Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka"

Transkript

1 Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Model verze 17.2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Zelená linka pro zájemce o dotace: duben 2014

2 OSNOVA 1 ÚVOD Přístup ke konsolidaci 2 POPIS MODELU VODOHOSPODÁŘSKÝ MODEL ZELENÁ LOUKA KONSOLIDOVANÝ Struktura modelu 2.2 Vstupní data 3 ZPRACOVÁNÍ KONSOLIDOVANÉ FA/FEA List Zelená louka 3.3 List Modul priority List Investiční náklady běžné ceny 3.5 List IN bezne ceny 1, List Zdroje financování 3.7 List Výstup pro SFŽP 4 ZÁVĚR 12

3 1 ÚVOD 1.1 Přístup ke konsolidaci Do Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP ) prioritní osy 1 (dále jen PO1 ) může žadatel předložit v rámci vyhlášených výzev MŽP ČR pro předkládání projektů do OPŽP (dále jen Výzva ) pouze takový projekt, který splňuje podmínky dané Výzvy. Může však nastat situace, že žadatel/vlastník infrastruktury díky etapizaci projektu předloží do OPŽP (v jedné nebo více Výzvách) v rámci jedné tarifní oblasti (jednotná cena pro vodné a/nebo stočné) více projektů v rámci PO1, kterými realizuje výstavbu a/nebo rekonstrukci vodovodu a/nebo kanalizace/čov. Toto může být způsobeno tím, že příprava infrastrukturních projektů je jak finančně, tak časově velice náročná a proto žadatelé připravují své projekty v určitých časových etapách. Pro každý takto předložený projekt, je vždy zpracována finanční analýza projektu (dále jen FA/FEA ). Dle metodických dokumentů je hlavním účelem FA/FEA prokázání, resp. stanovení: finanční ziskovosti investice (projektu), výše příspěvku Společenství na projekt, finanční udržitelnosti projektu i celého vodohospodářského systému. Aby bylo možné správně vyhodnotit výše uvedené body za všechny etapy projektu, je nezbytné vytvořit konsolidovanou FA/FEA tam, kde v jedné tarifní oblasti (dále jen TO ) jeden žadatel předloží několik projektů (etap), které svým zaměřením odpovídají oblasti vodovodů nebo kanalizací. Tímto postupem budou stanoveny potřebné ukazatele také pro celou konsolidovanou FA/FEA, respektive celý konsolidovaný projekt, tzn. bude: posouzena finanční ziskovost konsolidovaného projektu, posouzen součet výše příspěvku Společenství stanovený dílčími FA/FEA k výši příspěvku Společenství stanoveným konsolidovanou FA/FEA, prokázána finanční udržitelnost konsolidovaného projektu i celého vodohospodářského systému a stanovena jednotná cena pro vodné/stočné pro všechny dílčí etapy v dané TO. Zpracování konsolidované FA/FEA je nutné při etapizaci projektu (tj. při splnění všech níže uvedených bodů): podaného jedním žadatelem dílčí etapy projektu jsou v jedné TO dílčí etapy projektu jsou v jedné podoblasti v PO1 (tzn. konsolidace probíhá pouze u etapizovaných projektů podaných v rámci podoblasti 1.1 nebo podoblasti 1.2) 1 1 pokud žadatel podá projekt, jehož předmětem bude výstavba kanalizace (1.1) a druhou etapou bude výstavba vodovodu (1.2) tyto projekty nebudou podléhat konsolidaci. V případě, že dílčí etapa ale bude spadat pod oblast 1.1 a 1.2 (tzn. půjde o výstavbu kanalizace i vodovodu) a další etapa bude buď 1.1 nebo 1.2 tyto projekty budou podléhat konsolidaci. 2

4 Tento manuál je doplňujícím metodickým materiálem ke stávajícímu manuálu pro VH model verze 17.1 ZL. Pokud není tedy v tomto manuálu uvedeno jinak, postupuje se dle klasického VH manuálu verze 17.1 ZL. 2 POPIS MODELU VODOHOSPODÁŘSKÝ MODEL ZELENÁ LOUKA KONSOLIDOVANÝ Vodohospodářský model (dále jen VH model ) zelená louka (dále jen ZL ) konsolidovaný je vytvořen v softwarovém prostředí MS Excel, jeho struktura i způsob vyplnění jsou tak srozumitelné všem uživatelům se základní znalosti softwarového balíku MS Office, verzí 2003, resp Struktura modelu Model je rozdělen na několik listů, jeho struktura je shodná s modely FA/FEA od verze modelu 11.2, pouze oproti klasickému modelu obsahuje navíc 18 listů zahrnující investiční náklady jednotlivých projektů. VH model - ZL konsolidovaný obsahuje následující listy: List Info List Zelená louka List Modul priority 1 List Grafy List Investiční náklady běžné ceny List Investiční náklady stálé ceny List Náklady a příjmy List Výpočet míry podpory List Zdroje financování List Výstup pro SFŽP List Ekonomická analýza List Výstupy do žádosti - CZK List Výstupy do žádosti - EUR List Makroekonomická data List IN-bezne ceny 1 List IN-bezne ceny 2 List IN-bezne ceny 3 List IN-bezne ceny 4 List IN-bezne ceny 5 List IN-bezne ceny 18 3

5 Listy obsahující investiční náklady jednotlivých projektů vstupujících do konsolidace jsou řazeny na konci, aby byla zachována koncepce modelu vzhledem k výpočtové provázanosti jeho částí. 2.2 Vstupní data Vstupní data pro konsolidovanou FA/FEA jsou data, která byla uvedena (zadána do odpovídajících dílčích modelů FA/FEA) v rámci zpracování FA/FEA k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace v příslušné výzvě do OPŽP ( dále jen RoPD ). Konsolidovaná FA/FEA je vždy zpracována na základě dat z jednotlivých FA/FEA předložených k RoPD. Při konsolidaci nedochází ke kombinaci FA/FEA předložených k Žádosti a k RoPD. V případě, že se žadatel v budoucnu rozhodne předložit další etapu projektu, bude již konsolidovaná FA/FEA znovu konsolidována s aktuální etapou projektu, a to do verze modelu/konsolidovaného modelu platného v době zpracování aktuální (poslední) etapy. Př. (pokud žadatel provedl konsolidaci předchozích etap projektu např. ze 13. výzvy a 39. výzvy do konsolidovaného modelu verze 16.2 a v rámci 53. výzvy předložil další etapu projektu, konsolidovaná FA/FEA verze 17.2 bude zpracována za všechny etapy. (z 13. výzvy, z 39. i z 53. výzvy) 4

6 3 ZPRACOVÁNÍ KONSOLIDOVANÉ FA/FEA Zpracovatel v rámci zpracování konsolidované FA/FEA vyplňuje následující listy: List Info List Zelená louka List Modul priority 1 List Zdroje financování List Výstup pro SFŽP List IN-bezne ceny 1 List IN-bezne ceny 2 List IN-bezne ceny 3 List IN-bezne ceny 18 Počet vyplněných listů IN-bezne ceny je dán počtem dílčích projektů ke konsolidaci. V modelu konsolidované FA/FEA je počítáno maximálně s 18-ti dílčími projekty. Součástí zpracování konsolidované FA/FEA je zpracování Zprávy ke konsolidované FA/FEA. Osnova zprávy je uvedena jako příloha 1 k tomuto manuálu. Ve zprávě ke konsolidované FA/FEA musí zpracovatel analýzy popsat zadané hodnoty vstupů včetně jejich způsobu stanovení či odkazů na zdroje těchto hodnot. 3.1 List Info Základní data, která musí zpracovatel analýzy na listu Info vyplnit, jsou souhrnné údaje o žadateli a jednotlivých dílčích projektech, ke kterým je konsolidovaný model zpracován. Na listu Info je dále potřeba vyplnit identifikační čísla jednotlivých projektů zahrnutých v příslušné konsolidaci, viz Obrázek č. 1. 5

7 Obrázek 1: List Info Doba realizace konsolidovaného projektu, tzn. položky Předpokládané datum zahájení realizace projektu [buňka I23] a Předpokládané datum ukončení realizace projektu [buňka I24] viz Obrázek č. 2 musí být převzaty z modelů dílčích FA/FEA (etap projektu). Zpracovatel analýzy vyplní do buňky [I23] datum zahájení první etapy konsolidovaného projektu a do buňky [I24] datum ukončení poslední etapy konsolidovaného projektu, resp. nejdřívější datum zahájení realizace projektu a nejpozdější datum ukončení poslední etapy projektu. Má žadatel nárok na vrácení DPH? [buňka I30] žadatel vyplní dle dílčích etap projektu. Pokud nastane situace, že v případě podání první etapy žadatel nebyl plátcem DPH a nyní plátcem je, uvede do buňky [I30] částečně, přičemž následně na listu IN-bezne ceny 1, u první etapy uvede do (sloupců U, W, Y) 0% nároku na vrácení. 2 2 více o plátcovství v manuálu VH-ZL

8 Obrázek 2: List Info harmonogram projektu List Info musí být podepsán a stvrzen žadatelem o dotaci z OPŽP a zpracovatelem konsolidovaného modelu. 3.2 List Zelená louka Jelikož se v případě etapizovaných projektů, které podléhají konsolidaci, jedná o jednu společnou TO, jsou data vkládána dle klasického manuálu pro VH projekty verze 17.1 ZL. V případě konsolidace projektů z 1. výzvy a následných výzev nelze provést konsolidaci pouze z dat na listu Zelená louka. Důvodem je, že v modelu FA/FEA z 1. výzvy neexistuje list Zelená louka. Veškeré vstupní hodnoty ke konsolidaci je tak třeba hledat na listu Modul priority 1. Druh provozování vodohospodářské infrastruktury odpovídá v konsolidované FA/FEA druhu provozu uvedeném v dílčích FA/FEA (etapách) projektu. viz Obrázek 3. Obrázek 3: List Zelená louka domů 7

9 Tabulka projekt Zpracovatel postupuje dle klasického manuálu pro VH projekty FA/FEA verze 17.1 ZL. Výjimku tvoří tyto buňky, v kterých zpracovatel uvede součet hodnot za jednotlivé etapy projektu: Počet připojených obyvatel [buňka E22] a [buňka G22] Jednorázový nebo nestandardní příjem projektu (tis. Kč/rok) [buňka E44] a [buňka G44] Délka sítě (km) [buňka E49] a [buňka G49] Fixní náklady (tis. Kč/rok) [buňka E53] Variabilní náklady (tis. Kč/rok) (Kč/m3) [buňka E54] a [buňka G54] o v případě, že nelze variabilní náklady definovat jako součet, musí být ve zprávě popsáno a zdůvodněno zadání variabilních nákladů (např. váženým průměrem) Úspěšnost výběru pohledávek (vodné/stočné) (%) [buňka E45] a [buňka G45] žadatel vyplní průměr z hodnot z jednotlivých etap projektu. Postupné uvádění projektu do provozu - vyplnění údajů v rámci položek je relevantní v takovém případě, kdy se předpokládá postupné uvádění části/í infrastruktury do provozu, před definovaným předpokládaným datem ukončení realizace projektu list Info [buňka I24]. V případě konsolidované FA/FEA bude vyplněno tak, aby jednotlivé položky byly nastaveny tak, aby odpovídaly uvedení etap do provozu. Je doporučeno v rámci přehlednosti a zjednodušení postupné uvádění projektu do provozu upravit na listu Modul priority 1 (dále jen MP1 ) v řádcích 64 nebo 68 (=počet připojených obyvatel na vodovod/kanalizaci projekt) přesně do let tak, jak je uvedeno v dílčích etapách projektu. Př. (v rámci I. etapy projektu se napojí celkem 300 obyvatel na kanalizaci a realizace tohoto dílčího projektu končí v roce Od roku 2013 a dále bude ve FA I. etapy na listu MP1 v řádku 68 počet obyvatel 300. V rámci II. etapy se napojí 500 obyvatel na kanalizaci a realizace končí v roce Ve FA II. etapy bude na MP1 v řádku 68 od roku 2015 a dále počet 500. V konsolidované FA je tedy nutné upravit počet obyvatel následovně: Obrázek 4: List Modul priority 1 postupné uvádění do provozu Tabulka zbytek systému Data budou vyplněna dle dat v modelu FA/FEA aktuální, poslední etapy projektu. 8

10 3.3 List Modul priority 1 Na listu Modul priority 1 je třeba zadat vývoj hodnot jednotlivých projektů, uvedených v dílčích FA/FEA, jejich kumulovaným součtem. Je třeba kontrola relevantních položek, které odpovídají jednotlivým etapám (změna prognóz oproti výpočtu v modelu FA/FEA). Zejména se jedná o tyto položky: Počet obyvatel připojených na vodovod/kanalizaci (ř. 64,68): úprava v jednotlivých letech v počtu připojených obyvatel projektem dle dílčích projektů kumulovaným součtem viz předchozí uvedený příklad a obr. č. 4 Žadatelem definovaná cena vodného/stočného (ř. 163,165): zadat dle poslední, aktuální etapy projektu Délka vodovodní distribuční sítě/kanalizačního sběrného systému projekt (ř. 249,257): úprava délky vodovodu/kanalizace v jednotlivých letech dle dílčích projektů kumulovaným součtem Hodnoty uživatelské prognózy provozních nákladů (ř. 290 a níže): upravit v jednotlivých letech dle hodnot dílčích projektů kumulovaným součtem; v případě variabilních nákladů tak, jak bylo zvoleno v kapitole výše (součet, vážený průměr, aj.). Jednorázový nebo nestandardní příjem projektu: upravit v jednotlivých letech dle hodnot dílčích projektů kumulovaným součtem. úprava dalších prognóz Data jsou vkládána dle klasického manuálu pro VH projekty verze 17.1 ZL. Veškeré změny nastavených hodnot nebo přednastavených prognóz ve světle žlutých buňkách musí být popsány ve zprávě ke konsolidované FA/FEA. 3.4 List Investiční náklady běžné ceny Na tomto listu se na rozdíl od klasického VH modelu verze 17.1 ZL nic nevyplňuje. Data na listu Investiční náklady běžné ceny jsou v modelu automaticky vypočtena a vychází z investičních nákladů jednotlivých projektů vstupujících do konsolidace. Investiční náklady jednotlivých etap projektů včetně odpovídající sazby daně z přidané hodnoty (dále jen DPH ), jsou do konsolidované FA/FEA převzaty v tzv. běžných cenách a ve stejné výši jako byly uvedeny ve FA/FEA v rámci předložené příslušné etapy projektu, tzn. sazby DPH odpovídají době zpracování dílčích FA/FEA. Žadatel tedy na listech IN-bezne ceny 1 až 18 řazených na konci konsolidované FA/FEA zadá výši DPH u jednotlivých projektů přesně tak, jak byla zadána v dílčí FA/FEA k RoPD a to bez ohledu na to, jaká sazba DPH je v současnosti platná. Sazba DPH na listu Investiční náklady běžné ceny není relevantní, je zohledněna na listech IN-bezne ceny 1 až 18. Tento postup byl zvolen z toho důvodu, aby bylo možné reálně poměřit výši přiděleného příspěvku Společenství jednotlivým FA/FEA projektu oproti výši příspěvku Společenství, 9

11 stanovenému v konsolidované FA/FEA (nedochází ke zkreslení výsledků z důvodu změny sazby DPH). Investiční náklady jednotlivých etap projektů jsou v běžných cenách uvedeny na samostatných listech včetně odpovídajících sazeb DPH, následně jsou tyto investiční náklady sečteny na listu Investiční náklady běžné ceny. viz Obrázek č.5 Obrázek 5: List Investiční náklady běžné ceny Celkové náklady projektu 3.5 List IN bezne ceny 1, V rámci tohoto/těchto listů zpracovatel vyplňuje investiční náklady příslušné etapy projektu uvedené v dílčí FA/FEA (Projekt 1, Projekt 2,, Projekt 18) v běžných cenách, které odpovídají cenové úrovni roku, kdy byly/budou jednotlivé náklady vynaloženy, tzn. že zpracovatel vyplňuje investiční náklady i sazby DPH přesně tak, jak jsou uvedeny v dílčích modelech FA/FEA. Listy IN bezne ceny 1,..18 jsou řazeny za listy, které obsahuje model FA/FEA Data jsou vkládána dle klasického manuálu pro VH projekty verze 17.1 ZL. 3.6 List Zdroje financování Vzhledem k tomu, že jednotlivé etapy projektu mohou být financovány zcela odlišným způsobem (vlastní zdroje, více než jeden úvěr, apod.), pro zjednodušení zadávání dofinancování projektu se veškeré zdroje na dofinancování konsolidovaného projektu uvažují z vlastních zdrojů žadatele a nepředpokládá se dofinancování projektu např. úvěrem od bankovního subjektu. Zpracovatel vyplní veškeré dofinancování projektu tak, že do buňky [H51] vloží hodnotu z buňky [H59] a dopočítá do buňky [I51] procento z celkových zdrojů, které připadá na způsobilé výdaje. Př. Výše celkových zdrojů je Kč. Tuto částku je nutné vložit jako hodnotu do buňky [H51]. V buňce [H45] svítí červeně kontrolní součet Kč kde je vyjádřeno, jaká částka z celkových zdrojů spadá na způsobilé výdaje. (Jedná se o 10% spolufinancování žadatele). Tuto částku z buňky [H49] je třeba jako hodnotu nakopírovat do buňky [I51] a doplnit vzorec: = ( /H51)%. 3.7 List Výstup pro SFŽP Na tomto listu jsou shromážděny hlavní výstupy z konsolidované FA/FEA. V rámci listu musí zpracovatel vyplnit pouze následující položky: viz Obrázek č.6 10

12 Obrázek 6: List Výstup pro SFŽP položky k vyplnění 11

13 4 ZÁVĚR V případě projektů, které budou předkládány do jednotlivých etap, bude postupováno následujícím způsobem. FA/FEA I. etapy k RoPD bude zpracována žadatelem dle zavedených pravidel OPŽP (tzn. aktualizace uzamčené FA/FEA k žádosti). FA/FEA II./ poslední etapy k RoPD bude zpracována žadatelem dle zavedených pravidel OPŽP. A dále bude zpracována konsolidovaná FA/FEA do jednoho modelu za obě/všechny etapy. Tato konsolidace bude provedena do aktuální verze modelu platného v době předložení II./poslední etapy projektu. Dle porovnání konsolidované FA/FEA a FA/FEA k RoPD 3 dílčích projektů bude stanovena výše podpory pro projekt II./poslední etapy jedním z níže uvedených způsobů: V případě přefinancování (tzn. součet dílčích dotací je vyšší než celková dotace z konsolidované FA/FEA) bude výsledná výše dotace do RoPD (FS, SFŽP) stanovena jako rozdíl výše dotace z konsolidované FA/FEA a výší dotací z dílčích projektů (vyjma II./poslední etapy).. Pokud bude konsolidovanou FA/FEA prokázáno nepřefinancování (tzn. součet dílčích dotací je nižší než celková dotace z konsolidované FA/FEA), obdrží projekt výši podpory tak, jak je uvedena v dílčí FA/FEA, tedy dle zavedených pravidel OPŽP. 3 V případě, že do RoPD byla stanovena dané etapě nižší dotace (např. z důvodů korekce, maximální výše dotace z registračního listu), bude uvažována tato hodnota výše dotace. 12

14 5 SEZNAM OBRÁZKŮ Obrázek 1: List Info... 6 Obrázek 2: List Info harmonogram projektu... 7 Obrázek 3: List Zelená louka domů... 7 Obrázek 4: List Modul priority 1 postupné uvádění do provozu... 8 Obrázek 5: List Investiční náklady běžné ceny Celkové náklady projektu Obrázek 6: List Výstup pro SFŽP položky k vyplnění PŘÍLOHY Příloha 1 Závazná osnova zprávy ke konsolidované FA/FEA Vodohospodářský model Historická data, Zelená louka 13

15 EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Zelená linka pro zájemce o dotace:

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání Zelená louka Výstavba environmentálního centra za účelem vzdělávání

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání Zelená louka Výstavba environmentálního centra za účelem vzdělávání Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání Zelená louka Výstavba environmentálního centra za účelem vzdělávání PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz,

Více

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY

MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY Verze I. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje

Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje II. etapa Financování projektu Horník18.1.2011 Organizační struktura projektu SVKMO VAS SVK Blansko SVK Třebíč SVK Žďár SVK Jihlava 1) Boskovice - Hrádkov, Vratíkov,

Více

Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu

Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu Obsah Výkaz výdajů: 1. Soupiska účetních dokladů 2. Členění dle kódu výdaje Žádost o platbu 1. Pokyny pro vyplnění výdajů v ŽoP Čerpání rozpočtu: 1. Předkládání

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu Program semináře Schválen lením žádosti projekt nekončí Hradec Králov lové 22.9.2010 Popis hlavních bloků administrace projektů Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a uzavření smlouvy

Více

Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti

Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti 15.12.2010 v Brně Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1 Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Martina Štefanová Odbor ochrany přírody a odpadů Státní

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Závěrečná monitorovací zpráva

Závěrečná monitorovací zpráva Závěrečná monitorovací zpráva Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Kraj Vysočina Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.b 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS) Akceptační

Více

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru O B E C L A Ž Á N K Y Okres BRNO - VENKOV PSČ 664 71 Lažánky č. 14 Váš dopis / ze dne Naše značka č.j. Vyřizuje Ing.Katolický Lažánky 24. 1. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky Obec Lažánky, jako zadavatel,

Více

Závěrečná monitorovací zpráva

Závěrečná monitorovací zpráva Závěrečná monitorovací zpráva Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Kraj Vysočina Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF) Akceptační

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 3: Finanční a ekonomická analýza infrastrukturních projektů projekty fondů EU 2007-2013 Základy teorie

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Pokyn pro vyplnění Výroční zprávy o projektu (Annual Project Report - APR) Programu švýcarsko-české spolupráce

Pokyn pro vyplnění Výroční zprávy o projektu (Annual Project Report - APR) Programu švýcarsko-české spolupráce PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 3 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro vyplnění Výroční zprávy o projektu (Annual Project Report - APR) Programu švýcarsko-české spolupráce Verze: 1.1.2013

Více

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního Rozvoj Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad 1 I. stupeň hodnocení a) hodnocení formálních náležitostí o žádost v tištěné podobě je předložena v požadovaném počtu vyhotovení, z nichž alespoň jedna

Více

Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Ing. Karel Jech Ved. odd. technické asistence a neinvestičních programů OSA

Více

Pokyn pro vyplnění Výroční zprávy o projektu (Annual Project Report - APR) Programu švýcarsko-české spolupráce

Pokyn pro vyplnění Výroční zprávy o projektu (Annual Project Report - APR) Programu švýcarsko-české spolupráce PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 3 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro vyplnění Výroční zprávy o projektu (Annual Project Report - APR) Programu švýcarsko-české spolupráce Verze: platná od

Více

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA)

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Číslo globálního

Více

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Ing. Jan Kříž ředitel odboru fondů EU Ministerstvo životního prostředí ČR Jan Kříž, 32 let, je ředitelem

Více

Seznam Vodohospodářského majetku. Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku.

Seznam Vodohospodářského majetku. Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku. Seznam Vodohospodářského majetku Příloha č. 1 Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku. Nájemné Příloha č. 2 Zde bude uvedena konkrétní hodnota nájemného pro příslušný

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 18. 3. 2009 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 8. 12. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1- Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Provozování vodohospodářské infrastruktury Ing. Petra Brandejsová, listopad

Více

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pardubice 27. 3. 2014 1 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Úvod...

Více

POKYN K VYPLNĚNÍ SOUPISKY ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Příloha č. 9 Příručky pro příjemce

POKYN K VYPLNĚNÍ SOUPISKY ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Příloha č. 9 Příručky pro příjemce POKYN K VYPLNĚNÍ SOUPISKY ÚČETNÍCH DOKLADŮ v2 8. června 2015 Podkladem pro správné vyplnění soupisky je účetnictví příjemce. Zařazení účetních dokladů do kapitol rozpočtu v rámci soupisky musí odpovídat

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

Pokyn pro vyplnění Závěrečné zprávy o projektu (Project Completion Report - PCR) Programu švýcarsko-české spolupráce

Pokyn pro vyplnění Závěrečné zprávy o projektu (Project Completion Report - PCR) Programu švýcarsko-české spolupráce PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 4 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro vyplnění Závěrečné zprávy o projektu (Project Completion Report - PCR) Programu švýcarsko-české spolupráce Verze: 27.3.2013

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

FINANCOVÁNÍ a PŘEDKL DOSTÍ O PLATBU. Obsah. Seznam zkratek. ŽoP. vní dokumenty rozhodné pro uvolňov. Implementační dokument

FINANCOVÁNÍ a PŘEDKL DOSTÍ O PLATBU. Obsah. Seznam zkratek. ŽoP. vní dokumenty rozhodné pro uvolňov. Implementační dokument Obsah FINANCOVÁNÍ a PŘEDKL EDKLÁDÁNÍ ŽÁDOST DOSTÍ O PLATBU Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Seznam zkratek Dokumenty

Více

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE - SUBJEKTU (REALIZÁTORA OPATŘENÍ, INVESTORA) 1. Název subjektu 2. IČO 3. OKEČ

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE - SUBJEKTU (REALIZÁTORA OPATŘENÍ, INVESTORA) 1. Název subjektu 2. IČO 3. OKEČ Reg.č. (vyplní SFŽP ČR) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY ZE SFŽP ČR Směrnice MŽP o poskytování a čerpání finančních prostředků ze SFŽP ČR pro investiční projekty realizované v rámci Fondu soudržnosti Státní

Více

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. - poskytnutí služby

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. - poskytnutí služby / Město Rokytnice v Orlických horách, nám. Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách Vyzývá k podání nabídky na "Poskytnutí revolvingového a dlouhodobého úvěru na průběžné financování a dofinancování

Více

Zkušenosti s koncesním řízením u projektů financovaných z OPŽP. VODA FÓRUM Praha 2012, 29.5.2012

Zkušenosti s koncesním řízením u projektů financovaných z OPŽP. VODA FÓRUM Praha 2012, 29.5.2012 Zkušenosti s koncesním řízením u projektů financovaných z OPŽP VODA FÓRUM Praha 2012, 29.5.2012 Úvod do prezentace Přednášející Ing. Antonín Raizl, Ernst & Young Ing. Veronika Jáglová, VRV Ing. Ivo Kokrment,

Více

MANUÁL K SOUTĚŽNÍMU FORMULÁŘI PRO POTŘEBY KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

MANUÁL K SOUTĚŽNÍMU FORMULÁŘI PRO POTŘEBY KONCESNÍHO ŘÍZENÍ MANUÁL K SOUTĚŽNÍMU FORMULÁŘI PRO POTŘEBY KONCESNÍHO ŘÍZENÍ verze 1.2 prosinec 2014 Státní fond životního prostředí ČR Kaplanova 1931 148 00 Praha 11 OBSAH MANUÁL K SOUTĚŽNÍMU FORMULÁŘI PRO POTŘEBY KONCESNÍHO

Více

METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ PŘÍLOHA Č. 10A PŘÍRUČKY PRO ŽADATELE

METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ PŘÍLOHA Č. 10A PŘÍRUČKY PRO ŽADATELE METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ v3 10. března 2015 Obsah 1 Obecný postup... 3 1.1 Působnost čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006... 3 1.2 Referenční období...

Více

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů Kontaktní osoba Eva Širůčková, Peter Safko Tel./Fax: 267 994 450, 267 994 475 / 272 936 597 Č. j.: SFZP 095204/2014 E-mail: eva.siruckova@sfzp.cz, peter.safko@sfzp.cz Číslo zakázky: 22/2014 Datum: Název

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Rámcové plnění vzdělávání Identifikace zadavatele: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP

Více

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Zřízení přístupu do Aplikace SDV K přístupu do Aplikace SDV se využívá dvou sad hesel. Pro jejich získání kontaktujte

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 VÝSTAVBA A OBNOVA INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD. za rok 2006. Závěrečný účet roku 2006 tabulka čerpání rozpočtu komentář přílohy

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD. za rok 2006. Závěrečný účet roku 2006 tabulka čerpání rozpočtu komentář přílohy ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD za rok 2006 Závěrečný účet roku 2006 tabulka čerpání rozpočtu komentář přílohy Vyvěšeno dne: 28.5.2007 Sejmuto dne: 12.6.2007 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané Buštěhradu

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o finanční pomoc z OP Zemědělství

Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o finanční pomoc z OP Zemědělství Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o finanční pomoc z OP Zemědělství A1-A Identifikace žadatele 2. Datum přijetí žádosti žadatel nevyplňuje 3. Hodina přijetí žadatel nevyplňuje 4. Celkový počet listů

Více

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Implementace projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí v ČR v období 2000-2006 Ing. Radka Bučilová ředitelka odboru fondů EU, MŽP Ministerstvo

Více

VODOVODY A KANALIZACE

VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Určeno pro: Zasedání Valné hromady svazku VAK dne 4. 4. 2014 Bod č. 8 Zásady svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla Představenstvo

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace Kontaktní osoba Jan Tůma, Peter Safko Tel./Fax: 267 994 288; 267 994 475 / 272 936 597 Č. j.: SFZP 097470/2015 E-mail: jan.tuma@sfzp.cz; peter.safko@sfzp.cz Číslo zakázky: 23/2015 Systémové číslo VZ na

Více

Uživatelská příručka IS KP14+ Pokyny pro vyplnění modulu CBA. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020

Uživatelská příručka IS KP14+ Pokyny pro vyplnění modulu CBA. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Uživatelská příručka IS KP14+ Pokyny pro vyplnění modulu CBA Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Platnost: od 22. 9. 2015 Verze 1.1 Obsah 1. Koncept aplikace CBA v MS2014+...

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pardubice 19. 3. 2015 1 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Úvod...

Více

Metodika pro kontrolu skutečného množství zpracovaných/separovaných odpadů ve vztahu k plánované kapacitě projektů podávaných v oblasti podpory 4.

Metodika pro kontrolu skutečného množství zpracovaných/separovaných odpadů ve vztahu k plánované kapacitě projektů podávaných v oblasti podpory 4. Metodika pro kontrolu skutečného množství zpracovaných/separovaných odpadů ve vztahu k plánované kapacitě projektů podávaných v oblasti podpory 4.1 OPŽP Následné sledování udržitelnosti projektů oblasti

Více

Žádost o poskytnutí podpory

Žádost o poskytnutí podpory Žádost o poskytnutí podpory z Žádost o poskytnutí podpory Operační program Životní prostředí, výzva č. 11. výzva OPŽP Název projektu Žadatel Zpracování digitálního povodňového plánu a doplnění sítě hlásných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Poskytnutí úvěru

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Poskytnutí úvěru ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

Sběrný dvůr v obci Bílá Třemešná

Sběrný dvůr v obci Bílá Třemešná PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Veřejná zakázka 1. Identifikační údaje zadavatele: Obec Bílá Třemešná se sídlem: Bílá Třemešná 315, 544 72 Bílá Třemešná IČ: 00277673 DIČ: CZ00277673 (není plátcem DPH) jejímž

Více

Podání žádostí. Postup podání žádosti OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI)

Podání žádostí. Postup podání žádosti OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) Postup vyplnění Registrační a Plné žádosti (v aplikaci eaccount) Ing. Karel Budka ředitel odboru konkurenceschopnosti Podání žádostí -- Elektronické podání žádostí

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Programové období 2007-2013 Programové období 2014-2020 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

Podmínky poskytnutí dotace

Podmínky poskytnutí dotace Příloha č.1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace Podmínky poskytnutí dotace vydané na základě 14, odst. 4, písm. g zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services Spolufinancování vodárenských projektů Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services HLAVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VOD. PROJEKTŮ Dotační titul Operační program Životní

Více

12. výzva Ministerstva životního prostředí

12. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_012 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_12. výzva PO4, SC 4.3, kolová 12. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

Více

OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4

OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 přehled výzev Michaela Kváčová Oddělení III Odbor ochrany přírody a odpadů Prioritní osa 4 - oblasti podpory V rámci prioritní osy 4 jsou realizovány následující oblasti podpory:

Více

Název materiálu: 2. Čistá Jizera financování, informace o přípravě

Název materiálu: 2. Čistá Jizera financování, informace o přípravě Podklady na zasedání ZM dne: 26. února Název materiálu: 2. Čistá Jizera financování, informace o přípravě Předkládá: Ing. Hejduk, PhDr. Maierová Vypracoval: Ing. Hejduk Zúčastní se projednávání v ZM: Ing.

Více

Konsolidovaná verze Směrnice MŽP č. 6/2014 ve znění dodatku č. 1

Konsolidovaná verze Směrnice MŽP č. 6/2014 ve znění dodatku č. 1 V Praze 29. září 2014 Č.j.: 2054/M/14 34836/ENV/14 Konsolidovaná verze Směrnice MŽP č. 6/2014 ve znění dodatku č. 1 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa

s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ( Zákon ) 1. ZÁKLADNÍ

Více

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY pro Operační program Životní prostředí 2014 2020 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR wwww.opzp.cz

Více

V metodice by měly být zahrnuty všechny režijní výdaje, které si nárokujete alikvotně, tedy např.:

V metodice by měly být zahrnuty všechny režijní výdaje, které si nárokujete alikvotně, tedy např.: Vážení příjemci, přestože většina projektů již běží naplno a samotné vykazování nákladů k proplacení v rámci předkládaných finančních zpráv je na mnohem lepší úrovni, existují stále nedostatky v oblasti

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/ 1.1.01/01.0025 Název projektu

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX019W07C* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 150041/2013 Sp. zn.: KŘ/28375/2013/Chol 091.1.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eva Cholevová Odbor. Odbor

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Praha 1 1 Daňové identifikační číslo CZ267191 2 Identifikační číslo 267191 Daňové přiznání 1) řádné otisk podacího

Více

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny)

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) T6: Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) Co lekce nabízí? Školení je určeno všem uživatelům, kteří chtějí zvládnout standardní úroveň práce s MS Excel. Naučíte se profesionálně vytvářet,

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

Konsolidovaná verze směrnice MŽP č. 12/2012 ve znění dodatku č. 2

Konsolidovaná verze směrnice MŽP č. 12/2012 ve znění dodatku č. 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 24. června 2013 Č.j.: 4469/M/12 72511/ENV/12 Konsolidovaná verze směrnice MŽP č. 12/2012 ve znění dodatku č. 2 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Finanční odbor předkládá radě města k projednání V Dačicích: 30. 11. 2012 Vypracovala: Ing. Lea Andrejsová Návrh rozpočtového u města Dačic na období r. 2014

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS 2 JIHOVÝCHOD. Osnova studie proveditelnosti ROP NUTS 2 Jihovýchod

OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS 2 JIHOVÝCHOD. Osnova studie proveditelnosti ROP NUTS 2 Jihovýchod OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS 2 JIHOVÝCHOD Kopie elektronická Datum: 12. 12. 2007 Č. verze: 1.1 Strana 1 / 12 Stručný návod pro zpracování STUDIE PROVEDITELNOSTI si

Více

Veřejná prezentace 15.9. Strategické priority města Rekonstrukce komunikací Rozpočet Místní koeficient daně z nemovitosti Velký třesk Diskuze

Veřejná prezentace 15.9. Strategické priority města Rekonstrukce komunikací Rozpočet Místní koeficient daně z nemovitosti Velký třesk Diskuze Veřejná prezentace 15.9. Strategické priority města Rekonstrukce komunikací Rozpočet Místní koeficient daně z nemovitosti Velký třesk Diskuze Strategické priority Priorita ČOV, vodovody, kanalizace Pozemky

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

ÚČETNÍ KONSOLIDACE STÁTU

ÚČETNÍ KONSOLIDACE STÁTU MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR 54 STÁTNÍ POKLADNA, CONTROLLING A ÚČETNICTVÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU ÚČETNÍ KONSOLIDACE STÁTU metodická pomůcka určená dobrovolným svazkům obcí pro vyplnění seznamu

Více

Obec Braníškov, IČ: 00362832, Braníškov Č. 41, 664 71, akr. Brno-venkov. Finanční vypořádání obce Braníškov za rok 2012. V Braníškově dne 08.01.

Obec Braníškov, IČ: 00362832, Braníškov Č. 41, 664 71, akr. Brno-venkov. Finanční vypořádání obce Braníškov za rok 2012. V Braníškově dne 08.01. Obec Braníškov, IČ: 00362832, Braníškov Č. 41, 664 71, akr. Brno-venkov Finanční vypořádání obce Braníškov za rok 2012 V Braníškově dne 08.01.2013 Komentář k hospodaření obce: Výsledek hospodaření obce

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více