Spolupráce Biosférické rezervace Dolní Morava, o.p.s. s obcemi v letech a příklady projektů řešících zlepšení stavu zemědělské krajiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spolupráce Biosférické rezervace Dolní Morava, o.p.s. s obcemi v letech 2011-2012 a příklady projektů řešících zlepšení stavu zemědělské krajiny"

Transkript

1 Spolupráce Biosférické rezervace Dolní Morava, o.p.s. s obcemi v letech a příklady projektů řešících zlepšení stavu zemědělské krajiny Jan Vybíral Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

2 Program Člověk a biosféra - MAB Mezinárodní Program Člověk a biosféra (Man and the Biosphere MaB) byl vyhlášen v roce 1970 a v následném roce dostal podobu konkrétního dokumentu UNESCO. Je zaměřený na vytvoření vědeckých podkladů a praktických příkladů sloužících ke zlepšení vztahu lidí k jejich životnímu prostředí Cílem programu je podporovat udržitelný rozvoj a rozumné využívání a ochranu přírodních zdrojů prostřednictvím modelu vybraných vzorových území celého světa - biosférických rezervací Program Člověk a biosféra (Man and the Biosphere MaB) v roce 2011 oslavil 40 výročí zahájení činnosti!!!

3 Biosférická rezervace co to je a čím je jiná oproti třeba Narodním parkům a CHKO? BR jsou oblasti s terestrickými, pobřežními nebo mořskými nebo kombinovanými ekosystémy, které jsou mezinárodně uznány v Programu UNESCO Člověk a biosféra BR mají sloužit k řešení otázky jak sladit ochranu biodiverzity a přírodních zdrojů s jejich udržitelným rozvojem a socio-ekonomickým rozvojem regionů. Doporučeným účinným modelem je komplexní spolupráce vědců oborů přírodovědných i společenských, ochranářských i rozvojových skupin, zástupců státní správy a samosprávy a především také místního obyvatelstva. Pro vyhlášení BR přijaly některé státy specifickou legislativu. V ČR, tak jako v mnoha jiných zemích, však nemá ani MAB, ani institut biosférické rezervace v legislativě žádnou zmínku.

4 Biosférické rezervace UNESCO základní funkce Všechny BR také musí splňovat tři základní a rovnocenné funkce, jimiž jsou: (1) OCHRANA PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ RŮZNORODOSTI, (2) PODPORA UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO A DEMOGRAFICKÉHO ROZVOJE, (3) LOGISTIKA PODPORA VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝZKUMU Na správě a činnosti každé biosférické rezervace by se měli podílet především lidé, kteří v dané oblasti žijí a pracují

5 Biosférická rezervace Dolní Morava Výbor Mezinárodní koordinační rady programu UNESCO Člověk a biosféra (Man and Biosphere - MaB) schválil na svém zasedání v Paříži ve dnech července 2003 rozšíření Biosférické rezervace Pálava (1986) o Lednickovaltický areál a lužní lesy v oblasti Podluží, mezi Břeclaví, Mikulčicemi a soutokem řek Moravy a Dyje... Nově vymezené území dostalo název Biosférická rezervace Dolní Morava

6

7 Biosférická rezervace Dolní Morava, obecně prospěšná společnost (2004) V České republice je to poprvé, kdy odpovědnost za management BR převzala nevládní organizace a ne orgán ochrany přírody!!! Současní zakladatelé jsou: Lesy České republiky, s. p. MND, a. s. Okresní hospodářská komora Břeclav Český svaz ochránců přírody V roce 2004 bylo jedním ze zakládajících subjektů i Ministerstvo životního prostředí, to ale z vlastních systémových a organizačních důvodů v roce 2012 z OPS vystoupilo. Řídící strukturu BR ještě doplňují zástupci: obcí regionu LVA obcí regionu Podluží obcí regionu Mikulovsko Okresní Agrární komory Břeclav Mendelovy univerzita v Brně

8 Strategie pro připravované projekční záměry uklidit krajinu od všeho nebezpečného (staré ekologické zátěže, munice atd.) zvýšit biotopovou pestrost krajiny, ochránit ji před vodní a větrnou erozí, zlepšit hydrologické poměry krajiny (revitalizace, obnova rybníků amokřadů...) respektovat tradiční krajinné profese a podporovat prvovýrobce v jejich úsilí o rozumné využívání přírodních zdrojů (zemědělci, lesníci, rybáři, myslivci...) spolupracovat s obcemi, podnikateli s univerzitami, školami, vědeckými ústavy a ostatními institucemi podporovat kulturní a folklorní jedinečnost oblasti, zlepšit turistickou infrastrukturu a logistiku propagovat trvale udržitelný rozvoj a ochranu přírody brát jako součást zdravého životního stylu

9 Krajina malozemědělců jako ideál romantiků a ochranářů je nenávratně pryč nejméně už 50 roků Fragmenty se strukturou drobnějších zemědělských pozemků zůstaly jen kolem vesnic na vysočině av horách, a to ještě spíš výjimečně. Romantická venkovská krajina, charakterizovaná pestrou mozaikou malých políček, mezí, luk a remízků vzaly za své především v tých letech minulého století. Oblast lužní krajiny v povodí Dyje a Moravy byla rovněž dotčena socializací venkova. Lužní louky se mnohde přeměnily v pole... lužní lesy v ČR ale byly zachovány na relativně velké ploše ha, (z toho v oblasti BR Dolní Morava na ploše takřka 8 tis. ha), přestože všude v Evropě byly většinou přeměněny na zemědělskou půdu.

10 Meandrující koryta řek byla zregulována a opevněna ochrannými hrázemi... Ochrana obcí před povodněmi Bezpečné zemědělství Lepší hygiena prostředí Jižní Morava je ale předurčena k intenzivnímu zemědělství Úrodné půdy Dlouhé vegetační období Tradice velkoplošného zemědělství již od dob Liechtensteinů

11 Paradox dnešní doby: Jsme svědky velkého úsilí o ochranu lesů fungují zde již víc než 250 let! Vidíme snahy o přísnou ochranu rybníků jsou zde více než 700 let! Plocha lesů v ČR roste, nejúrodnějších polí v blízkosti obcí a měst ale ubývá, a také obrovské monokulturní zemědělské lány zůstávají stranou hlavního zájmu ochranářů (jsou zde většinou jen zhruba 50 let)! Při socializaci bylo zlikvidováno v ČR ha remízů, mezí, úvozů, měkkých polních cest Jaký to asi mělo dopad na biodiverzitu?

12 Pár čísel k zamyšlení Lesní půdy v ČR je cca 34 % Zemědělské půdy cca 44 % (z toho 72 % orná, 27% trvalé luční porosty) Za posledních 10 let u nás ubylo 3,4 % zem. půdy. (14 ha denně). Od roku 1927 to je úbytek ha, z toho ha v letech % plochy zemědělské půdy je silně ohroženo erozí, z toho 18 % extrémně. Vodní erozí je ohroženo 40 % půd, větrnou erozí 7,5 % Nejrychleji mizí ta nejúrodnější půda (logistická centra, průmyslové čtvrti, satelitní obytné čtvrti, solární elektrárny, dopravní infrastruktura) Lidé se v České republice již necítí jako vlastníci půdy. Toto je jedním z významných vítězství socialismu. Půda je nás všech. Tak ať má odpovědnost za ni stát.

13 Dotační možnosti pro podporu biodiverzity (a ochranu půdy) jsou poměrně široké: Omezování rizika povodní (úprava koryt a niv, průlehy, poldry, další biotechnická opatření Optimalizace vodního režimu krajiny (zvýšení retenční schopnosti krajiny, obnova přirozených odtokových poměrů, podpora přirozených rozlivů v nivních plochách, retenční a akumulační prostory) Podpora regenerace urbanizované krajiny (obnova krajinných prvků, břehových porostů, zelené prstence kolem obcí, parky, obnova historických krajinných struktur) Zakládání a obnova ÚSES (biocentra, biokoridory, interakční prvky) Komplexní pozemkové úpravy (v rámci nich společná zařízení, protierozní opatření,.) Péče o maloplošná chráněná území z Programu péče o krajinu atd.

14 Využití pozemků v kulturní krajině je ovlivněno rozhodnutím jejich majitelů: Mohou se zaměřit na podnikání se solárními elektrárnami mohou podporovat vznik logistických center, průmyslových čtvrtí, satelitů,..

15 Někteří majitelé, zvláště pak obce, si ale uvědomují význam zajímavé krajiny pro rozvoj turistiky a podporují opatření na obnovu zeleně, rybníků a dalších zajímavých biotopů v krajině Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) hradí stát, pokud s nimi souhlasí vlastníci na více než 50 % rozlohy katastru KPÚ se týkají především extravilánů obcí Do tzv. společných zařízení patří i návrh Územního systému ekologické stability (ÚSES) jako opatření proti větrné a vodné erozi, na podporu biodiverzity, zvýšení retenční schopnosti krajiny atd

16 Místo výstavby 30 ha fotovoltaické elektrárny se radní v Pohořelicích usnesli na zlepšení stavu přírody v okolí města Město Pohořelice se rozhodlo realizovat návrhy ÚSES na celé navržené výměře takřka 54 ha (!) v katastrálních územích Pohořelice a Nová Ves

17 Projekt Pohořelice v číslech: Celkový počet zakládaných krajinných prvků/prvků ÚSES: 13 ks Celková plocha zakládaných krajinných prvků/prvků ÚSES: 53,94 ha Celková délka zakládaných liniových krajinných prvků/prvků ÚSES: m Celkový počet vysazených alejových a cílových stromů: ks Celkový počet vysazených prostokořenných sazenic: 176 tis. ks Celkový počet vysazených keřů:165 tis. ks Dubové síje: 3,01 ha Výměra založených lučních porostů: 3,64ha Hodnota projektu je 41,5 mil. Kč.

18 Projekt Biocentrum Louky Novosedly Projekt podán do OP ŽP v roce 2012, v rámci prior. osy 6, oblast podpory 6.3 Obnova krajinných struktur Kombinované biocentrum s lučními porosty, skupinami stromů akeřů (2 040 ks), třemi trvalými tůněmi a mokřadem za ochrannou hrází řeky Dyje. Celková plocha zakládaných krajinných prvků 5,48 ha Celkové výdaje na projekt 3,38 mil. Kč

19 Založení a obnova biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Vlasatice Hlavním cílem projektu je založení systému ÚSES a obnovení řady biotopů vpůvodně biotopově pestré kulturní krajině realizace navržených opatření, která spočívají zejména v doplnění stávající sítě biocenter a biokoridorů, přestavbě nevyhovující skladby dřevin a doplnění interakčními prvky. Celkový počet zakládaných krajinných prvků/prvků ÚSES: 12 ks Celková plocha zakládaných krajinných prvků/prvků ÚSES: 6,3 ha výsadba 166 tis. ks sazenic stromů, 10,1 tis. stromů, 7,4 tis. keřů Hodnota projektu: ,- Kč

20 Založení biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Drnholec Navrženými a realizovanými opatřeními dojde ke snížení objemu splavů půdy a erozí, snížení rychlosti a výsušnosti větrů, snížení ničivosti přívalových dešťů, zlepšení hygieny krajiny snížením prašnosti, snížení sumy teplot krajiny ve vegetačním období, zlepšení vlhkostních charakteristik, atd. 189,6 tis. ks sazenic stromů, 144,2 tis. ks keřů, 18 tis. ks alejových a cílových stromů, Celkový počet zakládaných krajinných prvků/prvků ÚSES: 23 ks Celková plocha zakládaných krajinných prvků/prvků ÚSES: 59,69 ha Celková délka zakládaných liniových krajinných prvků/prvků ÚSES: m Hodnota projektu: ,- Kč

21 Založení biocentra v k.ú. Nejdek u Lednice Nejdecká pískovna byla využívána k těžbě od 50. let 20. století Po ukončení těžby byla její jihozápadní část využívána jako skládka komunálního netoxického odpadu. Cílem projektu je vytvoření biocentra ve formě mokřadního a lesostepního ekosystému pro rozvoj vzácných druhů rostlin a živočichů vmístě bývalé skládky netoxického komunálního odpadu, vhodné propojení okolních prvků ÚSES, vytvořit příjemné prostředí pro obyvatele, turisty a výukový prostor pro školní mládež. Hodnota projektu je ,- Kč

22 Obnova krajinné zeleně v k.ú. Lužice u Hodonína Řešené území je zčásti znehodnoceno černými skládkami stavební suti a zárůstem nepůvodních a invazních druhů dřevin a bylin.po vyčištění lokality, odstranění náletů a terénních úpravách vznikne lesostepní lokalita přírodního charakteru s kosenými kulturními květnými motýlími loukami, měkkými polními cestami a pěšinami a skupinami lesních dřevin a domácích keřů. Hlavním cílem krajinného projektu je založení přírodní lokality v blízkosti obce, jako zajímavého ekosystému pro rozvoj vzácných druhů rostlin, živočichů i hub ale také jako příjemného prostředí pro obyvatele a herní prostor pro děti. Hodnota projektu je ,- Kč.

23 Propojení NRBC Pálava a RBC Dunajovické vrchy Celková plocha 12,67 ha na k.ú. Dolní Dunajovice, Perná, a Bavory. Nositelem projektu je obec Perná Délka alejí 7,81 km, Počet vysazených stromů Celkové náklady na projekt 5,44 mil. Kč

24 "Obnova extenzivního ovocného sadu", Krajinný plán a Urbanistická studie obce Habrůvka OPS ve spolupráci s občanským sdružením Habrůvka - tradiční vesnicí, o.s., vytvořila teze pro vytvoření projektů krajinného plánu a urbanistické studie obce Habrůvka, jako teoretických podkladů pro vytvoření moderního územního plánu obce a komplexních pozemkových úprav. OPS do projektu zapojila i Mendelovu univerzitu v Brně a Správu CHKO Moravský kras. Jako garant projektu OPS pomohla vytvořit projekční komplex, který kromě krajinného plánu a urbanistické studie obce, zahrnuje i plán na výsadbu sadů tradičních krajových odrůd ovocných dřevin, návrhy doplnění územního systému ekologické stability, údržbu a obnovu místního Tyršova sadu.

25 Olivetská hora v Mikulově, aktuální příklad těchto dní Projekt obnovy přírodních poměrů a úprava do podoby přírodního parčíku na pozemku AOPK ČR v k.ú. Mikulov na úpatí Svatého kopečku. Výměra 0,78 ha, nevhodné výsadby z roku 1913 aktivita místního okrašlovacího spolku. Partnery projektu jsou Město Mikulov, MND, a.s., S CHKO Pálava a KS Brno a BR Dolní Morava. Vychází se z námětu diplomové práce Františky Šatné Mendelu v Brně, ZF v Lednici z roku Hlavní uvažované záměry: odstranit zdravotně a druhově nevhodné dřeviny, odstranit nárosty keřů a dřevin, doplnit stanovištně vhodnými keři, stromy, travinami a bylinami a místo osadit lavičkami Předběžný rozpočet 330 tis. Kč. Současný stav: pokácené vyznačené dřeviny, seštěpkovaná dřevní hmota, odfrézované pařezy

26 Děkuji za pozornost. Ing. Jan Vybíral ředitel BR Dolní Morava, o.p.s.

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR Obsah 1 Úvod 4 2 Funkce lesů 8 3 Vodohospodářské funkce 12 4 Půdoochranné funkce 18 5 Léčebné a lázeňské funkce 20 6 Rekreační funkce lesů 22 7 Ochrana

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Příloha č.6 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Část C,D,E,F) Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Obec Kurdějov, Kurdějov

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013 Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel aktualizace červen 2012 OBSAH: 1 Žadatel/předkladatel SPL... 4 1.1 Identifikace žadatele... 4 2 Základní údaje o území

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Vyhodnocení vlivů na životní prostředí ZADAVATEL ÚP: ZPRACOVAL: MĚSTO JAVORNÍK

Více

VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE

VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE Doc. Ing. Antonín BUČEK, CSc. Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta,

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území ÚP KOSTĚNICE Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Zpracoval : Mgr. David Šebesta Pardubice, březen 2013 Vyhodnocení vlivů Územního plánu Kostěnice na udržitelný rozvoj území zpracované podle 19

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZPRACOVATEL, ODPOVĚDNÝ ŘEŠITEL: Ing.arch. Jitka Mejsnarová - autorizace ČKA DATUM: březen 2013 PARÉ 1 ÚVOD... 3 VYMEZENÍ

Více

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část :

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část : II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERMANICE Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část II. A.Textová část : Obsah: A) Úvod... 3 B) Údaje o splnění zadání... 3 C) Zhodnocení souladu s cíli a úkoly územního

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD LÍBEZNICE Mělnická 43, 250 65 Líbeznice NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE zhotovitel: Atelier M1 architekti s.r.o. Markétská 1/28 169 00 Praha 6 01/2014 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy na období 2009-2018 2

Více

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 LESNICKÝ PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 Motto: Silná hospodářská výkonnost musí jít ruku v ruce s udržitelným využíváním přírodních zdrojů. Hlavní zásady společné zemědělské politiky, tržní politiky a politiky

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ

Více

II. A. T E X T O V Á Č Á S T

II. A. T E X T O V Á Č Á S T ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU R Á C O V I C E II. A. T E X T O V Á Č Á S T pořizovatel: Městský úřad Moravské Budějovice zpracovatel: Atelier AVM s.r.o., Husova 8A, Brno zodpovědný projektant: Ing. arch. Zdeněk

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚNANOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ podle 19 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohy, podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více