VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013."

Transkript

1 VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing. Lumír Kaválek editel spole nosti

2 1.1 Založení Spole nosti 1. Základní charakteristika Spole nosti (RMK, o.p.s.) byla založena na základ spole ného rozhodnutí TATRA, a.s. Kop ivnice a M sta Kop ivnice dne a to podpisem Zakládací smlouvy Spole nosti statutárními zástupci obou zakladatel. Dne pak byla zapsána do rejst íku o.p.s. vedeném u Obchodního soudu v Ostrav pod. j. O-30. Zakládací smlouvou je dáno: - název Spole nosti - sídlo Spole nosti Záhumenní 367/1 Kop ivnice druh poskytovaných obecn prosp šných služeb - zajiš ování provozu muzeí a jejich zp ístupn ní ve ejnosti - statutární orgán Spole nosti: editel Spole nosti - orgány Spole nosti: Správní rada Spole nosti Dozor í rada Spole nosti 1.2 Profil Spole nosti RMK, o.p.s. byla založena za ú elem zajišt ní ve ejných služeb kultury, a to jako muzeum ve smyslu zákona. 122/2000 Sb. o evidenci sbírek a je poskytovatelem standardizovaných ve ejných služeb ve smyslu ustanovení 2 odst. 7 zákona. 122/2000 Sb., ve zn ní zákona. 483/2004 Sb. provozuje Technické muzeum TATRA, Expozici Emila a Dany Zátopkových, Muzeum Fojtství a Lašské muzeum v Šustalov vile. Základním posláním RMK, o.p.s. je provozování muzeí a jejich zp ístupn ní ve ejnosti, dále pak provozování jiných dopl kových služeb na základ vydaných živnostenských list. Na Obecním živnostenském ú ad M stského ú adu v Kop ivnici byly ke dni založení Spole nosti ohlášeny tyto živnosti: - muzejní a muzeologická innost výkonu odborné správy muzejních sbírek - reklamní a propaga ní innost - koup zboží za ú elem jeho dalšího prodeje - zprost edkování obchodu a služeb - po ádání kulturních, konferen ních a kongresových akcí - konzulta ní innost a poradenství v oboru muzeologie V ervnu 2006 bylo nov otev eno po rekonstrukci Muzeum Fojtství a Lašské muzeum v Šustalov vile. Jejich zprovozn ní je výsledkem programu SROP 2005, projektu Rozvoj Regionálního muzea v Kop ivnici vybudování expozic historie Kop ivnice, emeslných tradic a kulturního d dictví významných rodák Zde ka Buriana a Emila Zátopka. 1.3 Provozovny Spole nosti - Záhumenní 367/1, Kop ivnice, (Technické muzeum TATRA a Expozice D. a E. Zátopkových) - Záhumenní 1/25, Kop ivnice, (Muzeum Fojtství) - Štefánikova 226/8, Kop ivnice, (Lašské muzeum v Šustalov vile) 2

3 2.1 Správní rada (SR) 2. Správní a Dozor í rada Spole nosti Složení Správní Rady k edseda: Ing. Josef Jal vka lenové: Edita Adams Ronald A. Adams Ing. Radim Volný Ing. Lenka Heráková Mgr. Dagmar Rysová Složení SR RMK, o.p.s. k : len SR Mandát schválen zakladatelem Délka mandátu Ukon ení mandátu Ing. Josef Jal vka roky Mgr. Dagmar Rysová roky Edita Adams roky Ronald A. Adams roky Ing. Radim Volný roky Ing. Lenka Heráková roky Originály zápis z jednání Správní rady v roce 2012 jsou uloženy na sekretariát Spole nosti. 2.2 Dozor í rada (DR) Složení Dozor í rady k : edseda: Ing. Lubomír Škapa lenové: Ing. Vladislava Musilová (Mgr. Eva Burdová odvolána ) Irena Bukvaldová Karel Rosenkranz Ing. Martina ernochová Složení DR RMK, o.p.s k len DR Mandát schválen zakladatelem Délka mandátu Ukon ení mandátu Ing. Lubomír Škapa roky Ing. Musilová Vladislava roky Irena Bukvaldová roky Karel Rosenkranz roky Ing. Martina ernochová roky Originály zápis z jednání Dozor í rady v roce 2012 jsou uloženy na sekretariát Spole nosti. 3

4 2.3 Zm ny Zakládací listiny a Zápisy v Rejst íku obecn prosp šných Spole ností, vedených u Obchodního soudu v Ostrav V pr hu roku byly pr žn aktualizovány veškeré nutné zm ny v zápise Spole nosti do Rejst íku obecn prosp šných Spole ností, který je veden pod zn. O-30 u Obchodního soudu v Ostrav. Aktuální a platný stav zápisu je k nahlédnutí na webových stránkách Obchodního rejst íku MSp. R. 3. Personální a provozn - technická innost 3.1. Personální stav Spole nosti ídící. Eviden ní p epo tený stav zam stnanc byl ke dni pracovník, z toho 1 pracovník 3.2. Provozn technická innost Užívání stavebních objekt, nebytových prostor a jejich provozn technické vybavení Objekty a nebytové prostory v užívání RMK, o.p.s.: - KOZ II ( ást) Technické muzeum TATRA, Záhumenní 367/1, Kop ivnice - Muzeum Fojtství, Záhumenní. p. 1/25, Kop ivnice - Lašské muzeum v Šustalov vile, Štefánikova 226/8, Kop ivnice - objekt dílny TM, za sadem Dr. Edvarda Beneše u nádraží (p vodn objekt TATRA, a.s., nyní pronajato M stem Kop ivnice) - mimo tyto smlouvami dohodnuté pronajímané prostory je Spole nosti k dispozici i tzv. depozitá v areálu TATRA, a.s., kde jsou umíst ny veškeré sbírkové p edm ty (zejména a v drtivé v tšin se jedná o sbírkové p edm ty ve vlastnictví Tatra, a.s.), které nelze prozatím za lenit do stávajících muzejních expozic a dostupných i volných prostor. Objekty a nebytové prostory jsou užívány v souladu se zn ním p íslušných nájemních a podnájemních smluv, dle smluv jsou dále ešeny i p ípadné závady a nedostatky na za ízení Provozní vybavení Provozní vybavení (zejména) odborných pracoviš muzeí i samotných expozic bylo dle skute ných pot eb provozoven a návšt vnické poptávky pr žn dopl ováno a inovováno v rámci dostupných finan ních možností Spole nosti. P ed hlavní sezónou 2012 bylo zajišt no dopln ní prodejního sortimentu muzejních prodejen ve všech muzeích. 4

5 4.0. RMK, o.p.s. správní úsek Hlavní a p evažující innosti úseku: 4. Provoz a innost RMK, o.p.s. v roce Pr žné zajiš ování veškerých inností nutných a pot ebných k administrativnímu chodu a zajišt ní Spole nosti podle všech právních norem, a to v etn personalistiky a systému financování. 2. Zajiš uje a provádí pravidelné aktualizace webových stránek Spole nosti na a standardn aktualizuje internetové stránky muzea pr žn podle aktivit jednotlivých muzeí a realizovaných (plánovaných) akcí a aktivit. 3. V pr hu celého roku v zásad denn je aktualizován a kontrolován internetový obchod muzea e-shop shop.tatramuseum.cz a rozší ením pracovních povinností asistentky editele je zajišt na veškerá pot ebná a související ú etní administrativa i sou innost p i odesílání objednaného zboží. 4. Zajišt ní komplexní pé e a údržby IT (veškeré po íta ové techniky i programového vybavení - HW i SW) po íta všech pracovník RMK a to v. údržby audiovizuálního systému v TM. Stejn tak je zajiš ována pravidelná IT údržba v Muzeu Fojtství i Lašském muzeu. 5. Zajiš uje pr žn školicí aktivity v rámci zavád ní nových verzí po íta ových program služebních PC. 6. Cílen realizována pravidelná prezentace a propagace Spole nosti na všech mimomuzejních akcích, po ádaných t etími subjekty zejména ARR Ostrava, AMG, ROTARY Club International, Svaz t žebního pr myslu, Valašské Království, Tatra kluby atp. 7. Zajišt ní a koordinace veškeré marketingové, propaga ní a informa ní aktivity sm rem k široké ve ejnosti Technické muzeum TATRA úsek návšt vnického provozu Jako obvykle bezproblémov a vysoce profesionáln byly celoro zajiš ovány komplexní služby návšt vník m Technického muzea Tatra jak v oblasti návšt vnického provozu, tak i muzejní prodejny. Personální stav: 7 pracovník ve stálém pracovním pom ru, v dob hlavní turistické sezóny pak výpomoc dalších 5 pracovník (d chodky ) p i dozoru v expozici TM a 3 dalších pracovník, kte í dokrývají pot ebu zajišt ní provozu, vzhledem k nastavení sm nnosti v roce Návšt vnické odd lení Technického muzea (recepce) Mimo pln ní pracovních povinností recep ních, které p ivítaly více než návšt vník, personál recepce již tém p epsal (chybí pouze poslední stránka) Obchodní knihu Koreb 368/1-84 Tatry, a.s., dále pr žn provád ny korektury p episovaného rukopisu pana Karla Rosenkranze (historie Tatry do r. roku 1946). evzata další kniha k p episu (dokumentace týkající se výroby osobních automobil v P íbo e a to konkrétn technických pr kaz od roku 1979 do roku 1987 a dále pak dokumentace k motor m). Údaje jsou p episovány do databáze excelovských tabulek. 5

6 Uklíze ky v období hlavní turistické sezóny (tj. od do ) již tradi (mimo nezmenšený denní úklid expozic) vypomáhají s kontrolou vstupného p i vstupu do expozice a zajiš ují i nadstandardní úklid a po ádek po akcích, které se v muzeu konaly mimo b žnou otevírací dobu. Další realizované aktivity související s provozem Technického muzea S avízovanou zm nou DPH od již v pr hu m síce listopadu a prosince byla jednotliv posuzována každá položka zboží (celkem 427 položek) v našem shopu a u vybraných byla navýšena prodejní cena. Rovn ž byli osloveni všichni dodavatelé zboží, kte í jsou plátci DPH s dotazem, zda avízované navýšení DPH promítnou do svých dodacích cen pro nás. Veškeré zm ny pak zapracovány do excelovských tabulek prodeje zboží. Dále pak bylo zajišt no i p ekódování registra ní pokladny na aktuální sazby DPH. Prob hla inventarizace majetku M sta Kop ivnice, který je ve správ RMK, byly nahlášeny veškeré zm ny v umíst ní, návrhy na vy azení majetku, dále pak na jeho slou ení n kterých položek. Realizováno zau ování nové pracovnice na recepci ve zpracování uzáv rek obchodu, vysv tleny veškeré návaznosti výstup z pokladny do excelovských tabulek, zp soby hlášení prodej, pohyb doklad k ekonomovi a jednotlivým dodavatel m zboží, kontrola návaznosti odevzdaných tržeb z prodejního místa recepce a obchod. Bylo provedeno ro ní vyú tování veškerých cenných poukázek, tj. Fokus Passu, Relax Passu, Dárkového šeku, Unišeku+, Ticket Benefits Sport+Kultura, Ticket Benefits Multi, zaslání hlášení jednotlivým spole nostem, se kterými máme uzav enou smlouvu o akceptaci jejich poukázek. Rovn ž externímu ekonomovi p edán seznam s vy íslením úhrad pro jednotlivé spole nosti. Kompletace vyú tování prodej neplátc DPH za II. pololetí a zpracování hotovostních úhrad jednotlivým dodavatel m za II. pololetí Provedena inventarizace našeho zboží, které máme deponováno v informa ním centru Kop ivnice. Bylo dohodnuto, že neprodané zásoby k datu budou informa nímu centru ze strany RMK, o.p.s. vyfakturovány. íprava slevových akcí na muzejním e-shopu, v roce 2012 byly realizovány dv a to k a k Prob hla inventarizace všech druh cenných poukázek, které p ijímáme od návšt vník, a jejich následné vyú tování k datu v sou asné dob akceptujeme 11 druh r zných šek. Ve spolupráci s externím ekonomem byly z ízeny inventariza ní komise majetku RMK, o.p.s., p ípadn likvida ní komise, zajišt n pr h inventarizací, zpracování m sí ních uzáv rek zboží v prodejn a vyhotovení m sí ních hlášení všem dodavatel m. Realizováno pr žné celoro ní zajišt ní zásobování kancelá ským a drogistickým zbožím všech úsek RMK, o.p.s. Každom sí provedena kontrola podklad pro mzdy a vedení hlavní provozní pokladny Spole nosti. V období od 4. 6 do byla v provozním úseku zajišt na odborná praxe Lucie Musilové, studentky st ední odborné školy dopravy a cestovního ruchu v Krnov. Aktivní zapojení RMK do sout že Vlakem Moravskoslezským krajem. Zapojení RMK do slevového portálu Sv t dárkových poukaz. 6

7 Zapojení RMK do projektu ARR Ostrava - Technotrasa, výdej, distribuce a ú etní evidence reklamních edm spojených s tímto projektem. Zapojení RMK do projektu CUP ARSENAL žákovského turnaje ve fotbale. Pokra uje spolupráce s firmou HOMECOOK PRAHA za azení návšt vy Technického muzea do programu, který je sou ástí p edvád cích akcí, které tato spole nosti organizuje. Muzejní prodejna ízniv se na obratu prodejny projevuje i nadále spušt ní muzejního e-shopu v r shop.tatramuseum.cz. Za rok 2012 bylo vy ízeno celkem 467 objednávek v celkové hodnot obratu ,- K. V pr hu roku byl zákazník m op t rozší en sortiment výrobk, které nabízíme v naší muzejní prodejn a to ve všech prodejních kategoriích nabízeného zboží. K muzejní prodejna nabízela na 500 r zných druh zboží se zna kou TATRA. V záv ru roku pak byly p ipravovány podklady pro externí firmu, která zabezpe ovala zm nu DPH v registra ní pokladn. Všechny pracovnice recepce pln ovládají obsluhu e-shopu, tzn. vkládání nového zboží, zm ny cen, zm ny DPH, azení zboží, vklady textových poznámek, za azování zboží do sekce slev. O veškerých objednávkách je v recepci vedena kompletní evidence, hlášení zm n cen a sledování stav zásob zboží na e-shopu a p íprava zásilek k odeslání v. vedení evidence obratu zboží a jeho pr žné dopl ování. 7

8 4.2. Technické muzeum TATRA - odborn -technický úsek Technické muzeum bylo tradi navštíveno adou velvyslanc, politik a zástupc zemí, kte í na základ pozvání TATRA, a. s. zavítali do Kop ivnice, stejn jako obchodní partne i TATRA, a. s. a významní hosté M sta Kop ivnice Realizované výstavy, kulturní, muzejní a vzd lávací akce - Spolupráce na projektu Vzduchoplavec Krá mera Sou ástí je výstava o bezpe nosti v silni ní doprav na za átku 20. století se ZŠ Starý Ji ín. Vzduchoplavec Krá mera je projekt T, do kterého je zapojeno n kolik škol z R. Jedná se o badatelskou práci, která se vztahuje k historii v daném regionu. (Nato en dokument T) - ednáška Tatra na cestách kolem sv ta v rámci mezinárodního projektu Mladá univerzita ebí ( ). ednáška byla zpracována a p ednesena na žádost Krajského ú adu Vyso ina a pana Filipa Lesiaka, který je zástupcem rakouské strany v této záležitosti. Mladá univerzita Waldviertel je sou ástí projektu Kulturní krajiny a identity podél eskorakouských hranic 60 let EU, který je spolufinancován Evropskou unií z programu Evropská územní spolupráce Rakousko eská republika Gemeinsam mehr erreichen Spole dosáhneme více. Mladá univerzita Waldviertel vznikla v rámci Dolnorakouské zemské výstavy 2009 esko. Rakousko. Rozd leni - odd leni - spojeni'' uspo ádal spolek "Projektverein Waldviertel" v Dolním Rakousku první p eshrani ní univerzitu pro mládež. - ast na prestižní p ehlídce veterán Concours d elegance, na Zámku Lou ( ). Jedná se o p ehlídku evropského významu s ú astí mnoha uznávaných automobilových institucí. Technické muzeum Tatra pro výstavu zap ilo ze své sbírky automobil Tatra Výstava odborných dovedností žák VOŠ, SOŠ a SOU Kop ivnice ( ). Grafické a výtvarné ro níkové práce obor Strojírenství a Technické lyceum st ední odborné školy a maturitní práce záv re ného ro níku. - Naše rodina tipy na výlet (Ing. Radim íha ). spoluú ast na akci - Výstava reprodukcí Karla Gotta ( ) spoluú ast na p íprav i realizace akce, dernisáž za osobní ú asti Karla Gotta. - Tipy na výlet asopis Naše rodina (Ing. Radim íha) spoluú ast na akci, p íprava materiál - Výstava fotografií ve spolupráci s KDA. Putovní výstava regionálních amatérských fotograf. - ast na natá ení po adu Toulavá kamera. V Technickém muzeu byla nato ena ást, která p edstavovala Technické muzeum Tatra. - Výstava Tatra tužkou ( ). Výstava vytvo ena z originál kreseb tužkou, která vznikla na základ spolupráce výtvarníka Petra Hrn árka z Frenštátu p. Radhošt m a archívu Technického muzea Tatra. 8

9 - edvád cí akce s exponátem Tatra 623 p i závodech na Okruhu Františka Bartoše v Ostrav ( ). - Fenomén Emil Zatopek natá ení dokumentu špan lské filmové produk ní spole nosti v expozici DEZ. spoluú ast na akci, p íprava archivních materiál. - Organizace seminá e pro pr vodce Technotrasy 2012 (projekt ARR Ostrava). - eskoslovenská televize, po ad Bydlení je hra celodenní natá ení po adu s motivem T603. (1.9.) íprava doprovodných materiál, text, sbírek a ú ast na to ení v plenéru. - h rodným krajem Emila Zátopka p ímé zapojení do organizace i realizace jubilejní akce. spoluú ast na akci, zapojení Lašské vily do programu akce.. - ast na Beskyd model Kit Show Mezinárodní p ehlídky se Technické muzeum ú astnilo zap ením exponát ze své expozice. - ísp vek do muzejního sborníku Novoji ínska. Byl dodán p ísp vek o historii podniku Tatra a muzea dopln n o fotografie. - Spolupráce na vzniku knihy Komunální vozidla. - Spolupráce na vzniku knihy Aerodynamická vozidla. - Expozice sportovních voz byla dopln na o sportovní trofeje Adolfa Ve mi ovského. Trofeje a jiné dokumenty byly zap eny od potomk pana Adolfa Ve mi ovského, zaevidovány a uzp sobeny pro vystavení v expozici Technického muzea Ostatní odborná innost a. digitalizace a další usoustav ování archivu Technického muzea Tatra a podnikového archivu Tatra Kop ivnice, digitalizace sklen ných desek, nov získaných dokument a fotografií, t íd ní archivu, b. badatelská innost, odborná pomoc p i tvorb knižních d l a publikací, školních ro níkových, bakalá ských i diplomových prací, aj c. zjiš ování historie voz, vystavování certifikát, tisk dokumentace, ostatní služby archivu TM, d. doprovodné akce v TM zajišt ny podmínky pro svatby, plesy, rauty pro významné hosty Kop ivnice, Klub eských turist, Tatru a.s., aj Služby archivu a jeho finan ní výnos I v roce 2012 bylo kurátory technického muzea Tatra vy ízeno velké množství objednávek na zjišt ní historie vozu, vystavení certifikátu pravosti vozidla, tisk dokumentace, vyhledání dobových dokument, fotografií, aj. Celkový výnos archivních služeb: K 9

10 Nadstandardní služba návšt vník m Pr vodcovská innost je nadstandardní službou Technického muzea, kterou využívají hlavn po etn jší skupiny a hosté ze zahrani í. Technické muzeum je koncipováno pro samostatné prohlídky bez pr vodce, audio-video boxy a popisky u všech exponát jsou ve t ech jazykových mutacích ( esky, anglicky a n mecky). K dispozici návšt vník m je tišt ný pr vodce ve francouzštin a ruštin. V roce 2012 se na pr vodcovské innosti podílelo 7 pracovník muzea kuráto i, editel + t i externisté. Provázení se uskute nilo p evážn v eštin, angli tin a n in, ale také v polštin i ruštin. ehled pr vodcovských aktivit v roce 2012: eský pr vodce Anglický pr vodce mecký pr vodce Polský pr vodce 46 krát 14 krát 7 krát 1 krát Odborné dílenské práce - íprava exponátu Präsident a ú ast na akci v NTM ( ). - výroba výfuku pro T97. byl vyroben zcela nový výfuk, který n kolik let na exponátu chyb l. Materiál byl použit z vlastních zdroj. - Exponát Tatra 93 byl dopln n plachtou, nosnými oblouky a lavicemi. vše bylo nejprve renovováno materiál z vlastních zdroj. - Dopln ní expozice nákladních automobil a o exponát T estav ní expozice nákladních automobil. Došlo k p estav ní za ú elem zm ny expozice a umíst ní nového exponátu. - Kompletace prototypové p evodovky Tatra získané od SAD Kop ivnice. evodovka byla získána od pracovník SAD v rozebraném stavu. Ve spolupráci s bývalými pracovníky Tatry došlo k jejímu zkompletování. - Kompletace motoru T57. Motor byl po mnoha letech znovu zkompletován a dopln n o chyb jící díly. - Kompletace 10 ks motor T603 s popisem stavu. Bylo zkompletováno celkem deset motor, které byly v minulosti rozebrány za ú elem renovace. Stav motor je popsán ve sbírkové databázi. - Oprava a zprovozn ní automobilu Tatra 600 kabriolet. Došlo k se ízení motoru, brzd a usazení dve í. V sou asné dob je pln pojízdný. - Oprava a zprovozn ní automobilu Tatra 75 kabriolet. Byla vym na zni ená poloosa. Motor byl pln zprovozn n. V budoucnu bude nutná GO motoru. 10

11 - Pro ez motoru T603 byl dodán pohon a vytvo ena speciální vitrína. Po dokon ení bude exponát sou ástí expozice aerodynamických aut. - Zajišt ní provozuschopnosti Technického muzea. Jedná se o veškerou údržbá skou innost a nezbytné opravy ve všech prostorách RMK (TM, MF, LM, depozitá e), p evozy materiálu, exponát a další. 11

12 4.3. Muzeum Fojtství Hlavní a p evažující innosti úseku: 1. žný chod MF. 2. Realizace výstav a kulturních akcí. 3. Pé e o sbírky. 4. Sbírkotvorná innost. 5. Správa archivu a jeho digitalizace. 6. Digitalizace. 7. Muzejní a letopisecká komise. 8. Další realizované muzejní projekty B žný chod muzea žný chod muzea byl v pr hu roku bez obtíží zajišt n, provedeny byly všechny nutné opravy a opat ení související s každodenní údržbou památkov chrán ného objektu kop ivnického fojtství, celého areálu, muzejních expozic, výstavního prostoru a spole enské místnosti. Návšt vník m muzea byl podán kompletní servis. O jejich spokojenosti vypovídají kladné ohlasy v pam tní knize muzea. Údržba budov a areálu - úklid celého areálu - sekání trávy - úklid sn hu v zimních m sících - kv tinová výzdoba - sezónní pé e o zahradu, k oviny a stromy - kompostování biologického odpadu Revize, opravy a závady: V pr hu roku byly realizovány nezbytné opravy, revize plynu a plynových spot ebi, hasi ských p ístroj, revize d evin, pravidelné ode ty energií apod. Za átkem roku byly na odd lení technické správy m sta Kop ivnice nahlášeny závady na šindelové st eše Fojtství. Po posouzení závad pracovníky m sta byla provedena její oprava Realizace výstav, muzejních, p ednáškových a kulturních akcí a Výstavy 7. leden 12. únor Šárka Hyklová Výstava soch a kreseb roda ky z Rybího 16. únor 29. duben Kop ivnické plakáty Výstava historických plakát z Kop ivnice 4. kv ten 10. erven Sv t dobrodružství a fantazie Výstava spojená s výtvarnou sout ží kop ivnických škol 12

13 15. erven 9. zá í Závodníci na vozech Tatra Výstava um lecké školy Aveart 13. zá í 4. listopad Legioná i Novoji ínska v boji za vznik eskoslovenska Výstava navazující na vydání knihy V. Langera a B. Vlacha (p vodn plánována výstava Zapomenutá Kop ivnice p esunuta do roku 2013) 6. listopad 16. prosinec Hlavolamy Dobrodružství na hrad Interaktivní výstava Klubu Amos Ostrava b Samostatné kulturní akce 25. únor Zabíja ka na Fojtství Ukázky eznického emesla a ochutnávky výrobku ezníka Milana Žab íka 1. b ezen Staré a krajové ovocné odr dy Podbeskydí ednáška Ing. Dalibora Kvity o tradi ních odr dách ovocných d evin, jejich historii a sou asném využití 10. kv ten Inkvizice temné d jiny katolické církve? ednáška P. PaedDr. ThLic. Marcela Puváka 12. kv ten Malování na Fojtství Doprovodná akce výstavy Sv t dobrodružství a fantazie 16. kv ten Dra í pou Doprovodná akce výstavy Sv t dobrodružství a fantazie 1. erven Ze starého nové, z nového staré Doprovodná akce výstavy Sv t dobrodružství a fantazie 1. erven Poklad pirát Doprovodná akce výstavy Sv t dobrodružství a fantazie 7. erven Mimikry malování na t lo Doprovodná akce výstavy Sv t dobrodružství a fantazie 13

14 27. zá i Kotou hora olivetská historie badatelské innosti na Štramberku ednáška Mgr. Petra Chlebce Slezská univerzita v Opav 15. listopad Portáši na Fojtství ednáška Valašského sboru portášského o. s. o historii ochránc hranic Pé e o sbírky hem roku 2012 pokra ovalo zpracování sbírky, které zapo alo koncem roku 2007 vytvo ením katalogu sbírky v programu DEMUS. V následujících letech došlo k materiálovému rozt íd ní sbírky, postupnému išt ní, fotodokumentaci a lokaci dohledaných sbírkových p edm. V roce 2012 byla v nována zna ná pozornost dohledávání chyb jících sbírkových p edm a ur ování neidentifikovaných sbírkových p edm. Tato práce je velmi asov náro ná p edevším z toho d vodu, že v tšina nedohledaných sbírkových p edm není ozna ena inventárním íslem a ani v minulosti nebyla provedena fotodokumentace. Porovnáním všech dostupných inventárních seznam, byla zjišt na celá ada nesrovnalostí a zám n v evidenci, které byly podle možností postupn odstra ovány. Inventariza ní seznamy m sta neposkytují pot ebné informace pro identifikaci p edm, což ješt více komplikuje práci. Z celkového po tu sbírkových p edm v muzejní sbírce m sta Kop ivnice, které jsou ve správ RMK, o. p. s., bylo ke konci roku 2012 zpracováno 94 % sbírky. Zpracovány byly tematické skupiny sbírkových p edm : archeologie, keramika, výtvarné um ní Sbírkotvorná innost Do spole enskov dní sbírky RMK, o. p. s. bylo p ijato 6 nových sbírkových p edm darovaných ob any m sta, i blízkého okolí. Pozornost je v nována p edevším výrobk m místního pr myslu a památkám se vztahem ke Kop ivnici. Akvizi ní inností v roce 2010 byly získány tyto p edm ty: - šicí stroj, - peka ské lopaty, - židle. Jeden p edm t byl op tovn za azen do sbírky m sta Kop ivnice. 14

15 Správa archivu Archiv Muzea Fojtství byl b hem roku hojn využíván badateli se zájmem o historii m sta a okolí. Velkou ást z nich tvo ili studenti st edních a vysokých škol, kte í využili archivní materiály pro své studijní projekty. Zájem o studium minulosti Kop ivnice má vzr stající tendenci a vytvo ení podmínek pro badatelskou innost p ímo v Kop ivnici usnad uje získávání poznatk o minulosti m sta. Archiv Muzea Fojtství je vedle Státního okresního archivu v Novém Ji ín druhou nejvýznamn jší pramennou základnou v této oblasti. Archivní materiály byly použity také pro pot eby RMK, m sta Kop ivnice a dalších subjekt jako nap íklad eská televize Ostrava (materiály o Zde ce Ve mi ovské pro vytvo ení dokumentu o družstvu gymnastek na olympiádách 1936 a 1948). Samotná innost v archivu obnášela p edevším: - uspo ádávání archivu, - zdokonalování pomocných seznam, - digitalizace archiválií, - zpracování a za azování p ír stk, - obsluha badatel, - vy ízení komer ních objednávek Muzejní knihovna i archivu funguje také knihovna s více než 5 tisíci svazky. Uspo ádána byla v roce 2008 a slouží jako dopln k muzejního archivu. Badatelská innost probíhá s ohledem na bezpe nost vzácných tisk prezen. Muzejní knihovna byla b hem roku dopln na o soubor knih a asopis s esperantskou tématikou dochovaných po p vodním esperantistickém klubu, které byly v 60. letech zachrán ny z muzejní knihovny p ed skartací kop ivnickou esperantistkou paní Novákovou. V roce 2012 inil p ír stek knihovny 130 nových svazk. Dále byla provedena katalogizace p íru ní knihovny, souboru brožur a p ír stk Badatelská témata v roce Šustalova vila v Kop ivnici (Univerzita Palackého v Olomouci). - Museum a sbírky (Slezská Univerzita v Opav ). - Kop ivnické Fojtství (Univerzita Palackého v Olomouci). - Štramberské chalupy (NPÚ Ostrava). - lnická t locvi ná jednota (soukromé studium). - s. legioná i okresu FM (soukromé studium). - Firma Ringhoffer (soukromé studium). - Lidová kultura do 2. sv tové války (Muzeum Novoji ínska). - Rodina Šustalova (soukromé studium). - Štramberk (soukromé studium). - Spolkový v elín (soukromé studium). - Josef Socha (soukromé studium). - Vzduchem chlazené motory (soukromé studium). 15

16 Digitalizace archivu Pracovníky MF bylo systematicky digitalizováno 39 po ada se vztahem k d jinám Kop ivnice a velké množství vybraných fotografií a dokument pro pot eby badatel, tvorbu výstav a další projekty. V rámci této innosti bylo digitalizováno více než 400 plakát. Dále pak bylo digitalizováno velké množství vybraných fotografií a dokument pro pot eby badatel, tvorbu výstav, kalendá m sta a další projekty Muzejní letopisecká komise Zajišt ní innosti komise zahrnuje p ípravu jednání, zpracovávání materiál pot ebných pro innost komise, zápisy z jednání a koordinaci innosti s dalšími subjekty. Komise byla požádána o vyjád ení k návrh m na ud lení estných ob anství a titul významná osobnost m sta Kop ivnice. T i lenové komise byli poté p izváni ke spolupráci v komisi pro posouzení návrh. B hem roku 2012 se komise zabývala zejména t mito st žejními tématy: - Kop ivnická výro í Kop ivnické památky. - estní ob ané a významné osobnosti Kop ivnice. - Hroby na novém h bitov. - Sad Dr. Edvarda Beneše. - Žižkova lípa. - Kronika m sta Kop ivnice Galerie starost Další realizované muzejní projekty Kop ivnické plakáty Zpracování tohoto tématu zahrnovalo pr zkum v AMFK, p emž bylo zjišt no, že ve letech 20. stol. byla inností muzea vytvo ena sbírka plakát, ítající cca kus, pocházejících p edevším z Kop ivnice a blízkého okolí. P i tomto pr zkumu bylo dále zjišt no, že tato sbírka byla v 90. letech neprakticky rozd lena na dv ásti a ást byla deponována mimo muzeum v PATK, a koli nemá v drtivé v tšin vztah k historii podniku. innost dále pokra ovala inventarizací t etího stupn s lokálním omezením na Kop ivnici a digitalizací plakát uložených roztroušen v AMFK. Výsledek této innosti byl prezentován formou autorské výstavy Muzea Fojtství. Legioná i Novoji ínska v boji za vznik eskoslovenska Autorská výstava Muzea Fojtství navázala na stejnojmennou knihu Ing. Václava Langera a plk. Bohumila Vlacha, která byla vydána letos v b eznu a mapuje osudy legioná novoji ínského okresu za první sv tové války. V souvislosti s touto knihou byla v roce 2012 uvedena výstava ve Fulneku, kterou jsme m li v úmyslu zap it. Výstava však dorazila pouze áste a nedala se použít. Muselo být p ikro eno k novému zpracování p izp sobenému Muzeu Fojtství. P íprava zahrnovala digitalizaci vyp ených fotografických alb, grafické úpravy a samotnou tvorbu výstavy. O nesporné kvalit zpracování a p ínosném zpracování výstavy vypovídá zájem Muzea Novoji ínska, jež si tuto výstavu vyp ilo a uvede jí v roce 2013 v muzeu ve Frenštát pod Radhošt m. 16

17 Závodníci na vozech Tatra Vzhledem k tomu, že není doposud dostupné ucelené zpracování historie závod na vozech Tatra, byla z archivních pramen a díl ích studií zpracována stru ná historie t chto závod, což zahrnovalo také shromážd ní dobových fotografií a archivních materiál, které byly poskytnuty um lecké škole AveArt Ostrava v p edem dohodnutých parametrech. Um lecká škola tyto materiály prakticky nevyužila, což se projevilo na kvalit zpracování výstavy edevším ve faktografické rovin a ohlasech návšt vník, nicmén i tak se jedná o zajímavý ísp vek k lokální historii. Studium archivních pramen AMFK a archivu TM. Via Crucis Spolupráce p i vyhledávání a poskytnutí dobových materiál p i obnov k ížové cesty ze Štramberku do Nového Ji ína. Studium archivních pramen AMFK. Historie Kop ivnické kinematografie Zpracování po átk kop ivnických biograf. lánek otišt n v Kop ivnických novinách. Studium archivních pramen AMFK a SOkA NJ. Kop ivnická stávka 1912 Ke stoletému výro í byl zpracován lánek do Kop ivnických novin. Studium archivních pramen AMFK a SOkA NJ. Továrna na hlin né zboží i 150 letém výro í zpracován lánek do Kop ivnických novin. Studium archivních pramen AMFK a SOkA NJ. Okresní silnice V souvislosti se slavnostním otev ením rekonstruované ulice Štefánikovy zpracován historický vývoj silnice. Z výsledk bádání zpracován lánek pro Kop ivnické noviny a kabelovou televizi. Studium archivních pramen AMFK a SOkA NJ. Kalendárium KTK Na základ žádosti Kabelové televize Kop ivnice byl vytvo en kalendá výro í m sta Kop ivnice a zpracována jednotlivá témata dle p edem dohodnutých parametr. Zkušební díl Kalendária byl odvysílán v kv tnu Mark v k íž Spolupráce p i oprav kop ivnické památky. innost Muzea Fojtství spo ívala ve vyhledání fotografií vodního vzhledu, identifikaci chyb jícího železného k íže, p edání k íže, vyhledání informací o vlastníku pozemku, spoluprací s m stskou památká kou a dohledání stavitele k íže, jehož jméno bylo na podstavci ne itelné. Badatelská innost prob hla v AMFK a SOkA NJ. Fojtství na Facebooku V srpnu 2012 vytvo en profil Muzea Fojtství na sociální síti Facebook ur ený k propagaci muzea a jeho aktivit. Sou asn jsou v sekci výro í zve ej ována významná a zajímavá výro í z historie m sta, nad rámec Kalendária KTK. 17

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik Archiv Akademie v d eské republiky Praha Fond Jednota eskoslovenských matematik a fyzik 1872 1952 (1959) Inventá Pom cka. 509 íslo listu JAF 13 Zpracovala Mgr. Hana Kábová Praha 2003 I OBSAH strana Obsah

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

Z p r á v a z a r o k 2003

Z p r á v a z a r o k 2003 Z p r á v a z a r o k 2003 Vznik knihovny Knihovna zakázaných knih vznikla z pot eby soust edit na jednom míst a zp ístupnit širší ve ejnosti produkci exilových a samizdatových vydavatel a zaplnit tak

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS Josef Vilášek Anotace: V souvislosti s výukou p edm tu Krizové ízení ve ve ejné správ se u student projevují problémy s pochopením nejen

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 1/2006 o vyhlášení závazné ásti územního plánu obce Píse ná Zastupitelstvo obce Píse ná se usneslo dne 1.6.2006 vydat, dle 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí Nezapome te bez n j by se vám dovolená mohla hodn prodražit! U p evážné v tšiny evropských zájezd je balí ek cestovního pojišt ní zahrnutý v základní cen zájezdu.

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

SN 01 6910. ESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007. Úprava písemností zpracovaných textovými editory

SN 01 6910. ESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007. Úprava písemností zpracovaných textovými editory ESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007 Úprava písemností zpracovaných textovými editory Guidelines for text presentation Nahrazení p edchozích norem Touto normou se nahrazuje z listopadu 2002. eský

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ OBSAH A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ...2 B. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA 2000...2 C. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH

Více

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno s podporou programu Evropské unie Phare Ústav pro informace ve vzdělávání Národní vzdělávací fond 1999 Autorský tým: Pavla Burdová, Sociologick stav Akademie

Více

DRUHÁ KAPITOLA P VOD A HISTORIE HNUTÍ ERVENÉHO K ÍŽE A ERVENÉHO

DRUHÁ KAPITOLA P VOD A HISTORIE HNUTÍ ERVENÉHO K ÍŽE A ERVENÉHO DRUHÁ KAPITOLA HNUTÍ ERVENÉHO K ÍŽE A ERVENÉHO P LM SÍCE PREZENTACE 2.0. Cíle prezentace P iblížit a vysv tlit klí ové události vývoje Hnutí od jeho založení po sou asnost. 2 PREZENTACE 2.1. Klí ová slova

Více

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Stav: 01. 12. 2012 Strana 1 z 16 Obsah Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA... 1 edmluva... 3 Oblast p

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více