Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mikroregion obcí Památkové zóny 1866"

Transkript

1 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, Všestary tel.: , fax: web: Z Valné hromady Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 Po podzimních komunálních volbách v našich obcích byli též nově jmenování zástupci do správní rady mikroregionu. Dne 3. prosince 2010 se konala valná hromada, která zvolila správní radu ve složení Tomáš Bouček (Benátky), Ing. Milan Zykl (Čistěves), Jana Kuthanová (Hořiněves), MVDr. Blanka Karešová (Maslojedy), Ing. Luboš Podlipný (Neděliště), Václav Horák (Sendražice), Stanislav Bednář (Střezetice), Ing. Martina Saláková (Světí), Pavel Lhotský (Vrchovnice), JUDr. Zuzana Zlatohlávková (Všestary). Následně též proběhla volba předsedy a místopředsedy. Předsedkyní správní rady Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 byla zvolena paní Jana Kuthanová a místopředsedkyní paní JUDr. Zuzana Zlatohlávková. Dále byl schválen rozpočet na rok 2011, rozpočtová opatření roku 2010 a plán činnosti na rok Úvod do nového roku Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 byl založen v roce 2001, od té doby se společně podařilo realizovat několik zajímavých projektů, které byly spolufinancovány jak jednotlivými obcemi svazku, tak i z různých možných dotačních titulů. Je třeba si uvědomit, že svazek nemá žádné profesionální vedení, tím nechci říci, že je neodborně veden, spíše, že z velké části je řízen na základě dobrovolné práce jednotlivých zástupců ve správní radě. O to větší je však zásluha všech, že to funguje, a že se každý rok podaří realizovat něco, co přispěje k lepšímu žití obyvatel mikroregionu, k rozvoji venkova, k propagaci cestovního ruchu na venkově apod. Mikroregion však nemůžeme vidět pouze jako penězovod. Pro členy valné hromady, pro zástupce ve správní radě jsou společná jednání i příležitostí vyhodnotit společné problémy, najít společné řešení a vyvinout společné aktivity, prostě jeden nezmůže nic, ale když nás je víc... Ráda bych tedy touto cestou chtěla poděkovat za osmiletou dobrou spolupráci p. Josefu Macháčkovi ml. a ostatním členům správní rady. Díky této spolupráci se například podařilo pořídit potřebnou techniku na údržbu zeleně a veřejných prostranství v našich obcích, realizovat část cyklotras ze společného projektu, pořídit kontejnery na třídění odpadu, díky měřičům rychlosti zajistit větší bezpečnost našich obyvatel, zřídit nová a dovybavit stávající dětská hřiště mikroregionu a 4 x do roku Vás informovat prostřednictvím společného zpravodaje. Ale také založit o.p.s. Hradecký venkov a jeho místní akční skupinu, díky níž můžou za podpory dotací naše obce, podnikatelé, zemědělci a neziskové organizace realizovat své zajímavé a potřebné projekty. Jedním z nejvýznamnější byl projekt zřízení veřejně přístupných míst internetu a bezdrátový rozhlas. 1

2 Tento projekt byl realizován ze Společného regionálního operačního programu. Na podzim tohoto roku proběhla závěrečná kontrola řídícího orgánu tohoto programu. Můžeme tedy konstatovat, že projekt byl řádně administrován a nadále může sloužit potřebám všech našich obcí, které se do něj zapojily. V neposlední řadě je však třeba ještě zmínit projekty loňského roku - ekologické vzdělávání a propagace mikroregionu. Předpokládali jsme, že občané našich obcí se ze zájmem zapojí do akcí spojených s realizací těchto projektů. Zájem však předčil naše očekávání. Návštěvníci vzdělávacích besed a zájezdů nás přesvědčili, že realizace těchto projektů je potřebná a žádaná, a že občané mají zájem setkávat se, ale i vzdělávat se. Děkujeme Vám za účast a za podporu naší činnosti, kterou jste nám tímto dali najevo. A možná právě z těchto důvodů bylo na valné hromadě rozhodnuto podat pro příští rok žádost do Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na projekt: Vytvoření venkovních posezení pro společná setkávání občanů. Na závěr mi dovolte, abych popřála nové správní radě Mikroregionu vše dobré, mnoho úspěchů při realizaci společných projektů a především dobrou spolupráci. Vážení čtenáři, dovolte mi, abych i Vám všem popřála vše nejlepší do nového roku, především hodně zdraví a spokojenosti. Těším se, že se společně setkáme při podobných projektech, které jsme ve prospěch našich obcí realizovali v minulých let. Tak ať se nám společně daří. Jana Kuthanová Ohlasy na naše projekty 23. října 2010 se uskutečnil výlet do Pardubic, který se konal v rámci Ekologického environmentálního vzdělávání Mikroregionu OPZ 1866 za podpory Královéhradeckého kraje. V Pardubicích v Černé za Bory jsme navštívili třídírnu separovaného odpadu, kterou provozuje firma Marius Pedersen. Tato firma sváží vytříděné odpady z našich obcí. Účastníci zájezdu měli možnost po odborném výkladu pana Bc. Radka Sokola shlédnout třídící linky na separovaný sběr. Viděli jsme jak se ručně dotřiďují plasty, jak se lisuje papír a drtí sklo. Zajímavé bylo také vyprávění jak se zpracovává dřevo (starý nábytek, okna apod.) ve sběrných dvorech. Po rozdrcení se zasílá ke zpracování na výrobu dřevotřísky, a ta je určena k dalšímu použití. Exkurze byla pro přítomné určitě motivující k dalšímu třídění a k lepšímu dotřiďování. Druhý cíl našeho výletu byla překrásná výstava na Pardubickém zámku a to výstava Příroda východního Polabí, která byla oceněna cenou Gloria Musealis v roce Dovoluji si za všechny účastníky, kterých byl plný autobus, poděkovat organizátorům za přínosný a zajímavý výlet. Helena Pavlíková 2

3 VÝZVA MAS HRADECKÝ VENKOV O. P. S. Číslo výzvy 2011/1 Termín vyhlášení výzvy: Termín přijmu žádostí: 24.1, 25.1., od hod. Místo podání žádosti: kancelář MAS, Husovo nám. 83, Nechanice Územní vymezení: projekt musí být realizován na území působnosti MAS. Místní akční skupina Hradecký venkov o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader MAS Hradecký venkov schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a Státním zemědělským intervenčním fondem v rámci Programu rozvoje venkova ČR Výzvu pro žadatele k předkládání projektů. Celková alokovaná částka pro 1. výzvu je , Kč. Způsob podání žádosti v rámci jedné Fiche může jeden žadatel podat pouze jeden projekt. Součástí předkládaných projektů budou povinné, příp. nepovinné přílohy uvedené v příručce Pravidel pro žadatele. Projekt bude předkládán: Žádost o dotaci v předepsaném formátu pdf. 2x v tištěné formě, osnova projektu 5x v tištěné formě, preferenční kritéria MAS 4x v tištěné formě, ostatní přílohy 2x v tištěné formě. Na CD nosiči (2x) v aplikaci ADOBE (ve formátu pdf.) předloží žadatel osnovu projektu a žádost o dotaci. Program je ke stažení na Předložení Žádosti musí učinit žadatel osobně nebo jím pověřená osoba na základě zmocnění s vymezením obsahu a platnosti (plná moc musí mít úředně ověřený podpis). Závazná osnova projektu, přesné znění Fichí, formulář žádosti o dotaci a souvisejícími dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách MAS Další informace týkající se osy IV Leader Programu rozvoje venkova (PRV) můžete nalézt na stránkách a zejména Pravidla IV.1.2 a Samostatná příloha č. 9 Pravidel IV.1.1. V rámci výzvy 2011/1 budou přijímány žádosti o dotaci pro následující Fiche: Fiche č. 3 Konkurenceschopnost zemědělství Cílem Fiche je zvýšit konkurenceschopnost a posílit ekonomickou výtěžnost místních zemědělských podniků. PŘÍJEMCE DOTACE: Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě. 3

4 Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření. Fichce č. 4 Vybudování dopravní a technické infrastruktury v obcích Cílem Fiche je zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech vybudováním základní dopravní a technické infrastruktury obcí a úpravami veřejných prostranství a umožnit tak další rozvoj venkova. PŘÍJEMCE DOTACE: Obce, Svazky obcí, Nestátní neziskové organizace, Zájmová sdružení právnických osob, Církve a jejich organizace. Fiche č. 5 Obnova a vybavení objektů občanské vybavenosti posilování sounáležitosti obyvatel s územím. Hlavním cílem Fiche je podpořit obnovu a rozvoj obcí a stávající občanské vybavenosti, podpořit rozvoj služeb a tím zvýšit kvalitu života ve venkovských oblastech. PŘÍJEMCE DOTACE: Obce, Svazky obcí, Nestátní neziskové organizace, Zájmová sdružení právnických osob, Církve a jejich organizace. Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření. Plné znění Fichí je k dispozici na Způsobilé výdaje projektu je možné realizovat od doby registrace projektů na RO SZIF Hradec Králové, vyjma výdajů nutných k přípravě projektu a výdajů spojených s nákupem nemovitostí, které jsou způsobilé od Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 24 měsíců (v případě leasingu do 36 měsíců) od data podpisu Dohody. V tomto termínu musí být podaná žádost o proplacení uznatelných výdajů na RO SZIF, kterou žadatel již před tímto termínem nechal zkontrolovat pracovníkem MAS. MAS si vyhrazuje právo pokud neobdrží dostatečný počet kvalitních projektových záměrů nebude celá alokovaná částka rozdělená v I.výzvě Kontaktní informace: Manažerka SPL, osobní konzultace Iva Horníková, tel Předsedkyně MAS Jana Kuthanová, tel Poradenství Ing. Jana Rejlová, tel Tato výzva byla schválena programovým výborem dne:

5 5

6 Ekologie Bioplynové stanice umí zpracovat trávu, hnůj i skořápky V úterý 23. listopadu 2010 proběhla v zasedací místnosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konference s názvem Přínos bioplynových fermentačních stanic pro rozvoj zemědělství a odpadové hospodářství. Konference přinesla spoustu nových zajímavých informací nejen pro zemědělce, ale také pro zástupce obcí či firem, které se zabývají odpadovým hospodářstvím. Záštitu nad celou akcí převzal radní Královéhradeckého kraje Ing. Jan Tippner. Účastníci konference se seznámili s tím, proč se bioplynové fermentační stanice zřizují, jak se postupuje při rozhodování o jejich výstavbě. Dozvěděli se také o možných podporách a dotacích. V České republice je dosud pouze několik bioplynových stanic. Je to škoda, protože tyto stanice mají velký potenciál, přiblížil téma konference Jan Tippner. Moderní bioplynové stanice fungují na principu fermentace - což je proces rozkladu organické hmoty (biologicky rozložitelných odpadů) prostřednictvím bakterií bez přítomného kyslíku. Tento rozklad vede k vývinu bioplynu. Touto cestou je možné zpracovávat například trávu z údržby zeleně, odpady z jídelen a restaurací (ovoce a zelenina, zbytky pečiva, skořápky z vajíček, maso) nebo separované biologické odpady z domácností (tráva, seno, listí, zvadlé květiny, hnůj z chovu drobných zvířat). Na královéhradecké konferenci zazněla témata jako vliv bioplynové fermentační stanice na životní prostředí, využití energetického potenciálu obsaženého v biomase a bioodpadech, možnosti podpory na výstavbu bioplynových stanic a celá řada dalších. Součástí programu byla také přednáška o provozu komunální bioplynové fermentační stanice Úpice doplněná ve středu 24. listopadu exkurzí v této stanici. Účastníci konference měli možnost podívat se, jak naše bioplynová stanice funguje, co všechno a jakým způsobem se v ní zpracovává. Například na provoz stanice a čistírny odpadních vod používáme elektrickou energii z bioplynu. Kromě toho vyrábíme z tzv. odstředěného substrátu kvalitní hnojivo. Ročně zpracujeme téměř 6,5 tisíce tun bioodpadů, a to bez negativních dopadů na životní prostředí, upřesnil Karel Srna z Městských vodovodů a kanalizací, které jsou provozovatelem bioplynové stanice v Úpici. Konference Přínos bioplynových fermentačních stanic pro rozvoj zemědělství a odpadové hospodářství sice skončila, ale nastolené téma se bude jak účastníci konference přislíbili dále rozvíjet. Bioplynové stanice mají v Královéhradeckém kraji budoucnost. Podrobnější informace o bioplynové stanici v Úpici najdete na Kontakt: Ing. Jan Tippner, radní Královéhradeckého kraje Tel.:

7 EKO-KOM rozjíždí v Hradci Králové nový web i novou soutěž Autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM všichni znáte. Podílí se zejména na financování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu. Také díky činnosti systému EKO-KOM můžeme ve městech a obcích Královéhradeckého kraje užívat barevné kontejnery na tříděný odpad. Jednou z aktivit společnosti je krajská kampaň na podporu třídění odpadů. V rámci této kampaně byly nyní zprovozněny nové webové stránky Webovým stránkám vévodí barvy modrá, žlutá, zelená a oranžová tedy barvy kontejnerů na tříděný odpad. Stránky jsou určeny pro veřejnost, školy a školáky, pro zástupce obcí a měst a informace zde naleznou také novináři. Orientace v jednotlivých sekcích je úplně jednoduchá. Najdete tu nejen aktuality, ale také probíhající nebo chystané projekty, akce, fotografie, odpovědi na často se opakující dotazy, nechybí ani důležité kontakty a samozřejmě soutěže. Se spuštěním nových stránek, odstartovala také VELKÁ SOUTĚŽ se společností EKO-KOM, a.s. Soutěž je určena pro veřejnost a účastnit se jí může každý návštěvník stránek. Chcete vyhrát videokameru, fotoaparát, MP3 přehrávač nebo pěknou knížku? Stačí se zaregistrovat a správně odpovědět na pět soutěžních otázek. Ty se týkají třídění a recyklace odpadů. Soutěžit můžete opakovaně a tím si zajistit lepší šance na vítězství. V soutěži záleží na rychlosti a přesnosti odpovědí. Připravili jsme ceny pro deset nejlepších soutěžících. Vyhraje ten, kdo v nejkratším čase nejpřesněji odpoví na naše soutěžní otázky. Soutěžící může vybírat ze tří nabízených odpovědí, doplnil informace o soutěži Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s. Abyste věděli, co vás čeká, zkuste odpovědět na tuto otázku: Obal, který je označen písmeny PET, patří za a) do modrého kontejneru, za b) do oranžového kontejneru nebo za c) do žlutého kontejneru? Pokud znáte správnou odpověď, neváhejte a na se přihlaste do soutěže. Soutěž se společností EKO-KOM, a.s. končí 19. prosince Na webových stránkách potom najdete nejen správné odpovědi, ale také všech deset výherců. HRAJTE A VYHRAJTE videokameru nebo některou z dalších cen. Podrobné informace o třídění hledejte na nových webových stránkách Kontakt: Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s Tel.: , .: 7

8 Benátky Obecní úřad Benátky, Benátky, Smiřice tel/fax: , mobil (starosta): web: úřední hodiny: St

9 Hořiněves Obecní úřad Hořiněves, Hořiněves čp. 73, Hořiněves mobil (starosta): , tel/fax: , úřední hodiny: Po a St a , web: Na podzim loňského roku proběhly v ČR volby do obecních zastupitelstev. V naší obci byla zaregistrována pouze jedna kandidátní listina, a to sdružení Za další rozvoj. Přestože tedy již před samotnou volbou kandidátů bylo zřejmé, kdo bude pracovat v obecním zastupitelstvu ve volebním období , byla celkem pěkná volební účast. Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám pomáhají, kteří nás podporují. Je nám jasné, že ne vždy je každý spokojený, že ne vždy se dá vyjít vstříc všem, že vše co se vykoná, nemusí se líbit všem, věřte však, že se velmi snažíme pracovat tak, abychom co nejvíce pomohli, zpříjemnili, zjednodušili, již tak někdy složité žití. Těšíme se na setkání s Vámi, buď přímo na úřadě, či při četných akcích, které nás zase letos určitě čekají. Věříme, že jste prožili krásné svátky vánoční a přejeme Vám mnoho zdraví, pohody a štěstí v roce Jana Kuthanová, starostka Informace Připravujeme Velikonoční jarmark na Květnou neděli, který proběhne na návsi před kostelem sv. Prokopa a jeho okolí. Letošní jarmark bude již v pořadí pátý. Každým rokem je větší účast prodejců a návštěvníků. Naší snahou je rozšiřovat stánky s ukázkou řemesel, stánky s tradičními výrobky a také přilákat prodejce regionálních produktů. Jako každým rokem se i tentokrát můžete těšit na doprovodné kulturní akce, o které se starají místní občané. Sběrný dvůr Služby sběrného dvoru jsou bezplatné pro občany obce Hořiněves, Žíželeves, Želkovice a Jeřičky. Je zde možnost ukládat velkoobjemový odpad a elektro odpad. Bezplatnost těchto služeb je podmíněna sjednaným svozem komunálního odpadu. Pokud budete mít zájem o uložení velkoobjemového odpadu, dostavte se nejdříve na obecní úřad, kde obdržíte poukázku na bezplatné uložení, kterou předáte obsluze. Sběrný dvůr rovněž nabízí možnost výkupu železa a papíru. SD nalezete naproti bývalému nádraží v Hořiněvsi. Provozní doba: Úterý Sobota MP Jaroměř a.s. - Svoz komunálního odpadu V roce 2011 bude svozovým dnem ČTVRTEK. 9

10 Jak se recykluje papír, sklo a nápojové kartony? Papír používáme dnes a denně. Čteme noviny, děti píší úkoly, kupujeme dárky v barevných krabicích. Když doslouží, doneseme ho do modrého kontejneru. Sklo nás obklopuje téměř všude. Okna, brýle, lahve či skleničky to všechno si našlo cestu do našich domovů. Sklo se občas rozbije. Rozbité nebo nepoužívané sklo patří do zeleného, případně bílého kontejneru. Nápojové kartony v našich domácnostech zakotvily poměrně nedávno. Znají je však všichni. Džusy, víno, mléko a další mléčné výrobky. Obaly od nich dáváme (pěkně sešlápnuté) do oranžově označených kontejnerů. A co dál? Třídicí linka a recyklace PAPÍR Na dotřiďovací lince běží pás, po něm se pohybuje směs papíru. Pracovníci podél pásu z něj vybírají mastný či jinak zašpiněný papír i další nečistoty a třídí jednotlivé druhy papíru. Roztříděný (ideálně jednodruhový) papír se lisuje do balíků a odváží ke zpracování do papíren. V papírnách se papír musí zbavit znečišťujících látek a barviv. To, co zbylo, se namočí, přidají se další přísady a vzniká nově recyklovaný papír. Co se z něj vyrábí? Novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka i toaletní papír. Papír nelze recyklovat donekonečna, ale pouze pětkrát až sedmkrát. Při recyklaci se papírové vlákno postupně zkracuje a po nějaké době už nejde pro další výrobu papíru použít. Ale i po této době má papír své využití - například v izolacích nebo nástřicích. Kartony a těžší papíry se využívají k výrobě sádrokartonu. Papírová vlákna se přidávají také do asfaltových povrchů při výstavbě silnic nebo na stanice autobusů proti vyjíždění kolejí. Další možností je kompostování. Recyklace papíru je důležitá hned z několika hledisek. Jednak se spotřebuje méně energie i méně vody než při výrobě papíru ze dřeva, respektive z buničiny. Úspory jsou také na straně dřeva. A v neposlední řadě díky recyklaci končí méně odpadu na skládkách, řekl Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s. SKLO Ze zeleného kontejneru sklo zamíří na třídicí linku. Sběrné magnety odstraní kov, fukar odfoukne lehké materiály a lidské ruce vysbírají ostatní nečistoty. Pryč musí zrcadla, keramika i porcelán. Důležité je oddělit barevné sklo od čirého. Jakmile na pásu zůstanou jen skleněné střepy, zamíří do drtičky. Sklo se drtí na střepy velikosti od 3 mm do 2 cm. Střepy se míchají s ostatními přísadami, roztaví se při teplotě okolo 1400 C. A potom už tavenina putuje ke strojům, kde se z ní tvarují vlastní láhve a další obaly. 10

11 Z chladicí pece musí nová láhev ještě k výstupní kontrole (tam na ní vyzkouší, jestli vydrží nárazy podobné těm, ke kterým dochází na plnicích linkách) a je připravena k novému použití. Z recyklovaného skla se běžně vyrábějí lahve na minerální vody, pivo, ale i další skleněné výrobky. Využitím starého skla pro výrobu nových skleněných obalů se dá ušetřit až 90% energie oproti výrobě z přírodních zdrojů. Snižuje se také množství přírodních surovin, které se používají při výrobě nového skla - sklářský písek, dolomit, živec, vápenec a soda. Recyklace skla je - na rozdíl od papíru skoro neomezená, upřesnil Tomáš Pešek. NÁPOJOVÉ KARTONY Nápojové kartony obsahují cenné suroviny, které se dají velmi dobře využít. Buď v papírnách anebo na výrobu stavebního materiálu. V papírnách se postupuje podobně jako při recyklaci papíru nejprve se oddělí jednotlivé vrstvy tzv. vířivým rozvlákněním. Na sítech se zachycují kvalitní papírová vlákna, která se používají k výrobě papíru, papírových tašek, hedvábného papíru nebo vlnité lepenky na krabice. Všechny ostatní materiály vyplavou nahoru nebo se potopí, takže mohou být sebrány, seškrábnuty nebo prosáty. Druhou možností je odvézt nápojové kartony na speciální linku. Tam se kartony rozdrtí a potom se za pomoci tepla lisují na desky. Tyto desky se používají ve stavebnictví jako stavební desky (jde o materiál s obdobným využitím jako je sádrokarton), nebo tepelná izolace. Například na výstavbu průměrného rodinného domu jsou potřeba stavební desky z 30 tisíc kusů nápojových kartonů. Nápojové kartony se většinou odváží do papíren k dalšímu zpracování, jsou totiž ze 75% tvořeny kvalitním papírem. Lidé si na třídění nápojových kartonů poměrně rychle zvykli. V Královéhradeckém kraji jsou rozmístěny kontejnery nejen na papír, sklo a plasty, ale také kontejnery s oranžovým označením, do kterých se vhazují nápojové kartony, doplnil Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s. Recyklovat odpad znamená opakovaně používat materiály získané z odpadů. Skoro všichni občané Královéhradeckého kraje mají možnost třídit odpad. 90% obcí kraje je zároveň zapojeno do systému EKO-KOM. V Královéhradeckém kraji lidé mohou sbírat odpad do nádob na tříděný odpad a také využívat tzv. pytlový sběr, řekl Jan Tippner, radní Královéhradeckého kraje zodpovědný za oblast životního prostředí a zemědělství. Třiďte odpad a pomáhejte recyklovat. Další informace o třídění najdete na 11

12 Investiční akce r Sportovní víceúčelové hřiště a tenisové hřiště V roce 2010 se nám podařilo realizovat dlouhodobě plánovaný projekt: Sportovní víceúčelové hřiště a tenisové hřiště, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Celkové náklady projektu ,- Kč, z toho dotace z rozpočtu regionální rady ,- Kč, z toho EU ,- Kč. V těchto nákladech jsou zobrazeny veškeré výdaje související s projektem např. veškeré administrativní výdaje spojené s realizací, projektová dokumentace, nákup pozemku, investiční stavební výdaje, nákup drobného mobiliáře (lavičky, stojan na kola, odpadkové koše), sportovní vybavení (sítě na volejbal, na tenis, sloupky, empairy, branky) výdaje na publicitu projektu. V prosinci 2010 proběhla úspěšně kolaudace celého areálu, hřiště byla zazimována a čekají na jaro a na své návštěvníky. Co tedy v rámci tohoto projektu ve sportovním areálu v Hořiněvsi vzniklo: 1. oplocené tenisové hřiště 36,5/18 m (výška oplocení 1-3 m) 2. víceúčelové hřiště 40/20 m (kopaná/házená, 2 x nohejbal, 1 x odbíjená) včetně 3. oplocení (výška oplocení 3 m) a opěrných zídek (max. výška 1,7 m) 4. odvodnění podloží a srážkových vod 5. připojení areálu na vodovod pro potřeby postřiku tenisového kurtu 6. provedení osvětlení víceúčelového hřiště 4 x sloup se svítidly včetně připojení na zdroj elektrické energie 7. zpevnění plochy včetně terénních schodišť a vegetační úpravy sportoviště Věříme, že jsme realizací tohoto projektu přispěli k modernímu zázemí pro sportovní veřejnost, k rozvoji volnočasových aktivit pro naše děti a mládež, i pro žáky naší školy. Areál bude veřejně přístupný po celý den. Slavnostní zahájení provozu se uskuteční na jaře Těšíme se na Vaše sportovní výkony. Zateplení mateřské školy V rámci této investiční akce byla provedena kompletní výměna oken, dveří, zateplení fasád a střech a další doplňkové a dokončovací práce u budovy Mateřské školy v Hořiněvsi, č. p. 120, na stavební parcele č. 157, objektu, který sestává ze dvou větších pavilonů, hospodářské části a propojovací chodby, celková zastavěná plocha je 842,5 m 2. Stavební práce začaly na začátku prázdnin, a přes určité potíže, byla stavba dokončena ve stanoveném termínu tj. vnitřní práce do konce prázdnin, tak, aby již školka mohla být v provozu a dokončení venkovních prací do konce měsíce října r

13 Celkové výdaje : ,- Kč z toho dotace ,- Kč. Tento projekt byl realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí, podporovaného z prostředků ERDF/FS, včetně spolufinancování ze SŽP ČS a státního rozpočtu. Hlavní přínos očekáváme v nemalých úsporách výdajů za energie oproti letům předcházejícím. A navíc ještě - naše barevná školka se dětem líbí, a my doufáme, že i vně teplo jim je. Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne byla zvolena starostkou obce Jana Kuthanová, místostarostkou obce Helena Pavlíková, předsedkyní kontrolního výboru Renata Festová a předsedou finančního výboru Otakar Rejfek. Zastupitelstvo obce ve volebním období bude pracovat ve složení: J. Kuthanová, H. Pavlíková, R. Festová, O. Rejfek, P. Černý, V. Hátle, M. Novák, J. Hušek, J. Hojda. Informace z 1. zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu obce Hořiněves za období 1 10/2010 Příjmy: ,36 Kč, výdaje: ,34 tis. Kč Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí příkaz k inventarizaci majetku obce v roce 2010 a ukládá členům komisí provést inventarizaci ve stanoveném termínu. Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s návrhem na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE /VB/01 Hořiněves, U Hospody rekonstrukce sítě nn, a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s přijetím dotace ve výši ,-Kč a uzavřením smlouvy č. RR/2010/053-SDH/MV/3 o poskytnutí této účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na rok Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí Zprávu o výsledku kontroly Finančního úřadu v Hradci Králové č Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje podání žádosti o dotaci z POV Královéhradeckého kraje na r na akci : Střecha ZŠ Hořiněves (více informací na 13

14 Základní škola a mateřská škola (www.zshorineves.cz) Základní škola Hořiněves Na podzim se uskutečnil pokus o vytvoření světového rekordu znaků měst a obcí vyrobených výhradně z odpadových materiálů určených k recyklaci. Proto byly osloveny základní školy a základní umělecké školy v celé České republice. Úkolem akce bylo informovat širokou veřejnost o nutnosti třídění odpadů a o možnostech jeho dalšího zpracování. Nám se tento nápad velice líbil a tak jsme se hned pustili do práce. Začali jsme zjišťováním informací o erbu žáci se ptali na Obecním úřadu v Hořiněvsi, kde zjistili, jaké části erb má a proč jsou použity které barvy: Barvy 1. Šachovnice: stříbrná a červená jsou barvy erbu Hořiněvských z Hořiněvsi. 2. Zelená barva- lesy,louky v okolí obce. Berla společný atribut sv. Prokopa a sv. Mikuláše, patronů kostelů v Hořiněvsi a Žíželevsi, připomíná církevní památky na území obce a také starou pečeť Hořiněvského kostela doloženou v první polovině 19. století. Rozevřená kniha odkazuje na významného rodáka spisovatele Václava Hanku a literární památku Žaltář a Nový zákon Petra Švehly z Hořiněvsi (1496). Nyní jsme se museli rozhodnout z jakého materiálu vytvoříme jednotlivé části erbu. Zvítězila kombinace červených a bílých víček od PET lahví, stříbrných plastových obalů od bonboniér a zelených kartónových obalů od mléka. Na sběru materiálu se podíleli všichni žáci naší školy, ale zapojili se i další občané Hořiněvsi. Děti věnovaly výrobě znaku každou chviličku lepily, stříhaly, opravovaly Hotový erb bylo třeba vyfotit a spolu s doprovodným textem uložit na internetové stránky na kde si můžete prohlédnout nejenom znak Hořiněvsi, ale i všechny další, které se pokusu o rekord zúčastnily. Erb jsme s dětmi slavnostně předali Obecnímu úřadu Hořiněves. Za měsíc nás čekalo veliké překvapení: Náš erb byl vybrán mezi 30 nejlepšími erby Královéhradeckého kraje a bude vystaven v krajské galerii od do v primátorských prostorách Staré Radnice v Hradci Králové. Dostali jsme také pozvání na vernisáž, které jsme se rádi zúčastnili. Všechny zúčastněné děti a jejich učitele přivítali organizátoři celé akce zástupci z královéhradeckého kraje a firmy EKO-KOM, vše dokumentovali redaktoři z královéhradeckého rozhlasu i novináři, dokonce se natáčelo i na kameru. Pro děti bylo připraveno malé občerstvení a malý test znalostí o způsobu dalšího využití odpadů. Protože žáci hořiněveské školy jsou zapojeni do projektu RECYKLOHRANÍ, kde se tomuto tématu věnujeme, otázky zvládali s přehledem. Za splněné úkoly získali malou odměnu. 14

15 Dětem se vernisáž velice líbila, protože měly možnost vidět výsledky své práce nejenom na své škole, ale ve větším měřítku - v konkurenci dalších škol. Všechny nás potěšil ohlas, jaký tato zprvu nenápadná akce, měla. Mgr. Sylva Bečáková JSDH Hořiněves (www.sdh-horineves.xf.cz) Soutěže: V roce 2010 se ženy umístily v soutěži O pohár starosty OSH HK na 2. místě. První místo jim uniklo pouze o jeden bod. Dále toto družstvo ve složení: Zuzana Vernerová, Jana Plachá, Lucie Doležalová, Markéta Hubková, Jana Zámečníková, Monika Raticová, Lucie Hajtmanová, Jana Vaňková, Michaela Kovaříčková, Tereza Šrámková, vyhrálo Jezbinskou proudnici V soutěži O pohár starostky v obci Habřina se umístilo družstvo MH (mladších hasičů) na prvním místě. V listopadu se uskutečnila příprava techniky na zimní provoz a průběžně bude probíhat výcvik a školení jednotky JSDH. 15

16 Výroční valná hromada - se bude konat 29. ledna 2011 od 18,00 hod. v Hospodě U Šáfrů. Sokolskohasičský ples - se plánuje na 19. března 2011 (sobota) v Sokolovně TJ Sokol Hořiněves. Dětský karneval - se bude konat 20. března (neděle) v odpoledních hodinách v sokolovně. Obecní knihovna Hořiněves Otevírací doba: Úterý Středa Čtvrtek Od je nově na webových stránkách obce Hořiněves, v nabídce knihovny Hořiněves zpřístupněn www. katalog knih. Tento katalog umožňuje vyhledávání požadovaných knih. Čtenář jednoduchým způsobem zjistí, zda se kniha, kterou vyhledává nachází v nabídce naší knihovny, pokud ano, zjistí zda je kniha momentálně k dispozici. Pokud je kniha vypůjčená, může si knihu sám okamžitě zarezervovat. Výpůjčku knih, které se v našem katalogu nenachází, pro Vás můžeme zprostředkovat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby ze Studijní a vědecké knihovny z Hradce Králové nebo z Městské knihovny Smiřice. 16

17 Obecní knihovna Žíželeves Výpůjční doba: Úterý 8,30 10,00 Čtvrtek 16,00 18,30 Přejeme svým čtenářům pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti v roce Těšíme se na Vaši návštěvu na akcích, které pro Vás rády připravujeme, nebo při výpůjčkách z bohatého výběru knih a časopisů. V novém roce v knihovně s radostí přivítáme a zaregistrujeme i další nové čtenáře. H. Pavlíková a R. Kozáková TJ Sokol Oddíl kopané ukončena podzimní část, muži přezimují na 10. místě se 16 body. Tabulka: Okresní přebor mužů IV. třídy SK. A 1. Rasošky : Slavia HK B : Dolany : Neděliště : Malšovice B : Vysoká n. L. B : Třebeš : Cerekvice : Dohalice B : Hořiněves : Třebechovice B : Lok.Hradec B : Malš. Lhota B : Jeníkovice :37 7 Mladší elévové, roč a mladší, výsledky si můžete přečíst na stránkách obce Za družstvo elévů hrají: Polák Martin, Polák Daniel, Malík František, Malík Alex, Jonáš Martin, Bačina Dominik, Bačina David, Novák Jan, Voňka David, Verner Tomáš, Koza Jan, Ďurček Jakub, Kafka Dominik. Trenéři: hlavní trenér Bačina Rudolf, asistenti trenéra: Rejfek Otakar ml. a Polák Jiří. 17

18 Tělovýchovná jednota zve členy a rodinné příslušníky na Výroční valnou hromadu TJ Sokol, která se bude konat 11. března v hostinci U Šáfrů. Připravujeme: Sokolskohasičský ples v sobotu 19. března v Sokolovně. Dětský karneval v neděli 20. března v Sokolovně. Dne 5. března (sobota) se uskuteční v Sokolovně ples Obce Neděliště. Fasáda Sokolovna v roce 2010 byla provedena opravy fasády na budově Sokolovny, včetně provedené hydroizolace a dlažby balkonu. Projekt byl vybrán k podpoře v rámci Místní akční skupiny Hradecký venkov. Dotace byla poskytnuta prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu. Oddíl SPV Cvičení pro ženy a dívky v tělocvičně ZŠ Hořiněves pod vedením cvičitelky Šárky. Cvičí se ve středu od 18,30 hod.: sudý týden pilates, lichý týden aerobik. Další nabídka cvičení: Zumba s Helenou každý čtvrtek od 19,30 hod. Hankův dům vstup na objednávku, tel.:

19 II. Muzejní noc v muzeu Hankův dům V letošním roce si na této celoevropské akci, která se u nás uskuteční v sobotu , budeme připomínat kulatá výročí (*220, let) našeho slavného rodáka Václava Hanky. Václav Hanka byl významným českým vlastencem, filologem, básníkem a prvním bibliotékářem Musea království Českého. Nejvýznamnějším dnem jeho života, bylo 16. září 1817, kdy nalezl ve věžní kobce děkanského kostela sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem Rukopis královédvorský, který později mnohokrát vydal tiskem. Tento rukopis, se spolu s Rukopisem zelenohorským, který byl objeven o rok později na Zelené hoře u Nepomuku, stal otazníkem pro mnohé historiky. Rukopis královédvorský a Rukopis zelenohorský představují významné památky středověké české literatury. O pravost Rukopisů se vede spor prakticky od doby jejich objevení. Dnes ovšem převažuje v širších vědeckých i laických kruzích spíše názor, že se jedná o falsa z 1. poloviny 19. století. Tento názor však nesdílí celá řada badatelů. Celé problematice se dodnes systematicky věnuje Česká společnost rukopisná. Významná výročí našeho rodáka si zcela jistě zaslouží důstojnou oslavu a náležité připomenutí. Na tento den pro návštěvníky připravujeme bohatý a pestrý program. Zahájen bude krátkou prezentací o V. Hankovi a Rukopisech, kterou nám představí členka České společnosti rukopisné p. Mgr. Mentzlová, svůj program si připravují i žáci ZŠ Hořiněves, poté bude následovat divadelní představení, v podání při této příležitosti místními ochotníky znovu obnovené, Divadelní Jednoty Hanka. Návštěvníci se mohou těšit na originální nastudovaní hry původem od A. Jiráska Dívčí válka. Bohatý program bude zakončen komorním vystoupením filharmonického tělesa Musica per Quattro z Hradce Králové. Příjemnou atmosféru programu doladí firma Vinařství Kosík z Tvrdonic na Jižní Moravě, která návštěvníkům nabídne ta nejkvalitnější vína ze svých vinných sklípků. Těmto oslavám bude, pravděpodobně s týdenním předstihem, předcházet poznávací exkurze, kterou připravujeme pro místní občany. Společně navštívíme památník Václava Hanky na Vyšehradském hřbitově a Národní Muzeum v Praze. Domluvíme si schůzku se členy České společnosti rukopisné a v průběhu exkurze budeme společně pátrat v minulosti a životě Václava Hanky a můžeme polemizovat o pravosti či nepravosti, ale zcela jistě významu výše jmenovaných Rukopisů. 19 R. Kozáková

20 Občanské sdružení při kostele sv. Mikuláše v Žíželevsi Uspořádalo při posvícení 26. září v kostele Varhaní koncert v provedení varhaníka pana Ondřeje Vávry a za zpěvu sólistky Mgr. Evy Staňkové soprán. Také na vánoční svátky připravilo o.s. na druhý svátek vánoční 26. prosince 2010 koncert Jakub Jan Ryba Česká mše vánoční Hej mistře v provedení Novobydžovského chrámového sboru pod vedením Jiřího Vacka. Varhany Ondřej Vávra, sólisté soprán Pavlína Strnková, alt Jana Čiperová, tenor Jakub Strnka, bas Jiří Vacek. Želkovice Na podzim loňského roku byla jako jedna z posledních investičních akcí realizována stavba malého dětského hřiště v Želkovicích. Před realizací této akce proběhlo veřejné projednání o záměru náves a chodníky Želkovice. V rámci tohoto záměru se řešilo i vybudování dětského hřiště. Diskuse se vedla i na téma zda je žádoucí vytvořit takzvané zázemí pro společná setkávání v tak malé obci. Přestože již příliš času do zámrzu od ukončení realizace nezbývalo, dětské hřiště našlo své malé, ale i velké návštěvníky. Všichni se již mohou těšit na jaro, jak prověří skluzavku, houpadla a kolotoč, větší návštěvníci zase na společná posezení při veselých dětských hrách. Akce byla realizována v rámci projektů Spolupráce mezi MAS Hradecký venkov a MAS Společná Cidlina za finanční podpory Programu rozvoje venkova ČR. 20

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz ČERVEN 2012 ČÍSLO 195 LISTUJEME: Beseda s Annou Malchárkovou str. 8 LISTUJEME: Školní akademie str. 13 LISTUJEME: Divadelní představení str. 20 Janáčkův

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé,

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé, KOPANINSKÉ4/2014 listy Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina Hezké Vánoce a šťastný nový rok, řekl by jeden. A také spokojený život, hodně zdraví a mějte se rádi, přidal by možná druhý. A další by doplnil:

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU 1/2006 SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Začátek roku 2006 Opožděně, ale přece. S ohledem na termín vydání letošního prvního čísla Podhoranu přicházím s pozdním, ale o to upřímnějším přáním pevného zdraví, spokojenosti

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ

PLES ZASTUPITELSTVA MČ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 6/2013 prosinec V pátek 13. prosince 2013 ve 12 hodin bude v Areálu zdraví Kneslova otevřeno mobilní kluziště. Více informací o kluzišti, provozní době a ceníku

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny Číslo 16 Ročník XII Zdarma 24. září í 2010 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhř imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC!

VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC! květen 2015 ročník XVIII. (XXV.) číslo 5 VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC! Puritáni, přivřete oči! Nahota pronikla už i do Opočenských novin. Ovšem zcela výjimečně a pro dobrou věc.

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více