Sportovní Jižní Město o.p.s. ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sportovní Jižní Město o.p.s. ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO ORGANIZAČNÍ ŘÁD"

Transkript

1 Sportovní Jižní Město o.p.s. ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO (zkrácený název ATLJM) ORGANIZAČNÍ ŘÁD

2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU ODDÍLU ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a) Organizační upravuje a vymezuje podmínky pro činnost oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO, který je, v souladu se Zakladatelskou listinou o založení obecně prospěšné společnosti Sportovní Jižní Město o.p.s. sepsanou notářským zápisem JUDr. Michalem Kulíkem, notářem v Praze N 254/2007, NZ 217/2007 ze dne a Statutem, samostatně fungujícím střediskem obecně prospěšné společnosti Sportovní Jižní Město o.p.s. bez právní subjektivity. Organizační řád a jeho změny schvaluje Správní rada Sportovní Jižní Město o.p.s. b) Oddíl se nazývá plným názvem ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO. Při administrativních činnostech v rámci Českého atletického svazu a Pražského atletického svazu se používá zkratka ATLJM. V běžném korespondenčním nebo propagačním styku, nebo při účasti na sportovních, kulturních či společenských akcích se užívá celý název ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO. c) Oddíl ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO je samostatně fungujícím střediskem obecně prospěšné společnosti Sportovní Jižní Město o.p.s., které hospodaří a účtuje náklady a příjmy ze své činnosti odděleně od ostatních středisek obecně prospěšné společnosti. d) Oddíl ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO je oprávněn a povinen být členem Českého atletického svazu a při své činnosti je oprávněn využívat tohoto členství a povinen se řídit Stanovami, ostatními řády a předpisy Českého atletického svazu. e) Sídlem oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO je sídlo obecně prospěšné společnosti Sportovní Jižní Město o.p.s. na adrese: Praha 4, Ocelíkova 672/1, PSČ HLAVNÍ POSLÁNÍ A CÍLE ČINNOSTI ODDÍLU ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a) Oddíl ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO zajišťuje za pomoci sympatizantů, dobrovolných členů a funkcionářů účast na sportovních akcích, organizuje sportovní činnost a pořádá sportovní akce v souladu se zájmy občanů městské části Praha 11 a Jižního Města a umožňuje zpřístupňovat různé formy sportovních, tělovýchovných, kulturních i společenských aktivit pro děti, mládež a další zájemce v oblasti Jižního Města za primární podpory městské části Praha 11. b) K dosažení svých cílů oddíl ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO zejména: b.1. b.2. b.3. b.4. b.5. Vytváří předpoklady pro úspěšnou organizaci a zabezpečení rozvoje sportu jako volnočasové aktivity, pečuje o všestrannou zdatnost členů, jakož i o zvyšování tělesné a sportovní výkonnosti soustavným organizováním tréninků, soustředění a sportovních soutěží a to zejména pro eliminaci vzniku možnosti negativních vlivů, které by mohli vést k tvorbě skupin páchajících trestnou činnost v podobě šíření distribuce a užívání drog a jiných patologických jevů vedoucích ke vzniku drogové závislosti dětí a mládeže v regionu působnosti městské části Praha 11. Pečuje o odbornou a mravní výchovu členů, příznivců a sympatizantů, dbá o dodržování morálky, důstojnosti, cti a zejména pak dbá o dodržování sportovních zásad Fair Play, Dbá o všestranné i speciální znalosti, zvyšování kvalifikačních předpokladů trenérů, vedoucích a funkcionářů oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO, za tímto účelem zajišťuje účast výše jmenovaných osob na případných školeních, doškoleních či kurzech. Vede členy k dodržování bezpečnosti při účasti při sportovních aktivitách a zvláště pak dodržováni zákazu používání nedovolených dopingových prostředků, udržujících nebo posilujících jejich sportovní výkonnost. Přihlašuje členy k účasti na sportovních soutěžích, utkáních a podnicích, nebo je z takových účastí odvolává.

3 b.6. b.7. b.8. b.9. Pořádá sportovní, kulturní či společenské akce za účelem propagace sportu a oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a městské části Praha 11, Buduje, provozuje a udržuje vlastní nebo svěřená sportovní, tělovýchovná i jiná zařízení a to za účelem vytváření dostupných materiálních i technických podmínek zabezpečujících hlavní poslání oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO. Pořádá vlastní tréninky, tréninková soustředění, kurzy a jiná obdobná školení, jakož i vlastní sportovní utkání, soutěže, podniky a činnosti, které jsou s nimi obvykle spojeny. Získává podpory a dary od jiných fyzických a právnických osob, jakož i příspěvky, dary, dotace, subvence a granty od svazových atletických orgánů, orgánů střešních sportovních institucí, jakož i ze státního rozpočtu, rozpočtu hlavního města Prahy a z rozpočtu městské části Praha 11. b.10. Obstarává svoje příjmy pro účely krytí nákladů spojených se sportovním, společenským a administrativním provozem oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO, a to formou sponzoringu, reklamy, pronájmem práv oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO nebo pronájmem vlastního majetku oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO nebo majetku svěřeného oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO do užívání; dále pak oddíl ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO obstarává své příjmy provozem dalších doplňkových podnikatelských a obchodních nebo obdobných činností, pokud jsou na žádost oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a podle znění zvláštních zákonů příslušnými orgány v souladu s právními předpisy povoleny. b.11. Udržuje partnerské vztahy a styky podle své volby s jinými sportovními spolky a organizacemi jak v České republice, tak i v zahraničí, vyhledává spolupráci se školami všech stupňů a právního uspořádání, jakož i dalšími charitativními a obchodními institucemi, které mohou svým vlivem i prostředky podpořit rozvoj tělovýchovy a sportu především v regionu městské části Praha ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ODDÍLU ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a) Oddíl ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO po stránce organizační, ekonomické a hospodářské řídí předseda oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO, a to v souladu se svými právy a povinnostmi vyplývajícími ze zakladatelské listiny a Statutu obecně prospěšné společnosti Sportovní Jižní Město o.p.s., v mezích Organizačního řádu, podle pokynů Správní rady a ředitele obecně prospěšné společnosti Sportovní Jižní Město o.p.s. a schváleného rozpočtu oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO. b) Oddíl ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO zřizuje Výbor oddílu, jako samosprávný poradní orgán předsedy oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO. Vznik a případné pravomoci, práva a povinnosti Výboru oddílu a jeho členů upravují další ustanovení Organizačního řádu a další rozhodnutí Správní rady obecně prospěšné společnosti Sportovní Jižní Město a ředitele společnosti Předseda oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a) Řídí jednání a činnost Výboru oddílu, jehož je členem. b) Rozhoduje o přijetí členů oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO na základě předložené přihlášky a rozhoduje také o ukončení členství členů oddílu. c) Rozhoduje o odměňování členů oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO. d) Rozhoduje o udělení disciplinárních trestů členů oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO Výbor oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a) Výbor oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO je samosprávným, dobrovolným a poradním orgánem předsedy oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO, který je tvořen členy: a.1. Předseda oddílu

4 a.2. Tajemník oddílu a.3. Koordinátor sportovní činnosti oddílu b) Jednání a činnost Výboru oddílu řídí předseda oddílu. c) Členy Výboru oddílu pověřuje k výkonu funkce na návrh předsedy oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO ředitel společnosti. Ředitel současně s pověřením člena Výboru oddílu určí náplň jeho funkce a práce a určí rozsah jeho oprávnění při výkonu funkce. d) Výbor oddílu projednává a doporučuje předsedovi oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO způsob organizování a financování sportovní činnosti oddílu, jakož i rozpočet oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO. e) Výbor oddílu doporučuje předsedovi oddílu přijetí členů do oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO na základě předložené přihlášky a ukončení členství členů oddílu. f) Výbor oddílu doporučuje odměňování členů oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO. g) Výbor oddílu doporučuje předsedovi oddílu k ustavení poradní orgány, jako např. Trenérskou radu oddílu a příp. jiné poradní orgány h) Výbor oddílu doporučuje disciplinární tresty členům oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO. 4. ČLENSTVÍ V ODDÍLU ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a) Členství v oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO je založeno na dobrovolném vstupu. Členstvím vznikají členovi práva člena a také závazek dodržovat povinnosti člena oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO, jeho Organizační řád a veškeré předpisy Českého atletického svazu. Člen se zavazuje dbát o dobré jméno oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO. b) Podmínky pro vznik členství jsou stanoveny v následujících článcích Vznik a zánik členství v oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a) Členství vzniká na základě podání přihlášky, jejím schválení předsedou oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a zaplacením členských příspěvků. b) Členské příspěvky jsou příjmem oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO. c) Členství v oddílu se obnovuje automaticky po uhrazení členského příspěvku pro příslušné časové období. d) Členství zaniká: d.1. Vystoupením člena na základě doručení vlastnoručně podepsaného písemného prohlášení. d.2. Vyloučením člena pro neplacení členských příspěvků v určených termínech a to ani po předchozím písemném upozornění. d.3. Vyloučením člena pro jeho zvlášť hrubou nekázeň nebo porušení jeho povinností uvedených v článku 4.4. písm. b) a c) Organizačního řádu. d.4. Vyloučením člena za zvlášť hrubé porušení sportovní etiky Fair Play. d.5. Vyloučením člena, který se dopustil trestného činu za nějž byl pravomocně odsouzen. d.6. Úmrtím člena oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO nebo jeho prohlášením za mrtvého Podmínky pro uchazeče o členství v oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a) Členem se může stát každý občan. který dovršil 15ti let věku, má státní příslušnost České republiky. b) Členem se může stát i cizí státní příslušník. který žije na území České republiky a má povolení k dlouhodobému pobytu na jejím území. c) Děti do 15ti let věku se mohou stát členy oddílu a účastnit se činnosti oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO jen na základě písemného souhlasu rodičů, popř. na základě písemného souhlasu jiných zákonných zástupců.

5 d) Členem se může stát i právnická osoba se sídlem na území České republiky a to na základě smlouvy uzavřené s oddílem ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO, která musí obsahovat časovou délku členství a zejména pak vymezení práva povinností a způsobu jejich plnění. e) Každý zájemce o členství v oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO obdrží tiskopisy: Přihláška člena do oddílu a případně Formulář k registraci do oddílu, které vyplní a podepíše. U zájemců do 15ti let tuto Přihlášku a Formulář k registraci vyplní a podepíše zákonný zástupce zájemce. U zájemců starších 15ti let tuto Přihlášku a Formulář k registraci podepíše zákonný zástupce současně se zájemcem o členství v oddílu. f) Každý člen obdrží do 3 měsíců členský průkaz, který bude mít vyznačenu dobu platnosti a zároveň v něm bude uveden typ členství. g) Každý aktivní člen přiloží k Přihlášce o členství v oddílu a k Formuláři k registraci do oddílu i potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na činnostech oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO Druhy členství v oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a) V oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO jsou určeny tyto druhy členství: a.1. Členové registrovaní na Českém atletickém svazu, příp. i neregistrovaní a jsou to: Členové Atletické školky (od 5ti let věku), členové Minipřípravky (do 9ti let věku), členové Přípravky (do 11ti let věku), členové mladšího žactva a žactva (do 15ti let věku). a.2. Aktivní členové nad 15 let věku registrovaní na Českém atletickém svazu a.3. Neregistrovaní členové a.3.1 Funkcionáři oddílu a.3.2 Přispívající členové a.3.3 Trenéři a vedoucí družstev a.3.4 Rozhodčí a.3.5 Čestní členové a.3.6 Smluvní členové a.3.7 Právnické osoby b) Pro každý druh členství je vypracován Výpis základních práv a povinností, který je předložen každému členovi v té které kategorii členství jehož se výpis týká Práva a povinnosti člena oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a) Práva člena: a.1. Podílet se na sportovní, kulturní a společenské činnosti organizované oddílem ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a.2. V případě nejasností v činnostech oddílu se dotazovat funkcionářů oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a požadovat doložení všech možných a dostupných podkladů pro případné objasnění vzniklých nejasností. b) Povinnosti člena: b.1. Řádně a včas hradit schválené členské příspěvky a jednorázové příspěvky trvalým příkazem na účet oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO b.2. Dokládat v určených termínech Prohlášení o zdravotní způsobilosti k provádění aktivní činnosti v oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO. b.3. Plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se na činnost obecně prospěšné společnosti a na činnost oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO. c) Chránit proti poškození a ztrátě tělovýchovná, sportovní a jiná zařízení oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO určená k provozování činnosti oddílu, jakož i majetek oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO nebo společnosti Sportovní Jižní Město o.p.s., nebo městské části Praha 11, který byl oddílu svěřen k provozování činnosti. 5. ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ ODDÍLU ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a) O důvodu, výši a charakteru poskytnuté odměny rozhoduje vždy předseda oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO na základě předchozího doporučení Výboru oddílu. Pro udělení odměny za trenérskou činnost je podmínkou splnění kvalifikačních předpokladů platné trenérské licence s přihlédnutím na dobu praxe. b) Na odměnu nevzniká členovi právní nárok.

6 c) Funkcionáři, trenéři a vedoucí družstev mohou být odměňováni za svou činnost na základě doporučení a navržení důvodu a výše odměny Výborem oddílu předsedovi oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO. d) Odměna může být realizována formou finančních prostředků nebo formou náhradního materiálního plnění. e) Veškeré odměňování musí být transparentní a musí být provedeno způsobem, který lze prověřit a zkontrolovat co do důvodu a výše poskytnuté odměny. 6. SANKCE A TRESTY V ODDÍLU ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a) Každý člen oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO může být v případě porušení svých povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se na činnost obecně prospěšné společnosti a na činnost oddílu stižen sankcí či trestem. b) Doporučení na potrestání či sankcionování aktivního člena podává k rozhodnutí předsedovi oddílu Výbor oddílu nebo trenér či vedoucí družstva oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO. c) Rozhodnutí o zahájení jednání o udělení trestu nebo sankce musí předcházet vždy osobní jednání s provinilým členem. d) Předseda oddílu může na základě písemné žádosti potrestaného člena původní trest zmírnit nebo zcela zrušit. e) Za sankci a trest se považuje: e.1. ústní napomenutí e.2. písemné napomenutí e.3. písemné upozornění na možnost případného vyloučení e.4. zastavení činnosti ve funkci na dobu do 6ti měsíců e.5. zastavení činnosti ve funkci na dobu do 24 měsíců e.6. finanční sankce do 1.000, Kč e.7. pozastavení materiálních nebo finančních plnění e.8. zrušení materiálního nebo finančního plnění e.9. vyloučení f) Protokol o jednání a o rozhodnutí o trestu či sankce je povinen předseda oddílu zpracovat písemně a jeden výtisk doručit potrestanému členovi. g) Veškeré sankce a tresty musí být uděleny transparentně a musí být provedeny způsobem, který lze prověřit a zkontrolovat co do důvodu a výše poskytnuté sankce či trestu. 7. ODVOLACÍ A SMÍRČÍ ŘÍZENÍ V ODDÍLU ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO Řízení odvolací a smírčí je v plné kompetenci ředitele obecně prospěšné společnosti, který je oprávněn určit podmínky a podobu řízení, jakož i rozhodnutí předsedy oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO zrušit. 8. OSTATNÍ USTANOVENÍ a) Veškerá činnost oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO se řídí Zakladatelskou listinou o založení obecně prospěšné společnosti Sportovní Jižní Město o.p.s. sepsanou notářským zápisem JUDr. Michalem Kulíkem, notářem v Praze N 254/2007, NZ 217/2007 ze dne a Statutem obecně prospěšné společnosti Sportovní Jižní Město o.p.s. a Organizační řádem oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO. b) Za oddíl ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO jsou oprávněni v rámci pravidel obsažených v dokumentech specifikovaných pod písmenem a) tohoto článku jednat ředitel obecně prospěšné společnosti a předseda oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a na základě písemného zmocnění členové Výboru oddílu nebo další písemně zmocněné osoby.

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

Článek 1. Článek 2. Článek 4

Článek 1. Článek 2. Článek 4 Právní forma Článek 1 Stanovy České asociace shogi z. s. 1. Česká asociace shogi z. s. (dále jen Asociace) je založena jako spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Více

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY 1 (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb.

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb. Aktualizované znění ZÁKON č. 130/2002 Sb. ze dne 14. března 2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) Ve znění:

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s.

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení spolku, charakteristika Článek 3: Účel a cíle činnosti spolku Článek 4: Členství ve

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. PorCeTa, o.p.s. (dále jen společnost ) vznikla dne 31. ledna 2013 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy 231/2001 Sb. ZÁKON ze dne 17. května 2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů ve znění zákonů č. 274/2003 Sb., č. 341/2004 Sb., č. 501/2004 Sb., č. 626/2004 Sb.,

Více

(4) Autorizace podle tohoto zákona je zvláštní podmínkou provozování živnosti. 2

(4) Autorizace podle tohoto zákona je zvláštní podmínkou provozování živnosti. 2 ZÁKON č. 360/1992 Sb. ze dne 7. května 1992, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

Zastupitelstvo města Český Brod

Zastupitelstvo města Český Brod Zastupitelstvo města Český Brod vyhlašuje Programy podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity 1. Úvod 1.1. Nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), ostatní právnické subjekty a fyzické osoby

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více