Sportovní Jižní Město o.p.s. ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sportovní Jižní Město o.p.s. ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO ORGANIZAČNÍ ŘÁD"

Transkript

1 Sportovní Jižní Město o.p.s. ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO (zkrácený název ATLJM) ORGANIZAČNÍ ŘÁD

2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU ODDÍLU ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a) Organizační upravuje a vymezuje podmínky pro činnost oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO, který je, v souladu se Zakladatelskou listinou o založení obecně prospěšné společnosti Sportovní Jižní Město o.p.s. sepsanou notářským zápisem JUDr. Michalem Kulíkem, notářem v Praze N 254/2007, NZ 217/2007 ze dne a Statutem, samostatně fungujícím střediskem obecně prospěšné společnosti Sportovní Jižní Město o.p.s. bez právní subjektivity. Organizační řád a jeho změny schvaluje Správní rada Sportovní Jižní Město o.p.s. b) Oddíl se nazývá plným názvem ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO. Při administrativních činnostech v rámci Českého atletického svazu a Pražského atletického svazu se používá zkratka ATLJM. V běžném korespondenčním nebo propagačním styku, nebo při účasti na sportovních, kulturních či společenských akcích se užívá celý název ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO. c) Oddíl ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO je samostatně fungujícím střediskem obecně prospěšné společnosti Sportovní Jižní Město o.p.s., které hospodaří a účtuje náklady a příjmy ze své činnosti odděleně od ostatních středisek obecně prospěšné společnosti. d) Oddíl ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO je oprávněn a povinen být členem Českého atletického svazu a při své činnosti je oprávněn využívat tohoto členství a povinen se řídit Stanovami, ostatními řády a předpisy Českého atletického svazu. e) Sídlem oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO je sídlo obecně prospěšné společnosti Sportovní Jižní Město o.p.s. na adrese: Praha 4, Ocelíkova 672/1, PSČ HLAVNÍ POSLÁNÍ A CÍLE ČINNOSTI ODDÍLU ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a) Oddíl ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO zajišťuje za pomoci sympatizantů, dobrovolných členů a funkcionářů účast na sportovních akcích, organizuje sportovní činnost a pořádá sportovní akce v souladu se zájmy občanů městské části Praha 11 a Jižního Města a umožňuje zpřístupňovat různé formy sportovních, tělovýchovných, kulturních i společenských aktivit pro děti, mládež a další zájemce v oblasti Jižního Města za primární podpory městské části Praha 11. b) K dosažení svých cílů oddíl ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO zejména: b.1. b.2. b.3. b.4. b.5. Vytváří předpoklady pro úspěšnou organizaci a zabezpečení rozvoje sportu jako volnočasové aktivity, pečuje o všestrannou zdatnost členů, jakož i o zvyšování tělesné a sportovní výkonnosti soustavným organizováním tréninků, soustředění a sportovních soutěží a to zejména pro eliminaci vzniku možnosti negativních vlivů, které by mohli vést k tvorbě skupin páchajících trestnou činnost v podobě šíření distribuce a užívání drog a jiných patologických jevů vedoucích ke vzniku drogové závislosti dětí a mládeže v regionu působnosti městské části Praha 11. Pečuje o odbornou a mravní výchovu členů, příznivců a sympatizantů, dbá o dodržování morálky, důstojnosti, cti a zejména pak dbá o dodržování sportovních zásad Fair Play, Dbá o všestranné i speciální znalosti, zvyšování kvalifikačních předpokladů trenérů, vedoucích a funkcionářů oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO, za tímto účelem zajišťuje účast výše jmenovaných osob na případných školeních, doškoleních či kurzech. Vede členy k dodržování bezpečnosti při účasti při sportovních aktivitách a zvláště pak dodržováni zákazu používání nedovolených dopingových prostředků, udržujících nebo posilujících jejich sportovní výkonnost. Přihlašuje členy k účasti na sportovních soutěžích, utkáních a podnicích, nebo je z takových účastí odvolává.

3 b.6. b.7. b.8. b.9. Pořádá sportovní, kulturní či společenské akce za účelem propagace sportu a oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a městské části Praha 11, Buduje, provozuje a udržuje vlastní nebo svěřená sportovní, tělovýchovná i jiná zařízení a to za účelem vytváření dostupných materiálních i technických podmínek zabezpečujících hlavní poslání oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO. Pořádá vlastní tréninky, tréninková soustředění, kurzy a jiná obdobná školení, jakož i vlastní sportovní utkání, soutěže, podniky a činnosti, které jsou s nimi obvykle spojeny. Získává podpory a dary od jiných fyzických a právnických osob, jakož i příspěvky, dary, dotace, subvence a granty od svazových atletických orgánů, orgánů střešních sportovních institucí, jakož i ze státního rozpočtu, rozpočtu hlavního města Prahy a z rozpočtu městské části Praha 11. b.10. Obstarává svoje příjmy pro účely krytí nákladů spojených se sportovním, společenským a administrativním provozem oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO, a to formou sponzoringu, reklamy, pronájmem práv oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO nebo pronájmem vlastního majetku oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO nebo majetku svěřeného oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO do užívání; dále pak oddíl ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO obstarává své příjmy provozem dalších doplňkových podnikatelských a obchodních nebo obdobných činností, pokud jsou na žádost oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a podle znění zvláštních zákonů příslušnými orgány v souladu s právními předpisy povoleny. b.11. Udržuje partnerské vztahy a styky podle své volby s jinými sportovními spolky a organizacemi jak v České republice, tak i v zahraničí, vyhledává spolupráci se školami všech stupňů a právního uspořádání, jakož i dalšími charitativními a obchodními institucemi, které mohou svým vlivem i prostředky podpořit rozvoj tělovýchovy a sportu především v regionu městské části Praha ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ODDÍLU ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a) Oddíl ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO po stránce organizační, ekonomické a hospodářské řídí předseda oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO, a to v souladu se svými právy a povinnostmi vyplývajícími ze zakladatelské listiny a Statutu obecně prospěšné společnosti Sportovní Jižní Město o.p.s., v mezích Organizačního řádu, podle pokynů Správní rady a ředitele obecně prospěšné společnosti Sportovní Jižní Město o.p.s. a schváleného rozpočtu oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO. b) Oddíl ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO zřizuje Výbor oddílu, jako samosprávný poradní orgán předsedy oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO. Vznik a případné pravomoci, práva a povinnosti Výboru oddílu a jeho členů upravují další ustanovení Organizačního řádu a další rozhodnutí Správní rady obecně prospěšné společnosti Sportovní Jižní Město a ředitele společnosti Předseda oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a) Řídí jednání a činnost Výboru oddílu, jehož je členem. b) Rozhoduje o přijetí členů oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO na základě předložené přihlášky a rozhoduje také o ukončení členství členů oddílu. c) Rozhoduje o odměňování členů oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO. d) Rozhoduje o udělení disciplinárních trestů členů oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO Výbor oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a) Výbor oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO je samosprávným, dobrovolným a poradním orgánem předsedy oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO, který je tvořen členy: a.1. Předseda oddílu

4 a.2. Tajemník oddílu a.3. Koordinátor sportovní činnosti oddílu b) Jednání a činnost Výboru oddílu řídí předseda oddílu. c) Členy Výboru oddílu pověřuje k výkonu funkce na návrh předsedy oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO ředitel společnosti. Ředitel současně s pověřením člena Výboru oddílu určí náplň jeho funkce a práce a určí rozsah jeho oprávnění při výkonu funkce. d) Výbor oddílu projednává a doporučuje předsedovi oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO způsob organizování a financování sportovní činnosti oddílu, jakož i rozpočet oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO. e) Výbor oddílu doporučuje předsedovi oddílu přijetí členů do oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO na základě předložené přihlášky a ukončení členství členů oddílu. f) Výbor oddílu doporučuje odměňování členů oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO. g) Výbor oddílu doporučuje předsedovi oddílu k ustavení poradní orgány, jako např. Trenérskou radu oddílu a příp. jiné poradní orgány h) Výbor oddílu doporučuje disciplinární tresty členům oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO. 4. ČLENSTVÍ V ODDÍLU ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a) Členství v oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO je založeno na dobrovolném vstupu. Členstvím vznikají členovi práva člena a také závazek dodržovat povinnosti člena oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO, jeho Organizační řád a veškeré předpisy Českého atletického svazu. Člen se zavazuje dbát o dobré jméno oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO. b) Podmínky pro vznik členství jsou stanoveny v následujících článcích Vznik a zánik členství v oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a) Členství vzniká na základě podání přihlášky, jejím schválení předsedou oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a zaplacením členských příspěvků. b) Členské příspěvky jsou příjmem oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO. c) Členství v oddílu se obnovuje automaticky po uhrazení členského příspěvku pro příslušné časové období. d) Členství zaniká: d.1. Vystoupením člena na základě doručení vlastnoručně podepsaného písemného prohlášení. d.2. Vyloučením člena pro neplacení členských příspěvků v určených termínech a to ani po předchozím písemném upozornění. d.3. Vyloučením člena pro jeho zvlášť hrubou nekázeň nebo porušení jeho povinností uvedených v článku 4.4. písm. b) a c) Organizačního řádu. d.4. Vyloučením člena za zvlášť hrubé porušení sportovní etiky Fair Play. d.5. Vyloučením člena, který se dopustil trestného činu za nějž byl pravomocně odsouzen. d.6. Úmrtím člena oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO nebo jeho prohlášením za mrtvého Podmínky pro uchazeče o členství v oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a) Členem se může stát každý občan. který dovršil 15ti let věku, má státní příslušnost České republiky. b) Členem se může stát i cizí státní příslušník. který žije na území České republiky a má povolení k dlouhodobému pobytu na jejím území. c) Děti do 15ti let věku se mohou stát členy oddílu a účastnit se činnosti oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO jen na základě písemného souhlasu rodičů, popř. na základě písemného souhlasu jiných zákonných zástupců.

5 d) Členem se může stát i právnická osoba se sídlem na území České republiky a to na základě smlouvy uzavřené s oddílem ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO, která musí obsahovat časovou délku členství a zejména pak vymezení práva povinností a způsobu jejich plnění. e) Každý zájemce o členství v oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO obdrží tiskopisy: Přihláška člena do oddílu a případně Formulář k registraci do oddílu, které vyplní a podepíše. U zájemců do 15ti let tuto Přihlášku a Formulář k registraci vyplní a podepíše zákonný zástupce zájemce. U zájemců starších 15ti let tuto Přihlášku a Formulář k registraci podepíše zákonný zástupce současně se zájemcem o členství v oddílu. f) Každý člen obdrží do 3 měsíců členský průkaz, který bude mít vyznačenu dobu platnosti a zároveň v něm bude uveden typ členství. g) Každý aktivní člen přiloží k Přihlášce o členství v oddílu a k Formuláři k registraci do oddílu i potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na činnostech oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO Druhy členství v oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a) V oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO jsou určeny tyto druhy členství: a.1. Členové registrovaní na Českém atletickém svazu, příp. i neregistrovaní a jsou to: Členové Atletické školky (od 5ti let věku), členové Minipřípravky (do 9ti let věku), členové Přípravky (do 11ti let věku), členové mladšího žactva a žactva (do 15ti let věku). a.2. Aktivní členové nad 15 let věku registrovaní na Českém atletickém svazu a.3. Neregistrovaní členové a.3.1 Funkcionáři oddílu a.3.2 Přispívající členové a.3.3 Trenéři a vedoucí družstev a.3.4 Rozhodčí a.3.5 Čestní členové a.3.6 Smluvní členové a.3.7 Právnické osoby b) Pro každý druh členství je vypracován Výpis základních práv a povinností, který je předložen každému členovi v té které kategorii členství jehož se výpis týká Práva a povinnosti člena oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a) Práva člena: a.1. Podílet se na sportovní, kulturní a společenské činnosti organizované oddílem ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a.2. V případě nejasností v činnostech oddílu se dotazovat funkcionářů oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a požadovat doložení všech možných a dostupných podkladů pro případné objasnění vzniklých nejasností. b) Povinnosti člena: b.1. Řádně a včas hradit schválené členské příspěvky a jednorázové příspěvky trvalým příkazem na účet oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO b.2. Dokládat v určených termínech Prohlášení o zdravotní způsobilosti k provádění aktivní činnosti v oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO. b.3. Plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se na činnost obecně prospěšné společnosti a na činnost oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO. c) Chránit proti poškození a ztrátě tělovýchovná, sportovní a jiná zařízení oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO určená k provozování činnosti oddílu, jakož i majetek oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO nebo společnosti Sportovní Jižní Město o.p.s., nebo městské části Praha 11, který byl oddílu svěřen k provozování činnosti. 5. ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ ODDÍLU ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a) O důvodu, výši a charakteru poskytnuté odměny rozhoduje vždy předseda oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO na základě předchozího doporučení Výboru oddílu. Pro udělení odměny za trenérskou činnost je podmínkou splnění kvalifikačních předpokladů platné trenérské licence s přihlédnutím na dobu praxe. b) Na odměnu nevzniká členovi právní nárok.

6 c) Funkcionáři, trenéři a vedoucí družstev mohou být odměňováni za svou činnost na základě doporučení a navržení důvodu a výše odměny Výborem oddílu předsedovi oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO. d) Odměna může být realizována formou finančních prostředků nebo formou náhradního materiálního plnění. e) Veškeré odměňování musí být transparentní a musí být provedeno způsobem, který lze prověřit a zkontrolovat co do důvodu a výše poskytnuté odměny. 6. SANKCE A TRESTY V ODDÍLU ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a) Každý člen oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO může být v případě porušení svých povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se na činnost obecně prospěšné společnosti a na činnost oddílu stižen sankcí či trestem. b) Doporučení na potrestání či sankcionování aktivního člena podává k rozhodnutí předsedovi oddílu Výbor oddílu nebo trenér či vedoucí družstva oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO. c) Rozhodnutí o zahájení jednání o udělení trestu nebo sankce musí předcházet vždy osobní jednání s provinilým členem. d) Předseda oddílu může na základě písemné žádosti potrestaného člena původní trest zmírnit nebo zcela zrušit. e) Za sankci a trest se považuje: e.1. ústní napomenutí e.2. písemné napomenutí e.3. písemné upozornění na možnost případného vyloučení e.4. zastavení činnosti ve funkci na dobu do 6ti měsíců e.5. zastavení činnosti ve funkci na dobu do 24 měsíců e.6. finanční sankce do 1.000, Kč e.7. pozastavení materiálních nebo finančních plnění e.8. zrušení materiálního nebo finančního plnění e.9. vyloučení f) Protokol o jednání a o rozhodnutí o trestu či sankce je povinen předseda oddílu zpracovat písemně a jeden výtisk doručit potrestanému členovi. g) Veškeré sankce a tresty musí být uděleny transparentně a musí být provedeny způsobem, který lze prověřit a zkontrolovat co do důvodu a výše poskytnuté sankce či trestu. 7. ODVOLACÍ A SMÍRČÍ ŘÍZENÍ V ODDÍLU ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO Řízení odvolací a smírčí je v plné kompetenci ředitele obecně prospěšné společnosti, který je oprávněn určit podmínky a podobu řízení, jakož i rozhodnutí předsedy oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO zrušit. 8. OSTATNÍ USTANOVENÍ a) Veškerá činnost oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO se řídí Zakladatelskou listinou o založení obecně prospěšné společnosti Sportovní Jižní Město o.p.s. sepsanou notářským zápisem JUDr. Michalem Kulíkem, notářem v Praze N 254/2007, NZ 217/2007 ze dne a Statutem obecně prospěšné společnosti Sportovní Jižní Město o.p.s. a Organizační řádem oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO. b) Za oddíl ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO jsou oprávněni v rámci pravidel obsažených v dokumentech specifikovaných pod písmenem a) tohoto článku jednat ředitel obecně prospěšné společnosti a předseda oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a na základě písemného zmocnění členové Výboru oddílu nebo další písemně zmocněné osoby.

2. h) aktivně se zúčastňovat na zvelebování životního prostředí a spolupracovat při realizaci ekologických programů. Přispívat k ochraně zemědělského

2. h) aktivně se zúčastňovat na zvelebování životního prostředí a spolupracovat při realizaci ekologických programů. Přispívat k ochraně zemědělského S T A N O V Y OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ "FOTBALOVÝ KLUB DOLNÍ POUSTEVNA" Základní ustanovení Název, sídlo a organizační působnost : Článek 1 1. Fotbalový klub Dolní Poustevna (dále jen FK Dolní Poustevna) je

Více

S T A N O V Y Z A P S A N É H O S P O L K U Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou

S T A N O V Y Z A P S A N É H O S P O L K U Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou S T A N O V Y Z A P S A N É H O S P O L K U Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou I. Základní ustanovení 1. Název spolku: Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou, z.s. (dále jen TJ). 2. Sídlo spolku:

Více

STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s.

STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s. STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s. 1. Základní ustanovení 1.1 Sdružení se nazývá Tělovýchovná jednota Sport pro všechny, z. s. V běžném korespondenčním styku nebo při propagaci

Více

S T A N O V Y tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počaply

S T A N O V Y tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počaply S T A N O V Y tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počaply I. Základní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota Sokol (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport, turistiku

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

STANOVY Softballového klubu Joudrs Praha

STANOVY Softballového klubu Joudrs Praha STANOVY Softballového klubu Joudrs Praha Úplné znění stanov ke dni 26.4.2011 ve znění změn schválených Valnou hromadou dne 23.2.2011, která proběhla v prostorách ZŠ Dolákova 555, 181 00 Praha 8, a změn

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

STANOVY. ve znění ke dni 20. listopadu I. Základní ustanovení. Sídlo: tenisový areál Tuhnice, Bečovská 1811/11, Karlovy Vary, PSČ

STANOVY. ve znění ke dni 20. listopadu I. Základní ustanovení. Sídlo: tenisový areál Tuhnice, Bečovská 1811/11, Karlovy Vary, PSČ T E N I S O V Ý K L U B L O K O M O T I V A K A R L O V Y V A R Y, Z. S. Obsah : 1. Základní ustanovení 2. Poslání a cíle 3. Orgány TKL 4. Společné zásady členství 5. Práva a povinnosti členů 6. Majetek

Více

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov Článek I. Základní ustanovení 1. HC Lední medvědi, zapsaný spolek je dobrovolným nezávislým zájmovým sdružením fyzických a právnických osob, provozujících

Více

STANOVY PONMM, z.s. I. Základní ustanovení. II. Poslání a cíle

STANOVY PONMM, z.s. I. Základní ustanovení. II. Poslání a cíle STANOVY PONMM, z.s. I. Základní ustanovení Název spolku: PONMM, z.s. Zkratka spolku: PONMM, z.s. Sídlo spolku: Plavecký bazén Dům zdraví, 28. října 415 54901 Nové Město nad Metují II. Poslání a cíle Hlavní

Více

S T A N O V Y sportovního klubu

S T A N O V Y sportovního klubu S T A N O V Y sportovního klubu PLAVÁNÍ České Budějovice o.s. I. Základní ustanovení 1. PLAVÁNÍ České Budějovice o.s. (dále jen SK) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport,

Více

S T A N O V Y občanského sdružení JK Bobři Sušice

S T A N O V Y občanského sdružení JK Bobři Sušice S T A N O V Y občanského sdružení JK Bobři Sušice I. Základní ustanovení 1. Oficiální název sdružení: JK Bobři Sušice 1. JK Bobři Sušice (dále jen Sdružení) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY SPOLKU. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY SPOLKU Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s.

Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s. N Á V R H Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s. I. Základní ustanovení 1. Fotbalový klub je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovnou a sportovní činnost, zejména kopanou a

Více

INTERNÍ ŘÁD HOKEJOVÉHO ODDÍLU TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ

INTERNÍ ŘÁD HOKEJOVÉHO ODDÍLU TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ INTERNÍ ŘÁD HOKEJOVÉHO ODDÍLU TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ Valná hromada hokejového oddílu TJ Lokomotiva Česká Třebová (dále jen hokejový oddíl ) přijala na své schůzi konané dne 26. února 2011 Interní

Více

Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, o. s.

Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, o. s. Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, o. s. úplné znění dle dodatků a změn č. 1-7 1 Základní ustanovení (1) Klub se nazývá plným názvem Ski klub Ústí nad Orlicí, o. s. (dále jen klub). V běžném písemném styku

Více

STANOVY. Local Parks z.s.

STANOVY. Local Parks z.s. STANOVY Local Parks z.s. I. Základní ustanovení 1. Spolek Local Parks, IČO: 22908129, se sídlem Boží Dar 132, 362 62 Boží Dar je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob, sdružujících se za účely

Více

STANOVY Plaveckého klubu Zlín, z.s.

STANOVY Plaveckého klubu Zlín, z.s. STANOVY Plaveckého klubu Zlín, z.s. Článek I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub působí pod názvem PLAVECKÝ KLUB ZLÍN, z.s. (dále jen klub ), se sídlem ve Zlíně, ul. Hradská 854, PSČ 760 01, IČ 49157540

Více

Stanovy spolku Golf Club Hostivař. Článek 1 Název, trvání spolku. 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Stanovy spolku Golf Club Hostivař. Článek 1 Název, trvání spolku. 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Stanovy spolku Golf Club Hostivař Článek 1 Název, trvání spolku 1. Název spolku je Golf Club Hostivař, z.s. (dále jen Klub ). 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s.

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem USK PROVOD, z.s. (dále jen SK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku,

Více

S T A N O V Y HC WIKOV HRONOV

S T A N O V Y HC WIKOV HRONOV S T A N O V Y HC WIKOV HRONOV Schválené valnou hromadou dne 19. 5. 2009 HC Wikov Hronov o.s. je společenskou organizací s právní subjektivitou, která sdružuje aktivní hráče ledního hokeje a další sportovce

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

S T A N O V Y Radioelektroniky Cheb o.s.

S T A N O V Y Radioelektroniky Cheb o.s. S T A N O V Y Radioelektroniky Cheb o.s. I. Základní ustanovení 1. Radioelektronika Cheb o.s. (dále jen RECH) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a další zájmovou radioamatérskou

Více

STANOVY. YACHTCLUBU DYJE BŘECLAV o.s.

STANOVY. YACHTCLUBU DYJE BŘECLAV o.s. STANOVY YACHTCLUBU DYJE BŘECLAV o.s. Základní ustanovení I. 1. Sportovní klub YachtClub Dyje Břeclav o.s. (dále jen YC) je dobrovolným občanským sdružením osob, ustavený podle zákona č. 83/1990 Sb., ve

Více

STANOVY. Cheer Academy, z.s. Základní ustanovení

STANOVY. Cheer Academy, z.s. Základní ustanovení STANOVY Cheer Academy, z.s. I. Základní ustanovení Spolek Cheer Academy, z.s. je samostatnou právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Sídlo Cheer

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s.

STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. (dále jen Unie ) Čl. 1 Název, sídlo, postavení Unie (1) Unie je založena na principu dobrovolnosti

Více

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I.

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. S T A N O V Y Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. Základní ustanovení 1. Handicap Sport Club Havířov, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolným sdružením fyzických osob ve smyslu zákona č. 89/2012

Více

STATUT SPORTOVNÍHO KLUBU

STATUT SPORTOVNÍHO KLUBU STATUT SPORTOVNÍHO KLUBU ČLÁNEK I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Zřizovatelem sportovního klub OCRA JUNIOR KLUB (dále jen sportovní klub) je spolek Obstacle Racing Association CZ z.s. se sídlem v Kladně, Vašíčkova

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

STANOVY TJ Sokol Dobříkov

STANOVY TJ Sokol Dobříkov STANOVY TJ Sokol Dobříkov Název a sídlo : TJ SOKOL Dobříkov Dobříkov 174 566 01 Vysoké Mýto Čl. I. Základní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota Sokol Dobříkov (dále jen TJ SOKOL) je dobrovolným sdružením

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

FOKUS České Budějovice, z. s.

FOKUS České Budějovice, z. s. STANOVY FOKUS České Budějovice, z. s. Článek I. Název a sídlo Spolku 1. Název: FOKUS České Budějovice, z. s. 2. Sídlo: Bezdrevská 1118/1, České Budějovice, 370 11. 3. Je dobrovolným a nepolitickým Spolkem,

Více

Zásady členství v Českém svazu házené

Zásady členství v Českém svazu házené Zásady členství v Českém svazu házené červenec 2016 1 Článek 1 Úvodní ustanovení a definice 1.1 Zásady členství v Českém svazu házené (dále jen ČSH ) jsou prováděcím předpisem upravujícím zásady členství

Více

Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s.

Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. STANOVY Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. I. Úvodní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. (zapsaný spolek) je spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

S T A N O V Y TJ Litohlavy z.s.

S T A N O V Y TJ Litohlavy z.s. S T A N O V Y TJ Litohlavy z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem TJ Litohlavy z.s. (dále jen spolek) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací

Více

Stanovy Sdružení rybářů Okoun Chvalovice

Stanovy Sdružení rybářů Okoun Chvalovice Stanovy Sdružení rybářů Okoun Chvalovice Část první všeobecná ustanovení 1 Základní ustanovení 1. Sdružení rybářů Okoun Chvalovice (dále jen sdružení) je občanským sdružením podle zákona čís. 83/1990 Sb.

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

STANOVY SPOLKU. Tělovýchovná jednota Sokol Pačejov z.s

STANOVY SPOLKU. Tělovýchovná jednota Sokol Pačejov z.s STANOVY SPOLKU Tělovýchovná jednota Sokol Pačejov z.s Čl. I. Název a sídlo spolku 1. Název spolku zní Tělovýchovná jednota Sokol Pačejov z. s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s.

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Název a sídlo: Občanského sdružení, které bude užívat název LEPŠÍ KOSTELEC o.s., se sídlem Smržická 884, 798 41 Kostelec na Hané (IČO: 28553837). Místem

Více

Stanovy ČLÁNEK I. Poslání a cíle asociace

Stanovy ČLÁNEK I. Poslání a cíle asociace Stanovy Českomoravské asociace dětských country tanečních skupin (dále jen asociace), která je nevýdělečným občanským sdružením dětí a mládeže, pracujícím podle platných právních předpisů, s vlastní právní

Více

Stanovy České informační společnosti, o.s.

Stanovy České informační společnosti, o.s. Stanovy České informační společnosti, o.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Hlava I. Základní ustanovení Článek 1. 1. Česká informační společnost, o.s. (dále jen ČIS), je dobrovolné zájmové sdružení občanů

Více

Stanovy spolku. Fotbalový klub Vchynice, z.s.

Stanovy spolku. Fotbalový klub Vchynice, z.s. Stanovy spolku Fotbalový klub Vchynice, z.s. Základní ustanovení a účel spolku Smyslem a účelem založení spolku Fotbalový klub Vchynice, z.s. je především navázání na dlouholetou kulturní, sportovní a

Více

STANOVY SPOLKU PŘÁTEL SOŠ a SOU HORKY nad JIZEROU"

STANOVY SPOLKU PŘÁTEL SOŠ a SOU HORKY nad JIZEROU STANOVY SPOLKU PŘÁTEL SOŠ a SOU HORKY nad JIZEROU" I. Základní ustanovení Spolek se nazývá plným názvem SPOLEK PŘÁTEL SOŠ a SOU HORKY nad JIZEROU", (dále jen spolek ). Spolek je dobrovolným samosprávným

Více

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Úvodní ustanovení Občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží Ostravsko opavské diecéze (dále

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

STANOVY. LEZECKÉHO KROUŽKU PRACHOV, z.s.

STANOVY. LEZECKÉHO KROUŽKU PRACHOV, z.s. NÁVR STANOV LKP JIČÍN PRO SCHVÁLENÍ NA VALNÉ HROMADĚ LKP DNE 26.2.2016 Tučným textem jsou označeny změny STANOVY LEZECKÉHO KROUŽKU PRACHOV, z.s. OBSAH: I. Základní ustanovení II. Poslání a úkoly III. Členství

Více

Stanovy Fotbalové asociace České republiky

Stanovy Fotbalové asociace České republiky Stanovy Fotbalové asociace České republiky Výňatek článků a ustanovení, které se týkají členství ve Fotbalové asociaci České republiky Článek 3 Vznik členství 1) Členy FA se mohou stát fyzické osoby (jednotlivci)

Více

Stanovy Tělovýchovné jednoty UNION PLZEŇ

Stanovy Tělovýchovné jednoty UNION PLZEŇ Stanovy Tělovýchovné jednoty UNION PLZEŇ Základní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením občanů, provozujících tělovýchovu, sport, turistiku a nezbytnou hospodářskou

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z

SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z Číslo předpisu 3/2015 Účinnost od 1. května 2015 Směrnice ČAS ze dne 8. dubna 2015 o článcích péče o talentovanou mládež Předsednictvo Českého atletického

Více

STANOVY. Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení

STANOVY. Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení STANOVY Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub Nýrov, o.s. (dále jen SK Nýrov ) je dobrovolným občanským sdružením fyzických osob, podle zákona č. 83/1990 SB., o sdružování

Více

LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV

LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV AEROKLUB MLADÁ BOLESLAV Člen Aeroklubu České republiky LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV STANOVY 1/7 Název, sídlo, působnost, poslání 1 Aeroklub Mladá Boleslav (dále jen AK MB) je občanským sdružením s právní subjektivitou

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU TRACK MARSHALS BRNO

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU TRACK MARSHALS BRNO STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU TRACK MARSHALS BRNO 1 STANOVY Zapsaného spolku TRACK MARSHALS BRNO Článek 1 Název, sídlo, působnost 1. Název spolku: Track Marshals Brno, dále jen TMB 2. Sídlo: Bratislavská 189/5A,

Více

STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení Občanské sdružení SAKUMPIKUM o.s., IČ: 22879374 registrované Ministerstvem vnitra dne 4. 8. 2011 pod č.j.: VS/11/85347/11-R ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Stanovy občanského sdružení Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou

Stanovy občanského sdružení Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou Stanovy občanského sdružení Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou Základní ustanovení Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou je občanským sdružením fyzických a právnických osob, založeným podle zákona č. 83/1990

Více

Stanovy spolku Letecká společnost dobrodruhů (dále jen L.S.D.)"

Stanovy spolku Letecká společnost dobrodruhů (dále jen L.S.D.) Stanovy spolku Letecká společnost dobrodruhů (dále jen L.S.D.)" I. Základní ustanovení 1. Spolek se nazývá plným názvem Letecká společnost dobrodruhů (dále jen L.S.D.)" 2. Spolek je dobrovolným samosprávným

Více

STANOVY: Klub českých velocipedistů v Hrabové o.s.

STANOVY: Klub českých velocipedistů v Hrabové o.s. STANOVY: Klub českých velocipedistů v Hrabové o.s. NÁZEV OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ: Klub českých velocipedistů v Hrabové o.s. SÍDLO SDRUŽENÍ: L.HOSÁKA 996/3 OSTRAVA-BĚLSKÝ LES 700 30 I. PREAMBULE Klub českých

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

STANOVY Plaveckého klubu Slávia VŠ Plzeň z.s.

STANOVY Plaveckého klubu Slávia VŠ Plzeň z.s. STANOVY Plaveckého klubu Slávia VŠ Plzeň z.s. Čl. 1 Základní ustanovení (1) Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s. (dále jen PK ) je dobrovolným svazkem fyzických a právnických osob provozujících plavecké

Více

STANOVY spolku Mažoretky Anife Rosice

STANOVY spolku Mažoretky Anife Rosice STANOVY spolku Mažoretky Anife Rosice Název: Spolek Mažoretky Anife Rosice Sídlo: Rosice, Pod Zahrádkami 120, 665 01 Čl. 1 Název a sídlo, právní postavení Spolek Mažoretky Anife Rosice (dále jen,,spolek

Více

Směrnice. o zásadách členství v TJ a úhradě členských příspěvků. Platí od 01. 01. 2015. v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ

Směrnice. o zásadách členství v TJ a úhradě členských příspěvků. Platí od 01. 01. 2015. v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ Tělovýchovná jednota Baník Union Nové Sedlo, o.s. Masarykova 534, 357 34 Nové Sedlo Směrnice o zásadách členství v TJ Platí od 01. 01. 2015 v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Spolek Parkán STANOVY

Spolek Parkán STANOVY Spolek Parkán STANOVY Čl. I Název a sídlo Spolek Parkán má sídlo v Praze 8 Ďáblicích, U Parkánu 17/11, 182 00. Čl. II Účel spolku Spolek Parkán si klade za cíl podporovat spolupráci rodičů, pedagogů a

Více

STANOVY JIKA Olomouckého dobrovolnického centra ( dále jen sdružení)

STANOVY JIKA Olomouckého dobrovolnického centra ( dále jen sdružení) 1 STANOVY JIKA Olomouckého dobrovolnického centra ( dále jen sdružení) Čl. I Úvodní ustanovení 1) Název sdružení: JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum, o.s. 2) Sídlo sdružení: Olomouc, Rooseveltova 84,

Více

STANOVY zapsaného spolku Aikido Praha Vinohrady, z.s.

STANOVY zapsaného spolku Aikido Praha Vinohrady, z.s. STANOVY zapsaného spolku Aikido Praha Vinohrady, z.s. čl. I. Název, sídlo, působnost a charakter spolku 1. Název spolku je: Aikido Praha Vinohrady, z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je Praha. 3.

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

S T A N O V Y. TJ Sokol Charvátská Nová Ves z.s. I. Základní ustanovení. Sídlem TJ je: Charvátská Nová Ves, Tyršův sad č. 206/4, Břeclav-6

S T A N O V Y. TJ Sokol Charvátská Nová Ves z.s. I. Základní ustanovení. Sídlem TJ je: Charvátská Nová Ves, Tyršův sad č. 206/4, Břeclav-6 S T A N O V Y TJ Sokol Charvátská Nová Ves z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem TJ Sokol Charvátská Nová Ves z.s.(dále jen TJ) je dobrovolný a samosprávný svazek členů, kteří provozují sport, tanec,

Více

STANOVY. zapsaného spolku. Klub chovatelů andulek

STANOVY. zapsaného spolku. Klub chovatelů andulek STANOVY zapsaného spolku Klub chovatelů andulek Čl. I Název, sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku: Klub chovatelů andulek, z.s. (dále jen KCHA) 2) Sídlo KCHA: Kralická 6, Praha 10, PSČ 100

Více

S T A N O V Y JISKRA Staré Město, z.s.

S T A N O V Y JISKRA Staré Město, z.s. S T A N O V Y JISKRA Staré Město, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem JISKRA Staré Město, z.s. (dále jen JSM) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou

Více

STANOVY. Sportovního klubu hasičů Královéhradeckého kraje, z.s.

STANOVY. Sportovního klubu hasičů Královéhradeckého kraje, z.s. STANOVY Sportovního klubu hasičů Královéhradeckého kraje, z.s. OBSAH: ČLÁNEK I. NÁZEV A SÍDLO... 3 ČLÁNEK II. STATUT SPOLKU... 3 ČLÁNEK III. ÚČEL SPOLKU... 3 ČLÁNEK IV. ORGÁNY SPOLKU... 3 ČLÁNEK V. VALNÁ

Více

S T A N O V Y. TJ Thermia Karlovy Vary z.s. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. TJ Thermia Karlovy Vary z.s. I. Základní ustanovení S T A N O V Y TJ Thermia Karlovy Vary z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem TJ Thermia Karlovy Vary z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou

Více

STANOVY Rugby club Slavia Praha, z.s.

STANOVY Rugby club Slavia Praha, z.s. STANOVY Rugby club Slavia Praha, z.s. v souladu s ust. 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako Stanovy ) I. Základní ustanovení II. Poslání a cíle III. Organizační

Více

Stanovy občanského sdružení. Florbal Ústí, o. s. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení

Stanovy občanského sdružení. Florbal Ústí, o. s. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení Stanovy občanského sdružení Florbal Ústí, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Florbal Ústí, o. s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Rubensova 287/8, Ústí nad Labem Střekov, PSČ 400 03 Čl. 2 Statut sdružení 1.

Více

S T A N O V Y. FBC Dobruška

S T A N O V Y. FBC Dobruška S T A N O V Y FBC Dobruška I. Základní ustanovení 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, vzniká sportovní klub s názvem FBC Dobruška (dále jen Sdružení ). 2. FBC Dobruška je dobrovolným

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o.

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Svaz českých potápěčů, z.s. Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Tato novela Stanov byla schválena členskou schůzí dne DD.MM.RRRR Článek I. Úvodní ustanovení,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL. Spolek Angel (dále jen spolek ) se považuje za spolek podle 3045 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL. Spolek Angel (dále jen spolek ) se považuje za spolek podle 3045 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL I. Název a sídlo Byl založen Spolek Angel, se sídlem Angelovova 3183, 14300 Praha 12, IČ: 47610689, registrace provedena dne 25.11.1992 pod č.j. VSC/1-16530/92-R. II. Právní

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

STANOVY TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL OHRAZENICE. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL OHRAZENICE. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL OHRAZENICE Čl. I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL OHRAZENICE Sídlo: Ohrazenice 121, 511 01 Turnov Čl. II Právní postavení sdružení

Více

Č eske asociace discgolfu, z. s.

Č eske asociace discgolfu, z. s. STANOVY Č eske asociace discgolfu, z. s. Název spolku: Česká asociace discgolfu, z. s. Užívaná zkratka: ČADG Užívaný anglický překlad názvu spolku: Czech discgolf association, z. s. Sídlo: Jílovišťská

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

Úplné znění stanov spolku Kulatá šachovnice z.s.

Úplné znění stanov spolku Kulatá šachovnice z.s. Úplné znění stanov spolku Kulatá šachovnice z.s. 1. Základní ustanovení 1.1. Název spolku je Kulatá šachovnice z.s. (dále jen Spolek). 1.2. Sídlo Spolku je Nerudova 132, 50002 Hradec Králové. 1.3. Spolek

Více

Stanovy občanského sdružení ŠEVČÍK- MORAVSKÝ FOKLÓRNÍ SOUBOR. ČÁST I. *1 Základní ustanovení

Stanovy občanského sdružení ŠEVČÍK- MORAVSKÝ FOKLÓRNÍ SOUBOR. ČÁST I. *1 Základní ustanovení Stanovy občanského sdružení ŠEVČÍK- MORAVSKÝ FOKLÓRNÍ SOUBOR»s v-j - ČÁST I. *1 Základní ustanovení 1) V souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., ze dne 27. 3. 1990 o sdružování občanů a jeho následujících změn

Více

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s.

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Stanovy spolku Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Čl. I Název a sídlo Název: Spolek přátel Chaberské školy, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Praha IČ: 024 68 689 Registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném

Více

Inline Skating Club Praha, z.s.

Inline Skating Club Praha, z.s. S T A N O V Y sportovního klubu I. Základní ustanovení 1. Spolek s názvem (dále jen ISC Praha) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

S T A N O V Y TJ Sokol Palkovice

S T A N O V Y TJ Sokol Palkovice S T A N O V Y TJ Sokol Palkovice I. Základní ustanovení 1. Spolek s názvem TJ Sokol Palkovice, (dále jen TJ), je samostatný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, kulturní a osvětovou

Více

II. NÁZEV, SÍDLO A STATUT SPOLKU:

II. NÁZEV, SÍDLO A STATUT SPOLKU: STANOVY SPOLKU SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ: Svaz

Více

STANOVY SPOLKU. I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU I. Základní ustanovení Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů rodičů žáků a příznivců Základní školy a mateřské školy Pod Zvonek, příspěvková organizace, Pod Zvonek 1835, 737 01

Více

Přestupní řád. Svazu zápasu České republiky

Přestupní řád. Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky (dále jen PŘ ) je směrnicí, která řeší přestupy a hostování aktivních zápasníků

Více

Úvodní ustanovení. Sídlem Klubu jsou: Mladé Buky, Mlýnská 382, PSČ 542 23. Stylizovaný znak obce (strom a ryba) kombinovaný s nápisem

Úvodní ustanovení. Sídlem Klubu jsou: Mladé Buky, Mlýnská 382, PSČ 542 23. Stylizovaný znak obce (strom a ryba) kombinovaný s nápisem GOLF CLUB Mladé Buky STANOVY I. Úvodní ustanovení Golf Club Mladé Buky (dále jen Klub ) je dobrovolným sdružením sdružujícím své členy, fyzické i právnické osoby, k zastupování a zajišťování především

Více

STANOVY. Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214

Více

S T A N O V Y České asociace létajícího disku ve znění ke dni 18. 2. 2015

S T A N O V Y České asociace létajícího disku ve znění ke dni 18. 2. 2015 S T A N O V Y České asociace létajícího disku ve znění ke dni 18. 2. 2015 Název spolku: Česká asociace létajícího disku, z.s. Užívaná zkratka: ČALD Působnost: ČALD působí ve smyslu ustanovení zákona č.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více