ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, Praha 10 - Malešice tel.-fax: ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 Bankovní spojení: ČS spořitelna, Počernická 518, Praha 10 - Malešice, IČO: , číslo účtu: / 0800 Škola je registrována v rejstříku o. p. s. vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 0, vložka 12

2 Výroční zpráva za za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k , případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT k EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon. RNDr. Hana Pokorná, , Ing. Vlastimil Birčák, , Webové stránky školy (současná adresa). 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). EKO GYMNÁZIUM Praha, IZO : , jehož činnost vykonává právnická osoba EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s., IPO : , IČO : Právní forma : obecně prospěšná společnost Cílová kapacita : 325 žáků 5. Obory vzdělání (ZŠ, SŠ) a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku škola EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. kód 7941K K41 název oboru / vzdělávacího programu všeobecný/ Vzdělání pro 3. tisíciletí všeobecný/ Vzdělání pro 3. tisíciletí cílová poznámka (uveďte, pokud nebyl obor vyučován ap.) 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2012/2013 : a. nové obory / programy - nebyly b. zrušené obory / programy - nebyly 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku Budova Základní školy Nad Vodovodem 460/81, Praha 10 Malešice ( Městská část Praha 10 )

3 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. má od pronajaté prostory v budově Základní školy Nad Vodovodem, která se nachází v klidném prostředí městské části Praha 10 v Malešicích a je obklopena zelení nedalekého Malešického parku. Dopravní dostupnost je velmi dobrá. V bezprostřední blízkosti školy se nacházejí autobusové zastávky, které umožňují žákům rychlou dopravu ke stanicím metra A, B i C. Tato skutečnost přispívá k tomu, že ve škole studují děti ze všech částí Prahy i jejího blízkého okolí. EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. patří mezi menší pražská gymnázia tzv. rodinného typu. Pronájem prostor umožňuje otevřít 8 tříd (prima až oktáva, ročník a dálkové studium) s maximálním počtem 225 žáků. Výuka probíhá v kmenových učebnách ve 2. patře, k dispozici má škola prostory pro jazykovou výuku (2 učebny), které se nacházejí v přístavbě školy. EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. je pro svoji potřebu zrekonstruovalo. Škola má k dispozici specializovanou počítačovou učebnu s místem pro 12 PC, vlastní počítačovou síť s neomezeným přístupem na internet. V jedné z učeben je trvale instalován dataprojektor a další je k dispozici jako přenosný, stejně jako notebook, pro prezentace a výuku mimo počítačovou učebnu. Správcem počítačové sítě je externí firma. Škola využívá vybavení ZŠ tělocvičen a venkovního hřiště (na rekonstrukci hřiště se škola rovněž finančně podílela). Pro laboratorní práce z chemie, biologie využívá škola laboratoře VŠCHT a Přírodovědecké fakulty UK Praha. Žáci i pedagogové mají k dispozici multifunkční kopírku, mohou využívat knihovnu umístěnou v jedné z učeben. Všichni vyučující mají své kabinety, většina z nich je vybavena PC s tiskárnou a přístupem na internet. V prostorách ZŠ Nad Vodovodem se nachází jídelna (samostatný subjekt Úřadu MČ Praha 10), která je žákům i pedagogům školy k dispozici. Čipové karty umožňují denně výběr ze dvou jídel. Přihlášky i odhlášky je možné provádět rovněž přes internet. Budova ZŠ byla v posledních letech zrekonstruována oprava fasády, oken, elektroinstalace, sociálního zařízení, tělocvičen a střechy. Podílí se na tom také nájemné, které EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. ZŠ platí. 9. Školská rada datum ustanovení, seznam členů: Školská rada byla ustavena 11. dubna Předseda: Ing. Vladimír Remek Místopředsedkyně: Mgr. Věra Štefánková Členové: Mgr. Jiří Klapka, Martina Sazková, Doc. Dr. Ladislava Entlerová, CSc., Mgr. Jan Bartoš 3

4 II. Pracovníci školské právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte a. počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s ,8 6 1,5 16 9,3 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných nekvalifikovaných 0 0 4

5 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků Semináře, konference, kurzy jiné (uvést jaké) počet účastníků zaměření vzdělávací instituce Řízení kvality ve Univerzitní centrum 1 vzdělávání Šlapanice u Brna Mez.konf.k vývoji situace v oblasti spravedlivého 1 MZV ČR přístupu ke vzdělávání Konference Asociace ředitelů gymnázií 1 AŘG Konference Sdružení soukromých škol Čech, 1 SSŠČMS Moravy a Slezska Ekologie a environmentální výchova 1 Nakladatelství Fraus Jak motivovat studenty ke studiu přírodovědných 1 VŠCHT Praha předmětů Setkání koordinátorů Klub ekologické 2 EVVO výchovy Vybrané aktuální otázky školského managementu 1 NIDV Praha PO pro školy a ŠZ 1 NIDV Praha Nejčastější psychiatrická Ped.psych.poradna 1 diagnostika dětí a mládeže Praha 550. výročí mírových návrhů Jiřího z Poděbrad 1 Senát PČR Přednáškový blok pro výchovné poradce 1 FF UK Praha Matematika ve světle výsledků MZ NIDV Praha, Cermat Seznamte se ERASMUS+ 1 DZS Praha Seminář k hodnocení MZ z českého jazyka 1 Cermat 2 dny s didaktikou matematiky 1 PedF UK Praha Seminář pro ŠMK 1 Cermat Školení zadavatelů MZ 1 Cermat Národní systém insp. hodn. vzdělávací soustavy v ČR Kariérní poradenství pro vých. poradce SŠ Viz příloha LETOKRUHY 1 Česká školní inspekce 1 FF UK Praha 5

6 d. jazykové vzdělávání a jeho podpora z toho počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 3 bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 0 rodilý mluvčí 1 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 1 1 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků - nebylo semináře kurzy jiné (uvést jaké) počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce 6

7 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ) (za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. 5 tříd 57 Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: 1 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 1 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 12 - přestoupili na jinou školu: 0 - jiný důvod změny (uveďte jaký): b. vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. 1 třída 18 Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: 0 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 1 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 1 - přestoupili na jinou školu: 0 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 7

8 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. 11,4 5,7 b. vzdělávání při zaměstnání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. 18 3,6 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí

9 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzdělávání škola EKO GYMNÁZIUM Praha z celkového počtu žáků/studentů: prospělo s vyznamenáním 9 neprospělo 2 opakovalo ročník 0 počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků/studentů 89,9 průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta 106 z toho neomluvených 0 b. vzdělávání při zaměstnání škola EKO GYMNÁZIUM Praha z celkového počtu žáků/studentů: prospělo s vyznamenáním 0 neprospělo 0 opakovalo ročník 0 počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků/studentů 11,1 průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta 44 z toho neomluvených 0 9

10 5. Výsledky maturitních zkoušek škola maturitní zkoušky denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 26 2 z toho konali zkoušku opakovaně 1 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 4 6 prospěl s vyznamenáním 2 0 počet žáků, kteří byli hodnoceni : prospěl 19 2 neprospěl Přijímací řízení do 1.ročníků školního roku 2013/2014 a. Gymnázia délka vzdělávání 4 roky 6 let-nemáme přijímací řízení pro školní rok 2010/2011 (denní vzdělávání) 8 let počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem z toho v 1.kole z toho ve 2.kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: 7941K41 všeobecný obor: 7941K81 všeobecný počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2013/

11 7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin. Na EKO GYMNÁZIU Praha o.p.s. ve školním roce 2013/2014 studovalo celkem 30 cizinců (20 z Ruska, 4 z Ukrajiny, 2 z Kazachstánu, a po 1 z Makedonie, z Konga, ze Slovenska a Moldavské republiky), což je 52 % všech studentů denního studia. Vzhledem k rodinnému typu školy a dlouhodobému zaměření řady aktivit k tolerantnímu životnímu stylu nemá škola žádné problémy se začleňováním cizinců do kolektivů tříd. Cizinci studovali ve všech třídách. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Speciální třídy, integrace, personální a materiální zabezpečení, zkušenosti s integrací, pozitiva a negativa začleňování žáků. Samostatně uvést zkušenosti se začleňováním žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky. Škola nemá speciální třídy, v kvintě byla integrována bez asistenta 1 žákyně s Aspergovým syndromem. Pro školní rok 2013/2014 škola nezískala finanční prostředky na asistenta pedagoga. Zkušenosti ukazují, že integrace je možná, ale pro pedagogy náročná. Je zapotřebí spolupráce s odbornými pracovišti a značné pochopení, vstřícnost a tolerance spolužáků. V kvintě byly všechny tyto podmínky pro úspěšné začlenění studentky splněny. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Jsou ve škole nadaní žáci nebo studenti, kteří se vzdělávají zvláštním způsobem? Jakými formami je zabezpečeno vzdělávání nadaných žáků a studentů. Ve školním roce 2013/2014 neměl žádný student/ka individuální vzdělávací program z uvedeného důvodu. 10. Ověřování výsledků vzdělávání V dubnu 2014 v oktávě uskutečnil CERMAT pilotáž maturitní zkoušky z ruského jazyka. V průběhu školního roku 2013/2014 se studenti kvinty, sexty a 3. ročníku zapojili do sociologického šetření Sdružení osob pro poranění mozku a jejich rodin CEREBRUM (květen 2014). 11

12 11. Školní vzdělávací programy Ověřování, stav přípravy školních vzdělávacích programů, zhodnocení situace. Školní vzdělávací program Vzdělání pro 3. tisíciletí má škola zpracován pro oba vyučované obory (osmiletý i čtyřletý) i dálkové studium. Výuka pro osmiletý cyklus podle tohoto ŠVP probíhá již sedmým rokem, pro čtyřletý cyklus pátým rokem. EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. bylo založeno zařazením do sítě škol MŠMT ČR v roce V roce 1995 se škola stala přidruženou školou UNESCO (v ČR je těchto škol pouze 50). Od roku 1996 je fakultní školou Pedagogické fakulty UK Praha a od ledna 2006 je rovněž fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK Praha. Škola je certifikována International Education Society Ltd. (IES) a absolventi školy mohou po úspěšném absolvování školy na základě žádosti získat mezinárodní certifikát IES. Při zpracování ŠVP Vzdělání pro 3. tisíciletí vycházela škola z dlouholetých zkušeností z integrujícího přístupu k výchově a vzdělávání formováním environmentálního myšlení, postojů a hodnotové orientace ve vztahu k přírodě, lidem i životnímu prostředí. Ze základní filozofie školy vytvořit přátelskou atmosféru a vztahy mezi školou, žáky, rodiči i okolním prostředím. Vést žáky k prohlubování odpovědnosti a iniciativnosti ve vztahu k vlastnímu vzdělávání a sebezdokonalování. Výuka podle ŠVP Vzdělání pro 3. tisíciletí založila významné změny v dosavadním pojetí předmětů, způsobu výuky a jejím zajištění. Na základě zkušeností je ŠVP pravidelně každoročně upravován. Osvědčuje se individuální přístup k žákům. Vedoucí role pedagoga vychází z jeho přirozené autority, odborných znalostí a zkušeností. Pedagogové se snaží být ve svém jednání empatičtí, asertivní se snahou o partnerství a ne hierarchizaci vztahů. U žáků je respektována jejich individualita, profilace a především rozvíjen talent v oblasti jejich zájmu. Otevřené a přátelské prostředí umožňuje diskusi a názorovou různorodost. Škola vede studenty k samostatnému studiu, motivaci k celoživotnímu vzdělávání, k přípravě na vysokoškolské studium. Učí je pracovat s informacemi, spolupracovat s ostatními v týmech. Směruje žáky k vytvoření vlastního názoru a zároveň k respektování názorů druhých. Nejlepším studentům školy jsou v závislosti na dosažených výsledcích ve studiu poskytována každý měsíc prospěchová stipendia ve výši 100,- až 300,- Kč, a to již po prvním půlroce studia. Mimořádná stipendia jsou udělována za vynikající výsledky v obvodních a vyšších kolech olympiád a dalších soutěží, rovněž za příkladnou reprezentaci školy na veřejnosti. Ve školním roce 2013/2014 bylo vyplaceno 3000,- Kč ( za kalendářní rok 2013 bylo vyplaceno 3.300,- Kč). Osvědčila se spolupráce s rodiči prostřednictvím WEBNOTESU, který umožňuje získávat aktuální informace. Stejně tak i webové stránky školy (www.ekogymnazium.cz) obsahují všechny potřebné informace. Schůzky rodičů se konají třikrát ročně, pokud je třeba, konzultace s vedením školy i jednotlivými vyučujícími jsou po dohodě možné kdykoli. 12

13 V. Aktivity právnické osoby Prezentace školy na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Uvést, zda-li na škole působí školní psycholog nebo pouze výchovný poradce, jaká je spolupráce s PPP a jaké výchovné problémy byly na škole nejčastěji řešeny. Jak na škole funguje kariérní poradenství. Na škole působí výchovná poradkyně, která spolupracuje s Obvodní pedagogickopsychologickou poradnou Prahy 10. Řeší ve spolupráci s třídními běžná porušení školního řádu. Pravidelné pohovory se studenty 3. a 4. ročníku o výběru zejména vysoké školy přispívají k tomu, že se absolventi v převážné většině dostanou na školu, o kterou měli největší zájem. Výchovná poradkyně se zúčastňuje rovněž odborných seminářů. 2. Prevence sociálně patologických jevů Škola každoročně zpracovává Minimální preventivní program. Jeho cílem je prevence v oblasti zneužívání návykových látek, hráčství, vandalismu, záškoláctví, virtuálních drog, xenofobie, rasismu, šikany a násilného chování. Dále výchova studentů ke zdravému životnímu stylu, ke smysluplnému využívání volného času a zapojování rodin do života školy řada aktivit je uvedena v příloze. Škola spolupracuje se Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovy LABESTRA. Studenti se zúčastnili projektu ŠANCE viz příloha Pomoc potřebným. Metodička prevence sociálně patologických jevů má k dispozici časopis Závislosti a řadu dalších metodických materiálů pro žáky i rodiče. Zúčastnila se odborné konference v rámci projektu Můžu ti pomoct, na které vystoupili dva studenti 3. ročníku. 3. Ekologická výchova a environmentální výchova EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. je od svého vzniku budováno jako prestižní ekologicko-humanisticky zaměřená výchovně vzdělávací instituce, vycházející ve své programové koncepci z představy vzájemně propojeného světa, do něhož každý člověk, každý absolvent školy, ať už bude pracovat v jakémkoli oboru, svým chováním zasáhne. K tomu každoročně škola zpracovává plán ekologického vzdělávání a výchovy ( EVVO ). Ekologické vzdělávání je integrální součástí ŠVP Vzdělání pro 3. tisíciletí, a to od primy až po septimu (3. roč.) předmětem ekologická praktika. Komplexně je uzavřeno předmětem ekologie ve 3. a 4. ročníku ( septima, oktáva ), a to již od založení školy. Součástí ekologické výchovy jsou jednodenní ekologické exkurze (ZOO Praha, Botanická zahrada, návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem, exkurze Meandry Botiče apod. viz příloha. V tomto školním roce studenti kvinty, sexty a 3. ročníku pomáhali při instalaci vernisáže výstavy Ptáci v naší zahradě o.s. Ornita ve Stanici mladých přírodovědců DDM hl.m. Prahy. Škola připravila pro žáky 4. A 5. tříd ZŠ Prahy a okolí přírodovědnou soutěž Vyhraj si svůj tablet On-line soutěže se zúčastnilo 411 žáků ze 45 základních škol (viz příloha). Na Den Země 22. dubna 2014 připravili studenti program pro žáky základních škol Prahy 10 (viz příloha). Dalšími projekty byl projekt Recyklohraní, pořádaný pod záštitou MŠMT ČR, do kterého se zapojili všichni žáci, dále Spotřebitelský diář a Les ve škole škola v lese, organizovaný sdružením TEREZA, a projekt ENERSOL 2014, do kterého se zapojili studenti septimy. 13

14 4. Multikulturní výchova Multikulturní výchova je součástí ŠVP a k jejímu naplňování jsou využívány aktivity v rámci projektu ČT Člověk v tísni Jeden svět na školách. Dále projekty ASPnet UNESCO a každodenní setkávání žáků s cizinci, kteří ve škole studují. V letošním roce se již potřetí škola zapojila do projektu Běhám pro školu v Africe, kterou pořádá Člověk v tísni o.s. Aktivně běhalo 19 studentek a studentů, celkem uběhli více než 42,2 km, a tím přispěli na školu v Africe částkou 2.000,- Kč viz příloha. 5. Výchova k udržitelnému rozvoji Výchova k udržitelnému rozvoji je integrální součástí ŠVP Vzdělání pro 3. tisíciletí. Klub ekologické výchovy a MŠMT ČR udělil EKO GYMNÁZIU Praha o.p.s. u příležitosti Dekády OSN Vzdělávání pro udržitelný rozvoj na léta titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně. Tento titul jí byl udělen i na léta a na základě výsledků rovněž na léta viz příloha. Škola již řadu let třídí odpad a je zapojena do programu Recyklohraní. Každoročně využívají všichni žáci i učitelé Spotřebitelský diář. 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Místo pobytu a počet žáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, počet účastníků. Lyžařský výcvikový kurz se uskutečnil v únoru 2014 tradičně v Albrechticích v Jizerských horách a zúčastnilo se ho 15 studentů primy až oktávy. 7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Kroužky, kurzy aj. pro žáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou - uvést počet a zaměření a počty žáků. Na škole pracuje Školní sportovní klub AŠSK v čele s předsedou, absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Klub má 43 členů. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek. Trenérem je Mgr. Lukáš Koucký, absolvent školy. Kroužek dosahuje vynikajících výsledků. Tradičně se škola účastnila florbalového turnaje OPEN Florbal Troja 2013 viz příloha. Již podruhé se studenti školy zúčastnili 8. ročníku celostátního šachového turnaje soukromých škol a obsadili 9. místo. Škola spolupracovala v průběhu školního roku 2013/2014 s AC Sparta Praha fotbal a.s. a studenti měli možnost navštěvovat zdarma fotbalová utkání tohoto klubu. Na škole pracuje od roku 2000 Klub mladého diváka pod vedením Mgr. Věry Štefánkové. Jeho členy bylo ve školním roce 2013/ studentů kvinty až oktávy. 14

15 8. Soutěže Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 3. místa na celostátní a mezinárodní úrovni): Žáci školy se zúčastňují řady soutěží : Zeměpisná olympiáda: Škola již od roku 1999 nepřetržitě organizuje Obvodní kolo pro Prahu 10 a 11. Studenti se zúčastnili kategorie A a D. G. Szabó, prima, se umístil na 5. místě v kategorii A, J. Semecký, oktáva, se umístil na 3. místě a Š. Kolář, oktáva, na 5. místě v kategorii D viz příloha. Dále se žáci zúčastňují pravidelně soutěže Pražský globus, Olympiády v českém jazyce (v obvodním kole obsadila místo I. Bayerová, 3. ročník) konverzační soutěže v anglickém (M. Tesař z primy obsadil v kategorii I A 5. místo) a ruském jazyce viz příloha. Škola od roku 2001 nepřetržitě organizuje krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce pro střední školy v Praze M. Šedivá, sexta se umístila na 1. místě a v ústředním kole soutěže obsadila 10. místo - viz příloha. Do XVII. ročníku celostátní výtvarné soutěže na téma Neživá příroda v našem kraji, pořádané Klubem ekologické výchovy ve spolupráci se Zeleným křížem ČR a sekretariátem České komise UNESCO, byla práce Jasmin Khaldiové z kvinty ve 3. kategorii oceněna 3. místem viz příloha. 9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Škola má více než desetiletou spolupráci s Medicínským lyceem Dnipro v Dněpropetrovsku na Ukrajině. Tato škola je rovněž přidruženou školou UNESCO a pravidelně jednou za dva roky se uskutečňují střídavě v Praze a Dněpropetrovsku společné semináře či konference na aktuální témata. 10. Spolupráce právnické osoby s partnery Zaměstnavatelé, asociace, profesní organizace, ÚP, aj. Škola spolupracuje s Klubem ekologické výchovy, Ministerstvem životního prostředí a Úřadem Městské části Praha Další vzdělávání realizované právnickou osobou Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení). Nebylo ve školním roce 2013/2014 realizováno. 12. Další aktivity, prezentace Každoročně se žáci školy zapojují do charitativních akcí. K nejvýznamnějším patří SRDÍČKOVÉ DNY, Den, kdy svítí světlušky, Český den proti rakovině ( Květinkový den ), projekt ŠANCE o.s., Píšťalka o.s., Běhám pro školu v Africe Člověk v tísni, o.p.s., sbírky použitého ošacení pro o.s. Diakonie Broumov viz příloha. Celkem bylo vybráno na těchto akcích pro potřebné více než ,- Kč. Škola se pravidelně účastní projektu MF DNES Studenti čtou a píší noviny. 13. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin Vzhledem k tomu, že EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. je v nájmu v ZŠ Nad Vodovodem, je využití školy v době prázdnin omezené. 15

16 VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2013/2014 Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení. Nebyla konána. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2012/2013 Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení Nebyly konány. VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Hospodaření školy zajišťovalo komplexní financování učebního plánu školy a programu dalších vzdělávacích a mimoškolních výchovně vzdělávacích aktivit. Rozpočet pro rok 2013 vycházel ze zajištění priorit školy. Z komplexního zabezpečení potřeb výuky v souladu s plánem a finančními zdroji, se zvláštním zřetelem k realizaci školního vzdělávacího programu a jeho dalšího rozpracování : Dbát na plnou kvalifikovanost výuky při respektování možností růstu mezd ve vztahu ke zdrojům. Celkové úsilí vedení a sboru orientovat se na dosažení stability počtu žáků a jejich další nárůst s přihlédnutím k negativním trendům úbytku stavu. Působit k zajištění výběru školného k termínům stanoveným Smlouvou s rodiči. Zvyšování efektivity práce pedagogického sboru, zvýšení jeho účasti v ekologických a dalších projektech s cílem vedle odborných výstupů získat i dodatečné finanční prostředky k rozvoji projektů školy. Pokračovat v motivační praxi školy ve vztahu k studentům s cílem profilovat zájem na studijních výsledcích, podněcovat jejich účast v rámci ekologických a dalších odborně orientovaných akcích, soutěžích a dalších aktivitách. V oblasti jazykové přípravy pokračovat ve výuce s rodilými mluvčími (AJ) prostřednictvím SPUSA. Další materiální zkvalitňování činnosti školy s ohledem na finanční možnosti. Plánované cíle a záměry se v zásadě dařilo plnit především díky značnému osobnímu úsilí zejména ředitelky školy. 16

17 Finanční zdroje školy za rok 2013 tvořily zejména příjmy: 1. dotace ze státního rozpočtu v celkové výši ,- Kč 2. ze školného, které představovalo částku ve výši ,- Kč/studenta 3. ze zápisného pro studenty ve výši 3000,- Kč/studenta 4. ze školného studentů dálkového studia, které činilo ,- Kč/studenta 5. z příspěvků na realizaci společných akcí ze strany dobrovolných organizací a jednotlivců V roce 2013 základní strukturu v hospodaření školy tvořily následující položky (v Kč): Výnosy v celkové výši ,- Z toho: dotace Magistrátu hl. m. Prahy školné , ,- zápisné ,- tržby z ostatních služeb 8 000,- poplatky na akce ,- ostatní příjmy 998,- Náklady v celkové výši ,- Z toho vybrané hlavní položky: mzdové náklady ,- odvody pojištění ,- nájemné ,- energie ,- externí výuku jazyků ,- ekonomické služby ,- stipendia 3 000,- spotřeba materiálu ,- daně, poplatky a ostatní náklady ,- zajištění provozu školy ,- akce školy ,- Hospodářský výsledek - ztráta ,- Hospodaření školy v roce 2013 skončilo ztrátou ve výši ,- Kč. Výsledky auditu za rok Ověření správné výše nákladových a výnosových účtů evidovaných v roční účetní uzávěrce k provedl nezávislý auditor Ing. Pavel Hovorka, auditor evidenční číslo Auditor ve výroku konstatuje, že výkaz zisku a ztráty ve všech významných (materiálních) ohledech věrně zobrazuje náklady a výnosy a vykazovaný výsledek hospodaření společnosti EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. je za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. Společnost za rok končící skončila ztrátou. Výrok auditora je klasifikován jako výrok bez výhrad. 17

18 VIII. Další informace V případě potřeby uveďte další informace, které považujete za důležité. Přílohy : 1) učební plány oborů vzdělání / vzdělávacích programů 2) Letokruhy Almanach

19 4. UČEBNÍ PLÁN Učební plán EKO GYMNÁZIA PRAHA o.p.s. - nižší gymnázium osmiletého cyklu Vzdělávací oblast prim sekund terci kvart Celke Vyučovací předměty a a e a m Český jazyk a literatura Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Další cizí jazyk Člověk a společnost Občanská výchova Dějepis Matematika a její aplikace Matematika Fyzika Člověk a příroda Chemie Člověk a svět práce Přírodopis Výchova ke zdraví Ekologická praktika Zeměpis Informační a komunikační technologie Informační a výpoč. technika Umění a kultura Estetická výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Celková časová dotace

20 Učební plán EKO GYMNÁZIA PRAHA o.p.s. - vyšší gymnázium osmiletého cyklu Vzdělávací oblast Septim oktáv Celke Vyučovací předměty Kvinta Sexta a a m Český jazyk a literatura Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3/3 3/3 3/3 4/4 13/13 Další cizí jazyk Člověk a společnost Základy společenských věd Dějepis Matematika a její aplikace Matematika Fyzika Člověk a příroda Chemie Člověk a svět práce Biologie Výchova ke zdraví Ekologická praktika Zeměpis Ekologie Informační a komunikační technologie Informační a výpoč. technika 2/2 2/2 2/2-6 Umění a kultura Estetická výchova 2/2 2/ /4 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 Volitelné předměty Celková časová dotace

21 Učební plán EKO GYMNÁZIA PRAHA o.p.s. - čtyřletý cyklus Vzdělávací oblast Septim oktáv Celke Vyučovací předměty Kvinta Sexta a a m Český jazyk a literatura Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3/3 3/3 3/3 4/4 13/13 Další cizí jazyk Člověk a společnost Základy společenských věd Dějepis Matematika a její aplikace Matematika Fyzika Člověk a příroda Chemie Člověk a svět práce Biologie Výchova ke zdraví Ekologická praktika Zeměpis Ekologie Informační a komunikační technologie Informační a výpoč. technika 2/2 2/2 2/2-6 Umění a kultura Estetická výchova 2/2 2/ /4 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 Volitelné předměty Celková časová dotace

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. školní rok 2014/2015

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. školní rok 2014/2015 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2011, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. školní rok 2015/2016

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. školní rok 2015/2016 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.phgymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Střední odborné učiliště služeb 90 00 Praha

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Pertoldova 3373, Praha 4,43 00, tel,fax: 2 444 02 02 e-mail: ekonoma.soa@email.cz www.ekonoma.cz Výroční zpráva školy za školní rok 200 / 20. Základní údaje o škole, školském zařízení.. Název školy EKONOMA

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO 70891028 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl.m. Prahy za šk. rok 2014/2015 Předškolní vzdělávání 1. vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. říjen 2014 ředitelka školy Mgr. Pavla Šarapatková I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy podle rozhodnutí

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2006, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2008 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby Mateřská škola a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015 5 LET OD ZALOŽENÍ ŠKOLY SV. AUGUSTINA. Vyjadřujeme vděčnost za 5 let trvání školy

Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015 5 LET OD ZALOŽENÍ ŠKOLY SV. AUGUSTINA. Vyjadřujeme vděčnost za 5 let trvání školy Výroční zpráva za školní rok 204/205 5 LET OD ZALOŽENÍ ŠKOLY SV. AUGUSTINA 200 205 Vyjadřujeme vděčnost za 5 let trvání školy Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva o činnosti BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Modrý klíč základní škola speciální a mateřská škola speciální, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Modrý klíč základní škola speciální a mateřská škola speciální, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Modrý klíč základní speciální a mateřská speciální, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy: Modrý klíč základní speciální

Více

Účast na odborných seminářích, besedách

Účast na odborných seminářích, besedách Pomoc potřebným 15. září 2009 se studenti kvinty, sexty a septimy zúčastnili SRDÍČKOVÉHO DNE, pořádaného o.s. Život dětem : vybrali na charitativní účely 6.847, - Kč. 9. září 2009 se 12 studentů kvarty

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole Gymnázium a Hudební hlavního města Prahy, základní umělecká Místo poskytovaného vzdělávání: Komenského náměstí 400/9 130 00 Praha 3 Kontakt:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zemědělská škola Dalovice Hlavní 27, 362 63 Dalovice Identifikátor školy: 600 009 181 Termín konání inspekce: 14. a 16. března 2006

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice Identifikátor školy: 600 008 908 Termín konání inspekce: 7.,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 204/205 PLZEŇSKÁ 7/39, 50 00 PRAHA 5 TELEFON +420 224 262 286 E MAIL: INFO@SGJS.CZ WEB: HTTP://WWW.SGJS.CZ Výroční zpráva byla

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, 614 00 Brno Identifikátor: 600 013 774 Termín konání inspekce: 6.- 7. února 2007

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 010 279 Termín konání inspekce:

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012 Název školy dle zařazení v rejstříku škol: Základní škola a Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 1. Základní údaje 1.1 Přesný název školy Soukromé střední odborné učiliště kadeřnické

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více