číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice"

Transkript

1 M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy na výstavbu multifunkčního hřiště Sedlec-Prčice. Přes vysoký počet žadatelů a velkou konkurenci jsme se žádostí o finanční prostředky uspěli a v současné době je tak připravována smlouva o poskytnutí dotace v celkovém objemu 9,9 mil. Kč. Celkové náklady na projekt jsou 12,4 mil. Kč, což znamená, že spoluúčast města, která tvoří 20% celkových nákladů, bude 2,5 mil. Kč. Projekt výstavby multifunkčního hřiště zahrnuje jednak vybudování hrací plochy s umělým povrchem o rozměrech 44x28 metrů, kde bude hřiště na malou kopanou (20x40metrů), hřiště na házenou, basket, tenis, volejbal a nohejbal včetně oplocení a osvětlení, dále pak vybudování malého dětského hřiště s instalovanými herními prvky (houpačky, prolézačka, pískoviště ), nové elektrorozvody v areálu (pro umělé osvětlení hrací plochy) a také vybudování vnitroareálových chodníků, zpevněných (dlážděných) ploch, dokončení oprav přístupové komunikace k areálu a parkoviště před budovou. pokračování na str. 5 Zateplení budovy základní školy Vzhledem k energetické náročnosti na vytápění budovy naší základní školy a s ohledem na stav okenních výplní, prosklených stěn u schodišť a stav fasády byl v loňském roce zpracován projekt na zateplení školy, výměnu oken a provedení opatření pro snížení nákladů na energie. Projektová dokumentace řeší zateplení fasády objektu, zateplení stropu nad posledním podlažím, výměnu oken, dveří a vyřešení luxferových vyzdívek na schodištích a ve vstupním prostoru školy. Na základě předložené dokumentace bylo vydáno stavební povolení a následně rozhodnuto o zpracování žádosti o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí. Výzva k podávání žádosti na řešení energetické náročnosti veřejných budov byla otevřena a hned 1. března byl naplněn 1,5 násobek předpokládaných prostředků a výzva uzavřena. Přes krátký termín se Městu Sedlec-Prčice podařilo žádost úspěšně pokračování na str. 5 Škola zateplení nutně potřebuje, úniky jsou velké Na této ploše by mělo víceúčelové hřiště vyrůst, foto M. Jeřábková Ohlédnutí za prvními jarními Prčickými farmářskými trhy Nejrůznější velikonoční zboží, pečivo, sádkované ryby, koření, vejce, med a medovinu, brambory, cibuli a moravský česnek, výborné uzeniny a další masné výrobky, ale i košíky, keramiku, háčkované a paličkované ozdoby nebo první sazenice kytiček, to vše mohli nakupující pořídit na dalších, tentokrát velikonočních Prčických farmářských trzích, které se konaly v sobotu 31. března. Předpovědi počasí na víkend nebyly právě potěšitelné a samotné ráno dalo meteorologům zapravdu. Snad by ani tak nevadila zlověstně zatažená obloha, snad ani slabý deštík by nevadil, ba ani chladno, ale ten den se nad Českem proháněl silný vítr, což trhovcům a vlastně i nakupujícím trhy značně ztěžovalo. Přesto, když se postavily stánky, všechno zboží bylo vybaleno, náměstím se rozvoněly pečené klobásy a teplá medovina, nad tím vším se nesla svižná country hudba a hlavně když se náměstí zaplnilo lidmi, dostaly Prčické trhy tu správnou atmosféru. Z čela hlavní organizátorky Jarky Trpkové v tu chvíli zmizela i ta poslední vráska a všichni, kteří se na organizaci a přípravě trhů podíleli, si mohli s uspokojením říci: Sláva, klaplo to! V pondělí 7. května v 17 hodin zveme naše občany na tradiční pietní akt k uctění památky obětí 2. světové války. Průvod se seřadí krátce před 17. hodinou před budovou radnice a poté půjde k památníku padlých v Komenského ulici. Navzdory silnému větru a chladu se krátce po deváté hodině náměstí zaplnilo lidmi Jsem moc ráda, že Prčické trhy splňují to, v co jsem prvotně doufala, říká paní Jaroslava Trpková bezprostředně po skončení Prčických farmářských pokračování na str. 5 Vybíráme z obsahu: Úprava zeleně v okolí Ježovky... 6 Během proti rakovině let od založení o.p.s. Český Merán... 7 Lukáš Synek nás provede Hedvábnou stezkou...10 Dívka ze Sedlce-Prčice se stala modelkou roku!...13 Sokolové zhodnotili uplynulý rok...15

2 2 strana Náš domov číslo 264, duben 2012 ZPRÁVY Z RADNICE Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne Přítomni: při zahájení celkem 11 členů Omluveni: Fr. Hrma, Mgr. T. Míka, Bc. P. Milčínský, V. Pilík Připomínky k zápisu ze dne : bez připomínek Ověřovatelé zápisu: T. Seidel, P. Dvořák Hlasování: 9 pro, 0 proti, 2 se zdrželi Schválení programu: Program obsahuje celkem 3 body a byl řádně zveřejněn v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Starostka na základě aktuálních informací navrhla doplnění programu o jeden bod směna pozemků v k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic mezi Městem Sedlec-Prčice a manželi Drábovými vyřešení majetkoprávních vztahů ke komunikaci. Hlasování o programu: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel 1. Úprava č. 4 rozpočtu města Sedlec-Prčice na rok 2012 Navržená úprava rozpočtu se týká obou kapitol příjmů i výdajů v oblasti investic přijetí dotace a spoluúčasti města Sedlec-Prčice na realizaci projektu Výstavba multifunkčního hřiště Sedlec- -Prčice. V příjmové části bude připsána částka ,16 Kč, která je dotací na realizaci uvedeného projektu a tvoří 80% celkových uznatelných nákladů, dále je v příjmech navýšení vznik nové kapitoly převod z depozitního účtu převod prostředků z kapitoly správa z roku 2011 ve výši ,- Kč. Úprava rozpočtu č. 4 se v příjmové části týká celkové částky ,16 Kč. Ve výdajích se úprava týká přesunu mezi položkami a vychází ze skutečných nákladů na realizaci projektu Rekonstrukce místních komunikací Sedlec-Prčice, kde jsou po výběrovém řízení náklady na realizaci a administraci projektu nižší o cca 2,5 mil. Kč. Tyto prostředky jsou pak navrženy k převodu do kapitoly Výstavba multifunkčního hřiště Sedlec-Prčice jako spoluúčast města jedná se o částku ,- Kč. Zároveň jsou zařazeny k čerpání prostředky ve výši ,16 Kč dotace na výstavbu multifunkčního hřiště. Celkem se úprava týká výdajů ve výši ,16 Kč. Nebyly vzneseny připomínky a dotazy. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje předložený návrh úpravy č. 4 rozpočtu města Sedlec-Prčice na rok 2012 s tím, že v kapitole příjmy se jedná o zvýšení celkem o částku ,16 Kč a kapitole výdaje o přesun mezi položkami vyčlenění částky ,- Kč z kapitoly Rekonstrukce místních komunikací a její převod do kapitoly Výstavba multifunkčního hřiště Sedlec-Prčice a zvýšení výdajů o částku ,16 Kč dotace na výstavbu hřiště. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel 2. Přijetí dotace na projekt Výstavba multifunkčního hřiště Sedlec-Prčice Na základě žádosti města o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy na projekt Výstavba multifunkčního hřiště Sedlec-Prčice bylo Městu doručeno oznámení o doporučení projektu k financování a zároveň byl předložen návrh smlouvy o dotaci. Celkové náklady projektu jsou ,16 Kč s tím, že dotace tvoří 80% nákladů a je ve výši ,16 Kč. Spoluúčast města je pak ,- Kč. V rámci projektu bude vybudováno nové multifunkční hřiště s umělým povrchem, osvětlením a oplocením v prostoru pod hlavním fotbalovým hřištěm, dále pak dětské hřiště s herními prvky a hřištěm na pétanque, bude realizováno nové osvětlení víceúčelového hřiště včetně rozvodů a vybudovány vnitroareálové komunikace chodníky včetně opravy části komunikace ul. Ke Stadionu a parkoviště před hlavní budovou. Pro podpis smlouvy o poskytnutí dotace je nutný souhlas zastupitelstva s přijetím dotace a spoluúčastí. Po schválení zastupitelstvem dojde k podpisu smlouvy, výběrovému řízení a realizaci stavby. Předpokládaný termín realizace je cca duben-květen 2012 září Mgr. L. Farová se dotázala, zda projekt obsahuje kamerový systém proti vandalismu. Starostka odpověděla, že projekt Výstavba multifunkčního hřiště Sedlec-Prčice neobsahuje kamerový systém a že bude otevřen i pro veřejnost. Dále nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy schvaluje uzavření smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši ,16 Kč a schvaluje vyčlenění částky ve výši ,- Kč odpovídající spolufinancování projektu Výstavba multifunkčního hřiště Sedlec-Prčice, reg. č.: CZ.1.15/3.3.00/ Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostku města podpisem smlouvy a provedením všech kroků nutných k realizaci projektu. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel 3. Směna pozemků v k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic Město Sedlec-Prčice vs. manželé Drábovi Přístupová komunikace do místní části Nové Dvory byla historicky vedena na pozemku pč. 328/1. V minulosti však došlo k přebudování komunikace a ta byla umístěna na části stávajících pozemků pč. 301/1 a 301/2, vše v k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic. Manželé Drábovi, kteří jsou vlastníky pozemků pč. 301/1 a 301/2, zjistili tuto skutečnost při zaměřování ostatních pozemků a obrátili se na město se žádostí o vyřešení situace. Rada po provedení místního šetření a prověření dostupných podkladů navrhla směnu částí uvedených pozemků zastavěných komunikací za pozemek pč. 325 (také k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic), který je přístupovou komunikací pouze k nemovitostem ve vlastnictví manželů Drábových. Pozemek pč. 325 má výměru 740 m 2 a části pozemků pč. 301/1 a 301/2 mají celkovou rozlohu cca 930 m 2. Rada, jejíž záměr byl v souladu se zákonem o obcích řádně zveřejněn, navrhuje zastupitelstvu schválit směnu s tím, že odměřovací geometrický plán na části pozemků pč. 301/1 a 301/2 včetně nákladů na převod nemovitostí uhradí Město Sedlec-Prčice. Nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje navrženou směnu pozemků pč. 325 ve vlastnictví Města Sedlec-Prčice o výměře 740 m 2 za části pozemků pč. 301/1 a 301/2 o celkové výměře cca 930 m 2 ve vlastnictví manželů Drábových, vše v k.ú. Nové Dvory u Kvasejovic s tím, že Město Sedlec-Prčice uhradí odměřovací geometrický plán a náklady spojené s převodem nemovitostí v KN. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel 4. Různé, diskuse Starostka města podala zastupitelům následující informace: a) Přístavba výtvarného ateliéru ZUŠ Sedlec- -Prčice proběhlo výběrové řízení na zhotovitele a kontrola výběrového řízení ze strany poskytovatele dotace. Byla podepsána smlouva s vítěznou firmou S-B Sedlčany a bude předáno staveniště a zahájena realizace stavby. Ta bude ukončena nejpozději do včetně kolaudace tak, aby mohl být bez problémů zahájen školní rok v ZUŠ. b) Realizace projektu Rekonstrukce místních komunikací Sedlec-Prčice došlo ke kontrole průběhu výběrového řízení ze strany poskytovatele dotace a nebyly shledány nedostatky. Proto bude zítra , nejpozději v pondělí podepsána smlouva s prováděcí firmou BES Benešov, která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Práce budou zahájeny přibližně v polovině dubna. Budou rozděleny do dvou etap v první fázi výměna vodovodního vedení, chodníky, zeleň, podkladní vrstvy komunikací a ve druhé fázi po minimálně čtyřměsíční lhůtě (v září říjnu 2012) pro sesednutí podloží dojde k položení konečného asfaltového povrchu. Celkově budou práce prováděny 49 kalendářních dnů do konce listopadu je pak nutné podat závěrečné vyúčtování akce. Občané byli informování prostřednictvím místního periodika Náš domov. Ing. Z. Kobliha a A. Podzimek poděkovali starostce za úsilí, které věnovala projektu Výstavba multifunkčního hřiště Sedlec-Prčice. Starostka dále informovala o podání žádosti na rekonstrukci mateřské školky v rámci Fondu rozvoje měst a obcí a o přípravě další žádosti rekonstrukce školky včetně výukových prvků na ROP Střední Čechy. Obě případné dotace by se mohly kombinovat, ale záleží na tom, jak se v jednotlivých programech projekty umístí. Lze očekávat převis žádostí negativním bodovým hodnocením je stagnující počet dětí. Následně starostka informovala zastupitele i veřejnost, že v mateřské školce proběhlo měření azbestu, zatím nejsou známy výsledky, lze je očekávat během tří až čtyř týdnů. Zároveň starostka podala aktuální informace k podání žádosti o dotace na zateplení školy. pokračování na str. 3 Letní svoz TKO V květnu začne letní režim svozu domovního komunálního odpadu. Letní svoz TKO bude probíhat až do konce září v intervalu 14 dnů vždy ve čtrvrtek, a to: v sudé týdny počínaje Sedlec a Prčice v liché týdny počínaje osady.

3 číslo 264, duben 2012 Náš domov strana 3 dokončení ze str. 2 Ing. Z. Kobliha informoval o podnětu Ing. Kovaříka na vrácení kamenných podstavců ke kašně na náměstí v Prčici, které v minulosti sloužily jako podstavce na putny. Další dotaz se týkal jmen židovských spoluobčanů obětí 2. světové války, které jsou umístěny na desce památníku v Prčici. Starostka informovala, že při přípravě oprav tohoto památníku byl obsah a rozsah jmen konzultován se seznamy židovských obětí evidovanými v archivech a také s paní Blankou Rozkošnou a Dr. Heřmánkem ze společnosti Matana a odpovídá seznamu, který je aktuální, ale neobsahuje občany židovského původu z okolních osad. Členové zastupitelstva diskutovali o záměrech a studiích, které předcházely samotnému projektu rekonstrukce prčického náměstí a jeho realizaci, o vyjádření zainteresovaných orgánů, architektů Dále byla diskutována možnost budoucího navrácení tradiční prčické pouti zpět na náměstí, což není do budoucna vyloučeno, nicméně v letošním roce bude pouť opět v prostoru ul. Ke Stadionu. zapsala Jana Typtová USNESENÍ č. 02/2012 Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice na svém zasedání konaném dne Schválilo: doplnění programu o jeden bod směna pozemků v k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic mezi Městem Sedlec-Prčice a manželi Drábovými k vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům pod obecní komunikací předložený návrh úpravy č. 4 rozpočtu města Sedlec-Prčice na rok 2012 s tím, že v kapitole příjmy se jedná o zvýšení celkem o částku ,16 Kč a v kapitole výdaje o přesun mezi položkami vyčlenění částky ,- Kč z kapitoly Rekonstrukce místních komunikací a její převod do kapitoly Výstavba multifunkčního hřiště Sedlec-Prčice a zvýšení výdajů o částku ,16 Kč dotace na výstavbu hřiště v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Z jednání rady města Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání dne Schválila: finanční příspěvek z rozpočtu města na rok 2012 ve výši 3000,- Kč organizaci Klub přátel dlouhých kilometrů Sedlec-Prčice finanční příspěvek z rozpočtu města na rok 2012 ve výši 3000,- Kč osadnímu výboru Lidkovice příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Sedlec-Prčice čerpání provozních prostředků školy na dofinancování kapitoly ostatních neinvestičních nákladů v roce 2012 do max. částky ,- Kč zvýšení příspěvku na rok 2012 příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice o ,- Kč z kapitoly kanalizace jako úpravu rozpočtu 2012 č. 3 zpracování žádosti o dotaci na rekonstrukci mateřské školy na ROP Střední Čechy u Ing. Ivety Holé Rozhodla: o zařazení žádosti o změnu územního plánu do evidence žádostí s tím, že při zahájení prací na novém ÚP budou žadatelé s touto skutečností seznámeni o výzvě k odstranění oplocení obecního pozemku (cesty) v k. ú. Jetřichovice s upozorněním na dodržování pozemkových hranic o zpracování žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí projekt Rozšíření vodovodní sítě města Sedlec-Prčice vodovod Měšetice a Vrchotice - Na Františku firmou APT Consulting, s.r.o., se sídlem: Vodárenská 2378, Kladno, IČ: Doporučila: způsob vyřešení přístupu na pozemek v soukromém vlastnictví pč. 68/1, vše v k.ú. Vrchotice zastupitelům schválit pověření pro starostku a dalšího člena rady k zastupování zájmů města při dražbě nemovitosti v Chotěticích zveřejnit záměr pronájmu pozemků: část pozemku ppč. 370/31, k.ú. Sedlec u Votic, část pozemku ppč. 667, k.ú. Měšetice, část pozemku ppč. 663/1, k.ú. Měšetice, část pozemku ppč. 93/4, k.ú. Sedlec u Votic jednání s vlastníky pozemků lokality 15, 16, 6, 7 zařazené do projednávané změny č. 3 územního plánu města Sedlec-Prčice, kterých se týkají připomínky ve stanovisku krajského úřadu Středočeského kraje a následné podání žádosti o změnu stanoviska na krajský úřad Podpořila: stanovisko Svazu měst a obcí ČR ve věci odmítnutí části navrhovaných změn pro zajištění přeneseného výkonu státní správy v území na obce s rozšířenou působností Vydala: kladné stanovisko ke stavbě nové trafostanice a nového kabelového vedení NN 0,4 kv v části obce Bolechovice na pozemku pč. 243/6 v k.ú. Bolechovice kladné stanovisko k předložené studii stavby v k. ú. Bolechovice s podmínkou, že v dalším stupni projektové dokumentace bude vizualizace objektu a jeho zasazení do krajiny Vzala na vědomí: doplňující informace k vydání knihy perokreseb historických a významných objektů na území města informace starostky o schůzce s občany s trvalým pobytem v ul. Šanovská v Prčici dne od 17,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Jednala: jako valná hromada spol. Služby Sedlec-Prčice, s.r.o. Neschválila: účast města v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2012 vyhlášenou pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Pověřila: starostku města zasláním oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na zpracování žádosti Platby místních poplatků Připomínáme všem, kteří ještě tak neučinili, že k uhrazení místních poplatků pro rok 2012 zbývá čas už jen do Místní poplatek za odvoz domovního odpadu je stanoven ve výši: 500 Kč za dospělou osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu 300 Kč za dítě do 16 let, studující osoby (u studentů nutno doložit potvrzením o studiu) přihlášené v obci k trvalému pobytu Střední Čechy uzavření smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši ,16 Kč a schválilo vyčlenění částky ve výši ,- Kč odpovídající spolufinancování projektu Výstavba multifunkčního hřiště Sedlec-Prčice, reg. č.: CZ.1.15/3.3.00/ navrženou směnu pozemků pč. 325 ve vlastnictví Města Sedlec-Prčice o výměře 740 m 2 za části pozemků pč. 301/1 a 301/2 o celkové výměře cca 930 m 2 ve vlastnictví manželů Drábových, vše v k.ú. Nové Dvory u Kvasejovic s tím, že Město Sedlec-Prčice uhradí odměřovací geometrický plán a náklady spojené s převodem nemovitostí v KN Pověřilo: starostku města podpisem smlouvy a provedením všech kroků nutných k realizaci projektu Výstavba multifunkčního hřiště Sedlec-Prčice, reg. č.: CZ.1.15/3.3.00/ Vzalo na vědomí: informace starostky o přípravě a realizaci projektu Přístavba ZUŠ Sedlec-Prčice informace starostky o přípravě a realizaci projektu Rekonstrukce místních komunikací Sedlec-Prčice informaci starostky o žádostech o dotaci na rekonstrukci MŠ Sedlec-Prčice a zateplení objektu ZŠ. o dotaci ze SFŽP rozšíření vodovodní sítě města Sedlec-Prčice vodovod Měšetice, Vrchotice Na Františku všem účastníkům výběrového řízení a po uplynutí lhůty pro podání námitek podpisem smlouvy s vybraným uchazečem zástupce Města za o.p.s. Český Merán účastí na zasedání komise nominace Blanických rytířů Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání dne Schválila: navýšení počtu pracovních sil pro středisko kino, a to za stejných platových podmínek jako v roce 2011 úhradu nákladů z rozpočtu města spojených s výkonem veřejně prospěšných prací na odvody soc. a zdr. pojištění za zaměstnavatele stavební úpravu nebytových prostor v čp. 63 na náklady žadatelky Doporučila: předložit další podklady na opravu stávajícího vodovodu systémem vyvložkování, provést sondu a zjistit stav přípojek u vodovodního řadu v ul. Benešovská a zajistit další dvě nabídky na opravu a výměny rozvodů včetně ovládacích ventilů pokračování na str Kč za stavby určené k rekreaci. Poplatky za psa jsou dle platných sazeb: 80 Kč pro psa chovaného na osadách 100 Kč pro psa chovaného ve městě Sedlec- -Prčice 250 Kč za psa chovaného v bytovém domě. Poplatky hraďte na pokladně MěÚ Sedlec- -Prčice u paní Piškové.

4 4 strana Náš domov číslo 264, duben 2012 dokončení ze str. 3 Vzala na vědomí: informace starostky o přidělení dotace na projekt Výstavba multifunkčního hřiště Sedlec-Prčice informace starostky o podání žádosti o dotace na zateplení školy na SFŽP informace starostky k jmenování dalšího člena komise k projednávání přestupků informace ředitele školského zařízení o přijetí dětí do prvního ročníku ZŠ na školní rok rozpočtový plán příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice na čerpání provozních prostředků od zřizovatele na rok 2012 Neschválila: nabídku na spolupráci s organizací Rozhodčí soud při IAL SE v Praze nabídku společnosti EKO-KOM, autorizovaná obalová společnost, na převzetí sítě kontejnerů na sběr využitelných složek komunálních odpadů Pověřila: starostku podpisem dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací starostku k jednání se zástupcem ČEZu ve věci zjištění podrobnějších podmínek pro zřízení dobíjecí stanice na elektromobily v našem městě. Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání dne Schválila: zapojení města do projektu Nadace partnerství Přírodou a historií Českého Meránu cesty za poznáváním rodného kraje a finanční spoluúčast na tomto projektu z rozpočtu města ve výši ,- Kč osazení cedulí s názvy ulic Šanovská a Šanovická v Prčici a Sedlci vybudování zpevněné plochy na pozemku pč. 352/9 v k.ú. Sedlec u Votic za účelem parkování vozidel u objektu čp. 302 v Sedlci na náklady žadatelů provedení terénních úprav u domu s pečovatelskou službou spočívajících v odstranění přerostlých túji, zhotovení části zpevněné plochy a úpravě zeleně konání koncertu v kostele sv. Jeronýma v Sedlci v rámci Podblanického hudebního podzimu 2012 dne vystoupení houslisty p. Jaroslava Svěceného s varhanním doprovodem a úhradu nákladů na konání koncertu podmínky pro zahájení výběrového řízení na projekt Výstavba multifunkčního hřiště Sedlec- -Prčice registrační číslo projektu CZ.1.15./ / v souladu se zákonnými normami a podmínkami poskytovatele dotace provedení nezbytných terénních úprav obecní komunikace parc. č. 1156, k.ú. Vrchotice smlouvu o zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení el. vedení, provozu, opravách a údržbě vedení po pozemku pč. 895/1, k.ú. Divišovice, za jednorázovou úhradu 500,- Kč + příslušná sazba DPH úhradu nákladů z rozpočtu města na zajištění materiálu a převoz matriálu určeného na opravy herních prvků na hřišti v Měšeticích s tím, že práce provedou členové SDH svépomocí Doporučila: zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 374/8 v k.ú. Sedlec u Votice zastupitelům schválit prodej pozemku parc. č. 374/8 v k.ú. Sedlec u Votice za navrhovanou cenu 110,-Kč/m 2 s možností uplatnění splátkového kalendáře zveřejnit záměr prodeje pozemků parc. č. 933, 977, část 978/2 a část 978, vše k.ú. Divišovice zastupitelům schválit prodej pozemků parc.č. 933, 977, část 978/2 a část 978, vše k.ú. Divišovice za navrhovanou cenu (100 Kč/m 2 a 40 Kč/m 2 ) Stanovila: výši vstupného 50,- Kč na koncert v kostele sv. Jeronýma v Sedlci v rámci Podblanického hudebního podzimu 2012 dne Vydala: kladné stanovisko ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 92/3, k.ú. Nové Dvory dle předložené projektové dokumentace Vzala na vědomí: výroční zprávu Obecně prospěšné společnosti Český Merán za rok 2011 zprávu o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného Hlášení pálení ohňů (čarodějnic) Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje umožňuje veřejnosti nahlášení pálení ohňů, a to dvěma způsoby: a) telefonické nahlašování pálení ohňů (čarodějnic) HZS Středočeského kraje žádá občany, aby pro nahlašování pálení ohňů, tedy i čarodějnic, nevyužívali linku 122, která slouží pouze pro tísňová volání, ale použili tel. číslo b) evidenci pálení prostřednictvím internetu Tato služba je určena především pro právnické a podnikající fyzické osoby, které provádí spalování hořlavých látek ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Této služby mohou využít i fyzické osoby, které provádí jednorázové spalování biologického odpadu - příkladně jarní spalování větví z průklestu ovocných stromů, pokud tuto činnost nezakazuje místní úprava, nebo při úmyslu pálení čarodějnic. Nahlášení pálení ohňů lze provést na internetových stránkách HZS Středočeského kraje - si najdete odkaz Aplikace pálení a vyplníte příslušnou tabulku, kterou odešlete. Tím jste zaregistrovali vaše pálení do programu ohlášení pálení a splnili svou ohlašovací povinnost v předmětné věci. red. Neschválila: žádost společnosti Suhox, s.r.o., Bašty 416/8, Brno o dlouhodobý pronájem nebo odkup zemědělských pozemků ve vlastnictví města. Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání dne Rozhodla: o žádosti o změnu územního plánu na změnu využití území v k. ú. Veletín o zachování stávajících rozměrů okenních výplní výměnou za luxferové vyzdívky v prostoru schodiště na zdravotním středisku Schválila: zakoupení odznaků se znakem města 500 ks, á 24,- Kč/ks rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Sedlec-Prčice fond odměn ,-Kč a rezervní fond ,15 Kč výměnu bytových vodoměrů v DPS a v čp v Sedlci výměnu sanitárního zařízení v jednotlivých bytech v DPS smlouvu o dílo na zajištění autorského dozoru u společnosti ANTA, spol. s r.o., IČ: , při realizaci projektu Výstavba multifunkčního hřiště Sedlec-Prčice zpracování aktualizace plánu odpadového hospodářství Města Sedlec-Prčice Doporučila: zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 303 z důvodu přechodu na jiný právnický subjekt Stanovila: koordinátora k zabezpečení organizace a rozmístění prodejních stánků na náměstí v Prčici při Farmářských trzích pro rok 2012 Vydala: kladné stanovisko k umístění přechodného dopravního značení na místních komunikacích z důvodů pořádání cyklistických závodů dne a s tím, že za bezpečnost odpovídá organizátor soutěže předběžný souhlas vlastníka dotčeného pozemku k záměru instalace fotovoltaických panelů na pozemku stpč. 246/1 v k.ú. Sedlec u Votic Jednala: o jednotlivých bodech programu druhého zasedání zastupitelstva města v roce 2012 Vzala na vědomí: dopis hejtmana Středočeského kraje k navrhované změně rozpočtového určení daní pro obce informace ředitele ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice o vyhlášení zápisu dětí do mateřské školky výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZUŠ Sedlec-Prčice za rok 2011 informace starostky z jednání dobrovolného sdružení obcí Bene-bus ze dne Neschválila: placenou aktualizaci informačních údajů Města Sedlec-Prčice ve Zlatých stránkách. Oznamujeme veřejnosti, že ve středu 25. dubna 2012 v době od 8,30 do 17,30 hodin bude ve ski areálu Monínec probíhat výcvik leteckých záchranářů HZS Středočeského kraje ve spolupráci s Leteckou službou Policie ČR.

5 číslo 264, duben 2012 Náš domov strana 5 Z REGIONU Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice dokončení ze str. 1 Na základě oznámení regionální rady o poskytnutí dotace bylo připraveno výběrové řízení na dodavatele stavby a vybavení, které následně prošlo kontrolou na právním oddělení úřadu regionální rady. Po vyhodnocení podkladů bylo řízení zahájeno a výběr zhotovitelské firmy bude vyřešen nejpozději do poloviny dubna. Poté projde celé výběrové řízení další kontrolou na úřadu regionální rady, a pokud nebudou shledány závady, dojde v první dekádě května k podpisu smlouvy. Samotné zahájení realizace stavby je naplánováno na polovinu května s tím, že termín ukončení je stanoven na září letošního roku. Průběh stavby byl konzultován se zástupci TJ Sokol Sedlec-Prčice a byly nastaveny podmínky, které by měly zaručit co nejmenší omezení aktivit našich sportovců. Přesto však již předem apelujeme na všechny, kteří se zde budou pohybovat, aby dbali na bezpečnost a akceptovali omezující značení v rámci stavby. M. Jeřábková Zateplení budovy základní školy dokončení ze str. 1 zaregistrovat. Vzhledem k velkému převisu předložených žádostí však nelze předem odhadnout, zda budeme úspěšní, či nikoliv. Celkové náklady na realizaci jsou 19,3 mil. Kč. Z této částky se odečítá předpokládaná úspora v průběhu pěti let po realizaci v našem případě více než 2 miliony korun, které představují pětinásobek roční úspory 430 tisíc korun. Další odpočet se týká neuznatelných nákladů, což jsou prostředky nutné k přípravě budovy pro realizaci samotného zateplení a výměn oken. Nakonec zůstanou pouze tzv. uznatelné náklady, z kterých se vypočítává dle bodového hodnocení výše dotace. Ta sice může být až 80%, ale většinou se pohybuje v rozmezí 50-60%. Podle předběžných výpočtů a v případě vysokého bodového hodnocení by dotace mohla dosáhnout výše cca milionů korun. Zbývající náklady by hradilo město. Přesto, že se jedná o finančně náročný projekt, je nutné stav objektu urychleně řešit. Náklady na energie stále stoupají a do budoucna tak zajištění tepla a teplé vody bude zatěžovat rozpočet školy, tedy i jejího zřizovatele Město Sedlec-Prčice, stále víc. Druhým a stejně závažným důvodem pro realizaci projektu je stav oken, dveří a luxferových vyzdívek, které s ohledem na své stáří výraznou investici vyžadují. M. Jeřábkov, foto A. Valsová Studie budoucí podoby areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice - výřez Ohlédnutí za prvními jarními Prčickými farmářskými trhy dokončení ze str. 1 trhů. Přijeli prodejci z různých částí Čech a Moravy. Měli jsme tu stánek z Budějovic, od Českého Krumlova, z Prahy, od Kyjova, z Mladé Vožice, ale i ze Sedlčan, Příbrami, Olbramovic, ale hlavně přišli prodávat své výrobky místní občané. A to mě nejvíce těší. K pohodě svým skvělým vystoupením přispěla i místní kapela Veleband. Tak nějak si průběh farmářských trhů představuji i do budoucnosti. Aby náměstí žilo a lidé si zde mohli nejen dobře nakoupit, ale i popovídat s přáteli, posedět a strávit příjemné chvilky. Budu se snažit, aby příště bylo stánků ještě více. Aby se ještě více zpestřil sortiment. A budu ráda, když budou přibývat prodejci místní i z okolí. Děkuji všem návštěvníkům, že jich tolik přišlo, a děkuji také všem za jejich ohlasy, ať už kladné, tak i ty kritické. Je to pro mě povzbuzení i inspirace ještě více naše trhy vylepšovat. Trh, který chystáme za měsíc, , bude obsahovat veškerý běžný sortiment a bude rozšířen i o zboží pro zahrádkáře a chovatele. Prodejní doba bude ale prodloužena do 16 hodin, aby měli možnost přijít nakupovat nebo naopak prodávat i ti, co dopoledne z nejrůznějších důvodů přijít nemohou, říká paní Jaroslava Trpková. Text a foto Alice Valsová

6 6 strana Náš domov číslo 264, duben 2012 Další Prčický farmářský trh bude na konci dubna V sobotu 28. dubna 2012 se bude v době od 9 do 16 hodin na náměstí v Prčici konat letošní druhý Prčický farmářský trh, který tentokrát bude na téma Zahrádkář, pěstitel, chovatel. Jaro je v plném proudu a vy jistě už přemýšlíte, jaké nové květiny, keře nebo stromky byste si tak mohli pořídit na svou zahrádku. Nebo naopak se vám podařilo vypěstovat více sazenic, než spotřebujete, a nevíte, kam s nimi. Právě pro vás je určen náš druhý jarní farmářský trh. K dostání by na něm měly být nejen sazenice, semínka, stromky, keře či první zelenina, ale i zahrádkářské a chovatelské potřeby a další potřebné a žádané zboží. Samozřejmě by ale trh neměl být omezen pouze a jen na zahradnické produkty, opět vyzýváme producenty domácích potravin masa, uzenin, vajec, mléka a sýrů, ale také nejrůznější řemeslníky, manuelně zručné lidi přijďte nabídnout své výrobky Úprava zeleně v okolí Ježovky Možná jste si při své procházce jarní přírodou povšimli, že na stezce vedoucí na Ježovku se něco děje. V části pod Ježovkou došlo v průběhu prosince 2011 až února 2012 k obnově úvozové cesty a budoucí naučné stezky Za krásami Českého Meránu. Tato konce března a znovu budou financovány v rámci projektu Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. Co možná o Ježovce nevíte? Místo zvané Ježovka bylo údajně objeveno v roce Co se tam zázračného přihodilo, nikdo již neví. Lidé ale věřili, že voda ze studánky je zázračná, a brali ji na všechny bolesti. O původu jména Ježovka také není nic známo a traduje se několik pověstí. Například spisovatel Prokop Chocholoušek v povídce Pan Šimon z Vrchotic píše, že na tomto místě svedli Sedlečtí s pasovskými žoldáky vítězný boj. Zvláště se v něm prý vyznamenali sedlečtí ševci tak se prý rozpá- koupěchtivým zákazníkům! Výhodou našich trhů je, že nemusíte vlastnit živnostenský list, pokud nabídnete produkty ryze domácí výroby. Bližší informace pro prodejce podá organizátorka akce paní Jaroslava Trpková, tel.: , A pro úplnost ještě dodávám, že další Prčické farmářské trhy, tentokrát na téma Léto, se budou na Vítkově náměstí v Prčici konat v sobotu 23. června, opět v době od 9 do 16 hodin. Prčické trhy jsou tu pro vás, využijte možnosti k dobrému nákupu nebo výdělku. Alice Valsová lili rozježili, že se místu začalo říkat Ježovka. K názoru, že více než o historický fakt se legenda opírá o Chocholouškovu fantazii, se přiklání jak Antonín Podlaha, tak i Čeněk Habart. Navíc není vůbec pravděpodobné, že by název místa, kde se údajně stal nějaký zázrak, byl později přejmenován podle ježících se ševců. Výklenková kaplička zasvěcená Panně Marii zde byla tak, jak ji známe dnes, postavena zřejmě v roce 1823, dokládá to letopočet zakomponovaný do mariánského monogramu. Kaplička se nachází na seznamu nemovitých kulturních památek Města Sedlec-Prčice. Foto a text Zdeněk Sedláček, pečovatel-poradce Společenství obcí Čertovo břemeno Terénní vycházka, které se zúčastnili Ing. Adam Baroš, Miroslava Jeřábková a Miroslav Kaňka aktivita byla financována v rámci projektu s názvem Lokální identita zeleně venkovských sídel, který na území Společenství obcí Čertovo břemeno řeší Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví se sídlem v Průhonicích. Projekt je spolufinancován Městem Sedlec-Prčice. Dne 7. března 2012 proběhla pracovní schůzka a terénní vycházka, které se zúčastnili Ing. Adam Baroš odpovědný řešitel projektu, Miroslava Jeřábková starostka města a Miroslav Kaňka vedoucí Služeb Sedlec-Prčice s.r.o. Přímo v okolí Ježovky byly zhodnoceny dosavadní práce a navržen další postup. Bylo domluveno pokračovat v úpravách úvozu v úseku současného ovocného sadu, kde bude cesta vrácena do původního vedení kolem kamenného tarasu. Tyto práce budou provedeny do Podpora projektu s názvem Stromy pro Greenways Čertovo břemeno V polovině ledna tohoto roku jsme do brněnské Nadace Partnerství předložili projekt s názvem Stromy pro Greenways Čertovo břemeno. Předkladatelem projektu bylo Společenství obcí Čertovo břemeno a cílem projektu je provedení výsadby zeleně ve dvou obcích našeho mikroregionu. V Jistebnici je nutno obnovit Alej Adolfa Katze, která se nachází v malebných Městských sadech Jistebnice a je součástí Naučné stezky Jistebnickými sady. Bude zde vysazeno 57 ks dubu zimního (Quercus petraea). V Mezně bychom zase rádi vysadili zeleň na dvou místech 3 ks Okolí Ježovky po provedených technických úpravách lípy srdčité (Tilia cordata) na rozcestí turistických tras u osady Vestec a pustoryl se šeříkem na návsi v Mezně. Cesta našeho projektu k úspěchu nebyla jednoduchá. Projekt nebyl podpořen přímo výběrovou komisí, dostal se ale do užšího výběru deseti projektů, které se ještě mohly ucházet o přízeň hlasujících v anketě na internetových stránkách sponzora projektu společnosti MAKRO. Z hlasování vzešlo vítězně pět projektů, náš byl mezi nimi. Ačkoliv jsme prvních několik dnů hlasování s převahou vedli, nakonec to bylo docela drama a skončili jsme na pátém místě. Projekt je ale podpořen, a to zejména díky vám, kteří jste hlasovali. Výsadba zeleně bude probíhat v období dubna a května za účasti aktivních občanských spolků Jistebnice a Mezna. Foto a text Zdeněk Sedláček, pečovatel-poradce Společenství obcí Čertovo břemeno Alej Adolfa Katze byla vysázena kolem roku 1900.

7 číslo 264, duben 2012 Náš domov strana 7 Během proti rakovině 30. května odstartuje v Prčici další ročník Běhu naděje Blíží se období, kdy v našem městě probíhá Běh naděje běh proti rakovině. Položila jsem proto organizátorům této akce, Josefu a Miluši Sládkovým, při této příležitosti několik otázek. Co vlastně Běh naděje je a proč se koná? MS: Běh naděje je sportovně společenská humanitární akce inspirující se úspěšnou akcí pořádanou na podporu výzkumu rakoviny Během Terryho Foxe, která v ČR probíhala v letech a na niž Běh naděje volně navazuje. Je to dobrovolná humanitární akce spojená s veřejnou sbírkou. Cílů je hned několik: sportovní: absolvovat předepsanou trať a udělat něco pro své zdraví, ekonomický získat z příspěvků účastníků finanční prostředky na výzkum rakoviny, solidární samozřejmě vyjádřit lidskou solidaritu s nemocnými a v neposlední řadě i preventivní získat lidi k pravidelnému pohybu a správné životosprávě, povzbudit je, aby dělali něco pro své zdraví a předcházeli onkologickým i ostatním civilizačním onemocněním. Kdo akci organizuje? Je to nějaká nadace? JS: Hlavním organizátorem je společnost Levity a.s., která je nositelem povolení sbírky. Není to žádná nadace. Spoluvyhlašovatelem je Česká onkologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně a organizátorem může být TJ, městské a obecní úřady, Domy dětí a mládeže, různé zájmové organizace, ale i fyzické osoby. Prostě kdokoliv, kdo se přihlásí koordinačnímu centru Běhu naděje a je ochoten podřídit se velmi přísným pravidlům sbírky. Jaký je vlastně rozdíl mezi nadací a sbírkou? JS: Podstatný rozdíl je ve využití nashromážděných prostředků. Nadace si může pro své potřeby vzít až 30% na organizační záležitosti, u sbírky se všechny peníze vkládají do zapečetěné kasičky a pod Zahájení prací ZUŠ a komunikace Dne bylo předáno staveniště Přístavby výtvarného ateliéru ZUŠ Sedlec-Prčice a Rekonstrukce místních komunikací Sedlec-Prčice. O obou projektech jsme vás již informovali v minulých vydáních našeho měsíčníku. Výstavba výtvarného ateliéru základní umělecké školy bude ukončena do , práce bude provádět firma S-B, s.r.o. Rekonstrukce místních komunikací bude probíhat ve dvou etapách nejprve výměna vodovodních vedení, opravy dešťové kanalizace a příprava podkladních vrstev komunikace a chodníků a v druhé etapě pak položení samotného asfaltového koberce a konečných povrchů. Práce bude provádět firma BES, s.r.o. Upozorňujeme občany na omezení, která v souvislosti s oběma stavbami lze očekávat, a zároveň je žádáme o dodržování dopravního značení a související bezpečnostní opatření. U projektu rekonstrukce komunikací budou navíc majitelé nemovitostí v lokalitě informováni o postupu prací a tím o omezeních, která s jejich prováděním budou souviset (omezení vjezdů, průchodů nebo odstávka vody). Předem děkujeme za pochopení a vstřícnost ze strany občanů při provádění stavby. M. Jeřábková přísným dohledem pověřeného pracovníka, v našem případě pracovnice MěÚ, jsou spočítány a do koruny odvedeny na konto Běhu naděje. Na organizaci a zejména na odměny pro dárce příspěvku sháníme prostředky od sponzorů. Co se děje s nashromážděnými penězi dál? JS: Všichni pořadatelé BN jsou povinni do 3 dnů odeslat vybrané peníze na konto Běhu děje. V závěru roku svolávají organizátoři zástupce pořadatelů na pracovní setkání, kde je zástupci České onkologické společnosti předán šek. Loni převzal šek v hodnotě ,- pan prof. Jiří Vorlíček, předseda ČOS a přednosta onkologické kliniky v Brně. Komise ČOS pak rozhodne, na jaký výzkumný úkol a jaká částka bude použita. Podrobně je vše zveřejněno na Kolikátý ročník běhu už letos v Sedlci-Prčici připravujete? MS: Začali jsme Běhy Terryho Foxe v roce 1999 a od roku 2008 pokračujeme Běhy naděje. Letos to bude už 14. ročník Běhu proti rakovině. Největší účast byla v roce účastníků. V následujícím roce jsme odeslali na konto nejvyšší částku v historii ,-Kč. Od té doby klesá počet účastníků i vybraná částka. Po oživení v roce 2010, kdy se účastnilo 180 dětí a dospělých a celkem přispěli částkou ,-, byl minulý rok absolutně nejslabší 75 přispívajících dalo dohromady částku 3 100,-Kč! Samozřejmě víme, že pokles zájmu o tyto aktivity má řadu příčin, přesto jsme přesvědčeni, že to má smysl a chceme v organizování Běhu naděje pokračovat. Pan Lubomír Oravec, ředitel společnosti Levity, a.s., předává šek s částkou Kč Prof. MUDr. Jiřímu Vorlíčkovi, předsedovi Ligy proti rakovině Kdy a kde bude letošní ročník? JS: Máme krásně opravené náměstí v Prčici, a proto jsme se rozhodli tentokrát přesunout celou akci tam. Termín je dán ve středu 30. května MS. V současné době vybíráme trať a ve spolupráci se základní školou připravujeme doprovodný program. Další podrobnější informace o akci přineseme v příštím čísle ND. red. 10 let od založení obecně prospěšné společnosti Český Merán V roce 2011 uplynulo již 10 let od vzniku obecně prospěšné společnosti Český Merán. Byla založena 25. ledna 2001 v Sedlci-Prčici, když 17 zakladatelů podepsalo zakládací smlouvy, a dne 11. června 2001 byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze. V těchto deseti letech se střídala období intenzivní činnosti i období útlumu. V roce 2011 jsme museli vyrovnat s novým zákonem číslo 231/2010 Sb., kterým byl podstatně novelizován zákon číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Na základě tohoto zákona bylo nutné provést změnu zakládací smlouvy, lépe vymezit práva, povinnosti a způsob jednání zakladatelů společnosti a ustanovit funkci ředitele jako statutárního zástupce o.p.s. Jen těmto činnostem byly věnovány dvě schůze všech členů a dne 25. května 2011 byla 14 novými zakladateli schválena nová zakládací smlouva. Rovněž byly provedeny volby správní a dozorčí rady a ředitele o.p.s. Novým předsedou správní rady se stal Ing. Zbyněk Kobliha a novým ředitelem byl správní radou jmenován Mgr. Zdeněk Sedláček. Novým předsedou dozorčí rady se stal Jaroslav Krejčí. Aktivity a projekty Český Merán, o.p.s., v roce 2011 Velice pozitivním projektem jsou takzvané Večery pro zahřátí organizované ve spolupráci s Informačním centrem Města Sedlec-Prčice a Ateliérem Prčice. V roce 2011, v rámci 4. ročníku Večerů pro zahřátí, proběhly tyto následující akce: V pátek od 19 hod. Aby nás nic nebolelo beseda s uznávaným ortopedem MUDr. Martinem Zahradníkem, pátek Povídání o Indii s Mgr. Josefem Bartoškem, pátek Za všechno mohou novináři beseda o novinařině a focení se známým publicistou, fotografem a muzikantem Olegem Homolou, Aby nás nic nebolelo beseda s MUDr. Martinem Zahradníkem pokračování na str. 8

8 8 strana Náš domov číslo 264, duben 2012 dokončení ze str. 7 pátek Povídání o Indii II. s Mgr. Josefem Bartoškem, pátek Radostný květen s Amairgilovou harfou. Večerem nás provedl Ladislav Amairgil Míšek bard Vrchotický, který žije a tvoří ve Vrchoticích u Sedlce-Prčice, pátek beseda na téma Mnoháčkovo Melancholyczské Hezký špatně, o tom, že vše lze brát s nadhledem a humorem, pátek Pohádkový kolovrat a vánoční harfa, poetický večer v předvánočním čase. V sobotu 17. září 2011 se v areálu Ateliéru Prčice konal 5. ročník festivalu PRČICKÉ BÁBENÍ, kterého se zúčastnilo zhruba 200 návštěvníků. Celodenní nepřetržitý proud pohádek, her a doplňkových vystoupení začal tradičně dopoledním pochodem Z Prčice za kapličkami Českého Meránu a pokračoval odpoledním programem. Festival každoročně spolupořádají Český Merán, o.p.s., Město Sedlec-Prčice a Klub českých turistů Sedlec-Prčice. Sponzory festivalu s rozpočtem ,- Kč byly Pohádkový kolovrat a vánoční harfa, poetický večer v předvánočním čase V Heřmanicích se nikdo nezlobil byla krásná slunečná sobota, ale foukal vítr, před kterým jsem se schovala do hasičárny ve Velkých Heřmanicích. To, co jsem tam viděla, mi vyrazilo dech. Děti všeho věku zde čekaly, až bude zahájeno derby ve známé hře Člověče nezlob se. To byla pecka, děti bojovaly jak o život, na počítače, mp3 nebo mobily úplně zapomněly a věřím, že prožily opravdu šťastné odpoledne. Na šesti stolech byla přilepená hrací pole, vždy pro čtyři hráče, kteří se postupně střídali. Organizátoři, ale i sudí si zaslouží pochvalu! Navečer děti u stolků vystřídali dospělí stejné derby bylo připraveno i pro ně. Později jsem se dozvěděla, že se ani dospěláci nedali zahanbit a bojovali zrovna tak srdnatě jako děti. Heřmanice, že byste začaly novou soutěž pořádat i mezi SDH z okolí? Dagmar Bartáková, Prčice následující organizace: MONÍNEC, s.r.o., Trigema, a.s., S-B, s.r.o., Farma Prčice, s.r.o., a Tiskárna Macík, s.r.o. Již třetím rokem se Český Merán, o.p.s., společně s Ateliérem Prčice a Lékárnou Štěpánky Trnobranské podílela na organizaci Předvánočního recitálu Slávka Klecandra v pátek Tato akce, stejně jako zajištění Večerů pro zahřátí, byla financována Nadačním fondem Patronát Sedlčansko. V roce 2011 jsme od Města Sedlec-Prčice získali finanční prostředky ve výši ,- Kč. Financovali jsme z nich především tvorbu archivu historických fotografií. S touto aktivitou bylo započato již na podzim roku 2009 ve výrazné spolupráci s Vlastivědným spolkem Český Merán. Výsledkem tehdy byla úspěšná výstava Zašlá krása Sedlce a Prčice na starých fotografiích a vznik webové aplikace Muzeum Českého Meránu na V roce 2011 byly peníze použity na aktualizaci softwaru web-stránek kde si nově můžete prohlédnout historické fotografie a pohlednice z území Českého Meránu. A jaký bude rok 2012? To bude záležet pouze na nás. Nutno ale říci, že potřebujeme nové nápady a nové myšlenky. Jestliže nějaké máte právě vy, neváhejte nám o nich říci. Zdeněk Sedláček se ve Velkých Heřmanicích uskutečnil turnaj v Člověče nezlob se. Foto D. Bartáková I. divadelní ples v Červeném Újezdě V sobotu uzavřelo občanské sdružení Oujezdáček plesovou sezónu v Červeném Újezdě I. divadelním plesem. Jak už sám název akce napovídal, jednalo se o první a doufáme, že rozhodně ne poslední divadelní ples u nás. Po prvních tónech známého valčíku An Der schonen blauen Donau bylo všem jasné, že tento ples nebude obyčejný. Moderátorskou dvojici z řad ochotnických herců tvořili Mgr. Jana Šopejstalová a Mgr. Bohumil Říha, kteří přivítali všechny hosty a seznámili je s průběhem večera těšit se mohli na ukázku z připravovaného divadelního představení Tam u nás na kopečku, ale i na bohatou tombolu a hlavně na skvělou kapelu Pohoda team Miroslava Tlamichy. Myslím, že se celý večer vydařil. Každý si mohl zatančit na svou oblíbenou písničku, zkusit štěstí v tombole, ochutnat něco dobrého z kuchyně hospody U Čerta nebo si jen tak poklábosit s přáteli a známými. Jistebnické První huštění Velkolepou a již tradiční akci zažilo město Jistebnice v sobotu 24. března Konalo se tam První huštění. Více než sto dobově oblečených cyklistů a velocipedistů se v poledne setkalo na Malém náměstí před místním kulturním domem. Po malém občerstvení a registraci vyrazil peloton na jistebnické náměstí, kde slavnostně objel jedno kolečko a všichni se společně vyfotografovali. Byl to doopravdy pěkný pohled malí i velcí, ženy, muži a krásné dívky, děti, mládež, dospěláci i senioři. Spanilá jízda pak pokračovala směrem na Brtec, kde byl připraven výtečný chléb se sádlem a cibulí. Po další zastávce v Padařově dorazil peloton do osady Hůrka, kde se zcela naplnil význam letošního motta Huštění Letošní plány všem cyklistům zhatí hůrečtí vepři boubelatí. Foto a text Zdeněk Sedláček Nesmím ovšem zapomenout na celou řádku sponzorů, bez kterých bychom jen těžko mohli přichystat tak pěkný ples, jakým ten náš bezesporu byl. Patří sem nejen soukromí podnikatelé z okolí, ale i větší firmy, soukromé osoby a v neposlední řadě dotace ze Středočeského Fondu hejtmana na zmírnění následků živelních katastrof v rámci Podpory hejtmana. Všem těmto patří velký divadelní DÍK. Bc. Vladimíra Zubová

9 číslo 264, duben 2012 Náš domov strana 9 SPOLKY Co jste, hasiči, co jste dělali? A jsme ve finále, naše pravidelná více jak roční procházka po historii i současnosti dobrovolných hasičských sborů okrsku Sedlec-Prčice končí. Zbývá nám navštívit už jen jediný sbor, a tím je SDH Měšetice. Pravda, tento sbor nepatří k našim nejstarším (rok založení 1904, i když už v roce 1888 byla v osadě stříkačka), ani největším, ale svou současnou aktivitou se rozhodně řadí mezi sbory nejpilnější. Ze schůze zdravotně postižených Rok uplynul jako voda, přišel březen a s ním i pravidelná výroční konference místní organizace SPCCH (Svaz postižených civilizačními chorobami), na které zdravotně postižení ze Sedlce-Prčice bilancovali uplynulý rok. Přestože hlavní činnost klubu je zaměřena především na poradenství, organizujeme i tematické a ozdravné pobyty. Z naší necelé stovky členů se v roce 2011 zúčastnilo ozdravných pobytů celkem 43 osob, tedy téměř 50%. Považuji to za velký úspěch a děkuji touto cestou panu Josefu Zachovi předsedovi OV SPCCH, který nám tuto početnou účast umožňuje. Pro informaci uvádím, že v roce 2011 proběhly celkem tři týdenní pobyty na Šumavě, v Tatranské Lomnici a na podzim v lázních Poděbrady. Kromě toho jsme na jaře navštívili, tak jako každý rok, veletrh Hobby na výstavišti v Českých Budějovicích. V tomto roce plánujeme ve spolupráci s OV SPCCH týdenní pobyty v Turčianských Teplicích, Beskydech a ve vlastní režii také ozdravný pobyt v Sezimově Ústí v hotelu MAS. Věřím, že tyto akce proběhnou k naprosté spokojenosti všech zúčastněných tak, jak tomu bylo i v letech minulých. Miloš Havlín SDH Měšetice Naše osada Měšetice se nachází pouhý kilometr od města Sedlec-Prčice. Pokud se tedy stane, že nás někdo pošle do prčic, nemáme to daleko. Sbor dobrovolných hasičů v Měšeticích byl oficiálně založen v roce 1904, ale zápisy v hasičské i obecní kronice dokládají, že hasiči v Měšeticích pracovali už nejméně o 16 let dříve! Už v roce 1888 totiž obec Měšetice zakoupila dvoukolovou hasičskou stříkačku, s níž místní občané jezdili i do okolí hasit požáry, kterých tehdy nebylo málo. Na podnět obecního zastupitelstva a starosty obce pana F. Doubravy byl 6. ledna 1904 na mimořádné schůzi sbor založen. V té době čítal 18 činných členů, 9 přispívajících a 2 členy zakládající. V únoru roku 1914 byla zakoupena nová čtyřkolová koněspřežná stříkačka R. A. Smekal v hodnotě 2 200,- Kč. Stříkačku nám dlouhá léta opatroval pan Karel Stibor a poté ji náš další člen, pan Jan Beran, v roce 2004 opravil a zrekonstruoval, abychom ji mohli ukázat veřejnosti na oslavě stého výročí založení sboru. S touto stříkačkou se účastníme soutěží v Benešově na Konopišti. V současnosti náš sbor čítá 49 členů, z toho 7 žen. V našich řadách jsou nejen měšetičtí, ale také 6 členů z Lidkovic, 1 ze Sedlce, 2 ze Sedlčan a jedna členka z Rohova. Po celou dobu trvání se však činnost sboru neomezovala pouze na pomoc při katastrofách a živelných pohromách. Stejně jako je tomu jinde, zajišťoval sbor činnost kulturní a vzdělávací. I dnes jsou hasiči tmelícím článkem občanského soužití. Každoročně pořádáme soutěže ve stolním tenise, Memoriál Karla Stibora v petanque, scházíme se na pouťových sešlostech nebo pořádáme různé besedy. V roce 2010 jsme se také podíleli na organizaci setkání měšetických rodáků. Loňský rok byl pro nás obzvlášť výjimečný, neboť jsme byli úspěšní v čerpání dotace z MAS Krajina srdce Mladá Vožice. Za částku ,- Kč jsme provedli rekonstrukci stávající obecní budovy, kterou užíváme jako hasičskou klubovnu výměnu oken, dveří a vybavili jsme ji novým zařízením stolem pro stolní tenis, ozvučovací a další technikou. Na návsi jsme pak vybudovali dětské hřiště s herními prvky. V rámci projektu se v prvním roce po realizaci konalo v klubovně mnoho akcí různého zaměření, hojně i méně hojně navštěvovaných. Před lety jsme navázali družbu s anglickým městečkem Sutton Bridge, kde během 2. světové války padl v uniformě RAF náš spoluobčan plk. Karel Stibor. Navštěvujeme se pravidelně při různých příležitostech. Ne vždy se daří všechno ideálně, přesto ale věřím, že v našem sboru bude i nadále vládnout kolektivní duch, aby myšlenka dobrovolného hasičství byla stále živá. Stanislav Smejtek, foto archiv SDH Členové nově založeného hasičského sboru v Měšeticích, rok 1914 U příležitosti 75. výročí založení pořádal SDH Měšetice hasičskou soutěž Společné foto z roku 1979 u příležitosti 75. výročí založení sboru Koněspřežná stříkačka od firmy R. A. Smekal pořízená roku 1914

10 10 strana Náš domov číslo 264, duben 2012 Z KULTURY Lukáš Synek nás provede Hedvábnou stezkou Na pátek 20. dubna od 19 hodin jsme pro všechny milovníky dálek, exotických koutů Země a toulavých bot připravili v rámci cyklu Večery pro zahřátí v Ateliéru Prčice skutečnou lahůdku cestopisnou přednášku cestovatele, fotografa, molekulárního biologa a publicisty Lukáše Synka HEDVÁBNOU STEZKOU po stopách dávných karavan. Věříme, že vás vyprávění Lykáše Synka zaujme právě tak, jako již zaujalo stovky posluchačů na řadě míst, kde o své pouti po Hedvábné stezce vyprávěl. Mgr. Lukáš Synek, PhD., jako nezávislý cestovatel podniká cesty do zemí blízkých i vzdálených, obvykle se svou manželkou Alenou, dokonce už i se svým malým potomkem, ale i sám. První exotickou zemí, kam zavítali a rádi se tam vrací, bylo Turecko. Následovala řada cest po Evropě, Asii, Africe a Americe (včetně lahůdek jako Barma, Jemen, Bolívie nebo Malawi). V roce 2006 projeli celou historickou trasu Hedvábné stezky z Turecka přes Střední Asii až do Číny. Svoje cesty a fotografie prezentuje hlavně formou cestovatelských přednášek, diashow i na svém webu CESTÁŘ. Je také spolupořadatelem prestižní přehlídky cestopisných Mauzoleum sultána Sandžara Merv, Turkmenistán, foto L. Synek Na správné adrese filmů filmového festivalu Expediční kamera, který letos počátkem března již potřetí probíhal i v kině Sedlčany. O své pouti po Hedvábné stezce Lukáš Synek říká: Když mi v hlavě uzrál nápad projet celou legendární Hedvábnou stezku po její historické trase, pustil jsem se do studia odborné literatury. Ukázalo se, že fenomén této legendární obchodní trasy je ještě více fascinující, než jsem očekával. V celé síti obchodních tras křižujících starověkou a středověkou Asii lze vysledovat hlavní trasu, po které se mezi Čínou a Středomořím transportovalo nejen hedvábí a jiné cenné komodity, ale i náboženství, vědomosti nebo vynálezy. Obchodníci většinou pendlovali jen mezi sousedními středisky, a zboží se tak posouvalo štafetovitým způsobem. Málokomu se v historii podařilo přejet z jednoho konce na druhý, a málokdo se o to také pokusil. Tucty cestovatelů se sice vydávají z Evropy po zemi do Číny, ovšem buď přes Pákistán, nebo přes Rusko a Mongolsko, přičemž zcela míjejí Střední Asii srdce a zásadní část Hedvábné stezky. Bez ohledu na politické zmatky, problematická víza (turkmenské, uzbecké) a často extrémní klima jsem se tedy společně se svou manželkou Alenou vydal na Hedvábnou stezku s cílem podat zprávu o dnešním stavu této trasy a přinést informace pro cestovatele z poměrně málo navštěvované Střední Asie. Chtěli jsme také okusit strasti, jaké provázely dávné poutníky na této náročné transkontinentální trase. Putovali jsme tedy po stopách dávných karavan z pestrého Turecka, přes zvláštní Írán, rozporuplný Turkmenistán, historií dýchající Uzbekistán, velehorský Kyrgyzstán a pouštní Ujgursko (západní Čína) až do pravé Číny. Hledali jsme přitom památky ze slavných dob Hedvábné stezky, projížděli jsme rozpálené pouště, překračovali hory, diskutovali jsme s místními lidmi o věcech minulých i současných. Po půl roce jsme úspěšně dosáhli bývalého Na správné adrese tak tenhle veselý divadelní kousek z pera francouzského dramatika Marca Camolettiho jsme už jednou v našem divadle viděli. Bylo to před čtyřmi roky a pobavit nás s ním tehdy přijeli ochotníci z Petrovic. Jak bude ale úspěšná divadelní fraška vypadat v podání profesionálů? To můžete posoudit už v pátek 25. května. Hru plnou komických zápletek, nečekaných zvratů, brilantních dialogů a výborných hereckých výkonů k nám přiveze nám již dobře známá divadelní společnost Háta a její hvězdy. Odkvétající varietní umělkyně Georgette pronajímá ve svém pařížském bytě pokoje. A tak spolu na jedné adrese bydlí klavíristka Jeanine, malířka Jacqueline a služebná Marie-Louisa. Soužití žen takto rozdílných profesí a zejména temperamentů ale není zrovna jednoduché. Všechny obyvatelky bytu se proto nezávisle na sobě rozhodnou radikálně změnit život a všechny (bez vědomí těch ostatních) si podají inzerát. Majitelka bytu hledá nového nájemce, pianistka žáka, malířka model pro obraz Spartaka a služebná životního partnera. Zájemci čtvero mužů nejrůznějšího ražení se brzy dostaví, ale samozřejmě, jak už to v komediích bývá, zrovna ve chvíli, kdy není doma ta správná inzerentka. Navíc zkratkovitá řeč inzerátů, dobře známá i z našich novin, dorozumění ještě více komplikuje. A tak sledujeme složité eskapády jednotlivých zájemců, kteří sice přišli na správnou adresu, ale chtějí se po nich prapodivné věci. Že si nakonec všichni přijdou na své, je nasnadě, i když zdaleka ne tak, jak si původně asi představovali. Ve Francii nesmírně úspěšná komedie nabízí řadu vtipných situací a dialogů. Jistou pikantnost přitom zvládá s pověstným francouzským šarmem. V režii Marie Lorencové účinkují populární herci: Lucie Zedníčková / Adéla Gondíková, Ivana Andrlová / Jana Zenáhlíková / Veronika Jeníková, Ludmila Molínová / Marcela Nohýnková, Lucie Svobodová / Olga Želenská, Daniel Rous / Martin Zounar, Vladimír Čech / Zdeněk Mahdal, Pavel Vondra / Zbyšek Pantůček, Michal Jagelka / Martin Sobotka. Na správné adrese hrajeme v pátek 25. května od 19 hodin v divadelním sále ZŠ Sedlec-Prčice. Údolí Altyn Arašan pod horou Pik Palatka Kyrgyzstán, foto L. Synek čínského císařského města Šang an (dnes Si an), kde Hedvábná stezka kdysi začínala. O našich zážitcích nyní pojednává kniha i audio- -vizuální projekce Hedvábnou stezkou. Setkání s cestovatelskou hvězdou Lukášem Synkem, absolventem sedlčanského gymnázia, především ale příjemným, sympatickým mladým mužem, který navzdory útlému věku v životě už mnohé viděl a dokázal, přesto však zůstal skromným člověkem, můžete prožít v pátek 20. dubna od 19 hodin v Ateliéru Prčice. Vstupné je jako vždy 30 korun. Alice Valsová Předprodej vstupenek bude zahájen 30. dubna na IC v Prčici, cena vstupenky činí 180,- Kč na osobu. Neváhejte a přijďte na brilantní komedii v podání známých herců. red., fotot archiv divadla

11 číslo 264, duben 2012 Náš domov strana 11 Zahraje a zazpívá vám Šumavanka Jak jsme vás již informovali v březnovém vydání Našeho domova, na duben máme pro všechny milovníky dobré dechovky připraven koncert jedné z nejpopulárnějších jihočeských kapel Šumavanky z Němčic. Konat se bude v sobotu 21. dubna od 19,30 hodin v divadelním sále Základní školy Sedlec-Prčice. Lístky jsou ještě stále v prodeji na Informačním centru v Prčici, ale nemusíte se bát, pokud je nestihnete koupit v předprodeji, k dostání budou i hodinu před koncertem v předsálí divadla. Tradičně nejlepší muzikanti bývali ze Šumavy a platí to dodnes. A nejlepší šumavskou dechovkovou kapelou je Šumavanka. Hraje a zpívá písničky, které k šumavským horám a údolím vždy patřily: V zeleném háji, Měsíček jasně svítil, Pod mlýnem vede cesta, Letěli holubi, Malý háječek, Zakukala žežulička a další. Ve svém repertoáru má však Šumavanka nejen jihočeské lidové písničky, nejčastěji v úpravě Václava Rožbouda, ale i známé hity K. Vacka, A. Borovičky, J. Poncara a dalších. Dechová hudba Šumavanka vznikala několik let. Motivem zrodu kapely byla snaha kapelníka pana Václava Rožbouda zachovat na Netolicku alespoň jednu dechovku, která by hrála tradiční podání lidové hudby s tradičním obsazením orchestru. Šumavanka veřejně vystupuje při jakékoliv příležitosti, ať světské nebo církevní, veselé nebo smutné. Můžete ji tak slyšet nejen na bálech, tanečních zábavách, při masopustních průvodech, nejrůznějších slavnostech, ale i na pohřbech. Kapela vystupuje na přehlídkách dechových hudeb a její nahrávky můžete slyšet i na rozhlasových vlnách nebo prostřednictvím CD a DVD nosičů. Kalendárium na duben v pouhých 34 letech zemřel na zápal plic Karel I., rakouský císař, poslední panovník Rakouska-Uherska a také poslední (ale nekorunovaný) král český. Hovořil dobře česky. Často a prý rád pobýval v Čechách, absolvoval tu vojenskou službu, studoval v Praze práva a od roku 1908 pobýval v brandýském zámku, kam také přivedl svoji nevěstu. Po válce a rozpadu Rakouska-Uherska dokonce žádal o azyl v nově vzniklém Československu, ale nebylo mu vyhověno. Byl jedním z mála panovníků, kteří se osobně zúčastnili bojů první světové války, ač se na jejím rozpoutání vůbec nepodílel. Naopak, od svého nástupu na trůn 21. listopadu 1916, se snažil ji ukončit. Karlovu rozhodnutí nebránit pak rozpadu Rakousko-Uherska bychom zřejmě měli být vděčni za pokojný průběh vzniku Československa Holandsko, jako první na světě, legalizovalo eutanazii začala válka o Falklandy, zámořské území Velké Británie. Ten den argentinské speciální jednotky bez většího odporu dobyly hlavní město Falkland Port Stanley a odzbrojily místní posádku. Boje se protáhly až do 14. června, kdy byla Argentina nucena kapitulovat zemřel ve věku 80 let Američan Samuel Morse, původně malíř a sochař, ale hlavně vynálezce telegrafu a speciálního kódu pro přenos textu. K přenosu zprávy zakódované pomocí morseovky, tj. krátkých a dlouhých signálů, je možné použít jak akustický signál (píšťalku), tak i elektrický signál (telegraf) nebo optický signál (praporky, záblesky světla). Rychlost komunikace se pohybuje od 60 do 250 znaků za minutu. Vynález slavil neskutečný úspěch. Byla založena firma Magnetic Telegraph Company a zakázky se jí hrnuly ze všech stran. Později se vynález ujal i v Evropě. V Rakousku-Uhersku byla první telegrafní linka zbudována v roce 1847 a císař František Josef I. udělil Morseovi zlatou císařskou medaili. Revoluční vynález elektrického telegrafu se postupně ujal po celém světě zemřel admirál James Clark Ross, britský polární badatel, který mj. prozkoumal velkou část Antarktidy. Bylo mu 62 let se stal Josif Vissarionovič Stalin generálním tajemníkem Komunistické strany Sovětského svazu. Jeho první kroky ve funkci vedly k zostření boje o moc uvnitř strany. Zprvu měl Stalin podporu i Lenina, tu však záhy ztratil. Ale Lenin už neměl sílu Stalina v jeho postupu zastavit zemřel ve věku 68 let Josef Kopta, novinář, básník, prozaik, překladatel a také ruský legionář. Po návratu v srpnu 1920 působil jako tajemník Památníku odboje, pak pracoval jako redaktor Národního osvobození a Lidových novin. Od roku 1936 byl spisovatelem z povolání. Dvakrát pak byl se spisovatelskými delegacemi v Sovětském svazu. Po válce byl úředníkem ministerstva informací ( ) a přednostou kulturního odboru Kanceláře prezidenta republiky, v r byl penzionován. Jeho tvorba je rozsáhlá. Z dlouhé řady jeho děl vzpomenu na román Hlídač č. 47, podle kterého už v roce 1937 natočil Josef Rovenský film. Nově byl zfilmován v roce 2008 a získal řadu i mezinárodních ocenění zemřel ve věku 69 let František Xaver Šalda, český literární kritik, novinář a spisovatel, liberecký rodák. Studoval práva, ale studium nedokončil, přešel na filozofii a po jejím absolvování působil jako vysokoškolský profesor cizích jazyků. Někdy je považován za vůdčí osobnost literární generace konce 19. století. V letech psal pro redakci Ottova Slovníku naučného hesla pokračování na str. 12 Věříme, že si se Šumavankou přijdete rádi zazpívat písničky, které jsou i u nás dobře známé a populární, písničky, které nikdy nezestárnou a vždycky udělají radost. Cena vstupenky je 80,- korun, předprodej již probíhá na IC v Prčici. Alice Valsová, foto archvi kapely Soutěž Našeho domova Zatímco v minulém měsíci jsem říkala, že jaro pootvírá vrátka, dnes už mohu s naprostým klidem konstatovat, že jaro je v plném proudu a taky nás pěkně prohání. Snad si proto mezi vším tím uklízením, hrabáním, sázením, pletím, sekáním nebo hnojením najdete chvilku času i na Náš domov a jeho pravidelnou soutěž. A jakže zněla správná odpověď na minulou hádanku? Nuže, pravdu měli ti, kteří odpověděli Farský rybník v Sedlci neboli Farčák, ale uznala jsem i odpověď rybník u silnice vedle sedleckého hřbitova. Ne každý totiž znal jméno tohoto rybníčku, stačilo mi však, když soutěžící věděli, kde se nachází. Vždyť tato soutěž je hlavně o poznávání nejrůznějších koutů našeho kraje, a že se nám to daří, o tom svědčí i jeden moc hezký , který jsem obdržela: Dobrý den pani Valsová, každý měsíc se moc těším na nové hádanky z Našeho domova. S rodiči soutěžíme, kdo uhádne první, a pokud si nejsme jisti, tak objíždíme náš kraj, abychom si potvrdili správnost naší odpovědi. Sama moc ráda cestuji a poznávám nové kraje a přitom se vždy ujistím, že náš dolíček je na celém světě nejhezčí. Dana Vandělíková. Mně nezbývá, než s tímto názorem upřímně souhlasit. Ale vraťme se k soutěži. Opět se sešlo velké množství správných odpovědí, ze kterých jsem vylosovala jednoho šťastného výherce. Je jím paní Květa Soukupová z Votic, která již tradičně získává hrneček města. Gratulujeme k výhře o to víc, že paní Soukupová si moc přála toto kolo vyhrát a získat hrneček města. Náš domov si pravidelně kupuje ve Voticích a vždy se těší na soutěž, aby si ověřila, zda jako bývalá obyvatelka našeho města některé místo pozná. Takže, milá paní Květuško, hrneček na vás bude čekat ve Voticích na infocentru. A jak zní má dubnová hádanka? Zamíříme opět na jednu z našich krásných osad. V jejím centru vznikl před lety snímek těchto dvou objektů. Jsou pro tuto osadu zrovna tak typické jako bývalé panské sídlo nebo skutečnost, že tu vlastně nemají žádnou klasickou náves. A nenechejte se zmást tou bujnou vegetací kolem, ta už tam není, ale objekty, o které se nám jedná, tam stojí stále dál. Už tušíte, odkud pochází tato fotografie a co je jejím předmětem? Vaše správné odpovědi již tradičně očekávám do konce měsíce na známých adresách a telefonních číslech, vylosovaný výherce opět obdrží hrneček s motivem města. Alice Valsová

12 12 strana Náš domov číslo 264, duben 2012 z české, německé, francouzské a anglické literatury a ze světového malířství. Přispíval do mnoha časopisů (Volné směry, Novina, Česká kultura, Literární listy), kde se věnoval otázkám a problémům výtvarného umění, literatury, kultury i politiky. Od roku 1925 vydával časopis Tvorba (časopis pro kritiku a umění, který po jeho smrti převzal Julius Fučík). Šalda byl pravděpodobně nejvýraznějším, nejoriginálnějším a nejlepším českým kritikem v meziválečném období. Jeho kritiky také pomohly prosadit se mladým umělcům (velmi rychle dovedl rozpoznat talent) , tedy před 75 lety, byl zahájen provoz letiště Ruzyně v Praze v devět hodin ráno zde přistál letoun DC-2 z Piešťan. Letiště bylo postaveno na pláni, které se říkalo Dlouhá míle. Z Kbel, kde zůstali jen vojenští letci, sem byla přesunuta veškerá civilní letecká doprava začalo obléhání Sarajeva, které je považováno za jedno z nejdelších obléhání (do února 1996) v moderním válečnictví. Sarajevo držely bosenské síly proti srbským vojskům. I přes snahu jednotek OSN padlo konfliktu za oběť na jedenáct tisíc lidí, a to i dětí zemřel ve věku 72 let Isaac Asimov, americký biochemik, vysokoškolský pedagog, známý především jako mnohokrát oceněný spisovatel vědecko-fantastického žánru. Jeho dílo zahrnuje velké množství beletrických i vědeckých prací, z nichž v češtině vyšel jen zlomek. Speciálně o robotech Asimov napsal řadu povídek a několik knih. Přiznal, že slovo robot převzal z dramatu Karla Čapka RUR z roku 1920, ale netajil se tím, že se mu dílo nelíbilo. Celkem napsal nebo jako editor upravil kolem 500 knih! zemřel 75letý Jaroslav Durych, prozaik, básník, dramatik, publicista, překladatel, povoláním vojenský lékař. Svoji rozsáhlou publicistickou činnost zaměřil k otázkám historie, literární kritiky, ale hlavně k náboženství. Už během 1. světové války sloužil na italské a haličské frontě, po válce pak působil u vojenských posádek v Užhorodě, Praze, Olomouci a opět v Praze. Dosáhl hodnosti plukovníka čs. armády zemřela Markéta Přemyslovna, česká princezna, lehnická kněžna, dcera krále Václava II. a Guty Habsburské, manželka lehnického (v dolním Slezsku) knížete Boleslava II. Bylo jí pouhých 26 let, zůstali po ní dva synové byla středa a zaoceánský parník Titanic patřící společnosti White Star Line se vydal na svou první plavbu z jižní Anglie do New Yorku. Ve své době to byl největší osobní parník světa, určeným k převozu cestujících a pošty mezi Evropou a Severní Amerikou. Z přístavu v Southamptonu mu pomáhalo vymanévrovat několik remorkérů. Zde téměř došlo k incidentu, který mohl předčasně plavbu ukončit. Málem do něj totiž narazily dva další parníky. Trasa plavby vedla nejprve do francouzského přístavu Cherbourg, kde byly ještě doplněny zásoby a naloděni další Citát na tento měsíc: Věci lásky jsou věci života. Po čase zimním přicházívá jaro, po beznaději vzniká naděje, po hrůzách noci zasvítává den. Vladislav Vančura cestující. Po krátké zastávce se pak ještě ten den večer parník vydal k pobřeží Irska měl Titanic poslední zastávku u evropského pobřeží, v irském přístavu Queenstown. Stejně jako při předchozí zastávce v Cherbourgu byly i zde doplněny zásoby, naloděno posledních 130 cestující a pytlů pošty. Údaje o počtu osob na palubě (cestujících i posádky) se rozcházejí. Kolísají od 2201 do Ještě ten den vplul Titanic do vod Atlantiku směrem na New York. Další dva dny a část neděle probíhala plavba poklidně, bez komplikací a za dobrého počasí. Jen kapitán a důstojníci Titanicu už od přijímali od jiných lodí radiodepeše o ledových krách plujících daleko jižněji, než se očekávalo. A těch zpráv nebylo málo , dvacet minut před půlnocí, Titanic narazil na ledovou kru kolem 2:20, tzn. za necelé tři hodiny po nárazu, se Titanic potopil. Počet obětí je uváděn různý, od 1490 do Mezi oběťmi byli mj. kapitán lodi, několik důstojníků, šéfkonstruktér lodi, vrchní strojmistr a další členové posádky. Zemřela také většina z 57 milionářů cestujících první třídou parník Carpatia připlul ve 20:30 do New Yorku se sedmi stovkami trosečníků z Titanicu na palubě. Po zkáze Titaniku si někteří čtenáři vzpomněli na příběh, který 14 let předtím, v roce 1898, napsal a vydal Morgan Robertson, námořní důstojník na odpočinku. Líčil v něm srážku fiktivní lodi Titan s ledovcem. Kniha se jmenovala Marnost, a když v New Yorku vyšla, zaujala jen málo lidí. Po katastrofě Titaniku se z ní náhle stala senzace, protože podobnost Titanu a jeho zkázy s Titanicem je tak neuvěřitelná, až z toho mrazí tento dubnový den se údajně Přemyslovec Oldřich stal českým knížetem. Bylo mu kolem 35 let. Během své dvacetileté vlády k Čechám trvale připojil Moravu a vyvedl zemi z krize způsobené předchozími boji o moc. Za jeho vlády byl mj. založen Sázavský klášter. Do povědomí široké veřejnosti vstoupil Oldřich svým nekonvenčním vztahem s prostou venkovskou ženou Boženou. Tu si nakonec vzal za manželku a měl s ní syna Břetislava, kterého kronikář Kosma nazýval českým Achillem zemřel ve věku 87 let Thor Heyerdahl, světoznámý norský badatel, který své originální teorie o starobylých námořních trasách poprvé publikoval roku Shromáždil ohromné množství faktů, ale protože mu vědci nevěřili, rozhodl se, že svou teorii dokáže v praxi. Nejprve s pěti muži postavil podle staré peruánské rytiny balzový vor, nazvaný Kon Tiki. Vor vyplul 28. dubna 1947 od břehů Peru. Proud je nesl rychlostí 80 kilometrů denně, pomalu vstříc polynéským ostrovům. Za více než tři měsíce urazili na osm tisíc kilometrů. Cesta se zdařila, ani v bouři je starobylá konstrukce voru nezklamala. Film natočený při plavbě voru Kon-Tiki získal v roce 1952 Oscara. Po této cestě podnikl Heyerdahl jiné významné cesty, které pak popsal v knihách, z nichž mnohé vyšly i v češtině zemřel ve věku 73 let Charles Darwin, anglický přírodovědec, který nejprve studoval medicínu, pak krátký čas teologii a nakonec skončil u geologie. Úspěšně ukončil studia v červnu 1831 a v létě odjel studovat skalní formace do Walesu. V prosinci toho roku se vydal s lodí Beagle na dlouhou průzkumnou cestu podél pobřeží Jižní Ameriky. Do Brazílie dorazila Beagle 29. února 1832 a se zastávkami se plavila podél pobřeží dál k jihu. Po obeplutí Jižní Ameriky dopluli v roce 1835 k ostrovům Galapágy vzdáleným více než kilometrů od jihoamerické pevniny. Darwinův pobyt na Galapágách trval sice jen 6 týdnů, bylo to však vyvrcholení jeho cesty. Objevil tam stopy geologických změn v historii Země. Už po prvních 3 letech plavby nabyl přesvědčení, že živočišné druhy nejsou stále stejné, ale postupem času se mění. Prvním významným důkazem na podporu této teorie byly fosílie, z kterých bylo zřejmé, že někteří živočichové už vymřeli. Beagle se vrátila do Anglie 2. října Do zahraničí se už nikdy Darwin nevydal. Řadu let třídil a zkoumal zápisky, než naplno pochopil, že právě těch 6 týdnů na Galapágách mu nabídlo klíč k pochopení evoluce a že oním mechanizmem je přirozený výběr. pokračování na str. 13 A tuhle znáte? Jistě i vy uvítáte příležitost pro zasmání. A proč ne na stránkách našeho měsíčníku? Každý měsíc tu pro vás máme jeden pěkný vtip, pro dobrou náladu i pro povzbuzení mysli. Ve vlaku do kupé ke Kohnovi přistoupí mladý Žid. Vlak se rozjede a mladík se ptá: Prosimich, nevěděj, kolik je hodin?. Kohn nic. Po chvíli se mladík ptá znova: Nezloběj se, že jich votravuju, ale můžou mi říct, kolik je hodin?. Kohn jen kouká z okna. Za další chvíli už to mladíkovi nedá: Proved jsem jim něco? Řekl jsem snad něco špatně, že mi nechtěj říct, kolik je hodin?! Kohn jen povzdechne a povídá: Tak poslouchaj. Jistěže vím, kolik je hodin, ale jim jsem to říct nechtěl. Podívaj se, voni nastoupili do skoro prázdnýho vlaku a sedli si ausgerechnet do kupé ke mně, starýmu Židovi, a mýrnyks týrnyks chtěj vědět, kolik je hodin. A já jako slušnej Žid jim to řeknu. A voni se mně zeptaj, kam jedu. Já jim popravdě odpovím, že do Chrudimi a na to voni, že to je náhoda, že voni taky do Chrudimi kam taky jinam takhle navečer, když tenhle vlak staví až v Chrudimi a dál už nejede, že? A voni se mně zeptaj, jestli tam znám nějakej dobrej košer hotel, kde by mohl slušnej Žid přespat, a já jim musím popravdě odpovědět, že ne, protože U Nádraží maj furt plno, Na náměstí by to bylo pro ně moc drahý a Hvězda je hrozná blechárna, kam bych si žádnýho Žida nedovolil poslat. Takže bych jim jako slušnej Žid musel nabídnout nocleh u nás a voni by to přijali, protože kde by taky jinde chtěli přespat?! Doma máme jen dvě cimry v jedný spím já se Sárou a nikdo jinej už se tam nevejde, a ta druhá je naší dcery, takže bysme jim museli ustlat tam. Voni by si s ní něco začali neříkaj, že ne, to by mě urazili, taková pěkná holka to je a jako slušně vychovanej Žid by mně museli ráno požádat o její ruku. No a řeknou mně upřímně, můžu já dát ruku svý jediný dcery Židovi, kterej nemá ani vlastní hodinky?!

13 číslo 264, duben 2012 Náš domov strana 13 dokončení ze str vlastní rukou (zastřelil se) skončil svůj život Vlastimil Brodský, oblíbený filmový, divadelní a také rozhlasový herec, narozený v Ostravě, kde strávil i mládí. Bylo mu 81 let zemřel v Londýně 64letý Abraham Stoker, Ir, který si později zkrátil jméno na Bram a jehož nejznámějším dílem je román Drakula. V dětství byl hodně nemocný, ani nemohl chodit, jeho nemoc byla pro lékaře záhadou, stejně jako pak jeho uzdravení. Když byl upoutaný na lůžko, matka mu vyprávěla lidové příběhy a mýty, které zřejmě pak byly zárodkem jeho pozdější tvorby. Na dublinské univerzitě studoval filosofii, historii a fyziku. Nejprve pracoval jako úředník, ale brzy se dal na novinařinu a začal psát první povídky. Celé jeho dílo, 13 románů a dlouhá řada povídek, se nese v duchu fantastických hororů. Od svých 31 let žil v Londýně zemřel Leonid Alexejevič Kulik, ruský mineralog a přední odborník na meteority; bylo mu 58 let a údajně podlehl tyfu v německém koncentračním táboře. Kulik byl první vědec, který na Sibiři zkoumal místo obrovské a dodnes záhadné katastrofy zvané Tunguzská událost. Ta se stala ráno 30. června 1908 a byla zaznamenána po celé zeměkouli. Kulik, přesvědčený, že se jednalo o dopad velkého meteoritu, se na místo dostal poprvé až v roce 1921, tj. za 13 let, přesto obraz zkázy byl stále zřetelný. Gigantický výbuch zničil přes 2000 km 2 lesa, ale v místech prakticky bez civilizace. Kulik vše pečlivě dokumentoval, zpovídal pamětníky, fotografoval a rozhodl se na místo vrátit s mnohem lepším vybavením. Domníval se například, že na dně nalezených děr budou úlomky spadlého meteoritu. Vedl další expedice v letech 1928, a 1939, ale žádné zbytky meteoritu nenašel. Průkopnické práce Leonida Kulika byly oceňovány už za jeho života a nebylo na něj zapomenuto ani po jeho smrti. Je po něm například pojmenován kráter na Měsíci a planetka č obíhající Slunce v hlavním pásu planetek se narodil Alfred Elton van Vogt, Kanaďan nizozemského původu, později oceňovaný spisovatel. Nejprve napsal řadu úspěšných románů spadajících svým námětem do červené knihovny. Od svých dvaceti čtyř let psal i rozhlasové hry. Celkem jich vytvořil šest desítek. Ve dvaceti osmi letech se pak začal věnovat sci-fi tématice. Van Vogt nejvíce proslul jako autor grandiózních kosmických oper s komplikovanými zápletkami a rychlým spádem děje. Jeho díla byla plná odolných protivníků, mimozemských příšer, superhrdinů, galaktických říší a časových paradoxů. Jeho próza byla drsná, ale přesvědčivá, komplikovaná i srozumitelná zároveň. U nás je však velká část jeho díla většinou neznámá, snad kromě románů Slan, Okřídlený muž a několika povídek. Po roce 1990 vycházely některé jeho povídky v časopise Ikarie. Roku 1995 A. E. van Vogt získal titul Velmistra žánru science fiction. Zemřel byl Jiří z Poděbrad zvolen zemským správcem Českého království. Stalo se tak po 13letém období bez krále (po tom, co náhle zemřel Albrecht II. Habsburský), kdy docházelo k roztržkám katolíků s kališníky, šlechty s městy, a tím i k celkovému společenskému úpadku. Jiří především usiloval o obnovu politické jednoty v zemi. Správcem byl šest let a během této doby se mu podařilo nejen urovnat v zemi poměry, ale upevnit i mezinárodní postavení českého státu. Koncem roku 1453 usedl na český trůn 13letý Ladislav Pohrobek, syn předchozího krále. Během jeho kralování ale dál zemi Jiří spravoval, a to velice dobře. Proto po Ladislavově smrti (na leukémii) Český sněm zvolil v roce 1458 Jiřího z Poděbrad králem. Dívka ze Sedlce-Prčice se stala modelkou roku! V sobotu bylo ve Špindlerově Mlýně pořádně rušno. V jednom z místních hotelů se totiž volila nejkrásnější topmodelka České republiky. Titul Top Model 2012 si nakonec odnesla dvacetiletá studentka Lucie Sovová ze Sedlce-Prčice. Krásná Středočeška porotu, v níž zasedly i takové osobnosti, jako Jiřina Bohdalová, Felix Slováček, Karel Vágner nebo Horst Siegl, okouzlila nejvíc ze všech třinácti finalistek. Lucie Sovová přiznala, že jde o její první zkušenost v takové soutěži. Je to moje první soutěž tohoto druhu. Beru to jako odrazový můstek. Chci zkrátka prorazit do světa fotomodelingu, přiznala Lucie, jíž na paty šlapaly osmnáctiletá Markéta Martinkovičová, která se umístila na druhém místě a jednadvacetiletá Michaela Haladová, ta obsadila třetí příčku. Soutěž Top Model byla založena před dvaadvaceti lety a podle jejího prezidenta Josefa Macka je soutěž o nejfotogeničtější dívku roku výjimečná a jedinečná hned z několika důvodů. Jednak tím, že je jednou z nejstarších v České republice (první Top Model byl vyhlášen již v roce 1990), nerozhoduje ani výška, takže se zde mají možnost uplatnit i menší modelky, ale hlavně se od všech ostatních liší svou originalitou. Soutěž Top Model každoročně myslí i na děti z dětského domova v Dolním Lánově u Vrchlabí. Dražba vítězčiny korunky letos vynesla dvacet tisíc korun. -red zemřel Oldřich II. z Rožmberka, šlechtic a politik, Vítkovec, majitel rozsáhlého jihočeského panství. Bylo mu 59 let. Tento rozporuplný Rožmberk dal zhotovit řadu listin údajně starobylého původu, které jménem dávno zemřelých panovníků udělovaly Rožmberkům rozsáhlé majetkové a politické výsady. Nejzávažnější padělané privilegium datované rokem 1360 údajně potvrdil římský císař a český král Karel IV., a tím potvrdil vladařskou hodnost Rožmberků v jednotném nedělitelném dominiu vždy nejstaršímu členu rodu. Mezi padělanými listinami Oldřicha z Rožmberka se objevila i listina potvrzující starobylost rožmberského rodu sahající až k italskému rodu Orsini (latinsky Ursini). I Oldřichovým potomkům přišla falza vhod, proto si nelámali hlavu s jejich věrohodností zemřel v 63 letech František Kmoch, původně učitel, záhy dirigent a skladatel dechové hudby, rodák od Kolína a s tímto městem úzce spjatý. Kmochovo Kolíne, Kolíne, stojíš v pěkné rovině... si nelze představit bez města, pro které vzniklo, stejně jako Kolín bez Kmochovy kapely a jeho písní. Kmochova hudba, v nejlepším slova smyslu zábavná a lidová s vědomě vlasteneckým vyzněním, si získala srdce Kolíňáků a stala se neodmyslitelnou součástí akcí jednotlivých spolků, mezi kterými měl přední postavení Sokol. Od roku 1961 organizuje město Kolín každoroční festival dechových orchestrů Kmochův Kolín; na něj pravidelně přijíždějí nejlepší dechové orchestry z celé Evropy. Výročí některých událostí u nás: Vítkovci opustili Prčici; toho dne byla sepsána na hradu Příběnice listina o výměně majetků mezi Petrem z Rožmberka (který pak zemřel v r. 1347) a Benešem z Choustníka. Tou listinou Petr z Rožmberka vyměňuje mj. také Prčici za Choustník v dubnu určitě už moc nechybělo ke konečné dostavbě mostu mezi Sedlcem a Prčicí. O vybudování mostu v těchto místech se zasloužil zámožný pražský měšťan Karel Burka, kterého si vzala Johana Malovcová, vdova, majitelka prčického panství není přesně známo kdy, ale možná zrovna v dubnu, začala být odstraňována zeď kolem hřbitova u sedleckého kostela (pohřbívat se tady přestalo už v r. 1856) byl v Chotěticích znovuustaven Sbor dobrovolných hasičů. Původně zde byl založen už v roce 1936, ale pak, v roce 1950, se rozpadl , tj. před 25 lety, bylo otevřeno víceúčelové zařízení Rudných dolů pro rekreaci a školení na Moninci nastoupil na místní zdravotní středisko jako obvodní lékař MUDr. Ondřej Bažant z Votic (místo MUDr. Kymly, který odešel do důchodu) hořel u Kvašťova les. Bohužel, nic bližšího o požáru v kronice není. -MK- Porotu nejvíce zaujala dívka č. 14 Lucie Sovová ze Sedlce-Prčice, foto archiv soutěže

14 14 strana Náš domov číslo 264, duben 2012 ŠKOLSTVÍ Březen 2012 v ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice V měsíci březnu jsme ve škole vyhlásili výtvarnou soutěž pro 1. a 2. stupeň na téma Nejhezčí kašpárek volnou technikou. Práce byly rozděleny do dvou skupin, a to na výkresy a na prostorové výtvory. Celkem se sešlo 180 výtvorů, které vyzdobily vstupní halu naší školy. Kašpárky vyhodnotili sami žáci v rámci hodin výtvarné výchovy. Diplomy pro vítěze navrhli žáci šesté třídy při hodinách informatiky. Vyhodnocení dopadlo následovně: Prostorové výtvory: 1. stupeň 1. místo Lucie Poustecká (1. tř.), 2. místo Markéta Birhanzlová (1. tř.), 3. místo Magdalena Doubravová (3. tř.), 2. stupeň 1. místo dívky z 8. třídy, 2. místo Nikola Dohnalová (6. A), 3. místo Miluška Kardová (6. B). Výkresy: 1. stupeň 1. místo Helena a Libuše Benešová (3. tř.), 2. místo Nela Kohoutová a Markéta Starostová (4. tř.), 3. místo Míša Chocholoušková (1. tř.). 2. stupeň 1. místo Bětka Součková (9. B), 2. místo Markéta Tabogová a Jitka Dvořáková (8. tř.), 3. místo Nikola Jankovská (8. tř.). Všem zúčastněným děkujeme. V pátek 16. března zasedli opět všichni žáci tříd k celoevropské soutěži Matematický klokan. Je to soutěž pro široké spektrum zájemců, jejímž hlavním cílem je popularizace matematiky. Ve stejnou dobu usedá k řešení stejných příkladů více než jeden milion dětí v celé Evropě. Ty jsou rozděleny na základních školách do čtyř kategorií. Výsledky umístění na prvních místech v naší škole: kategorie Cvrček Bursíková (3. tř.), Klokánek Matuška (5. tř.), Benjamín Kazda (6. tř.) a Kadet Dřevojan (8. tř.). Dne se naše dvě žákyně z třídy 9. A, konkrétně Tereza Chocholoušková a Michaela Márová, zúčastnily okresního kola Olympiády z českého jazyka. Soutěž se konala v Příbrami v Domě dětí a mládeže. Celkem soutěžilo 30 žáků z 8. a 9. tříd základních škol a 3. a 4. tříd víceletých gymnázií ve dvou kolech, v části mluvnické a slohové. Naše žákyně obsadily 21. a 22. místo. Dne se žáci 7. třídy zúčastnili zajímavého programu v rámci primární prevence s názvem Než užiješ alkohol, užij svůj mozek. Žáci byli informováni o tom, jaký může mít alkohol dopad na jejich zdraví a o možném vzniku závislosti. V závěru proběhla diskuze na toto téma. 22. března se žáci 4. a 5. tříd zúčastnili turnaje ve vybíjené v Sedlčanech. Oproti loňsku se sjelo neuvěřitelných 10 týmů, proto byli hráči rozděleni do dvou skupin. Našimi soupeři byli 1. ZŠ a 2. ZŠ Sedlčany, dále pak školy z Jesenice, Dublovic, Chlumu a Kosovy Hory. Náš tým ve složení Z. Čechota, J. Chocholoušek, M. Kroužil, L. Dřevojan, V. Janecký, M. Remeš, Chi, B. Volková, K. Hampeštová, V. Márová, L. Beranová a N. Remešová vybojoval sedlecké škole 1. místo. Zasloužili se o to výbornou týmovou hrou. Kromě diplomu a sladkostí si děti odvážely spokojený úsměv na tváři z příjemně prožitého dopoledne mimo školní lavice, pochvalu za skvělou hru a fair play chování k soupeřům. Nezbývá, než jim popřát, aby i v příštím roce byly tak úspěšné. V pátek 23. března zhlédli žáci tříd ZŠ film Síla lidskosti. Velmi emotivní snímek pojednává o odvážném činu Angličana Nicholase Wintona, který v průběhu roku 1939 zachránil z Čech, Moravy a Slovenska 669 dětí. Po skončení filmu následovala beseda se Zděnkem Tulisem, moderátorem a dramaturgem, který s tímto snímkem cestuje po českých školách. Žáci i učitelé naší školy se potom připojili k podpisu petice, která požaduje udělení Nobelovy ceny míru panu N. Wintonovi. V pondělí prožily děti 2. a 3. třídy v táborském divadle známou pohádku Šípková Růženka, a to trochu netradičně v baletním podání divadla z Litvínova. Pro většinu z nich to bylo vůbec první setkání s tanečním uměním a jeho výrazovými prostředky. Všechny se vracely s pocitem příjemného kulturního zážitku. Ve středu 28. března odjeli vítězové 3. a 4. kategorie školního kola recitační soutěže do Sedlčan, aby své recitátorské umění předvedli na recitační soutěží Carmina. A ostudu své škole rozhodně neudělali. Přestože neobsadili první příčky, jejich výkony porota hodnotila jako velmi dobré. Lucie Dvořáková z 9. A získala za svoji recitaci čestné uznání. Dne odjela Alžběta Součková do Příbrami na okresní kolo biologické olympiády. V obtížné konkurenci 38 soutěžících žáků základních škol a víceletých gymnázií výtečně reprezentovala naši základní školu, když obsadila7. místo. Blahopřejeme! Ve čtvrtek 29. března se žáci, kteří byli úspěšní ve školním kole recitační soutěže, zúčastnili oblastního kola tradiční recitační soutěže Sedlčanská růže, která se každoročně v měsíci březnu koná v 1. ZŠ v Sedlčanech. Už jen to, že děti na tuto akci za školu jedou, je úspěch. Když ještě přivezou ocenění, je to úspěch o to větší. Tentokrát do Sedlčan odjelo 15 žáků. Všichni recitovali dobře, beze strachu a trémy, ale největší úspěch sklidily Zuzka Jankovská a Nikolka Kadlecová z 3. ročníku za Ušaté torpédo a děti z kroužku Šikovné děti Markétka Birhanzlová, Bára Volková, Klára Hampeštová a Lukáš Russ, které vybojovaly se scénkou Rybář a stará bota čestné uznání poroty. Radost měly nejen děti samotné, ale určitě se radují i jejich učitelky. ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice Výstava prací z výtvarné soutěže na téma Nejhezčí kašpárek, která byla umístěna ve vestibulu školy. Foto A. Valsová Žáci ZUŠ Sedlec-Prčice uspěli i v krajských kolech soutěže ZUŠ V předcházejícím čísle Našeho domova jsme vás informovali o umístění žáků v okresních kolech soutěží ZUŠ. Z těchto kol byly do krajských kol nominovány dvě žákyně naší školy Karolína Skalická a Klára Dubská. Obě dvě, jak Karolína Skalická, která získala v krajském kole soutěží ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu v Benátkách nad Jizerou za svůj výkon čestné uznání, tak i Klára Dubská, která si z krajského kola v Brandýse nad Labem ve hře na příčnou flétnu čestné uznání také přivezla, svými výkony v krajských kolech opět naši školu úspěšně reprezentovaly. Klárce i Karolíně blahopřejeme. V. Sosnovcová Pozvánka na koncert ZUŠ Zveme všechny na Koncert žáků a učitelů ZUŠ, který se koná 22. dubna 2012 od 14 hodin v divadelním sále při ZŠ Sedlec-Prčice. Při koncertě se představí nejen úspěšní mladí hudebníci, kteří získali ocenění v okresních a krajských kolech soutěží ZUŠ, ale i taneční obor, který se svými choreografiemi získává ocenění na přehlídkách scénického tance.

15 číslo 264, duben 2012 Náš domov strana 15 Ve školce se konal zápis dětí Do mateřské školy se ve čtvrtek přišlo zapsat 40 nových dětí. Zatímco rodiče vyplňovali náležité formuláře, děti si hrály s hračkami nebo skotačily v bazénu s relaxačními míčky. Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ postupuje ředitel školy podle kritérií pro přijetí dětí. Naše mateřská škola má tyto kritéria: 1) přednostně jsou přijímány děti 5-6leté, které mají rok před zahájením školní docházky 2) děti mající trvalé bydliště v Sedlci-Prčici a spádových obcích 3) děti podle věku a po dosažení 3 let věku. Do 1. třídy základní školy odejde zřejmě dětí, právě takové množství dětí můžeme přijmout i do mateřské školy. Kapacita tohoto zařízení je i s povolenou výjimkou 84 dětí, tedy tři třídy po 28 dětech. V letošním školním roce dochází do MŠ plný počet dětí, 84 dětí od 3 do 7 let, a příští školní rok tomu bude zřejmě také tak. ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice Burza dětského oblečení tentokrát ve školce Matky dětí ze ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice pořádají již tradiční burzu dětského oblečení, která se koná v Sedlci, tentokrát ale v mateřské školce. Maminky! Vše z čeho vám vaše děti vyrostly a už nepotřebujete, můžete nabídnout do komisního prodeje. Burza proběhne v těchto dnech: čtvrtek , pátek , sobota a neděle Zatímco rodiče děti zapisovali... ZE SPORTU Sokolové ze Sedlce-Prčice zhodnotili uplynulý rok a oslavili 150. výročí své organizace V sobotu 3. března se v sále Hospody U Škrpálu konala Valná hromada občanského sdružení TJ Sokol Sedlec-Prčice. Jako čestný host přišla konferenci pozdravit starostka města paní Miroslava Jeřábková. Účastníci si nejprve vyslechli výroční zprávu o činnosti TJ za rok 2011, kterou vypracoval a přednesl její předseda Mgr. Josef Nádvorník. Tělovýchovnou jednotu Sokol Sedlec-Prčice řídí předsednictvo ve složení Mgr. Josef Nádvorník předseda, Josef Sládek místopředseda a členové Miluše Vrabcová, Karel Pištěk a Jaroslav Černohorský. V revizní komisi pracují Jitka Koblihová, Václav Dikun a Milan Daneš, účetnictví klubu vede Ing. Marie Richtrová. Členská základna TJ registrovala k ve dvou oddílech celkem 263 členů, z toho 168 mužů, 28 žen, 31 dorostenců a 37 žáků. Největší oddíl je Fotbalový oddíl, který registruje 223 členů, z toho 156 dospělých, 31 dorostenců a 36 žáků. Činnost fotbalového oddílu řídí výbor ve složení Mgr. Josef Nádvorník předseda, Karel Pištěk sekretář oddílu a dále pak Josef Ryšavý, Petr Kubát a Ing. Michal Davídek. Fotbalový oddíl organizoval činnost 7 družstev: družstva minipřípravky (5-6 let), trenéři Pavel Hejhal a Pavel Chocholoušek, přípravky (6-10 let) hrající přebor okresu Benešov, trenéři Jiří Dolejší, Petr Košař, mladších žáků (10-12 let) hrající soutěž přeboru okresu Benešov, trenéři Petr Kubát, Ing. Jan Rataj, starších žáků (12-14 let), které hraje soutěž přeboru okresu Benešov, družstvo vedou trenéři Josef Nádvorník, Martin Hájek a Josef Peroutka, dorostu (14-18 let), soutěž I. A třída Středočeského kraje, trenéři Josef Ryšavý, Ing. Petr Bouška a Jaroslav Mařinec,...děti si spokojeně hrály. Foto archiv školy mužů B soutěž IV. třída okresu Benešov, realizační tým: Zdeněk Petr, (na jaře Jan Špaček), Miroslav Jelen, Milan Lukáš, Jaroslav Černohorský, mužů A soutěž I. B třída Středočeského kraje, realizační tým: Miroslav Rybka, Josef Ryšavý, Jaroslav Dvořák, Petr Jelen a konečně také internacionálů pod vedením vedoucího týmu Ing. Miroslava Pištěka. Vedle pravidelných soutěží fotbalový oddíl v roce 2011 organizoval 40. ročník turnaje Memoriál Františka Hájka. Oddíl ČSAPV registruje 40 členů, z toho 14 mužů a 26 žen. Výbor oddílu SPV pracuje ve složení: Miluše Sládková, Josef Sládek, Jana Jelenová, Miluše Vrabcová a Helena Oppltová. Družstva oddílu tvoří: Volejbal I vedoucí družstva Jana Jelenová, Helena Oppltová a Volejbal II vedoucí družstva Miluše Vrabcová, Miroslava Křížková. Oddíl vedle organizace činnosti dvou volejbalových družstev zorganizoval v roce 2011 ve spolupráci s Městem Sedlec-Prčice 4. ročník Běhu naděje spojený s dětským hravým odpolednem. Ve spolupráci s Městem Sedlec-Prčice se TJ podílela na organizaci Derby Sedlec versus Prčice. Další část zprávy se věnovala správě a údržbě sportovního areálu, v jejímž rámci byly provedeny opravy nátěrů kovových konstrukcí a omítek tribuny stadionu a byla provedena oprava technologie ohřevu teplé užitkové vody. Za finanční podpory Středočeského kraje byly v rámci projektu 5x pro mládež zakoupeny záchytné sítě, které budou instalovány na tréninkovém hřišti. O pravidelnou údržbu, sekání trávy a ubytování pokračování na str. 15 Zveme Vás k nákupu. V pátek v době od 7:00 do 17:00 hodin v sobotu v době od 8:00 do 12:00 hodin. Příjem věcí je ve čtvrtek od 15:00 do 19: 00 hodin. Pro snadnější příjem sepište seznam oblečení, které donesete. Výdej věcí pak proběhne v neděli od 13: 00 do 14:00 hodin. 20% z výdělku bude použito pro školní účely. Těšíme se na vaši účast. P. Jankovsk se staral správce zařízení Zdeněk Petr, úklid v šatnovém objektu a praní dresů prováděla paní Anna Petrová. Při údržbě areálu vypomohli také členové SDH Sedlec a SDH Prčice a některé práce provedli odborníci z řad členů TJ. Například údržbu a opravu elektroinstalace si vzali na starost Jiří Spálenka s Karlem Kubátem. Již zmíněný projekt 5x pro mládež, který byl částečně financován z fondu sportu, volného času a primární prevence Středočeského kraje, podpořil přípravu mladých sportovců formou financování pronájmů tělocvičny a pořízením tréninkových pomůcek. Díky projektu byl rovněž zorganizován seminář, na kterém trenéři těch nejmladších fotbalistů zhlédli ukázky moderního tréninku. Semináře se zúčastnili také trenéři dalších klubů okresu Benešov. TJ se i v loňském roce snažila vylepšit ekonomickou situaci klubu hospodařením z vlastních zdrojů, například pronajímala reklamní plochy, vnitřní i venkovní bufet, provozovala turistickou ubytovnu v šatnovém objektu, pořádala taneční zábavy a organizovala osobní dopravu klubovým autobusem. Tu měl na starost Josef Sládek, v řízení

16 16 strana Náš domov číslo 264, duben 2012 dokončení ze str. 15 se střídali a autobus udržovali Pavel Kobliha, Jiří Lukšan a Miroslav Prášek. Formou dotace, daru nebo pronájmu reklamních ploch TJ podpořili: Město Sedlec-Prčice, Středočeský kraj, firmy Farma Prčice s.r.o., SUBTERA a.s., S-B s.r.o., Brewery Trade s.r.o., Monínec s.r.o., Slovaktual s.r.o., truhlářství Josef Ryšavý, Petr Šach stavební s.r.o., Jaroslav Novák instalace, truhlářství Martin Hájek, Cinogroup s.r.o., hospoda U Škrpálu, Miloslav Litoš sdružení. Jak Josef Nádvorník ve své zprávě zdůraznil, tělovýchovná jednota pracuje na velmi dobré úrovni s mládeží. Všechna družstva jsou vedena odpovědnými trenéry, daří se udržovat dobrý stav sportovním areálu poskytovat. Velkým přáním je vybudování menší umělé travnaté plochy (pod hlavním hřištěm směrem k mostu), automatické zavlažování hlavní hrací plochy i již tolikrát zdůrazňovaná rekonstrukce šatnového objektu. Na závěr své zprávy Josef Nádvorník poděkoval všem trenérům, vedoucím družstev, cvičitelům i sekretáři fotbalového oddílu Karlu Pištěkovi za organizaci sportovních činností, Zdeňku Petrovi a Anně Petrové za údržbu a péči o sportovní areál a šatnový objekt, Městu Sedlec-Prčice, starostce města Miroslavě Jeřábkové a všem sponzorům za finanční podporu klubu a členům předsednictva a paní Marii Richtrové za spolupráci při řízení činnosti klubu. volili trenéři takto: 1. Jan Rataj, 2. Josef Pech a 3. Kryštof Hocke. V kategorii dorostenců byli vyhlášeni tito fotbalisté: 1. místo Radek Seidel, 2. místo Petr Luzum a 3. J. Hudák. Dále si účastníci valné hromady vyslechli zprávy o činnosti fotbalového oddílu a oddílu ČSAPV. Se zprávou revizní komise přítomné seznámil Václav Dikun a paní Miluše Vrabcová přednesla usnesení valné hromady. Dlouholetý čestný člen TJ Sokol a úspěšný veterán Stanislav Rataj informoval přítomné o svých výsledcích v sezóně Josef Nádvorník a Alice Valsová, foto archiv TJ Fotbalista roku 2011 v kategorii přípravka zleva trenér Dolejší, Filip Mára, Václav Dolejší, Michal Remeš Fotbalista roku 2011 v kategorii mladší žáci zleva Petr Kubát trenér, Jakub Starý, Petr Kubát, Václav Kabíček, Ondra Rataj, Jan Rataj trenér Fotbalista roku 2011 v kategorii dorost zleva Petr Luzum, Radek Seidel, Josef Ryšavý trenér venkovních ploch sportovního areálu a stabilně se TJ těší i podpoře Města a podnikatelských subjektů. Na druhé straně však se výrazně snižuje podíl finanční podpory ze strany centrálních orgánů, ztížila se i možnost získat případné finanční prostředky formou dotačních titulů, pomalu, ale trvale se zhoršuje stav šatnového objektu a co je nejsmutnější, dochází i k poklesu samotné členské základny. Přesto, nebo právě proto se bude TJ i nadále snažit podporovat zájem o sport, zejména u mládeže. Zároveň bude usilovat o rozšiřování a zkvalitňování nabídky služeb, které může ve Jak jsme již psali v březnovém čísle Našeho domova, na valné hromadě byly rovněž vyhlášeny výsledky XXVI. ročníku klubové ankety Fotbalista roku. Proto jen připomeneme, že titulem Fotbalista roku se může již po šesté pyšnit Ing. Michal Davídek, na druhém místě se umístil Josef Růzha a třetí skončil Milan Sedláček. Dále byly vyhlášeny výsledky v mládežnických kategoriích: V přípravce se na 1. místě umístil Michal Remeš, 2. místo získal Václav Dolejší a 3. místo Filip Mára. V kategorii mladší žáci se na 1. místě umístil Jakub Starý, 2. místo získal Petr Kubát a 3. místo Ondra Rataj. Václav Kabíček skončil 4. V kategorii starší žáci Fotbalista roku 2011 v kategorii starší žáci žáci zleva Josef Nádvorník trenér, Kryštof Hocke, Jan Rataj, Josef Pech, Karel Pištěk sekretář oddílu 150 let Sokola V roce 2012 si čeští organizovaní sportovci připomínají významný svátek před 150 lety byl založen Sokol. Toto výročí samozřejmě nesmělo být opomenuto ani na valné hromadě sokolů Sedlce-Prčice. 16. února 1862 byla do Malypetrova ústavu v Panské ulici svolána ustavující valná hromada. Dostavilo se na ni 75 členů. Starostou byl zvolen Jindřich Fügner, místostarostou (pozdějináčelníkem) Miroslav Tyrš. U zrodu pozdějšího pokračování na str. 17

17 číslo 264, duben 2012 Náš domov strana 17 dokončení ze str. 16 Sokola stáli přední představitelé české politiky a kultury: bratři Eduard a Julius Grégrové (dr. Julius Grégr podával 17. prosince 1861 návrh stanov Tělocvičné jednoty pražské na policejní ředitelství), Josef Mánes, Jan Neruda, J. E. Purkyně, Karolina Světlá a další. Sokol by nevznikl bez velké finanční podpory Jindřicha Fügnera, který byl až do své smrti starostou Sokola. K Sokolu patřil i Tělocvičný spolek paní a dívek pražských. Název Sokol dal spolku Emanuel Tonner (pedagog), Fügner navrhl tykání a oslovení bratře Pochod Čertova podkova 2012 a sestro, Mánes zase navrhl kroj (garibaldiovská červená košile je z Fügnerova podnětu), Josef Barák navrhl pozdrav Nazdar! a Tyrš byl tvůrcem sokolských zásad Síla a mužnost, činnost a vytrvalost, láska k volnosti a vlasti. Miroslav Tyrš je také autorem Základů tělocviku (dokončil Vilém Kurz) a hesla organizace Tužme se!. Symbolicky proto byla i valná hromada TJ Sokol Sedlec-Prčice zakončena nesmrtelnou hymnou českých sokolů písní Sokolský den (Sokolíci) Františka Kmocha. Josef Nádvorník Čtyřicátý druhý ročník pochodu Čertova podkova je úspěšně za námi a můžeme se těšit na další. Počasí letošnímu pochodu opravdu přálo, sluníčka nadělilo pochodníkům dostatečně, a tak o dobrou náladu nebyla po cestě nouze. Na startu stanul rekordní počet pochodníků za posledních dvacet let, celkem 213, ti si mohli vybrat ze čtyř tras. Na kontrole na Čertově břemeni se organizátoři nestačili ani otáčet, bylo tu živo jako o pouti. Již tradičně se tu soutěžilo o bonbony v hodu do tlamy čerta nebo se losovalo o špekáčky. Ti méně úspěšní, kteří si buřtíka nevylosovali, ale prozíravě si ho přinesli v batůžku s sebou, si ho tady mohli na společném ohýnku opéci. K chuti pak přišel i dobrý čaj, pivo, káva nebo i něco ostřejšího. Letošní nejstarší účastnici je už 82 let Protože se letošního ročníku zúčastnil rekordní počet pochodníků, ne na každého v cíli zbyly perníkové, marcipánem zdobené podkovy. Někteří pochodníci se museli spokojit jen s přikoupenými oplatkami. Odměněni ale nakonec byli všichni, nejen sladkostí, ale i hezkým prožitkem z procházky jarní přírodou. A na závěr ještě trochu statistiky o pochodu: Trasy připravil a označil člen KPDK Jan Nousek se svojí rodinou, která se postarala i o přípravu marcipánových podkoviček, za což jim patří velký dík. Nejdelší 35 kilometrovou trasu zdolalo pouze 6 účastníků, kratší 25 kilometrovou absolvovalo 20 účastníků a na 15 kilometrovou trasu vyšlo 79 pochodníků. Ale nejvíce dospělých a dětí si prošlo nejkratší 12 kilometrovou trasu. Na kontrole na Čertově břemeni se opékaly špekáčky, ale i házelo do čertovy tlamy o bonbóny Zveme vás na fotbal Jarní kolo fotbalových soutěží už běží na plné obrátky a o cenné body bojují i naši zástupci. Přijďte fandit i vy. Rozpis soutěží TJ Sokol Sedlec-Prčice Muži A I. B třída, odd. D Kolo Datum Den Čas Soupeř Hřiště NE 17:00 Sokol Kondrac doma SO 17:00 Sokol Chocerady venku NE 17:00 Sokol Teplýšovice doma SO 17:00 Kavalier Sázava venku NE 17:00 Sokol Chotýšany venku SO 17:00 Sokol Zbraslavice doma Muži B IV. třída, skupina B NE 17:00 Sokol Maršovice B venku NE 17:00 FK Budenín doma SO 17:00 SK Přestavlky venku NE 17:00 Sokol Miličín B doma NE 17:00 Sokol Mezno B doma SO 17:00 Sokol Drachkov venku Dorost I. A. třída, odd. D SO 10:15 FC Jílové venku NE 10:15 SK Březnice doma SO 10:15 Sokol Daleké Dušníky venku NE 10:15 Tatran Rakovník B doma NE 10:15 SK Petrovice doma SO 14:45 AFK Loděnice venku Pro ty, kteří se rádi účastní organizovaných pochodů, bychom chtěli ještě připomenout některé pochody, které se konají v následujících týdnech ve středočeské oblasti Posázavím krajem Josefa Lady, start v Týnci nad Sázavou v 7-11hod., trasy 14, 24, 35 a 50km Hájemství zelené, start 7-11 hodin ve Zdicích, okr. Beroun, trasy dlouhé 10, 15, 25, 31 a 36km K pramenům Rokytky, start v Říčanech u Prahy v 7 hodin, trasy 13, 16, 24, 37 a 42km Krajinou barona Ringhoffera, start Mirošovice nádraží v 9.30 hod., trasy 10 a 20 km. Na všech cestách vám přejeme Zdrávi došli! -mfd-, foto M. Doktorová Starší žáci Okresní přebor NE 10:15 Sokol Trhový Štěpánov doma SO 11:00 FK Bílkovice venku SO 09:30 SK Posázavan Poříčí n. Sázavou venku NE 13:00 Sokol Miličín doma Mladší žáci Okresní přebor skupina A SO 09:30 Sokol Dolní Kralovice venku SO 10:15 FC FERCOM Týnec n. Sázavou doma NE 10:15 SK Benešov C doma SO 10:15 Sokol Chocerady venku Starší přípravka Okresní přebor SO 10:15 Sokol Jírovice doma SO 09:30 Sokol Čechtice venku SO 10:15 SK Bystřice doma NE 11:00 SK Benešov venku SO 10:15 Sokol Nespeky doma SO 10:15 Volný los Více info :www.tj-sokol sedlec-prčice.cz SK Přestavlky Muži IV. třída skup. B SO 17:00 Sokol Vrch.Janovice B venku SO 17:00 Sokol Maršovice B doma SO 17:00 Sokol Sedlec-Prčice B doma SO 17:00 Sokol Mezno B venku SO 17:00 SK Olbramovice B doma SO 17:00 Sokol Heřmaničky B venku

18 18 strana Náš domov číslo 264, duben 2012 PLACENÁ INZERCE M A S Á Ž E Relaxace energie regenerace Klára Slaná Sportovní a relaxační masáže v pohodlí Vašeho domova PO NE hod. Dle telefonické dohody PAVEL KONOPISKÝ PRODEJ ŠTĚRKU, PÍSKU, KAMENÍ Přestavlky 53 Sedlec-Prčice, Tel.: Řádková inzerce Vyplněný kupón spolu s dokladem o zaplacení složenkou typu A zašlete na adresu MěÚ Sedlec- -Prčice. Inzerci můžete platit také přímo na IC v Prčici a na pokladně MěÚ v Sedlci. PRODÁM: Prodáme rodinný dům v Sedlci v ulici Čsl. armády 173, zastav. plocha 95m 2, parcela 415m 2. Dvorek, zahrádka, garáž, kolna, studna. Dům je podsklepen, v přízemí 3 místnosti a přísl., v podkroví 2 místnosti a WC. Dům je ihned volný k užívání. Cena k jednání, 1,68 mil. Kč. Více na tel.: KAMENICTVÍ a POHŘEBNÍ SLUŽBA Miloslav Všetečka Pobočka v Sedlci na náměstí (vedle fary) je otevřena v pracovní dny od 8 do 16 hod. tel.: Vám nabízí kompletní zajištění smutečního obřadu podle Vašeho přání (převoz, parte, přípravu hrobu, obřadní síň, kremaci, hudbu, zajištění smuteční vazby a ostatní služby) Při sjednání pohřbu dostanete 20% slevu na kamenické práce též na pobočkách v Jesenici u Sedlčan, Sedlčanech, Příbrami, Březnici, Rožmitále pod Třemšínem a Voticích Možno volat kdykoliv 24 hodin denně na tel.: , NABÍZÍM: Nabízím skladové prostory k pronájmu - technické budovy Ateliéru Prčice na Vítkově Dušek Roman Montáže rozvodů vody, kanalizace a topení. Rekonstrukce koupelen na klíč. Montáže kotlů klasických, zplynovacích a s automatickým přikládáním. Víska 15, Sedlec-Prčice tel.: , náměstí v Prčici. Prostory jsou zastřešené a uzamčené. Ceny dohodou. Tel.:

19 číslo 264, duben 2012 Náš domov strana 19 VZPOMÍNÁME, DĚKUJEME Dne tomu bylo 12 let, co nás navždy opustila milovaná dcera, maminka a teta, paní Světlana Kronátová z Přestavlk. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí tichou vzpomínku. Nikdy nezapomene maminka a sourozenci z Přestavlk. Dne tomu bylo 18 let, co nás navždy opustila naše milovaná maminka a babička, paní Božena Janecká z Mitrovic a dne tomu bylo 8 let, co nás navždy opustil milovaný tatínek, dědeček a pradědeček, pan Jaroslav Janecký z Mitrovic. Kdo jste je znali a měli rádi, věnujte jim tichou vzpomínku. Nikdy nezapomene dcera Hana, vnoučata a pravnoučata z Přestavlk. INFORMAČNÍ SERV I S Co se kde koná? VÝSTAVY A VELETRHY proběhne na výstavišti Lysá nad Labem výstava Narcis výstava narcisů, tulipánů a dalších jarních cibulovin a zahradnické trhy. Výstava jarních cibulovin, mnohatisícové pestrobarevné aranžmá, zahradnické trhy, prodej zahrádkářských potřeb, cibulovin a květinové sadby, okrasných a ovocných dřevin, poradenská služba pro zahrádkáře. Do můžete v KDJS Sedlčany obdivovat výstavu obrazů ČESKÁ KRAJINA V OBRAZECH Vladimíra Mencla. Od do prostory vestibulu Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech oživí výstava ilustrací žáků základních škol ze Sedlčan a okolí. Do projektu se zapojilo celkem 10 škol a každá škola bude prezentovat ilustrace k jedné z pohádek pohádkové knihy Markéty Vítkové O velrybě ze Sedlčan, která právě vychází. Od do bude v koncertním sále KDJS otevřena výstava fotografií Karla BURDY s názvem SEN FOTOGRAFA. Jak sám autor říká:...jsou to samé snové fotografie. Karel Burda fotografuje od svých 15 let, první fotoaparát FED III zabavil sestře. Vystudoval lidovou konzervatoř při FAMU, obor výtvarná fotografie. Žije a pracuje ve Vodňanech jako fotograf na volné noze. Do současné doby obeslal Karel Burda na SDH Měšetice děkuje všem sponzorům, kteří nám pomohli svým příspěvkem, ať hmotným či finančním, ke zdárnému uskutečnění dětského maškarního reje. Byli to tito sponzoři: Agro Měšetice, Farma Prčice, obchod Míkovi, PC & Soft Jandovi, kadeřnictví Martina Benešová, tesařství Havel Lidkovice, pokrývačství Ježek Měšetice, občerstvení Tůma, ovoce a zelenina Pešek a market a velkoobchod Vítek z Prčice. DIVADLA A KONCERTY Program kina Sedlec-Prčice na květen od 20 hod. TWILIGHT SÁGA: Rozbřesk 1. část Romantický horor USA s českými titulky. Nečekaná událost může ohrozit příměří mezi upíry a vlkodlaky. Mládeži do 12 let nevhodné. 117 min., 36,- Kč a 20 hod. OŠETŘOVATEL Rodinná komedie v českém znění. Ošetřovatel Griffin pracuje v bostonské ZOO, ale netuší, že po odchodu lidí panuje v ZOO čilý ruch, protože zvířata umějí mluvit. Mládeži přístupné. 102 min., 36,- Kč od 20 hod. POUPATA Český film. Některé rodiny to mají v životě opravdu velmi složité. Mládeži do 12 let nevhodné. 94 min., 40,- Kč KINO NEHRAJE DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ Divadelní společnost Háta NA SPRÁVNÉ ADRESE Připravujeme: Okresní přebor, Čtyři slunce 150 soutěží a získal 41 ocenění. Zúčastnil se více než 90 výstav společných či ve dvojici a uspořádal 37 autorských výstav. Kromě své vlasti vystavoval i v zahraničí a jeho dílo je zastoupeno v soukromých sbírkách po celém světě. Do můžete v Městském muzeu Sedlčany zhlédnout výstavu uspořádanou u příležitosti 150. výročí založení PĚVECKÉHO SPOLKU ZÁBOJ. V sobotu a neděli v době od 8 do 16 hodin pořádá ČSCH v areálu Stanice chovatelů Votice VÝSTAVU KVĚTIN, KAKTUSŮ A SADBY se na výstavišti v Českých Budějovicích koná 21. ročník veletrhu HOBBY Jaro. Nářadí a zařízení pro hobby a zahradu rostliny a semena, stavebnictví, vytápění, klimatizace, ekologie, úklidová technika, zařízení a vybavení bytu, domu, potřeby pro domácnost, elektrické spotřebiče, vaření a kuchyňské potřeby, modelářství, potřeby pro sport a volný čas, chovatelství, propagační a dárkové předměty, textil, oděvy, doplňky. tější hru J. K. Tyla STRAKONICKÝ DUDÁK. K napsání této hry inspiroval Tyla osobní zážitek. Na počátku 30. let 19. stol. pobýval na Strakonicku jako dočasný člen divadelní kočovné společnosti. Tam se poznal s proslulým dudákem Vojtěchem Čertem. V postavě dudáka Švandy vykreslil charakteristické rysy naší národní povahy, které jsou výrazem naší kulturní tvořivosti a hudebního nadání českého národa (rčení: Co Čech, to muzikant ). Báchorka poukazuje kriticky na analogii dnešního světa, v němž se řada lidí žene jen za ziskem a křiví tak lidské vztahy. Postava Rosavy pak je krásným zosobněním životadárných sil české přírody a lidského citu. Termíny představení: od hod. pro důchodce od hod. předplatné , , , a vždy od hod. mimo předplatné od hod. mimo předplatné pořádá MKC Votice v kostele sv. Františka z Assisi VELIKONOČNÍ KONCERT. Začátek je v 17 hodin od 15 hodin čeká na děti v Sokolovně ve Voticích krásná divadelní pohádka o SNĚHURCE, se kterou za dětmi přijede Divadlo Kapsa. Klub nezávislé kultury uvádí v koncertním sále KDJS v NEŘEŽ TRIO. Skupina je volným pokračováním skupiny Nerez, která se zpěvačkou Zuzanou Navarovou v 80. letech sklízela úspěchy nejen u posluchačů, ale též u dborné kritiky. Její zakládající členové Zdeněk Vřešťál a Vít Sázavský založili v roce 1998 skupinu Neřež. Od té doby Neřež vydali šest studiových alb. Více než deset let také doprovázela jednu z nejpopulárnějších českých zpěvaček Marii Rottrovou a Zdeněk Vřešťál je autorem několika jejích nových písní. Spolek divadelních ochotníků v Sedlčanech si pro své diváky letos připravil klasiku nejklasič v 19:30 hod. představí divadelní soubor Hálek Nymburk v benešovském Městském divadle Na Poště adaptaci humoristického románu J. Haška OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA v dekoracích J. Lady. Předprodej vstupenek Turistické informační centrum, Malé náměstí 1700, Benešov tel: pokračování na str. 20

20 20 strana Náš domov číslo 264, duben 2012 dokončení ze str. 19 Klavírní sekce ZUŠ Sedlčany vás zve v hodin do koncertního sálu Kulturního domu Josefa Suka na KONCERT KLAVÍRISTŮ MOLDAVSKÉ KONZERVATOŘE. Vstup volný se od 20 hodin koná v Městském divadle Na Poště v Benešově TRAMPSKÉ VÍTÁNÍ JARA. Hrají: Countrysejšn, Šakalí dech, Ruce Nohy, Lahvátor, pořádá S.T.O.B. Benešov, TO Údolí Návratu spolu s KIC Benešov. Spolek přátel Taverny, Město Sedlčany a ZUŠ Sedlčany vás zvou v hodin do KDJS Sedlčany na společný francouzsko - český koncert CONCERT FRANCO TCHÉQUE. V programu se představí žáci a učitelé Městské hudební školy Taverny (Francie) a Taneční orchestr ZUŠ Sedlčany pod vedením Václava Calty. Uslyšíme skladby českých a francouzských autorů v podání francouzských interpretů a světové i české swingové, jazzové, rockové a popové hity v podání orchestru ZUŠ Sedlčany. Vstup volný. Důležitá telefonní čísla Univerzální tísňové volání pro hlášení nehod všeho druhu Hasiči místní pohotovost HZS Kladno Lékařská záchranná služba Policie ČR Obvodní oddělení Votice: Středočeská energetická pohotovost Středočeská plynárenská pohotovost Centrální ohlašovna poruch plyn Městský úřad Sedlec-Prčice podatelna: , mobil: Služby Sedlec-Prčice, s.r.o. služby obyvatelům, vodovod a kanalizace: mobil: PLACENÁ INZERCE v hodin jste zváni do divadelního sálu KDJS Sedlčany na zábavnou talk show Zdeňka TROŠKY a Michala HERZÁNA. V průběhu večera uslyšíte v podání jednoho z nejpopulárnějších českých režisérů mnoho veselých historek, příběhů a vtípků. Partnerem na pódiu a moderátorem večera je Michal Herzán. V neděli 13. května od 15 hodin jsou všechny děti zvány do KDJS Sedlčany na krásnou pohádku na motivy pohádek H. Ch. Andersena ČAROVNÉ STŘEVÍČKY v hodin se v kapli ČCE v Prčici bude konat koncert žáků ZUŠ SEDLEC-PRČICE. DALŠÍ AKCE od 18 hodin pořádá Městské muzeum Sedlčany cestopisnou přednášku geografa Pavla Svobody ISLAND od 18 hodin jste zváni do Městské knihovny Sedlčany na cestu MAROKEM AŽ NA OKRAJ SAHARY s cestovatelem Bobem Stupkou. Bob má toulavé boty a svým hotelbusem cestuje po světě. Návštěvníky besedy zavede do marockého království, země kontrastů, kde se potkává arabská, berberská a evropská kultura. Spolu s ním se projdeme medinami královských měst, divokými horami Rifu a Atlasu až k úchvatným dunám Sahary. V neděli 15. dubna od 7 hodin se na Sedlčanské kotlině koná tradiční Auto-moto-veterán-vše BURZA. Termíny dalších burz: 20. května, 10. června, 15. července, 23. září, 21. října Vstupné 30 Kč. Prodejní plocha zdarma v 17 hodin jste srdečně zváni na SEDLČANY KROK ZA KROKEM netradiční prohlídku města s komentářem historika Jiřího Páva. Pořádá Městské muzeum Sedlčany od 10 do 14 hodin pořádají Muzeum umění a designu Benešov ve spolupráci s Ekocentrem Čapí hnízdo oslavu DNE ZEMĚ. Přijďte zkoumat a poznávat přírodu pomocí alternativních metod v prostorách Ekocentra Čapí hnízdo, Dvůr Semtín, Olbramovice. Akce je určená pro děti i dospělé. V sobotu 21. dubna se koná 5. ročník pochodu HORY DOLY POČEPICE aneb Pojďte s námi do přírody, který vede překrásnou jarní přírodou Počepicka. Start je od 9 do 11 hodin v areálu výrobny medového pečiva, prodejny mini MIX a Počepické hospůdky. V objektu možnost parkování. Startovné 20 Kč. Délka trasy cca km. Každý účastník obdrží malý dárek. V pátek od 19 hodin se v muzejní kavárně Městského muzea Sedlčany koná tradiční večer při svíčkách. Tentokrát se spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou a P. Traxlerem v pořadu KANTOR VONDRUŠKA A ŽÁCI DAREBÁCI. V sobotu od 9 hodin se na náměstí ve Voticích konají OSLAVA JARA. Pořádá MKC Votice. Městská knihovna Sedlčany KNK Sedlčany vás zvou 1. května NA ZVĚŘINEC ZA MÁCHOU. Cílem výletu je vrch Zvěřinec se stejnojmennou zříceninou hradu, kde proběhnou ukázky rytířských klání a soutěže pro děti. Sraz je ve 14 hodin pod Zvěřincem (Zadní Boudy). Doprava vlastní pěšky, na kole. Jídlo ani počasí není zajištěno, proto zásoby, pláštěnku a hlavně dobrou náladu přibalte do batohu. Děti do 10 let jen s doprovodem. V sobotu 5. května v 8 hodin startuje od KDJS Sedlčany 42. ročník pochodu SUKOVA STEZKA. Pořádá KČT Sedlčany. Občanské sdružení Zachovalý kraj srdečně zve na další setkání v Čajovně na stezce. 5. května se Stanislavem Bočkem O ovocných stromech v obcích Čertova břemene a 27. května s Martinem Ryšavým o Cestách na Sibiř. V kinobaru U Kostela v Nadějkově, začátek vždy v 17 hodin. V sobotu, 12. května a v neděli 13. května bude na sedlčanské přehradě probíhat ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE V RYCHLOSTNÍ KANOISTICE. Pořádá TJ Tatran Sedlčany oddíl kanoistiky. Uzávěrka květnového čísla je v pondělí 30. dubna 2012 v 11 hodin. Na příspěvky došlé po tomto termínu nemusí být brán zřetel. Náš domov, měsíčník Města Sedlec Prčice. Vydává Město Sedlec-Prčice, nám. 7. května 62, , IČO: Šéfredaktor Alice Valsová, informace a příspěvky na čísle , mobil: , nebo přímo na infocentru. Cena 9,- Kč včetně 14% DPH, evidenční číslo MK ČR E 10761, náklad 650 výtisků, tiskne tiskárna Tria Olbramovice. Aktuální číslo v prodeji nejdéle do 15. dne kalendářního měsíce. Cena inzerce: zadní strana 12, Kč, vnitřní strany 10, Kč, inzertní strana 8, Kč/1 cm % DPH. Redakce neodpovídá za obsah příspěvků od externích přispěvatelů a za názory čtenářů.

Výroční zpráva Český Merán o.p.s. za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA. obecně prospěšné společnosti Český Merán. za rok 2011

Výroční zpráva Český Merán o.p.s. za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA. obecně prospěšné společnosti Český Merán. za rok 2011 Český Merán, obecně prospěšná společnost Vítkovo nám. 69 257 92 Sedlec-Prčice 2 IČ: 26 45 84 20 Výroční zpráva Český Merán o.p.s. za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA obecně prospěšné společnosti Český Merán za

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015 Přítomni: při zahájení celkem 14 členů Omluveni: Pavel Dvořák Připomínky k zápisu ze dne 26. 11.

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov

Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lanžov konaného dne 17.12.2012 v Lanžově. Přítomní: Skořepová A., Pavlíčková K., Kněžour M., Janeček J., Holub L.,Antonín M., od 18:21

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. roku 2010. (o činnosti a hospodaření)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. roku 2010. (o činnosti a hospodaření) ČESKÝ MERÁN, obecně prospěšná společnost Vítkovo nám. 69 257 92 Sedlec-Prčice 2 IČ: 26 45 84 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA (o činnosti a hospodaření) roku 2010 Obsah: Přehled činností vykonávaných v roce 2010 Obecné

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 20.01.2016 Termín: středa 20.01.2016 od 20 hodin, OÚ Nedrahovice Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1) Zahájení zasedání 2) Určení

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 16.01. 2013 v 19 hodin Termín: středa 16. 01. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice Návrh programu: 1. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 23. 2. 205 od 8:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová, Petra

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.7. 2016 od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová (od 19:35 hod), Kateřina

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 2-2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 12. 02. 2014 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková, J. Fára Připomínky k zápisu ze dne 26.

Více

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Ústín, konaného dne v hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Ústíně.

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Ústín, konaného dne v hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Ústíně. Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Ústín, konaného dne 17. 6. 2015 v 18.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Ústíně. Přítomni: Jana Chalupová, Mgr. Jana Línková, Alena Baboráková (odchod 19.30

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 2.5. 2011, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: pří zahájení 7 členů, od projednávání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

OBEC BRATKOVICE. Hosté / přizvaní : Občané : p.švehla, p.bartůněk, p.komanec, p.hromádka. Program: 1. Žádost o dotaci z fondu FROM 2012

OBEC BRATKOVICE. Hosté / přizvaní : Občané : p.švehla, p.bartůněk, p.komanec, p.hromádka. Program: 1. Žádost o dotaci z fondu FROM 2012 OBEC BRATKOVICE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ZÁPIS č. 10 z veřejného zasedání zastupitelstva obce BRATKOVICE

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení U snesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 22. 04. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice Frýdlant nad Ostravicí 1. Organizační záležitosti

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

zakázky "Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice".

zakázky Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice. Šumperk, IČ: 64618951, za nabídkovou cenu 8 078 336 Kč včetně DPH po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek proti úkonům zadavatele. UR24/91/2010 Rekonstrukce části komunikace Olomoucká - výběrové

Více

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek.

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek. 1 Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 31. 3. 2010 od 17.30 hod. v Kulturním středisku Buštěhrad č. 5/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Václav Nový, Antonín Kadlec,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 9. 10. 2012 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: T. Míka, T. Seidel, Bc. P. Milčínský, V. Pilík, Fr. Hrma Připomínky k zápisu

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-15-2015 Termín jednání 11. května 2015 Začátek jednání 17:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 14. listopadu 2016

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 14. listopadu 2016 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 14. listopadu 2016 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo ve 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 18. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 21. 09. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010 Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010 Přítomni: 12 členů při zahájení Omluveni: P. Kroužil, MUDr. Vl. Podzimková Připomínky k zápisu ze dne 13. 1. 2010:

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.2.2013 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Jaroslav Růta, Omluveni: Ing.

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 4.dubna 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení 11 zastupitelů Během projednávání prvního bodu

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.11.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

2. NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE

2. NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. února 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.30 hod. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. listopadu 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. listopadu 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. listopadu 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 20. října 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 20. října 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 20. října 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: Program jednání 5 členů rady města + tajemnice

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis L.B. 14.12.2016 24.12.2016 Strana 1(celkem8) Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne 14.12.2016 na Obecním úřadě ve Třebovli Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Bc. Tomáš Letocha Ing. Vladimír Elšík Radoslav Němeček Jiří Švanyga Vlasta Sedláková Ing. Zdeněk Škromach Omluveni: Přizvaní hosté: Mgr. Pavel Jurečka Zápis z 34.

Více

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 03. 2016 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 2. 6. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 11-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 07. 11. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 1/2009. konaného dne v 19.00

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 1/2009. konaného dne v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00115/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 1/2009

Více