ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, Praha 10 - Malešice tel.-fax: ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 Bankovní spojení: ČS spořitelna, Počernická 518, Praha 10 - Malešice, IČO: , číslo účtu: / 0800 Škola je registrována v rejstříku o. p. s. vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 0, vložka 12

2 Výroční zpráva za za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k , případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT k EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon. RNDr. Hana Pokorná, , Ing. Vlastimil Birčák, , Webové stránky školy (současná adresa). 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). EKO GYMNÁZIUM Praha, IZO : , jehož činnost vykonává právnická osoba EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s., IPO : , IČO : Právní forma : obecně prospěšná společnost Cílová kapacita : 325 žáků 5. Obory vzdělání (ZŠ, SŠ) a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku škola EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. kód 7941K K41 název oboru / vzdělávacího programu všeobecný/ Vzdělání pro 3. tisíciletí všeobecný/ Vzdělání pro 3. tisíciletí cílová poznámka (uveďte, pokud nebyl obor vyučován ap.) 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2012/2013 : a. nové obory / programy - nebyly b. zrušené obory / programy - nebyly 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku Budova Základní školy Nad Vodovodem 460/81, Praha 10 Malešice ( Městská část Praha 10 )

3 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. má od pronajaté prostory v budově Základní školy Nad Vodovodem, která se nachází v klidném prostředí městské části Praha 10 v Malešicích a je obklopena zelení nedalekého Malešického parku. Dopravní dostupnost je velmi dobrá. V bezprostřední blízkosti školy se nacházejí autobusové zastávky, které umožňují žákům rychlou dopravu ke stanicím metra A, B i C. Tato skutečnost přispívá k tomu, že ve škole studují děti ze všech částí Prahy i jejího blízkého okolí. EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. patří mezi menší pražská gymnázia tzv. rodinného typu. Pronájem prostor umožňuje otevřít 8 tříd (prima až oktáva, ročník a dálkové studium) s maximálním počtem 225 žáků. Výuka probíhá v kmenových učebnách ve 2. patře, k dispozici má škola prostory pro jazykovou výuku (2 učebny), které se nacházejí v přístavbě školy. EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. je pro svoji potřebu zrekonstruovalo. Škola má k dispozici specializovanou počítačovou učebnu s místem pro 12 PC, vlastní počítačovou síť s neomezeným přístupem na internet. V jedné z učeben je trvale instalován dataprojektor a další je k dispozici jako přenosný, stejně jako notebook, pro prezentace a výuku mimo počítačovou učebnu. Správcem počítačové sítě je externí firma. Škola využívá vybavení ZŠ tělocvičen a venkovního hřiště (na rekonstrukci hřiště se škola rovněž finančně podílela). Pro laboratorní práce z chemie, biologie využívá škola laboratoře VŠCHT a Přírodovědecké fakulty UK Praha. Žáci i pedagogové mají k dispozici multifunkční kopírku, mohou využívat knihovnu umístěnou v jedné z učeben. Všichni vyučující mají své kabinety, většina z nich je vybavena PC s tiskárnou a přístupem na internet. V prostorách ZŠ Nad Vodovodem se nachází jídelna (samostatný subjekt Úřadu MČ Praha 10), která je žákům i pedagogům školy k dispozici. Čipové karty umožňují denně výběr ze dvou jídel. Přihlášky i odhlášky je možné provádět rovněž přes internet. Budova ZŠ byla v posledních letech zrekonstruována oprava fasády, oken, elektroinstalace, sociálního zařízení, tělocvičen a střechy. Podílí se na tom také nájemné, které EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. ZŠ platí. 9. Školská rada datum ustanovení, seznam členů: Školská rada byla ustavena 11. dubna Předseda: Ing. Vladimír Remek Místopředsedkyně: Mgr. Věra Štefánková Členové: Mgr. Jiří Klapka, Martina Sazková, Doc. Dr. Ladislava Entlerová, CSc., Mgr. Jan Bartoš 3

4 II. Pracovníci školské právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte a. počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s ,8 6 1,5 16 9,3 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných nekvalifikovaných 0 0 4

5 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků Semináře, konference, kurzy jiné (uvést jaké) počet účastníků zaměření vzdělávací instituce Řízení kvality ve Univerzitní centrum 1 vzdělávání Šlapanice u Brna Mez.konf.k vývoji situace v oblasti spravedlivého 1 MZV ČR přístupu ke vzdělávání Konference Asociace ředitelů gymnázií 1 AŘG Konference Sdružení soukromých škol Čech, 1 SSŠČMS Moravy a Slezska Ekologie a environmentální výchova 1 Nakladatelství Fraus Jak motivovat studenty ke studiu přírodovědných 1 VŠCHT Praha předmětů Setkání koordinátorů Klub ekologické 2 EVVO výchovy Vybrané aktuální otázky školského managementu 1 NIDV Praha PO pro školy a ŠZ 1 NIDV Praha Nejčastější psychiatrická Ped.psych.poradna 1 diagnostika dětí a mládeže Praha 550. výročí mírových návrhů Jiřího z Poděbrad 1 Senát PČR Přednáškový blok pro výchovné poradce 1 FF UK Praha Matematika ve světle výsledků MZ NIDV Praha, Cermat Seznamte se ERASMUS+ 1 DZS Praha Seminář k hodnocení MZ z českého jazyka 1 Cermat 2 dny s didaktikou matematiky 1 PedF UK Praha Seminář pro ŠMK 1 Cermat Školení zadavatelů MZ 1 Cermat Národní systém insp. hodn. vzdělávací soustavy v ČR Kariérní poradenství pro vých. poradce SŠ Viz příloha LETOKRUHY 1 Česká školní inspekce 1 FF UK Praha 5

6 d. jazykové vzdělávání a jeho podpora z toho počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 3 bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 0 rodilý mluvčí 1 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 1 1 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků - nebylo semináře kurzy jiné (uvést jaké) počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce 6

7 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ) (za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. 5 tříd 57 Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: 1 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 1 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 12 - přestoupili na jinou školu: 0 - jiný důvod změny (uveďte jaký): b. vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. 1 třída 18 Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: 0 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 1 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 1 - přestoupili na jinou školu: 0 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 7

8 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. 11,4 5,7 b. vzdělávání při zaměstnání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. 18 3,6 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí

9 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzdělávání škola EKO GYMNÁZIUM Praha z celkového počtu žáků/studentů: prospělo s vyznamenáním 9 neprospělo 2 opakovalo ročník 0 počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků/studentů 89,9 průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta 106 z toho neomluvených 0 b. vzdělávání při zaměstnání škola EKO GYMNÁZIUM Praha z celkového počtu žáků/studentů: prospělo s vyznamenáním 0 neprospělo 0 opakovalo ročník 0 počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků/studentů 11,1 průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta 44 z toho neomluvených 0 9

10 5. Výsledky maturitních zkoušek škola maturitní zkoušky denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 26 2 z toho konali zkoušku opakovaně 1 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 4 6 prospěl s vyznamenáním 2 0 počet žáků, kteří byli hodnoceni : prospěl 19 2 neprospěl Přijímací řízení do 1.ročníků školního roku 2013/2014 a. Gymnázia délka vzdělávání 4 roky 6 let-nemáme přijímací řízení pro školní rok 2010/2011 (denní vzdělávání) 8 let počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem z toho v 1.kole z toho ve 2.kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: 7941K41 všeobecný obor: 7941K81 všeobecný počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2013/

11 7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin. Na EKO GYMNÁZIU Praha o.p.s. ve školním roce 2013/2014 studovalo celkem 30 cizinců (20 z Ruska, 4 z Ukrajiny, 2 z Kazachstánu, a po 1 z Makedonie, z Konga, ze Slovenska a Moldavské republiky), což je 52 % všech studentů denního studia. Vzhledem k rodinnému typu školy a dlouhodobému zaměření řady aktivit k tolerantnímu životnímu stylu nemá škola žádné problémy se začleňováním cizinců do kolektivů tříd. Cizinci studovali ve všech třídách. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Speciální třídy, integrace, personální a materiální zabezpečení, zkušenosti s integrací, pozitiva a negativa začleňování žáků. Samostatně uvést zkušenosti se začleňováním žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky. Škola nemá speciální třídy, v kvintě byla integrována bez asistenta 1 žákyně s Aspergovým syndromem. Pro školní rok 2013/2014 škola nezískala finanční prostředky na asistenta pedagoga. Zkušenosti ukazují, že integrace je možná, ale pro pedagogy náročná. Je zapotřebí spolupráce s odbornými pracovišti a značné pochopení, vstřícnost a tolerance spolužáků. V kvintě byly všechny tyto podmínky pro úspěšné začlenění studentky splněny. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Jsou ve škole nadaní žáci nebo studenti, kteří se vzdělávají zvláštním způsobem? Jakými formami je zabezpečeno vzdělávání nadaných žáků a studentů. Ve školním roce 2013/2014 neměl žádný student/ka individuální vzdělávací program z uvedeného důvodu. 10. Ověřování výsledků vzdělávání V dubnu 2014 v oktávě uskutečnil CERMAT pilotáž maturitní zkoušky z ruského jazyka. V průběhu školního roku 2013/2014 se studenti kvinty, sexty a 3. ročníku zapojili do sociologického šetření Sdružení osob pro poranění mozku a jejich rodin CEREBRUM (květen 2014). 11

12 11. Školní vzdělávací programy Ověřování, stav přípravy školních vzdělávacích programů, zhodnocení situace. Školní vzdělávací program Vzdělání pro 3. tisíciletí má škola zpracován pro oba vyučované obory (osmiletý i čtyřletý) i dálkové studium. Výuka pro osmiletý cyklus podle tohoto ŠVP probíhá již sedmým rokem, pro čtyřletý cyklus pátým rokem. EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. bylo založeno zařazením do sítě škol MŠMT ČR v roce V roce 1995 se škola stala přidruženou školou UNESCO (v ČR je těchto škol pouze 50). Od roku 1996 je fakultní školou Pedagogické fakulty UK Praha a od ledna 2006 je rovněž fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK Praha. Škola je certifikována International Education Society Ltd. (IES) a absolventi školy mohou po úspěšném absolvování školy na základě žádosti získat mezinárodní certifikát IES. Při zpracování ŠVP Vzdělání pro 3. tisíciletí vycházela škola z dlouholetých zkušeností z integrujícího přístupu k výchově a vzdělávání formováním environmentálního myšlení, postojů a hodnotové orientace ve vztahu k přírodě, lidem i životnímu prostředí. Ze základní filozofie školy vytvořit přátelskou atmosféru a vztahy mezi školou, žáky, rodiči i okolním prostředím. Vést žáky k prohlubování odpovědnosti a iniciativnosti ve vztahu k vlastnímu vzdělávání a sebezdokonalování. Výuka podle ŠVP Vzdělání pro 3. tisíciletí založila významné změny v dosavadním pojetí předmětů, způsobu výuky a jejím zajištění. Na základě zkušeností je ŠVP pravidelně každoročně upravován. Osvědčuje se individuální přístup k žákům. Vedoucí role pedagoga vychází z jeho přirozené autority, odborných znalostí a zkušeností. Pedagogové se snaží být ve svém jednání empatičtí, asertivní se snahou o partnerství a ne hierarchizaci vztahů. U žáků je respektována jejich individualita, profilace a především rozvíjen talent v oblasti jejich zájmu. Otevřené a přátelské prostředí umožňuje diskusi a názorovou různorodost. Škola vede studenty k samostatnému studiu, motivaci k celoživotnímu vzdělávání, k přípravě na vysokoškolské studium. Učí je pracovat s informacemi, spolupracovat s ostatními v týmech. Směruje žáky k vytvoření vlastního názoru a zároveň k respektování názorů druhých. Nejlepším studentům školy jsou v závislosti na dosažených výsledcích ve studiu poskytována každý měsíc prospěchová stipendia ve výši 100,- až 300,- Kč, a to již po prvním půlroce studia. Mimořádná stipendia jsou udělována za vynikající výsledky v obvodních a vyšších kolech olympiád a dalších soutěží, rovněž za příkladnou reprezentaci školy na veřejnosti. Ve školním roce 2013/2014 bylo vyplaceno 3000,- Kč ( za kalendářní rok 2013 bylo vyplaceno 3.300,- Kč). Osvědčila se spolupráce s rodiči prostřednictvím WEBNOTESU, který umožňuje získávat aktuální informace. Stejně tak i webové stránky školy (www.ekogymnazium.cz) obsahují všechny potřebné informace. Schůzky rodičů se konají třikrát ročně, pokud je třeba, konzultace s vedením školy i jednotlivými vyučujícími jsou po dohodě možné kdykoli. 12

13 V. Aktivity právnické osoby Prezentace školy na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Uvést, zda-li na škole působí školní psycholog nebo pouze výchovný poradce, jaká je spolupráce s PPP a jaké výchovné problémy byly na škole nejčastěji řešeny. Jak na škole funguje kariérní poradenství. Na škole působí výchovná poradkyně, která spolupracuje s Obvodní pedagogickopsychologickou poradnou Prahy 10. Řeší ve spolupráci s třídními běžná porušení školního řádu. Pravidelné pohovory se studenty 3. a 4. ročníku o výběru zejména vysoké školy přispívají k tomu, že se absolventi v převážné většině dostanou na školu, o kterou měli největší zájem. Výchovná poradkyně se zúčastňuje rovněž odborných seminářů. 2. Prevence sociálně patologických jevů Škola každoročně zpracovává Minimální preventivní program. Jeho cílem je prevence v oblasti zneužívání návykových látek, hráčství, vandalismu, záškoláctví, virtuálních drog, xenofobie, rasismu, šikany a násilného chování. Dále výchova studentů ke zdravému životnímu stylu, ke smysluplnému využívání volného času a zapojování rodin do života školy řada aktivit je uvedena v příloze. Škola spolupracuje se Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovy LABESTRA. Studenti se zúčastnili projektu ŠANCE viz příloha Pomoc potřebným. Metodička prevence sociálně patologických jevů má k dispozici časopis Závislosti a řadu dalších metodických materiálů pro žáky i rodiče. Zúčastnila se odborné konference v rámci projektu Můžu ti pomoct, na které vystoupili dva studenti 3. ročníku. 3. Ekologická výchova a environmentální výchova EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. je od svého vzniku budováno jako prestižní ekologicko-humanisticky zaměřená výchovně vzdělávací instituce, vycházející ve své programové koncepci z představy vzájemně propojeného světa, do něhož každý člověk, každý absolvent školy, ať už bude pracovat v jakémkoli oboru, svým chováním zasáhne. K tomu každoročně škola zpracovává plán ekologického vzdělávání a výchovy ( EVVO ). Ekologické vzdělávání je integrální součástí ŠVP Vzdělání pro 3. tisíciletí, a to od primy až po septimu (3. roč.) předmětem ekologická praktika. Komplexně je uzavřeno předmětem ekologie ve 3. a 4. ročníku ( septima, oktáva ), a to již od založení školy. Součástí ekologické výchovy jsou jednodenní ekologické exkurze (ZOO Praha, Botanická zahrada, návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem, exkurze Meandry Botiče apod. viz příloha. V tomto školním roce studenti kvinty, sexty a 3. ročníku pomáhali při instalaci vernisáže výstavy Ptáci v naší zahradě o.s. Ornita ve Stanici mladých přírodovědců DDM hl.m. Prahy. Škola připravila pro žáky 4. A 5. tříd ZŠ Prahy a okolí přírodovědnou soutěž Vyhraj si svůj tablet On-line soutěže se zúčastnilo 411 žáků ze 45 základních škol (viz příloha). Na Den Země 22. dubna 2014 připravili studenti program pro žáky základních škol Prahy 10 (viz příloha). Dalšími projekty byl projekt Recyklohraní, pořádaný pod záštitou MŠMT ČR, do kterého se zapojili všichni žáci, dále Spotřebitelský diář a Les ve škole škola v lese, organizovaný sdružením TEREZA, a projekt ENERSOL 2014, do kterého se zapojili studenti septimy. 13

14 4. Multikulturní výchova Multikulturní výchova je součástí ŠVP a k jejímu naplňování jsou využívány aktivity v rámci projektu ČT Člověk v tísni Jeden svět na školách. Dále projekty ASPnet UNESCO a každodenní setkávání žáků s cizinci, kteří ve škole studují. V letošním roce se již potřetí škola zapojila do projektu Běhám pro školu v Africe, kterou pořádá Člověk v tísni o.s. Aktivně běhalo 19 studentek a studentů, celkem uběhli více než 42,2 km, a tím přispěli na školu v Africe částkou 2.000,- Kč viz příloha. 5. Výchova k udržitelnému rozvoji Výchova k udržitelnému rozvoji je integrální součástí ŠVP Vzdělání pro 3. tisíciletí. Klub ekologické výchovy a MŠMT ČR udělil EKO GYMNÁZIU Praha o.p.s. u příležitosti Dekády OSN Vzdělávání pro udržitelný rozvoj na léta titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně. Tento titul jí byl udělen i na léta a na základě výsledků rovněž na léta viz příloha. Škola již řadu let třídí odpad a je zapojena do programu Recyklohraní. Každoročně využívají všichni žáci i učitelé Spotřebitelský diář. 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Místo pobytu a počet žáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, počet účastníků. Lyžařský výcvikový kurz se uskutečnil v únoru 2014 tradičně v Albrechticích v Jizerských horách a zúčastnilo se ho 15 studentů primy až oktávy. 7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Kroužky, kurzy aj. pro žáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou - uvést počet a zaměření a počty žáků. Na škole pracuje Školní sportovní klub AŠSK v čele s předsedou, absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Klub má 43 členů. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek. Trenérem je Mgr. Lukáš Koucký, absolvent školy. Kroužek dosahuje vynikajících výsledků. Tradičně se škola účastnila florbalového turnaje OPEN Florbal Troja 2013 viz příloha. Již podruhé se studenti školy zúčastnili 8. ročníku celostátního šachového turnaje soukromých škol a obsadili 9. místo. Škola spolupracovala v průběhu školního roku 2013/2014 s AC Sparta Praha fotbal a.s. a studenti měli možnost navštěvovat zdarma fotbalová utkání tohoto klubu. Na škole pracuje od roku 2000 Klub mladého diváka pod vedením Mgr. Věry Štefánkové. Jeho členy bylo ve školním roce 2013/ studentů kvinty až oktávy. 14

15 8. Soutěže Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 3. místa na celostátní a mezinárodní úrovni): Žáci školy se zúčastňují řady soutěží : Zeměpisná olympiáda: Škola již od roku 1999 nepřetržitě organizuje Obvodní kolo pro Prahu 10 a 11. Studenti se zúčastnili kategorie A a D. G. Szabó, prima, se umístil na 5. místě v kategorii A, J. Semecký, oktáva, se umístil na 3. místě a Š. Kolář, oktáva, na 5. místě v kategorii D viz příloha. Dále se žáci zúčastňují pravidelně soutěže Pražský globus, Olympiády v českém jazyce (v obvodním kole obsadila místo I. Bayerová, 3. ročník) konverzační soutěže v anglickém (M. Tesař z primy obsadil v kategorii I A 5. místo) a ruském jazyce viz příloha. Škola od roku 2001 nepřetržitě organizuje krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce pro střední školy v Praze M. Šedivá, sexta se umístila na 1. místě a v ústředním kole soutěže obsadila 10. místo - viz příloha. Do XVII. ročníku celostátní výtvarné soutěže na téma Neživá příroda v našem kraji, pořádané Klubem ekologické výchovy ve spolupráci se Zeleným křížem ČR a sekretariátem České komise UNESCO, byla práce Jasmin Khaldiové z kvinty ve 3. kategorii oceněna 3. místem viz příloha. 9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Škola má více než desetiletou spolupráci s Medicínským lyceem Dnipro v Dněpropetrovsku na Ukrajině. Tato škola je rovněž přidruženou školou UNESCO a pravidelně jednou za dva roky se uskutečňují střídavě v Praze a Dněpropetrovsku společné semináře či konference na aktuální témata. 10. Spolupráce právnické osoby s partnery Zaměstnavatelé, asociace, profesní organizace, ÚP, aj. Škola spolupracuje s Klubem ekologické výchovy, Ministerstvem životního prostředí a Úřadem Městské části Praha Další vzdělávání realizované právnickou osobou Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení). Nebylo ve školním roce 2013/2014 realizováno. 12. Další aktivity, prezentace Každoročně se žáci školy zapojují do charitativních akcí. K nejvýznamnějším patří SRDÍČKOVÉ DNY, Den, kdy svítí světlušky, Český den proti rakovině ( Květinkový den ), projekt ŠANCE o.s., Píšťalka o.s., Běhám pro školu v Africe Člověk v tísni, o.p.s., sbírky použitého ošacení pro o.s. Diakonie Broumov viz příloha. Celkem bylo vybráno na těchto akcích pro potřebné více než ,- Kč. Škola se pravidelně účastní projektu MF DNES Studenti čtou a píší noviny. 13. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin Vzhledem k tomu, že EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. je v nájmu v ZŠ Nad Vodovodem, je využití školy v době prázdnin omezené. 15

16 VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2013/2014 Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení. Nebyla konána. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2012/2013 Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení Nebyly konány. VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Hospodaření školy zajišťovalo komplexní financování učebního plánu školy a programu dalších vzdělávacích a mimoškolních výchovně vzdělávacích aktivit. Rozpočet pro rok 2013 vycházel ze zajištění priorit školy. Z komplexního zabezpečení potřeb výuky v souladu s plánem a finančními zdroji, se zvláštním zřetelem k realizaci školního vzdělávacího programu a jeho dalšího rozpracování : Dbát na plnou kvalifikovanost výuky při respektování možností růstu mezd ve vztahu ke zdrojům. Celkové úsilí vedení a sboru orientovat se na dosažení stability počtu žáků a jejich další nárůst s přihlédnutím k negativním trendům úbytku stavu. Působit k zajištění výběru školného k termínům stanoveným Smlouvou s rodiči. Zvyšování efektivity práce pedagogického sboru, zvýšení jeho účasti v ekologických a dalších projektech s cílem vedle odborných výstupů získat i dodatečné finanční prostředky k rozvoji projektů školy. Pokračovat v motivační praxi školy ve vztahu k studentům s cílem profilovat zájem na studijních výsledcích, podněcovat jejich účast v rámci ekologických a dalších odborně orientovaných akcích, soutěžích a dalších aktivitách. V oblasti jazykové přípravy pokračovat ve výuce s rodilými mluvčími (AJ) prostřednictvím SPUSA. Další materiální zkvalitňování činnosti školy s ohledem na finanční možnosti. Plánované cíle a záměry se v zásadě dařilo plnit především díky značnému osobnímu úsilí zejména ředitelky školy. 16

17 Finanční zdroje školy za rok 2013 tvořily zejména příjmy: 1. dotace ze státního rozpočtu v celkové výši ,- Kč 2. ze školného, které představovalo částku ve výši ,- Kč/studenta 3. ze zápisného pro studenty ve výši 3000,- Kč/studenta 4. ze školného studentů dálkového studia, které činilo ,- Kč/studenta 5. z příspěvků na realizaci společných akcí ze strany dobrovolných organizací a jednotlivců V roce 2013 základní strukturu v hospodaření školy tvořily následující položky (v Kč): Výnosy v celkové výši ,- Z toho: dotace Magistrátu hl. m. Prahy školné , ,- zápisné ,- tržby z ostatních služeb 8 000,- poplatky na akce ,- ostatní příjmy 998,- Náklady v celkové výši ,- Z toho vybrané hlavní položky: mzdové náklady ,- odvody pojištění ,- nájemné ,- energie ,- externí výuku jazyků ,- ekonomické služby ,- stipendia 3 000,- spotřeba materiálu ,- daně, poplatky a ostatní náklady ,- zajištění provozu školy ,- akce školy ,- Hospodářský výsledek - ztráta ,- Hospodaření školy v roce 2013 skončilo ztrátou ve výši ,- Kč. Výsledky auditu za rok Ověření správné výše nákladových a výnosových účtů evidovaných v roční účetní uzávěrce k provedl nezávislý auditor Ing. Pavel Hovorka, auditor evidenční číslo Auditor ve výroku konstatuje, že výkaz zisku a ztráty ve všech významných (materiálních) ohledech věrně zobrazuje náklady a výnosy a vykazovaný výsledek hospodaření společnosti EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. je za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. Společnost za rok končící skončila ztrátou. Výrok auditora je klasifikován jako výrok bez výhrad. 17

18 VIII. Další informace V případě potřeby uveďte další informace, které považujete za důležité. Přílohy : 1) učební plány oborů vzdělání / vzdělávacích programů 2) Letokruhy Almanach

19 4. UČEBNÍ PLÁN Učební plán EKO GYMNÁZIA PRAHA o.p.s. - nižší gymnázium osmiletého cyklu Vzdělávací oblast prim sekund terci kvart Celke Vyučovací předměty a a e a m Český jazyk a literatura Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Další cizí jazyk Člověk a společnost Občanská výchova Dějepis Matematika a její aplikace Matematika Fyzika Člověk a příroda Chemie Člověk a svět práce Přírodopis Výchova ke zdraví Ekologická praktika Zeměpis Informační a komunikační technologie Informační a výpoč. technika Umění a kultura Estetická výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Celková časová dotace

20 Učební plán EKO GYMNÁZIA PRAHA o.p.s. - vyšší gymnázium osmiletého cyklu Vzdělávací oblast Septim oktáv Celke Vyučovací předměty Kvinta Sexta a a m Český jazyk a literatura Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3/3 3/3 3/3 4/4 13/13 Další cizí jazyk Člověk a společnost Základy společenských věd Dějepis Matematika a její aplikace Matematika Fyzika Člověk a příroda Chemie Člověk a svět práce Biologie Výchova ke zdraví Ekologická praktika Zeměpis Ekologie Informační a komunikační technologie Informační a výpoč. technika 2/2 2/2 2/2-6 Umění a kultura Estetická výchova 2/2 2/ /4 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 Volitelné předměty Celková časová dotace

21 Učební plán EKO GYMNÁZIA PRAHA o.p.s. - čtyřletý cyklus Vzdělávací oblast Septim oktáv Celke Vyučovací předměty Kvinta Sexta a a m Český jazyk a literatura Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3/3 3/3 3/3 4/4 13/13 Další cizí jazyk Člověk a společnost Základy společenských věd Dějepis Matematika a její aplikace Matematika Fyzika Člověk a příroda Chemie Člověk a svět práce Biologie Výchova ke zdraví Ekologická praktika Zeměpis Ekologie Informační a komunikační technologie Informační a výpoč. technika 2/2 2/2 2/2-6 Umění a kultura Estetická výchova 2/2 2/ /4 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 Volitelné předměty Celková časová dotace

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení.

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více