MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE"

Transkript

1 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodeje a směny NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr. Ondřej Veselý starosta Návrh předkládá Návrh zpracoval Ing. Milena Hladíková vedoucí odboru Bc. Václav Filip vedoucí oddělení správy majetku

2 z1) záměr prodeje části pozemku parc. č. 2472/1 k. ú. Písek žadatelé opakovaná žádost NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení záměr prodeje části pozemku parc. č. 2472/1 k. ú. Písek o výměře cca 188 m 2 žadatelům za cenu dle znaleckého posudku. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. Důvodová zpráva: Žadatelé požádali o prodej části pozemku parc. č. 2472/1 k. ú. Písek o výměře cca 188 m 2.. Pozemek parc. č. 2472/1 sousedí s parcelou č. 1706/16 v jejich vlastnictví. Žadatelé žádost zdůvodnili vybudováním přístupové a příjezdové komunikace ke svému rekreačnímu objektu, ležícímu na pozemku parc. č. 1706/16 k. ú. Písek. Současný přístup k rekreačnímu objektu vede částečně po lesní cestě (pozemek určený k plnění funkce lesa p.č. 1704/2) a následně po lesním pozemku 2472/1. Žadatelé v roce 2012 po dohodě s Lesy města Písku, provedli vysázení části pozemku, který je nyní předmětem žádosti o prodej. Žadatelé dále v žádosti uvedli, že o prodej části lesního pozemku žádají také z důvodu zdravotního stavu žadatele, tj. nutnosti úpravy stávajícího nevyhovujícího přístupu ke svému objektu zejména příkré svahové poměry. V uvedené záležitosti přijalo ZM dne následující U s n e s e n í č. 195/13 Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 2472/1 k. ú. Písek o výměře cca 188 m 2 žadatelům za cenu dle znaleckého posudku. V souvislosti s uvedeným usnesením zaslali žadatelé dne odvolání proti rozhodnutí ZM, ve kterém znovu žádají o prodej části pozemku parc. č. 2472/1 k. ú. Písek o výměře cca 188 m 2. V odvolání znovu uvádějí důvody, na základě kterých žádají o prodej výše uvedené části pozemku (viz příloha č. 1). Je jimi zejména zdravotní stav jednoho z žadatelů. Žadatelé dále v odvolání uvádějí, že nebylo zřejmě provedeno řádné místní šetření. Místní šetření bylo provedeno za účasti zástupců odboru RIMM a Lesů města Písku s.r.o dne , jak je patrno z data na fotografiích v příloze č. 4. Znalecký posudek nebyl odborem RIM objednán vzhledem ke skutečnosti, že nebyl schválen záměr prodeje. Pozemek je veden v katastru nemovitostí jako lesní pozemek. Město Písek se snaží lesní pozemky a zemědělské pozemky neprodávat, taková je dlouholetá praxe. Žadatel nemá dluh vůči městu Písek. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření dotčených orgánů k materiálu do ZM : Vyjádření odboru výstavby a územního plánování: k odprodeji z hlediska ÚPn(územního plánu) SÚ Písek bez připomínek Vyjádření odboru ŽP: nesouhlasí se záměrem prodeje lesního pozemku stránka 2 (celkem 52)

3 Vyjádření majetkoprávní komise: nedoporučuje prodej pozemku, nesouhlasí Lesy města Písku s.r.o. ani odbor ŽP. Vyjádření Lesů města Písku: Lesy města Písku s.r.o. nedoporučují prodej lesních pozemků Aktuální vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření odboru výstavby a územního plánování: k odprodeji z hlediska ÚPn(územního plánu) SÚ Písek bez připomínek Vyjádření odboru ŽP: trvá na původním stanovisku, tj. nesouhlasí se záměrem prodeje lesního pozemku Vyjádření majetkoprávní komise: Komise nezměnila svůj názor, nedoporučuje prodej pozemku. Vyjádření Lesů města Písku: trvají na původním stanovisku, tj. nedoporučují prodej lesních pozemků Doporučení zpracovatele: Zpracovatel prodej části pozemku parc. č. 2472/1 k. ú. Písek nedoporučuje usnesení c) Vztah k rozpočtu: Prodejem pozemku by město zvýšilo své příjmy. Legislativní rámec: - Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění p.p. Vztah ke strategickému plánu: Přílohy: Příloha č. 1 odvolání proti rozhodnutí - Usnesení ZM - opakovaná žádost o prodej neveřejná příloha Příloha č. 2 - umístění předmětného pozemku - kat.situace + situace 1:500 Příloha č. 3 ortofoto Příloha č. 4 foto Příloha č. 1 odvolání proti rozhodnutí - Usnesení ZM - opakovaná žádost o prodej neveřejná příloha stránka 3 (celkem 52)

4 Příloha č. 2 - umístění předmětného pozemku - kat.situace + situace 1:500 stránka 4 (celkem 52)

5 stránka 5 (celkem 52)

6 Příloha č. 3 ortofoto stránka 6 (celkem 52)

7 Příloha č. 4 foto stránka 7 (celkem 52)

8 z2) záměr prodeje pozemku parc. č. 2611/1 a části pozemku parc. č. 2608/1, vše k. ú. Písek průmyslová zóna společnost JIRI MODELS Reality s.r.o NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení záměr prodeje pozemku parc. č. 2611/1 o výměře m 2 za cenu 185,- Kč/m 2 a části pozemku parc. č. 2608/1 o výměře cca 5512 m 2 za cenu 50,- Kč/m 2, vše k. ú. Písek společnosti JIRI MODELS Reality s.r.o, se sídlem Písek, K Lipám 345 s tím, že GP na oddělení částí pozemku parc. č. 2608/1 bude vyhotoven na náklady žadatele. Prodej je podmíněn změnou územního plánu na výrobní plochy. V kupní smlouvě nechť je zakotven závazek kupujícího zpětně odprodat městu Písek část pozemku parc. č. 2608/1 o výměře cca 5512 m 2 za cenu 50,- Kč/m 2 a pozemek parc. č. 2611/1 o výměře m 2 za cenu 185,- Kč/m 2 v případě, že změna územního plánu nebude provedena do 3 let od schválení tohoto záměru nebo v případě, že stavební povolení nebude vydáno do 3 let od podpisu smlouvy anebo v případě, že první a druhé haly nebudou zkolaudovány do 5ti let od vydání tohoto stavebního povolení. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. Důvodová zpráva: Společnost JIRI MODELS Reality s.r.o, se sídlem Písek, K Lipám 345, požádala o prodej pozemku parc. č. 2611/1 o výměře m 2 a části pozemku parc. č. 2608/1 o výměře cca 5512 m 2, vše k. ú. Písek. Oba pozemky se nachází v průmyslové zóně a dle územního plánu tvoří návrhové plochy výrobních, nevýrobních a motoristických služeb. Společnost, vzhledem k významnému rozvoji obchodní činnosti v posledních čtyřech letech, byla nucena opustit dříve zakoupené prostory v lokalitě Písek Hradiště a přesunula se do Městského areálu v Sedláčkově ulici, kde má v pronájmu plochy o velikosti cca m 2 k sezonnímu využití. Tyto prostory, pronajaté od Městských služeb s.r.o. na dobu neurčitou, jsou dnes kapacitně zcela naplněny, navíc nevyhovují z hlediska kvality jedná se o zastaralé budovy, nezateplené, obtížně vytápěné. Z tohoto důvodu společnost předkládá žádost o prodej výše uvedených pozemků v průmyslové zóně za účelem vybudování nového areálu firmy. Záměr předpokládá vytvoření nového závodu pro univerzální využití budoucího areálu pro lehkou výrobu, montáže a skladování, doplněné administrativní budovou a zázemím pro zaměstnance. Předpokládaný počet zaměstnanců je v jednosměnném provozu. Výrobní a skladové objekty by měly umožnit etapovou výstavbu do celkové plochy m 2 s tím, že budou obsluhovány převážně kamiony a to jak v přísunu polotovarů, tak v expedici hotových výrobků. Společnost plánuje postupnou výstavbu výrobních a skladových objektů formou menších hal o zastavěné ploše cca 1000 m 2, které mohou v konečném stavu vytvořit až 5-ti lodní požárně dělenou halu. Mezi vjezdem do areálu a halovými objekty je plánováno umístění administrativní budovy se zázemím pro zaměstnance. Protáhlý a svažitý pozemek neumožňuje vybudování objízdné komunikace a tak je navrženo otáčení nákladní dopravy při jihovýchodní hranici pozemků. Investiční záměr společnosti dle předloženého propočtu představuje investici v plánované hodnotě cca ,- vč. DPH. Na požadované části pozemku parc. č. 2611/1 k. ú. Písek se nachází podzemní trasa vodovodního řadu, částka na přeložku je uvedena v návrhu rozpočtu města na rok stránka 8 (celkem 52)

9 Pozemek parc. č. 2611/1 k. ú. Písek je veden v katastru nemovitostí jako orná půda zemědělský půdní fond. Pozemek parc. č. 2608/1 k. ú. Písek je veden v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost zemědělský půdní fond. Město Písek výše uvedení pozemky získalo v roce 2008 směnou s Jihočeským krajem. Tehdy byla cena pozemků dle znaleckého posudku Ing. Pavla Šebelle při větších výměrách pozemku p. č. 2608/ m 2 a pozemku p. č. 2611/ m 2 celkem ,- Kč Žadatel navrhuje zejména s ohledem na stávající budoucí investice a předpoklad vytvoření nových pracovních míst následující cenu: 1/ pozemek par.č. 2611/1 o výměře m 2 za cenu 185,- Kč/m 2, tj ,- Kč 2/ část pozemku parc. č. 2608/1 o výměře cca 5512 m 2 za cenu 50,- Kč/m 2 tj ,- Kč Navrhovaná cena celkem ,- Kč Cena za prodej částí pozemků v souladu s pravidly pro prodej pozemků určených územním plánem k podnikatelské činnosti činí 500,-- Kč/m 2 (pozemek částečně zasíťovaný), dle platných zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává Město Písek. Za tuto cenu se tyto pozemky prozatím nepodařilo prodat (Pravidla schválena v ZM ). Cena dle znaleckého posudku ze dne činí ,- Kč. Kompletní znalecký posudek je k nahlédnutí na Odboru RIMM Žadatel nemá dluh vůči městu Písek. ZM přijalo v souvislosti s předmětnými pozemky v roce 2008 následující U s n e s e n í č. 232/08 1/ Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bez připomínek záměr pronájmu části pozemků parc.č. 596/1, 596/3, 596/7, 596/8, 597/1 a 598 vše k.ú. Písek za účelem vybudování technologického parku a zázemí služeb průmyslové zóny. 2/ Zastupitelstvo města po projednání deklaruje, že do doby vypracování zastavovací studie technologického parku nebude nabízet k prodeji pozemky určené jako součást průmyslové zóny změnou územního plánu č / Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bez připomínek záměr pronájmu a budoucího prodeje části pozemků parc.č. 2608/1 a 2611/1 oba k.ú. Písek za účelem vybudování truckparku a sběrného parkoviště pro osobní automobily a dále pak dává odboru výstavby podnět ke zpracování změny územního plánu ve vztahu k dotčeným pozemkům. K pronájmu pozemků parc.č. 2608/1 a parc. č. 2611/1 nikdy nedošlo. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření majetkové komise: komise doporučuje prodej obou pozemků za jednotnou cenu 185,- Kč/m 2 pod podmínkami, že kupující dodrží tyto závazky: 1) Dostavět v termínech (viz. žádost v příloze materiálů do ZM) 2) Kupující vytvoří do doby kolaudace haly č. 5 a udrží po dobu 5-ti následujících let, 50 pracovních míst 3) Kupující do 3 let od podpisu budoucí kupní smlouvy zajistí změnu územního plánu stránka 9 (celkem 52)

10 Pro případ nesplnění těchto závazků ze strany kupujícího bude v budoucí kupní smlouvě i v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši rozdílu mezi cenou 185,- Kč/m 2 a cenou pozemku 500,- Kč/m 2, dle pravidel pro prodej městských pozemků pro podnikání. Uhrazení tohoto doplatku smluvní pokuty při porušení i jen některého ze závazků kupujícího bude zajištěno formou bankovní záruky za splnění této povinnosti kupujícím po celou dobu trvání závazku. Komise doporučuje zastupitelstvu pro případ, že bude takovýto budoucí prodej a prodej odsouhlasen, aby si vyhradilo schválení budoucí kupní smlouvy a kupní smlouvy před jejím podpisem a aby návrh smluv zpracoval advokát nebo byl uskutečněn formou notářského zápisu. Vyjádření odboru výstavby a ÚP: upozorňujeme, že změnou č.17 ÚPnSÚ Písek je dotčená plocha podmíněna výstavbou truckparku a sběrného parkoviště pro osobní automobily (respektovaný požadavek usnesení ZM č.232/08), záměr vybudování firemního areálu je v rozporu s ÚPnSÚ Písek Vyjádření odboru ŽP: bez připomínek Vyjádření odboru dopravy: k záměru prodeje pozemku nemáme připomínek. Tento souhlas však nelze považovat za souhlas správního orgánu s předloženým návrhem připojení na místní komunikaci, který musí být projednán v samostatném správním řízení a jehož výsledek nelze v této fázi jednání predikovat. Vyjádření Městských služeb s.r.o. ( z důvodu stávajícího nájmu): společnost JIRI MODELS a.s. využívá v Městském areálu v Sedláčkově ulici prostory o výměře m 2. Ze strany správce areálu byla dne společnosti doručena výpověď z těchto prostor. Tato byla podepsána. Smluvní vztah končí v dubnu Doporučení zpracovatele a předkladatele: Ponechávají rozhodnutí na ZM Vztah k rozpočtu: Prodejem by město zvýšilo své příjmy. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu: --- Přílohy: Příloha č. 1 Žádost společnosti JIRI MODELS Reality s.r.o Příloha č. 2 Katastrální mapa se zákresem předmětu prodeje Příloha č. 3 Zákres záměru společnosti do KN, pohledy Příloha č. 4 Znalecký posudek - část Příloha č. 5 Foto předmětného pozemku stránka 10 (celkem 52)

11 Příloha č. 1 Žádost společnosti JIRI MODELS Reality s.r.o stránka 11 (celkem 52)

12 stránka 12 (celkem 52)

13 stránka 13 (celkem 52)

14 stránka 14 (celkem 52)

15 Příloha č. 2 Katastrální mapa se zákresem předmětu prodeje stránka 15 (celkem 52)

16 Příloha č. 3 Zákres záměru společnosti do KN, pohledy stránka 16 (celkem 52)

17 stránka 17 (celkem 52)

18 Příloha č. 4 Znalecký posudek část stránka 18 (celkem 52)

19 stránka 19 (celkem 52)

20 stránka 20 (celkem 52)

21 Příloha č. 5 Foto předmětného pozemku stránka 21 (celkem 52)

22 z3) záměr prodeje pozemku parc. č. st a pozemku parc. č. 1734/14, vše k. ú. Písek E.ON Česká republika s.r.o. NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení záměr prodeje pozemku parc. č. st k. ú. Písek o výměře 5 m 2 a pozemku parc. č. 1734/14 o výměře 88 m 2 společnosti E.ON Distribuce a.s, za cenu 1.600,- Kč/m 2 + úhrada ceny dvou vzrostlých stromů s podmínkou, že přístup k regulační stanici bude ošetřen věcným břemenem. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. Důvodová zpráva: Společnost E.ON Distribuce a.s při kontrole evidence zjistila, že nevlastní pozemek pod stávající budovou regulační stanice plynovodu v Písku, u křižovatky ulic Na Trubách a Zborovská. Společnost požádala město o prodej pozemku parc. č. st k. ú. Písek o výměře 5 m 2 a pozemku parc. č. 1734/14 o výměře 88 m 2. Společnost E.ON Distribuce a.s navrhuje stanovit cenu na základě znaleckého posudku, znalecký posudek doposud nepředložila. Město Písek prodává obdobné pozemky v souladu se zásadami pro stanovení kupních cen pozemků za cenu 1.600,- Kč/m 2 (pozemky nacházející se pod celou plochou stavby jiného vlastníka širší centrum). Pozemek parc. č. st je veden v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek parc. č. 1734/14 je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha Právo přístupu k regulační stanici plynovodu bude zřízeno věcným pozemek parc. č. 1734/2 k. ú. Písek, který je ve vlastnictví města břemenem přes Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření majetkové komise: doporučuje prodej pozemků Vyjádření odboru ŽP: souhlasí s prodejem za podmínky, že bude přesně vyznačen přístup k regulační stanici a v případě jeho poničení musí být terén uveden do původního stavu a bude uhrazena cena dvou vzrostlých stromů Vyjádření odboru výstavby a ÚP: z hlediska ÚPnSÚ Písek bez připomínek Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují prodej pozemků (usnesení a). Vztah k rozpočtu: Částka za prodej pozemků je příjmovou stránkou rozpočtu města Legislativní rámec: - Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění p.p. Vztah ke strategickému plánu: - Přílohy: stránka 22 (celkem 52)

23 Příloha č. 1 žádost o prodej pozemků Příloha č. 2 katastrální mapa se zákresem předmětu prodeje Příloha č. 3 - Foto stránka 23 (celkem 52)

24 Příloha č. 1 žádost o prodej pozemků stránka 24 (celkem 52)

25 Příloha č. 2 katastrální mapa se zákresem předmětu prodeje stránka 25 (celkem 52)

26 stránka 26 (celkem 52)

27 Příloha č. 3 Foto stránka 27 (celkem 52)

28 z4) záměr prodeje části pozemku parc. č. 282/1 k. ú. Semice u Písku žadatelé NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení záměr prodeje části pozemku parc. č. 282/1 k. ú. Semice u Písku o výměře cca 564m 2 žadatelům za cenu 50,- Kč/m 2 + úhrada ceny vzrostlých významných dřevin. Geometrický plán bude vyhotoven na náklady žadatele. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. Důvodová zpráva: Žadatelé požádali o prodej části pozemku parc. č. 282/1 k. ú. Semice u Písku o výměře cca 564m 2. Důvodem žádosti je zajištění odstupu od sousedního pozemku a zvětšení celkové plochy jejich pozemků z důvodu zamýšlené výstavby rodinného domku na pozemku parc. č. 87/6 k. ú. Semice u Písku, který je v jejich vlastnictví. Pozemek parc. č. 282/1 je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha neplodná půda. Z hlediska územního plánu se jedná o doprovodnou a izolační zeleň. Tyto plochy nelze oplotit a s touto skutečností byli žadatelé seznámeni. Na části pozemku parc. č. 282/1, který je předmětem žádosti se nachází vzrostlá zeleň dřeviny rostoucí mimo lesní půdu, s vyšším stromovým patrem. V severovýchodní části předmětu prodeje se nachází souběžně s hranicí pozemku trasa vodovodního řadu. Dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek, činí cena při prodeji pásů doprovodné zeleně Kč/m 2. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření odboru výstavby a územního plánování: k záměru prodeje z hlediska ÚPnSÚ Písek bez připomínek. Upozorňujeme, že dotčená část pozemku je definovaná ÚPnSÚ jako stávající plocha doprovodné a izolační zeleně, kde není povolena jakákoliv výstavba (tedy i oplocení), ani změna účelu užívání. Vyjádření odboru ŽP: souhlasí s podmínkou, že budou ohodnoceny významné dřeviny a jejich hodnota přidána ke kupní ceně Vyjádření majetkoprávní komise: nedoporučuje prodej části pozemku Vyjádření Osadního výboru Semice: bude sděleno na zasedání ZM Doporučení zpracovatele: Zpracovatel nedoporučuje prodej části pozemku v souladu se stanoviskem majetkové komise usnesení c) Vztah k rozpočtu: Prodejem pozemku by město zvýšilo své příjmy. Legislativní rámec: - Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění p.p. stránka 28 (celkem 52)

29 Vztah ke strategickému plánu: Přílohy: Příloha č. 1 žádost o prodej neveřejná příloha Příloha č. 2 - umístění předmětného pozemku, kat. mapa, ortofoto Příloha č. 3 foto Příloha č. 1 žádost o prodej neveřejná příloha stránka 29 (celkem 52)

30 Příloha č. 2 - umístění předmětného pozemku, kat. mapa, ortofoto stránka 30 (celkem 52)

31 stránka 31 (celkem 52)

32 Příloha č. 3 foto stránka 32 (celkem 52)

33 z5) záměr prodeje pozemku parc. č. 320/6 k. ú. Smrkovice u Putimské Vysoké žadatel NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení 1. záměr prodeje pozemku parc. č.320/6 k. ú. Smrkovice o výměře 860 m 2 do vlastnictví žadatele za cenu 300,- Kč/ m 2, v kupní smlouvě nechť je zakotven závazek kupujícího odprodat městu Písek část pozemku parc.č. 320/6 k.ú. Smrkovice potřebnou na vybudování komunikace za stejnou cenu, tj. 300,-Kč/m 2 v případě, že bude stavba této komunikace realizována a zároveň předkupní právo města Písku k pozemku parc.č. 320/6 k.ú. Smrkovice. 2. záměr prodeje pozemku parc. č.320/6 k. ú. Smrkovice o výměře 860 m 2 formou výběrového řízení obálkovou metodou za minimální cenu 300,- Kč/ m 2 s tím, že odbor RIMM osloví všechny vlastníky přilehlých pozemků, zda mají zájem se tohoto výběrového řízení zúčastnit. V kupní smlouvě nechť je zakotven závazek kupujícího odprodat městu Písek část pozemku parc.č. 320/6 k.ú. Smrkovice potřebnou na vybudování komunikace za stejnou cenu, tj. 300,-Kč/m 2 v případě, že bude stavba této komunikace realizována a zároveň předkupní právo města Písku k pozemku parc.č. 320/6 k.ú. Smrkovice Důvodová zpráva: Žadatel požádal město Písek o prodej pozemku parc.č. 320/6 k.ú. Smrkovice o výměře 860 m 2. Žadatel je vlastníkem pozemku parc.č. 320/21 k.ú. Smrkovice, který sousedí s výše uvedeným pozemkem. Pozemek parc.č. 320/6 k.ú. Smrkovice, je veden v katastru nemovitostí jako orná půda, žadatel má zájem pozemek využívat jako zahradu. Podle územního plánu je tento pozemek určen k zástavbě nízkopodlažními rodinnými domky. O tento pozemek projevili v minulosti zájem také žadatelé - vlastníci sousedního pozemku parc.č. 320/14 k.ú. Smrkovice, kteří měli zájem o stejné využití pozemku jako žadatel, tedy jako zahradu. Žadatelé již několikrát o prodej pozemku v minulosti žádali a ZM přijalo k jejich žádostem tato usnesení: U s n e s e n í č. 267/04 Zastupitelstvo města odkládá projednání záměru prodeje pozemku parc.č. 320/6-orná půda o výměře 862 m 2 v k.ú. Smrkovice žadateli za účelem zjištění budoucího záměru žadatele o koupi s tímto pozemkem. U s n e s e n í č. 339/04 Zastupitelstvo města odkládá své rozhodnutí o žádosti žadatele o prodej pozemku parc.č. 320/6 k.ú. Smrkovice do doby po definitivním schválení regulačního plánu zóny Putimská Vysoká. Prozatím doporučuje radě města věc řešit nájmem. U s n e s e n í č. 12/06 stránka 33 (celkem 52)

34 Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 320/6-orná půda o výměře 862 m 2 v k.ú. Smrkovice žadateli. Zastupitelstvo města sděluje žadateli, že je ochotno se znovu žádostí zabývat poté, co bude z pozemku oddělen díl potřebný pro vybudování místní komunikace. Žadatel požádal město Písek o prodej pozemku parc.č. 320/6 k.ú. Smrkovice v březnu 2012 a ZM přijalo k jeho žádosti následující U s n e s e n í č. 68/12 Zastupitelstvo města souhlasí se záměrem prodeje pozemku parc. č.320/6 k. ú. Smrkovice o výměře 860 m 2 formou výběrového řízení obálkovou metodou za minimální cenu 700 Kč/m 2 s tím, že odbor RIMM osloví všechny vlastníky přilehlých pozemků, zda mají zájem se tohoto výběrového řízení zúčastnit. V kupní smlouvě nechť je zakotven závazek kupujícího odprodat městu Písek část pozemku parc.č. 320/6 k.ú. Smrkovice potřebnou na vybudování komunikace za stejnou cenu, tj. 700 Kč/m 2 v případě, že bude stavba této komunikace realizována a zároveň předkupní právo města Písku k pozemku parc.č. 320/6 k.ú. Smrkovice. Na základě tohoto usnesení odbor RIMM oslovil ve výběrovém řízení vlastníky přilehlých nemovitostí s minimální vyhlašovací cenou 700 Kč/m 2. V tomto výběrovém řízení nepodal nabídku žádný uchazeč. Část regulačního plánu Putimská Vysoká, který řeší daný pozemek je v příloze, je z něj patrné, že část pozemku na západní straně by byla dotčena stavbou komunikace, pokud by byla tato stavba realizována. Od roku 2006 nedošlo k posunu v této věci. Odbor RIMM předkládá v návrhu usnesení snížení ceny na 300,- Kč/m 2 vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o opakované žádosti o prodej a také z důvodu nemožnosti přístupu k tomuto pozemku s výjimkou vlastníků sousedních nemovitostí. Cena dle nových pravidel platných od pro prodeje pozemků v k.ú. Smrkovice činí min. 400,- Kč/m 2 Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření majetkové komise: komise doporučuje prodej pozemku obálkovou metodou s vyvolávací cenou 300,- Kč/m 2. Vyjádření odboru výstavby a územního plánování: : předmětný pozemek parc.č.320/6 k.ú. Smrkovice je součástí plochy řešené RP (regulačním plánem) Putimská Vysoká. Dotčený pozemek je součástí návrhové plochy obytné (nízkopodlažní zástavba). Upozorňujeme, že tento pozemek je částí výše zmíněné plochy, ve která definuje RP ve své závazné části - stavební hranice. Ty vymezují polohu budoucího objektu a zastavitelnosti pozemku. Mimo takto vymezené zastavitelné území lze umístit pouze stavby plnící doprovodnou funkci ke stavbě hlavní a nepřesahující zastavěnou plochu 20m2 (zahradní altán, bazén, přístřešek na nářadí apod.). Toto je případ dotčeného pozemku parc.č.320/6 k.ú. Smrkovice tzn. dle RP Putimská Vysoká zde nelze realizovat stavbu hlavní (rodinný domek). Dále upozorňujeme, že západní část pozemku je zasažena veřejně prospěšnou stavbou místní obslužné komunikace. Vyjádření odboru ŽP: bez připomínek stránka 34 (celkem 52)

35 Vyjádření odboru dopravy: Souhlasí za podmínky, že na části pozemku určené pro stavbu komunikace nebudou umisťovány žádné jiné stavby nebo překážky bránící stavbě komunikace ( vzrostlá zeleň atp.) Vyjádření osadního výboru Smrkovice: bude sděleno na zasedání ZM Doporučení zpracovatele a předkladatele: doporučuje prodej pozemku obálkovou metodou s vyvolávací cenou 300,- Kč/m 2. Do kupní smlouvy navrhuje odbor RIMM zakotvit závazek kupujícího odprodat městu Písek část pozemku parc.č. 320/6 k.ú. Smrkovice potřebnou na vybudování komunikace za stejnou cenu, tj. cenu vzešlou z výběrového řízení v případě, že bude stavba této komunikace realizována a zároveň předkupní právo pro město Písek, z důvodu ošetření zakotvení podmínky, do případné další kupní smlouvy, odprodat městu Písek potřebou část pozemku návrh usnesení 1c) 2a) Vztah k rozpočtu: Prodejem by město zvýšilo své příjmy. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění p.p. Vztah ke strategickému plánu: Přílohy: Příloha č. 1 žádost o prodej neveřejná příloha Příloha č. 2 - umístění předmětného pozemku Příloha č. 3 ortofotomapa pozemku Příloha č. 4 regulační plán Putimská Vysoká Příloha č. 5 foto pozemku Příloha č. 1 žádost o prodej neveřejná příloha stránka 35 (celkem 52)

36 Příloha č. 2 - umístění předmětného pozemku stránka 36 (celkem 52)

37 Příloha č. 3 ortofotomapa pozemku stránka 37 (celkem 52)

38 Příloha č. 4 regulační plán Putimská Vysoká stránka 38 (celkem 52)

39 stránka 39 (celkem 52)

40 Příloha č. 5 foto pozemku stránka 40 (celkem 52)

41 z6) záměr směny pozemků v k. ú. Písek Cyklostezka JIH žadatelky NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení záměr směny části pozemku parc. č. 587/1 o výměře 1627 m 2 k. ú. Písek (průmyslová zóna) z vlastnictví města Písek, za pozemek parc. č. 1257/1 k. ú. Písek o výměře 1627 m 2 z vlastnictví žadatelek. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení směnné smlouvy. Důvodová zpráva: Město Písek plánuje vybudování trasy cyklostezky od sídliště JIH směrem k nákupní zóně. Část trasy je v úvodní studii navržena také po pozemku parc. č. 1257/1 k. ú. Písek. Navržené technické řešení spočívá v povrchu z asfaltobetonu (ABS), šířky cca 2,5 m, jižně s cyklostezkou povede v části souběžný pruh veřejné zeleně a také veřejného osvětlení. Stavba je v souladu s územním plánem města, předpoklad zahájení územního řízení v lednu Pozemek parc.č. 1257/1 k. ú. Písek je veden v katastru nemovitostí jako orná půda, z hlediska územního plánu se jedná z větší části o doprovodnou a izolační zeleň, část pozemku plochy obytné nízkopodlažní zástavba. Majitelkami dotčeného pozemku jsou: Žadatelky všechny s podílem ¼. Majitelky odmítli pozemek parc.č. 1257/1 prodat, navrhují směnu za část pozemku parc. č. 587/1 o stejné výměře, tj m 2 k. ú. Písek. Tento pozemek se nachází v průmyslové zóně a v územním plánu je veden jako plochy výrobních, nevýrobních a motoristických služeb. Dle vyjádření Oddělení Investic a údržby Odboru RIMM navržená směna pozemků není v rozporu s plánovaným rozvojem průmyslové zóny a není ve střetu s budoucím vedením sítí technické infrastruktury ani obslužných komunikací. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření majetkové komise: doporučuje směnu pozemku za městský pozemek v průmyslové zóně o stejné výměře. Vyjádření odboru ŽP: bez připomínek Vyjádření odboru výstavby a ÚP: k záměru směny z hlediska ÚPnSÚ bez připomínek Vyjádření odboru dopravy: z dopravního hlediska bez připomínek Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují směnu pozemků návrh usnesení a) Vztah k rozpočtu: -- Legislativní rámec: - Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění p.p. Vztah ke strategickému plánu: stránka 41 (celkem 52)

42 - Přílohy: Příloha č. 1 Trasa cyklostezky s návrhem trasy Příloha č. 2 Zákres předmětu směny v trase cyklostezky Příloha č. 3 Zákres předmětu směny ve vlastnictví města Příloha č. 4 Výřez stávajícího územního plánu Příloha č. 1 Trasa cyklostezky s návrhem trasy stránka 42 (celkem 52)

43 Příloha č. 2 Zákres předmětu směny v trase cyklostezky neveřejná příloha stránka 43 (celkem 52)

44 Příloha č. 3 Zákres předmětu směny ve vlastnictví města stránka 44 (celkem 52)

45 stránka 45 (celkem 52)

46 Příloha č. 4 Výřez stávajícího územního plánu stránka 46 (celkem 52)

47 z7) záměr prodeje částí pozemku parc. č. 596/21 k. ú. Písek průmyslová zóna LOVATO Eletric spol. s r.o. NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města e) schvaluje f) schvaluje s připomínkami g) neschvaluje h) jiné usnesení záměr prodeje části pozemku parc. č. 596/21 k. ú. Písek o výměře cca 150 m 2 společnosti LOVATO Eletric spol. s r.o. se sídlem Za nádražím 1735, Písek, za cenu 250,- Kč/m 2 s tím, že GP na oddělení částí pozemku bude vyhotoven na náklady žadatele. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. Důvodová zpráva: Společnost LOVATO Eletric spol. s r.o. se sídlem Za nádražím 1735, Písek žádá o prodej části pozemku parc. č. 596/21 k. ú. Písek o výměře cca 150 m 2. Pozemek 596/21 tvoří pruh zeleně mezi komunikací p.p.č. 2645/4 a areálem společnosti. Nově vzniklý pozemek dle GP tvoří vjezd do nově vybudovaného areálu společnosti. Pozemek parc. č. 596/21 k. ú. Písek je veden v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost zemědělský půdní fond. Cena za prodej částí pozemků je navrhována ve výši 250,-- Kč/m 2 dle platných zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává Město Písek. Žadatel nemá dluh vůči městu Písek. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření majetkové komise: doporučuje prodej pozemku Vyjádření odboru výstavby a ÚP: k záměru prodeje z hlediska ÚPnSÚ bez připomínek Vyjádření odboru ŽP: bez připomínek Vyjádření odboru dopravy: k prodeji jako takovému nemáme připomínek Doporučení zpracovatele a předkladatele: Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o standardní řešení komunikačního napojení areálu v průmyslové zóně, doporučují prodej části pozemku žadateli za cenu 250,- Kč/m 2 - usnesení a) Vztah k rozpočtu: Prodejem by město zvýšilo své příjmy. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu: stránka 47 (celkem 52)

48 --- Přílohy: Příloha č. 1 Zákres předmětu prodeje do kat. mapy Příloha č. 2 Foto stránka 48 (celkem 52)

49 Příloha č. 1 Zákres předmětu prodeje do kat. mapy stránka 49 (celkem 52)

50 stránka 50 (celkem 52)

51 stránka 51 (celkem 52)

52 Příloha č. 3 Foto stránka 52 (celkem 52)

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 22.11.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry směny a prodeje pozemků NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 02.08.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 15.08.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá Ing. arch. Petra

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 12.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 28.05.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.06.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Uspořádání vnitrobloku Gregorova ulice NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 11.01.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.01.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 15.03.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.03.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá Ing. arch. Petra

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 15.01.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 06.01.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 30.01.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 10.09.2013 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.09.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Směna pozemků s Českou poštou s.p. NÁVRH USNESENÍ

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE k bodu 10) Výkupy

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE k bodu 10) Výkupy Odbor správy majetku Písek 20.04.2018 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 k bodu 10) Výkupy MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 16.02.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.09.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.09.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 01.08.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.09.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 15.03.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.03.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 27.07.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 10.08.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 16.01.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 23.01.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr. Ondřej Veselý

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 02.10.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.10.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.11.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.11.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena a jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 08.08.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.08.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr. Ondřej Veselý

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 11.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 05.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.01.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 12.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 17.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 27.03.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.04.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Smlouvy o úhradě hodnoty ekologické újmy mezi Městem Písek

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.12.2012 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smlouvy NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 07.05.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 16.05.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor výstavby a územního plánování V Písku dne: 10.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrhy na pořízení změny územního plánu Písek NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.11.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 04.12.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 12.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 Odbor správy majetku V Písku dne: 15.01.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodeje NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 20.02.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje objektů bývalých Otavských kasáren společnosti Seniorský

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 06.12.2017.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.12.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 10.05.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.05.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 15.03.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 04.04.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 21.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje pozemků a staveb U Honzíčka v k.ú. Písek NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor výstavby a územního plánování V Písku dne: 08.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrhy na pořízení změny územního plánu Písek NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor výstavby a územního plánování V Písku dne: 01.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Podnět ke zrušení regulačního plánu Písek Putimská Vysoká

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem)

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing Radomír Bradáč Bc.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 05.02.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.02.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 25.02.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k. ú. Slavíč

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k. ú. Slavíč MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 33 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 12.03.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.03.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje, odbor správy majetku V Písku dne: 16.11.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 01.12.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh společnosti Lesostavby Třeboň, a. s. pokrývající

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 06.03.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 06.03.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej a výkup pozemků v k.ú. Slavíč (Alostar, s.r.o.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej a výkup pozemků v k.ú. Slavíč (Alostar, s.r.o. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 9. 2018 Bod programu: 45 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 5. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - směna pozemků Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové správy

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 18.10.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 01.11.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informace - infrastruktura v lokalitě Sv. Václav - II.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 09.05.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 30.06.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů zastupitelstva

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 6. 2019 Bod programu: 24 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 08.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje výměníkové stanice Otavská ul. - parcely č. st. 3520/1 o

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej a výkup pozemků v k.ú. Slavíč (ZHT Group, s.r.o.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej a výkup pozemků v k.ú. Slavíč (ZHT Group, s.r.o. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 9. 2018 Bod programu: 44 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 31 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29.10. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 854/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 854/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 3. 2019 Bod programu: 19 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 02.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje výměníkové stanice Gregorova ul. parcely č.st. 4904 o výměře

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 12.04.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodeje majetku města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 3. Prodej pozemků - investiční záměr 1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 druh pozemku / využití: orná půda, zahrada, trvalý travní

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 5. 9. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 34 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Starosta. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Lukáš Pohanka, starosta.

Starosta. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Lukáš Pohanka, starosta. Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 10.04.2019 Bod pořadu jednání: 11. PRODEJ P.P.Č. 1147/3 A 1149/1 Věc: Prodej p.p.č. 1147/3 a 1149/1 při ul. Tanvaldská

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 25.01.2018 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 24 členů zastupitelstva

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor výstavby a územního plánování V Písku dne: 07.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrhy na pořízení změny územního plánu Písek NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k. ú. Hranice

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k. ú. Hranice MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 27 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 10.1.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry směny a prodeje majetku města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

Kontrola plnění usnesení

Kontrola plnění usnesení Kancelář úřadu V Písku dne: 13.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Kontrola plnění usnesení NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města projednalo kontrolu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 14.05.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.05.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na stanovení výše pachtovného za pozemky ve vlastnictví

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Komunikace Havlíčkova ulice - majetkoprávní vztahy

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Komunikace Havlíčkova ulice - majetkoprávní vztahy MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 02.02.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.02.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena a jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 10. 2012 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 06.09.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.09.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje pozemku st.č. 5718 včetně stavby vodojemu bez č.p., pozemku

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek dne: 07.12.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 15.12.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Pronájem nebytových prostor restaurace v budově bez čp/če (budova přilehlá k čp. 114,

Více

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán:

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán: Důvodová zpráva A) 1. výkup části p.p.č. 813/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 813/3 o výměře 9 m 2, části p.p.č. 822/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 822/3 o výměře 192 m 2, části

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 01.06.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 08.06.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Zprostředkování prodeje realitní kancelář RE/MAX návrhy smluv NÁVRH USNESENÍ 1. Rada města

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 12. 2017 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

5.2.1 MĚSTO ČELÁKOVICE. V Čelákovicích dne Zastupitelstvo města Čelákovic. Podkladový materiál předkládá. Podkladový materiál zpracoval/a

5.2.1 MĚSTO ČELÁKOVICE. V Čelákovicích dne Zastupitelstvo města Čelákovic. Podkladový materiál předkládá. Podkladový materiál zpracoval/a 5.2.1 MĚSTO ČELÁKOVICE Zastupitelstvo města Čelákovic V Čelákovicích dne 30.11.2015 Podkladový materiál předkládá Ing. Josef Pátek, starosta města Podkladový materiál zpracoval/a Marcela Klaudová, referent

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 18.11.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.12.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 9. 2018 Bod programu: 42 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Starosta. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 4. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 21. 4. 2010 Bod pořadu jednání: 12. Prodej pozemků lokalita Vyhlídková IZ Věc: Prodej pozemku lokalita Vyhlídková IZ

Více