Výroční zpráva společnosti Helpion, o. p. s. za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva společnosti Helpion, o. p. s. za rok 2013"

Transkript

1 1 Výroční zpráva společnosti Helpion, o. p. s. za rok 2013 Základní údaje o společnosti.2 Činnosti společnosti uskutečňované v rámci obecně prospěšných služeb v roce 2013 a jejich zhodnocení 3 Doplňkové činnosti společnosti v roce 2013 a jejich zhodnocení..7 Lidské zdroje.7 Změny ve složení správní a dozorčí rady, změny zakládací smlouvy...8 Hospodaření.9

2 2 I. Základní údaje o společnosti Název: Helpion, o. p. s. Právní status: obecně prospěšná společnost IČ: Datum založení: Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl O, vložka 207, ke dni Sídlo: Poláčkovo náměstí 85, Rychnov nad Kněžnou Bankovní spojení: / ČSOB, / KB Správní rada společnosti (ke dni vyhotovení výroční zprávy): Simona Kalousová předsedkyně správní rady, Jan Panocha, Jaroslav Vrána členové Dozorčí rada společnosti (ke dni vyhotovení výroční zprávy): Pavla Mňuková předsedkyně dozorčí rady, David Mazák, Jana Padriánová - členové Ředitel společnosti: Hana Bláhová Zakladatelé společnosti: Simona Vavřínová, Zuzana Skřičková, Hana Bláhová Poslání společnosti dle zakládací smlouvy: Poskytování pomoci a podpory osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením a nabídka doplňkových a navazujících služeb ke službám sociální prevence. Obecně prospěšné služby dle zakládací smlouvy: 1. Realizace programů podporujících návrat znevýhodněných osob na trh práce 2. Poskytování sociálního bydlení osobám a domácnostem ohroženým chudobou, které se nacházejí v bytové nouzi 3. Identifikace a realizace projektů v souladu s principy sociální ekonomiky

3 3 II. Činnosti společnosti uskutečňované v rámci obecně prospěšných služeb v roce 2013 a jejich zhodnocení Zajištění výkonu veřejné služby Činnost byla vykonávána na základě Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby uzavřené dne mezi Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou v Hradci Králové a společností Helpion, o. p. s. Veřejná služba byla vykonávána formou úklidu a údržby veřejných prostranství města a zajišťováním provozu a úklidu veřejného WC. Veřejná služba byla vykonávána pouze část roku, neboť po rozhodnutí Ústavního soudu ze dne přestala být veřejná služba úřadem práce postupně ukládána. Někteří klienti však o výkon této aktivity ÚP sami žádali a vykonávali ji z vlastní iniciativy až do června Během roku 2013 vykonávalo v Helpionu veřejnou službu celkem 11 uchazečů o zaměstnání. 7 z nich u nás následně nalezlo zaměstnání v pracovním poměru v rámci jiného projektu. Uvedená činnost spadala pod projekt společnosti realizovaný pod názvem Pracovní resocializační program pro osoby sociálně vyloučené. Veřejně prospěšné práce Zaměstnávání v rámci tohoto nástroje aktivní politiky zaměstnanosti bylo vykonáváno na základě dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, uzavřených s Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou v Hradci Králové. Uchazeči byli na veřejně prospěšná pracovní místa umísťováni na základě doporučení úřadu práce. Během svého pracovního poměru vykonávali pomocné a úklidové práce v provozech společnosti, úklid veřejných prostranství města, zajišťovali provoz a úklid veřejného WC. V průběhu roku 2013 bylo na vytvořených pracovních místech zaměstnáno celkem 17 uchazečů o zaměstnání doporučených úřadem práce. Mzdy klientů umístěných na vytvořená pracovní místa včetně odvodů zaměstnavatele byly z převážné části refundovány úřadem práce, z vlastních prostředků jsme na mzdy těchto klientů dopláceli celkem cca Kč. Činnost byla částečně financována také z dotace ve výši ,- Kč poskytnuté Královéhradeckým krajem a z dotace ve výši ,- Kč poskytnuté Městem Rychnov nad Kněžnou na projekt Pracovní resocializační program pro osoby sociálně vyloučené. Zajištění výkonu obecně prospěšných prací Činnost probíhala na základě spolupráce s Probační a mediační službou ČR, střediskem Rychnov nad Kněžnou a spočívala v zajištění možnosti vykonat soudem uložený alternativní trest obecně prospěšných prací odsouzeným klientům PMS.

4 4 Výkon trestu obecně prospěšných prací byl v důsledku amnestie prezidenta republiky z všem našim klientům zrušen. V průběhu roku byl potom soudem uložen výkon tohoto trestu ve společnosti Helpion, o. p. s. celkem třem novým odsouzeným, z nichž jeden klient trest vykonal, jeden nastoupí v roce 2014 a jeden klient k výkonu trestu nenastoupil. Uvedená činnost byla součástí projektu společnosti nazvaného Pracovní resocializační program pro osoby sociálně vyloučené. Projekt Zaměstnávání na Rokytnicku Dne zahájila společnost Helpion, o. p. s. realizaci projektu Zaměstnávání na Rokytnicku, financovaného Evropským sociálním fondem z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR, registrační číslo projektu CZ.1.04/2.1.01/ Doba trvání projektu byla 2 roky, ukončen byl k Na projekt byla poskytnuta dotace v celkové výši 5, ,90 Kč. V rámci projektu bylo vytvořeno 10 pracovních míst (8 pro muže a 2 pro ženy) pro dlouhodobě nezaměstnané občany především z horských obcí regionu, obsahem jejich pracovní činnosti byla bezplatná pomoc osobám, které si nejsou schopny zajistit fyzicky náročné činnosti spojené s bydlením (např. štípání dřeva, skládání uhlí, sečení a úklid zahrad, úklid sněhu, ). Na vytvořených pracovních místech se během projektu vystřídalo celkem 15 klientů, realizováno bylo celkem 186 zakázek. Za účelem zvýšení šancí uplatnit se na volném trhu práce a posílení dalších svých kompetencí a dovedností absolvovali zaměstnanci projektu vzdělávací kurzy Hospodaření, finance a dluhy, Instituce a úřady, Sociální, právní, psychologická a jiná odborná pomoc a Práce a vzdělávání. Účastníkům projektu bylo dále nabízeno bezplatné odborné sociální a právní poradenství zaměřené na řešení jejich konkrétních problémů a potřeb. V období roku 2013 byly všechny aktivity projektu realizovány dle schváleného harmonogramu. Ve stanovených termínech byly podávány monitorovací zprávy, které byly poskytovatelem dotace schváleny, včetně monitorovací zprávy závěrečné a finančního vypořádání dotace. Projekt Cílem je zaměstnání Projekt Cílem je zaměstnání reg. č. CZ.1.04/2.1.01/ je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Doba trvání projektu je 21 měsíců, projekt byl zahájen a předpokládané ukončení je stanoveno na Maximální částka dotace činí 5, Kč. Společnost Helpion, o. p. s. tímto projektem reaguje na potřeby cílové skupiny uchazečů o zaměstnání vedených v evidenci úřadu práce déle než 5 měsíců s trvalým bydlištěm nebo místem pobytu v regionu obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou, kteří

5 5 potřebují zvláštní pomoc, neboť se přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech nebo v nich žijí, jsou ze sociokulturně znevýhodněného prostředí apod., a u nichž se důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti výrazně projevují v dalších oblastech života (např. ztráta pracovních návyků, neschopnost udržet si odpovídající bydlení, ohrožení socioekonomickým vyloučením). Nejvýraznější potřebou, kterou jsme při spolupráci s touto cílovou skupinou identifikovali a kterou tito lidé sami často zmiňují, je potřeba získat zaměstnání a v souvislosti s tím také potřeba získat kompetence nutné k nalezení zaměstnání na trhu práce a setrvání v něm. Za účelem pomoci osobám z cílové skupiny v řešení těchto jejich potřeb jsou v průběhu projektu realizovány následující aktivity. Motivačně - edukační workshop Job klub: Směřuje ke zvýšení orientace účastníků v požadavcích trhu práce, pracuje s teorií i praktickými nácviky a svou intenzitou a rozsahem umožňuje dobrou možnost osvojení a zapamatování. Aktivizace a nácvik v rukodělné dílně: Praktická příprava na vstup do pracovního poměru a setrvání v něm, v rámci aktivity probíhají s klienty aktivizační a motivační činnosti, které vedou k získání nebo obnovení pracovních návyků a dovedností, a nácvik konkrétních pracovních činností a postupů. Vytvoření a nabídka 12 nových pracovních míst: Pro klienty, kteří absolvovali obě předchozí aktivity a byli vybráni, jsou vytvořena pracovní místa v rukodělné dílně, kde vyrábějí dekorativní a užitné předměty a postupně se učí různé techniky. Rukodělná dílna navazuje na jednu z forem zaměstnávání, kterou společnost Helpion v nedávné minulosti již v menším rozsahu nabízela v rámci projektu Pracovat můžu, ale kde. 6 z těchto pracovních míst bude existovat po dobu 18 měsíců (od 4. měsíce realizace projektu, tj. od května 2013, do konce projektu), dalších 6 míst bude existovat po dobu 16 měsíců (od 6. měsíce, tj. od července 2013, do konce projektu). Dílna se v průběhu projektu rozčlenila na dvě části, z nichž jedna vyrábí jednodušší výrobky a připravuje polotovary pro druhou část dílny, kde se vyrábějí náročnějšími technikami složitější výrobky. Pokud v průběhu projektu některý z klientů pracovní poměr ukončí, je na jeho místo přijat nový. Všichni klienti jsou zaměstnáni na pracovní úvazek 1,0, výše jejich hrubé mzdy činí ,- Kč. Výstupy všech aktivit projektu budou pro osoby z cílové skupiny, které jednotlivé aktivity absolvují, použitelné i po skončení projektu a povedou ke zvýšení jejich kompetencí získat a udržet si zaměstnání na volném trhu práce. Do konce roku 2013 bylo v rámci projektu podpořeno celkem 28 klientů, z toho 16 klientů bylo vybráno do pracovního poměru a získali zaměstnání v rukodělné dílně. 12 osob svou účast v projektu předčasně ukončilo. Program Dostupné bydlení Program Dostupné bydlení je pilotní projekt, který společnost Helpion, o. p. s. začala realizovat v listopadu 2013.

6 6 Programem Dostupné bydlení se rozumí proces, kdy se účastník programu za podpory pracovníků Helpionu postupně učí dovednostem potřebným pro získání a udržení si vhodného bydlení a zároveň prochází vícestupňovým systémem bydlení prostupným oběma směry. Program je částečně inspirován z již v ČR existující koncepce prostupného bydlení. Z této koncepce je využit systém několikastupňového bydlení prostupného oběma směry. Rozdílná je však cílová skupina, výchozí problém, který se řeší, a odlišný je i předpokládaný sociální impakt. Problém, který chceme nabídkou programu řešit: V regionu ORP Rychnov nad Kněžnou, potažmo na území Královéhradeckého kraje, se nacházejí osoby bez přístřeší jednotlivci, páry i rodiny, které opakovaně střídají různé provizorní formy bydlení včetně pobytových sociálních služeb, případně mezitím nějaký čas tráví na ulici. Tento způsob života ve většině případů nevede k jejich sociálnímu začlenění, zejména ne k dosažení kompetencí potřebných pro získání a udržení si vhodného bydlení. Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší - jednotlivci, páry i rodiny, jejichž způsob života se projevuje rotováním mezi různými provizorními formami bydlení a pobytem na ulici, mají trvalý pobyt v Rychnově nad Kněžnou nebo v okrese RK; v případě volné kapacity programu mohou mít trvalý pobyt i jinde na území Královéhradeckého kraje (pokud se jedná o pár či rodinu, musí tuto podmínku splňovat alespoň jeden dospělý) a jsou motivováni svou situaci řešit. V úvodní fázi projektu pracujeme pouze s klienty, kteří splňují výše uvedené charakteristiky cílové skupiny + žijí přímo v Rychnově nad Kněžnou. Konkrétní podmínky, práva a povinnosti účastníků a realizátora jsou upraveny kontraktem o účasti v programu a dohodou o účasti v jednotlivých stupních programu. Kontrakt se uzavírá při vstupu do programu, dohody vždy při vstupu do konkrétního stupně programu. Pro každý stupeň je vytvořen bodovací systém, který slouží k hodnocení toho, do jaké míry si klient osvojil kompetence potřebné pro získání a udržení si vhodného bydlení. Je základem pro vstup do programu a postup oběma směry. Body se přidělují každý měsíc, mohou se přičítat i odečítat. Při dosažení stanoveného počtu bodů a současném splnění konkrétních podmínek postupuje klient do dalšího stupně programu. Do konce roku 2013 vstoupili do programu Dostupné bydlení 3 jednotlivci a 2 rodiny. Z toho jednomu klientovi byla účast v programu ukončena, neboť dosáhl stavu 0 bodů. Bydlení je dostupné také z finančního hlediska, při stanovení výše plateb za ubytování je brána v potaz nepříznivá sociální situace klientů.

7 7 III. Doplňkové činnosti společnosti v roce 2013 a jejich zhodnocení Provozovna obchodu a sběrny zakázek Na základě živnostenského oprávnění ze dne vykonává společnost Helpion, o. p. s. doplňkovou podnikatelskou činnost předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činností: zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím. Konkrétně se jedná o sběrnu zakázek pro čistírnu oděvů, opravnu obuvi a čistírnu peří a dále o prodejnu darovaného, většinou použitého zboží a výrobků klientů projektů. Provozovna se nachází na adrese Poláčkovo náměstí 85, Rychnov nad Kněžnou (IČP: ). Ubytovna Dne zahájila společnost Helpion, o. p. s. podnikatelskou činnost ubytovací služby. Ubytovna se nachází v objektu bývalých kasáren, které jsme si k tomuto účelu pronajali nejprve na dobu jednoho roku, poté nám byla nájemní smlouva prodloužena do konce roku 2013 a následně do konce roku Kapacita ubytovny je 193 lůžek, pokoje jsou 2 5 lůžkové. Průměrná obložnost za rok 2013 byla 24%. Adresa ubytovny: Jiráskova 3, Rychnov nad Kněžnou (IČP: ). Hospodářský výsledek doplňkových činností za rok 2013 byl zisk ve výši ,- Kč (po zdanění). IV. Lidské zdroje K pracovali ve společnosti tito zaměstnanci: Členové realizačního týmu projektu Cílem je zaměstnání: Manažerka projektu: Mgr. Hana Bláhová (úv. 0,75) Vedoucí dílny 1: Karel Vavřín (úv. 1,0) Vedoucí dílny 2: Bc. Pavla Mňuková (úv. 1,0) Lektorka: Mgr. Hana Bláhová (DPP celkem 500 hodin, z toho pro rok hodin) Ubytovna: Vedoucí ubytovny: Simona Kalousová (úv. 0,75)

8 8 V. Změny ve složení správní a dozorčí rady, změny zakládací smlouvy V průběhu roku 2013 došlo k následujícím personálním změnám ve správní radě a v dozorčí radě společnosti: Obsazení správní rady Předseda: Veronika Zapletalová (zánik funkce ), Simona Kalousová (vznik funkce ) Členové: Veronika Zapletalová (zánik členství ) Simona Kalousová (vznik členství ) Obsazení dozorčí rady Členové: Mária Moravcová (zánik členství ), Lenka Červená (vznik členství , zánik členství ), Jana Padriánová (vznik členství ) Změny zakládací smlouvy Ke dni došlo k úpravám zakládací smlouvy tak, aby její znění bylo v souladu s platným zněním zákona o obecně prospěšných společnostech. Dne byly provedeny tyto změny v zakládací smlouvě: Čl. III. - Poslání společnosti Posláním společnosti je poskytování pomoci a podpory osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením a nabídka doplňkových a navazujících služeb ke službám sociální prevence. Čl. IV. - Obecně prospěšné služby Společnost bude poskytovat tyto obecně prospěšné služby: a) realizace programů podporujících návrat znevýhodněných osob na trh práce, b) poskytování sociálního bydlení osobám a domácnostem ohroženým chudobou, které se nacházejí v bytové nouzi, c) identifikace a realizace projektů v souladu s těmito principy sociální ekonomiky: obecně prospěšný cíl participace, demokratické rozhodování a sociální kapitál specifické financování a použití zisku místní rozměr. Správní rada je oprávněna po předchozím souhlasu zakladatelů rozhodnout o rozšíření poskytovaných služeb v souladu s posláním společnosti, stejně tak je oprávněna rozhodnout o zrušení služby. Čl. V. - Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb Služby společnosti jsou poskytovány osobám znevýhodněným na trhu práce, osobám v bytové nouzi ohroženým chudobou, provozovatelům služeb sociální prevence a jejich uživatelům. Správní rada je oprávněna svým rozhodnutím upravit okruh příjemců služeb. Služby společnosti mohou být na základě rozhodnutí správní rady poskytovány za úplatu, součástí rozhodnutí je veřejně přístupný ceník. Společnost bude usilovat pro svou činnost získávat dotace, granty, dary a zajistit tak dostupnost služeb pro příjemce služeb. Společnost bude obecně prospěšné služby realizovat v pořadí na její aktivity vznášených požadavků až do vyčerpání své kapacity.

9 9 VI. Hospodaření

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23 Zpráva nezávislého auditora

24 24

25 25

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra Závěrečná zpráva (pracovní skupina č. 1) Azylové domy Domy na půl cesty Noclehárny Nízkoprahová denní centra projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00019

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol. Krnov 2011 ISBN 978-80-254-9526-1 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. PorCeTa, o.p.s. (dále jen společnost ) vznikla dne 31. ledna 2013 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více