opravenému vydání ČHS 2013. Toto vydání příloh k paravoltižním pravidlům je platné od 1. 1. 2013 Přílohy k 5. opravenému vydání ČHS 2013 Toto vydání příloh k paravoltižním pravidlům je platné od 1. 1. 2013 (Zpracovala sekce paravoltiže České hiporehabilitační společnosti) 1. 1. 2013 Obsah Příloha

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

20. Ohyba e záp stí a prst. 29. Ohyba e ky le

20. Ohyba e záp stí a prst. 29. Ohyba e ky le Zásobník protahovacích cvik 1. Ohyba e pae 2. Natahova e pae 3. Natahova e ky le a ohyba e kolena 4. Ohyba e ky le a natahova e kolena 5. Ohyba e ky le 6. Odtahova e a zevní rotátory ky le 7. P itahova

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

I. TEST výbušná silová schopnost dolních končetin skok daleký z místa

I. TEST výbušná silová schopnost dolních končetin skok daleký z místa I. TEST výbušná silová schopnost dolních končetin skok daleký z místa Ze stoje úzce rozkročného těsně před odrazovou čarou testovaná osoba provede skok vpřed odrazem snožmo se snahou skočit co nejdále.

Více

VSTUPNÍ FYZICKÉ TESTY pro závodní skupinu mladších a starších žáků (uvedené hodnoty jsou minimální akceptovatelné po letní přípravě)

VSTUPNÍ FYZICKÉ TESTY pro závodní skupinu mladších a starších žáků (uvedené hodnoty jsou minimální akceptovatelné po letní přípravě) VSTUPNÍ FYZICKÉ TESTY pro závodní skupinu ladších a starších žáků (uvedené hodnoty jsou iniální akceptovatelné po letní přípravě) 1. Skok daleký z ísta dynaické explosivně silové schopnosti nohou 2. Člunkový

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Školení trenérů II. třídy specializace Moderní gymnastika

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Školení trenérů II. třídy specializace Moderní gymnastika ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Školení trenérů II. třídy specializace Moderní gymnastika Vazby pro povinnou sestavu se švihadlem I. kategorie KPMG Vypracovala: Martina Havelíková Odborný konzultant: Mgr. Šárka Panská

Více

K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška

K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška Karabina Mauser 98k byla základní pchotní zbraní nmecké armády ve druhé svtové válce a nejrozšíenjším typem nmecké opakovací pušky v tomto období. Ve své dob pedstavovaly

Více

4. EZY NA KUŽELÍCH 4.1. KUŽELOVÁ PLOCHA, KUŽEL

4. EZY NA KUŽELÍCH 4.1. KUŽELOVÁ PLOCHA, KUŽEL 4. EZY NA KUŽELÍCH 4.1. KUŽELOVÁ PLOCHA, KUŽEL Definice : Je dána kružnice k ležící v rovin a mimo ni bod V. Všechny pímky jdoucí bodem V a protínající kružnici k tvoí kruhovou kuželovou plochu. Tyto pímky

Více

Metodika lokomočních pohybů II. Praktické příklady. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Metodika lokomočních pohybů II. Praktické příklady. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Metodika lokomočních pohybů II. Praktické příklady Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Lezení komplexní pohyb celého těla v nízkých polohách (vzpory, sedy, lehy), který účelně zaměstnává všechny

Více

Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23)

Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23) Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23) Povinnost testování ve 22. a 40. týdnu mají oddíly se statutem SpS a SCM. Výsledky jsou zapisovány do rozeslané excelové tabulky a zasílají se emailem

Více

POPIS CVIKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO OBTÍŽNOSTI 2015

POPIS CVIKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO OBTÍŽNOSTI 2015 POPIS CVIKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO OBTÍŽNOSTI 2015 VÝKLAD PRO VOLTIŽNÍ ZÁVODY FEI 1. vydání, platné od 1. ledna 2015 Copyright 2012 Fédération Equestre Internationale Česká jezdecká federace Zátopkova 100/2

Více

POPIS CVIKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO OBTÍŽNOSTI 2015

POPIS CVIKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO OBTÍŽNOSTI 2015 POPIS CVIKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO OBTÍŽNOSTI 2015 VÝKLAD PRO VOLTIŽNÍ ZÁVODY FEI 1. vydání, platné od 1. ledna 2015 Copyright 2012 Fédération Equestre Internationale Česká jezdecká federace Zátopkova 100/2

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

PaedDr. Jitka Vinduškov katedra atletiky, UK FTVS Praha Červen 2008

PaedDr. Jitka Vinduškov katedra atletiky, UK FTVS Praha Červen 2008 Trénink a závodz vodění ve vícebojíchch PaedDr. Jitka Vinduškov ková, CSc. katedra atletiky, UK FTVS Praha Červen 2008 Cíle a úkoly Cílem vícebojav cebojařského tréninku je je dosažen ení nejlepší šího

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

PARNÍ STROJ. Petr Lukeš, Patrik Smékal. SPŠ Bruntál Kavalcova 1, Bruntál

PARNÍ STROJ. Petr Lukeš, Patrik Smékal. SPŠ Bruntál Kavalcova 1, Bruntál Stedoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací stedoškolských student na VUT PARNÍ STROJ Petr Lukeš, Patrik Smékal SPŠ Bruntál Kavalcova 1, Bruntál Parní stroj, historie, princip funkce a využití.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_TVD 531 Název školy Jméno autora Tematická oblast Předmět Ročník

Více

LETNÍ CAMP U SKOKANA II. 4 8.5.2011, HARRACHOV HC VLCI JABLONEC LEDNÍ HOKEJ ROČNÍKY 2001, 2000, 1999, 1998

LETNÍ CAMP U SKOKANA II. 4 8.5.2011, HARRACHOV HC VLCI JABLONEC LEDNÍ HOKEJ ROČNÍKY 2001, 2000, 1999, 1998 LETNÍ CAMP U SKOKANA II. 4 8.5.2011, HARRACHOV HC VLCI JABLONEC LEDNÍ HOKEJ ROČNÍKY 2001, 2000, 1999, 1998 Zpracoval: Ing. Jindřich Zeman 30.4.2011 1. DEN středa 17:00 - společný sraz v Harrachově 17:30

Více

Sada pro atletickou pfiípravku. Literatura: DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol. Didaktika školní atletiky. Praha: UK, 1992.

Sada pro atletickou pfiípravku. Literatura: DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol. Didaktika školní atletiky. Praha: UK, 1992. Český atletický svaz ve spolupráci s firmou Jipast a.s. navrhl Sadu pro atletickou přípravku, která obsahuje nářadí a náčiní využitelné v tréninku desetiletých a jedenáctiletých atletů. SADA PRO ATLETICKOU

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

Formy silového tréninku a jejich aplikace

Formy silového tréninku a jejich aplikace Formy silového tréninku a jejich aplikace 1. OB jako silově vytrvalostní sport (jeho specifika z hlediska požadavků na sílu). 2. Metody silového tréninku a jejich vliv na vytrvalostní výkon. 3. Aplikace

Více

Atletické sprinty. Teorie sportů. PhDr. Jan Cacek, Ph.D.

Atletické sprinty. Teorie sportů. PhDr. Jan Cacek, Ph.D. Atletické sprinty Teorie sportů PhDr. Jan Cacek, Ph.D. Struktura Rychlostních schopností 1) reakční rychlostní schopnost umožňuje změnit pohybový stav sportovce či segmentů jeho těla v nejkratším možném

Více

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. cvik 1 Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. Správný sed (nejen) na míči: kyčelní klouby jsou o trochu výše než klouby kolenní

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

PRSA Štěpán Matek UPOZORNĚNÍ: Toto není oficiální metodika ČSPS, ale pouze stručný výtah z metodiky a dostupných videí pro Vaši inspiraci.

PRSA Štěpán Matek UPOZORNĚNÍ: Toto není oficiální metodika ČSPS, ale pouze stručný výtah z metodiky a dostupných videí pro Vaši inspiraci. PRSA Štěpán Matek UPOZORNĚNÍ: Toto není oficiální metodika ČSPS, ale pouze stručný výtah z metodiky a dostupných videí pro Vaši inspiraci. I. CELÝ ZPŮSOB Správné provedení: https://www.youtube.com/watch?v=qgz8riy-yti

Více

NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY

NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY Metodika Mgr. Michal Schovánek kvten 2010 Newtonovy pohybové zákony patí mezi nejobtížnjší kapitoly stedoškolské mechaniky. Popisované situace jsou sice jednoduše demonstrovatelné,

Více

LETNÍ CAMP U SKOKANA II. 5 9.5.2010, HARRACHOV HC VLCI JABLONEC LEDNÍ HOKEJ

LETNÍ CAMP U SKOKANA II. 5 9.5.2010, HARRACHOV HC VLCI JABLONEC LEDNÍ HOKEJ LETNÍ CAMP U SKOKANA II. 5 9.5.2010, HARRACHOV HC VLCI JABLONEC LEDNÍ HOKEJ ROČNÍKY 2001, 2000, 1999, 1998 Zpracoval: Ing. Jindřich Zeman 2.5.2010 1. DEN středa 17:30 - společný sraz v Harrachově 18:00

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

Posouzení fyzické způsobilosti uchazeče limity pro jednotlivé kategorie

Posouzení fyzické způsobilosti uchazeče limity pro jednotlivé kategorie Posouzení fyzické způsobilosti uchazeče limity pro jednotlivé kategorie Kategorie pro posouzení fyzické způsobilosti uchazeče: - Kategorie I jedná se o celníky s nejvyššími nároky na fyzickou zdatnost,

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení Obsah: Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal (KZ 1) Kompenzační protahovací cvičení pro volejbal (KZ 2) Kompenzační posilovací cvičení pro volejbal (KZ 3) 491 Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal

Více

Vybrané kapitoly z obecné a školské ergonomie

Vybrané kapitoly z obecné a školské ergonomie Vybrané kapitoly z obecné a školské ergonomie Prof. Ing. Otakar Sláma, DrSc. Pro je ergonomie dležitá nejen pro uitele technické a informaní výchovy, ale pro každého uitele, bu již víte, nebo to poznáte

Více

Atletika pro radost_trenér žactva Trénink žactva

Atletika pro radost_trenér žactva Trénink žactva Atletika pro radost_trenér žactva Trénink žactva PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. MK ČAS Katedra atletiky FTVS UK v Praze Etapy atletické přípravy Etapa všestranné sportovní výchovy 7 11 (4-7 školka, 8-9

Více

PSANÍ VŠEMI DESETI DESETIPRSTOVÁ HMATOVÁ METODA

PSANÍ VŠEMI DESETI DESETIPRSTOVÁ HMATOVÁ METODA PSANÍ VŠEMI DESETI DESETIPRSTOVÁ HMATOVÁ METODA Zvládnutí psaní všemi deseti pro obsluhu počítače znamená hned několik výhod. Především zrychlení ovládání klávesnice, tedy komunikace s osobním počítačem.

Více

Sportovní gymnastika. Esteticko koordinační sport

Sportovní gymnastika. Esteticko koordinační sport Sportovní gymnastika Esteticko koordinační sport Předpoklady Somatotyp sportovce silný, pružný, výškově menší postava = menší pákové poměry, rychlejší rotace Psychické vlastnosti spíše extrovert; odolnost

Více

F Y Z I C K É T E S T Y

F Y Z I C K É T E S T Y M stská policie F Y Z I C K É T E S T Y Testy postihují základní pohybové schopnosti: - rychlost - obratnost - pohyblivost - sílu - vytrvalost Po adí test : Test. 1 člunkový běh 4 krát 10 metrů Test. 2

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Konstrukce a kalibrace t!íkomponentních tenzometrických aerodynamických vah

Konstrukce a kalibrace t!íkomponentních tenzometrických aerodynamických vah Konstrukce a kalibrace t!íkomponentních tenzometrických aerodynamických vah Václav Pospíšil *, Pavel Antoš, Ji!í Noži"ka Abstrakt P!ísp#vek popisuje konstrukci t!íkomponentních vah s deforma"ními "leny,

Více

Luger P.08. Luger P.08 je jedna z nejznámjších pistolí svta. V Evrop je známjší pod názvem Parabellum - Parabella.

Luger P.08. Luger P.08 je jedna z nejznámjších pistolí svta. V Evrop je známjší pod názvem Parabellum - Parabella. Luger P.08 Luger P.08 je jedna z nejznámjších pistolí svta. V Evrop je známjší pod názvem Parabellum - Parabella. Samonabíjející pistole s uzameným závrem. K odemení závru dochází po krátkém zákluzu zptnrázového

Více

DIAGNOSTIKA POHYBOVÉHO APARÁTU

DIAGNOSTIKA POHYBOVÉHO APARÁTU DIAGNOSTIKA POHYBOVÉHO APARÁTU HODNOCENÍ POSTURÁLNÍHO STEREOTYPU DLE MATHIASE Vyšetřovaný se vzpřímeně postaví, předpaží do 90 a setrvá takto 30 sekund. Jestliže se postoj podstatně nezmění, jde o správné

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK POČET OPAKOVÁNÍ 0 INTENZITA střední Lze provádět od. týdne Začněte na všech čtyřech, pak přeneste váhu vpřed, tak, aby byla téměř celá na pažích. Pokrčte a překřižte nohy.

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta strojní LOGISTIKA SKLADOVACÍ SYSTÉMY Jméno: Jií Hauzer Tída: FS S2B4 Datum:15.12.2005-1 - SKLADOVACÍ SYSTÉMY Sklad byl dlouho považován za pouhý pasivní, podízený

Více

Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ

Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ 1) ZAHŘÍVACÍ CVIČENÍ Překračování tyčí v rázném tempu. Překračování tyčí levou nohou, zpátky pravou nohou. Slalom mezi tyčemi v mírném běžeckém

Více

Nošení d tí v šátku. Facebook: Jindra03 mobil: 773 621 521

Nošení d tí v šátku. Facebook: Jindra03 mobil: 773 621 521 Nošení dtí v šátku 1 www.zdrava-strava.net Facebook:Jindra03 mobil:773621521 Skype:Bilapani03 Nošení dtí v šátku Obsah NOŠENÍ DTÍ V ŠÁTKU NA TLE... 3 ŠÁTEK... 4 AMBULANTNÍ A POSUVNÝ UZEL... 5 VHODNÝ VK

Více

The Strong Student. Úvodní informace. Disciplíny a pravidla jejích absolvování

The Strong Student. Úvodní informace. Disciplíny a pravidla jejích absolvování The Strong Student Úvodní informace Sportovní událost pod záštitou Mezinárodního studentského klubu Mendelovy univerzity za podpory Google plus poslouží zejména pro prohloubení vztahů poboček Erasmus Student

Více

Funkční hýžďové svaly

Funkční hýžďové svaly Funkční hýžďové svaly uleví od bolesti a zvýší výkon TEXT: DAGMAR MOSTECKÁ, WWW.BEBALANCED.CZ CHCETE ZVÝŠIT VÝKONNOST, PŘI BĚHU LÉPE VYPADAT A JEŠTĚ ULEVIT KYČLÍM A ZÁDŮM? PAK SE NAUČTE SPRÁVNĚ ZAPOJOVAT

Více

Metodické materiály. Motýl. Schválil: Luboš Kracík

Metodické materiály. Motýl. Schválil: Luboš Kracík ěř Metodické materiály Motýl Schválil: Luboš Kracík METODIKA PLAVECKÉHO ZPŮSOBU MOTÝL Výuku motýla zahajujeme nejdříve ve zdokonalovací plavecké výuce po zvládnutí techniky kraulu, znaku a prsou. V případě,

Více