Maturitné okruhy zo slovenského jazyka a literatúry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maturitné okruhy zo slovenského jazyka a literatúry"

Transkript

1 Maturitné okruhy zo slovenského jazyka a literatúry Literatúra 1.Staroveká literatúra rozdelenie na orientálnu a antickú literatúru, ich charakteristika, hlavní predstavitelia. Dráma v starovekej literatúre. 2. Stredoveká literatúra charakteristika, rozdelenie. Slovenská stredoveká literatúra veľkomoravské a poveľkomoravské obdobie. 3. Humanizmus a renesancia charakteristika literatúry, predstavitelia talianskej, francúzskej, španielskej, anglickej literatúry a ich hlavné diela 4. Barok charakteristika svetovej barokovej literatúry. Slovenská baroková literatúra predstavitelia, základné diela, charakteristika literatúry. 5. Klasicizmus zahraničný predstavitelia a charakteristika obdobia. Osvietenstvo a klasicizmus v slovenskej literatúre Anton Bernolák, J. I. Bajza,J. Fándly, J. Hollý, J. Kollár 6. Romantizmus- charakteristika literatúry, predstavitelia francúzskej, nemeckej, ruskej literatúry a ich diela. Slovenská romantická literatúra okolnosti jej vzniku, charakteristika literatúry, štúrovci predstavitelia a diela 7. Realizmus charakteristika literatúry, svetová lit. A jej predstavitelia a hlavné diela. Slovenská realistická literatúra charakteristika literatúry, 1.vlna slovenského realizmucharakteristika literatúry, predstavitelia, diela; 2. vlna slovenského realizmu charakteristika literatúry, predstavitelia, diela. 8. Literárna moderna charakteristika literatúry, literárne smery, predstavitelia. Slovenská literárna moderna charakteristika, predstavitelia. 1

2 9. Svetová literatúra medzi dvoma vojnami charakteristika literatúry, americká lit., anglická lit., francúzska lit., nemecká lit., ruská lit., česká lit. predstavitelia a diela 10. Slovenská literatúra medzi dvoma vojnami poézia prechodná generácia, vitalizmus, symbolizmus, proletárska poézia, nadrealizmus, katolícka moderna - charakteristika každého jedného smeru poézie, predstavitelia a ich diela. - próza- charakteristika, tretia vlna lit. realizmu, sociálno-psychologický realizmus, socialistický realizmus- charakteristika každej literatúry, predstavitelia a diela. Ornamentálna próza, Naturizmus charakteristika literatúry, predstavitelia, diela. - dráma charakteristika, predstavitelia a diela 11. Svetová literatúra po roku 1945 charakteristika, americká lit., Beat Generation, francúzska lit. ( existencionalizmus, absurdná dráma), nemecká lit., talianska lit., anglická lit., ruská lit. charakteristika a predstavitelia + diela. Vysvetliť smer - magický realizmus, postmoderna. 12. Slovenská literatúra po roku 1945 poézia v rokoch charakteristika, - poézia v rokoch charakteristika, - poézia v rokoch charakteristika, - poézia v rokoch charakteristika, predstavitelia a diela. - poézia po roku charakteristika, okolnosti, - próza v rokoch charakteristika, - próza v rokoch charakteristika, 2

3 - próza v rokoch charakteristika, - próza v rokoch charakteristika, - próza po roku charakteristika, okolnosti, predstavitelia a diela. Vysvetliť čo znamená oficiálna, samizdatová a exilová literatúra v tomto období. - dráma charakteristika, predstavitelia a diela 3

4 Slovenský jazyk 1. Jazyk a reč definície pojmov jazyk, reč, jazykoveda, funkcie jazyka, prirodzené jazyky a umelé jazyky, národný jazyk a jeho rozvrstvenie 2. Dejiny slovenského jazyka od obdobia Veľkej Moravy( 9-10.stor.), Bernolákovské obdobie, Štúrovské obdobie, Reformné obdobie, Matičné obdobie, Martinské obdobie, Obdobie Československej republiky, Súčasná spisovná slovenčina ( 40. roky dodnes) 3. Fonetika a fonológia charakteristika, klasifikácia slovenských hlások, spodobovanie, ortoepia, pravidlo o rytmickom krátení, prozodické vlastnosti reči 4. Lexikológia charakteristika, rozdelenie slovnej zásoby, vlastnosti slovnej zásoby, sémantika, synonymia, homonymia, antonymia, polysémia, viacslovné lexémy, frazeológia definícia, frazéma, rozdelenie frazémy, tvorenie slov, členenie slovnej zásoby podľa rôznych kritérií, lexikografia- definícia, slovníky 5. Morfológia morfematická stavba slova- typy morfém, gramatické kategórie, slovné druhy- charakteristika jednotlivých slovných druhov, zaradenie medzi ohybné, neohybné; plnovýznamové, neplnovýznamové. podstatné mená delenie, gramatické kategórie ( rod, číslo, pád, vzor) prídavné mená delenie, gramatické kategórie zámená delenie, gramatické kategórie číslovky delenie, gram. Kategórie slovesá delenie, slovesný vid, intencia, gramatické tvary slovies, gramatické kategórie rod, číslo, čas, spôsob, vid príslovky delenie, stupňovanie predložky delenie, vokalizácia spojky delenie častice delenie citoslovcia- delenie 4

5 6. Syntax - vetné sklady, vetné členy, jednoduché vety, súvetia podraďovacie, priraďovacie jednotlivé súvetia(charakteristika a príklad na každé), komplexný syntaktický rozbor určenie či ide o jednočlennú alebo dvojčlennú vetu, určenie postojovej modálnosti, určenie skladov, gramatické vzťahy medzi podradeným a nadradeným vetným členom, grafické znázornenie vety 7. Štylistika slohové postupy charakteristika jednotlivých slohových postupov, ich vlastnosti, štýly a žánre, v ktorých sa dané postupy nachádzajú - jazykové štýly - charakteristika štýlov, ich vlastnosti, slohové postupy, ktoré sú pre ne typické, lexikálne prostriedky, morfologické a syntaktické prostriedky daných štýlov, žánre jednotlivých štýlov 8. Zdroje informácií informačné pramene, knižnice a ich funkcie, knižnice na Slovensku, katalógy, bibliografia, citovanie, parafrázovanie 5

SYLABY Študijný odbor: spoločné stravovanie Forma štúdia : diaľková Názov predmetu : slovenský jazyk a literatúra

SYLABY Študijný odbor: spoločné stravovanie Forma štúdia : diaľková Názov predmetu : slovenský jazyk a literatúra SYLABY Študijný odbor: 6421 4 00 spoločné stravovanie Forma štúdia : diaľková Názov predmetu : slovenský jazyk a literatúra Ročník: druhý Vyučujúci: Mgr. Marta Galbáčová Počet konzultácií v školskom roku

Více

S Y L A B U S P R E D M E T U

S Y L A B U S P R E D M E T U U n i v e r z i t a P. J. Š a f á r i k a v K o š i c i a c h F i l o z o f i c k á f a k u l t a S Y L A B U S P R E D M E T U Kód KAaA- Názov: Úvod do slovenského jazyka AJ/USLJ/06 Študijný odbor: prekladateľstvo

Více

Predpísané písomné práce zo slovenského jazyka a literatúry

Predpísané písomné práce zo slovenského jazyka a literatúry Predpísané písomné práce zo slovenského jazyka a literatúry Písomné práce zo SJL pre 5. ročník Vstupný test - Opakovanie hlások podľa pravopisu - Opakovanie pravopisu i/y - Opakovanie vybraných slov vo

Více

Slovenský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk a literatúra Tematický výchovno vzdelávací plán Slovenský jazyk a literatúra Vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ dňa 0.8.2012 Ročník:

Více

6. Ortoepia, výklad pravidiel slovenskej výslovnosti (splývavá výslovnosť, výslovnosť spoluhláskových skupín...).

6. Ortoepia, výklad pravidiel slovenskej výslovnosti (splývavá výslovnosť, výslovnosť spoluhláskových skupín...). Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií Akademický rok 2011/2012 Študijný program: jazykovo-komunikačné štúdiá Študijný odbor: 2.1.27 slovenský jazyk Bakalársky stupeň štúdia Okruhy tém

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Biskupské gymnázium v Ostravě. Český jazyk a literatura Struktura profilové maturitní zkoušky, maturitní témata školní rok 2016/2017

Biskupské gymnázium v Ostravě. Český jazyk a literatura Struktura profilové maturitní zkoušky, maturitní témata školní rok 2016/2017 Český jazyk a literatura Struktura profilové maturitní zkoušky, maturitní témata školní rok 2016/2017 Biskupské gymnázium v Ostravě Struktura zkoušky Maturitní okruhy jsou složeny z části a) dějiny literatury

Více

TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA. SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 6. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH

TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA. SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 6. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH stupeň vzdelania: nižšie stredné vzdelanie ISCED 2 TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 6. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH názov predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA (SJL) ročník:

Více

Obsahový štandard ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA A PRAVOPIS. Výkonový (cieľový) štandard

Obsahový štandard ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA A PRAVOPIS. Výkonový (cieľový) štandard Ministerstvo školstva Slovenskej republiky VÝSTUPNÝ VZDELÁVACÍ ŠTANDARD PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY VSTUPNÝ VYDELÁVACÍ ŠTANDARD PRE GYMNÁZIA, STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY (zo slovenského jazyka) Vypracovala: Mgr. Renáta

Více

ku ka nakladateľstvo KATALÓG učebných pomôcok 2008/9 v katalógu nájdete 6 noviniek

ku ka nakladateľstvo KATALÓG učebných pomôcok 2008/9 v katalógu nájdete 6 noviniek ku ka nakladateľstvo 2008/9 KATALÓG učebných pomôcok v katalógu nájdete 6 noviniek Vážení obchodní priatelia! Na nasledujúcich stránkach nájdete aktuálnu ponuku učebných pomôcok nášho nakladateľstva. Okrem

Více

Návrh tematicko-výchovného plánu Slovenský jazyk pre 3. ročník Obsah jazykového učiva

Návrh tematicko-výchovného plánu Slovenský jazyk pre 3. ročník Obsah jazykového učiva Mesiac/ týždeň Názov kapitoly v učebnici Návrh tematicko-výchovného plánu Slovenský jazyk pre 3. ročník Obsah jazykového Ciele jazykového 9./1. Opakovanie poznatkov z 2. ročníka 9./2. Ustálené slovné spojenie

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Prehľad učiva 9. ročníka PREDMET TEMATICKÝ CELOK POŽADOVANÝ VÝSTUP

Prehľad učiva 9. ročníka PREDMET TEMATICKÝ CELOK POŽADOVANÝ VÝSTUP Slovenský jazyk a literatúra Prehľad učiva 9. ročníka PREDMET TEMATICKÝ CELOK POŽADOVANÝ VÝSTUP GRAMATICKÁ ČASŤ I.Zvuková stránka jazyka -správne vyslovovať a písať slová, v ktorých dochádza k spodobovaniu

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Jazyk a komunikácia SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA JAZYKOVĚ VYUČOVANIE štvrtý 4 hodiny/týţdeň 132hodín ročne 1. Charakteristika

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

Nacionalizmus. Národ, keď nájde sám seba, žiť bude! -Dr. Jozef Tisa

Nacionalizmus. Národ, keď nájde sám seba, žiť bude! -Dr. Jozef Tisa Nacionalizmus Národ, keď nájde sám seba, žiť bude! -Dr. Jozef Tisa Čo je nacionalizmus? Podstata Vznik Delenie Predstavitelia Konflikty Obsah: Čo je nacionalizmus? natio = národ (lat.) prehnané vlastenectvo;

Více

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Tematický výchovno-vzdelávací plán z jazykovej výchovy a slohového výcviku (s posilnením moderných foriem vzdelávania k rozvíjaniu kľúčových spôsobilostí a čitateľskej gramotnosti) Predmet: Slovenský jazyk

Více

ŠkVP - Slovenský jazyk pre 1. ročník ( časť - jazyk)

ŠkVP - Slovenský jazyk pre 1. ročník ( časť - jazyk) 1/ IX Schopnosť učiť sa učiť 2/ IX 3/ IX 4/ IX 5/ IX Vedieť aktívne počúvať 6/ IX 7/ IX Učenie sa ( 4 hodiny) Práca s informáciami ( 6 hodín) 8/ IX 4. Katalógy 9/ X Schopnosť cieľavedome riadiť vlastný

Více

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 766 6 ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru

Více

Tematické okruhy maturitných zadaní SJL

Tematické okruhy maturitných zadaní SJL Tematické okruhy maturitných zadaní SJL I. Literatúra 1. Literatúra staroveku orientálne literatúry: mezopotámska/sumerská Epos o Gilgamešovi; hebrejská lit. Biblia antické literatúry o grécka literatúra

Více

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Charakteristika predmetu Učebný predmet slovenský jazyk a literatúra ako súčasť vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia je zameraný na rozvoj komunikačných schopností

Více

TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 9. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH

TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 9. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 9. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH stupeň vzdelania: nižšie sekundárne vzdelanie ISCED 2 názov predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI P

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI P UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI Pedagogická fakulta Ivan Očenáš FONETIKA SO ZÁKLADMI FONOLÓGIE A MORFOLÓGIA SLOVENSKÉHO JAZYKA 2003 PaedDr. Ivan Očenáš, PhD., 2003 Recenzenti: prof. PhDr. Ján

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM CIEĽOVÉ POŽIADAVKY PRE GYMNÁZIÁ A STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM CIEĽOVÉ POŽIADAVKY PRE GYMNÁZIÁ A STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM CIEĽOVÉ POŽIADAVKY PRE GYMNÁZIÁ A STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY Oblasť: Jazyk a komunikácia Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra pre gymnáziá a SOŠ Časť: slovenský jazyk Bratislava

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. zo slovenského jazyka a slohu pre 9. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. zo slovenského jazyka a slohu pre 9. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka a slohu pre 9. ročník Počet hodín : 5 hodín týždenne ( 3 slovenský jazyk, 2 literatúra) Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre ISCED 2 Plán vypracovala:

Více

LISTOPAD Úvod do nauky o tvoření slov, PROSINEC Psaní velkých písmen

LISTOPAD Úvod do nauky o tvoření slov, PROSINEC Psaní velkých písmen (UČEBNÍ MATERIÁLY Český jazyk a stylistika Sexta A, Sexta B Libuše Kratochvílová 2 hodiny týdně Český jazyk pro 2.roč. G SPN 2005 / nov. mat. / Český jazyk pro stř. šk. SPN 2003 a další Český jazyk v kostce

Více

Neohybné slovné druhy

Neohybné slovné druhy Neohybné slovné druhy Príslovky (adverbiá) pomenúvajú príznak príznaku, t. j. vlastnosť, okolnosť deja. Podľa toho sa delia na: vlastnostné vyjadrujú príznak ako vnútornú charakteristiku deja - tvoria

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

AKO PREBIEHA ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY

AKO PREBIEHA ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY AKO PREBIEHA ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY Ústna forma internej časti MS sa realizuje pred predmetovou maturitnou komisiou zo slovenského jazyka a literatúry. Predmetová maturitná komisia

Více

Vstupná písomná práca zo slovenského jazyka pre 7. ročník

Vstupná písomná práca zo slovenského jazyka pre 7. ročník Trieda : Dátum : Meno : Počet bodov : Hodnotenie : Ukážka Prišiel november a s ním i chladné počasie. Hory okolo ich školy sa zmenili na studenosivé a jazero vyzeralo ako mrazivá oceľ. Z horných okien

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1.

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. 1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 6 OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2008 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Slovenský jazyk ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Slovenský jazyk ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Slovenský jazyk ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Slovenský jazyk ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Slovenský jazyk ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Slovenský jazyk ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

Učebné osnovy. 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne Ročník. Slovenský jazyk

Učebné osnovy. 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne Ročník. Slovenský jazyk Učebné osnovy Názov predmetu Dejepis Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne Ročník Ôsmy Škola ZŠ Branč, Nitrianska 98, Branč Kód a názov ŠkVP

Více

MATURITA Kritériá na hodnotenie písomnej formy internej časti. maturitnej skúšky

MATURITA Kritériá na hodnotenie písomnej formy internej časti. maturitnej skúšky MATURITA 2015 Kritériá na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky slovenský jazyk a literatúra maďarský jazyk a literatúra ukrajinský jazyk a literatúra slovenský jazyk a slovenská literatúra

Více

Učebné osnovy: Slovenský jazyk. Ročník: 8., Počet hodín : 5+1 hodiny týždenne, spolu 198 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Slovenský jazyk. Ročník: 8., Počet hodín : 5+1 hodiny týždenne, spolu 198 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Slovenský jazyk Ročník: 8., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 5+1 hodiny týždenne, spolu 198 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia. Učebné osnovy zo slovenského jazyka

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia. Učebné osnovy zo slovenského jazyka Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia Učebné osnovy zo slovenského jazyka Charakteristika predmetu V jazykovej časti oblasti Jazyk a komunikácia sú určujúcimi ciele rozvíjania komunikatívnych schopností

Více

ČÍTANIE hlásková analyticko-syntetická metóda

ČÍTANIE hlásková analyticko-syntetická metóda Rámcové učebné plány SLOVENSKÝ JAZYK. ročník: variant A: 97 ročne 9 týždenne ČÍTANIE hlásková analyticko-syntetická metóda Tematický celok Prípravné 8 Téma - cieľ Rozvoj komunikačných a vyjadrovacích schopností

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí. Charakteristika předmětu 2. stupně Český jazyk (ČJ) Český jazyk je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. a 7. ročníku 4 hodiny týdně, v 7.

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

OBSAH. Předmluva (Libuše Dušková) DÍL I. Rozbor fonologický

OBSAH. Předmluva (Libuše Dušková) DÍL I. Rozbor fonologický OBSAH Předmluva (Libuše Dušková) DÍL I. Rozbor fonologický Úvod Rozdělení jazykového rozboru Poměr fonologie k fonetice. Dějiny bádání Fonémy a varianty Monofonémové hodnocení hláskových komplexů Dvoufonémové

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Žák se seznámí se základními pojmy morfologie tvarosloví, ohebnost, význam slov.

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Žák se seznámí se základními pojmy morfologie tvarosloví, ohebnost, význam slov. Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

SSOS_CJL_5.13. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo a název projektu Číslo a název šablony

SSOS_CJL_5.13. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_5.13

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Cvičenia zo slovenského jazyka

Cvičenia zo slovenského jazyka Cvičenia zo slovenského jazyka Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Stupeň vzdelania ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Predmet Ročník Dotácia Jazyk a komunikácia Cvičenia zo slovenského jazyka Deviaty 1 hodina týždenne,

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Český jazyk a literatura tvoří neoddělitelnou součást všeobecného vzdělání a je základem rozvoje většiny klíčových dovedností

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 3. období 6. ročník Český jazyk pro 6.ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia (Fraus 2003) Pracovní sešit pro 6.ročník ZŠ a primu

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 8. ročník A

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 8. ročník A Základná škola, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 8. ročník A vypracovaný podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28. 8. 2008 s platnosťou

Více

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci 3 1P + 1S H 1 Z 4 4S H 1 Z

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci 3 1P + 1S H 1 Z 4 4S H 1 Z Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: AbpAN - anglický jazyk a kultúra v kombinácii - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: 2.1.35. - prekladateľstvo

Více

Test zo slovenského jazyka a literatúry

Test zo slovenského jazyka a literatúry 1.) K slovesu rozprávať napíš sloveso: a) s podobným významom b) s opačným významom 2.) Utvor zo slov zdrobneniny: a) jazero b) chlieb 3.) Podčiarkni slová, v ktorých dochádza k spodobovaniu spoluhlások:

Více

STO INŠPÍRÁCIÍ NA OPAKOVANIE A PRECVIČOVANIE UČIVA PRE DETI V 3. A 4. ROČNÍKU ZŠ

STO INŠPÍRÁCIÍ NA OPAKOVANIE A PRECVIČOVANIE UČIVA PRE DETI V 3. A 4. ROČNÍKU ZŠ STO INŠPÍRÁCIÍ NA OPAKOVANIE A PRECVIČOVANIE UČIVA PRE DETI V 3. A 4. ROČNÍKU ZŠ CD Vážená pani učiteľka, vážený pán učiteľ, vydavateľstvo INFRA Slovakia pre Vás pripravilo nové CD, na ktorom nájdete rozmanité

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 9. ročník A

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 9. ročník A Základná škola, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 9. ročník A vypracovaný podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28. 8. 2008 s platnosťou

Více

Školský vzdelávací program. Učebné osnovy

Školský vzdelávací program. Učebné osnovy Základná škola s materskou školou, Gaštanová 56, Žilina Školský vzdelávací program Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia Predmet: a literatúra /jazyk a sloh/ Ročník: 9. Názov predmetu a

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 9. ročník A

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 9. ročník A Základná škola, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 9. ročník A vypracovaný podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28. 8. 2008 s platnosťou

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. zo slovenského jazyka a slohu. pre 6. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. zo slovenského jazyka a slohu. pre 6. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka a slohu pre 6. ročník Počet hodín : 5 hodín týždenne ( 3 slovenský jazyk, 2 literatúra) Slovenský jazyk 3 hodiny týždenne Plán bol vypracovaný podľa:

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

SLOVNÍ DRUHY. Vytvořeno dne: druhů, vymezuje tři základní kritéria členění. Závěr prezentace slouží k procvičení osvojených poznatků.

SLOVNÍ DRUHY. Vytvořeno dne: druhů, vymezuje tři základní kritéria členění. Závěr prezentace slouží k procvičení osvojených poznatků. SLOVNÍ DRUHY Název materiálu: Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Téma: Jméno autora: VY_32_INOVACE_CJ2r0101 Morfologie pro 2. ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Slovní

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE Výsledky, analýzy a ďalšie smerovanie národných meraní SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE 9-2011 15. november 2011 Slovenský jazyk a literatúra T9-2011 Predmet slovenský jazyk a literatúra Národný

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Príloha č.2 Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011.Hodnotenie je súhrnnou písomnou spätnou väzbou o tom, čo žiak zvládol

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Mesiac Hod. Tematický celok Téma - Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prierez. téma. OSR, MKV, ENV OSR, MKV, 5 Klimatické zmeny - počúvanie

Mesiac Hod. Tematický celok Téma - Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prierez. téma. OSR, MKV, ENV OSR, MKV, 5 Klimatické zmeny - počúvanie Mesiac Hod. Tematický celok Téma - Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prierez. téma 1 Klimatické zmeny - slovná zásoba, 2 Klimatické zmeny - práca s textom, 3 Trpný rod - prítomný čas, 4 Trpný

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník

Výstupy z RVP Učivo Ročník Komunikační a slohová výchova 15 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace prostředky vhodnými pro danou komunikační Situaci 15 využívá znalostí

Více

NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA

NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA ČÍSLO SADY III/2 AUTOR/KA Radka Zborníková ČJL - Tvarosloví Slovní druhy číselné označení DUM NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA FORMÁT (pdf,, ) 1. Slovní druhy - přehled, opakování učiva

Více

Nové orgány na postupu

Nové orgány na postupu Nové orgány na postupu Pěstování celých orgánů z kmenových buněk je v současnosti oblíbené. Základní postup, který biologové používají, je vesměs podobný. Aby se kmenová buňka změnila ve správný buněčný

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Tematický plán: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Svobodarová ŠVP

Tematický plán: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Svobodarová ŠVP Tematický plán: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Svobodarová ŠVP Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje a příklady v textu dokládá

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 8. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 8. ročník vypracovaný podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28. 8. 2008 s platnosťou od 1. 9. 2008 a úpravou k 1. 9. 2009,

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA III.

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA III. SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA III. Názov tematického celku vrátane tém Hodi na Medzipred metové vzťahy Vzdelávacie výstupy/ obsahový štandard Metódy a prostriedky hodnotenia Kritériá hodnotenia /Výkonový

Více

TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA. SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 8. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH

TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA. SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 8. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 8. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH stupeň vzdelania: nižšie sekundárne vzdelanie ISCED 2 názov predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA (SJL) časový

Více

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník I.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. VÝZNAM SLOV

Více

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z MUZIKÁLU

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z MUZIKÁLU Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z MUZIKÁLU BRATISLAVA 2008 1. CIEĽ MATURITNEJ SKÚŠKY Muzikál ako voliteľný maturitný predmet

Více

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A SLOVENSKEJ LITERATÚRY ÚROVEŇ B

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A SLOVENSKEJ LITERATÚRY ÚROVEŇ B Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A SLOVENSKEJ LITERATÚRY ÚROVEŇ B Bratislava 2004 1. CIEĽ MATURITNEJ SKÚŠKY

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2.STUPEo

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2.STUPEo JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2.STUPEo vyučovací předmět - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 8. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH

TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 8. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 8. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH STUPEŇ VZDELANIA: NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELANIE ISCED 2 NÁZOV PREDMETU: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Více

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL)

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více