VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013."

Transkript

1 VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing. Lumír Kaválek editel spole nosti

2 1.1 Založení Spole nosti 1. Základní charakteristika Spole nosti (RMK, o.p.s.) byla založena na základ spole ného rozhodnutí TATRA, a.s. Kop ivnice a M sta Kop ivnice dne a to podpisem Zakládací smlouvy Spole nosti statutárními zástupci obou zakladatel. Dne pak byla zapsána do rejst íku o.p.s. vedeném u Obchodního soudu v Ostrav pod. j. O-30. Zakládací smlouvou je dáno: - název Spole nosti - sídlo Spole nosti Záhumenní 367/1 Kop ivnice druh poskytovaných obecn prosp šných služeb - zajiš ování provozu muzeí a jejich zp ístupn ní ve ejnosti - statutární orgán Spole nosti: editel Spole nosti - orgány Spole nosti: Správní rada Spole nosti Dozor í rada Spole nosti 1.2 Profil Spole nosti RMK, o.p.s. byla založena za ú elem zajišt ní ve ejných služeb kultury, a to jako muzeum ve smyslu zákona. 122/2000 Sb. o evidenci sbírek a je poskytovatelem standardizovaných ve ejných služeb ve smyslu ustanovení 2 odst. 7 zákona. 122/2000 Sb., ve zn ní zákona. 483/2004 Sb. provozuje Technické muzeum TATRA, Expozici Emila a Dany Zátopkových, Muzeum Fojtství a Lašské muzeum v Šustalov vile. Základním posláním RMK, o.p.s. je provozování muzeí a jejich zp ístupn ní ve ejnosti, dále pak provozování jiných dopl kových služeb na základ vydaných živnostenských list. Na Obecním živnostenském ú ad M stského ú adu v Kop ivnici byly ke dni založení Spole nosti ohlášeny tyto živnosti: - muzejní a muzeologická innost výkonu odborné správy muzejních sbírek - reklamní a propaga ní innost - koup zboží za ú elem jeho dalšího prodeje - zprost edkování obchodu a služeb - po ádání kulturních, konferen ních a kongresových akcí - konzulta ní innost a poradenství v oboru muzeologie V ervnu 2006 bylo nov otev eno po rekonstrukci Muzeum Fojtství a Lašské muzeum v Šustalov vile. Jejich zprovozn ní je výsledkem programu SROP 2005, projektu Rozvoj Regionálního muzea v Kop ivnici vybudování expozic historie Kop ivnice, emeslných tradic a kulturního d dictví významných rodák Zde ka Buriana a Emila Zátopka. 1.3 Provozovny Spole nosti - Záhumenní 367/1, Kop ivnice, (Technické muzeum TATRA a Expozice D. a E. Zátopkových) - Záhumenní 1/25, Kop ivnice, (Muzeum Fojtství) - Štefánikova 226/8, Kop ivnice, (Lašské muzeum v Šustalov vile) 2

3 2.1 Správní rada (SR) 2. Správní a Dozor í rada Spole nosti Složení Správní Rady k edseda: Ing. Josef Jal vka lenové: Edita Adams Ronald A. Adams Ing. Radim Volný Ing. Lenka Heráková Mgr. Dagmar Rysová Složení SR RMK, o.p.s. k : len SR Mandát schválen zakladatelem Délka mandátu Ukon ení mandátu Ing. Josef Jal vka roky Mgr. Dagmar Rysová roky Edita Adams roky Ronald A. Adams roky Ing. Radim Volný roky Ing. Lenka Heráková roky Originály zápis z jednání Správní rady v roce 2012 jsou uloženy na sekretariát Spole nosti. 2.2 Dozor í rada (DR) Složení Dozor í rady k : edseda: Ing. Lubomír Škapa lenové: Ing. Vladislava Musilová (Mgr. Eva Burdová odvolána ) Irena Bukvaldová Karel Rosenkranz Ing. Martina ernochová Složení DR RMK, o.p.s k len DR Mandát schválen zakladatelem Délka mandátu Ukon ení mandátu Ing. Lubomír Škapa roky Ing. Musilová Vladislava roky Irena Bukvaldová roky Karel Rosenkranz roky Ing. Martina ernochová roky Originály zápis z jednání Dozor í rady v roce 2012 jsou uloženy na sekretariát Spole nosti. 3

4 2.3 Zm ny Zakládací listiny a Zápisy v Rejst íku obecn prosp šných Spole ností, vedených u Obchodního soudu v Ostrav V pr hu roku byly pr žn aktualizovány veškeré nutné zm ny v zápise Spole nosti do Rejst íku obecn prosp šných Spole ností, který je veden pod zn. O-30 u Obchodního soudu v Ostrav. Aktuální a platný stav zápisu je k nahlédnutí na webových stránkách Obchodního rejst íku MSp. R. 3. Personální a provozn - technická innost 3.1. Personální stav Spole nosti ídící. Eviden ní p epo tený stav zam stnanc byl ke dni pracovník, z toho 1 pracovník 3.2. Provozn technická innost Užívání stavebních objekt, nebytových prostor a jejich provozn technické vybavení Objekty a nebytové prostory v užívání RMK, o.p.s.: - KOZ II ( ást) Technické muzeum TATRA, Záhumenní 367/1, Kop ivnice - Muzeum Fojtství, Záhumenní. p. 1/25, Kop ivnice - Lašské muzeum v Šustalov vile, Štefánikova 226/8, Kop ivnice - objekt dílny TM, za sadem Dr. Edvarda Beneše u nádraží (p vodn objekt TATRA, a.s., nyní pronajato M stem Kop ivnice) - mimo tyto smlouvami dohodnuté pronajímané prostory je Spole nosti k dispozici i tzv. depozitá v areálu TATRA, a.s., kde jsou umíst ny veškeré sbírkové p edm ty (zejména a v drtivé v tšin se jedná o sbírkové p edm ty ve vlastnictví Tatra, a.s.), které nelze prozatím za lenit do stávajících muzejních expozic a dostupných i volných prostor. Objekty a nebytové prostory jsou užívány v souladu se zn ním p íslušných nájemních a podnájemních smluv, dle smluv jsou dále ešeny i p ípadné závady a nedostatky na za ízení Provozní vybavení Provozní vybavení (zejména) odborných pracoviš muzeí i samotných expozic bylo dle skute ných pot eb provozoven a návšt vnické poptávky pr žn dopl ováno a inovováno v rámci dostupných finan ních možností Spole nosti. P ed hlavní sezónou 2012 bylo zajišt no dopln ní prodejního sortimentu muzejních prodejen ve všech muzeích. 4

5 4.0. RMK, o.p.s. správní úsek Hlavní a p evažující innosti úseku: 4. Provoz a innost RMK, o.p.s. v roce Pr žné zajiš ování veškerých inností nutných a pot ebných k administrativnímu chodu a zajišt ní Spole nosti podle všech právních norem, a to v etn personalistiky a systému financování. 2. Zajiš uje a provádí pravidelné aktualizace webových stránek Spole nosti na a standardn aktualizuje internetové stránky muzea pr žn podle aktivit jednotlivých muzeí a realizovaných (plánovaných) akcí a aktivit. 3. V pr hu celého roku v zásad denn je aktualizován a kontrolován internetový obchod muzea e-shop shop.tatramuseum.cz a rozší ením pracovních povinností asistentky editele je zajišt na veškerá pot ebná a související ú etní administrativa i sou innost p i odesílání objednaného zboží. 4. Zajišt ní komplexní pé e a údržby IT (veškeré po íta ové techniky i programového vybavení - HW i SW) po íta všech pracovník RMK a to v. údržby audiovizuálního systému v TM. Stejn tak je zajiš ována pravidelná IT údržba v Muzeu Fojtství i Lašském muzeu. 5. Zajiš uje pr žn školicí aktivity v rámci zavád ní nových verzí po íta ových program služebních PC. 6. Cílen realizována pravidelná prezentace a propagace Spole nosti na všech mimomuzejních akcích, po ádaných t etími subjekty zejména ARR Ostrava, AMG, ROTARY Club International, Svaz t žebního pr myslu, Valašské Království, Tatra kluby atp. 7. Zajišt ní a koordinace veškeré marketingové, propaga ní a informa ní aktivity sm rem k široké ve ejnosti Technické muzeum TATRA úsek návšt vnického provozu Jako obvykle bezproblémov a vysoce profesionáln byly celoro zajiš ovány komplexní služby návšt vník m Technického muzea Tatra jak v oblasti návšt vnického provozu, tak i muzejní prodejny. Personální stav: 7 pracovník ve stálém pracovním pom ru, v dob hlavní turistické sezóny pak výpomoc dalších 5 pracovník (d chodky ) p i dozoru v expozici TM a 3 dalších pracovník, kte í dokrývají pot ebu zajišt ní provozu, vzhledem k nastavení sm nnosti v roce Návšt vnické odd lení Technického muzea (recepce) Mimo pln ní pracovních povinností recep ních, které p ivítaly více než návšt vník, personál recepce již tém p epsal (chybí pouze poslední stránka) Obchodní knihu Koreb 368/1-84 Tatry, a.s., dále pr žn provád ny korektury p episovaného rukopisu pana Karla Rosenkranze (historie Tatry do r. roku 1946). evzata další kniha k p episu (dokumentace týkající se výroby osobních automobil v P íbo e a to konkrétn technických pr kaz od roku 1979 do roku 1987 a dále pak dokumentace k motor m). Údaje jsou p episovány do databáze excelovských tabulek. 5

6 Uklíze ky v období hlavní turistické sezóny (tj. od do ) již tradi (mimo nezmenšený denní úklid expozic) vypomáhají s kontrolou vstupného p i vstupu do expozice a zajiš ují i nadstandardní úklid a po ádek po akcích, které se v muzeu konaly mimo b žnou otevírací dobu. Další realizované aktivity související s provozem Technického muzea S avízovanou zm nou DPH od již v pr hu m síce listopadu a prosince byla jednotliv posuzována každá položka zboží (celkem 427 položek) v našem shopu a u vybraných byla navýšena prodejní cena. Rovn ž byli osloveni všichni dodavatelé zboží, kte í jsou plátci DPH s dotazem, zda avízované navýšení DPH promítnou do svých dodacích cen pro nás. Veškeré zm ny pak zapracovány do excelovských tabulek prodeje zboží. Dále pak bylo zajišt no i p ekódování registra ní pokladny na aktuální sazby DPH. Prob hla inventarizace majetku M sta Kop ivnice, který je ve správ RMK, byly nahlášeny veškeré zm ny v umíst ní, návrhy na vy azení majetku, dále pak na jeho slou ení n kterých položek. Realizováno zau ování nové pracovnice na recepci ve zpracování uzáv rek obchodu, vysv tleny veškeré návaznosti výstup z pokladny do excelovských tabulek, zp soby hlášení prodej, pohyb doklad k ekonomovi a jednotlivým dodavatel m zboží, kontrola návaznosti odevzdaných tržeb z prodejního místa recepce a obchod. Bylo provedeno ro ní vyú tování veškerých cenných poukázek, tj. Fokus Passu, Relax Passu, Dárkového šeku, Unišeku+, Ticket Benefits Sport+Kultura, Ticket Benefits Multi, zaslání hlášení jednotlivým spole nostem, se kterými máme uzav enou smlouvu o akceptaci jejich poukázek. Rovn ž externímu ekonomovi p edán seznam s vy íslením úhrad pro jednotlivé spole nosti. Kompletace vyú tování prodej neplátc DPH za II. pololetí a zpracování hotovostních úhrad jednotlivým dodavatel m za II. pololetí Provedena inventarizace našeho zboží, které máme deponováno v informa ním centru Kop ivnice. Bylo dohodnuto, že neprodané zásoby k datu budou informa nímu centru ze strany RMK, o.p.s. vyfakturovány. íprava slevových akcí na muzejním e-shopu, v roce 2012 byly realizovány dv a to k a k Prob hla inventarizace všech druh cenných poukázek, které p ijímáme od návšt vník, a jejich následné vyú tování k datu v sou asné dob akceptujeme 11 druh r zných šek. Ve spolupráci s externím ekonomem byly z ízeny inventariza ní komise majetku RMK, o.p.s., p ípadn likvida ní komise, zajišt n pr h inventarizací, zpracování m sí ních uzáv rek zboží v prodejn a vyhotovení m sí ních hlášení všem dodavatel m. Realizováno pr žné celoro ní zajišt ní zásobování kancelá ským a drogistickým zbožím všech úsek RMK, o.p.s. Každom sí provedena kontrola podklad pro mzdy a vedení hlavní provozní pokladny Spole nosti. V období od 4. 6 do byla v provozním úseku zajišt na odborná praxe Lucie Musilové, studentky st ední odborné školy dopravy a cestovního ruchu v Krnov. Aktivní zapojení RMK do sout že Vlakem Moravskoslezským krajem. Zapojení RMK do slevového portálu Sv t dárkových poukaz. 6

7 Zapojení RMK do projektu ARR Ostrava - Technotrasa, výdej, distribuce a ú etní evidence reklamních edm spojených s tímto projektem. Zapojení RMK do projektu CUP ARSENAL žákovského turnaje ve fotbale. Pokra uje spolupráce s firmou HOMECOOK PRAHA za azení návšt vy Technického muzea do programu, který je sou ástí p edvád cích akcí, které tato spole nosti organizuje. Muzejní prodejna ízniv se na obratu prodejny projevuje i nadále spušt ní muzejního e-shopu v r shop.tatramuseum.cz. Za rok 2012 bylo vy ízeno celkem 467 objednávek v celkové hodnot obratu ,- K. V pr hu roku byl zákazník m op t rozší en sortiment výrobk, které nabízíme v naší muzejní prodejn a to ve všech prodejních kategoriích nabízeného zboží. K muzejní prodejna nabízela na 500 r zných druh zboží se zna kou TATRA. V záv ru roku pak byly p ipravovány podklady pro externí firmu, která zabezpe ovala zm nu DPH v registra ní pokladn. Všechny pracovnice recepce pln ovládají obsluhu e-shopu, tzn. vkládání nového zboží, zm ny cen, zm ny DPH, azení zboží, vklady textových poznámek, za azování zboží do sekce slev. O veškerých objednávkách je v recepci vedena kompletní evidence, hlášení zm n cen a sledování stav zásob zboží na e-shopu a p íprava zásilek k odeslání v. vedení evidence obratu zboží a jeho pr žné dopl ování. 7

8 4.2. Technické muzeum TATRA - odborn -technický úsek Technické muzeum bylo tradi navštíveno adou velvyslanc, politik a zástupc zemí, kte í na základ pozvání TATRA, a. s. zavítali do Kop ivnice, stejn jako obchodní partne i TATRA, a. s. a významní hosté M sta Kop ivnice Realizované výstavy, kulturní, muzejní a vzd lávací akce - Spolupráce na projektu Vzduchoplavec Krá mera Sou ástí je výstava o bezpe nosti v silni ní doprav na za átku 20. století se ZŠ Starý Ji ín. Vzduchoplavec Krá mera je projekt T, do kterého je zapojeno n kolik škol z R. Jedná se o badatelskou práci, která se vztahuje k historii v daném regionu. (Nato en dokument T) - ednáška Tatra na cestách kolem sv ta v rámci mezinárodního projektu Mladá univerzita ebí ( ). ednáška byla zpracována a p ednesena na žádost Krajského ú adu Vyso ina a pana Filipa Lesiaka, který je zástupcem rakouské strany v této záležitosti. Mladá univerzita Waldviertel je sou ástí projektu Kulturní krajiny a identity podél eskorakouských hranic 60 let EU, který je spolufinancován Evropskou unií z programu Evropská územní spolupráce Rakousko eská republika Gemeinsam mehr erreichen Spole dosáhneme více. Mladá univerzita Waldviertel vznikla v rámci Dolnorakouské zemské výstavy 2009 esko. Rakousko. Rozd leni - odd leni - spojeni'' uspo ádal spolek "Projektverein Waldviertel" v Dolním Rakousku první p eshrani ní univerzitu pro mládež. - ast na prestižní p ehlídce veterán Concours d elegance, na Zámku Lou ( ). Jedná se o p ehlídku evropského významu s ú astí mnoha uznávaných automobilových institucí. Technické muzeum Tatra pro výstavu zap ilo ze své sbírky automobil Tatra Výstava odborných dovedností žák VOŠ, SOŠ a SOU Kop ivnice ( ). Grafické a výtvarné ro níkové práce obor Strojírenství a Technické lyceum st ední odborné školy a maturitní práce záv re ného ro níku. - Naše rodina tipy na výlet (Ing. Radim íha ). spoluú ast na akci - Výstava reprodukcí Karla Gotta ( ) spoluú ast na p íprav i realizace akce, dernisáž za osobní ú asti Karla Gotta. - Tipy na výlet asopis Naše rodina (Ing. Radim íha) spoluú ast na akci, p íprava materiál - Výstava fotografií ve spolupráci s KDA. Putovní výstava regionálních amatérských fotograf. - ast na natá ení po adu Toulavá kamera. V Technickém muzeu byla nato ena ást, která p edstavovala Technické muzeum Tatra. - Výstava Tatra tužkou ( ). Výstava vytvo ena z originál kreseb tužkou, která vznikla na základ spolupráce výtvarníka Petra Hrn árka z Frenštátu p. Radhošt m a archívu Technického muzea Tatra. 8

9 - edvád cí akce s exponátem Tatra 623 p i závodech na Okruhu Františka Bartoše v Ostrav ( ). - Fenomén Emil Zatopek natá ení dokumentu špan lské filmové produk ní spole nosti v expozici DEZ. spoluú ast na akci, p íprava archivních materiál. - Organizace seminá e pro pr vodce Technotrasy 2012 (projekt ARR Ostrava). - eskoslovenská televize, po ad Bydlení je hra celodenní natá ení po adu s motivem T603. (1.9.) íprava doprovodných materiál, text, sbírek a ú ast na to ení v plenéru. - h rodným krajem Emila Zátopka p ímé zapojení do organizace i realizace jubilejní akce. spoluú ast na akci, zapojení Lašské vily do programu akce.. - ast na Beskyd model Kit Show Mezinárodní p ehlídky se Technické muzeum ú astnilo zap ením exponát ze své expozice. - ísp vek do muzejního sborníku Novoji ínska. Byl dodán p ísp vek o historii podniku Tatra a muzea dopln n o fotografie. - Spolupráce na vzniku knihy Komunální vozidla. - Spolupráce na vzniku knihy Aerodynamická vozidla. - Expozice sportovních voz byla dopln na o sportovní trofeje Adolfa Ve mi ovského. Trofeje a jiné dokumenty byly zap eny od potomk pana Adolfa Ve mi ovského, zaevidovány a uzp sobeny pro vystavení v expozici Technického muzea Ostatní odborná innost a. digitalizace a další usoustav ování archivu Technického muzea Tatra a podnikového archivu Tatra Kop ivnice, digitalizace sklen ných desek, nov získaných dokument a fotografií, t íd ní archivu, b. badatelská innost, odborná pomoc p i tvorb knižních d l a publikací, školních ro níkových, bakalá ských i diplomových prací, aj c. zjiš ování historie voz, vystavování certifikát, tisk dokumentace, ostatní služby archivu TM, d. doprovodné akce v TM zajišt ny podmínky pro svatby, plesy, rauty pro významné hosty Kop ivnice, Klub eských turist, Tatru a.s., aj Služby archivu a jeho finan ní výnos I v roce 2012 bylo kurátory technického muzea Tatra vy ízeno velké množství objednávek na zjišt ní historie vozu, vystavení certifikátu pravosti vozidla, tisk dokumentace, vyhledání dobových dokument, fotografií, aj. Celkový výnos archivních služeb: K 9

10 Nadstandardní služba návšt vník m Pr vodcovská innost je nadstandardní službou Technického muzea, kterou využívají hlavn po etn jší skupiny a hosté ze zahrani í. Technické muzeum je koncipováno pro samostatné prohlídky bez pr vodce, audio-video boxy a popisky u všech exponát jsou ve t ech jazykových mutacích ( esky, anglicky a n mecky). K dispozici návšt vník m je tišt ný pr vodce ve francouzštin a ruštin. V roce 2012 se na pr vodcovské innosti podílelo 7 pracovník muzea kuráto i, editel + t i externisté. Provázení se uskute nilo p evážn v eštin, angli tin a n in, ale také v polštin i ruštin. ehled pr vodcovských aktivit v roce 2012: eský pr vodce Anglický pr vodce mecký pr vodce Polský pr vodce 46 krát 14 krát 7 krát 1 krát Odborné dílenské práce - íprava exponátu Präsident a ú ast na akci v NTM ( ). - výroba výfuku pro T97. byl vyroben zcela nový výfuk, který n kolik let na exponátu chyb l. Materiál byl použit z vlastních zdroj. - Exponát Tatra 93 byl dopln n plachtou, nosnými oblouky a lavicemi. vše bylo nejprve renovováno materiál z vlastních zdroj. - Dopln ní expozice nákladních automobil a o exponát T estav ní expozice nákladních automobil. Došlo k p estav ní za ú elem zm ny expozice a umíst ní nového exponátu. - Kompletace prototypové p evodovky Tatra získané od SAD Kop ivnice. evodovka byla získána od pracovník SAD v rozebraném stavu. Ve spolupráci s bývalými pracovníky Tatry došlo k jejímu zkompletování. - Kompletace motoru T57. Motor byl po mnoha letech znovu zkompletován a dopln n o chyb jící díly. - Kompletace 10 ks motor T603 s popisem stavu. Bylo zkompletováno celkem deset motor, které byly v minulosti rozebrány za ú elem renovace. Stav motor je popsán ve sbírkové databázi. - Oprava a zprovozn ní automobilu Tatra 600 kabriolet. Došlo k se ízení motoru, brzd a usazení dve í. V sou asné dob je pln pojízdný. - Oprava a zprovozn ní automobilu Tatra 75 kabriolet. Byla vym na zni ená poloosa. Motor byl pln zprovozn n. V budoucnu bude nutná GO motoru. 10

11 - Pro ez motoru T603 byl dodán pohon a vytvo ena speciální vitrína. Po dokon ení bude exponát sou ástí expozice aerodynamických aut. - Zajišt ní provozuschopnosti Technického muzea. Jedná se o veškerou údržbá skou innost a nezbytné opravy ve všech prostorách RMK (TM, MF, LM, depozitá e), p evozy materiálu, exponát a další. 11

12 4.3. Muzeum Fojtství Hlavní a p evažující innosti úseku: 1. žný chod MF. 2. Realizace výstav a kulturních akcí. 3. Pé e o sbírky. 4. Sbírkotvorná innost. 5. Správa archivu a jeho digitalizace. 6. Digitalizace. 7. Muzejní a letopisecká komise. 8. Další realizované muzejní projekty B žný chod muzea žný chod muzea byl v pr hu roku bez obtíží zajišt n, provedeny byly všechny nutné opravy a opat ení související s každodenní údržbou památkov chrán ného objektu kop ivnického fojtství, celého areálu, muzejních expozic, výstavního prostoru a spole enské místnosti. Návšt vník m muzea byl podán kompletní servis. O jejich spokojenosti vypovídají kladné ohlasy v pam tní knize muzea. Údržba budov a areálu - úklid celého areálu - sekání trávy - úklid sn hu v zimních m sících - kv tinová výzdoba - sezónní pé e o zahradu, k oviny a stromy - kompostování biologického odpadu Revize, opravy a závady: V pr hu roku byly realizovány nezbytné opravy, revize plynu a plynových spot ebi, hasi ských p ístroj, revize d evin, pravidelné ode ty energií apod. Za átkem roku byly na odd lení technické správy m sta Kop ivnice nahlášeny závady na šindelové st eše Fojtství. Po posouzení závad pracovníky m sta byla provedena její oprava Realizace výstav, muzejních, p ednáškových a kulturních akcí a Výstavy 7. leden 12. únor Šárka Hyklová Výstava soch a kreseb roda ky z Rybího 16. únor 29. duben Kop ivnické plakáty Výstava historických plakát z Kop ivnice 4. kv ten 10. erven Sv t dobrodružství a fantazie Výstava spojená s výtvarnou sout ží kop ivnických škol 12

13 15. erven 9. zá í Závodníci na vozech Tatra Výstava um lecké školy Aveart 13. zá í 4. listopad Legioná i Novoji ínska v boji za vznik eskoslovenska Výstava navazující na vydání knihy V. Langera a B. Vlacha (p vodn plánována výstava Zapomenutá Kop ivnice p esunuta do roku 2013) 6. listopad 16. prosinec Hlavolamy Dobrodružství na hrad Interaktivní výstava Klubu Amos Ostrava b Samostatné kulturní akce 25. únor Zabíja ka na Fojtství Ukázky eznického emesla a ochutnávky výrobku ezníka Milana Žab íka 1. b ezen Staré a krajové ovocné odr dy Podbeskydí ednáška Ing. Dalibora Kvity o tradi ních odr dách ovocných d evin, jejich historii a sou asném využití 10. kv ten Inkvizice temné d jiny katolické církve? ednáška P. PaedDr. ThLic. Marcela Puváka 12. kv ten Malování na Fojtství Doprovodná akce výstavy Sv t dobrodružství a fantazie 16. kv ten Dra í pou Doprovodná akce výstavy Sv t dobrodružství a fantazie 1. erven Ze starého nové, z nového staré Doprovodná akce výstavy Sv t dobrodružství a fantazie 1. erven Poklad pirát Doprovodná akce výstavy Sv t dobrodružství a fantazie 7. erven Mimikry malování na t lo Doprovodná akce výstavy Sv t dobrodružství a fantazie 13

14 27. zá i Kotou hora olivetská historie badatelské innosti na Štramberku ednáška Mgr. Petra Chlebce Slezská univerzita v Opav 15. listopad Portáši na Fojtství ednáška Valašského sboru portášského o. s. o historii ochránc hranic Pé e o sbírky hem roku 2012 pokra ovalo zpracování sbírky, které zapo alo koncem roku 2007 vytvo ením katalogu sbírky v programu DEMUS. V následujících letech došlo k materiálovému rozt íd ní sbírky, postupnému išt ní, fotodokumentaci a lokaci dohledaných sbírkových p edm. V roce 2012 byla v nována zna ná pozornost dohledávání chyb jících sbírkových p edm a ur ování neidentifikovaných sbírkových p edm. Tato práce je velmi asov náro ná p edevším z toho d vodu, že v tšina nedohledaných sbírkových p edm není ozna ena inventárním íslem a ani v minulosti nebyla provedena fotodokumentace. Porovnáním všech dostupných inventárních seznam, byla zjišt na celá ada nesrovnalostí a zám n v evidenci, které byly podle možností postupn odstra ovány. Inventariza ní seznamy m sta neposkytují pot ebné informace pro identifikaci p edm, což ješt více komplikuje práci. Z celkového po tu sbírkových p edm v muzejní sbírce m sta Kop ivnice, které jsou ve správ RMK, o. p. s., bylo ke konci roku 2012 zpracováno 94 % sbírky. Zpracovány byly tematické skupiny sbírkových p edm : archeologie, keramika, výtvarné um ní Sbírkotvorná innost Do spole enskov dní sbírky RMK, o. p. s. bylo p ijato 6 nových sbírkových p edm darovaných ob any m sta, i blízkého okolí. Pozornost je v nována p edevším výrobk m místního pr myslu a památkám se vztahem ke Kop ivnici. Akvizi ní inností v roce 2010 byly získány tyto p edm ty: - šicí stroj, - peka ské lopaty, - židle. Jeden p edm t byl op tovn za azen do sbírky m sta Kop ivnice. 14

15 Správa archivu Archiv Muzea Fojtství byl b hem roku hojn využíván badateli se zájmem o historii m sta a okolí. Velkou ást z nich tvo ili studenti st edních a vysokých škol, kte í využili archivní materiály pro své studijní projekty. Zájem o studium minulosti Kop ivnice má vzr stající tendenci a vytvo ení podmínek pro badatelskou innost p ímo v Kop ivnici usnad uje získávání poznatk o minulosti m sta. Archiv Muzea Fojtství je vedle Státního okresního archivu v Novém Ji ín druhou nejvýznamn jší pramennou základnou v této oblasti. Archivní materiály byly použity také pro pot eby RMK, m sta Kop ivnice a dalších subjekt jako nap íklad eská televize Ostrava (materiály o Zde ce Ve mi ovské pro vytvo ení dokumentu o družstvu gymnastek na olympiádách 1936 a 1948). Samotná innost v archivu obnášela p edevším: - uspo ádávání archivu, - zdokonalování pomocných seznam, - digitalizace archiválií, - zpracování a za azování p ír stk, - obsluha badatel, - vy ízení komer ních objednávek Muzejní knihovna i archivu funguje také knihovna s více než 5 tisíci svazky. Uspo ádána byla v roce 2008 a slouží jako dopln k muzejního archivu. Badatelská innost probíhá s ohledem na bezpe nost vzácných tisk prezen. Muzejní knihovna byla b hem roku dopln na o soubor knih a asopis s esperantskou tématikou dochovaných po p vodním esperantistickém klubu, které byly v 60. letech zachrán ny z muzejní knihovny p ed skartací kop ivnickou esperantistkou paní Novákovou. V roce 2012 inil p ír stek knihovny 130 nových svazk. Dále byla provedena katalogizace p íru ní knihovny, souboru brožur a p ír stk Badatelská témata v roce Šustalova vila v Kop ivnici (Univerzita Palackého v Olomouci). - Museum a sbírky (Slezská Univerzita v Opav ). - Kop ivnické Fojtství (Univerzita Palackého v Olomouci). - Štramberské chalupy (NPÚ Ostrava). - lnická t locvi ná jednota (soukromé studium). - s. legioná i okresu FM (soukromé studium). - Firma Ringhoffer (soukromé studium). - Lidová kultura do 2. sv tové války (Muzeum Novoji ínska). - Rodina Šustalova (soukromé studium). - Štramberk (soukromé studium). - Spolkový v elín (soukromé studium). - Josef Socha (soukromé studium). - Vzduchem chlazené motory (soukromé studium). 15

16 Digitalizace archivu Pracovníky MF bylo systematicky digitalizováno 39 po ada se vztahem k d jinám Kop ivnice a velké množství vybraných fotografií a dokument pro pot eby badatel, tvorbu výstav a další projekty. V rámci této innosti bylo digitalizováno více než 400 plakát. Dále pak bylo digitalizováno velké množství vybraných fotografií a dokument pro pot eby badatel, tvorbu výstav, kalendá m sta a další projekty Muzejní letopisecká komise Zajišt ní innosti komise zahrnuje p ípravu jednání, zpracovávání materiál pot ebných pro innost komise, zápisy z jednání a koordinaci innosti s dalšími subjekty. Komise byla požádána o vyjád ení k návrh m na ud lení estných ob anství a titul významná osobnost m sta Kop ivnice. T i lenové komise byli poté p izváni ke spolupráci v komisi pro posouzení návrh. B hem roku 2012 se komise zabývala zejména t mito st žejními tématy: - Kop ivnická výro í Kop ivnické památky. - estní ob ané a významné osobnosti Kop ivnice. - Hroby na novém h bitov. - Sad Dr. Edvarda Beneše. - Žižkova lípa. - Kronika m sta Kop ivnice Galerie starost Další realizované muzejní projekty Kop ivnické plakáty Zpracování tohoto tématu zahrnovalo pr zkum v AMFK, p emž bylo zjišt no, že ve letech 20. stol. byla inností muzea vytvo ena sbírka plakát, ítající cca kus, pocházejících p edevším z Kop ivnice a blízkého okolí. P i tomto pr zkumu bylo dále zjišt no, že tato sbírka byla v 90. letech neprakticky rozd lena na dv ásti a ást byla deponována mimo muzeum v PATK, a koli nemá v drtivé v tšin vztah k historii podniku. innost dále pokra ovala inventarizací t etího stupn s lokálním omezením na Kop ivnici a digitalizací plakát uložených roztroušen v AMFK. Výsledek této innosti byl prezentován formou autorské výstavy Muzea Fojtství. Legioná i Novoji ínska v boji za vznik eskoslovenska Autorská výstava Muzea Fojtství navázala na stejnojmennou knihu Ing. Václava Langera a plk. Bohumila Vlacha, která byla vydána letos v b eznu a mapuje osudy legioná novoji ínského okresu za první sv tové války. V souvislosti s touto knihou byla v roce 2012 uvedena výstava ve Fulneku, kterou jsme m li v úmyslu zap it. Výstava však dorazila pouze áste a nedala se použít. Muselo být p ikro eno k novému zpracování p izp sobenému Muzeu Fojtství. P íprava zahrnovala digitalizaci vyp ených fotografických alb, grafické úpravy a samotnou tvorbu výstavy. O nesporné kvalit zpracování a p ínosném zpracování výstavy vypovídá zájem Muzea Novoji ínska, jež si tuto výstavu vyp ilo a uvede jí v roce 2013 v muzeu ve Frenštát pod Radhošt m. 16

17 Závodníci na vozech Tatra Vzhledem k tomu, že není doposud dostupné ucelené zpracování historie závod na vozech Tatra, byla z archivních pramen a díl ích studií zpracována stru ná historie t chto závod, což zahrnovalo také shromážd ní dobových fotografií a archivních materiál, které byly poskytnuty um lecké škole AveArt Ostrava v p edem dohodnutých parametrech. Um lecká škola tyto materiály prakticky nevyužila, což se projevilo na kvalit zpracování výstavy edevším ve faktografické rovin a ohlasech návšt vník, nicmén i tak se jedná o zajímavý ísp vek k lokální historii. Studium archivních pramen AMFK a archivu TM. Via Crucis Spolupráce p i vyhledávání a poskytnutí dobových materiál p i obnov k ížové cesty ze Štramberku do Nového Ji ína. Studium archivních pramen AMFK. Historie Kop ivnické kinematografie Zpracování po átk kop ivnických biograf. lánek otišt n v Kop ivnických novinách. Studium archivních pramen AMFK a SOkA NJ. Kop ivnická stávka 1912 Ke stoletému výro í byl zpracován lánek do Kop ivnických novin. Studium archivních pramen AMFK a SOkA NJ. Továrna na hlin né zboží i 150 letém výro í zpracován lánek do Kop ivnických novin. Studium archivních pramen AMFK a SOkA NJ. Okresní silnice V souvislosti se slavnostním otev ením rekonstruované ulice Štefánikovy zpracován historický vývoj silnice. Z výsledk bádání zpracován lánek pro Kop ivnické noviny a kabelovou televizi. Studium archivních pramen AMFK a SOkA NJ. Kalendárium KTK Na základ žádosti Kabelové televize Kop ivnice byl vytvo en kalendá výro í m sta Kop ivnice a zpracována jednotlivá témata dle p edem dohodnutých parametr. Zkušební díl Kalendária byl odvysílán v kv tnu Mark v k íž Spolupráce p i oprav kop ivnické památky. innost Muzea Fojtství spo ívala ve vyhledání fotografií vodního vzhledu, identifikaci chyb jícího železného k íže, p edání k íže, vyhledání informací o vlastníku pozemku, spoluprací s m stskou památká kou a dohledání stavitele k íže, jehož jméno bylo na podstavci ne itelné. Badatelská innost prob hla v AMFK a SOkA NJ. Fojtství na Facebooku V srpnu 2012 vytvo en profil Muzea Fojtství na sociální síti Facebook ur ený k propagaci muzea a jeho aktivit. Sou asn jsou v sekci výro í zve ej ována významná a zajímavá výro í z historie m sta, nad rámec Kalendária KTK. 17

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. V Kop ivnici, dne 15. ervna 2011 zpracoval a p edkládá. Ing. Lumír Kaválek editel spole nosti

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. V Kop ivnici, dne 15. ervna 2011 zpracoval a p edkládá. Ing. Lumír Kaválek editel spole nosti VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2010 V Kop ivnici, dne 15. ervna 2011 zpracoval a p edkládá Ing. Lumír Kaválek editel spole nosti 1.1 Založení spole nosti 1. Základní charakteristika

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci ÍLOHY íloha 1 íloha 2 íloha 3 Dotazník pro SOŠ Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci 64 íloha 1- Dotazník pro SOŠ DOTAZNÍK k výzkumu kvalifikace a dalšího vzd lávání u

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy INVENTÁ E A KATALOGY ARCHIVU HLAVNÍHO M STA PRAHY 050200/03 Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy (1940) 1945 1948 (1953) p ír stkové íslo AMP: sign. AMP: POM 153 Tomáš Rataj

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura KDO JSME? Jsme regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT? DOTA NÍ MANAGEMENT VE EJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeže

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc P íloha.1 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Olomouc, t. Kosmonaut 1151/6C, Olomouc o celkové vým e 6.777

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více