VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013."

Transkript

1 VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing. Lumír Kaválek editel spole nosti

2 1.1 Založení Spole nosti 1. Základní charakteristika Spole nosti (RMK, o.p.s.) byla založena na základ spole ného rozhodnutí TATRA, a.s. Kop ivnice a M sta Kop ivnice dne a to podpisem Zakládací smlouvy Spole nosti statutárními zástupci obou zakladatel. Dne pak byla zapsána do rejst íku o.p.s. vedeném u Obchodního soudu v Ostrav pod. j. O-30. Zakládací smlouvou je dáno: - název Spole nosti - sídlo Spole nosti Záhumenní 367/1 Kop ivnice druh poskytovaných obecn prosp šných služeb - zajiš ování provozu muzeí a jejich zp ístupn ní ve ejnosti - statutární orgán Spole nosti: editel Spole nosti - orgány Spole nosti: Správní rada Spole nosti Dozor í rada Spole nosti 1.2 Profil Spole nosti RMK, o.p.s. byla založena za ú elem zajišt ní ve ejných služeb kultury, a to jako muzeum ve smyslu zákona. 122/2000 Sb. o evidenci sbírek a je poskytovatelem standardizovaných ve ejných služeb ve smyslu ustanovení 2 odst. 7 zákona. 122/2000 Sb., ve zn ní zákona. 483/2004 Sb. provozuje Technické muzeum TATRA, Expozici Emila a Dany Zátopkových, Muzeum Fojtství a Lašské muzeum v Šustalov vile. Základním posláním RMK, o.p.s. je provozování muzeí a jejich zp ístupn ní ve ejnosti, dále pak provozování jiných dopl kových služeb na základ vydaných živnostenských list. Na Obecním živnostenském ú ad M stského ú adu v Kop ivnici byly ke dni založení Spole nosti ohlášeny tyto živnosti: - muzejní a muzeologická innost výkonu odborné správy muzejních sbírek - reklamní a propaga ní innost - koup zboží za ú elem jeho dalšího prodeje - zprost edkování obchodu a služeb - po ádání kulturních, konferen ních a kongresových akcí - konzulta ní innost a poradenství v oboru muzeologie V ervnu 2006 bylo nov otev eno po rekonstrukci Muzeum Fojtství a Lašské muzeum v Šustalov vile. Jejich zprovozn ní je výsledkem programu SROP 2005, projektu Rozvoj Regionálního muzea v Kop ivnici vybudování expozic historie Kop ivnice, emeslných tradic a kulturního d dictví významných rodák Zde ka Buriana a Emila Zátopka. 1.3 Provozovny Spole nosti - Záhumenní 367/1, Kop ivnice, (Technické muzeum TATRA a Expozice D. a E. Zátopkových) - Záhumenní 1/25, Kop ivnice, (Muzeum Fojtství) - Štefánikova 226/8, Kop ivnice, (Lašské muzeum v Šustalov vile) 2

3 2.1 Správní rada (SR) 2. Správní a Dozor í rada Spole nosti Složení Správní Rady k edseda: Ing. Josef Jal vka lenové: Edita Adams Ronald A. Adams Ing. Radim Volný Ing. Lenka Heráková Mgr. Dagmar Rysová Složení SR RMK, o.p.s. k : len SR Mandát schválen zakladatelem Délka mandátu Ukon ení mandátu Ing. Josef Jal vka roky Mgr. Dagmar Rysová roky Edita Adams roky Ronald A. Adams roky Ing. Radim Volný roky Ing. Lenka Heráková roky Originály zápis z jednání Správní rady v roce 2012 jsou uloženy na sekretariát Spole nosti. 2.2 Dozor í rada (DR) Složení Dozor í rady k : edseda: Ing. Lubomír Škapa lenové: Ing. Vladislava Musilová (Mgr. Eva Burdová odvolána ) Irena Bukvaldová Karel Rosenkranz Ing. Martina ernochová Složení DR RMK, o.p.s k len DR Mandát schválen zakladatelem Délka mandátu Ukon ení mandátu Ing. Lubomír Škapa roky Ing. Musilová Vladislava roky Irena Bukvaldová roky Karel Rosenkranz roky Ing. Martina ernochová roky Originály zápis z jednání Dozor í rady v roce 2012 jsou uloženy na sekretariát Spole nosti. 3

4 2.3 Zm ny Zakládací listiny a Zápisy v Rejst íku obecn prosp šných Spole ností, vedených u Obchodního soudu v Ostrav V pr hu roku byly pr žn aktualizovány veškeré nutné zm ny v zápise Spole nosti do Rejst íku obecn prosp šných Spole ností, který je veden pod zn. O-30 u Obchodního soudu v Ostrav. Aktuální a platný stav zápisu je k nahlédnutí na webových stránkách Obchodního rejst íku MSp. R. 3. Personální a provozn - technická innost 3.1. Personální stav Spole nosti ídící. Eviden ní p epo tený stav zam stnanc byl ke dni pracovník, z toho 1 pracovník 3.2. Provozn technická innost Užívání stavebních objekt, nebytových prostor a jejich provozn technické vybavení Objekty a nebytové prostory v užívání RMK, o.p.s.: - KOZ II ( ást) Technické muzeum TATRA, Záhumenní 367/1, Kop ivnice - Muzeum Fojtství, Záhumenní. p. 1/25, Kop ivnice - Lašské muzeum v Šustalov vile, Štefánikova 226/8, Kop ivnice - objekt dílny TM, za sadem Dr. Edvarda Beneše u nádraží (p vodn objekt TATRA, a.s., nyní pronajato M stem Kop ivnice) - mimo tyto smlouvami dohodnuté pronajímané prostory je Spole nosti k dispozici i tzv. depozitá v areálu TATRA, a.s., kde jsou umíst ny veškeré sbírkové p edm ty (zejména a v drtivé v tšin se jedná o sbírkové p edm ty ve vlastnictví Tatra, a.s.), které nelze prozatím za lenit do stávajících muzejních expozic a dostupných i volných prostor. Objekty a nebytové prostory jsou užívány v souladu se zn ním p íslušných nájemních a podnájemních smluv, dle smluv jsou dále ešeny i p ípadné závady a nedostatky na za ízení Provozní vybavení Provozní vybavení (zejména) odborných pracoviš muzeí i samotných expozic bylo dle skute ných pot eb provozoven a návšt vnické poptávky pr žn dopl ováno a inovováno v rámci dostupných finan ních možností Spole nosti. P ed hlavní sezónou 2012 bylo zajišt no dopln ní prodejního sortimentu muzejních prodejen ve všech muzeích. 4

5 4.0. RMK, o.p.s. správní úsek Hlavní a p evažující innosti úseku: 4. Provoz a innost RMK, o.p.s. v roce Pr žné zajiš ování veškerých inností nutných a pot ebných k administrativnímu chodu a zajišt ní Spole nosti podle všech právních norem, a to v etn personalistiky a systému financování. 2. Zajiš uje a provádí pravidelné aktualizace webových stránek Spole nosti na a standardn aktualizuje internetové stránky muzea pr žn podle aktivit jednotlivých muzeí a realizovaných (plánovaných) akcí a aktivit. 3. V pr hu celého roku v zásad denn je aktualizován a kontrolován internetový obchod muzea e-shop shop.tatramuseum.cz a rozší ením pracovních povinností asistentky editele je zajišt na veškerá pot ebná a související ú etní administrativa i sou innost p i odesílání objednaného zboží. 4. Zajišt ní komplexní pé e a údržby IT (veškeré po íta ové techniky i programového vybavení - HW i SW) po íta všech pracovník RMK a to v. údržby audiovizuálního systému v TM. Stejn tak je zajiš ována pravidelná IT údržba v Muzeu Fojtství i Lašském muzeu. 5. Zajiš uje pr žn školicí aktivity v rámci zavád ní nových verzí po íta ových program služebních PC. 6. Cílen realizována pravidelná prezentace a propagace Spole nosti na všech mimomuzejních akcích, po ádaných t etími subjekty zejména ARR Ostrava, AMG, ROTARY Club International, Svaz t žebního pr myslu, Valašské Království, Tatra kluby atp. 7. Zajišt ní a koordinace veškeré marketingové, propaga ní a informa ní aktivity sm rem k široké ve ejnosti Technické muzeum TATRA úsek návšt vnického provozu Jako obvykle bezproblémov a vysoce profesionáln byly celoro zajiš ovány komplexní služby návšt vník m Technického muzea Tatra jak v oblasti návšt vnického provozu, tak i muzejní prodejny. Personální stav: 7 pracovník ve stálém pracovním pom ru, v dob hlavní turistické sezóny pak výpomoc dalších 5 pracovník (d chodky ) p i dozoru v expozici TM a 3 dalších pracovník, kte í dokrývají pot ebu zajišt ní provozu, vzhledem k nastavení sm nnosti v roce Návšt vnické odd lení Technického muzea (recepce) Mimo pln ní pracovních povinností recep ních, které p ivítaly více než návšt vník, personál recepce již tém p epsal (chybí pouze poslední stránka) Obchodní knihu Koreb 368/1-84 Tatry, a.s., dále pr žn provád ny korektury p episovaného rukopisu pana Karla Rosenkranze (historie Tatry do r. roku 1946). evzata další kniha k p episu (dokumentace týkající se výroby osobních automobil v P íbo e a to konkrétn technických pr kaz od roku 1979 do roku 1987 a dále pak dokumentace k motor m). Údaje jsou p episovány do databáze excelovských tabulek. 5

6 Uklíze ky v období hlavní turistické sezóny (tj. od do ) již tradi (mimo nezmenšený denní úklid expozic) vypomáhají s kontrolou vstupného p i vstupu do expozice a zajiš ují i nadstandardní úklid a po ádek po akcích, které se v muzeu konaly mimo b žnou otevírací dobu. Další realizované aktivity související s provozem Technického muzea S avízovanou zm nou DPH od již v pr hu m síce listopadu a prosince byla jednotliv posuzována každá položka zboží (celkem 427 položek) v našem shopu a u vybraných byla navýšena prodejní cena. Rovn ž byli osloveni všichni dodavatelé zboží, kte í jsou plátci DPH s dotazem, zda avízované navýšení DPH promítnou do svých dodacích cen pro nás. Veškeré zm ny pak zapracovány do excelovských tabulek prodeje zboží. Dále pak bylo zajišt no i p ekódování registra ní pokladny na aktuální sazby DPH. Prob hla inventarizace majetku M sta Kop ivnice, který je ve správ RMK, byly nahlášeny veškeré zm ny v umíst ní, návrhy na vy azení majetku, dále pak na jeho slou ení n kterých položek. Realizováno zau ování nové pracovnice na recepci ve zpracování uzáv rek obchodu, vysv tleny veškeré návaznosti výstup z pokladny do excelovských tabulek, zp soby hlášení prodej, pohyb doklad k ekonomovi a jednotlivým dodavatel m zboží, kontrola návaznosti odevzdaných tržeb z prodejního místa recepce a obchod. Bylo provedeno ro ní vyú tování veškerých cenných poukázek, tj. Fokus Passu, Relax Passu, Dárkového šeku, Unišeku+, Ticket Benefits Sport+Kultura, Ticket Benefits Multi, zaslání hlášení jednotlivým spole nostem, se kterými máme uzav enou smlouvu o akceptaci jejich poukázek. Rovn ž externímu ekonomovi p edán seznam s vy íslením úhrad pro jednotlivé spole nosti. Kompletace vyú tování prodej neplátc DPH za II. pololetí a zpracování hotovostních úhrad jednotlivým dodavatel m za II. pololetí Provedena inventarizace našeho zboží, které máme deponováno v informa ním centru Kop ivnice. Bylo dohodnuto, že neprodané zásoby k datu budou informa nímu centru ze strany RMK, o.p.s. vyfakturovány. íprava slevových akcí na muzejním e-shopu, v roce 2012 byly realizovány dv a to k a k Prob hla inventarizace všech druh cenných poukázek, které p ijímáme od návšt vník, a jejich následné vyú tování k datu v sou asné dob akceptujeme 11 druh r zných šek. Ve spolupráci s externím ekonomem byly z ízeny inventariza ní komise majetku RMK, o.p.s., p ípadn likvida ní komise, zajišt n pr h inventarizací, zpracování m sí ních uzáv rek zboží v prodejn a vyhotovení m sí ních hlášení všem dodavatel m. Realizováno pr žné celoro ní zajišt ní zásobování kancelá ským a drogistickým zbožím všech úsek RMK, o.p.s. Každom sí provedena kontrola podklad pro mzdy a vedení hlavní provozní pokladny Spole nosti. V období od 4. 6 do byla v provozním úseku zajišt na odborná praxe Lucie Musilové, studentky st ední odborné školy dopravy a cestovního ruchu v Krnov. Aktivní zapojení RMK do sout že Vlakem Moravskoslezským krajem. Zapojení RMK do slevového portálu Sv t dárkových poukaz. 6

7 Zapojení RMK do projektu ARR Ostrava - Technotrasa, výdej, distribuce a ú etní evidence reklamních edm spojených s tímto projektem. Zapojení RMK do projektu CUP ARSENAL žákovského turnaje ve fotbale. Pokra uje spolupráce s firmou HOMECOOK PRAHA za azení návšt vy Technického muzea do programu, který je sou ástí p edvád cích akcí, které tato spole nosti organizuje. Muzejní prodejna ízniv se na obratu prodejny projevuje i nadále spušt ní muzejního e-shopu v r shop.tatramuseum.cz. Za rok 2012 bylo vy ízeno celkem 467 objednávek v celkové hodnot obratu ,- K. V pr hu roku byl zákazník m op t rozší en sortiment výrobk, které nabízíme v naší muzejní prodejn a to ve všech prodejních kategoriích nabízeného zboží. K muzejní prodejna nabízela na 500 r zných druh zboží se zna kou TATRA. V záv ru roku pak byly p ipravovány podklady pro externí firmu, která zabezpe ovala zm nu DPH v registra ní pokladn. Všechny pracovnice recepce pln ovládají obsluhu e-shopu, tzn. vkládání nového zboží, zm ny cen, zm ny DPH, azení zboží, vklady textových poznámek, za azování zboží do sekce slev. O veškerých objednávkách je v recepci vedena kompletní evidence, hlášení zm n cen a sledování stav zásob zboží na e-shopu a p íprava zásilek k odeslání v. vedení evidence obratu zboží a jeho pr žné dopl ování. 7

8 4.2. Technické muzeum TATRA - odborn -technický úsek Technické muzeum bylo tradi navštíveno adou velvyslanc, politik a zástupc zemí, kte í na základ pozvání TATRA, a. s. zavítali do Kop ivnice, stejn jako obchodní partne i TATRA, a. s. a významní hosté M sta Kop ivnice Realizované výstavy, kulturní, muzejní a vzd lávací akce - Spolupráce na projektu Vzduchoplavec Krá mera Sou ástí je výstava o bezpe nosti v silni ní doprav na za átku 20. století se ZŠ Starý Ji ín. Vzduchoplavec Krá mera je projekt T, do kterého je zapojeno n kolik škol z R. Jedná se o badatelskou práci, která se vztahuje k historii v daném regionu. (Nato en dokument T) - ednáška Tatra na cestách kolem sv ta v rámci mezinárodního projektu Mladá univerzita ebí ( ). ednáška byla zpracována a p ednesena na žádost Krajského ú adu Vyso ina a pana Filipa Lesiaka, který je zástupcem rakouské strany v této záležitosti. Mladá univerzita Waldviertel je sou ástí projektu Kulturní krajiny a identity podél eskorakouských hranic 60 let EU, který je spolufinancován Evropskou unií z programu Evropská územní spolupráce Rakousko eská republika Gemeinsam mehr erreichen Spole dosáhneme více. Mladá univerzita Waldviertel vznikla v rámci Dolnorakouské zemské výstavy 2009 esko. Rakousko. Rozd leni - odd leni - spojeni'' uspo ádal spolek "Projektverein Waldviertel" v Dolním Rakousku první p eshrani ní univerzitu pro mládež. - ast na prestižní p ehlídce veterán Concours d elegance, na Zámku Lou ( ). Jedná se o p ehlídku evropského významu s ú astí mnoha uznávaných automobilových institucí. Technické muzeum Tatra pro výstavu zap ilo ze své sbírky automobil Tatra Výstava odborných dovedností žák VOŠ, SOŠ a SOU Kop ivnice ( ). Grafické a výtvarné ro níkové práce obor Strojírenství a Technické lyceum st ední odborné školy a maturitní práce záv re ného ro níku. - Naše rodina tipy na výlet (Ing. Radim íha ). spoluú ast na akci - Výstava reprodukcí Karla Gotta ( ) spoluú ast na p íprav i realizace akce, dernisáž za osobní ú asti Karla Gotta. - Tipy na výlet asopis Naše rodina (Ing. Radim íha) spoluú ast na akci, p íprava materiál - Výstava fotografií ve spolupráci s KDA. Putovní výstava regionálních amatérských fotograf. - ast na natá ení po adu Toulavá kamera. V Technickém muzeu byla nato ena ást, která p edstavovala Technické muzeum Tatra. - Výstava Tatra tužkou ( ). Výstava vytvo ena z originál kreseb tužkou, která vznikla na základ spolupráce výtvarníka Petra Hrn árka z Frenštátu p. Radhošt m a archívu Technického muzea Tatra. 8

9 - edvád cí akce s exponátem Tatra 623 p i závodech na Okruhu Františka Bartoše v Ostrav ( ). - Fenomén Emil Zatopek natá ení dokumentu špan lské filmové produk ní spole nosti v expozici DEZ. spoluú ast na akci, p íprava archivních materiál. - Organizace seminá e pro pr vodce Technotrasy 2012 (projekt ARR Ostrava). - eskoslovenská televize, po ad Bydlení je hra celodenní natá ení po adu s motivem T603. (1.9.) íprava doprovodných materiál, text, sbírek a ú ast na to ení v plenéru. - h rodným krajem Emila Zátopka p ímé zapojení do organizace i realizace jubilejní akce. spoluú ast na akci, zapojení Lašské vily do programu akce.. - ast na Beskyd model Kit Show Mezinárodní p ehlídky se Technické muzeum ú astnilo zap ením exponát ze své expozice. - ísp vek do muzejního sborníku Novoji ínska. Byl dodán p ísp vek o historii podniku Tatra a muzea dopln n o fotografie. - Spolupráce na vzniku knihy Komunální vozidla. - Spolupráce na vzniku knihy Aerodynamická vozidla. - Expozice sportovních voz byla dopln na o sportovní trofeje Adolfa Ve mi ovského. Trofeje a jiné dokumenty byly zap eny od potomk pana Adolfa Ve mi ovského, zaevidovány a uzp sobeny pro vystavení v expozici Technického muzea Ostatní odborná innost a. digitalizace a další usoustav ování archivu Technického muzea Tatra a podnikového archivu Tatra Kop ivnice, digitalizace sklen ných desek, nov získaných dokument a fotografií, t íd ní archivu, b. badatelská innost, odborná pomoc p i tvorb knižních d l a publikací, školních ro níkových, bakalá ských i diplomových prací, aj c. zjiš ování historie voz, vystavování certifikát, tisk dokumentace, ostatní služby archivu TM, d. doprovodné akce v TM zajišt ny podmínky pro svatby, plesy, rauty pro významné hosty Kop ivnice, Klub eských turist, Tatru a.s., aj Služby archivu a jeho finan ní výnos I v roce 2012 bylo kurátory technického muzea Tatra vy ízeno velké množství objednávek na zjišt ní historie vozu, vystavení certifikátu pravosti vozidla, tisk dokumentace, vyhledání dobových dokument, fotografií, aj. Celkový výnos archivních služeb: K 9

10 Nadstandardní služba návšt vník m Pr vodcovská innost je nadstandardní službou Technického muzea, kterou využívají hlavn po etn jší skupiny a hosté ze zahrani í. Technické muzeum je koncipováno pro samostatné prohlídky bez pr vodce, audio-video boxy a popisky u všech exponát jsou ve t ech jazykových mutacích ( esky, anglicky a n mecky). K dispozici návšt vník m je tišt ný pr vodce ve francouzštin a ruštin. V roce 2012 se na pr vodcovské innosti podílelo 7 pracovník muzea kuráto i, editel + t i externisté. Provázení se uskute nilo p evážn v eštin, angli tin a n in, ale také v polštin i ruštin. ehled pr vodcovských aktivit v roce 2012: eský pr vodce Anglický pr vodce mecký pr vodce Polský pr vodce 46 krát 14 krát 7 krát 1 krát Odborné dílenské práce - íprava exponátu Präsident a ú ast na akci v NTM ( ). - výroba výfuku pro T97. byl vyroben zcela nový výfuk, který n kolik let na exponátu chyb l. Materiál byl použit z vlastních zdroj. - Exponát Tatra 93 byl dopln n plachtou, nosnými oblouky a lavicemi. vše bylo nejprve renovováno materiál z vlastních zdroj. - Dopln ní expozice nákladních automobil a o exponát T estav ní expozice nákladních automobil. Došlo k p estav ní za ú elem zm ny expozice a umíst ní nového exponátu. - Kompletace prototypové p evodovky Tatra získané od SAD Kop ivnice. evodovka byla získána od pracovník SAD v rozebraném stavu. Ve spolupráci s bývalými pracovníky Tatry došlo k jejímu zkompletování. - Kompletace motoru T57. Motor byl po mnoha letech znovu zkompletován a dopln n o chyb jící díly. - Kompletace 10 ks motor T603 s popisem stavu. Bylo zkompletováno celkem deset motor, které byly v minulosti rozebrány za ú elem renovace. Stav motor je popsán ve sbírkové databázi. - Oprava a zprovozn ní automobilu Tatra 600 kabriolet. Došlo k se ízení motoru, brzd a usazení dve í. V sou asné dob je pln pojízdný. - Oprava a zprovozn ní automobilu Tatra 75 kabriolet. Byla vym na zni ená poloosa. Motor byl pln zprovozn n. V budoucnu bude nutná GO motoru. 10

11 - Pro ez motoru T603 byl dodán pohon a vytvo ena speciální vitrína. Po dokon ení bude exponát sou ástí expozice aerodynamických aut. - Zajišt ní provozuschopnosti Technického muzea. Jedná se o veškerou údržbá skou innost a nezbytné opravy ve všech prostorách RMK (TM, MF, LM, depozitá e), p evozy materiálu, exponát a další. 11

12 4.3. Muzeum Fojtství Hlavní a p evažující innosti úseku: 1. žný chod MF. 2. Realizace výstav a kulturních akcí. 3. Pé e o sbírky. 4. Sbírkotvorná innost. 5. Správa archivu a jeho digitalizace. 6. Digitalizace. 7. Muzejní a letopisecká komise. 8. Další realizované muzejní projekty B žný chod muzea žný chod muzea byl v pr hu roku bez obtíží zajišt n, provedeny byly všechny nutné opravy a opat ení související s každodenní údržbou památkov chrán ného objektu kop ivnického fojtství, celého areálu, muzejních expozic, výstavního prostoru a spole enské místnosti. Návšt vník m muzea byl podán kompletní servis. O jejich spokojenosti vypovídají kladné ohlasy v pam tní knize muzea. Údržba budov a areálu - úklid celého areálu - sekání trávy - úklid sn hu v zimních m sících - kv tinová výzdoba - sezónní pé e o zahradu, k oviny a stromy - kompostování biologického odpadu Revize, opravy a závady: V pr hu roku byly realizovány nezbytné opravy, revize plynu a plynových spot ebi, hasi ských p ístroj, revize d evin, pravidelné ode ty energií apod. Za átkem roku byly na odd lení technické správy m sta Kop ivnice nahlášeny závady na šindelové st eše Fojtství. Po posouzení závad pracovníky m sta byla provedena její oprava Realizace výstav, muzejních, p ednáškových a kulturních akcí a Výstavy 7. leden 12. únor Šárka Hyklová Výstava soch a kreseb roda ky z Rybího 16. únor 29. duben Kop ivnické plakáty Výstava historických plakát z Kop ivnice 4. kv ten 10. erven Sv t dobrodružství a fantazie Výstava spojená s výtvarnou sout ží kop ivnických škol 12

13 15. erven 9. zá í Závodníci na vozech Tatra Výstava um lecké školy Aveart 13. zá í 4. listopad Legioná i Novoji ínska v boji za vznik eskoslovenska Výstava navazující na vydání knihy V. Langera a B. Vlacha (p vodn plánována výstava Zapomenutá Kop ivnice p esunuta do roku 2013) 6. listopad 16. prosinec Hlavolamy Dobrodružství na hrad Interaktivní výstava Klubu Amos Ostrava b Samostatné kulturní akce 25. únor Zabíja ka na Fojtství Ukázky eznického emesla a ochutnávky výrobku ezníka Milana Žab íka 1. b ezen Staré a krajové ovocné odr dy Podbeskydí ednáška Ing. Dalibora Kvity o tradi ních odr dách ovocných d evin, jejich historii a sou asném využití 10. kv ten Inkvizice temné d jiny katolické církve? ednáška P. PaedDr. ThLic. Marcela Puváka 12. kv ten Malování na Fojtství Doprovodná akce výstavy Sv t dobrodružství a fantazie 16. kv ten Dra í pou Doprovodná akce výstavy Sv t dobrodružství a fantazie 1. erven Ze starého nové, z nového staré Doprovodná akce výstavy Sv t dobrodružství a fantazie 1. erven Poklad pirát Doprovodná akce výstavy Sv t dobrodružství a fantazie 7. erven Mimikry malování na t lo Doprovodná akce výstavy Sv t dobrodružství a fantazie 13

14 27. zá i Kotou hora olivetská historie badatelské innosti na Štramberku ednáška Mgr. Petra Chlebce Slezská univerzita v Opav 15. listopad Portáši na Fojtství ednáška Valašského sboru portášského o. s. o historii ochránc hranic Pé e o sbírky hem roku 2012 pokra ovalo zpracování sbírky, které zapo alo koncem roku 2007 vytvo ením katalogu sbírky v programu DEMUS. V následujících letech došlo k materiálovému rozt íd ní sbírky, postupnému išt ní, fotodokumentaci a lokaci dohledaných sbírkových p edm. V roce 2012 byla v nována zna ná pozornost dohledávání chyb jících sbírkových p edm a ur ování neidentifikovaných sbírkových p edm. Tato práce je velmi asov náro ná p edevším z toho d vodu, že v tšina nedohledaných sbírkových p edm není ozna ena inventárním íslem a ani v minulosti nebyla provedena fotodokumentace. Porovnáním všech dostupných inventárních seznam, byla zjišt na celá ada nesrovnalostí a zám n v evidenci, které byly podle možností postupn odstra ovány. Inventariza ní seznamy m sta neposkytují pot ebné informace pro identifikaci p edm, což ješt více komplikuje práci. Z celkového po tu sbírkových p edm v muzejní sbírce m sta Kop ivnice, které jsou ve správ RMK, o. p. s., bylo ke konci roku 2012 zpracováno 94 % sbírky. Zpracovány byly tematické skupiny sbírkových p edm : archeologie, keramika, výtvarné um ní Sbírkotvorná innost Do spole enskov dní sbírky RMK, o. p. s. bylo p ijato 6 nových sbírkových p edm darovaných ob any m sta, i blízkého okolí. Pozornost je v nována p edevším výrobk m místního pr myslu a památkám se vztahem ke Kop ivnici. Akvizi ní inností v roce 2010 byly získány tyto p edm ty: - šicí stroj, - peka ské lopaty, - židle. Jeden p edm t byl op tovn za azen do sbírky m sta Kop ivnice. 14

15 Správa archivu Archiv Muzea Fojtství byl b hem roku hojn využíván badateli se zájmem o historii m sta a okolí. Velkou ást z nich tvo ili studenti st edních a vysokých škol, kte í využili archivní materiály pro své studijní projekty. Zájem o studium minulosti Kop ivnice má vzr stající tendenci a vytvo ení podmínek pro badatelskou innost p ímo v Kop ivnici usnad uje získávání poznatk o minulosti m sta. Archiv Muzea Fojtství je vedle Státního okresního archivu v Novém Ji ín druhou nejvýznamn jší pramennou základnou v této oblasti. Archivní materiály byly použity také pro pot eby RMK, m sta Kop ivnice a dalších subjekt jako nap íklad eská televize Ostrava (materiály o Zde ce Ve mi ovské pro vytvo ení dokumentu o družstvu gymnastek na olympiádách 1936 a 1948). Samotná innost v archivu obnášela p edevším: - uspo ádávání archivu, - zdokonalování pomocných seznam, - digitalizace archiválií, - zpracování a za azování p ír stk, - obsluha badatel, - vy ízení komer ních objednávek Muzejní knihovna i archivu funguje také knihovna s více než 5 tisíci svazky. Uspo ádána byla v roce 2008 a slouží jako dopln k muzejního archivu. Badatelská innost probíhá s ohledem na bezpe nost vzácných tisk prezen. Muzejní knihovna byla b hem roku dopln na o soubor knih a asopis s esperantskou tématikou dochovaných po p vodním esperantistickém klubu, které byly v 60. letech zachrán ny z muzejní knihovny p ed skartací kop ivnickou esperantistkou paní Novákovou. V roce 2012 inil p ír stek knihovny 130 nových svazk. Dále byla provedena katalogizace p íru ní knihovny, souboru brožur a p ír stk Badatelská témata v roce Šustalova vila v Kop ivnici (Univerzita Palackého v Olomouci). - Museum a sbírky (Slezská Univerzita v Opav ). - Kop ivnické Fojtství (Univerzita Palackého v Olomouci). - Štramberské chalupy (NPÚ Ostrava). - lnická t locvi ná jednota (soukromé studium). - s. legioná i okresu FM (soukromé studium). - Firma Ringhoffer (soukromé studium). - Lidová kultura do 2. sv tové války (Muzeum Novoji ínska). - Rodina Šustalova (soukromé studium). - Štramberk (soukromé studium). - Spolkový v elín (soukromé studium). - Josef Socha (soukromé studium). - Vzduchem chlazené motory (soukromé studium). 15

16 Digitalizace archivu Pracovníky MF bylo systematicky digitalizováno 39 po ada se vztahem k d jinám Kop ivnice a velké množství vybraných fotografií a dokument pro pot eby badatel, tvorbu výstav a další projekty. V rámci této innosti bylo digitalizováno více než 400 plakát. Dále pak bylo digitalizováno velké množství vybraných fotografií a dokument pro pot eby badatel, tvorbu výstav, kalendá m sta a další projekty Muzejní letopisecká komise Zajišt ní innosti komise zahrnuje p ípravu jednání, zpracovávání materiál pot ebných pro innost komise, zápisy z jednání a koordinaci innosti s dalšími subjekty. Komise byla požádána o vyjád ení k návrh m na ud lení estných ob anství a titul významná osobnost m sta Kop ivnice. T i lenové komise byli poté p izváni ke spolupráci v komisi pro posouzení návrh. B hem roku 2012 se komise zabývala zejména t mito st žejními tématy: - Kop ivnická výro í Kop ivnické památky. - estní ob ané a významné osobnosti Kop ivnice. - Hroby na novém h bitov. - Sad Dr. Edvarda Beneše. - Žižkova lípa. - Kronika m sta Kop ivnice Galerie starost Další realizované muzejní projekty Kop ivnické plakáty Zpracování tohoto tématu zahrnovalo pr zkum v AMFK, p emž bylo zjišt no, že ve letech 20. stol. byla inností muzea vytvo ena sbírka plakát, ítající cca kus, pocházejících p edevším z Kop ivnice a blízkého okolí. P i tomto pr zkumu bylo dále zjišt no, že tato sbírka byla v 90. letech neprakticky rozd lena na dv ásti a ást byla deponována mimo muzeum v PATK, a koli nemá v drtivé v tšin vztah k historii podniku. innost dále pokra ovala inventarizací t etího stupn s lokálním omezením na Kop ivnici a digitalizací plakát uložených roztroušen v AMFK. Výsledek této innosti byl prezentován formou autorské výstavy Muzea Fojtství. Legioná i Novoji ínska v boji za vznik eskoslovenska Autorská výstava Muzea Fojtství navázala na stejnojmennou knihu Ing. Václava Langera a plk. Bohumila Vlacha, která byla vydána letos v b eznu a mapuje osudy legioná novoji ínského okresu za první sv tové války. V souvislosti s touto knihou byla v roce 2012 uvedena výstava ve Fulneku, kterou jsme m li v úmyslu zap it. Výstava však dorazila pouze áste a nedala se použít. Muselo být p ikro eno k novému zpracování p izp sobenému Muzeu Fojtství. P íprava zahrnovala digitalizaci vyp ených fotografických alb, grafické úpravy a samotnou tvorbu výstavy. O nesporné kvalit zpracování a p ínosném zpracování výstavy vypovídá zájem Muzea Novoji ínska, jež si tuto výstavu vyp ilo a uvede jí v roce 2013 v muzeu ve Frenštát pod Radhošt m. 16

17 Závodníci na vozech Tatra Vzhledem k tomu, že není doposud dostupné ucelené zpracování historie závod na vozech Tatra, byla z archivních pramen a díl ích studií zpracována stru ná historie t chto závod, což zahrnovalo také shromážd ní dobových fotografií a archivních materiál, které byly poskytnuty um lecké škole AveArt Ostrava v p edem dohodnutých parametrech. Um lecká škola tyto materiály prakticky nevyužila, což se projevilo na kvalit zpracování výstavy edevším ve faktografické rovin a ohlasech návšt vník, nicmén i tak se jedná o zajímavý ísp vek k lokální historii. Studium archivních pramen AMFK a archivu TM. Via Crucis Spolupráce p i vyhledávání a poskytnutí dobových materiál p i obnov k ížové cesty ze Štramberku do Nového Ji ína. Studium archivních pramen AMFK. Historie Kop ivnické kinematografie Zpracování po átk kop ivnických biograf. lánek otišt n v Kop ivnických novinách. Studium archivních pramen AMFK a SOkA NJ. Kop ivnická stávka 1912 Ke stoletému výro í byl zpracován lánek do Kop ivnických novin. Studium archivních pramen AMFK a SOkA NJ. Továrna na hlin né zboží i 150 letém výro í zpracován lánek do Kop ivnických novin. Studium archivních pramen AMFK a SOkA NJ. Okresní silnice V souvislosti se slavnostním otev ením rekonstruované ulice Štefánikovy zpracován historický vývoj silnice. Z výsledk bádání zpracován lánek pro Kop ivnické noviny a kabelovou televizi. Studium archivních pramen AMFK a SOkA NJ. Kalendárium KTK Na základ žádosti Kabelové televize Kop ivnice byl vytvo en kalendá výro í m sta Kop ivnice a zpracována jednotlivá témata dle p edem dohodnutých parametr. Zkušební díl Kalendária byl odvysílán v kv tnu Mark v k íž Spolupráce p i oprav kop ivnické památky. innost Muzea Fojtství spo ívala ve vyhledání fotografií vodního vzhledu, identifikaci chyb jícího železného k íže, p edání k íže, vyhledání informací o vlastníku pozemku, spoluprací s m stskou památká kou a dohledání stavitele k íže, jehož jméno bylo na podstavci ne itelné. Badatelská innost prob hla v AMFK a SOkA NJ. Fojtství na Facebooku V srpnu 2012 vytvo en profil Muzea Fojtství na sociální síti Facebook ur ený k propagaci muzea a jeho aktivit. Sou asn jsou v sekci výro í zve ej ována významná a zajímavá výro í z historie m sta, nad rámec Kalendária KTK. 17

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období 2004 1. Základní charakteristika spole nosti 1.A Založení spole nosti Regionální muzeum v Kop ivnici, o.p.s. (RMK, o.p.s.) byla založena na základ spole ného

Více

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání ČESKÁ AGENTRURA NA PODPORU OBCHODU Název zakázky: ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání Firma: ABC, s.r.o. íslo zakázky: 123456789 Zpracoval: Datum zpracování: CzechTrade

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti REGIONÁLNÍ MUZEUM V KOPŘIVNICI, o.p.s. za hodnocené období

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti REGIONÁLNÍ MUZEUM V KOPŘIVNICI, o.p.s. za hodnocené období VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti REGIONÁLNÍ MUZEUM V KOPŘIVNICI, o.p.s. za hodnocené období 2007 1. Základní charakteristika společnosti 1.1 Založení společnosti REGIONÁLNÍ MUZEUM V KOPŘIVNICI, o.p.s. (RMK,

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Základní teze a vývoj ípravy nového zákona o realitním zprost edkování

Základní teze a vývoj ípravy nového zákona o realitním zprost edkování Základní teze a vývoj ípravy nového zákona o realitním zprost edkování MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Zde ka Niklasová 3. 11. 2014 editelka odboru ve ejných dražeb a realitní innosti Základní východiska

Více

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI NA ROK 2012

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI NA ROK 2012 NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI NA ROK 2012 Slovo úvodem Rok 2012 bude pro Vlastivědné muzeum v Olomouci nadále rokem velkých investičních aktivit, které se negativně projeví na provozu

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Střední odborná škola Emila Holuba,s.r.o. ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Dukelská 65, Brno 614 00 Výroční zpráva o škole za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika právnické osoby

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období 2006 1. Základní charakteristika spole nosti 1.A Založení spole nosti Regionální muzeum v Kop ivnici, o.p.s. (RMK, o.p.s.) byla založena na základ spole ného

Více

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 12.12.2012 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Martina Volfová,

Více

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV Příloha I Podmínky zadávacího řízení ze dne 2. března 2009 SPECIFIKACE Produkce "open air" festivalu k oslavě Dne Evropy (9. května), který bude informovat o záležitostech EU, propagovat 5.výročí rozšíření

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY)

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY) PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT Poskytování dotací z rozpočtu města Letovice se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O:

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Zastupitelstvo obce

Více

Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ OSSZ Frýdek-Místek

Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ OSSZ Frýdek-Místek Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ OSSZ Frýdek-Místek A) Rozsah 1. edm tem pln ní je zabezpe ení strážní služby a recep ní služby, tzn., obsluha vrátnice, fyzická ostraha

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace: Název projektu: VZDĚLÁVACÍ

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Vzorový spisový a skarta ní plán pro obce, které nemají pov ený obecní ad nebo nejsou obcí s rozší enou p sobností, m stské obvody a m

Vzorový spisový a skarta ní plán pro obce, které nemají pov ený obecní ad nebo nejsou obcí s rozší enou p sobností, m stské obvody a m Vzorový spisový a skartační plán pro obce, které nemají pověřený obecní úřad nebo nejsou obcí s rozšířenou působností, městské obvody a městské části statutárních měst Obce, které nemají pověřený obecní

Více

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY (K 42 odst. 2 zákona) 5 (1) Úst ední seznam ochrany p írody (dále jen "úst ední seznam") zahrnuje soupis, popis, geometrické a polohové

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 2. ledna 2013 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-731/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70284083 Identifikátor 600126111 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Dům

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

Page 1 of 7 Eviden ní íslo: 7203011007555 Evropská unie Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lucemburk E-mail: ojs@publications.europa.eu Fax: +352 29 29 42

Více

Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l

Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l stys erný D l Zastupitelstvo m styse erný D l Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l Zastupitelstvo m styse erný D l se usneslo vydat v souladu se zákonem. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení),

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. V Kop ivnici, dne 15. ervna 2011 zpracoval a p edkládá. Ing. Lumír Kaválek editel spole nosti

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. V Kop ivnici, dne 15. ervna 2011 zpracoval a p edkládá. Ing. Lumír Kaválek editel spole nosti VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2010 V Kop ivnici, dne 15. ervna 2011 zpracoval a p edkládá Ing. Lumír Kaválek editel spole nosti 1.1 Založení spole nosti 1. Základní charakteristika

Více

Radnice v roce 2 0 0 9?

Radnice v roce 2 0 0 9? Radnice v roce 2 0 0 9? Stručný výtah informací a událostí, které v loňském roce zaznamenala radnice a které by vás mohly zajímat. Obecní úřad Tlumačov je orgánem obce Tlumačov. Postavení a působnost obecního

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00298875 Název: Obec Grygov 3026 @I=75. @S=700. @U=712. A.1. Informace podle

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

Příloha účetní závěrky zpracovaná podle 18 a 19 zákona o účetnictví a 24

Příloha účetní závěrky zpracovaná podle 18 a 19 zákona o účetnictví a 24 Příloha účetní závěrky zpracovaná podle 18 a 19 zákona o účetnictví a 24 Obec Tasov Tasov č. 89 696 63 Hroznová Lhota IČ: 00488879 I. Úvodní část Právní forma: obec územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj :372-4/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 19.07.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Počet příloh: 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené, podlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy I. Základní ustanovení 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně

Více

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ Provozovatel : Obec Hřebeč Vymezení plochy víceúčelového sportovního areálu: pozemková parcela č. 1106/1,1106/7 Každý návštěvník je povinen seznámit

Více

Čl. 2 Vymezení pojmů

Čl. 2 Vymezení pojmů Příloha č. 1 M Ě S T O K O P Ř I V N I C E Obecně závazná vyhláška č..../2015 o místních záležitostech veřejného pořádku a o stanovení podmínek při pořádání veřejnosti přístupných podniků Zastupitelstvo

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM OBEC VIKÝŘOVICE, PETROVSKÁ 168, 788 13 VIKÝŘOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ (V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku a poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku a poplatník Město Kopřivnice Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Kopřivnice se na svém zasedání dne 16.12.2010 usnesením č.32 usneslo vydat

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výroční zpráva o plnění úkolů Jihočeskou hospodářskou komorou za rok 2015. NÁVRH

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov Zpracovala Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka MKS Únor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. HSBM-432-03/2014 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 14, 614 00 Brno ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ dle 27 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY II. INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY Podnětem ke zpracování tohoto materiálu je změna působení jednotek

Více

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění.

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel: Společenství Golfová 884 887 Zapsané

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Střední škola oděvní, služeb a podnikání Příčná 1108, 708 00 Ostrava-Poruba Příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Mgr. Pavel Chrenka Ředitel SŠ V Ostravě-Porubě

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/71764/2011/KŘ-K/7346 Č.j.: KUOK 959/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 9 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Opera ní program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Opera ní program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod Opera ní program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod íslo monitorovací zprávy/hlášení: Marketingové a koordina ní aktivity v oblasti cestovního ruchu íjemce: Registra ní íslo projektu: Po adí: edpokládané

Více

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM PRÍNOS ÚPOLOVÝCH AKTIVÍT NA ROZVOJ OSOBNOSTI LOVEKA Zborník príspevkov pri príležitosti vedeckej konferencie

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

Pravidla pro poskytování VFP pro kulturní spolky

Pravidla pro poskytování VFP pro kulturní spolky Pravidla pro poskytování VFP pro kulturní spolky lánek I. Ú el pravidel 1. Pravidla pro poskytování ve ejné finan ní podpory pro kulturní spolky (dále jen Pravidla) jsou ur ena k poskytování finan ních

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: 22 125/2005-51 dne 8. 11. 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012 Projednáno v pedagogické radě školy dne 4. 10. 2012 Projednáno

Více

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Bruntál Sídlem: Partyzánská 7, 792 01 Bruntál Evidenční číslo VZ: 60053859 Zastoupený: Ing. Václavem Stráníkem, ředitelem Pozemkového

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. Spole nosti Regionální muzeum v Kop ivnice, o.p.s. za hodnocené období roku

VÝRO NÍ ZPRÁVA. Spole nosti Regionální muzeum v Kop ivnice, o.p.s. za hodnocené období roku VÝRO NÍ ZPRÁVA Spole nosti Regionální muzeum v Kop ivnice, o.p.s. za hodnocené období roku 1. Základní charakteristika Spole nosti 1.1 Založení Spole nosti (RMK, o.p.s.) byla založena na základ spole ného

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 1998 A.1. Založení spole nosti A) P ehled inností O.p.s. Regionální muzeum v Kop ivnici byla založena spole ným rozhodnutím a.s. Tatra Kop ivnice a M

Více

Zásady pro udělování a užívání značky MORAVSKÝ KRAS regionální produkt

Zásady pro udělování a užívání značky MORAVSKÝ KRAS regionální produkt Zásady pro udělování a užívání značky MORAVSKÝ KRAS regionální produkt 1 Značka MORAVSKÝ KRAS regionální produkt 1.1 Cíl značky Značka MORAVSKÝ KRAS regionální produkt (dále jen značka ) se uděluje výrobkům

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Trutnov, leden 2010 1) Služby V roce 2009 bylo zaregistrováno 5564 čtenářů, z toho 4313 dospělých čtenářů (77,52%) a 1251 dětí do 15ti let (22,48%). Celkový počet registrovaných

Více

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Filip Cabaj Tel.: 267 994 287 Fax: 272 936 597 E-mail: Filip.Cabaj@sfzp.cz Název

Více

Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Článek I Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína Statutární město

Více

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 kontrapunkt, výroční zpráva za rok 2014, www.kontrapunkt.cz, email: info@kontrapunkt.cz kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ Úplný název: kontrapunkt, z. s. Právní forma: zapsaný

Více

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE 1/8 Ž A D A T E L Žadatelem může být právnická i fyzická osoba, která je vlastníkem kulturní památky 1, případně památkově hodnotné nemovitosti 2 situované na území. ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ,

Více

Výroční zpráva 2015. Spolek Valštejn

Výroční zpráva 2015. Spolek Valštejn Výroční zpráva 2015 Spolek Valštejn Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o Spolku Valštejn... 4 Činnosti spolku v roce 2015... 5 Plány do roku 2016... 8 Úvodní slovo Vážení přátelé valštejnských údolí,

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) Město Sušice vydává na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Sušice ze dne 17. prosince

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

PREVENCE KRIMINALITY 2009

PREVENCE KRIMINALITY 2009 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1391 ze dne 7. 10. 2008 Zásady pro celoměstské programy Prevence kriminality 2009 v hl. m. Praze PREVENCE KRIMINALITY 2009 Hlavní město Praha vyhlašuje Celoměstské programy

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb.

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb. STO BZENEC Obecn závazná vyhláška. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo m sta Bzence se na svém zasedání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Název projektu: Malé školní arboretum učíme se v oživlé zahradě Konečný příjemce: Základní škola a Mateřská škola Kamenice, okr. Jihlava,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Název: Reg.číslo: Výše finanční podpory: Reálné prostřední ve výuce pomocí fiktivní firmy CZ.1.07/1.1.10/01.0099 1.738.563,12 Kč Době realizace:

Více

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon Úvodní slovo Na úvod této výroční zprávy bych chtěl vyjádřit radost z dobře vykonané práce ve středisku Eljon o.p.s. a vděčnost všem, kdo naše centrum jakýmkoliv způsobem během uplynulého roku 2011 podpořili.

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm VÝZVA

Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm VÝZVA Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm V Rožnově pod Radhoštěm dne 27.03.2014 VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce na dodávku

Více

Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt ve znění platném od 19. 9. 2014

Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt ve znění platném od 19. 9. 2014 Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt ve znění platném od 19. 9. 2014 1/8 Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt 1. Značka HANÁ regionální produkt 1.1 Cíl

Více

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty 2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10 č. OKP 28/2015 mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou Kleslovou, starostkou

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 1 kolo příjmu Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 4 Cestovní ruch Vymezení Fiche Podpora

Více

Úhrada výdajů na dopravu delegátů ČR z prostředků Generálního sekretariátu Rady EU na jednání Rady a na jednání konaná v rámci působnosti Rady

Úhrada výdajů na dopravu delegátů ČR z prostředků Generálního sekretariátu Rady EU na jednání Rady a na jednání konaná v rámci působnosti Rady Úhrada výdajů na dopravu delegátů ČR z prostředků Generálního sekretariátu Rady EU na jednání Rady a na jednání konaná v rámci působnosti Rady - Podklad pro Výbor pro EU - Předkládací zpráva Ministerstvo

Více

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Přítomni: Omluveni: Česák, Hruška, RNDr. Janoušek, Klouček, Ing.

Více