Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Adaptive Security Appl ian ce ( ASA) Cisco ASA Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) je bezpečnostní produkt s širokým využitím. V jediné m zař ízení integ ruje f unkce f irew allu, VP N a I P S a antivirovou a antispyw are och ranu elektronické pošty, takže umožň uje standardizovat bezpečnostní f unkce. Cisco SDN: Spolupracující adaptivní bezpečnostní řešení Cisco Self D ef ending N etw orks (SD N ) je soubor ná strojů a postupů, které umožň ují vytvá ř et sebeobranné sítě, odolné proti rů zným druh ů m narušení. J edním z pilíř ů SD N jsou O brana proti ú toků m a B ezpečný př enos dat. U niká tní výh odou SD N konceptu je spoluprá ce jednotlivých produktů, která umožň uje př edá vá ní kritických inf ormací mezi rů znými typy bezpečnostních produktů a vytvoř ení automatických mech anismů obrany. Cisco A SA C i s c o A S A ( A d a p t i v e S e c u r i t y A p p l i a n c e ) j e v ý kon n á, mod u l á r n í be z p e č n os t n í p l a t f or ma s š i r oký m r oz s a h e m f u n kc í. P os ky t u j e f u n kc e a p l i ka č n í h o s t a v ov é h o f i r e w a l l u, z a be z p e č e n é V P N p ř e n os y, d e t e kc i a p r e v e n c i n a r u š e n í s í t ě ( In t r u s i on P r e v e n t i on S y s t é m) a t a kz v a n ou a n t i -X oc h r a n u. J e d n ot l i v é mod e l y r od i n y A S A p okr ý v a j í p ot ř e by od v e l ký c h p od n i ků, p os ky t ov a t e l ů s l u ž e b p o ma l é ka n c e l á ř e a d omá c í p od n i kov é u ž i v a t e l e. E x i s t u j í s p e c i á l n í e d i c e, op t i ma l i z ov a n é p r o u r č i t ou č i n n os t, n a p ř í kl a d p r o f u n kc i be z p e č n os t n í br á n y, p r o f u n kc i p r e v e n c e p r ů n i ků ( IP S ), V P N n e bo p r o f u n kc i a n t i -X oc h r a n y p r o kon t r ol u w e bu a e l e kt r on i c ké p oš t y. Rod i n a C i s c o A S A u mož ň u j e s t a n d a r d i z ov a t be z p e č n os t n í f u n kc e n a j e d i n é p l a t f or mě p od j e d n ot n ou s p r á v ou, č í mž l z e d os á h n ou t n i ž š í c h op e r a č n í c h n á kl a d ů n e bo n á kl a d ů n a n á h r a d n í d í l y. 1

2 M Adaptive Security Appl ian ce ( ASA) CS MARS on i t or i n g CSM K on f i g u r ac e D at ov é c e n t r u m ASA 5500 An t i -X E d i c e Pobočka s l oká l n í m p ř í st u p e m d o i n t e r n e t u ASA 5500 I P S E d i c e B e z d r á t ov á sí ť I nter ní seg m enta ce p od n i kov á L A N Podniková síť ASA 5500 V P N E d i c e ASA 5500 F i r e w a l l E d i c e ASA 5500 I P S E d i c e D M E x t r an e t : p ř í st u p obc h od n í c h p ar t n e r ů Z : I nter neto vé služ b y Přístup vzdálených už i va telů I nter net O br: Cisco ASA umožň uje rů zné režimy, použitelné v rů zných bezpečnostních aplikacích. P odporuje centralizovanou sprá vu Cisco Security M anag er a ch ybové stavy lze doh ledovat v Cisco Security M AR S, který umí integ rovat i zá znamy jiných zař ízení. K líčové f unk ce A SA Š ř f ř K f N, I P w ú Z N I P N O D ú O H, w, h K, K w M P h! pičkové bezpečnostní ešení s mnoh a oceně ními! Snižuje složitost a ná klady na och ranu sítě integ rací bezpečnostních unkcí do jedné platf ormy! Vh odné ešení nejen pro centrum, ale i pro vzdá lené pobočky a domá cí uživatele! ombinuje irew all, VP S a kontrolu pošty a ebu (Anti-X služby)! Ch rá ní síť př ed toky z vně jšíh o prostř edí! abezpečuje aplikace a blokuje nevh odnou komunikaci! VP služby pro propojová ní sítí! Sec a SSL VP služby pro bezpečný vzdá lený př ístup mobilních uživatelů! ch rana př ed napadením síť ovými viry, červy, os toky! ch rana př ed spyw arem, adw arem, trojskými koni a dalšími škodlivými kó dy! luboká inspekce a och rana desítek protokolů zejmé na ebových a poštovních služeb, služeb pro př enos souborů protokolů pro př enos lasu a multimé dií, databá zových služeb i služeb operačních systé mů.! ontrola souborů př ipojených v elektronické poště včetně vícená sobné komprese! ontrola obsah u pošty nebo eb adres! odularita zajišť uje rozšiř itelnost o další služby! Centralizovaná sprá va př i nasazení více systé mů! ravidelná aktualizace nových typů rozeb 2

3 M Adaptive Security Appl ian ce ( ASA) F irew all E dice B e z p e č n os t n í br á n y j s ou s y s t é my n a s a z ov a n é n a h r a n i c i me z i n ě kol i ka s í t ě mi, n e j č a s t ě j i me z i l oká l n í s í t í a In t e r n e t e m. B e z p e č n os t n í br á n a c h r á n í s ou kr omou l oká l n í s í ť p ř e d v e ř e j n ý m i n t e r n e t e m, obou s mě r n ě z p r a c ov á v á p r ov oz j d ou c í p ř e s t u t o h r a n i c i, u mož ň u j e f i l t r a c i p od l e n a s t a v e n ý c h p r a v i d e l a mon i t or ov á n í p r ov oz u. F i r e w a l l e d i c e j e op t i ma l i z ov a n á p r o f u n kc e be z p e č n os t n í br á n y, c h r á n í kr i t i c ké a p l i ka c e a s í t ě. U n i ká t n í mod u l á r n í p r ov e d e n í p os ky t u j e z n a č n ou oc h r a n u i n v e s t i c a n í z ké op e r a č n í n á kl a d y. Aplikační bezpečnost: Z abezpečení provozu f iremních aplikací a bloková ní nevh odných dat I P S edice n oh o ú t oků d oká ž e v y u ž í t n e d os t a t ky v p r ot okol e c h, kt e r é j s ou p ov ol e n y v s t u p n í m f i r e w a l l e m a ma s ku j í ú t ok d o u ž i t e č n é h o p r ov oz u a be z p e č n os t n í br á n y j e p r op u s t í. IP S s y s t é my ( In t r u s i on P r e v e n t i on S y s t é my ) j s ou d op l ň ke m be z p e č n os t n í br á n y, v ř a z u j í s e d o d a t ov é c e s t y a p r ov á d ě j í h l ou bkov ou d e t e kc i a t y t o ú t oky od s t r a n í. IP S s y s t é my s e č a s t o p ou ž í v a j í i v e v n i t ř n í č á s t i s í t ě k oc h r a n ě s e r v e r ů p ř e d ú t oky i n t e r n í c h u ž i v a t e l ů n e bo n a ka ž e n ý c h s y s t é mů, z a v l e č e n ý c h n a p ř e n os n ý c h s y s t é me c h. IP S E d i c e j e op t i ma l i z ov a n á p r o oc h r a n u s e r v e r ů s kr i t i c ký mi a p l i ka c e mi a oc h r a n u i n f r a s t r u kt u r y p ř e d s í ť ov ý mi č e r v y, ú t oky h a c ke r ů a d a l š í mi h r oz ba mi. IP S e d i c e j e kombi n a c e f u n kc í be z p e č n os t n í br á n y, a p l i ka č n í be z p e č n os t i s e s l u ž ba mi p r e v e n c e p r ů n i ků Risk Rating - h o d no c e ní r iz ika u d á l o sti, M e ta E v e nt G e ne r ato r In l i n e IP S s y s t é my j s ou v ř a z e n é d o d a t ov é h o t oku a bl oku j í d a t a, kt e r á v y h od n ot í j a ko š kod l i v á. P ř i n e s p r á v n é m p os ou z e n í d oc h á z í k f a l e š n ý m p op l a c h ů m a j s ou od s t r a n ě n a p l a t n á d a t a. T r a d i č n í IP S p r od u kt y, kt e r é h od n ot í u d á l os t i p od l e p e v n é h o n a s t a v e n í, moh ou g e n e r ov a t mn ož s t v í f a l e š n ý c h p op l a c h ů a j s ou obt í ž n ě v y u ž i t e l n é, p r ot ož e p l a t n é a p l i ka c e n e f u n g u j í s p ol e h l i v ě. A S A p ou ž í v á me t od u h od n oc e n í r i z i ka, kt e r é p ou ž í v á k h od n oc e n í u d á l os t i p a r a me t r y, z n i c h ž n ě kt e r é j s ou d e f i n ov a t e l n é u ž i v a t e l e m. P ou ž í v á p a r a me t r p ot e n c i á l n í h o p oš koz e n í p ř i v ý s ky t u u d á l os t i, p a r a me t r n á c h y l n os t i s i g n a t u r y k f a l e š n ý m p op l a c h ů m, h od n ot u d ů l e ž i t os t i z d r oj e a h od n ot u n á c h y l n os t i c í l e n a t e n t o t y p ú t oku. S l ož e n á h od n ot a t ě c h t o p a r a me t r ů p ř e d s t a v u j e h od n oc e n í r i z i ka p r o t e n t o t y p u d á l os t i. P a r a me t r y j s ou p ř e d d e f i n ov a n é d o n e j bě ž n ě j š í h od n ot y a v y ž a d u j í mi n i má l n í ú p r a v y. 3

4 K Adaptive Security Appl ian ce ( ASA) Ri s k Ra t i n g j e p ot om a p l i kov á n n a ka ž d ou s i g n a t u r u, má h od n ot u Č í m v y š š í h od n ot a, t í m v y š š í p ř e s v ě d č e n í, ž e s e j e d n á o š kod l i v á d a t a ( n a r oz d í l od f a l e š n é h o p op l a c h u ). J e mož n é s t a n ov i t p r a h ov é h od n ot y h od n oc e n í r i z i ka a s p oj i t j e s n á s l e d n ou a kc í. L z e t e d y n a p ř í kl a d p ř i u d á l os t i s h od n oc e n í m r i z i ka s h od n ot ou < 30 g e n e r ov a t v ý s t r a ž n ou z p r á v u, p ř i h od n oc e n í r i z i ka me z i 30 a 80 l z e g e n e r ov a t a l a r m, z a p s a t p a ke t d o l og u a mod i f i kov a t A C L f i l t r y, p ř í p a d n ě p oku d j e h od n oc e n í r i z i ka > 80 z a h od i t p a ke t. N ě kt e r é s l ož i t ě j š í t y p y ú t oků s e p r oj e v u j í v ý s ky t e m j e d n od u š š í c h u d á l os t í v kr á t ké m č a s ov é m p á s mu. M e t a E v e n t G e n e r a t or kon t r ol u j e s t a v v í c e u d á l os t í v č a s e a v p ř í p a d ě v ý s ky t u s l ož e n é h o ú t oku p ř e z n a č í n e be z p e č n os t u d á l os t i. o ntr o l a ap l ikac í a sí ť o v ý c h p r o to ko l ů A p l i ka č n í be z p e č n os t j e z v ý š e n a i n s p e kc í bě ž n ý c h a p l i ka c í a p r ot okol ů kon t r ol ou p r ot i s t a n d a r d u. W e bov ý m ú t oků m a z n e u ž i t í p or t u 80 br á n í h l ou bkov á kon t r ol a H T T P p r ov oz u. P r a v i d l a p r o d e t e kc i a bl okov á n í t u n e l ov a n ý c h a p l i ka c í a ú t oků j s ou n a s t a v i t e l n á a u mož ň u j í ř í d i t a p l i ka c e In s t a n t me s s a g i n g ( M S N, IC Q ) a P e e r -t o-p e e r ( K a Z a a, G n u t e l l a ), s d í l e n í s ou bor ů. S kl á d á n í m T C P d a t ov ý c h t oků j s ou d e t e kov á n y s kr y t é ú t oky a l z e ome z i t č i n n os t i, kt e r é mů ž e u ž i v a t e l p r ov á d ě t, kd y ž n a v š t í v í w e b s t r á n ku. N e be z p e č n é kó d y č a s t o p ou ž í v a j í z mě n ě n é p r ot okol y, p r ot o j e p r ov á d ě n a kon t r ol a RF C. M u l t i d i a / V H v S, S C C P ( S n n y ), G T P ( W i r e l e s s ), M G C P, S P, T A P / J T A P S p e c i á l n í a p l i c e M i c r t W i n d s M e s s e n g e r, M i c r t N e t M e e t i n g, a l P l a y e r, C i s c P h e s, C i s c S t p h e s P r H T T P, F T P, T F T P, S M T P / E S M T P, D N S / E D N S, M P, T C P, U D P D a t a z é a O S S / L D A P, O r a c l e / S Q L * N e t ( V V, M i c r t C / D C E s l u ž C, M i c r t N e t w n g, N F S, H, S u n C / N +, W i n d s ( M C P ) B e z p e č n t n í s l u ž E, S e c, P P T P me oip , IP ki 3G RT I I ka os of ow os of Re o IP on o of on IP ot okol IC bá ov IL 1/ 2) os of RP by RP os of or ki RS RP IS X ow XD os by IK IP V P N E dice V i r t u á l n í p r i v á t n í s í t ě ( V P N ) z a j i š ť u j í be z p e č n é, t e d y p r i v á t n í ov ě ř e n é a š i f r ov a n é s p oj e n í p ř e s v e ř e j n ou s í ť n e j č a s t ě j i i n t e r n e t. S p oj e n í j e t y p u s í ť s í ť n e bo u ž i v a t e l s í ť, p r o u ž i v a t e l e j e s p oj e n í t r a n s p a r e n t n í. V P N e d i c e j e op t i ma l i z ov a n á p r o be z p e č n ý p ř í s t u p d o f i r e mn í s í t ě. P od p or u j e V P N kl a s t r y p r o a p l i ka c e v ě t š í c h p od n i ků. P ř í s t u p ov é V P N t e c h n ol og i e S S L a IP S e c l z e kombi n ov a t s d a l š í mi t e c h n ol og i e mi, a by v z d á l e n é p ř i p oj e n í n e by l o z d r oj e m oh r ož e n í p od n i kov é s í t ě, n a p ř í kl a d C i s c o S e c u r e D e s kt op. C i s c o A S A p od p or u j e v i r t u a l i z a c i, v y t v oř e n í v í c e n á s obn ý c h v i r t u á l n í c h br a n. K a ž d ý v i r t u á l n í f i r e w a l l má v l a s t n í s a d u n a s t a v e n í p r a v i d e l a l og i c ký c h r oz h r a n í a ma n a g e me n t. C isc o S e c u r e D e skto p S S L V P N u mož ň u j í be z p e č n ě p ř i s t u p ov a t k p od n i kov ý m d a t ů m p o i n t e r n e t u z e s t a n d a r d n í h o w e b p r oh l í ž e č e, v č e t n ě p ř í s t u p u z n e p od n i kov ý c h s t a n i c a i n t e r n e t ov ý c h ka v á r e n, kd e n e l z e i n s t a l ov a t bě ž n ý V P N s of t w a r e a kt e r á n e j s ou p od kon t r ol ou 4

5 Adaptive Security Appl ian ce ( ASA) p od n i kov é h o IT od d ě l e n í. B e z p e č n os t n í p r obl é m n e n í p ou z e v ov ě ř e n í i d e n t i t y s a mot n é h o u ž i v a t e l e, a l e i s t a v s t a n i c e, z e kt e r é u ž i v a t e l d o s í t ě p ř i s t u p u j e. E x i s t u j í p r og r a my, kt e r é p r ov á d ě j í z á z n a m s t i s kn u t ý c h kl á v e s a n a s t a n i c i p o od h l á š e n í z ů s t a n ou u l ož e n y d ů l e ž i t é i n f or ma c e, n a p ř í kl a d v d oč a s n ý c h s ou bor e c h. C i s c o W e bv P N n a bí z í C i s c o S e c u r e D e s kt op, kt e r ý u mož ň u j e s p oj e n í z l i bov ol n é s t a n i c e a z á r ov e ň z n e mož ň u j e t r a s ov á n í c i t l i v ý c h d a t a z a be z p e č í od s t r a n ě n í v š e c h d oč a s n ý c h s ou bor ů p o u kon č e n í V P N s p oj e n í. B ezpečný př enos dat: I P Sec a SSL VP N pro bezpečné př ipojení poboček a vzdá lených uživatelů A nti-x edice V i r y, n e v y ž á d a n é z p r á v y a d a l š í š kod l i v é kó d y moh ou z p oma l i t obc h od n í p r oc e s y, obt ě ž ov a t u ž i v a t e l e a z a t í ž i t IT or g a n i z a c i. P r ot o s e bu d u j í oc h r a n n é p r os t ř e d ky p ř e d h r oz ba mi obs a ž e n ý mi v e z p r á v á c h n e bo n a n e be z p e č n ý c h w e b s t r á n ká c h, p r ot i v i r ů m, n e v y ž á d a n ý m z p r á v á m, p od v od n ý m z p r á v á m ( p h i s h i n g ), bl oku j í s e n e v h od n é s ou bor y p ř i p oj e n é k e l e kt r on i c ké p oš t ě, n e v h od n é U RL a d r e s y a obs a h z p r á v. T y t o n á s t r oj e c h r á n í s p ol e č n os t i i j e d n ot l i v é u ž i v a t e l e p ř e d r i z i ke m od c i z e n í c i t l i v ý c h i n f or ma c í a j e j i c h p ot e n c i á l n í mu z n e u ž i t í a p omá h a j í v y n u t i t d e f i n ov a n á p r a v i d l a č i s p l n i t p ož a d a v ky obor ov ý c h s t a n d a r d ů n e bo r e g u l a č n í c h or g á n ů. A n t i -X e d i c e j e op t i ma l i z ov a n á p r o t e n t o t y p s l u ž e b. C h r á n í u ž i v a t e l e me n š í c h s í t í c e l ou š ká l ou be z p e č n os t n í c h s l u ž e b, od be z p e č n os t n í br á n y, V P N a ž p o v y s p ě l é a n t i -X s l u ž by. N e j č a s t ě j i s e n a s a z u j e v a p l i ka c í c h n a h r a n i c i s í t ě me z i or g a n i z a c í a In t e r n e t e m. 5

6 Adaptive Security Appl ian ce ( ASA) O ch rana proti ú toků m: P revence proti prů niku sítě a anti-x och rana proti ú toků m, spyw are a dalším škodlivým kó dů m V ý h ody Cisco A SA S p ol e č n os t G a r t n e r oz n a č i l a C i s c o j a ko v e d ou c í h o d od a v a t e l e IP S e c V P N ř e š e n í p r o r ok V t e s t e c h s p ol e č n os t M i e r c om d os á h l p r od u kt A S A 5520 p ř i t e s t e c h V P N f u n kc í n ě kol i ka n á s obn ě v y š š í p r ů c h od n os t i n e ž kon ku r e n č n í s y s t é my A S A má IC S A G a t e w a y A n t i v i r u s c e r t i f i ka c i, W e s t C oa s t L a b C h e c kma r k a n t i -s p y w a r e c e r t i f i ka c i a V e r i t e s t a n t i -s p a m c e r t i f i ka c i A S A 5510 z í s ka l a n e j v y š š í h od n oc e n í v t e s t u IT P r o r e v i e w 8/ C i s c o A S A v y c h á z í z p r ov ě ř e n ý c h t e c h n ol og i e s v e l kou i n s t a l ov a n ou bá z í. Z á kl a d e m j s ou f u n kc e obl í be n ý c h C i s c o P IX f i r e w a l l ů, C i s c o IP S a C i s c o V P N kon c e n t r á t or ů V š e c h n y f u n kc e j s ou s p r a v ov á n y p ř e s j e d n ot n é g r a f i c ké w e b r oz h r a n í a l z e j e s p r a v ov a t c e n t r á l n ě. O c h r a n a i n v e s t i c j e z a be z p e č e n a mož n os t í r oz š i ř u j í c í c h mod u l ů. V s ou č a s n é d obě j s ou k d i s p oz i c i A IP -S S M mod u l ( A d v a n c e d In s p e c t i on a n d P r e v e n t i on S e c u r i t y S e r v i c e s M od u l e ), C S C -S S M mod u l ( C on t e n t S e c u r i t y a n d C on t r ol S e c u r i t y S e r v i c e s M od u l e ) a S S M -4G E 4-p or t ov ý G E mod u l Š p i č kov é A n t i -X s l u ž by, kt e r é kombi n u j í u n i v e r z á l n í oc h r a n u p ř e d ú t oky a kon t r ol u obs a h u n a p e r i me t r u s í t ě od p a r t n e r s ké s p ol e č n os t i T r e n d M i c r o s C i s c o ř e š e n í m oc h r a n y p r ot i v i r ů m, s p y w a r e, bl okov á n í m s ou bor ů, n e v y ž á d a n ý m z p r á v á m, p od v od n ý m z p r á v á m ( p h i s h i n g ), bl okov á n í a f i l t r ov á n í U RL a d r e s a f i l t r ov á n í obs a h u V y s p ě l é s l u ž by p r e v e n c e p r ů n i ku ( In t r u s i on P r e v e n t i on ) p r oa kt i v n ě z a s t a v í š i r okou ř a d u h r oz e b, v č e t n ě č e r v ů, a p l i ka č n í c h ú t oků, n a p a d e n í op e r a č n í c h s y s t é mů, s p y w a r e, p e e r -t o- p e e r p r ov oz u a d a l š í c h n e p ov ol e n ý c h komu n i ka č n í c h n á s t r oj ů. P r o s p e c i f i c ký p r ov oz l z e v y t v oř i t z á ka z n i c ký f i l t r V y s p ě l á s p r á v a a mon i t or ov á n í j a k j e d n oh o z a ř í z e n í ( C i s c o A d a p t i v e S e c u r i t y D e v i c e M a n a g e r A S D M ), t a k c e n t r á l n í d oh l e d ( C i s c o S e c u r i t y M a n a g e r ). P r a v i d e l n é a u t oma t i c ké s t a h ov á n í n ov ý c h t y p ů h r oz e b, t ý d e n n í n e bo n a l é h a v é v e r z e. T r e n d M i c r o T r e n d L a b a C i s c o T A C a n a l y z u j í be z p e č n os t n í s i t u a c i 24 h od i n d e n n ě. A S A mů ž e p r a c ov a t v r e ž i mu v y s oké d os t u p n os t i, A kt i v n í -P a s i v n í n e bo A kt i v n í -A kt i v n í A S A p od p or u j e v i r t u a l i z a c i V P N 6

7 Adaptive Security Appl ian ce ( ASA) Servisní m oduly P r o r oz š í ř e n í r od i n y A S A j s ou k d i s p oz i c i d v a t y p y r oz š i ř u j í c í c h mod u l ů, A IP -S S M mod u l ( A d v a n c e d In s p e c t i on a n d P r e v e n t i on S e c u r i t y S e r v i c e s M od u l e ) a C S C -S S M mod u l ( C on t e n t S e c u r i t y a n d C on t r ol S e c u r i t y S e r v i c e s M od u l e ). Z á a d n í p n á n í u l ů A S M ( S ) C S C S M ( A n t i P r i r n í f u n e h r a n a z d r ů n a s í t i z p e č n t v p e r i t r u s í t ě Z a ř e n í h r a n y S e r v e r y a s í ť é z d r e c í i e n t i K a p a c i t a a ž M s a ž M s V i r y S í ť í č e r v i S p y w a r e, A d w a r e, G r a y w a r e Ů t n a z r a n i t e l n t i kl or ov mod IP -S IP -S -X) má kc oc oj be os me mě oc ov oj kon ov kl 450 bp 120 bp X ov X X oky os X C S C -S S M m o d u l C S C -S S M n e j č a s t ě j i d op l ň u j e C i s c o A S A v a p l i ka c í c h n a h r a n i c i s í t ě me z i or g a n i z a c í a In t e r n e t e m. C S C -S S M mod u l z a be z p e č u j e A n t i -X s l u ž by, kt e r é kombi n u j í be z p e č n os t n í s l u ž by s p ol e č n os t i T r e n d M i c r o ( oc h r a n a p ř e d ú t oky a kon t r ol a obs a h u ) s C i s c o ř e š e n í m oc h r a n y p r ot i v i r ů m, n e v y ž á d a n ý m z p r á v á m, p od v od n ý m z p r á v á m ( p h i s h i n g ), bl okov á n í s ou bor ů, f i l t r ov á n í U RL a d r e s a f i l t r ov á n í obs a h u. T y t o n á s t r oj e c h r á n í s p ol e č n os t i i j e d n ot l i v é u ž i v a t e l e p ř e d r i z i ke m od c i z e n í c i t l i v ý c h i n f or ma c í a j e j i c h p ot e n c i á l n í mu z n e u ž i t í a p omá h a j í v y n u t i t d e f i n ov a n á p r a v i d l a č i s p l n i t p ož a d a v ky obor ov ý c h s t a n d a r d ů n e bo r e g u l a č n í c h or g á n ů. S p r á v u z j e d n od u š u j e, ž e mod u l j e d od á v á n v i n t e l i g e n t n í m p ř e d n a s t a v e n í a d a l š í z mě n y s e p r ov á d í v i n t u i t i v n í m n á s t r oj i A D S M ( A d a p t i v e S e c u r i t y D e v i c e M a n a g e r ). A u t oma t i c ké u p d a t y v š e c h C S C -S S M komp on e n t z a j i s t í oc h r a n u p ř e d p os l e d n í mi t y p y h r oz e b s mi n i má l n í m a d mi n i s t r a t i v n í n á r oč n os t í. P oku d u ž i v a t e l n a r a z í n a n ov ý t y p ú t oku, kt e r ý C S C -S S M n e z a c h y t í, má mož n os t h o r e p or t ov a t n a h t t p : / / s u bw i z.t r e n d mi c r o.c om/ S u bw i z / D e f a u l t.a s p C S C -S S M mod u l j e d os t u p n ý s a mos t a t n ě, n e bo j a ko s ou č á s t n ě kt e r é h o ba l í č ku A S A A n t i -X e d i c e. K d i s p oz i c i j s ou d v a mod u l y : C S C -S S M -10 a C S C -S S M -20, komp a t i bi l n í s mod e l y A S A 5510, 5520 a C S C -S S M -10 j e u r č e n p r o or g a n i z a c e d o 50 0 u ž i v a t e l ů, C S C -S S M -20 j e u r č e n p r o or g a n i z a c e d o u ž i v a t e l ů. Z á kl a d n í v e r z e C S C -S S M -10 s e d od á v á v 50 u ž i v a t e l s ké v e r z i a d a l š í u ž i v a t e l é s e p ř i d á v a j í l i c e n c e mi p r o 10 0, 250 a 50 0 u ž i v a t e l ů, C S C -S S M -20 v 50 0 u ž i v a t e l s ké v e r z i a d a l š í u ž i v a t e l é s e p ř i d á v a j í l i c e n c e mi p r o 750 n e bo u ž i v a t e l ů. U ž i v a t e l e m j e mí n ě n a l i bov ol n á IP a d r e s a n a v n i t ř n í s t r a n ě s í t ě. C S C -S S M s e d od á v á v z á kl a d n í m p r ov e d e n í s e s l u ž ba mi a n t i v i r u s, a n t i -s p y w a r e a bl okov á n í s ou bor ů. P r e mi u m P l u s l i c e n c e p ř i d á v á a n t i -s p a m, a n t i -p h i s h i n g, U RL f i l t r y a kon t r ol u obs a h u. 7

8 M Adaptive Security Appl ian ce ( ASA) A I P S M m o d u l A S M u l s e p ž í v á p r d e t e i a p r e v e n c i p r ů n i v l i n e r e ž i ( S ) M u l i d e n t i f i j e, a s i f i j e a z a s t a v í š l i v ý d a t ý p r d ř í v e, n e ž z a s á h n e d a t i n f r a s t r u u r u K n u j e s l u ž á n í s d l ň ý t e c h n i e p r h n e n í p r ů n i, e r é s n i ž u j í r i z i á n í u ž i t e č n ý c h d a t ( C i s c T r a f f i c s t i n g n e C i s c M e t a E v e n t G e n e r a t ) A S S M p ž í v á h l d e t e i d a t ( L a t y v í c e n á s é i d e n t i f i c i n a r u š e n í p r a v i d e l p r ů z d e t e e z r a n i t e l n t í a a n l i í D t u p n é j s d v a u l y, A S M a A S M, e r é s e l i š í v ý e d e t e e p r ů n i V i t e l n ý d l ň S s y s t é j e p r u C i s c c i d e n t C t r S e r v e r ( S ), e r ý z a z p e č í s l u ž r y c h l é r e a e p r i n ý t y p ů h r e M i t a c í f u n e S s y s t é l z e v ý z n a ý z p ů s p ý š i t p ž i t í s y s t é C S A ( C i s c S e c u r i t y i t i n g, A n a l y s i s, a n d s p s e S y s t e, e r ý i t u j e u d á l t i S i d a l š í c h z p e č n t n í c h z a ř í z e n í, p ř e h l e d n ě j e z a z u j e a n a v r h u j e ř e š e n í -S IP -S mod ou o kc ků on mu IP. od ku kl ku kod ov ov oz ov ou kt. ombi by bl okov op kov mi ol og mi o od oc ků kt ko bl okov o Ri k Ra bo o or. IP ou ou bkov ou kc 2-L 7) me od obn ka k ku mu kc os omá. os ou mod IP -S -10 IP -S -20 kt kon m kc ků. ol op ke m IP mu od kt o In on ol IC kt be bu kc ot ov m m oz b. on or ov kc IP mu mn m obe m ov ou m mu -M RS o on or Re on m) kt mon or os IP be os obr. Cisco A daptive Security Device M anag er D ů l e ž i t ou v ý h od ou s y s t é mu A S A j e j e d n ot n á s p r á v a. A d a p t i v e S e c u r i t y D e v i c e M a n a g e r ( A S D M ) j e i n t u i t i v n í n á s t r oj s w e b r oz h r a n í m, kt e r ý s e d od á v á p r o s p r á v u a mon i t or ov á n í be z p e č n os t n í c h z a ř í z e n í C i s c o A S A a C i s c o P IX. A S D M w e b r oz h r a n í j e p ř í s t u p n é z l i bov ol n é h o mí s t a n a s í t í a d í ky i n t e l i g e n t n í m p r ů v od c ů m u s n a d ň u j e i n s t a l a c i, p os ky t u j e a d mi n i s t r a t i v n í n á s t r oj e a mon i t or ov a c í f u n kc e. In s t a l a č n í p r ů v od c i j s ou k d i s p oz i c i p r o ú v od n í i n s t a l a c i, p r o n a s t a v e n í V P N f u n kc í a p r o n a s t a v e n í v y s oké d os t u p n os t i. H l a v n í p a n e l a p l i ka c e A S D M u s n a d n í r y c h l ou or i e n t a c i o s t a v u z a ř í z e n í, d y n a mi c ky z obr a z u j e p ř e h l e d ov é i n f or ma c e, s of t w a r ov é v e r z e, l i c e n c e a d ů l e ž i t é s t a t i s t i ky z kou ma n é h o z a ř í z e n í. Z h l a v n í h o p a n e l u l z e v y br a t d a l š í a n a l y t i c ké n á s t r oj e a mon i t or ov a c í f u n kc e, j a ko j s ou s y s l og s f i l t r ov a c í mi f u n kc e mi. H lavní panel sprá vníh o ná stroje ASD M 8

9 O Adaptive Security Appl ian ce ( ASA) P ac ke t T r ac e r P a t e n t ov a n á u t i l i t a P a c ke t T r a c e r u s n a d ň u j e t r a s ov a t a p l i ka c i s l ož i t ý c h be z p e č n os t n í c h p r a v i d e l. A n i ma c e t oku d a t u s n a d ň u j e or i e n t a c i, s p r á v c e e mu l u j e d a t ov é t oky n a v y br a n é s í ť ov é z d r oj e a z kou š í p l a t n os t n a s t a v e n ý c h p r a v i d e l. T e n t o z p ů s ob g r a f i c ké h o z n á z or n ě n í u r y c h l í v ý v oj be z p e č n os t n í c h p ol i t i k a p omů ž e od l a d i t c h y by v n a s t a v e n í. ASD M P acket tracer C i s c o A S D M j e ma n a g e me n t r oz h r a n í i p r o v y s p ě l é A n t i -X s l u ž by, d os t u p n é p r os t ř e d n i c t v í m mod u l u A IP -S S M. J a kmi l e j e mod u l A IP -S S M i n s t a l ov á n, r oz š í ř í s e h l a v n í p a n e l o okn o p r e v e n c e p r ů n i ků. C i s c o A S D M u s n a d n í j a k z á kl a d n í i n s t a l a c i t ě c h t o s l u ž e b, t a k u n i ká t n í c h s y s t é mů p r o h od n oc e n í p r ů n i ků, j a ko j e C i s c o T r a f f i c Ri s k Ra t i n g n e bo C i s c o M e t a E v e n t G e n e r a t or, kt e r é s n i ž u j í r i z i ko z a c h y c e n í p l a t n ý c h d a t. p r á v ně ní P ř í s t u p k A S D M ma j í p ou z e op r á v n ě n í u ž i v a t e l é, s mož n os t í n a s t a v i t r ů z n é ú r ov n ě op r á v n ě n í ( t y p i c ky n a p ř í kl a d mon i t or i n g -on l y, r e a d -on l y, kon f i g u r a c e,..). O v ě ř ov á n í j e bu ď p r ot i l oká l n í d a t a bá z i n a A S A ( P IX), n e bo p r os t ř e d n i c t v í ov ě ř ov a c í h o s e r v e r u RA D IU S / T A C A C S. V š e c h n a komu n i ka c e me z i A S D M n a s p r á v c ov s ké kon z ol i a A S A ( P IX) j e š i f r ov á n a ( S S L, D E S n e bo 3D E S a l g or i t mu s ). V ir tu al iz ac e C i s c o A S D M p os ky t u j e r ov n ě ž p ř í s t u p k s l ož i t ý m i n t e g r a č n í m n á s t r oj ů m, j a ko j e v i r t u a l i z a c e. V i r t u a l i z a c e u mož n í v y t v oř e n í v í c e n á s obn ý c h v i r t u á l n í c h br a n ( s e c u r i t y c on t e x t ) n a j e d i n é A S A a p l i ka c i. K a ž d ý v i r t u á l n í f i r e w a l l má v l a s t n í s a d u n a s t a v e n í p r a v i d e l a l og i c ký c h r oz h r a n í a ma n a g e me n t u. A S D M u mož ň u j e, p od l e ú r ov n ě op r á v n ě n í, p r oh l í ž e t a kon f i g u r ov a t j a k c e l ou A S A a p l i ka c i s e v š e mi v i r t u á l n í mi br a n a mi, 9

10 M Adaptive Security Appl ian ce ( ASA) t a k p r o s p r á v c e s me n š í mi p r a v omoc e mi d oh l e d s t e j n ý mi n á s t r oj i p ou z e n a d j e d i n ou v i r t u á l n í br a n ou. V y so ká d o stu p no st a V P N c l u ste r P r o u s n a d n ě n í n a s t a v e n í f u n kc í v y s oké d os t u p n os t i j e v A D S M ma n a g e me n t u k d i s p oz i c i p r ů v od c e, kt e r ý p r ov e d e u ž i v a t e l e kon f i g u r a c í r e ž i mu v y s oké d os t u p n os t i č i V P N c l u s t e r u. Cisco Security M anag er C S M j e c e n t r á l n í ma n a g e me n t a p l i ka c e p r o n a s t a v e n í p r a v i d e l n a be z p e č n os t n í c h br a n á c h, V P N a IP S. Z a be z p e č u j e n a s t a v e n í p r a v i d e l n a v š e c h A S A a p l i ka c í c h n a p ř í č p od n i kov ou s í t í. D ov ol u j e r ů z n é t y p y p oh l e d ů n a s í ť : p oh l e d n a p r a v i d l a, p oh l e d n a z a ř í z e n í, ma p y, V P N M a n a g e r, IP S M a n a g e r. N a s t a v e n á p r a v i d l a j s ou p l a t n á n e j e n p r o A S A a p l i ka c e, a l e l z e j e a p l i kov a t i p r o P IX, C a t F W S M n e bo C i s c o IO S. Jednotlivé modely Cisco ASA Cisco A SA od e l p r o z a be z p e č e n í š i r okop á s mov ý c h p ř í p oj e k me n š í c h ka n c e l á ř í, p oboč e k n e bo d omá c í c h p od n i kov ý c h u ž i v a t e l ů. O bs a h u j e f u n kc i be z p e č n os t n í br á n y ( p r ů c h od n os t 150 M bp s ), V P N š i f r ov á n í ( 10 0 M bp s ), S S L V P N a má r oz š i ř u j í c í s l ot p r o bu d ou c í a p l i ka c e. P r o z j e d n od u š e n í v z d á l e n é s p r á v y mů ž e A S A f u n g ov a t j a ko h a r d w a r ov ý V P N kl i e n t. N a p or t e c h i n t e g r ov a n é h o 8-p or t ov é h o p ř e p í n a č e l z e d e f i n ov a t be z p e č n os t n í " z ó n y ", d v a n a p á j e n é P oe p or t y p od p or u j í IP t e l e f on y n e bo be z d r á t ov é p ř í s t u p ov é bod y. 10

11 Adaptive Security Appl ian ce ( ASA) Cisco A SA M od e l p r o z a be z p e č e n í me n š í c h p od n i ků. O bs a h u j e f u n kc i be z p e č n os t n í br á n y ( 30 0 M bp s ), V P N š i f r ov á n í ( 170 M bp s ), S S L V P N a má r oz š i ř u j í c í s l ot p r o r ů z n é a p l i ka č n í mod u l y, n a p ř í kl a d IP S n e bo A n t i -X ( a n t i v i r y, a n t i s p y w a r e, ). N a p or t e c h l z e d e f i n ov a t be z p e č n os t n í " z ó n y ". Cisco A SA j e u r č e n p r o z a be z p e č e n í s t ř e d n í c h p od n i ků. O bs a h u j e f u n kc i be z p e č n os t n í br á n y ( 450 M bp s ), V P N š i f r ov á n í ( 225 M bp s ), S S L V P N a má r oz š i ř u j í c í s l ot p r o r ů z n é a p l i ka č n í mod u l y, n a p ř í kl a d IP S n e bo A n t i -X ( a n t i v i r y, a n t i s p y w a r e, ). N a p or t e c h l z e d e f i n ov a t be z p e č n os t n í " z ó n y ". P od p or u j e f u n kc e v i r t u á l n í h o f i r e w a l l u a f u n kc e s d r u ž ov á n í d o c l u s t e r u. Cisco A SA j e u r č e n p r o z a be z p e č e n í s t ř e d n í c h p od n i ků. O bs a h u j e f u n kc i be z p e č n os t n í br á n y ( 650 M bp s ), V P N š i f r ov á n í ( 325 M bp s ), S S L V P N a má r oz š i ř u j í c í s l ot p r o r ů z n é a p l i ka č n í mod u l y, n a p ř í kl a d IP S n e bo A n t i -X ( a n t i v i r y, a n t i s p y w a r e, ). N a p or t e c h l z e d e f i n ov a t be z p e č n os t n í " z ó n y ". P od p or u j e f u n kc e v i r t u á l n í h o f i r e w a l l u a f u n kc e s d r u ž ov á n í d o c l u s t e r u. Cisco A SA j e v ý kon n é g i g a bi t ov é be z p e č n os t n í z a ř í z e n í, u r č e n é p r o p od n i kov é p ou ž i t í a p r os t ř e d í op e r á t or ů. O bs a h u j e f u n kc i be z p e č n os t n í br á n y ( M bp s ), V P N š i f r ov á n í ( 425 M bp s ) a S S L V P N. N a p or t e c h l z e d e f i n ov a t be z p e č n os t n í " z ó n y ". P od p or u j e f u n kc e v i r t u á l n í h o f i r e w a l l u a f u n kc e s d r u ž ov á n í d o c l u s t e r u. L z e s d r u ž i t a ž 10 j e d n ot e k, kt e r é moh ou p od p or ov a t a ž s ou č a s n ý c h IP s e c n e bo S S L V P N. H f f A p l i č n í s t a v ý f i r e w a l l M u l á r n í r h r a n í p r d e f i n i c i p r a v i d e l H l u a n a l ý z a t d a t n a a p l i č n í v r s t v ě p r d e s í t p r ů S i l n á h r a n a w e s l u ž e F T P p r u, S M T P a E S M T P p r ů O c h r a n a p r ů p ř e n á š e j í c í c h h l a s p ř e s O c h r a n a p ř e d n e ž á d c í t u n e l á n í p r u D y n a c s r á n í P p a V L A N f i r e w a l l d e f i n u j e p r a v i d l a z i v í c e s í t ě p ř i v e d e n ý p ř e s j e d i n é f y z i c r h r a n í V i r t u a l i z a c e s l u ž e F i r e w a l l j e n é v i r t u a l i z a t a v y t v i t t a v i r t u á l n í f i r e w a l l y s n e z á v i s l f i g u r a c í p r a v i d e l a s p r á v O d n t p r i v ý p a d t a a c t i v e c t i v e n e a c t i v e t a n d F i l t r a c e s v á z a n á s d e n n í d P p a a l i t y s l u ž e ( Q ) L a t e n c y Q u e u i n g, T r a f f i c P i c i n g lavní unk ce irew allu ka ov od oz o boká oku ka o ky ot okol oc b b, ot okol ot okol ot okol IP ou m ov m ov oz mi ké mě ov od or q - me mi mi ké oz b. mož ov oř k ou kon ou ol os ot ků m me od mi -a bo -s by obou od or kv b os - ow -L ol. 11

12 Adaptive Security Appl ian ce ( ASA) Ř í z e n í p ř í s t u p u w e s l u ž ( s W e e n s e, N T r a n s p a r e n t n í f i r e w a l l n a L P p a p ř e n u S e c t u n e l ů p ř e s N A T ( T C P, U D P ) O v ě ř e n í u ž i v a t e l ů p r i d a t a z í A c t i v e D i r e c t y, L D A P n e A S e c u r e z n u t n t i p ž i t í A A A s e r v e r u p p a v v H T T P S ( p r n a g e n t ) a P p a r s e M e v k b bá m bs 2H 2) 2 od or os IP ot bá m or bo RS ID be os ou. od or IP 6, IP 6 o ma me IM -S od 2 H lavní f unk ce V P N h a r d w a r ov ě a kc e l e r ov a n é š i f r ov á n í 3D E S / A E S ov ě ř ov á n í p omoc í c e r t i f i ká t ů n e bo s d í l e n ý c h kl í č ů IP S e c V P N p r o p r op oj ov á n í s í t í ( L A N -L A N V P N ) IP S e c V P N p r o v z d á l e n ý p ř í s t u p u ž i v a t e l ů ( C i s c o E a s y V P N ) S S L V P N p r o v z d á l e n ý p ř í s t u p u ž i v a t e l ů O v ě ř ov á n í u ž i v a t e l ů h e s l y n e bo c e r t i f i ká t y P od p or a e x t e r n í c h d a t a bá z í u ž i v a t e l ů O me z e n í p ř í s t u p u u ž i v a t e l ů d o s í t ě p od l e r ů z n ý c h kr i t é r i í S p ol u p r á c e s C i s c o N A C p r o kon t r ol u u ž i v a t e l ů p ř i p oj e n ý c h p o IP S e c V P N P od p or a r ů z n ý c h p a r a me t r ů kv a l i t y s l u ž by p r o j e d n ot l i v é u ž i v a t e l e P od p or a d y n a mi c ké h o s mě r ov á n í Re d u n d a n c e a r oz š i ř i t e l n os t ř e š e n í - c l u s t e r i n g, a c t i v e -a c t i v e, a c t i v e -s t a n d by ř e š e n í H f I P m i n l i n e t r u s i P r e c t i s y s t é s v y s e ú č i n n h r a n p ř e d ú t ú t ž e t á n z a ř í z e n í p ř í n e n e p ř í a i v a c í f i l t r ů n a v z d á l e n ý c h S s r a č í c h n e P f i r e w a l l e c h h l u i n s p e e d a t a ž p a p l i č n í v r s t v u p n á v á n í t d a t s e v z ( s i g n a t u r a ), p r á a n a l ý z a a d e d á n í, h e u r i s t i c a n a l ý z a, a n a l ý z a a n l i í p r a v i d e l n á a u a l i z a c e s i g n a t u r a n t i v i r á h r a n a s í t ě i c ý c h z a ř í z e n í ( s i g n a t u r y f i r T r e n d M i c r h r a n a p r i s í ť ý č e r v ů s p y w a r u, a d w a r u, D a d a l š í t y p ů ú t á n í ú t z a h e n í p a t ů, r e f i g u r a c í s í ť ý c h p r v, r p e n í T C P s p e n í v e l p ř e s n á i d e n t i f i c e ú t ( M u l t i v e c t T h r e a t e n t i f i c a t i ) e l a c e a s u r i z a c e i n f c í n a z a ř í z e n í ( M e t a E v e n t G e n e r a t ) n t p u z á n í r i z i ú t p l e r ů z n ý c h i t é r i í ( s t i n g ) s p u p r á c e s ř a d i t a c í c h z í, p p a p r ů E P a S D E E p p a v M P L S g r a f i c s p r á v a z a ř í z e n í a i t i n g p p a S N M P p r u lavní unk ce S sy sté u In on ot on m oc ou oc ou oky ok mů bý bl okov m mo bo mo kt IO mě ov bo IX boká kc o ka or ov oku or ky mi ot okol ov kó ov ká omá kt ov oc kon ov od my o) oc ot ov m m, os m m oků bl okov oků oz m ke kon ov ků oz oj m oj mi ka oků or Id on kor ma or ma or mož os os ov ka oků od kr Ri k Ra ol ou mon or ov kon ol od or ot okol RD od or IP 6, ká mon or od or ot okol 12

13 M Adaptive Security Appl ian ce ( ASA) A S A 0 S C S A A S A S d ž e p ř i j í t i n f c e z p e č n t n í h s y s t é p r c é s t a n i c e C i s c C S A, e r ý d e t e j e n e z n á n e z p e č n é d y n a z á a d ě j e j i c h c h á n í a i n f c e p ř e d á S s y s t é, e r ý j e j e A S A 0 S C S A M i t a c í a a n a l y t i c n á s t r C S A d e t e j e d a t é a n l i e D ž e p ř e d a t i n f c e S s y s t é, e r ý j i p ž i j e v y t v e n í a p ř í p a d n ě a i v a c i s i g n a t u r y a d a t é a n l i e z a j e Spoluprá ce s dalším i bezpečnostním i produk ty 550 IP IP oká ma or ma od be os o mu o kon ov o kt ku mé be kó kl ov or ma IP mu kt bl oku. 550 IP -M RS on or ov ký oj -M RS ku ov oma. oká or ma IP mu kt ou k oř kt ov oma bl oku. T ech nick é detaily Cisco ASA 5500 M od e l / L ice nce ASA 5505 Ba se / Se cu r it y P l u s / r y P l u ASA Ba se Se cu it s ASA ASA ASA 5550 p osl e d ní v e r z e sof t w a r e N a sa z e ní S O H O /P o b o č k a /T e l e w o r k e r S M B, m e n š í p o d n i k y e n š í p o d n i k y S t ř e d n í p o d n i k y V e l k é p o d n i k y V ý k P r ů f e w a l l u ( M b p 3 6 V ý k D E V P N ( M b p 3 P e t V P N e ( e e v z d á l e p ř í u p ) P e t V P N e P e t e 6 on ch od nost ir s) on S/ AE S s) oč sp oj ní sit -t o-sit i ný st 10 / oč SSL sp oj ní oč sp oj ní / / P oč e t sp oj e ní / se k u nd u T e ch nick é p a r a m e t r y P a m ě ť ( M B) Sy st é m ov á F l a sh p a m ě ť ( M B) x 10/100 s w i t c h, z t o h o 2 P o E 5x 10/100 4x 10/100/100 0, 1x 10/100 4x 10/100/100 0, 1x 10/100 8 x 10/100/100 0, 1x 10/100 I e g r a p t y P e t v t u á l 3 ( t r u n k i n g n e p o v o l e n r h r a ( V L ) ( t r u n k i n g a n o, 8 r š u j í A n o ( S S C A n o ( S S M A n o ( S S M A n o ( S S M N e nt ov né or oč ir ní ch ) oz ní AN / 20 ) 50 / SSC/ SSM oz iř cí sl ot ) ) ) ) SSC/ SSM f u nk ce SSC/ SSM p od p or a B u d o u c í, S S C C S C -S S M, A I P - S S M, 4G E -S S M P r e v e nce p r ů nik ů N e A n o ( s A I P -S S M ) č a r a F W ( s A I P S M + I P ( M b p N e 3 ( s A I P S M ( a u a y w a r e, b l á b?, a a m, a h, U R L f t r y ) N e A n o ( s C S C S M Sou sná och na 150 -S -10) S s) 00 -S -20) Ant i-x nt iv ir s, nt i- sp ok ov ní sou or nt i-sp nt i-p ish ing il -S ) P oč e t u ž iv a t e l ů p r o a nt iv ir u s, a nt i-sp y w a r e, b l ok ov á ní sou b or ů ( p ou z e CSC-SSM ) N e ( C S C S M ( C S C S M 500 -S -10) S -20) C S C -S S M, A I P -S S M, 4G E -S S M A n o ( s A I P - S S M ) 225 ( s A I P - S S M -10) 3 75 ( s A I P -S S M - 20) A n o ( s C S C - S S M ) 500 ( C S C - S S M -10) 1000 ( C S C - S S M -20) C S C -S S M, A I P -S S M, 4G E -S S M N e A n o ( s A I P - S S M ) N e 450 ( s A I P - S S M -20) N e A n o ( s C S C - S S M ) N e 500 ( C S C - S S M -10) 1000 ( C S C - S S M -20) N e 13

14 Adaptive Security Appl ian ce ( ASA) F u nk ce CSC SSM P l u s L ice nce N e A n t i -s p a m, a n t i - p h i s h i n g, U R L f i l t r y A n t i -s p a m, a n t i - p h i s h i n g, U R L f i l t r y A n t i -s p a m, a n t i - p h i s h i n g, U R L f i l t r y N e F u nk ce l a č b e z p e č A n o A n o A n o A n o A n o T r a a r e f e w a l l ( L a y e r 2 ) A n o A n o A n o A n o A n o r y e x t ( z a č l e m a x u m ) 3 G T P / G P R e k N e N e A n o A n o A n o P p a H h a v a a b y N e b e z s t a v o v á A N e A i A A i A A i A A i A V P N u e r a l d b a l a N e N e A n o A n o A n o Ap ik ní nost nsp nt ní ir Se cu it cont ně n/ im 0/0 0/0 / 2/5 2 / 20 2 / 50 / 50 S insp ce od or ig - il il it / /S / /A /S /A /S /A /S /A /S cl st oa ncing Z á k aznick é f iltry pro I P S h t t p : / / w w w.c i s c o.c om/ u n i v e r c d / c c / t d / d oc / p r od u c t / i a a bu / c s i d s / c s i d s 12/ c l i g u i d e / c l i s g d e f.h t m V P N k lient a integ race s dalším i sy sté m y A S A p od p or u j e i n t e g r a c i s RS A S e c u r e ID, B a l t i mor e T e c h n ol og i e s, E n t r u s t, M i c r os of t, N e t s c a p e a V e r i s i g n. Další inf orm ace D a l š í i n f or ma c e o C i s c o A S A a A S D M l z e n a l é z t n a h t t p : / / w w w.c i s c o.c om/ g o/ a s a a h t t p : / / w w w.c i s c o.c om/ g o/ a s d m 14

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

S t r a n a : 1 / 1 3 1 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O F I R M Ě.............................................................................................................................. 3 2 U R Č E N

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

É Ř Á Ý Ý Ě Á í í Á í á ář Úč ř í í í í ý ř ň á í í á é ř é é á á ý í á á ň č á á á é á í í á í í á ží á ý á í í í ří č í í é á í ří í é á é ář Žá Ž í é í é á í ří á í ř á í ř á ří Š é á á č í í á ý ř

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

Vlastní aplikace s MOXA zařízeními

Vlastní aplikace s MOXA zařízeními Vlastní aplikace s MOXA zařízeními Roman Šianský, ELCOM SOLUTIONS, s.r.o. Krátce o společnosti Člen skupiny ELCOM GROUP Sídlo v Praze, pobočka v Ostravě Dodávky monitorovacích, ovládacích a informačních

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

í ť š í Á Á Á š É š Ž Ř Á š Á Á š Á í Ě Á š Ě Ž É Ř Ř Ě Ž É é é ě í í čí Á Ř íš é Á Á Ř Á š Ě Ž É č Á Á Á š č Ů Ú Ř Á š Á Ř É č š Ě š É č š Ě ŽÁ í č é Á Ř Á é Á íš Ř íš é Ř íš í ň Á Ě Ž É Ř í Í Á š Ě Ž

Více

á ň á í í í á í í ž áž ří č čí é ě ě á Ž á ž ě á í í č é íš ý ěč é ě ší Í ž í č ý í í ř š ť é á í ě ž ť ří ě í ř ý á ě é é é í ž ř í ř ý á ě ší á á ě ě í ř é é ž í á š í ě á ž ž ý í á ř č ř š ř íž š ř

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

ŘÍ ó Ý Ň É Ť Í ň ó Ř Í Í Ň ď ď ď Ě Í Á Ý ó Á ó ď ó Í ó Ř Č ó Ř Ř Á Š Ď ď ď Č Ý Ý Í ň Ý ň Ý Ý ň Í Ý Ó Í Ý ň Ň ď ň ó ó ó ď ň Á Á Á Ě Ě ň ň ň Á Á ó ď Í Ě ď Ď ň Ý ď ó ň Š Í Á ÁŠ Ě Š Í Á ď ď ď ď Ý ň ň Í Ž

Více

Č ý č Ú í íí Í í é í ú Ě Á ČÁ Š Úř éč ď ý ří čí Č č Ú Íí í íí č í í í ú Ě Á ČÁ Š Úř éč ý ří čí č ů ří Á č í Á čúí Ú ÍÍ í í č í í Í ú í Ě ÁČÁ Š Úř éč í ří ř č í ř č ý ů í ř í ř ý č í Í ř ř č ý ý é ř č ý

Více

Í ÁŘ É Í ÁŘ É ť ň ť ť É ť ť ď ť ť ó ó ň Ř ť ť ť ó ó ň Ř ť Š ó ť Á ň ď Á ň ť ď Á Á ť Ť ď ť Á Č ď Č ť Ě ó Č Č Č ď ó ň Á ň ť ď Á Á ť Ť ď ť Á Č ď ť ň ó Č Č Č ť ď Č ť Š ť ď Č ť ň Š Š ď Ý Á ť Č Č Č Č ň ó ť

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

á Ř ň ř á Ý Č Í Á Č Š ž ů ř á ů Ž Ý á ú á á Ř ň ř á Ř ř ř ř á á Š Š Č Ř ř Č á Š Š á á é á Š á á ď á ř á ř ů ř á ř ň á ň á ň á ň ň ř áň á Š ň ř áň á ď á é á á á ř é á Ú á á žá ů á Ú á ů ř žá é á é Š á á

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html Reportáže a články týkající se odtržení Ž elech ov i c nad D ř ev ni cí od Z lína (č e r v e n é o d k a z y j s o u n o v i n k y ) 1. bř e z n a 2 0 0 9 http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

ř ř ř ó é ř ř é ř ř ů ř ř ó ř ř é ř ť Ď ž ň é ř ň ř ň ř é ž ů ň ř ň řú é ň ř ů ň ř ň ř ž ž ň ř é ž ů é ů é ň ů ů ž ř é ř ů š é ů ř é ř ů ř ů é ň ň é ř ň é ř ř ž ů ů ř ž ž ž ř é ř ř ů ř é ř ů ř ú ů ú ů

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

៧劧ití GDL nih ny ýr b ů ៧劧៧劧L៧劧៧劧 r r ៧劧r៧劧៧劧 ៧劧r៧劧hi៧劧៧劧D ៧劧r៧劧៧劧 ៧劧៧劧៧劧 ៧劧 yᘗ呷ᘗ呷í: ៧劧៧劧 Inst៧劧l៧劧៧劧៧劧 nih ny 2៧劧 ៧劧 l ní stř៧劧ᘗ呷ní៧劧h ៧劧n ᘗ呷៧劧 n tli ᆷ哷 n៧劧b s៧劧st៧劧 ៧劧h 3៧劧 P ៧劧ití r s ᆷ哷tl 4៧劧 ៧劧 l

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

í í Č Á ý í ě ž ř é ž é ů é ů í ž é í ý é é é í é ě íě č ž ý č ž ě í ž ř í ž ý ě ř í í é í é é í ž ý č ž ř é í Ž ž é ří í ýš č ří ů í ž é ů ě í Ž ší ě ž í ž é ž ě ž ě í é ě ž í í Ž ž ý š Í č ý č ů é č

Více

ří í š Š í š ří ň Š ř é š ů é ů ž í Š íž ů í í ú í ú ř í ň íš é é Íť š Ž ů š Ž ú ý ž ří í š ů ů š í é š ů ž é ř ř ř í Ú ý ří é é í í ů ý í ř é ó Ž í í é é í í ř ší íž ř š é ů é ť ý ú ř ř š í í í ů Ž š

Více

ě č ří č á ě íč á á í ř ý á é í š Ú í í ú á ř ý é é í ž š á ď í í ř á ě ý ě ě ší í á ž í á í čí ř ý á á é í ď í á ý ř á á ř ý é é í š č ě á ů ě ů ří á ý é íč í í á ž Í ý é ď ě á ě í č í řá í ř š é ř í

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

á ář á ř ř Č ř áč ě řá ú á ř č á á á á á ú ů ř ř Č á ř á á á Š ž č ě ř č ý ů á á ř ř ú á ř ž ý ý á á ž á ř č ů á á ů ř ý ý áš á ěř á ž á á ěř á á ř ž á ě ě á á žá á ů ý ř žá ř ě č ě á ě á ř ž ú ů ř ř ž

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

Á Á É ú ř ř ř ž ř š ó ú ú ř ž ú ř ú ž ú š ú ú ú ú ř ř Ž ú š ř š ú ž ř ž ž ř ř Ž ú ř ú ú ú ú ř ř ú ř ú ř ú Ž Ž ú ř ř ú ú ř Ž ř š š ú ř ú ř ú ú ř ú ž š ú ř ú ř Ž ž ř ř ř ž Ž ž ž ř ú š ř š ú ř ž ř ř ř ř š

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

í Á É Á Ř Ň Á í É í š í á á ě š Ú ý ů ě í á ý ř ří í í č á á ř čň á í ý í ů á í ě š á Š í čí á ě í Š Žá á č ý š á ě ě ě í ší á ů á ý š á í ý č í ě á Ú ří ě č í ýš ý ý í čň á á Ú ý ů ě á ř č čň á í ýš í

Více

í ž ý í í í ří ě čí íž ž ě čí Ž ý č ř čí ě é í é íž í ě ř í ě í ř ž ě é é ě í ď í ě ý ž é Ž ě í ě é ě í í í é é ů ě Ž Ž ě ě ř í ý ý ě ř í ů í ý í ů ý íč ě ý č Ž íž č ř ě ří Š í í íť í Ž ý í ř íť í ě í

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

ř Ú Ú šň ůš Í š ň ž Ú ó ž ý ó Ú ý ž ý Ú Ú Ú ý ř ý ý ý ň ň Ť ú Ú ú Ž Ú ý ú Ú Ž Ú ýš ú ýš ú Ú Ú Ú ýš Ú ř ýš ýš Ú ů ř ýš ú ř Ž Ú ž Ú Ž řň ýš ř š Č ú Č ú ř Č ď ř ň Ú Č š š Ě ú ř ý ř Š Ó Č ú Ž ž ř ž ň ý ú Č

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

doplnit foto Š tefá ni kova 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P rlovk s á Kamenn á a Pož ře N á Hradská Hrnčířská Rúmy 7 S lov e nská Hl u bok á Cihlářská 9 H rad ská O svo bo dit elů 8 2

Více

ý ř ě Í ě ÍÍ ž ý ř ž Í ý é ž ý ý ž é ů ž ž ž é ž ě ě ž ě ě é ě ž š ů é ě ř ž ý Í Í ť ž ěř ě š ž é ě š ě ř é ř ě ý ž ě ř š š ě ř ě ý Í ý ů é š žš ě ž ě ř ž ě é é ě é ž é ž ž ě ě ě Í ý ů ří ř š Íř é ě é

Více

Š Ž ů Č á ž ř á ň á ř ž ů Č žá á ž č á ž ř á ž ž ř ž ď á ř ž ž á á ů ž á č á řč á ř ž ů á á ž ď á ř á ň á á á á á č ř ď á ř á á ž ů ř á á ř á á ž á č Č á á ů ř Ž Č čá Č ř á á ř Č ň ž ř ř č Ř Ž á ž á ř

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

Č í É ľłě ĺ ĺ Š í ěř í é ř ř ý í ý í ř ý ě í ě ší ř ů í Č í í ě í í ří ĺ ř ří í ů Ú ĺ í ĺ Č řĺ ě ĺ é í ĺ Ć í ří é ě ý ĺ Ž ĺ í Č í í ú é í Ĺ ý Č í É Š Ú ľĺ ł í ě ĺ ří í ř ř é Í ří í š ě ĺ ý š ĺ ĺ é ř Š

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

ůá ř é é í í é ř úř í š ď í š ň š š š ř ř é ř é ř é š ď í ř ů ň ů š í é ř é é ú é ř ř ď ů ů é ř í ů ř í ů ř é ř ř š í í í ř Á ř ř é ď é ú é ý é ý ř í ř í ú í í é ř ď ř í ú í ý ů ý ů í ř é ý ř ď í í š ó

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

í Č í í ř í š Č í ČÚ í ž í ř í í í í í í ř í íž í í í ž ž ž í í í í ří Č í í í í ž ší ž žší ř í ž í í í ř í í í í ž ší ž žší ř í ž í ů í ž í ř í í ří žší ř í ž ž ř í í í ří í ů ř ů í í ž í í ší í í ř ří

Více

í é í íč š Č é š ří í ů é č í ř ý í í ří í ř Č š ý ř í í ů é é Č č Č í ě ší í ý ě í í ř í í ř í í ř í ř í ř ý í ří ý š ý í íč í ý ěř í ě í ř ěř ří ý é é í Ž č é í ů ů í í ů í ů Ů í í č í í úč ů ů í í ý

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

ą ý ú ý ý ýš Á é š ě é ž ř é é é é ý ú ý ý š ř é é é ě ř ě ů ý é é ý Ž é ř ý Í é ů ů ř ěž é ů š ě ě é š é š é é ř ž Č Č é ř é ě Ę ě ý é š ř é ě ě š ř ů é ě é ę ę ý ý ř ě ř ř é ř ý ů ě ě ě ě ě š ě ě ý ý

Více

áž í í řá é áž Í á í á á ř í Č é í ř ě á á Ž Č Š ř ý á Í ě ší á á á é á í á í á í áš í ě é í á Ž ý í ů č á ř ě á í ří Š ý á é ůží í ě Ů Í š č á á ý á í ř í ú Š Č á é á í íž ý ř Č é Ž é í Ž ůž á ě á ř ě

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

ř ě ě š ř ů ř ěž ú ěž ú ú Č ě Ú š ž ú ž ě ě ř ž ě ú ů ě ř š ž ú ě š ž ě ů š ě ř ě Ú ř ě ř ě ř ě ě ř š ž ž ř ě ť ř ě ů š ř š ě ě ř š ď ů ř ř ž Ž ř ě ž ř ě ř š ř ě ř ř ů ř ž ř ř ř ě ě š ž ř ě ě ž ž ř ž š

Více

š é í í í š ž í č í ř Č Č č ě í ť í č ť č ě ě č í č ř ě é ý č š é í í í š í í í í í š ď č í ť í ř Č Č č í ří é ý ě í ž í í ď í í í í í í é č í í é ě í úč í í ří í č í ří ě í í éž ě í í ž ý ě í í í í í

Více

Í č ž š Č ů ú ú řč ř š řč ů ř ý ů č č ř ý Žš ř ú š ý Š ř č ž č ú ň ř č ř Í Ť ůč ý ů ř Š ý ý ů Ž ž řč ř ů Ž ý ů ý ýš ř č ý ů ý ý č š ů Ž č š š ýý č ý ů š ý š Ž Ž žš ý ý ý šš ů ř č č ž Š ř ý ř ž č š ý ý

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc P íloha.1 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Olomouc, t. Kosmonaut 1151/6C, Olomouc o celkové vým e 6.777

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

É ř Č é Ří Ó é íúř Ší í Ř Č Ě Š í í ý ý Ž ř í ý ř ů ž í í í š š Ž ý Ž í ř ň í é ý ý í ří í í í é ň í í ý ý í Ž ř š é ň ří š í é ý ú í é ů ý ú í í í ý í ý ú íč í Č ří í ý é í í ý í ří í í í ý í ŽČ é ý í

Více