Management v tanečním umění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Management v tanečním umění"

Transkript

1 JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce Autor práce: B ca. Martina G rulová Vedoucí p ráce: MgA. Lucie Šnajdrová Oponent p ráce: PhDr. Iva Šmíd ová Brno 2012

2 Bibliogra fický záznam G R U L O V Á, M a r t i n a. M a n a g e m e n t v t a n e č n í m u m ě n í [ D a n c e m a n a g e m e n t ]. B r n o : J a n á č k o v a a k a d e m i e m ú z i c k ý c h u m ě n í v B r n ě, H u d e b n í f a k u l t a, K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í, r o k s. V e d o u c í d i p l o m o v é p r á c e M g A. L u c i e Š n a j d r o v á. Anotace T a t o d i p l o m o v á p r á c e s i d á v á z a c í l z j i s t i t, j a k é t y p y p r á v n í s u b j e k t i v i t y j s o u n e j v h o d n ě j š í p r o p o d n i k á n í v t a n e č n í m u m ě n í v B r n ě, a t o z h l e d i s k a p r á v n í h o, e k o n o m i c k é h o i p r a k t i c k é h o. Z k o u m á j e d n o t l i v é t y p y t a n e č n í c h o r g a n i z a c í a j e j i c h p r á v n í, d a ň o v é a j i n é p o v i n n o s t i. U v á d í m o ž n o s t i z í s k á v á n í f i n a n č n í c h z d r o j ů a z a b ý v á s e a u t o r s k ý m i p r á v y s p o j e n ý m i s t a n c e m. N a z á v ě r s e s n a ž í p o d a t s t r u č n ý n á v o d, j a k ú s p ě š n ě z a l o ž i t a p r o v o z o v a t t a n e č n í o r g a n i z a c i. Annotation D i p l o m a t h e s i s D a n c e m a n a g e m e n t t r i e s t o d i s c o v e r w h i c h t y p e s o f l e g a l p e r s o n a l i t y a r e t h e m o s t s u i t a b l e f o r m a k i n g b u s i n e s s i n d a n c e a r t i n B r n o i n t e r m s o f l e g a l, e c o n o m i c a l a n d p r a c t i c a l p o i n t o f v i e w. I t e x p l o r e s a l l t y p e s o f d a n c e o r g a n i z a t i o n s a n d t h e i r l e g a l, t a x a n d o t h e r o b l i g a t i o n s. I t s t a t e s p o s s i b i l i t i e s o f f u n d r a i s i n g a n d d e a l s w i t h t h e c o p y r i g h t s l i n k e d t o d a n c e. I n c o n c l u s i o n i t t r i e s t o g i v e a b r i e f i n s t r u c t i o n h o w t o s u c c e s s f u l l y f o u n d a n d r u n a d a n c e o r g a n i z a t i o n. Klíčová slova T a n e c, t a n e č n í o r g a n i z a c e, p r á v n í s u b j e k t i v i t a, B r n o, f i n a n c o v á n í, a u t o r s k á p r á v a, t a n e c v B r n ě

3 Keywords D a n c e, d a n c e o r g a n i z a t i o n s, l e g a l p e r s o n a l i t y, B r n o, f u n d r a i s i n g, c o p y r i g h t, d a n c e i n B r n o

4 Prohlášení P r o h l a š u j i, ž e j s e m p ř e d k l á d a n o u p r á c i z p r a c o v a l a s a m o s t a t n ě a p o u ž i l a j e n u v e d e n é p r a m e n y a l i t e r a t u r u. V B r n ě, d n e 3 0. d u b n a B c A. M a r t i n a G r u l o v á

5 Poděkování N a t o m t o m í s t ě b y c h r á d a p o d ě k o v a l a v š e m, k d o m i j a k ý m k o l i z p ů s o b e m p ř i p s a n í t é t o p r á c e p o m o h l i. P ř e d e v š í m v e d o u c í p r á c e p a n í m a g i s t ř e Š n a j d r o v é a c e l é s v é r o d i n ě.

6 Obsah 1. P Ř E D MLUVA P R Ů Z K U M P RO V E D E N Í P R Ů ZKUMU V Ý SL E D K Y P R Ů Z KUMU S U B J E K T Y V H O D N É P R O P RO V OZ TANEČN Í H O U M Ě NÍ V Č E SKÉ R E P U B L I C E N E S T ÁT N Í N E ZI S KO V É O R G A N IZACE O b čans ké sdruž ení O b ec ně pro spěšná společnos t O B C H O D NÍ S P OLEČNOSTI S poleč nost s ručením om ez e ný m V e ře jná o b chodní společ nost FYZICKÁ O SO B A PO D N I K A T E L S MLOUVY A J I N É DO K U M E N T Y P O T Ř E B NÉ P R O B Ě H TANEČNÍ O R G A N IZACE O H L A Š O V A C Í A JINÉ P O V I N NO S T I TÝKAJÍCÍ SE AUTO R S KÝCH PRÁV V O B L A S TI T A N E Č N Í CH O R G A N IZACÍ O C H R A N N Ý S V A Z AUTORSKÝ - O S A D IL I A I NT E R G R AM MO Ž NO S T I FINANCO V Á N Í T A N E Č N Í C H ORGANIZACÍ FO N D Y A K OMUNITÁRNÍ PROGRAMY E VROPSKÉ UNIE K om unitá r n í programy F ondy E U M E Z I N Á RO D N Í FONDY (MIM O FONDY E U ) M I N I S TERSTVA D o ta ce Mi ni sters tv a š kols tv í, m ládež e a tělovýchovy Če ské r e p ubliky

7 D o ta ce Mi ni sters tv a k ul t u ry Č eské re p ubl ik y ST Á T N Í FO N D K ULTURY ČR DO T A C E K R AJ Ů DO T A C E Z ROZPOČTŮ MĚST M Ě S T S K É Č Á ST I N A D A C E D Á R CO V S T V Í, SPONZORING ZDROJE INF O RMACÍ A G E NT U R N Í Č I N NOST V OBL A S T I TANCE A N A L Ý Z A ZJIŠTĚNÝ C H I N F O RM A C Í TANEČNÍK NA VOLNÉ NOZE N E FO RM Á L N Í (AMATÉRSKÁ) TANEČNÍ SK U P I N A P RO F E S IO N Á L NÍ TANEČNÍ SKUPINA V Ý U K A T A N C E PO Ř Á D Á N Í TANEČNÍCH AKCÍ S H R N U T Í Z Á V Ě R PO U Ž ITÉ INFO R MAČNÍ ZDROJE LITERAT U R A INTERNET PRAMENY S EZ N A M P Ř ÍLOH P Ř ÍLOHY

8 1. PŘEDMLUVA Téma té to d ip lomo vé p ráce jsem si vybra la p roto, že se od dětství zabývám tancem v jeho nejrůzn ějších p odobách. Dříve sp íše na a maté rské ú rovn i, a le o d osmnácti let i p rofe sionáln ě. Založila jsem vlastn í tanečn í stu d io v Brně, kd e se vyu čuje step, street d ance, jazz d ance a další d ruhy tance. Nejdříve jse m p odnika la ja ko fyzická o so ba (neboli o so ba samostatně výděle čn ě čin ná), později jsem p ro ú če ly výuky ta nce za ložila spole čnost s ručením o mezeným. Me zi mé a ktivity a le p řib ylo i pořádání ta nečních a kcí vystoupení, ta nečn ích show a hla vn ě Me zin á ro dního ste pařské ho fe stivalu, a p ro tyto ú če ly jse m založila občanské sdruže ní. Prá vě množství za ložených p rávních subje ktů mě vedlo k tomu, abych se pokusila zjistit, který z nich je p ro p odniká ní v ta n ci v Brně n ejvh odnější, a to jak po p rávn í, tak po e konomické, pro vozní a p raktické strá nce. V prá ci se n e zabývám p o u ze výzku mem tanečn ích škol n eboli subje ktů, kd e se vyučuje tanec, a le také ta nečními skupin a mi a maté rskými a p ro fesionálními, ta nečn íky n a voln é n oze 1, pořadate li tanečn ích p roje ktů a pod. Cílem p rá ce je p ro všechny tyto d ru h y tanečn ích su bje ktů najít tu n ejvh odnější p rá vn í fo rmu, podat stru čný n á vo d, ja k o nu formu za ložit a sh rnout nejdůležitější n á le žito sti nutn é k ch odu tohoto tanečn íh o subje ktu. Na ú vod p rá ce n utno p o dotknout, že se cíleně n ezab ývá tanečn ím školstvím n a zá kladní (zákla dní u mě lecké školy), střední (tanečn í konze rva toře ) ani vysoké (vysoké u mělecké ško ly) ú ro vni, n ýbrž výuko u tance v soukro mém, tedy nestá tn ím sekto ru. Nepoje dn ává ta ké o příspěvko vých o rganiza cích p ro vozujících ta nec (balet v d ivadlech a pod.), a le opět informuje o ta nečn í situaci v Brn ě n a n e státn í zisko vé i neziskové ú rovni. 1 f y z i c k á o s o b a, k t e r á n e m á t a n e c j a k o z p ů s o b o b ž i v y, v ě n u j e s e m u b u ď t o n a a m a t é r s k é n e b o p o l o p r o f e s i o n á l n í ú r o v n i, p o p ř. p r o f e s i o n á l, k t e r ý n e n í d l o u h o d o b ě z a m ě s t n a n ý v j e d n é o r g a n i z a c i, a l e p ů s o b í v e v í c e s u b j e k t e c h 8

9 2. ZDROJE INFORMACÍ Pro ú če ly p ráce b ylo použito vícero info rmačn ích zdrojů. Pro zjištění so u ča sn ého stavu ta nečního o d vě tví v Brně b yl p rove den p růzku m formo u dotazníků mezi vedoucími vybra n ých t a nečn ích subje ktů. Subjekty b yly vybrány ta k, a b y vh odně rep reze ntova ly všechny výše zmín ěné typy tanečních o rganizací. Pro za ch o vá ní d ů vě rných informa cí nejsou tyto subje kty jmenovány. Dále b yla p oužita literatura zabývající se p rá vní subjektivito u (především obča n ský a o bchodní záko n ) p ro zjiště ní in forma cí o jednotlivých p rávn ích subjektech, e ko nomií a ú čet n ictvím (zákony o daních, o ú četnictví a td.) p ro p ro zkoumání daňových a ú četních p o vin ností, auto rský zákon za ú če lem zjištění a u to rských p ráv tanečn íků, ale ta ké ohlašo vacích p o vin ností tanečn í ch o rganizací. Důležitým zd roje m b yly také e lektronické p ublikace, b ro žury, webové strá n ky apod. Z n ich b yly zjišťová n y in fo rmace o možnostech financo vání z ve řejných ro zpočtů (EU a za h ra n ičn í f ondy, d otace v České re publice, nadace a pod.), o ko lektivních sp rávcích v ČR a d a lší. Neposledním zdrojem b yly a le také vlastní vě domost i a h la vně zkuše nosti auto rky přímo z pra xe, n eboť se d aným téma te m za b ývá již n ě ko lik le t. 9

10 3. PRŮZKUM 3.1 PROVEDENÍ PRŮZKUMU P r o zj iš tě n í z ák ladních i nform ac í o s o uč asném s ta vu ta n eč ní sfé r y v B r ně b yl p r ov eden výzkum v podobě dotazníků 2, k t e r ý byl p os l án v e douc í m v y braný ch brněnských taneč ních org a ni zací. D o t a zník y byly v el ek t r onic ké f o rm ě ro zes l ány d vaceti ta n eč ním s u bj ek t ům a všec h ny by ly vypl něny vrá ceny zpět. D o t a zník obsahov al nás l eduj í cí otázky: 1 ) J a ká j e základní činnos t V a ší o r g aniz ac e ( n abízené možnos t i: t a n eč ní s k upina p ro f es ionál n í/a m atérs ká, výuk a t ance d l ouhodobá/k r á tk odobá, o r g aniz ac e ta n eč ních ak c í, jiná)? 2 ) J a ká j e p r áv ní fo r ma V a š í o rg a ni zace (m ožnosti: n ef o rm ál n í skupi n a, t a n eč ník n a v o lné n oze, p odni katel ž iv nostník, o.s., o.p. s., s. r.o., v. o.s., a.s., k.s., pří spěvková organiz ac e, j iná)? 3 ) J a ký je V áš ak t uální p o čet zaměstn anců ( do 1 0, , , n a d )? 4 ) J a ký j e Vá š a ktuál ní p o čet č lenů/kurzistů / návštěv n íků ( d o 1 0, , , , , nad )? 5 ) J a ký j e V áš ročn í obrat (prů měrn ý za p o sle dní dvě zúčto va cí o bdobí za o kro uhleno na tisíce koru n ) (možnosti: d o , , , , nad )? 6 ) J a ké jsou V aš e zdroje p říjmů (uve ďte p rosím v procentech z celko vých p říjmů) ( k u r zovné/p o pl a tk y z a výuk u, příjmy z vystoupení, pří jmy z o r g aniz ac e t aneč n íc h ak c í, sponz o rs ké dary (v č. s ml u v o r ek l am ě), dota c e z v eřejných z drojů, č l ensk é p oplatky (p ro o. s.), j i né)? 7 ) P r o č si my slíte, ž e zvolená fo r ma p r áv n í subjekti vi ty j e vhodná p r o V a š i č innos t? J ak é výhody V á m přináší? Jaké v idíte n e výhody? ( např. d a ň ov á z výhodnění, nízká a dm inis t ra t iv ní zátěž, d os tu p nost d otac í z veřej ný ch roz počtů, ru č ení d o v ýše p oč á te čního vk ladu apod.)? 2 n á h l e d p o d o b y d o t a z n í k u v i z p ř í l o h a č

11 8 ) P l á nujete tuto subj e ktiv i tu v b l íz ké době (do 5 let) z měnit, popř. z a ložit n o vou o r g aniz ac i pro podobné ú čely? J es tl i ano, ta k jakou? 3.2 VÝSLEDKY PRŮZKUMU I n f o rm ac e z v yplněný ch d otazník ů b yly n ás ledně vyhodnoceny. V ýsledky p ř i nesly nás leduj íc í z jiš t ění: 1 ) V B r n ě s e vyskytuj í ta neční org a ni zace s t outo činností: t a n eč ní škol y výuk a tanc e d louhodobé kurzy k rá tk o dobé kurzy a o pen c lassy 3 t a n eč ní skupiny p r o fe sionál n í t a n eč ní skupiny a matérs k é p o ř adate l é t a nečních a k cí ( f es ti valy, vysto u p ení, p l esy, semi náře, m a r atony, battl y 4 a j a my 5, t a n eč n í p árty, s o utěž e, di vadelní p ř e ds t av ení, ) 2 ) V u vedených ta n eč ních o r ganiz ac íc h s e p ro v oz uj í následujíc í d ru hy t a nc e : b a let j a zz d a nc e s o uč as ný ta n ec a conte m porary s t r eet d a nc e f l am e nc o s t ep k o ndič n í cvič e ní (z um ba, aerobi c, pi lates, p ower jó g a a pod.) p o le dance o r i entál n í tance 3 o p e n c l a s s n e b o l i o t e v ř e n á h o d i n a = l e k c e, n a k t e r o u m ů ž e p ř i j í t k d o k o l i, b e z n u t n o s t i č l e n s t v í v o r g a n i z a c i 4 b a t t l e n e b o l i s o u b o j = s o u t ě ž p r o t a n e č n í k y f o r m o u v y ř a z o v á n í v j e d n o t l i v ý c h d u e l e c h, v b a t t l e c h s e j e d n á p ř e d e v š í m o i m p r o v i z a č n í s t y l t a n c e 5 j a m = s e t k á n í t a n e č n í k ů, p ř i k t e r é m z p r a v i d l a n a ž i v o u h u d b u n e z á v a z n ě i m p r o v i z u j í 11

12 s p ol eč e nské ta nc e 3 ) P r á v ní fo r my v yskytující se v tanečním oboru: t a n eč ník n a v ol né noze O S V Č s. r.o. v. o.s. p ř í spěv kové o rg a ni zac e (t a nec vždy jako součást m u l t i fu nkční o r g aniz ac e di vadlo, škola) o. s. 4 ) P o d ni ky v yskytuj íc í s e v t aneč n ím o b o ru c o do poč tu zaměstn a nc ů: m ik r o podnik y (do 1 0 z am ě stnanců) m a lé podni ky (d o 5 0 z am ě stnanců) s t ř ední podniky (do 250 zaměs tn a nc ů ) P o d ni ky vyskytující s e v t anečním o b oru co d o výše ro čního o b ra tu n e bo b i lanč n í s um y roč n í rozvahy : m ik r o podnik y (do 2 m ilionů e u r ) 5 ) Z d r oj e fi nanc o vání tanečních org a ni zací: k u rz ov n é p ř í jmy z vysto u pení p ř í jmy z p o řá d ání ta neč n íc h a kcí d o t ac e z v e ře jných ro zpočtů s p onzorské d a ry p r o nájmy p r os t or pro ta n ec č l enské p oplatky (o. s.) 12

13 6 ) U v e dené výhody a n e výhody j ednotlivých práv n íc h forem : OSVČ fyzická osoba podnikatel (živ nostník a pod.) V Ý H O D Y : n ej j ednoduš ší proces zakládání, pro tanečník a n a volné noze m o žnos t fakturo v at, u zavíra t s ml o uvy apod. N E V Ý H O D Y : admi ni s tra t iv n í z átěž, daňov á p ř iz n ání apod. ( ta n ečníci v ě tš inou nem a jí znalosti úč e tn ic t ví - pozn. autora), níz ká dos až itelnost dotací z veřej ný ch roz počtů o.s. V Ý H O D Y : o svobození o d daní, m ož n os t d osažení d o ta c í z veřej n ých r o z počtů, č lenov é m aj í m o žnos t r oz hodov at o c h odu s d r už ení a s t anovov a t s i c í le činnos t i N E V Ý H O D Y : slož i tá adminis t ra c e ( z ápis y ze s chůz í, v al n é h r omady a p o d.), s epsání s ta n ov tak, aby byly úpl né pro p otřeby o. s. s.r.o. V Ý H O D Y : ideál ní p ro v ě tš í fi rm y s v e lkým ro č ním o b r atem a p o t řebou v y tv á ře n í zisku N E V Ý H O D Y : v ysok á finanční n á r oč nost při z a ložení s p ol eč nosti D o t a zník p os kytl z á kladní i nform ac e o situaci v t a neční o bl as t i v B rn ě. R e s pondenti k ro m ě o statníh o uv edli i n ěk ol ik v ýhod a n ev ýhod j ednotl iv ých p r á vníc h f o re m. J e a le z ř e jmé, že si n e musejí b ý t v ě d om i v š ec h v ý hod, k te ré z v ol ená p rá vní f orma n a b íz í. V n ás leduj íc í k a pi t ol e bude p r o to s t r uč ně p o ps á n z p ůs ob z akládání jednotlivých f orem, j a ký ty p úč e tn ic tv í s e v nich m u sí vést i jaké v ýhody a nevýhody d aná fo r m a p ř ináší. M ů že sloužit jako n á vod, j ak z al o žit a vést t a neční o r g aniz ac i, a l e i s tá vajíc í t a neční s ubjek ty z d e mohou hl e dat z p ůsob, j ak zefek ti vnit svůj p r o vo z. 13

14 4. SUBJEKTY VHODNÉ PRO PROVOZ TANEČNÍHO UMĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE - o.s. (podle záko na č. 83/1 990 Sb.) - o.p.s. (podle zá ko na č. 248/1995 Sb.) STÁTNÍ ORGANIZACE - p říspěvko vé (n apř. zákon 5 3 zá kona č. 2 18/2 000 Sb. nebo 2 8 zákona č. 250/2000 Sb.) tě mi se tato p ráce n ebude zabýva t OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - OSVČ (podle 2 o dst. 2 o b chodníh o záko n íku) - s.r.o. (p odle e obchodního zá ko n íku) - v.o.s. (podle 56-75c o b ch odního záko níku) - fyzická o soba podnikate l (neboli živnostník) 4.1 NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Občanské sdružení - pro zalo žení je třeba: vytvořit p řípra vný výb o r n ejmé ně ze tří o sob (minimá lně je dna z nich musí b ýt sta rší osmnácti let) 14

15 vytvořit sta novy svépomoci n ebo p ro jejich vytvoře ní vyu žít služe b p rávn íka stanovy mu sí obsa hovat: náze v sdru žení (ten mu sí ob sa hovat o b čanské sdru že ní n e bo o.s. ), sídlo, cíl činnosti sdru žení, o rgány sdružení, zp ů so b jejich u stavo vání, u rče ní o rg ánů a fu nkcionářů o p rá vněných je dnat jménem sdružení, u stanove ní o org aniza čních jednotká ch, poku d b udou zřízeny a pokud budou jednat svým jménem a zá sady h ospodaření stanovy p o sla t ve d vojím vyhoto vení n a Ministe rstvo vnitra ČR (to sdruže ní vyro zumí o p o tře bných změ nách n ebo za mítnu tí sta nov), v příp adě bezpro b lémovosti sta nov pošle ministe rstvo jedno vyhotovení sta nov zpět s registra čním razítke m (to obsahuje d a tu m re g istrace, registračn í číslo a IČ sdru žení) - pro chod sdru že n í je tře ba: zvolit potřebné o rgány (sta tu tárn í, p opř. ko ntroln í ) sdru že ní včetn ě jeho p ře d sedy a ve všech o statn ích b odech d održovat stanovy sdru že n í (o p řípadných změ nách ve stanová ch vyrozumět ministerstvo nejpozd ěji do patn á cti d nů) p o řá dat p ravidelné čle n ské schůze nebo va lné h romad y vést ú če tn ictví (může b ýt p ouze jednoduché) n ebo da ňovou e videnci činnost sd ružení vykazovat v zá věre čných zprá vách min imálně jednou ro čně VÝHODY : n ízká finanční náročnost v případě vytvoření stan o v b ez pomoci p rávn íka p ouze p o što vné a tisk mate riálů (stanovy, d opis MVČR a pod.), v o pačn é m případě honorář p rá vn íka (pohyb uje se mezi 15

16 p ě ti a deseti tisíci korun), vytvo ření razítka sd ruže ní, d á le se chod sd ružení p ohybuje v minimá lní výd ajo vé rovin ě n ízká a d min istrativní zátě ž (ve dení d aňové evid ence) rozsáhlé možn o sti ve získá vání dotací z veřejn ých z d rojů, fo ndů Evropské unie, n adací apod. d aňová o svo bození (daně se neodvádí např. z členských p oplatků, p říjmů z ú roků z vkladů na b ěžném ú čtu, p říjmů z d otací a jiných p říspěvků n a p ro voz sdru žení, p říjmů z činností vyplývajících z poslání org anizace a pod.) n a menší o bčanská sdruže ní se ta ké vztahuje o svobození o d p odává ní d aňového přiznání 6 o d daní jso u za splnění u rčitých podmínek 7 o svobozeny také p říjmy z darů v kultuře je o.s. z h le d iska darova cí d aně vhodným p říje mce p ro to, aby si dárce mohl d a r o dpočíta t ze základu d aně a tra ktivn í p ro p otenciá lní dárce 6 P o v i n n o s t p o d a t d a ň o v é p ř i z n á n í p o d l e z v l á š t n í h o p r á v n í h o p ř e d p i s u n e m á p o p l a t n í k u v e d e n ý v 1 8 o d s t. 3, p o k u d n e m á p ř í j m y, k t e r é j s o u p ř e d m ě t e m d a n ě, n e b o m á p o u z e p ř í j m y o d d a n ě o s v o b o z e n é ( 1 9 ) a p ř í j m y, z n i c h ž j e d a ň v y b í r á n a s r á ž k o u p o d l e z v l á š t n í s a z b y d a n ě ( 3 6 o d s t. 2 ) a n e b o n e m á p o v i n n o s t u p l a t n i t p o s t u p p o d l e 2 3 o d s t. 3 p í s m. a ) b o d u 9. ( 3 8 m odst. 7a) zákona č. 586/1992 Sb., o d a n í c h z p ř í j m ů ) 7 O d d a n ě d ě d i c k é a d a n ě d a r o v a c í j e o s v o b o z e n o b e z ú p l a t n é n a b y t í m a j e t k u p r á v n i c k o u o s o b o u s e s í d l e m v t u z e m s k u n e b o n a ú z e m í j i n é h o e v r o p s k é h o s t á t u, z a l o ž e n o u n e b o z ř í z e n o u k z a b e z p e č o v á n í č i n n o s t i v o b l a s t i k u l t u r y, š k o l s t v í, v ý c h o v y a o c h r a n y d ě t í a m l á d e ž e, v ě d y, v ý z k u m u, v ý v o j e, v z d ě l á v á n í, z d r a v o t n i c t v í, s o c i á l n í p é č e, e k o l o g i e, o c h r a n y o p u š t ě n ý c h z v í ř a t n e b o o h r o ž e n ý c h d r u h ů z v í ř a t, t ě l o v ý c h o v y, s p o r t u a p o ž á r n í o c h r a n y, j e - l i b e z ú p l a t n é n a b y t í m a j e t k u u r č e n o n a z a b e z p e č o v á n í u v e d e n é č i n n o s t i. ). ( 2 0 o d s t. 4 a ) Z á k o n a č / S b., o d a n i d ě d i c k é, d a n ě d a r o v a c í a d a n ě z p ř e v o d u n e m o v i t o s t í ) 16

17 NEVÝHODY: n e lze generova t zisk veškeré p říjmy se musí použít n a chod sdruže ní Obecně prospěšná společnost - pro zalo žení je třeba: vytvořit zakládací listinu (nejlépe s pomocí p rá vní ka), kte rá bude p odepsána všemi zakladate li (počet n ení n ijak o me ze n, p odpisy musí b ýt úře dně ově ře n y) n á vrh n a zalo že n í o.p.s. poslat rejstříko vému so udu 9 nejpozději do d e va desá ti d nů o d založení o rganizace zakládací smlouva mu sí obsa hovat: náze v, sídlo a IČ za kladate le (o IČ žádá organiza ce po své m založe ní příslušn ý statistický úřad, ke sta ndard ní žádosti musí p řiložit zakládací smlo u vu ; IČ je p řiděleno bezp latně) v příp adě p rá vn ické o soby a v p říp adě fyzické o so b y jmé no, p říjmení, trvalý p obyt a rodné číslo, náze v (který musí obsahovat o b ecně p ro spěšná sp o le čn o st n e bo o.p.s. ) a sídlo sp olečnosti, d ruh služeb, kte ré má sp o le čnost p o skytovat, podmínky p o skytování tě chto služeb, d ob u, na kterou se o.p.s. zaklá dá, pokud není zalo žena n a d o bu neurčitou, jméno, rodné číslo a trva lý p o byt členů sp rávní rady, způsob jednání správn í rady, jmé no, rodné číslo a trvalý pobyt členů d o zo rčí rady, je-li zřízena, hodnotu a o zn a če ní majetko vých vkladů jednotlivých zakladatelů, u nepeněžitého vkladu u rče n í je ho p ředmě tu a o cenění o dborn ým odhadem, způso b zve řejňování výro ční zprá vy o čin nosti a hospodaře n í o.p.s. 8 o t á z k o u v t é t o p r o b l e m a t i c e z ů s t á v á, k d e j e m í r a r e i n v e s t i c e z i s k u d o v l a s t n í č i n n o s t i. N á z o r s e t v o ř í d l e e v r o p s k ý c h s t a n d a r d ů : m í s t n ě a p r o f e s n ě o b v y k l é p o k u d b y s e p o d a ř i l o d o k á z a t, ž e n a p ř. v y p l a c e n í m i l i o n o v é h o z i s k u z a m ě s t n a n c ů m j e v d a n é l o k a l i t ě b ě ž n á m z d a, t a k j e v š e v p o ř á d k u. 9 p ř í s l u š n ý k r a j s k ý s o u d k t o m u t o ú č e l u u r č e n 17

18 - pro chod spole čnosti je třeba: stanovit sprá vn í radu, ředitele a dozo rčí radu za p odmínek u vedených v zakládací smlouvě získávat zdroje pro hospodaření o.p.s. 10 vést p odvojné účetnictví (p o ku d vyvíjí doplň kovou č innost nebo celkové p říjmy v pře dchozím roce d osáhly tři miliony koru n ), jinak d aňovo u evidenci p ravid e ln ě vykazo va t svou činnost ve výroční zprá vě vyd á vat ji musí minimáln ě je dnou za ka lendářní rok, a to nejp o zd ěji do p o lo viny roku n ásledujícího, zprá vy mu sí být ve řejn ě p řístupné VÝHODY stejn é ja ko u o b ča n ské ho sd ruže ní v kultuře je o.p.s. z hlediska darova cí d aně vhodným p říje mce p ro to, aby si dárce mohl d a r o dpočíta t ze základu d aně a tra ktivn í p ro p otenciá lní dárce NEVÝHODY n ě kd y obtížné doká za t, že činnost sp o le čn o sti je činností o becně p rosp ě šn ou n e lze vytvá řet zisk veške ré p říjmy se musí použít na chod spole čnosti v k l a d z a k l a d a t e l ů ( j e h o v ý š e j e u v e d e n á v z a k l á d a c í s m l o u v ě ), p ř i j a t é d a r y a d ě d i c t v í ( o. p. s. j s o u p o d l e z á k o n a o d a n i d ě d i c k é, d a n i d a r o v a c í a d a n i z p ř e v o d u n e m o v i t o s t i o d t é t o d a n ě o p r o š t ě n y ), f o n d y o. p. s. ( j m ě n í s t ř á d a n é h o s p o d á ř s k ý m i v ý s l e d k y j e d n o t l i v ý c h o b d o b í p o j e j i c h z d a n ě n í, p ř i č e m ž s e t o t o j m ě n í p ř e d n o s t n ě p o u ž í v á n a k r y t í z t r á t y v y k á z a n é v n á s l e d u j í c í c h ú č e t n í c h o b d o b í c h ), d o t a c e ( z e s t á t n í h o r o z p o č t u, s t á t n í c h f o n d ů, r o z p o č t u o b c e n e b o j i n ý c h ú z e m n í c h o r g á n ů ) a t d. 11 j a k o 8. 18

19 4.2 OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Společnost s ručením omezeným - pro zalo žení je třeba: minimálně je den, maximálně padesá t společníků základní vklad min. d vě stě tisíc ko run, spole čníci ru čí do výše svého vkladu (te n musí b ýt minimá lně d vacet tisíc korun n a spole čníka ) spole čensko u smlouvu, ta mu sí o b sahova t: název firmy (náze v musí o bsahova t společnost s ru čením omezeným, spol. s r.o. n ebo s.r.o. ) a sídlo spole čn o sti, u rče ní spole ční ků u vedením firmy n e bo názvu a sídla p rávn ické o soby n e bo jména a b yd liště fyzické o so b y, p ře dmět podniká ní (činnosti), výši z ákladníh o kapitálu a výši vkla du každého sp o le čníka včetn ě způso bu a lhůty spláce ní vkladu, jména a b ydliště p rvních jednatelů společnosti a zp ů so b, ja kým jednají jménem sp o le čn o sti, jména a b yd liště členů p rvn í d o zo rčí ra d y, pokud se zřizuje, u rčení sprá vce vkladu, jiné ú daje, které vyžaduje p říslušný zákon 12 ve sp o le če n ské smlouvě je p otřebné u vé st všechny n á le žitosti n u tné k b e zp roblémovému ch odu společnosti jako je např. u rče n í p odílu jednotlivých sp o le čníků, u rčení o rgánů sp o le čnosti, u rče n í jednatele /ů spole čnosti, zp ů so b n a kládání s vygenerova ným ziskem, p řevo d y podílů společn íků na jiné osoby a mnoho d a lšího 13 spole čnost vzniká zá p ise m do obchodníh o rejstříku, k to mu je třeba p ře d lo žit p říslušné d o ku menty, a to: spole čen sko u smlo uvu, 12 Z á k o n č / S b., o b c h o d n í z á k o n í k 13 K s e p s á n í s p o l e č e n s k é s m l o u v y s. r. o. s e d o p o r u č u j e v y u ž í t o d b o r n í k a p r á v n í k a s p r a x í v s e p i s o v á n í t ě c h t o s m l u v, l a i k j e n t ě ž k o v e s m l o u v ě p o s t i h n e v š e c h n y n á l e ž i t o s t i 19

20 resp. za kladatelskou listinu ve formě n otářské ho zápisu, p odnika te lská oprávn ění (ověře né kopie živnostenských listů ), d o kla d o spla ce ní základníh o ka p itálu (potvrzení sp rávce vkladu o slo žení vkla dů a doklad od banky nebo spořite lního a ú věrního d ružstva o složení vkladu), d o kla d o p rávn ím titu lu u žívání n e mo vito sti, ve které je u místěno sídlo (např. nájemn í smlouva o užívá ní n ebyto vých p rosto r nebo doklad o vla stn ictví výpise m z katastru n e mo vitostí), výpis z rejstříku trestů je dnatelů, p rohláše ní jednate lů, že splň ují zá ko nné p odmínky a že u nich n ení p ře ká žka výkonu fu nkce, čestné p rohláše ní a p odpiso vé vzory b udoucích jednatelů (n otářsky ověřené) spole čnost je p ovinna vést podvojné ú četnictví a p ra vid elně p odáva t daňové přiznání zisk spole čnosti podlé há d ani z příjmů p rávnických osob spole čnost je o svo bozena od u p la tň o vání d aně z p řidané hodnoty, p o ku d její obrat nepřesá hne částku milion ko run za n ejvýše d vanáct b e zp rostředně p ře dcházejících po so bě jd oucích kalendářních měsíců VÝHODY ručení p ouze do výše vkladu obzvlá ště pokud sp o le čnost vlastn í větší maje te k, nemovitosti apod. možnost vytvá ření zisku, kte rý si rozdělují společníci podle svého p odílu v kultuře je s.r.o. z hlediska darova cí d aně vhodným p říje mce p ro to, aby si dárce mohl d a r o dpočíta t ze základu d aně a tra ktivn í p ro p otenciá lní dárce 20

21 NEVÝHODY n á kla dné a náročn é založení společn osti zákla dní kapitá l, finančn í poža davky minimálně dese t až p a tn á ct tisíc koru n (služby p rávn íka, notá ře), p o ku d je ve společnosti více n ež jeden spole čník, vyžaduje p rovo z p ra videlné ko nání valn ých h roma d, schůzí d ozorčí rady apod. n á ro čn é na čas i administraci p o vin nost p odávání d aňové ho p řizn ání a s tím související výkon a d ministrace n á ro čn é vedení podvojného účetnictví Veřejná obchodní společnost - pro zalo žení je třeba: minimálně d vo u společníků (můžo u jimi b ýt jak fyzické, ta k p rávn ické osoby) sepsání společenské smlouvy (doporučuje se využít s lužby p rávn íka ) ta musí o b sa hova t ve škeré potřebné informa ce jako n á ze v firmy (ten musí o b sahova t zkra tku veř. o b ch. spol. n ebo v.o.s. ), její sídlo, u rčení společníků (fyzická o so ba jméno a b ydliště, p rá vn ická o soba název a síd lo), p ře d mě t p odniká n í spole čnosti, další ujednání mezi sp o le čníky (např. způsob h laso vání a rozhodová n í, určení sprá vce majetku apod.) a podpisy všech sp o le čníků zajiště ní p odnika te lské ho o p rá vnění (živn ostenské listy) spole čnost vzniká zá p ise m do o bchodníh o rejstříku (společnost musí p odat návrh na zápis do obch odního rejstříku, podepsaný všemi společn íky, ke které mu jso u přiloženy výše u v edené d o ku menty) spole čníci ru čí za zá vazky sp o le čn o sti n e ro zdílně celým svým majetke m 21

22 spole čníci nejsou p ovinni p ři zakládání sp o le čnosti slo žit žádný kapitál, ka ždý sp o le čn ík a le může vložit d o společnosti finanční vklad, je ho minimá lní nebo maximá lní výši a le záko n 14 neupravuje k obchodnímu ve dení spole čnosti je oprá vněn každý společn ík v rámci zá sad dohodnutých ve sp o le čenské smlouvě, s tejně ta k jsou všich n i společn íci jejím sta tutárn ím orgánem zisk vyg enero vaný čin ností sp o le čnosti se mezi sp o le čníky dělí rovným d íle m, taktéž ztrátu čin ností zp ůsobenou zisk společnosti ro zdělený mezi spole čníky podlé há d ani z p říjmů fyzických o sob spole čnost je o svo bozena od u p la tň o vání d aně z p řidané hodnoty, p o ku d její obrat nepřesá hne částku milion ko run za n ejvýše d vanáct b e zp rostředně p ře dcházejících po so bě jd oucích kalendářních měsíců VÝHODY n ejje dnodušší typ obch odní sp o le čnosti n ení třeba skládat základní kapitál za lo že n í společnosti n ení ta k finančn ě náročn é jako např. u s.r.o. NEVÝHODY všichni sp o le čníci ručí celým svým majetke m za závazky spole čnosti p o vin nost vést p odvojn é ú če tn ictví náročn á administra ce 14 Z á k o n č / S b., o b c h o d n í z á k o n í k 22

23 4.3 FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEL - pro zaháje ní p odniká n í fyzické oso by je třeba: získat p odnika te lské o p rá vnění = živnostenský list b ýt zapsán d o živn o stenského rejstříku, fyzická o so ba p odnika te l n e má povinnost zá pisu do obch odního rejstříku, je stliže výše jejích výn o sů nebo příjmů sn íže n ých o daň z p řidané hodnoty, je -li součá stí výnosů n ebo p říjmů, dosáhla n ebo p ře sáhla za d vě p o sobě b ezpro stře dně n á sle dující ú če tní období v p růměru částku sto d va ce t milionů korun n ebo p o kud n eprovo zuje živnost p růmyslo vým zp ůsobem 15 p odnika te l vše rozh oduje sám, za své závazky ru čí celým svým majetke m, je ja ko jediný o dpově dný za všechny své čin y ú četnictví mů že vést pouze d aňovou e vid enci, není nutn é p odvojn é je povin en o d vádět všechny potřebné daně (DPH p ři obratu vě tším n e ž je den milion ko ru n za d va náct po sobě jd oucích kalendářních měsíců, d aň z příjmu fyzických o sob a pod.) VÝHODY n ejje dnodušší za ložení není třeba žádných smluv ani sta nov, p ouze živn o stenský list jednoduchá administra ce p odnika te l o vše m rozhoduje sám, n e mu sí tedy p o řá da t žádné valné hromady, nemusí mít dozo rčí ra d y, má abso lutn í moc nad svým podnike m 15 p r o v o z o v á n í ž i v n o s t i p r ů m y s l o v ý m z p ů s o b e m v i z 7 a ) Z á k o n a č / S b., o ž i v n o s t e n s k é m p o d n i k á n í 23

24 NEVÝHODY za své zá va zky ru čí ce lým svým majetkem h o rší dostu pnost dota cí o někte ré vůbec n e mo hou fyzické o so by žádat (někte ré n adace apod.) v kultuře není OSVČ z h lediska d a ro vací d aně vhodn ým p říjemce p ro to, aby si dárce mohl dar o dpočíta t ze zá kladu daně n eatraktivn í p ro potenciáln í dárce 24

25 5. SMLOUVY A JINÉ DOKUMENTY POTŘEBNÉ PRO BĚH TANEČNÍ ORGANIZACE V té to ka p itole je u ve den p řehle d dokumentů a smluv, se kte rými se taneční o rganizace b ěhem svého působení může set kat. U každého typu je u ve den krátký kome n tá ř zá kladní in fo rmace a ta ké specifika tanečn íh o pro středí, která se smluv dotknou. s tanov y o.s. / zakládací lis tina o.p.s. / zakláda cí listina s.r.o. / s pole čenská smlouva v.o.s. / živnos tenský lis t / náje mní smlouva Poku d si o rganizace d lo uhodobě p ro najímá p ro sto ry, ve kte rých p ů so bí, je třeba s majitelem tě ch to p ro sto r u zavřít nájemn í smlouvu. Její n á le žito sti jsou velmi specifické pro každ ý p řípad. Na co by se a le určitě p ři tomto typ u čin nosti mělo dbát, jso u o tázky pojiště ní nemovito sti která stra na n ese o dpově dnost za jako u škodu apod. Dále otázky h lučn o sti p ři téměř každé ta neční činnosti h raje h udba. Ve smlouvě musí b ýt u vedeno, že majite l je s tímto fakte m sro zumě n, a že okolí n e mo vito sti je p ro ta kovou činnost vhodné (n apř. o ko lí o b ytn ých zón, škol, nemocn ic apod. jsou p ro činnost ta neční o rganiza ce nevhodná). Ostatní u sta novení d le Záko na č.4 0/1964 Sb., občanského zákoníku. pracovní smlouv a lektor, interpret Poku d má ta nečn í o rganizace stá lé zaměstnance lekto ry, chore ografy, in te rprety, u zavírá s n imi pracovn í smlouvu. Specifike m tako vé smlo u vy je přesné vymeze ní p ra co vní nápln ě (např. u lektora n u tné u vé st, že p říp rava na výu ku je n edíln ou so u čá stí jeho p ráce a mzda za n i tu to p říp ravu za h rnuje, u ch o re ografa u vé st, že chore ografie jím vytvoře né p ro p otřeby o rganizace jsou d íle m zaměstnaneckým a říd í se te d y auto rským zákonem, u inte rpre ta vyřešit 25

26 p odmínky n e mocenské zranění, nemo ci apod., které ho vylučují z pracovn íh o výko nu a tp.). Při u zavírání p ra covn í smlouvy je nutn é p raco vat se zá koníke m p ráce a ujistit se, že b yly uprave ny všechny p o tře bné podmínky. dohoda o prov e de ní práce lektor, inte rpret Dohoda o p ro vedení p ráce je vhodná p ři n á ra zové a nepra vid elné p raco vní čin nosti. Ne smí p řesáhnout tři sta hodin za kale ndářn í rok u jednoho za městnava tele. Výh odou je, že se za za městnance nemusí o d vá dět zd ravo tn í a sociáln í pojiště ní. Dohoda je tedy hojn ě využívá na. I u n í je a le potře ba u vést p ře sně p odmínky d ohody (ta k ja ko u p raco vní smlouvy). Dohodu je p o vin né u zavřít p ísemně. Další u stanovení d le Záko na č. 2 62/2 006 Sb., zákoníku práce. dohoda o činnosti lektor, interpret Takovou d ohodu o rganizace s le kto rem, ch o re ogra fem, interp retem a pod. uzavře v případě, že jeho p rá ce v o rganizaci má p ravid e ln ý ch a ra kte r, a le nepřesa huje víc než v p rů měru p o lo vinu stanove né týdenní p ra covn í doby (ne tedy více n e ž d va ce t hodin týdně). Může se u za vřít i v případě, že čin nost nepřesá hne víc než tři sta hodin za rok. Specifika tanečn í činnosti n utno d etailn ě u vé st stejn ě ja ko u pra co vní smlouvy. Dohodu je p o vinné u zavřít píse mně. Další u sta novení dle Záko na č. 2 62/2 006 Sb., zá koníku p ráce. s mlouv a o k rá tkodobém pronájmu Poku d tanečn í o rganiza ce p ůsobí ve svých vla stn ích n ebo d louhodobě p ronajatých p rostore ch, mů že své sály/jiné p rostory p ronajíma t tře tím osobám jiným tanečníkům n ebo o rganizacím. V ta kovém p řípadě je třeba podepsat smlouvu o krátkodobém pronájmu a sp e cifikova t vše chny n á le žito sti. Obzvlá ště je n utné u vé st, kdo má zodpovědnost za škody n a majetku, p říp adná zra nění v době pronájmu, p o stihy za nedodržení smluvn ích p odmín e k apod. 26

27 s mlouv a o s polupráci Smluv o spolupráci b u de taneční o rganiza ce p ravd ěpodobně u zavírat mnoho. Může se jednat o sp o lu p rá ci s jin ým uměleckým tělesem, d ivadlem, a le i intern etovým p o skytovatele m reklamy apod. Každ á z tě chto smluv b ude p ravd ěpodobně vyp adat zce la jin a k a je p o tře bné mysle t n a všechny detaily. darov ací s mlouva Obzvlá šť p okud je tanečn í o rganiza ce pořa date lem ku lturn ích akcí a p ro dukcí, nabízí se možnost získá vání dárců a sp onzorů své činnosti. Pro tento ú čel je vh odné mít p řipra venou darova cí smlouvu. V ní je h lavn í u vést pře d mě t této smlouvy peněžn í nebo jin ý dar a to, že dárce si za svůj dar nekla de nárok na žádnou pro tislu žbu. Da lší usta novení dle Zá ko na č.40/1964 Sb., občanského záko níku. s mlouv a o rekla mě Užije se n apříkla d v p odobných p říp adech jako d a ro vací smlouva, a le te hdy, kd yž ch ce d á rce neboli sponzor za své p eníze (n ebo jiné p ředměty nebo služby) tanečn í o rganiza cí p o skytnout rekla mu, a ť u ž na p ropagačn ích ma te riálech, webových stránkách a pod. Ve smlouvě musí b ýt zce la p řesn ě specifiko váno p lnění obou stran a sa nkce za jejich n edodržení. s mlouv a o provedení umě le ckého výkonu Tato smlouva se v ta nečním o boru používá často, i když záko n smlouvu s ta ko výmto n á zve m n euvá d í (patří mezi smlo u vy inominátní). Z praxe lze vyvodit, že smlouva o p rove dení u mě leckého výkonu je vlastn ě smlouvou o d ílo (u p ra vuje Záko na č.4 0 /1 964 Sb., o b ča nského zá ko n íku), kdy dílem je p rávě u mělecký v ýko n. Opět je zde n u tné p řesně u vé st p ředmět smlo u vy a p o stihy za nepln ění smluvních p odmínek. 27

28 licenční s mlouva L icenční smlo u vo u autor (v p řípadě tance ch o re ograf, in te rpre t) p o skytuje n abyva te li p rávo u žít auto rské d ílo. L icenčn í smlo uvu vyu žijí p ředevším p o řa date lé ta nečn ích a kcí. S pozva n ými ho sty u za vřou n e výh radní lice nční smlouvu (tzn., že n ejso u jedinými n abyva teli těch to a u to rských p ráv v daném o ka mžiku). Ve smlouvě mu sí b ýt p řesně specifikováno, o jaká p ráva se jedná (choreografie, interp reta ce a pod.) a jaká odměna je za výkon p ráv poskytnuta. Smlouva musí b ýt u zavřena p íse mně a podepsa ná o běma stranami. U se p iso vání licenční smlouvy se d oporu čuje p ra co vat s příslu šn ým zákonem ( Záko na č. 1 21/2 000 Sb., o prá vu a utorské m, o p ráve ch souvisejících s p rávem autorským a o změnách n ěkte rých zá konů), aby b yly zahrnuty všech ny p o tře bné informa ce a specifikace. 28

29 6. OHLAŠOVACÍ A JINÉ POVINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE AUTORSKÝCH PRÁV V OBLASTI TANEČNÍCH ORGANIZACÍ 6.1 OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ OSA Další z povin ností tanečn í o rg anizace je odvádět p oplatky za užití a u to rských děl hudby n a svých kurzech, p ři svých vysto upeních a pod. ko lektivnímu sp rávci. V České republice je p ro h udební d íla tímto správce m o b čanské sd ruže ní OSA. V to mto p říp adě je nutné rozd ě lit taneční o rganizace na ty, kte ré tanec vyu čují a ty, které p o řá dají ta nečn í a kce. V případě amatérské n ebo p rofe sio nální tanečn í sku p in y, která p ouze h o stuje na společenské a kci, povinnost o h la šo vat a popř. o d vá dět p oplatky za u žití díla o dpadá, n eboť z auto rského zá kona vyplývá, že tu to povinnost má pořa datel akce (nedohodnou-li se smluvně o bě strany jin ak). Pro u žívání hudby n a kurze ch tance používá OSA h ro madnou licenčn í smlo u vu 16. Ta o rganiza ci u mo žní legáln ě u žíva t vše ch n y skladby o d a utorů, jejichž je OSA zástupcem, na svých le kcích tance, a to bez p o če tn íh o o meze ní. Pro získání té to h roma dné lice n čn í smlo u vy je třeba vyplnit on-lin e nebo běžnou (papírovo u ) žádost (na sa.cz) a zaslat ji OSA. Ta vystaví licenčn í smlouvu, kte ro u musí o bě strany p odepsat a ta nečn í o rganizace je p o vin na d o patn á cti dnů uhradit sje dnanou o d mě nu. V případě u zavře ní smlouvy na více n e ž d vanáct měsíců je možné odměnu hra d it ve smlouvě sjednanými splátka mi. Výp očet odmě n y za užití děl se pro vádí součinem počtu ú častníků ku rzu a p růměrn ou výší kurzovného za jednu lekci. Výsle dek se dosadí d o ta bulky, kterou OSA Z á k o n a č / S b., z á k o n o p r á v u a u t o r s k é m, o p r á v e c h s o u v i s e j í c í c h s p r á v e m a u t o r s k ý m a o z m ě n ě n ě k t e r ý c h z á k o n ů ( a u t o r s k ý z á k o n ) 29

30 u vádí ve své m o ficiá ln ím sazebníku 17 (dále jen Sa ze bník) a vynásobí se p o čtem lekcí za dané o bdobí. Sazby a u to rských o d mě n se poté sn ižují p odle počtu obyva te l o b ce, ve které jsou kurzy p o řá dány, a le n ejvyšší p o če t obyva te l p ro to to sn ižo vání sa zeb je sto pade sá t tisíc, z to ho p lyne, že n a ku rzy v Brně sle vu n e lze uplatnit. Dalším možn ým sníže ním sazeb je řá dné p ln ění p o vinností, te d y včasné a ú p ln é p la cení sa ze b. V ta kovém p říp adě se částka snižuje o třice t p rocen t. Režim o d mě n OSA p ro pořádání ta nečních a kcí (vysto upení, festivaly apod.) je jin ý n e ž u ku rzů. Je dná se sice ta ké o h ro madnou licenčn í smlouvu, a le sa zebník o d mě n je o d lišn ý. Taneční p ředstavení spadají do oblasti Saze bníku Diskotéky, kabare ty, varieté a jiná p ředsta vení s pro g ramem. Výpočet se dělá pomocí ta bulky v Sa zebníku, p řičemž p romě nnými jsou p rů měrné vstupné na akci a ka pacita p ro sto r, kde se a kce p o řá dá. Po řádající o rganiza ce opět vyp lní on-line n ebo b ě žn ou (papíro vo u ) žá dost a za šle ji OSA. OSA pošle o rganiza ci licenční smlouvu k podpisu a o rg anizace mu sí d o p atnácti dnů u h ra d it OSA o d mě nu. Další související sku tečností je, že v Če ské republice e xistuje tanečn í o rg aniza ce sd ružující tuze mské ta neční školy a kluby, Czech Dance Organization o.s., kte rá se řeše ním a u to rských popla tků zabývá. Nabízí mo žn o st fin ančního p lnění a utorských popla tků za kluby, kte ré jsou jejími členy (te d y p la tí p ravid e ln é členské p oplatky) a jejichž tanečn íci jsou registrováni v Czech Dance Organiza t ion o.s. jako její řádní členové (musí taktéž p latit členské p oplatky). Je d inou další p odmínkou je, že škola n ebo klu b mu sí mít status o b ča nského sdruže ní. Poku d tyto d vě podmínky ta nečn í o rg aniza ce sp lňuje (je čle nem Czech Dance Organiza tio n o.s. a je sa ma občanským sdruže ním), p latí všechny a u to rské p oplatky za užívá ní hudební p rodukce p rávě Czech Da n ce Organiza tion o.s. 17 p ř í s l u š n é s t r á n k y S a z e b n í k u O S A v i z p ř í l o h a č

31 6.2 DILIA Dalším so u visejícím a u to rským d íle m je choreogra fie. I ta je p ředměte m p rá va a uto rského, stejně jako n apř. dílo h udební, dramatické n ebo audio vizu á ln í. V to mto p řípadě a le taneční o rg aniza ce, skupina n ebo tanečn ík n ení v pozici u živate le autorské ho dí la, n ýb rž v p o zici jeho a utora. Auto r choreogra fie má te dy právo na to, a b y je ho d íla b yla chráněna a u žití ta kových d ě l podlé halo fin ančnímu p lnění. Choreogra fie a jejich a utoři spadají p od ko lektivn í sp rávu DIL IA. Je to o b ča nské sdruže ní a utorů a dalších n o sitelů a utorských p rá v, kte ré se za b ývá kolektivní sp rávo u: děl literá rních, d ě l d rama tických, d ě l hudebně-d rama tických, d ě l choreogra fických, d ě l panto mimických, d ě l audio vizu á ln ích (auto rem audio vizu á ln ího d íla je ve smyslu 63 a utorské ho zá kona jeho re žisé r), d ě l vědeckých vče tn ě děl kartografických a d ě l dabingových režisérů, kteří jsou a u to ry mluve né složky a udiovizuálních děl v jiném jazyce (kolektivní sprá va práv d abingových režisérů se vztahuje pouze na ty režisé ry, kte ří jso u souča sn ě auto ry tzv. režijní úp ravy). 18 DILIA vykonává kole ktivn í sprá vu (k výše u ve deným dílů m p o vin ně), p ro kte rou je pově řena p říslušn ým ministe rstve m 19. Poku d tedy 18 D r u h y d ě l v k o l e k t i v n í s p r á v ě D I L I A. D I L I A, o b č a n s k é s d r u ž e n í. D i l i a. c z [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. d i l i a. c z / a r t i c l e s / s h o w / i d / M i n i s t e r s t v o k u l t u r y Č R 31

32 chore ograf ch ce ch ránit své dílo (svá díla), musí se p řihlá sit k členství DILIA (čle n ství v o b ča n ské m sd ružení DILIA ), a to výhradně k ní. Tím se DILIA stá vá zá stu p ce m nosite le autorských p ráv, jed ná za n ěj p ři u zavírání vše ch n áležitých smluv (např. o užití d íla, zhotove ní rozmnoženiny díla apod.), vybírá za n ěj licenční po p la tky a p oté je a u to rovi vyp lácí. Kromě toho a le DILIA p rovo zuje i a genturní čin nost. Co tato činnost obnáší, vysvětluje DIL IA násle dovně: DILIA dále vyko nává agenturní čin nost, p ři kte ré zp rostře d ko vá vá u zavírání licenčn ích smluv n a u žití d ě l če ských a z ahraničn ích a utorů. Zaměřuje se p ředevším n a o b la st d ivadla, lite ratu ry, mé d ií a jiných d ruhů užití autorských děl. Je dnotlivá oddělení DIL IA vyvíjejí zá rove ň se zmíněnou činností také řadu dalších a ktivit p říslušn ých danému oboru a genturn í čin nosti o d agentá že p řes vydávání d iva deln ích textů, informa ční a konzu lta ční činnost a ž po p ronáje m h ud ebních materiá lů k českým i za h ra n ičním hudebně-d ramatickým dílů m. 20 Z hlediska ko lektivn í správy se DIL IA za b ývá p lnění m maje tko vých p ráv: DILIA vykonává majetko vá p ráva k těmto povinně ko lektivně spravo va n ým p rávům: Právo n a odměnu za zhotove ní ro zmnoženin y p ro o so bn í potřebu Právo n a u žití d íla kabelo vým p řenose m Právo n a p řiměře nou o d mě nu za p ronáje m d íla Právo n a odměnu za půjčová ní d íla v knih o vn ách a vzdělávacích zaříze ních Jedná se o p ráva, která n o sitelé p rá v mohou vykonáva t je d ině p rostře dnictvím kolektivního správce. Nemohou je tedy n iko mu ani 20 O n á s. D I L I A, o b č a n s k é s d r u ž e n í. D i l i a. c z [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. d i l i a. c z / n e w / o - n a s. 32

33 smluvně p o stoup it. V ČR odměny p ro auto ry výše u ve dených d ruhů děl vybírá výh radně DILIA. 21 Rozdíl mezi výkonem kole ktivn í sprá vy a agentu rní čin ností je p ředevším v tom, že u agentá že auto r sám rozhoduje o ve škerém u žití včetn ě výše lice nčních popla tků, za tímco u kole ktivní sp rávy se o výše u vedené sta rá DILIA. DILIA a gentura a uto ra p ouze za stu puje, vyřizuje p rávn í a fin anční n á le žito sti a za tu to činnost p ot é inka suje s a u to rem p ředem dohodnuto u o d mě nu. Po ku d o toto zastupování má choreogra f zájem, musí s DILIA u zavřít smlouvu o zastupová ní. Poku d auto r u za vře s DILIA smlouvu o agentu rním zastupování, n e zn a me ná to a utoma ticky, že se stá vá členem obča n s kého sdruže ní DILIA (že b ude DIL IA jeho ko lektivním sp rávce m) a naopak, p o ku d se a u to r sta ne jejím členem (DILIA se sta ne jeho ko lektivním správcem), n e stává se DILIA auto maticky je ho a genturním zá stu p ce m. Odměny vybra né p ři výkonu kole ktivn í sprá vy se autoro vi vyplá cí n a zákla dě povinnosti ohlá sit zveřejněné d ílo (p říslu šný formulá ř o h lášek v příloze č. 3 ) nejp o zd ěji d o 31. p rosin ce ro ku, v němž b ylo d ílo vydáno. Od měny se p otom ro zúčtovávají n a zákla dě Ro zúčtova cího řádu DIL IA (ke sta že ní na h ttp ://www.d ilia.cz/auto ri). Poku d choreogra fie vznikne ja ko d ílo p ři výkonu za městnanecké ho p o mě ru (v ta neční škole, na tanečních ku rzech, o pen cla sse ch a pod.), jedná se o d ílo zaměstn anecké. V ta kovém p řípadě n o site lem majetko vých auto rských p rá v n ení a u to r sa motn ý, a le jeho zaměstnavatel. Je potřebné, a by taková skute čnost a vše ch n y její n á le žito sti b yly jasně u vedeny v p raco vn í smlouvě, a b y nedoch ázelo k nejasn ostem. Pokud to v p raco vní smlo u vě u ve deno n ení, p la tí zde p říslušný zá ko n, který zaměstnanecké dílo upravuje: Není-li sjednáno jinak, zamě stn avate l vykonává svým jménem a na svůj ú čet a utoro va majetko vá p rá va k dílu, kte ré auto r vytvo řil ke splnění svých povinností 21 Z á k l a d n í i n f o r m a c e p r o a u t o r y o k o l e k t i v n í s p r á v ě. D I L I A, o b č a n s k é s d r u ž e n í. D i l i a. c z [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. d i l i a. c z / n e w / a u t o r i. 33

34 vyplývajících z p racovněp rávn íh o či služebního vzta hu k za městnavateli n ebo z p ra covního vztahu mezi d ružstvem a je ho členem (zaměstnanecké dílo). Zamě stn a va te l může p rá vo výko nu podle to hoto o d stavce p o stoup it tře tí o so bě p ouze se svolením a utora, le daže se ta k d ěje p ři p ro deji p odniku nebo je ho části. 22 Oso bnostní p ráva autora k dílu tímto a le zůstávají nedotče na. Další n á ležit o sti zaměstnaneckého d íla upravuje příslušná čá st auto rského zákona. 6.3 INTERGRAM Inte rgra m je nezávis l á spol eč n os t výkonných u mělc ů a v ý robců z v uk ových a zvuk ov ě o b r az ov ých z áz n am ů, která z p o vě ření Ministerstva kultu ry České republiky vykonává kolektivní sprá vu jejich autorských p ráv. O In te rgra m by se mě li zajímat především tanečn íci in terp reti. Členem sdružení se totiž mů že stát každá fyzická o so ba, která je výkonným u mělcem ve smyslu a utorské ho zákona 23. Umělec u za vře s Inte rgram smlo u vu o za stu pování, a to tak, že z webových stránek Inte rgra m (http ://www.inte rgra m.cz/cs/p rih laso vaciformula r/) stáhne p říslušný fo rmulá ř, vyp ln í jej, d vě vyhotovení pošle na a d re su Interg ram a jednu ko p ii d osta ne potvrze nou zpět. V případě souboru nebo skupiny u mělců u za vírá smlouvu s In te rgram jejich spole čný zástupce, přičemž musí p řiložit p lné moci čle nů so uboru n ebo skupin y o d s t. 1 A u t o r s k é h o z á k o n a 23 d l e 6 7 A u t o r s k é h o z á k o n a : ( 1 ) U m ě l e c k ý v ý k o n j e v ý k o n h e r c e, z p ě v á k a, h u d e b n í k a, t a n e č n í k a, d i r i g e n t a, s b o r m i s t r a, r e ž i s é r a n e b o j i n é o s o b y, k t e r á h r a j e, z p í v á, r e c i t u j e, p ř e d v á d í n e b o j i n a k p r o v á d í u m ě l e c k é d í l o a v ý t v o r y t r a d i č n í l i d o v é k u l t u r y. Z a u m ě l e c k ý v ý k o n s e p o v a ž u j e t é ž v ý k o n a r t i s t y, a n i ž j í m p r o v á d í u m ě l e c k é d í l o. ( 2 ) V ý k o n n ý u m ě l e c j e f y z i c k á o s o b a, k t e r á u m ě l e c k ý v ý k o n v y t v o ř i l a. 34

35 Jakmile ta nečník s Inte rgra m smlouvu u zavře, stá vá se jeho členem a In terg ram ho zastu puje ve všech o tá zká ch autorského p ráva vybírá za něj a u to rské p oplatky a d le platného sazebníku je u mělci vyplácí. Odměny Interg ram vyb írá pře devším: za u žití zvuko vých záznamů vyd aných k o b chodním ú čelům jejich televizním a rozh lasovým vysílá ním a jeho p řenose m kabelovým pře nose m výkonů a zázn a mů za ro zmnožování pro osobní p otřebu (od výro b ců, dovo zců a příjemců zařízení sloužících k p o řizo vá ní rozmnoženin a n o sičů tako vých rozmnoženin výko nů a zá zn a mů) V ý b ě r p o p l a t k ů. I N T E R G R A M, n e z á v i s l á s p o l e č n o s t v ý k o n n ý c h u m ě l c ů a v ý r o b c ů z v u k o v ý c h a z v u k o v ě o b r a z o v ý c h z á z n a m ů. I n t e r g r a m. c z [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. i n t e r g r a m. c z / c s / v y b e r - p o p l a t k u - o d /. 35

36 7. MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ TANEČNÍCH ORGANIZACÍ Možných zdrojů p ro financo vání tanečn ího u mění je mnoho. Ne všech n y jsou však vhodné p ro vše chny typ y čin ností, organizací, p rojektů apod. Hlavním zdroje m taneční o rganiza ce b y měla b ýt samozřejmě je ho h lavn í činnost výu ka ta nce v p řípadě tanečn ích škol výběr p opla tků za kurzy, honoráře za taneční vysto upení u tanečn ích sku p in, vstupné u pořadatelů tanečn ích a kcí a tp. Ně kdy a le, jak tomu je v celé oblasti kultu ry v Če ské re publice, jso u náklady na tu to čin nost vyšší n e ž p říjmy z činnosti p lynoucí, a p ro to se subjekty musí pokusit získa t finančn í zdroje jinde. tyto: Hlavní zd roje u mo žňující čerp ání financí p o taneční su bje kty jsou EU fo ndy a ko munitá rn í p rogramy EU, mezinárodní fo ndy (mimo fo ndy EU), d o ta ce ministerstev, Státní fond kultu ry Če ské republiky, d o ta ce krajů, d o ta ce měst, obcí, d o ta ce městských částí, n adace, d á rco vství, sponzoring Tyto o b la sti budou je dnotlivě p robrány a n á sle dně bude p opsán p roce s, ja kým se fin ance z tě chto zdrojů získávají, p ro koho a na co jsou u rčeny a pod. 36

37 7.1 FONDY A KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY EVROPSKÉ UNIE Komunitární programy Komunitá rní p ro g ramy jsou nástroje m Evrop ských sp o le čenství, který má sloužit k p rohlu bování sp o luprá ce a řešení sp o le čných p roblémů členských zemí EU v oblasti ko n kré tn ích p o litik Společe n ství (nebo EU). Tyto p rogramy jsou vždy vícele té a jsou fin ancovány p římo z rozp o čtu EU. 25 Komunitá rní p rogramy b ývají zřizová ny vžd y na u rčité období, p o kterém dochází k jejich e valu a ci a násle dné impleme ntaci p rogramů n o vých, kte ré ko n cepčn ě vych ázejí z p ředešlých mo de lů, a le jsou o bohaceny o nové p o zn atky vzn iklé z vyhodnoce ní up lyn u lých fá zí p rogramů schéma je dnotlivých p rogramů se n eustá le optima lizuje. Na rozdíl o d stru ktu ráln ích fondů nejsou u většiny komu n itárn ích p rogramů p rostře dky p ře dem přesně a lo kovány jednotlivým člen ským stá tům, a le výběr p roje ktů p ro bíh á n a p rincip u vo lné soutěže v rámci EU, ve kte ré vítězí kvalitnější p ředlože né p rojekty. Financo vá n í vla stn ích p rojektů se u jednotlivých ko munitárn ích p rogramů liší d le d aných p rogramových kriterií, míra povinného spolufinanco vá n í se vě tšin ou pohybuje v rozmezí o d 0 do 70 %. 26 Jednotlivé komu n itárn í p rogramy spra vují ministerst va ČR. Ministerstvo školství, mládeže a tě lovýchovy se sta rá o vzděláva cí p rogramy EU (n apř. ERASMUS, SOCRATES n ebo MLÁDEŽ), p rogra m Mládež v a kci a rá mco vé p rogramy ES p ro výzkum, te ch nologický rozvoj a demonstra ce. Z těch to p rogramů je v tanečn ím oboru využite lný d ru h ý jmenovaný Mládež v akci. Jedná se o p ro g ra m, který se, jak již n á zev 25 M i n i s t e r s t v o f i n a n c í Č e s k é r e p u b l i k y [ o n l i n e ] [ c i t ]. K o m u n i t á r n í p r o g r a m y. D o s t u p n é z : < h t t p : / / w w w. m f c r. c z / c p s / r d e / x c h g / m f c r / x s l / e u _ k o m u n i t a r n i _ p r o g r a m y. h t m l >. 26 L O J D A, P a v e l. F o n d y E U a m o ž n o s t i j e j i c h a p l i k a c e v k u l t u r n í m p r o s t ř e d í. B r n o, s. S e m i n á r n í p r á c e. J a n á č k o v a a k a d e m i e m ú z i c k ý c h u m ě n í v B r n ě. s 4. 37

38 n apovídá, za měřuje n a mladé lid i a o rganiza ce s mládeží pracující. O podporu z tohoto programu mohou žá dat jak nezisko vé o rg anizace, ta k n e fo rmáln í skupiny mladých lid í. Projekty nejsou n ijak tema ticky zaměře né, dá se te d y žádat n a tanečn í fe stivaly, wo rksh opy, d íln y apod. Vždy a le musí sp lň o va t podmín ku naplnění cíle p rogramu : ro zvoj n e fo rmáln íh o vzdělávání mládeže a p ropagace myšlenky e vropské identity. Všechny info rmace o p rogramu lze n ajít na kci.cz. Další p ro g ra m využite lný v tanečním o boru spravuje ministe rstvo kultu ry. Jedná se o program CULTURE. Pro g ra m je vyp sán vžd y na dobu šesti let a má tři cíle : posilova t nadnárodní mobilitu o sob p ra cujících v odvětví kultury, p odporo vat n adnáro dní mo b ilitu kultu rních a umě leckých děl a produktů a podporova t dialo g mezi kultura mi. Programu se mo hou ú častnit p roje kty p říh raniční spolupráce p odporující tvo rbu a p rová dění kultu rních a u měle ckých a ktivit. Hlavním záměre m p rogramu je p řisp ě t ke sp o lupráci o rganiza cí, jako jsou d ivadla, muzea, p rofesn í sdru žení, výzkumná střediska, univerzity, kultu rní in stituce a ve řejné o rgány z různ ých zemí, kte ré se ú častní p rogramu, aby různá odvětví p raco va la spole čně a rozšiřovala svůj kultu rní a umě lecký dosah p řes hra n ice. Progra m se d ě lí na něko lik o b la stí, a to vícele té p rojekty spolu p rá ce (n ejmé ně třicet še st a nejvíce šedesát měsíců), p rojekty spolu p rá ce (na období a ž d va cet čtyři měsíců ), p roje kty literárn ích p řekla dů (n a období a ž d va ce t čtyři měsíců), p rojekty spolupráce se třetími zeměmi (n a období a ž d va cet čtyři měsíců ) a p odporu evropských kultu rních festivalů. Taneční p rojekty b y mohly za padat d o vše ch o b la stí kromě tře tí (literárn í p ře klady). Jednalo b y se h la vn ě o ve lké taneční festivaly, workshopy apod. Projekty a le musí být velkého rozsahu, musí mít více n e ž pětile to u h istorii a d o statečn ý zd roj krytí nákladů, p rotože p o ža davky p rogramu jsou ve lice p řísn é. Dota ce z pro g ra mu n ikd y n e kryje sto p ro cent n ákladů p rojektu (např. u p odpo ry e vropských kultu rních festivalů padesát proce nt), žadatel tedy mu sí dokáza t finanční 38

39 spolu ú ča st. Důra z je p o té kla den i na udržitelnost p roje ktu, festival te d y musí mít p ra vid e ln ou p e rio d icitu a trvat d lo uhodobě. Schvá lené p roje kty o bdrží p řidělenou finančn í částku dle n á sle dujících pra videl: V p řípadě krá tkodobých p roje ktů o bdrží první splá t ku d o 45 dnů o d p odpisu smlo u vy s Ko misí (70 % g rantu), zbyte k (30 %) po p ředlože ní zá věre čn é zprávy o p roje ktu a vyúčto vání. V p řípadě d louhodobých projektů jsou splátky tři: p o podp isu smlouvy (5 0 % grantu), v prů běhu p roje ktu p o p ředložení p růběžné zprávy a vyú čto vání (30 %), zbytek po u končení p roje ktu p o p ředlože ní zá věre čn ého zprá vy a vyú čtování. 27 Musí se tedy počíta t s tím, že p ři realizaci p rojektu má žadatel k disp o zici p ouze se d md e sá t p ro cent p řiděleného g ra ntu a zbyte k p rostře dků musí zajistit z vlastních zdrojů Fondy EU Více známým zd rojem financí z Evropské u n ie jsou fo ndy EU. Pro využití v ta nečním o b o ru jsou vh odné p ředevším d va z tzv. Strukturá lních fo ndů, a to Evro pský so ciální fo nd a Evropský fo nd regionálního rozvoje. Fondy EU p ře d stavují h lavn í n á stroj realizace e vropské politiky h o sp odářské a sociá lní soudržn o sti. Prá vě jejich p rostře dnictvím se rozdělují fin anční p rostře dky u rčené ke sn ižování e konomických a so ciáln ích ro zdílů mezi čle n skými stá ty a jejich re g io ny. 28 Vše o stru ktu ráln ích fondech lze n ajít n a webové m portá le lni-fondy.cz. Fondy mají svá p rogramová období. V souča sn é d obě p robíhá o bdobí , při kterém má b ýt z fo ndů rozd ě leno 26,69 miliard 27 O p r o g r a m u C u l t u r e. D I V A D E L N Í Ú S T A V. P r o g r a m c u l t u r e. c z [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. p r o g r a m c u l t u r e. c z / c s / o - p r o g r a m u. 28 S t r u k t u r á l n í f o n d y E U [ o n l i n e ] [ c i t ]. I n f o r m a c e o f o n d e c h E U. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. s t r u k t u r a l n i - f o n d y. c z / I n f o r m a c e - o - f o n d e c h - E U. 39

40 Euro 29. Je dnotlivé oblasti, d o kte rých fin ance z fondů pu tují, se n a zývají o peračn í p rogramy a každ ý p rogram má svou p rio ritní o su d le p ře dem n a stave ných cílů. Progra my jso u ce lkem čtyři, a to n á sle dující: Te matické operační p rogramy (Integrovaný opera čn í p ro g ra m, Opera čn í p ro g ra m Podniká ní a inova ce, Operační p ro g ra m Životn í pro středí, Op e ra čn í pro g ra m dopra va, Opera čn í p rogram Vzdělává ní p ro konkure n ce sch op nost, Operační p rogram Výzku m a vývoj p ro inovace, Operační p rogram L idské zdroje a zaměstnanost a Operačn í p ro g ram Technická pomoc), Re g io nální operačn í p rogramy (ROP NUTS II Seve rozápad, ROP NUTS II Seve rovýchod, ROP NUTS II Střední Če ch y, ROP NUTS II Jih o západ, ROP NUTS II Jihových od, ROP NUTS II Mo ravsko sle zsko a ROP NUTS II Střední Mora va), Opera čn í p rogramy Praha (Operačn í p rogram Konkure n ce sch op nost a Opera ční p ro gram Praha Adap tabilita) a Evrop ská ú ze mní spoluprá ce (Operačn í p rogra m Mezire g io nální spoluprá ce, Op e ra ční p rogram Na dnáro dní sp o luprá ce, ESPON 2 013, INTERACT II, Cíl 3 Česká rep ublika Svobodný stá t Bavorsko , Operačn í p rogram Přeshra n ičn í spoluprá ce Če ská republika - Polská rep ublika, Cíl Evrop ská ú ze mní spoluprá ce Ra kousko-česká republika , Cíl 3 n a podp o ru p říh raniční spolup ráce mezi Svobodným státe m Sasko a Če skou republikou a Program p říhra n ičn í spolup ráce Slo ve n ská republika-če ská republika ). 30 První jmenova ný p rogram je v tanečním o boru využiteln ý p ouze o krajo vě (muselo b y se jednat o so u kro mou firmu v ko merční sfé ře p odnikající v o boru ta n ce, a le i p ro ta ko vo u by b ylo d otaci z Op e ra čního p rogramu Podnikání a inovace získa t ve lmi těžké, p ro tože b y musela o bhájit p řínosnou inovaci v podnikání, což n ení v tanci p rio ritou. Na víc je pro g ra m zamě řen hlavně na vyu žite lnost o bnoviteln ých zdrojů, a o tom se v taneční sféře dá jen těžko uva žo vat). 29 j a k o S t r u k t u r á l n í f o n d y E U - P r o g r a m y F o n d y E v r o p s k é u n i e [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. s t r u k t u r a l n i - f o n d y. c z / P r o g r a m y

41 Zato d ruhý okruh Regio nální opera ční p rogramy a jeho podprogram ROP NUTS II Jihovýchod, který je u rčen p ro Jihomora vský kraj a kraj Vysočina, u ž vyu žite ln ý v ta nečn ím p rostře d í v Brně je. Nejvhodnější se jeví p rio ritní o sa číslo 3 Udržite ln ý rozvoj měst a ve n ko vských sídel, konkré tn ě rozšíře n í a zkvalitnění infrastru ktu ry a vyb avení p ro sociá lní integraci a rozvoj ku ltury, sportu a dalších nefo rmáln ích a ktivit obča nů, p ro p rá ci s dětmi, mládeží, n á ro dnostními menšinami, 31. Na tuto p rioritn í o su je z fondu vyčleněno 201,5 milionů Eu ro. O ce lý o perační p rogram se stará Regio nální rada regionu so udržnosti NUTS II Jihovýchod se síd lem v Brn ě a ta ké Jihla vě. Příkladem p roje ktu pro žádání o dota ci b y mohlo b ýt vytvo ře n í kultu rníh o centra p řístupného p ro obyva te le celé ho regio nu. Nabíze lo b y kromě jin ých ku lturn ích čin ností i tanec, a to v p odobě výu ky i vysto upení. So u čá stí b y mo h ly b ýt i vzdělá vací p ro g ra my p ro děti, p řednášky o u mění a ta n ci p ro seniory, kurzy p ro me n šin y i sociálně slabší skupiny (např. kurzy stepu p ro nevidomé, vizu á ln í stu d io p ro n e slyšící apod.). Dotace by b yla u rčena jak n a in ve stičn í vybavení centra, ta k n a lidské zdroje, spotřebu materiálu a je ho p ropagaci. Protože o dotaci z to hoto p ro g ra mu můžo u žá dat ja k fyzické, tak p rávn ické o so by (ale i obce apod.), žadate le m b y mo h l b ýt jakýko li subje kt půso b ící v ku ltuře, pota žmo v tanci. Zá kla dem a le je, že se žadate l musí ve lmi důkladně seznámit s podmín ka mi u dělování d o ta ce, s náležitostmi žádosti a td. Kro mě bezch yb ného vypln ění žádosti musí žadate l ta ké d bát n a u d ržite lnost p roje ktu, která se je ště několik let po jeho skončení doklá dá. Žádost se tedy nesmí b rát na lehkou vá hu a vše musí b ýt p ředem důkladně p ro myšleno. Doporu čuje se ta ké b ěhem vyplňová ní žádosti i p lánová ní p roje ktu komu n iko va t s poradním o rgánem, který je pro tyto ú čely určen S t r u k t u r á l n í f o n d y E U - P r o g r a m y F o n d y E v r o p s k é u n i e : R O P N U T S I I J i h o v ý c h o d [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. s t r u k t u r a l n i - f o n d y. c z / g e t d o c / 5 c d a f e 7 e d f 27 a 0 f 5 5 / R O P - N U T S - I I - J i h o v y c h o d. 32 R e g i o n á l n í r a d a r e g i o n u s o u d r ž n o s t i J i h o v ý c h o d 41

42 I čtvrtý jmenova n ý program Evropská ú zemn í spolup ráce je v tanci vyu žite lný. Po d mín ko u sa mozřejmě je spolupráce ještě s další zahra n ičn í institucí (d le je dnotlivých p rogra mů b u ď slove nské, b a vo rské, saské, rako u ské nebo polské ). S touto institu cí lze p o tom vytvořit p rojekt, kte rý ku ltu rně přispěje ja k české, tak zah raniční straně. Insp irova t se lze p rojekte m vytvo řeným v lete ch Společn o stí M. R. Štefá n ika a městy Hodonín, Břeclav a Veselí nad Moravo u. Tyto su bjekty na p očest M. R. Štefánika a T. G. Masaryka u spořádaly sportovně-kultu rní setkání dětí a mládeže, o slavy výročí n a ro zení obou osobností sp ojené s výstavo u, semin á ře m, ko n fe rencí a vyd áním publika ce o spole čné h isto rii, souča sn o st i i p lánech do b udoucnosti. Návštěvn íci akcí si měli možnost p řip o menout spole čnou česko -slove n skou h istorii, id eové hodnoty a o dkaz, kte rý o bě dvě o sobnosti zanechaly p ro b udoucí generace. V p říhra n ičn ích regionech p rotkaných ro d in nými a sociá lními vazbami p roje kt n ejen rodákům p řipomn ě l sp o le čn é ko řeny, pomohl p ři bourání u mě lé h ranice v lidských myslích a mo tivo val ke zlepšení souse d ských vzta hů, k rozvíje ní kultu rníh o dědictví a spole čného h istorického pověd o mí. 33 A nalogicky lze vytvořit p roje kt s jinou z u vedených ze mí, který b ude zalo žen n a kultu rním dědictví a sp o le čných koře nech p říhraničn ích o b la stí obou ze mí. Za pojeny b y b yly samo zřejmě národní kultu ry, a to jak folklo r, ta k i o statní d ruhy u mě ní. Z tanečn í o b la sti se nabízí spojit lidové tance České i zahraničn í čá sti s ostatními tanečn ími styly, u spořádat jejich p řehlídku, a le i konfe re n ci o tanci a jeho h istorii v daném ú ze mí, tanečn í se mináře apod. Opět je n utné p roje kt zkonzulto va t s příslu šným poradním o rgánem, v to mto p říp adě s pověře n ým odborem Ministe rstva p ro místn í ro zvoj ČR. 33 C E N T R U M P R O R E G I O N Á L N Í R O Z V O J Č R V E S P O L U P R Á C I S M I N I S T E R S T V O M V Ý S T A V B Y A R E G I O N Á L N E H O R O Z V O J A S R. S p o l u p r á c e b e z h r a n i c : P ř í k l a d y r e a l i z o v a n ý c h p r o j e k t ů [ o n l i n e ]. B r n o : P o l y g r a a. s., [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. s k - c z. e u / s k / u s p e s n e - p r o j e k t y /. 42

43 7.2 MEZINÁRODNÍ FONDY (MIMO FONDY EU) Známým fondem v oblasti u mění je The Intern etional Vise g ra d Fund (Vyšehradský fond). Jedná se o p odporu p rojekt ů, na kte rých spolu p ra cují o rganiza ce nebo u mělci ze zemí Vyše h ra dské čtyřky Česká republika, Slo vensko, Maďarsko a Polsko a dalších zemí. Žádosti je možn é podávat čtyřikrá t ročn ě (tzv. malé granty) nebo d vakrá t ročně (tzv. sta ndard ní g ra nty) a n á ro ky na zpraco vá n í žá dosti nejsou tak n á ro čné ja ko např. u e vropských p roje ktů. Mezinárodních fondů p ro ku ltu ru je mnohem více, a le z praktických důvodů zde n ebudou všech ny vyjmenován y. Jejich p řehled a možn o sti financování jsou dostupné na webových stránká ch IETM (viz kapitola 7.10). 7.3 MINISTERSTVA Dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Možným zdrojem financo vá n í ta nečn ích o rganiza cí jsou dotace Ministerstva školství, mládeže a tě lovýchovy České republiky. A ktu á ln ím zdroje m jsou Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro n e státní nezisko vé organizace n a léta 2011 a ž Pro g ra my jsou vyjádře ním poža davku stá tu, za stup o va ného MŠMT, na za bezpeče ní p é če o vo lný ča s dětí a mládeže p rostřednictvím nestá tn ích neziskových o rganiza cí dětí a mládeže a nestá ních nezisko vých o rg aniza cí s d ětmi a mládeží p racujícími. 34 Program má několik p rioritn ích o s a cílů. Pro ú čely ta nečních org anizací jso u vhodné tyto d vě : vytváře ní nabíd ky volnočasových a dalších vybra n ýc h a ktivit v rámci čle nské základny jednotlivých NNO, 34 M I N I S T E R S T V O Š K O L S T V Í, m l á d e ž e a t ě l o v ý c h o v y Č R. P r o g r a m y s t á t n í p o d p o r y p r á c e s d ě t m i a m l á d e ž í p r o n e s t á t n í n e z i s k o v é o r g a n i z a c e n a l é t a a ž [ o n l i n e ] , s. 1. [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. m s m t. c z / m l a d e z / p r o g r a m y - s t a t n i - p o d p o r y - p r a c e - s - d e t m i - a - m l a d ezi-pron e s t a t n i

44 vytváře ní nabídky voln o ča so vých a vybra ných cílených a ktivit NNO u rčených pro n eorganizované děti a mládež 35. Do p rogramů se mohou zapojit pouze n está tní nezisko vé o rganiza ce, kte ré mají ve svých sta nová ch za ko tve no u p ráci s dětmi a mládeží a minimálně jeden rok p ře d u zavřením podání žádostí p roka zateln ě p ra covala s d ětmi a mládeží. Další p od mín ky p ro podání žádostí jsou u vedeny v příslu šném dokumentu vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tě lovýchovy. 36 Taneční o rg anizace, která všech ny tyto podmín ky sp lňuje, může zažádat o dotaci na p rojekt, p řiče mž musí dbát na to, že finance z dota ce mohou tvo řit maximálně sedmdesát p ro cent ce lkových n á kla dů p rojektu a n esmí b ýt p oužity n a řa du výdajů, jejichž se znam je k d ispozici v příslušn ém d o ku mentu (n apř. n á kla d y na p ohoštění, d a ry a ceny, pořizo vání in ve stičn íh o majetku apod.) 37. Příklad p rojektu jako kandidáta n a udělení dota ce z oblasti tance je například p o řá dání tanečn ích ku rzů p ro d ěti a mládež, včetně semin á řů se za hraničn ími lekto ry, p o řá dání vysto upení jako vyú stění těch to ku rzů apod Dotace Ministerstva kultury České republiky V ta nečn ím u mění jsou takté ž vyu žite ln é dotace Min iste rstva kultu ry České republiky. Do tační p ro g ra my jsou vyh lašo vá n y každý ro k, a to v n ě ko lika obla ste ch. Dota ční program Profesionáln í umě n í Tanec, p ohybové a nonverb ální d ivadlo je p římo u rčen p ro t aneční o rg anizace s nejrůzn ějším za měře n ím. 35 j a k o 3 1 s M I N I S T E R S T V O Š K O L S T V Í, m l á d e ž e a t ě l o v ý c h o v y Č R. P r o g r a m y s t á t n í p o d p o r y p r á c e s d ě t m i a m l á d e ž í p r o n e s t á t n í n e z i s k o v é o r g a n i z a c e n a l é t a a ž [ o n l i n e ] , 3 4 s. [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. m s m t. c z / m l a d e z / p r o g r a m y - s t a t n i - p o d p o r y - p r a c e - s - d e t m i - a - m l a d ezi-pron e s t a t n i j a k o

45 Dotace ze jmenovaného p ro g ra mu jso u u rčeny na n e in vestiční výdaje spojené s projekty p o řádanými fyzickými nebo právnickými o sobami z o b la sti ku ltury (vyjma p říspěvkových o rga n izací zřízenými Ministerstvem ku ltu ry). Progra m je rozd ě len d o n ě ko lika o b la stí (festiva l a pře h lídka, nový in scenačn í p roje kt, pro vo zování in scenačního proje ktu, celoro ční inscenační činnost tvů rčíh o su bje ktu, ce lo ročn í produkční činnost, tvů rčí d ílna, odborn ý kurs, ko n fe rence, se minář, o dborn á p e riodická p ublikace, odborná neperio d ická publikace a jin ý p rojekt 38 ). Z každ é oblasti vyjme nujme a lesp oň je den p rojekt, který v roce d o ta ci získal. Tím lze nabýt insp iraci p ro tvo rbu n ových p rojektů. Vždy je za potře bí mít p ředem uja sněno, do které ho o kruhu dota ce p rojekt spadá. Po ku d si žadate l není jist, lze o p o moc i radu p o žádat p o vě řené osoby Ministerstva kultu ry. Příklady ú sp ě šn ých projektů : 1. Festival a přehlídka Nová síť o.s. (obča n ské sd ruže ní) festival Malá inventura 2012 (festiva l současn ého t ance a pohybové ho d ivadla p ře dstavení če ských i zahran ičních souborů, worksh opy atd.) 2. Nový inscenační projekt Taneční studio L ight (o bčanské sdruže ní) Hodně malá čaro dějnice (taneční a d ivadelní p ředsta vení dětí a mládeže) 3. Provozování inscena č ního projektu Tanečn í studio L ig ht (obča n ské sdru že n í) Puto vá n í ve vě tvích 2012 (tanečn ě d ivadeln í inte raktivn í p ředsta vení pro děti a mládež) 4. Celoroč ní ins cenační činnos t tvůrčího subjektu VerTe Da nce o.s. (občanské sdru žení) ce loroční činnost Ve rte Dance (profe sionální ta neční sku p in a věnující se souča sn é mu ta nci) 38 M I N I S T E R S T V O K U L T U R Y Č R. V ý b ě r o v é d o t a č n í ř í z e n í n a p o d p o r u p r o j e k t ů p r o f e s i o n á l n í h o t a n c e, p o h y b o v é h o a n o n v e r b á l n í h o d i v a d l a n a r o k [ o n l i n e ] , 9 s. [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. m k c r. c z / c z / p r o f e s i o n a l n i - u m e n i / g r a n t y - a - d o t a c e / v y b e r o v a - d o t a c n i - r i z e n i - p r o - r o k /. 45

46 5. Celoroč ní produkční č innos t Tanec Praha o.s. (o bčanské sdruže ní) ce loro ční činnost d ivadla Po nec 6. Tvůrč í dílna, odborný kurs, k onfe re nce, seminář A L o.s. (o b čanské sd ružení) Imp roevents Prague (festival tanečn í a d iva delní improviza ce) 7. Odborná pe riodická publik ace Ta neční a ktu a lity o.s. (obča n ské sd ruže ní) necn iaktuality.cz (in tern etový portál o pro fe sionální i a maté rské ta neční scé ně) 8. Odborná nepe riodic ká publikace Taneční aktu a lity o.s. (obča n ské sdru žení) Ročenka Tanečních aktualit.cz 2011/ J iný projekt A ka demie múzických u mění v Pra ze (vysoká škola ) Nová generace (činnost křesťanské studentské org anizace) Dotace MKČR n e mohou b ýt poskytová ny n a ve ške ré n á klady p rojektu (viz 2 7 stra na 7), u o bchodních sp olečností, d ružstev a fyzických o sob může p o krýt maximáln ě padesá t p ro cent a u o sta tn ích subjektů maximálně sedmdesá t p ro cent ce lkových n á kladů. Veškeré o statní p odmínky jso u uve deny ve výše zmíněném dokume n tu. 7.4 STÁTNÍ FOND KULTURY ČR Státní fond kultu ry ČR je speciáln ím finančn ím zdro jem p ro p odporu kultury v České re publice. Fond čerpá z několika zdrojů (n apř. d a ry a d ědictví p ro Fond, ú vě ry p rá vn ických o sob, výnosy z veřejn ých sbírek a loterií organizovaných Fondem, další v příslušn é m d o kumentu 39 ) a ty poto m skrz ú čelové dota ce, p ůjčky nebo n ávratn é fin anční výpomo ci p řerozděluje d á l. Prostře dky p o skytuje n a následující úče ly: 39 M I N I S T E R S T V O K U L T U R Y Č E S K É R E P U B L I K Y. Z á k o n Č e s k é n á r o d n í r a d y z e d n e 1 4. d u b n a o S t á t n í m f o n d u k u l t u r y Č e s k é r e p u b l i k y [ o n l i n e ]. P r a h a, [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. m k c r. c z / a s s e t s / s t a t n i - f o n d y / f o n d - k u l t u r y / Z _ k o n. _ _ S b., _ o _ S t _ t n _ m _ f o n d u _ k u l t u r y e s k r e p u b l i k y. r t f. 46

47 a) podp o ru vzniku, re a liza ci a u vádění umě lecky hodnotn ých děl, b) edičn í p očiny v o b la sti n eperiodických i p e riodických publika cí, c) získá vání, obnovu a udržová ní ku lturních památek a sbírkových p ředmětů, d) výstavn í a p řednáškovou činnost, e) propagaci české ku ltury v zahraničí, f) pořádání kulturn ích festivalů, pře h lídek a obdob n ých kultu rních a kcí, g) podp o ru ku lturn ích p roje ktů slo u žících k u ch o vá ní a rozvíjení ku ltu ry n á ro dnostních menšin v Če ské republice, h) podporu vysoce hodnotn ých nepro fe sionálních u měle ckých a ktivit, i) ochra nu, údržbu a d op lňování knih ovního fo ndu. 40 Žádat mohou fyzické i p rávnické o so by se síd lem v Če ské republice a sp o lu úča st ža date le se pohybuje me zi de seti a třiceti p roce nty (zále ží n a typu p roje ktu ). Fo nd spravuje ministerstvo kultu ry České republiky a o rgánem rozhodujícím o způso bu a výši čerpání p rostře dků Fondu je Rada Fondu. V n í zasedají členo vé vo leni Českou n á ro dní ra dou. Jmé nem Fondu jedná min istr kultu ry ČR. Malou nevýhodou p ři žádání o d otaci u tohoto Fo ndu je, že žadate l musí záro ve ň se žá dostí složit částku n a ú h radu n á kladů spoje n ých s jejím posouze n ím (ve výši jednoho p ro centa z částky, o kte rou žá dá, n ejméně však d va tisíce ko run). Tato čá stka je n enávra tn á i v p říp adě, že ža date l d otaci nedostane. Příkla d y v minulo sti podpořených p roje ktů z obla sti tance je n apř. Tanec Praha 2 006, Mezinárodní týd n y ta n ce apod. 40 j a k o 4 0 s

48 I když b yl Fo nd p řes p ě t p o sle dních let n e činný a je ho Rada rozpuště na (doko n ce h ro zilo ro zp u štění Fo ndu p ro nedostatek p rostře dků), v roce 2011 byli nově zvole n i všichni čle nové Rady a nove la zákona u mo žn ila če rpat finance d o Fo ndu z reklam ve řejnoprávní televize. Mome n tá lně už lze žádosti p odáva t, žádost dostupná ke sta žení z il.php?id = DOTACE KRAJŮ Jihomoravský kraj Brněnské taneční organizace mohou o d o ta ci p o žádat také Jihomo ravský kraj. Tanec sp adá p od d otačn í p ro g ra m Kultura a památkové p éče. Cílem to hoto p ro g ra mu je podp o ra rozvoje v o b la sti kultu ry a p a má tko vé péče (podp o ra ku ltu rních a kcí, činnosti subjektů v oblasti kultury, vydavatelské čin nosti, obnovy a re sta u ro vání ku lturn ích p a má tek) 41. O dota ci může žá dat fyzická o soba, fyzická o soba p odnikající, o bec, občanské sdru žení, církevn í p rávn ická o so ba nebo jiná p rá vnická osoba. Rozmezí finančních částek, o kte ré lze žádat, je p adesá t a ž sto p adesát tisíc koru n, minimální sp o lu ú ča st žadate le je p adesá t p ro ce nt a každý subje kt mů že v jednom ka len dářn ím roce p o žá dat maximá lně na dva projekty. Priority o b la sti kultury jsou následující: p o dpora o b la sti živé ho u mění, p ravid e ln ých opakovaných kulturních p roje ktů a za chová n í činnosti významných kulturn ích subjektů, významn ých n adregionálních p rojektů s ú častí více p a rtnerů 42. Dota ci n e lze použít na někte ré výdaje, 41 D o t a č n í p o r t á l K r a j s k é h o ú ř a d u J i h o m o r a v s k é h o k r a j e. P o r t á l J i h o m o r a v s k é h o k r a j e [ o n l i n e ]. [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / d o t a c e. k r - j i h o m o r a v s k y. c z / F o l d e r s / K u l t u r a + a + p a m a t k o v a + p e c e. a s p x. 42 J I H O M O R A V S K Ý K R A J. D o t a č n í p r o g r a m P o d p o r a r o z v o j e v o b l a s t i k u l t u r y a p a m á t k o v é p é č e [ o n l i n e ]. B r n o, , s. 1. [ c i t ]. D o s t u p n é z : 48

49 n apř. na úhradu me zd, o dvodů n a sociální a zdra votní p ojištění zaměstnanců, úhradu výd ajů za pohoštění a td., ko mpletní soupis v příslu šn é m dokumentu 43. V dota čn ím p ro g ra mu kultu ry Jihomora vské ho kraje n ejso u již dále p rojekty specifiková ny co d o rozsahu ani tématu, je zd e tedy velká volnost výběru typ u p rojektu (festival, d ílny, workshopy, p ře d stavení a pod.). I d íky to mu je výhodné vymysle t co n ejo rigin á ln ější p rojekt, aby mezi velkým mn o žstvím žadate lů za uja l pozornost. Ve lmi důležité je také v žádosti d át důraz n a to, že p roje kt bude p řín o se m p ro ce lý Jihomo ravský kraj. Je d in ou n evýhodou tohoto dota ční ho p rogra mu je, že o d roku 2011 se dota ce p řijímají a ž do konce února p říslu šného roku (např. p ro rok je u zá vě rka o devzd á vá n í dotací ) a tu díž se ža date lé d ozvědí výsledky d otačn íh o řízení a ž zh ruba v polo vině roku. Organizá to ři p rojektů, kte ré jsou realizo va né v p rvn í půlce kalendářního roku, te d y nevě dí, zda s fin ancemi z d otace můžou nebo n e mů žou p o číta t. 7.6 DOTACE Z ROZPOČTŮ MĚST Město Brno Dotační p rogram v o b la sti ku ltury vyh la šuje každ o ro čn ě ta ké město Brno. Na staro sti jej má Odbor ku ltury ma g ist rátu města Brna. Jedná se o dota ce na p ro vozn í n áklady a n a p roje kty. Žádat mohou ja k fyzické, tak p rá vnické o soby. Prio ritami p rogramu jso u zejména: mimořádné kultu rní a kce místn íh o i regionáln íh o významu, p říp adně n a kultu rní repre zenta ci města Brna v zahraničí, rozvoj a maté rské a místn í kultu ry, zájmovou umělecko u čin nost, podp o ra p rofe sionálních kultu rních h t t p : / / d o t a c e. k r - j i h o m o r a v s k y. c z / U p l o a d s / D o t a c n i + p r o g r a m + k u l t u r a + a + p a m a t k o v a + p e c e p d f. a s p x. 43 j a k o 3 6 s

50 a ktivit, p odpora uměleckých ře mese l a lid o vých trad ic, výstavy a pre ze ntačn í a kce a vydava telská činnost (s d ů ra ze m na b runensie) 44. Dotace může d o sahova t maximá lně padesáti p roce nt z celkových n á kla dů na p roje kt a n esmí se použít n a mzdy, odvod y, dary a pod. (kompletní sezn a m neuzn ateln ých výdajů viz 3 1 ). Pro tože je u závě rka p říjmů žá dostí již n a konci října roku p ředcházejícíh o, je tře ba h odně d opředu p rojekt naplá novat, aby mohla být žádost vypln ěna. Pozd ější změny v žá dosti jso u možné, a le n esmí mě n it podstat u p roje ktu a mu sí se ih ned ozn a mo va t magistrá tu mě sta Brna. A n i u d otačn íh o p rogramu města Brna (stejn ě jako u Jih o mo ravského kraje) nejsou dota ce v o b la sti kultury více děleny (na rozdíl o d MKČR), ta kže d o něj spadají jak taneční p rojekty, ta k i hudební, d ivadeln í a d a lší. Proje kt mu sí b ýt samozřejmě p o d ro bně a bezch yb ně zp raco vá n, a le také mu sí být něčím výjimečn ý a dobře reprezento vat město Brno, a b y mu b yla dota ce p řid ě le na. Výsledky d o ta čn íh o řízení bývají známé většinou na začátku bře zn a. 7.7 MĚSTSKÉ ČÁSTI Novinko u v o b la sti dotací v Brn ě je, že n a je den stejný p rojekt může o rg aniza ce p ožádat ja k o dota ci z rozpočtu statutárn íh o města Brna, ta k o d otaci z ro zpočtu někte ré mě stské čá sti. To p la tí a ž o d roku 2 012, d říve na o bou výše zmíněných místech nebylo mo žn é d otaci získat, takže p roje kt mohl b ýt podporo ván buďto městem Brnem nebo městsko u částí. 44 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O. P r a v i d l a p r o p o s k y t o v á n í n e i n v e s t i č n í c h d o t a c í z r o z p o č t u s t a t u t á r n í h o m ě s t a B r n a n a p r o j e k t y a p r o v o z n í n á k l a d y v o b l a s t i k u l t u r y - d o t a c e t y p u A a B [ o n l i n e ]. B r n o, [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. b r n o. c z / f i l e a d m i n / u s e r _ u p l o a d / s p r a v a _ m e s t a / m a g i s t r a t _ m e s t a _ b r n a / O K / d o t a c e / 0 0 P r a v i d l a _ p r o _ p o s k y t o v a n i _ n e i n v e s t i c n i c h _ d o t a c i _ z _ r o z p o c t u _ s t a t u t a r n i h o _ m e s t a _ B r n a _ n a _ p r o j e k t y _ a _ p r o v o z n i _ n a k l a d y _ v _ o b l a s t i _ k u l t u r y _ - _ d o t a c e _ t y p u _ A _ a _ B. d o c. 50

51 Každ á městská část má d o ta čn í p ro g ram n a sta ven trochu jinak a ta to p rá ce je nebude deta ilně roze bírat, jejich ve lkou výh odou a le je, že n e mají jen jedno d o ta čn í říze ní n a ce lý rok, n ýb rž se o d o ta ce může žádat v p růběhu celého ro ku a dota ce jso u udělo vány p ostupně. Projekt vždy musí b ýt p ro kazate ln ě p ro d anou městskou část p řínose m a o becně má velmi podobné podmínky jako do ta ce z rozpočtu statu tá rního města Brna, a le obecně n e mu sí b ýt žádosti tak p odrobně zpraco va né a a n i podmín ky u dělení d ota ce n ejsou to lik p řísné. Pro p říklad p řikládáme p ra vidla p ro poskyto vání d otací mě stské části Brn o - střed n a p odporu ku lturn ích a zájmových a ktivit a so ciá lní činnosti včetn ě žádosti d oplněné schvá le n ým p roje ktem (Příloha č. 4). 7.8 NADACE V České re publice existuje ta ké mn oho n adací, které ze svých p rostře dků p odporují kultu rní p roje kty a o rg anizace. Vě tšin a z nich je a le ú zce za měřena p ouze na n ě ktero u z o b la stí ku ltury (např. A BF Na dace p ro ro zvoj a rch ite ktury a stavitelství, nadace se zabývá péčí o rozvoj a rchite ktury, o este tickou, te ch n icko u, ekonomicko u, zd ravo tn í a sociální kvalitu výsta vb y a jejího průmě tu do tvo rby životn ího prostředí, A socia ce folko vé, trampské a country hudby podporuje začínající amatérské u mělce z oblasti fo lkové, tramp ské a country hudby apod.). Žádná z nadací se n especia lizuje p římo n a tanec. Ně kte ré nadace mají a le tak široký rozptyl, že v nich o finančn í podporu v tanci lze žádat. Je to n apříklad Nadace život u mělce, kte rá p odporuje začín ající u mělce, n e ko merčn í p roje kty a se n io ry, d á le Nadace Jo sefa, Marie a Zd eňky Hlávko vých, která mj. rozděluje p říspěvky na vědecko u, literárn í a u měle cko u činnost. Takté ž Na dační činnost Česko -německého fondu budoucnosti, z níž jsou podporo vány mj. česko -německé kultu rní p rojekty a ta ké Eu ropean Cu ltu ral Fo undatio n (Evrop ská kultu rní n adace ), která p o skytuje g ra nty jednotlivců m i o rg aniza cím n a iniciativy 51

52 p odporující kultu rní d iverzitu, sp e ciá lní granty jso u u rče né p ro p odporu spolu p rá ce mezi kulturními o rganiza cemi. 45 Dalším typem n adací jsou tako vé, které jsou zříze n y sp o le čnostmi z kome rční sféry (povětšinou ve lkou nadnárodní firmou) a p o skytují p odporu n ejrů zn ějším a ktivitám, mimo jiné i kultu ře. Jso u tu například Nadace Vodafone, Nadace T-Mo b ile, Na dace ČEZ a mn oho dalších. V tě chto n adacích většinou není přesně urče no, jak mu sí žá dající proje kt vypadat ani jak má b ýt tema ticky za měřen. O u dělo vání p říspěvků z nadací rozhodují jejich výko nné o rgány n ebo sp e ciá lní komise p ro tento úče l vytvo řené. 7.9 DÁRCOVSTVÍ, SPONZORING Dalším mo žným zdrojem financí p ro tanečn í o rganizace jsou soukro mé o so b y n ebo firmy z ko merčn í sféry. Jedná se o finanční p odporu, ktero u subje kt poskytne jinému subjektu b u ďto výmě nou za zpravid la re klamn í služby (smlo u vy o reklamě) nebo ja ko d ar. Rozdíl mezi d á rco vstvím a sp onzorin gem je tedy p ředevším to, že za d a r nesmí b ýt o čeká vá na žádná p rotislužba, za tímco p ři sp onzorin gu se stra ny většin ou d ohodnou na určitém pln ění i ze strany o bd a ro vaného. Z praxe lze konsta tovat, že u sponzo ringu se ve vět šině p řípadů jedná o reklamu. U p rojektů to může b ýt u vedení log a nebo jména sponzo ra na p ropagačních ma te riálech, u d louhodobější podpory nějaké o rganiza ce p reze ntace sponzo ra v místě činnosti, n a vše ch oficiálních materiá lech, we bových strá n ká ch apod. V ta kovém p řípadě je vhodné sepsa t smlo u vu o re klamě nebo o sponzo rin gu. Doporučuje se ji vytvořit v písemn é fo rmě, aby b yla zřete lná všech na p ráva, povin nosti a p lnění 45 N Á V R A T O V Á, J a n a a R o m a n V A Š E K A K O L. T a n e c v Č e s k é r e p u b l i c e : d e f i n i c e - h i s o r i e - f i n a n c o v á n í - l e g i s l a t i v a - s o c i á l n í p r o b l e m a t i k a - š k o l s t v í - r e f l e x e o b o r u. 1. v y d. P r a h a : I n s t i t u t u m ě n í - D i v a d e l n í ú s t a v, , s. I S B N s

53 o bou stran. Nesmí chybět p ře sně vyčíslená fin ančn í čá stka, kte rou sponzo r poskytuje, v jakém termín u a ja kým způsobem ji o bdaro vanému p ředá a také p ře sn á d e fin ice služe b, kte ro u o bdaro vaný za sponzo rský d a r sponzoro vi poskytne. Napříkla d p o ku d se jedná o rekla mu, tak v jaké m rozsahu a n a ja k d louhé o bdobí b ude p rezentace sponzo ra p robíhat. Smlo uva o reklamě n ebo sponzorin gu p a tří mezi smlouvy inominátn í, tedy takové, kte ré n ejso u v záko ně p římo u p ra veny: Účastn íci mohou uzavřít i takovo u smlouvu, kte rá není zvláště upra vena; smlouva však n e smí odporova t o b sa hu n ebo ú čelu to hoto zákona. 46 Napro ti tomu darovací smlouvu upravuje, i když stru čn ě, Záko n č. 40/1 964 Sb., o b čanský záko ník, konkrétn ě paragraf číslo 6 28 až 630. Darova cí smlouva n e mu sí b ýt u zavře na p íse mně (poku d se n eje dná o n e mo vito st n ebo u movité vě ci n e dojde k jejímu p ředání p ři d a ro vání). Op ět se a le doporu čuje smlo u vu píse mně uzavřít, aby se v ní vyjádřila d a ro va ná částka, jakým způso bem p ředání daru p roběhne a poku d to dárce žádá, na co bude d a r použit. Da r a le může b ýt d a rován také například n a ja kouko li činnost o bdaro vaného ne bo na jakéko li p o tře by p rojektu. Výhodou dárcovství v obla sti kultury, tedy i tance je, že si d á rce d a ro vanou částku může odečíst ze základu daně. U fyzických o sob je to v příp adě, že ú h rnná hodnota darů ve zdaňovacím o bdobí p řesá hne 2 % ze zákla du daně anebo čin í alesp oň 1000 Kč. V ú h rn u lze odečíst n ejvýše 10 % ze základu d aně. 47, u p rávn ických o sob v p řípadě, že hodnota daru čin í a lesp oň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně sníže ného p odle Z á k o n a č. 4 0 / S b., o b č a n s k é h o z á k o n í k u Z á k o n a č / S b., o d a n í c h z p ř í j m ů o d s t. 8 Z á k o n a č / S b., o d a n í c h z p ř í j m ů 53

54 Dárcovství i sponzo ring jso u za h rn o vá n y do p ro b le matiky spole čenské odpovědnosti firem. Zá kladní vých odisko p ro d iskuse o sp o le čenské odpově dnosti firem tvoří pochopení a p řijetí sku tečnosti, že podnik (či obecněji business) je přímo u součá stí společn osti, ve které vyvíjí své a ktivity. To mu u mo žňuje realizova t jeho p rvo tn í cíl, te dy vytváře t zisk. Tvo rba zisku b y však měla jít ruku v ru ce s odpovědností vůči sp o le čn o sti. Neboť podnik (b usiness) není izo lova nou je dnotkou, a le je součá stí širšího systému vzta hů. Jeho p ro spe rita b ude v d ů sle dku závise t n a zdra ví o kolní sp o le čn o sti a v n ep o sle dní řa dě také na náladě této sp o le čn o sti vůči n ě mu. 49 Teorie sp o le čenské odpově dnosti firem tedy ve zkratce vyjadřuje p otřebu spolupráce zisko vého a n eziskové ho sekto ru, neboť jsou ve lmi ú zce p rová zá n y. Pokud bud ou so u kromé firmy ze své ho zisku podporo vat ku lturu, sociá lně sla b ší, živo tn í p rostře dí a pod., budou podmínky p ro jejich p odnikání lepší. Navíc je p ro kázáno, že firmy, kte ré se společensko u odpovědností za bývají, mají navíc oproti konku renci, zlepšuje se jim firemn í ku ltu ra i vzta hy se sta ke holdery, větší p řita žlivost p ro inve sto ry, p řilá kání a u d ržení kvalitn ích zaměstnanců a mn oho dalšího. Na d ruhou stranu a le o rganiza ce, kte rá o d a ry nebo sponzo rství žádá, musí mít co p o tenciáln ímu d á rci n abíd nout. Ob last ta n ce má velkou výh odu v tom, že p atří n eje n mezi u měle cké a ktivity, a le také a ktivity voln o ča so vé. Tanečn í ško ly tedy mohou d á rcům n abíd nout n apříkla d ku rzy ta nce p ro své za městn ance n ebo obchodní p a rtn e ry, tanečn í sku p in y za se vysto upení n a firemních ve čírcích nebo p ředtanče ní n a p le sech, taneční fe stiva ly vstupenky na svá p ředsta vení. Vždy je zásadní zjistit, jaké p re fe rence vů či zamě stn anců m nebo stake holderům firma má a snažit se jim co n ejlépe vyjít vstříc. Například p o ku d firma pořádá fire mní ve čírky, n a ro ze n in o vé o slavy svých zaměstnanců, p lesy, rauty p ro partn e ry apod., taneční o rganizace může n abíd nout p ředta nčení na těchto a kcích zdarma, p opříp adě i výukou 49 T R N K O V Á, J a n a. K O L E K T I V A U T O R Ů. N a p ř í č s p o l e č e n s k o u o d p o v ě d n o s t í f i r e m. 1. v y d. K l a d n o : A I S I S o. s., , s. I S B N X. s

55 tance p římo n a místě. Po ku d firma společe n ské a kce n epořádá, a le me zi zaměstnanci žije většina v ma n že lství n ebo partnerství, je vhodné n abíd nout kurzy spole čenské ho ta n ce p ro p á ry n ebo h roma dnou výu ku. Pro ro d in y s dětmi lze uspořádat ta nečn í víkend p ro rodiny. Mo žností je o p ra vdu hodně, a le zá leží vždy na dobré ko munikaci me zi ve dením firmy a žá dající org aniza cí ZDROJE INFORMACÍ Velice p řín o sn ým zdrojem info rmací v o b la sti fin ancování kultu ry je webová stránka rg (IETM In te rnatio na l Network for Conte mporary Perfo rming A rts), která shromažďuje a ktuální informa ce o mobilitě v o b la sti d ivadla, tance, hudby a dalších uměleckých d isciplínách. K naleze n í jsou zd e a ktuální info rmace o mezinárodních p říležitostech a g rante ch. Českým e kvivale ntem k IETM je In stitut u mění, kte rý na svých stránkách net.cz p odává a ktuální zp rávy nejen o kultu rních a kcích konaných v Če ské republice, a le informuje ta ké o možnostech g rantů z ministerstva kultury, nadací a jiných zdro jů. Dalším podobným kultu rním in forma čním webem je re.cz. Oba p o rtály n abízí také možnost registro vaným u živa te lům p ravid e ln ě zasílat newslettery s aktualita mi přímo na e-ma il. 55

56 8. AGENTURNÍ ČINNOST V OBLASTI TANCE Na rozd íl od o sta tních d ruhů u mě n í p ředevším hudby, a le také d ivadla je a genturní čin nost v taneční obla sti ve lmi vzácn ou záležitostí. V za h ra n ičí sice fu nguje, a to jak u sólistů, tak u ta nečních skupin, a le v České re publice se tato čin nost za tím p říliš n e ro zšířila. Na o tázku p roč lze odpovědět ta k, že v Če ské republice není p ro fe sionáln í tanečn í u mě n í rozvinuto v ta ko vé míře, aby se jím mo h li kromě tanečn íků zabýva t i a genti. Pra vděpodobně b y p ro n ě n ebyl d o sta te k p raco vních p říležitostí. Vě tšin u ta nečních skupin totiž p re zentuje jejich vedoucí, který je a le ta ké členem souboru. Kvů li ná ročnosti tréninků a vystoupení te dy není možn é, aby se zabýval je ště zastu pováním jednotlivých umě lců. Jedním z mála p řípadů z to hoto o d vě tví v obla sti České re publiky je p ražská u měle cká, reklamn í a p rodukční agentu ra Opera-b a le t.cz, s.r.o. Ta se kromě komple xních re klamních a p ro dukčn ích služeb (poskytování PR a p romotion se rvisu, pořádání vla stních uměleckých a kcí atd.) za b ývá zastupová ním u mělců z operní a b a le tn í obla sti. Dle slov jednate lky firmy, p aní Mg r. Ladisla vy Jandové, je počet sólistů, které firma zastupuje, do d e se ti tanečníků, a jsou to p ředevším členové Pražské ho komo rního b a le tu, kte rý agentu ra v le te ch p rovo zovala. Častěji a gentura zastupuje tento soubo r jako celek n ež jednotlivé tanečn íky. Někdy se a le agentu ře d a ří sólistům zajistit účast n a ko n ku rze ch, festivalech, so utěžích a jiných významných ta nečních a kcích, a to jak v za h ra n ičí, ta k v Če ské republice. Tyto p říležito sti mohou p otom tanečníkům p o mo ci p ři získávání lepšíh o angažmá nebo h o stová ní ve významn ých kulturn ích in stitu cích p o celé m svě tě. Opera -balet.cz za stupuje p ředevším tanečníky bale tu respektive n eoklasického (moderníh o ) b a le tu a ta nečníky souča sného tance. A gentura také d louhodobě spolupracuje s významnými bale tními soubory (Bohemia b a le t, Ba le t Bra tisla va, Ba let Praha). Me zi těmito soubory 56

57 d o ch ází často k flu ktu a ci jednotlivých tanečníků, s ó listé h o stují v ostatn ích souborech nebo společn ost pořádá p roje kty, n a kterých se p odílí více z uvedených tě les. I ta to čin nost spadá pod agentá ž. V Brn ě a jeho okolí a gentura p odobná Op e ra -balet.cz neexistuje. Je sice obvyklé, že agentu ry za b ývající se pořádáním spole čenských (plesy, fire mní ve čírky, rauty apod.) a kultu rních a kcí n abízí zákazníkům i taneční vystoupení (spole čenské tance, step, jazz dance, street d ance a td.) jako zp e stření p rogramu, a le ta nečníky nezast upují d lo uhodobě a vě tšin ou se je dná p ouze o krátko dobé sp o lu p rá ce p ři p o řá dání konkré tn ích a kcí. Z praxe autorky p rá ce lze popsa t zkušenost se zast upováním dvou švýcarských ste pařů. Jedná se o p rofesio nály, kte ří ce stují p o ce lém světě a vystu pují jak s p roje kty své stepařské sku p in y (pře devším se stepařskými d ivadelními p ře d stave ními), v nich ž působí jako chore ografové i interp reti, ta k sa mosta tně jako in terpre ti, le kto ři ste pu a ch o re ografo vé. Právě p ro čin nost lektorství jso u zastu pováni českou manažerko u (a utorkou p rá ce), kte rá se zabývá jejich PR a za řizuje účast n a stepařských semin á řích v zahraničí. Díky to mu, že step je ve svě tě žádaným stylem ta nce, je p ra co vních příležito stí mnoho. Manažerka n a vá že sp o lu p rá ci s pořadatele m se mináře, d o mlu ví s n ím o becné p odmínky a potom o rg anizačně vše zařídí tak, aby se u mě lec n e mu sel zabývat n ičím kromě výuky. Za p ráci je manaže rka o d mě něna p roce ntuálním podílem z honoráře u mělců, jak je u a genturn í činnosti o b vyklé. V Če ské republice je ta to činnost té měř n e mo žná, p roto že stepařských semin á řů je velmi málo (tři a ž čtyři za ro k). Organizátor semináře vždy oslo vuje přímo u mělce. Stejn ě nebo p odobně se p ostu puje i u seminářů nebo a kcí jiných tanečn ích odvětví (street dance, ja zz d a nce, flame n co a td.) o rganizá to r oslovuje u mělce a vše d o mlo uvá p římo s ním. 57

58 S výh ledem do budoucna lze konsta to va t, že v přípa dě, že b y se tanec sta l ta k o b líbeným ja ko tře ba p opulá rní hudba, b y se mohla a genturn í čin nost v této o b la sti rozvin out a fungova t. 58

59 9. ANALÝZA ZJIŠTĚNÝCH INFORMACÍ V zá věru je n a zákla dě zjištěných sku tečností vytvo řen stručný n á vo d p ro to, jak zalo žit tanečn í o rganizaci, jaká fo rma je p ro jednotlivé d ruhy tanečních o rganiza cí n ejvh odnější, jak postu pova t po založe ní o rganiza ce, zá kladní p o vin nosti o rganizace z h lediska vedení ú četnictví a možn o stí fin anco vání. Vše bude uve deno s ohledem na aktu á ln í situ aci v Brně a jeho okolí. Nutno podotkn out, že n a jiných místech republiky se p odmínky mohou měnit. Každá ta nečn í o rganiza ce má svá specifika, takže nelze podat přesný návod. Slouží pouze k in spira ci a ja ko zákla dní východisko k dané p ro b le matice. První o tá zko u p ři zalo žení tanečn í o rganizace je, ja ký b ude účel jejího fungová n í. 9.1 TANEČNÍK NA VOLNÉ NOZE Poku d se bude je dnat pouze o je dnotlivého ta nečníka (ať u ž tanečn íka in te rpre ta, choreogra fa n ebo lektora), je n ejvh odnější p ů so b it jako tzv. u mělec n a volné n oze, tzn. jako fyzická o so ba podnikající n eboli živnostník, a to z důvodu jednoduch osti p rovo zu. V tako vé m p řípadě je zapotřebí pouze p o říd it si živnostenské oprávnění a registro va t se na p říslušném fin ančním ú řa dě. Fyzická o soba podnikatel je poté povinna vé st si d aňovou e vid enci a každ o ro čně p odávat d aňové p řiznání. Pro shánění fin ancí z ve řejn ých zdrojů a le není tato p rávn í forma nejvhodnější, n eboť v některých d otačních řízeních n e mo hou fyzické o soby o d o tace žádat a ani u o sta tních n ení pod tímto statutem jednoduché dota ci získat. 9.2 NEFORMÁLNÍ (AMATÉRSKÁ) TANEČNÍ SKUPINA Poku d se jedná o založení tanečn í skupiny, která se ch ce tanci věnova t re kreačně, tzn. žádný ze členů n e má zájem se tance m živit, 59

60 n e má záje m p o řá dat žádný d ru h výu ky ta n ce ani n ic p odobného, jeho členové se ch tějí pouze scházet a někd y vystupovat, n ení zapotře bí zakládat p rávn í su bjekt. Sku p in a bude půso b it jako nefo rmální sdruže ní. V případě potřeby ře šení jakýchkoli p rávních vzta hů si skupina u rčí spole čného zá stupce, který bude jednat jménem vše ch. V případě, že b y skupin a mě la fin ančn í p říje m z vystoupení apod., p řevedou se finance též p řes sp o le čného zástupce a každý člen si p říjem bude ře šit sám (v otá zká ch danění půjde o d aň z příjmů fyzických osob). O d otace lze žádat p ouze v některých dota čn ích řízeních, a le jisté možnosti tu jsou. Jedná-li se o skupin u mladých lid í (do 26 let), jso u ve lmi vhodné d otace z evro p ského programu Mládež v a kci a Vp ohybu Na dace Vodafo ne. 9.3 PROFESIONÁLNÍ TANEČNÍ SKUPINA V případě za ložení profesionáln í taneční skupin y, jejíž n áplní je p ředevším např. ve řejn é vystu pování, účinko vání v tanečn ích p rojekte ch, festivale ch, v zábavných p o řa dech v médiích a pod., je nezbytné nejdříve zvážit, zd a se bude je dnat o čin nost ziskovou nebo neziskovou. V za h ra n ičí to tiž e xistují p rofe sio nální ta neční skupiny, jejich ž členové mají působení v n í ja ko své p ln ohodnotné za městnání a sku p in a svou činností vyka zuje finanční zisk. S o h le dem na praxi v oblasti České republiky a le b ohuže l nutno ko n statova t, že ta ko vá tanečn í skupina zatím n eexistuje. Ne, že b y n eexisto va ly p rofe sio ná lní sku p iny, jejich ž tanečn íci se ta n ce m u živí, a le ve většině p řípadů jsou fin ance z činnosti o rganiza ce vyče rpány na vyp lace ní za městn anců a cho d org aniza ce. V če ském p rostředí te d y doporučujeme založit o b ča nské sdru že n í. Po registra ci stanov ministerstvem vn itra je třeba zare g istrovat subje kt n a fin ančn ím ú řa dě a vést daňovo u e videnci. Také ob ča n ská sdruže ní jsou povinna podáva t každ ý ro k d aňové p řiznání, a le ta pouze v příp adě, že jim b ěhem ú četního období vznikn ou zdanite lné p říjmy (např. členské p říspěvky, dary, d otace apod. ta ko vými p říjmy nejsou). Obča n ské sdruže ní je ta ké jedna z nejvh odnějších fore m p ro žá dání o dota ce. 60

61 Zatím nebyl naleze n d otačn í p ro g ra m (v o b la sti ku ltury), ve kterém by o b ča nská sd ružení n e mo h la b ýt ža date li. I v o b la sti sponzo ringu je z pohle du dárce obča n ské sd ruže ní velmi vhodným kan d id átem n eboť d a r na jeho činnost lze o dečíst z d aně z p říjmu a také může poskytn out n adsta ndard ní p rotislužby (vystoupení na firemních akcích apod.). 9.4 VÝUKA TANCE Výuka ta n ce je v Brně a jeho o kolí p ro zatím jedin ým způso bem, jak v oblasti tance p ů sobit v ko merčn í sféře, te dy g enero vat zisk. Funguje tu více n e ž p ět ta nečních škol, které mají sta tus o b ch odní spole čnosti a za bývají se výh radně čin ností ta nečn í. Na d ruhou stranu zde ale existuje velké množství ško l a studií, kte ré jso u me n ší, nevla stn í p rosto ry, ve kterých p ů so bí, a le vyu žívají p ronájmu v cizích p ro sto rách a ta ké se vě nují výuce. Poku d te d y o rganizace b ude mít h lavn ím cílem vyučo vat tanec, a to ve větším měřítku, fu ngova t ve vlastn ích p rost o rá ch, vlastnit vě tší o bje m maje tku a h lavn ě vytvá řet zisk, vyhovující p rávní fo rmou je b e ze sporu společnost s ručením o mezeným. Ta to forma je nejvhodnější prá vě z důvodu ruče ní d o výše vkladu a možnosti g enerová ní zisku. Ch od spole čnosti s ru čením o meze n ým je a le složitější co se účetn ictví týče musí vé st podvojn é účetn ictví, o dvádět d aně a podávat d aňová p řiznání. Vypla tí se te d y opravd u a ž při fungová n í ve vě tším rozsahu. Naopak v p řípadě menší o rganiza ce poža davke m není vytváře n í zisku se doporučuje zalo žit občanské sd ruže ní. Poku d se totiž roční h o sp odářský výsledek o rganizace v řádech tisíců pohybuje ko le m nuly, z hle d iska n á ro čnosti a d ministrace i shánění fin ancí je nezisko vá o rganiza ce vžd y le p ším řešením. Poku d b y zisk o rg anizace vytvá řela, a le například nepůso b ila ve svých p rostorá ch a n e mě la b y ve vla stn ictví nákladn ý majete k, d oporu čuje se fu ngova t jako fyzická o so ba p o dnika tel n eboli živn o stník. 61

62 Důvodem je jednoduchost za lože ní p rávníh o subjektu a nenáročná a d ministrace. 9.5 POŘÁDÁNÍ TANEČNÍCH AKCÍ Co se týče p o řá dání tanečních p roje ktů fe stiva lů, p řehlídek, workshopů, vystoupení, p le sů a pod., je n ejvh odnější fo rmou o b ča nské sdruže ní. Po ku d je to tiž sd ruže ní zalo ženo za ú če lem pořádání těch to a kcí a má ta ko vé za kotveno ve sta nová ch jako h lavn í činnost, lze i vytvá řet zisk, o všem za p o d mín ky, že získané finance budou o pět p oužity n a h la vn í činnost sd ruže ní. Ve lkou výh odou je jednoduch á a d ministrace (vedení d a ňové e vid ence ) a rozsáhlá p řístu pnost d otací, takže tu to formu považujeme za n ejle p ší. 9.6 SHRNUTÍ Na závě r lze konstato vat, že p ro p rovo z ta nečních o rganiza cí jsou n ejvh odnější d va typy p rávn ích subjektů: o b ča nské sdruže ní (pro o b la st n e ziskovo u, tedy tanečn í p rodukce, p ořádání tanečn ích akcí a td.) a sp o le čnost s ru čením o mezeným (pro o b la st ziskovo u, te dy výuku tance). Důvody k to mu to zá věru jso u uvedeny v p říslu šných kapitolá ch. Samozřejmostí je, že o rg aniza ce mohou p rávní su bje kty kombinovat a fu ngovat n apříkla d záro veň se společností s ručen ím omezeným a obča n ským sdružením. Je a le nutn é vždy d bát na to, aby b yla n a konkré tn í činnost zvolena sp rávn á prá vní fo rma. 62

63 10. ZÁVĚR Taneční p rostředí v Brně a jeho o ko lí se stále vyví jí. Org aniza cí zabývajících se tance m p řibývá a tím stá le více d ochází k propagaci tance smě rem k laické veřejnosti. Tento proces b ude dál pokračovat za p ředpokladu, že bude lepší pově domí o situ a ci ta nečn í sfé ry a tím i lepší p odmínky p ro podniká n í v tomto o boru. Vedoucí ta nečních subje ktů v Brn ě se mu sí snažit o co n ejlepší p reze ntaci své činnosti nave nek, a b y tím zajistili d obré finančn í p odmínky p ro své snažení. Toho lze d o cílit mimo jiné i sprá vnou vo lbou p rávn í subje ktivity své o rganiza ce, aby mo h li dosa hovat na co n ejvě tší množství finančních zd rojů ze své ho o kolí. Právě k tomu to ú če lu slo uží n á vod o b sa že n ý v té to p ráci. Doufejme, že bude n á pomocn ý co největšímu p o čtu ve doucích e xistujících ta nečních su bje ktů n ebo zakladate lům nových organizací a dopomů že ta k ke kontinuálnímu zle pšování tanečn íh o pro stře dí v Brně. 63

64 11. POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 11.1 LITERATURA N Á V R A T O V Á, J ana; VA Š E K, R o man A K OL. T a n ec v Č es ké r ep ublic e : d e f inic e, his t o ri e, financ ov á ní, l egis lativ a, s o ciální p ro bl em a tik a, š k ols t ví, r eflex e o b oru. 1. P ra ha: I ns ti t ut u m ění - D iv adel n í ú s ta v, ISBN V O J TÍ K, V l adimír. P odnikání v kultu ř e a u mění A r ts m anagement. 1. v y d. P r a ha: A S P I - W ol te r s K l u we r, s. I S B N K O L E K TI V A U TO R Ů. Na p ř íč spol eč e ns kou o dp o vědností fi r em. 1. vyd. K l a dno: AI S I S o.s., 2 005, s. ISBN X. B A L Á K, F r antiš ek ; KORECKÁ, V ě r a ; VO JTEK, P e t r. O bč a nský zák o ník : s judik aturo u a s ouvisejíc í mi p ř edpi sy. 2. vyd. P r aha : C. H. B e ck, s. ISBN O bc h odní z ák o ník : podle p r áv ního s ta v u od 1. dubna vyd. O s trav a : ANAG, s. ISBN K Ř Í Ž, J a n; HO L CO V Á, I r ena; N E R U D O V Á, Ve r o ni ka. Au t o rský z ák on : z á kon č. 1 21/2000 S b., o p r áv u autors kém, o p r á vech s o uv is ej íc íc h p r á vem autors kým a o z m ě nách n ě který ch zákonů : ( s p oz n ámk a mi a ú v odním slov em ). Vyd. 1. P ra h a : I F E C, s. I S BN P E Š U T K A, J a ro slav. Z á kon ú četni ctví č /1991 S b., ve z nění p o zdějšíc h p ře d pi sů. P r a ha : E U R O U N IO N, s. ISBN D a ň ov é z ák ony : zák o n o daníc h z p ří jmů a z ák on o r e z ervác h, z á kon o D P H, z ák o n o s p otřebníc h d aníc h, z ák o n o d a ni z nemovitostí, z á kon o d ani dědi cké, d a r ov ac í a d a ni z p ř evodu z n em ov itostí, z ákon o dani silnič n í, z á kon o správ ě d aní a popl a tk ů, d aň z e z em ního ply n u a n ě který ch d al š íc h p ly n ů, z p ev ný ch p al iv, z e lektřiny : p odle s tav u k v yd. O strav a : Sagi t, s. ISBN

65 11.2 INTERNET DILIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ. Dilia.cz [o n lin e ] [cit ]. Do stu pné z: INTERGRA M, n ezávislá sp o le čn o st výkonných u mě lců a výrobců zvuko vých a zvu kově o b razových zá znamů. In te rgram.cz [o n lin e ] [cit ]. Do stu pné z: rgra m.cz. Ministerstvo fin ancí České republiky [o n lin e ] [cit ]. Komu n itá rní p rogramy. Do stu pné z: http ://www.mfcr.cz. Strukturá lní fondy EU [online] [cit ]. In fo rmace o fondech EU. Dostupné z: http ://www.struktu ralni-fon d y.cz. CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR VE SPOLUPRÁ CI S MINISTERSTVOM VÝSTA VBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR. Spolup ráce b ez h ranic: Příklady realizova n ých p roje ktů [o n line]. Brno: Po lygra a.s., [cit ]. Dostupné z: h ttp ://www.sk-cz.e u. MINISTERSTVO ŠKOL STVÍ, mlá deže a tě lo vých o vy ČR. Pro g ramy státn í podp o ry p rá ce s dětmi a mlá deží p ro n estátní n e ziskové o rganiza ce n a léta 2011 a ž 2015 [online] [cit ]. Dostu pné z: h ttp://www.msmt.cz. MINISTERSTVO KUL TURY ČR. Výběrové d otačn í řízení n a p odporu p rojektů p rofe sionáln íh o tance, p ohyb o vé ho a n onverb á ln íh o d ivadla n a rok [online] [cit ]. Do stu pné z: http ://www.mkcr.cz. MINISTERSTVO KUL TURY ČESKÉ REPUBLIKY. Zá ko n Če ské n á ro dní rady ze dne 1 4. d ubna 1992 o Státním fondu kultury České republiky [onlin e ]. Pra ha, 1992 [cit ]. Dostupné z: http ://www.mkcr.cz. JIHOMORAVSKÝ KRA J. Do ta ční p rogram Podpora ro zvoje v o b la sti ku ltu ry a p a má tko vé p éče [online]. Brno, [cit ]. Do stu pné z: otace.kr-jihomoravsky.cz. STATUTÁ RNÍ MĚSTO BRNO. Pra vid la p ro poskyto vá ní n e in vestičních d otací z rozpočtu sta tu tá rníh o města Brna n a p rojekty a p rovozn í náklady v oblasti kultu ry - d ot a ce typ u A a B [onlin e]. Brno, 2011 [cit ]. Dostupné z: h ttp ://www.b rno.cz. 65

66 Institut u mě ní [onlin e ] [cit ]. Do stu pné z: h ttp ://www.cu ltu renet.cz. ProCulture [o n lin e] [cit ]. Dostupné z: h ttp ://www.p rocu ltu re.cz. Progra m Culture [o nline] [cit ]. Dostu pné z: h ttp ://www.p rogramculture.cz PRAMENY L OJDA, Pa vel. Fondy EU a možn o sti jejich ap likace v kulturn ím p rostře dí. Brn o, s. Semin ární p rá ce. Janáčkova a kademie múzických u mění v Brn ě. Rozhovor s je dnatelkou firmy Op e ra -b a le t.cz, s.r.o. Mg r. L adislavou Ja ndovou, Praha,

67 12. SEZNAM PŘÍLOH Příloha číslo 1 Do tazník Příloha číslo 2 Saze bník OSA Ta nečn í kurzy a školy Příloha číslo 3 Oh lá ška audio vizu á ln ě užitého d íla d rama tické ho n ebo hudebně dra matického DILIA Příloha číslo 4 Žádost o poskytnutí d otace městské části Brnostřed (s vypln ěným sch vále n ým projektem) 67

68 13. PŘÍLOHY Příloha číslo 1 Do tazník DOTAZNÍK Název subjektu a odpovědná osoba: 1) Činnost 2) Druh subjektu o taneční skupina profesionální o taneční skupina amatérská o výuka tance dlouhodobé kurzy (vyberte styl/y: street dance, contemporary, jazz dance, balet, zumba, společenské tance a taneční, orientální tance, kondiční cvičení (včetně power jóga, pilatek apod.), aerobic, jiné: ) krátkodobé kurzy a open classy (vyberte styl/y: street dance, contemporary, jazz dance, balet, zumba, společenské tance a taneční, orientální tance, kondiční cvičení (včetně power jóga, pilates apod.), aerobic, jiné:.) o organizace tanečních akcí (vyberte druh: festivaly, vystoupení, plesy, jiné:.) o jiná:.. o neformální skupina o tanečník/tanečnice na volné noze o OSVČ o s.r.o. o a.s. o v.o.s. o o.s. o o.p.s. o příspěvková organizace o jiná 68

69 3) Počet zaměstnanců aktuálně (včetně dohod o provedení práce a o činnosti) o do 10 o o o nad 500 4) Počet členů/kurzistů/návštěvníků/ aktuálně o do 10 o o o o o nad 200 5) Roční obrat (průměrný za poslední dvě zúčtovací období zaokrouhleno na tisíce Kč) o do o o o o nad ) Zdroje příjmů (uveďte prosím v procentech z celkových příjmů) o kurzovné/poplatky za výuku. o příjmy z vystoupení o příjmy z organizace tanečních akcí.. o sponzorské dary (vč. smluv o reklamě).. o dotace z veřejných zdrojů.. o členské poplatky (pro o.s.). o jiné 7) Proč si myslíte, že zvolená forma právní subjektivity je vhodná pro Vaši činnost? Jaké výhody Vám přináší? Jaké vidíte nevýhody? (např. daňová zvýhodnění, nízká administrativní zátěž, dostupnost dotací z veřejných rozpočtů, ručení do výše počátečního vkladu apod.) 8) Plánujete tuto subjektivitu v blízké době (do 5 let) změnit, popř. založit novou organizaci pro podobné účely? Jestli ano, tak jakou? 69

70 Příloha číslo 2 Saze bník OSA Ta nečn í kurzy a školy 70

71 Příloha číslo 3 Oh láška a udiovizuálně u žitého d íla d rama tické ho nebo h udebně d rama tické ho DIL IA 71

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

Ú V O D 3. 2 D O P R A V N Í S L U Ž B Y S lu žby železničn í d o p ra v y 20

Ú V O D 3. 2 D O P R A V N Í S L U Ž B Y S lu žby železničn í d o p ra v y 20 OBSAH Ú V O D 3 1 S L U Ž B Y C E S T O V N ÍH O R U C H U 5 3.1 P o d s ta ta a z v lá štn o sti slu ž eb cestovního ru c h u 6 1.2 K lasifik ace a c h a ra k te ris tik a slu ž eb cesto v n íh o r u

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s...

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s... 1. K rim in o lo g ic k á č á s t... 13 1.1 V y m ezen í n á siln é k rim in a lity a so u v isejících p o jm ů... 13 1.1.1 N ásilí a n á siln á k r im in a lita... 14 1.1.2 A grese, k rim in á ln í a

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ DAROVACÍ SMLOUVĚ

SMLOUVA O BUDOUCÍ DAROVACÍ SMLOUVĚ K U J C P 0 1 7 I P V 6 SMLOUVA O BUDOUCÍ DAROVACÍ SMLOUVĚ uzavřená podle podle ust. 1785 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami: Jihočeským krajem jehož úřad sídlí v

Více

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby 1 3Strana 6962 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 503 / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 503 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobne 0 3js 0 3 0 1 0 0 u 0 0 prave 0 3 u 0 0 zemn 0 1 0 0ho r 0

Více

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e...

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e... Obsah / P ře d m lu v a...11 / Úvod... 14 1. O k re v n ím tla k u se stále m lu v í a m lu v í... M á sm ysl se z a jím a t o k re v n í tla k, když n e m á m ž á d n é p o tíže? Je a le fa k t, že d

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11

Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11 O b s a h Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11 ČÁST 1 - O becná charakteristika, obecná část občanského práva 1. kapitola - VÝCHODISKA POZNÁNÍ OBČANSKÉHO PRÁVA...17 2. kapitola - VÝVOJ SOUKROM

Více

lá á řádn u aln u hr madu, terá e ude nat dne 3. er na 2016 od 10 hod v ídle le n ti Máne a 881/27, Vin hrady, Praha 2.

lá á řádn u aln u hr madu, terá e ude nat dne 3. er na 2016 od 10 hod v ídle le n ti Máne a 881/27, Vin hrady, Praha 2. Statutární ředitel a i le n Wine In e tment Partner, in e ti ní f nd r měnným zá ladním a itálem, a.., Sídl Máne a 881/27, Vin hrady, 120 00 Praha 2, IČO 03241815, S i á zna a B 19899 edená u Mě t h udu

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Překlady 1/5 14, ,7 1,62

Překlady 1/5 14, ,7 1,62 Překlady 1/5 Po uži tí Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných stě no vých kon struk cích. Vý ho dy pl ně sta tic ky

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

VÝSLEDKY DOTA)NÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S RO)ŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

VÝSLEDKY DOTA)NÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S RO)ŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VÝSLEDKY DOTA)NÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S RO)ŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ I g. Mgr. Da id Slá a ředitel od oru strategi kého roz oje a koordi a e eřej é sprá y Ministerstvo

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

C o n t e n t...9 S e z n a m z k r a t e k P ř e d m l u v a...15

C o n t e n t...9 S e z n a m z k r a t e k P ř e d m l u v a...15 O b s a h O b s a h C o n t e n t...9 S e z n a m z k r a t e k... 13 P ř e d m l u v a...15 Č á s t 1 - O b e c n á č á s t o z á v a z c íc h 1. k a p ito la - P o je m z á v a z e k a t ř í d ě n í...

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

Či ost katastrál í h úřadů po digitaliza i katastrál í h ap

Či ost katastrál í h úřadů po digitaliza i katastrál í h ap Či ost katastrál í h úřadů po digitaliza i katastrál í h ap Konference ISSS 2016. du a Základ í íl ) ě it aktuál í stav, kd katastr e ovitostí si e do ře slouží k o hra ě práv vlast íků a ezpeč osti realit

Více

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy I. Základní ustanovení 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně

Více

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY)

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY) PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT Poskytování dotací z rozpočtu města Letovice se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 1 kolo příjmu Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 4 Cestovní ruch Vymezení Fiche Podpora

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú. OBSAH Ú vodní slovo 2 Ú č etní za ve rka 3 Rozpoč et za rok 2014 6 Stipendia 7 Kontaktní informače 8 Strana 1 ÚVODNÍ SLOVO Ú vodní slovo Praha, 27. č ervna

Více

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě 2865 20. CESTOVNÍ NÁHRADY uve de né části sedmé záko ní ku práce je řeše no poskyt nu tí ces tov ních náh rad zaměst nan ci zaměst na va te le, který není uve den v 109 odst. 3 záko ní ku práce (zde je

Více

Dlužník Radka Volfová, nar. 19.5.1980, bytem Švédská 2523, 272 01 Kladno Kročehlavy.

Dlužník Radka Volfová, nar. 19.5.1980, bytem Švédská 2523, 272 01 Kladno Kročehlavy. Dražební vyhláška č.j. 157ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace)

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace) DIO etapa 1.1P+L řehledná situace 1 Detail 4 Detail 3 Detail Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 1 Detail 6 Detail Detail 5 DIO etapa 1.1P (Detail 1 cca 1600 m PRH IS RH MIMO VOZIDEL STVBY E13 (MIMO

Více

OBSAH. Seznam z k r a t e k...xi Seznam p řed p isů citovaných v k o m e n t á ř i...xiii

OBSAH. Seznam z k r a t e k...xi Seznam p řed p isů citovaných v k o m e n t á ř i...xiii OBSAH Seznam z k r a t e k...xi Seznam p řed p isů citovaných v k o m e n t á ř i...xiii P ro fil a u to r ů... X VII Ú v o d... Г... XIX Z Á K O N O P O M O C I V H M O T N É N O U Z I Č á st p rv n í

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Ú v o d K o m u je u rč e n a t a t o k n ih a C o n a le z n e te v t é t o k n iz e T y p o g ra fic k é k o n v e n c e...

Ú v o d K o m u je u rč e n a t a t o k n ih a C o n a le z n e te v t é t o k n iz e T y p o g ra fic k é k o n v e n c e... Ú v o d...1 1 K o m u je u rč e n a t a t o k n ih a... 1 2 C o n a le z n e te v t é t o k n iz e... 1 2 T y p o g ra fic k é k o n v e n c e... 1 3 1. S e z n á m e n í s d a ta b á z e m i...1 5 1.1

Více

Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk

Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na službu Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk

Více

Obsah. P ř e d m l u v a... I. Z o b e c n é č á s ti d ů v o d o v é z p r á v y... 1

Obsah. P ř e d m l u v a... I. Z o b e c n é č á s ti d ů v o d o v é z p r á v y... 1 P ř e d m l u v a... V I. Z o b e c n é č á s ti d ů v o d o v é z p r á v y... 1 I I. V l á d n í n á v r h t r e s t n í h o z á k o n í k u... 23 Č á s t p r v n í. O b e c n á č á s t...23 H la v a

Více

Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy

Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy I g. Duša Chlapek, Ph.D. 1 Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. 1 Mgr. To áš Kroupa 2 Mgr. Jiří Kár ík 2 1 V soká škola eko o i ká Praze 2 Ministerstvo vnitra Co jsou

Více

Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014

Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014 Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014 Karel Šte el Konference ISSS 2015 13. dubna 2015 Z ě y vyvola é ový o ča ský záko íke a katastrál í záko e Materiál í publicita platí od. led a )akládá eřej

Více

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU Stanovy KSTT Vysočina 1 Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU 1. ÚVOD 1.1 Právní postavení. 1.1.1 Krajský svaz triatlonu Vysočina (dále také KSTT Vysočina) je zapsaným spolkem, který vznikl

Více

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (dále jen Program ) zřizuje Ústecký kraj v souladu s 28a písm.

Více

C 0 3 a 0 0stka 164. (biologicky 0 0ch) a toxinovy 0 0ch zbran 0 1 0 0 a o zme 0 3ne 0 3 z 0 3ivnostenske 0 0ho

C 0 3 a 0 0stka 164. (biologicky 0 0ch) a toxinovy 0 0ch zbran 0 1 0 0 a o zme 0 3ne 0 3 z 0 3ivnostenske 0 0ho 1 3Strana 9404 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 474 /2002 C 0 3 a 0 0stka 164 474 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 1. listopadu 2002, kterou se prova 0 0d 0 1 0 0 za 0 0kon c 0 3. 281/2002 Sb., o ne 0 3ktery

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění.

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel: Společenství Golfová 884 887 Zapsané

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Informace o novele zákona o daních z příjmu pro rok 2011 --------------------------------------------------------------------------- Vláda

Více

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Popis projektu Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji připravil

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

1. Deklarovat základní postavení a kontaktní údaje JčSKe v ekonomickém styku, zejména pro sdružené subjekty

1. Deklarovat základní postavení a kontaktní údaje JčSKe v ekonomickém styku, zejména pro sdružené subjekty Jihočeský svaz karate Ekonomická směrnice č.1/2013 I. Účel směrnice II. Identifikační údaje subjektu Jihočeský svaz karate III. Rámcové zásady účetní spolupráce mezi JčSKe a JčKS ČSTV IV. Zásady bezhotovostního

Více

Srovnání hospodaření obce Brušperk a obce Nepomuk

Srovnání hospodaření obce Brušperk a obce Nepomuk Srovnání hospodaření obce a obce 1. Úvod Předmětem této seminární práce je zhodnotit a porovnat hospodaření dvou obcí České republiky. Obce jsou porovnávány pomocí výkazů FIN 2-12M za rok 2009, údaje o

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více

Obsah. Ú vodem к 3. vydání

Obsah. Ú vodem к 3. vydání Ú vodem к 3. vydání 1 P erson áln í p rá ce a je jí ú loh a v organ izaci 1.1 Pojetí a význam personální práce (personalistiky) 1.2 P ersonální adm inistrativa, personální řízení, řízení lid sk ých zdrojů

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

Výp la ta mzdy. Obec ná pra vid la KAPITOLA 3 3.1. 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP

Výp la ta mzdy. Obec ná pra vid la KAPITOLA 3 3.1. 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP 2720 2730 19. SPLATNOST A VÝPLATA MZDY (PLATU) KAPITOLA 3 Výp la ta mzdy 3.1 Obec ná pra vid la 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP 2730 Výp la ta mzdy se pro vádí v české měně

Více

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s.

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. Klub leteckých modelářů Brno, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, považuje za

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Článek I. Účel 1) Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí (dále jen Program) je určen k poskytování dotací z rozpočtu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

N O T Á Ř S K Ý ) Á P I S

N O T Á Ř S K Ý ) Á P I S Stra a prv í. NZ 723/2016 S t e j n o p i s N O T Á Ř S K Ý ) Á P I S sepsa ý mnou, Mgr. Lukáše Valigurou, otáře se sídle v Praze, dne 24.10.2016 (slovy: dva átého čtvrtého říj a roku dva tisí e šest á

Více

2. LEKCE '... H a r d u ly s t til á g á p á tu r? M á š c h u ť j í t n a v ý le t?... 46

2. LEKCE '... H a r d u ly s t til á g á p á tu r? M á š c h u ť j í t n a v ý le t?... 46 PŘED M LU VA... 18 STRUKTURA UČEBNICE... 20 POUŽITA LITERATURA... 23 SEZNAM ZKRATEK... 24 BOKMÁL, NYNORSK A NORSKÉ DIALEKTY... 25 ÚVOD DO NORSKÉ VÝSLOVNOSTI...28 N orská a b e c e d a... 32 Щ 1. LEKCE.

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 27. listopadu 2014 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny 1. Technický bod Třetí veřejné

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti, nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala pokračovat v této činnosti i v dohledné

Více

Obsah. Ú v o d n í p o z n á m k a P o z n á m k a к 9. v y d á n í (ro k )...21

Obsah. Ú v o d n í p o z n á m k a P o z n á m k a к 9. v y d á n í (ro k )...21 Obsah Ú v o d n í p o z n á m k a... 17 P o z n á m k a к 9. v y d á n í (ro k 2 0 1 5 )...21 Z á k o n č. 2 6 2 /2 0 0 6 Sb., zá k o n ík práce (s k o m e n tá ře m )... 22 Část p rv n í - Všeobecná u

Více

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat:

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat: Postup a zásady pronájmu pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín I. Žádosti 1. Žádosti o pronájmy pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín vyřizuje odbor místního hospodářství a majetku

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty 2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10 č. OKP 28/2015 mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou Kleslovou, starostkou

Více

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou,

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a peticí Rada města Žďár nad Sázavou schválila dne 20.6.2005 dle 102 odst. 2 písm. b) a n) zákona

Více

I tegro a á strategie roz oje MAS

I tegro a á strategie roz oje MAS I tegro a á strategie roz oje MAS Po esk dí pro o do í 4-2020 Veřej é projed á í á rhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským krajem.

Více

Obsah. A u to ř i... 12. O a u to re c h... 13. List o f A u th o rs... 14. Úvodem... 15. Č á st p r v n í

Obsah. A u to ř i... 12. O a u to re c h... 13. List o f A u th o rs... 14. Úvodem... 15. Č á st p r v n í Obsah A u to ř i... 12 O a u to re c h... 13 List o f A u th o rs... 14 Úvodem... 15 (Jiří Jelínek) Č á st p r v n í Obecné pojetí trestn íh o práva Evropské unie 1. Pojem a systém trestního práva Evropské

Více

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o veřejných

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Seznam zkratek...9. Předm luva...13. 1. Nestrannost a nezávislost rozhodců v praxi českých s o u d ů...15

Seznam zkratek...9. Předm luva...13. 1. Nestrannost a nezávislost rozhodců v praxi českých s o u d ů...15 O bsah I Obsah Seznam zkratek...9 Předm luva...13 i. a k t u á l n í p r o b l é m y Č e s k é h o r o z h o d č í h o SO UDNIC TVÍ 1. Nestrannost a nezávislost rozhodců v praxi českých s o u d ů...15

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Obsah Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Environmentální aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejném prostoru aneb umělecká výchova uvnitř instituce

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tato pravidla stanoví postup pro poskytování

Více

PROBÍHAJÍCÍ únor 2015 -20. BO5Č44,60 Kč. Pro Pá: 6 815869. r ičko z. 0 Kč. na od 1. 2. do 2 8. 2 -20. or: Ø 85 mm -20

PROBÍHAJÍCÍ únor 2015 -20. BO5Č44,60 Kč. Pro Pá: 6 815869. r ičko z. 0 Kč. na od 1. 2. do 2 8. 2 -20. or: Ø 85 mm -20 PROBÍHAJÍCÍ AKCE w w w. l k o v. c z únor 2015 60 1 LM jt O k s YM MA a zí 0! D a DAR k D1 LM16 v tko Z pás va í t Š i 5 tko NÍ N -20 % s ští t A p Ku ARM ZD ky: pás tyto AB na é bíl uz na po é rná a bíl

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Pavel Slovák

Více

Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011

Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011 Ekonomický odbor Nám. Míru 1, pošt. přihrádka 18, 407 77 Šluknov Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011 Městskému úřadu Šluknov byla na rok 2011 přidělena od Krajského úřadu Ústeckého kraje

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní. Aktivační centra vzdělávání pro těţce zdravotně postiţené Zahájení 1.3.2012 Ukončení 30.10.

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní. Aktivační centra vzdělávání pro těţce zdravotně postiţené Zahájení 1.3.2012 Ukončení 30.10. Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 33 Název výzvy: Prioritní osa: 4.1 Oblast podpory: Systémový rámec celoţivotního

Více

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008 Vydání č.: 1 Strana 1 / 10 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01/2008 Účinnost od: 9.1.2008 Číslo dle rozdělovníku: 1 Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Tajemnice Mgr. Blanka Zmítková RM usn.č.

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více