I Sídlo: Pakoměřická 5, Praha 8 Kobylisy I Kancelář: Opatovická 17, Praha 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Iabundate@seznam.czIwww.abundate.cz I Sídlo: Pakoměřická 5, 182 00 Praha 8 Kobylisy I Kancelář: Opatovická 17, 110 00 Praha 1"

Transkript

1 PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 02/2012 Prodej nemovitého majetku BYDLENÍ SMETANKA, a.s. Termín konání 1. kola výběrového řízení: Termín konání 2. kola výběrového řízení: Organizátor výběrového řízení: ABUNDATE a.s. IČ: , DIČ: CZ se sídlem Pakoměřická 1775/5, Praha 8, PSČ Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8991 Zadavatel výběrového řízení: JUDr. Ing. Helena Horová se sídlem V Luhu 18,Praha 4, PSČ Insolvenční správce BYDLENÍ SMETANKA,a.s. IČ: , se sídlem Za Pivovarem 3,Dobříš, PSČ Předmět výběrového řízení: Předmětem tohoto výběrového řízení (dále jen VŘ ) je prodej níže specifikovaného nemovitého majetku dlužníka BYDLENÍ SMETANKA, a.s. (dále jen Majetek, dále jen Dlužník ). Prodej Majetku Dlužníka v rámci Výběrového řízení je realizován v souladu s ustanovením 289 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (dále jen Insolvenční zákon ) a současně na základě pokynu zajištěného věřitele, společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ , IČ (dále jen Zajištěný věřitel ). Kupní smlouva, která má být podle těchto podmínek VŘ uzavřena není smlouvou o prodeji podniku Dlužníka podle 290 Insolvenčního zákona a předmětem VŘ není podnik Dlužníka. Jakékoli jiné součásti soupisu majetkové podstaty Dlužníka nejsou předmětem tohoto VŘ a předmětem převodu. Toto VŘ také není obchodní veřejnou soutěží ve smyslu 283 a násl. obchodního zákoníku, ani veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 137/20065 Sb., o veřejných zakázkách. Na základě výsledku VŘ bude s vítězným účastníkem uzavřena kupní smlouva, kterou bude 1

2 převedeno vlastnické právo k Majetku, a to ve znění přiloženém k těmto podmínkám VŘ (dále jen Kupní smlouva ). 1.1 Zadavatel VŘ prohlašuje, že je insolvenčním správcem společnosti BYDLENÍ SMETANKA, a.s., která je vlastníkem níže uvedených bytových a nebytových jednotek: Č. jednotky Využití jednotky Typ jednotky Spoluvlastnický podíl na spol. částech domu a pozemku parc. č.169/1 Výměra jednotky v m2 326/111 byt 3+kk 1066/ ,6 326/112 byt 4+kk 1208/ ,8 326/121 byt 3+kk 1082/ ,2 326/131 byt 3+kk 1168/ ,8 326/311 byt 3+kk 976/ ,6 326/333 byt 3+kk 963/ ,3 326/343 byt M5+kk 1416/ ,6 326/411 byt 4+kk 1116/ ,6 326/524 byt 4+kk 1458/ ,8 326/534 byt 4+kk 1458/ ,8 326/543 byt M4+kk 1801/ ,1 326/711 Garáž Garáž 316/ ,6 326/712 Garáž Garáž 293/ ,3 326/714 Garáž Garáž 259/ ,9 326/715 Garáž Garáž 259/ ,9 2

3 326/718 Garáž Garáž 189/ ,9 326/719 Garáž Garáž 187/ ,7 326/721 Garáž Garáž 189/ ,9 326/723 Garáž Garáž 167/ ,7 326/725 Garáž Garáž 288/ ,8 Shora uvedené jednotky jsou umístěny v budově č.p. 326 na parcele č. 169/1 v katastrálním území Hrdlořezy, obec Praha (dále jen Budova ) a zapsány u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listech vlastnictví č. 443 a č. 442, pro katastrální území Hrdlořezy, obec Praha, okres Hlavní město Praha. 1.2 Zadavatel VŘ prohlašuje, že je insolvenčním správcem společnosti BYDLENÍ SMETANKA, a.s., která je vlastníkem níže uvedených pozemků: LV 267 Parcelní číslo Výměra v m2 Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany 169/8 14 ostatní plocha jiná plocha pam. chráněné území 169/9 12 ostatní plocha jiná plocha pam. chráněné území 169/10 12 ostatní plocha jiná plocha pam. chráněné území 169/11 17 ostatní plocha jiná plocha pam. chráněné území 169/12 13 ostatní plocha jiná plocha pam. chráněné území 169/13 12 ostatní plocha jiná plocha pam. chráněné území 169/17 70 ostatní plocha jiná plocha pam. chráněné území 171/1 58 ostatní plocha jiná plocha pam. chráněné území 171/2 121 ostatní plocha jiná plocha pam. chráněné území 172/1 6 ostatní plocha jiná plocha pam. chráněné území 172/3 13 ostatní plocha jiná plocha pam. chráněné území ostatní plocha jiná plocha pam. chráněné území 3

4 Shora uvedené pozemky jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 267 pro katastrální území Hrdlořezy, obec Praha, okres Hlavní město Praha. 1.3 Zadavatel VŘ prohlašuje, že je insolvenčním správcem společnosti BYDLENÍ SMETANKA, a.s., která je spoluvlastníkem nebytové jednotky č. 326/701 plochy určené ke garážovému stání s ideálním spoluvlastnickým podílem ve výši 3401/9170 a k ní náležejících podílů na společných částech Budovy a pozemku parc. č. 169/1 ve výši ideální 6802/ Nebytová jednotka č. 326/701 je umístěna v Budově a je zapsána u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 446 pro katastrální území Hrdlořezy, obec Praha, okres Hlavní město Praha (dále jen Jednotka se stáními ). 1.4 Zadavatel VŘ prohlašuje, že je insolvenčním správcem společnosti BYDLENÍ SMETANKA, a.s., která je vlastníkem spoluvlastnického podílu na pozemcích parc. č.169/3(dále jen Pozemek ve spoluvlastnictví 1 ) a parc. č. 169/14 (dále jen Pozemek ve spoluvlastnictví 2 ) vkatastrálním území Hrdlořezy, obec Praha, okres Hlavní město Praha, ve výši ideální 23051/ Vlastnické právo k výše uvedenému spoluvlastnickému podílu na pozemku je zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 447, pro katastrální území Hrdlořezy, obec Praha, okres Hlavní město Praha. 1.5 Majetek specifikovaný v čl. 1.1 až 1.4 tvoří zástavu k uspokojení pohledávek Zajištěného věřitele. 1.6 Se společností BYDLENÍ SMETANKA, a.s., IČ: , se sídlem Za Pivovarem 3, Dobříš, zapsanou v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9907, probíhá insolvenční řízení na základě usneseníkrajského soudu v Praze č.j.ksph 39 INS 6776/2010-A-3, které je na základě usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 39 INS 6776/2010-A-59, které nabylo právní moci dne ve fázi po prohlášení konkursu. 1.7 Majetek specifikovaný v čl. 1.1 až 1.4 bude ve výběrovém řízení nabízen k prodeji jako soubor (celek).k případným nabídkám na odkup jednotlivých částí Majetku nebudev tomto výběrovém řízení přihlíženo, pokud nepůjde o nabídky na koupi Majetku bez Jednotky se stáními, nebo Pozemku ve spoluvlastnictví 1, nebo Pozemku ve spoluvlastnictví 2 budou li tyto vyňaty z VŘ v souladu s těmito podmínkami VŘ. 2. Seznámení s předmětem prodeje 4

5 2.1 Zájemcům budou umožněny prohlídky Majetku v těchto termínech: dne v 10:00 hodin, dne v 10:00 hodin a dne v 10:00 hodin. Sraz zájemců o prohlídku Majetku je před vchodem do domu č. p. 326 v ulici Mezilehlá v Praze 9. Mimo uvedený termín je prohlídka Majetku možná v rámci časových možností organizátora VŘ a to pouze po předchozí telefonické dohodě s organizátorem VŘ na tel. čísle: , p. Jaroslav Bečka. 2.2 Případné další informace o nabízeném Majetku zajistí organizátor VŘ podle možností na vyžádání zájemce. 3. Průběh výběrového řízení VŘ bude realizováno ve dvou kolech. V 1. kole VŘ bude probíhat obálkovou metodou výběr nejvýhodnějších nabídek pro 2. kolo VŘ. Zájemci podají písemnou formou cenovou nabídku na výše uvedený Majetek. Do 2. kola VŘ postoupí účastníci VŘ, kteří podali tři nejvýhodnější nabídky, a následně proběhne mezi těmito účastníky závěrečná cenová licitace. 4. Podmínky účasti ve výběrovém řízení 4.1 Účastníkem výběrového řízení se může stát fyzická či právnická osoba, která splňuje následující podmínky: a) účastníkvř není v úpadku, ani proti němu nebylo zahájeno insolvenční řízení podle Insolvenčního zákona, nebylo vůči němu vydáno rozhodnutí o úpadku, insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek majetku, ani ve vztahu k účastníkovi VŘ nebylo vyneseno obdobné rozhodnutí na základě jakéhokoli zahraničního právního předpisu; b) účastníkvř, pokud je právnickou osobou, není v likvidaci ani vůči němu není vedeno obdobné řízení podle jakéhokoli zahraničního právního předpisu; c) účastníkvř ani žádná jiná osoba ve vztahu k účastníkovi VŘ definovaném v 295 Insolvenčního zákona není právnickou osobou nebo fyzickou osobou, jež nemůže nabývat majetek Dlužníka podle 295 insolvenčního zákona; 5

6 d) účastník VŘ složil kauci stanoveným způsobem a ve stanovené výši ,- Kč (pětmilionů korun českých) na účet zadavatele VŘ e) účastník VŘ doručil organizátorovi VŘ do jeho sídla svou nabídku se všemi náležitostmi uvedenými dále v neporušené uzavřené obálce se zřetelným označením VŘ 02/2012 a to osobně nebo poštou či kurýrem. 4.2 Termín pro úhradu kauce končí dnem ve 14:00 hod. Termín pro podání nabídek končí dnem v 10:00 hod. Den je také stanoven jako den k podávání nabídek osobně v rozmezí od 8:00 hod. do 10:00 hod., a to v sídle organizátora VŘ, tedy na adrese: Pakoměřická 1775/5, PSČ Praha 8 alternativně také v kanceláři organizátora VŘ na adrese: Opatovická 17, Praha 1. V případě podání nabídky poštovní přepravou či kurýrem je třeba nabídky poslat na adresu organizátora VŘ, přičemž k zásilkám doručeným po datu po 10:00 hod nebude přihlíženo. 4.3 Účastníci VŘ nesou veškeré náklady své účasti ve Výběrovém řízení v plné výši, a to i v případě, kdy dojde k jejich vyloučení, změně podmínek VŘ, odmítnutí jejich nabídek nebo zrušení VŘ. 5. Podstatné náležitosti nabídky 5.1 Nabídka účastníka VŘ musí bezpodmínečně obsahovat následující náležitosti: a) jednoznačnou a přesnou identifikaci účastníka VŘ včetně závazných kontaktních údajů (kontaktní osoba, adresa pro doručování, telefonický kontakt a ová adresa); b) účastník VŘ v nabídce čestně prohlásí, že disponuje finančními prostředky na zaplacení kupní ceny, resp. má zajištěn způsob financování kupní ceny; c) k nabídce musí být přiloženy dvě (2) vyhotovení těchto podmínek VŘ podepsaných účastníkem VŘ, čímž potvrdí seznámení se podmínkami VŘ a jejich plnou akceptaci; d) k nabídce musí být přiloženo šest (6) účastníkem VŘ podepsaných konečných znění Kupní smlouvy s uvedením kupní ceny v Kč (CZK) s rozdělením ceny uvedené v nabídce, nabídková cena se bude skládat ze čtyř částí a to nabídková cena za soubor Majetku bez Jednotky se stáními, Pozemku ve spoluvlastnictví 1 a Pozemku ve spoluvlastnictví 2a nabídková cena za Jednotku se stáními, Pozemku ve spoluvlastnictví 1 a Pozemku ve spoluvlastnictví 2, přičemž nabídka za Jednotku se stáními musí činit ,- Kč, 6

7 nabídka za Pozemek ve spoluvlastnictví 1 musí činit ,- Kč a nabídka za Pozemek ve spoluvlastnictví 2 musí činit ,- Kč; e) nabídka i všechny dokumenty k ní přiložené musí být podepsány a podpis účastníka VŘ či osob oprávněných jednat za účastníka VŘ musí být úředně ověřen; v předmětných listinách nesmí být škrtáno nebo prováděn jiný zásah, který by mohl zpochybňovat znění nabídky VŘ, pokud za účastníka VŘ jedná osoba na základě plné moci, je třeba předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem; f) originál nebo úředně ověřenou kopii listiny osvědčující právní subjektivitu účastníka VŘ, pokud je právnickou osobou. Právní subjektivita může být prokázána aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo v případě zahraničních právnických osob výpisem z obdobného registru jako je obchodní rejstřík v České republice nebo jiným obdobným dokumentem prokazujícím právní subjektivitu účastníka VŘ; výpis nebo jiný obdobný dokument nesmí být ke dni doručení nabídky starší než jeden (1) měsíc; h) nabídka musí být závazná minimálně do Účastník výběrového řízení bere na vědomí, že spoluvlastnický podíl na Jednotce se stáními, Pozemku ve spoluvlastnictví 1 a Pozemku ve spoluvlastnictví 2 může být v průběhu výběrového řízení vyňat z prodávaného Majetku a to v důsledku uplatnění zákonného předkupního práva jiným spoluvlastníkem či spoluvlastníky. V případě, že dojde k vynětí shora specifikované Jednotky se stáními, Pozemku ve spoluvlastnictví 1 nebo Pozemku ve spoluvlastnictví 2 z prodávaného majetku, bude kupní cena nabídnutá účastníky VŘ považována za poníženou o částku ,- Kč, pokud dojde k vynětí Jednotky se stáními, o částku ,- Kč pokud dojde k vynětí Pozemku ve spoluvlastnictví 1 a o částku ,- Kč pokud dojde k vynětí Pozemku ve spoluvlastnictví Složení kauce 6.1 Účastník výběrového řízení je povinen složit kauci (kauce již musí být připsána na účet zadavatele VŘ), a to: bankovním převodem na účet zadavatele VŘ, č.ú / 5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., s variabilním symbolem rodné číslo účastníka - fyzické osoby nebo IČ účastníka - právnické osoby či fyzické osoby - podnikatele. Lhůta pro úhradu kauce končí dnem ve 14:00 hodin - v tomto termínu musí být kauce připsána naúčet zadavatele VŘ. 6.2 Účastník VŘ dává svou účastí ve VŘ souhlas se zpracováním osobních údajů organizátorem VŘ pro potřeby VŘ. 7

8 7. Vrácení kauce 7.1 Kauce bude účastníkům 1. kola VŘ, kteří nepostoupí do 2. kola VŘ vrácena do 10-ti pracovních dnů od vyrozumění o výsledku 1. kola VŘ převodem na bankovní účet, ze kterého byla poukázána. Účastníkům 2. kola VŘ, kteří se nestanou vítězem VŘ bude kauce vrácena do 10-ti pracovních dnů od data splnění všech podmínek pro vítězství ve VŘ ze strany vítěze VŘ, a to převodem na bankovní účet, ze kterého byla poukázána. 7.2 Vítězi VŘ se složená kauce započítá na jím nabídnutou kupní cenu. 7.3 Pokud vítěz VŘ neuhradí zbývající část kupní ceny ve stanoveném termínu, nebo jiným způsobem zmaří uzavření Kupní smlouvy, bude složená kauce použita na úhradu smluvní pokuty. 8. Otevírání obálek 8.1 Otevírání obálek se uskuteční dne v 10:00 hod. v kanceláři organizátora VŘ na adrese Opatovická 17, Praha 1, za účasti zadavatele VŘ, organizátora VŘ, a Zajištěného věřitele. Otevírání obálek se mají právo zúčastnit všichni účastníci VŘ s tím, že za každého účastníka VŘ se otevírání obálek mohou zúčastnit maximálně dvě osoby. 8.2 Pokud nabídka nesplňuje náležitosti co se obsahu a/nebo formy týče, může zadavatel VŘ po předchozím souhlasu Zajištěného věřitele vyloučit. 8.3 Účastník VŘ bude vázán svou Nabídkou či nabídkou zvýšenou ve 2. kole VŘ, až do doby, kdy bude uzavřena Kupní smlouva, avšak nejdéle do , pokud nebude dříve odmítnuta v souladu s příslušnými ustanoveními těchto podmínek VŘ, nebo nebude VŘ zrušeno. 8.4 Organizátor VŘ otevře obálky s nabídkami účastníků VŘ a bezodkladně bude rozhodnuto o tom, které tři nejvýhodnější nabídky postupují do 2. kola VŘ, tedy do závěrečné cenové 8

9 licitace. O průběhu otevírání obálek sepíše organizátor VŘ protokol, který podepíší organizátor VŘ, zadavatel VŘ a zástupce zajištěného věřitele. 9. Kritérium výběru 3 (tří) nejvýhodnějších nabídek do 2. Kola Výběrového řízení 9.1 Jediným hodnotícím kritériem 1. kola VŘ je nabídnutá kupní cena, takže do 2. kola VŘ postoupí účastníci, kteří předloží tři nejvyšší nabídky za uvedený soubor Majetku (součet kupní ceny za Majetek bez Jednotky se stáními, Pozemku ve spoluvlastnictví 1 a Pozemku ve spoluvlastnictví 2 a ceny za Jednotku se stáními, Pozemku ve spoluvlastnictví 1 a Pozemku ve spoluvlastnictví 2), které schválí zadavatel VŘ a Zajištěný věřitel. V případě, že se nabídky účastníků VŘ,budou nabídnutou cenou shodovat, a pro postup do 2. kola VŘ by splnili samostatně podmínky všechny tyto nabídky,postupují po schválení zadavatele VŘ a Zajištěného věřitele všechny nabídky se stejnou nabídnutou kupní cenou. V případě, že bude Jednotka se stáními vyňata ze zpeněžovaného Majetku, bude od nabídky účastníků VŘ, kteří postupují do 2. kola VŘ odečtena částka ,- Kč, v případě, že bude vyňat Pozemek ve spoluvlastnictví 1, bude od nabídky účastníků VŘ, kteří postupují do 2. kola VŘ odečtena částka ,- Kč a v případě, že bude vyňat Pozemek ve spoluvlastnictví 2, bude od nabídky účastníků VŘ, kteří postupují do 2. kola VŘ odečtena částka ,- Kč. 9.2 Účastníci VŘ i vítěz VŘ musí splnit veškeré další podmínky VŘ. 10. Vyrozumění o výsledku 1. kola VŘ, výzva k účasti ve 2.kole VŘ 10.1 Účastníci 1. kola VŘ budou o výsledku 1. kola VŘ písemně vyrozuměni organizátorem VŘ podle rozhodnutí zadavatele VŘ spolu se Zajištěným věřitelem dlužníka nejpozději dne , bezprostředně po vyhodnocení výsledků 1. Kola VŘ O účastnících 2. kola VŘ rozhodne zadavatel VŘ spolu se zajištěným věřitelem dlužníka nejpozději dne nejvýhodnější cenové nabídky z 1. kola VŘ budou vybrány do 2. kola VŘ k závěrečné cenové licitaci. V případě, že se nabídky účastníků budou nabídnutou cenou či rozsahem shodovat, má se za to, že postupují či nepostupují po schválení zadavatele VŘ a Zajištěného věřiteledo 2. kola VŘ ve stejném pořadí

10 Účastník VŘ tímto prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že i pokud by byli Jednotka se stáními, Pozemek ve spoluvlastnictví 1 a Pozemek ve spoluvlastnictví 2 ve VŘ prodány, může dojít ke sporu o uplatnění předkupního práva, přičemž výsledek takového sporu bude obtížně předvídatelný. Pokud by se ukázalo, že k převodu spoluvlastnického podílu na Jednotce se stáními, nebo Pozemku ve spoluvlastnictví 1 nebo Pozemku ve spoluvlastnictví 2 na vítěze VŘ nedošlo, zavazuje se účastník VŘ, pokud se stane vítězem VŘ, uplatnit pouze právo na slevu z kupní ceny maximálně ve výši ,- Kč, pokud bude vyňata Jednotka se stáními z VŘ, ve výši ,- Kč pokud bude vyňat Pozemek ve spoluvlastnictví 1 z VŘ a ve výši ,- Kč pokud bude vyňat Pozemek ve spoluvlastnictví 2 z VŘ a neuplatnit jinou slevu z kupní ceny, ani náhradu škody či jiný nárok v této souvislosti Dne by mělo být známo, zda bylo či nebylo uplatněno předkupní právo spoluvlastníky Jednotky se stáními, Pozemku ve spoluvlastnictví 1 a Pozemku ve spoluvlastnictví 2 a účastníci VŘ budou dne vyrozuměni o tom, zda došlo či nedošlo k vynětí Jednotky se stáními Pozemku ve spoluvlastnictví 1 a Pozemku ve spoluvlastnictví 2 z Majetku. 11. Závěrečná cenová licitace 11.1 Závěrečná cenová licitace proběhne dne cca v 10:00 hod., bezprostředně po vyhodnocení výsledků 1. kola VŘ. Závěrečná cenová licitace se bude konat v kanceláři organizátora VŘ na adrese Opatovická 17, Praha 1. Právo účastnit se závěrečné cenové licitace mají účastníci VŘ, kteří postoupili do 2. kola VŘ s tím, že za každého účastníka VŘ se otevírání obálek mohou zúčastnit maximálně dvě osoby, organizátor VŘ, zadavatel VŘ a Zajištěný věřitel Účastníkům, kteří postoupili do 2. kola VŘ, bude v závěrečné cenové licitaci umožněno jejich nabídky navýšit. Minimální příhoz je stanoven na ,- Kč a cenová licitace může pokračovat do doby, dokud budou činěny nové příhozy Vítězem 2. kola VŘ a tím i celého VŘ, se stane ten účastník, který v závěrečné cenové licitaci podá nejvyšší nabídku na soubor Majetku, případně soubor Majetku bez Jednotky se stáními, Pozemku ve spoluvlastnictví 1 a Pozemku ve spoluvlastnictví 2, pokud bude uplatněno zákonné předkupní právo k nim (dále jen Vítězná nabídka ). Pokud nebude účastníkem učiněna zvýšená nabídka ve 2. kole VŘ, považuje se nabídka z 1. kola za učiněnou v závěrečné cenové licitaci ve stejné výši, jako v 1. kole VŘ, případně ve výši po odečtení nabídkové ceny za Jednotku se stáními, Pozemku ve spoluvlastnictví 1 a Pozemku ve spoluvlastnictví 2. Pokud Jednotka se stáními, ani Pozemek ve spoluvlastnictví 1, ani 10

11 Pozemek ve spoluvlastnictví 2 nebude vyňat z Majetku, je rozhodující součet nabídnutých cen za Majetek bez Jednotky se stáními a Jednotky se stáními, Pozemku ve spoluvlastnictví 1 a Pozemku ve spoluvlastnictví Zadavatel VŘ je po předchozím souhlasu Zajištěného věřitele oprávněn vyloučit účastníka VŘ z VŘ ze závažných důvodů, zejména pokud jeho nabídka neobsahuje veškeré náležitosti, neurčit žádného vítěze, případně rozhodnout o tom, že s vítězem VŘ kupní smlouva neuzavřena nebude, případně VŘ zrušit, a to i bez uvedení důvodu, nebo i v případě, že Zajištěný věřitel rozhodne, že podané nabídky či Vítězná nabídka nejsou vzhledem k účelu insolvenčního řízení ekonomické. 12. Povinnosti vítěze VŘ 12.1 Vítěz VŘ je povinen doplatit kupní cenu na účet zadavatele VŘ, tedy na účet insolvenčního správce JUDr. Ing. Heleny Horové IS BYDLENÍ SMETANKA, a.s., IČ: , Za Pivovarem 3, Dobříš, PSČ ,č.ú / 5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. s variabilním symbolem rodné číslo účastníka - fyzické osoby nebo IČ účastníka - právnické osoby či fyzické osoby podnikatele a to do 5 kalendářních dní ode dne vyrozumění o vítězství ve VŘ, stejně tak je povinen v uvedené lhůtě předložit šest vyhotovení kupní smlouvy s kupní cenou nabídnutou Vítězem VŘ v závěrečné cenové licitaci, pokud je vyšší, než písemná nabídka v 1. kole VŘ. Vyrozumění o vítězství ve VŘ a výzvu k doplacení kupní ceny a případně i k uzavření Kupní smlouvy učiní zadavatel VŘ po schválení Zajištěným věřitelem do 60 kalendářních dní ode dne skončení závěrečné cenové licitace Kupní smlouva se stane účinnou po schválení zajištěným věřitelem a insolvenčním soudem. 13. Smluvní pokuta Účastník VŘ se podpisem tohoto dokumentu zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši sjednané kauce, tj. ve výši ,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) v případě, že zmaří VŘ. Účastník VŘ zmaří výběrové řízení, pokud učiní nabídku, stane se vítězem VŘ a následně ve stanovené lhůtě, tedy do 15 kalendářních dnů od vyrozumění o vítězství ve VŘ, nedoplatí cenu nabídnutou ve výběrovém řízení, nepodepíše kupní smlouvu ve znění přiloženém k podmínkám VŘ či jiným závažným způsobem ovlivní výsledek či transparentnost VŘ. V takovém případě bude kauce složená účastníkem výběrového řízení započtena oproti nároku organizátora a zadavatele VŘ na úhradu smluvní pokuty. V Praze dne

12 ABUNDATE a.s. Účastník VŘ IČ (RČ) svým podpisem stvrzuje, že je seznámens podmínkami výběrového řízení a zavazuje se jimi bezvýhradně řídit. V dne účastník VŘ PROHLÁŠENÍ Název, jméno: IČ, RČ: Sídlo, Adresa: Jednající: tímto prohlašuje, že v souvislosti s prohlášeným konkursem na majetek dlužníka BYDLENÍ SMETANKA, a.s., IČ: , Za Pivovarem 3, Dobříš, PSČ , zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9907, a v souvislosti s prodejem dlužníkova majetku z majetkové podstaty, že není osobou uvedenou v ust. 295 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona a tedy se na ni nevztahuje zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka a je oprávněna nabýt majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, a to i v případě, že k jeho zpeněžení dojde dražebním prodejem. Dále bere na vědomí, že dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří 12

13 koncern, nesmí nabýt majetek náležející do majetkové podstaty ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Dále prohlašuje, že ve vztahu k dlužníkovi není osobou jednající ve shodě ani osobou blízkou ve smyslu ustanovení 66a, 66b zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a ve smyslu ustanovení 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. V dne úředně ověřený podpis 13

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177 Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") prováděného dle Prováděcích podmínek č. III/03/2010 Bytový dům Luhačovice 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno,

Více

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Ing. Davidem Jánošíkem, Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, insolvenčním správcem dlužníka STAPI-BET s.r.o.,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva insolvenční správkyně dlužníka BRUTRA s.r.o. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek Soubor pohledávek dlužníka BRUTRA s.r.o. v nominální

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 108/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 108/2014 č.j.: 108/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 106 ze dne 26.02.2014 Pravidla prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Rada městské části I. d o p o r u č u j e 1. Zastupitelstvu

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva správkyně konkursní podstaty úpadce REAL systém a.s. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávky za JUDr. Vladimírem Zavadilem v nominální hodnotě

Více

Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek

Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek IČ:.. Spisová značka:.. Sídlo:.. Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s, č. ú.: (dále jen Poskytovatel ) vyhlašuje na základě

Více

PODMÍNKY. výběrového řízení

PODMÍNKY. výběrového řízení Lesy České republiky, s.p. Přemyslova I 106, 50 I 68 Hradec Králové IČ: 4219645 I vyhlašují výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 2480/1 a 2480/3 v k. ú. Březolupy PODMÍNKY výběrového

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37 Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37 REXIM REALITY s.r.o. IČO: 492 45 031 Spisová značka: C 20645 vedená u Městského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Na vinici 882/31,

Více

VYHLÁŠKA. o zahájení výběrového řízení na kupujícího nemovitostí ve vlastnictví společnosti PSG servis spol. s r.o. (dále jen VŘ )

VYHLÁŠKA. o zahájení výběrového řízení na kupujícího nemovitostí ve vlastnictví společnosti PSG servis spol. s r.o. (dále jen VŘ ) VYHLÁŠKA o zahájení výběrového řízení na kupujícího nemovitostí ve vlastnictví společnosti PSG servis spol. s r.o. (dále jen VŘ ) 1. Prodávající PSG servis spol. s r.o. se sídlem: Praha 5, Voskovcova 1130/30,

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA 0809201501

AUKČNÍ VYHLÁŠKA 0809201501 AUKČNÍ VYHLÁŠKA 0809201501 Bod 1. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání a účast v této aukci. Aukce se řídí přiměřeně

Více

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená. I. Preambule

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená. I. Preambule Kupní smlouva o prodeji nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění změn a

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: I. Smluvní strany JUDr. Petr Moravec se sídlem

Více

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 1. Předmětem úpravy podle Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 (dále jen Soubor pravidel) jsou: I. Prodeje

Více

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená Příloha smlouvy č.3: Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek. formou elektronické aukce ( e-aukce )

Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek. formou elektronické aukce ( e-aukce ) Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce ( e-aukce ) Záměr byl schválen usnesením Rady MČ Praha 5 č. 55/1911/2013 ze dne 26.11.2013 CLANROY, a.s. IČ: 264

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U Vyhlášené v rámci zpeněžení nemovitých věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužnice Věry Veroniky

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek III.

Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek III. Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek III. PROKONZULTA, a. s. IČ: 253 32 953 Spisová značka: B 4298 vedená u Krajského soudu v Brně Sídlo: Brno, Křenová 299/26, PSČ 602 00 (dále

Více

Podmínky výběrového řízení ev. č 5966 na prodej pozemků v k.ú. Tuchomyšl Vyhlašované v rámci zpeněžení majetku dlužníka Římskokatolická farnost Trmice

Podmínky výběrového řízení ev. č 5966 na prodej pozemků v k.ú. Tuchomyšl Vyhlašované v rámci zpeněžení majetku dlužníka Římskokatolická farnost Trmice Centrála: Masarykovo náměstí 193/20 405 01 Děčín I tel.: +420 412 514 521 fax: +420 412 514 520 Pobočka Podmokly: Zbrojnická ulice 77 (na ul. Prokopa Holého) 405 02 Děčín IV-Podmokly tel.: +420 413 034

Více

Vyhláška. kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen VŘ )

Vyhláška. kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen VŘ ) Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen VŘ ) 1. Vyhlašovatel/Prodávající RENTERA, a.s. se sídlem Praha 5 - Smíchov, Nad Santoškou 1420/8, PSČ 150 00 IČ 274 45 992 zapsaná

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 352 ze dne 28. 4. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 352 ze dne 28. 4. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 352 ze dne 28. 4. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -7. Podmínky výběrového

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor nemovitého a movitého majetku společnosti Auto Activity a.s. (provozovna Třebíč) Mgr. Michal Večeřa (dále jen Insolvenční správce ), insolvenční správce ustanovený

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň µ#3993/pkt/2013-pktm@' 3993/PKT/2013-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/3484/2013-PKTM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. A 792 na prodej nemovitého majetku společnosti Otčenášek s.r.o. Ing. David Jánošík, se sídlem Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, Okres Hradec Králové (dále jen

Více

Podmínky výběrového řízení. na prodej části majetkové podstaty dlužníka. Veseko, a.s.

Podmínky výběrového řízení. na prodej části majetkové podstaty dlužníka. Veseko, a.s. Mgr. Ing. Ivo Hala insolvenční správce dlužníka VESEKO, a.s. IČ 467 08 537, se sídlem Velký Šenov, Mikulášovická 552, PSČ: 407 78 právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 1. Předmětem úpravy podle Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 (dále jen Soubor pravidel) jsou: I. Prodeje

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 289 ze dne 8. 4. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 289 ze dne 8. 4. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 289 ze dne 8. 4. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 5. Podmínky výběrového

Více

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!!

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!! !!! DRAŽBA NEMOVITOSTÍ V INSOLVENCI!!! středa 9.4.2014 od 15:00 hod. Soubor nemovitého majetku, který tvoří: 53 jednotek bytové a nebytové y. Pražské Předměstí č.p. 350,480 a 481 Písek. Více na tel: 602

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 184 ze dne 10. 3. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 184 ze dne 10. 3. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 184 ze dne 10. 3. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 4. Podmínky výběrového

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor movitého a ostatního majetku společnosti Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. Ing. Lee Louda, se sídlem Vodičkova 41, Praha 1, PSČ 110 00 (dále jen Insolvenční

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í o konání výběrového řízení čís. 2/2009-VŘ 2. kolo na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o

INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 440 m 2 a pozemku p. č. 5/3 zahrada o výměře

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení. vydává tuto dražební vyhlášku:

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení. vydává tuto dražební vyhlášku: JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 ED 00002/15-003 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Prokešovo

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É Obec Střezetice Zveřejňuje záměr o prodeji pozemků určených k výstavbě RD. Vyhlašuje výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi uvedených

Více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRODEJ PODNIKU SPOLEČNOSTI BIO SERVIS BENEŠOV SPOL. S R.O.

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRODEJ PODNIKU SPOLEČNOSTI BIO SERVIS BENEŠOV SPOL. S R.O. VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRODEJ PODNIKU SPOLEČNOSTI BIO SERVIS BENEŠOV SPOL. S R.O. INSOL.UTION v.o.s., se sídlem Na Jarově 4, Praha 3, 130 00, Česká republika (dále jen Správce ), jakožto insolvenční

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Příloha E- vyhlášky č.2 Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Ing. Libor Pavlíček Insolvenční správce

Ing. Libor Pavlíček Insolvenční správce Vyhlášení výběrového řízení na prodej nehmotného majetku z majetkové podstaty dlužníka KLASSA plus s.r.o., IČ: 62364111, K Rybníčkům 332, Otice, PSČ 747 81 I. 1. Ing. Libor Pavlíček (dále jen Insolvenční

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

µ 18/0.ΓΡΛ.1/03,ΓΡΛΛ?%

µ 18/0.ΓΡΛ.1/03,ΓΡΛΛ?% ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ SEMILY, BÍTOUCHOVSKÁ 1, 513 14 SEMILY µ 18/0.ΓΡΛ.1/03,ΓΡΛΛ?%

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Číslo jednací: 184ED 1/14 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Beranových 130, 199 00 Praha - Letňany, v souladu s ustanovením 76 odst.

Více

výběrového řízení Č. HSY/86/2011-6. kolo na zjištění zájemce o koupi majetku státu, a to:

výběrového řízení Č. HSY/86/2011-6. kolo na zjištění zájemce o koupi majetku státu, a to: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 3104/HSY/2011-HSYM Č.j.: UZSVM/HSY/3118/2011-HSYM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK uzavřená podle 524 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen OZ ), mezi níže uvedenými smluvními stranami,

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem:

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01 I. Stanovení podmínek veřejného výběrového

Více

Insolvenční agentura v.o.s. insolvenční správce dle zákona č. 312/2006 Sb.

Insolvenční agentura v.o.s. insolvenční správce dle zákona č. 312/2006 Sb. Insolvenční agentura v.o.s. insolvenční správce dle zákona č. 312/2006 Sb. se sídlem Západní 1448/16, 360 01 Karlovy Vary tel.: 777 800 218, 608 534 686 IČ: 291 15 540 e-mail: info@insolvencniagentura.cz

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492. I. Organizátor výběrového řízení: Předmět výběrového řízení:

Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492. I. Organizátor výběrového řízení: Předmět výběrového řízení: Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492 I. Organizátor výběrového řízení: LARYNEX s.r.o. se sídlem: Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00 IČO: 27782492 zastoupena: jednatelka

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í NEM O V I T Ý C H

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í NEM O V I T Ý C H P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í NEM O V I T Ý C H vyhlášené v rámci zpeněžení věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužníka Velkoosecká sportovní,

Více

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice. I. Vyhlašovatel a prodávající

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice. I. Vyhlašovatel a prodávající Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň váš dopis zn.: ze dne: naše zn.: SOAP/002-0931/2015 vyřizuje: Ing. Kasíková, Ing. Šimáně tel: 377 222 480 373 740 108 e-mail: kasikova@soaplzen.cz

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ účastníka dražby dobrovolné dle zákona o veřejných dražbách č. 26/2000Sb. v platném znění

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ účastníka dražby dobrovolné dle zákona o veřejných dražbách č. 26/2000Sb. v platném znění ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ účastníka dražby dobrovolné dle zákona o veřejných dražbách č. 26/2000Sb. v platném znění a Identifikace a kontrola klienta účastníka dražby dle 7 a násl. zákona o některých opatřeních

Více

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dne 1. září 2014. Čl. 2 Popis předmětné nemovitosti

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dne 1. září 2014. Čl. 2 Popis předmětné nemovitosti 4450/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4447/2014-ULTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

Usnesení. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY NEMOVITÝCH VĚCÍ

Usnesení. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY NEMOVITÝCH VĚCÍ Č.j. 099 CD 9883/14-10 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, oprávněný dle 76 odst 2 zák. 120/2001 Sb. (exekuční řád) k provedení

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í 869/ULN/2014-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/881/2014-ULNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE:

TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE: TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE: INFORMAČNÍ MEMORANDUM A PŘÍLOHY: (ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ, VZOR ZÁVAZNÉ SMLOUVY A SOUPIS DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Podmínky výběrového řízení Společnost JIHLAVAN, a.s. se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54 (dále jen Vyhlašovatel ) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 134-EA/15 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ MEGAPOL s.r.o. Opava, Olomoucká 386/26, PSČ 746 01, IČ 26793580 zapsaná u KS v Ostravě v oddíle C, vložce 27269 společnost zaměřená na realitní činnost a provádění veřejných dražeb Na základě 20 zákona

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení Vyhláška o zahájení Výběrového řízení 1) Vyhlašovatel výběrového řízení: Miroslava Šafránková, MBA,MSc., Bellušova 1846, 155 00 Praha 5, tel. 602 127 900, email: safrankovamir@volny.cz, insolvenční správkyně

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Sídlo: Husinecká STATNI POZEMKOVY,, r, v URAD 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 vyhlašuje v souladu s 13 zákona Č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů o Státním pozemkovém

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, 11000 Praha 1. OZNÁMENí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, 11000 Praha 1. OZNÁMENí T 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 8837/SBN/2009 SBNM Čj: UZSVM/SBN/8034/2009-SBNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy

Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Vyhlašovatel Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy IČ 00255661, IDS

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H Vyhlášené v rámci zpeněžení věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužníka Ladislava Žižkovského

Více

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í o II. kole výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel podle 19 odst. 3 zákona č. 219/2000

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/117/2014 a jeho podmínkách. na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Hořice na Šumavě

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/117/2014 a jeho podmínkách. na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Hořice na Šumavě 1945/CCK/2014-CCKM Č.j.: UZSVM/CCK/2047/2014-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České

Více

V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY

V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. IDENTIFIKACE VYHLAŠOVATELE 1.1 Vyhlašovatelem této výzvy (dále výzva ) je společnost STAVOSPOL, s.r.o. (dále vyhlašovatel ), IČ: 155 45 521, se sídlem Staňkova

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. 24DR3443. k o n á n í d o b r o v o l n é d r a ž b y

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. 24DR3443. k o n á n í d o b r o v o l n é d r a ž b y www.realitas.cz, REALITAS, s.r.o., Mokropeská 2026, Černošice, drazby@realitas.cz tel.-fax: +420 572 555 111, GSM brána: +420 776 555 000, mobil: +420 608 666 555 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 24DR3443 Obchodní

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. na základě usnesení Rady m. č. Praha 10 č. 581 ze dne 18.6.2014. výběrové řízení s elektronickou aukcí

Městská část Praha 10. vyhlašuje. na základě usnesení Rady m. č. Praha 10 č. 581 ze dne 18.6.2014. výběrové řízení s elektronickou aukcí Městská část Praha 10 vyhlašuje na základě usnesení Rady m. č. Praha 10 č. 581 ze dne 18.6.2014 výběrové řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Moskevská 77/4

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Moskevská 77/4 Podmínky výběrového řízení na prodej domu Moskevská 77/4 GLADYS AUCTION, s.r.o., IČO: 271 26 447, DIČ: CZ27126447, Spisová značka: C 98251 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Praha 10 - Strašnice,

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(CDE2014)-K2-0xxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN OMIKRON, a.s. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb. ( zákona o obcích) ve znění zákonů pozměňujících a doplňujících Zastupitelstvem

Více

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2698 ze dne 7.10.2014 ke způsobu pronájmu bytů v domech hl.m. Prahy nesvěřených městským částem navržených k prodeji

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... (pro případ,

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách Spr. 534/2015 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi movitého majetku osobního automobilu, tovární značka Škoda Superb 2,0 TDI Elegance včetně

Více

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA SMLOUVA O REZERVACI č. R/ uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen OZ ) týkající se stavby nazvané REZIDENCE NOVÁ KAROLINA 1. SMLUVNÍ STRANY: Prodávající:

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

U S N E S E N Í. dražební vyhlášku. I. Místo, datum a čas zahájení dražby:

U S N E S E N Í. dražební vyhlášku. I. Místo, datum a čas zahájení dražby: Sp.zn. 048 EX 00120/14-055 U S N E S E N Í Soudní exekutor: JUDr. Katarína Maisnerová, Exekutorský úřad Praha 8, Záblatská 40/4, 198 00, Praha 9, pověřený provedením exekuce na základě pověření, které

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

1. Předmětem tohoto výběrového řízení je získání nejvýhodnější nabídky zájemce o koupi Souboru movitých věcí sestávající z:

1. Předmětem tohoto výběrového řízení je získání nejvýhodnější nabídky zájemce o koupi Souboru movitých věcí sestávající z: P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U M O V I T Ý C H V Ě C Í VYHLÁŠENÉ V RÁMCI ZPENĚŽENÍ MAJETKU ZAPSANÉHO DO SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA VLK cont s.r.o.,

Více