Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně poznáváme svět Verze z Platnost od

2

3 Obsah 1 Identifikační údaje 4 2 Charakteristika školy a ŠVP Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Začlenění průřezových témat 9 3 Učební plán Celkový Ročníkový Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Školní projekty Nový projekt Hodnocení žáků a autoevaluace školy 247 Strana 3 z 254

4 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Společně poznáváme svět Předkladatel: Název školy Základní škola a Mateřská škola REDIZO IČ Adresa Osek 200 Ředitel Mgr. Jaromír Vlach Kontakty Mgr. Jaromír Vlach Telefon www zsosek.com Fax Zřizovatel: Název Obec Osek IČ Kontakt p. Dušan Kubovčák, pí. Iva Belšánová Adresa Osek 21 Telefon Fax www Strana 4 z 254

5 2 Charakteristika školy a ŠVP 2.1 Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Obec leží v západní části okresu Beroun. Trvale zde žije přes 740 obyvatel. Je zde dostupné autobusové spojení na trase Komárov - Hořovice. Nejbližší vlaková zastávka je v Cerhovicích. Škola sdružuje: 1. Mateřská škola - kapacita 25 dětí 2. Základní škola - kapacita 40 žáků 3. Školní družina - kapacita 25 žáků 4. Školní jídelna - kapacita 100 jídel ZŠ je dvojtřídní s družinou. Ve dvou třídách se učí 5 ročníků. Spojování do tříd je prováděno s ohledem na počty v jednotlivých ročnících tak, aby se v obou třídách učil přibližně stejný počet žáků. Pokud to situace dovolí spojujeme nečastěji roč. a roč. Celkem se ve škole učí kolem 30 dětí. Kapacita školní družiny je vždy naplněna (25 dětí). Zřizovatel: Obec Osek Vybavení školy Výuka a výchova v Základní a Mateřské škole v Oseku je zajišťována kompletně v budově školy. V prvním patře jsou dvě třídy ZŠ, místnost pro školní družinu, ředitelna, kabinet a školní knihovna, která je vybavena zároveň jako odborná pracovna hudební výchovy a učebna pro práci s počítači. V přízemí školní budovy je umístěna jednotřídní mateřská škola. K dispozici má dvě třídy. Obě slouží jako herny, první třída ještě jako jídelna, druhá je využívána také ke cvičení a jsou v ní umístěny koutky pro tvořivé hry dětí, odpoledne je využívána k odpočinku lehátka jsou denně rozkládána. Další prostory, které má MŠ k dispozici jsou: šatna, hygienické zařízení, kabinet na pomůcky. V přízemí se nachází ještě kuchyně, jídelna ZŠ a ještě další tři místnosti, které slouží jako odborná pracovna výtvarné výchovy a prostory pro mimoškolní činnost. Součástí školní budovy je i menší tělocvična o rozměrech 15m x 8m. Je vybavena nářadím a náčiním nutným pro zajišťování výuky tělesné výchovy. Ke škole patří ještě hřiště, zahrada a dvůr, využívané hojně při tělesné výchově, při činnostech dětí MŠ a práci ŠD a sloužící mj. i pro realizaci relaxačních přestávek. Pozemek je dle finančních možností stále vylepšován. Doskočiště a pískoviště MŠ je opatřeno snímatelnými propustnými kryty, aby zařízení vyhovovala současným platným hygienickým předpisům Část pozemku je upravena pouze pro děti MŠ. Je vybaven pro hry dětí pískoviště, zahradní domek, houpačky, průlezky a zahradní nábytek Škola je v dostatečné míře vybavena potřebnými pomůckami. Ke zkvalitnění své práce mají vyučující k dispozici audiovizuální techniku: magnetofony, přístroje na promítání diapozitivů, Strana 5 z 254

6 videorekordéry, televizory, přehrávače CD, elektrofonické varhany, videokameru a digitální fotoaparát. V hojné míře je využíván kopírovací stroj Canon.. V současné době škola disponuje 18 počítači. Škola je k internetu připojena linkou ADSL /512 kb/. Připojeno je 15 počítačů. Ve školní družině mají děti k dispozici množství stavebnic, her, sportovního náčiní a několik jízdních kol. Obsáhlá školní audio a videotéka je průběžně doplňována nejen výukovými programy, ale i videozáznamy mnoha školních a mimoškolních akcí. Tyto videozáznamy jsou ve škole kopírovány i zájemcům z řad rodičů. Charakteristika žáků Do školy dochází nejen žáci z obce Osek, ale i z okolních obcí (Komárov, Těně, Hořovice, Lochovice. Libomyšl). Většinou se jedná o děti pocházející z venkovského prostředí. z úplných rodin. Ve škole jsou integrovány děti se specifickými poruchami učení, kterým je věnována zvýšená individuální péče. Pozornost věnujeme také žákům nadaným. Demografický vývoj počtu žáků je příznivý. Počet žáků by se měl stále pohybovat dostatečně vysoko nad hranicí stanovenou školským zákonem č.563/2004 Sb. pro dvojtřídní školy. školní rok 1. roč. 2. roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. celkem / / / / / / / / Zápis dětí do prvního ročníku je prováděn ve stanoveném termínu od 15. ledna do 15. února. Budoucí prvňáci plní jednoduché úkoly a seznamují i se se školním prostředím.na památku so odnášejí knihu a drobné dárky, které pro ně připravují budoucí spolužáci ve školní družině. Charakteristika pedagogického sboru Výuku zabezpečují: Mgr. Jaromír Vlach- ředitel (vysokošk. vzdělání - ped. fak UK Praha - učitelství pro roč ZŠ, praxe v oboru - 31 let) Vyučuje matematiku, český jazyk v 1. a 2.roč. Mgr. Václava Smetanová - učitelka (vysokošk. vzdělání - ped.fak. UK 1. stupeň ZŠ, praxe v oboru 24 let) Praha - učitelství pro Strana 6 z 254

7 Vyučuje všechny předměty ve 3.,4.a 5. roč./ kromě výtvarné výchovy a angličtiny /, hudební výchovu v 1. a 2.roč. Eva Veigendová - vychovatelka ŠD (středošk. vzdělání gymnazium Hořovice). Praxe v oboru 5 let. Kromě práce ve ŠD zabezpečuje výuku tělesné výchovy v 1. a 2. roč., prvouku v 1.a 2. ročníku a výtvarnou výchovu ve všech ročnících. Milada Martínková učitelka anglického jazyka (středošk. vzdělání gymnazium Hořovice, nedokončené vysokošk. vzdělání - filosof. fakulta, v roce 2008/2009 zahájila studium na Metropolitní univerzitě v Praze, obor Anglofonní stuidia Praxe : 1 rok obchodní akademie Praha, 4 roky učit. angličtiny na gymnaziu v Hořovicích, 3 roky učit. angl. na ZŠ. Všichni vyučující se dle možností zúčastňují dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola zatím není zapojena do žádného dlouihodobého projektu; účastní se programu etwinning na podporu solupráce evropských škol. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce školy s rodiči je na výborné úrovni. Rodiče mohou školu kdykoliv navštívit po dohodě s vyučujícími. Prostřednictvím školské rady se mohou podílet na chodu školy. Snažíme o zlepšení spolupráce školy a rodiny. Jsou pořádány akce, do kterých jsou zapojeni kromě dětí i jejich rodiče - osobní účastí nebo pomocí na přípravách: den her s nocováním ve škole (podzimní akce), vánoční setkání rodičů a dětí (zimní akce), jarní prodejní výstava výrobků spojená s výtvarnou dílnou (jarní akce). Pravidelně se schází maminky našich žáků v kroužku, kde se seznamují s různými výtvarnými technikami. Tradičně se rodiče podílí na sběru papíru (2x ročně), Na škole bylo zřízeno detašované pracoviště SVČ Domeček Hořovice, jehož pracovníci zajišťují práci v zájmových kroužcích - výtvarný, aerobik. Trvale ve škole pracují 2 kroužky turistického oddílu TOM ATOM KČT. Na dobré úrovni je spolupráce s místními organizacemi myslivců, hasičů a TJ Slavoj Osek (besedy, sběr kaštanů, sportovní akce, ukázky činnosti). Při řešení výchovných a vzdělávacích problémů našich žáků velmi úzce spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Hořovicích, se střediskem rané péče Tamtam v Praze 5, s odborem sociální péče v Hořovicích. Vztah se zřizovatelem školy není jen formální; škola zajišťuje Dětský den v rámci hudebního festivalu Osecká pohoda, který se koná každoročně v jarních měsících v aerálu školy. 2.2 Charakteristika ŠVP Strana 7 z 254

8 ŠVP pro ZŠ Osek vznikl spoluprací všech učitelů. Vychází z cílů a kompetencí RVP ZV, složení žáků, pedagogického sboru a místních podmínek školy. Zaměření školy Název Společně poznáme svět vychází z potřeby seznámit žáky se základními dovednostmi, znalostmi, hodnotami a postoji, které jsou nezbytné pro jejich uplatnění ve společnosti. Odráží myšlenku spolupráce mezi žáky, učiteli i rodiči žáků, využití různých forem výuky a pozitivní a tvořivé klima důležité pro vzájemnou komunikaci. Snažíme se vytvářet pro děti podnětné prostředí plné důvěry, vzájemného respektu a úcty. Žáci mají možnost vyjádřit se ke všem problémům a podílet se na řešení problémů ostatních. K ochotnějšímu přijímání a osvojování správných norem chování ve společnosti přispívá i fakt, že si naši žáci tato pravidla zpracovali ve vlastním dokumentu "Už mám dost rozumu a proto vím, že..." Komunikace s rodiči probíhá prostřednictvím třídních schůzek a individuálních konzultací, prostřednictvím rady školy a školního webu. Vzhledem k výsledkům dotazníkového šetření mezi rodiči chceme klást důraz na vzdělávání v oblasti informačních technologií a cizích jazyků. Výpočetní technika je využívána ve většině vyučovacích předmětů tak, aby její použití bylo pro žáky naší školy zcela běžné. K této výuce máme uzpůsobenou odbornou pracovnu a obě třídy, které jsou vybaveny interaktivní tabulí s dataprojektorem. Výuka cizího jazyka je zařazena od 3. ročníku. ŠVP klade důraz na všeobecný rozvoj každého žáka. Důležitou úlohu zde plní činnost školní družiny, nabídka zájmových kroužků a celoškolních akcí v průběhu školního roku. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam vzdělávat se ve třídě, kde jsou zastoupeni děti z různými vlastnostmi a vlohami. Patří sem také děti se zdravotním postižením, děti se specifickými poruchami učení a chování, děti se sociálním znevýhodněním. Náš program počítá s integrací těchto dětí. Jejich zařazení a individuální péči nám umožňuje nízký počet žáků ve třídách. Snažíme se o úzkou spolupráci s rodiči, které motivujeme ke spolupráci s PPP. Metody používané při zabezpečení výuky žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním: - toleratní klasifikace (slovní hodnocení) - chápavý postoj učitelů - zadávání kratších a jednodušších úkolů - zmírnění pracovního tempa - pomoc ostatních spolužádů ve třídě - spolupráce s rodiči - časté střídání jednotlivých činností - užívání vhodných pomůcek a učebnic Metody používané při zabezepčení výuky žáků se sociálním znevýhodněním - pravidelný kontakt s rodinou Strana 8 z 254

9 - vytvoření a neustálé posilování vzájemné důvěry mezi tímto žákem a učitelem - spolupráce s OSSZ a OÚ - začlenění těchto dětí do kolektivu, vytváření kamarádské atmosféry - zlepšování materiálních podmínek znevýhodněných žáků Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Výuka mimořádně nadaných žáků je zabezpečena v běžných třídách. Při jejich vzdělávání - je uplatňován individuální přístup - jsou zařazovány vhodné metody, při nichž se používá vyšší úroveň myšlení,metody podporující samostatnost a logické myšlení - usilujeme o motivaci žáka k rozšiřování základního učiva - zadáváme pro ně samostatné práce na vyšší úrovni - nabízíme možnost účasti v soutěžích - podporujeme vlastní pracovní temto - spolupracujeme s rodiči K doplnění výuky přispívají i návštěvy divadelních a filmových představeních, výstav apod., kterých se dětí několikrát za rok zúčastní (dle nabídky). Do vyučování tělesné výchovy je začleněn také plavecký výcvik v rozsahu 20 hodin. Žáci se zúčastňují různých sportovních soutěží. Škola pořádá tyto pravidelné akce: den her s nocováním ve škole, vánoční setkání rodičů a dětí, vánoční loterie, čarodějnický festival,jarní výstava dětských prací, kuličkiáda, běh do schodů, jízda zručnosti na jízdním kole, několikadenní pobyt v přírodě na závěr školního roku. Na jaře a na podzim se pořádají akce sběru papíru. Celý rok probíhá soutěž ve sběru léčivých rostlin. Částky získané z těchto akcí jsou použity na nákup výtvarných potřeb a sportovního náčiní pro děti. Na závěr roku připravují žáci z vyšších ročníků časopis Kapičky z naší školičky, kde se prezentují svými literárními a výtvarnými pracemi všichni žáci školy. Škola je zapojena do akce "Školní mléko". Mimoškolní činnost je soustředěna do zájmových kroužků. Trvale ve škole pracuje kroužek turistický, kroužek výtvarný a kroužek aerobiku Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání - pokrytí předmětem Matematika Prvouka Vlastivěda Strana 9 z 254

10 Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Anglický jazyk Taneční a pohybová výchova Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 1. ročník Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování subjektivity; etická výchova Hudební výchova Poslechové činnosti; Taneční a pohybová výchova Prvouka Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova 2. ročník Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování subjektivity; etická výchova Hudební výchova Poslechové činnosti; Taneční a pohybová výchova Prvouka Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova 3. ročník Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování subjektivity; etická výchova Hudební výchova Poslechové činnosti; Taneční a pohybová výchova Anglický jazyk řečové dovednosti; Prvouka Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova Strana 10 z 254

11 4. ročník Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování subjektivity; etická výchova Vlastivěda etická výchova Anglický jazyk Hudební výchova Poslechové činnosti; Taneční a pohybová výchova Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova 5. ročník Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování subjektivity; etická výchova Informatika základy práce s počítačem; zpracování a využití informací Vlastivěda etická výchova Anglický jazyk etická výchova Hudební výchova Poslechové činnosti; Taneční a pohybová výchova Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova Sebepoznání a sebepojetí - pokrytí předmětem Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Anglický jazyk Taneční a pohybová výchova Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce 1. ročník Výtvarná výchova etická výchova Strana 11 z 254

12 Hudební výchova Hudebně pohybové činnosti; Taneční a pohybová výchova Prvouka Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova 2. ročník Výtvarná výchova Ověřování komunikačních účinků; etická výchova Hudební výchova Hudebně pohybové činnosti; Taneční a pohybová výchova Prvouka Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova 3. ročník Výtvarná výchova Ověřování komunikačních účinků; etická výchova Hudební výchova Hudebně pohybové činnosti; Taneční a pohybová výchova Anglický jazyk řečové dovednosti; Prvouka Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova 4. ročník Výtvarná výchova Ověřování komunikačních účinků; etická výchova Anglický jazyk Hudební výchova Hudebně pohybové činnosti; Taneční a pohybová výchova Vlastivěda Místo, kde žijeme; Lidé a čas; etická výchova Přírodověda Lidé kolem nás Strana 12 z 254

13 Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova 5. ročník Výtvarná výchova Ověřování komunikačních účinků; etická výchova Informatika základy práce s počítačem Anglický jazyk etická výchova Hudební výchova Hudebně pohybové činnosti; Taneční a pohybová výchova Vlastivěda Místo, kde žijeme; Lidé a čas; etická výchova Přírodověda Lidé kolem nás Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova Seberegulace a sebeorganizace - pokrytí předmětem Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Anglický jazyk Taneční a pohybová výchova Seberegulace a sebeorganizace - integrace ve výuce 1. ročník Výtvarná výchova etická výchova Hudební výchova Taneční a pohybová výchova Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; činnosti podporující pohybové učení Prvouka Strana 13 z 254

14 Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova 2. ročník Výtvarná výchova etická výchova Hudební výchova Taneční a pohybová výchova Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; Činnosti podporující pohybové učení Prvouka Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova 3. ročník Výtvarná výchova etická výchova Anglický jazyk Hudební výchova Taneční a pohybová výchova Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; Činnosti podporující pohybové učení Prvouka Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova 4. ročník Výtvarná výchova etická výchova Anglický jazyk Hudební výchova Taneční a pohybová výchova Vlastivěda Strana 14 z 254

15 Místo, kde žijeme; Lidé a čas; etická výchova Tělesná výchova činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; Činnosti podporující pohybové učení Přírodověda Lidé kolem nás Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova 5. ročník Výtvarná výchova etická výchova Informatika základy práce s počítačem Anglický jazyk etická výchova Hudební výchova Taneční a pohybová výchova Vlastivěda Místo, kde žijeme; Lidé a čas; etická výchova Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; Činnosti podporující pohybové učení Přírodověda Lidé kolem nás Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova Psychohygiena - pokrytí předmětem Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Anglický jazyk Taneční a pohybová výchova Strana 15 z 254

16 Psychohygiena - integrace ve výuce 1. ročník Výtvarná výchova Uplatňování subjektivity; etická výchova Hudební výchova Vokální činnosti; Instrumentální činnosti; Taneční a pohybová výchova Prvouka Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova 2. ročník Výtvarná výchova Uplatňování subjektivity; etická výchova Hudební výchova Vokální činnosti; Instrumentální činnosti; Taneční a pohybová výchova Prvouka Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova 3. ročník Výtvarná výchova Uplatňování subjektivity; etická výchova Anglický jazyk Hudební výchova Vokální činnosti; Instrumentální činnosti; Taneční a pohybová výchova Prvouka Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova 4. ročník Výtvarná výchova Uplatňování subjektivity; etická výchova Anglický jazyk Hudební výchova Vokální činnosti; Instrumentální činnosti; Taneční a pohybová výchova Vlastivěda Strana 16 z 254

17 Místo, kde žijeme; Lidé a čas; etická výchova Přírodověda Lidé kolem nás Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova 5. ročník Výtvarná výchova Uplatňování subjektivity; etická výchova Informatika základy práce s počítačem; zpracování a využití informací Anglický jazyk etická výchova Hudební výchova Vokální činnosti; Instrumentální činnosti; Taneční a pohybová výchova Vlastivěda Místo, kde žijeme; Lidé a čas; etická výchova Přírodověda Lidé kolem nás Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova Kreativita - pokrytí předmětem Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Anglický jazyk Kreativita - integrace ve výuce 1. ročník Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování subjektivity; etická výchova Hudební výchova Strana 17 z 254

18 Vokální činnosti; Instrumentální činnosti; Hudebně pohybové činnosti; Taneční a pohybová výchova Prvouka Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova 2. ročník Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování subjektivity; etická výchova Hudební výchova Vokální činnosti; Instrumentální činnosti; Hudebně pohybové činnosti; Taneční a pohybová výchova Prvouka Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova 3. ročník Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování subjektivity; etická výchova Anglický jazyk Hudební výchova Vokální činnosti; Instrumentální činnosti; Hudebně pohybové činnosti Tělesná výchova Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Prvouka Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova 4. ročník Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování subjektivity; etická výchova Vlastivěda etická výchova Anglický jazyk Hudební výchova Strana 18 z 254

19 Vokální činnosti; Instrumentální činnosti; Hudebně pohybové činnosti Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova 5. ročník Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování subjektivity; etická výchova Informatika základy práce s počítačem; zpracování a využití informací Vlastivěda etická výchova Anglický jazyk etická výchova Hudební výchova Vokální činnosti; Instrumentální činnosti; Hudebně pohybové činnosti Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova Poznávání lidí - pokrytí předmětem Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Anglický jazyk Taneční a pohybová výchova Poznávání lidí - integrace ve výuce 1. ročník Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti; Ověřování komunikačních účinků; etická výchova Pracovní činnosti práce s drobným materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelstké práce; příprava pokrmů Strana 19 z 254

20 Hudební výchova Taneční a pohybová výchova Prvouka Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova 2. ročník Výtvarná výchova Ověřování komunikačních účinků; etická výchova Pracovní činnosti práce s drobnýnm materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelské práce; příprava pokrmů Hudební výchova Taneční a pohybová výchova Prvouka Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova 3. ročník Výtvarná výchova Ověřování komunikačních účinků; etická výchova Pracovní činnosti práce s drobným materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelské práce; příprava pokrmů Anglický jazyk Hudební výchova Taneční a pohybová výchova Prvouka Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova 4. ročník Výtvarná výchova Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků; etická výchova Pracovní činnosti práce s drobným materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelské práce; příprava pokrmů Strana 20 z 254

21 Vlastivěda etická výchova Anglický jazyk Hudební výchova Taneční a pohybová výchova Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova 5. ročník Výtvarná výchova Ověřování komunikačních účinků; etická výchova Informatika základy práce s počítačem; zpracování a využití informací Pracovní činnosti práce s drobným materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelské práce; příprava pokrmů Vlastivěda etická výchova Anglický jazyk etická výchova Hudební výchova Taneční a pohybová výchova Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova Mezilidské vztahy - pokrytí předmětem Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Tělesná výchova Pracovní činnosti Anglický jazyk Taneční a pohybová výchova Strana 21 z 254

22 Mezilidské vztahy - integrace ve výuce 1. ročník Výtvarná výchova Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků; etická výchova Pracovní činnosti práce s drobným materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelstké práce; příprava pokrmů Hudební výchova Hudebně pohybové činnosti; Taneční a pohybová výchova Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Prvouka Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova 2. ročník Výtvarná výchova Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků; etická výchova Pracovní činnosti práce s drobnýnm materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelské práce; příprava pokrmů Hudební výchova Hudebně pohybové činnosti; Taneční a pohybová výchova Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; Činnosti podporující pohybové učení Prvouka Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova 3. ročník Výtvarná výchova Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků; etická výchova Pracovní činnosti práce s drobným materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelské práce; příprava pokrmů Anglický jazyk Hudební výchova Strana 22 z 254

23 Hudebně pohybové činnosti; Taneční a pohybová výchova Tělesná výchova Činnosti podporující pohybové učení Prvouka Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova 4. ročník Výtvarná výchova Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků; etická výchova Pracovní činnosti práce s drobným materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelské práce; příprava pokrmů Vlastivěda etická výchova Anglický jazyk Hudební výchova Hudebně pohybové činnosti; Taneční a pohybová výchova Tělesná výchova činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; Činnosti podporující pohybové učení Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova 5. ročník Výtvarná výchova Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků; etická výchova Informatika základy práce s počítačem Pracovní činnosti práce s drobným materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelské práce; příprava pokrmů Vlastivěda etická výchova Anglický jazyk etická výchova Hudební výchova Strana 23 z 254

24 Hudebně pohybové činnosti; Taneční a pohybová výchova Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; Činnosti podporující pohybové učení Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova Komunikace - pokrytí předmětem Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Anglický jazyk Komunikace - integrace ve výuce 1. ročník Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti; Ověřování komunikačních účinků; etická výchova Pracovní činnosti práce s drobným materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelstké práce; příprava pokrmů Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; činnosti podporující pohybové učení Prvouka Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova 2. ročník Výtvarná výchova Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků; etická výchova Pracovní činnosti Strana 24 z 254

25 práce s drobnýnm materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelské práce; příprava pokrmů Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; Činnosti podporující pohybové učení Prvouka Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova 3. ročník Výtvarná výchova Ověřování komunikačních účinků; etická výchova Pracovní činnosti práce s drobným materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelské práce; příprava pokrmů Anglický jazyk Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; Činnosti podporující pohybové učení Prvouka Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova 4. ročník Výtvarná výchova Ověřování komunikačních účinků; etická výchova Pracovní činnosti práce s drobným materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelské práce; příprava pokrmů Anglický jazyk Vlastivěda Místo, kde žijeme; Lidé a čas; etická výchova Tělesná výchova činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; Činnosti podporující pohybové učení Přírodověda Strana 25 z 254

26 Lidé kolem nás Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova 5. ročník Výtvarná výchova Ověřování komunikačních účinků; etická výchova Informatika základy práce s počítačem Pracovní činnosti práce s drobným materiálem; práce montážní a demontážní; pěstitelské práce; příprava pokrmů Anglický jazyk etická výchova Hudební výchova Taneční a pohybová výchova Vlastivěda Místo, kde žijeme; etická výchova Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; Činnosti podporující pohybové učení Přírodověda Lidé kolem nás Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova; Etická výchova Kooperace a kompetice - pokrytí předmětem Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Pracovní činnosti Tělesná výchova Anglický jazyk Kooperace a kompetice - integrace ve výuce 1. ročník Výtvarná výchova Strana 26 z 254

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 1 Identifikační

Více

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Identifikační údaje Název ŠVP: KOLEM SEBE ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV Údaje o škole: Základní škola Na rovině Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč 533

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00. Základní škola

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00. Základní škola Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00 Základní škola Kotlářská 4 Škola pro život v 21. století www.kotlarska.cz srpen 2014 Obsah

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

Kapitola 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP

Kapitola 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP Kapitola 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP 11 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zaměření školy Základní filozofie programu Školní vzdělávací program (Španělština Angličtina Němčina) naplňuje výchovné

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více