informační zpravodaj městské části Brno-Chrlice Pozvánky Advent v Chrlicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "informační zpravodaj městské části Brno-Chrlice www.chrlice.brno.cz Pozvánky Advent v Chrlicích"

Transkript

1 ročník 20, číslo 115 prosinec 2014 Chrlické OKO informační zpravodaj městské části Brno-Chrlice Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom Vám, jako voličům, poděkovali za podporu ve volbách. Na základě povolebních výsledků byla vytvořena koalice ANO 2011, A co Brno? a ČSSD. Jednotlivé složení výborů a komisí naleznete na webových stránkách MČ Chrlice. Rádi bychom poděkovali předešlému vedení MČ Brno-Chrlice, zejména Bc. Ivaně Telecké a Mgr. Monice Sklenářové za jejich přínosy a úspěchy pro MČ Brno-Chrlice. Na našich místech si dovolujeme prohlásit, že funkce starosty a místostarosty bereme jako čestná místa, která se vyznačují odborností, efektivností a průhledností. Naše koalice si je plně vědoma, že jsme prodlouženou rukou obyvatel MČ Chrlice, která nám na konci volebního období nastaví pomyslné zrcadlo. Dlouhodobými prioritami vedení MČ Chrlice jsou zejména realizace hasičské zbrojnice, zajištění dopravy MHD do centra Brna bez přestupů v Komárově, okružní křižovatka Rebešovická-Davídkova-Roviny, splašková a dešťová kanalizace a řešení údržby Tuřanského potoka. K našemu nástupu do funkcí starosty a místostarosty patří rovněž vypořádání se s personálními otázkami: pracovní neschopnost klíčových pracovníků, zapracování se nové pracovnice na pozici vedoucí odboru finančního a sociálního, v neposlední řadě hledání zástupných a nových posil do organizační složky MČ Chrlice tak, aby složka byla připravena na zimní období, kdy chceme co nejvíce zmírňovat nesjízdnost a neschůdnost komunikací. Rádi bychom Vám popřáli příjemné a klidné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok. Za vedení radnice: Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta Nádraží 2014 str. 2 Zvolení členové zastupitelstva str. 4 Pravý tuřanský živý betlém str. 5 Tříkrálová sbírka str. 6 Dýňobraní 2014 str. 7 Ohlédnutí za chrlickými hody 2014 str. 8 Brambůrkové hrátky v mateřské škole str. 8 Mikulášská besídka str. 11 Vítání občánků a jubilantská slavnost str. 12 Nádherné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku přeje Úřad městské části Brno-Chrlice Pozvánky Advent v Chrlicích Rybova mše vánoční, sbor Naděje a Trylek v hod., společenský sál CSS Setkání u radnice pod vánočním stromem, začátek v hod., punč a čaj pro zahřátí

2 Chrlické OKO prosinec 2014 Úvod Nádraží 2014 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se s vámi podělila o zážitek, který se stal krásnou tečkou za mým čtyřletým působením v čele chrlické radnice. Jde o slavnostní vyhlášení celostátní soutěže o nejkrásnější nádraží ČR v roce Dne v 11 hodin vyhlásila v Senátu ČR Stálá komise pro rozvoj venkova vítěze letošní soutěže. Byli jsme na slavnost pozvaní spolu s deseti finalisty a slyšeli jsme pro nás úžasná slova: V soutěži o titul nejkrásnější nádraží ČR pro rok 2014 získala 1. cenu železniční stanice Brno-Chrlice. Cenu přebrali z rukou zástupců senátu výpravčí chrlického nádraží paní Vladimíra Šebelová, která má velkou zásluhu na estetickém vzhledu nádraží, Ing. Bělka, který naše nádraží do soutěže přihlásil a velmi úspěšně ho mezi cestující veřejností propagoval, a jako zástupce obce pověřili zastupitelé MČ k převzetí ceny mne, bývalou starostku. Byly to opravdu velmi slavnostní okamžiky, protože získaná cena zahrnuje ocenění několikaletého úsilí mnoha lidí. Naše nádraží ještě před několika lety nebylo ničím zajímavé, snad jen děti se vždy těšily, až se objeví pohádková perníková chaloupka. Před čtyřmi lety byla rekonstruována nádražní budova z prostředků ČD. Přibližně ve stejnou dobu se po mnoha jednáních s představiteli kraje a města podařilo dohodnout financování výstavby terminálu před nádražím. Z prostředků MČ byla financována oprava a údržba perníkové chaloupky. O příjemné prostředí v čekárně i před budovou se starají zaměstnanci železniční stanice v čele s již zmíněnou paní Šebelovou, která pěstuje květiny v létě před nádražní budovou a v zimě v čekárně nádraží. Květinová výzdoba zpříjemňuje čekání na vlak všem cestujícím. Velké poděkování patří Ing. Bělkovi, který jako dlouholetý zaměstnanec ČD má naše nádraží rád díky příjemnému prostředí a perníkové chaloupce. Naše nominace byla podpořena nejvyšším počtem podpisů ze všech soutěžících, což bylo velice příjemné a děkuji všem, kteří se svým hlasem do soutěže zapojili. Věřím, že všichni občané Chrlic si budou tohoto ocenění vážit a přispějí svým kultivovaným chováním na nádraží k tomu, abychom dokázali, že si tuto cenu opravdu zasloužíme. Závěrem mi dovolte, vážení spoluobčané, abych poděkovala vám všem, kteří jste mne svými hlasy podpořili ve volbách. Velmi si toho vážím a nadále se budu snažit jako zastupitelka MČ pomáhat rozvoji Chrlic. Nově zvolenému vedení radnice přeji hodně úspěchů ve vedení MČ Brno-Chrlice. Bc. Ivana Telecká, zastupitelka 2

3 Zprávy z radnice Chrlické OKO prosinec 2014 Ze zápisů Rady a Zastupitelstva městské části Z 107. schůze Rady konané dne Rada schválila obsah 114. čísla zpravodaje Chrlické OKO. schválila rozpočtové opatření č. 7/2014. schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku organizaci Mateřská škola Brno, Šromova 55, příspěvková organizace. neměla námitek proti dotčení pozemků p.č. 3029, 3077, 2980, 2979 k.ú. Chrlice stavbou Rozšíření dálnice D1, stavba C Brno, centrum Brno, jih DÚR za podmínky, že po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu. vybrala pro veřejnou zakázku malého rozsahu Úprava školního hřiště Jana Broskvy jako nejvhodnější nabídku společnosti Služby Minks s.r.o. za cenu ,- Kč včetně DPH. neměla připomínky k předloženému návrhu územního plánu Rebešovice. schválila zadání dodávky a dopravy 5 ks nádob na posypový materiál o obsahu 550 l s výsypkou společnosti ENPRAG, s.r.o. za cenu ,- Kč včetně DPH dle předložené cenové nabídky. Z 108. mimořádné schůze Rady konané dne Rada souhlasila s použitím znaku městské části Brno-Chrlice na volebním letáku volební strany Pro rozvoj Chrlic. Z 109. schůze Rady konané dne Rada schválila poskytnutí finančních darů členům komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva. souhlasila s přerušením provozu Mateřské školy Brno, Šromova 55, příspěvková organizace od do a omezení provozu mateřské školy do schválila prodloužení nájmů bytů v bytovém domě Ctiradova 27 všem nájemcům, kteří mají nájem sjednaný do října nebo listopadu Schválila text dodatku k nájemní smlouvě. Z 110. schůze Rady konané dne Rada jmenovala paní Ing. Ludmilu Ryšavou s účinností od na pracovní místo vedoucí Odboru finančního a sociálního Úřadu městské části Brno-Chrlice. schválila zadání opravy vodoinstalace v budově ZŠ a MŠ J. Broskvy Josefu Hanušovi za cenu ,02 Kč včetně DPH dle předložené cenové nabídky. schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb s družstvem Diakonie Broumov, sociální družstvo. schválila svěření majetku organizační složce Údržba městské části Brno-Chrlice a odnětí majetku organizační složce Údržba městské části Brno-Chrlice dle přehledu. Z 111. schůze Rady konané dne Rada schválila rozpočtové opatření č. 8/2014. schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o sdružených dodávkách plynu se společností BOHEMIA ENERGYX entyti s.r.o., kterým se smlouva prodlužuje do schválila ukončení smlouvy o zprostředkování dodávky vody s paní Emílií Trochtovou dohodou ke dni a schválila zavření smlouvy o zprostředkování dodávky vody prostřednictvím sdružené vodovodní přípojky s novým majitelem nemovitosti. neměla námitky k dotčení pozemků p.č. 1072/1 a 1073 k.ú. Chrlice stavbou brány a navazujícího plotu v rámci akce Dooplocení školního pozemku p.č. 1072/1 v k.ú. Chrlice s dotčením pozemku p.č při ulici J. Broskvy. doporučila prodej části pozemku p.č. 790/1 v k.ú. Chrlice užívaných jako předzahrádky rodinných domů při ulici Šromova. schválila přijetí daru 2 dřevěných schránek využívaných jako knihobudky od pana Ing. Petra Mandelíka, Ph.D. a schválila text darovací smlouvy. Z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva konaného Zastupitelstvo vzalo na vědomí složení slibu všech členů Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice. stanovilo počet členů Rady městské části Brno-Chrlice na 5. určilo funkci starosty a místostarosty jako funkce, pro které budou členové Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice dlouhodobě uvolněni, a stanovilo počet dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice na 2. schválilo volební řád Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice. zvolilo Ing. Lukáše Filu do funkce starosty městské části Brno-Chrlice. zvolilo pana Leopolda Šroma do funkce místostarosty městské části Brno-Chrlice. zvolilo Ing. Miloše Palečka, Radka Wagnera a Mgr. Ivo Přikryla do funkce členů Rady městské části Brno-Chrlice. zřídilo Finanční výbor Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice a stanovilo celkový počet jeho členů na 3. zřídilo Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice a stanovilo celkový počet jeho členů na 3. zvolilo paní Jarmilu Musilovou do funkce předsedkyně Finančního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice a zvolilo Ing. Marka Novotného a Mgr. Ivo Přikryla do funkce členů Finančního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice. zvolilo pana Václava Šika do funkce předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice a zvolilo pana Marka Honzáka a pana Michala Rovenského do funkce členů Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice. schválilo harmonogram termínů zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice do konce roku 2014 takto: Harmonogram zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Chrlice v roce února 15. dubna 17. června 2. září 11. listopadu 16. prosince Zahájení vždy v hodin! PROVOZ ÚŘADU V DOBĚ VÁNOC Upozorňujeme občany, že ve dnech bude Úřad městské části Brno-Chrlice uzavřen z důvodu čerpání dovolené zaměstnanci úřadu. Děkujeme za pochopení. ZAVŘENO 3

4 Chrlické OKO prosinec 2014 Zprávy z radnice Volby do Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Zvolení členové zastupitelstva v pořadí podle počtu získaných hlasů Volební účast: 50,17 % Pořadí podle Pořadí na Počet Jméno, příjmení Volební strana získaných hlasů hlasovacím lístku hlasů 1. Ing. Lukáš Fila AN Ing. Jaroslav Hunkes KDU-ČSL Bc. Ivana Telecká Pro rozvoj Chrlic Ing. Miloš Paleček ANO Jarmila Musilová ANO Václav Šik ANO Martin Prokeš Pro rozvoj Chrlic Mgr. Aleš Zbořil Pro rozvoj Chrlic Mgr. Monika Sklenářová Pro rozvoj Chrlic MUDr. Bohumila Rothová KDU-ČSL Radek Wagner A CO BRNO?" Leopold Šrom A CO BRNO?" Marek Honzák KDU-CSL Petr Matoušek A CO BRNO?" Mgr. & Mgr. Ivo Přikryl ČSSD 1 91 Podrobné informace o výsledcích hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí Do funkce uvolněného starosty městské části Brno-Chrlice byl zvolen: Ing. Lukáš FILA (volební strana ANO 2011) Do funkce uvolněného místostarosty městské části Brno-Chrlice byl zvolen: Leopold ŠROM (volební strana A CO BRNO? ) Starosta a místostarosta se dle zákona o obcích stávají současně členy Rady městské části Brno-Chrlice. Dalšími členy Rady byli zvoleni: Ing. Miloš PALEČEK (volební strana ANO 2011) Mgr. Ivo PŘIKRYL (volební strana ČSSD) Radek WAGNER (volební strana A CO BRNO? ) Předsedkyní Finančního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice byla zvolena: Jarmila MUSILOVÁ (volební strana ANO 2011) Členy Finančního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice byli zvoleni: Ing. Marek NOVOTNÝ (volební strana A CO BRNO? ) Mgr. Ivo PŘIKRYL (volební strana ČSSD) Předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice byl zvolen: Václav ŠIK (volební strana ANO 2011) Členy Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice byli zvoleni: Marek HONZÁK (volební strana KDU-ČSL) Michal ROVENSKÝ (volební strana ANO 2011) Politické složení Zastupitelstva města Brna ve volebním období

5 Pozvánky Chrlické OKO prosinec 2014 Klub žen přeje všem občanům Chrlic klidné a pohodové prožití vánočních svátků. Do celého nového roku 2015 pak hlavně hodně zdraví, štěstí a stálý úsměv ve tváři. Poděkování Výbor Klubu žen Brno-Chrlice děkuje odstupující starostce Bc. Ivaně Telecké a místostarostce Mgr. Monice Sklenářové za spolupráci a pomoc při zajišťování našich veřejných kulturních akcí. Do dalšího osobního i profesního života jim oběma přejeme hodně úspěchů a spokojenosti. Věra Černá, předsedkyně Klub žen pořádá v neděli 25. ledna 2015 Pravý tuřanský živý betlém Také si nedovedete představit vánoční svátky bez betléma? Může být vytvořen z různých materiálů. Krásný je ze dřeva, své kouzlo má i z papíru a keramiky. Výborný je také z perníku. Ptáte se, jak se dělá živý betlém? Především je třeba připravit ks tvárného materiálu. Na stáří tolik nezáleží. Dalo by se i říci, čím starší, tím lepší. Nejlepší je to však tak napůl, protože mládí tomu dá tu svěžest a roztomilost. Nesmí se zapomenout na koření. Ano, ano, humor, to je koření života. Medu dejte hodně. Se sodou však opatrně! Vše se musí několikrát důkladně propracovat a nechat vždy asi týden odpočinout. Tento postup opakujte asi 8 x 10x, podle tuhosti materiálu. Když se zdá, že je vše dobře zpracováno, můžete jednotlivé figurky tvarovat. Radím pracovat v chladu a materiál příliš nepodmazávat. Poleva nebude potřeba. Spíše rozmyslete, co které figurce obléknete, jak ji hezky naaranžujete. Doporučuji celý betlém zasadit do přírodní scenérie, tak vaše úsilí nejlépe vynikne. Málem bych zapomněla na hudbu a zpěvy. Bez našich krásných koled by se vám živý betlém nikdy nepodařil. A víte vy, co? Zkuste ten recept až napřesrok. Letos pojďte s námi do Betléma, k chudé stáji, kde v prostých jesličkách se pro nás narodí zas Boží Syn. Pojďte staří i mladí, z blízka i daleka, přivítat Jezulátko malé, dítě Boží, syna člověka. Všem lidem dobré vůle přejeme hodně zdraví, lásky a radosti. Těšíme se, že se všichni sejdeme v Betlémě na Tuřanském náměstí v 16 hod. Sylva Dvořáčková, za tuřanskou farnost k ě s d t ý MAŠ ARNÍ PLES Začátek bude v 15 hodin ve společenském sále Centra sociálních služeb. Zvány jsou všechny pohádkové i nepohádkové bytosti a jejich doprovody. 5

6 Chrlické OKO prosinec 2014 Pozvánky Oznamka Od 1. do 14. ledna 2015 se opět v ulicích našeho města rozezní kroky malých i velkých koledníků. Přijdou do Vašich domovů s poselstvím Tříkrálové sbírky. Prosíme, otevřete jim nejen dveře, ale také svá srdce. Vaše dary jsou určeny lidem, kteří si sami pomoci neumějí. DĚKUJEME! 2. ledna 2015 ve hod. - POŽEHNÁNÍ - které udělí otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle tříkrálovým koledníkům v katedrále na Petrově. 4. ledna 2015 v hod. - TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT - jeho přímý přenos můžete sledovat na ČT 1. Vystoupí: bratři Ebenové, Inekafe, Adam Mišík a další. 6. ledna 2015 v hod. - PRŮVOD TŘÍ KRÁLŮ - vyráží na koních od Petrova přes Zelný trh, ulicí Masarykovou ke kostelu sv. Jakuba (králové se pokloní Jezulátku v živém Betlémě) a stejnou cestou se vrátí na Petrov. Průvod doprovodí zpěvem děti ze ZUŠ Smetanova. 6. ledna 2015 od hod. - ŽIVÝ BETLÉM - bude nainstalován u kostela sv. Jakuba. Zpěvem bude doprovázet Musica Felix. Tříkrálovou sbírku můžete podpořit: - zasláním dárcovské sms: DMS KOLEDA na číslo 87777, - odesláním finančního daru na účet: /0800 u ČS. Oznamka Město poskytuje zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna zápůjčky s 3% úrokovou sazbou na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení. Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí a na internetové adrese (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek hospodářský > Bytový odbor >Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna). O zápůjčku, která bude poskytována v roce 2015, mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínu od do Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech městských částí, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové adrese. K zajištění zápůjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele. Tyto zápůjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch města po dobu splácení. Výběr žadatelů o zápůjčku provádí Komise bydlení Rady města Brna. O výsledku výběrového řízení jsou všichni žadatelé písemně vyrozuměni prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna. Do výběrového řízení nejsou zařazováni žadatelé, kteří již k předmětné nemovitosti zřídili zástavní právo nebo jiný obdobný závazek. Za vyřízení smlouvy žadatel nehradí žádný poplatek. Smlouvu o zápůjčce vyhotoví Bytový odbor také zdarma a poplatky za vedení účtu hradí město. Další výhodou zápůjčky je možnost předčasného splacení zápůjčky. K předčasnému splacení zápůjčky město sdělí dlužníkovi výši úroku, příp. výši úmoru a úro- Á 6

7 Oznamka Z městské části Chrlické OKO prosinec 2014 Účel zápůjčky Dýňobraní 2014 Lhůta splatnosti Z městské části Horní hranice zápůjčky obnova střechy 5 let 250 tis. Kč/rodinný dům 350 tis. Kč/bytový dům zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení ve stávajícím bytě 5 let 60 tis. Kč/byt. jednotku měření a regulace tepla a teplé užitkové vody 5 let 15 tis. Kč/byt. jednotku odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) 5 let 110 tis. Kč/dům zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika 5 let 400 tis. Kč/dům obnova fasády, zateplení, včetně klempířských prvků, výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie 5 let 120 tis. Kč/byt. jednotku vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím bytě nebo obnova bytového jádra 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku rekonstrukce ZTI, elektroinstalace 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku vybudování nové samostatné byt. jednotky v nástavbě nebo půdní vestavbě (max. 2 nové byty v jednom domě) 8 let 400 tis. Kč/byt. jednotku vybudování nové přípojky ZTI 5 let 50 tis. Kč/dům ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody) 5 let 100 tis. Kč/BJ v byt. domě 200 tis. Kč/rodinný dům modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky 5 let 50 tis. Kč/byt. jednotku Letošní dýňobraní se neslo ve znamení kulinářských změn. Samozřejmě, že speciální dýňové výrobky našich šikovných kuchařek nemohly chybět. Chuťové pohárky si skutečně přišly na své. Ale přece jen tu byly novátorské počiny, které jsme mnozí vůbec netušili. A pak jsme se ještě ani nestačili divit. Letos prostě suverénně ovládly situaci skvělé zavařeniny paní Jiřiny Švarcové, Ludmily Strakové a Heleny Vránkové. Na přiložené fotografii lze napočítat dvacet druhů velmi netradičních marmelád. Všichni byli nadšení z marmelády z růží, cukety, rakytníku, rajčat, červené řepy, cibule, broskve, oslovily skvělé kombinace jahody a rebarbory, maliny a cukety, rybízu a soli Zkrátka stálo za to vyjít do zámecké zahrady. V.Č. ku dle skutečné výše zápůjčky a skutečné doby jejího splácení. Finanční prostředky čerpá žadatel dle konkrétních účelů na základě faktur nebo paragonů, a to po dobu 6 měsíců až 1 roku od otevření účtu. Po uplynutí 6 měsíců od otevření účtu zahájí splácení formou měsíčních splátek. Po úplném splacení zápůjčky připraví město podklady k provedení výmazu zástavního práva v katastru nemovitostí. Zápůjčku je možno žádat na více účelů v jednom termínu. Bližší informace o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře. č. 280 a 281, nebo na telefonních číslech a Mgr. Jiří Lahoda vedoucí Bytového odboru MMB Když podzim přichází a dýně zrají ženy v Klubu už představu mají, o tom co vykouzlí z těch tykví různých, chutěmi zahalí z hokaida rendlík. Či třeba goliáš, z ní polévka chutná není už do ní smetánka nutná. Bylinky přisypat co léto nám dalo, tymián, rozmarýn, není to málo! Koláče z cuket s posypkou z ořechů a všechny ty dobroty co nám všem chutnají, děti ty v zahradě netropí neplechu běhají poslepu, skáčou i mlsají. Odměnou perníčky ve tvaru dýní, slepené džemem, Eva se činí. A letos navíc na dvacet marmelád, v lineckém cukroví, má je i táta rád. 7

8 Chrlické OKO prosinec 2014 Z městské části Ohlédnutí za chrlickými hody 2014 Léto je za námi, mája pokácená, kroje vyprány je proto na čase zavzpomínat na Chrlické hody Zkoušky začaly klasicky ještě za chladného počasí během měsíce března. Školní tělocvičnu jsme vyměnili za sál v zámečku, který nám poskytl výborné zázemí pro naše nácviky písní, tanečků Hlavní pár se netypickým způsobem obměnil a to jen z půlky. K němu se přidala většina jak známých tváří, tak i tváře nové. Přesný počet stárků byl ještě měsíc před hody neznámý, ale nakonec se nás po dlouhé době sešlo krásných 14 párů. Jen co se oteplilo vyrazili jsme opět zkrášlit okrajové části Chrlic. Tradiční úklidové brigády jsme zorganizovali celkem třikrát a moc děkujeme všem, kteří nám přišli pomoci. Hodové přípravy neprobíhaly pouze týden před hody, ale pro hlavní pár probíhaly celý půlrok. Je důležité zamluvit kapelu na předhodovou zábavu, hodovou zábavu, objednat část laviček, zamluvit rozmarýny, krušpánky, objednat máju, jeřáb Vše pak vyvrcholilo Tomáš Kitlička a Veronika Hiclová. Hlavní pár roku 2014 týden před hody. Tento týden jsme se scházeli každý den v hasičce, kde jsme chystali vše potřebné a poté jsme pilovali na hřišti nedostatky v tancování a zpívání. Díky perfektnímu počasí se krásně vše nachystalo a mája, s klasickým zpožděním, stála již na předhodové zábavě. Předhodovou zábavu zpestřil Mirek Hamrla a o půlnoci stárci se svým půlnočním překvapením. Po náročné předhodové zábavě nastalo náročné sobotní vstávání. S malým zpožděním jsme se všichni sešli už v chrlických krojích u hasičky. Po udělení hodového práva paní starostkou a hromadném fotografování, jsme se všichni rozešli zvát chrlické občany na hody. Večerní zábavu jsme zahájili nástupem stárků a po té hlavní pár všechny srdečně přivítal. Počasí nám přálo, takže zábava probíhala v plném proudu a v báječné náladě. Jen sólo hlavního páru se nám trochu zvrtlo a poprvé došlo i k malému úrazu. Vše naštěstí dobře dopadlo a snad se to už nebude opakovat. Po celý večer nás doprovázela výborná kapela Hornobojani. V neděli v poledne se stárci vypravili průvodem vyzvednout Brambůrkové hrátky v mateřské škole Podzim dokáže hýřit barvami, být krásný a teplý. Druhou jeho tváří je déšť a zamračené, pochmurné počasí bez slunce. Letos jsme měli štěstí, neboť začátek školního roku byl dlouho teplý a slunný. Děti si mohly naplno užívat nové zahrady a průlezek, poznávat okolí MŠ při vycházkách a pozorovat, jak se příroda mění. Dne 9. října uspořádala mateřská škola akci pro rodiče s dětmi KUTÁLÍ SE ZE DVORA ANEB BRAMBŮR- KOVÉ HRÁTKY Cílem bylo zlepšit spolupráci s rodiči a užít si odpoledne plné zábavy s bramborami. Paní učitelky vymyslely pro děti spoustu aktivit, které měly jedno společné a to bramboru. Nejmenší účastníci akce soutěžili v házení bramborou na cíl, převáželi brambory v kolečkách mezi překážkami, vyráběli si skřítky z brambor 8

9 Z městské části Chrlické OKO prosinec 2014 Z leva po páru: Laura Hanzlíčková a Roman Hašek, Zuzka Koláčková a Zdeněk Harašta, Míša Frankotová a Laďa Zeman, Peťa Jelínková a Petr Chumchal, Danuška Vránková a Kuba Treschl, Kristýna Brychtová a Honza Šimčík, Veronika Hiclová a Tomáš Kitlička, Zuzka Hájková a Kuba Černý, Mája Šeráková a Vašek Picmaus, Domča Šeráková a Kuba Kolínský, Míša Petrůjová a Vojta Fila, Peťa Hájková a Jarek Kříž, Míša Hunkesová a Milan Vránek, Sabina Daňková a Honza Harašta; sklepníci Ina Šik a Vašek Šik své stárky, které pro ně připravily malé pohoštění. Průvod jsme završili na hřišti odpolední zábavou, kde také vystoupil Dětský folklorní kroužek z MC Doma. Po malém odpočinku jsme se opět sešli a již bez starostí si užili poslední hodovou zábavu opět s DH Hornobojani. Po půlnoci jsme slavnostně zakončili Chrlické hody 2014, které jsme oslavovali do brzkých ranních hodin. Opět zde nesmí chybět malé či velké poděkování. A to především rodičům a kamarádům, kteří nám pomáhali a tyto báječné dny strávili a snad si i užili s námi. Velké díky patří sklepníkům Vaškovi Šikovi a Inovi Šikovi, kteří se o nás pečlivě starali a nikdy nás nenechali na suchu. Nevyčíslitelnou práci opět odvedla,,hodová máma, Peťa Velanová, která nám ušila kroje, naškrobila kroje a navázala šátky. Dále, naší skvělé fotografce Janči Velanové, díky které máme naše skvělé zážitky uchované nejen ve vzpomínkách. Děkujeme také Lukáši a Jeníku Filovi, za poskytnutí pomoci při všech technických a jiných potřebách. Panu Mulíčkovi, který nám postavil máju, panu Ing. Palečkovi za poskytnutí sálu k naším nácvikům. A v neposlední řadě patří poděkování také sponzorům, bez jejichž finanční podpory by hody nemohly být organizovány. Patří k nim především firma Cipres filtr Brno, s. r. o. a MČ Brno-Chrlice. Zhodnotit tyto hody musí každý sám. My za sebe je ale zhodnocujeme za velice úspěšné a zase o krok posunuté dál. Sešla se skvělá parta lidí, která uspořádala krásné hody, uchovala tradici a při tom se i pobavila. Tomáš Kitlička a Veronika Hiclová a přírodnin, skákali v pytlích nebo za asistence rodičů zdobili pomocí bramborových tiskátek trička. Během chvilky visely na zahradě šňůry na prádlo s výtvory dětí. Pro tatínky byla vyhlášena soutěž o nejdelší slupku. Do krouhání se nakonec zapojily i maminky a začal boj o to, kdo s koho. Nejdelší slupka se povedla paní Janě Lachové a měřila přes 1,5 m. Z tatínků byl nejlepší pan Čevela, jehož slupka jen mírně zaostávala za vítězkou. Velmi nás potěšil zájem a iniciativa rodičů, kteří se přidali k paním učitelkám a z brambor uvařili, napekli a vyrobili ty nejlepší sladké a slané pochoutky. Díky spolupráci s dobrovolnými hasiči nechyběl ani oheň s pečenými brambory. Celé odpoledne vládla na zahradě mateřské školy velmi příjemná atmosféra a zněl dětský smích. Hojná účast a kladné ohlasy byly pro nás, pořádající, největší odměnou. Petra Putnová, ředitelka MŠ 9

10 Chrlické OKO prosinec 2014 Z městské části Sportovní i pěvecký podzim v Centru sociálních služeb Letošní podzim v Centru sociálních služeb neboli zámečku probíhal ve sportovním duchu. Naše soutěž se jmenuje Chrlická žaba a pokaždé se na tyto závody hlásí plno přespolních sportovců, takže domácí příprava je nutná. Soutěží se například v hodu do dálky, v běhu, ve skoku do dálky, v šipkách, v jízdě na dvojkole, velmi záludná disciplína pro nevidomé je chůze v přímém směru. Soutěží každý, kdo má chuť a jak mu jeho fyzické možnosti dovolí. Hlavním důvodem je ale setkání s přáteli. Motto všech našich klání je jasné není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Pochod sv. Martina V neděli jsme se opět sešli před naší základní školou. Tam jsme čekali na příchod sv. Martina s družinou, kterého jsme pak v průvodu s lampióny, lampičkami a rolničkami doprovodili až na tenisové hřiště. Na konci cesty děti dostaly za odměnu čokoládové zlaťáky a pak je čekalo To stejné platí i o dalším našem podzimním výjimečném dni. Je to pro změnu pěvecká soutěž Chrlický slavík. Zakladatelům těchto soutěží říše zvířat zřejmě nějak učarovala. I na tento den se vždy hlásí plno cizích lidí a tak i zde je zapotřebí přípravy. Někdo potřebuje víc, někdo míň. Letos jsme vystoupení fakíra s jeho asistentkou. Předvedli krásnou ohnivou show plnou plamenů za bouřlivého znění bubnů. Pro děti byl nachystaný výborný čaj a pro rodiče svařené víno, které připravili manželé Smejkalovi. Závěrem chci poděkovat udělali změnu a byla vyhlášená jak soutěž, tak i přehlídka. Kromě jiných přijely i dvě skupiny až ze Slovenska. Ti nezapřeli přirozený rytmus a vyhráli, co se dalo. Z tohoto důvodu byla ta další, přehlídková část. Všichni si ale přišli na své, zazpívali si a za to také dostali malou odměnu. Na samý závěr nás překvapila svého času přímo světová černošská skupina BoneyM. Přijeli, překvapili, zazpívali, zatančili, vyfotili se a odmaskovali. No a z rozjívených černochů byli opět skvělí kolegové, kteří nezkazí žádnou legraci. Poznáte je? Za CSS sepsala V. Černá. p. Němcovi za půjčení koní, dále manželům Smejkalovým, klubu žen, MČ Chrlice a všem kdo pomáhali a zůčastnili se průvodu. Doufám, že i příští rok nám bude přát počasí a zase se všichni sejdeme. Markéta Petláková (klub rodičů) 10

11 Z městské části Školství Chrlické OKO prosinec 2014 Dne se uskutečnil pietní akt u příležitosti uctění památky padlých za svobodu u pomníku na Chrlickém náměstí. Stalo se již téměř tradicí, Den veteránů že společně s pořádáním lampiónového průvodu k oslavě sv. Martina pokládají představitelé obce kytici květů k uctění památky padlých bojovníků z 1. a 2. světové války. K důstojnému průběhu v letošním roce přispěla účast vojenského veterána a členů sboru dobrovolných hasičů ve slavnostních uniformách, hudebního doprovodu trumpetisty Dominika Němce a dětí ze ZŠ a MŠ. Vzpomínkou a uctěním památky padlých vzdáváme čest jejich památce. Bc. Ivana Telecká, zastupitelka Mikulášská besídka Konec roku když se blíží Mikuláš s andělem k nám míří. Čertíci se hádají, jestli na zem padají, vločky bílé, možná z cukru, jako by roztrhli duchnu andílci co měli spát, ne se po o kočkovat. Čertíkům těm ale sluší uhlí co umaže uši, tváře, nos i ručičky strčíme je do myčky. Mikuláš rozvážný pán nepřichází k dětem sám. S andělem i čertíkem nesou košík s perníkem, nebo pytel s bramborami, podělí se děti s vámi? Helena Vránková Poděkování za přispění patří těmto sponzorům: Radnice Chrlice, MvDr. B. Hunkes, M+K Potraviny, Potraviny Wágner, Kosmetika Šiková, Lékárna, Nota ing. Preisler, Zlatnictví Juvela Zita Novotná, Marie Grolichová, Formica Weld, Květiny na náměstí Soutěž mladých zdravotníků ČR a Slovenska Beskydský hotel Relax v Rožnově pod Radhoštěm hostil v sobotu 4. října mladé zdravotníky z České republiky a Slovenska. Oblastní spolek ČČK v Brně zde pořádal zajímavou soutěž, které se mohly zúčastnit nejlepší hlídky z Brna v kategorii žáků I. i II. stupně ZŠ. Z Brna přijela družstva žáků ze ZŠ Kneslova, ZŠ Chalabalova, ZŠ Horníkova, ZŠ Novoměstská a ZŠ a MŠ Jana Broskvy. Ze Slovenska přicestovaly děti se svými učitelkami ze ZŠ Vrbovce v okrese Myjava. Žáci naší školy ze ročníku soutěžili ve stejném složení, ve kterém v květnu zvítězili v městském kole v Brně-Černovicích: Kateřina Sekaninová, Sabina Hyttychová, Karolína Honzáková, Tomáš Měntiel, Nela Kuschelová. V soutěži je čekalo v krásném prostředí kolem hotelu Relax pět různých stanovišť, na kterých museli ošetřit např. napadenou a pobodanou ženu, zraněného se zapíchnutým střepem v noze, člověka opařeného horkou vodou, bodnutí hmyzem Školství s následnou alergickou reakcí a také zvládnout obvazovou techniku. Od samého začátku si děti z naší školy soutěž užívaly, zvládaly náročné úkoly a průběžně se radovaly z příznivého hodnocení záchranářů a rozhodčích. S napětím jsme pak všichni očekávali vyhodnocení soutěže. Naše družstvo se umístilo v kategorii mladších žáků na skvělém 2. místě, získalo krásný pohár, stříbrné medaile a trička s logem této soutěže. Zvítězilo slovenské družstvo ze ZŠ Vrbovce, na 3. místě skončila ZŠ Kneslova. Ve volném čase před odjezdem z Rožnova si děti dle vlastního výběru mohly užít trochu sportu a zábavy, společně s dětmi z jiných škol si zahrály bowling a pingpong. Domů jsme se vraceli až v pozdních večerních hodinách, ale plni zážitků a dojmů. Poděkování patří hlavně jmenovaným dětem za vzornou reprezentaci naší školy a také organizátorům za skvěle připravenou akci. Mgr. Jitka Ruslerová, učitelka ZŠ 11

12 Chrlické OKO prosinec 2014 Školství Ze společnosti Limerick 7.B 2014/2015 Bylo jednou jedno kuře, udělalo se mu hůře. Druhý den už na pekáči v máslíčku se hezky máčí, Cítí se jak u moře. Dorotea Hybská, Babeta Chytilová, 7. B Byla jednou jedna vrána, co krákorala vždycky zrána. Taky tu byla žížala, která zlé sny mívala a navštěvovala starého pána. Karolína Podborská, 7. B Byl tu jeden kos a ten vždycky chodil bos. Z drápků už měl pěkné hroty, snad si někdy koupí boty. Místo toho koupil los. Michaela Podborská, 7. B Bylo jednou jedno prasátko, co zdrželo se jen nakrátko. Na dvoře štěkal pes, já na střechu vlez a vylíhlo se kuřátko. Zuzana Koláčková, Kristýna Bikarová, 7. B Byla jednou jedna kometa, rozhodla se letět do světa. Byl jeden les a v tom byl velkej pes, ale byl to velký popleta. Petr Šafář, 7. B By jednou jeden stromek a vedle něho hezký domek. Šedá kočka mňouká, jeden kluk si brouká a na všechno se kouká šnek. Kateřina Kocurová, 7. B Bylo jednou jedno nebe Dělalo vše podle sebe Nikoho neposlouchalo A ve všem se loudalo Ptalo se pořád na tebe. Simona Rodopská, 7. B Byla jednou jedna srna, co běžela přes půl Brna. Štěkal tu náš pes, kterého se bála celá ves. Srna zůstala na konci Brna. Lenka Vrtalová, 7. B Byl jednou jeden pes, co našel celou ves. Přišel tam děda, řekl mu běda a mnoho jez. Dan Trdý, 7. B Byl jeden král, Co na kytaru hrál. V tom království byla princezna, která byla líbezná a král pořádal bál. Míša Večeřová, 7. B Ze společnosti Herman foto Vítání občánků a jubilantská slavnost Podzimní vítání občánků a jubilantská slavnost v sobotu 4. října 2014 byla poslední akcí ve čtyřletém období této kulturní komise. Vítání občánků měla plně ve své režii ředitelka mateřské školy Šromova Petra Putnová se starostkou obce Ivanou Teleckou. Jubilantské odpoledne zajišťovala Věra Černá, zdatně pomáhaly Ludmila Velanová, Drahomíra Floriánová a Ivana Telecká. Další akce, např. Dětský den, skvěle řídila učitelka ZŠ Jitka Růžičková. Děkuji všem členkám za jejich pomoc a hlavně spoustu času, který věnovaly této práci. i l I Příští vítání občánků a jubilantská slavnost se budou konat dne Věra Černá, předsedkyně kulturní komise Herman foto 12

13 Ze společnosti Různé Chrlické OKO prosinec 2014 Herman foto Adventní řezy Těsto 1 tmavá poleva Dr. Oetker 1 perník Dr. Oetker (směs) 400 ml mléka (pokojová teplota) 8 polévkových lžic oleje 100 g mletých oříšků 2 vejce Náplň 4 polévkové lžíce povidel 2 polévkové lžíce rumu Na polevu a posypání 6 polévkových lžic práškového cukru 1 vanilkový cukr 3 polévkové lžíce rumu voda dle potřeby nasekané oříšky na posypání Příprava 1. Polevu rozpustíme dle návodu. 2. Do mísy dáme směs na perník, mléko, olej, oříšky, vejce důkladně promícháme a za stálého míchání vymačkáme do těsta rozpuštěnou polevu. Těsto vylijeme na plech vyložený pečícím papírem a pečeme v předehřáté troubě na 170 C. 3. Povidla rozmícháme s rumem. Vychladlý perník rozkrojíme. Spodní díl potřeme náplní z povidel. 4. Na polevu rozmícháme cukr s rumem podle potřeby přidáme trochu vody a natřeme na moučník. Ihned posypeme sekanými oříšky. Mikulášský chlebíček Těsto 250 g hladké mouky 250 g žitné mouky 1 bal. kypřicího prášku do perníku Dr. Oetker 150 g krystalového cukru 50 g měkkého másla 120 g medu 3 polévkové lžíce vody 3 vejce 3 polévkové lžíce rumu Různé Na čem si pochutnáme v adventní době Náplň 3 oloupaná, nahrubo nastrouhaná jablka 200 g na malé kousky nakrájených datlí 100 g nasekaných vlašských ořechů 100 g mletých lískových oříšků 100 g sekaného kandovaného ovoce 50 g krystalového cukru 2 bal. skořicového cukru 2 bal. vanilkového cukru 3 polévkové lžíce rumu Na potření 1 rozšlehané vejce Na ozdobení oloupané mandle kandované ovoce Příprava 1. Přísady na náplň dobře promícháme a necháme v ledničce přes noc uležet. 2. Na vál prosijeme mouku, přidáme prášek do perníku, cukr a změklé máslo. V misce smícháme med, vodu, vejce a rum vše přiléváme do směsi na vále, zpracujeme v těsto, které necháme hodinu v chladu. 3. Těsto rozdělíme na 6 dílů. Díly rozválíme na 4 mm silné obdélníky, na které naneseme náplň. Těsto svineme do tvaru chlebíčku. Vytvořené chlebíčky položíme spojem dolů na plech s pečícím papírem. Potřeme rozšlehaným vejcem a ozdobíme mandlemi a kandovaným ovocem. Pečeme min. při 170 C. Klidné prožití vánočních svátků přeje Anežka Stránská 13

14 Chrlické OKO prosinec 2014 Rozšířené třídění plastů Město Brno zavedlo od dubna 2014 sběr směsných plastů. Občané mohou nyní do žlutých kontejnerů na plast na stanovištích tříděného odpadu ukládat více druhů plastů. Plasty, které jsou materiálově využitelné a lze je ukládat do kontejnerů na plast: PET = Polyethylentereftalát, označení (obaly potravin a nápojů) HDPE = Vysokohustotní polyethylen (vzduchem tvarované lahve na čisticí prostředky, kojenecké lahve, balící fólie, dále spotřební zboží jako jsou plastové dózy na potraviny, tzv. duté obaly) LDPE = Polyethylen nízkohustotní (fólie, smršťovací folie Inzerce pro balení, igelitové tašky, obaly na potraviny) PS = polystyren (pěnový polystyren je zvlášť tříděn na sběrných střediscích odpadu) Různé Inzerce Rozlišit jednotlivé druhy plastů, které jsou vhodné k recyklaci a které ne, není pro laika jednoduché. Pokud si nevíte rady, dejte do žlutých kontejnerů všechny plasty. Pracovníci na dotřiďovací lince jsou velice dobře proškoleni a přesně vytřídí ty plasty, které je možno recyklovat od ostatních plastů, které již nelze pro své vlastnosti znovu materiálově využít. ÚMČ Brno-Chrlice, OV MALÍŘSKÉ-NATĚRAČSKÉ PRÁCE l Malba místností od 16 Kč/m 2 l Nátěr celých dveří od 300 Kč l Provádíme nátěry fasád, oken, radiátorů, aj. l Na přání provádíme úklid. l Nově malování na klíč. l Množstevní sleva 250 Kč OLMAN SERVICE s. r. o. hledá na nové pozice uklízeč/ka pracovníky osoby se zdravotním postižením na HPP. Pracoviště Evropská, Modřice. Volejte

15 AKCE PLATÍ DO AKCE PLATÍ DO Matrace HOREKA Doblo special Matrace HOREKA Doblo special Cena: SLEVA 50 % nyní 999 Kč Kč Cena: SLEVA 50 % nyní Kč Kč výška matrace 18 cm výška matrace 18 cm pěnová matrace pěnová matrace 2 tuhosti 2 tuhosti pratelný potah pratelný potah doprava po Brně do 72 hodin zdarma doprava po Brně do 72 hodin zdarma rozměry: 85x195 / 80x200 / 90x200 cm rozměry: 85x195 / 80x200 / 90x200 cm Matrace HOREKA Orin Matrace HOREKA Orin Cena: SLEVA 50 % nyní 999 Kč Kč Cena: SLEVA 50 % nyní Kč Kč výška matrace 21 cm výška matrace 21 cm pružinová matrace - taštičková pružinová matrace - taštičková potah lze chemicky čistit potah lze chemicky čistit doprava po Brně do 72 hodin zdarma doprava po Brně do 72 hodin zdarma rozměry: 85x195 / 80x200 / 90x200 cm rozměry: 85x195 / 80x200 / 90x200 cm Objednávky: nebo na: Objednávky: nebo na: Na akční matrace HOREKA Orin a HOREKA Doblo special se nevztahují další slevy uveřejněné na U matrací HOREKA Orin a Na HOREKA akční matrace Doblo special HOREKA o rozměrech Orin a HOREKA 90x200 Doblo cm doprava special se do nevztahují 72 hodin po další Brně slevy zdarma, uveřejněné u rozměrů na 85x195 cm a 80x200 U cm matrací doprava HOREKA do 3 týdnů Orin a HOREKA zdarma. Akce Doblo platí special do 31. o rozměrech nebo 90x200 do vyprodání cm doprava zásob. do Ceny 72 hodin jsou uvedeny po Brně včetně zdarma, DPH. u rozměrů 85x195 cm a 80x200 cm doprava do 3 týdnů zdarma. Akce platí do nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

16 ELPEMA Petr Máca U Lesíčka 18, Brno-Brněnské Ivanovice Nabízí: telefon: l servis plynových kotlů všech značek a provedení l servis plynových karem a průtokových ohřívačů l v případě potřeby osazení originálními náhradními díly l pravidelné roční periodické a preventivní prohlídky l důkladné vyčištění kotlů kondenzačních i konvenčních l váš kotel jak plynový, tak elektrický bude vžďy v dobré kondici l převzetí záručního servisu l nastavení a seřízení plynových spotřebičů pomocí moderní diagnostiky l výměny plynových kotlů l měření a regulace vždy se najde řešení l rekonstrukce topných systémů l realizace a rekonstrukce odtahů spalin, komínové systémy, odkouření l kotle na uhlí a pelety včetně automatických kotlů l elektroinstalace slabo i silnoproud l revize elektrických rozvodů a zařízení l revize plyn l voda, plyn, topení l uvádění plynových a tepelných elektrických spotřebičů do provozu l projekční a konzultační činnost l příznivé ceny a bohaté zkušenosti Již brzy otevřená restaurace McDonald s v Brně přijme zaměstnance na plný úvazek i brigádu. Brzy otevřený McDonald s v Brně nabízí šanci, jak získat dlouhodobou brigádu nebo trvalý pracovní úvazek. Pokud chceš být součástí skvělého kolektivu, komunikace a flexibilita ti nedělají problém, tak neváhej a napiš nám. Svůj životopis nám pošli na adresu Nebo se domluv na kontaktním tel. čísle: Tak co? Jsi připravený na zážitky plné McDonald s? My ano a čekáme už jen na tebe! ZLATNICTVÍ Zdeněk Novotný provádí: veškeré opravy šperků a hodinek zakázku i z doneseného materiálu snubní prsteny rytecké práce výkup Prodej: zlatých a stříbrných šperků hodinek, hodin a budíků Otevřeno: Po Pá ; Tuřanské nám. 5 tel.: BRNO-MPalac_na borovy plaka t_a6_0914.indd :53 Tuřanka 2a (u kapličky) Brno-Slatina Vám nabízí zhotovení dioptrických brýlí na předpis i bez předpisu široký sortiment brýlových skel včetně multifokálních, fotochromatických, dioptrických barevných i dalších opravy brýlí + čištění ultrazvukem + servis kontaktní čočky + roztoky, pouzdra sluneční brýle značkové, POLAROID + sluneční předvěs doplňky k brýlím: pouzdra, mikrovlákna, čisticí roztoky lupy, dalekohledy, teploměry, barometry, meteostanice poradenství OTEVÍRACÍ DOBA: Po, St, Čt Út Pá Tel.: Navštivte nás, jsme tu pro vaši spokojenost KADEŘNICTVÍ Ivana A KOSMETIKA vám nabízí: Kadeřnictví dámské: po pá 8 19 hod. Kadeřnictví pánské a dětské: po pá hod. Objednávky na a Tuřanská 55, Brno-Tuřany. Těšíme se na Vás! Kosmetika, pedikúra, manikúra: na objednávku. tel.: Permanentní make-up: na objednávku, tel.: Relaxační, sportovní a lymfatické masáže: každou sudou středu, objednávky na tel.: Prací prostředky (dovoz z Rakouska): dle stávající nabídky AUTODOPRAVA Jan Karpíšek Kontejnery do 5 tun Chrlice Nabízí: odvoz suti odvoz komunálního odpadu dovoz písku a stavebního materiálu mobil: Zámecká 5, Brno-Chrlice CHRLICKÉ OKO 115/2014. Vydává MČ Brno-Chrlice. Řídí redakce: Ing. Miloš Paleček, Michal Rovenský, Bc. Hana Kuljovská, Tamara Šmerdová. Adresa: Chrlické nám. 4, Brno, tel.: , , Registrováno pod č. MK ČR E Určeno místním občanům. Náklad 1400 výtisků. Redakce si vyhrazuje právo dodané příspěvky redakčně upravit, za obsahovou správnost odpovídá autor. Redakční uzávěrka tohoto čísla Nevyžádané rukopisy se nevracejí a nejsou archivovány. Uzávěrka příštího čísla Tisk: Jaroslav Olejko, OLprint Šlapanice.

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY prosinec 2017 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Vážení spoluobčané, blíží se konec roku 2017 a s ním i čas skládání účtů z práce ZO a OÚ. Rok

Více

Meruňkové tvarohové knedlíky

Meruňkové tvarohové knedlíky Meruňkové tvarohové knedlíky Sladké ovocné knedlíky jsou spojeny hlavně v létě. Dají se připravit z kynutého těsta, tvarohového anebo také bramborového. Knedlíky plníme různým ovocem. Ingredience 200g

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 69/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 69/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 69/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 9. 11. 2016 Přítomni dle

Více

Výroční zpráva Spolku popických žen za rok 2015

Výroční zpráva Spolku popických žen za rok 2015 Výroční zpráva Spolku popických žen za rok 2015 Zpráva obsahuje informace o pořádaných kulturních akcích za rok 2015, kalendář plánovaných akcí na rok 2016 a výsledky hospodaření občanského sdružení 2015.

Více

Kuchařka vánočního cukroví

Kuchařka vánočního cukroví Kuchařka vánočního cukroví Jarmilka Troutnarová Medové perníky 65 dkg hladké mouky 25 dkg moučkového cukru 5 dkg tuku Hera 10 dkg medu 3x velká vejce 1kávová lžička jedlé sody citronová kůra z jednoho

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE. Pravidla pro poskytování peněžních prostředků z Fondu podpory kvality bydlení statutárního města České Budějovice

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE. Pravidla pro poskytování peněžních prostředků z Fondu podpory kvality bydlení statutárního města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Pravidla pro poskytování peněžních prostředků z Fondu podpory kvality bydlení statutárního města České Budějovice ze dne 23. 5. 2016 účinnost ode dne 1. 6. 2016 1 Pravidla

Více

V Y H L Á Š K A č. 8/1999. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Brna

V Y H L Á Š K A č. 8/1999. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Brna V Y H L Á Š K A č. 8/1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z3/007 zasedání konaném ve dnech 22. 6. 1999 a 23. 6. 1999

Více

iiiiiiifliiiwiwiwiwiiwiiiiiii

iiiiiiifliiiwiwiwiwiiwiiiiiii Rada města Brna Z7/10. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 6.10.2015 iiiiiiifliiiwiwiwiwiiwiiiiiii MMB2015000000843 3f ZMI/067? Název: Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu

Více

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Statutární město Brno

Statutární město Brno Statutární město Brno v y h l a š u j e prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna v ý b ě r o v é ř í z e n í pro poskytování návratných účelových půjček na opravu a modernizaci bytových a

Více

Statutární město Brno

Statutární město Brno Statutární město Brno v y h l a š u j e prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna n a b í d k o v é ř í z e n í pro poskytování návratných účelových zápůjček na opravu a modernizaci bytových

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

02/2010 DEN STUDENSTVA

02/2010 DEN STUDENSTVA 02/2010 DEN STUDENSTVA Ze začátku to měl být turnaj pro volejbalové začátečníky s účelem zahrát si pro zábavu, který se odehrává každý rok ke dni 16. listopadu před státním svátkem. Avšak ukázalo se, že

Více

Citrónová buchta. Ingredience. Postup

Citrónová buchta. Ingredience. Postup Citrónová buchta 450 g polohrubé mouky, 1 lžička sody, 170 g krystalového cukru, 2 vejce, 100 ml oleje, 250 ml smetany na vaření, kůra a šťáva z 1 citronu, trochu mléka Všechny suroviny smícháme v těsto,

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ Mladecké noviny ČÍSLO 66 PROSINEC NEPRODEJNÉ 12/2015 Vážení spoluobčané, přeji vám všem i vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků, které budou naplněny radostí, štěstím, vnitřní harmonií a pohodou.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Hlinska v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 5 zákona č.

Více

3/2010 www.obecdolnimoravice.cz ROZHODNUTÍ Prezidenta republiky ze dne 18. Června 2010 o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí dny konání voleb jsou stanoveny na

Více

Alibábovka. Ingredience. Postup

Alibábovka. Ingredience. Postup Alibábovka 1 Hera, 1/2 sklenice vody (hořčicové), 1 a 3/4 sklenice cukru moučka, 1 vanilkový cukr, 2 sklenice hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 4 žloutky, hrst nasekaných ořechů, 2 lžíce kakaa, sníh ze

Více

VÝPIS USNESENÍ 34. schůze Rady města Slavičín konané dne

VÝPIS USNESENÍ 34. schůze Rady města Slavičín konané dne VÝPIS USNESENÍ 34. schůze Rady města Slavičín konané dne 01. 10. 2019 Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

P O Z V Á N K A 2/2018

P O Z V Á N K A 2/2018 . 2/2018 P O Z V Á N K A Na veřejné zasedání zastupitelstva obce Morašice, které se uskuteční dne 22.června 2018 v hospodě VE DVOŘE od 18.00 hod. s následujícím programem: 1. Účetní závěrka obce za rok

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Z Á P I S. ze 40. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. ze 40. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S ze 40. zasedání ZM Sedlice konaného dne 20.12.2017 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 8 členů zastupitelstva. Omluveni: p. František Doušek, Ing. Jakub Herman a pan

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

vydává Obec Řepníky tel. a fax: úřední hodiny: pondělí a středa

vydává Obec Řepníky tel. a fax: úřední hodiny: pondělí a středa 1 Řepnický zpravodaj č. 64 PROSINEC 2018, Pěšice a Popovec vydává Obec tel. a fax: 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 2 Řepnický zpravodaj č. 64 PROSINEC 2018 Vážení občané, ráda bych,

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Pokyn rady města č. 1/2017

Pokyn rady města č. 1/2017 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2017 Fond rozvoje bydlení Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.05.2017 schválila Pokyn č. 1/2017, týkající se užití účelových

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu M Ě S T O B R U N T Á L OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu Zastupitelstvo Města Bruntálu

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 53/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 53/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 53/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 27. 4. 2016 Přítomni dle

Více

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou Jablková kuchařka Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Školní rok 2011/2012 JABLKOVÝ DORT 25 dkg cukru krystal, 4 celá vejce třeme dohromady 25 dkg

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Vánočka. Vánočka. Proč by měla být v jídelníčku. Víte, že:

Vánočka. Vánočka. Proč by měla být v jídelníčku. Víte, že: Vánočka 12. 12. 2018 Vánočka Toto sladké pečivo se jedlo už ve 14. století. Bylo připravováno v jiné formě, ale chutí bylo podobné vánočce, jak ji známe dnes. Recepty a tipy, o které se s vámi podělím,

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 31. 8. 2016 Přítomni dle

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

Přestavlcká JEDNIČKA. Občasník

Přestavlcká JEDNIČKA. Občasník Přestavlcká JEDNIČKA Občasník Úvodník Vážení a milí čtenáři, jsme moc rádi za kladné ohlasy na naše první číslo Jedničky. Zejména Vás zaujala rubrika Tajemný kout. Jedna teta kuchařka dokonce nelenila

Více

Zápis ze 23. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis ze 23. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis ze 23. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 5. 11. 2012 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní - omluven

Více

Výroční zpráva spolku MOPED TEAM TLUMAČOV. Výroční zprávu zpracoval: Petr Vystrčil

Výroční zpráva spolku MOPED TEAM TLUMAČOV. Výroční zprávu zpracoval: Petr Vystrčil Výroční zpráva spolku MOPED TEAM TLUMAČOV 2016 Výroční zprávu zpracoval: Petr Vystrčil 30. 12. 2016 Účel a poslání spolku: Spolek MOPED TEAM TLUMAČOV vznikl v roce 2015 za účelem pořádání sportovních a

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 10.08.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č.. tuto směrnici

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

Vánoční receptář 2017

Vánoční receptář 2017 Vánoční receptář 2017 Bezlepkové sušenky špekulacius Potřebujeme: 400 g bezlepkové mouky Promix UNI, 200 g tuku (másla nebo rostlinného tuku do těsta), 100 g moučkového cukru, 1 ČL vanilky nebo 1 vanilkový

Více

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2)

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 59. zasedání konaného dne 1. 2. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Pravidla pro tvorbu a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Malá Morava

Pravidla pro tvorbu a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Malá Morava Pravidla pro tvorbu a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Malá Morava Zastupitelstvo obce Malá Morava touto vnitřní směrnicí stanoví pravidla pro tvorbu a použití účelových prostředků

Více

ŽÁDOST PŘIHLÁŠKA. do výběrového řízení na poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení (FRB) v souladu se Statutem Fondu rozvoje bydlení města Slavičín

ŽÁDOST PŘIHLÁŠKA. do výběrového řízení na poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení (FRB) v souladu se Statutem Fondu rozvoje bydlení města Slavičín ŽÁDOST PŘIHLÁŠKA do výběrového řízení na poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení (FRB) v souladu se Statutem Fondu rozvoje bydlení města Slavičín a) 1. Základní údaje o žadateli (soukromá osoba) Žadatel

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2.

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. 2017 Přítomni dle

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

MĚSTO ČÁSLAV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ČÁSLAV O VYTVOŘENÍ A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKU FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČÁSLAV

MĚSTO ČÁSLAV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ČÁSLAV O VYTVOŘENÍ A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKU FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČÁSLAV MĚSTO ČÁSLAV OZV 2/2010 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ČÁSLAV O VYTVOŘENÍ A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKU FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČÁSLAV Městské zastupitelstvo schválilo na základě 84, odst.

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vranov, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vranov, konaného dne , od 17:00 hodin. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vranov, konaného dne 17. 1. 2019, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Vranov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Hned první listopadový den nás čekala oslava, Zuzka slavila narozeniny. Oslava se jako vždy povedla, dort byl výborný a děti si to náramně užili.

Hned první listopadový den nás čekala oslava, Zuzka slavila narozeniny. Oslava se jako vždy povedla, dort byl výborný a děti si to náramně užili. Čas běží jako voda a vy držíte v ruce další dvojčíslo našich Kostkovaných novin! Listopad a prosinec patří tradičně mezi nejhezčí měsíce nejen ve školce :o) Hned první listopadový den nás čekala oslava,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Zápis č. 5/2017 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zápis č. 5/2017 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis L.B. 21.09.2017 30.09.2017 Strana 1(celkem7) Zápis č. 5/2017 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne 21.09.2017 na Obecním úřadě ve Třebovli Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

Katalog PF Sdružení TULIPAN z.s. I Sokolská 113/8 I Liberec I

Katalog PF Sdružení TULIPAN z.s. I Sokolská 113/8 I Liberec I Katalog PF 2018 Sdružení TULIPAN z.s. I Sokolská 113/8 I Liberec I 460 01 Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do ruky nabídka novoročenek pro rok 2018. Tyto novoročenky byly navrhnuty a vyrobeny v

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Vnitřní předpis č. 1/2010

Vnitřní předpis č. 1/2010 Vnitřní předpis č. 1/2010 Pravidla tvorby a čerpání fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Čechy na zasedání dne 16.12.2010 schválilo tuto směrnici Pravidla tvorby a čerpání fondu rozvoje bydlení Čl.

Více

ZÁPIS z 22/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 18. 6. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 22/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 18. 6. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 22/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 18. 6. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LEDEN ÚNOR 2015 Něco z pranostik lednových Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější. Je-li teplo v lednu, sahá

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

ZOO Praha a botanická zahrada

ZOO Praha a botanická zahrada 5.10. 2014 ZOO Praha a botanická zahrada 5.12.2014 Proběhlo slavnostní otevření rozhledny na Pekelném kopci Rozsvícení stromku 2014 Mikuláš 5.12.2014 Zpívání pod stromem, rozdávání Betlémského světla 20.12.2014

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

ZPRAVODAJ PF Vážení spoluobčané,

ZPRAVODAJ PF Vážení spoluobčané, 1/2018 S T E H E L Č E V S K Ý ZPRAVODAJ Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom Vám všem popřáli úspěšný a klidný nový rok 2018, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti ve Vašem osobním i profesním životě.

Více

Zpravodaj obce Řepice

Zpravodaj obce Řepice Zpravodaj obce Řepice Ročník XVI číslo 11 listopad 2018 Netradiční strom republiky Rozhodně nejdůležitější událostí v říjnu bylo kromě voleb zastupitelů obce sázení stromu na počest 100.výročí republiky

Více

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek 2016 LEDEN - BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, zhluboka se nadechněte. Cítíte ve vzduchu tu vůni jara? To letošní podle astrologického kalendáře začalo přesně 20. března v 5 hodin a třicet

Více

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání VÁNOCE 2017 VÁNOCE 2017 VÁNOCE Nabídka novoročních přání 2016 a kalendářů Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do ruky nabídka novoročenek pro rok 2017. Tyto novoročenky byly navrhnuty a vyrobeny v

Více

Zápis č. 8/2017 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zápis č. 8/2017 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis L.B. 14.12.2017 23.12.2017 Strana 1(celkem8) Zápis č. 8/2017 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne 14.12.2017 na Obecním úřadě ve Třebovli Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Hlinska v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 5 zákona č.

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Kravaře na rok 2017 a 2018

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Kravaře na rok 2017 a 2018 Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Kravaře na rok 2017 a 2018 Zastupitelstvo města Kravaře na svém 18. zasedání konaném dne 21.6.2017 schválilo Pravidla poskytování

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Vás srdečn ě zve na oslavu MDŽ, která se koná v sobotu 5. března. od 14 hodin na sále kulturního domu v

Vás srdečn ě zve na oslavu MDŽ, která se koná v sobotu 5. března. od 14 hodin na sále kulturního domu v 3/2011 Dětský karneval V sobotu 12. února se konal tradiční dětský karneval. Sešlo se více jak šedesát dětí. Členky ČSŽ připravily pro děti program i občerstvení. Sálem se hemžily princezny, kouzelníci,

Více

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu:

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu: BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vánoční speciál rok 2014 Z obsahu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodní slovo Informace k budově obce v Sedlecku Akce v roce 2015 Oslavy 900. výročí obce Bušovice Advent v Bušovicích Vítání

Více

Z Á P I S. z 45. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. z 45. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S z 45. zasedání ZM Sedlice konaného dne 30.5.2018 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 10 členů zastupitelstva. Omluveni: František Doušek 1. Zahájení Starosta města přivítal

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.25/2018 Vážení rodiče a milé děti, čas letí jako voda a my se znovu setkáváme na konci 1. pololetí školního roku.

Více