Attavena, o.p.s. ÚVOD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Attavena, o.p.s. ÚVOD"

Transkript

1

2

3 Attavena, o.p.s. 1

4 2 Servisní NNO

5 Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto problematikou. Vzhledem k počtu a dynamice vzniku a zániku neziskových organizacích není možné podchytit úplně všechny. Snažili jsme se však, aby náš seznam byl co nejkompletnější. Věříme, že publikace bude užitečnou pomůckou, která zejména nestátním neziskovým organizacím, hledajícím pomoc, inspiraci či způsob jak zlepšit svoje fungování, poskytne alespoň základní představu o tom, jaké služby pro ně existují a na koho se mohou v případě zájmu obrátit. Rádi bychom poděkovali všem organizacím, které s námi při sbírání informací spolupracovaly. za tým Attaveny, o.p.s. Jan Maule 3

6 Servisní NNO Neziskový sektor názvosloví V českém prostředí vzniklo hned několik pojmů, které se významově překrývají. Nejobecnějším je zřejmě občanský sektor. Tento pojem naznačuje, že se jedná o občany či seskupení občanů, kteří se nějakým formálním či neformálním způsobem aktivně zapojují do činnosti, která nepřináší komerční zisk a je ku prospěchu nějaké skupině ve společnosti. Neziskové organizace (dále jen NO) jsou logicky vymezeny jako organizace nevytvářející zisk k přerozdělení mezi jeho vlastníky, správce nebo zakladatele. Mohou zisk vytvořit, ale musí ho vložit zpět k rozvoji organizace a plnění jejích cílů. Neziskový sektor (dále jen NS), je někdy také označován jako nevládní a kromě nevládních neziskových organizací zahrnuje i organizace příspěvkové, rozpočtové, odbory, politické strany a hnutí, zájmová sdružení právnických osob, družstva (pokud jsou zřizována za jinými účely než podnikání), nepodnikatelské obchodní společnosti (např. společnosti s ručením omezeným, pokud jsou zřízeny k jiným účelům než podnikání), příp. i právnické osoby zřizované samostatnými zákony (např. Česká akademie věd, Česká televize, Český rozhlas). Nevládní neziskový sektor (z anglického nonprofit nongovernmental organizations) v ČR je pestrý v právních formách i v oblastech, ve kterých nevládní neziskové organizace působí. Slovo nevládní však může být zavádějící, neboť nevládní v našem slova smyslu je také organizace zřizovaná například obcí či obecním úřadem (příspěvková organizace, organizační složka obce) jakožto nižším článkem místní samosprávy. Tuto věc řeší pojem nestátní neziskové organizace (dále jen NNO). Tomu však bývá vyčítáno negativní vymezení, ale nám pro tyto účely bohatě postačí. Aby se to nepletlo, bývá někdy nestátní nezisková organizace označována jen zkráceně jako nezisková organizace. Potom záleží jen na kontextu a míře důvtipu čtenáře, zda pochopí, jedná-li se o NO či NNO. S trochou nadsázky můžeme říci, že tento fakt odráží mírný chaos, který v neziskové terminologii vládne. Nestátní neziskové organizace jsou (podle definice L.M.Salomona): institucionalizovány (jsou v nich alespoň zárodky formální organizovanosti) soukromé (jsou institucionálně oddělené od veřejné správy) neziskové (případný zisk z činnosti nevracejí svým správcům či zakladatelům) samosprávné (jsou schopny řídit samy sebe) dobrovolné (dobrovolníci se účastní vlastní činnosti organizace, nebo řídí její záležitosti = správní rady, dozorčí rady) Právní formy nestátních neziskových organizací: Občanská sdružení (zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů), Obecně prospěšné společnosti (zákon č. 248/1995 Sb., o OPS), Nadace a nadační fondy (zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech) Účelová zařízení církví (zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě víry a postavení církví a náboženských společností), v září 2004 bylo registrováno církevních právnických osob. Použité zdroje: Co to je neziskový sektor, staženo K terminologii neziskového sektoru (Bačuvčík Radim), staženo Třetí sektor (Roman Haken), Soukromý neziskový sektor (Tomáš Rosenmayer),

7 Attavena, o.p.s. Vývoj občanského sektoru v České republice Po příchodu demokratických změn v roce 1989 se v ČR začal rozvíjet i občanský sektor. Podle počtu neziskových organizací, počtu jejich zaměstnanců a dobrovolníků, kteří s nimi spolupracují, bychom mohli říci, že se neziskovému sektoru v ČR daří. Tabulka dole odráží vývoj počtu NNO v letech Můžeme z ní vyčíst řadu zajímavých informací. Vedle toho, že se počet občanských sdružení v rozmezí let více než ztřináctinásobil, nás jistě zarazí radikální snížení počtu nadací a vznik nadačních fondů v roce Nadace, které vznikly po listopadu 1989, byly ustanoveny podle občanského zákoníku, což umožňovalo, aby byly zřízeny nejen jako organizace sdružující majetek, ale i jako členská sdružení pro organizace poskytující služby. Zákon č. 227/1997 Sb. vymezil nový právní rámec, stanovil minimální nadační jmění na Kč a dosavadním nadacím uložil povinnost požádat o novou registraci do Také Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, který vstoupil v platnost 1. ledna 1996, odstartoval existenci nové formy NNO, která měla v roce 2004 již přes tisíc zástupců. Přes ne vždy operativní přístup státních institucí k legislativě upravující status a podmínky fungování neziskových organizací je možné konstatovat, že ač český neziskový sektor samozřejmě ani zdaleka nedosahuje takové hustoty a míry občanské participace jako v některých jiných státech Evropské unie či USA, do povědomí veřejnosti i státního aparátu se již dostal a je s ním počítáno jako s významným společenským fenoménem a partnerem. Rok Občanská sdružení Nadace Nadační fondy Obecně prospěšné společnosti Zdroj: ICN, o.p.s. 5

8 Servisní NNO Koncepce publikace Vzhledem k časovému a finančnímu omezení byla stanovena tato kritéria výběru servisních NNO do publikace: 1) poskytují služby pro jiné NNO 2) jedná se o občanské sdružení nebo o obecně prospěšnou společnost 3) organizace má svou internetovou stránku Metodika sběru dat Aby informace o jednotlivých organizacích byly vyrovnané, byla vytvořena následující šablona, podle které se informace sbíraly: Název: plný název, případně zkratka a právní forma Adresa, tel/fax, adresa sídla hlavní kanceláře a kontakt na ní URL: domovská www adresa, kde lze najít informace o společnosti a její činnosti Okruh působení: geografická lokalita, kde organizace převážně působí Představení společnosti: např. informace o tom, proč společnost vznikla, kdo ji založil, jaké je její poslání či v jaké oblasti působí Stručný souhrn aktivit: souhrn všech aktivit, které společnost provádí. V některých případech lze Představení společnosti a Stručný souhrn aktivit uvést v jedné kolonce (Představení společnosti) Servisní činnost: souhrn všech servisních činností pro NNO s podrobnějším popisem Realizované projekty: v této nepovinné sekci jsou vypsány většinou tři projekty. Jeden z nich by měl být aktuální a dva pro doplnění konkrétní představy o činnosti organizace (nemusí být vždy servisní, ale servisním se dává přednost). U každého projektu by měl být stručný popis jeho náplně. Pokud však jsou již projekty zmíněné v sekci Servisní činnost, už se zde o nich nepíše. Členství v asociacích: členství v národní či nadnárodní asociaci Z dostupných zdrojů na internetu byly údaje do šablony vyplněny a poté poslány em k potvrzení či doplnění. Všechny organizace zmíněné v publikaci byly požádány o potvrzení či doplnění údajů. Pokud z jejich strany nedošlo k žádné reakci, je to vždy v příslušných místech uvedeno. 6

9 Attavena, o.p.s. Seznam organizací: AGNES (Agentura neziskového sektoru), o.s....8 Asociace manažerů absolventů (AMA), o.s Asociace poradenských informačních středisek (APIS), o.s Attavena, o.p.s Centrum komunitní práce (CKP) Ústí nad Labem, o.s Centrum pro komunitní práci, o.s Centrum pro výzkum neziskového sektoru (CVNS) Econnect, o.s EkoCentrum Brno, o.s Evropské poradenské a informační centrum Olomouc (EPICO), o.s Fórum dárců, o.s Hestia Národní dobrovolnické centrum, o.s Informační centrum neziskových organizací (ICN), o.p.s INformační KAncelář Neziskových Organizací (INKANO) Písek, o.s Institut pro koučování a supervizi (I-KOS), o.s Občanské poradenské středisko, o.p.s Obec Konzultantů, o.s Omega Liberec, o.s Partners Czech, o.p.s PODNOS, o.s Regionální environmentální centrum Česká republika (REC ČR), o.s Sdružení Piafa ve Vyškově, o.s Sdružení středisek ekologické výchovy (SSEV) Pavučina, o.s Spiralis, o.s Společnost pro Jizerské hory, o.p.s Spolek oborové konference nevládních organizací (SKOK), o.s Tereza, sdružení pro ekologickou výchovu, o.s TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti), o.s Vita, o.s Zelený kruh, o.s

10 Servisní NNO AGNES (Agentura neziskového sektoru), o.s Adresa: Jelení 196/15, Praha 1 Tel: , fax: Mobil: Url: IČO: Působnost: ČR Představení společnosti: Občanské sdružení AGNES ( Agentura NEziskového Sektoru ) bylo založeno v roce 1998 s cílem podporovat rozvoj neziskového sektoru. Napomáhá zvyšování profesionality práce NO a zviditelňování jejich činnosti. Svým dalším působením usiluje o rozvoj občanské společnosti a kultivaci jejího prostředí, zejména aktivní podporou veřejného povědomí a respektu vůči lidským, občanským, kulturním a etickým hodnotám (programy pro školy, veřejnou správu, minoritní cílové skupiny apod.). V neposlední řadě se snaží zlepšovat podmínky pro kvalifikovaný dialog a spolupráci různých subjektů. Stručný souhrn aktivit: 1) vzdělávání 2) výzkum a publikační činnost, informační služby 3) prezentace a propagace NS formou různých klubových aktivit Servisní činnost: 1) Vzdělávací, poradenské a konzultační služby Vzdělávací programy AGNES jsou zaměřeny na zvyšování profesionality a odbornosti pracovníků v NS. AGNES pravidelně realizuje dlouhodobé vzdělávací programy i krátkodobější tématické kursy pro různé cílové skupiny (studenti, učitelé, senioři, romské organizace, státní správa). Konzultační a poradenské služby nabízí AGNES zejména v oblasti projektového záměru, fungraisingu, řírení a prvozu NO, personálního řízení, vyúčtování projektů a PR (prezentace, kulaté stoly, práce s médii). Organizacím, které nemají vlastní technické zázemí, nabízí AGNES přístup k PC, xeroxu a internetu. Dlouhodobé vzdělávání (roční rekvalifikační kursy): Řízení neziskových organizací Dvousemestrální studium určené řídícím pracovníkům NO. V kurzu se probírá například struktura NS a dynamika jeho rozvoje, řízení provozu organizace, strategické plánování, řízení projektového cyklu, audit, daně atd. Šance studium problematiky NS Vzdělávací program pro všechny mladé lidi s uzavřeným SŠ vzděláním, kteří mají zájem o problematiku NS. Posluchači se během studia seznámí se strukturou NS a se související legis- 8

11 Attavena, o.p.s. lativní úpravou. Osvojí si praktické znalosti o vnitřním a finančním fungování organizace včetně dovednosti psaní a vedení projektů. Nepovinnou součástí výuky jsou předměty z nabídky učebního plánu Fakulty humanitních studií, s níž AGNES při realizaci tohoto studia spolupracuje. Oba kurzy jsou akreditované MŠMT ČR jako rekvalifikační. Další realizované kurzy: Kurz pro manažery romských neziskových organizací, které obdržely granty NROS v rámci programu Dživas Jekhetane Žijeme společně. Vzdělávání pro státní správu a samosprávu. Občanská společnost ve škole program pro mladé dobrovolníky na středních školách, v rámci něhož došlo i k několika zahraničním stážím a výměnným pobytům studentů. 2) Výzkum, publikace, INFO služby výzkumné programy zaměřené na důležité oblasti NS publikace zaměřené na prezentaci výsledků výzkumů, učební texty ke vzdělávacím kursům AGNES a další odborné texty a překladové publikace Třetí patro informační internetový portál (www.tretipatro.cz), kde naleznete informace o knihovně a kde jsou k dispozici on-line texty a dokumenty týkající se problematiky NS (65 závěrečných prací studentů kurzů AGNES a 34 textů o NS). Knihovna AGNES Knihovna publikací AGNES nabízí zájemcům z řad NNO i ostatní veřejnosti přes 500 odborných publikací se zaměřením na problematiku NS. Součástí knihovny jsou závěrečné práce studentů kursů, realizovaných občanským sdružením AGNES, které jsou k dispozici jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Další součástí knihovny je videoarchív AGNES, v němž je shromážděno cca 50 videometeriálů o problematice NS. Na stránkách je k dispozici kompletní seznam půjčovatelných médií. Archív NNO Archív NNO obsahuje výroční zprávy a další materiály NO v ČR. Tyto materiály jsou systematicky doplňovány. Podle údajů z konce roku 2004 bylo v archívu NNO evidováno přes výročních zpráv od cca 470 NO a stovky dalších materiálů. Materiály jsou přístupné veřejnosti k prezenčnímu užívání. Organizační a technické služby pro ostatní organizace dvě zasedací místnosti s kapacitou 40 a 25 míst, technické vybavení: flip-chart, data-video projektor, zpětný projektor, video, kamera, TV, počítač s připojením do sítě, občerstvení v prostorách klubu, koncepční i organizační zajištění seminářů na klíč. 3) Klub neziskového sektoru v Jelení Připravil více než 400 akcí věnovaných tématům NS (odborné přednášky a semináře, prezentace organizací a národnostních menšin), přes 300 akcí pro seniory, 50 programů pro děti a rodiče, cca 60 výstav a přes 450 koncertů a jiných kulturních akcí. Poskytuje také řadu služeb pro NS (informační, konzultační a poradenské služby, prezentace chráněných dílen). Klub v Jelení je členským klubem pracovníků, klientů a příznivců NS. Usiluje o prezentaci aktivit NS a vytváří programovou náplň a nabídku aktivního zapojení různým cílovým skupinám. Klub v Jelení je společným projektem občanských sdružení Agnes a Green Doors. 9

12 Servisní NNO AGNES realizuje v prostorách klubu dlouhodobý projekt Klub neziskového sektoru, který byl zahájen v roce Cílem tohoto projektu je zviditelňovat závažná společenská témata spojená s aktivitami NO, podporovat veřejnou debatu a umožňovat integraci sociálně, zdravotně či jinak znevýhodněných skupin do společnosti. Zaměřuje se zejména na aktivity podporující rozvoj NS a na prezentaci jeho činnosti zejména formou výstav (např. prezentace tvorby zdravotně, mentálně a sociálně handicapovaných, prezentace začínajících umělců). Aktivity projektu Klub neziskového sektoru jsou určeny různým cílovým skupinám a pravidelně se jich účastní zejména senioři, rodiče s dětmi, zdravotně postižení, zástupci ostatních minorit, studenti, mladí dobrovolníci a další skupiny, pro které Agnes připravuje cca 20 akcí měsíčně. Při přípravě programů klub spolupracuje s odbornými lektory a s řadou organizací zabývajících se jednotlivými tématy. Realizované projekty: V období od roku 1998 do konce roku 2004 realizovala a zajišťovala AGNES zejména následující projekty a služby: 1) Vzdělávání: 8 ročníků manažerského vzdělávání Řízení neziskových organizací, 3 ročníky pomaturitního studia Šance, projekt Občanská společnost ve škole pro mladé dobrovolníky, vzdělávání pro romské poradce a aktivisty, vzdělávání pro státní správu a samosprávu. 2) Výzkum, publikace, INFO služby: 4 rozsáhlé celorepublikové výzkumy zaměřené na NS, odborné publikace z oblasti vzdělávání, výzkumu a metodiky, 5 ročníků soutěže Být vidět (výroční zpráva, fotopříběh, webové stránky), knihovna a archív NNO, konzultační, poradenské a internetové služby pro laickou i odbornou veřejnost. 10

13 Attavena, o.p.s. Asociace manažerů absolventů (AMA), o.s. Adresa: Senovážné nám. 24, Praha 1 Tel: , Url: IČO: Působnost: ČR Představení společnosti: Sdružení AMA bylo založeno z podnětu absolventů několika ročníků dvousemestrálního kurzu vzdělávání manažerů NO pořádaných nejprve Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS) a později Agenturou neziskového sektoru (AGNES). I po ukončení studia chtěli mít absolventi možnost dále se setkávat s kolegy, kteří působí v jiných oborech či regionech, vzájemně a otevřeně si vyměňovat zkušenosti a aktuální informace. Posláním sdružení je: podpora osobního rozvoje a profesionalizace manažerů NO, rozvoj mezioborové a meziregionální spolupráce NO, podpora vzdělávání pracovníků NS, podpora zvyšování úrovně NS prostřednictvím systému odborných akreditací, podpora vzájemné výměny zkušeností, asistence a supervize, podpora odborného rozvoje NS a mezinárodní spolupráce. Stručný souhrn aktivit: AMA je organizace, která, díky své členské základně tvořené statutáři NNO napříč Českou republikou i obory, je schopna nabídnout aktuální a z hlediska fungování NNO potřebná témata. AMA pracuje s databází lektorů specializovaných na problematiku NNO. Řada z nich jakožto statutáři NNO nejprve prošla vzděláváním a následně se profilovala jako lektoři výhodou je kombinace teoretického základu a praktická zkušenost z řízení vlastní organizace. AMA zajišťuje realizaci dvousemestrálního kurzu pro manažery NO, zajišťuje realizaci vzdělávacích seminářů pro regiony, připravuje a realizuje mezinárodní výměny mladých lidí. Servisní činnost: Vzdělávání Manažeři kurz efektivního řízení dvousemestrální kurz pro řídící pracovníky NO. Ve všech tématech je kladen důraz na praktičnost a použitelnost v praxi. Aktuálnost výběru přednášených témat je garantována supervizí absolventů. Někteří z nich pak jsou i sami lektoři. Úspěšní absolventi obdrží certifikát a je jim nabídnuto členství v organizaci AMA. Vzdělávání kraj Vysočina, Karlovarský kraj cyklus školení pro regionální NO Spolupráce s Karlovou univerzitou Praha (filosofická fakulta kulturologie), s Vysokou školou veřejné správy a mezinárodních vztahů 11

14 Servisní NNO Obecná témata výuky: manažerské dovednosti, marketing, fundraising, Evropská unie praktický průvodce, dobrovolníci metodika práce s dobrovolníky, řízení lidských zdrojů personální management + supervize v organizaci + vedení lidí + team building, vnitřní pravidla řízení organizace, strategické plánování, PR apod. Realizované projekty: Manažeři kurz efektivního řízení Cesta za přátelstvím česká etapa Čtrnáctidenní pobyt skupiny osmnácti mladých lidí s těžkým a středním mentálním postižením ze Švédska a České republiky. Českou skupinu tvořili žáci Speciální školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. v Pardubicích a klienti Centra pracovní terapie SVÍTÁNÍ sdružení pro pomoc zdravotně postiženým dětem. Švédští přátelé přijeli z Falköpingu z organizace FEJOV DAGCENTER FRITID. Pobyt navázal na setkání v roce 2003 ve švédském Funäsdalenu. Cílem setkání v roce 2004 bylo prohloubit již navázané přátelství. Akce začala v Říčanech u Prahy a pokračovala v Jánských Lázních, kde se účastníci učili poznávat rozdíly mezi českou a švédskou přírodou. Výměnný pobyt přispěl k pochopení odlišných kultur, toleranci a porozumění. Díky projektu měli účastníci možnost dokázat, že i mladí lidé s těžkým postižením umí žít stejně jako jejich vrstevníci. 12

15 Attavena, o.p.s. Asociace poradenských informačních středisek (APIS), o.s. Adresa: Národní 25, Praha 1 Tel: Url: IČO: Působnost: ČR Představení společnosti: APIS je sdružení servisních center pro NS v regionech ČR. Tato střediska pomáhají všem zájemcům naplňovat jejich cíle a záměry prostřednictvím informačních, poradenských, vzdělávacích a organizačních služeb. Cílem APISu je decentralizovat informační a poradenské služby pro NO a vytvořit síť informačních center pro NO, která budou poskytovat srovnatelnou šíři služeb ve stejné kvalitě ve všech regionech ČR. Členové: ICN, Informační centrum neziskových organizací, o.p.s. Občanské poradenské středisko, o.p.s. EkoCentrum Brno, o.s. Sdružení Piafa ve Vyškově, o.s. Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. Vita, o.s. Inkano, o.s. Členem sdružení se může stát každá osoba, která svobodně projeví zájem o členství a splňuje tyto podmínky: a) poskytuje informace a další související služby o NS nebo pro NS po dobu nejméně 1 roku, b) splňuje minimální standardy člena sdružení schválené valnou hromadou (k dispozici na webu), c) zaváže se k plnění povinností vyplývajících ze stanov sdružení. Stučný souhrn aktivit: informační, poradenský servis osobně, telefonicky a písemně, vzdělávací a organizační servis, veřejně přístupná knihovna zaměřená na problematiku NS, mapování NO v regionu, mapování finančních zdrojů v regionu, mapování aktivit NO v regionu a spolupráce na vytváření Kalendáře akcí, spolupráce na vytváření webových stránek Neziskovky.cz. 13

16 Servisní NNO Servisní činnost: Činnosti v rámci projektu General purposes podpořeného Charles Stewart Mott Foundation: proces strategického plánování APIS, příprava manuálu nejčastěji kladených otázek o NS, tvorba závazných standardů pro poskytování informačních, poradenských a vzdělávacích služeb, vzdělávací aktivity, spolupráce s podobně zaměřenými organizacemi v okolních zemích, rozšiřování sítě o nové členy. V rámci projektu Finanční udržitelnost APIS podpořeného Nadací rozvoje občanské společnosti v programu PHARE: fundraisingové činnosti zaměřené na dlouhodobou finanční udržitelnost APIS Organizační služby: Nabídka organizačních služeb je určena NO, lektorům a trenérům, orgánům veřejné správy a dalším subjektům, které se věnují vzdělávacím aktivitám. APIS pro tyto subjekty zorganizuje jejich vzdělávací akce v daném regionu, včetně zajištění vybavení, propagace, občerstvení a případně dalších poradenských služeb. 14

17 Attavena, o.p.s. Attavena, o.p.s. Adresa: Husova 45, České Budějovice Tel: Mobil: , Url: IČO: Půsbnost: ČR Představení společnosti: Attavena, o.p.s. vznikla v roce 1999 s cílem podporovat rozvoj, vzdělávání a prezentaci neziskových organizací v České republice. Od svých počátků, kdy působila převážně lokálně při podpoře Jihočeských ústavů Akademie Věd ČR a Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, se postupně etabluje jako servisní organizace se širší geografickou působností Stručný souhrn aktivit: vzdělávání v oblasti práce s počítačem a internetem grafické a vydavatelské služby tvorba webových stránek a aplikací informační aktivity Servisní činnost: a) Vzdělávací aktivity v oblasti práce s počítačem a internetem (vývoj osobních a elektronických vzdělávacích kurzů textové, tabulkové, grafické, prezentační aplikace a nástroje pro práci s internetem) V dnešní době žijeme ve světě, kde se stále více uplatňují informační technologie a schopnost jejich ovládání je již nezbytnou součástí života. Většina vzdělávacích organizací však nabízí své kurzy jen pro komerčně zajímavé subjekty. Attavena se proto zaměřuje spíše na opomíjené skupiny, které by neměly zůstávat stranou. Z těch, pro které jsme již připravili, nebo připravujeme komplexní vzdělávací nabídku, lze jmenovat neziskové organizace, studenty VŠ, seniory a ženy vracející se na trh práce po mateřské dovolené. Vzdělávání je rozčleněno do následujících kategorií: 1) Základní principy práce s počítačem a internetem (zvládnutí základních uživatelských dovedností a principů vyhledávání a zpracování informací zveřejněných na internetu) 2) Grafika (obecné kurzy o grafice, práce s programy CorelDraw, Adobe Photoshop) 3) Kancelář (práce s programy MS World, MS Excel, Text 602, Tab 602) 4) Prezentace a typografie (základy typografie a tvorby prezentací, MS PowerPoint) 5) Internet (vyhledávání informací, komunikace, bezpečnost, tvorba www stránek) Attavena poskytuje školení jak ve vlastních prostorách, tak i u klienta či ovou formou. Podrobnější nabídku je možné najít na stránkách e-rádce: 15

18 Servisní NNO b) Grafické služby Grafické služby rozvíjíme jako jednu z hlavních činností již od samotného vzniku Attaveny. V počátcích byla způsobem, jak levně a přitom kvalitně prezentovat výsledky naší práce a práce organizací, se kterými jsme úzce spolupracovali. Postupně jsme získali tolik praxe, že jsme ji začali nabízet i širšímu spektru zájemců a dnes tvoří nedílnou součást našich aktivit. Přehledně zpracované ukázky grafiky, kterou jsme vytvořili, jsou v sekci Portfolio na sazba, editace a tisk informačních a studijních materiálů (letáky, plakáty, pohledy, vizitky, mapy apod.), sazba, editace a tisk publikací: v průběhu více než pětileté existence Attaveny byly vydány desítky publikací výročních zpráv, brožur, sborníků, diplomových a disertačních prací apod; od roku 2003 je Attavena registrovaná jako vydavatelství s vlastní řadou ISBN čísel, tvorba velkoplošných plakátových sdělení, používaných k prezentaci výsledků na vědeckých konferencích, grafické zpracování naučných stezek c) Tvorba webových stránek a aplikací Attavena vytvořila celou řadu internetových stránek a prvků, které se na nich používají (např. reklamní bannery). Převážná většina z nich se vztahuje k projektům, na nichž se podílela, ale spravujeme například i jednu ze sekcí www stránek Jihočeské univerzity. Škála zpracovaných www stránek sahá od jednoduchých, napsaných pouze v základním HTML, až po složitější databázové aplikace založené na PHP. d) Informační aktivity (internetové katalogy, sociologické průzkumy, redakční a vydavatelská činnost) Doplňkovou oblastí služeb Attaveny jsou informační aktivity, z nichž velká část se odehrává na internetu (internetové katalogy). Attavena například vytvořila v rámci katalogu Caramba! rozsáhlý katalog odkazů na stránky s vědeckou tématikou. V současnosti se podílí na tvorbě katalogu neziskového sektoru Kormidlo, jehož správcem je občanské sdružení Econnect. V rámci tohoto rozcestníku spravujeme sekce Vzdělávání a Služby v neziskovém sektoru. Další naší informační aktivitou jsou různá sociologická šetření. Z nejvýznamnějších je možné jmenovat průzkum využívání informačních technologií NNO, který byl shrnut v publikaci: Neziskové organizace v ČR a informační technologie (k dispozici na e-rádci ve formátu pdf). Realizované projekty Za pět a půl let působení Attaveny jsme uskutečnili na 110 samostatných aktivit nebo projektů. Do jejich řešení se zapojilo přes dvě stě různých lidí. Výsledky naší činnosti oslovily nebo měly dopad na více než lidí z celé České republiky. Celková hodnota projektů a aktivit za uvedené období dosáhla 6,2 miliónu korun, při započítání dobrovolné práce a sponzorské podpory pak více než 8 miliónů korun. Z různých oblastí, kterým se věnujeme, vybíráme pro ilustraci tyto projekty: Klikněte pravým, dědo! Projekt zaměřený na vzdělávání seniorů v práci s IT a zvýšení dostupnosti PC v jižních Čechách. V tomto projektu jde primárně o vzdělávání seniorů v práci s počítačem tak, aby byli schopni využívat informační a komunikační potenciál internetu. Dalším nezanedbatelným cílem je zvýšení 16

19 Attavena, o.p.s. dostupnosti internetu pro seniory vytvořením několika internetových pracovišť v místech, kde se senioři pravidelně scházejí (např. kluby a domy důchodců). Formou motivačních přednášek a publikace popisující konkrétní možnosti přístupu k internetu v regionu jižních Čech pak informujeme o místech, která jsou počítači připojenými k internetu již vybavena (knihovny, internetové kavárny, školy). Dostupnost internetu povazujeme totiž za primární podmínku toho, aby senioři před internetem ztratili svůj ostych a začali toto silné médium využívat ku svému prospěchu. Zkušenosti a výsledky získané během realizace projektu podpořeného ze zdrojů EU Phare (přes NROS) jsou uvedeny na internetových stránkách Nástěnné prezentace a plakáty Díky dřívějšímu úzkému propojení Attaveny s jihočeskými ústavy Akademie Věd ČR a Jihočeskou univerzitou má Attavena bohatou klientelu z řad vědeckých pracovníků. Pro ně připravila a zajistila tisk více než 300 nástěnných prezentací s výsledky vědecké práce (posterů). Vedle výše zmíněných prezentací Attavena vytvořila i desítky propagačních a informačních plakátů pro mnoho drobnějších aktivit. Do této kategorie činnosti spadá také tvorba naučné stezky Cesta kolem Světa a naučné cyklostezky Okolo Třeboně pro CHKO Třeboňsko (dohromady 67 tabulí). Průzkum uplatnění absolventů JU Na žádost vedení Jihočeské univerzity Attavena připravila a zrealizovala sociologický průzkum uplatnění absolventů Jihočeské univerzity. Průzkum se týkal absolventských ročníků 1997 až 2001 všech studijních programů (bakalářského, magisterského a doktorského). Na průzkum vedený formou dopisů jsme dosáhli nezvykle vysoké úrovně návratnosti dotazníků téměř 50 %. Průběh i výsledky průzkumu byly hodnoceny velmi pozitivně. Jako výsledek průzkumu byla vydána publikace v tištěné a elektronické podobě. Odborná část projektu byla řešena ve spolupráci s FOCUSEM Centrem pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r.o 17

20 Servisní NNO Centrum komunitní práce (CKP) Ústí nad Labem, o.s. Adresa: Koněvova 18, Ústí nad Labem Tel.: , Fax: Url: IČO: Působnost: ČR Představení společnosti: Společnost byla založena v roce 1997 a jejím posláním je rozvíjet NS v sociálních službách a lidských zdrojích a posilovat jeho konkurenceschopnost na Evropském sociálním trhu. CKP poskytuje své služby všem zájemcům z řad NNO, NO (školy, příspěvkové organizace) a samosprávám v České a Slovenské republice. Stručný souhrn aktivit: Centrum komunitní práce: Poskytuje technickou asistenci a poradenství při vývoji a zpracování projektů pro Strukturální fondy Evropské unie v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Realizuje vzdělávací programy v oblasti komunitního plánování projektového managementu a německého jazyka. Zpracovává komunitní plány péče a poskytuje individuální poradenství při vývoji komunitních plánů péče v České republice a Slovenské republice. Realizuje přeshraniční management při vývoji zrcadlových projektů, vyhledává zahraniční partnery a posiluje kapacity organizací v nadnárodní spolupráci. Zapojuje uživatelské skupiny pacientů do rozhodovacích procesů na lokální úrovni tak, aby mohli dlouhodobě ovlivňovat kvalitu svého života. Pomáhá sociálně znevýhodněným skupinám v integraci do společnosti prostřednictvím služby dopravní obslužnosti. Facilituje procesy mezi zástupci místní politické reprezentace a občanskou veřejností, které podporují vzájemný sociální dialog. Servisní činnost: Zajišťuje poradenství samosprávním, státním a veřejnoprávním institucím v řešení koncepčních i organizačních problémů v rozvoji sociální sféry. Vytváří manažerské nástroje pro místní rozvoj strategické plány, rozvojové plány, komunitní plány péče, management péče, vyhodnocování kvality a efektivity. Zajišťuje vzdělávání v oblasti komunitního plánování, projektového řízení. Poskytuje poradenství a realizuje projektovou připravenost řízení a příprava projektů u organizací na území Ústeckého kraje ze zdrojů a programů Evropské unie. Zajišťuje ekonomické poradenství v oblasti zpracovávání projektů. Zpracovává projektové žádosti na finanční zdroje pro další subjekty v České republice, převážně v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Vydává metodické a koncepční materiály a publikace. 18

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR Závěrečná zpráva a prezentace výsledků připravena pro INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR červenec 2003 ICN, o.p.s. ve spolupráci s MARKET VISION s.r.o. Projekt je financován programem

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 TRIALOG /Brněnský institut rozvoje občanské společnosti/ sídlo: Orlí 20, 602 00 Brno; kancelář: Colova 17, 616 00 Brno; IČ 605 75 450; DIČ CZ60575450; tel.: +420 542 221 501; fax: +420

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Prezentace projektu www.virtualnikolega.cz do systému vzdělávání zaměstnanců a spolupracovníků knihoven

Prezentace projektu www.virtualnikolega.cz do systému vzdělávání zaměstnanců a spolupracovníků knihoven Virtuální kolega Prezentace projektu www.virtualnikolega.cz a návrh implementace jeho nabídky: do systému vzdělávání zaměstnanců a spolupracovníků knihoven a jako nová služba pro návštěvníky knihoven na

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje Poradenství, agenturní činnosti a informační služby na podporu regionálního a municipálního managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 Možnosti poradenství v sociálním podnikání Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 P3 People, Planet, Profit, o.p.s. Poslání: Prosazování a podpora sociálního podnikání v ČR. Aktivity P3 poskytujeme

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 Výroční zpráva za rok 2001 Obsah EkoCentrum Brno Stěžejní aktivity v roce 2001 Členství ve sdruženích a další aktivity Valná hromada Finanční zpráva Poděkování EkoCentrum Brno Občanské sdružení EkoCentrum

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008 Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) regionální pobočka Karlovy Vary STUŽ Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) - regionální pobočka Karlovy Vary Západní 22,

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Nevládní organizace, nezisková organizace, přehledy, databáze, seznamy (přehledy), bezpečnost.

Nevládní organizace, nezisková organizace, přehledy, databáze, seznamy (přehledy), bezpečnost. Mgr. Karel Palacký Ochrana & Bezpečnost 2014-2015, ročník III., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 Rejstříky a databáze neziskových organizací Anotace Příspěvek si klade za cíl poskytnout pohled na některé

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Název projektu: Celoživotním vzděláváním ke zvýšení kvality sociálních služeb Zkrácený název projektu: Vzděláváním

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Úvod Stěžejní aktivity v roce 2011 Členství ve sdruženích Valná hromada Finanční zpráva Poděkování Úvod Lehký společenský optimismus, který na tomto místě zazněl v minulé

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 Obsah 1. Vznik organizace 2. Poslání občanského sdružení 3. Dlouhodobé cíle organizace 4. Organizační struktura sdružení Valná hromada Rada sdružení Revizor účtu Výkonný tým

Více

Výroční zpráva za rok 2002

Výroční zpráva za rok 2002 Výroční zpráva za rok 2002 Obsah EkoCentrum Brno Stěžejní aktivity v roce 2002 Členství ve sdruženích a další aktivity Valná hromada Finanční zpráva Poděkování EkoCentrum Brno Občanské sdružení EkoCentrum

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obsah EkoCentrum Brno Stěžejní aktivity v roce 2006 Členství ve sdruženích a další aktivity Valná hromada Finanční zpráva Poděkování EkoCentrum Brno Rok 2006 byl pro návštěvníky

Více

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ Jednotlivé subjekty v ČR, které se rozhodnou žádat o finanční podporu z EU, mohou buď sestavit žádost o podporu a vést dotační management svých projektů vlastními silami,

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Sdružení zastánců dětských práv česká sekce Defence for Children International 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24 Tel: 603 438 822, e-mail: dci.praha@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok 2010 Česká sekce

Více

ICT plán školy na období 2007-2008

ICT plán školy na období 2007-2008 ICT plán školy na období 2007-2008 Název školy : Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Ulice : Školní 1610 Místo : Rožnov pod Radhoštěm PSČ : 756 61 Tel. : 571 752 311

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology.

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology. STANOVY Čl.I Název sdružení CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology Čl.II Sídlo a působnost Občanské sdružení Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví,

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

SKIP sbližuje, už 44 let. Roman Giebisch

SKIP sbližuje, už 44 let. Roman Giebisch SKIP sbližuje, už 44 let Roman Giebisch Několik historických mezníků 1968 11.prosince ustavující sjezd SKIP 1970 29. září likvidační výměr MV ČSSR 1990 7. dubna obnovující sjezd SKIP 1970 2 292 členů SKIP

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Výroční zpráva za rok 2004. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2004. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2004 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň....................................................

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

K atalog služeb. Benefit kontaktních míst. v rámci projektu Podnikání bez překážek

K atalog služeb. Benefit kontaktních míst. v rámci projektu Podnikání bez překážek K atalog služeb Benefit kontaktních míst v rámci projektu Podnikání bez překážek Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky O projektu Podnikání bez

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více