UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Milan Janata

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Milan Janata"

Transkript

1 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2010 Milan Janata

2 Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra tělesné výchovy a sportu Srovnávací analýza tréninku vytrvalostních běžců různých věkových kategorií Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce: Oponent práce: Milan Janata M 7505 Vychovatelství Sociální pedagogika se zaměřením na TV a sport Mgr. Taťána Metelková, Ph. D Doc. PaedDr. Jiří Ryba, CSc. Hradec Králové 2010

3 Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Zadání diplomové práce Autor: Milan Janata Studijní program: M7505 Vychovatelství Studijní obor: Sociální pedagogika se zaměřením na tělesnou výchovu a sport Název závěrečné práce: Srovnávací analýza tréninku vytrvalostních běžců různých věkových kategorií Název závěrečné práce AJ: Comparative analysis of training long - distance runners in different categories Cíl, metody, literatura, předpoklady: Cílem diplomové práce je vypracovat analýzy tréninku běţců na dlouhé tratě různých věkových kategorií z hlediska obecných a speciálních tréninkových ukazatelů a na základě výsledků vypracovat modelový tréninkový plán pro dosaţení optimální výkonnosti. Garantující pracoviště: Katedra tělesné výchovy a sportu Vedoucí práce: Mgr. Taťána Metelková, Ph. D. Konzultant: Bc. Kamil Krunka Oponent: Doc. PaedDr. Jiří Ryba, CSc. Datum zadání závěrečné práce: Datum odevzdání závěrečné práce:

4 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci vypracoval samostatně (pod vedením vedoucího diplomové práce), uvedl všechny pouţité literární a odborné zdroje a dodrţoval zásady vědecké etiky. V Hradci Králové dne Podpis

5 Anotace JANATA, MILAN. Srovnávací analýza tréninku vytrvalostních běžců různých věkových kategorií. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, s. Diplomová práce. Obsahem této diplomové práce, zaměřené na nedílnou součást atletiky, tedy na běhy, je bliţší seznámení s tréninkem atletů specializujících se na vytrvalostní disciplíny. Srovnávací analýzou jejich tréninkových záznamů lze vyhodnotit nejvhodnější formu přípravy, a to zejména z pohledu různého stáří sportovců. Cílem práce je zjistit vliv různých tréninkových prostředků na růst výkonnosti vytrvalostních běţců různých věkových kategorií a vytvořit tak modelový tréninkový plán pro dosaţení optimální výkonnosti. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V úvodní části jsou shrnuty hlavní principy běţeckého tréninku ze současného i z historického pohledu, následuje seznámení s tréninkovými ukazateli a s jednotlivými metodami sportovní přípravy, dělení ročního tréninkového cyklu, charakteristika soutěţí, přehled běţeckých osobností a milníky z historie běhu na střední a dlouhé tratě. Praktická část je věnována rozboru tréninkových deníků s ohledem na jednotlivé tréninkové ukazatele a jejich moţný vliv na výkonnost vytrvalostních běţců různých věkových kategorií. Klíčová slova: Atletický trénink, běh, vytrvalost, tréninkový plán, roční tréninkový cyklus, tréninkové ukazatele, běţecké osobnosti

6 Annotation JANATA, MILAN. Comparative analysis of training long - distance runners in different categories. Hradec Králové: Pedagogical Fakulty, University of Hradec Králové, s. Diploma Dissertation. The content of this diploma dessertation, aimed at an integral part of athletics, cross - discipline, is closer acquaintance with the training of athletes specialized in endurance disciplines. Comparative analysis of their training records is possible evaluate the most appropriate form of training, especially from the perspective of various age of athlets. The aim of this Thesis is to determine the influence of various training resources on growth performance of endurance runners of different ages to create a model training plan for achieving optimal performance. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the introductory section is summarized the main principles of cross disciplines training of current from a historical point of view, followed by introducing of training pointers and various methods of sports training division of the annual training cycle, characteristics of events, personalities and cross - country overview of milestones in the history of cross - medium and long lines. The practical part is devoted on the analysis of training logs to the different training parameters and their possible influence on the performance of endurance runners of different ages. Keywords: Athletic training, run, endurance, training plan, training cycle of the year, training indexes, running personalities

7 Poděkování Poděkování patří zejména mé vedoucí práce Mgr. Taťáně Metelkové, Ph. D. za cenné rady a připomínky při zpracování diplomové práce. Dále bych chtěl vyjádřit poděkování všem běţcům, kteří mi poskytli materiál i své zkušenosti v rozhovorech. Byli to zejména ing. Josef Pomikálek, Bc. Kamil Krunka, Bořek Jančík, Stanislav Matys a Karel Hovorka. Díky jejich praktickým postřehům jsem se mohl hlouběji zamyslet nad danou problematikou.

8 Obsah: 1. Úvod Cíl diplomové práce Úkoly diplomové práce Rozbor pramenů Metody Historie vytrvalostního běhu Vývoj světových rekordů Významní čeští a slovenští běţci Významní světoví běţci Srovnání běţecké výkonnosti a tréninkových parametrů běţeckých legend Bliţší porovnání vybraných atletů Obecné principy tréninku Superkompenzace jako základ tréninku Roční treninkový cyklus a treninkové ukazatele Roční tréninkový cyklus Tréninkové ukazatele Pohybové schopnosti a metody rozvoje Síla Rychlost Vytrvalost Obratnost Pohyblivost Technika běhu Šlapavý a švihový způsob běhu Vytrvalostní trénink Metody běţeckého tréninku Souvislé metody Intervalové metody Kontrolní metody Typy soutěţí, věkové kategorie a běţecké tratě Věkové kategorie

9 10.2. Soutěţe republikové úrovně Soutěţe mezinárodní úrovně Regenerace Regenerační procedury Charakteristika výzkumného souboru Srovnávací analýza kategorie juniorů Způsoby regenerace Srovnávací analýza kategorie muţi do 22 let a muţi hlavní kategorie Způsoby regenerace běţců ve věku let Srovnávací analýza kategorie veteránů Způsob regenerace veteránských kategorií Diskuze Závěr Seznam literatury Seznam příloh

10 1. Úvod Pohyb je přirozenou součástí lidského ţivota. Vše okolo nás se pohybuje, a tak i člověk se od narození snaţí instinktivně přemisťovat. Právě tato touha je hlavní hnací silou, která pak mnohé z nás vede k cílenému pohybu, tedy ke sportu. Pro mnoho lidí se sport stane nedílnou součástí kaţdodenního ţivota. Někdo se jím jen odreaguje a uvolní od stresových situací, jiní touţí po úspěchu, slávě a překonávání rekordů. Všem ale přináší určitý druh proţitků, radosti, zlepšení kondice a s tím nemalou měrou souvisí i dobré zdraví. Jedním z nejpřirozenějších pohybů pro člověka je běh. Kaţdý zdravý jedinec se rozeběhne a nemusí přemýšlet nad pohyby, které vykonává. Pro tuto přirozenost je také běh jedním z nejstarších sportů na světě a tvoří také základ pro většinu atletických disciplín. V těchto disciplínách se otvírá moţnost pro soupeření, tedy závodní pojetí běhu. Výjimeční jedinci se mohou dostávat aţ na hranice lidských moţností a dosahovat světových výkonů. Takových sportovců, u kterých je snouben talent s pílí, není mnoho a jedná se o absolutní elitu. Ti ostatní bojují na hranicích svých moţností, které jsou pro kaţdého stanoveny někde jinde. Na kaţdé výkonnostní úrovni je nutný soustavný a cílený trénink. Tréninkové jednotky ve smyslu profesionálního běhu jsou velmi tvrdé a často balancují na hranici, která je pro člověka ještě snesitelná. Při špatném vedení trenérem je tato hranice překročena a lehce dojde ke zranění nebo přetrénování. Můţeme to povaţovat za pomyslnou hru s tělem, kterému je nutno naslouchat. Sestavit správný tréninkový plán není lehký úkol a jsou k tomu zapotřebí četné teoretické znalosti a praktické zkušenosti. Kaţdý jsme jedinečný, a tak nelze říci, ţe to, co působí na jednoho, bude působit i u druhého. U běhu hraje velkou roli talent, jakoţto souhrn fyzických, ale i mentálních předpokladů. Je to ale sport, u kterého talent není zcela rozhodující, a právě díky správnému a poctivému tréninku lze mnoho faktorů pozitivně ovlivnit tak, ţe ve výsledku můţe být i méně talentovaný jedinec úspěšný. Díky tomu, ţe je běh sport pro kaţdého dostupný bez velkého materiálního zajištění a s minimálními nároky na okolní prostředí, tak se často stává, ţe běţecké začátky jsou vedeny tzv. pokusem a omylem. Bez rady nebo přítomnosti trenéra nezkušení atleti zkouší, co jejich těla vydrţí, trénink je nesystematický a nerespektuje zásady adaptability - 9 -

11 organismu. To můţe vést aţ k nepříjemným pocitům z běhu a následnému ukončení sportovní kariéry. Tato diplomová práce, zaměřená na problematiku tréninkového procesu, by mohla eliminovat tyto začátečnické chyby, a tím přispět k rozšíření běţecké základny v České republice tak, jak tomu bylo v minulých dobách Cíl diplomové práce Cílem diplomové práce je s vyuţitím analýzy tréninkových ukazatelů vytvořit co nejefektivnější plán přípravy pro atlety specializující se na běhy na dlouhé tratě. Ke srovnávací analýze byly vyuţity rozbory vlastních tréninkových plánů a plánů několika oslovených atletů (vytrvalostních běţců) různých věkových kategorií. Diplomová práce by mohla odhalit chyby, kterých jsem se v přípravě dopustil a jak se jich do budoucna vyvarovat pro efektivnější trénink. Práce by mohla být inspirací k efektivnímu tréninku i pro jiné atlety Úkoly diplomové práce 1. Seznámit se s literaturou zabývající se atletickým tréninkem, speciálně pak tréninkem běhu na střední a dlouhé tratě. 2. Vytvořit přehled významných českých a světových vytrvalostních běţců s důrazem na vyuţívané tréninkové metody a dosaţené výkony na sledovaných tratích. 3. Porovnat tréninkové metody běţců na střední a dlouhé tratě v minulosti a současnosti. 4. Analyzovat a porovnat tréninkové plány vybraných vytrvalostních běţců různých věkových kategorií. 5. Na základě zjištěných výsledků vytvořit optimální tréninkový plán pro dosaţení maximální výkonnosti. 6. Doplňkové sledování času věnovaného regeneraci u atletů různé věkové kategorie

12 1.3. Rozbor pramenů Pro diplomovou práci jsem vyuţil tištěné, elektronické, ale i ústní prameny, jak současné, tak i historické. Ačkoliv se metodika tréninku stále vyvíjí, nové metody bývají v podstatě jen propracovanější obdobou metod starších. Nejnovější trendy a přístupy současných elitních atletů jsem získával hlavně z internetu, neboť je to jeden z nejaktuálnějších zdrojů. Tato data byla ale často jen útrţkovitá nebo velmi obecná, protoţe si většinou kaţdý své tréninkové principy dosti střeţí, a kdyţ uţ je publikuje, tak například aţ po skončení své aktivní kariéry. Proto bylo snaţší dozvědět se přístup k tréninku jiţ neaktivních sportovců. Podobný problém se vyskytl i při shromaţďování tréninkových ukazatelů, které slouţily jako základ pro srovnávací analýzu a následné vypracování tréninkových plánů. Atleti si v mnoha případech vedou tréninkové deníky po svém, tedy bez znalosti obecných a speciálních tréninkových ukazatelů, nebo si deník nevedou vůbec. Zejména mezi nedráhovými běţci bylo těţké najít vhodné jedince pro poskytnutí údajů. Z literárních pramenů byla pro mne velmi přínosná především díla dvojice autorů PÍSAŘÍK a LIŠKA. Jejich dvoudílná publikace programového materiálu pro vrcholový sport s názvem Běhy na střední a dlouhé tratě (1985) obsahovala kompletní shrnutí dané problematiky. Mezi další stěţejní díla patřily Základy atletického tréninku autorů CHOUTKA, DOVALIL (1984). Z novějších publikací pak kniha Běhání kolektivu autorů TVRZNÍK, SOUMAR, SOULEK (2004), která nabízí informace pro amatérského běţce bez odborných znalostí. Cenné informace jsem získal i z časopisů (např. Atletika, Běhej.com) a odborných internetových portálů. Neopomenutelným a velmi hodnotným zdrojem poznatků bylo několik rozhovorů, které jsem uskutečnil s těmi nejpovolanějšími, tedy s kolegy závodníky a trenéry. Patří mezi ně i ti, kteří se podíleli na mé přípravě jako Stanislav Matys, ing. Josef Pomikálek a ing. František Pechek. Z aktivních běţců mi poskytli rozhovor např. Kamil Krunka, Petr Pechek, Dominik Šimůnek, Karel Hovorka, Bořek Jančík, Josef Pomikálek, Stanislav Matys a Jiří Javůrek. V diplomové práci jsem vyuţil i vlastní zkušenosti

13 2. Metody V diplomové práci jsem pouţil metody srovnávací analýzy, kterou jsem aplikoval na tréninkové ukazatele běţců vytrvalců. Pouţité ukazatele odpovídají oficiálním tréninkovým ukazatelům ze vzorového tréninkového deníku atleta vydaného Českým atletickým svazem. Dále jsem přímo konfrontoval tréninkové plány zapůjčené od dotázaných atletů, se kterými jsem praktikoval rozhovor. Ten jsem vyuţil také při uskutečňování průzkumu na vyuţití regenerace běţců, který jsem zpracoval pomocí statistického vyhodnocení

14 TEORETICKÁ ČÁST 3. Historie vytrvalostního běhu Hledat první historické kořeny běţeckého sportu je velmi těţké, neboť je to pohyb vycházející z přirozenosti člověka, který byl od prvopočátku určený k přemisťování. Ve starověkém Řecku byl běh velice důleţitý v boji, nebo v případě běţeckých poslů, kteří doručovali důleţité zprávy na dlouhé vzdálenosti. Jiţ tehdy museli tito běţci provádět nějaký trénink, aby zvládli takovou zátěţ, a tak uţ tuto dobu bychom mohli povaţovat za počátek cílené sportovní činnosti. Ke sportu ovšem patří soutěţ a závod, a tak za hlavní milník povaţujeme první sportovní hry, které vznikly ve starém Řecku. V úplných počátcích běh nebyl zařazován a fyzickou (sportovní) část zastupovala pouze gymnastika (např. Panathénské hry a Pýthijské hry). První zmínka o běţecké soutěţi byla aţ na starořeckých Olympijských hrách (776 př. n. l.). Jednalo se o běh na jeden stadion měřící 192,27 metru. Později se běh prodlouţil na vzdálenost dvou stadionů tzv. diaulos, a poté dokonce na m aţ m (dolichos). Následovaly modifikace jako běh zdatnosti ve zbroji apod. Běh se ve světě začínal pomalu prosazovat a nejvíce se mu dařilo například v Anglii, kde také vznikla v roce 1866 Atletická amatérská asociace. Kvalitní běţecký sport byl ale i v Americe, kde uţ v roce 1863 dokázal Američan Deerfoote v hodinovém běhu zvládnout m. Zlomovým okamţikem pro veškerý sport, tedy i pro běh, se stal přelom 19. a 20. století, kdy roku 1896 byly po vzoru starořeckých her obnoveny Olympijské hry. Ve vytrvalostním běhu si uţil první velký okamţik slávy Spiridon Louis, kdyţ po 2 h 58 min a 50 s protnul cílovou pásku maratónu jako první. Nedokázal ho porazit ani jiţ olympijský vítěz na tratích 800 m a 1500 m Edvin Flack. Je skoro k neuvěření, ţe jen o rok později, v roce 1897 se jiţ sešlo několik nadšenců v Praze-Běchovicích k prvnímu ročníku závodu na 10 km. Poloţili tak základ nejstaršího běţeckého závodu konaného v Evropě bez přerušení. To vše byl impuls pro vznik nových tréninkových metod, které se v průběhu dalších desetiletí prudce rozvíjely. Do této doby se prioritně v tréninku rozvíjela obecná vytrvalost, i kdyţ na dobré úrovni. Přesvědčit o tom můţe například výkon Angličana Georgea z roku

15 1885, který dokázal uběhnout 12 mil ( m) pod hodinu za 59:29 min. Na kratších tratích, pro které jiţ rozvoj obecné vytrvalosti není to nejpodstatnější, nebylo dosaţeno takové výkonnosti. Převrat způsobila Finská škola (např. Nurmi v roce 1920), kdyţ její běţci začali vyuţívat prostředky rozvíjející tempovou rychlost, která později přecházela aţ k tempové vytrvalosti. Taisto Makki se v roce 1939 díky této přípravě stal prvním muţem, který zaběhl m pod 30 minut. Systém Finů však stále postrádal další důleţité prostředky, např. pro rozvoj speciálního tempa. Hned v sousední zemi, ve Švédsku, vznikla další tréninková metoda - fartlek. Skrývá se v něm ale problém se řízením intenzity, a tak byl vhodnou alternativou hlavně pro rozvoj rychlostní vytrvalosti. Úspěchy Švédů se proto dostavovaly hlavně na mílařských tratích. I československá škola významně promluvila do světových systémů tréninku, a to zásluhou Emila Zátopka. Více o tom, jak kombinoval tempovou rychlost a vytrvalost pomocí opakovaných čtyřsetmetrových úseků je nastíněno v kapitole věnované jeho osobnosti. Systém se velice rychle vyvíjel a přispěli tomu i významní trenéři, např. novozélanďan Arthur Lydiard. Byl zastáncem vysokého objemu, který se prolínal s rozvojem tempové sloţky ve specifických úsecích. Dokázal správně vyváţit sloţku objemu obecné vytrvalosti a intenzity. Rozdělil roční tréninkový cyklus do pěti skupin. V první se zaměřil na vysoký objem, který činil cca 170 km za týden, následovala intenzivní příprava v kopcích, pak přišla na řadu příprava na dráze zaměřená na speciální tempo s vyuţitím rozloţených úseků jako druhu intervalové metody. Tvrdá příprava vyvrcholila v závodním období. To trvalo nejdéle z celého tréninkového cyklu (16 týdnů). Celý cyklus končil přechodným obdobím, kdy jeho svěřenci, jinak specialisté na dráhové závody, startovali v silničních závodech a krosech. Evropský trénink se vyznačoval zejména intervalovou metodou, a tu velmi efektivně pouţíval trenér Ladislav Fišer (trenér Stanislava Jungwirtha). V ročním tréninkovém cyklu samostatně zařadil období pro testování. Prosazoval trénink speciálního tempa jako základ dalšího rozvoje. Trénink tohoto tempa plánoval do intervalů, a v závislosti na období upravoval intenzitu a délku odpočinku (meziklusu). Oproti Lydiardovi více rozvíjel speciální tempo jiţ v přípravném období

16 3.1. Vývoj světových rekordů V bězích více neţ kde jinde sledujeme dosaţené časy. Ve sportovním pojetí je to ta nejdůleţitější sloţka výkonu, ale jsou zde i ostatní faktory jako proţitky, vliv na zdraví, sociální aspekty a podobně. Časy se pečlivě sledují a evidují jako světové, národní a osobní rekordy. Do historie se tak zapsalo několik atletů, kterým se podařilo jako prvním stlačit časy pod určité magické hranice. Následující tabulky ukazují vývoj světových rekordů od běhu na m po maratón. Tab. č. 1. Vývoj světového rekordu na m muţi jméno národnost dosaţený čas / poprvé prolomení času rok Hannes Kolehmainen FIN 14:36.6 / pod 15 min 1912 Paavo Nurmi FIN 14:28.2 / pod 14:30 min 1924 Gunder Hägg SWE 13:58.2 / pod 14 min 1942 Ron Clarke AUS 13:25.8 / pod 13:30 min 1965 Said Aouita MAR 12:58.39 / pod 13 min 1987 Haile Gebrselassie ETH 12:44.39 / pod 12:45 min 1995 Daniel Komen KEN 12:39.74 / pod 12:40 min 1997 Kenenisa Bekele ETH 12:37,35 světový rekord 2004 Tab. č. 2. Vývoj světového rekordu na m muţi jméno národnost dosaţený čas / poprvé prolomení času rok Jean Bouin FRA 30:58.8 / pod 31 min 1911 Taisto Mäki FIN 29:52.6 / pod 30 min 1939 Emil Zátopek TCH 28:54.2 / pod 29 min 1954 Ron Clarke AUS 27:39.4 / pod 28 min 1965 Yobes Ondieki KEN 26:58.38 / pod 27 min 1993 Haile Gebrselassie ETH 26:43.53 / pod 26:50 min 1995 Salah Hissou MAR 26:38.08 / pod 26:40 min 1996 Paul Tergat KEN 26:27.85 / pod 26:30 min 1997 Kenenisa Bekele ETH 26:17.53 světový rekord

17 Tab. č. 3. Vývoj světového rekordu v půlmaratonu muţů jméno národnost dosaţený čas / poprvé prolomení času rok Miruts Yifter ETH 62:56 / pod 63 min 1977 Stan Mavis USA 62:16 / pod 62:30 min 1980 Herb Lindsay USA 61:47 / pod 62 min 1981 Rob de Castella AUS 61:18 / pod 61:30 min 1982 Mike Musyoki KEN 60:57 / pod 61 min 1985 Matthew Temane RSA 60:11 / pod 60:30 min 1987 Moses Tanui KEN 59:47 / pod 60 min 1993 Paul Tergat KEN 59:17 / pod 59:30 min 1998 Haile Gebrselassie ETH 58:55 / pod 59 min 2007 Zarsenay Tadesse ERI 58:23 - světový rekord 2010 Tab. č. 4. Vývoj světového rekordu maratónu muţů jméno národnost dosaţený čas / poprvé prolomení času rok Harry Green GBR 2:38:17 / pod 2:40 h 1913 Albert Michelsen USA 2:29:02 / pod 2:30 h 1925 James Peters GBR 2:18:41 / pod 2:20 h 1953 Derek Clayton AUS 2:09:37 / pod 2:10 h 1967 Derek Clayton AUS 2:08:34 / pod 2:09 h 1969 Carlos Lopes POR 2:07:12 / pod 2:08 h 1985 Belayneh Dinsamo ETH 2:06:50 / pod 2:07 h 1988 Khalid Khannouchi MAR 2:05:42 / pod 2:06 h 1999 Paul Tergat KEN 2:04:55 / pod 2:05 h 2003 Haile Gebrselassie ETH 2:03:59 - světový rekord 2008 I na středních tratích se zdolávaly časy, které dodnes znamenají pro výkonnostní atlety stěţejní zlom. U běhu na 800 metrů můţeme za tento čas povaţovat hranici dvou minut. V muţském podání ji zdolal poprvé jiţ v roce 1873 Brit ARTHUR PELHAM časem 1:59,8 min. Podobný význam má pro mílaře čas 4 minuty, který zlomil nejprve HAROLD WILSON v roce 1908 časem 3:59,8 min. Jedná se také o občana Velké Británie, a to nám můţe napovědět, na jak velmi dobrém postavení se Anglie v běţeckém světě nacházela. Později to potvrdil např. SEBASTIAN COE. Je velmi potěšitelné, ţe i Češi se zaslouţili o

18 zapsání zlomových časů. EMIL ZÁTOPEK v roce 1954 zaběhl m pod 29 minut a vylepšil světový rekord na hodnotu 28:54,2 min (pozn. ukázka tréninku na tento výkon viz. příloha č. 1). Čech STANISLAV JUNGWIRTH zase v roce 1957 stlačil čas na trati 1500 m pod 3:40 min. Cílem proběhl v čase 3:38,1 min. Historie je utvářena osobnostmi a jejich činy, proto je důleţité na ně nezapomínat. I kdyţ jsou nyní světové rekordy mnohem dál, úsilí pro jejich zdolání je do jisté míry totoţné, a proto stojí za uznání Významní čeští a slovenští běžci V této kapitole bych rád představil několik nejvýznamnějších českých a slovenských běţců, uvedl příklady jejich tréninkových metod, které je dostaly na výsluní běţeckého sportu, a porovnal osobní rekordy vzhledem k jejich přípravě. Vybral jsem vytrvalecké legendy československého běhu jakými byli například Emil Zátopek, Stanislav Hoffman, Vlastimil Zwiefelhofer, Martin Vrábel a další. Pro úplnost a zajímavou konfrontaci výkonů jsem zvolil i několik soudobých vytrvalců jako Jana Pešavu, Róberta Štefka nebo právě nastupujícího Jana Kreisingera. Do výběru jsem zařidil i dva středotraťaře: Josefa Odloţila a Stanislava Jungwirtha. Nejen proto, ţe je z historického hlediska povaţuji za neopomenutelné, ale i proto, ţe bych chtěl na jejich příkladu demonstrovat nutnost specializace a výkonnostní moţnosti vytrvalce. Zajímavé je srovnání všech běţců z pohledu vytrvalosti a rychlosti na neutrální trati m, kde se mohou často rovnocenně utkat. Emil Zátopek (* Kopřivnice Praha) Obr. č. 1. Emil Zátopek Skvělý, houţevnatý a svérázný. Přesně takový byl Emil Zátopek. Atlet, který se nezapomenutelně vepsal do historie světové atletiky. Pohyb měl rád od mala, ale k běhu a závodění ho nepřivedli rodiče, jak tomu běţně bývá, nýbrţ vychovatel ze školy. Bylo to tedy do jisté míry dílem náhody, ţe se postavil na jaře 1941 na start svého prvního závodu. Uţ zde se projevil jeho charakter a dal do toho sto procent, jako později do všeho, co dělal, a dokončil závod na skvělém 2. místě. Byl to takový impuls, ţe následující rok stál na startu opět a v cíli se mohl radovat

19 z vítězství. Na dalších (školních) závodech uţ byl tak nepřehlédnutelný, ţe mu trenér Dr. Haluza nabídl spolupráci a dal mu tak základy atletického tréninku. Zajímavostí je, ţe se oba dokonce potkávali ve startovním poli a nutno říci, ţe Emil odcházel zatím poraţen. Velmi brzy si ale tréninkové dávky začal utvářet sám, a to jiţ od roku 1943 a jeho výkonnost šla stále velmi razantně vzhůru. V tréninku mu pomáhala jeho cílevědomost a zarputilost. Někdy ovšem právě tyto vlastnosti zapříčinily výpadek, kdyţ nedoléčil zranění nebo nemoc. Byl svérázný a měl své metody. Ty se často vymykaly normálu a staly se z nich legendy. Ať uţ je to běhání v těţkých vojenských botách nebo pojídání listí na tréninku, které údajně zajistí rychlost zvířeti. Běhal i se zadrţeným dechem, aby se naučil ekonomickému dýchání. Je průkopníkem intervalové metody. V době, kdy ji začal pouţívat, ji v takovém objemu nikdo nepraktikoval, a tak se stal zakladatelem takto intenzivního pojetí. Dopracoval se aţ do závratných dávek a jeho maximalistický trénink pak byl aţ 100x400 m (150 m 200 m meziklus), nebo 20 x 200 m + 70 x 400 m + 20 x 200 m (200 m meziklus). Takový objem jiţ nešlo vměstnat do jedné tréninkové jednotky, a tak pouţíval dvě aţ tři fáze za den. Aby se mohl dostat aţ k takovému tréninku, stupňoval zátěţ během celé své kariéry. V úplných začátcích běhával 3-5 x týdně a aţ od roku 1945, kdy nastoupil na vojnu, začal trénovat více. Zde také získal ohromný základ obecné vytrvalosti, kdyţ celodenní vojenskou sluţbu (cvičení) bral jako trénink a večer ještě absolvoval atletickou přípravu. Rámec tréninku byl stále téměř stejný, začínal na 5 x 200 m + 20 x 400 m + 5 x 200 m (100 m aţ 200 m meziklus). Vše odběhal nejčastěji v lese, neboť na dráze sklízel posměšky ostatních. Na tréninku na dráze někdy absolvoval i více tréninků za sebou. Odběhl si svou jednotku, a kdyţ přišel některý z jeho kamarádů, tak se přidal. Pro jeho trénink je tedy charakteristický objem, ale také do značné míry stereotyp. Intenzita úseku vycházela z jeho maximalistické povahy, a tak se snaţil vše zvládnout co nejrychleji. Velmi tedy rozvíjel rychlostní vytrvalost. Poctivý přístup se mu během ţivota vyplatil a přinesl mu mnohé úspěchy (viz. příloha č. 2). Největší slávu si vydobyl na třech olympijských hrách, kde získal 4 zlaté medaile. Vrchol jeho slávy přišel v Helsinkách roku Paradoxně se na tuto olympiádu nemohl připravit podle svých představ, protoţe prodělal angínu. Dokázal však fenomenální hatrick, kdyţ zvítězil na m, m a posléze i v maratónu. Vše dokonce zvládl v olympijských rekordech. Kromě rekordů olympijských, překonával i světové, a to se mu podařilo dokonce osmnáctkrát. Některé z nich dosáhl na jeho oblíbeném stadionu

20 v Houšťce u Staré Boleslavi, kde vytvořil dodnes na tehdejší dobu neuvěřitelný rekord m v hodinovce. Velikost této sportovní legendy potvrzují i mnohá ocenění. Některé získal ještě v průběhu aktivní kariéry, jako například Nejlepší sportovec světa z let 1951 a Další přišly aţ v průběhu nadcházejících desetiletí. Vzpomeňme Cenu Pierra de Coubertaine v roce 1975 nebo jeho vyhlášení Nejlepším českým atletem 20. století (1997). Na sklonku ţivota v roce 1999 byl také vyhodnocen Nejlepším olympionikem ČR. Seznam jeho sportovních úspěchů je uveden v příloze č. 2. Emil Zátopek zemřel 22. listopadu 2000 v Praze. Místem posledního odpočinku se mu stal Valašský Slavín v roţnovském skanzenu. (http://www.atletickytrenink.cz/slavni_atleti/zatopek.php, ) Tab. č. 5. Osobní rekordy Emila Zátopka disciplína 100m 400m 800m 1500m 3000m 5000m 10000m mar. čas 12,0 53,7 1:58,7 3:52,8 8:07,8 13:57,2 28:54,2 2:23:03 Stanislav Jungwirth (* Prachatice ) Obr. č. 2. Stanislav Jungwirth Stanislav Jungwirth byl atletem světové špičky, ale bohuţel se mu nepodařilo prosadit se v olympijské soutěţi. Ačkoliv zaběhl dva světové rekordy, je v české historii trochu ve stínu Odloţila a Zátopka. Zajímavostí je, ţe stejně jako Odloţil, zaběhl 4:30 min na 1500 m téměř bez přípravy. Oproti Odloţilovi se později v přípravě ubíral zcela jinou cestou: s minimálním objemem byl jeho trénink postaven hlavně na nesmírné kvalitě. S objemem, který běhal Odloţil za týden, si vystačil na měsíc. Například na světový rekord na m 2:21,2 min běhal 110 aţ 160 km měsíčně. Po bronzovém úspěchu na ME v Bernu zvýšil v olympijské sezóně objem, ale doběhl jen na 6. místě. Radoval se opět za rok po olympiádě, kdy znovu zaběhl světový rekord, tentokrát na m (3:38,1 min)

21 Tab. č. 6. Osobní rekordy Stanislava Jungwirta disciplína 100 m 400 m 800 m m m m m čas ,4 1:47,5 2:19,1 3:38,1 5:10,8 8:02,8 Josef Odložil (* Zlín Domašov) Obr. č. 3. Josef Odloţil Josef Odloţil byl výborný a bezesporu velmi talentovaný atlet a později skvělý trenér například Jana Kubisty, drţitele českého rekordu na m. V mládí získal základy vytrvalosti v Jesenických horách, kdyţ musel denně do školy a zpět urazil během nebo chůzí 8 km. Zde začínal i na lyţích. V olympijském roce 1960 časem 1:49,4 min nesplnil kvalifikační limit o dvě desetiny. Před další olympiádou trénoval naplno a dosahoval okolo 180 km týdně! Tvrdým tréninkem získal stříbrnou medaili v čase 3:39,6 min! Rok na to zaběhl světový rekord na m časem 5:01,1 min. Jeho ţivot skončil za dosti nejasných okolností. Kdyţ se po návratu z ciziny o svém synovi dozvěděl, ţe neodmaturoval, chtěl se s ním sejít a nabídnout mu pomoc. Toto setkání se mu stalo osudným. Od svého syna dostal jedinou ránu, ránu od člověka, který provozoval 7 let bojové sporty. Ránu, po níţ následovalo 35 dní hlubokého bezvědomí a pak uţ jen smrt. ( ) Tab. č. 7. Osobní rekordy Josefa Odloţila disciplína 100 m 400 m 800 m m m m m čas 11,5 49,0 1:48,2 2:18,6 3:37,6 5:01,1 8:10,2 Stanislav Hoffman (* Praha) K atletice se dostal přes sportovní gymnastiku, se kterou začínal. Své první atletické zkušenosti získával v Litvínově pod vedením pana Joška. S narůstající výkonností se dostal do privilegované Dukly, kde se ho chopil trenér Zvolenský. Mezi jeho nejvýznamnější medaile patří bronz, který získal na m za Josefem Odloţilem na Evropských halových hrách 1967, ale vytrvalci si ho pomatují zejména jako mistra české republiky na

22 5 000 m (1971), m (1974, 1975) a v silničním běhu na 10 km Běchovice Praha, kde slavil vítězství hned čtyřikrát. Dobré je také vzpomenout jeho české rekordy na m (7:54,8 min, 1969 a 7:50,8 min, 1972), na m (13:42,0 min, 1970 a 13:28,2 min, 1974). I na m byl drţitelem českého rekordu v roce 1974 časem 28:21,2 min. Tab. č. 8. Osobní rekordy Stanislava Hoffmana disciplína 100 m 400 m 800 m m m m m čas :49,4 3:39,1 7:50,8 13:28,2 28:21,8 Vlastimil Zwiefelhofer (* Klatovy) Zapsal se do dějin české atletiky především jako skvělý krosař (7 titulů mistra ČR) a jeho 6. místo z MS v krosu (1979) je dosud nejlepším výsledkem českých barev na takové akci. Do nedávna dokonce drţel skvělý traťový rekord v Praze Běchovicích 28:35,2 min z roku 1975, kdy jen těsně finišoval se Stanislavem Hoffmanem a v cíli je dělilo neuvěřitelných osm desetin vteřiny. Na jeho překonání musel být pozván keňský běţec Laban Chege, který ho v roce 1996 nakonec vylepšil o 2,2 s. Ale to, ţe rekord obstál 21let, hovoří samo za sebe. Na tomto závodě se mu celkově dařilo, potvrzují to jeho čtyři vítězství (KORBEL, 2008, s. 23). Tab. č. 9. Osobní rekordy Vlastimila Zwiefelhofera disciplína 800 m 1500 m 2000 m 3000 m 3 km přek m m mar. čas 1:52,2 3:45,0 5:08,0 8:02,2 8:38,6 13:43,4 28:27,2 2:14:19 Stanislav Tábor (* Klatovy) Jeho sportovní začátky provázel hokej, poté se naplno projevily vlohy pro atletiku. V Sušicích ho vedl trenér Suchý a od kratších tratí se postupně dostal aţ k vytrvaleckým. V jeho drţení je několik československých titulů na tratích od m po m, včetně krosu. V současné době se stále okolo sportu pohybuje, nyní jiţ však jako uznávaný masér a fyzioterapeut

Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar. Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2

Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar. Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2 Název: Autor: Běhání (+ DVD) Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar Formát: 16x24 cm, 248 stran Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2 Anotace Kniha, doplněná DVD, poradí s technikou a nastavením

Více

KONDICE. Půlmaraton, závod pro všechny nejen běžce specialisty

KONDICE. Půlmaraton, závod pro všechny nejen běžce specialisty Půlmaraton, závod pro všechny nejen běžce specialisty 38 PŮLMARATON. JIŽ TA PŮLKA V NÁZVU MŮŽE PRO MNOHÉ BĚŽCE ZNAMENAT MÉNĚ VÝZNAMNOU VZDÁLENOST. PŘESTO ZÁVOD NA 21 097,5 METRU LÁKÁ SPOUSTU VYTRVALCŮ.

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Sport

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Sport Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Sport Jméno a příjmení: Andrea Vašková Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Jan Froněk Datum odevzdání: 31. 03. 2014 ČESTNÉ

Více

PROFIL MANAŽERA ( aktualizováno 31.12.2014 )

PROFIL MANAŽERA ( aktualizováno 31.12.2014 ) PROFIL MANAŽERA ( aktualizováno 31.12.2014 ) Manažerem sportovního klubu SC MARATHON PLZEŇ je zakladatel klubu Ing.Vlastimil ŠROUBEK ( nar. 21.8.1961 ), který po několikaleté přestávce začal po roce 2000

Více

ANALÝZA VÝKONNOSTI BĚHU NA 48 HODIN V HALE

ANALÝZA VÝKONNOSTI BĚHU NA 48 HODIN V HALE ANALÝZA VÝKONNOSTI BĚHU NA 48 HODIN V HALE Josef MICHÁLEK - Jan CACEK - Zuzana HLAVOŇOVÁ - Jiří ŠMITÁK FSpS MU Brno, Česká republika Klíčové slova : ultramaraton, rychlost běhu, srdeční frekvence RESUMÉ

Více

Noví laureáti Síně slávy Unie profesionálních trenérů UPT

Noví laureáti Síně slávy Unie profesionálních trenérů UPT Noví laureáti Síně slávy Unie profesionálních trenérů UPT Pavel Doležel Narozen: 30. listopadu 1940 Sport: cyklistika ZÁVODNÍK: vítěz dvou etap Závodu míru, kde skončil v roce 1965 celkově druhý, vítěz

Více

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku 001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku Překlad z nové norské knížky Vytrvalost, vydanou norským olympijským výborem pro vrcholové sportovce a trenéry. Správné naplánování a realizace tréninku

Více

Zlatý maraton Emila Zátopka 27.7.2012

Zlatý maraton Emila Zátopka 27.7.2012 ZÁTOPKŮV ZLATÝ TÝDEN ROZPIS závodu na maraton Pořadatel : SC MARATHON PLZEŇ ve spolupráci s Centrem sportu MV a Atletickým oddílem PSK OLYMP Praha Datum a místo : 27.července 2012, areál Centra sportu

Více

TRÉNINK FOTO: RUNCZECH

TRÉNINK FOTO: RUNCZECH FOTO: RUNCZECH 52 JAN PEŠAVA Rodák z Jablonce nad Nisou je držitelem českého rekordu v běhu na 10 000 metrů, v roce 1998 tuto trať zaběhl za 27:47,90! Také na silnici uměl desítku pod 29 minut a půlmaraton

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Studijní rok: 2011/12 Studijní obor, ročník: navazující Mgr. Počet hodin: 12/12 Vyučující: Doc. PaedDr. M. Lehnert, Dr. Cíl vyučovacího předmětu: prohloubit

Více

Výroční zpráva a zhodnocení sezony 2010

Výroční zpráva a zhodnocení sezony 2010 Výroční zpráva a zhodnocení sezony 2010 Vážení sportovní přátelé, Dovolte mi, abych ve stručnosti zhodnotil uplynulou soutěžní sezonu, která pro nás opět byla velmi úspěšná. Hlavně díky Vaší podpoře dosáhla

Více

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ ATLETIKA Vítáme Vás na Sportovním gymnáziu Pardubice. Říká se, že atletika je královnou sportů a je tomu skutečně tak. Je v ní takový rozsah disciplín, že se v ní mohou úspěšně uplatnit jedinci menšího

Více

Vasův běh Vasaloppet (první březnová neděle) Sälen Mora (blízko Falunu střední Švédsko)

Vasův běh Vasaloppet (první březnová neděle) Sälen Mora (blízko Falunu střední Švédsko) Vasův běh Vasaloppet (první březnová neděle) Sälen Mora (blízko Falunu střední Švédsko) Jak mají horolezci svůj Mount Everest, mají lyžaři svůj Vasův běh. Tento devadesát kilometrů dlouhý závod ve Švédsku

Více

Formy silového tréninku a jejich aplikace

Formy silového tréninku a jejich aplikace Formy silového tréninku a jejich aplikace 1. OB jako silově vytrvalostní sport (jeho specifika z hlediska požadavků na sílu). 2. Metody silového tréninku a jejich vliv na vytrvalostní výkon. 3. Aplikace

Více

Hodnocení STM za 2. pololetí roku 2014

Hodnocení STM za 2. pololetí roku 2014 Hodnocení STM za 2. pololetí roku 2014 V souladu se schválenou koncepcí STM podporoval ČSMP ve 2. polovině letošního roku celkem dvanáct sportovních center a středisek. Po posledním pohárovém závodě ve

Více

KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY A MOŽNOSTI JEHO MĚŘENÍ

KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY A MOŽNOSTI JEHO MĚŘENÍ KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY A MOŽNOSTI JEHO MĚŘENÍ PhDr. Jan Lašek, CSc. Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Vstupem do školy se z dítěte stává ţák. Od počátku je nucen

Více

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory:

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory: Kondiční příprava (dříve tělesná) nebo-li kondiční trénink je zaměřen na vyvolání adaptačních změn v organismu sportovce a to především na rozvoj pohybových schopností (PSch). Rozvoj PSch je determinován

Více

SEMINÁŘ ČSLH PRO TRENÉRY SCM ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE. téma přednášky: CELOROČNÍ TRÉNINK HOKEJOVÉHO BRUSLENÍ (JIŘÍ RYŢUK)

SEMINÁŘ ČSLH PRO TRENÉRY SCM ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE. téma přednášky: CELOROČNÍ TRÉNINK HOKEJOVÉHO BRUSLENÍ (JIŘÍ RYŢUK) ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE SEMINÁŘ ČSLH PRO TRENÉRY SCM PRAHA - O2 ARENA - 27.04.2011 téma přednášky: CELOROČNÍ TRÉNINK HOKEJOVÉHO BRUSLENÍ (JIŘÍ RYŢUK) JIŘÍ RYŢUK: POWERSKATING (TRÉNINK EFEKTIVNÍHO BRUSLENÍ)

Více

Jmenuji se Stanislav Prokeš. Žiji v Lipníku nad Bečvou a je mi 44 let.

Jmenuji se Stanislav Prokeš. Žiji v Lipníku nad Bečvou a je mi 44 let. Jmenuji se Stanislav Prokeš. Žiji v Lipníku nad Bečvou a je mi 44 let. Jsem amatérským závodníkem a zaměřuji se především na vytrvalostní cyklistiku. V posledních letech se věnuji téměř výhradně silniční

Více

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI?

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? INFORMACE EFEKTIVITA BEZPEČNÝ POHYB MOTIVACE Měřič srdeční frekvence vám napomáhá porozumět fungování vašeho organismu a přináší tak mnoho nových informací, které lze dlouhodobě

Více

Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2015

Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2015 Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2015 předkládaný na základě výběrové řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantu v rámci veřejného otevřeného grantového programu na

Více

Slovní úlohy rovnice

Slovní úlohy rovnice Markéta Kuchařová, Eva Kalinová Didaktika matematiky s praxí III., ZŠ Dědina, 5. ročník Slovní úlohy rovnice 1. MOTIVACE Téma = Olympijské hry Na začátku hodiny budou žáci hádat, jaká mezinárodní sportovní

Více

Stejně jako v minulých letech i pro sezónu 2014 vyhlásil Český střelecký svaz pro střelce z předovek Českou střeleckou ligu ve sportovní střelbě z

Stejně jako v minulých letech i pro sezónu 2014 vyhlásil Český střelecký svaz pro střelce z předovek Českou střeleckou ligu ve sportovní střelbě z Stejně jako v minulých letech i pro sezónu 2014 vyhlásil Český střelecký svaz pro střelce z předovek Českou střeleckou ligu ve sportovní střelbě z perkusních revolverů, perkusních, křesadlových a doutnákových

Více

Název: Oběhová a dýchací soustava

Název: Oběhová a dýchací soustava Název: Oběhová a dýchací soustava Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3.

Více

Metodika a diskuse výpočtu výkonnostního pořadí. Czech Power Ranking, CPR. aktualizováno 8. května 2013, Jaromír Horák

Metodika a diskuse výpočtu výkonnostního pořadí. Czech Power Ranking, CPR. aktualizováno 8. května 2013, Jaromír Horák Metodika a diskuse výpočtu výkonnostního pořadí Czech Power Ranking, CPR aktualizováno 8. května 2013, Jaromír Horák Metodika výpočtu výkonnostního pořadí byla vyvinuta v létě 1991 na společném soustředění

Více

Profil jezdce. 1.Adam Lacko

Profil jezdce. 1.Adam Lacko Adam Lacko 1.Adam Lacko Profil jezdce Datum narození: 24. září 1984 Místo narození: Čeladná, Česká Republika Národnost: česká Váha: 85 kg Výška: 186 cm Povolání: závodní jezdec První start: 1994, motokáry

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 6. Ročník: 6. - při vytrvalosti uplatní vůli rozvijí dynamiku a rychlost - zvládá techniky nových atletických disciplín získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy zejména v Poháru rozhlasu a Přespolním

Více

ME Elite Guadaloupe - Francie 16.-19.10.2014

ME Elite Guadaloupe - Francie 16.-19.10.2014 Nominační kritéria 2014 2015 dráha vytrvalostní disciplíny ME Elite Guadaloupe - Francie 16.-19.10.2014 Družstvo mužů bude nominováno na základě splnění nominačního limitu 4:12 na dřevěné nebo 4:20 na

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI Termín: 27. 29. 4. 2012 Místo: PRAHA 6 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy José Martího 31 162 52 Praha 6 - Veleslavín Cena: 4 000 Kč;

Více

Specifikace jednotlivých tréninkových ukazatelů uvedených v tabulce doporučovaných objemů

Specifikace jednotlivých tréninkových ukazatelů uvedených v tabulce doporučovaných objemů DOPORUČENÉ OBJEMY TRÉNINKU NA MEZOCYKLUS 13.12.2010-9.1. 2011 CHLAPCI žáci 2011 dorostenci 2011 junioři 2011 118 ČZ (hod) 42 50 64 106 POS (hod) 7 11 16 107 SPEC POS (hod) 3 6 12 108 B-C (km) 55 65 75

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004

Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004 Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004 Cíl plánování - připravit podmínky pro dlouhodobý rozvoj sportovce a vytvoření

Více

SVAŤA BOŽÁK EXTREME CYCLING

SVAŤA BOŽÁK EXTREME CYCLING SVAŤA BOŽÁK EXTREME CYCLING P edstavení : Jmenuji se Svatopluk Bo ák a je mi 34let. Vytrvalostní cyklistice se věnuji intenzivně ji od roku 2003. Začínal jsem na 24 hodinových závodech na horském kole.

Více

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Možnosti a úskalí zdravého životního stylu žáků ZŠ a jejich vztah k pohybu ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Pavlína 2015 Analýza dat Dotazník pro učitele tělesné výchovy Slovní

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Vyhodnocení tréninkového dne

Vyhodnocení tréninkového dne Vyhodnocení tréninkového dne Klient: LeasePlan Místo: Autodrom Most Datum: středa, 3. září 2008 Vozidlo: Trať: VW Passat 2,0 TDI 4Motion, 103 kw r.v. 2005, najeto cca 132 000 km závodní okruh Autodromu

Více

Coaches Conference FISA 2013

Coaches Conference FISA 2013 Coaches Conference FISA 2013 Posádka roku M2-, NZL W1x, AUS Trenér roku 2013 Johan Flodin, SWE Johan Flodin Závodník mezinárodní úrovně Vystudoval sportovní fyziologii Bakalářská práce - psychologie ve

Více

HVĚZDNÁ ŠKOLA BEACHE

HVĚZDNÁ ŠKOLA BEACHE HVĚZDNÁ ŠKOLA BEACHE KDO JSME? United Sport Partners s.r.o. je společnost zabývající se sportovním marketingem se zaměřením na beachvolejbal - na trhu jsme od r. 2005 - spolupracujeme s mezinárodní, evropskou

Více

Exhibiční PRO-AM štafeta Chomutov 28. 9. 2013

Exhibiční PRO-AM štafeta Chomutov 28. 9. 2013 Exhibiční PRO-AM štafeta Chomutov 28. 9. 2013 1. Závod na 2*50 a 2*100m v.zp. se poplave na konci druhého půldne VC Chomutova, přibližně tedy v sobotu 28. 9. v cca 18.00. Závod je určen všem subjektům,

Více

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera Seminární práce na téma Rozvoj vytrvalosti k příležitosti školení trenérů III. třídy David Chábera Rok 2014 Obsah Úvod do problematiky obsahu seminární práce 2 Rozvoj všeobecné vytrvalosti 3 Rozvoj speciální

Více

Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV

Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV Nejvíc problémů si děláme tím, že počítáme s příznivými podmínkami svého okolí. Čekejme raději horší podmínky a když budou dobré, tak nás to mile překvapí.

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

AVZO ČR. Sdružení technických činností. ZO Kyjov Oddíl biketrialu

AVZO ČR. Sdružení technických činností. ZO Kyjov Oddíl biketrialu AVZO ČR Sdružení technických činností ZO Kyjov Oddíl biketrialu Zpráva o činnosti za rok 2011 Obsah: Jezdci 3 Tréninky 3 Údržba areálu 3 Soustředění 4 Chorvatsko Bike3al Camp 14.4. 19.4. 4 Kemp talentované

Více

Celkem 19424 45182 3025 4160 7123 40000 38914 78914

Celkem 19424 45182 3025 4160 7123 40000 38914 78914 Název projektu Projekt Podkrkonošského sportovního centra mládeže v orientačním běhu (dále PSCM) Příjemce projektu Orientační klub OK Jilemnice Masarykovo náměstí 12 514 01 Jilemnice IČO 49294288 Garant

Více

I. 1.) Výkonnostní kriteria pro zařazení do reprezentačního družstva

I. 1.) Výkonnostní kriteria pro zařazení do reprezentačního družstva I.) REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO SENIORŮ Projekt přípravy reprezentačního družstva seniorů na rok 2009-2010 je směrován k úspěšné reprezentaci České republiky na hlavních soutěžích ME (25m) Istanbul a ME (50m)

Více

Seminární práce. Stavba ročního tréninkového plánu. (srovnání rozdílného pojetí) A, A.A. LEBEDA DŽUDO ( TECHNIKA CHVATŮ )

Seminární práce. Stavba ročního tréninkového plánu. (srovnání rozdílného pojetí) A, A.A. LEBEDA DŽUDO ( TECHNIKA CHVATŮ ) Školení trenérů juda III.třídy 2014 Seminární práce Stavba ročního tréninkového plánu. (srovnání rozdílného pojetí) A, A.A. LEBEDA DŽUDO ( TECHNIKA CHVATŮ ) B, SKRIPTA ČESKÉHO SVAZU JUDA Marek Zdeněk 13.4.2014

Více

Parametry a priority přestavby železniční sítě ČR

Parametry a priority přestavby železniční sítě ČR Parametry a priority přestavby železniční sítě ČR Ing. Jiří Kalčík, projektant dopravních staveb Současný stav ţelezniční sítě České republiky vznikl historickým vývojem, který je od svých počátků konzistentní.

Více

WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009. Ondřej Nezval 3.6.

WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009. Ondřej Nezval 3.6. WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009 Ondřej Nezval 3.6.2009 Studie porovnává jednotlivé zaznamenané měsíce květen v letech

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu (schválený předsednictvem ČAS dne 2. prosince 2014) 1. Úvod a) Vyhláška Ministerstva

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

V tomto roce získal titul přeborníka ČSR starší žák Vraspír a družstvo Vsetína.

V tomto roce získal titul přeborníka ČSR starší žák Vraspír a družstvo Vsetína. 1953 V tomto roce vznikla při TJ Zbrojovka Vsetín sportovní škola gymnastického dorostu. Jiří Junek byl členem reprezentace dorostu a vítěz závodů v tehdejší Německé demokratické republice. Mezi další

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Životopis Anotace Pracovní list slouží k procvičení slohového útvaru životopis. Tématem je známý český

Více

Projekt RAAM 2011. Czech Ultracycling Team o.s. www.jirihledik.cz www.cut-raam.cz. Ing. Jiří H l e d í k. jednatel CUT

Projekt RAAM 2011. Czech Ultracycling Team o.s. www.jirihledik.cz www.cut-raam.cz. Ing. Jiří H l e d í k. jednatel CUT Projekt RAAM 2011 Czech Ultracycling Team o.s. www.jirihledik.cz www.cut-raam.cz Ing. Jiří H l e d í k jednatel CUT Představení projektu Občanské sdružení Czech Ultracycling Team (CUT) si Vám dovoluje

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

> POJĎTE S NÁMI VÍTĚZIT! NABÍDKA SPOLUPRÁCE JAN ČERNÝ

> POJĎTE S NÁMI VÍTĚZIT! NABÍDKA SPOLUPRÁCE JAN ČERNÝ NABÍDKA SPOLUPRÁCE JAN ČERNÝ 2 PROJEKT MČR 2015 Po několika letech s vozy s předním pohonem bychom rádi opět usedli do čtyřkolky. Volba padla na vůz Škoda Fabia S2000, se kterou jsme v roce 2013 absolvovali

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Proč spolupracovat s ČBA Baseball má v České republice dlouholetou tradici. Tento sport se na našem území hraje téměř 100 let. V roce 2013 slaví společně

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

Medaile HZS ČR za statečnost udělené generálním ředitelem HZS ČR obdrží

Medaile HZS ČR za statečnost udělené generálním ředitelem HZS ČR obdrží Medaile HZS ČR Za statečnost udělené ministrem vnitra obdrží 1. 1. Josef Šerý Strážník Městské policie Děčín Jmenovaný dne 21. července tohoto roku zachránil z rozvodněného Labe tonoucího mladíka, který

Více

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání Aktualizace 30. 1. 2013 I. REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO STARŠÍCH JUNIORŮ Projekt přípravy reprezentačního družstva juniorů na rok 2012 13 je směřován k úspěšné reprezentaci České republiky na hlavních soutěžích

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

MLADÝ FENOMÉN ZNAČKA ŠVEC

MLADÝ FENOMÉN ZNAČKA ŠVEC MLADÝ FENOMÉN ZNAČKA ŠVEC Když jsem zjistil, že se do naší školy hlásí loňský vítěz Silového čtyřboje ZŠ Pavel ŠVEC ze Základní školy v Židlochovicích, který před rokem v naší tělocvičně dokázal udělat

Více

REPREZENTACE U18 DANIEL BENEŠ MICHAL OUŘEDNÍK

REPREZENTACE U18 DANIEL BENEŠ MICHAL OUŘEDNÍK REPREZENTACE U18 DANIEL BENEŠ MICHAL OUŘEDNÍK 16. srpna 2011 Realizační tým U18 Dan Beneš Zastává pozici hlavního trenéra, je odpovědný za realizační tým, sportovní stránku týmu. Michal Ouředník Odpovídá

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let BABY AEROBIC pro děti 3 5 let Dbáme na všestranný rozvoj, správné držení těla, správné pohybové stereotypy. Děti naučíme základy rytmiky, rozvíjíme pohybovou paměť, soustředění, udržujeme přirozenou touhu

Více

SOUTĚŢNÍ ŘÁD. soutěţí sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

SOUTĚŢNÍ ŘÁD. soutěţí sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SOUTĚŢNÍ ŘÁD soutěţí sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěţní řád soutěţí sekce orientačního běhu (dále SŘ) stanovuje podmínky mistrovských a dlouhodobých

Více

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Od 1. 1. 2014 platí nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013

Více

FYZIOLOGIE ŢIVOČICHŮ A ČLOVĚKA

FYZIOLOGIE ŢIVOČICHŮ A ČLOVĚKA FYZIOLOGIE ŢIVOČICHŮ A ČLOVĚKA č. 2 a č. 3 Prostudujte návod a poté proveďte experimenty, zaznamenejte výsledky měření, vyhodnoťte je a NAPIŠTE ZÁVĚR KE KAŢDÉMU ÚKOLU: Úkol č. 1 Zjišťování tepu hmatem

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

IES FSV UK. Domácí úkol Pravděpodobnost a statistika I. Cyklistův rok

IES FSV UK. Domácí úkol Pravděpodobnost a statistika I. Cyklistův rok IES FSV UK Domácí úkol Pravděpodobnost a statistika I Cyklistův rok Radovan Fišer rfiser@gmail.com XII.26 Úvod Jako statistický soubor jsem si vybral počet ujetých kilometrů za posledních 1 dnů v mé vlastní

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: OBCHOD Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, p.o. box 40. tel./fax: 257 210 811 P R O V Á D Ě C Í P O K Y N Y pro Ostatní sportovní střediska - OSpS platné od 1.1.2014 Zpracovali: R. Řehořová,

Více

Informační zátěž dopravního systému a mentální kapacita řidiče

Informační zátěž dopravního systému a mentální kapacita řidiče Informační zátěž dopravního systému a mentální kapacita řidiče Vlasta Rehnová* Matúš Šucha** Centrum dopravního výzkumu, Praha* Katedra psychologie Filozofické fakulty, Univerzita Palackého Olomouc** vlasta.rehnova@cdv.cz,

Více

Hodnocení přípravy a účasti střelců v puškových disciplínách (kategorie mužů a žen) na vrcholné soutěže 2010 1) Příprava v průběhu roku 2010

Hodnocení přípravy a účasti střelců v puškových disciplínách (kategorie mužů a žen) na vrcholné soutěže 2010 1) Příprava v průběhu roku 2010 Hodnocení přípravy a účasti střelců v puškových disciplínách (kategorie mužů a žen) na vrcholné soutěže 2010 1) Příprava v průběhu roku 2010 Systém přípravy reprezentantů k ME v Merakeru a MS v Mnichově

Více

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Podstata sportovní přípravy dětí * Jejím hlavním rysem je přípravný charakter,ve kterém se budují základní kameny vrcholového výkonu,

Více

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT 2009 Vážení partneři automobilového týmu Palmimotorsport, Dovolte, abychom Vás seznámil s výsledky jezdců týmu PALMIMOTORSPORT v jeho automobilové a sportovní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018 (zásady a prováděcí pokyny) Schválil výkonný výbor ČSMP dne 20. 11. 2014. OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ

Více

UKÁZKA TRENINKOVÉHO CYKLU

UKÁZKA TRENINKOVÉHO CYKLU Příloha č. 7. Ukázka tréninkové plánu na půlmaratón Milan Janata UKÁZKA TRENINKOVÉHO CYKLU PŘÍPRAVA SMĚŘOVANÁ K SILNIČNÍMU ZÁVODU ING BRUSSELS HALFMARATHON 2008 Jméno: Milan Příjmení: Janata Datum narození:

Více

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: DOPRAVA A SPOJE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí žáci a absolventi

Více

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: ZEMĚDĚLSTVÍ Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově

Více

Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad KnEžnou Cyklistický team STALAK DeVOSS Rychnov nad KnEžnou. Hodnocení sezóny 2014. www.stalak-devoss.

Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad KnEžnou Cyklistický team STALAK DeVOSS Rychnov nad KnEžnou. Hodnocení sezóny 2014. www.stalak-devoss. Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad KnEžnou Cyklistický team STALAK DeVOSS Rychnov nad KnEžnou Hodnocení sezóny 2014 www.stalak-devoss.cz Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad Kněžnou Tým STALAK DeVOSS

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

MEMORIÁL MUDR. JOSEFA PODMOLÍKA V ½ MARATONU MARATON A PŮL

MEMORIÁL MUDR. JOSEFA PODMOLÍKA V ½ MARATONU MARATON A PŮL ODDÍL ATLETIKY TJ JISKRA OTROKOVICE pořádá POD ZÁŠTITOU STAROSTY MĚSTA OTROKOVICE MGR. JAROSLAVA BUDKA MEMORIÁL MUDR. JOSEFA PODMOLÍKA V ½ MARATONU ŠTAFETOVÝ ½ MARATON INSTITUCÍ, FIREM, RODIN, PŘÁTEL ½

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Age structure of the population in districts of the Czech Republic and its changes relating demographic

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

HC BULDOCI NERATOVICE

HC BULDOCI NERATOVICE HC BULDOCI NERATOVICE LEDNÍ HOKEJ Krajská soutěž mužů HC Buldoci Neratovice vs TJ Spartak Příbram 31.10.2015 18:30 Partneři hokejového týmu: KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ Vážení příznivci neratovického ledního hokeje,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Šablona potisku na vrchní straně knihařské vázby desek ZP Stránka není součástí textového souboru závěrečné práce ve formátu MS Word! VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Jméno a příjmení Český název

Více

Všechny komerční školy jsou zaměřeny především na techniku bruslení, nebo nejsou úzce či specificky determinovány (většinou kombinace více faktorů)

Všechny komerční školy jsou zaměřeny především na techniku bruslení, nebo nejsou úzce či specificky determinovány (většinou kombinace více faktorů) VÝHRADNÍ ZAMĚŘENÍ STICKHANDLING (technika hole) & SHOOTING (technika střelby) PROČ? Svým zaměřením unikátní v ČR Všechny komerční školy jsou zaměřeny především na techniku bruslení, nebo nejsou úzce či

Více

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Úvod Cílem této krátké tematické analýzy je zmapovat selektivní dopady globálního

Více