Otázky na ústnu skúšku PDS II. Okruh otázok A ústavné a medzinárodné právo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otázky na ústnu skúšku PDS II. Okruh otázok A ústavné a medzinárodné právo"

Transkript

1 Otázky na ústnu skúšku PDS II. Okruh otázok A ústavné a medzinárodné právo A 1. Medzinárodnoprávne a ústavnoprávne aspekty vzniku Československa (činnosť domáceho a zahraničného odboja, postoj veľmocí, Washingtonská deklarácia) A 2. Riešenie otázky postavenia Slovenska v budúcom československom štáte (Clevelandská a Pittsburská dohoda). A 3. Versaillský systém mierových zmlúv a hranice ČSR. A 4. Vznik štátnej hranice s Maďarskom a Trianonská mierová zmluva z r A 5. Vznik, vývoj a medzinárodnoprávne zakotvenie štátnej hranice s Poľskom a Rumunskom do roku A 6. Ústavnoprávne aspekty vzniku československého štátu 28. októbra 1918 a otázka recepcie práva. A 7. Deklarácia slovenského národa z 30. októbra A 8. Začleňovanie Slovenska do ČSR a jeho dočasná správa v rokoch Dočasná vláda Slovenska, Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska, Slovenská republika rád. A 9. Dočasná ústava zo 14. novembra 1918 a jej novelizácie A 10. Ústavná listina ČSR z r Klasifikácia, zahraničné vzory, všeobecné ustanovenia i zakotvenie základných občianskych práv a slobôd. A 11. Ústavná listina ČSR z r postavenie zákonodarnej moci a volebné právo do Národného zhromaždenia. A 12. Ústavná listina ČSR z r postavenie prezidenta a najvyšších orgánov výkonnej moci. A 13. Súdna moc v prvej ČSR (ústavnoprávna úprava, štruktúra súdov). A 14. Postavenie národnostných menšín v prvej ČSR (Tzv. Malá Saint-Germainská zmluva, ústavnoprávna úprava, jazykové právo, národnostné školstvo). A 15. Právne postavenie politických strán v ČSR v rokoch A 16. Postavenie Slovenska v ČSR a návrhy HSĽS na prijatie zákona o autonómii Slovenska.

2 A 17. Podkarpatská Rus a jej postavenie v československom štáte (Tzv. Malá Saint-Germainská zmluva, ústavnoprávna úprava, autonómia, okupácia Maďarskom, pričlenenie do ZSSR). A 18. Mníchovská dohoda. Medzinárodnoprávne aspekty a otázka jej neplatnosti. A 19. Mníchovská dohoda. Ústavnoprávne aspekty a následky. A 20. (Prvá) Viedenská arbitráž A 21. Druhá Česko-Slovenská republika Ústavnoprávne a politické zmeny. A 22. Autonómia Slovenska A 23. Medzinárodnoprávne aspekty vzniku Slovenského štátu a tzv. Ochranná zmluva. A 24. Zákon o vzniku Slovenského štátu a ústavné provizórium. A 25. Ústava Slovenskej republiky z roku 1939 klasifikácia, základné zásady, povinnosti a práva občanov. A 26. Ústava Slovenskej republiky z roku 1939 najvyššie ústavné orgány štátu a systém súdnictva. A 27. Postavenie HSĽS v politickom systéme Slovenskej republiky (ústavnoprávna úprava, zákony o HSĽS, vodcovský systém). A 28. Postavenie národnostných menšín a ich politických strán na Slovensku v rokoch (ústavnoprávna úprava z roku 1939, nariadenia SNR). A 29. Teória kontinuity Československej republiky (vývoj postoja veľmocí, právna úprava v dekrétoch prezidenta republiky, postoj SNR). A 30. Dočasné štátne zriadenie ČSR v zahraničí. A 31. Dekretálna právomoc prezidenta republiky. Legitimita a legalita dekrétov, druhy dekrétov. A 32. Vianočná dohoda z roku 1943 a konštituovanie SNR. A 33. Ústavnoprávne aspekty SNP (orgány výkonnej a zákonodarnej moci na povstaleckom území a ich vzťah k Dočasnému št. zriadeniu ČSR v zahraničí). A 34. Legislatívna činnosť SNR počas SNP. A 35. Parížska konferencia 1946 a Mierová zmluva s Maďarskom A 36. Košický vládny program a zakotvenie postavenia Slovenska v jeho piatej kapitole. A 37. Tri pražské dohody (subjekty, právna forma, oslabenie kompetencií slovenských národných orgánov). A 38. Dočasné národné zhromaždenie Spôsob jeho kreovania a činnosť.

3 A 39. Ústavný systém ČSR (Národný front, postavenie politických strán, voľby do Ústavodarného národného zhromaždenia a tzv. obnova SNR i národných výborov). A 40. Ústavnoprávne aspekty jesennej politickej krízy na Slovensku 1947 a februárového prevratu A 41. Ústava 9. mája z roku 1948 genéza, klasifikácia, ústavné pomery de iure a de facto, základné články, práva a povinnosti občanov. A 42. Ústava 9. mája z roku 1948 postavenie najvyšších ústavných orgánov. A 43. Ústava ČSSR z roku základná charakteristika, postavenie najvyšších ústavných orgánov. A 44. Vývoj postavenia slovenských národných orgánov v rokoch A 45. Federalizácia ČSSR úst. zákon č. 77/1968, vznik symetrického modelu a dočasnej ČNR. A 46. Federalizácia ČSSR úst. zákon č. 143/1968 o československej federácii, vznik ústavných orgánov federácie a republík, rozdelenie kompetencií. A 47. Vývoj postavenia národnostných menšín v Československu v rokoch A 48. Ústavnoprávne a medzinárodnoprávne aspekty vývoja v ČSSR v roku A 49. Ústavnoprávny vývoj ČSSR v rokoch Normalizácia, základné práva a slobody občanov, centralizácia federácie, príprava novej ústavy. A 50. November 1989 a ústavnoprávne aspekty transformácie československého štátu na demokratický politický režim. A 51. Ústavný vývoj Slovenska od československej federácie k samostatnej štátnosti (zápas o názov štátu, kompetenčný zákon, rokovania o podobe spoločného štátu, Deklarácia o zvrchovanosti Slovenska). Okruh otázok B Vývoj právneho poriadku B 1. Recepčná norma a dualizmus československého právneho poriadku. B 2. Pokusy o unifikáciu právneho poriadku ČSR v rokoch B 3. Právnická dvojročnica v rokoch B 4. Vývoj právnej vedy a právnického vzdelávania na Slovensku (v Československu) v 20. storočí. B 5. Vývoj právnej úpravy arizácie a deportácií Židov

4 B 6. Tzv. Židovský kódex (zmocnenie vlády, právna forma, obsah). B 7. Vývoj vzťahu cirkví a štátu v prvej ČSR. B 8. Vzťah štátu a cirkví v rokoch (nar. SNR, tzv. cirkevné zákony, akcia K a R, likvidácia a obnovenie gr.kat.cirkvi, vznik samostatnej slovenskej cirkevnej provincie). B 9. Vývoj štruktúry súdnictva a prokuratúry po roku B 10. Verejná správa na Slovensku v rokoch Recepcia systému uhorskej správy a župné zriadenie v rokoch B 11. Krajinské zriadenie v ČSR a jeho orgány. Krajiny a okresy, štátna správa a samospráva. B 12. Vývoj miestnej správy na Slovensku v rokoch Územnosprávne usporiadanie, orgány žúp a okresov. B 13. Národné výbory Kreovanie, štruktúra, kompetencie. B 14. Pozemková reforma v prvej ČSR (záborový, prídelový a náhradový zákon). B 15. Pokus o revíziu pozemkovej reformy v rokoch (princípy, rasové aspekty). B 16. Pozemkové reformy po 2. svetovej vojne a ich princípy. B 17. Roľnícko-družstevné právo v rokoch B 18. Zákon na ochranu republiky (č. 50/1923 Zb. z. a n.) a zákon o trestných činoch proti štátu (č. 320/1940 Sl. z.). B 19. Retribučné súdnictvo na Slovensku (retribučné nar. SNR, štruktúra retribučných súdov, najznámejšie procesy). Porovnanie s retribúciami v českých krajinách. B 20. Zákon č. 231/1948 na ochranu ľudovodemokratickej republiky a vývoj právnej úpravy tzv. politických trestných činov do roku B 21. Politické monsterprocesy v ČSR po roku 1948 (charakter, mechanizmus, najväčšie procesy). B 22. Súdne rehabilitácie obetí politických procesov (do roku 1989 a po roku 1989). B 23. Trestný zákon a trestný poriadok z roku B 24. Trestný zákon a trestný poriadok z roku B 25. Občiansky zákonník z roku Osobné, vecné, záväzkové a dedičské právo. B 26. Občiansky zákonník z roku Osobné, vecné, záväzkové a dedičské právo. B 27. Vývoj druhov a foriem vlastníctva v rokoch B 28. Vývoj občianskeho procesného práva po roku 1950.

5 B 29. Vývoj práva duševného vlastníctva od roku 1918 (autor. zákon z roku 1926, povojnová právna úprava ochrany aut. práv, priemys. vlast., úžit. vzorov a ochr. známok, zlepšovateľstvo). B 30. Vývoj rodinného práva do roku 1963 (manželská novela z roku 1919, zákon o rodinnom práve z roku 1949). B 31. Zákon o rodine z roku 1963 a jeho novely. B 32. Hospodárske právo po roku 1945 (znárodnenie, národný podnik, zákon č. 69/1958 Zb., Hospodársky zákonník, hospodárska arbitráž). B 33. Vývoj obchodného a finančného práva do roku B 34. Vývoj finančného práva, zánik a obnova obchodného práva po roku B 35. Vývoj pracovného práva do roku 1965 (vývoj do roku 1945, gentský systém, pracovná povinnosť, represívne pracovné zákonodarstvo, povinné umiestňovanie absolventov škôl). B 36. Zákonník práce z roku 1965 a jeho novely. B 37. Sociálne zákonodarstvo Slovenskej republiky B 38. Vývoj právnej úpravy sociálneho zabezpečenia po roku Okruh otázok C pramene Študent si vytiahne prameň zo zbierky Pramene k právnym dejinám Slovenska II.

OTÁZKY NA SEMESTRÁLNU SKÚŠKU PRÁVNE DEJINY SLOVENSKA II. A) Ústavné právo

OTÁZKY NA SEMESTRÁLNU SKÚŠKU PRÁVNE DEJINY SLOVENSKA II. A) Ústavné právo OTÁZKY NA SEMESTRÁLNU SKÚŠKU PRÁVNE DEJINY SLOVENSKA II. A) Ústavné právo 1918 1992 1. Ústavnoprávne aspekty vzniku ČSR 2. Clevelandská dohoda (1915); Pittsburská dohoda (1918). Obsah, právna relevancia.

Více

PRÁVNE DEJINY SLOVENSKA II h#p://www.flaw.uniba.sk stránka Katedry právnych dejín/ sylaby

PRÁVNE DEJINY SLOVENSKA II h#p://www.flaw.uniba.sk stránka Katedry právnych dejín/ sylaby PRÁVNE DEJINY SLOVENSKA II. 1918-1993 h#p://www.flaw.uniba.sk stránka Katedry právnych dejín/ sylaby Program prednášok 1. Vznik Československej republiky; 2. Ústava ČSR a ústavný vývoj 1918 1938. 3. Mníchovská

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

I. Semester Základy teórie a dejín štátu a práva

I. Semester Základy teórie a dejín štátu a práva I. Semester Základy teórie a dejín štátu a práva Prednáška č. 1 Dejiny právnej filozofie (Doc. PhDr. Jarmila Chovancová, PhD.) - Prierez najvýznamnejších etáp vývoja právno filozofického myslenia od antiky

Více

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček Dějiny slovenského práva Ladislav Vojáček Ústavní vývoj 1945 1989 Příprava a přijetí Košického vládního programu první přímý kontakt: E. Beneš v Moskvě (prosinec 1943) vlastní jednání: březen 1945 v Moskvě

Více

Právní dějiny na území Slovenska

Právní dějiny na území Slovenska Právní dějiny na území Slovenska Ladislav Vojáček X. Slovensko v Československu Česko-slovenské vztahy před válkou ve 2. polovině 19. století omezení vzájemných kontaktů Slovanská jednota (Luhačovice,

Více

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM, ŠTANDARDNÁ DĹŽKA ŠTÚDIA: 2 ROKY ŠTUDIJNÝ

Více

Otázky na Štátnu záverečnú skúšku z predmetu OBČIANSKE PRÁVO. v magisterskom študijnom programe platné pre AR 2015/2016

Otázky na Štátnu záverečnú skúšku z predmetu OBČIANSKE PRÁVO. v magisterskom študijnom programe platné pre AR 2015/2016 Otázky na Štátnu záverečnú skúšku z predmetu OBČIANSKE PRÁVO v magisterskom študijnom programe platné pre AR 2015/2016 ČASŤ I OBČIANSKE PRÁVO HMOTNÉ 1. Pojem, predmet a systém občianskeho práva 2. Občianske

Více

Konštitucionalizmus. Tézy prednášky. Bratislava október 2005 Prof. JUDr. ubor Cibulka, CSc.

Konštitucionalizmus. Tézy prednášky. Bratislava október 2005 Prof. JUDr. ubor Cibulka, CSc. Konštitucionalizmus Tézy prednášky Bratislava október 2005 Prof. JUDr. ubor Cibulka, CSc. Konštitucionalizmus Konštitucionalizmus snaha o obmedzenie absolut. moci panovníka požiadavka udu na ústavu konštituný

Více

zimný semester 2/1 ŽU v Žiline, FRI JUDr. Margita Beháňová 2010

zimný semester 2/1 ŽU v Žiline, FRI JUDr. Margita Beháňová 2010 zimný semester 2/1 ŽU v Žiline, FRI JUDr. Margita Beháňová 2010 vyznačuje sa : 1. jednotou (ako celok) 2. vnútornou diferenciáciou - právne odvetvia - právne inštitúty - právne normy Základné triediace

Více

UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE!

UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE! OKRUHY OTÁZOK NA ŠTÁTNU ZÁVEREČNÚ SKÚŠKU Z PREDMETU SPRÁVNE PRÁVO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 (AUGUST 2016) MGR. ŠTÚDIUM REV.: JÚL/AUGUST 2016 UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE! S účinnosťou ku

Více

ČESKOSLOVENSKÉ PRÁVO A PRAVNI VEDA V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ ( ) * A JEJICH MÍSTO VE STŘEDNÍ EVROPĚ. svazek 1

ČESKOSLOVENSKÉ PRÁVO A PRAVNI VEDA V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ ( ) * A JEJICH MÍSTO VE STŘEDNÍ EVROPĚ. svazek 1 ČESKOSLOVENSKÉ PRÁVO A PRAVNI VEDA V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ (1918-1938) * A JEJICH MÍSTO VE STŘEDNÍ EVROPĚ svazek 1 Univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum 2010 svazek 1 KAREL MALÝ Statě Slovo

Více

Ústavní vývoj a ústavní systém ČR

Ústavní vývoj a ústavní systém ČR Ústavní vývoj a ústavní systém ČR Ústavní vývoj v letech 1848 1992 Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Periodizace ústavního vývoje v letech 1848 1992 I) od roku 1848 do vzniku Československa (1848 1918)

Více

OBSAH ( ) Úvodní poznámka ke IV. dílu Komentovaných dokumentů k ústavním dějinám Československa... 13

OBSAH ( ) Úvodní poznámka ke IV. dílu Komentovaných dokumentů k ústavním dějinám Československa... 13 OBSAH ( 1989-1992) Úvodní poznámka ke IV. dílu Komentovaných dokumentů k ústavním dějinám Československa... 13 V III. Československá federace od listopadu 1989 do z á n ik u společného státu Čechů a Slováků

Více

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 OBSAH Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 Hlava první (Karolina Adamová, Antonín Lojek) STÁT DO ROKU 1848 I. Doba mezi legendami a historií 15 1/1 První zprávy o Slovanech 15 1/2 Sámova

Více

Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium 2015/16

Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium 2015/16 Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium 2015/16 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. 1. Princípy proporcionality v interpretácii práva 2. Sudca a napätie medzi

Více

Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2014 (v tis. eur)

Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2014 (v tis. eur) Strana: 1 01 Kancelária Národnej rady SR 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu 26 460 28 212 28 052 99,4 02 Kancelária prezidenta SR 06N Reprezentácia štátu a obyvateľov SR 4 015 3 819 3 802 906,9

Více

Občianske právo. prednášky k predmetu Právo 2/1. Žilinská univerzita v Žiline Katedra makro a mikroekonomiky JUDr. Margita Beháňová 2011

Občianske právo. prednášky k predmetu Právo 2/1. Žilinská univerzita v Žiline Katedra makro a mikroekonomiky JUDr. Margita Beháňová 2011 Občianske právo prednášky k predmetu Právo 2/1 Žilinská univerzita v Žiline Katedra makro a mikroekonomiky JUDr. Margita Beháňová 2011 1 Občianske právo patrí k pilierom súkromného práva rieši právne vzťahy

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

Obchodné právo otázky na štátnu skúšku

Obchodné právo otázky na štátnu skúšku Obchodné právo otázky na štátnu skúšku 1. časť: 1) Pojem a predmet obchodného práva, subjekty obchodnoprávnych vzťahov. Vymedzenie pojmov podnikateľ, podnikanie, sídlo a miesto podnikania, podnik, odštepný

Více

Učebné osnovy. 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne Ročník. Slovenský jazyk

Učebné osnovy. 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne Ročník. Slovenský jazyk Učebné osnovy Názov predmetu Dejepis Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne Ročník Ôsmy Škola ZŠ Branč, Nitrianska 98, Branč Kód a názov ŠkVP

Více

SPRÁVNE PRÁVO - otázky na štátnu záverečnú skúšku

SPRÁVNE PRÁVO - otázky na štátnu záverečnú skúšku SPRÁVNE PRÁVO - otázky na štátnu záverečnú skúšku Správne právo hmotné všeobecná časť akademický rok 2012/2013 01. Verejná správa pojem, charakteristika, členenie; 02. Charakterizujte správne právo ako

Více

DEJINY VEREJNÉHO PRÁVA

DEJINY VEREJNÉHO PRÁVA SKÚŠKY Povinne výberový predmet : OTÁZKY: DEJINY VEREJNÉHO PRÁVA I. STAROVEKÉ VEREJNÉ PRÁVO. 1. Vznik najstarších štátov sveta. 2. Staroorientálne štáty všeobecná charakteristika. 3. Forma staroorientálneho

Více

Otázky rigorózna skúška Pracovné právo

Otázky rigorózna skúška Pracovné právo Otázky rigorózna skúška Pracovné právo Pojem, predmet a systém pracovného práva. Dohoda o brigádnickej práci študentov. Pracovnoprávne aspekty štrajku. Pramene pracovného práva. Pracovná zmluva (pojem,

Více

Obchodné právo otázky na štátnu skúšku v AR 2013/2014

Obchodné právo otázky na štátnu skúšku v AR 2013/2014 Obchodné právo otázky na štátnu skúšku v AR 2013/2014 časť: 1) Pojem a predmet obchodného práva, subjekty obchodnoprávnych vzťahov. Vymedzenie pojmov podnikateľ, podnikanie, sídlo a miesto podnikania,

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

HLAVNÝ NÁZOV PREZENTÁCIE

HLAVNÝ NÁZOV PREZENTÁCIE HLAVNÝ NÁZOV PREZENTÁCIE Vyhodnotenie činnosti odboru technickej normalizácie za prvý polrok 2017 Ing. Viera Huková november 2017 Organizačné usporiadanie odboru technickej normalizácie Oddelenie technickej

Více

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.)

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4.1. Ekonomické základy absolutistického - Ekonomické základy raného absolutistického - Ekonomické základy rozvinutého absolutistického

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

Právna úprava pozemkového vlastníctva pozemkové právo

Právna úprava pozemkového vlastníctva pozemkové právo Právna úprava pozemkového vlastníctva pozemkové právo 2014 1 Čl.20 Ústava SR (z.č.460/1992 Zb.) (1) Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu.

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 04.10.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 388 Z Á K O N České národní rady ze

Více

PRÁVNE ASPEKTY PODNIKANIA NA SLOVENSKU

PRÁVNE ASPEKTY PODNIKANIA NA SLOVENSKU PRÁVNE ASPEKTY PODNIKANIA NA SLOVENSKU Ján MAKARA, advokát PETERKA & PARTNERS Slovak Business Day 25. február 2010, Zlín 1 I. Právny rámec pre vstup zahraničných investorov OBSAH II. Najčastejšie spôsoby

Více

1 Štátna plavebná správa

1 Štátna plavebná správa 1 Štátna plavebná správa Osnova pre predmet: Plavebné právo list. č.1. ysvetlivky : úplná znalosť všeobecná znalosť nepožaduje sa znalosť kapitán I odca prievoznej lode odca plávajúceho edúci plavby na

Více

Úradný vestník Európskej únie C 343/7

Úradný vestník Európskej únie C 343/7 17.12.2010 Úradný vestník Európskej únie C 343/7 Oznámenia podľa článku 29 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (RÍM II) (2010/C 343/05)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 18. 11. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 18.11.2016 Obsah dokumentu je právne záväzný. 304 ROZHODNUTIE predsedu Národnej rady Slovenskej

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Hospodářské dějiny Československa (opakování)

Hospodářské dějiny Československa (opakování) VY_32_INOVACE_DEJ_30 Hospodářské dějiny Československa 1918-1948 (opakování) Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1918-48 Předmět:

Více

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 JUDr. Iva Kernová Obsahem kurzu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva. Výklad z oblasti veřejného práva umožňuje studentovi získat poznatky umožňující mu nejen

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický

Více

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra histórie

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra histórie Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska - 19. a 20. storočie Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska II Názov semestr. predmetu:

Více

Právní dějiny na území Slovenska

Právní dějiny na území Slovenska Právní dějiny na území Slovenska Ladislav Vojáček VIII. Vývoj uherského státu po roce 1867 Periodizace 1. Revoluce 1848 1849 2. Bachovský absolutismus (1849 1860) 3. Období ústavního provizoria (1860 1867)

Více

Cezhraničný rozvod v EÚ

Cezhraničný rozvod v EÚ Cezhraničný rozvod v EÚ Relevantné právne nástroje 1. Nariadenie Rady (ES)č. 2201/2003 z27. novembra 2003 o právomoci auznávaní avýkone rozsudkov vmanželských veciach avo veciach rodičovských práv a povinností,

Více

Vedenie dokumentácie

Vedenie dokumentácie Adresa: Základná škola Pribinova ul. 123/9 972 71 Nováky Tel. : 046/5460129 Email: zsnovaky@gmail.com www.zspribno.edupage.org Názov internej smernice Vedenie pedagogickej dokumentácie Číslo smernice PS

Více

NOTÁRSKA KOMORA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V Ý B E R O V É K O N A N I E Ú S T N A Č A S Ť

NOTÁRSKA KOMORA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V Ý B E R O V É K O N A N I E Ú S T N A Č A S Ť NOTÁRSKA KOMORA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V Ý B E R O V É K O N A N I E Ú S T N A Č A S Ť I. Otázky z občianskeho práva II. Otázky z dedičského práva III. Otázky z predpisov týkajúcich sa notárskej činnosti

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

A B C D E F. Třicátá léta ve 20.

A B C D E F. Třicátá léta ve 20. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení rozlišením

Více

S T A N O V Y občianskeho združenia SOLAR Hvezdáreň Senec

S T A N O V Y občianskeho združenia SOLAR Hvezdáreň Senec Občianské združenie SOLAR Hvezdáreň Senec Dlhá 24/F, 903 01 Senec S T A N O V Y občianskeho združenia SOLAR Hvezdáreň Senec Tento návrh stanov občianskeho združenia SOLAR Hvezdáreň Senec bol schválený

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Občianske právo. prednášky k predmetu Právo 2/2. Žilinská univerzita v Žiline Katedra makro a mikroekonomiky JUDr. Margita Beháňová 2008

Občianske právo. prednášky k predmetu Právo 2/2. Žilinská univerzita v Žiline Katedra makro a mikroekonomiky JUDr. Margita Beháňová 2008 Občianske právo prednášky k predmetu Právo 2/2 Žilinská univerzita v Žiline Katedra makro a mikroekonomiky JUDr. Margita Beháňová 2008 Subjekty občianskeho práva občianskoprávna spôsobilosť - spôsobilosť

Více

Politické dějiny českých zemí v letech 1914-1945

Politické dějiny českých zemí v letech 1914-1945 Politické dějiny českých zemí v letech 1914-1945 1/ Období 1914-1918 - vznik 1. světové války: mocenské bloky Trojdohoda X Trojspolek - 1912 1913: tzv. balkánské války: Srbsko s podporou Ruska ohrožuje

Více

Zákony, smernice, nariadenia a štandardy, ktorými sa riadi činnosť Akademickej knižnice MTF STU

Zákony, smernice, nariadenia a štandardy, ktorými sa riadi činnosť Akademickej knižnice MTF STU Zákony, smernice, nariadenia a štandardy, ktorými sa riadi činnosť Akademickej knižnice MTF STU Z Á K O N č.183, z 12. mája 2000 o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb.

Více

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích v letech

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích v letech Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích v letech 1918-2004 1/ Období let 1918-1945 - 20. 11. 1918: tzv. archivní anketa = porada ved. představitelů českých archivů o jejich nové organizaci: většina

Více

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr.

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. Robert Vyklický Studie č. 1.180 srpen 2013 PI 1.180 2 Obsah: 1. VOLEBNÍ

Více

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!!

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!! Centrum účelových zariadení, Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava Ponuka vzdelávacích aktivít na september december 2016 CUZ, stredisko Inštitút

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Vyhlásené: 07.03.1946 Časová verzia predpisu účinná od: 07.03.1946 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 41. V y h l á š k a m i n i s t r a

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Slovenská liga v Amerike a otázka slovenskej samostatnosti ( )

Slovenská liga v Amerike a otázka slovenskej samostatnosti ( ) TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTÓRIE Projekt dizertačnej práce Slovenská liga v Amerike a otázka slovenskej samostatnosti (1907 1926) Školiteľ: doc. PhDr. Marta Dobrotková,

Více

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 Použité zkratky O autorovi XI XIV Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 KAPITOLA 1 Historický vývoj vnitrostátní závaznosti mezinárodního práva a jeho aplikace v Československu 8 1.1 Ústavní listina

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A

M E S T O R O Ž Ň A V A M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 23.6.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Občianske združenie Feudall Racing Support, Šafárikova 6, Rožňava - nekomerčné

Více

NÁZEV ŠKOLY. ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK. DATUM VZNIKU červenec 2013 AUTOR

NÁZEV ŠKOLY. ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK. DATUM VZNIKU červenec 2013 AUTOR NÁZEV ŠKOLY GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 VY_32_INOVACE_6A_11_Volby 1992 cesta k rozdělení ČSFR ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA

Více

Pravidelný a nepravidelný príjem štatutára, registrácia, výpočet, odvody. Júlia Pšenková

Pravidelný a nepravidelný príjem štatutára, registrácia, výpočet, odvody. Júlia Pšenková Pravidelný a nepravidelný príjem štatutára, registrácia, výpočet, odvody Júlia Pšenková Verejná obchodná spoločnosť paragraf 76-92 Obchodného zákonníka štatutárny orgán sú všetci spoločníci vznik prvotne

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 29.11.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1993 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 483 Z Á K O N České národní rady ze

Více

Trestný čin prijímania úplatku

Trestný čin prijímania úplatku Trestné činy korupcie podľa zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon Trestný čin prijímania úplatku 328 (1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PŘEDMĚTU: VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKÝCH ZEMÍCH 2

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PŘEDMĚTU: VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKÝCH ZEMÍCH 2 1 Vysoká škola finanční a správní o. p. s. Praha METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PŘEDMĚTU: VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKÝCH ZEMÍCH 2 Tématické celky: 1. Správní vývoj českých zemí v letech

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Základní právní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_184 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

POŽIADAVKA NA REKVALIFIKÁCIU

POŽIADAVKA NA REKVALIFIKÁCIU Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad realizovanú v rámci národného projektu Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 5 podľa 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 29.05.1992 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 243 Z Á K O N České národní

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 99 Vyhlásené: 27.03.99 Časová verzia predpisu účinná od: 0.05.99 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 06 Z Á K O N České národní rady ze dne 27.

Více

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Počátky Československé republiky (1918 1920) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Z kterého dokumentu je tento úryvek? Národ náš touží se všemi demokraciemi

Více

Rozvoj potenciálu človeka bez domova

Rozvoj potenciálu človeka bez domova Príspevok z 5. ročníka medzinárodnej konferencie Rozvoj potenciálu človeka bez domova 30. 5. a 31. 5. 2013 Park Hotel Tartuf, Beladice Konferenciu zorganizovalo a spolufinancovalo o.z. ProA prúdu, vydavateľ

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Vyhlásené: 28.12.1988 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1989 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 214 N A Ř Í Z E N Í V L Á D Y České

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1982 Vyhlásené: 25.06.1982 Časová verzia predpisu účinná od: 25.06.1982 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 67 N A Ř Í Z E N Í V L Á D Y České socialistické

Více

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠARIŠSKÝCH MICHAĽANOCH. Z II. ZASADNUTIA zo dňa

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠARIŠSKÝCH MICHAĽANOCH. Z II. ZASADNUTIA zo dňa OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠARIŠSKÝCH MICHAĽANOCH Z II. ZASADNUTIA zo dňa 18.02.2011 Uznesenie číslo II 1/2011 Program II. zasadnutia obecného zastupiteľstva

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 20. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_330 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Sociálna práca a sociálne zabezpečenie

Sociálna práca a sociálne zabezpečenie Sociálna práca a sociálne zabezpečenie 1. Fenomén pomoci v dejinách (starovek prvá pol. 19. stor.). Charitatívna pomoc (vplyv kresťanstva). Vybrané osobnosti a míľniky. 2. Historický kontext vývoja sociálnej

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE ŠTÁTNICOVÉ OTÁZKY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNOM ODBORE SOCIÁLNA PRÁCA v akademickom roku 2013/2014 SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Více

8.10.2010. 1. Vývoj VS v českých zemích do r.1918 (1848 1918) 2. Reformy I.republiky a období protektorátu

8.10.2010. 1. Vývoj VS v českých zemích do r.1918 (1848 1918) 2. Reformy I.republiky a období protektorátu Vývoj veřejné správy a státu v českých zemích I (1848 1968) Přednáška č.4 1. Vývoj VS v českých zemích do r.1918 (1848 1918) 2. Reformy I.republiky a období protektorátu 3. Organizace a reformy VS v období

Více

Slovensko vstupuje do ČSR

Slovensko vstupuje do ČSR Slovensko vstupuje do ČSR 1. Prijatím... (30. októbra 1918) sa slovenská politická reprezentácia úplne rozišla s Uhorskom, opierajúc sa o ideu..., ktorej akceptácia viedla k spojeniu Čechov a Slovákov

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1945 Vyhlásené: 09.08.1945 Časová verzia predpisu účinná od: 09.08.1945 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 32. V l á d n í n a ř í z e n í ze dne

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1994 Vyhlásené: 19. 9. 1994 Časová verzia predpisu účinná od: 05.03.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 253 ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ

Více

Študijný plán pre rok 2012

Študijný plán pre rok 2012 Študijný plán pre rok 0 súkromného práva, prípravného vzdelávania čakateľov a spoločenskovedných disciplín príprava na OJ... 4. 5. Predskúškové sústredenie na jarný termín OJ (. časť) KP VÚ+PČP DP JA R

Více

O b e c R o z h a n o v c e

O b e c R o z h a n o v c e O b e c R o z h a n o v c e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rozhanovce č.1/2017 zo dňa 02.02.2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie

Více

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE ŠTÁTNICOVÉ OTÁZKY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNOM ODBORE SOCIÁLNA PRÁCA v akademickom roku 2014/2015 SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Více

dějepis, devátý ročník Sada:

dějepis, devátý ročník Sada: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Zákonné vymedzenie samosprávy a jej činností

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

Dějiny 20. století, totalitní režimy

Dějiny 20. století, totalitní režimy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) Dějiny 20. století, totalitní režimy Kvarta 2 hodiny týdně Dataprojektor Mezinárodní vztahy před 1. světovou válkou Ukáže na mapě kolonie evropských

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 31. mája 2012 N á v r h na schválenie zástupcu hlavného mesta SR

Více

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov, realizuje prieskum trhu pre výber dodávateľa

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Riaditeľ Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve

Více