VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o.p.s. Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, dne 15. prosince 2006 do rejstříku, pod značkou O vložkou číslo 146. Vedena u Městského soudu v Praze, pod značkou O vložkou číslo 793. Předseda správní rady: Mgr. Jan Choděra Místopředseda správní rady: MVDr. Jiří Liška Předseda dozorčí rady: MgA. Miloslav Kučera Ředitel společnosti: Bc. Miroslav Matějka Kontaktní údaje Sídlo společnosti: Pohořelec 111/25, Praha 1 Kancelář společnosti: Karlovo náměstí 2/23, Praha 2 IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Turnov, / 0300 Telefonní spojení: Web: ODDÍL A / Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení obecně prospěšné společnosti. Základním posláním společnosti dle zakládací listiny a statutu organizace je poskytování obecně prospěšných služeb. Obecně prospěšná společnost poskytuje tyto obecně prospěšné služby definované zakládají listinou a specifikované jejím statutem. V roce 2011 se jednalo o tyto nezměněné činnosti: a) propagaci hudebního umění a kultury b) založení odborné knihovny a hudebního archivu jako veřejné služby c) umožnění používání práv či prodeje práv k produktům společnosti d) vzdělávací a informační činnost v oboru kultury Dominantní činností je pořadatelství a producentství v oblasti kultury, a to v oblasti pořadatelství a organizace mezinárodních hudebních festivalů. OBSAH, CÍLE A HISTORIE MEZINÁRODNÍCH FESTIVALOVÝCH PROJEKTŮ Projekt obecně prospěšné společnosti ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART kontinuálně navazuje na festivalové projekty v Praze a to od vzniku v září 2006 a zápisem do Obchodního rejstříku v prosinci Od tohoto data začala společnost rozsáhle působit v kulturním prostředí České republiky. Společnost implementuje řadu ostatních festivalů a kulturních podniků v ČR. Za krátkou dobu existence tyto festivaly smluvně provázala jako výhradní organizátor významných mezinárodních festivalových projektů v České republice, jež posléze pořádá - dramaturgicky, produkčně i mediálně zajišťuje. Dokladem toho jsou dva mezinárodní festivaly, které společnost implementovala v rámci platného právního rámce a stala se jejich hlavním pořadatelem. Prvním a nejrozsáhlejším je mezinárodní hudební festival České doteky hudby konaný v Praze. Ve dnech proběhl 14. ročník. Jeho mimořádný koncert proběhl koncertem Zuzany Lapčíkové quintet a 3 akce Comeback Kulínský s Virtuosi di Praga, Ivanem Ženatým a Jan Mráčkem

2 ml. ve dnech , a Tento mezinárodní hudební festival je členem Asociace hudebních festivalů. Festival České doteky hudby (do roku 2007 uváděn pod názvem Doteky hudby a poezie) proběhl na území Prahy 1 a Prahy 2.. V zimním období je jediným největším hudebním festivalem na území Prahy. Čestným prezidentem je houslový virtuóz Václav Hudeček. Záštitu nad ním přijal ing. Miloš Zeman (budoucí prezident ČR), primátor MUDr. Bohuslav Svoboda. Další akcí společnosti je spolupořadatelský projekt Dvořákův festival (dalším spolupořadatelským partnerem je Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov). V termínu proběhl jeho 57. ročník. Dvořákův festival je bezkonkurenčně k nejrozsáhlejším festivalovým podnikem zaměřený na dílo Antonína Dvořáka ve Střední Evropě a jeho prioritní přínos je zejména v oblasti důsledného propojování cestovního ruchu s kulturou a také jeho vícežánrovost. V roce 2012 pokračoval proces odvolání k Ústavnímu soudu ČR a ke generálnímu Finančnímu ředitelství ČR s využitím externích právnických služeb a využití všech procesních úkonů proti vydanému rozhodnutí FÚ k platebním výměrům na daň z příjmu právnických osob za rok K 31. prosince 2012 nebylo o odvolání rozhodnuto. K vydaným výměrům DPH za III.Q 2009 Finančním úřadem v Jičíně je podané odvolání k Ústavnímu soudu poté co Nejvyšší správní soud žalobě společnosti nevyhověl. Naformátováno: Zarovnat do bloku FESTIVALOVÉ PROJEKTY SPOLEČNOSTI S VYBRANÝMI UKAZATELI České doteky hudby, mezinárodní hudební festival, Praha, 14. ročník Konání: Návštěvnost : 68 % kapacity prostor Celkový počet návštěvníků: návštěvníků Cellem tržba brutto: Kč (za celý festival) Pro srovnání ,68 Kč v roce 2011, Kč v roce Mezinárodní účast umělců: 3% Dvořákův Festival ročník Konání: Návštěvnost: 93 % kapacity prostor nabídnutých organizátorům a recipientům Podíl vstupného na rozpočtu ze 19 akcí: 0 % (vstupné je příjmem organizátorů měst a spolupořadatelů) Mezinárodní účast: 0 %(nejde o mezinárodní projekt) Struktura institucí - MHF České doteky hudby, Praha SPOLUPOŘADATELÉ, ORGANIZÁTOŘI, PODPOROVATELÉ A PARTNEŘI Hlavní město Praha Státní fond kultury ČR Městská část Praha 1 Správa Pražského hradu Městská část Praha 2, Novoměstská radnice Armonico Praga Bon Art Music s.r.o.. Ensemble Martinů o.s. České dráhy a.s. Státní fond kultury ČR AHF, člen Evropské asociace hudebních festivalů EFA GTS Alive (ISIC) MEDIÁLNÍ PARTNEŘI (MHF České doteky hudby): Česká televize, Český rozhlas

3 Dvořákův festival :

4 SPOLUPOŘADATELÉ, ORGANIZÁTOŘI, PODPOROVATELÉ Královéhradecký kraj Liberecký kraj Středočeský kraj Spolek přátel festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov OFICIÁLNÍ PARTNER : Energie AG Bohemia s.r.o. MEDIÁLNÍ PARTNEŘI A DISTRIBUTOŘI: Český rozhlas, Ticket Art, Rádio Jizera, Český ráj MĚSTA A ORGANIZÁTOŘI DVOŘÁKOVA FESTIVALU : Liberecký kraj: Turnov, Jablonec nad Nisou, Liberec, Lomnice nad Popelkou, Sychrov, Frýdlant Královéhradecké kraj: Hradec Králové, Jičín, Dvůr Králové n. L., Trutnov, Police nad Metují, Nová Paka, Hořice Pardubický kraj: Svitavy, Vysoké Mýto Středočeský kraj: Mladá Boleslav, Mělník, Kosmonosy, Poděbrady V oblasti vedlejší doplňkové činnosti jde zejména o tyto služby, které společnost následně poskytuje či částečně využívá : a) konzultační a poradenská činnost v oblasti hudebního umění b) reklamní činnost c) agenturní činnost v oblasti kultury a umění d) služby jinde nezařazené v oblasti Public Relations e) provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích činností ODDÍL B / Roční účetní závěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených Tyto údaje - Roční výkazy účetní závěrky dle zákona 248/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů o obecně prospěšných společnostech (Rozvaha v tis. Kč a Výkaz zisků a ztrát v tis. Kč.), jsou součástí daňového přiznání řádně podaného Finančnímu úřadu pro Prahu 1 dne a budou zveřejněny na webových stránkách společnosti a ve Sbírce listin Obchodního rejstříku. Rovněž jsou k nahlédnutí v hlavní kanceláři na adrese Karlovo náměstí 1/23, Praha 2. Vybrané ekonomické údaje za rok 2012 Náklady celkem: ,15 Kč Nakoupené služby celkem: ,39Kč Pronájmy prostor festivalů: ,20 Kč (koncertní sály a služby spojené) Honoráře umělců celkem: ,55 Kč Osobní náklady: ,90 Kč (Mzdy, manažerské odměny, externí dohody, smlouvy o dílo, smlouvy o spolupráci) Podíl příjmů ze vstupného k celkovým příjmům: 16,59% Provozní dotace, finanční příspěvky, granty, dary celkem: ,32 Kč Ostatní smlouvy plnění obdržené v roce 2012: ,- Kč (Reklama a propagace, Sponzoring, Marketing, Poradenství, Agenturní činnost, Promotion): Bankovní zůstatek k : ,27 Kč

5 V oblasti fungování takto zaměřené činnosti v nonprofitní sféře se nabízí srovnání ukazatelů s jinými obdobnými organizacemi svého druhu. Podíl osobních nákladů na celkových nákladech společnosti činil v roce ,25%. ODDÍL C / Výrok auditora k roční účetní závěrce Viz příloha č. 1 Výrok auditora k ověření roční účetní závěrky společnosti a viz příloha č. 2 - Výrok auditora k ověření výroční zprávy společnosti. ODDÍL D / Přehled o peněžních příjmech a výdajích, nákladech a výnosech Platební bilance bankovního účtu ke dni schválena a odsouhlasena usnesením správní rady společnosti hlasováním per rollam. Výše celkových nákladů činila ,15 Kč a výše celkových výnosů ,13 Kč. Společnost vykazuje hospodářský zisk před zdaněním za rok ,98 Kč. Částka bude z hospodářského výsledku v roce 2012 použita a převedena na úhradu ztráty z minulých let. ODDÍL E / Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů Viz Výkaz zisků a ztrát k , Rozvaha a výsledovka v plném rozsahu ODDÍL F/ Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti Rezervní fond obecně prospěšné společnosti ke dni tvořil 0 Kč. ODDÍL G / Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti Společnost vlastní pouze drobný dlouhodobý majetek pro zajištění hlavní a provozní činnosti v hodnotě ,41 Kč. ODDÍL H / Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a náklady na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a náklady na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti vycházel ze schváleného rozpočtu na rok 2012 správní a dozorčí radou společnosti a po skutečném průběhu hospodaření v oblasti výdajů za rok 2012 činil ,15 Kč, což je plnění rozpočtu ve výši 132,7%. ODDÍL I / Změny zakládací listiny a složení řídicích orgánů Správní radu opustilo 5 členů. 3 její členové z profesních důvodů, aby nedošlo ke střetu zájmů a 2 její členové zemřeli. Od 30. listopadu 2012 má správní rada pouze 4 členy a není usnášeníschopná. Čeká na doplnění zakladatelem. ODDÍL J / Jiné další údaje stanovené správní radou Jiné další údaje stanovené správní radou nebyly definovány. Zpracoval Předkládá : zakladatel a ředitel společnosti Bc. Miroslav Matějka, DiS. Ekonomické údaje zpracoval: účetní Bc. Žaneta Dvořáková

6 V Praze dne

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. PorCeTa, o.p.s. (dále jen společnost ) vznikla dne 31. ledna 2013 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

STATUT UNINOVA o.p.s.

STATUT UNINOVA o.p.s. STATUT UNINOVA o.p.s. A. Obecně prospěšná společnost UNINOVA o.p.s. (dále jen "Společnost") byla založena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 7 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 22. ledna 2007 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu

05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 494 05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 listopad 2010 Ministerstvo kultury 1 OBSAH PREAMBULE... 3 ÚVOD... 4 1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU... 6 1.1 KINEMATOGRAFIE

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě - 2 - I. Obecná část - 3 - Úvod Rok 2011

Více

STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost.

STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost. STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost. Článek I. Základní ustanovení 1. Název Společnosti: MAS Litomyšlsko o.p.s. 2. Sídlo Společnosti: Proseč č.p. 125, 539 44 Proseč 3. IČ: 27506096 4. Společnost

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Základy divadelní činnosti

Základy divadelní činnosti Základy divadelní činnosti Mgr. Bedřich Gregorini Mgr. Jindřich Gregorini doc. JUDr. Jiří Srstka 1 O B S A H Úvod...3 1. KAPITOLA: Právnické osoby provozující divadelní činnost...5 2. KAPITOLA: Organizační

Více