Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta národohospodářská nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta národohospodářská nám. W. Churchilla 4, Praha 3"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta národohospodářská nám. W. Churchilla 4, Praha 3 Žádost o prodloužení platnosti akreditace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa zpracovaná v rozsahu a s náležitostmi požadovanými v 11 Vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 10. února 1999 o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu

2 OBSAH Obsah Formální údaje žádosti Charakteristika studijního programu a jeho změny Informace o studijním programu Studijní plány studijních oborů Charakteristika studijních předmětů... Chyba! Záložka není definována. 6. Informační zabezpečení studijního programu. Chyba! Záložka není definována. 7. Personální zabezpečení... Chyba! Záložka není definována.

3 1. FORMÁLNÍ ÚDAJE ŽÁDOSTI Zpracovány v rozsahu formuláře A Požadovaných podkladů pro posuzování žádostí o akreditace studijních programů, akreditace jejich rozšíření a prodloužení platnosti akreditace. 1.1 Údaje o žadateli Vysoká škola ekonomická v Praze Nám. Winstona Churchilla Praha 3 Součást vysoké školy zajišťující studijní program: Fakulta národohospodářská VŠE v Praze 1.2 Údaje o studijním programu Název: Ekonomie a hospodářská správa Kód: B 6216 Typ: Bakalářský studijní program Forma: Prezenční forma studia Standardní době studia: 3 roky Titul: Bakalář ( Bc. ) Členění na studijní obory: Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management (akreditován do ) Ekonomie (akreditován do ) Národní hospodářství (akreditován do ) Veřejná správa a regionální rozvoj (stávající název Veřejná správa a regionální ekonomika ) (akreditován do ) 1.3 Schválení vědeckou radou FNH VŠE v Praze Předkládaná podoba reakreditace bakalářského studijního programu Ekonomie a hospodářská správa byla schválena Vědeckou radou Fakulty národohospodářské VŠE v Praze na zasedání dne

4 2. CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO PROGRAMU A JEHO ZMĚNY Zpracována podle požadavků daných v 11 Vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 10. února 1999 o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu a podle formuláře Bb Požadovaných podkladů pro posuzování žádostí o akreditace studijních programů, akreditace jejich rozšíření a prodloužení platnosti akreditace. 2.1 Charakteristika žádané změny studijního programu Vysoká škola ekonomická v Praze schválila na konci roku 2004 nový Studijní a zkušební řád, který má umožnit fakultám VŠE, aby studenty vyučovaly v rámci Evropského systému převodu kreditů (ECTS), podporovaného vládami států Evropské unie. Fakulta národohospodářská chce této možnosti využít již pro studenty přijaté do akademického roku 2005/06, a žádá proto o prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Ekonomie a hospodářská správa v podobě, která ECTS odpovídá. Obsahově nedochází ve studijním programu k podstatným změnám, nemění se profil absolventa. Program je však především po formální stránce transformován tak, aby vyhověl požadavkům ECTS a zároveň využil nových možností, které nabízí: zjednodušení porovnání úrovně vzdělávacích programů v rámci evropského vzdělávacího prostoru; podpora mobility studentů v tomto prostoru; přesnější měření studijního postupu studenta (zachycení přímé i nepřímé studijní zátěže); usnadnění modifikace studijního plánu podle potřeb studenta; racionalizace studijního plánu studenta, způsobu zkoušení a studijních předpisů.

5 2.2 Charakteristika studijního oboru Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management Cíle studia Hlavním cílem studijního oboru je vychovat kvalifikované odborníky na problematiku životního prostředí, kteří budou působit ve veřejné správě, firmách a dalších institucích. Obor se zaměřuje zejména na přípravu žádaných specialistů s ekonomickým a právním základem s praktickou znalostí alespoň jednoho světového jazyka. Důraz je kladen rovněž na mezinárodní kontext řešených problémů Hlavní oblasti profilu absolventa ekonomie; právo se zaměřením na právo správní; aplikované základní matematické a statistické metody; základy ekonomie životního prostředí a přírodních zdrojů; základy politiky životního prostředí v mezinárodním kontextu; schopnost řešit konkrétní případy v oblasti veřejné správy ochrany životního prostředí; schopnost řešit konkrétní problémy environmentálního managementu firem; odborná praxe; témata bakalářských prací z odpovídajících problémových okruhů (předpokládáme jejich konkretizaci na základě aktuálních požadavků spolupracujících institucí a řešení výzkumných úkolů) Hlavní profese pro uplatnění studentů Absolventi oboru jsou připravováni pro uplatnění v následujících oblastech: ve veřejné správě ochrany životního prostředí, především na regionální a městské úrovni; v podnicích na úseku environmentálního managementu; v nevládních organizacích a dalších institucích orientujících se na problematiku životního prostředí Společenská potřeba studijního oboru Tuto potřebu nejlépe ukazují výsledky Pilotního projektu komparace evropských environmentálních trhů práce zpracovaného v rámci projektu ESSENCE na jaře Na řešení tohoto projektu EU se jako český partner významně podílela katedra životního prostředí Vysoké školy ekonomické v Praze. Kromě českého trhu práce byly v projektu použity údaje z Německa, Itálie, Nizozemí a Švédska. Výsledkem pilotního projektu bylo vypracování jednotné metodologie a analýza aktuálních nabídek environmentálních pracovních postů na jednotlivých národních trzích práce. Do úvahy byly vzaty především údaje o: zaměstnavatelích, jednotlivých environmentálních specializacích, vyžadovaných dovednostech, vzdělání a praxi.

6 Jednoznačným závěrem první ucelené části pilotního projektu bylo, že environmentální trh práce v České republice má ze všech v projektu zúčastněných zemí největší potenciál růstu. Počtem obyvatel srovnatelné země Švédsko a Nizozemí mají 6krát resp. 8krát vyšší poptávku po absolventech s environmentálním vzděláním a v naší průmyslové republice se dá po vstupu do Evropské unie rozhodně očekávat podobný obraz nabídky těchto pracovních příležitostí. Dalším poznatkem projektu je, že nejžádanějšími environmentálními specialisty jsou vysokoškoláci s ekonomickým a legislativním základem a praktickou znalostí alespoň jednoho světového jazyka, k čemuž má připravovaný studijní program velmi dobré předpoklady Možnosti pokračování v dalším studiu Je rozpracováváno několik scénářů dalšího pokračování: pokračování ve studiu na navazujících magisterských studijních oborech národohospodářské fakulty VŠE v Praze, včetně připravovaného navazujícího magisterského oboru Ekonomika a správa životního prostředí pokračování ve studiu na navazujících magisterských studijních oborech ostatních fakult VŠE v Praze i jiných vysokých školách pokračovat ve studiu na vedlejší specializaci Ekonomika životního prostředí magisterského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze ukončení studia na bakalářském stupni a případné pokračování ve studiu v dalším vzdělávání pracovníků státní správy nebo jiných formách celoživotního vzdělávání Vzájemná prostupnost studia s jinými vysokými školami Předpokládáme vzájemné uznávání stejných odborných předmětů na různých vysokých školách včetně škol zahraničních, a to na základě doporučení odborného garanta oboru. Reakreditace studijního oboru podle Evropského systému převodu kreditů (European Credit Transfer System) výrazně rozšiřuje a posiluje prostupnost studia s jinými vysokými školami v celém evropském vzdělávacím prostoru Předpoklady a záměry dalšího rozvoje oboru Přes spíše praktickou orientaci studijního bakalářského oboru předpokládáme jeho úzkou návaznost na vědeckou a výzkumnou práci katedry životního prostředí Vysoké školy ekonomické a dalších pracovišť. Katedra životního prostředí má dlouhodobou tradici a značné zkušenosti ve vědecké a výzkumné činnosti v daném oboru. Pracovníci katedry se podíleli a podílejí na řešení velké řady českých i mezinárodních projektů, včetně projektů směřujících ke zkvalitnění pedagogického procesu v dané oblasti. V souvislosti s novým studijním oborem předpokládáme další rozšíření orientace na projekty aplikovaného výzkumu s přímým využitím při výuce prakticky orientovaného oboru. K rozvoji studijního oboru by mělo významně přispět i zapojení do uváděných mezinárodních projektů zaměřených na rozvoj výuky v oblasti ochrany životního prostředí. Předpokládáme, že na rozvoj oboru bude mít pozitivní vliv i dlouhodobá tradice katedry životního prostředí ve spolupráci s řadou institucí jako je Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Magistrátem Hlavního města Prahy, Centrum čistší produkce a řadou dalších. Pracovníci katedry životního

7 prostředí úzce spolupracují s příslušnou akademickou obcí z řady dalších vysokých škol. Předpokládáme pokračování spolupráce s mezinárodní studentskou organizací OIKOS International (se sídlem ve švýcarském St. Galenu) a její pražskou pobočkou OIKOS Praha. Na mezinárodní úrovni dále předpokládáme pokračování ve spolupráci s Fulbrightovou nadací, zejména ve formě podpory hostujících profesorů. Hledají se další možnosti podpory konkrétní spolupráce s evropskými i mimoevropskými universitami s obdobnými studijními programy. Zkušeností s tímto oborem bude využito při přípravě nového navazujícího magisterského oboru na národohospodářské fakultě VŠE v Praze Ekonomika a správa životního prostředí.

8 2.3 Charakteristika studijního oboru Ekonomie Cíle studia Hlavním cílem studijního oboru je vychovat vysokoškolsky vzdělané a odborně kvalifikované ekonomy, kteří najdou uplatnění v soukromém i veřejném sektoru u nás i v zahraničí. Obor se zaměřuje na přípravu odborníků se základem ekonomických, právních a dalších společenskovědních disciplín, s důrazem na mezinárodní ekonomické a hospodářsko-politické aspekty a s praktickou znalostí alespoň jednoho světového jazyka Hlavní oblasti profilu absolventa (vzdělání a dovednosti s vazbou na předměty výuky): ekonomie; finance; hospodářská politika; mezinárodní hospodářské vztahy; právo se zaměřením na právo obchodní; základy matematických a statistických metod; práce s výpočetní technikou; základy humanitních věd Hlavní profese pro uplatnění studentů Absolventi oboru budou připraveni pro uplatnění v ekonomických a analytických sekcích firem, bank a dalších institucí v soukromém i veřejném sektoru u nás i v zahraničí. Obor vychovává ekonomy s dostatečným odborným základem, kteří budou schopni pružně reagovat na rychle se měnící a stále náročnější požadavky hospodářské praxe a pracovních trhů, a to v národním i mezinárodním kontextu Společenská potřeba studijního oboru Tato potřeba vyplývá z požadavku hospodářské praxe vychovávat vysokoškolsky vzdělané ekonomy, kteří mají dostatečný teoretický a odborný základ k tomu, aby byli schopni reagovat na měnící se domácí i mezinárodní ekonomické prostředí a kteří dokáží efektivně a tvůrčím způsobem řešit ekonomické problémy v národním i mezinárodním kontextu. Začlenění a následná hlubší integrace české ekonomiky do ekonomiky Evropské unie bude vytvářet nové hospodářské a hospodářsko-politické situace a bude klást nové a náročnější požadavky na výše uvedené schopnosti českých ekonomů Možnosti pokračování v dalším studiu Absolventi navrhovaného bakalářského oboru Ekonomie budou moci pokračovat v magisterském studiu, a to: Na fakultě národohospodářské VŠE v Praze v dvouletém magisterském oboru Ekonomie a ekonomická analýza nebo dvouletém magisterském oboru Hospodářská politika. V magisterských studijních programech, oborech obdobného ekonomického zaměření na jiných vysokých školách, fakultách v ČR.

9 V magisterských studijních programech, oborech obdobného ekonomického zaměření na vysokých školách, fakultách v zahraničí Vzájemná prostupnost studia s jinými vysokými školami Předpokládáme vzájemné uznávání stejných odborných předmětů na různých vysokých školách včetně škol zahraničních, a to na základě doporučení odborného garanta oboru. Reakreditace studijního oboru podle Evropského systému převodu kreditů (European Credit Transfer System) výrazně rozšiřuje a posiluje prostupnost studia s jinými vysokými školami v celém evropském vzdělávacím prostoru Předpoklady a záměry dalšího rozvoje oboru Předpokládáme úzkou návaznost studijního oboru na vědeckou a výzkumnou práci katedry ekonomie a dalších pracovišť fakulty národohospodářské VŠE. Pracovníci národohospodářské fakulty se podíleli a podílejí na řešení řady českých i mezinárodních výzkumných projektů. Předpokládáme spolupráci s českými i zahraničními ekonomickými ústavy a výzkumnými pracovišti. Dalším směrem rozvoje studijního oboru bude spolupráce s českými i zahraničními vysokými školami s obdobnými studijními programy a obory při pořádání vědeckých seminářů a ve formě podpory hostujících profesorů. Otevření nového oboru vytvoří nový prostor pro tyto formy spolupráce.

10 2.4 Charakteristika studijního oboru Národní hospodářství Cíle studia Studijní obor bakalářského studia Národní hospodářství připravuje studenty na uplatnění prakticky ve všech sférách podnikové sféry, státní a regionální správy. Šíří záběru teoretických a praktických předmětů a umožněním větší míry volitelnosti jde o obor, který skýtá dobré perspektivy i pro jednoznačně nevyhraněné zájemce o studium ekonomie Hlavní oblasti profilu absolventa (vzdělání a dovednosti s vazbou na předměty výuky): hospodářská politika sociální politika ekonomie; finance; právo se zaměřením na právo obchodní; základy matematických a statistických metod; práce s výpočetní technikou základy humanitních věd Hlavní profese pro uplatnění studentů Absolventi mohou hledat své uplatnění jak ve sféře soukromé v ekonomických sekcích firem, bank, pojišťoven a spořitelen tak ve veřejné a státní správě, to znamená na ústředních a regionálních orgánech, jako jsou například ministerstva, obecní a městské úřady,, v úřadech práce a orgánech ochrany životního prostředí a v úřadech sociálního zabezpečení. O absolventy mají též zájem poradenské a informační firmy, zařízení školská, kulturní a zdravotní, orgány družstevnictví i neziskové organizace. Obor bude vychovávat ekonomy s dostatečným odborným základem, kteří budou schopni pružně reagovat na rychle se měnící a stále náročnější požadavky hospodářské praxe a pracovních trhů, a to v národním i mezinárodním kontextu Společenská potřeba studijního oboru Tato potřeba vyplývá z požadavku hospodářské praxe vychovávat vysokoškolsky vzdělané ekonomy, kteří mají dostatečný teoretický a odborný základ k tomu, aby byli schopni reagovat na měnící se domácí i mezinárodní ekonomické prostředí a kteří dokáží efektivně a tvůrčím způsobem řešit ekonomické problémy v národním i mezinárodním kontextu. Začlenění a následná hlubší integrace české ekonomiky do ekonomiky Evropské unie bude vytvářet nové hospodářské a hospodářsko-politické situace a bude klást nové a náročnější požadavky na výše uvedené schopnosti českých ekonomů Možnosti pokračování v dalším studiu Absolvování bakalářského studijního oboru Národní hospodářství umožňuje pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu na libovolném typu škol příbuzného charakteru, zejména pak na národohospodářské fakultě VŠE, která vychovává komplexní a koncepční národohospodářské odborníky.

11 2.4.6 Vzájemná prostupnost studia s jinými vysokými školami Předpokládáme vzájemné uznávání stejných odborných předmětů na různých vysokých školách včetně škol zahraničních, a to na základě doporučení odborného garanta oboru. Reakreditace studijního oboru podle Evropského systému převodu kreditů (European Credit Transfer System) výrazně rozšiřuje a posiluje prostupnost studia s jinými vysokými školami v celém evropském vzdělávacím prostoru Předpoklady a záměry dalšího rozvoje oboru Předpokládáme úzkou návaznost studijního oboru na vědeckou a výzkumnou práci katedry hospodářské politiky a dalších pracovišť fakulty národohospodářské VŠE. Pracovníci národohospodářské fakulty se podíleli a podílejí na řešení řady českých i mezinárodních výzkumných projektů. Předpokládáme spolupráci s českými i zahraničními ekonomickými ústavy a výzkumnými pracovišti. Dalším směrem rozvoje studijního oboru bude spolupráce s českými i zahraničními vysokými školami s obdobnými studijními programy a obory při pořádání vědeckých seminářů a ve formě podpory hostujících profesorů.

12 2.5 Charakteristika studijního oboru Veřejná správa a regionální rozvoj Cíle studia Cílem bakalářského studia navrhovaného interdisciplinárního oboru je profesně připravit posluchače k odborné analýze a řešení konkrétních problémů regionálního rozvoje a veřejné správy. V rámci tohoto oboru budou studentům zkušenými a na tuto problematiku dlouhodobě specializovanými pedagogy zprostředkovány poznatky z předmětů zahrnujících základy správní vědy a správního práva, státovědy a ústavního práva, organizace veřejné správy, socioekonomickou a správní geografii, regionální analýzu a území plánování, regionální a municipální ekonomiku, regionální politiku a projektování regionálního rozvoje a v neposlední řadě sociologii regionů a veřejné správy. Ve struktuře studia jsou zařazena cvičení umožňující připravit posluchače tak, aby byl schopen tvořivě a flexibilně řešit praktické otázky regionálního rozvoje a veřejné správy. Výstupem studia bude přispět k efektivnosti a výkonnosti veřejné správy včetně aplikace tržních přístupů a moderního ekonomického managementu, zdokonalování organizačních struktur a uplatnění informačních a komunikačních technik. Bakalářské studium připravuje teoreticky a metodologicky posluchače na budoucí praxi ve veřejné správě a souvisejících oborech (organizace a společnosti zabývající se problematikou veřejné správy). Bakalářské studium na vysoké škole převážně ekonomického zaměření je rozšiřováno o prostorovou a sociální a správní dimenzi a představuje vhodné základy pro strukturování výuky na navazujícím stupni Hlavní oblasti profilu absolventa Bakalářské studium je koncipováno tak, aby profil absolventa zahrnoval jeho schopnost na vysoce odborné úrovni zpracovávat koncepční a strategické dokumenty a podílet se na modernizaci fungování správních orgánů a další profesionalizaci jejich pracovníků. Znalosti z oboru správní a regionální problematiky připraví absolventa na kompetentní rozhodování v konkrétních situacích, které sféra regionálního rozvoje, politiky a správy v území přináší. Znalosti z regionalistiky, ekonomie, veřejné správy a z dalších souvisejících disciplin a především schopnost jejich praktické aplikace jsou tak podmínkou práce ve všech sférách činnosti výkonného aparátu státní správy. Absolvent by měl během bakalářského studia získat již i první praktické zkušenosti s aplikací naučené metodiky do praxe, tj. vyzkoušet si základní techniky a metody výzkumu, jednání či programování a projektování. Bude schopen připravit i zpracovat výzkumný projekt, analyzovat a interpretovat shromážděná data, na jejich základě se podílet na rozhodovacích procesech a řízení realizační fáze rozvojové projektů, prezentovat výsledky jednání a diskusí o problémech Hlavní profese pro uplatnění studentů Absolventi studia se uplatní ve všech oblastech a na všech úrovních veřejné správy, ve státních institucích i v soukromém sektoru, kde je podstatná znalost prostorových vztahů a procesů. Příležitosti k uplatnění naleznou absolventi studia i ve sféře

13 mezinárodních organizací, zejména těch, které jsou přímo součástí struktur Evropské unie nebo na ně navazují Společenská potřeba studijního oboru Regionální a správní problematika je vyvolána zejména procesem diferenciace regionů v důsledku jejich diferencovaného ekonomického a sociálního rozvoje. Nerovnoměrný rozvoj regionů je charakteristický pro všechny státy světa, tedy i pro členské státy EU včetně České republiky a ostatních nových členských zemí. Řešení problémů spojených s restrukturalizací ekonomické základy a decentralizací veřejné správy je v centru pozornosti nejen politické, ale i odborné a široké veřejnosti. Inovace navrhovaného oboru reaguje na nové požadavky v ekonomickém i sociálním vývoji poznamenaném také procesem globalizace. Nedílnou součástí těchto procesů je také reforma veřejné správy a potřeba zefektivnění jejího fungování. Bakalářské studium, zaměřené na teoretické a metodologické přístupy k regionální a správní problematice, zahrnuje také přípravu absolventů k aplikací těchto východisek při řešení konkrétních prostorových i legislativních problémů. Získané vědecko výzkumné poznatky mohou absolventi využívat ve všech oblastech souvisejících s koordinací rozvoje území. Propojení poznatků z regionálních a správních věd usnadní absolventům pochopení současných procesů decentralizace správy země a následnou aplikaci a realizaci legislativy státu na konkrétní rozvojové aktivity v území. Ve veřejné správě, v sektoru nevládních a neziskových organizací, stejně jako v organizacích mezinárodních výrazně narůstá potřeba specialistů orientovaných na správní, regionální a prostorově ekonomickou problematiku Možnosti pokračování v dalším studiu Na akreditovaný bakalářský studijní obor navazuje magisterské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, které je koncipováno se záměrem rozšířit znalosti z hlavních předmětů bakalářského studia, stejně jako poskytnout posluchačům možnost prohloubení poznatků v oboru prostřednictvím dalších předmětů. Kooperace s dalšími vysokými školami vytváří pro absolventy i příležitost případně absolvovat magisterské studium také mimo Vysokou školu ekonomickou Vzájemná prostupnost studia s jinými vysokými školami Předpokládáme vzájemné uznávání stejných odborných předmětů na různých vysokých školách včetně škol zahraničních, a to na základě doporučení odborného garanta oboru. Reakreditace studijního oboru podle Evropského systému převodu kreditů (European Credit Transfer System) výrazně rozšiřuje a posiluje prostupnost studia s jinými vysokými školami v celém evropském vzdělávacím prostoru Předpoklady a záměry dalšího rozvoje oboru Klíčovými předpoklady dalšího rozvoje oboru jsou hlubší reflektování problémů široké profesní praxe z hlediska příslušných studijních programů a účinné využívání oborové kooperace a komunikace na mezinárodní úrovni. Aktuální záměry rozvoje oboru tvoří především posílení mnohostranných vazeb na partnerské instituce v zemích Evropské unie i dalších vyspělých státech a také podpora využívání teoretických poznatků s ohledem na řešení problémů v praxi.

14 3. INFORMACE O STUDIJNÍM PROGRAMU Zpracovány v rozsahu formuláře C Požadovaných podkladů pro posuzování žádostí o akreditace studijních programů, akreditace jejich rozšíření a prodloužení platnosti akreditace. Členění předmětů Název studijního oboru Celoškolně povinný základ Fakultně povinný základ Oborově povinné předměty Ostatní předměty Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management Počet předmětů Počet hodin za celé studium Počet hodin přednášek Podíl (%) počtu přednášek zabezpečovaných prof. a doc. 90 % 88 % 50 % 66 % Podíl na prof. a doc. v hlavním prac. poměru na VŠ 92 % 88 % 100 % 100 % Podíl OA na předn. v hlavním prac. poměru na VŠ 95 % 63 % 50 % 100 % Název studijního oboru Ekonomie Počet předmětů Počet hodin za celé studium Počet hodin přednášek Podíl (%) počtu přednášek zabezpečovaných prof. a doc. 90 % 88 % 80% 66 % Podíl na prof. a doc. v hlavním prac. poměru na VŠ 92 % 88 % 100% 100 % Podíl OA na předn. v hlavním prac. poměru na VŠ 95 % 63 % 100% 100 % Název studijního oboru Národní hospodářství Počet předmětů Počet hodin za celé studium Počet hodin přednášek Podíl (%) počtu přednášek zabezpečovaných prof. a doc. 90 % 88 % 70 % 66 % Podíl na prof. a doc. v hlavním prac. poměru na VŠ 92 % 88 % 100 % 100 % Podíl OA na předn. v hlavním prac. poměru na VŠ 95 % 63 % 100 % 100 % Název studijního oboru Veřejná správa a regionální rozvoj Počet předmětů Počet hodin za celé studium Počet hodin přednášek Podíl (%) počtu přednášek zabezpečovaných prof. a doc. 90 % 88 % 86% 50% Podíl na prof. a doc. v hlavním prac. poměru na VŠ 92 % 88 % 86% 50% Podíl OA na předn. v hlavním prac. poměru na VŠ 95 % 63 % 100% 72% Předměty studijních oborů studijního programu Ekonomie a hospodářská správa se na Fakultě národohospodářské člení do těchto skupin: předměty celoškolně povinné, předměty fakultně povinné, předměty oborově povinné a předměty ostatní (jazykové předměty, celoškolně volitelné a oborově volitelné předměty).

15 4. STUDIJNÍ PLÁNY STUDIJNÍCH OBORŮ Zpracovány podle poznámky pod čarou č. 4 Požadovaných podkladů pro posuzování žádostí o akreditace studijních programů, akreditace jejich rozšíření a prodloužení platnosti akreditace. 4.1 Studijní plán studijního oboru Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management Požadavky na absolvování získat 180 kreditů v předepsané struktuře získat 2 zápočty z tělesné výchovy a sportu složit státní zkoušku ze studijního oboru obhájit bakalářskou práci Předepsaná struktura studijních povinností oboru Kredity Skupina studijních povinností 60 Celoškolně povinné předměty 18 Jazykové předměty 12 Celoškolně volně volitelné předměty Tělesná výchova a sport (2 zápočty) 90 Celoškolní studijní povinnosti celkem 30 Povinné předměty studijního programu 30 Studijní povinnosti studijního programu celkem 33 Oborově povinné předměty 21 Oborově volitelné předměty 3 Bakalářská práce 3 Státní zkouška ze studijního oboru 60 Studijní povinnosti studijního oboru celkem 180 Celkem Pozn.: 1 kredit odpovídá cca dvaceti šesti hodinám studijní zátěže průměrného studenta.

16 4.1.3 Celoškolní studijní povinnosti (90 kreditů) CELOŠKOLNĚ POVINNÉ PŘEDMĚTY (60 KREDITŮ) 4 A Ekonomická propedeutika 8 B Ekonomie I. 3 C Mezinárodní ekonomie 5 D Marketing a podniková politika 6 E Finanční účetnictví 3 F Finance podniku 6 G Matematika 6 H Statistika 5 I Finanční teorie, politika a instituce 5 J Právo 4 K Management 5 L Informatika Pozn.: skupina celoškolně povinných předmětů pokrývá (mimo jiné) znalosti v rozsahu společného základu (common body of knowledge) prestižního společenství Community of European Management Schools and International Companies JAZYKOVÉ PŘEDMĚTY (18 KREDITŮ) 3 Kurs prvního světového jazyka úroveň C 3 Kurs prvního světového jazyka úroveň D 3 Kurs prvního světového jazyka úroveň E 3 Kurs prvního světového jazyka úroveň F 3 Kurs druhého světového jazyka úroveň A 3 Kurs druhého světového jazyka úroveň B Pozn.: prvním světovým jazykem je pro studenta ten, z něhož skládal přijímací zkoušku. Není-li to jazyk anglický, musí si student angličtinu zvolit alespoň jako druhý jazyk CELOŠKOLNĚ VOLNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (12 KREDITŮ) Student si volí podle svého zájmu předměty, které jako volně volitelné nabízejí katedry všech fakult Vysoké školy ekonomické v Praze pro studenty bakalářského studia TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT (2 ZÁPOČTY) Studentovou povinností je absolvovat tělesnou výchovu v libovolné kombinaci nabízených semestrálních kursů, letních či zimních výcvikových kursů (oceněnou 2 zápočty).

17 4.1.4 Studijní povinnosti studijního programu (30 kreditů) POVINNÉ PŘEDMĚTY STUDIJNÍHO PROGRAMU (30 KREDITŮ) 5 5HP200 Úvod do hospodářské a sociální politiky 5 5RE200 Úvod do teorie státu, regionu a evropských institucí 5 5HD200 Hospodářské dějiny 5 5EN200 Vývoj ekonomického a sociologického myšlení 5 5ZP200 Ekonomika životního prostředí 5 4FI200 Úvod do filosofie a politické filosofie Pozn.: povinné předměty studijního programu Ekonomie a hospodářská správa jsou povinné ve všech studijních oborech, které má Fakulta národohospodářská v rámci tohoto studijního programu akreditovány Studijní povinnosti studijního oboru (60 kreditů) POVINNÉ PŘEDMĚTY STUDIJNÍHO OBORU (33 KREDITY) 9 5ZP201 Úvod do veřejné správy ŽP a řešení konfliktů 6 5ZP202 Úvod do environmentálního managementu 3 5ZP203 Mezinárodní otázky životního prostředí 6 5ZP301 Úvod do informatiky životního prostředí 2 5ZP302 Bakalářský diplomový seminář 3 5ZP303 Životní prostředí měst a regionů 4 5ZP35x Ekonomika životního prostředí v jazyce VOLITELNÉ PŘEDMĚTY STUDIJNÍHO OBORU (21 KREDIT) V rámci skupiny volitelných předmětů studijního oboru budou mít studenti možnost dotvářet svůj odborný profil absolvováním výběrových předmětů katedry životního prostředí a dalších kateder Fakulty národohospodářské STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (6 KREDITŮ) Studium v bakalářském studijním programu je zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška je komplexním prověřením znalostí v rozsahu studijního oboru. Skládá se z obhajoby bakalářské práce a ze státní zkoušky ze studovaného oboru.

18 4.1.6 Vzorový studijní plán studijního oboru Skupina studijních 1.semestr povinností A (6) G (5) J (5) K (5) Celoškolní L (5) Jaz. 1 C (3) Jaz. 2 A (3) 2. semestr 3. semestr 4. semestr 5. semestr 6. semestr B (8) C (3) D (5) H (5) I (5) Jaz. 1 D (3) Jaz. 2 B (3) E (5) F (3) Jaz. 1 E (3) Jaz. 1 F (3) Celkem kreditů 90 Povinné předměty studijního programu Studijní povinnosti studijního oboru Oborově volitelné předměty Celkem kreditů CV(6) CV(6) 15 (3x5) 15 (3x5) 30 5ZP201(9) 5ZP203(3) 5ZP202(6) OV(6) 5ZP303(3) 5ZP301(6) OV(6) OV(3) 5ZP302(2) 5ZP35x(4) SZZ (6=2x3) 39 OV(6) 21 32/5 32/5 35/6 33/6 24/6 24/6 180

19 4.2 Studijní plán studijního oboru Ekonomie Požadavky na absolvování získat 180 kreditů v předepsané struktuře získat 2 zápočty z tělesné výchovy a sportu složit státní zkoušku ze studijního oboru obhájit bakalářskou práci Předepsaná struktura studijních povinností oboru Kredity Skupina studijních povinností 60 Celoškolně povinné předměty 18 Jazykové předměty 12 Celoškolně volně volitelné předměty Tělesná výchova a sport (2 zápočty) 90 Celoškolní studijní povinnosti celkem 30 Povinné předměty studijního programu 30 Studijní povinnosti studijního programu celkem 32 Oborově povinné předměty 22 Oborově volitelné předměty 3 Bakalářská práce 3 Státní zkouška ze studijního oboru 60 Studijní povinnosti studijního oboru celkem 180 Celkem Pozn.: 1 kredit odpovídá cca dvaceti šesti hodinám studijní zátěže průměrného studenta Celoškolní studijní povinnosti (90 kreditů) CELOŠKOLNĚ POVINNÉ PŘEDMĚTY (60 KREDITŮ) 4 A Ekonomická propedeutika 8 B Ekonomie I. 3 C Mezinárodní ekonomie 5 D Marketing a podniková politika 6 E Finanční účetnictví 3 F Finance podniku 6 G Matematika 6 H Statistika 5 I Finanční teorie, politika a instituce 5 J Právo 4 K Management 5 L Informatika

20 Pozn.: skupina celoškolně povinných předmětů pokrývá (mimo jiné) znalosti v rozsahu společného základu (common body of knowledge) prestižního společenství Community of European Management Schools and International Companies JAZYKOVÉ PŘEDMĚTY (18 KREDITŮ) 3 Kurs prvního světového jazyka úroveň C 3 Kurs prvního světového jazyka úroveň D 3 Kurs prvního světového jazyka úroveň E 3 Kurs prvního světového jazyka úroveň F 3 Kurs druhého světového jazyka úroveň A 3 Kurs druhého světového jazyka úroveň B Pozn.: prvním světovým jazykem je pro studenta ten, z něhož skládal přijímací zkoušku. Není-li to jazyk anglický, musí si student angličtinu zvolit alespoň jako druhý jazyk CELOŠKOLNĚ VOLNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (12 KREDITŮ) Student si volí podle svého zájmu předměty, které jako volně volitelné nabízejí katedry všech fakult Vysoké školy ekonomické v Praze pro studenty bakalářského studia TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT (2 ZÁPOČTY) Studentovou povinností je absolvovat tělesnou výchovu v libovolné kombinaci nabízených semestrálních kursů, letních či zimních výcvikových kursů (oceněnou 2 zápočty) Studijní povinnosti studijního programu (30 kreditů) POVINNÉ PŘEDMĚTY STUDIJNÍHO PROGRAMU (30 KREDITŮ) 5 5HP200 Úvod do hospodářské a sociální politiky 5 5RE200 Úvod do teorie státu, regionu a evropských institucí 5 5HD200 Hospodářské dějiny 5 5EN200 Vývoj ekonomického a sociologického myšlení 5 5ZP200 Ekonomika životního prostředí 5 4FI200 Úvod do filosofie a politické filosofie Pozn.: povinné předměty studijního programu Ekonomie a hospodářská správa jsou povinné ve všech studijních oborech, které má Fakulta národohospodářská v rámci tohoto studijního programu akreditovány.

21 4.2.5 Studijní povinnosti studijního oboru (60 kreditů) POVINNÉ PŘEDMĚTY STUDIJNÍHO OBORU (32 KREDITY) 6 5EN301 Mezinárodní hospodářské a finanční vztahy 6 5EN302 Ekonomie veřejného sektoru 6 5EN303 Organizace trhů a odvětví a pracovní trhy 6 4EK211 Základy ekonometrie 6 4ST309 Úvod do finanční a pojistné matematiky 2 5EN304 Bakalářský seminář VOLITELNÉ PŘEDMĚTY STUDIJNÍHO OBORU (22 KREDITY) V rámci skupiny volitelných předmětů studijního oboru budou mít studenti možnost dotvářet svůj odborný profil absolvováním výběrových předmětů katedry ekonomie a dalších kateder Fakulty národohospodářské STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (6 KREDITŮ) Studium v bakalářském studijním programu je zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška je komplexním prověřením znalostí v rozsahu studijního oboru. Skládá se z obhajoby bakalářské práce a ze státní zkoušky ze studovaného oboru Vzorový studijní plán studijního oboru Skupina studijních povinností A (4) G (6) J (5) K (4) Celoškolní L (5) Jaz. 1 C (3) Jaz. 2 A (3) 1.semestr 2. semestr 3. semestr 4. semestr 5. semestr 6. semestr B (8) C (3) D (5) H (6) I (5) Jaz. 1 D (3) Jaz. 2 B (3) E (6) F (3) Jaz. 1 E (3) Jaz. 1 F (3) Celkem kreditů 90 Povinné předměty studijního programu Studijní povinnosti studijního oboru Oborově volitelné předměty Celkem kreditů CV(6) CV(6) 15 (3x5) 15 (3x5) 30 5EN301(6) 5EN302 (6) 4EK211 (6) OV (4) 5EN303 (6) 4ST309 (6) OV (4) OV (4) 5EN304 (2) SZZ (6=2x3) OV (6) OV (4) 30/5 33/5 33/6 34/6 26/5 24/

22 4.3 Studijní plán studijního oboru Národní hospodářství Požadavky na absolvování získat 180 kreditů v předepsané struktuře získat 2 zápočty z tělesné výchovy a sportu složit státní zkoušku ze studijního oboru obhájit bakalářskou práci Předepsaná struktura studijních povinností oboru Kredity Skupina studijních povinností 60 Celoškolně povinné předměty 18 Jazykové předměty 12 Celoškolně volně volitelné předměty Tělesná výchova a sport (2 zápočty) 90 Celoškolní studijní povinnosti celkem 30 Povinné předměty studijního programu 30 Studijní povinnosti studijního programu celkem 38 Oborově povinné předměty 16 Oborově volitelné předměty 3 Bakalářská práce 3 Státní zkouška ze studijního oboru 60 Studijní povinnosti studijního oboru celkem 180 Celkem Pozn.: 1 kredit odpovídá cca dvaceti šesti hodinám studijní zátěže průměrného studenta Celoškolní studijní povinnosti (90 kreditů) CELOŠKOLNĚ POVINNÉ PŘEDMĚTY (60 KREDITŮ) 4 A Ekonomická propedeutika 8 B Ekonomie I. 3 C Mezinárodní ekonomie 5 D Marketing a podniková politika 6 E Finanční účetnictví 3 F Finance podniku 6 G Matematika 6 H Statistika 5 I Finanční teorie, politika a instituce 5 J Právo 4 K Management 5 L Informatika

23 Pozn.: skupina celoškolně povinných předmětů pokrývá (mimo jiné) znalosti v rozsahu společného základu (common body of knowledge) prestižního společenství Community of European Management Schools and International Companies JAZYKOVÉ PŘEDMĚTY (18 KREDITŮ) 3 Kurs prvního světového jazyka úroveň C 3 Kurs prvního světového jazyka úroveň D 3 Kurs prvního světového jazyka úroveň E 3 Kurs prvního světového jazyka úroveň F 3 Kurs druhého světového jazyka úroveň A 3 Kurs druhého světového jazyka úroveň B Pozn.: prvním světovým jazykem je pro studenta ten, z něhož skládal přijímací zkoušku. Není-li to jazyk anglický, musí si student angličtinu zvolit alespoň jako druhý jazyk CELOŠKOLNĚ VOLNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (12 KREDITŮ) Student si volí podle svého zájmu předměty, které jako volně volitelné nabízejí katedry všech fakult Vysoké školy ekonomické v Praze pro studenty bakalářského studia TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT (2 ZÁPOČTY) Studentovou povinností je absolvovat tělesnou výchovu v libovolné kombinaci nabízených semestrálních kursů, letních či zimních výcvikových kursů (oceněnou 2 zápočty) Studijní povinnosti studijního programu (30 kreditů) POVINNÉ PŘEDMĚTY STUDIJNÍHO PROGRAMU (30 KREDITŮ) 5 5HP200 Úvod do hospodářské a sociální politiky 5 5RE200 Úvod do teorie státu, regionu a evropských institucí 5 5HD200 Hospodářské dějiny 5 5EN200 Vývoj ekonomického a sociologického myšlení 5 5ZP200 Ekonomika životního prostředí 5 4FI200 Úvod do filosofie a politické filosofie Pozn.: povinné předměty studijního programu Ekonomie a hospodářská správa jsou povinné ve všech studijních oborech, které má Fakulta národohospodářská v rámci tohoto studijního programu akreditovány.

24 4.3.5 Studijní povinnosti studijního oboru (60 kreditů) POVINNÉ PŘEDMĚTY STUDIJNÍHO OBORU (38 KREDITŮ) 6 5HP300 Hospodářská politika 6 5EN302 Ekonomie veřejného sektoru 6 5EN303 Organizace trhů a odvětví a pracovní trhy 6 5SP200 Sociální politika 6 5SP201 Sociální a zdravotní systém 6 5HP301 Politické ideologie 2 5HP310 Bakalářský seminář VOLITELNÉ PŘEDMĚTY STUDIJNÍHO OBORU (16 KREDITŮ) V rámci skupiny volitelných předmětů studijního oboru budou mít studenti možnost dotvářet svůj odborný profil absolvováním výběrových předmětů katedry hospodářské politiky a dalších kateder Fakulty národohospodářské STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (6 KREDITŮ) Studium v bakalářském studijním programu je zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška je komplexním prověřením znalostí v rozsahu studijního oboru. Skládá se z obhajoby bakalářské práce a ze státní zkoušky ze studovaného oboru Vzorový studijní plán studijního oboru Skupina studijních povinností A (4) G (6) J (5) K (4) Celoškolní L (5) Jaz. 1 C (3) Jaz. 2 A (3) 1.semestr 2. semestr 3. semestr 4. semestr 5. semestr 6. semestr B (8) C (3) D (5) H (6) I (5) Jaz. 1 D (3) Jaz. 2 B (3) E (6) F (3) Jaz. 1 E (3) Jaz. 1 F (3) Celkem kreditů 90 Povinné předměty studijního programu Studijní povinnosti studijního oboru Oborově volitelné předměty Celkem kreditů 5HP200 (5) 5RE200 (5) 5HD200 (5) 5ZP200 (5) 5EK200 (5) 5FI200 (5) 5SP200 (6) CV(6) CV(6) 5HP300 (6) 5HP301 (6) 5EN302 (6) 5EN303 (6) 5SP300 (6) SZZ (6=2x3) 5HP310 (2) OV (6) OV (6) OV(4) 16 30/5 33/5 27/4 30/5 32/6 28/6 180

25 4.4 Studijní plán studijního oboru Veřejná správa a regionální rozvoj Požadavky na absolvování získat 180 kreditů v předepsané struktuře získat 2 zápočty z tělesné výchovy a sportu složit státní zkoušku ze studijního oboru obhájit bakalářskou práci Předepsaná struktura studijních povinností oboru Kredity Skupina studijních povinností 60 Celoškolně povinné předměty 18 Jazykové předměty 12 Celoškolně volně volitelné předměty Tělesná výchova a sport (2 zápočty) 90 Celoškolní studijní povinnosti celkem 30 Povinné předměty studijního programu 30 Studijní povinnosti studijního programu celkem 38 Oborově povinné předměty 16 Oborově volitelné předměty 3 Bakalářská práce 3 Státní zkouška ze studijního oboru 60 Studijní povinnosti studijního oboru celkem 180 Celkem Pozn.: 1 kredit odpovídá cca dvaceti šesti hodinám studijní zátěže průměrného studenta Celoškolní studijní povinnosti (90 kreditů) CELOŠKOLNĚ POVINNÉ PŘEDMĚTY (60 KREDITŮ) 4 A Ekonomická propedeutika 8 B Ekonomie I. 3 C Mezinárodní ekonomie 5 D Marketing a podniková politika 6 E Finanční účetnictví 3 F Finance podniku 6 G Matematika 6 H Statistika 5 I Finanční teorie, politika a instituce 5 J Právo 4 K Management 5 L Informatika

26 Pozn.: skupina celoškolně povinných předmětů pokrývá (mimo jiné) znalosti v rozsahu společného základu (common body of knowledge) prestižního společenství Community of European Management Schools and International Companies JAZYKOVÉ PŘEDMĚTY (18 KREDITŮ) 3 Kurs prvního světového jazyka úroveň C 3 Kurs prvního světového jazyka úroveň D 3 Kurs prvního světového jazyka úroveň E 3 Kurs prvního světového jazyka úroveň F 3 Kurs druhého světového jazyka úroveň A 3 Kurs druhého světového jazyka úroveň B Pozn.: prvním světovým jazykem je pro studenta ten, z něhož skládal přijímací zkoušku. Není-li to jazyk anglický, musí si student angličtinu zvolit alespoň jako druhý jazyk CELOŠKOLNĚ VOLNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (12 KREDITŮ) Student si volí podle svého zájmu předměty, které jako volně volitelné nabízejí katedry všech fakult Vysoké školy ekonomické v Praze pro studenty bakalářského studia TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT (2 ZÁPOČTY) Studentovou povinností je absolvovat tělesnou výchovu v libovolné kombinaci nabízených semestrálních kursů, letních či zimních výcvikových kursů (oceněnou 2 zápočty) Studijní povinnosti studijního programu (30 kreditů) POVINNÉ PŘEDMĚTY STUDIJNÍHO PROGRAMU (30 KREDITŮ) 5 5HP200 Úvod do hospodářské a sociální politiky 5 5RE200 Úvod do teorie státu, regionu a evropských institucí 5 5HD200 Hospodářské dějiny 5 5EN200 Vývoj ekonomického a sociologického myšlení 5 5ZP200 Ekonomika životního prostředí 5 4FI200 Úvod do filosofie a politické filosofie Pozn.: povinné předměty studijního programu Ekonomie a hospodářská správa jsou povinné ve všech studijních oborech, které má Fakulta národohospodářská v rámci tohoto studijního programu akreditovány.

27 4.4.5 Studijní povinnosti studijního oboru (60 kreditů) POVINNÉ PŘEDMĚTY STUDIJNÍHO OBORU (38 KREDITŮ) 5 5RE201 Socioekonomická a správní geografie 5RE202 Základy správní vědy, správního práva a organizace veřejné 6 správy 5 5RE203 Ústavní právo a státověda 6 5RE204 Regionální a municipální ekonomie 6 5RE206 Územní plánování, využití a analýza území 5 5RE207 Sociologie veřejné správy, regionální sociologie 5RE305 Regionální politika, programování a projektování v 5 regionálním rozvoji EU a ČR VOLITELNÉ PŘEDMĚTY STUDIJNÍHO OBORU (16 KREDITŮ) V rámci skupiny volitelných předmětů studijního oboru budou mít studenti možnost dotvářet svůj odborný profil absolvováním výběrových předmětů katedry veřejné správy a regionálního rozvoje a dalších kateder Fakulty národohospodářské STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (6 KREDITŮ) Studium v bakalářském studijním programu je zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška je komplexním prověřením znalostí v rozsahu studijního oboru. Skládá se z obhajoby bakalářské práce a ze státní zkoušky ze studovaného oboru Vzorový studijní plán studijního oboru Skupina studijních povinností A (4) G (6) J (5) K (4) Celoškolní L (5) Jaz. 1 C (3) Jaz. 2 A (3) 1.semestr 2. semestr 3. semestr 4. semestr 5. semestr 6. semestr B (8) C (3) D (5) H (6) I (5) Jaz. 1 D (3) Jaz. 2 B (3) E (6) F (3) Jaz. 1 E (3) Jaz. 1 F (3) Celkem kreditů 90 Povinné předměty studijního programu Studijní povinnosti studijního oboru Oborově volitelné předměty Celkem kreditů (5)5HP200 (5)5RE200 (5)4FI200 (5)5HD200 (5)5EN200 (5)5ZP200 (5)5RE201 (6)5RE202 (6)5RE204 CV(6) (5)5RE203 (6)5RE206 (5)5RE207 CV(6) (5)5RE305 SZZ (6=2x3) (8) OV (8) OV 16 30/5 33/5 32/6 30/5 30/6 25/5 180

OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA

OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA Bakalářský obor Veřejná správa a regionální ekonomika 1 OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA Navazující hlavní specializace: Regionalistika a veřejná správa Garanti: doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.,

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Veřejná ekonomika a správa

Veřejná ekonomika a správa Studijní obor Veřejná ekonomika a správa Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Veřejná ekonomika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Standard studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání

Standard studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání Standard studijního Matematika se zaměřením na vzdělávání A. Specifika a obsah studijního : Typ bakalářský Oblast/oblasti vzdělávání Matematika/Učitelství 60 % /40 % 1 Základní tematické okruhy algebra

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Studijní program je těsně vázán na vědeckou činnost Katedry experimentální fyziky PřF UP či praxí Forma studia

Studijní program je těsně vázán na vědeckou činnost Katedry experimentální fyziky PřF UP či praxí Forma studia Standard studijního Didaktika fyziky A. Specifika a obsah studijního : Typ doktorský Oblast vzdělávání Fyzika/Učitelství 40 %/60 % Základní tematické okruhy Mechanika, termodynamika a kinetická teorie,

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR EKONOMICKÉ FAKULTY

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR EKONOMICKÉ FAKULTY DLOUHODOBÝ ZÁMĚR EKONOMICKÉ FAKULTY 2011-2014 0 OBSAH 1 Poslání Ekonomické fakulty... 1 2 Priority Ekonomické fakulty... 2 2.1 Vzdělávání a pedagogická činnost... 2 2.2 Výzkum a aplikace vědeckovýzkumných

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Žádost o akreditaci. Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství. Rizika ve výstavbě bakalářský

Žádost o akreditaci. Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství. Rizika ve výstavbě bakalářský fakulta studijní program studijní obory typ forma Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství Požární bezpečnost staveb Rizika ve výstavbě bakalářský prezenční Praha, listopad 2006

Více

Standard studijního programu Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Standard studijního programu Fyzika se zaměřením na vzdělávání Standard studijního Fyzika se zaměřením na vzdělávání A. Specifika a obsah studijního : Typ bakalářský Oblast/oblasti vzdělávání Fyzika/Učitelství 60% / 40% Základní tematické okruhy Mechanika, termodynamika

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2006/07 akademického

Více

Soulad studijního programu. Mezinárodní rozvojová studia. geografie B1301 Geografie 6702R004 Mezinárodní rozvojová studia

Soulad studijního programu. Mezinárodní rozvojová studia. geografie B1301 Geografie 6702R004 Mezinárodní rozvojová studia Standard studijního Mezinárodní rozvojová studia A. Specifika a obsah studijního : Typ Oblast/oblasti vzdělávání Základní tematické okruhy Kód Rozlišení Profil studijního Propojení studijního s tvůrčí

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Studijní program Foresight for Environment and Development. Geoinformatika

Studijní program Foresight for Environment and Development. Geoinformatika Standard studijního Foresight for Environment and Development A. Specifika a obsah studijního : Typ Oblast/oblasti vzdělávání Základní tematické okruhy Kód Rozlišení Profil studijního Propojení studijního

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ Cíl projektu Výchozí ukazatele /cílové ukazatele Plnění kontrolovatelných výstupů Změny v řešení Postup řešení: Hlavním cílem rozvojového projektu bylo zpracovat materiály k akreditaci

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní obor Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání bez ohledu na stabilitu

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_18_004. ZÁSADY pro aktualizaci studijních plánů pro akademický rok 2018/2019

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_18_004. ZÁSADY pro aktualizaci studijních plánů pro akademický rok 2018/2019 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydal: děkan Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 12. 3. 2018 VYHLÁŠKA ZÁSADY pro aktualizaci studijních plánů pro akademický rok 2018/2019

Více

Obsah Poslání Ekonomické fakulty Priority Ekonomické fakulty Vzdělávání a pedagogická činnost... 2

Obsah Poslání Ekonomické fakulty Priority Ekonomické fakulty Vzdělávání a pedagogická činnost... 2 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR EKONOMICKÉ FAKULTY 2015-2019 0 OBSAH Obsah... 1 Poslání Ekonomické fakulty... 1 Priority Ekonomické fakulty... 2 1 Vzdělávání a pedagogická činnost... 2 2 Výzkum a aplikace vědeckovýzkumných

Více

Standard studijního programu Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání

Standard studijního programu Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání Standard studijního Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání A. Specifika a obsah studijního : Typ bakalářský Oblast/oblasti vzdělávání Matematika/Učitelství 60 % /40 % 1 Základní tematické okruhy

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2009/10 Akademický

Více

Soulad studijního programu. Environmentální studia a udržitelný rozvoj

Soulad studijního programu. Environmentální studia a udržitelný rozvoj Standard studijního Environmentální studia a udržitelný rozvoj A. Specifika a obsah studijního : Typ Oblast/oblasti vzdělávání Základní tematické okruhy Kód Rozlišení Profil studijního Propojení studijního

Více

Soulad studijního programu. Bioanorganická chemie

Soulad studijního programu. Bioanorganická chemie Standard studijního Bioanorganická chemie A. Specifika a obsah studijního : Typ Oblast/oblasti vzdělávání Základní tematické okruhy Kód Rozlišení Profil studijního Propojení studijního s tvůrčí činností

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Studium: bakalářské studium (Bc., 3 roky) navazující magisterské studium (Ing., 2 roky) doktorské studium - lze pokračovat

Více

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS)

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) Koncepce studijního oboru TURVTS je navrhován jako jedinečný studijní obor ČZU v Praze. Podle analýzy a profilu studentů bude obor

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Standard studijního programu Informatika se zaměřením na vzdělávání

Standard studijního programu Informatika se zaměřením na vzdělávání Standard studijního Informatika se zaměřením na vzdělávání A. Specifika a obsah studijního : Typ bakalářský Oblast/oblasti vzdělávání Informatika/Učitelství 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy Diskrétní

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky. Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA

Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky. Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Obsah Renesance univerzity Profil ŠKODA AUTO Vysoké školy Studijní plány Shrnutí a závěry 1. Renesance

Více

Soulad studijního programu. Aplikovaná informatika

Soulad studijního programu. Aplikovaná informatika Standard studijního Aplikovaná informatika A. Specifika a obsah studijního : Typ Oblast/oblasti vzdělávání Základní tematické okruhy Kód Rozlišení Profil studijního Propojení studijního s tvůrčí činností

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Pedagogická příprava učitelů praktického vyučování

Pedagogická příprava učitelů praktického vyučování Pedagogická příprava učitelů praktického vyučování Beroun, 30.11. 1.12. 2017 Mgr. Tereza Halouzková NÚV Základní východiska Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku Studijní program Specializace

Více

Standard studijního programu Učitelství matematiky pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství matematiky pro střední školy Standard studijního Učitelství matematiky pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Matematika/Učitelství 60 % / 40 % 1 Základní tematické

Více

Soulad studijního programu. Ochrana a tvorba krajiny. Biologie, ekologie a životní prostředí

Soulad studijního programu. Ochrana a tvorba krajiny. Biologie, ekologie a životní prostředí Standard studijního Ochrana a tvorba krajiny A. Specifika a obsah studijního : Typ Oblast/oblasti vzdělávání Základní tematické okruhy Kód Rozlišení Profil studijního Propojení studijního s tvůrčí činností

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

Standard studijního programu Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy Standard studijního Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Matematika/Učitelství 60 % / 40 % 1 Základní

Více

Plán realizace strategického záměru Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci na rok 2019

Plán realizace strategického záměru Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci na rok 2019 Plán realizace strategického záměru Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci na rok 2019 Úvod Předkládaný Plán realizace strategického záměru Fakulty přírodovědně-humanitní

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Výpočetní a aplikovaná matematika

Výpočetní a aplikovaná matematika Magisterský studijní program: Výpočetní a aplikovaná matematika (garant: prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.) 8. února 2019 1/12 Specializace: Aplikovaná matematika Výpočetní metody a HPC 2/12 Charakteristika

Více

PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY MEZINÁRODNÍCH A

PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY MEZINÁRODNÍCH A PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA, O.P.S. ze dne 27. června 2017

Více

APLIKOVANÁ EKONOMICKÁ STUDIA

APLIKOVANÁ EKONOMICKÁ STUDIA Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT, studijní obor APLIKOVANÁ EKONOMICKÁ STUDIA dvouoborové bakalářské studium na Katedře aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Křížkovského

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Standard studijního programu Učitelství informatiky pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství informatiky pro střední školy Standard studijního Učitelství informatiky pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Informatika/Učitelství 60 % /40 % 1 Základní tematické

Více

Žádost o akreditaci. Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství. Ovládání rizika magisterský

Žádost o akreditaci. Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství. Ovládání rizika magisterský fakulta studijní program studijní obory typ forma Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství Integrální bezpečnost staveb Ovládání rizika magisterský prezenční Praha, říjen 2007

Více

Soulad studijního programu. Chemie

Soulad studijního programu. Chemie Standard studijního Chemie A. Specifika a obsah studijního : Typ Oblast vzdělávání Základní tematické okruhy Kód Rozlišení Profil studijního Propojení studijního s tvůrčí činností či praxí Forma studia

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity je založeno na koncepci strukturovaného studia (bakalářské programy navazující

Více

Aktualizace pro rok 2014

Aktualizace pro rok 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Hornicko-geologické fakulty VŠB TUO na období 2011-2015 Aktualizace pro rok 2014 Ostrava, 2014 ÚVOD

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

germanistiky Katedra Filozofická fakulta Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Filozofická fakulta UJEP

germanistiky Katedra Filozofická fakulta Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Filozofická fakulta UJEP Městské Filozofická fakulta UJEP www.ff.ujep.cz Katedra germanistiky FF UJEP Pasteurova 13 400 96 Ústí n./l. ul. České mláděže ul. Klíšská UJEP MHD Mánesovy Sady B. Smetany Mírové náměstí Hlavní Katedra

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty OU v Ostravě na rok 2016

Aktualizace dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty OU v Ostravě na rok 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Aktualizace dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty OU v Ostravě na rok 2016 Schváleno Akademickým senátem PdF OU dne 8. 2. 2016 Zpracoval: doc. Mgr.

Více

Úplné znění. vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, s vyznačením navrhovaných změn

Úplné znění. vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, s vyznačením navrhovaných změn Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, s vyznačením navrhovaných změn (Pracovní-nebude publikováno ve Sbírce zákonů) Vyhláška Ministerstva školství, mládeže

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

REALIZACE Strategického záměru

REALIZACE Strategického záměru REALIZACE Strategického záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2018 Realizaci Strategického záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP na

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Specializace Marketing a obchod

Specializace Marketing a obchod Specializace Marketing a obchod Studijní program Ekonomika a management Katedra podnikové ekonomiky a managementu Ideální start Vaší kariéry! Proč si vybrat specializaci Marketing a obchod? Můžete ji studovat

Více

Obsah Poslání Ekonomické fakulty Priority Ekonomické fakulty... 2

Obsah Poslání Ekonomické fakulty Priority Ekonomické fakulty... 2 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR EKONOMICKÉ FAKULTY 2015-2019 0 OBSAH Obsah... 1 Poslání Ekonomické fakulty... 1 Priority Ekonomické fakulty... 2 1 Vzdělávání a pedagogická činnost... 2 2 Výzkum a aplikace vědeckovýzkumných

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor: MANAGEMENT Specializace: SPORTOVNÍ MANAGEMENT garant specializace: doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D. SPECIALIZACE SPORTOVNÍ MANAGEMENT studijní program

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Transformační a rozvojový program na rok 2003 Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Program: 1) Program rozvoje bakalářských studijních

Více

Pravidla pro evidenci vyučovaných předmětů, studijních programů a oborů v informačním systému ČZU

Pravidla pro evidenci vyučovaných předmětů, studijních programů a oborů v informačním systému ČZU Pravidla pro evidenci vyučovaných předmětů, studijních programů a oborů v informačním systému ČZU Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice je platná pro součást škola České zemědělské univerzity v

Více

Studijní programy 2015 / 2016

Studijní programy 2015 / 2016 Studijní programy 2015 / 2016 Informace o fakultě Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS MENDELU) byla založena v roce 2008 jako pátá fakulta Mendelovy univerzity v Brně. Podnětem pro

Více

Strategický záměr rozvoje Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro funkčního období Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.

Strategický záměr rozvoje Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro funkčního období Ing. Ludvík Friebel, Ph.D. Strategický záměr rozvoje Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro funkčního období 2019 2023 Ing. Ludvík Friebel, Ph.D. Obsah 1. Aktuální situace... 3 1.1 Postavení Ekonomické

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2012/2013 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium 5 Finance

Více

Soulad studijního programu. Mezinárodní rozvojová studia. geografie B1301 Geografie 6702T004 Mezinárodní rozvojová studia

Soulad studijního programu. Mezinárodní rozvojová studia. geografie B1301 Geografie 6702T004 Mezinárodní rozvojová studia Standard studijního Mezinárodní rozvojová studia A. Specifika a obsah studijního : Typ Oblast/oblasti vzdělávání Základní tematické okruhy Kód Rozlišení Profil studijního Propojení studijního s tvůrčí

Více

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Organizace studia Pro organizaci studia a usnadnění studentských mobilit je na fakultě používán kreditní systém. Dává studentům možnost si do jisté míry individuálně řídit časový

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Podniková ekonomika a management (PEM) Bakalářský studijní program Ekonomika a management doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. Co potřebujeme pro úspěšnou profesní kariéru? Znalost konkrétního oboru, kde

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

KATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE

KATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE KATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Tel: (+420) 221 951 418 E-mail: demodept@natur.cuni.cz URL: KATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE Den otevřených dveří

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Standard studijního programu Chemie se zaměřením na vzdělávání

Standard studijního programu Chemie se zaměřením na vzdělávání Standard studijního Chemie se zaměřením na vzdělávání A. Specifika a obsah studijního : Typ bakalářský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy obecná chemie,

Více

Pro rok 2017 byly vedením stanoveny následující cíle:

Pro rok 2017 byly vedením stanoveny následující cíle: Pro rok 2017 byly vedením stanoveny následující cíle: Cíl 1: Aktualizace vnitřních předpisů dle novely vysokoškolského zákona Akce: revize vnitřních předpisů, zapracování požadavků dle novely vysokoškolského

Více

Standard studijního programu Didaktika chemie

Standard studijního programu Didaktika chemie Standard studijního Didaktika chemie A. Specifika a obsah studijního : Typ doktorský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 40 %/60 % Základní tematické okruhy obecná chemie, anorganická chemie,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

1. VZDĚLÁVACÍ POSLÁNÍ UNIVERZITY A PŘÍSTUP ORIENTOVANÝ NA STUDENTA. 1.4 Posílení efektivity a výzkumné činnosti v doktorských studijních programech

1. VZDĚLÁVACÍ POSLÁNÍ UNIVERZITY A PŘÍSTUP ORIENTOVANÝ NA STUDENTA. 1.4 Posílení efektivity a výzkumné činnosti v doktorských studijních programech AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2012 1. VZDĚLÁVACÍ POSLÁNÍ UNIVERZITY A PŘÍSTUP ORIENTOVANÝ NA STUDENTA 1.1 Profilace a diverzifikace studijních programů koordinaci přijímacích

Více

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy Standard studijního Učitelství chemie pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy

Více

Studijní obor doktorského studia Politologie (P0312D20548)

Studijní obor doktorského studia Politologie (P0312D20548) Studijní obor doktorského studia Politologie (P0312D20548) Doktorský studijní program politologie je nový studijní program UK, který slučuje dosavadní studijní doktorské programy akreditované na FSV UK

Více

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: )

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: ) Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 PP1 Výzkumné praktikum 0p + 3s Z p 5 PhDr. Jiří Vinopal,

Více

P 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

P 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ P 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe oboru dějiny umění či historie, pomocných věd historických,

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2015/2016 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 4 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE :

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : I. EKONOMICKÉ POSLÁNÍ OBORU ARTS-MANAGEMENT Management kultury ve smyslu využití ekonomického potenciálu kulturních statků v oblasti hmotné i živé kultury,

Více

B-IIa Studijní plán pro magisterský studijní program

B-IIa Studijní plán pro magisterský studijní program B-IIa Studijní plán pro magisterský studijní program Označení studijního plánu Číslo Název předmětu 1. Studijní plán pro prezenční formu studia Andragogika a management rozsah Povinné předměty Úvod do

Více