UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Milan Janata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Milan Janata"

Transkript

1 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2010 Milan Janata

2 Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra tělesné výchovy a sportu Srovnávací analýza tréninku vytrvalostních běžců různých věkových kategorií Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce: Oponent práce: Milan Janata M 7505 Vychovatelství Sociální pedagogika se zaměřením na TV a sport Mgr. Taťána Metelková, Ph. D Doc. PaedDr. Jiří Ryba, CSc. Hradec Králové 2010

3 Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Zadání diplomové práce Autor: Milan Janata Studijní program: M7505 Vychovatelství Studijní obor: Sociální pedagogika se zaměřením na tělesnou výchovu a sport Název závěrečné práce: Srovnávací analýza tréninku vytrvalostních běžců různých věkových kategorií Název závěrečné práce AJ: Comparative analysis of training long - distance runners in different categories Cíl, metody, literatura, předpoklady: Cílem diplomové práce je vypracovat analýzy tréninku běţců na dlouhé tratě různých věkových kategorií z hlediska obecných a speciálních tréninkových ukazatelů a na základě výsledků vypracovat modelový tréninkový plán pro dosaţení optimální výkonnosti. Garantující pracoviště: Katedra tělesné výchovy a sportu Vedoucí práce: Mgr. Taťána Metelková, Ph. D. Konzultant: Bc. Kamil Krunka Oponent: Doc. PaedDr. Jiří Ryba, CSc. Datum zadání závěrečné práce: Datum odevzdání závěrečné práce:

4 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci vypracoval samostatně (pod vedením vedoucího diplomové práce), uvedl všechny pouţité literární a odborné zdroje a dodrţoval zásady vědecké etiky. V Hradci Králové dne Podpis

5 Anotace JANATA, MILAN. Srovnávací analýza tréninku vytrvalostních běžců různých věkových kategorií. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, s. Diplomová práce. Obsahem této diplomové práce, zaměřené na nedílnou součást atletiky, tedy na běhy, je bliţší seznámení s tréninkem atletů specializujících se na vytrvalostní disciplíny. Srovnávací analýzou jejich tréninkových záznamů lze vyhodnotit nejvhodnější formu přípravy, a to zejména z pohledu různého stáří sportovců. Cílem práce je zjistit vliv různých tréninkových prostředků na růst výkonnosti vytrvalostních běţců různých věkových kategorií a vytvořit tak modelový tréninkový plán pro dosaţení optimální výkonnosti. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V úvodní části jsou shrnuty hlavní principy běţeckého tréninku ze současného i z historického pohledu, následuje seznámení s tréninkovými ukazateli a s jednotlivými metodami sportovní přípravy, dělení ročního tréninkového cyklu, charakteristika soutěţí, přehled běţeckých osobností a milníky z historie běhu na střední a dlouhé tratě. Praktická část je věnována rozboru tréninkových deníků s ohledem na jednotlivé tréninkové ukazatele a jejich moţný vliv na výkonnost vytrvalostních běţců různých věkových kategorií. Klíčová slova: Atletický trénink, běh, vytrvalost, tréninkový plán, roční tréninkový cyklus, tréninkové ukazatele, běţecké osobnosti

6 Annotation JANATA, MILAN. Comparative analysis of training long - distance runners in different categories. Hradec Králové: Pedagogical Fakulty, University of Hradec Králové, s. Diploma Dissertation. The content of this diploma dessertation, aimed at an integral part of athletics, cross - discipline, is closer acquaintance with the training of athletes specialized in endurance disciplines. Comparative analysis of their training records is possible evaluate the most appropriate form of training, especially from the perspective of various age of athlets. The aim of this Thesis is to determine the influence of various training resources on growth performance of endurance runners of different ages to create a model training plan for achieving optimal performance. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the introductory section is summarized the main principles of cross disciplines training of current from a historical point of view, followed by introducing of training pointers and various methods of sports training division of the annual training cycle, characteristics of events, personalities and cross - country overview of milestones in the history of cross - medium and long lines. The practical part is devoted on the analysis of training logs to the different training parameters and their possible influence on the performance of endurance runners of different ages. Keywords: Athletic training, run, endurance, training plan, training cycle of the year, training indexes, running personalities

7 Poděkování Poděkování patří zejména mé vedoucí práce Mgr. Taťáně Metelkové, Ph. D. za cenné rady a připomínky při zpracování diplomové práce. Dále bych chtěl vyjádřit poděkování všem běţcům, kteří mi poskytli materiál i své zkušenosti v rozhovorech. Byli to zejména ing. Josef Pomikálek, Bc. Kamil Krunka, Bořek Jančík, Stanislav Matys a Karel Hovorka. Díky jejich praktickým postřehům jsem se mohl hlouběji zamyslet nad danou problematikou.

8 Obsah: 1. Úvod Cíl diplomové práce Úkoly diplomové práce Rozbor pramenů Metody Historie vytrvalostního běhu Vývoj světových rekordů Významní čeští a slovenští běţci Významní světoví běţci Srovnání běţecké výkonnosti a tréninkových parametrů běţeckých legend Bliţší porovnání vybraných atletů Obecné principy tréninku Superkompenzace jako základ tréninku Roční treninkový cyklus a treninkové ukazatele Roční tréninkový cyklus Tréninkové ukazatele Pohybové schopnosti a metody rozvoje Síla Rychlost Vytrvalost Obratnost Pohyblivost Technika běhu Šlapavý a švihový způsob běhu Vytrvalostní trénink Metody běţeckého tréninku Souvislé metody Intervalové metody Kontrolní metody Typy soutěţí, věkové kategorie a běţecké tratě Věkové kategorie

9 10.2. Soutěţe republikové úrovně Soutěţe mezinárodní úrovně Regenerace Regenerační procedury Charakteristika výzkumného souboru Srovnávací analýza kategorie juniorů Způsoby regenerace Srovnávací analýza kategorie muţi do 22 let a muţi hlavní kategorie Způsoby regenerace běţců ve věku let Srovnávací analýza kategorie veteránů Způsob regenerace veteránských kategorií Diskuze Závěr Seznam literatury Seznam příloh

10 1. Úvod Pohyb je přirozenou součástí lidského ţivota. Vše okolo nás se pohybuje, a tak i člověk se od narození snaţí instinktivně přemisťovat. Právě tato touha je hlavní hnací silou, která pak mnohé z nás vede k cílenému pohybu, tedy ke sportu. Pro mnoho lidí se sport stane nedílnou součástí kaţdodenního ţivota. Někdo se jím jen odreaguje a uvolní od stresových situací, jiní touţí po úspěchu, slávě a překonávání rekordů. Všem ale přináší určitý druh proţitků, radosti, zlepšení kondice a s tím nemalou měrou souvisí i dobré zdraví. Jedním z nejpřirozenějších pohybů pro člověka je běh. Kaţdý zdravý jedinec se rozeběhne a nemusí přemýšlet nad pohyby, které vykonává. Pro tuto přirozenost je také běh jedním z nejstarších sportů na světě a tvoří také základ pro většinu atletických disciplín. V těchto disciplínách se otvírá moţnost pro soupeření, tedy závodní pojetí běhu. Výjimeční jedinci se mohou dostávat aţ na hranice lidských moţností a dosahovat světových výkonů. Takových sportovců, u kterých je snouben talent s pílí, není mnoho a jedná se o absolutní elitu. Ti ostatní bojují na hranicích svých moţností, které jsou pro kaţdého stanoveny někde jinde. Na kaţdé výkonnostní úrovni je nutný soustavný a cílený trénink. Tréninkové jednotky ve smyslu profesionálního běhu jsou velmi tvrdé a často balancují na hranici, která je pro člověka ještě snesitelná. Při špatném vedení trenérem je tato hranice překročena a lehce dojde ke zranění nebo přetrénování. Můţeme to povaţovat za pomyslnou hru s tělem, kterému je nutno naslouchat. Sestavit správný tréninkový plán není lehký úkol a jsou k tomu zapotřebí četné teoretické znalosti a praktické zkušenosti. Kaţdý jsme jedinečný, a tak nelze říci, ţe to, co působí na jednoho, bude působit i u druhého. U běhu hraje velkou roli talent, jakoţto souhrn fyzických, ale i mentálních předpokladů. Je to ale sport, u kterého talent není zcela rozhodující, a právě díky správnému a poctivému tréninku lze mnoho faktorů pozitivně ovlivnit tak, ţe ve výsledku můţe být i méně talentovaný jedinec úspěšný. Díky tomu, ţe je běh sport pro kaţdého dostupný bez velkého materiálního zajištění a s minimálními nároky na okolní prostředí, tak se často stává, ţe běţecké začátky jsou vedeny tzv. pokusem a omylem. Bez rady nebo přítomnosti trenéra nezkušení atleti zkouší, co jejich těla vydrţí, trénink je nesystematický a nerespektuje zásady adaptability - 9 -

11 organismu. To můţe vést aţ k nepříjemným pocitům z běhu a následnému ukončení sportovní kariéry. Tato diplomová práce, zaměřená na problematiku tréninkového procesu, by mohla eliminovat tyto začátečnické chyby, a tím přispět k rozšíření běţecké základny v České republice tak, jak tomu bylo v minulých dobách Cíl diplomové práce Cílem diplomové práce je s vyuţitím analýzy tréninkových ukazatelů vytvořit co nejefektivnější plán přípravy pro atlety specializující se na běhy na dlouhé tratě. Ke srovnávací analýze byly vyuţity rozbory vlastních tréninkových plánů a plánů několika oslovených atletů (vytrvalostních běţců) různých věkových kategorií. Diplomová práce by mohla odhalit chyby, kterých jsem se v přípravě dopustil a jak se jich do budoucna vyvarovat pro efektivnější trénink. Práce by mohla být inspirací k efektivnímu tréninku i pro jiné atlety Úkoly diplomové práce 1. Seznámit se s literaturou zabývající se atletickým tréninkem, speciálně pak tréninkem běhu na střední a dlouhé tratě. 2. Vytvořit přehled významných českých a světových vytrvalostních běţců s důrazem na vyuţívané tréninkové metody a dosaţené výkony na sledovaných tratích. 3. Porovnat tréninkové metody běţců na střední a dlouhé tratě v minulosti a současnosti. 4. Analyzovat a porovnat tréninkové plány vybraných vytrvalostních běţců různých věkových kategorií. 5. Na základě zjištěných výsledků vytvořit optimální tréninkový plán pro dosaţení maximální výkonnosti. 6. Doplňkové sledování času věnovaného regeneraci u atletů různé věkové kategorie

12 1.3. Rozbor pramenů Pro diplomovou práci jsem vyuţil tištěné, elektronické, ale i ústní prameny, jak současné, tak i historické. Ačkoliv se metodika tréninku stále vyvíjí, nové metody bývají v podstatě jen propracovanější obdobou metod starších. Nejnovější trendy a přístupy současných elitních atletů jsem získával hlavně z internetu, neboť je to jeden z nejaktuálnějších zdrojů. Tato data byla ale často jen útrţkovitá nebo velmi obecná, protoţe si většinou kaţdý své tréninkové principy dosti střeţí, a kdyţ uţ je publikuje, tak například aţ po skončení své aktivní kariéry. Proto bylo snaţší dozvědět se přístup k tréninku jiţ neaktivních sportovců. Podobný problém se vyskytl i při shromaţďování tréninkových ukazatelů, které slouţily jako základ pro srovnávací analýzu a následné vypracování tréninkových plánů. Atleti si v mnoha případech vedou tréninkové deníky po svém, tedy bez znalosti obecných a speciálních tréninkových ukazatelů, nebo si deník nevedou vůbec. Zejména mezi nedráhovými běţci bylo těţké najít vhodné jedince pro poskytnutí údajů. Z literárních pramenů byla pro mne velmi přínosná především díla dvojice autorů PÍSAŘÍK a LIŠKA. Jejich dvoudílná publikace programového materiálu pro vrcholový sport s názvem Běhy na střední a dlouhé tratě (1985) obsahovala kompletní shrnutí dané problematiky. Mezi další stěţejní díla patřily Základy atletického tréninku autorů CHOUTKA, DOVALIL (1984). Z novějších publikací pak kniha Běhání kolektivu autorů TVRZNÍK, SOUMAR, SOULEK (2004), která nabízí informace pro amatérského běţce bez odborných znalostí. Cenné informace jsem získal i z časopisů (např. Atletika, Běhej.com) a odborných internetových portálů. Neopomenutelným a velmi hodnotným zdrojem poznatků bylo několik rozhovorů, které jsem uskutečnil s těmi nejpovolanějšími, tedy s kolegy závodníky a trenéry. Patří mezi ně i ti, kteří se podíleli na mé přípravě jako Stanislav Matys, ing. Josef Pomikálek a ing. František Pechek. Z aktivních běţců mi poskytli rozhovor např. Kamil Krunka, Petr Pechek, Dominik Šimůnek, Karel Hovorka, Bořek Jančík, Josef Pomikálek, Stanislav Matys a Jiří Javůrek. V diplomové práci jsem vyuţil i vlastní zkušenosti

13 2. Metody V diplomové práci jsem pouţil metody srovnávací analýzy, kterou jsem aplikoval na tréninkové ukazatele běţců vytrvalců. Pouţité ukazatele odpovídají oficiálním tréninkovým ukazatelům ze vzorového tréninkového deníku atleta vydaného Českým atletickým svazem. Dále jsem přímo konfrontoval tréninkové plány zapůjčené od dotázaných atletů, se kterými jsem praktikoval rozhovor. Ten jsem vyuţil také při uskutečňování průzkumu na vyuţití regenerace běţců, který jsem zpracoval pomocí statistického vyhodnocení

14 TEORETICKÁ ČÁST 3. Historie vytrvalostního běhu Hledat první historické kořeny běţeckého sportu je velmi těţké, neboť je to pohyb vycházející z přirozenosti člověka, který byl od prvopočátku určený k přemisťování. Ve starověkém Řecku byl běh velice důleţitý v boji, nebo v případě běţeckých poslů, kteří doručovali důleţité zprávy na dlouhé vzdálenosti. Jiţ tehdy museli tito běţci provádět nějaký trénink, aby zvládli takovou zátěţ, a tak uţ tuto dobu bychom mohli povaţovat za počátek cílené sportovní činnosti. Ke sportu ovšem patří soutěţ a závod, a tak za hlavní milník povaţujeme první sportovní hry, které vznikly ve starém Řecku. V úplných počátcích běh nebyl zařazován a fyzickou (sportovní) část zastupovala pouze gymnastika (např. Panathénské hry a Pýthijské hry). První zmínka o běţecké soutěţi byla aţ na starořeckých Olympijských hrách (776 př. n. l.). Jednalo se o běh na jeden stadion měřící 192,27 metru. Později se běh prodlouţil na vzdálenost dvou stadionů tzv. diaulos, a poté dokonce na m aţ m (dolichos). Následovaly modifikace jako běh zdatnosti ve zbroji apod. Běh se ve světě začínal pomalu prosazovat a nejvíce se mu dařilo například v Anglii, kde také vznikla v roce 1866 Atletická amatérská asociace. Kvalitní běţecký sport byl ale i v Americe, kde uţ v roce 1863 dokázal Američan Deerfoote v hodinovém běhu zvládnout m. Zlomovým okamţikem pro veškerý sport, tedy i pro běh, se stal přelom 19. a 20. století, kdy roku 1896 byly po vzoru starořeckých her obnoveny Olympijské hry. Ve vytrvalostním běhu si uţil první velký okamţik slávy Spiridon Louis, kdyţ po 2 h 58 min a 50 s protnul cílovou pásku maratónu jako první. Nedokázal ho porazit ani jiţ olympijský vítěz na tratích 800 m a 1500 m Edvin Flack. Je skoro k neuvěření, ţe jen o rok později, v roce 1897 se jiţ sešlo několik nadšenců v Praze-Běchovicích k prvnímu ročníku závodu na 10 km. Poloţili tak základ nejstaršího běţeckého závodu konaného v Evropě bez přerušení. To vše byl impuls pro vznik nových tréninkových metod, které se v průběhu dalších desetiletí prudce rozvíjely. Do této doby se prioritně v tréninku rozvíjela obecná vytrvalost, i kdyţ na dobré úrovni. Přesvědčit o tom můţe například výkon Angličana Georgea z roku

15 1885, který dokázal uběhnout 12 mil ( m) pod hodinu za 59:29 min. Na kratších tratích, pro které jiţ rozvoj obecné vytrvalosti není to nejpodstatnější, nebylo dosaţeno takové výkonnosti. Převrat způsobila Finská škola (např. Nurmi v roce 1920), kdyţ její běţci začali vyuţívat prostředky rozvíjející tempovou rychlost, která později přecházela aţ k tempové vytrvalosti. Taisto Makki se v roce 1939 díky této přípravě stal prvním muţem, který zaběhl m pod 30 minut. Systém Finů však stále postrádal další důleţité prostředky, např. pro rozvoj speciálního tempa. Hned v sousední zemi, ve Švédsku, vznikla další tréninková metoda - fartlek. Skrývá se v něm ale problém se řízením intenzity, a tak byl vhodnou alternativou hlavně pro rozvoj rychlostní vytrvalosti. Úspěchy Švédů se proto dostavovaly hlavně na mílařských tratích. I československá škola významně promluvila do světových systémů tréninku, a to zásluhou Emila Zátopka. Více o tom, jak kombinoval tempovou rychlost a vytrvalost pomocí opakovaných čtyřsetmetrových úseků je nastíněno v kapitole věnované jeho osobnosti. Systém se velice rychle vyvíjel a přispěli tomu i významní trenéři, např. novozélanďan Arthur Lydiard. Byl zastáncem vysokého objemu, který se prolínal s rozvojem tempové sloţky ve specifických úsecích. Dokázal správně vyváţit sloţku objemu obecné vytrvalosti a intenzity. Rozdělil roční tréninkový cyklus do pěti skupin. V první se zaměřil na vysoký objem, který činil cca 170 km za týden, následovala intenzivní příprava v kopcích, pak přišla na řadu příprava na dráze zaměřená na speciální tempo s vyuţitím rozloţených úseků jako druhu intervalové metody. Tvrdá příprava vyvrcholila v závodním období. To trvalo nejdéle z celého tréninkového cyklu (16 týdnů). Celý cyklus končil přechodným obdobím, kdy jeho svěřenci, jinak specialisté na dráhové závody, startovali v silničních závodech a krosech. Evropský trénink se vyznačoval zejména intervalovou metodou, a tu velmi efektivně pouţíval trenér Ladislav Fišer (trenér Stanislava Jungwirtha). V ročním tréninkovém cyklu samostatně zařadil období pro testování. Prosazoval trénink speciálního tempa jako základ dalšího rozvoje. Trénink tohoto tempa plánoval do intervalů, a v závislosti na období upravoval intenzitu a délku odpočinku (meziklusu). Oproti Lydiardovi více rozvíjel speciální tempo jiţ v přípravném období

16 3.1. Vývoj světových rekordů V bězích více neţ kde jinde sledujeme dosaţené časy. Ve sportovním pojetí je to ta nejdůleţitější sloţka výkonu, ale jsou zde i ostatní faktory jako proţitky, vliv na zdraví, sociální aspekty a podobně. Časy se pečlivě sledují a evidují jako světové, národní a osobní rekordy. Do historie se tak zapsalo několik atletů, kterým se podařilo jako prvním stlačit časy pod určité magické hranice. Následující tabulky ukazují vývoj světových rekordů od běhu na m po maratón. Tab. č. 1. Vývoj světového rekordu na m muţi jméno národnost dosaţený čas / poprvé prolomení času rok Hannes Kolehmainen FIN 14:36.6 / pod 15 min 1912 Paavo Nurmi FIN 14:28.2 / pod 14:30 min 1924 Gunder Hägg SWE 13:58.2 / pod 14 min 1942 Ron Clarke AUS 13:25.8 / pod 13:30 min 1965 Said Aouita MAR 12:58.39 / pod 13 min 1987 Haile Gebrselassie ETH 12:44.39 / pod 12:45 min 1995 Daniel Komen KEN 12:39.74 / pod 12:40 min 1997 Kenenisa Bekele ETH 12:37,35 světový rekord 2004 Tab. č. 2. Vývoj světového rekordu na m muţi jméno národnost dosaţený čas / poprvé prolomení času rok Jean Bouin FRA 30:58.8 / pod 31 min 1911 Taisto Mäki FIN 29:52.6 / pod 30 min 1939 Emil Zátopek TCH 28:54.2 / pod 29 min 1954 Ron Clarke AUS 27:39.4 / pod 28 min 1965 Yobes Ondieki KEN 26:58.38 / pod 27 min 1993 Haile Gebrselassie ETH 26:43.53 / pod 26:50 min 1995 Salah Hissou MAR 26:38.08 / pod 26:40 min 1996 Paul Tergat KEN 26:27.85 / pod 26:30 min 1997 Kenenisa Bekele ETH 26:17.53 světový rekord

17 Tab. č. 3. Vývoj světového rekordu v půlmaratonu muţů jméno národnost dosaţený čas / poprvé prolomení času rok Miruts Yifter ETH 62:56 / pod 63 min 1977 Stan Mavis USA 62:16 / pod 62:30 min 1980 Herb Lindsay USA 61:47 / pod 62 min 1981 Rob de Castella AUS 61:18 / pod 61:30 min 1982 Mike Musyoki KEN 60:57 / pod 61 min 1985 Matthew Temane RSA 60:11 / pod 60:30 min 1987 Moses Tanui KEN 59:47 / pod 60 min 1993 Paul Tergat KEN 59:17 / pod 59:30 min 1998 Haile Gebrselassie ETH 58:55 / pod 59 min 2007 Zarsenay Tadesse ERI 58:23 - světový rekord 2010 Tab. č. 4. Vývoj světového rekordu maratónu muţů jméno národnost dosaţený čas / poprvé prolomení času rok Harry Green GBR 2:38:17 / pod 2:40 h 1913 Albert Michelsen USA 2:29:02 / pod 2:30 h 1925 James Peters GBR 2:18:41 / pod 2:20 h 1953 Derek Clayton AUS 2:09:37 / pod 2:10 h 1967 Derek Clayton AUS 2:08:34 / pod 2:09 h 1969 Carlos Lopes POR 2:07:12 / pod 2:08 h 1985 Belayneh Dinsamo ETH 2:06:50 / pod 2:07 h 1988 Khalid Khannouchi MAR 2:05:42 / pod 2:06 h 1999 Paul Tergat KEN 2:04:55 / pod 2:05 h 2003 Haile Gebrselassie ETH 2:03:59 - světový rekord 2008 I na středních tratích se zdolávaly časy, které dodnes znamenají pro výkonnostní atlety stěţejní zlom. U běhu na 800 metrů můţeme za tento čas povaţovat hranici dvou minut. V muţském podání ji zdolal poprvé jiţ v roce 1873 Brit ARTHUR PELHAM časem 1:59,8 min. Podobný význam má pro mílaře čas 4 minuty, který zlomil nejprve HAROLD WILSON v roce 1908 časem 3:59,8 min. Jedná se také o občana Velké Británie, a to nám můţe napovědět, na jak velmi dobrém postavení se Anglie v běţeckém světě nacházela. Později to potvrdil např. SEBASTIAN COE. Je velmi potěšitelné, ţe i Češi se zaslouţili o

18 zapsání zlomových časů. EMIL ZÁTOPEK v roce 1954 zaběhl m pod 29 minut a vylepšil světový rekord na hodnotu 28:54,2 min (pozn. ukázka tréninku na tento výkon viz. příloha č. 1). Čech STANISLAV JUNGWIRTH zase v roce 1957 stlačil čas na trati 1500 m pod 3:40 min. Cílem proběhl v čase 3:38,1 min. Historie je utvářena osobnostmi a jejich činy, proto je důleţité na ně nezapomínat. I kdyţ jsou nyní světové rekordy mnohem dál, úsilí pro jejich zdolání je do jisté míry totoţné, a proto stojí za uznání Významní čeští a slovenští běžci V této kapitole bych rád představil několik nejvýznamnějších českých a slovenských běţců, uvedl příklady jejich tréninkových metod, které je dostaly na výsluní běţeckého sportu, a porovnal osobní rekordy vzhledem k jejich přípravě. Vybral jsem vytrvalecké legendy československého běhu jakými byli například Emil Zátopek, Stanislav Hoffman, Vlastimil Zwiefelhofer, Martin Vrábel a další. Pro úplnost a zajímavou konfrontaci výkonů jsem zvolil i několik soudobých vytrvalců jako Jana Pešavu, Róberta Štefka nebo právě nastupujícího Jana Kreisingera. Do výběru jsem zařidil i dva středotraťaře: Josefa Odloţila a Stanislava Jungwirtha. Nejen proto, ţe je z historického hlediska povaţuji za neopomenutelné, ale i proto, ţe bych chtěl na jejich příkladu demonstrovat nutnost specializace a výkonnostní moţnosti vytrvalce. Zajímavé je srovnání všech běţců z pohledu vytrvalosti a rychlosti na neutrální trati m, kde se mohou často rovnocenně utkat. Emil Zátopek (* Kopřivnice Praha) Obr. č. 1. Emil Zátopek Skvělý, houţevnatý a svérázný. Přesně takový byl Emil Zátopek. Atlet, který se nezapomenutelně vepsal do historie světové atletiky. Pohyb měl rád od mala, ale k běhu a závodění ho nepřivedli rodiče, jak tomu běţně bývá, nýbrţ vychovatel ze školy. Bylo to tedy do jisté míry dílem náhody, ţe se postavil na jaře 1941 na start svého prvního závodu. Uţ zde se projevil jeho charakter a dal do toho sto procent, jako později do všeho, co dělal, a dokončil závod na skvělém 2. místě. Byl to takový impuls, ţe následující rok stál na startu opět a v cíli se mohl radovat

19 z vítězství. Na dalších (školních) závodech uţ byl tak nepřehlédnutelný, ţe mu trenér Dr. Haluza nabídl spolupráci a dal mu tak základy atletického tréninku. Zajímavostí je, ţe se oba dokonce potkávali ve startovním poli a nutno říci, ţe Emil odcházel zatím poraţen. Velmi brzy si ale tréninkové dávky začal utvářet sám, a to jiţ od roku 1943 a jeho výkonnost šla stále velmi razantně vzhůru. V tréninku mu pomáhala jeho cílevědomost a zarputilost. Někdy ovšem právě tyto vlastnosti zapříčinily výpadek, kdyţ nedoléčil zranění nebo nemoc. Byl svérázný a měl své metody. Ty se často vymykaly normálu a staly se z nich legendy. Ať uţ je to běhání v těţkých vojenských botách nebo pojídání listí na tréninku, které údajně zajistí rychlost zvířeti. Běhal i se zadrţeným dechem, aby se naučil ekonomickému dýchání. Je průkopníkem intervalové metody. V době, kdy ji začal pouţívat, ji v takovém objemu nikdo nepraktikoval, a tak se stal zakladatelem takto intenzivního pojetí. Dopracoval se aţ do závratných dávek a jeho maximalistický trénink pak byl aţ 100x400 m (150 m 200 m meziklus), nebo 20 x 200 m + 70 x 400 m + 20 x 200 m (200 m meziklus). Takový objem jiţ nešlo vměstnat do jedné tréninkové jednotky, a tak pouţíval dvě aţ tři fáze za den. Aby se mohl dostat aţ k takovému tréninku, stupňoval zátěţ během celé své kariéry. V úplných začátcích běhával 3-5 x týdně a aţ od roku 1945, kdy nastoupil na vojnu, začal trénovat více. Zde také získal ohromný základ obecné vytrvalosti, kdyţ celodenní vojenskou sluţbu (cvičení) bral jako trénink a večer ještě absolvoval atletickou přípravu. Rámec tréninku byl stále téměř stejný, začínal na 5 x 200 m + 20 x 400 m + 5 x 200 m (100 m aţ 200 m meziklus). Vše odběhal nejčastěji v lese, neboť na dráze sklízel posměšky ostatních. Na tréninku na dráze někdy absolvoval i více tréninků za sebou. Odběhl si svou jednotku, a kdyţ přišel některý z jeho kamarádů, tak se přidal. Pro jeho trénink je tedy charakteristický objem, ale také do značné míry stereotyp. Intenzita úseku vycházela z jeho maximalistické povahy, a tak se snaţil vše zvládnout co nejrychleji. Velmi tedy rozvíjel rychlostní vytrvalost. Poctivý přístup se mu během ţivota vyplatil a přinesl mu mnohé úspěchy (viz. příloha č. 2). Největší slávu si vydobyl na třech olympijských hrách, kde získal 4 zlaté medaile. Vrchol jeho slávy přišel v Helsinkách roku Paradoxně se na tuto olympiádu nemohl připravit podle svých představ, protoţe prodělal angínu. Dokázal však fenomenální hatrick, kdyţ zvítězil na m, m a posléze i v maratónu. Vše dokonce zvládl v olympijských rekordech. Kromě rekordů olympijských, překonával i světové, a to se mu podařilo dokonce osmnáctkrát. Některé z nich dosáhl na jeho oblíbeném stadionu

20 v Houšťce u Staré Boleslavi, kde vytvořil dodnes na tehdejší dobu neuvěřitelný rekord m v hodinovce. Velikost této sportovní legendy potvrzují i mnohá ocenění. Některé získal ještě v průběhu aktivní kariéry, jako například Nejlepší sportovec světa z let 1951 a Další přišly aţ v průběhu nadcházejících desetiletí. Vzpomeňme Cenu Pierra de Coubertaine v roce 1975 nebo jeho vyhlášení Nejlepším českým atletem 20. století (1997). Na sklonku ţivota v roce 1999 byl také vyhodnocen Nejlepším olympionikem ČR. Seznam jeho sportovních úspěchů je uveden v příloze č. 2. Emil Zátopek zemřel 22. listopadu 2000 v Praze. Místem posledního odpočinku se mu stal Valašský Slavín v roţnovském skanzenu. (http://www.atletickytrenink.cz/slavni_atleti/zatopek.php, ) Tab. č. 5. Osobní rekordy Emila Zátopka disciplína 100m 400m 800m 1500m 3000m 5000m 10000m mar. čas 12,0 53,7 1:58,7 3:52,8 8:07,8 13:57,2 28:54,2 2:23:03 Stanislav Jungwirth (* Prachatice ) Obr. č. 2. Stanislav Jungwirth Stanislav Jungwirth byl atletem světové špičky, ale bohuţel se mu nepodařilo prosadit se v olympijské soutěţi. Ačkoliv zaběhl dva světové rekordy, je v české historii trochu ve stínu Odloţila a Zátopka. Zajímavostí je, ţe stejně jako Odloţil, zaběhl 4:30 min na 1500 m téměř bez přípravy. Oproti Odloţilovi se později v přípravě ubíral zcela jinou cestou: s minimálním objemem byl jeho trénink postaven hlavně na nesmírné kvalitě. S objemem, který běhal Odloţil za týden, si vystačil na měsíc. Například na světový rekord na m 2:21,2 min běhal 110 aţ 160 km měsíčně. Po bronzovém úspěchu na ME v Bernu zvýšil v olympijské sezóně objem, ale doběhl jen na 6. místě. Radoval se opět za rok po olympiádě, kdy znovu zaběhl světový rekord, tentokrát na m (3:38,1 min)

21 Tab. č. 6. Osobní rekordy Stanislava Jungwirta disciplína 100 m 400 m 800 m m m m m čas ,4 1:47,5 2:19,1 3:38,1 5:10,8 8:02,8 Josef Odložil (* Zlín Domašov) Obr. č. 3. Josef Odloţil Josef Odloţil byl výborný a bezesporu velmi talentovaný atlet a později skvělý trenér například Jana Kubisty, drţitele českého rekordu na m. V mládí získal základy vytrvalosti v Jesenických horách, kdyţ musel denně do školy a zpět urazil během nebo chůzí 8 km. Zde začínal i na lyţích. V olympijském roce 1960 časem 1:49,4 min nesplnil kvalifikační limit o dvě desetiny. Před další olympiádou trénoval naplno a dosahoval okolo 180 km týdně! Tvrdým tréninkem získal stříbrnou medaili v čase 3:39,6 min! Rok na to zaběhl světový rekord na m časem 5:01,1 min. Jeho ţivot skončil za dosti nejasných okolností. Kdyţ se po návratu z ciziny o svém synovi dozvěděl, ţe neodmaturoval, chtěl se s ním sejít a nabídnout mu pomoc. Toto setkání se mu stalo osudným. Od svého syna dostal jedinou ránu, ránu od člověka, který provozoval 7 let bojové sporty. Ránu, po níţ následovalo 35 dní hlubokého bezvědomí a pak uţ jen smrt. ( ) Tab. č. 7. Osobní rekordy Josefa Odloţila disciplína 100 m 400 m 800 m m m m m čas 11,5 49,0 1:48,2 2:18,6 3:37,6 5:01,1 8:10,2 Stanislav Hoffman (* Praha) K atletice se dostal přes sportovní gymnastiku, se kterou začínal. Své první atletické zkušenosti získával v Litvínově pod vedením pana Joška. S narůstající výkonností se dostal do privilegované Dukly, kde se ho chopil trenér Zvolenský. Mezi jeho nejvýznamnější medaile patří bronz, který získal na m za Josefem Odloţilem na Evropských halových hrách 1967, ale vytrvalci si ho pomatují zejména jako mistra české republiky na

22 5 000 m (1971), m (1974, 1975) a v silničním běhu na 10 km Běchovice Praha, kde slavil vítězství hned čtyřikrát. Dobré je také vzpomenout jeho české rekordy na m (7:54,8 min, 1969 a 7:50,8 min, 1972), na m (13:42,0 min, 1970 a 13:28,2 min, 1974). I na m byl drţitelem českého rekordu v roce 1974 časem 28:21,2 min. Tab. č. 8. Osobní rekordy Stanislava Hoffmana disciplína 100 m 400 m 800 m m m m m čas :49,4 3:39,1 7:50,8 13:28,2 28:21,8 Vlastimil Zwiefelhofer (* Klatovy) Zapsal se do dějin české atletiky především jako skvělý krosař (7 titulů mistra ČR) a jeho 6. místo z MS v krosu (1979) je dosud nejlepším výsledkem českých barev na takové akci. Do nedávna dokonce drţel skvělý traťový rekord v Praze Běchovicích 28:35,2 min z roku 1975, kdy jen těsně finišoval se Stanislavem Hoffmanem a v cíli je dělilo neuvěřitelných osm desetin vteřiny. Na jeho překonání musel být pozván keňský běţec Laban Chege, který ho v roce 1996 nakonec vylepšil o 2,2 s. Ale to, ţe rekord obstál 21let, hovoří samo za sebe. Na tomto závodě se mu celkově dařilo, potvrzují to jeho čtyři vítězství (KORBEL, 2008, s. 23). Tab. č. 9. Osobní rekordy Vlastimila Zwiefelhofera disciplína 800 m 1500 m 2000 m 3000 m 3 km přek m m mar. čas 1:52,2 3:45,0 5:08,0 8:02,2 8:38,6 13:43,4 28:27,2 2:14:19 Stanislav Tábor (* Klatovy) Jeho sportovní začátky provázel hokej, poté se naplno projevily vlohy pro atletiku. V Sušicích ho vedl trenér Suchý a od kratších tratí se postupně dostal aţ k vytrvaleckým. V jeho drţení je několik československých titulů na tratích od m po m, včetně krosu. V současné době se stále okolo sportu pohybuje, nyní jiţ však jako uznávaný masér a fyzioterapeut

Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar. Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2

Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar. Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2 Název: Autor: Běhání (+ DVD) Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar Formát: 16x24 cm, 248 stran Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2 Anotace Kniha, doplněná DVD, poradí s technikou a nastavením

Více

KONDICE. Půlmaraton, závod pro všechny nejen běžce specialisty

KONDICE. Půlmaraton, závod pro všechny nejen běžce specialisty Půlmaraton, závod pro všechny nejen běžce specialisty 38 PŮLMARATON. JIŽ TA PŮLKA V NÁZVU MŮŽE PRO MNOHÉ BĚŽCE ZNAMENAT MÉNĚ VÝZNAMNOU VZDÁLENOST. PŘESTO ZÁVOD NA 21 097,5 METRU LÁKÁ SPOUSTU VYTRVALCŮ.

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Sport

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Sport Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Sport Jméno a příjmení: Andrea Vašková Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Jan Froněk Datum odevzdání: 31. 03. 2014 ČESTNÉ

Více

Fyzické testy žactva v orientačním běhu

Fyzické testy žactva v orientačním běhu Fyzické testy žactva v orientačním běhu Bc. Marcela Kubíčková 1. Úvod Součástí společné přípravy talentovaného žactva východočeské oblasti jsou každoroční motorické testy, které jsou prováděny za účelem

Více

ANALÝZA VÝKONNOSTI BĚHU NA 48 HODIN V HALE

ANALÝZA VÝKONNOSTI BĚHU NA 48 HODIN V HALE ANALÝZA VÝKONNOSTI BĚHU NA 48 HODIN V HALE Josef MICHÁLEK - Jan CACEK - Zuzana HLAVOŇOVÁ - Jiří ŠMITÁK FSpS MU Brno, Česká republika Klíčové slova : ultramaraton, rychlost běhu, srdeční frekvence RESUMÉ

Více

PROFIL MANAŽERA ( aktualizováno 31.12.2014 )

PROFIL MANAŽERA ( aktualizováno 31.12.2014 ) PROFIL MANAŽERA ( aktualizováno 31.12.2014 ) Manažerem sportovního klubu SC MARATHON PLZEŇ je zakladatel klubu Ing.Vlastimil ŠROUBEK ( nar. 21.8.1961 ), který po několikaleté přestávce začal po roce 2000

Více

Když nemůžeš, tak přidej!

Když nemůžeš, tak přidej! CÍLOVÁ SKUPINA Běhám pravidelně a rád bych se připravil na svůj nejlepší výkon. MŮJ CÍL Uběhnout trasu 7 km na City Cross Run & Walk Česká Lípa v cílovém čase 25-39 minut. JAK NA TO? Ve spolupráci s generálním

Více

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti základní definice ZATÍŽENÍ záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti (v úrovni dovedností, schopností

Více

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání I.) REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO JUNIORŮ Projekt přípravy reprezentačního družstva juniorů na rok 2010-2011 je směřován k úspěšné reprezentaci České republiky na hlavních soutěžích MEJ Bělehrad Srbsko, MSJ Lima

Více

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku 001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku Překlad z nové norské knížky Vytrvalost, vydanou norským olympijským výborem pro vrcholové sportovce a trenéry. Správné naplánování a realizace tréninku

Více

Noví laureáti Síně slávy Unie profesionálních trenérů UPT

Noví laureáti Síně slávy Unie profesionálních trenérů UPT Noví laureáti Síně slávy Unie profesionálních trenérů UPT Pavel Doležel Narozen: 30. listopadu 1940 Sport: cyklistika ZÁVODNÍK: vítěz dvou etap Závodu míru, kde skončil v roce 1965 celkově druhý, vítěz

Více

Legendární Bohumil Váňa

Legendární Bohumil Váňa Devětadvaceti zlatými medailemi z mistrovství světa a Bohumilem Váňou, druhým nejúspěšnějším hráčem celé historie světového stolního tenisu, se může mimo jiné pochlubit československý, respektive český

Více

Jan Pecha Josef Dovalil Jiří Suchý

Jan Pecha Josef Dovalil Jiří Suchý Jan Pecha Josef Dovalil Jiří Suchý Význam soutěžní úspěšnosti ve výkonnostním vývoji tenistů KAROLINUM Obálka Význam soutěžní úspěšnosti ve výkonnostním vývoji tenistů Jan Pecha Josef Dovalil Jiří Suchý

Více

TRÉNINK FOTO: RUNCZECH

TRÉNINK FOTO: RUNCZECH FOTO: RUNCZECH 52 JAN PEŠAVA Rodák z Jablonce nad Nisou je držitelem českého rekordu v běhu na 10 000 metrů, v roce 1998 tuto trať zaběhl za 27:47,90! Také na silnici uměl desítku pod 29 minut a půlmaraton

Více

Zlatý maraton Emila Zátopka 27.7.2012

Zlatý maraton Emila Zátopka 27.7.2012 ZÁTOPKŮV ZLATÝ TÝDEN ROZPIS závodu na maraton Pořadatel : SC MARATHON PLZEŇ ve spolupráci s Centrem sportu MV a Atletickým oddílem PSK OLYMP Praha Datum a místo : 27.července 2012, areál Centra sportu

Více

Memoriál Bedřicha Šupčíka 2012 XVIII. ročník

Memoriál Bedřicha Šupčíka 2012 XVIII. ročník Memoriál Bedřicha Šupčíka 2012 XVIII. ročník Letošní sezónu se nejstarší šplhačský závod konal netradičně 8. května, tradičně v příbramské Sokolovně. Pozměněný termín byl zvolen kvůli sladění závodu s

Více

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ ATLETIKA Vítáme Vás na Sportovním gymnáziu Pardubice. Říká se, že atletika je královnou sportů a je tomu skutečně tak. Je v ní takový rozsah disciplín, že se v ní mohou úspěšně uplatnit jedinci menšího

Více

Remerx Merida Team Kolín.

Remerx Merida Team Kolín. Remerx Merida Team Kolín Shrnutí sezóny 2013 Závodníci Remerx-Merida Teamu Kolín se opět výrazně prosadili na vrcholných domácích soutěžích, za poslední rok získali 18 medailí z MČR ve všech cyklistických

Více

Jedinou puškařkou je stále Tereza Bursíková z SSK Sporck Stará Lysá. Se svou vojenskou perkusní

Jedinou puškařkou je stále Tereza Bursíková z SSK Sporck Stará Lysá. Se svou vojenskou perkusní Česká střelecká liga z předovek pro rok 2016 ve sportovní střelbě z perkusních revolverů, perkusních, křesadlových a doutnákových pistolí a pušek včetně perkusních brokovnic, organizovaná Českým střeleckým

Více

Český svaz plaveckých sportů Zátopkova 100/2 PS 40 Praha tel: fax: IČ:

Český svaz plaveckých sportů Zátopkova 100/2 PS 40 Praha tel: fax: IČ: 1. Reprezentační družstvo mladších juniorů Projekt přípravy reprezentačního družstva mladších juniorů na sezónu 2017 18 vychází z aktuálních podmínek v českém plavání. Cílem tohoto projektu je vytvořit

Více

Úspěch mentálně postižených sportovců. aneb. III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011

Úspěch mentálně postižených sportovců. aneb. III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011 Úspěch mentálně postižených sportovců aneb III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011 Myslím, že málokdo z nás zaznamenal, že se konaly Světové letní speciální olympijské hry. Ve stínu moha

Více

Profil jezdce. 1.Adam Lacko

Profil jezdce. 1.Adam Lacko Adam Lacko 1.Adam Lacko Profil jezdce Datum narození: 24. září 1984 Místo narození: Čeladná, Česká Republika Národnost: česká Váha: 85 kg Výška: 186 cm Povolání: závodní jezdec První start: 1994, motokáry

Více

Formy silového tréninku a jejich aplikace

Formy silového tréninku a jejich aplikace Formy silového tréninku a jejich aplikace 1. OB jako silově vytrvalostní sport (jeho specifika z hlediska požadavků na sílu). 2. Metody silového tréninku a jejich vliv na vytrvalostní výkon. 3. Aplikace

Více

Název: Oběhová a dýchací soustava

Název: Oběhová a dýchací soustava Název: Oběhová a dýchací soustava Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3.

Více

Výroční zpráva a zhodnocení sezony 2010

Výroční zpráva a zhodnocení sezony 2010 Výroční zpráva a zhodnocení sezony 2010 Vážení sportovní přátelé, Dovolte mi, abych ve stručnosti zhodnotil uplynulou soutěžní sezonu, která pro nás opět byla velmi úspěšná. Hlavně díky Vaší podpoře dosáhla

Více

Hodnocení STM za 2. pololetí roku 2014

Hodnocení STM za 2. pololetí roku 2014 Hodnocení STM za 2. pololetí roku 2014 V souladu se schválenou koncepcí STM podporoval ČSMP ve 2. polovině letošního roku celkem dvanáct sportovních center a středisek. Po posledním pohárovém závodě ve

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Počet obyvatel České republiky se v průběhu roku 214, po úbytku v předchozím roce, opět zvýšil. Ve věkovém složení přibylo dětí a zejména seniorů. Populace dále

Více

Zdolejte jarní maraton

Zdolejte jarní maraton Zdolejte jarní maraton pod čtyři hodiny TEXT: JAN KERVITCER HODLÁTE NA JAŘE ZABĚHNOUT MARATON V ČASE POD ČTYŘI HODINY? POKUD PRAVIDELNĚ BĚHÁTE NEBO DĚLÁTE JINÉ VYTRVALOSTNÍ SPORTY, NENÍ TENTO CÍL NEDOSAŽITELNÝ.

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

TRÉNINK úvod, obecné principy, trocha filosofie. Marek Cahel Školení T , Zderaz Školení T3 - Vracov,

TRÉNINK úvod, obecné principy, trocha filosofie. Marek Cahel Školení T , Zderaz Školení T3 - Vracov, TRÉNINK úvod, obecné principy, trocha filosofie Marek Cahel Školení T2-19. 2. 2016, Zderaz Školení T3 - Vracov, 28. - 30. 10. 2016 Faktory výkonu v OB Fyzické/fyziologické - vytrvalost, rychlost, síla,

Více

Jak na sprint? Lehký návod, co je možné zlepšit ve vaší přípravě

Jak na sprint? Lehký návod, co je možné zlepšit ve vaší přípravě Jak na sprint? Lehký návod, co je možné zlepšit ve vaší přípravě Výhody sprintu Nezáleží na zemi, kde se JMS pořádá => disciplína, na kterou se dá nejlépe připravit viz dlouhodobé výsledky nejen na JMS,

Více

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Studijní rok: 2011/12 Studijní obor, ročník: navazující Mgr. Počet hodin: 12/12 Vyučující: Doc. PaedDr. M. Lehnert, Dr. Cíl vyučovacího předmětu: prohloubit

Více

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více

SEMINÁŘ ČSLH PRO TRENÉRY SCM ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE. téma přednášky: CELOROČNÍ TRÉNINK HOKEJOVÉHO BRUSLENÍ (JIŘÍ RYŢUK)

SEMINÁŘ ČSLH PRO TRENÉRY SCM ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE. téma přednášky: CELOROČNÍ TRÉNINK HOKEJOVÉHO BRUSLENÍ (JIŘÍ RYŢUK) ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE SEMINÁŘ ČSLH PRO TRENÉRY SCM PRAHA - O2 ARENA - 27.04.2011 téma přednášky: CELOROČNÍ TRÉNINK HOKEJOVÉHO BRUSLENÍ (JIŘÍ RYŢUK) JIŘÍ RYŢUK: POWERSKATING (TRÉNINK EFEKTIVNÍHO BRUSLENÍ)

Více

Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2015

Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2015 Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2015 předkládaný na základě výběrové řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantu v rámci veřejného otevřeného grantového programu na

Více

Slovní úlohy rovnice

Slovní úlohy rovnice Markéta Kuchařová, Eva Kalinová Didaktika matematiky s praxí III., ZŠ Dědina, 5. ročník Slovní úlohy rovnice 1. MOTIVACE Téma = Olympijské hry Na začátku hodiny budou žáci hádat, jaká mezinárodní sportovní

Více

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu Lenka Procházková (UČO 178922) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu 1. Editorial (text od Michala Buchty) Návrh kvantitativního výzkumu: Zkoumaný problém v tomto výzkumu bych definovala jako

Více

Jmenuji se Stanislav Prokeš. Žiji v Lipníku nad Bečvou a je mi 44 let.

Jmenuji se Stanislav Prokeš. Žiji v Lipníku nad Bečvou a je mi 44 let. Jmenuji se Stanislav Prokeš. Žiji v Lipníku nad Bečvou a je mi 44 let. Jsem amatérským závodníkem a zaměřuji se především na vytrvalostní cyklistiku. V posledních letech se věnuji téměř výhradně silniční

Více

KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY A MOŽNOSTI JEHO MĚŘENÍ

KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY A MOŽNOSTI JEHO MĚŘENÍ KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY A MOŽNOSTI JEHO MĚŘENÍ PhDr. Jan Lašek, CSc. Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Vstupem do školy se z dítěte stává ţák. Od počátku je nucen

Více

Rekondice a regenerace

Rekondice a regenerace Rekondice a regenerace VY_32_INOVACE_166 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží jako didaktická pomůcka při výuce tématického celku reedukace pohybu. KLÍČOVÁ SLOVA: Pohybový režim, pohybový

Více

Stejně jako v minulých letech i pro sezónu 2014 vyhlásil Český střelecký svaz pro střelce z předovek Českou střeleckou ligu ve sportovní střelbě z

Stejně jako v minulých letech i pro sezónu 2014 vyhlásil Český střelecký svaz pro střelce z předovek Českou střeleckou ligu ve sportovní střelbě z Stejně jako v minulých letech i pro sezónu 2014 vyhlásil Český střelecký svaz pro střelce z předovek Českou střeleckou ligu ve sportovní střelbě z perkusních revolverů, perkusních, křesadlových a doutnákových

Více

Čeští hráči na olympiádě v Tromso 2014

Čeští hráči na olympiádě v Tromso 2014 Čeští hráči na olympiádě v Tromso 2014 Uvádíme krátké medailonky hráčů, kteří nás budou reprezentovat na letošní šachové olympiádě v Tromsö. Jako nehrající kapitán povede tým velezkušený Vlastimil Jansa

Více

Terénní soutěže motocyklů E N D U R

Terénní soutěže motocyklů E N D U R Terénní soutěže motocyklů E N D U R O Vážení přátelé, 2 do rukou se Vám dostává bulletin, jehož smyslem a cílem je představit Vám oddíl soutěžního motocyklového sportu ENDURO VTJ Benešov ARMY TEAM. Tento

Více

HISTORIE TÝMU odchovanec týmu Ondřej Cink mistrem světa i Evropy, úspěšný účastník OH v Londýně 2012

HISTORIE TÝMU odchovanec týmu Ondřej Cink mistrem světa i Evropy, úspěšný účastník OH v Londýně 2012 2017 HISTORIE TÝMU 1996 - založení triatlonového a cyklistického oddílu 2004 -zahájení práce s mládeží 2005 - první úspěchy na regionální úrovni - první stupně vítězů v Českém poháru 2008-1. mistrovský

Více

Vasův běh Vasaloppet (první březnová neděle) Sälen Mora (blízko Falunu střední Švédsko)

Vasův běh Vasaloppet (první březnová neděle) Sälen Mora (blízko Falunu střední Švédsko) Vasův běh Vasaloppet (první březnová neděle) Sälen Mora (blízko Falunu střední Švédsko) Jak mají horolezci svůj Mount Everest, mají lyžaři svůj Vasův běh. Tento devadesát kilometrů dlouhý závod ve Švédsku

Více

ME Elite Guadaloupe - Francie 16.-19.10.2014

ME Elite Guadaloupe - Francie 16.-19.10.2014 Nominační kritéria 2014 2015 dráha vytrvalostní disciplíny ME Elite Guadaloupe - Francie 16.-19.10.2014 Družstvo mužů bude nominováno na základě splnění nominačního limitu 4:12 na dřevěné nebo 4:20 na

Více

5UŽ VÁS OMRZELY PLANÉ ŘEČI O TOM, JACÍ

5UŽ VÁS OMRZELY PLANÉ ŘEČI O TOM, JACÍ Z hobíka závoďákem kroků k úspěchu 5UŽ VÁS OMRZELY PLANÉ ŘEČI O TOM, JACÍ JSTE BĚŽCI, KDYŽ VE SKRYTU DUŠE CÍTÍTE, ŽE VAŠE BĚHÁNÍ NEMÁ ŘÁD A SLOVO ZÁVOD VÁS DĚSÍ, PROTOŽE TO S VAŠÍ FYZIČKOU VŮBEC NENÍ SLAVNÉ?

Více

SVAŤA BOŽÁK EXTREME CYCLING

SVAŤA BOŽÁK EXTREME CYCLING SVAŤA BOŽÁK EXTREME CYCLING P edstavení : Jmenuji se Svatopluk Bo ák a je mi 34let. Vytrvalostní cyklistice se věnuji intenzivně ji od roku 2003. Začínal jsem na 24 hodinových závodech na horském kole.

Více

Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004

Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004 Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004 Cíl plánování - připravit podmínky pro dlouhodobý rozvoj sportovce a vytvoření

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 5 Potratovost Počet potratů se dlouhodobě snižuje a tento trend pokračoval i v roce. Registrovaných 7 potratů bylo 35,8 tisíce, čímž bylo opět překonáno historické minimum. Počet umělých přerušení těhotenství

Více

Specifikace jednotlivých tréninkových ukazatelů uvedených v tabulce doporučovaných objemů

Specifikace jednotlivých tréninkových ukazatelů uvedených v tabulce doporučovaných objemů DOPORUČENÉ OBJEMY TRÉNINKU NA MEZOCYKLUS 13.12.2010-9.1. 2011 CHLAPCI žáci 2011 dorostenci 2011 junioři 2011 118 ČZ (hod) 42 50 64 106 POS (hod) 7 11 16 107 SPEC POS (hod) 3 6 12 108 B-C (km) 55 65 75

Více

Projekt RAAM 2011. Czech Ultracycling Team o.s. www.jirihledik.cz www.cut-raam.cz. Ing. Jiří H l e d í k. jednatel CUT

Projekt RAAM 2011. Czech Ultracycling Team o.s. www.jirihledik.cz www.cut-raam.cz. Ing. Jiří H l e d í k. jednatel CUT Projekt RAAM 2011 Czech Ultracycling Team o.s. www.jirihledik.cz www.cut-raam.cz Ing. Jiří H l e d í k jednatel CUT Představení projektu Občanské sdružení Czech Ultracycling Team (CUT) si Vám dovoluje

Více

Projekt. Provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu. Podkrkonošské oblasti při oddíle TJ Sportcentrum Jičín.

Projekt. Provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu. Podkrkonošské oblasti při oddíle TJ Sportcentrum Jičín. Projekt Provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu Podkrkonošské oblasti při oddíle TJ Sportcentrum Jičín v roce 2016 Grantový program Sportovní centra dětí orientačního běhu ročník 2016

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_TVD 526 Název školy Jméno autora Tematická oblast Předmět Ročník

Více

Metodika a diskuse výpočtu výkonnostního pořadí. Czech Power Ranking, CPR. aktualizováno 8. května 2013, Jaromír Horák

Metodika a diskuse výpočtu výkonnostního pořadí. Czech Power Ranking, CPR. aktualizováno 8. května 2013, Jaromír Horák Metodika a diskuse výpočtu výkonnostního pořadí Czech Power Ranking, CPR aktualizováno 8. května 2013, Jaromír Horák Metodika výpočtu výkonnostního pořadí byla vyvinuta v létě 1991 na společném soustředění

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI Termín: 27. 29. 4. 2012 Místo: PRAHA 6 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy José Martího 31 162 52 Praha 6 - Veleslavín Cena: 4 000 Kč;

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Coaches Conference FISA 2013

Coaches Conference FISA 2013 Coaches Conference FISA 2013 Posádka roku M2-, NZL W1x, AUS Trenér roku 2013 Johan Flodin, SWE Johan Flodin Závodník mezinárodní úrovně Vystudoval sportovní fyziologii Bakalářská práce - psychologie ve

Více

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI?

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? INFORMACE EFEKTIVITA BEZPEČNÝ POHYB MOTIVACE Měřič srdeční frekvence vám napomáhá porozumět fungování vašeho organismu a přináší tak mnoho nových informací, které lze dlouhodobě

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu V průběhu roku 213 pokračoval v České republice proces stárnutí populace. Zvýšil se průměrný věk obyvatel (na 41,5 let) i počet a podíl osob ve věku 65 a více

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Moderní trénink vytrvalosti v házené

Moderní trénink vytrvalosti v házené Moderní trénink vytrvalosti v házené Obsah: 1. Úvod 5 2. Co je to vytrvalost 6 3. Druhy vytrvalostních schopností 7 4. Význam vytrvalostních schopností pro házenou 9 5. Trénink aerobní vytrvalosti 12 5.1.

Více

Zpráva o činnosti sportovních oddílů T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí

Zpráva o činnosti sportovních oddílů T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí Zpráva o činnosti sportovních oddílů T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí LYŽAŘSKÝ ODDÍL Lyžařský oddíl T.J. Sokol Klášterec vznikl před 100 lety, od 70. let minulého století se věnoval především běžeckému

Více

PROJEKT PŘÍPRAVY REPREZENTAČNÍHO DRUŽSTVA MLADŠÍCH JUNIORŮ

PROJEKT PŘÍPRAVY REPREZENTAČNÍHO DRUŽSTVA MLADŠÍCH JUNIORŮ PROJEKT PŘÍPRAVY REPREZENTAČNÍHO DRUŽSTVA MLADŠÍCH JUNIORŮ 2012 2013 zpracoval: Mgr. Roman Havrlant reprezentační trenér RD mladších juniorů HLAVNÍ CÍL: PRŮBĚŽNÉ UTVÁŘENÍ ŠIROKÉ STABILNÍ ZÁKLADNY MLADÝCH

Více

VÝUKOVÉ KARTY: STUPŇOVANÝ VYTRVALOSTNÍ BĚH

VÝUKOVÉ KARTY: STUPŇOVANÝ VYTRVALOSTNÍ BĚH VÝUKOVÉ KARTY: STUPŇOVANÝ VYTRVALOSTNÍ BĚH Rozbor disciplíny: Tato disciplína vyžaduje kontrolu tempa běhu, připravenost mladých atletů z hlediska aerobní kapacity a zkušenost se základní taktikou při

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 6. Ročník: 6. - při vytrvalosti uplatní vůli rozvijí dynamiku a rychlost - zvládá techniky nových atletických disciplín získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy zejména v Poháru rozhlasu a Přespolním

Více

Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil

Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil seriál rozhovorů s našimi úspěšnými sportovci Vracíme se s dalším pokračováním

Více

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory:

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory: Kondiční příprava (dříve tělesná) nebo-li kondiční trénink je zaměřen na vyvolání adaptačních změn v organismu sportovce a to především na rozvoj pohybových schopností (PSch). Rozvoj PSch je determinován

Více

BOHEMIA OPEN 2013 Kadaň,

BOHEMIA OPEN 2013 Kadaň, BOHEMIA OPEN 2013 Kadaň, 20.4.2013 V sobotu 20.4.2013 se v severočeské Kadani uskutečnil již druhý ročník mezinárodního turnaje v polokontaktních disciplínách kickboxu - Bohemia Open 2013. Turnaje, pořádaného

Více

Seminární práce. Stavba ročního tréninkového plánu. (srovnání rozdílného pojetí) A, A.A. LEBEDA DŽUDO ( TECHNIKA CHVATŮ )

Seminární práce. Stavba ročního tréninkového plánu. (srovnání rozdílného pojetí) A, A.A. LEBEDA DŽUDO ( TECHNIKA CHVATŮ ) Školení trenérů juda III.třídy 2014 Seminární práce Stavba ročního tréninkového plánu. (srovnání rozdílného pojetí) A, A.A. LEBEDA DŽUDO ( TECHNIKA CHVATŮ ) B, SKRIPTA ČESKÉHO SVAZU JUDA Marek Zdeněk 13.4.2014

Více

Parametry a priority přestavby železniční sítě ČR

Parametry a priority přestavby železniční sítě ČR Parametry a priority přestavby železniční sítě ČR Ing. Jiří Kalčík, projektant dopravních staveb Současný stav ţelezniční sítě České republiky vznikl historickým vývojem, který je od svých počátků konzistentní.

Více

HVĚZDNÁ ŠKOLA BEACHE

HVĚZDNÁ ŠKOLA BEACHE HVĚZDNÁ ŠKOLA BEACHE KDO JSME? United Sport Partners s.r.o. je společnost zabývající se sportovním marketingem se zaměřením na beachvolejbal - na trhu jsme od r. 2005 - spolupracujeme s mezinárodní, evropskou

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

V tomto roce získal titul přeborníka ČSR starší žák Vraspír a družstvo Vsetína.

V tomto roce získal titul přeborníka ČSR starší žák Vraspír a družstvo Vsetína. 1953 V tomto roce vznikla při TJ Zbrojovka Vsetín sportovní škola gymnastického dorostu. Jiří Junek byl členem reprezentace dorostu a vítěz závodů v tehdejší Německé demokratické republice. Mezi další

Více

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo ČR v plavání

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo ČR v plavání pp I.) REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO SENIORŮ Projekt přípravy reprezentačního družstva seniorů na rok 2010-2011 je směrován k úspěšné reprezentaci České republiky na hlavních soutěžích ME (25m) Eindhoven,MS(25m)

Více

TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI

TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI 1. Test č. 1 Člunkový běh 4 krát 10 m 1.1 Popis TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI K testu je třeba rovný terén, na kterém je dvěma metami vyznačen úsek o vzdálenosti mezi vnějšími okraji met v délce 10 metrů a stopky.

Více

* Vítáme Vás na Sportovním gymnáziu Pardubice. Říká se, že atletika je

* Vítáme Vás na Sportovním gymnáziu Pardubice. Říká se, že atletika je * Vítáme Vás na Sportovním gymnáziu Pardubice. Říká se, že atletika je královnou sportů a je tomu skutečně tak. Je v ní takový rozsah disciplín, že se v ní mohou úspěšně uplatnit jedinci menšího i vyššího

Více

Exhibiční PRO-AM štafeta Chomutov 28. 9. 2013

Exhibiční PRO-AM štafeta Chomutov 28. 9. 2013 Exhibiční PRO-AM štafeta Chomutov 28. 9. 2013 1. Závod na 2*50 a 2*100m v.zp. se poplave na konci druhého půldne VC Chomutova, přibližně tedy v sobotu 28. 9. v cca 18.00. Závod je určen všem subjektům,

Více

TEORETICKÝ PODKLAD PRO TVORBU A VYPLŇOVÁNÍ DENÍKU

TEORETICKÝ PODKLAD PRO TVORBU A VYPLŇOVÁNÍ DENÍKU TEORETICKÝ PODKLAD PRO TVORBU A VYPLŇOVÁNÍ DENÍKU ROČNÍ TRÉNINKOVÝ CYKLUS Jak uvádí Mrázková (2010), roční tréninkový cyklus považujeme za základní jednotku dlouhodobě organizované sportovní činnosti.

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Životopis Anotace Pracovní list slouží k procvičení slohového útvaru životopis. Tématem je známý český

Více

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera Seminární práce na téma Rozvoj vytrvalosti k příležitosti školení trenérů III. třídy David Chábera Rok 2014 Obsah Úvod do problematiky obsahu seminární práce 2 Rozvoj všeobecné vytrvalosti 3 Rozvoj speciální

Více

Jmenuji se Stanislav Prokeš. Žiji v Lipníku nad Bečvou a je mi 45 let. Jsem amatérským závodníkem a zaměřuji se především na vytrvalostní cyklistiku.

Jmenuji se Stanislav Prokeš. Žiji v Lipníku nad Bečvou a je mi 45 let. Jsem amatérským závodníkem a zaměřuji se především na vytrvalostní cyklistiku. Jmenuji se Stanislav Prokeš. Žiji v Lipníku nad Bečvou a je mi 45 let. Jsem amatérským závodníkem a zaměřuji se především na vytrvalostní cyklistiku. V posledních letech se věnuji téměř výhradně silniční

Více

PRACOVNÍ LIST pro II. stupeň ZŠ Občanská výchova

PRACOVNÍ LIST pro II. stupeň ZŠ Občanská výchova 1 Kdo jsem? 1. Jsem první človíček zrozený na zemi. 2. Jsem nadpřirozená bytost. 3. Jsem uměle vytvořený človíček. 2 Projevovaly své vlastenectví tyto osobnosti a jak? Homunkulus J. Lada ti připomíná:»

Více

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání Aktualizace 30. 1. 2013 I. REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO STARŠÍCH JUNIORŮ Projekt přípravy reprezentačního družstva juniorů na rok 2012 13 je směřován k úspěšné reprezentaci České republiky na hlavních soutěžích

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2010/2011 činil 133 140, z toho do studia

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

I. 1.) Výkonnostní kriteria pro zařazení do reprezentačního družstva

I. 1.) Výkonnostní kriteria pro zařazení do reprezentačního družstva I.) REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO SENIORŮ Projekt přípravy reprezentačního družstva seniorů na rok 2009-2010 je směrován k úspěšné reprezentaci České republiky na hlavních soutěžích ME (25m) Istanbul a ME (50m)

Více

Nominační kritéria pro MS 2017 Estonsko

Nominační kritéria pro MS 2017 Estonsko ČESKÝ SVAZ ORIENTAČNÍCH SPORTŮ Reprezentační družstvo dospělých OB Zátopkova 100, 16900 Praha 6 - Břevnov M: +420 732445679, http://reprezentace.orientacnibeh.cz Nominační kritéria pro MS 2017 Estonsko

Více

Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV

Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV Nejvíc problémů si děláme tím, že počítáme s příznivými podmínkami svého okolí. Čekejme raději horší podmínky a když budou dobré, tak nás to mile překvapí.

Více

Medaile HZS ČR za statečnost udělené generálním ředitelem HZS ČR obdrží

Medaile HZS ČR za statečnost udělené generálním ředitelem HZS ČR obdrží Medaile HZS ČR Za statečnost udělené ministrem vnitra obdrží 1. 1. Josef Šerý Strážník Městské policie Děčín Jmenovaný dne 21. července tohoto roku zachránil z rozvodněného Labe tonoucího mladíka, který

Více

Celkem 19424 45182 3025 4160 7123 40000 38914 78914

Celkem 19424 45182 3025 4160 7123 40000 38914 78914 Název projektu Projekt Podkrkonošského sportovního centra mládeže v orientačním běhu (dále PSCM) Příjemce projektu Orientační klub OK Jilemnice Masarykovo náměstí 12 514 01 Jilemnice IČO 49294288 Garant

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

SOUTĚŢNÍ ŘÁD. soutěţí sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

SOUTĚŢNÍ ŘÁD. soutěţí sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SOUTĚŢNÍ ŘÁD soutěţí sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěţní řád soutěţí sekce orientačního běhu (dále SŘ) stanovuje podmínky mistrovských a dlouhodobých

Více

AVZO ČR. Sdružení technických činností. ZO Kyjov Oddíl biketrialu

AVZO ČR. Sdružení technických činností. ZO Kyjov Oddíl biketrialu AVZO ČR Sdružení technických činností ZO Kyjov Oddíl biketrialu Zpráva o činnosti za rok 2011 Obsah: Jezdci 3 Tréninky 3 Údržba areálu 3 Soustředění 4 Chorvatsko Bike3al Camp 14.4. 19.4. 4 Kemp talentované

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018 (zásady a prováděcí pokyny) Schválil výkonný výbor ČSMP dne 20. 11. 2014. OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více