Attavena, o.p.s. ÚVOD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Attavena, o.p.s. ÚVOD"

Transkript

1

2

3 Attavena, o.p.s. 1

4 2 Servisní NNO

5 Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto problematikou. Vzhledem k počtu a dynamice vzniku a zániku neziskových organizacích není možné podchytit úplně všechny. Snažili jsme se však, aby náš seznam byl co nejkompletnější. Věříme, že publikace bude užitečnou pomůckou, která zejména nestátním neziskovým organizacím, hledajícím pomoc, inspiraci či způsob jak zlepšit svoje fungování, poskytne alespoň základní představu o tom, jaké služby pro ně existují a na koho se mohou v případě zájmu obrátit. Rádi bychom poděkovali všem organizacím, které s námi při sbírání informací spolupracovaly. za tým Attaveny, o.p.s. Jan Maule 3

6 Servisní NNO Neziskový sektor názvosloví V českém prostředí vzniklo hned několik pojmů, které se významově překrývají. Nejobecnějším je zřejmě občanský sektor. Tento pojem naznačuje, že se jedná o občany či seskupení občanů, kteří se nějakým formálním či neformálním způsobem aktivně zapojují do činnosti, která nepřináší komerční zisk a je ku prospěchu nějaké skupině ve společnosti. Neziskové organizace (dále jen NO) jsou logicky vymezeny jako organizace nevytvářející zisk k přerozdělení mezi jeho vlastníky, správce nebo zakladatele. Mohou zisk vytvořit, ale musí ho vložit zpět k rozvoji organizace a plnění jejích cílů. Neziskový sektor (dále jen NS), je někdy také označován jako nevládní a kromě nevládních neziskových organizací zahrnuje i organizace příspěvkové, rozpočtové, odbory, politické strany a hnutí, zájmová sdružení právnických osob, družstva (pokud jsou zřizována za jinými účely než podnikání), nepodnikatelské obchodní společnosti (např. společnosti s ručením omezeným, pokud jsou zřízeny k jiným účelům než podnikání), příp. i právnické osoby zřizované samostatnými zákony (např. Česká akademie věd, Česká televize, Český rozhlas). Nevládní neziskový sektor (z anglického nonprofit nongovernmental organizations) v ČR je pestrý v právních formách i v oblastech, ve kterých nevládní neziskové organizace působí. Slovo nevládní však může být zavádějící, neboť nevládní v našem slova smyslu je také organizace zřizovaná například obcí či obecním úřadem (příspěvková organizace, organizační složka obce) jakožto nižším článkem místní samosprávy. Tuto věc řeší pojem nestátní neziskové organizace (dále jen NNO). Tomu však bývá vyčítáno negativní vymezení, ale nám pro tyto účely bohatě postačí. Aby se to nepletlo, bývá někdy nestátní nezisková organizace označována jen zkráceně jako nezisková organizace. Potom záleží jen na kontextu a míře důvtipu čtenáře, zda pochopí, jedná-li se o NO či NNO. S trochou nadsázky můžeme říci, že tento fakt odráží mírný chaos, který v neziskové terminologii vládne. Nestátní neziskové organizace jsou (podle definice L.M.Salomona): institucionalizovány (jsou v nich alespoň zárodky formální organizovanosti) soukromé (jsou institucionálně oddělené od veřejné správy) neziskové (případný zisk z činnosti nevracejí svým správcům či zakladatelům) samosprávné (jsou schopny řídit samy sebe) dobrovolné (dobrovolníci se účastní vlastní činnosti organizace, nebo řídí její záležitosti = správní rady, dozorčí rady) Právní formy nestátních neziskových organizací: Občanská sdružení (zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů), Obecně prospěšné společnosti (zákon č. 248/1995 Sb., o OPS), Nadace a nadační fondy (zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech) Účelová zařízení církví (zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě víry a postavení církví a náboženských společností), v září 2004 bylo registrováno církevních právnických osob. Použité zdroje: Co to je neziskový sektor, staženo K terminologii neziskového sektoru (Bačuvčík Radim), staženo Třetí sektor (Roman Haken), Soukromý neziskový sektor (Tomáš Rosenmayer),

7 Attavena, o.p.s. Vývoj občanského sektoru v České republice Po příchodu demokratických změn v roce 1989 se v ČR začal rozvíjet i občanský sektor. Podle počtu neziskových organizací, počtu jejich zaměstnanců a dobrovolníků, kteří s nimi spolupracují, bychom mohli říci, že se neziskovému sektoru v ČR daří. Tabulka dole odráží vývoj počtu NNO v letech Můžeme z ní vyčíst řadu zajímavých informací. Vedle toho, že se počet občanských sdružení v rozmezí let více než ztřináctinásobil, nás jistě zarazí radikální snížení počtu nadací a vznik nadačních fondů v roce Nadace, které vznikly po listopadu 1989, byly ustanoveny podle občanského zákoníku, což umožňovalo, aby byly zřízeny nejen jako organizace sdružující majetek, ale i jako členská sdružení pro organizace poskytující služby. Zákon č. 227/1997 Sb. vymezil nový právní rámec, stanovil minimální nadační jmění na Kč a dosavadním nadacím uložil povinnost požádat o novou registraci do Také Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, který vstoupil v platnost 1. ledna 1996, odstartoval existenci nové formy NNO, která měla v roce 2004 již přes tisíc zástupců. Přes ne vždy operativní přístup státních institucí k legislativě upravující status a podmínky fungování neziskových organizací je možné konstatovat, že ač český neziskový sektor samozřejmě ani zdaleka nedosahuje takové hustoty a míry občanské participace jako v některých jiných státech Evropské unie či USA, do povědomí veřejnosti i státního aparátu se již dostal a je s ním počítáno jako s významným společenským fenoménem a partnerem. Rok Občanská sdružení Nadace Nadační fondy Obecně prospěšné společnosti Zdroj: ICN, o.p.s. 5

8 Servisní NNO Koncepce publikace Vzhledem k časovému a finančnímu omezení byla stanovena tato kritéria výběru servisních NNO do publikace: 1) poskytují služby pro jiné NNO 2) jedná se o občanské sdružení nebo o obecně prospěšnou společnost 3) organizace má svou internetovou stránku Metodika sběru dat Aby informace o jednotlivých organizacích byly vyrovnané, byla vytvořena následující šablona, podle které se informace sbíraly: Název: plný název, případně zkratka a právní forma Adresa, tel/fax, adresa sídla hlavní kanceláře a kontakt na ní URL: domovská www adresa, kde lze najít informace o společnosti a její činnosti Okruh působení: geografická lokalita, kde organizace převážně působí Představení společnosti: např. informace o tom, proč společnost vznikla, kdo ji založil, jaké je její poslání či v jaké oblasti působí Stručný souhrn aktivit: souhrn všech aktivit, které společnost provádí. V některých případech lze Představení společnosti a Stručný souhrn aktivit uvést v jedné kolonce (Představení společnosti) Servisní činnost: souhrn všech servisních činností pro NNO s podrobnějším popisem Realizované projekty: v této nepovinné sekci jsou vypsány většinou tři projekty. Jeden z nich by měl být aktuální a dva pro doplnění konkrétní představy o činnosti organizace (nemusí být vždy servisní, ale servisním se dává přednost). U každého projektu by měl být stručný popis jeho náplně. Pokud však jsou již projekty zmíněné v sekci Servisní činnost, už se zde o nich nepíše. Členství v asociacích: členství v národní či nadnárodní asociaci Z dostupných zdrojů na internetu byly údaje do šablony vyplněny a poté poslány em k potvrzení či doplnění. Všechny organizace zmíněné v publikaci byly požádány o potvrzení či doplnění údajů. Pokud z jejich strany nedošlo k žádné reakci, je to vždy v příslušných místech uvedeno. 6

9 Attavena, o.p.s. Seznam organizací: AGNES (Agentura neziskového sektoru), o.s....8 Asociace manažerů absolventů (AMA), o.s Asociace poradenských informačních středisek (APIS), o.s Attavena, o.p.s Centrum komunitní práce (CKP) Ústí nad Labem, o.s Centrum pro komunitní práci, o.s Centrum pro výzkum neziskového sektoru (CVNS) Econnect, o.s EkoCentrum Brno, o.s Evropské poradenské a informační centrum Olomouc (EPICO), o.s Fórum dárců, o.s Hestia Národní dobrovolnické centrum, o.s Informační centrum neziskových organizací (ICN), o.p.s INformační KAncelář Neziskových Organizací (INKANO) Písek, o.s Institut pro koučování a supervizi (I-KOS), o.s Občanské poradenské středisko, o.p.s Obec Konzultantů, o.s Omega Liberec, o.s Partners Czech, o.p.s PODNOS, o.s Regionální environmentální centrum Česká republika (REC ČR), o.s Sdružení Piafa ve Vyškově, o.s Sdružení středisek ekologické výchovy (SSEV) Pavučina, o.s Spiralis, o.s Společnost pro Jizerské hory, o.p.s Spolek oborové konference nevládních organizací (SKOK), o.s Tereza, sdružení pro ekologickou výchovu, o.s TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti), o.s Vita, o.s Zelený kruh, o.s

10 Servisní NNO AGNES (Agentura neziskového sektoru), o.s Adresa: Jelení 196/15, Praha 1 Tel: , fax: Mobil: Url: IČO: Působnost: ČR Představení společnosti: Občanské sdružení AGNES ( Agentura NEziskového Sektoru ) bylo založeno v roce 1998 s cílem podporovat rozvoj neziskového sektoru. Napomáhá zvyšování profesionality práce NO a zviditelňování jejich činnosti. Svým dalším působením usiluje o rozvoj občanské společnosti a kultivaci jejího prostředí, zejména aktivní podporou veřejného povědomí a respektu vůči lidským, občanským, kulturním a etickým hodnotám (programy pro školy, veřejnou správu, minoritní cílové skupiny apod.). V neposlední řadě se snaží zlepšovat podmínky pro kvalifikovaný dialog a spolupráci různých subjektů. Stručný souhrn aktivit: 1) vzdělávání 2) výzkum a publikační činnost, informační služby 3) prezentace a propagace NS formou různých klubových aktivit Servisní činnost: 1) Vzdělávací, poradenské a konzultační služby Vzdělávací programy AGNES jsou zaměřeny na zvyšování profesionality a odbornosti pracovníků v NS. AGNES pravidelně realizuje dlouhodobé vzdělávací programy i krátkodobější tématické kursy pro různé cílové skupiny (studenti, učitelé, senioři, romské organizace, státní správa). Konzultační a poradenské služby nabízí AGNES zejména v oblasti projektového záměru, fungraisingu, řírení a prvozu NO, personálního řízení, vyúčtování projektů a PR (prezentace, kulaté stoly, práce s médii). Organizacím, které nemají vlastní technické zázemí, nabízí AGNES přístup k PC, xeroxu a internetu. Dlouhodobé vzdělávání (roční rekvalifikační kursy): Řízení neziskových organizací Dvousemestrální studium určené řídícím pracovníkům NO. V kurzu se probírá například struktura NS a dynamika jeho rozvoje, řízení provozu organizace, strategické plánování, řízení projektového cyklu, audit, daně atd. Šance studium problematiky NS Vzdělávací program pro všechny mladé lidi s uzavřeným SŠ vzděláním, kteří mají zájem o problematiku NS. Posluchači se během studia seznámí se strukturou NS a se související legis- 8

11 Attavena, o.p.s. lativní úpravou. Osvojí si praktické znalosti o vnitřním a finančním fungování organizace včetně dovednosti psaní a vedení projektů. Nepovinnou součástí výuky jsou předměty z nabídky učebního plánu Fakulty humanitních studií, s níž AGNES při realizaci tohoto studia spolupracuje. Oba kurzy jsou akreditované MŠMT ČR jako rekvalifikační. Další realizované kurzy: Kurz pro manažery romských neziskových organizací, které obdržely granty NROS v rámci programu Dživas Jekhetane Žijeme společně. Vzdělávání pro státní správu a samosprávu. Občanská společnost ve škole program pro mladé dobrovolníky na středních školách, v rámci něhož došlo i k několika zahraničním stážím a výměnným pobytům studentů. 2) Výzkum, publikace, INFO služby výzkumné programy zaměřené na důležité oblasti NS publikace zaměřené na prezentaci výsledků výzkumů, učební texty ke vzdělávacím kursům AGNES a další odborné texty a překladové publikace Třetí patro informační internetový portál (www.tretipatro.cz), kde naleznete informace o knihovně a kde jsou k dispozici on-line texty a dokumenty týkající se problematiky NS (65 závěrečných prací studentů kurzů AGNES a 34 textů o NS). Knihovna AGNES Knihovna publikací AGNES nabízí zájemcům z řad NNO i ostatní veřejnosti přes 500 odborných publikací se zaměřením na problematiku NS. Součástí knihovny jsou závěrečné práce studentů kursů, realizovaných občanským sdružením AGNES, které jsou k dispozici jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Další součástí knihovny je videoarchív AGNES, v němž je shromážděno cca 50 videometeriálů o problematice NS. Na stránkách je k dispozici kompletní seznam půjčovatelných médií. Archív NNO Archív NNO obsahuje výroční zprávy a další materiály NO v ČR. Tyto materiály jsou systematicky doplňovány. Podle údajů z konce roku 2004 bylo v archívu NNO evidováno přes výročních zpráv od cca 470 NO a stovky dalších materiálů. Materiály jsou přístupné veřejnosti k prezenčnímu užívání. Organizační a technické služby pro ostatní organizace dvě zasedací místnosti s kapacitou 40 a 25 míst, technické vybavení: flip-chart, data-video projektor, zpětný projektor, video, kamera, TV, počítač s připojením do sítě, občerstvení v prostorách klubu, koncepční i organizační zajištění seminářů na klíč. 3) Klub neziskového sektoru v Jelení Připravil více než 400 akcí věnovaných tématům NS (odborné přednášky a semináře, prezentace organizací a národnostních menšin), přes 300 akcí pro seniory, 50 programů pro děti a rodiče, cca 60 výstav a přes 450 koncertů a jiných kulturních akcí. Poskytuje také řadu služeb pro NS (informační, konzultační a poradenské služby, prezentace chráněných dílen). Klub v Jelení je členským klubem pracovníků, klientů a příznivců NS. Usiluje o prezentaci aktivit NS a vytváří programovou náplň a nabídku aktivního zapojení různým cílovým skupinám. Klub v Jelení je společným projektem občanských sdružení Agnes a Green Doors. 9

12 Servisní NNO AGNES realizuje v prostorách klubu dlouhodobý projekt Klub neziskového sektoru, který byl zahájen v roce Cílem tohoto projektu je zviditelňovat závažná společenská témata spojená s aktivitami NO, podporovat veřejnou debatu a umožňovat integraci sociálně, zdravotně či jinak znevýhodněných skupin do společnosti. Zaměřuje se zejména na aktivity podporující rozvoj NS a na prezentaci jeho činnosti zejména formou výstav (např. prezentace tvorby zdravotně, mentálně a sociálně handicapovaných, prezentace začínajících umělců). Aktivity projektu Klub neziskového sektoru jsou určeny různým cílovým skupinám a pravidelně se jich účastní zejména senioři, rodiče s dětmi, zdravotně postižení, zástupci ostatních minorit, studenti, mladí dobrovolníci a další skupiny, pro které Agnes připravuje cca 20 akcí měsíčně. Při přípravě programů klub spolupracuje s odbornými lektory a s řadou organizací zabývajících se jednotlivými tématy. Realizované projekty: V období od roku 1998 do konce roku 2004 realizovala a zajišťovala AGNES zejména následující projekty a služby: 1) Vzdělávání: 8 ročníků manažerského vzdělávání Řízení neziskových organizací, 3 ročníky pomaturitního studia Šance, projekt Občanská společnost ve škole pro mladé dobrovolníky, vzdělávání pro romské poradce a aktivisty, vzdělávání pro státní správu a samosprávu. 2) Výzkum, publikace, INFO služby: 4 rozsáhlé celorepublikové výzkumy zaměřené na NS, odborné publikace z oblasti vzdělávání, výzkumu a metodiky, 5 ročníků soutěže Být vidět (výroční zpráva, fotopříběh, webové stránky), knihovna a archív NNO, konzultační, poradenské a internetové služby pro laickou i odbornou veřejnost. 10

13 Attavena, o.p.s. Asociace manažerů absolventů (AMA), o.s. Adresa: Senovážné nám. 24, Praha 1 Tel: , Url: IČO: Působnost: ČR Představení společnosti: Sdružení AMA bylo založeno z podnětu absolventů několika ročníků dvousemestrálního kurzu vzdělávání manažerů NO pořádaných nejprve Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS) a později Agenturou neziskového sektoru (AGNES). I po ukončení studia chtěli mít absolventi možnost dále se setkávat s kolegy, kteří působí v jiných oborech či regionech, vzájemně a otevřeně si vyměňovat zkušenosti a aktuální informace. Posláním sdružení je: podpora osobního rozvoje a profesionalizace manažerů NO, rozvoj mezioborové a meziregionální spolupráce NO, podpora vzdělávání pracovníků NS, podpora zvyšování úrovně NS prostřednictvím systému odborných akreditací, podpora vzájemné výměny zkušeností, asistence a supervize, podpora odborného rozvoje NS a mezinárodní spolupráce. Stručný souhrn aktivit: AMA je organizace, která, díky své členské základně tvořené statutáři NNO napříč Českou republikou i obory, je schopna nabídnout aktuální a z hlediska fungování NNO potřebná témata. AMA pracuje s databází lektorů specializovaných na problematiku NNO. Řada z nich jakožto statutáři NNO nejprve prošla vzděláváním a následně se profilovala jako lektoři výhodou je kombinace teoretického základu a praktická zkušenost z řízení vlastní organizace. AMA zajišťuje realizaci dvousemestrálního kurzu pro manažery NO, zajišťuje realizaci vzdělávacích seminářů pro regiony, připravuje a realizuje mezinárodní výměny mladých lidí. Servisní činnost: Vzdělávání Manažeři kurz efektivního řízení dvousemestrální kurz pro řídící pracovníky NO. Ve všech tématech je kladen důraz na praktičnost a použitelnost v praxi. Aktuálnost výběru přednášených témat je garantována supervizí absolventů. Někteří z nich pak jsou i sami lektoři. Úspěšní absolventi obdrží certifikát a je jim nabídnuto členství v organizaci AMA. Vzdělávání kraj Vysočina, Karlovarský kraj cyklus školení pro regionální NO Spolupráce s Karlovou univerzitou Praha (filosofická fakulta kulturologie), s Vysokou školou veřejné správy a mezinárodních vztahů 11

14 Servisní NNO Obecná témata výuky: manažerské dovednosti, marketing, fundraising, Evropská unie praktický průvodce, dobrovolníci metodika práce s dobrovolníky, řízení lidských zdrojů personální management + supervize v organizaci + vedení lidí + team building, vnitřní pravidla řízení organizace, strategické plánování, PR apod. Realizované projekty: Manažeři kurz efektivního řízení Cesta za přátelstvím česká etapa Čtrnáctidenní pobyt skupiny osmnácti mladých lidí s těžkým a středním mentálním postižením ze Švédska a České republiky. Českou skupinu tvořili žáci Speciální školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. v Pardubicích a klienti Centra pracovní terapie SVÍTÁNÍ sdružení pro pomoc zdravotně postiženým dětem. Švédští přátelé přijeli z Falköpingu z organizace FEJOV DAGCENTER FRITID. Pobyt navázal na setkání v roce 2003 ve švédském Funäsdalenu. Cílem setkání v roce 2004 bylo prohloubit již navázané přátelství. Akce začala v Říčanech u Prahy a pokračovala v Jánských Lázních, kde se účastníci učili poznávat rozdíly mezi českou a švédskou přírodou. Výměnný pobyt přispěl k pochopení odlišných kultur, toleranci a porozumění. Díky projektu měli účastníci možnost dokázat, že i mladí lidé s těžkým postižením umí žít stejně jako jejich vrstevníci. 12

15 Attavena, o.p.s. Asociace poradenských informačních středisek (APIS), o.s. Adresa: Národní 25, Praha 1 Tel: Url: IČO: Působnost: ČR Představení společnosti: APIS je sdružení servisních center pro NS v regionech ČR. Tato střediska pomáhají všem zájemcům naplňovat jejich cíle a záměry prostřednictvím informačních, poradenských, vzdělávacích a organizačních služeb. Cílem APISu je decentralizovat informační a poradenské služby pro NO a vytvořit síť informačních center pro NO, která budou poskytovat srovnatelnou šíři služeb ve stejné kvalitě ve všech regionech ČR. Členové: ICN, Informační centrum neziskových organizací, o.p.s. Občanské poradenské středisko, o.p.s. EkoCentrum Brno, o.s. Sdružení Piafa ve Vyškově, o.s. Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. Vita, o.s. Inkano, o.s. Členem sdružení se může stát každá osoba, která svobodně projeví zájem o členství a splňuje tyto podmínky: a) poskytuje informace a další související služby o NS nebo pro NS po dobu nejméně 1 roku, b) splňuje minimální standardy člena sdružení schválené valnou hromadou (k dispozici na webu), c) zaváže se k plnění povinností vyplývajících ze stanov sdružení. Stučný souhrn aktivit: informační, poradenský servis osobně, telefonicky a písemně, vzdělávací a organizační servis, veřejně přístupná knihovna zaměřená na problematiku NS, mapování NO v regionu, mapování finančních zdrojů v regionu, mapování aktivit NO v regionu a spolupráce na vytváření Kalendáře akcí, spolupráce na vytváření webových stránek Neziskovky.cz. 13

16 Servisní NNO Servisní činnost: Činnosti v rámci projektu General purposes podpořeného Charles Stewart Mott Foundation: proces strategického plánování APIS, příprava manuálu nejčastěji kladených otázek o NS, tvorba závazných standardů pro poskytování informačních, poradenských a vzdělávacích služeb, vzdělávací aktivity, spolupráce s podobně zaměřenými organizacemi v okolních zemích, rozšiřování sítě o nové členy. V rámci projektu Finanční udržitelnost APIS podpořeného Nadací rozvoje občanské společnosti v programu PHARE: fundraisingové činnosti zaměřené na dlouhodobou finanční udržitelnost APIS Organizační služby: Nabídka organizačních služeb je určena NO, lektorům a trenérům, orgánům veřejné správy a dalším subjektům, které se věnují vzdělávacím aktivitám. APIS pro tyto subjekty zorganizuje jejich vzdělávací akce v daném regionu, včetně zajištění vybavení, propagace, občerstvení a případně dalších poradenských služeb. 14

17 Attavena, o.p.s. Attavena, o.p.s. Adresa: Husova 45, České Budějovice Tel: Mobil: , Url: IČO: Půsbnost: ČR Představení společnosti: Attavena, o.p.s. vznikla v roce 1999 s cílem podporovat rozvoj, vzdělávání a prezentaci neziskových organizací v České republice. Od svých počátků, kdy působila převážně lokálně při podpoře Jihočeských ústavů Akademie Věd ČR a Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, se postupně etabluje jako servisní organizace se širší geografickou působností Stručný souhrn aktivit: vzdělávání v oblasti práce s počítačem a internetem grafické a vydavatelské služby tvorba webových stránek a aplikací informační aktivity Servisní činnost: a) Vzdělávací aktivity v oblasti práce s počítačem a internetem (vývoj osobních a elektronických vzdělávacích kurzů textové, tabulkové, grafické, prezentační aplikace a nástroje pro práci s internetem) V dnešní době žijeme ve světě, kde se stále více uplatňují informační technologie a schopnost jejich ovládání je již nezbytnou součástí života. Většina vzdělávacích organizací však nabízí své kurzy jen pro komerčně zajímavé subjekty. Attavena se proto zaměřuje spíše na opomíjené skupiny, které by neměly zůstávat stranou. Z těch, pro které jsme již připravili, nebo připravujeme komplexní vzdělávací nabídku, lze jmenovat neziskové organizace, studenty VŠ, seniory a ženy vracející se na trh práce po mateřské dovolené. Vzdělávání je rozčleněno do následujících kategorií: 1) Základní principy práce s počítačem a internetem (zvládnutí základních uživatelských dovedností a principů vyhledávání a zpracování informací zveřejněných na internetu) 2) Grafika (obecné kurzy o grafice, práce s programy CorelDraw, Adobe Photoshop) 3) Kancelář (práce s programy MS World, MS Excel, Text 602, Tab 602) 4) Prezentace a typografie (základy typografie a tvorby prezentací, MS PowerPoint) 5) Internet (vyhledávání informací, komunikace, bezpečnost, tvorba www stránek) Attavena poskytuje školení jak ve vlastních prostorách, tak i u klienta či ovou formou. Podrobnější nabídku je možné najít na stránkách e-rádce: 15

18 Servisní NNO b) Grafické služby Grafické služby rozvíjíme jako jednu z hlavních činností již od samotného vzniku Attaveny. V počátcích byla způsobem, jak levně a přitom kvalitně prezentovat výsledky naší práce a práce organizací, se kterými jsme úzce spolupracovali. Postupně jsme získali tolik praxe, že jsme ji začali nabízet i širšímu spektru zájemců a dnes tvoří nedílnou součást našich aktivit. Přehledně zpracované ukázky grafiky, kterou jsme vytvořili, jsou v sekci Portfolio na sazba, editace a tisk informačních a studijních materiálů (letáky, plakáty, pohledy, vizitky, mapy apod.), sazba, editace a tisk publikací: v průběhu více než pětileté existence Attaveny byly vydány desítky publikací výročních zpráv, brožur, sborníků, diplomových a disertačních prací apod; od roku 2003 je Attavena registrovaná jako vydavatelství s vlastní řadou ISBN čísel, tvorba velkoplošných plakátových sdělení, používaných k prezentaci výsledků na vědeckých konferencích, grafické zpracování naučných stezek c) Tvorba webových stránek a aplikací Attavena vytvořila celou řadu internetových stránek a prvků, které se na nich používají (např. reklamní bannery). Převážná většina z nich se vztahuje k projektům, na nichž se podílela, ale spravujeme například i jednu ze sekcí www stránek Jihočeské univerzity. Škála zpracovaných www stránek sahá od jednoduchých, napsaných pouze v základním HTML, až po složitější databázové aplikace založené na PHP. d) Informační aktivity (internetové katalogy, sociologické průzkumy, redakční a vydavatelská činnost) Doplňkovou oblastí služeb Attaveny jsou informační aktivity, z nichž velká část se odehrává na internetu (internetové katalogy). Attavena například vytvořila v rámci katalogu Caramba! rozsáhlý katalog odkazů na stránky s vědeckou tématikou. V současnosti se podílí na tvorbě katalogu neziskového sektoru Kormidlo, jehož správcem je občanské sdružení Econnect. V rámci tohoto rozcestníku spravujeme sekce Vzdělávání a Služby v neziskovém sektoru. Další naší informační aktivitou jsou různá sociologická šetření. Z nejvýznamnějších je možné jmenovat průzkum využívání informačních technologií NNO, který byl shrnut v publikaci: Neziskové organizace v ČR a informační technologie (k dispozici na e-rádci ve formátu pdf). Realizované projekty Za pět a půl let působení Attaveny jsme uskutečnili na 110 samostatných aktivit nebo projektů. Do jejich řešení se zapojilo přes dvě stě různých lidí. Výsledky naší činnosti oslovily nebo měly dopad na více než lidí z celé České republiky. Celková hodnota projektů a aktivit za uvedené období dosáhla 6,2 miliónu korun, při započítání dobrovolné práce a sponzorské podpory pak více než 8 miliónů korun. Z různých oblastí, kterým se věnujeme, vybíráme pro ilustraci tyto projekty: Klikněte pravým, dědo! Projekt zaměřený na vzdělávání seniorů v práci s IT a zvýšení dostupnosti PC v jižních Čechách. V tomto projektu jde primárně o vzdělávání seniorů v práci s počítačem tak, aby byli schopni využívat informační a komunikační potenciál internetu. Dalším nezanedbatelným cílem je zvýšení 16

19 Attavena, o.p.s. dostupnosti internetu pro seniory vytvořením několika internetových pracovišť v místech, kde se senioři pravidelně scházejí (např. kluby a domy důchodců). Formou motivačních přednášek a publikace popisující konkrétní možnosti přístupu k internetu v regionu jižních Čech pak informujeme o místech, která jsou počítači připojenými k internetu již vybavena (knihovny, internetové kavárny, školy). Dostupnost internetu povazujeme totiž za primární podmínku toho, aby senioři před internetem ztratili svůj ostych a začali toto silné médium využívat ku svému prospěchu. Zkušenosti a výsledky získané během realizace projektu podpořeného ze zdrojů EU Phare (přes NROS) jsou uvedeny na internetových stránkách Nástěnné prezentace a plakáty Díky dřívějšímu úzkému propojení Attaveny s jihočeskými ústavy Akademie Věd ČR a Jihočeskou univerzitou má Attavena bohatou klientelu z řad vědeckých pracovníků. Pro ně připravila a zajistila tisk více než 300 nástěnných prezentací s výsledky vědecké práce (posterů). Vedle výše zmíněných prezentací Attavena vytvořila i desítky propagačních a informačních plakátů pro mnoho drobnějších aktivit. Do této kategorie činnosti spadá také tvorba naučné stezky Cesta kolem Světa a naučné cyklostezky Okolo Třeboně pro CHKO Třeboňsko (dohromady 67 tabulí). Průzkum uplatnění absolventů JU Na žádost vedení Jihočeské univerzity Attavena připravila a zrealizovala sociologický průzkum uplatnění absolventů Jihočeské univerzity. Průzkum se týkal absolventských ročníků 1997 až 2001 všech studijních programů (bakalářského, magisterského a doktorského). Na průzkum vedený formou dopisů jsme dosáhli nezvykle vysoké úrovně návratnosti dotazníků téměř 50 %. Průběh i výsledky průzkumu byly hodnoceny velmi pozitivně. Jako výsledek průzkumu byla vydána publikace v tištěné a elektronické podobě. Odborná část projektu byla řešena ve spolupráci s FOCUSEM Centrem pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r.o 17

20 Servisní NNO Centrum komunitní práce (CKP) Ústí nad Labem, o.s. Adresa: Koněvova 18, Ústí nad Labem Tel.: , Fax: Url: IČO: Působnost: ČR Představení společnosti: Společnost byla založena v roce 1997 a jejím posláním je rozvíjet NS v sociálních službách a lidských zdrojích a posilovat jeho konkurenceschopnost na Evropském sociálním trhu. CKP poskytuje své služby všem zájemcům z řad NNO, NO (školy, příspěvkové organizace) a samosprávám v České a Slovenské republice. Stručný souhrn aktivit: Centrum komunitní práce: Poskytuje technickou asistenci a poradenství při vývoji a zpracování projektů pro Strukturální fondy Evropské unie v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Realizuje vzdělávací programy v oblasti komunitního plánování projektového managementu a německého jazyka. Zpracovává komunitní plány péče a poskytuje individuální poradenství při vývoji komunitních plánů péče v České republice a Slovenské republice. Realizuje přeshraniční management při vývoji zrcadlových projektů, vyhledává zahraniční partnery a posiluje kapacity organizací v nadnárodní spolupráci. Zapojuje uživatelské skupiny pacientů do rozhodovacích procesů na lokální úrovni tak, aby mohli dlouhodobě ovlivňovat kvalitu svého života. Pomáhá sociálně znevýhodněným skupinám v integraci do společnosti prostřednictvím služby dopravní obslužnosti. Facilituje procesy mezi zástupci místní politické reprezentace a občanskou veřejností, které podporují vzájemný sociální dialog. Servisní činnost: Zajišťuje poradenství samosprávním, státním a veřejnoprávním institucím v řešení koncepčních i organizačních problémů v rozvoji sociální sféry. Vytváří manažerské nástroje pro místní rozvoj strategické plány, rozvojové plány, komunitní plány péče, management péče, vyhodnocování kvality a efektivity. Zajišťuje vzdělávání v oblasti komunitního plánování, projektového řízení. Poskytuje poradenství a realizuje projektovou připravenost řízení a příprava projektů u organizací na území Ústeckého kraje ze zdrojů a programů Evropské unie. Zajišťuje ekonomické poradenství v oblasti zpracovávání projektů. Zpracovává projektové žádosti na finanční zdroje pro další subjekty v České republice, převážně v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Vydává metodické a koncepční materiály a publikace. 18

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU...

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... Projektová a rozvojová agentura, a.s. Prosinec 2008 Obsah: 1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... 3 1.1. CÍL ELABORÁTU... 4 1.2. VÝZNAM ELABORÁTU... 4 1.3. STRUČNÝ POPIS ELABORÁTU... 4 1.4. IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE...

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Autor práce: Barbora

Více

Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy

Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy Prosinec 2008 Zpracovatel: Projektová a rozvojová agentura, a.s. Obsah: 1. Zadání, cíl a smysl studie... 4 1.1. Identifikace

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type

Více

Jak globálně vzdělávat

Jak globálně vzdělávat Jak globálně vzdělávat Katalog materiálů a nástrojů psaných v češtině určených pro globální rozvojové vzdělávání a multikulturní výchovu se zvláštním zřetelem k tématu fair trade Dokument vznikl s finanční

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Řízení neziskových organizací

Řízení neziskových organizací Vyšší odborná škola sociálně právní v Praze Řízení neziskových organizací PhDr. Marcela Bergerová, CSc. Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální

Více

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356 Volný čas mládeže společná šance pro Vojvodinu, Srbsko i Evropu - Vytvoření systému udržitelného rozvoje smysluplného využití volného času mládeže Srbska v prostředí otevřené Evropy. Analýza oblasti práce

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ 1 ODBORNÝ GARANT: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. AUTOR TEXTU: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. Učební text č. 10 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více