Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 79, 7 01 Kladno Školní vzdělávací program Obor vzdělání: H/01 ZEDNÍK Vydáno dne: Platnost: Poslední aktualizace: Číslo jednací: SOŠ/1369/010 listů: 169

2 ŠVP, zedník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Garantem oboru Mgr. Josef Punčochář - -

3 ŠVP, zedník OBSAH ŠVP I. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 II. PROFIL ABSOLVENTA 5 1. Název školního vzdělávacího programu, kód a název oboru vzdělávání identifikační údaje 5. Popis uplatnění absolventa v praxi (výčet typických pracovních činností, pozic či povolání) 5 3. Popis očekávaných výsledků vzdělávání (kompetencí) absolventa Odborné kompetence vztahující se k oboru vzdělání Odborné kompetence obecněji vyţadované 6 4. Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaţeného vzdělání, stupeň dosaţeného vzdělání 6 III. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 7 1. Identifikační údaje 7. Nezbytné podmínky pro přijetí ke studiu 7 3. Zdravotní způsobilost 7 4. Celkové pojetí vzdělávání ve školním vzdělávacím programu Stěţejní metody výuky vyuţívané v rámci teoretického a praktického vyučování Způsoby rozvoje klíčových kompetencí Způsoby začlenění průřezových témat Metodické přístupy při vzdělávání ţáků se specifickými poruchami Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných Organizace výuky Organizace teoretické výuky Organizace odborného výcviku Klíčové kompetence Odborné kompetence Realizace dalších vzdělávacích a mimoškolních aktivit podporujících záměr školy Hodnocení ţáků Učební plán ŠVP Identifikační údaje Učební plán Poznámky k učebnímu plánu 0 9. Přehled vyuţití týdnů ve školním roce Personální a materiální podmínky realizace ŠVP Materiální zabezpečení výuky Personální zabezpečení výuky Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávacích činnostech BOZP při teoretické výuce 11.. BOZP na odborném výcviku 1. Charakteristika závěrečné zkoušky IV. CHARAKTERISTIKA SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY 3 V. SEZNAM ZPRACOVATELŮ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ 4 VI. UČEBNÍ OSNOVY 5-3 -

4 ŠVP, zedník I.ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: SOŠ a SOU U Hvězdy 79, 7 01 Kladno Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 Název školního vzdělávacího programu: Zedník Kód a název oboru vzdělání: H/01 Zedník Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Délka studia: 3 roky Forma vzdělávání: denní studium Platnost ŠVP: od 1. září 008 počínaje 1. ročníkem Kontakty pro komunikaci se školou Jméno ředitele: PaedDr. Marta Malcová Telefonní číslo: , Fax: ová adresa: Adresa webu:

5 ŠVP, zedník II.PROFIL ABSOLVENTA 1. Název školního vzdělávacího programu, kód a název oboru vzdělávání identifikační údaje Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kladno U Hvězdy 79, 7 01 Kladno Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 Název ŠVP: Zedník Kód a název oboru vzdělání: H/01 Zedník Délka studia: tříleté Forma vzdělávání: denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Platnost ŠVP: od 1. září 008 počínaje 1. ročníkem. Popis uplatnění absolventa v praxi (výčet typických pracovních činností, pozic či povolání) Absolvent oboru zedník se uplatní ve stavebních firmách v povolání zedník, a to v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele. Je schopen provádět základní zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, monolitické a montované vodorovné konstrukce, povrchové úpravy, jednoduché tepelné izolace a hydroizolace, osazovat výrobky přidruţené stavební výroby a práce při přestavbách budov. Dále můţe plnit pracovní úkoly při výkonu speciálních prací na stavbách jako zateplování budov, sanace vlhkého zdiva, obkladačské práce a výstavba montovaných staveb. 3. Popis očekávaných výsledků vzdělávání (kompetencí) absolventa 3.1 Odborné kompetence vztahující se k oboru vzdělání Provádět zednické práce, tzn. aby absolvent: - četl technickou dokumentaci staveb a zhotovoval jednoduché stavební výkresy, náčrty a výkresy tesařských konstrukcí s pouţitím materiálových a technických norem - prováděl jednoduché výpočty spotřeby materiálu - připravoval a organizoval pracoviště, stanovil potřebu materiálu a počet pracovníků - volil a pouţíval potřebné nářadí, pracovní pomůcky a mechanizační prostředky a udrţoval je; - ručně opracovával a strojně obráběl dřevo - volil a správně pouţíval materiály a výrobky pro zednické práce, dopravil je na místo zpracování a připravil je pro zpracování - volil správný technologický a pracovní postup zednických a betonářských prací - prováděl základní zednické a betonářské práce na pozemních stavbách - prováděl jednoduché výpočty z oboru - posuzoval optimální pracovní podmínky pro zednické práce, jako jsou teplota vzduchu, vlhkost aj

6 ŠVP, zedník - pouţíval materiálové a technické normy - orientoval se v jednoduchých cenových záleţitostech oboru - sledoval a hodnotil mnoţství a kvalitu vykonané práce 3. Odborné kompetence obecněji vyţadované Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo sluţeb, tzn., aby absolvent: - chápal kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku - dodrţoval stanovené normy a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedených na pracovišti - dbal na zabezpečování parametrů kvality procesů, výrobků nebo sluţeb, zohledňoval poţadavky klienta či zákazníka Jednat hospodárně, adekvátně uplatňovat ekonomická hlediska v souladu se strategií trvale udrţitelného rozvoje, tzn., aby absolvent: - znal význam, účel a uţitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení - zvaţoval při plánování a posuzování určité činnosti moţné náklady, výnosy a zisk, vliv na ţivotní prostředí, sociální dopady - nakládal s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na ţivotní prostředí - efektivně hospodařil se svými finančními prostředky Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolvent: - chápal bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků, včetně dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků, i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udrţení certifikátu jakosti podle příslušných norem - znal a dodrţoval základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipoţární předpisy a hygienické předpisy a zásady - pouţíval osobní ochranné pracovní prostředky podle platných předpisů pro jednotlivé činnosti, rozpoznal moţnost nebezpečí úrazu nebo ohroţení zdraví a byl schopen zajistit odstranění závad a moţných rizik - byl připraven spolupodílet se na vytváření bezpečného pracovního prostředí, dbal na pouţívání pracovního nářadí, pomůcek a technického vybavení odpovídajícího bezpečnostním a protipoţárním normám - uměl uplatňovat oprávněné nároky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či při případném pracovním úrazu 4. Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaţeného vzdělání, stupeň dosaţeného vzdělání Střední vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosaţení stupně středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní zkoušky a z praktické zkoušky z odborného výcviku. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy

7 ŠVP, zedník III.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kladno U Hvězdy 79, 7 01 Kladno Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 Název ŠVP: Zedník Kód a název oboru vzdělání: H/01 Zedník Délka studia: tříleté Forma vzdělávání: denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Platnost ŠVP: od 1. září 008 počínaje 1. ročníkem. Nezbytné podmínky pro přijetí ke studiu a) splnění povinné školní docházky nebo ukončení základní vzdělání před splněním povinné školní docházky, b) splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů, c) splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru, které jsou stanoveny vládním nařízením. 3. Zdravotní způsobilost Do oboru vzdělání můţe být přijat pouze uchazeč, jehoţ zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil lékař. Uchazeč musí být fyzicky zdatný, s dobrou funkční schopností končetin a páteře, bez chronických, zánětových a alergických nemocí kůţe a dýchacích orgánů. Bez poruch nervosvalové koordinace a záchvatových onemocnění. Bez náchylnosti k nemocem z nachlazení, poruch tvorby krvinek, k poruchám z vibrace a otřesů. V případě změněné pracovní schopnosti musí být doloţeno stanovisko posudkové komise sociálního zabezpečení. 4. Celkové pojetí vzdělávání ve školním vzdělávacím programu 4.1 Stěţejní metody výuky vyuţívané v rámci teoretického a praktického vyučování Základem je interakce učitel ţák, která je ve výuce realizována především prostřednictvím výukových metod. Jde o vzájemnou spolupráci, v níţ učitel akceptuje psychologické, sociální a somatické zvláštnosti jednotlivého ţáka a ţák se na základě svých osobních svobodných aktivit ztotoţňuje se stanoveným výukovým cílem. Na základě těchto předpokladů oba subjekty společně pracují ve výuce na naplnění tohoto cíle. získává tím více informací a schopností, čím aktivněji je zapojen do procesu učení

8 ŠVP, zedník Informačně receptivní metoda Dosahuje svého cíle předáváním hotových informací ţákům. Realizuje se formou výkladu, vysvětlováním, popisem pomocí demonstračních pokusů, sledováním videoprogramů. Hotové informace jsou prezentovány učitelem Reproduktivní metoda Jde o metodu organizovaného opakování způsobu činnosti. Učitel konstruuje systém učebních úloh pro činnost, která ve své podstatě je ţákům jiţ známá prostřednictvím informačně receptivní metody. Plnění učebních úloh lze realizovat ústní reprodukcí, opakovacím rozhovorem, čtením, psaním, řešením typových učebních úloh, napodobováním jazykových modelů a rýsováním schémat Metoda problémového výkladu Učitel vytyčuje problém a ţáci si fixují algoritmus postupu = formulace problému analýza problému formulace postupu řešení výběr optimálního řešení verifikace vybraného řešení vlastní řešení problému. Kontrolu postupu řešení provádí učitel postupně. Cílem je postupné seznamování ţáků s logikou jednotlivých fází řešení Heuristická metoda Jedná se o osvojování zkušeností z tvořivé činnosti prostřednictvím jednotlivých etap. U této metody učitel z okruhu učiva a zkušeností ţáků konstruuje učební úlohy tak, aby pro ţáky znamenaly určitý rozpor, určitou obtíţ, aby od nich vyţadovaly samostatné řešení některých fází. Učitel vytyčuje dílčí problémy, formuluje protiklady, upozorňuje na konfliktní situace, sám nebo společně se ţáky určuje jednotlivé kroky řešení problému Výzkumná metoda Vyţaduje od ţáků samostatně hledat řešení pro celistvý problémový úkol. Činnost učitele spočívá ve výběru poţadovaných učebních úloh, které by u ţáků zajišťovaly komplexní tvořivou aplikaci vědomostí i získaných praktických zkušeností a dovedností. samostatně zkoumá a řeší nejprve snadné a později stále sloţitější problémy. Z prezentovaných metod jsou nejfrekventovanější první dvě uvedené, zajišťují osvojování hotových poznatků a činností. Zařazení jednotlivých metod je konkretizováno v jednotlivých vyučovacích předmětech. 4. Způsoby rozvoje klíčových kompetencí Způsoby rozvoje klíčových kompetencí byly zpracovány v popisu očekávaných výsledků vzdělávání absolventa. 4.3 Způsoby začlenění průřezových témat do výuky Občan v demokratické společnosti, tzn. aby absolvent: - měl vhodnou míru sebevědomí, odpovědnosti a schopnost morálního úsudku, - byl připraven si klást základní existenční otázky a hledat na ně odpovědi a řešení, - hledal kompromisy mezi osobní svobodou a sociální odpovědností a byl kriticky tolerantní, - dovedl se orientovat v mediálních obsazích, kriticky je hodnotit, optimálně vyuţívat masová média pro své potřeby, ale zároveň byl schopen odolávat myšlenkové manipulaci, - 8 -

9 ŠVP, zedník - dovedl jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení, byl ochoten se angaţovat nejen pro vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy, - váţil si materiálních a duchovních hodnot, dobrého ţivotního prostředí a snaţil se je chránit a zachovat pro budoucí generace. Těţiště realizace tohoto průřezového tématu se předpokládá ve vytváření demokratického klimatu školy, např. dobré přátelské vztahy mezi učiteli a ţáky a mezi ţáky navzájem, dále v náleţitém rozvrţení prvků průřezového tématu do jednotlivých částí školního vzdělávacího programu včetně plánované činnosti ţáků mimo vyučování, která směřuje k poznání fungování demokracie v praxi, především na úrovni obcí a občanské společnosti, v cílevědomém úsilí o dobré znalosti a dovednosti ţáků, které jsou nezbytné a potřebné pro informované a odpovědné politické a jiné občanské rozhodování a konání, v promyšleném a funkčním pouţívání aktivizujících metod a forem práce ve výuce, tj. problémové a projektové učení, rozvoj funkční gramotnosti ţáků (schopnost číst textový materiál s porozuměním, interpretovat jej a hodnotit, vyuţívat jej), diskusní a simulační metody a v realizaci mediální výchovy. Člověk a ţivotní prostředí, tzn. aby absolvent: - pochopil souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, chápal postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a ţivot, osvojil si zásady zdravého ţivotního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví, - porozuměl souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve vztahu k udrţitelnému rozvoji, respektoval principy udrţitelného rozvoje, pochopil vlastní odpovědnost za své jednání a snaţil se aktivně podílet na řešení environmentálních problémů, - získal přehled o způsobech ochrany přírody, o pouţívání technologických, ekonomických a právních nástrojů pro zajištění udrţitelného rozvoje, osvojil si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k ţivotnímu prostředí v osobním a profesním jednání, - poznával samostatně a aktivně okolní prostředí, získával informace v přímých kontaktech s prostředím a z různých informačních zdrojů, dokázal esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí. Těţiště realizace tohoto průřezového tématu spočívá v integraci poznatků biologických, ekologických, ţivotního prostředí člověka, ochrany přírody, prostředí a krajiny a ekologických aspektů pracovní činnosti v odvětvích a povoláních zahrnutých v daném oboru vzdělání. Cíle environmentální výchovy a vzdělávání je moţné realizovat v rovinách: informativní, kdy jsou získávány potřebné znalosti a dovednosti, formativní, kdy jsou vytvářeny hodnoty a postoje ve vztahu k ţivotnímu prostředí, a sociálně komunikativní, kdy jsou rozvíjeny dovednosti k vyjádření a zdůvodňování svých názorů, k zprostředkování informací, k obhájení řešení problematiky ţivotního prostředí a k působení pozitivním směrem na jednání a postoje druhých lidí. Člověk a svět práce, tzn. aby absolvent: - byl motivován k aktivnímu pracovnímu ţivotu a k úspěšné kariéře, uvědomoval si zodpovědnost za vlastní ţivot, význam vzdělání a celoţivotního učení pro ţivot, - uměl se zorientovat ve světě práce jako celku i v hospodářské struktuře regionu, naučil se hodnotit jednotlivé faktory charakterizující obsah práce a srovnávat tyto faktory se svými předpoklady, seznámil se s alternativami profesního uplatnění po absolvování studovaného oboru vzdělání, - uměl vyhledávat a posuzovat informace o pracovních příleţitostech, orientoval se v nich a vytvářel si o nich základní představu z hlediska svých předpokladů a profesních cílů, orientoval se ve sluţbách zaměstnanosti tak, aby účelně vyuţíval jejich informačního zázemí, - 9 -

10 ŠVP, zedník - prezentoval se písemně i verbálně při jednání s potenciálními zaměstnavateli, formuloval svá očekávání a své priority, - znal základní aspekty pracovního poměru, práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů i základní aspekty soukromého podnikání, naučil se pracovat s příslušnými právními předpisy. Těţiště realizace tohoto průřezového tématu spočívá v informovanosti o hlavní oblasti světa práce, trhu práce, o charakteristických znacích práce, o alternativách uplatnění po absolvování příslušného oboru vzdělání a navazujících směrů vyššího a vysokoškolského studia, ve znalosti písemné i verbální prezentace absolventa při vstupu na trh práce, ve znalosti rozdílů mezi podnikáním a zaměstnaneckým poměrem, v informovanosti o podpoře státu ve sféře zaměstnanosti, o vyuţití poradenských a zprostředkovatelských sluţeb, v práci s informačními médii při vyhledávání pracovních příleţitostí. Informační a komunikační technologie, tzn. aby absolvent: - byl schopen pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a vyuţíval je jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se připravuje), stejně jako v činnostech, které jsou a budou běţnou součástí jeho osobního a občanského ţivota, - pouţíval základní a aplikační programové vybavení počítače nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání, naučil se pracovat s informacemi a s komunikačními prostředky. Těţiště výuky informačních a komunikačních technologií je v provádění praktických úkolů. Při pouţití metody výkladu následuje praktické procvičení vyloţeného učiva. 4.4 Metodické přístupy, které je škola schopna zajistit při vzdělávání ţáků se specifickými vzdělávacími potřebami se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postiţením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Tento obor není vhodný pro ţáky se zdravotním postiţením a zdravotním znevýhodněním. K identifikaci sociálně znevýhodněného ţáka vyuţíváme informací, které poskytne zákonný zástupce, školské poradenské zařízení, orgány sociálně-právní ochrany, ale také osobní zkušenosti a znalosti ţáka a jeho rodinného prostředí. Škola, výchovný poradce a třídní učitel pouţívají znalost skutečné sociální situace v citlivém pedagogickém přístupu a zohledňují ji v průběhu vzdělávání. ů lze půjčovat zdarma učebnice a učební pomůcky, případně lze ţákovi zapůjčit i sportovní potřeby. Stručná charakteristika specifických vývojových poruch učení: dyslexie porucha projevující se neschopností naučit se číst běţně pouţívanými výukovými metodami; dysgrafie projevuje se výraznými obtíţemi osvojování psaní; dysortografie nápadné pravopisné chyby, chybí cit pro jazyk; dyskalkulie porucha schopnosti operovat s číselnými symboly. Konečná diagnóza přísluší odbornému pracovišti. Ve školství se jedná o pedagogickopsychologickou poradnu. ům, u kterých je diagnostikována specifická vývojová porucha učení, je nezbytné po celou dobu docházky do školy věnovat speciální pozornost a péči

11 ŠVP, zedník Pro zjišťování úrovně ţákovských vědomostí a dovedností volí učitel takové formy zkoušení, které odpovídají schopnostem ţáka a na něţ nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce píší tito ţáci po předchozí přípravě. U ţáků s vývojovou poruchou je ţádoucí klást důraz na ten druh projevu (písemný nebo ústní), ve kterém má předpoklady podávat lepší výkony. Za obecně platnou je třeba pokládat zásadu, ţe při klasifikaci nevycházíme z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které ţák zvládl. Klasifikace jako jedna z forem hodnocení umoţňuje snadnější srovnání výkonů. Je vhodné, aby klasifikace byla provázena i vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, doporučením, jak mezery a nedostatky překonávat, jak dále prohlubovat úspěšnost. Je dobré hodnotit co nejčastěji a mít na zřeteli motivační a diagnostickou funkci hodnocení i jeho funkci regulativní. 4.5 Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných Mimořádně nadaný ţák musí doloţit vyjádření školského poradenského zařízení a registrujícího praktického lékaře. Pro ţáky nadané vytváříme ve škole tyto podmínky: zadáváme individuální a samostatné úkoly, tolerujeme vlastní pracovní tempo, nabízíme moţnost uplatnění při soutěţích a reprezentaci školy, nabízíme výuku pomocí projektů, aby učení bylo zajímavé, aby ţáci byli nuceni hledat cesty k řešení problémů, aby docházelo k rozvoji myšlení. 5. Organizace výuky V kaţdém ročníku jsou vţdy týdny teoretické výuky, týdny odborného výcviku. Tato výuka se pravidelně střídá. 5.1 Organizace teoretické výuky Teoretické vyučování začíná v 8 a končí nejpozději v Nejvyšší počet vyučovacích povinných předmětů v jednom dni s polední přestávkou je 8, bez polední přestávky 7. Po druhé vyučovací ě je zařazena přestávka v délce 15 minut. Po páté vyučovací ě je polední přestávka v délce 30 minut. Ostatní přestávky jsou pětiminutové. 5. Organizace odborného výcviku Odborný výcvik začíná v 7, pro 1. ročníky trvá 6, pro ostatní ročníky 7. Přestávky jsou zařazeny podle zákoníku práce. OV se odehrává na odloučeném pracovišti Tesárna. Učební skupinu vede učitel předmětu odborný výcvik. Ve skupině je maximálně 1 ţáků. Ve 3. ročníku pracují vybraní ţáci u instruktorů ve firmách dle platných smluv. Ţáci dělají cvičné práce, po jejich zvládnutí pracují na produktivních činnostech. Za ty jsou podle kvality práce odměňováni. Cílem OV je připravit pracovníka pro pracovní trh 1. století. Absolvent se bude chovat ekologicky a bude dodrţovat pravidla BOZP

12 ŠVP, zedník 5.3 Klíčové kompetence Kompetence k učení, tzn. aby absolvent: - měl pozitivní vztah k učení a vzdělávání; - ovládal různé techniky učení, uměl si vytvořit vhodný studijní reţim a podmínky - uplatňoval různé způsoby práce s textem a uměl efektivně vyhledávat a zpracovávat informace - s porozuměním poslouchal mluvené projevy (výklad, přednášku, proslov aj.) a pořizoval si poznámky - pořizoval ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí - sledoval a hodnotil pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímal hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí - znal moţnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání Komunikativní kompetence, tzn. aby absolvent byl schopen: - vyjadřovat se v projevech mluvených i psaných, formulovat své myšlenky a promluvy srozumitelně a souvisle - vhodně se prezentovat při jednání se zaměstnavatelem, na úřadech apod. - formulovat a zdůvodnit své názory, postoje a návrhy, vyslechnout názory druhých a vhodně na ně reagovat - zpracovávat věcně správně a srozumitelně ţádosti a podání na instituce, strukturovaný ţivotopis, vyplňovat formuláře - vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování Personální kompetence, tzn. aby absolvent byl připraven: - posuzovat reálně vlastní přednosti i nedostatky, své fyzické a duševní moţnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích - stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a ţivotních podmínek - uplatňovat zásady duševní hygieny - ověřovat si získané poznatky, kriticky zvaţovat názory, postoje a jednání jiných lidí - kriticky hodnotit výsledky svého učení a práce, přijímat radu i kritiku od druhých - dále se vzdělávat, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj Sociální kompetence, tzn. aby absolvent byl schopen: - pracovat samostatně i v týmu - přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly, uznávat autoritu nadřízených - adaptovat se na měnící se ţivotní a pracovní podmínky a podle svých schopností a moţností je pozitivně ovlivňovat, řešit své sociální i ekonomické záleţitosti - přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, odstraňovat diskriminaci - 1 -

13 ŠVP, zedník Občanské kompetence, tzn. ţe absolvent by měl: - jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném - dodrţovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii i diskriminaci - jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování - uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých - zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás i ve světě - chápat význam ţivotního prostředí pro člověka a jednat v duchu udrţitelného rozvoje - uznávat hodnotu ţivota, uvědomovat si odpovědnost za vlastní ţivot a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany ţivota a zdraví ostatních, být připraven řešit své osobní a sociální problémy - uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském i světovém kontextu Matematické kompetence, tzn. aby absolvent uměl: - správně pouţívat a převádět běţné jednotky - číst různé formy grafického znázornění (tabulky, grafy, schémata apod.) - provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy - nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a vyuţít pro dané řešení - aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru - aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běţných situacích Kompetence k vyuţití prostředků informačních a komunikačních technologií a k efektivní práci s informacemi, tzn. aby absolvent uměl: - pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií; - pracovat s běţným základním a aplikačním programovým vybavením, učit se pouţívat nové aplikace - komunikovat s elektronickou poštou - získávat informace z celosvětové sítě Internet - uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotný Kompetence k řešení problémů, tzn. aby absolvent byl schopen: - porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosaţené výsledky - uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace - volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, vyuţívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve - spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)

14 ŠVP, zedník Kompetence k pracovnímu uplatnění, tzn. aby absolvent: - měl odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání, uvědomoval si význam celoţivotního učení a byl připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám - měl přehled o moţnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, cílevědomě a zodpovědně se rozhodoval o své budoucí profesní i vzdělávací dráze - měl reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o poţadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady - uměl získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příleţitostech, vyuţíval poradenských a zprostředkovatelských sluţeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání - komunikoval vhodně s potenciálními zaměstnavateli, uměl prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle - znal práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků - měl základní vědomosti, znalosti i dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit (právní, ekonomické, administrativní, osobnostní a etické aspekty soukromého podnikání) - dokázal vyhledávat a posuzovat podnikatelské příleţitosti v souladu s realitou trţního prostředí, svými předpoklady a dalšími moţnostmi 5.4 Odborné kompetence a) Provádět zednické práce na pozemních stavbách, tzn. aby absolventi: četli technickou dokumentaci pozemních staveb a zhotovovali jednoduché stavební výkresy a náčrty s použitím materiálových a technických norem; prováděli jednoduché výpočty spotřeby materiálu; připravovali a organizovali pracoviště, stanovili potřebu materiálu a počet pracovníků; volili a používali potřebné nářadí, pracovní pomůcky a mechanizační prostředky a udržovali je; volili a správně používali materiál a výrobky pro zednické práce, dopravili je na místo zpracování a připravili je pro zpracování; volili správný technologický a pracovní postup zednických a betonářských prací podle prováděcích výkresů; prováděli základní zednické a betonářské práce na pozemních stavbách; prováděli jednoduché výpočty z oboru; posuzovali optimální pracovní podmínky pro zednické práce, jako jsou teplota vzduchu, vlhkost aj.; používali materiálové a technické normy; orientovali se v jednoduchých cenových záležitostech oboru; sledovali a hodnotili množství a kvalitu vykonané práce. b) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem; znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence;

15 ŠVP, zedník osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik; znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce); byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout. c) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi: chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti; dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana). d) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi: znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; efektivně hospodařili se svými finančními prostředky; nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. 5.5 Realizace dalších vzdělávacích a mimoškolních aktivit podporujících záměr školy SOŠ a SOU organizuje pro ţáky prvních ročníků seznamovací kurz, doplněný o primární prevenci a o environmentální vzdělávání. Cíl kurzu: 1. poznání nových spoluţáků a pedagogických pracovníků. formování vztahů v novém třídním kolektivu 3. vytvoření kladného vztahu mezi učiteli a ţáky 4. rozvíjení sociálně-psychologických dovedností ţáka, tzn. komunikace, sebereflexe, poznávání druhých, zvyšování sebevědomí 5. formování chování při práci ve skupině 6. naučit se asertivnímu chování 7. program zaměřený na protidrogovou prevenci 8. beseda o šikaně a záškoláctví, trestní zodpovědnost 9. integrace přístupů k poznávání přírody a vztahů člověka k ţivotnímu prostředí, rozvíjení aktivit zaměřených na environmentální vzdělávání

16 ŠVP, zedník Dále je pro ţáky prvních ročníků organizován lyţařský kurz, kde se ţáci mohou naučit či zdokonalit ve sjezdovém lyţování i v běţeckých technikách. Pro ţáky druhých ročníků je určen sportovně turistický kurz. V rámci prevence sociálně patologických jevů jsou do výuky zařazeny besedy a přednášky odborných lektorů. Škola spolupracuje s Centrem drogové prevence Kladno, Domem světla Praha, Policií ČR a Městskou policií. Ve spolupráci s Úřadem práce jsou se ţáky třetích ročníků uspořádávány besedy na téma: moţnosti ţáků po ukončení školy, náleţitosti evidence na Úřadu práce, práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání, nabídka sluţeb úřadu práce. Pro zvýšení kulturního rozvoje ţáků jsou do výuky zařazeny x za školní rok filmová představení a 1x divadelní představení. Výběr pořadů je přizpůsoben problematice dospívání s důrazem na prevenci sociálně patologických jevů. y seznamujeme s činností Státní vědecké knihovny. Do výuky všech ročníků jsou zařazeny odborné exkurze. 6. Hodnocení ţáků Hodnocení ţáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné a všestranné. Způsob hodnocení je uveden u kaţdého předmětu. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání ţáků a chování, postup do vyššího ročníku Hodnocení výsledků vzdělávání ţáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a provádí se klasifikací ţáka stupni 1-5, v jednotlivých povinných předmětech stanovených současně platnými učebními dokumenty). Klasifikace je průběţná (uplatňuje se při hodnocení dílčích výsledků ţáka) a celková (na konci kaţdého pololetí, kdy není aritmetickým průměrem průběţné klasifikace). Jednotlivé stupně klasifikace vyjadřují toto sjednocující klasifikační měřítko všech pedagogických pracovníků při hodnocení znalostí a dovedností ţáka: - hodnocení stupněm výborný (1) - žák má trvalé znalosti, ovládá fakta, pojmy, definice, zákonitosti a vztahy mezi nimi uceleně a úplně. Nepatrné chyby se objevují zřídka a žák je sám bez upozornění opraví. Písemný i ústní projev je plynulý a logicky uspořádaný, grafický projev je přesný a estetický. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky a bezpečně ovládá postupy a způsoby práce. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku, hospodárně využívá suroviny, materiál a energie a vzorně obsluhuje pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Žák je schopen samostatné a tvořivé práce. - hodnocení stupněm chvalitebný () - žák má trvalé znalosti, ovládá požadované poznatky, definice zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Nepodstatné chyby se projevují častěji, žák je dokáže sám opravit. Ústní i písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, ale je logicky uspořádaný. Účelně si organizuje vlastní

17 ŠVP, zedník práci, pracoviště udržuje v pořádku, při hospodárném využívání surovin, materiálu, energie se dopouští drobných chyb, přístroje, nářadí, měřidla a pomůcky obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Kvalita výsledků jeho činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Žák dokáže samostatně v předmětu pracovat. - hodnocení stupněm dobrý (3) - žák má trvalé znalosti, v osvojení požadovaných faktů, pojmů, definic dovedností a znalostí má nepodstatné mezery. Chyby dokáže po upozornění samostatně opravit. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, výstižnosti a přesnosti. Ústní projev postrádá plynulost a logickou uspořádanost, grafický projev je méně estetický. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. K údržbě přístrojů, nářadí, měřidel, surovin, energií a materiálu musí být částečně podněcován. Žák rozumí látce, je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. - hodnocení stupněm dostatečný (4) - žák má základní znalosti dostačující k pochopení dalšího navazujícího učiva, myšlení není tvořivé. V projevu ústním, písemném nebo praktických činnostech se objevují závažné chyby, má závažné mezery ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, které je ale s pomocí učitele schopen opravit. Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci a v praktických činnostech i při volbě postupů se dopouští větších chyb. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálu a energií. V obsluze a údržbě nářadí, měřidel, pomůcek a přístrojů se dopouští závažných nedostatků. Při samostatném studiu má velké těžkosti. - hodnocení stupněm nedostatečný (5) - požadované znalosti žáka nejsou úplné, ucelené a přesné a má v nich závažné a značné mezery, které nepostačují k pochopení dalšího studia. V ústním, písemném projevu nebo praktických činnostech se vyskytují časté závažné chyby ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, které ani po upozornění není schopen opravit ani s pomocí učitele. Žák neprojevuje zájem o práci, ani vztah k ní. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Nevyužívá hospodárně surovin, energií a materiálu. V obsluze a údržbě zařízení, pomůcek, nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Nedokáže samostatně studovat. Neovládá předpisy o bezpečnosti práce. Výsledek každé klasifikace se žákovi oznamuje, ústní výsledek okamžitě. Klasifikace se neprodleně zapisuje do žákovské knížky a klasifikačního archu. Klasifikační stupeň určuje vyučující učitel příslušného předmětu. Vyučující (učitel) je za provedení hodnocení plně odpovědný., který zamešká větší neţ stanovené mnoţství v příslušném pololetí, můţe být v daném předmětu neklasifikován a bude přezkoušen v náhradním termínu, stanoveném ředitelem SOŠ a SOU. U ţáků s poruchou učení diagnostikovanou odborným pracovištěm (např. dislexie, disortografie, disgrafie, diskalkulie) klade učitel důraz na ten druh projevu (písemný nebo ústní), ve kterém má ţák předpoklady podat lepší výkon a při klasifikaci se nezohledňuje počet chyb, ale počet jevů, které ţák zvládl. V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonného zástupce ţáka bezprostředně a prokazatelně

18 ŠVP, zedník 7. Učební plán ŠVP 7.1 Identifikační údaje Název: Kód a název oboru vzdělání: Délka studia: Forma vzdělávání: Stupeň vzdělání: Platnost: Zedník H/01 Zedník 3 roky denní studium Střední vzdělání s výučním listem od počínaje 1. ročníkem 7. Učební plán týdenních vyučovacích Názvy vyučovacích předmětů V ročníku Celkem A. Povinné vyučovací předměty Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura 1 5 Cizí jazyk* 6 Občanská nauka Matematika Základy přírodních věd Ekologie Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Odborné předměty Ekonomika - - Odborné kreslení 1,5 1,5 5 Materiály 1 5 Technologie 3 7 Vybrané stati Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50 B. Nepovinné vyučovací předměty Celkem * volí z anglického nebo německého jazyka

19 ŠVP, zedník Škola SOŠ a SOU U Hvězdy 79, Kladno Kód a název RVP: H/01 Zedník Název ŠVP: Zedník RVP ŠVP Minimální počet vyučovacích za vyučovacích za Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Vyučovací předmět studium studium týdenních celkový týdenních celkový Jazykové vzdělávání - český jazyk - cizí jazyk Jazykové vzdělávání - český jazyk a literatura - cizí jazyk Společenskovědní vzdělávání 3 96 Občanská nauka 3 96 Přírodovědně vzdělávání 4 18 Základy přírodních věd +1d 96 Ekologie 1 3 Matematické vzdělávání 4 18 Matematika 3+1d 18 Estetické vzdělávání 64 Český jazyk a literatura 64 Vzdělávání pro zdraví 3 96 Tělesná výchova 3 96 Vzdělávání v informačních a komunikačních Informační a komunikační 3 96 technologiích technologie 3 96 Ekonomické vzdělávání 64 Ekonomika 64 Technické zobrazování 3 96 Odborné kreslení 4+1d 160 Stavební materiály 3 96 Materiály 4+1d 160 Provádění staveb Technologie 5+d Vybrané stati 1+1d Odborný výcvik 41+9d 1600 Disponibilní y V jednotlivých předmětech označeny d Celkem Celkem 83+16d

20 8. Poznámky k učebnímu plánu ŠVP, zedník Učební plán ŠVP vychází z rámcového rozvrţení obsahu vzdělávání v RVP. Do učebního plánu školního vzdělávacího programu se zařazují vyučovací předměty, které se vytvářejí na základě vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů stanovených v rámcovém rozvrţení obsahu vzdělávání. Předmět Základy společenských věd se skládá ze dvou částí, Chemie a Fyziky. Estetické vzdělávání bylo vyuţito k posílení předmětu Český jazyk a literatura. Estetické vzdělávání se podílí rovněţ na rozvoji sociálních kompetencí ţáků. K dosaţení tohoto cíle přispívá i jazykové vzdělávání v mateřském jazyce a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev ţáků. Disponibilní y jsou určeny pro vytváření profilace ŠVP, realizaci průřezových témat, posílení ové dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů, pro podporu zájmové orientace ţáků. Rozvrţení a pouţití disponibilních je patrné z tabulky Učební plán, kde jsou tyto y označeny d. vyučovacích za celou dobu vzdělávání je 99. Týdenní počet vyučovacích v ročnících je 33 v souladu se školským zákonem. Pro úspěšnou realizaci vzdělávání je nutné vytvářet podmínky pro osvojení poţadovaných praktických dovedností a činností formou cvičení (dílnách, odborných učebnách) a odborného výcviku. Na odborný výcvik ţáky dělíme na skupiny, zejména s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na hygienické poţadavky podle platných právních předpisů. ţáků na jednoho odborného učitele je maximálně 1 v souladu s vládním nařízením. Obsah praktických činností se odvíjí od vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů RVP. V ŠVP je v kaţdém ročníku zařazena tělesná výchova v minimálním rozsahu y týdně, jako další sportovní aktivity jsou zařazeny Lyţařský výcvik a Sportovně turistický kurz. Škola vytváří podmínky pro zkvalitňování jazykových znalostí ţáků. má moţnost zvolit anglický nebo německý jazyk. 9. Přehled vyuţití týdnů ve školním roce Činnost 1. ročník. ročník 3. ročník Vyučování podle rozpisu učiva Seznamovací kurz Lyţařský výcvik Sportovně turistický kurz Závěrečná zkouška Časová rezerva (opakování učiva, exkurze, výchovně vzdělávací akce) Celkem týdnů

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař-číšník pro pohostinství se uplatní při výkonu činností na úseku výroby a odbytu v provozovnách veřejného i účelového stravování

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Nutriční asistent Nutriční asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02. Verze: v1.1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02. Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obchodní akademie 63-41-M/02 Verze: v1.1 Obsah Obchodní akademie... 1 Úvod... 3 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér 36-52-H/01 Obsah: 2 Profil absolventa... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa... 3 Očekávané kompetence

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa Profil absolventa Název školy: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Adresa školy: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání:

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název instituce: Střední škola a Základní škola Tišnov, náměstí Míru 22, 66625 Tišnov Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Název ŠVP: Školní vzdělávací

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP, obor textilnictví Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 31 41 M/01 TEXTILNICTVÍ Vydáno dne: 1. 9. 2009 Platnost: 1.

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD SOU Toužim Předpis Školní řád / příloha A Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválil: dokumentu ŘŠ 1.9.2013 ředitel S 26_2 Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD PŘÍLOHA A : Pravidla pro hodnocení

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Sportovní management Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou 1 Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Příloha č.1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ Platnost

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 63-41 -M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 81 (v 1. ročníku 2 hodiny týdně, v 1. pololetí 2.

Více

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Profil absolventa Škola: Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Zřizovatel: Mgr. Josef Krysta Název ŠVP: Bezpečnostní služby Obor vzdělání: 68-42-L/51, Bezpečnostní služby Délka

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 1 Platnost: od 1. 9. 2012 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Ekologie Kód modulu Ekg-H-1/1-5 Délka modulu 16 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 3/1-3 Délka modulu 30 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním hodnocením,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 2/1-3 Délka modulu 33 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-H-2/1 Délka modulu 16 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY EKONOMIKY Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Truhlář 33-56-H/01 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 2. ročník = 49,5 hodin/ročník

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků SZŠ

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků SZŠ Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků SZŠ Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce střední školy je hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: SEMINÁŘ EKO (EKS) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 60 (2 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

29-56-H/01 Řezník uzenář

29-56-H/01 Řezník uzenář Střední odborná škola gastronomie a potravinářství U Jatek 8, 790 01 Jeseník Školní vzdělávací program 29-56-H/01 Řezník uzenář 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE: Název a adresa školy: Střední odborná škola

Více

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Verze 01 Třebíč 2011 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 2 Profil absolventa... 4 Charakteristika... 7 Učební plán... 9 Učební osnovy... 10 K nahlédnutí u

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 1/1-3 Délka modulu 33 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Klasifikační řád

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Klasifikační řád Klasifikační řád Pravidla hodnocení na Základní škole Jana Pavla II. Hradec Králové Tento Klasifikační řád je součástí Vnitřního řádu Základní školy Jana Pavla II. Hradec Králové, viz VII. odstavec 4.(viz

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: FIKTIVNÍ FIRMA (FFM) Obor vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 90 (3 hodiny týdně ve 4. ročníku) Platnost:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-H-3/1-2 Délka modulu 15 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: KONVERZACE VE FRANCOUZSKÉM JAZYCE (KFJ) Obor vzdělání: 3-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost:

Více

Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213

Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 číslo jednací: 028/06 ze dne: 20.10.2006 Čl.1 Hodnocení a klasifikace žáků středních škol Hodnocení a klasifikace žáků

Více