Management v tanečním umění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Management v tanečním umění"

Transkript

1 JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce Autor práce: B ca. Martina G rulová Vedoucí p ráce: MgA. Lucie Šnajdrová Oponent p ráce: PhDr. Iva Šmíd ová Brno 2012

2 Bibliogra fický záznam G R U L O V Á, M a r t i n a. M a n a g e m e n t v t a n e č n í m u m ě n í [ D a n c e m a n a g e m e n t ]. B r n o : J a n á č k o v a a k a d e m i e m ú z i c k ý c h u m ě n í v B r n ě, H u d e b n í f a k u l t a, K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í, r o k s. V e d o u c í d i p l o m o v é p r á c e M g A. L u c i e Š n a j d r o v á. Anotace T a t o d i p l o m o v á p r á c e s i d á v á z a c í l z j i s t i t, j a k é t y p y p r á v n í s u b j e k t i v i t y j s o u n e j v h o d n ě j š í p r o p o d n i k á n í v t a n e č n í m u m ě n í v B r n ě, a t o z h l e d i s k a p r á v n í h o, e k o n o m i c k é h o i p r a k t i c k é h o. Z k o u m á j e d n o t l i v é t y p y t a n e č n í c h o r g a n i z a c í a j e j i c h p r á v n í, d a ň o v é a j i n é p o v i n n o s t i. U v á d í m o ž n o s t i z í s k á v á n í f i n a n č n í c h z d r o j ů a z a b ý v á s e a u t o r s k ý m i p r á v y s p o j e n ý m i s t a n c e m. N a z á v ě r s e s n a ž í p o d a t s t r u č n ý n á v o d, j a k ú s p ě š n ě z a l o ž i t a p r o v o z o v a t t a n e č n í o r g a n i z a c i. Annotation D i p l o m a t h e s i s D a n c e m a n a g e m e n t t r i e s t o d i s c o v e r w h i c h t y p e s o f l e g a l p e r s o n a l i t y a r e t h e m o s t s u i t a b l e f o r m a k i n g b u s i n e s s i n d a n c e a r t i n B r n o i n t e r m s o f l e g a l, e c o n o m i c a l a n d p r a c t i c a l p o i n t o f v i e w. I t e x p l o r e s a l l t y p e s o f d a n c e o r g a n i z a t i o n s a n d t h e i r l e g a l, t a x a n d o t h e r o b l i g a t i o n s. I t s t a t e s p o s s i b i l i t i e s o f f u n d r a i s i n g a n d d e a l s w i t h t h e c o p y r i g h t s l i n k e d t o d a n c e. I n c o n c l u s i o n i t t r i e s t o g i v e a b r i e f i n s t r u c t i o n h o w t o s u c c e s s f u l l y f o u n d a n d r u n a d a n c e o r g a n i z a t i o n. Klíčová slova T a n e c, t a n e č n í o r g a n i z a c e, p r á v n í s u b j e k t i v i t a, B r n o, f i n a n c o v á n í, a u t o r s k á p r á v a, t a n e c v B r n ě

3 Keywords D a n c e, d a n c e o r g a n i z a t i o n s, l e g a l p e r s o n a l i t y, B r n o, f u n d r a i s i n g, c o p y r i g h t, d a n c e i n B r n o

4 Prohlášení P r o h l a š u j i, ž e j s e m p ř e d k l á d a n o u p r á c i z p r a c o v a l a s a m o s t a t n ě a p o u ž i l a j e n u v e d e n é p r a m e n y a l i t e r a t u r u. V B r n ě, d n e 3 0. d u b n a B c A. M a r t i n a G r u l o v á

5 Poděkování N a t o m t o m í s t ě b y c h r á d a p o d ě k o v a l a v š e m, k d o m i j a k ý m k o l i z p ů s o b e m p ř i p s a n í t é t o p r á c e p o m o h l i. P ř e d e v š í m v e d o u c í p r á c e p a n í m a g i s t ř e Š n a j d r o v é a c e l é s v é r o d i n ě.

6 Obsah 1. P Ř E D MLUVA P R Ů Z K U M P RO V E D E N Í P R Ů ZKUMU V Ý SL E D K Y P R Ů Z KUMU S U B J E K T Y V H O D N É P R O P RO V OZ TANEČN Í H O U M Ě NÍ V Č E SKÉ R E P U B L I C E N E S T ÁT N Í N E ZI S KO V É O R G A N IZACE O b čans ké sdruž ení O b ec ně pro spěšná společnos t O B C H O D NÍ S P OLEČNOSTI S poleč nost s ručením om ez e ný m V e ře jná o b chodní společ nost FYZICKÁ O SO B A PO D N I K A T E L S MLOUVY A J I N É DO K U M E N T Y P O T Ř E B NÉ P R O B Ě H TANEČNÍ O R G A N IZACE O H L A Š O V A C Í A JINÉ P O V I N NO S T I TÝKAJÍCÍ SE AUTO R S KÝCH PRÁV V O B L A S TI T A N E Č N Í CH O R G A N IZACÍ O C H R A N N Ý S V A Z AUTORSKÝ - O S A D IL I A I NT E R G R AM MO Ž NO S T I FINANCO V Á N Í T A N E Č N Í C H ORGANIZACÍ FO N D Y A K OMUNITÁRNÍ PROGRAMY E VROPSKÉ UNIE K om unitá r n í programy F ondy E U M E Z I N Á RO D N Í FONDY (MIM O FONDY E U ) M I N I S TERSTVA D o ta ce Mi ni sters tv a š kols tv í, m ládež e a tělovýchovy Če ské r e p ubliky

7 D o ta ce Mi ni sters tv a k ul t u ry Č eské re p ubl ik y ST Á T N Í FO N D K ULTURY ČR DO T A C E K R AJ Ů DO T A C E Z ROZPOČTŮ MĚST M Ě S T S K É Č Á ST I N A D A C E D Á R CO V S T V Í, SPONZORING ZDROJE INF O RMACÍ A G E NT U R N Í Č I N NOST V OBL A S T I TANCE A N A L Ý Z A ZJIŠTĚNÝ C H I N F O RM A C Í TANEČNÍK NA VOLNÉ NOZE N E FO RM Á L N Í (AMATÉRSKÁ) TANEČNÍ SK U P I N A P RO F E S IO N Á L NÍ TANEČNÍ SKUPINA V Ý U K A T A N C E PO Ř Á D Á N Í TANEČNÍCH AKCÍ S H R N U T Í Z Á V Ě R PO U Ž ITÉ INFO R MAČNÍ ZDROJE LITERAT U R A INTERNET PRAMENY S EZ N A M P Ř ÍLOH P Ř ÍLOHY

8 1. PŘEDMLUVA Téma té to d ip lomo vé p ráce jsem si vybra la p roto, že se od dětství zabývám tancem v jeho nejrůzn ějších p odobách. Dříve sp íše na a maté rské ú rovn i, a le o d osmnácti let i p rofe sionáln ě. Založila jsem vlastn í tanečn í stu d io v Brně, kd e se vyu čuje step, street d ance, jazz d ance a další d ruhy tance. Nejdříve jse m p odnika la ja ko fyzická o so ba (neboli o so ba samostatně výděle čn ě čin ná), později jsem p ro ú če ly výuky ta nce za ložila spole čnost s ručením o mezeným. Me zi mé a ktivity a le p řib ylo i pořádání ta nečních a kcí vystoupení, ta nečn ích show a hla vn ě Me zin á ro dního ste pařské ho fe stivalu, a p ro tyto ú če ly jse m založila občanské sdruže ní. Prá vě množství za ložených p rávních subje ktů mě vedlo k tomu, abych se pokusila zjistit, který z nich je p ro p odniká ní v ta n ci v Brně n ejvh odnější, a to jak po p rávn í, tak po e konomické, pro vozní a p raktické strá nce. V prá ci se n e zabývám p o u ze výzku mem tanečn ích škol n eboli subje ktů, kd e se vyučuje tanec, a le také ta nečními skupin a mi a maté rskými a p ro fesionálními, ta nečn íky n a voln é n oze 1, pořadate li tanečn ích p roje ktů a pod. Cílem p rá ce je p ro všechny tyto d ru h y tanečn ích su bje ktů najít tu n ejvh odnější p rá vn í fo rmu, podat stru čný n á vo d, ja k o nu formu za ložit a sh rnout nejdůležitější n á le žito sti nutn é k ch odu tohoto tanečn íh o subje ktu. Na ú vod p rá ce n utno p o dotknout, že se cíleně n ezab ývá tanečn ím školstvím n a zá kladní (zákla dní u mě lecké školy), střední (tanečn í konze rva toře ) ani vysoké (vysoké u mělecké ško ly) ú ro vni, n ýbrž výuko u tance v soukro mém, tedy nestá tn ím sekto ru. Nepoje dn ává ta ké o příspěvko vých o rganiza cích p ro vozujících ta nec (balet v d ivadlech a pod.), a le opět informuje o ta nečn í situaci v Brn ě n a n e státn í zisko vé i neziskové ú rovni. 1 f y z i c k á o s o b a, k t e r á n e m á t a n e c j a k o z p ů s o b o b ž i v y, v ě n u j e s e m u b u ď t o n a a m a t é r s k é n e b o p o l o p r o f e s i o n á l n í ú r o v n i, p o p ř. p r o f e s i o n á l, k t e r ý n e n í d l o u h o d o b ě z a m ě s t n a n ý v j e d n é o r g a n i z a c i, a l e p ů s o b í v e v í c e s u b j e k t e c h 8

9 2. ZDROJE INFORMACÍ Pro ú če ly p ráce b ylo použito vícero info rmačn ích zdrojů. Pro zjištění so u ča sn ého stavu ta nečního o d vě tví v Brně b yl p rove den p růzku m formo u dotazníků mezi vedoucími vybra n ých t a nečn ích subje ktů. Subjekty b yly vybrány ta k, a b y vh odně rep reze ntova ly všechny výše zmín ěné typy tanečních o rganizací. Pro za ch o vá ní d ů vě rných informa cí nejsou tyto subje kty jmenovány. Dále b yla p oužita literatura zabývající se p rá vní subjektivito u (především obča n ský a o bchodní záko n ) p ro zjiště ní in forma cí o jednotlivých p rávn ích subjektech, e ko nomií a ú čet n ictvím (zákony o daních, o ú četnictví a td.) p ro p ro zkoumání daňových a ú četních p o vin ností, auto rský zákon za ú če lem zjištění a u to rských p ráv tanečn íků, ale ta ké ohlašo vacích p o vin ností tanečn í ch o rganizací. Důležitým zd roje m b yly také e lektronické p ublikace, b ro žury, webové strá n ky apod. Z n ich b yly zjišťová n y in fo rmace o možnostech financo vání z ve řejných ro zpočtů (EU a za h ra n ičn í f ondy, d otace v České re publice, nadace a pod.), o ko lektivních sp rávcích v ČR a d a lší. Neposledním zdrojem b yly a le také vlastní vě domost i a h la vně zkuše nosti auto rky přímo z pra xe, n eboť se d aným téma te m za b ývá již n ě ko lik le t. 9

10 3. PRŮZKUM 3.1 PROVEDENÍ PRŮZKUMU P r o zj iš tě n í z ák ladních i nform ac í o s o uč asném s ta vu ta n eč ní sfé r y v B r ně b yl p r ov eden výzkum v podobě dotazníků 2, k t e r ý byl p os l án v e douc í m v y braný ch brněnských taneč ních org a ni zací. D o t a zník y byly v el ek t r onic ké f o rm ě ro zes l ány d vaceti ta n eč ním s u bj ek t ům a všec h ny by ly vypl něny vrá ceny zpět. D o t a zník obsahov al nás l eduj í cí otázky: 1 ) J a ká j e základní činnos t V a ší o r g aniz ac e ( n abízené možnos t i: t a n eč ní s k upina p ro f es ionál n í/a m atérs ká, výuk a t ance d l ouhodobá/k r á tk odobá, o r g aniz ac e ta n eč ních ak c í, jiná)? 2 ) J a ká j e p r áv ní fo r ma V a š í o rg a ni zace (m ožnosti: n ef o rm ál n í skupi n a, t a n eč ník n a v o lné n oze, p odni katel ž iv nostník, o.s., o.p. s., s. r.o., v. o.s., a.s., k.s., pří spěvková organiz ac e, j iná)? 3 ) J a ký je V áš ak t uální p o čet zaměstn anců ( do 1 0, , , n a d )? 4 ) J a ký j e Vá š a ktuál ní p o čet č lenů/kurzistů / návštěv n íků ( d o 1 0, , , , , nad )? 5 ) J a ký j e V áš ročn í obrat (prů měrn ý za p o sle dní dvě zúčto va cí o bdobí za o kro uhleno na tisíce koru n ) (možnosti: d o , , , , nad )? 6 ) J a ké jsou V aš e zdroje p říjmů (uve ďte p rosím v procentech z celko vých p říjmů) ( k u r zovné/p o pl a tk y z a výuk u, příjmy z vystoupení, pří jmy z o r g aniz ac e t aneč n íc h ak c í, sponz o rs ké dary (v č. s ml u v o r ek l am ě), dota c e z v eřejných z drojů, č l ensk é p oplatky (p ro o. s.), j i né)? 7 ) P r o č si my slíte, ž e zvolená fo r ma p r áv n í subjekti vi ty j e vhodná p r o V a š i č innos t? J ak é výhody V á m přináší? Jaké v idíte n e výhody? ( např. d a ň ov á z výhodnění, nízká a dm inis t ra t iv ní zátěž, d os tu p nost d otac í z veřej ný ch roz počtů, ru č ení d o v ýše p oč á te čního vk ladu apod.)? 2 n á h l e d p o d o b y d o t a z n í k u v i z p ř í l o h a č

11 8 ) P l á nujete tuto subj e ktiv i tu v b l íz ké době (do 5 let) z měnit, popř. z a ložit n o vou o r g aniz ac i pro podobné ú čely? J es tl i ano, ta k jakou? 3.2 VÝSLEDKY PRŮZKUMU I n f o rm ac e z v yplněný ch d otazník ů b yly n ás ledně vyhodnoceny. V ýsledky p ř i nesly nás leduj íc í z jiš t ění: 1 ) V B r n ě s e vyskytuj í ta neční org a ni zace s t outo činností: t a n eč ní škol y výuk a tanc e d louhodobé kurzy k rá tk o dobé kurzy a o pen c lassy 3 t a n eč ní skupiny p r o fe sionál n í t a n eč ní skupiny a matérs k é p o ř adate l é t a nečních a k cí ( f es ti valy, vysto u p ení, p l esy, semi náře, m a r atony, battl y 4 a j a my 5, t a n eč n í p árty, s o utěž e, di vadelní p ř e ds t av ení, ) 2 ) V u vedených ta n eč ních o r ganiz ac íc h s e p ro v oz uj í následujíc í d ru hy t a nc e : b a let j a zz d a nc e s o uč as ný ta n ec a conte m porary s t r eet d a nc e f l am e nc o s t ep k o ndič n í cvič e ní (z um ba, aerobi c, pi lates, p ower jó g a a pod.) p o le dance o r i entál n í tance 3 o p e n c l a s s n e b o l i o t e v ř e n á h o d i n a = l e k c e, n a k t e r o u m ů ž e p ř i j í t k d o k o l i, b e z n u t n o s t i č l e n s t v í v o r g a n i z a c i 4 b a t t l e n e b o l i s o u b o j = s o u t ě ž p r o t a n e č n í k y f o r m o u v y ř a z o v á n í v j e d n o t l i v ý c h d u e l e c h, v b a t t l e c h s e j e d n á p ř e d e v š í m o i m p r o v i z a č n í s t y l t a n c e 5 j a m = s e t k á n í t a n e č n í k ů, p ř i k t e r é m z p r a v i d l a n a ž i v o u h u d b u n e z á v a z n ě i m p r o v i z u j í 11

12 s p ol eč e nské ta nc e 3 ) P r á v ní fo r my v yskytující se v tanečním oboru: t a n eč ník n a v ol né noze O S V Č s. r.o. v. o.s. p ř í spěv kové o rg a ni zac e (t a nec vždy jako součást m u l t i fu nkční o r g aniz ac e di vadlo, škola) o. s. 4 ) P o d ni ky v yskytuj íc í s e v t aneč n ím o b o ru c o do poč tu zaměstn a nc ů: m ik r o podnik y (do 1 0 z am ě stnanců) m a lé podni ky (d o 5 0 z am ě stnanců) s t ř ední podniky (do 250 zaměs tn a nc ů ) P o d ni ky vyskytující s e v t anečním o b oru co d o výše ro čního o b ra tu n e bo b i lanč n í s um y roč n í rozvahy : m ik r o podnik y (do 2 m ilionů e u r ) 5 ) Z d r oj e fi nanc o vání tanečních org a ni zací: k u rz ov n é p ř í jmy z vysto u pení p ř í jmy z p o řá d ání ta neč n íc h a kcí d o t ac e z v e ře jných ro zpočtů s p onzorské d a ry p r o nájmy p r os t or pro ta n ec č l enské p oplatky (o. s.) 12

13 6 ) U v e dené výhody a n e výhody j ednotlivých práv n íc h forem : OSVČ fyzická osoba podnikatel (živ nostník a pod.) V Ý H O D Y : n ej j ednoduš ší proces zakládání, pro tanečník a n a volné noze m o žnos t fakturo v at, u zavíra t s ml o uvy apod. N E V Ý H O D Y : admi ni s tra t iv n í z átěž, daňov á p ř iz n ání apod. ( ta n ečníci v ě tš inou nem a jí znalosti úč e tn ic t ví - pozn. autora), níz ká dos až itelnost dotací z veřej ný ch roz počtů o.s. V Ý H O D Y : o svobození o d daní, m ož n os t d osažení d o ta c í z veřej n ých r o z počtů, č lenov é m aj í m o žnos t r oz hodov at o c h odu s d r už ení a s t anovov a t s i c í le činnos t i N E V Ý H O D Y : slož i tá adminis t ra c e ( z ápis y ze s chůz í, v al n é h r omady a p o d.), s epsání s ta n ov tak, aby byly úpl né pro p otřeby o. s. s.r.o. V Ý H O D Y : ideál ní p ro v ě tš í fi rm y s v e lkým ro č ním o b r atem a p o t řebou v y tv á ře n í zisku N E V Ý H O D Y : v ysok á finanční n á r oč nost při z a ložení s p ol eč nosti D o t a zník p os kytl z á kladní i nform ac e o situaci v t a neční o bl as t i v B rn ě. R e s pondenti k ro m ě o statníh o uv edli i n ěk ol ik v ýhod a n ev ýhod j ednotl iv ých p r á vníc h f o re m. J e a le z ř e jmé, že si n e musejí b ý t v ě d om i v š ec h v ý hod, k te ré z v ol ená p rá vní f orma n a b íz í. V n ás leduj íc í k a pi t ol e bude p r o to s t r uč ně p o ps á n z p ůs ob z akládání jednotlivých f orem, j a ký ty p úč e tn ic tv í s e v nich m u sí vést i jaké v ýhody a nevýhody d aná fo r m a p ř ináší. M ů že sloužit jako n á vod, j ak z al o žit a vést t a neční o r g aniz ac i, a l e i s tá vajíc í t a neční s ubjek ty z d e mohou hl e dat z p ůsob, j ak zefek ti vnit svůj p r o vo z. 13

14 4. SUBJEKTY VHODNÉ PRO PROVOZ TANEČNÍHO UMĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE - o.s. (podle záko na č. 83/1 990 Sb.) - o.p.s. (podle zá ko na č. 248/1995 Sb.) STÁTNÍ ORGANIZACE - p říspěvko vé (n apř. zákon 5 3 zá kona č. 2 18/2 000 Sb. nebo 2 8 zákona č. 250/2000 Sb.) tě mi se tato p ráce n ebude zabýva t OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - OSVČ (podle 2 o dst. 2 o b chodníh o záko n íku) - s.r.o. (p odle e obchodního zá ko n íku) - v.o.s. (podle 56-75c o b ch odního záko níku) - fyzická o soba podnikate l (neboli živnostník) 4.1 NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Občanské sdružení - pro zalo žení je třeba: vytvořit p řípra vný výb o r n ejmé ně ze tří o sob (minimá lně je dna z nich musí b ýt sta rší osmnácti let) 14

15 vytvořit sta novy svépomoci n ebo p ro jejich vytvoře ní vyu žít služe b p rávn íka stanovy mu sí obsa hovat: náze v sdru žení (ten mu sí ob sa hovat o b čanské sdru že ní n e bo o.s. ), sídlo, cíl činnosti sdru žení, o rgány sdružení, zp ů so b jejich u stavo vání, u rče ní o rg ánů a fu nkcionářů o p rá vněných je dnat jménem sdružení, u stanove ní o org aniza čních jednotká ch, poku d b udou zřízeny a pokud budou jednat svým jménem a zá sady h ospodaření stanovy p o sla t ve d vojím vyhoto vení n a Ministe rstvo vnitra ČR (to sdruže ní vyro zumí o p o tře bných změ nách n ebo za mítnu tí sta nov), v příp adě bezpro b lémovosti sta nov pošle ministe rstvo jedno vyhotovení sta nov zpět s registra čním razítke m (to obsahuje d a tu m re g istrace, registračn í číslo a IČ sdru žení) - pro chod sdru že n í je tře ba: zvolit potřebné o rgány (sta tu tárn í, p opř. ko ntroln í ) sdru že ní včetn ě jeho p ře d sedy a ve všech o statn ích b odech d održovat stanovy sdru že n í (o p řípadných změ nách ve stanová ch vyrozumět ministerstvo nejpozd ěji do patn á cti d nů) p o řá dat p ravidelné čle n ské schůze nebo va lné h romad y vést ú če tn ictví (může b ýt p ouze jednoduché) n ebo da ňovou e videnci činnost sd ružení vykazovat v zá věre čných zprá vách min imálně jednou ro čně VÝHODY : n ízká finanční náročnost v případě vytvoření stan o v b ez pomoci p rávn íka p ouze p o što vné a tisk mate riálů (stanovy, d opis MVČR a pod.), v o pačn é m případě honorář p rá vn íka (pohyb uje se mezi 15

16 p ě ti a deseti tisíci korun), vytvo ření razítka sd ruže ní, d á le se chod sd ružení p ohybuje v minimá lní výd ajo vé rovin ě n ízká a d min istrativní zátě ž (ve dení d aňové evid ence) rozsáhlé možn o sti ve získá vání dotací z veřejn ých z d rojů, fo ndů Evropské unie, n adací apod. d aňová o svo bození (daně se neodvádí např. z členských p oplatků, p říjmů z ú roků z vkladů na b ěžném ú čtu, p říjmů z d otací a jiných p říspěvků n a p ro voz sdru žení, p říjmů z činností vyplývajících z poslání org anizace a pod.) n a menší o bčanská sdruže ní se ta ké vztahuje o svobození o d p odává ní d aňového přiznání 6 o d daní jso u za splnění u rčitých podmínek 7 o svobozeny také p říjmy z darů v kultuře je o.s. z h le d iska darova cí d aně vhodným p říje mce p ro to, aby si dárce mohl d a r o dpočíta t ze základu d aně a tra ktivn í p ro p otenciá lní dárce 6 P o v i n n o s t p o d a t d a ň o v é p ř i z n á n í p o d l e z v l á š t n í h o p r á v n í h o p ř e d p i s u n e m á p o p l a t n í k u v e d e n ý v 1 8 o d s t. 3, p o k u d n e m á p ř í j m y, k t e r é j s o u p ř e d m ě t e m d a n ě, n e b o m á p o u z e p ř í j m y o d d a n ě o s v o b o z e n é ( 1 9 ) a p ř í j m y, z n i c h ž j e d a ň v y b í r á n a s r á ž k o u p o d l e z v l á š t n í s a z b y d a n ě ( 3 6 o d s t. 2 ) a n e b o n e m á p o v i n n o s t u p l a t n i t p o s t u p p o d l e 2 3 o d s t. 3 p í s m. a ) b o d u 9. ( 3 8 m odst. 7a) zákona č. 586/1992 Sb., o d a n í c h z p ř í j m ů ) 7 O d d a n ě d ě d i c k é a d a n ě d a r o v a c í j e o s v o b o z e n o b e z ú p l a t n é n a b y t í m a j e t k u p r á v n i c k o u o s o b o u s e s í d l e m v t u z e m s k u n e b o n a ú z e m í j i n é h o e v r o p s k é h o s t á t u, z a l o ž e n o u n e b o z ř í z e n o u k z a b e z p e č o v á n í č i n n o s t i v o b l a s t i k u l t u r y, š k o l s t v í, v ý c h o v y a o c h r a n y d ě t í a m l á d e ž e, v ě d y, v ý z k u m u, v ý v o j e, v z d ě l á v á n í, z d r a v o t n i c t v í, s o c i á l n í p é č e, e k o l o g i e, o c h r a n y o p u š t ě n ý c h z v í ř a t n e b o o h r o ž e n ý c h d r u h ů z v í ř a t, t ě l o v ý c h o v y, s p o r t u a p o ž á r n í o c h r a n y, j e - l i b e z ú p l a t n é n a b y t í m a j e t k u u r č e n o n a z a b e z p e č o v á n í u v e d e n é č i n n o s t i. ). ( 2 0 o d s t. 4 a ) Z á k o n a č / S b., o d a n i d ě d i c k é, d a n ě d a r o v a c í a d a n ě z p ř e v o d u n e m o v i t o s t í ) 16

17 NEVÝHODY: n e lze generova t zisk veškeré p říjmy se musí použít n a chod sdruže ní Obecně prospěšná společnost - pro zalo žení je třeba: vytvořit zakládací listinu (nejlépe s pomocí p rá vní ka), kte rá bude p odepsána všemi zakladate li (počet n ení n ijak o me ze n, p odpisy musí b ýt úře dně ově ře n y) n á vrh n a zalo že n í o.p.s. poslat rejstříko vému so udu 9 nejpozději do d e va desá ti d nů o d založení o rganizace zakládací smlouva mu sí obsa hovat: náze v, sídlo a IČ za kladate le (o IČ žádá organiza ce po své m založe ní příslušn ý statistický úřad, ke sta ndard ní žádosti musí p řiložit zakládací smlo u vu ; IČ je p řiděleno bezp latně) v příp adě p rá vn ické o soby a v p říp adě fyzické o so b y jmé no, p říjmení, trvalý p obyt a rodné číslo, náze v (který musí obsahovat o b ecně p ro spěšná sp o le čn o st n e bo o.p.s. ) a sídlo sp olečnosti, d ruh služeb, kte ré má sp o le čnost p o skytovat, podmínky p o skytování tě chto služeb, d ob u, na kterou se o.p.s. zaklá dá, pokud není zalo žena n a d o bu neurčitou, jméno, rodné číslo a trva lý p o byt členů sp rávní rady, způsob jednání správn í rady, jmé no, rodné číslo a trvalý pobyt členů d o zo rčí rady, je-li zřízena, hodnotu a o zn a če ní majetko vých vkladů jednotlivých zakladatelů, u nepeněžitého vkladu u rče n í je ho p ředmě tu a o cenění o dborn ým odhadem, způso b zve řejňování výro ční zprá vy o čin nosti a hospodaře n í o.p.s. 8 o t á z k o u v t é t o p r o b l e m a t i c e z ů s t á v á, k d e j e m í r a r e i n v e s t i c e z i s k u d o v l a s t n í č i n n o s t i. N á z o r s e t v o ř í d l e e v r o p s k ý c h s t a n d a r d ů : m í s t n ě a p r o f e s n ě o b v y k l é p o k u d b y s e p o d a ř i l o d o k á z a t, ž e n a p ř. v y p l a c e n í m i l i o n o v é h o z i s k u z a m ě s t n a n c ů m j e v d a n é l o k a l i t ě b ě ž n á m z d a, t a k j e v š e v p o ř á d k u. 9 p ř í s l u š n ý k r a j s k ý s o u d k t o m u t o ú č e l u u r č e n 17

18 - pro chod spole čnosti je třeba: stanovit sprá vn í radu, ředitele a dozo rčí radu za p odmínek u vedených v zakládací smlouvě získávat zdroje pro hospodaření o.p.s. 10 vést p odvojné účetnictví (p o ku d vyvíjí doplň kovou č innost nebo celkové p říjmy v pře dchozím roce d osáhly tři miliony koru n ), jinak d aňovo u evidenci p ravid e ln ě vykazo va t svou činnost ve výroční zprá vě vyd á vat ji musí minimáln ě je dnou za ka lendářní rok, a to nejp o zd ěji do p o lo viny roku n ásledujícího, zprá vy mu sí být ve řejn ě p řístupné VÝHODY stejn é ja ko u o b ča n ské ho sd ruže ní v kultuře je o.p.s. z hlediska darova cí d aně vhodným p říje mce p ro to, aby si dárce mohl d a r o dpočíta t ze základu d aně a tra ktivn í p ro p otenciá lní dárce NEVÝHODY n ě kd y obtížné doká za t, že činnost sp o le čn o sti je činností o becně p rosp ě šn ou n e lze vytvá řet zisk veške ré p říjmy se musí použít na chod spole čnosti v k l a d z a k l a d a t e l ů ( j e h o v ý š e j e u v e d e n á v z a k l á d a c í s m l o u v ě ), p ř i j a t é d a r y a d ě d i c t v í ( o. p. s. j s o u p o d l e z á k o n a o d a n i d ě d i c k é, d a n i d a r o v a c í a d a n i z p ř e v o d u n e m o v i t o s t i o d t é t o d a n ě o p r o š t ě n y ), f o n d y o. p. s. ( j m ě n í s t ř á d a n é h o s p o d á ř s k ý m i v ý s l e d k y j e d n o t l i v ý c h o b d o b í p o j e j i c h z d a n ě n í, p ř i č e m ž s e t o t o j m ě n í p ř e d n o s t n ě p o u ž í v á n a k r y t í z t r á t y v y k á z a n é v n á s l e d u j í c í c h ú č e t n í c h o b d o b í c h ), d o t a c e ( z e s t á t n í h o r o z p o č t u, s t á t n í c h f o n d ů, r o z p o č t u o b c e n e b o j i n ý c h ú z e m n í c h o r g á n ů ) a t d. 11 j a k o 8. 18

19 4.2 OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Společnost s ručením omezeným - pro zalo žení je třeba: minimálně je den, maximálně padesá t společníků základní vklad min. d vě stě tisíc ko run, spole čníci ru čí do výše svého vkladu (te n musí b ýt minimá lně d vacet tisíc korun n a spole čníka ) spole čensko u smlouvu, ta mu sí o b sahova t: název firmy (náze v musí o bsahova t společnost s ru čením omezeným, spol. s r.o. n ebo s.r.o. ) a sídlo spole čn o sti, u rče ní spole ční ků u vedením firmy n e bo názvu a sídla p rávn ické o soby n e bo jména a b yd liště fyzické o so b y, p ře dmět podniká ní (činnosti), výši z ákladníh o kapitálu a výši vkla du každého sp o le čníka včetn ě způso bu a lhůty spláce ní vkladu, jména a b ydliště p rvních jednatelů společnosti a zp ů so b, ja kým jednají jménem sp o le čn o sti, jména a b yd liště členů p rvn í d o zo rčí ra d y, pokud se zřizuje, u rčení sprá vce vkladu, jiné ú daje, které vyžaduje p říslušný zákon 12 ve sp o le če n ské smlouvě je p otřebné u vé st všechny n á le žitosti n u tné k b e zp roblémovému ch odu společnosti jako je např. u rče n í p odílu jednotlivých sp o le čníků, u rčení o rgánů sp o le čnosti, u rče n í jednatele /ů spole čnosti, zp ů so b n a kládání s vygenerova ným ziskem, p řevo d y podílů společn íků na jiné osoby a mnoho d a lšího 13 spole čnost vzniká zá p ise m do obchodníh o rejstříku, k to mu je třeba p ře d lo žit p říslušné d o ku menty, a to: spole čen sko u smlo uvu, 12 Z á k o n č / S b., o b c h o d n í z á k o n í k 13 K s e p s á n í s p o l e č e n s k é s m l o u v y s. r. o. s e d o p o r u č u j e v y u ž í t o d b o r n í k a p r á v n í k a s p r a x í v s e p i s o v á n í t ě c h t o s m l u v, l a i k j e n t ě ž k o v e s m l o u v ě p o s t i h n e v š e c h n y n á l e ž i t o s t i 19

20 resp. za kladatelskou listinu ve formě n otářské ho zápisu, p odnika te lská oprávn ění (ověře né kopie živnostenských listů ), d o kla d o spla ce ní základníh o ka p itálu (potvrzení sp rávce vkladu o slo žení vkla dů a doklad od banky nebo spořite lního a ú věrního d ružstva o složení vkladu), d o kla d o p rávn ím titu lu u žívání n e mo vito sti, ve které je u místěno sídlo (např. nájemn í smlouva o užívá ní n ebyto vých p rosto r nebo doklad o vla stn ictví výpise m z katastru n e mo vitostí), výpis z rejstříku trestů je dnatelů, p rohláše ní jednate lů, že splň ují zá ko nné p odmínky a že u nich n ení p ře ká žka výkonu fu nkce, čestné p rohláše ní a p odpiso vé vzory b udoucích jednatelů (n otářsky ověřené) spole čnost je p ovinna vést podvojné ú četnictví a p ra vid elně p odáva t daňové přiznání zisk spole čnosti podlé há d ani z příjmů p rávnických osob spole čnost je o svo bozena od u p la tň o vání d aně z p řidané hodnoty, p o ku d její obrat nepřesá hne částku milion ko run za n ejvýše d vanáct b e zp rostředně p ře dcházejících po so bě jd oucích kalendářních měsíců VÝHODY ručení p ouze do výše vkladu obzvlá ště pokud sp o le čnost vlastn í větší maje te k, nemovitosti apod. možnost vytvá ření zisku, kte rý si rozdělují společníci podle svého p odílu v kultuře je s.r.o. z hlediska darova cí d aně vhodným p říje mce p ro to, aby si dárce mohl d a r o dpočíta t ze základu d aně a tra ktivn í p ro p otenciá lní dárce 20

21 NEVÝHODY n á kla dné a náročn é založení společn osti zákla dní kapitá l, finančn í poža davky minimálně dese t až p a tn á ct tisíc koru n (služby p rávn íka, notá ře), p o ku d je ve společnosti více n ež jeden spole čník, vyžaduje p rovo z p ra videlné ko nání valn ých h roma d, schůzí d ozorčí rady apod. n á ro čn é na čas i administraci p o vin nost p odávání d aňové ho p řizn ání a s tím související výkon a d ministrace n á ro čn é vedení podvojného účetnictví Veřejná obchodní společnost - pro zalo žení je třeba: minimálně d vo u společníků (můžo u jimi b ýt jak fyzické, ta k p rávn ické osoby) sepsání společenské smlouvy (doporučuje se využít s lužby p rávn íka ) ta musí o b sa hova t ve škeré potřebné informa ce jako n á ze v firmy (ten musí o b sahova t zkra tku veř. o b ch. spol. n ebo v.o.s. ), její sídlo, u rčení společníků (fyzická o so ba jméno a b ydliště, p rá vn ická o soba název a síd lo), p ře d mě t p odniká n í spole čnosti, další ujednání mezi sp o le čníky (např. způsob h laso vání a rozhodová n í, určení sprá vce majetku apod.) a podpisy všech sp o le čníků zajiště ní p odnika te lské ho o p rá vnění (živn ostenské listy) spole čnost vzniká zá p ise m do o bchodníh o rejstříku (společnost musí p odat návrh na zápis do obch odního rejstříku, podepsaný všemi společn íky, ke které mu jso u přiloženy výše u v edené d o ku menty) spole čníci ru čí za zá vazky sp o le čn o sti n e ro zdílně celým svým majetke m 21

22 spole čníci nejsou p ovinni p ři zakládání sp o le čnosti slo žit žádný kapitál, ka ždý sp o le čn ík a le může vložit d o společnosti finanční vklad, je ho minimá lní nebo maximá lní výši a le záko n 14 neupravuje k obchodnímu ve dení spole čnosti je oprá vněn každý společn ík v rámci zá sad dohodnutých ve sp o le čenské smlouvě, s tejně ta k jsou všich n i společn íci jejím sta tutárn ím orgánem zisk vyg enero vaný čin ností sp o le čnosti se mezi sp o le čníky dělí rovným d íle m, taktéž ztrátu čin ností zp ůsobenou zisk společnosti ro zdělený mezi spole čníky podlé há d ani z p říjmů fyzických o sob spole čnost je o svo bozena od u p la tň o vání d aně z p řidané hodnoty, p o ku d její obrat nepřesá hne částku milion ko run za n ejvýše d vanáct b e zp rostředně p ře dcházejících po so bě jd oucích kalendářních měsíců VÝHODY n ejje dnodušší typ obch odní sp o le čnosti n ení třeba skládat základní kapitál za lo že n í společnosti n ení ta k finančn ě náročn é jako např. u s.r.o. NEVÝHODY všichni sp o le čníci ručí celým svým majetke m za závazky spole čnosti p o vin nost vést p odvojn é ú če tn ictví náročn á administra ce 14 Z á k o n č / S b., o b c h o d n í z á k o n í k 22

23 4.3 FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEL - pro zaháje ní p odniká n í fyzické oso by je třeba: získat p odnika te lské o p rá vnění = živnostenský list b ýt zapsán d o živn o stenského rejstříku, fyzická o so ba p odnika te l n e má povinnost zá pisu do obch odního rejstříku, je stliže výše jejích výn o sů nebo příjmů sn íže n ých o daň z p řidané hodnoty, je -li součá stí výnosů n ebo p říjmů, dosáhla n ebo p ře sáhla za d vě p o sobě b ezpro stře dně n á sle dující ú če tní období v p růměru částku sto d va ce t milionů korun n ebo p o kud n eprovo zuje živnost p růmyslo vým zp ůsobem 15 p odnika te l vše rozh oduje sám, za své závazky ru čí celým svým majetke m, je ja ko jediný o dpově dný za všechny své čin y ú četnictví mů že vést pouze d aňovou e vid enci, není nutn é p odvojn é je povin en o d vádět všechny potřebné daně (DPH p ři obratu vě tším n e ž je den milion ko ru n za d va náct po sobě jd oucích kalendářních měsíců, d aň z příjmu fyzických o sob a pod.) VÝHODY n ejje dnodušší za ložení není třeba žádných smluv ani sta nov, p ouze živn o stenský list jednoduchá administra ce p odnika te l o vše m rozhoduje sám, n e mu sí tedy p o řá da t žádné valné hromady, nemusí mít dozo rčí ra d y, má abso lutn í moc nad svým podnike m 15 p r o v o z o v á n í ž i v n o s t i p r ů m y s l o v ý m z p ů s o b e m v i z 7 a ) Z á k o n a č / S b., o ž i v n o s t e n s k é m p o d n i k á n í 23

24 NEVÝHODY za své zá va zky ru čí ce lým svým majetkem h o rší dostu pnost dota cí o někte ré vůbec n e mo hou fyzické o so by žádat (někte ré n adace apod.) v kultuře není OSVČ z h lediska d a ro vací d aně vhodn ým p říjemce p ro to, aby si dárce mohl dar o dpočíta t ze zá kladu daně n eatraktivn í p ro potenciáln í dárce 24

25 5. SMLOUVY A JINÉ DOKUMENTY POTŘEBNÉ PRO BĚH TANEČNÍ ORGANIZACE V té to ka p itole je u ve den p řehle d dokumentů a smluv, se kte rými se taneční o rganizace b ěhem svého působení může set kat. U každého typu je u ve den krátký kome n tá ř zá kladní in fo rmace a ta ké specifika tanečn íh o pro středí, která se smluv dotknou. s tanov y o.s. / zakládací lis tina o.p.s. / zakláda cí listina s.r.o. / s pole čenská smlouva v.o.s. / živnos tenský lis t / náje mní smlouva Poku d si o rganizace d lo uhodobě p ro najímá p ro sto ry, ve kte rých p ů so bí, je třeba s majitelem tě ch to p ro sto r u zavřít nájemn í smlouvu. Její n á le žito sti jsou velmi specifické pro každ ý p řípad. Na co by se a le určitě p ři tomto typ u čin nosti mělo dbát, jso u o tázky pojiště ní nemovito sti která stra na n ese o dpově dnost za jako u škodu apod. Dále otázky h lučn o sti p ři téměř každé ta neční činnosti h raje h udba. Ve smlouvě musí b ýt u vedeno, že majite l je s tímto fakte m sro zumě n, a že okolí n e mo vito sti je p ro ta kovou činnost vhodné (n apř. o ko lí o b ytn ých zón, škol, nemocn ic apod. jsou p ro činnost ta neční o rganiza ce nevhodná). Ostatní u sta novení d le Záko na č.4 0/1964 Sb., občanského zákoníku. pracovní smlouv a lektor, interpret Poku d má ta nečn í o rganizace stá lé zaměstnance lekto ry, chore ografy, in te rprety, u zavírá s n imi pracovn í smlouvu. Specifike m tako vé smlo u vy je přesné vymeze ní p ra co vní nápln ě (např. u lektora n u tné u vé st, že p říp rava na výu ku je n edíln ou so u čá stí jeho p ráce a mzda za n i tu to p říp ravu za h rnuje, u ch o re ografa u vé st, že chore ografie jím vytvoře né p ro p otřeby o rganizace jsou d íle m zaměstnaneckým a říd í se te d y auto rským zákonem, u inte rpre ta vyřešit 25

26 p odmínky n e mocenské zranění, nemo ci apod., které ho vylučují z pracovn íh o výko nu a tp.). Při u zavírání p ra covn í smlouvy je nutn é p raco vat se zá koníke m p ráce a ujistit se, že b yly uprave ny všechny p o tře bné podmínky. dohoda o prov e de ní práce lektor, inte rpret Dohoda o p ro vedení p ráce je vhodná p ři n á ra zové a nepra vid elné p raco vní čin nosti. Ne smí p řesáhnout tři sta hodin za kale ndářn í rok u jednoho za městnava tele. Výh odou je, že se za za městnance nemusí o d vá dět zd ravo tn í a sociáln í pojiště ní. Dohoda je tedy hojn ě využívá na. I u n í je a le potře ba u vést p ře sně p odmínky d ohody (ta k ja ko u p raco vní smlouvy). Dohodu je p o vin né u zavřít p ísemně. Další u stanovení d le Záko na č. 2 62/2 006 Sb., zákoníku práce. dohoda o činnosti lektor, interpret Takovou d ohodu o rganizace s le kto rem, ch o re ogra fem, interp retem a pod. uzavře v případě, že jeho p rá ce v o rganizaci má p ravid e ln ý ch a ra kte r, a le nepřesa huje víc než v p rů měru p o lo vinu stanove né týdenní p ra covn í doby (ne tedy více n e ž d va ce t hodin týdně). Může se u za vřít i v případě, že čin nost nepřesá hne víc než tři sta hodin za rok. Specifika tanečn í činnosti n utno d etailn ě u vé st stejn ě ja ko u pra co vní smlouvy. Dohodu je p o vinné u zavřít píse mně. Další u sta novení dle Záko na č. 2 62/2 006 Sb., zá koníku p ráce. s mlouv a o k rá tkodobém pronájmu Poku d tanečn í o rganiza ce p ůsobí ve svých vla stn ích n ebo d louhodobě p ronajatých p rostore ch, mů že své sály/jiné p rostory p ronajíma t tře tím osobám jiným tanečníkům n ebo o rganizacím. V ta kovém p řípadě je třeba podepsat smlouvu o krátkodobém pronájmu a sp e cifikova t vše chny n á le žito sti. Obzvlá ště je n utné u vé st, kdo má zodpovědnost za škody n a majetku, p říp adná zra nění v době pronájmu, p o stihy za nedodržení smluvn ích p odmín e k apod. 26

27 s mlouv a o s polupráci Smluv o spolupráci b u de taneční o rganiza ce p ravd ěpodobně u zavírat mnoho. Může se jednat o sp o lu p rá ci s jin ým uměleckým tělesem, d ivadlem, a le i intern etovým p o skytovatele m reklamy apod. Každ á z tě chto smluv b ude p ravd ěpodobně vyp adat zce la jin a k a je p o tře bné mysle t n a všechny detaily. darov ací s mlouva Obzvlá šť p okud je tanečn í o rganiza ce pořa date lem ku lturn ích akcí a p ro dukcí, nabízí se možnost získá vání dárců a sp onzorů své činnosti. Pro tento ú čel je vh odné mít p řipra venou darova cí smlouvu. V ní je h lavn í u vést pře d mě t této smlouvy peněžn í nebo jin ý dar a to, že dárce si za svůj dar nekla de nárok na žádnou pro tislu žbu. Da lší usta novení dle Zá ko na č.40/1964 Sb., občanského záko níku. s mlouv a o rekla mě Užije se n apříkla d v p odobných p říp adech jako d a ro vací smlouva, a le te hdy, kd yž ch ce d á rce neboli sponzor za své p eníze (n ebo jiné p ředměty nebo služby) tanečn í o rganiza cí p o skytnout rekla mu, a ť u ž na p ropagačn ích ma te riálech, webových stránkách a pod. Ve smlouvě musí b ýt zce la p řesn ě specifiko váno p lnění obou stran a sa nkce za jejich n edodržení. s mlouv a o provedení umě le ckého výkonu Tato smlouva se v ta nečním o boru používá často, i když záko n smlouvu s ta ko výmto n á zve m n euvá d í (patří mezi smlo u vy inominátní). Z praxe lze vyvodit, že smlouva o p rove dení u mě leckého výkonu je vlastn ě smlouvou o d ílo (u p ra vuje Záko na č.4 0 /1 964 Sb., o b ča nského zá ko n íku), kdy dílem je p rávě u mělecký v ýko n. Opět je zde n u tné p řesně u vé st p ředmět smlo u vy a p o stihy za nepln ění smluvních p odmínek. 27

28 licenční s mlouva L icenční smlo u vo u autor (v p řípadě tance ch o re ograf, in te rpre t) p o skytuje n abyva te li p rávo u žít auto rské d ílo. L icenčn í smlo uvu vyu žijí p ředevším p o řa date lé ta nečn ích a kcí. S pozva n ými ho sty u za vřou n e výh radní lice nční smlouvu (tzn., že n ejso u jedinými n abyva teli těch to a u to rských p ráv v daném o ka mžiku). Ve smlouvě mu sí b ýt p řesně specifikováno, o jaká p ráva se jedná (choreografie, interp reta ce a pod.) a jaká odměna je za výkon p ráv poskytnuta. Smlouva musí b ýt u zavřena p íse mně a podepsa ná o běma stranami. U se p iso vání licenční smlouvy se d oporu čuje p ra co vat s příslu šn ým zákonem ( Záko na č. 1 21/2 000 Sb., o prá vu a utorské m, o p ráve ch souvisejících s p rávem autorským a o změnách n ěkte rých zá konů), aby b yly zahrnuty všech ny p o tře bné informa ce a specifikace. 28

29 6. OHLAŠOVACÍ A JINÉ POVINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE AUTORSKÝCH PRÁV V OBLASTI TANEČNÍCH ORGANIZACÍ 6.1 OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ OSA Další z povin ností tanečn í o rg anizace je odvádět p oplatky za užití a u to rských děl hudby n a svých kurzech, p ři svých vysto upeních a pod. ko lektivnímu sp rávci. V České republice je p ro h udební d íla tímto správce m o b čanské sd ruže ní OSA. V to mto p říp adě je nutné rozd ě lit taneční o rganizace na ty, kte ré tanec vyu čují a ty, které p o řá dají ta nečn í a kce. V případě amatérské n ebo p rofe sio nální tanečn í sku p in y, která p ouze h o stuje na společenské a kci, povinnost o h la šo vat a popř. o d vá dět p oplatky za u žití díla o dpadá, n eboť z auto rského zá kona vyplývá, že tu to povinnost má pořa datel akce (nedohodnou-li se smluvně o bě strany jin ak). Pro u žívání hudby n a kurze ch tance používá OSA h ro madnou licenčn í smlo u vu 16. Ta o rganiza ci u mo žní legáln ě u žíva t vše ch n y skladby o d a utorů, jejichž je OSA zástupcem, na svých le kcích tance, a to bez p o če tn íh o o meze ní. Pro získání té to h roma dné lice n čn í smlo u vy je třeba vyplnit on-lin e nebo běžnou (papírovo u ) žádost (na sa.cz) a zaslat ji OSA. Ta vystaví licenčn í smlouvu, kte ro u musí o bě strany p odepsat a ta nečn í o rganizace je p o vin na d o patn á cti dnů uhradit sje dnanou o d mě nu. V případě u zavře ní smlouvy na více n e ž d vanáct měsíců je možné odměnu hra d it ve smlouvě sjednanými splátka mi. Výp očet odmě n y za užití děl se pro vádí součinem počtu ú častníků ku rzu a p růměrn ou výší kurzovného za jednu lekci. Výsle dek se dosadí d o ta bulky, kterou OSA Z á k o n a č / S b., z á k o n o p r á v u a u t o r s k é m, o p r á v e c h s o u v i s e j í c í c h s p r á v e m a u t o r s k ý m a o z m ě n ě n ě k t e r ý c h z á k o n ů ( a u t o r s k ý z á k o n ) 29

30 u vádí ve své m o ficiá ln ím sazebníku 17 (dále jen Sa ze bník) a vynásobí se p o čtem lekcí za dané o bdobí. Sazby a u to rských o d mě n se poté sn ižují p odle počtu obyva te l o b ce, ve které jsou kurzy p o řá dány, a le n ejvyšší p o če t obyva te l p ro to to sn ižo vání sa zeb je sto pade sá t tisíc, z to ho p lyne, že n a ku rzy v Brně sle vu n e lze uplatnit. Dalším možn ým sníže ním sazeb je řá dné p ln ění p o vinností, te d y včasné a ú p ln é p la cení sa ze b. V ta kovém p říp adě se částka snižuje o třice t p rocen t. Režim o d mě n OSA p ro pořádání ta nečních a kcí (vysto upení, festivaly apod.) je jin ý n e ž u ku rzů. Je dná se sice ta ké o h ro madnou licenčn í smlouvu, a le sa zebník o d mě n je o d lišn ý. Taneční p ředstavení spadají do oblasti Saze bníku Diskotéky, kabare ty, varieté a jiná p ředsta vení s pro g ramem. Výpočet se dělá pomocí ta bulky v Sa zebníku, p řičemž p romě nnými jsou p rů měrné vstupné na akci a ka pacita p ro sto r, kde se a kce p o řá dá. Po řádající o rganiza ce opět vyp lní on-line n ebo b ě žn ou (papíro vo u ) žá dost a za šle ji OSA. OSA pošle o rganiza ci licenční smlouvu k podpisu a o rg anizace mu sí d o p atnácti dnů u h ra d it OSA o d mě nu. Další související sku tečností je, že v Če ské republice e xistuje tanečn í o rg aniza ce sd ružující tuze mské ta neční školy a kluby, Czech Dance Organization o.s., kte rá se řeše ním a u to rských popla tků zabývá. Nabízí mo žn o st fin ančního p lnění a utorských popla tků za kluby, kte ré jsou jejími členy (te d y p la tí p ravid e ln é členské p oplatky) a jejichž tanečn íci jsou registrováni v Czech Dance Organiza t ion o.s. jako její řádní členové (musí taktéž p latit členské p oplatky). Je d inou další p odmínkou je, že škola n ebo klu b mu sí mít status o b ča nského sdruže ní. Poku d tyto d vě podmínky ta nečn í o rg aniza ce sp lňuje (je čle nem Czech Dance Organiza tio n o.s. a je sa ma občanským sdruže ním), p latí všechny a u to rské p oplatky za užívá ní hudební p rodukce p rávě Czech Da n ce Organiza tion o.s. 17 p ř í s l u š n é s t r á n k y S a z e b n í k u O S A v i z p ř í l o h a č

31 6.2 DILIA Dalším so u visejícím a u to rským d íle m je choreogra fie. I ta je p ředměte m p rá va a uto rského, stejně jako n apř. dílo h udební, dramatické n ebo audio vizu á ln í. V to mto p řípadě a le taneční o rg aniza ce, skupina n ebo tanečn ík n ení v pozici u živate le autorské ho dí la, n ýb rž v p o zici jeho a utora. Auto r choreogra fie má te dy právo na to, a b y je ho d íla b yla chráněna a u žití ta kových d ě l podlé halo fin ančnímu p lnění. Choreogra fie a jejich a utoři spadají p od ko lektivn í sp rávu DIL IA. Je to o b ča nské sdruže ní a utorů a dalších n o sitelů a utorských p rá v, kte ré se za b ývá kolektivní sp rávo u: děl literá rních, d ě l d rama tických, d ě l hudebně-d rama tických, d ě l choreogra fických, d ě l panto mimických, d ě l audio vizu á ln ích (auto rem audio vizu á ln ího d íla je ve smyslu 63 a utorské ho zá kona jeho re žisé r), d ě l vědeckých vče tn ě děl kartografických a d ě l dabingových režisérů, kteří jsou a u to ry mluve né složky a udiovizuálních děl v jiném jazyce (kolektivní sprá va práv d abingových režisérů se vztahuje pouze na ty režisé ry, kte ří jso u souča sn ě auto ry tzv. režijní úp ravy). 18 DILIA vykonává kole ktivn í sprá vu (k výše u ve deným dílů m p o vin ně), p ro kte rou je pově řena p říslušn ým ministe rstve m 19. Poku d tedy 18 D r u h y d ě l v k o l e k t i v n í s p r á v ě D I L I A. D I L I A, o b č a n s k é s d r u ž e n í. D i l i a. c z [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. d i l i a. c z / a r t i c l e s / s h o w / i d / M i n i s t e r s t v o k u l t u r y Č R 31

32 chore ograf ch ce ch ránit své dílo (svá díla), musí se p řihlá sit k členství DILIA (čle n ství v o b ča n ské m sd ružení DILIA ), a to výhradně k ní. Tím se DILIA stá vá zá stu p ce m nosite le autorských p ráv, jed ná za n ěj p ři u zavírání vše ch n áležitých smluv (např. o užití d íla, zhotove ní rozmnoženiny díla apod.), vybírá za n ěj licenční po p la tky a p oté je a u to rovi vyp lácí. Kromě toho a le DILIA p rovo zuje i a genturní čin nost. Co tato činnost obnáší, vysvětluje DIL IA násle dovně: DILIA dále vyko nává agenturní čin nost, p ři kte ré zp rostře d ko vá vá u zavírání licenčn ích smluv n a u žití d ě l če ských a z ahraničn ích a utorů. Zaměřuje se p ředevším n a o b la st d ivadla, lite ratu ry, mé d ií a jiných d ruhů užití autorských děl. Je dnotlivá oddělení DIL IA vyvíjejí zá rove ň se zmíněnou činností také řadu dalších a ktivit p říslušn ých danému oboru a genturn í čin nosti o d agentá že p řes vydávání d iva deln ích textů, informa ční a konzu lta ční činnost a ž po p ronáje m h ud ebních materiá lů k českým i za h ra n ičním hudebně-d ramatickým dílů m. 20 Z hlediska ko lektivn í správy se DIL IA za b ývá p lnění m maje tko vých p ráv: DILIA vykonává majetko vá p ráva k těmto povinně ko lektivně spravo va n ým p rávům: Právo n a odměnu za zhotove ní ro zmnoženin y p ro o so bn í potřebu Právo n a u žití d íla kabelo vým p řenose m Právo n a p řiměře nou o d mě nu za p ronáje m d íla Právo n a odměnu za půjčová ní d íla v knih o vn ách a vzdělávacích zaříze ních Jedná se o p ráva, která n o sitelé p rá v mohou vykonáva t je d ině p rostře dnictvím kolektivního správce. Nemohou je tedy n iko mu ani 20 O n á s. D I L I A, o b č a n s k é s d r u ž e n í. D i l i a. c z [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. d i l i a. c z / n e w / o - n a s. 32

33 smluvně p o stoup it. V ČR odměny p ro auto ry výše u ve dených d ruhů děl vybírá výh radně DILIA. 21 Rozdíl mezi výkonem kole ktivn í sprá vy a agentu rní čin ností je p ředevším v tom, že u agentá že auto r sám rozhoduje o ve škerém u žití včetn ě výše lice nčních popla tků, za tímco u kole ktivní sp rávy se o výše u vedené sta rá DILIA. DILIA a gentura a uto ra p ouze za stu puje, vyřizuje p rávn í a fin anční n á le žito sti a za tu to činnost p ot é inka suje s a u to rem p ředem dohodnuto u o d mě nu. Po ku d o toto zastupování má choreogra f zájem, musí s DILIA u zavřít smlouvu o zastupová ní. Poku d auto r u za vře s DILIA smlouvu o agentu rním zastupování, n e zn a me ná to a utoma ticky, že se stá vá členem obča n s kého sdruže ní DILIA (že b ude DIL IA jeho ko lektivním sp rávce m) a naopak, p o ku d se a u to r sta ne jejím členem (DILIA se sta ne jeho ko lektivním správcem), n e stává se DILIA auto maticky je ho a genturním zá stu p ce m. Odměny vybra né p ři výkonu kole ktivn í sprá vy se autoro vi vyplá cí n a zákla dě povinnosti ohlá sit zveřejněné d ílo (p říslu šný formulá ř o h lášek v příloze č. 3 ) nejp o zd ěji d o 31. p rosin ce ro ku, v němž b ylo d ílo vydáno. Od měny se p otom ro zúčtovávají n a zákla dě Ro zúčtova cího řádu DIL IA (ke sta že ní na h ttp ://www.d ilia.cz/auto ri). Poku d choreogra fie vznikne ja ko d ílo p ři výkonu za městnanecké ho p o mě ru (v ta neční škole, na tanečních ku rzech, o pen cla sse ch a pod.), jedná se o d ílo zaměstn anecké. V ta kovém p řípadě n o site lem majetko vých auto rských p rá v n ení a u to r sa motn ý, a le jeho zaměstnavatel. Je potřebné, a by taková skute čnost a vše ch n y její n á le žito sti b yly jasně u vedeny v p raco vn í smlouvě, a b y nedoch ázelo k nejasn ostem. Pokud to v p raco vní smlo u vě u ve deno n ení, p la tí zde p říslušný zá ko n, který zaměstnanecké dílo upravuje: Není-li sjednáno jinak, zamě stn avate l vykonává svým jménem a na svůj ú čet a utoro va majetko vá p rá va k dílu, kte ré auto r vytvo řil ke splnění svých povinností 21 Z á k l a d n í i n f o r m a c e p r o a u t o r y o k o l e k t i v n í s p r á v ě. D I L I A, o b č a n s k é s d r u ž e n í. D i l i a. c z [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. d i l i a. c z / n e w / a u t o r i. 33

34 vyplývajících z p racovněp rávn íh o či služebního vzta hu k za městnavateli n ebo z p ra covního vztahu mezi d ružstvem a je ho členem (zaměstnanecké dílo). Zamě stn a va te l může p rá vo výko nu podle to hoto o d stavce p o stoup it tře tí o so bě p ouze se svolením a utora, le daže se ta k d ěje p ři p ro deji p odniku nebo je ho části. 22 Oso bnostní p ráva autora k dílu tímto a le zůstávají nedotče na. Další n á ležit o sti zaměstnaneckého d íla upravuje příslušná čá st auto rského zákona. 6.3 INTERGRAM Inte rgra m je nezávis l á spol eč n os t výkonných u mělc ů a v ý robců z v uk ových a zvuk ov ě o b r az ov ých z áz n am ů, která z p o vě ření Ministerstva kultu ry České republiky vykonává kolektivní sprá vu jejich autorských p ráv. O In te rgra m by se mě li zajímat především tanečn íci in terp reti. Členem sdružení se totiž mů že stát každá fyzická o so ba, která je výkonným u mělcem ve smyslu a utorské ho zákona 23. Umělec u za vře s Inte rgram smlo u vu o za stu pování, a to tak, že z webových stránek Inte rgra m (http ://www.inte rgra m.cz/cs/p rih laso vaciformula r/) stáhne p říslušný fo rmulá ř, vyp ln í jej, d vě vyhotovení pošle na a d re su Interg ram a jednu ko p ii d osta ne potvrze nou zpět. V případě souboru nebo skupiny u mělců u za vírá smlouvu s In te rgram jejich spole čný zástupce, přičemž musí p řiložit p lné moci čle nů so uboru n ebo skupin y o d s t. 1 A u t o r s k é h o z á k o n a 23 d l e 6 7 A u t o r s k é h o z á k o n a : ( 1 ) U m ě l e c k ý v ý k o n j e v ý k o n h e r c e, z p ě v á k a, h u d e b n í k a, t a n e č n í k a, d i r i g e n t a, s b o r m i s t r a, r e ž i s é r a n e b o j i n é o s o b y, k t e r á h r a j e, z p í v á, r e c i t u j e, p ř e d v á d í n e b o j i n a k p r o v á d í u m ě l e c k é d í l o a v ý t v o r y t r a d i č n í l i d o v é k u l t u r y. Z a u m ě l e c k ý v ý k o n s e p o v a ž u j e t é ž v ý k o n a r t i s t y, a n i ž j í m p r o v á d í u m ě l e c k é d í l o. ( 2 ) V ý k o n n ý u m ě l e c j e f y z i c k á o s o b a, k t e r á u m ě l e c k ý v ý k o n v y t v o ř i l a. 34

35 Jakmile ta nečník s Inte rgra m smlouvu u zavře, stá vá se jeho členem a In terg ram ho zastu puje ve všech o tá zká ch autorského p ráva vybírá za něj a u to rské p oplatky a d le platného sazebníku je u mělci vyplácí. Odměny Interg ram vyb írá pře devším: za u žití zvuko vých záznamů vyd aných k o b chodním ú čelům jejich televizním a rozh lasovým vysílá ním a jeho p řenose m kabelovým pře nose m výkonů a zázn a mů za ro zmnožování pro osobní p otřebu (od výro b ců, dovo zců a příjemců zařízení sloužících k p o řizo vá ní rozmnoženin a n o sičů tako vých rozmnoženin výko nů a zá zn a mů) V ý b ě r p o p l a t k ů. I N T E R G R A M, n e z á v i s l á s p o l e č n o s t v ý k o n n ý c h u m ě l c ů a v ý r o b c ů z v u k o v ý c h a z v u k o v ě o b r a z o v ý c h z á z n a m ů. I n t e r g r a m. c z [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. i n t e r g r a m. c z / c s / v y b e r - p o p l a t k u - o d /. 35

36 7. MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ TANEČNÍCH ORGANIZACÍ Možných zdrojů p ro financo vání tanečn ího u mění je mnoho. Ne všech n y jsou však vhodné p ro vše chny typ y čin ností, organizací, p rojektů apod. Hlavním zdroje m taneční o rganiza ce b y měla b ýt samozřejmě je ho h lavn í činnost výu ka ta nce v p řípadě tanečn ích škol výběr p opla tků za kurzy, honoráře za taneční vysto upení u tanečn ích sku p in, vstupné u pořadatelů tanečn ích a kcí a tp. Ně kdy a le, jak tomu je v celé oblasti kultu ry v Če ské re publice, jso u náklady na tu to čin nost vyšší n e ž p říjmy z činnosti p lynoucí, a p ro to se subjekty musí pokusit získa t finančn í zdroje jinde. tyto: Hlavní zd roje u mo žňující čerp ání financí p o taneční su bje kty jsou EU fo ndy a ko munitá rn í p rogramy EU, mezinárodní fo ndy (mimo fo ndy EU), d o ta ce ministerstev, Státní fond kultu ry Če ské republiky, d o ta ce krajů, d o ta ce měst, obcí, d o ta ce městských částí, n adace, d á rco vství, sponzoring Tyto o b la sti budou je dnotlivě p robrány a n á sle dně bude p opsán p roce s, ja kým se fin ance z tě chto zdrojů získávají, p ro koho a na co jsou u rčeny a pod. 36

37 7.1 FONDY A KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY EVROPSKÉ UNIE Komunitární programy Komunitá rní p ro g ramy jsou nástroje m Evrop ských sp o le čenství, který má sloužit k p rohlu bování sp o luprá ce a řešení sp o le čných p roblémů členských zemí EU v oblasti ko n kré tn ích p o litik Společe n ství (nebo EU). Tyto p rogramy jsou vždy vícele té a jsou fin ancovány p římo z rozp o čtu EU. 25 Komunitá rní p rogramy b ývají zřizová ny vžd y na u rčité období, p o kterém dochází k jejich e valu a ci a násle dné impleme ntaci p rogramů n o vých, kte ré ko n cepčn ě vych ázejí z p ředešlých mo de lů, a le jsou o bohaceny o nové p o zn atky vzn iklé z vyhodnoce ní up lyn u lých fá zí p rogramů schéma je dnotlivých p rogramů se n eustá le optima lizuje. Na rozdíl o d stru ktu ráln ích fondů nejsou u většiny komu n itárn ích p rogramů p rostře dky p ře dem přesně a lo kovány jednotlivým člen ským stá tům, a le výběr p roje ktů p ro bíh á n a p rincip u vo lné soutěže v rámci EU, ve kte ré vítězí kvalitnější p ředlože né p rojekty. Financo vá n í vla stn ích p rojektů se u jednotlivých ko munitárn ích p rogramů liší d le d aných p rogramových kriterií, míra povinného spolufinanco vá n í se vě tšin ou pohybuje v rozmezí o d 0 do 70 %. 26 Jednotlivé komu n itárn í p rogramy spra vují ministerst va ČR. Ministerstvo školství, mládeže a tě lovýchovy se sta rá o vzděláva cí p rogramy EU (n apř. ERASMUS, SOCRATES n ebo MLÁDEŽ), p rogra m Mládež v a kci a rá mco vé p rogramy ES p ro výzkum, te ch nologický rozvoj a demonstra ce. Z těch to p rogramů je v tanečn ím oboru využite lný d ru h ý jmenovaný Mládež v akci. Jedná se o p ro g ra m, který se, jak již n á zev 25 M i n i s t e r s t v o f i n a n c í Č e s k é r e p u b l i k y [ o n l i n e ] [ c i t ]. K o m u n i t á r n í p r o g r a m y. D o s t u p n é z : < h t t p : / / w w w. m f c r. c z / c p s / r d e / x c h g / m f c r / x s l / e u _ k o m u n i t a r n i _ p r o g r a m y. h t m l >. 26 L O J D A, P a v e l. F o n d y E U a m o ž n o s t i j e j i c h a p l i k a c e v k u l t u r n í m p r o s t ř e d í. B r n o, s. S e m i n á r n í p r á c e. J a n á č k o v a a k a d e m i e m ú z i c k ý c h u m ě n í v B r n ě. s 4. 37

38 n apovídá, za měřuje n a mladé lid i a o rganiza ce s mládeží pracující. O podporu z tohoto programu mohou žá dat jak nezisko vé o rg anizace, ta k n e fo rmáln í skupiny mladých lid í. Projekty nejsou n ijak tema ticky zaměře né, dá se te d y žádat n a tanečn í fe stivaly, wo rksh opy, d íln y apod. Vždy a le musí sp lň o va t podmín ku naplnění cíle p rogramu : ro zvoj n e fo rmáln íh o vzdělávání mládeže a p ropagace myšlenky e vropské identity. Všechny info rmace o p rogramu lze n ajít na kci.cz. Další p ro g ra m využite lný v tanečním o boru spravuje ministe rstvo kultu ry. Jedná se o program CULTURE. Pro g ra m je vyp sán vžd y na dobu šesti let a má tři cíle : posilova t nadnárodní mobilitu o sob p ra cujících v odvětví kultury, p odporo vat n adnáro dní mo b ilitu kultu rních a umě leckých děl a produktů a podporova t dialo g mezi kultura mi. Programu se mo hou ú častnit p roje kty p říh raniční spolupráce p odporující tvo rbu a p rová dění kultu rních a u měle ckých a ktivit. Hlavním záměre m p rogramu je p řisp ě t ke sp o lupráci o rganiza cí, jako jsou d ivadla, muzea, p rofesn í sdru žení, výzkumná střediska, univerzity, kultu rní in stituce a ve řejné o rgány z různ ých zemí, kte ré se ú častní p rogramu, aby různá odvětví p raco va la spole čně a rozšiřovala svůj kultu rní a umě lecký dosah p řes hra n ice. Progra m se d ě lí na něko lik o b la stí, a to vícele té p rojekty spolu p rá ce (n ejmé ně třicet še st a nejvíce šedesát měsíců), p rojekty spolu p rá ce (na období a ž d va cet čtyři měsíců ), p roje kty literárn ích p řekla dů (n a období a ž d va ce t čtyři měsíců), p rojekty spolupráce se třetími zeměmi (n a období a ž d va cet čtyři měsíců ) a p odporu evropských kultu rních festivalů. Taneční p rojekty b y mohly za padat d o vše ch o b la stí kromě tře tí (literárn í p ře klady). Jednalo b y se h la vn ě o ve lké taneční festivaly, workshopy apod. Projekty a le musí být velkého rozsahu, musí mít více n e ž pětile to u h istorii a d o statečn ý zd roj krytí nákladů, p rotože p o ža davky p rogramu jsou ve lice p řísn é. Dota ce z pro g ra mu n ikd y n e kryje sto p ro cent n ákladů p rojektu (např. u p odpo ry e vropských kultu rních festivalů padesát proce nt), žadatel tedy mu sí dokáza t finanční 38

39 spolu ú ča st. Důra z je p o té kla den i na udržitelnost p roje ktu, festival te d y musí mít p ra vid e ln ou p e rio d icitu a trvat d lo uhodobě. Schvá lené p roje kty o bdrží p řidělenou finančn í částku dle n á sle dujících pra videl: V p řípadě krá tkodobých p roje ktů o bdrží první splá t ku d o 45 dnů o d p odpisu smlo u vy s Ko misí (70 % g rantu), zbyte k (30 %) po p ředlože ní zá věre čn é zprávy o p roje ktu a vyúčto vání. V p řípadě d louhodobých projektů jsou splátky tři: p o podp isu smlouvy (5 0 % grantu), v prů běhu p roje ktu p o p ředložení p růběžné zprávy a vyú čto vání (30 %), zbytek po u končení p roje ktu p o p ředlože ní zá věre čn ého zprá vy a vyú čtování. 27 Musí se tedy počíta t s tím, že p ři realizaci p rojektu má žadatel k disp o zici p ouze se d md e sá t p ro cent p řiděleného g ra ntu a zbyte k p rostře dků musí zajistit z vlastních zdrojů Fondy EU Více známým zd rojem financí z Evropské u n ie jsou fo ndy EU. Pro využití v ta nečním o b o ru jsou vh odné p ředevším d va z tzv. Strukturá lních fo ndů, a to Evro pský so ciální fo nd a Evropský fo nd regionálního rozvoje. Fondy EU p ře d stavují h lavn í n á stroj realizace e vropské politiky h o sp odářské a sociá lní soudržn o sti. Prá vě jejich p rostře dnictvím se rozdělují fin anční p rostře dky u rčené ke sn ižování e konomických a so ciáln ích ro zdílů mezi čle n skými stá ty a jejich re g io ny. 28 Vše o stru ktu ráln ích fondech lze n ajít n a webové m portá le lni-fondy.cz. Fondy mají svá p rogramová období. V souča sn é d obě p robíhá o bdobí , při kterém má b ýt z fo ndů rozd ě leno 26,69 miliard 27 O p r o g r a m u C u l t u r e. D I V A D E L N Í Ú S T A V. P r o g r a m c u l t u r e. c z [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. p r o g r a m c u l t u r e. c z / c s / o - p r o g r a m u. 28 S t r u k t u r á l n í f o n d y E U [ o n l i n e ] [ c i t ]. I n f o r m a c e o f o n d e c h E U. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. s t r u k t u r a l n i - f o n d y. c z / I n f o r m a c e - o - f o n d e c h - E U. 39

40 Euro 29. Je dnotlivé oblasti, d o kte rých fin ance z fondů pu tují, se n a zývají o peračn í p rogramy a každ ý p rogram má svou p rio ritní o su d le p ře dem n a stave ných cílů. Progra my jso u ce lkem čtyři, a to n á sle dující: Te matické operační p rogramy (Integrovaný opera čn í p ro g ra m, Opera čn í p ro g ra m Podniká ní a inova ce, Operační p ro g ra m Životn í pro středí, Op e ra čn í pro g ra m dopra va, Opera čn í p rogram Vzdělává ní p ro konkure n ce sch op nost, Operační p rogram Výzku m a vývoj p ro inovace, Operační p rogram L idské zdroje a zaměstnanost a Operačn í p ro g ram Technická pomoc), Re g io nální operačn í p rogramy (ROP NUTS II Seve rozápad, ROP NUTS II Seve rovýchod, ROP NUTS II Střední Če ch y, ROP NUTS II Jih o západ, ROP NUTS II Jihových od, ROP NUTS II Mo ravsko sle zsko a ROP NUTS II Střední Mora va), Opera čn í p rogramy Praha (Operačn í p rogram Konkure n ce sch op nost a Opera ční p ro gram Praha Adap tabilita) a Evrop ská ú ze mní spoluprá ce (Operačn í p rogra m Mezire g io nální spoluprá ce, Op e ra ční p rogram Na dnáro dní sp o luprá ce, ESPON 2 013, INTERACT II, Cíl 3 Česká rep ublika Svobodný stá t Bavorsko , Operačn í p rogram Přeshra n ičn í spoluprá ce Če ská republika - Polská rep ublika, Cíl Evrop ská ú ze mní spoluprá ce Ra kousko-česká republika , Cíl 3 n a podp o ru p říh raniční spolup ráce mezi Svobodným státe m Sasko a Če skou republikou a Program p říhra n ičn í spolup ráce Slo ve n ská republika-če ská republika ). 30 První jmenova ný p rogram je v tanečním o boru využiteln ý p ouze o krajo vě (muselo b y se jednat o so u kro mou firmu v ko merční sfé ře p odnikající v o boru ta n ce, a le i p ro ta ko vo u by b ylo d otaci z Op e ra čního p rogramu Podnikání a inovace získa t ve lmi těžké, p ro tože b y musela o bhájit p řínosnou inovaci v podnikání, což n ení v tanci p rio ritou. Na víc je pro g ra m zamě řen hlavně na vyu žite lnost o bnoviteln ých zdrojů, a o tom se v taneční sféře dá jen těžko uva žo vat). 29 j a k o S t r u k t u r á l n í f o n d y E U - P r o g r a m y F o n d y E v r o p s k é u n i e [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. s t r u k t u r a l n i - f o n d y. c z / P r o g r a m y

41 Zato d ruhý okruh Regio nální opera ční p rogramy a jeho podprogram ROP NUTS II Jihovýchod, který je u rčen p ro Jihomora vský kraj a kraj Vysočina, u ž vyu žite ln ý v ta nečn ím p rostře d í v Brně je. Nejvhodnější se jeví p rio ritní o sa číslo 3 Udržite ln ý rozvoj měst a ve n ko vských sídel, konkré tn ě rozšíře n í a zkvalitnění infrastru ktu ry a vyb avení p ro sociá lní integraci a rozvoj ku ltury, sportu a dalších nefo rmáln ích a ktivit obča nů, p ro p rá ci s dětmi, mládeží, n á ro dnostními menšinami, 31. Na tuto p rioritn í o su je z fondu vyčleněno 201,5 milionů Eu ro. O ce lý o perační p rogram se stará Regio nální rada regionu so udržnosti NUTS II Jihovýchod se síd lem v Brn ě a ta ké Jihla vě. Příkladem p roje ktu pro žádání o dota ci b y mohlo b ýt vytvo ře n í kultu rníh o centra p řístupného p ro obyva te le celé ho regio nu. Nabíze lo b y kromě jin ých ku lturn ích čin ností i tanec, a to v p odobě výu ky i vysto upení. So u čá stí b y mo h ly b ýt i vzdělá vací p ro g ra my p ro děti, p řednášky o u mění a ta n ci p ro seniory, kurzy p ro me n šin y i sociálně slabší skupiny (např. kurzy stepu p ro nevidomé, vizu á ln í stu d io p ro n e slyšící apod.). Dotace by b yla u rčena jak n a in ve stičn í vybavení centra, ta k n a lidské zdroje, spotřebu materiálu a je ho p ropagaci. Protože o dotaci z to hoto p ro g ra mu můžo u žá dat ja k fyzické, tak p rávn ické o so by (ale i obce apod.), žadate le m b y mo h l b ýt jakýko li subje kt půso b ící v ku ltuře, pota žmo v tanci. Zá kla dem a le je, že se žadate l musí ve lmi důkladně seznámit s podmín ka mi u dělování d o ta ce, s náležitostmi žádosti a td. Kro mě bezch yb ného vypln ění žádosti musí žadate l ta ké d bát n a u d ržite lnost p roje ktu, která se je ště několik let po jeho skončení doklá dá. Žádost se tedy nesmí b rát na lehkou vá hu a vše musí b ýt p ředem důkladně p ro myšleno. Doporu čuje se ta ké b ěhem vyplňová ní žádosti i p lánová ní p roje ktu komu n iko va t s poradním o rgánem, který je pro tyto ú čely určen S t r u k t u r á l n í f o n d y E U - P r o g r a m y F o n d y E v r o p s k é u n i e : R O P N U T S I I J i h o v ý c h o d [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. s t r u k t u r a l n i - f o n d y. c z / g e t d o c / 5 c d a f e 7 e d f 27 a 0 f 5 5 / R O P - N U T S - I I - J i h o v y c h o d. 32 R e g i o n á l n í r a d a r e g i o n u s o u d r ž n o s t i J i h o v ý c h o d 41

42 I čtvrtý jmenova n ý program Evropská ú zemn í spolup ráce je v tanci vyu žite lný. Po d mín ko u sa mozřejmě je spolupráce ještě s další zahra n ičn í institucí (d le je dnotlivých p rogra mů b u ď slove nské, b a vo rské, saské, rako u ské nebo polské ). S touto institu cí lze p o tom vytvořit p rojekt, kte rý ku ltu rně přispěje ja k české, tak zah raniční straně. Insp irova t se lze p rojekte m vytvo řeným v lete ch Společn o stí M. R. Štefá n ika a městy Hodonín, Břeclav a Veselí nad Moravo u. Tyto su bjekty na p očest M. R. Štefánika a T. G. Masaryka u spořádaly sportovně-kultu rní setkání dětí a mládeže, o slavy výročí n a ro zení obou osobností sp ojené s výstavo u, semin á ře m, ko n fe rencí a vyd áním publika ce o spole čné h isto rii, souča sn o st i i p lánech do b udoucnosti. Návštěvn íci akcí si měli možnost p řip o menout spole čnou česko -slove n skou h istorii, id eové hodnoty a o dkaz, kte rý o bě dvě o sobnosti zanechaly p ro b udoucí generace. V p říhra n ičn ích regionech p rotkaných ro d in nými a sociá lními vazbami p roje kt n ejen rodákům p řipomn ě l sp o le čn é ko řeny, pomohl p ři bourání u mě lé h ranice v lidských myslích a mo tivo val ke zlepšení souse d ských vzta hů, k rozvíje ní kultu rníh o dědictví a spole čného h istorického pověd o mí. 33 A nalogicky lze vytvořit p roje kt s jinou z u vedených ze mí, který b ude zalo žen n a kultu rním dědictví a sp o le čných koře nech p říhraničn ích o b la stí obou ze mí. Za pojeny b y b yly samo zřejmě národní kultu ry, a to jak folklo r, ta k i o statní d ruhy u mě ní. Z tanečn í o b la sti se nabízí spojit lidové tance České i zahraničn í čá sti s ostatními tanečn ími styly, u spořádat jejich p řehlídku, a le i konfe re n ci o tanci a jeho h istorii v daném ú ze mí, tanečn í se mináře apod. Opět je n utné p roje kt zkonzulto va t s příslu šným poradním o rgánem, v to mto p říp adě s pověře n ým odborem Ministe rstva p ro místn í ro zvoj ČR. 33 C E N T R U M P R O R E G I O N Á L N Í R O Z V O J Č R V E S P O L U P R Á C I S M I N I S T E R S T V O M V Ý S T A V B Y A R E G I O N Á L N E H O R O Z V O J A S R. S p o l u p r á c e b e z h r a n i c : P ř í k l a d y r e a l i z o v a n ý c h p r o j e k t ů [ o n l i n e ]. B r n o : P o l y g r a a. s., [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. s k - c z. e u / s k / u s p e s n e - p r o j e k t y /. 42

43 7.2 MEZINÁRODNÍ FONDY (MIMO FONDY EU) Známým fondem v oblasti u mění je The Intern etional Vise g ra d Fund (Vyšehradský fond). Jedná se o p odporu p rojekt ů, na kte rých spolu p ra cují o rganiza ce nebo u mělci ze zemí Vyše h ra dské čtyřky Česká republika, Slo vensko, Maďarsko a Polsko a dalších zemí. Žádosti je možn é podávat čtyřikrá t ročn ě (tzv. malé granty) nebo d vakrá t ročně (tzv. sta ndard ní g ra nty) a n á ro ky na zpraco vá n í žá dosti nejsou tak n á ro čné ja ko např. u e vropských p roje ktů. Mezinárodních fondů p ro ku ltu ru je mnohem více, a le z praktických důvodů zde n ebudou všech ny vyjmenován y. Jejich p řehled a možn o sti financování jsou dostupné na webových stránká ch IETM (viz kapitola 7.10). 7.3 MINISTERSTVA Dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Možným zdrojem financo vá n í ta nečn ích o rganiza cí jsou dotace Ministerstva školství, mládeže a tě lovýchovy České republiky. A ktu á ln ím zdroje m jsou Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro n e státní nezisko vé organizace n a léta 2011 a ž Pro g ra my jsou vyjádře ním poža davku stá tu, za stup o va ného MŠMT, na za bezpeče ní p é če o vo lný ča s dětí a mládeže p rostřednictvím nestá tn ích neziskových o rganiza cí dětí a mládeže a nestá ních nezisko vých o rg aniza cí s d ětmi a mládeží p racujícími. 34 Program má několik p rioritn ích o s a cílů. Pro ú čely ta nečních org anizací jso u vhodné tyto d vě : vytváře ní nabíd ky volnočasových a dalších vybra n ýc h a ktivit v rámci čle nské základny jednotlivých NNO, 34 M I N I S T E R S T V O Š K O L S T V Í, m l á d e ž e a t ě l o v ý c h o v y Č R. P r o g r a m y s t á t n í p o d p o r y p r á c e s d ě t m i a m l á d e ž í p r o n e s t á t n í n e z i s k o v é o r g a n i z a c e n a l é t a a ž [ o n l i n e ] , s. 1. [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. m s m t. c z / m l a d e z / p r o g r a m y - s t a t n i - p o d p o r y - p r a c e - s - d e t m i - a - m l a d ezi-pron e s t a t n i

44 vytváře ní nabídky voln o ča so vých a vybra ných cílených a ktivit NNO u rčených pro n eorganizované děti a mládež 35. Do p rogramů se mohou zapojit pouze n está tní nezisko vé o rganiza ce, kte ré mají ve svých sta nová ch za ko tve no u p ráci s dětmi a mládeží a minimálně jeden rok p ře d u zavřením podání žádostí p roka zateln ě p ra covala s d ětmi a mládeží. Další p od mín ky p ro podání žádostí jsou u vedeny v příslu šném dokumentu vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tě lovýchovy. 36 Taneční o rg anizace, která všech ny tyto podmín ky sp lňuje, může zažádat o dotaci na p rojekt, p řiče mž musí dbát na to, že finance z dota ce mohou tvo řit maximálně sedmdesát p ro cent ce lkových n á kla dů p rojektu a n esmí b ýt p oužity n a řa du výdajů, jejichž se znam je k d ispozici v příslušn ém d o ku mentu (n apř. n á kla d y na p ohoštění, d a ry a ceny, pořizo vání in ve stičn íh o majetku apod.) 37. Příklad p rojektu jako kandidáta n a udělení dota ce z oblasti tance je například p o řá dání tanečn ích ku rzů p ro d ěti a mládež, včetně semin á řů se za hraničn ími lekto ry, p o řá dání vysto upení jako vyú stění těch to ku rzů apod Dotace Ministerstva kultury České republiky V ta nečn ím u mění jsou takté ž vyu žite ln é dotace Min iste rstva kultu ry České republiky. Do tační p ro g ra my jsou vyh lašo vá n y každý ro k, a to v n ě ko lika obla ste ch. Dota ční program Profesionáln í umě n í Tanec, p ohybové a nonverb ální d ivadlo je p římo u rčen p ro t aneční o rg anizace s nejrůzn ějším za měře n ím. 35 j a k o 3 1 s M I N I S T E R S T V O Š K O L S T V Í, m l á d e ž e a t ě l o v ý c h o v y Č R. P r o g r a m y s t á t n í p o d p o r y p r á c e s d ě t m i a m l á d e ž í p r o n e s t á t n í n e z i s k o v é o r g a n i z a c e n a l é t a a ž [ o n l i n e ] , 3 4 s. [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. m s m t. c z / m l a d e z / p r o g r a m y - s t a t n i - p o d p o r y - p r a c e - s - d e t m i - a - m l a d ezi-pron e s t a t n i j a k o

45 Dotace ze jmenovaného p ro g ra mu jso u u rčeny na n e in vestiční výdaje spojené s projekty p o řádanými fyzickými nebo právnickými o sobami z o b la sti ku ltury (vyjma p říspěvkových o rga n izací zřízenými Ministerstvem ku ltu ry). Progra m je rozd ě len d o n ě ko lika o b la stí (festiva l a pře h lídka, nový in scenačn í p roje kt, pro vo zování in scenačního proje ktu, celoro ční inscenační činnost tvů rčíh o su bje ktu, ce lo ročn í produkční činnost, tvů rčí d ílna, odborn ý kurs, ko n fe rence, se minář, o dborn á p e riodická p ublikace, odborná neperio d ická publikace a jin ý p rojekt 38 ). Z každ é oblasti vyjme nujme a lesp oň je den p rojekt, který v roce d o ta ci získal. Tím lze nabýt insp iraci p ro tvo rbu n ových p rojektů. Vždy je za potře bí mít p ředem uja sněno, do které ho o kruhu dota ce p rojekt spadá. Po ku d si žadate l není jist, lze o p o moc i radu p o žádat p o vě řené osoby Ministerstva kultu ry. Příklady ú sp ě šn ých projektů : 1. Festival a přehlídka Nová síť o.s. (obča n ské sd ruže ní) festival Malá inventura 2012 (festiva l současn ého t ance a pohybové ho d ivadla p ře dstavení če ských i zahran ičních souborů, worksh opy atd.) 2. Nový inscenační projekt Taneční studio L ight (o bčanské sdruže ní) Hodně malá čaro dějnice (taneční a d ivadelní p ředsta vení dětí a mládeže) 3. Provozování inscena č ního projektu Tanečn í studio L ig ht (obča n ské sdru že n í) Puto vá n í ve vě tvích 2012 (tanečn ě d ivadeln í inte raktivn í p ředsta vení pro děti a mládež) 4. Celoroč ní ins cenační činnos t tvůrčího subjektu VerTe Da nce o.s. (občanské sdru žení) ce loroční činnost Ve rte Dance (profe sionální ta neční sku p in a věnující se souča sn é mu ta nci) 38 M I N I S T E R S T V O K U L T U R Y Č R. V ý b ě r o v é d o t a č n í ř í z e n í n a p o d p o r u p r o j e k t ů p r o f e s i o n á l n í h o t a n c e, p o h y b o v é h o a n o n v e r b á l n í h o d i v a d l a n a r o k [ o n l i n e ] , 9 s. [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. m k c r. c z / c z / p r o f e s i o n a l n i - u m e n i / g r a n t y - a - d o t a c e / v y b e r o v a - d o t a c n i - r i z e n i - p r o - r o k /. 45

46 5. Celoroč ní produkční č innos t Tanec Praha o.s. (o bčanské sdruže ní) ce loro ční činnost d ivadla Po nec 6. Tvůrč í dílna, odborný kurs, k onfe re nce, seminář A L o.s. (o b čanské sd ružení) Imp roevents Prague (festival tanečn í a d iva delní improviza ce) 7. Odborná pe riodická publik ace Ta neční a ktu a lity o.s. (obča n ské sd ruže ní) necn iaktuality.cz (in tern etový portál o pro fe sionální i a maté rské ta neční scé ně) 8. Odborná nepe riodic ká publikace Taneční aktu a lity o.s. (obča n ské sdru žení) Ročenka Tanečních aktualit.cz 2011/ J iný projekt A ka demie múzických u mění v Pra ze (vysoká škola ) Nová generace (činnost křesťanské studentské org anizace) Dotace MKČR n e mohou b ýt poskytová ny n a ve ške ré n á klady p rojektu (viz 2 7 stra na 7), u o bchodních sp olečností, d ružstev a fyzických o sob může p o krýt maximáln ě padesá t p ro cent a u o sta tn ích subjektů maximálně sedmdesá t p ro cent ce lkových n á kladů. Veškeré o statní p odmínky jso u uve deny ve výše zmíněném dokume n tu. 7.4 STÁTNÍ FOND KULTURY ČR Státní fond kultu ry ČR je speciáln ím finančn ím zdro jem p ro p odporu kultury v České re publice. Fond čerpá z několika zdrojů (n apř. d a ry a d ědictví p ro Fond, ú vě ry p rá vn ických o sob, výnosy z veřejn ých sbírek a loterií organizovaných Fondem, další v příslušn é m d o kumentu 39 ) a ty poto m skrz ú čelové dota ce, p ůjčky nebo n ávratn é fin anční výpomo ci p řerozděluje d á l. Prostře dky p o skytuje n a následující úče ly: 39 M I N I S T E R S T V O K U L T U R Y Č E S K É R E P U B L I K Y. Z á k o n Č e s k é n á r o d n í r a d y z e d n e 1 4. d u b n a o S t á t n í m f o n d u k u l t u r y Č e s k é r e p u b l i k y [ o n l i n e ]. P r a h a, [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. m k c r. c z / a s s e t s / s t a t n i - f o n d y / f o n d - k u l t u r y / Z _ k o n. _ _ S b., _ o _ S t _ t n _ m _ f o n d u _ k u l t u r y e s k r e p u b l i k y. r t f. 46

47 a) podp o ru vzniku, re a liza ci a u vádění umě lecky hodnotn ých děl, b) edičn í p očiny v o b la sti n eperiodických i p e riodických publika cí, c) získá vání, obnovu a udržová ní ku lturních památek a sbírkových p ředmětů, d) výstavn í a p řednáškovou činnost, e) propagaci české ku ltury v zahraničí, f) pořádání kulturn ích festivalů, pře h lídek a obdob n ých kultu rních a kcí, g) podp o ru ku lturn ích p roje ktů slo u žících k u ch o vá ní a rozvíjení ku ltu ry n á ro dnostních menšin v Če ské republice, h) podporu vysoce hodnotn ých nepro fe sionálních u měle ckých a ktivit, i) ochra nu, údržbu a d op lňování knih ovního fo ndu. 40 Žádat mohou fyzické i p rávnické o so by se síd lem v Če ské republice a sp o lu úča st ža date le se pohybuje me zi de seti a třiceti p roce nty (zále ží n a typu p roje ktu ). Fo nd spravuje ministerstvo kultu ry České republiky a o rgánem rozhodujícím o způso bu a výši čerpání p rostře dků Fondu je Rada Fondu. V n í zasedají členo vé vo leni Českou n á ro dní ra dou. Jmé nem Fondu jedná min istr kultu ry ČR. Malou nevýhodou p ři žádání o d otaci u tohoto Fo ndu je, že žadate l musí záro ve ň se žá dostí složit částku n a ú h radu n á kladů spoje n ých s jejím posouze n ím (ve výši jednoho p ro centa z částky, o kte rou žá dá, n ejméně však d va tisíce ko run). Tato čá stka je n enávra tn á i v p říp adě, že ža date l d otaci nedostane. Příkla d y v minulo sti podpořených p roje ktů z obla sti tance je n apř. Tanec Praha 2 006, Mezinárodní týd n y ta n ce apod. 40 j a k o 4 0 s

48 I když b yl Fo nd p řes p ě t p o sle dních let n e činný a je ho Rada rozpuště na (doko n ce h ro zilo ro zp u štění Fo ndu p ro nedostatek p rostře dků), v roce 2011 byli nově zvole n i všichni čle nové Rady a nove la zákona u mo žn ila če rpat finance d o Fo ndu z reklam ve řejnoprávní televize. Mome n tá lně už lze žádosti p odáva t, žádost dostupná ke sta žení z il.php?id = DOTACE KRAJŮ Jihomoravský kraj Brněnské taneční organizace mohou o d o ta ci p o žádat také Jihomo ravský kraj. Tanec sp adá p od d otačn í p ro g ra m Kultura a památkové p éče. Cílem to hoto p ro g ra mu je podp o ra rozvoje v o b la sti kultu ry a p a má tko vé péče (podp o ra ku ltu rních a kcí, činnosti subjektů v oblasti kultury, vydavatelské čin nosti, obnovy a re sta u ro vání ku lturn ích p a má tek) 41. O dota ci může žá dat fyzická o soba, fyzická o soba p odnikající, o bec, občanské sdru žení, církevn í p rávn ická o so ba nebo jiná p rá vnická osoba. Rozmezí finančních částek, o kte ré lze žádat, je p adesá t a ž sto p adesát tisíc koru n, minimální sp o lu ú ča st žadate le je p adesá t p ro ce nt a každý subje kt mů že v jednom ka len dářn ím roce p o žá dat maximá lně na dva projekty. Priority o b la sti kultury jsou následující: p o dpora o b la sti živé ho u mění, p ravid e ln ých opakovaných kulturních p roje ktů a za chová n í činnosti významných kulturn ích subjektů, významn ých n adregionálních p rojektů s ú častí více p a rtnerů 42. Dota ci n e lze použít na někte ré výdaje, 41 D o t a č n í p o r t á l K r a j s k é h o ú ř a d u J i h o m o r a v s k é h o k r a j e. P o r t á l J i h o m o r a v s k é h o k r a j e [ o n l i n e ]. [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / d o t a c e. k r - j i h o m o r a v s k y. c z / F o l d e r s / K u l t u r a + a + p a m a t k o v a + p e c e. a s p x. 42 J I H O M O R A V S K Ý K R A J. D o t a č n í p r o g r a m P o d p o r a r o z v o j e v o b l a s t i k u l t u r y a p a m á t k o v é p é č e [ o n l i n e ]. B r n o, , s. 1. [ c i t ]. D o s t u p n é z : 48

49 n apř. na úhradu me zd, o dvodů n a sociální a zdra votní p ojištění zaměstnanců, úhradu výd ajů za pohoštění a td., ko mpletní soupis v příslu šn é m dokumentu 43. V dota čn ím p ro g ra mu kultu ry Jihomora vské ho kraje n ejso u již dále p rojekty specifiková ny co d o rozsahu ani tématu, je zd e tedy velká volnost výběru typ u p rojektu (festival, d ílny, workshopy, p ře d stavení a pod.). I d íky to mu je výhodné vymysle t co n ejo rigin á ln ější p rojekt, aby mezi velkým mn o žstvím žadate lů za uja l pozornost. Ve lmi důležité je také v žádosti d át důraz n a to, že p roje kt bude p řín o se m p ro ce lý Jihomo ravský kraj. Je d in ou n evýhodou tohoto dota ční ho p rogra mu je, že o d roku 2011 se dota ce p řijímají a ž do konce února p říslu šného roku (např. p ro rok je u zá vě rka o devzd á vá n í dotací ) a tu díž se ža date lé d ozvědí výsledky d otačn íh o řízení a ž zh ruba v polo vině roku. Organizá to ři p rojektů, kte ré jsou realizo va né v p rvn í půlce kalendářního roku, te d y nevě dí, zda s fin ancemi z d otace můžou nebo n e mů žou p o číta t. 7.6 DOTACE Z ROZPOČTŮ MĚST Město Brno Dotační p rogram v o b la sti ku ltury vyh la šuje každ o ro čn ě ta ké město Brno. Na staro sti jej má Odbor ku ltury ma g ist rátu města Brna. Jedná se o dota ce na p ro vozn í n áklady a n a p roje kty. Žádat mohou ja k fyzické, tak p rá vnické o soby. Prio ritami p rogramu jso u zejména: mimořádné kultu rní a kce místn íh o i regionáln íh o významu, p říp adně n a kultu rní repre zenta ci města Brna v zahraničí, rozvoj a maté rské a místn í kultu ry, zájmovou umělecko u čin nost, podp o ra p rofe sionálních kultu rních h t t p : / / d o t a c e. k r - j i h o m o r a v s k y. c z / U p l o a d s / D o t a c n i + p r o g r a m + k u l t u r a + a + p a m a t k o v a + p e c e p d f. a s p x. 43 j a k o 3 6 s

50 a ktivit, p odpora uměleckých ře mese l a lid o vých trad ic, výstavy a pre ze ntačn í a kce a vydava telská činnost (s d ů ra ze m na b runensie) 44. Dotace může d o sahova t maximá lně padesáti p roce nt z celkových n á kla dů na p roje kt a n esmí se použít n a mzdy, odvod y, dary a pod. (kompletní sezn a m neuzn ateln ých výdajů viz 3 1 ). Pro tože je u závě rka p říjmů žá dostí již n a konci října roku p ředcházejícíh o, je tře ba h odně d opředu p rojekt naplá novat, aby mohla být žádost vypln ěna. Pozd ější změny v žá dosti jso u možné, a le n esmí mě n it podstat u p roje ktu a mu sí se ih ned ozn a mo va t magistrá tu mě sta Brna. A n i u d otačn íh o p rogramu města Brna (stejn ě jako u Jih o mo ravského kraje) nejsou dota ce v o b la sti kultury více děleny (na rozdíl o d MKČR), ta kže d o něj spadají jak taneční p rojekty, ta k i hudební, d ivadeln í a d a lší. Proje kt mu sí b ýt samozřejmě p o d ro bně a bezch yb ně zp raco vá n, a le také mu sí být něčím výjimečn ý a dobře reprezento vat město Brno, a b y mu b yla dota ce p řid ě le na. Výsledky d o ta čn íh o řízení bývají známé většinou na začátku bře zn a. 7.7 MĚSTSKÉ ČÁSTI Novinko u v o b la sti dotací v Brn ě je, že n a je den stejný p rojekt může o rg aniza ce p ožádat ja k o dota ci z rozpočtu statutárn íh o města Brna, ta k o d otaci z ro zpočtu někte ré mě stské čá sti. To p la tí a ž o d roku 2 012, d říve na o bou výše zmíněných místech nebylo mo žn é d otaci získat, takže p roje kt mohl b ýt podporo ván buďto městem Brnem nebo městsko u částí. 44 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O. P r a v i d l a p r o p o s k y t o v á n í n e i n v e s t i č n í c h d o t a c í z r o z p o č t u s t a t u t á r n í h o m ě s t a B r n a n a p r o j e k t y a p r o v o z n í n á k l a d y v o b l a s t i k u l t u r y - d o t a c e t y p u A a B [ o n l i n e ]. B r n o, [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. b r n o. c z / f i l e a d m i n / u s e r _ u p l o a d / s p r a v a _ m e s t a / m a g i s t r a t _ m e s t a _ b r n a / O K / d o t a c e / 0 0 P r a v i d l a _ p r o _ p o s k y t o v a n i _ n e i n v e s t i c n i c h _ d o t a c i _ z _ r o z p o c t u _ s t a t u t a r n i h o _ m e s t a _ B r n a _ n a _ p r o j e k t y _ a _ p r o v o z n i _ n a k l a d y _ v _ o b l a s t i _ k u l t u r y _ - _ d o t a c e _ t y p u _ A _ a _ B. d o c. 50

51 Každ á městská část má d o ta čn í p ro g ram n a sta ven trochu jinak a ta to p rá ce je nebude deta ilně roze bírat, jejich ve lkou výh odou a le je, že n e mají jen jedno d o ta čn í říze ní n a ce lý rok, n ýb rž se o d o ta ce může žádat v p růběhu celého ro ku a dota ce jso u udělo vány p ostupně. Projekt vždy musí b ýt p ro kazate ln ě p ro d anou městskou část p řínose m a o becně má velmi podobné podmínky jako do ta ce z rozpočtu statu tá rního města Brna, a le obecně n e mu sí b ýt žádosti tak p odrobně zpraco va né a a n i podmín ky u dělení d ota ce n ejsou to lik p řísné. Pro p říklad p řikládáme p ra vidla p ro poskyto vání d otací mě stské části Brn o - střed n a p odporu ku lturn ích a zájmových a ktivit a so ciá lní činnosti včetn ě žádosti d oplněné schvá le n ým p roje ktem (Příloha č. 4). 7.8 NADACE V České re publice existuje ta ké mn oho n adací, které ze svých p rostře dků p odporují kultu rní p roje kty a o rg anizace. Vě tšin a z nich je a le ú zce za měřena p ouze na n ě ktero u z o b la stí ku ltury (např. A BF Na dace p ro ro zvoj a rch ite ktury a stavitelství, nadace se zabývá péčí o rozvoj a rchite ktury, o este tickou, te ch n icko u, ekonomicko u, zd ravo tn í a sociální kvalitu výsta vb y a jejího průmě tu do tvo rby životn ího prostředí, A socia ce folko vé, trampské a country hudby podporuje začínající amatérské u mělce z oblasti fo lkové, tramp ské a country hudby apod.). Žádná z nadací se n especia lizuje p římo n a tanec. Ně kte ré nadace mají a le tak široký rozptyl, že v nich o finančn í podporu v tanci lze žádat. Je to n apříklad Nadace život u mělce, kte rá p odporuje začín ající u mělce, n e ko merčn í p roje kty a se n io ry, d á le Nadace Jo sefa, Marie a Zd eňky Hlávko vých, která mj. rozděluje p říspěvky na vědecko u, literárn í a u měle cko u činnost. Takté ž Na dační činnost Česko -německého fondu budoucnosti, z níž jsou podporo vány mj. česko -německé kultu rní p rojekty a ta ké Eu ropean Cu ltu ral Fo undatio n (Evrop ská kultu rní n adace ), která p o skytuje g ra nty jednotlivců m i o rg aniza cím n a iniciativy 51

52 p odporující kultu rní d iverzitu, sp e ciá lní granty jso u u rče né p ro p odporu spolu p rá ce mezi kulturními o rganiza cemi. 45 Dalším typem n adací jsou tako vé, které jsou zříze n y sp o le čnostmi z kome rční sféry (povětšinou ve lkou nadnárodní firmou) a p o skytují p odporu n ejrů zn ějším a ktivitám, mimo jiné i kultu ře. Jso u tu například Nadace Vodafone, Nadace T-Mo b ile, Na dace ČEZ a mn oho dalších. V tě chto n adacích většinou není přesně urče no, jak mu sí žá dající proje kt vypadat ani jak má b ýt tema ticky za měřen. O u dělo vání p říspěvků z nadací rozhodují jejich výko nné o rgány n ebo sp e ciá lní komise p ro tento úče l vytvo řené. 7.9 DÁRCOVSTVÍ, SPONZORING Dalším mo žným zdrojem financí p ro tanečn í o rganizace jsou soukro mé o so b y n ebo firmy z ko merčn í sféry. Jedná se o finanční p odporu, ktero u subje kt poskytne jinému subjektu b u ďto výmě nou za zpravid la re klamn í služby (smlo u vy o reklamě) nebo ja ko d ar. Rozdíl mezi d á rco vstvím a sp onzorin gem je tedy p ředevším to, že za d a r nesmí b ýt o čeká vá na žádná p rotislužba, za tímco p ři sp onzorin gu se stra ny většin ou d ohodnou na určitém pln ění i ze strany o bd a ro vaného. Z praxe lze konsta tovat, že u sponzo ringu se ve vět šině p řípadů jedná o reklamu. U p rojektů to může b ýt u vedení log a nebo jména sponzo ra na p ropagačních ma te riálech, u d louhodobější podpory nějaké o rganiza ce p reze ntace sponzo ra v místě činnosti, n a vše ch oficiálních materiá lech, we bových strá n ká ch apod. V ta kovém p řípadě je vhodné sepsa t smlo u vu o re klamě nebo o sponzo rin gu. Doporučuje se ji vytvořit v písemn é fo rmě, aby b yla zřete lná všech na p ráva, povin nosti a p lnění 45 N Á V R A T O V Á, J a n a a R o m a n V A Š E K A K O L. T a n e c v Č e s k é r e p u b l i c e : d e f i n i c e - h i s o r i e - f i n a n c o v á n í - l e g i s l a t i v a - s o c i á l n í p r o b l e m a t i k a - š k o l s t v í - r e f l e x e o b o r u. 1. v y d. P r a h a : I n s t i t u t u m ě n í - D i v a d e l n í ú s t a v, , s. I S B N s

53 o bou stran. Nesmí chybět p ře sně vyčíslená fin ančn í čá stka, kte rou sponzo r poskytuje, v jakém termín u a ja kým způsobem ji o bdaro vanému p ředá a také p ře sn á d e fin ice služe b, kte ro u o bdaro vaný za sponzo rský d a r sponzoro vi poskytne. Napříkla d p o ku d se jedná o rekla mu, tak v jaké m rozsahu a n a ja k d louhé o bdobí b ude p rezentace sponzo ra p robíhat. Smlo uva o reklamě n ebo sponzorin gu p a tří mezi smlouvy inominátn í, tedy takové, kte ré n ejso u v záko ně p římo u p ra veny: Účastn íci mohou uzavřít i takovo u smlouvu, kte rá není zvláště upra vena; smlouva však n e smí odporova t o b sa hu n ebo ú čelu to hoto zákona. 46 Napro ti tomu darovací smlouvu upravuje, i když stru čn ě, Záko n č. 40/1 964 Sb., o b čanský záko ník, konkrétn ě paragraf číslo 6 28 až 630. Darova cí smlouva n e mu sí b ýt u zavře na p íse mně (poku d se n eje dná o n e mo vito st n ebo u movité vě ci n e dojde k jejímu p ředání p ři d a ro vání). Op ět se a le doporu čuje smlo u vu píse mně uzavřít, aby se v ní vyjádřila d a ro va ná částka, jakým způso bem p ředání daru p roběhne a poku d to dárce žádá, na co bude d a r použit. Da r a le může b ýt d a rován také například n a ja kouko li činnost o bdaro vaného ne bo na jakéko li p o tře by p rojektu. Výhodou dárcovství v obla sti kultury, tedy i tance je, že si d á rce d a ro vanou částku může odečíst ze základu daně. U fyzických o sob je to v příp adě, že ú h rnná hodnota darů ve zdaňovacím o bdobí p řesá hne 2 % ze zákla du daně anebo čin í alesp oň 1000 Kč. V ú h rn u lze odečíst n ejvýše 10 % ze základu d aně. 47, u p rávn ických o sob v p řípadě, že hodnota daru čin í a lesp oň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně sníže ného p odle Z á k o n a č. 4 0 / S b., o b č a n s k é h o z á k o n í k u Z á k o n a č / S b., o d a n í c h z p ř í j m ů o d s t. 8 Z á k o n a č / S b., o d a n í c h z p ř í j m ů 53

54 Dárcovství i sponzo ring jso u za h rn o vá n y do p ro b le matiky spole čenské odpovědnosti firem. Zá kladní vých odisko p ro d iskuse o sp o le čenské odpově dnosti firem tvoří pochopení a p řijetí sku tečnosti, že podnik (či obecněji business) je přímo u součá stí společn osti, ve které vyvíjí své a ktivity. To mu u mo žňuje realizova t jeho p rvo tn í cíl, te dy vytváře t zisk. Tvo rba zisku b y však měla jít ruku v ru ce s odpovědností vůči sp o le čn o sti. Neboť podnik (b usiness) není izo lova nou je dnotkou, a le je součá stí širšího systému vzta hů. Jeho p ro spe rita b ude v d ů sle dku závise t n a zdra ví o kolní sp o le čn o sti a v n ep o sle dní řa dě také na náladě této sp o le čn o sti vůči n ě mu. 49 Teorie sp o le čenské odpově dnosti firem tedy ve zkratce vyjadřuje p otřebu spolupráce zisko vého a n eziskové ho sekto ru, neboť jsou ve lmi ú zce p rová zá n y. Pokud bud ou so u kromé firmy ze své ho zisku podporo vat ku lturu, sociá lně sla b ší, živo tn í p rostře dí a pod., budou podmínky p ro jejich p odnikání lepší. Navíc je p ro kázáno, že firmy, kte ré se společensko u odpovědností za bývají, mají navíc oproti konku renci, zlepšuje se jim firemn í ku ltu ra i vzta hy se sta ke holdery, větší p řita žlivost p ro inve sto ry, p řilá kání a u d ržení kvalitn ích zaměstnanců a mn oho dalšího. Na d ruhou stranu a le o rganiza ce, kte rá o d a ry nebo sponzo rství žádá, musí mít co p o tenciáln ímu d á rci n abíd nout. Ob last ta n ce má velkou výh odu v tom, že p atří n eje n mezi u měle cké a ktivity, a le také a ktivity voln o ča so vé. Tanečn í ško ly tedy mohou d á rcům n abíd nout n apříkla d ku rzy ta nce p ro své za městn ance n ebo obchodní p a rtn e ry, tanečn í sku p in y za se vysto upení n a firemních ve čírcích nebo p ředtanče ní n a p le sech, taneční fe stiva ly vstupenky na svá p ředsta vení. Vždy je zásadní zjistit, jaké p re fe rence vů či zamě stn anců m nebo stake holderům firma má a snažit se jim co n ejlépe vyjít vstříc. Například p o ku d firma pořádá fire mní ve čírky, n a ro ze n in o vé o slavy svých zaměstnanců, p lesy, rauty p ro partn e ry apod., taneční o rganizace může n abíd nout p ředta nčení na těchto a kcích zdarma, p opříp adě i výukou 49 T R N K O V Á, J a n a. K O L E K T I V A U T O R Ů. N a p ř í č s p o l e č e n s k o u o d p o v ě d n o s t í f i r e m. 1. v y d. K l a d n o : A I S I S o. s., , s. I S B N X. s

55 tance p římo n a místě. Po ku d firma společe n ské a kce n epořádá, a le me zi zaměstnanci žije většina v ma n že lství n ebo partnerství, je vhodné n abíd nout kurzy spole čenské ho ta n ce p ro p á ry n ebo h roma dnou výu ku. Pro ro d in y s dětmi lze uspořádat ta nečn í víkend p ro rodiny. Mo žností je o p ra vdu hodně, a le zá leží vždy na dobré ko munikaci me zi ve dením firmy a žá dající org aniza cí ZDROJE INFORMACÍ Velice p řín o sn ým zdrojem info rmací v o b la sti fin ancování kultu ry je webová stránka rg (IETM In te rnatio na l Network for Conte mporary Perfo rming A rts), která shromažďuje a ktuální informa ce o mobilitě v o b la sti d ivadla, tance, hudby a dalších uměleckých d isciplínách. K naleze n í jsou zd e a ktuální info rmace o mezinárodních p říležitostech a g rante ch. Českým e kvivale ntem k IETM je In stitut u mění, kte rý na svých stránkách net.cz p odává a ktuální zp rávy nejen o kultu rních a kcích konaných v Če ské republice, a le informuje ta ké o možnostech g rantů z ministerstva kultury, nadací a jiných zdro jů. Dalším podobným kultu rním in forma čním webem je re.cz. Oba p o rtály n abízí také možnost registro vaným u živa te lům p ravid e ln ě zasílat newslettery s aktualita mi přímo na e-ma il. 55

56 8. AGENTURNÍ ČINNOST V OBLASTI TANCE Na rozd íl od o sta tních d ruhů u mě n í p ředevším hudby, a le také d ivadla je a genturní čin nost v taneční obla sti ve lmi vzácn ou záležitostí. V za h ra n ičí sice fu nguje, a to jak u sólistů, tak u ta nečních skupin, a le v České re publice se tato čin nost za tím p říliš n e ro zšířila. Na o tázku p roč lze odpovědět ta k, že v Če ské republice není p ro fe sionáln í tanečn í u mě n í rozvinuto v ta ko vé míře, aby se jím mo h li kromě tanečn íků zabýva t i a genti. Pra vděpodobně b y p ro n ě n ebyl d o sta te k p raco vních p říležitostí. Vě tšin u ta nečních skupin totiž p re zentuje jejich vedoucí, který je a le ta ké členem souboru. Kvů li ná ročnosti tréninků a vystoupení te dy není možn é, aby se zabýval je ště zastu pováním jednotlivých umě lců. Jedním z mála p řípadů z to hoto o d vě tví v obla sti České re publiky je p ražská u měle cká, reklamn í a p rodukční agentu ra Opera-b a le t.cz, s.r.o. Ta se kromě komple xních re klamních a p ro dukčn ích služeb (poskytování PR a p romotion se rvisu, pořádání vla stních uměleckých a kcí atd.) za b ývá zastupová ním u mělců z operní a b a le tn í obla sti. Dle slov jednate lky firmy, p aní Mg r. Ladisla vy Jandové, je počet sólistů, které firma zastupuje, do d e se ti tanečníků, a jsou to p ředevším členové Pražské ho komo rního b a le tu, kte rý agentu ra v le te ch p rovo zovala. Častěji a gentura zastupuje tento soubo r jako celek n ež jednotlivé tanečn íky. Někdy se a le agentu ře d a ří sólistům zajistit účast n a ko n ku rze ch, festivalech, so utěžích a jiných významných ta nečních a kcích, a to jak v za h ra n ičí, ta k v Če ské republice. Tyto p říležito sti mohou p otom tanečníkům p o mo ci p ři získávání lepšíh o angažmá nebo h o stová ní ve významn ých kulturn ích in stitu cích p o celé m svě tě. Opera -balet.cz za stupuje p ředevším tanečníky bale tu respektive n eoklasického (moderníh o ) b a le tu a ta nečníky souča sného tance. A gentura také d louhodobě spolupracuje s významnými bale tními soubory (Bohemia b a le t, Ba le t Bra tisla va, Ba let Praha). Me zi těmito soubory 56

57 d o ch ází často k flu ktu a ci jednotlivých tanečníků, s ó listé h o stují v ostatn ích souborech nebo společn ost pořádá p roje kty, n a kterých se p odílí více z uvedených tě les. I ta to čin nost spadá pod agentá ž. V Brn ě a jeho okolí a gentura p odobná Op e ra -balet.cz neexistuje. Je sice obvyklé, že agentu ry za b ývající se pořádáním spole čenských (plesy, fire mní ve čírky, rauty apod.) a kultu rních a kcí n abízí zákazníkům i taneční vystoupení (spole čenské tance, step, jazz dance, street d ance a td.) jako zp e stření p rogramu, a le ta nečníky nezast upují d lo uhodobě a vě tšin ou se je dná p ouze o krátko dobé sp o lu p rá ce p ři p o řá dání konkré tn ích a kcí. Z praxe autorky p rá ce lze popsa t zkušenost se zast upováním dvou švýcarských ste pařů. Jedná se o p rofesio nály, kte ří ce stují p o ce lém světě a vystu pují jak s p roje kty své stepařské sku p in y (pře devším se stepařskými d ivadelními p ře d stave ními), v nich ž působí jako chore ografové i interp reti, ta k sa mosta tně jako in terpre ti, le kto ři ste pu a ch o re ografo vé. Právě p ro čin nost lektorství jso u zastu pováni českou manažerko u (a utorkou p rá ce), kte rá se zabývá jejich PR a za řizuje účast n a stepařských semin á řích v zahraničí. Díky to mu, že step je ve svě tě žádaným stylem ta nce, je p ra co vních příležito stí mnoho. Manažerka n a vá že sp o lu p rá ci s pořadatele m se mináře, d o mlu ví s n ím o becné p odmínky a potom o rg anizačně vše zařídí tak, aby se u mě lec n e mu sel zabývat n ičím kromě výuky. Za p ráci je manaže rka o d mě něna p roce ntuálním podílem z honoráře u mělců, jak je u a genturn í činnosti o b vyklé. V Če ské republice je ta to činnost té měř n e mo žná, p roto že stepařských semin á řů je velmi málo (tři a ž čtyři za ro k). Organizátor semináře vždy oslo vuje přímo u mělce. Stejn ě nebo p odobně se p ostu puje i u seminářů nebo a kcí jiných tanečn ích odvětví (street dance, ja zz d a nce, flame n co a td.) o rganizá to r oslovuje u mělce a vše d o mlo uvá p římo s ním. 57

58 S výh ledem do budoucna lze konsta to va t, že v přípa dě, že b y se tanec sta l ta k o b líbeným ja ko tře ba p opulá rní hudba, b y se mohla a genturn í čin nost v této o b la sti rozvin out a fungova t. 58

59 9. ANALÝZA ZJIŠTĚNÝCH INFORMACÍ V zá věru je n a zákla dě zjištěných sku tečností vytvo řen stručný n á vo d p ro to, jak zalo žit tanečn í o rganizaci, jaká fo rma je p ro jednotlivé d ruhy tanečních o rganiza cí n ejvh odnější, jak postu pova t po založe ní o rganiza ce, zá kladní p o vin nosti o rganizace z h lediska vedení ú četnictví a možn o stí fin anco vání. Vše bude uve deno s ohledem na aktu á ln í situ aci v Brně a jeho okolí. Nutno podotkn out, že n a jiných místech republiky se p odmínky mohou měnit. Každá ta nečn í o rganiza ce má svá specifika, takže nelze podat přesný návod. Slouží pouze k in spira ci a ja ko zákla dní východisko k dané p ro b le matice. První o tá zko u p ři zalo žení tanečn í o rganizace je, ja ký b ude účel jejího fungová n í. 9.1 TANEČNÍK NA VOLNÉ NOZE Poku d se bude je dnat pouze o je dnotlivého ta nečníka (ať u ž tanečn íka in te rpre ta, choreogra fa n ebo lektora), je n ejvh odnější p ů so b it jako tzv. u mělec n a volné n oze, tzn. jako fyzická o so ba podnikající n eboli živnostník, a to z důvodu jednoduch osti p rovo zu. V tako vé m p řípadě je zapotřebí pouze p o říd it si živnostenské oprávnění a registro va t se na p říslušném fin ančním ú řa dě. Fyzická o soba podnikatel je poté povinna vé st si d aňovou e vid enci a každ o ro čně p odávat d aňové p řiznání. Pro shánění fin ancí z ve řejn ých zdrojů a le není tato p rávn í forma nejvhodnější, n eboť v některých d otačních řízeních n e mo hou fyzické o soby o d o tace žádat a ani u o sta tních n ení pod tímto statutem jednoduché dota ci získat. 9.2 NEFORMÁLNÍ (AMATÉRSKÁ) TANEČNÍ SKUPINA Poku d se jedná o založení tanečn í skupiny, která se ch ce tanci věnova t re kreačně, tzn. žádný ze členů n e má zájem se tance m živit, 59

60 n e má záje m p o řá dat žádný d ru h výu ky ta n ce ani n ic p odobného, jeho členové se ch tějí pouze scházet a někd y vystupovat, n ení zapotře bí zakládat p rávn í su bjekt. Sku p in a bude půso b it jako nefo rmální sdruže ní. V případě potřeby ře šení jakýchkoli p rávních vzta hů si skupina u rčí spole čného zá stupce, který bude jednat jménem vše ch. V případě, že b y skupin a mě la fin ančn í p říje m z vystoupení apod., p řevedou se finance též p řes sp o le čného zástupce a každý člen si p říjem bude ře šit sám (v otá zká ch danění půjde o d aň z příjmů fyzických osob). O d otace lze žádat p ouze v některých dota čn ích řízeních, a le jisté možnosti tu jsou. Jedná-li se o skupin u mladých lid í (do 26 let), jso u ve lmi vhodné d otace z evro p ského programu Mládež v a kci a Vp ohybu Na dace Vodafo ne. 9.3 PROFESIONÁLNÍ TANEČNÍ SKUPINA V případě za ložení profesionáln í taneční skupin y, jejíž n áplní je p ředevším např. ve řejn é vystu pování, účinko vání v tanečn ích p rojekte ch, festivale ch, v zábavných p o řa dech v médiích a pod., je nezbytné nejdříve zvážit, zd a se bude je dnat o čin nost ziskovou nebo neziskovou. V za h ra n ičí to tiž e xistují p rofe sio nální ta neční skupiny, jejich ž členové mají působení v n í ja ko své p ln ohodnotné za městnání a sku p in a svou činností vyka zuje finanční zisk. S o h le dem na praxi v oblasti České republiky a le b ohuže l nutno ko n statova t, že ta ko vá tanečn í skupina zatím n eexistuje. Ne, že b y n eexisto va ly p rofe sio ná lní sku p iny, jejich ž tanečn íci se ta n ce m u živí, a le ve většině p řípadů jsou fin ance z činnosti o rganiza ce vyče rpány na vyp lace ní za městn anců a cho d org aniza ce. V če ském p rostředí te d y doporučujeme založit o b ča nské sdru že n í. Po registra ci stanov ministerstvem vn itra je třeba zare g istrovat subje kt n a fin ančn ím ú řa dě a vést daňovo u e videnci. Také ob ča n ská sdruže ní jsou povinna podáva t každ ý ro k d aňové p řiznání, a le ta pouze v příp adě, že jim b ěhem ú četního období vznikn ou zdanite lné p říjmy (např. členské p říspěvky, dary, d otace apod. ta ko vými p říjmy nejsou). Obča n ské sdruže ní je ta ké jedna z nejvh odnějších fore m p ro žá dání o dota ce. 60

61 Zatím nebyl naleze n d otačn í p ro g ra m (v o b la sti ku ltury), ve kterém by o b ča nská sd ružení n e mo h la b ýt ža date li. I v o b la sti sponzo ringu je z pohle du dárce obča n ské sd ruže ní velmi vhodným kan d id átem n eboť d a r na jeho činnost lze o dečíst z d aně z p říjmu a také může poskytn out n adsta ndard ní p rotislužby (vystoupení na firemních akcích apod.). 9.4 VÝUKA TANCE Výuka ta n ce je v Brně a jeho o kolí p ro zatím jedin ým způso bem, jak v oblasti tance p ů sobit v ko merčn í sféře, te dy g enero vat zisk. Funguje tu více n e ž p ět ta nečních škol, které mají sta tus o b ch odní spole čnosti a za bývají se výh radně čin ností ta nečn í. Na d ruhou stranu zde ale existuje velké množství ško l a studií, kte ré jso u me n ší, nevla stn í p rosto ry, ve kterých p ů so bí, a le vyu žívají p ronájmu v cizích p ro sto rách a ta ké se vě nují výuce. Poku d te d y o rganizace b ude mít h lavn ím cílem vyučo vat tanec, a to ve větším měřítku, fu ngova t ve vlastn ích p rost o rá ch, vlastnit vě tší o bje m maje tku a h lavn ě vytvá řet zisk, vyhovující p rávní fo rmou je b e ze sporu společnost s ručením o mezeným. Ta to forma je nejvhodnější prá vě z důvodu ruče ní d o výše vkladu a možnosti g enerová ní zisku. Ch od spole čnosti s ru čením o meze n ým je a le složitější co se účetn ictví týče musí vé st podvojn é účetn ictví, o dvádět d aně a podávat d aňová p řiznání. Vypla tí se te d y opravd u a ž při fungová n í ve vě tším rozsahu. Naopak v p řípadě menší o rganiza ce poža davke m není vytváře n í zisku se doporučuje zalo žit občanské sd ruže ní. Poku d se totiž roční h o sp odářský výsledek o rganizace v řádech tisíců pohybuje ko le m nuly, z hle d iska n á ro čnosti a d ministrace i shánění fin ancí je nezisko vá o rganiza ce vžd y le p ším řešením. Poku d b y zisk o rg anizace vytvá řela, a le například nepůso b ila ve svých p rostorá ch a n e mě la b y ve vla stn ictví nákladn ý majete k, d oporu čuje se fu ngova t jako fyzická o so ba p o dnika tel n eboli živn o stník. 61

62 Důvodem je jednoduchost za lože ní p rávníh o subjektu a nenáročná a d ministrace. 9.5 POŘÁDÁNÍ TANEČNÍCH AKCÍ Co se týče p o řá dání tanečních p roje ktů fe stiva lů, p řehlídek, workshopů, vystoupení, p le sů a pod., je n ejvh odnější fo rmou o b ča nské sdruže ní. Po ku d je to tiž sd ruže ní zalo ženo za ú če lem pořádání těch to a kcí a má ta ko vé za kotveno ve sta nová ch jako h lavn í činnost, lze i vytvá řet zisk, o všem za p o d mín ky, že získané finance budou o pět p oužity n a h la vn í činnost sd ruže ní. Ve lkou výh odou je jednoduch á a d ministrace (vedení d a ňové e vid ence ) a rozsáhlá p řístu pnost d otací, takže tu to formu považujeme za n ejle p ší. 9.6 SHRNUTÍ Na závě r lze konstato vat, že p ro p rovo z ta nečních o rganiza cí jsou n ejvh odnější d va typy p rávn ích subjektů: o b ča nské sdruže ní (pro o b la st n e ziskovo u, tedy tanečn í p rodukce, p ořádání tanečn ích akcí a td.) a sp o le čnost s ru čením o mezeným (pro o b la st ziskovo u, te dy výuku tance). Důvody k to mu to zá věru jso u uvedeny v p říslu šných kapitolá ch. Samozřejmostí je, že o rg aniza ce mohou p rávní su bje kty kombinovat a fu ngovat n apříkla d záro veň se společností s ručen ím omezeným a obča n ským sdružením. Je a le nutn é vždy d bát na to, aby b yla n a konkré tn í činnost zvolena sp rávn á prá vní fo rma. 62

63 10. ZÁVĚR Taneční p rostředí v Brně a jeho o ko lí se stále vyví jí. Org aniza cí zabývajících se tance m p řibývá a tím stá le více d ochází k propagaci tance smě rem k laické veřejnosti. Tento proces b ude dál pokračovat za p ředpokladu, že bude lepší pově domí o situ a ci ta nečn í sfé ry a tím i lepší p odmínky p ro podniká n í v tomto o boru. Vedoucí ta nečních subje ktů v Brn ě se mu sí snažit o co n ejlepší p reze ntaci své činnosti nave nek, a b y tím zajistili d obré finančn í p odmínky p ro své snažení. Toho lze d o cílit mimo jiné i sprá vnou vo lbou p rávn í subje ktivity své o rganiza ce, aby mo h li dosa hovat na co n ejvě tší množství finančních zd rojů ze své ho o kolí. Právě k tomu to ú če lu slo uží n á vod o b sa že n ý v té to p ráci. Doufejme, že bude n á pomocn ý co největšímu p o čtu ve doucích e xistujících ta nečních su bje ktů n ebo zakladate lům nových organizací a dopomů že ta k ke kontinuálnímu zle pšování tanečn íh o pro stře dí v Brně. 63

64 11. POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 11.1 LITERATURA N Á V R A T O V Á, J ana; VA Š E K, R o man A K OL. T a n ec v Č es ké r ep ublic e : d e f inic e, his t o ri e, financ ov á ní, l egis lativ a, s o ciální p ro bl em a tik a, š k ols t ví, r eflex e o b oru. 1. P ra ha: I ns ti t ut u m ění - D iv adel n í ú s ta v, ISBN V O J TÍ K, V l adimír. P odnikání v kultu ř e a u mění A r ts m anagement. 1. v y d. P r a ha: A S P I - W ol te r s K l u we r, s. I S B N K O L E K TI V A U TO R Ů. Na p ř íč spol eč e ns kou o dp o vědností fi r em. 1. vyd. K l a dno: AI S I S o.s., 2 005, s. ISBN X. B A L Á K, F r antiš ek ; KORECKÁ, V ě r a ; VO JTEK, P e t r. O bč a nský zák o ník : s judik aturo u a s ouvisejíc í mi p ř edpi sy. 2. vyd. P r aha : C. H. B e ck, s. ISBN O bc h odní z ák o ník : podle p r áv ního s ta v u od 1. dubna vyd. O s trav a : ANAG, s. ISBN K Ř Í Ž, J a n; HO L CO V Á, I r ena; N E R U D O V Á, Ve r o ni ka. Au t o rský z ák on : z á kon č. 1 21/2000 S b., o p r áv u autors kém, o p r á vech s o uv is ej íc íc h p r á vem autors kým a o z m ě nách n ě který ch zákonů : ( s p oz n ámk a mi a ú v odním slov em ). Vyd. 1. P ra h a : I F E C, s. I S BN P E Š U T K A, J a ro slav. Z á kon ú četni ctví č /1991 S b., ve z nění p o zdějšíc h p ře d pi sů. P r a ha : E U R O U N IO N, s. ISBN D a ň ov é z ák ony : zák o n o daníc h z p ří jmů a z ák on o r e z ervác h, z á kon o D P H, z ák o n o s p otřebníc h d aníc h, z ák o n o d a ni z nemovitostí, z á kon o d ani dědi cké, d a r ov ac í a d a ni z p ř evodu z n em ov itostí, z ákon o dani silnič n í, z á kon o správ ě d aní a popl a tk ů, d aň z e z em ního ply n u a n ě který ch d al š íc h p ly n ů, z p ev ný ch p al iv, z e lektřiny : p odle s tav u k v yd. O strav a : Sagi t, s. ISBN

65 11.2 INTERNET DILIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ. Dilia.cz [o n lin e ] [cit ]. Do stu pné z: INTERGRA M, n ezávislá sp o le čn o st výkonných u mě lců a výrobců zvuko vých a zvu kově o b razových zá znamů. In te rgram.cz [o n lin e ] [cit ]. Do stu pné z: rgra m.cz. Ministerstvo fin ancí České republiky [o n lin e ] [cit ]. Komu n itá rní p rogramy. Do stu pné z: http ://www.mfcr.cz. Strukturá lní fondy EU [online] [cit ]. In fo rmace o fondech EU. Dostupné z: http ://www.struktu ralni-fon d y.cz. CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR VE SPOLUPRÁ CI S MINISTERSTVOM VÝSTA VBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR. Spolup ráce b ez h ranic: Příklady realizova n ých p roje ktů [o n line]. Brno: Po lygra a.s., [cit ]. Dostupné z: h ttp ://www.sk-cz.e u. MINISTERSTVO ŠKOL STVÍ, mlá deže a tě lo vých o vy ČR. Pro g ramy státn í podp o ry p rá ce s dětmi a mlá deží p ro n estátní n e ziskové o rganiza ce n a léta 2011 a ž 2015 [online] [cit ]. Dostu pné z: h ttp://www.msmt.cz. MINISTERSTVO KUL TURY ČR. Výběrové d otačn í řízení n a p odporu p rojektů p rofe sionáln íh o tance, p ohyb o vé ho a n onverb á ln íh o d ivadla n a rok [online] [cit ]. Do stu pné z: http ://www.mkcr.cz. MINISTERSTVO KUL TURY ČESKÉ REPUBLIKY. Zá ko n Če ské n á ro dní rady ze dne 1 4. d ubna 1992 o Státním fondu kultury České republiky [onlin e ]. Pra ha, 1992 [cit ]. Dostupné z: http ://www.mkcr.cz. JIHOMORAVSKÝ KRA J. Do ta ční p rogram Podpora ro zvoje v o b la sti ku ltu ry a p a má tko vé p éče [online]. Brno, [cit ]. Do stu pné z: otace.kr-jihomoravsky.cz. STATUTÁ RNÍ MĚSTO BRNO. Pra vid la p ro poskyto vá ní n e in vestičních d otací z rozpočtu sta tu tá rníh o města Brna n a p rojekty a p rovozn í náklady v oblasti kultu ry - d ot a ce typ u A a B [onlin e]. Brno, 2011 [cit ]. Dostupné z: h ttp ://www.b rno.cz. 65

66 Institut u mě ní [onlin e ] [cit ]. Do stu pné z: h ttp ://www.cu ltu renet.cz. ProCulture [o n lin e] [cit ]. Dostupné z: h ttp ://www.p rocu ltu re.cz. Progra m Culture [o nline] [cit ]. Dostu pné z: h ttp ://www.p rogramculture.cz PRAMENY L OJDA, Pa vel. Fondy EU a možn o sti jejich ap likace v kulturn ím p rostře dí. Brn o, s. Semin ární p rá ce. Janáčkova a kademie múzických u mění v Brn ě. Rozhovor s je dnatelkou firmy Op e ra -b a le t.cz, s.r.o. Mg r. L adislavou Ja ndovou, Praha,

67 12. SEZNAM PŘÍLOH Příloha číslo 1 Do tazník Příloha číslo 2 Saze bník OSA Ta nečn í kurzy a školy Příloha číslo 3 Oh lá ška audio vizu á ln ě užitého d íla d rama tické ho n ebo hudebně dra matického DILIA Příloha číslo 4 Žádost o poskytnutí d otace městské části Brnostřed (s vypln ěným sch vále n ým projektem) 67

68 13. PŘÍLOHY Příloha číslo 1 Do tazník DOTAZNÍK Název subjektu a odpovědná osoba: 1) Činnost 2) Druh subjektu o taneční skupina profesionální o taneční skupina amatérská o výuka tance dlouhodobé kurzy (vyberte styl/y: street dance, contemporary, jazz dance, balet, zumba, společenské tance a taneční, orientální tance, kondiční cvičení (včetně power jóga, pilatek apod.), aerobic, jiné: ) krátkodobé kurzy a open classy (vyberte styl/y: street dance, contemporary, jazz dance, balet, zumba, společenské tance a taneční, orientální tance, kondiční cvičení (včetně power jóga, pilates apod.), aerobic, jiné:.) o organizace tanečních akcí (vyberte druh: festivaly, vystoupení, plesy, jiné:.) o jiná:.. o neformální skupina o tanečník/tanečnice na volné noze o OSVČ o s.r.o. o a.s. o v.o.s. o o.s. o o.p.s. o příspěvková organizace o jiná 68

69 3) Počet zaměstnanců aktuálně (včetně dohod o provedení práce a o činnosti) o do 10 o o o nad 500 4) Počet členů/kurzistů/návštěvníků/ aktuálně o do 10 o o o o o nad 200 5) Roční obrat (průměrný za poslední dvě zúčtovací období zaokrouhleno na tisíce Kč) o do o o o o nad ) Zdroje příjmů (uveďte prosím v procentech z celkových příjmů) o kurzovné/poplatky za výuku. o příjmy z vystoupení o příjmy z organizace tanečních akcí.. o sponzorské dary (vč. smluv o reklamě).. o dotace z veřejných zdrojů.. o členské poplatky (pro o.s.). o jiné 7) Proč si myslíte, že zvolená forma právní subjektivity je vhodná pro Vaši činnost? Jaké výhody Vám přináší? Jaké vidíte nevýhody? (např. daňová zvýhodnění, nízká administrativní zátěž, dostupnost dotací z veřejných rozpočtů, ručení do výše počátečního vkladu apod.) 8) Plánujete tuto subjektivitu v blízké době (do 5 let) změnit, popř. založit novou organizaci pro podobné účely? Jestli ano, tak jakou? 69

70 Příloha číslo 2 Saze bník OSA Ta nečn í kurzy a školy 70

71 Příloha číslo 3 Oh láška a udiovizuálně u žitého d íla d rama tické ho nebo h udebně d rama tické ho DIL IA 71

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Obsah Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Environmentální aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejném prostoru aneb umělecká výchova uvnitř instituce

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Společnosti INTV, spol. s r.o. O sah přílohy Podle 9 yhlášky č. / S.: 1. Popis účet í jednotky 2. Majetko á či s lu í spoluúčast účet í jed otky ji ý h společ oste h 3. Za ěst

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zá kla dn í š k ola a Ma teřs ká š kola n á měs tí In terbrigá dy, Pra h a 6, An ton ín a Čerm á ka 6

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zá kla dn í š k ola a Ma teřs ká š kola n á měs tí In terbrigá dy, Pra h a 6, An ton ín a Čerm á ka 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zá kla dn í š k ola a Ma teřs ká š kola n á měs tí In terbrigá dy, Pra h a 6, An ton ín a Čerm á ka 6 An tonín a Čerm áka 6/ 1022, 160 00 Prah a 6 - Bu ben eč Iden tifiká tor: 600 039

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

4/1.1.4 Povinnost podání zpráv

4/1.1.4 Povinnost podání zpráv A kc iová spole čn ost a je jí říze n í část 4, díl 1, kapitola 1.4, str. 1 4/1.1.4 Povinnost podání zpráv C H EC K LIS T Přehled zpráv, které představenstvo vypracovává a dále podává příslušnému orgánu

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS zkuše osti po ro e apliková í Jan Frk jan.frk@mvcr.cz Vznik etodi kého ávodu Iniciovalo CNZ o.s. Realizoval OAS Ministerstva vnitra

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Roto CAD 2011 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ (ArchiCAD 11 / ArchiCAD SE 2008 a novější verze) Červen 2011 l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ჷ吇 Š T áv vlá á í g m R CAD 2 A c CAD / A c CAD SE 2 8 věჷ吇ᘗ喷í v z ჷ吇 v l

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Č.j. ABS 233712015 R Sp. zn. ABS-S 1969/2015 R V Praze dne 16. března 2015 ROZHODNUTÍ

Č.j. ABS 233712015 R Sp. zn. ABS-S 1969/2015 R V Praze dne 16. března 2015 ROZHODNUTÍ 111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111 MABS x00 21BBE Č.j. ABS 233712015 R Sp. zn. ABS-S 1969/2015 R V Praze dne 16. března 2015 Počet listů: 2 Příloha: 3/13 Vážený pan

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Adaptive Security Appl ian ce ( ASA) Cisco ASA Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) je bezpečnostní produkt s širokým využitím. V jediné m zař ízení integ ruje f unkce f irew allu, VP N a I P S a antivirovou

Více

1 131 4 1/ 1113 01/1 2 101115

1 131 4 1/ 1113 01/1 2 101115 OBCHODNí A PLATEBNí PODMíNKY Obchodní a platební podmínky mají podobu formulářové smlouvy, do které u chazeč doplní jen id e n t ifik ač ní údaje, cen u a kontaktní osobu a další údaje, jak je v textu

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

ៗ勗 ICKÁ úplné zněnៗ勗 Ⴧ厷ást. I čl. Ⴧ厷 zá 厷l 厷 厷nៗ勗 厷st 厷n 厷 厷 厷nៗ勗 ៧剧stvo Ot adovická je společe៧剧stv៧剧៧剧 ៧剧áje៧剧c厷 byt厷 do៧剧厷 č. p. 732, 733 a 734 v P aze 4- Ka៧剧ýk, zalo៧剧e៧剧ý៧剧 za účele៧剧 ko pě ៧剧e៧剧ovitosti

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Obsah. Předmluva... V Autoři jednotlivých k a p ito l... V II O autorech...ix Přehled obsahu...x III Seznam použitých zkra te k...

Obsah. Předmluva... V Autoři jednotlivých k a p ito l... V II O autorech...ix Přehled obsahu...x III Seznam použitých zkra te k... Str. ш. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých k a p ito l... V II O autorech...ix Přehled obsahu...x III Seznam použitých zkra te k... X X IX Část p rv n í. Obecné otázky obchodních k o rp o ra c í 1 I

Více

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Hospodářství

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Hospodářství Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Hospodářství 73953 Třanovice č. p. 1 k přípravě strategie komunitně vedeného místního rozvoje Termín jednání: 2. února 2015 od 8:00 hod. Místo konání: Kapplův dvůr -

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Realiz ace zákona o svobodném přístupu k informacím Předm ět úpravy Zveřejnění povinných informací je vydáno na základě pok

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU Happy Konto s.r.o. IC : 28814053 číslo:... U Lesoparku 981 250 91 Zeleneč obchodní zástupce:... zapsana v OR u KS v Hradci Kra love v odd. C, vlozka 28829 Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU A/ UDAJE

Více

Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod.

Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod. Program: Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod. 1. Žádosti na údržbu prostřednictvím FAČR pro rok 2014 2. Vyúčtování programu IV. MŠMT údržba rok 2013 1. Žádosti na údržbu

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Venkovské hospodářství

Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Venkovské hospodářství MAS Pobeskydí, z. s. 739 53 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Venkovské hospodářství k přípravě strategie komunitně vedeného místního

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

II. Navrhovatel. 3 navrhovatelem osoba právnická, vyplní se adresa jejího sídla. Jedná- resu, pak se za název obce uvede i stát.

II. Navrhovatel. 3 navrhovatelem osoba právnická, vyplní se adresa jejího sídla. Jedná- resu, pak se za název obce uvede i stát. 1 najít na internetových stránkách Ministerstva www.justice.cz) II. Navrhovatel V osoby. 2 V 3 navrhovatelem osoba právnická, vyplní se adresa jejího sídla. Jedná- resu, pak se za název obce uvede i stát.

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

S t r a n a : 1 / 1 3 1 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O F I R M Ě.............................................................................................................................. 3 2 U R Č E N

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 0 7 8 6 4 Poruchy osobnosti Ján

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Business Object Model

Business Object Model Documentation Projekt: Insitut of Culture and Education Autoři: Jan Pavlovský, Tereza Hyková, Tomáš Jungman, Ondřej Klimpera Business Object Model Business Analyza - (Logical diagram) Klíčový objekt celého

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI Proto e Vy víte, e jsou velice nákladné na provo Šet et votní prost edí Sní ení stresu a zlepšení vzt Redukce pr kováním Menší pot kovacích míst, znamená v dy úsporu jak

Více

Zkvalitňov prostřednictv. ednictvím m Evropského lního fondu v letech 2007-13. Mgr. Barbora Hoškov. ková

Zkvalitňov prostřednictv. ednictvím m Evropského lního fondu v letech 2007-13. Mgr. Barbora Hoškov. ková Zkvalitňov ování vzdělávání prostřednictv ednictvím m Evropského sociáln lního fondu v letech 2007-13 Mgr. Barbora Hoškov ková Ministerstvo školství,, mláde deže e a tělovýchovy t ČR Obsah prezentace Programové

Více

SMLOUVA O DÍLO. Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o. Mgr. Renáta Klapuchová

SMLOUVA O DÍLO. Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o. Mgr. Renáta Klapuchová SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. ob čanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění: Objednatel Smlouva číslo 036/2014-5426 Zhotovitel Název Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o.

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

SMLOUVA O DÍLO. Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO. Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o. SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. 'ob čanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění: Objednatel Smlouva číslo 012/2014-5495 Zhotovitel Název Sídlo Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 2013 1 Novinky pro 2007-2013 2013 (terminologie) Priorita Opatřen ení 2004 2006 Grantové schéma Projekt (národn rodní, systémový) Konečný ný

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

ELEKTŘINA VODA TEPLO ZEMNÍ PLYN

ELEKTŘINA VODA TEPLO ZEMNÍ PLYN ELEKTŘINA VODA TEPLO ZEMNÍ PLYN O sp olečn osti V České republice se od roku 2005 skokově zvyšuje spotřeba i ceny elektřiny a zemního plynu a v široké veřejnosti panuje názor, že odběratelé musí poslouchat

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

: ť7 ľ? /r. Navrhovatel: AXLE EUROPE s.r.o., I ČO: 27473155 Bo řivojova 878/35, 130 00 Praha 3 Žižkov zastoupená jednatelem Davidem Safránkem

: ť7 ľ? /r. Navrhovatel: AXLE EUROPE s.r.o., I ČO: 27473155 Bo řivojova 878/35, 130 00 Praha 3 Žižkov zastoupená jednatelem Davidem Safránkem : ť7 ľ? /r t2 ľi7 EURODRAZBY.CZ a.s., Cimická 780/61, 18100 Praha 8- Cirnice IC: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 Tel.: 800 900 490, 234 769 000, e-mail. info@eurodrazby.cz DRAŽEBNÍ

Více