vydává Spokojený domov, o. p. s. Náklady na jeden výtisk asopisu jsou 15 K. D kujeme sponzor m za podporu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vydává Spokojený domov, o. p. s. Náklady na jeden výtisk asopisu jsou 15 K. D kujeme sponzor m za podporu."

Transkript

1 snadn jší život nejen ve stá í a nemoci 6/2014 ZDARMA Beseda s Kate inou Maxovou Život s handicapem 10. prosince od 17 hodin v Ekocentru Zahrada v Mladé Boleslavi. Více informací na stran 10. listopad prosinec vydává Spokojený domov, o. p. s. Náklady na jeden výtisk asopisu jsou 15 K. D kujeme sponzor m za podporu. editel pražské zoo Miroslav Bobek: Na své d tství v Mnichov Hradišti vzpomínám rád str. 5 6 Provozní editel Spokojeného domova hodnotí své dva roky ve funkci str. 7 8 Spokojený domov mají naši klienti i o Vánocích str. 9

2 strana 1 SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE Spokojený domov 6/2014 Spokojený domov oslavil 10. narozeniny Petr Novák V sobotu 4. října se v Městském divadle Mnichovo Hradiště uskutečnil benefiční koncert k 10. výročí obecně prospěšné společnosti Spokojený domov, která pečuje o seniory a handicapované v jejich vlastních domácnostech. Sídlí v Mnichově Hradišti, ale péčí pokrývá téměř celé Mladoboleslavsko, Turnovsko a část Jičínska. Cílem koncertu bylo vybrat alespoň část peněz na zakoupení nového automobilu pro poskytování sociálních služeb. Handicapovaný zpěvák Jakub Kazda z Jičína. Foto: Jan Füši Úvod patřil hudebníkovi Tomáši Chmelovi ze Svijan, bývalému zaměstnanci Spokojeného domova. Foto: Jan Füši Ivan Berka (veřejnosti nejvíce známý asi jako reportér televize Nova) a jeho kapela Joe Satriani Tribute Band. Foto: Jan Füši Legenda českého bigbítu a popu Viktor Sodoma. Foto: Jan Füši Překvapením večera byl dvojník zpěváka Petra Nováka Josef Faltynek. Foto: Iva Benešová Písničkář a textař Pavel Půta (mimo jiné autor textu legendárního hitu skupiny Katapult Někdy příště ) dorazil sice bez původně avizovaného Andyho Seidla, svými písničkami však vytvořil neopakovatelnou atmosféru. Foto: Jan Füši

3 Spokojený domov 6/2014 SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE strana 2 Zpěvák Filip Proučil (Philip Maxx). Foto: Jan Füši Mezi nehudební hosty pat ili klienti, o které se Spokojený domov v jejich vlastních domácnostech stará: jedna z první klientek, 91letá Marie Hloužková z Mnichova Hradišt, a vozí ká Ji í Flekna z Bakova nad Jizerou. Dalším hostem byla Kate ina Maxová, která trpí d tskou mozkovou obrnou a i p es tuto diagnózu organizuje pobyty pro lidi se stejným onemocn ním. Kateřina Maxová. Foto: Jan Füši Nechyb l ani turnovský rodák, herec a dabér Václav Knop, který je oficiální tvá í Spokojeného domova a shodou okolností také slavil narozeniny 6. íjna mu bylo 65 let. Spokojený domov mu proto p ipravil dort s gratulací. B hem ve era byla pok t na i kniha Když pé e h eje u srdce, jejímž autorem je zam stnanec Spokojeného domova Petr Novák (více o knize se do tete na stran 4). Marie Hloužková. Foto: Jan Füši Václav Knop (vlevo) coby kmotr při křtu knihy Petra Nováka (vpravo). Knihu křtí zaměstnankyně Spokojeného domova Miluše Pavlíková. Foto: Iva Benešová Jiří Flekna. Foto: Martina Bachová Spokojený domov se nestará jen o seniory a handicapované doma, ale poskytuje rovn ž osobní asistenci autistickým d tem v základní škole s p idruženým speciálním pedagogickým centrem v Turnov. Na plátn byl proto promítán krátký spot ukazující práci asistentek Spokojeného domova s d tmi. Na úplný záv r zazpíval Viktor Sodoma sv j hit Žárlivý Kakadu a spolu s ním p išli na pódium všichni ú inkující i p ítomní zam stnanci Spokojeného domova.

4 strana 3 SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE Spokojený domov 6/2014 Realizační tým: Koordinátor koncertu: Petr Novák Sponzoři auta: Scénář a dramaturgie: Petr Novák, Ond ej Lochman Zvuk: Josef Wachtl Projekce: Ji í Novák Světla: Václav Cihlá Technické a organizační zajištění ze strany Klubu, s. r. o.: Irena Mad rová, Michal Václavek, Jan Soldán, Václav Cihlá Servis pro účinkující: Hana Varclová, Klára Slezáková Fotografové: Jan Füši, Iva Benešová Videozáznam koncertu: Dobrovická televize Doprava handicapovaných návštěvníků: Helena Šádková, zam stnanci Spokojeného domova Zvláštní poděkování: Ta ána Kucha ová, Václav Knop, Jana Šulcová, Petr Št pánek, Jaromír Jermá, Miroslav Bobek, Jitka Bartošová, Daniela Sedláková, Kate ina Šmídová, Kasia Szajda, Radka Nováková, Jan Harcuba, M stská policie Mnichovo Hradišt Partneři koncertu: Ing. Božena Sedláková Ing. Ji í Novák Jaromír Veselý manželé Michaela a Ond ej Švermovi MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ DOBROVICKÁ INTERNETOVÁ TELEVIZE Bc. Petr Novák Výtěžek z koncertu poslouží na nákup nového automobilu Výt žek ze vstupného, tomboly, dražby, ale p edevším z finan ních p ísp vk jednotlivc i firem, je zhruba 140 tisíc. Další firmy ješt své dary p islíbily, takže snad již brzy bude moci Spokojený domov zakoupit automobil nutný pro p epravu pe ovatelek, které jezdí za klienty dom za každého po así i do té nejmenší vesni ky. Spokojený domov sice vlastní i nové automobily, avšak nedokáže jimi pokrýt kapacitu více než 90 senior a handicapovaných, o které se stará v oblasti od jižní ásti mladoboleslavského okresu až po severní ást Turnovska. Dva starší automobily z 90. let minulého století již za ínají dosluhovat a nevyhovují pot ebám terénních sociálních služeb. Každou chvíli jsou v servisu, což komplikuje práci pe ovatelek. Nedávno jsem vezla klientku k léka i a automobil odmítl nastartovat, takže jsme z stali na parkovišti. Byla to velmi nep íjemná situace a zdržení jak pro klientku, tak pro m, íká jedna z pe ovatelek Spokojeného domova.

5 Spokojený domov 6/2014 KNIHA strana 4 Kniha Když péče hřeje u srdce může být vhodným dárkem k Vánocům Na benefičním koncertě 4. října 2014 měla křest kniha, jejímž autorem je zaměstnanec Spokojeného domova Petr Novák. Kromě kapitoly věnované historii v ní jsou obsaženy rozhovory, které Spokojený domov přinesl v uplynulých letech ve svém zpravodaji. Publikace je k zakoupení na kontaktních místech Spokojeného domova (viz níže). Cena je stanovena na 150 Kč, ale kdo dá víc, přispěje na automobil pro poskytování sociálních služeb v domácnostech seniorů a handicapovaných. Po domluvě na telefonním čísle či e- mailu je možné knihu předat i individuálně, případně zaslat poštou. MNICHOVO HRADIŠT, Jana Švermy 378 (budova dětského zdravotního střediska); provozní doba: Po 13:00 16:00, Čt 8:00 16:00. MLADÁ BOLESLAV, Palackého 1327; provozní doba: Út 8:00 16:00, St 8:00 16:00. KN ŽMOST, U Střediska 24 (dům s pečovatelskou službou); provozní doba: dle telefonické domluvy tel.: TURNOV, Zborovská 519 (budova hotelové školy boční vchod ze Žižkovy ulice); provozní doba: Út 8:00 16:00, St 8:00 16:00. JINOLICE, Jinolice čp. 39 (budova OÚ); provozní doba: dle telefonické domluvy tel.: DOLNÍ BOUSOV Zahradnictví Spokojené slunce, ulice V Lipkách (naproti hřbitovu). V knize se můžete těšit na rozhovory s těmito osobnostmi: - Kv ta Fialová, here ka - Luba Sko epová, here ka - Jana Plodková, here ka - Jan Hrušínský, herec - Pavel Nový, herec - Václav Knop, herec, dabér a oficiální tvá Spokojeného domova - Viktor Sodoma, zp vák - Eva a Vašek, p vecké duo - Ta ána Kucha ová, modelka a Miss World Václav V tvi ka, botanik a bývalý editel botanické zahrady v Praze - Michal Horá ek, texta - Petra erná Rynešová, psycholožka zabývající se hiporehabilitací - Jan Fuka, psychiatr - Renata Nekolová, zakladatelka mladoboleslavské linky d v ry - Kate ina Maxová, organizátorka pobyt pro nemocné d tskou mozkovou obrnou - Jana Horáková, vedoucí st ediska Proba ní a media ní služby R v Mladé Boleslavi - Kate ina Havelková, husitská fará ka z Bakova nad Jizerou - Pavel Mach, katolický fará z Mnichova Hradišt - Jaromír Jermá, senátor za SSD a historik - Ivan Gabal, poslanec za KDU- SL a sociolog - Milena Koštejnová, starostka obce Ptýrov na Mladoboleslavsku - Jind ich Hes, tane ní mistr - Pavel Kverek, ornitolog a ková z Kn žmostu - Tomáš Pilvousek a Jan Ju ena, p edstavitelé eskoslovenské obce legioná ské - Barbora Matoušková, dobrovolnice a posléze stálá brigádnice Spokojeného domova - Jaroslav Mráz, pe ovatel Spokojeného domova - Lukáš, nevidomý mladý muž z malé obce na Mnichovohradiš sku - Daniel Ženíšek, vozí ká z Mnichova Hradišt - Zden k Kmoch, vozí ká a sb ratel autogram z Nového Boru - Ji í Flekna, vozí ká a autor kresleného humoru z Bakova nad Jizerou

6 strana 5 ROZHOVOR Spokojený domov 6/2014 Miroslav Bobek: Na své dětství v Mnichově Hradišti vzpomínám rád Petr Novák Celostátně známé osobnosti s úzkým vztahem k našemu regionu jsou pro náš časopis nejzajímavějšími respondenty. Miroslav Bobek, rodák z Mnichova Hradiště a současný ředitel pražské zoo je jednou z nich. Na úvod mám otázku inspirovanou vaším blogem na internetu, kde jste psal o jednom jazykovém problému jak se správně píše zoo? Hlavn jsem tam poukazoval na to, že asto se ZOO píše velkými písmeny, jako by to byla zkratka, t eba SAD. Ale to tak není, zoo není zkratkové slovo. Vychází z eckého slova zoon, což je živo ich. A od toho jsou odvozena slova zoologie, zoologický a tak dále. Jsem tedy zastáncem pravidla, že zoo se má psát bu malými písmeny, nebo když je výraz sou ástí názvu tak velké Z a dv malá o. Je ovšem pravda, že t eba ZOO Dv r Králové má ZOO velkými písmeny v obchodím rejst íku, takže z tohoto pohledu by byla chyba to psát jinak. V létě došlo ke smutné události pražská zoo darovala do Jihoafrické republiky antilopy, a tamní úřady je nechaly utratit. Jaká jsou pravidla pro darování zvířat do jiných zoo? Dalo se tomu nějak zabránit? Postupovali jsme zp sobem, který je mezi leny WAZA (Sv tová asociace zoologických zahrad a akvárií) a dalších srovnatelných organizací zcela standardní a b žný. V tomto konkrétním p ípad se tomu zabránit nedalo, protože ze strany Jihoafri an došlo k zásadním pochybením, možná dokonce až ke kriminálnímu jednání. Vznesl jsem stížnost k p íslušným organizacím a Panafrická asociace zoologických zahrad ihned za ala s vyšet ováním. Jeho záv ry byly jednozna né: na naší stran prob hlo vše p esn tak, jak m lo. Vzáp tí proto byla pozastavena licence Zoo Johannesburg, která byla p íjemcem našich zví at. Stejné stanovisko pak zve ejnila i Evropská asociace a doporu ila svým len m se Zoo Johannesburg nespolupracovat. Byli jsme tedy o išt ni, ale o tom už se v médiích tém nic neobjevilo. A samoz ejm sitatungám, které byly nesmysln utraceny, to život nevrátí. A jak se tomu dá zabránit obecně? Lidskému pochybení nebo kriminálnímu jednání nezabráníte. M žete ho potom jenom sankcionovat a doufat, že p íšt se to nestane. Ve chvíli, kdy máte certifikovanou zoo, která je lenem WAZA, samoz ejm nep edpokládáte, že byste m li postupovat jinak než standardn. Pravdou ale je, že sankce, které byly uvaleny na Zoo Johannesburg, mohou riziko, že by se n co podobného opakovalo, docela výrazn snížit. My pečujeme o lidi. Jaké je to pečovat o zvířata? To je obtížné srovnávat, ale je pot eba si uv domit, že zoo nejsou jenom zví ata, ale i návšt vníci, a i o n se musíte postarat, aby se cítili dob e, m li se kde najíst a napít Musíte jim obstarat zábavu, zejména d tem. Proto jsme t eba otev eli Rezervaci Bororo. ili je to také pé e o lidi. Pokud jde o pé i o zví ata, tak škála druh je v zoo nesmírn široká. To je první aspekt. Pro mnoho druh existují p íru ky, kde máte popsané vše, co se o nich ví a jak postupovat p i pé i o n, pr b žn se dopl ují další informace. Ale o n kterých zví atech se neví prakticky nic. I o tom jsem psal, ten sloupek se jmenoval myslím Nejv tší želví detektivka. Máme želvy korunkaté z Indie, z indických ek, které jsou napájeny himálajskými ledovci. A v bec se nev d lo, jak se tyto želvy rozmnožují. Kolega na to p išel tak, že sledoval jejich chování v zoo a sou asn studoval podmínky, v jakých žijí v p írod. Zjistil, že na rozdíl od všech ostatních vodních želv kladou vejce do vody, do m lké vody. V p írod hladina ek krátce po dob kladení klesá, takže vejce se ocitnou na suchu, tam se v nich vyvíjejí zárodky a potom íkám to ve zkratce, když hladina op t stoupne, tak se mlá ata líhnou do vody. Což nikdo nev d l a bylo to p ekvapení i pro ty, kdo tenhle druh želvy studují v p írod. ili ta ší e je nesmírná. ekl jsem te jeden p íklad, ale mohl bych pokra ovat. T eba krmení. Nesta í jen banány a seno, jak si n kdo myslí. Jsou pot eba houby pro houbožravé želvy, amazonské jíly pro n které papoušky, speciální sm si pro hrabá e atd. atd. Na druhou stranu je v zoo dost špi kových profesionál na to, aby vše zvládli. Jaké je vaše oblíbené zvíře? Nedávno mi vyšla knížka Žirafa na pond lí. Je to op t výbor mých sloupk. Žirafu má v názvu proto, že jsem v posledních dvou letech psal hodn o žirafách. Asi byste ekal, že o em píšu, to je moje oblíbené. Z tohoto pohledu se dá vysledovat v knížce trojice slon, žirafa, gorila.

7 Spokojený domov 6/2014 ROZHOVOR Samoz ejm úpln jiná v c je, že n která zví ata lov k eší více. T eba tím, že jsme p eváželi slony, tím jsem si k nim vytvo il bližší vztah. Nebo n kterým zví at m jsem zasv til kus života ápi erní, gorily, samoz ejm kon P evalského. Když mám návšt vu a chci jí ukázat n co, co je opravdu atraktivní, tak ji beru k hrabá m. Nemohu tedy odpov d t jednozna n, každé zví e je n ím zajímavé, n ím p itažlivé. Foto: archiv Zoo Praha A co třeba domácí zvířata? Doma máme psa, fenku boxera. M li jsme už p edtím jednu, ale ta bohužel um ela. Te máme další. Mluvil jste o gorilách. Jak vzpomínáte na projekt Odhalení? Chystáte v budoucnu něco podobného? Odhalení jsem p ipravoval v rozhlase a spolupracoval na n m tým desítek lidí. Byl to ohromný projekt, který se odehrával v mediálním prostoru. V sou asné dob si pro srovnatelný projekt neumím p edstavit, kdo a kde by ho mohl d lat. Není to v c, kterou by mohla d lat sama zoo, nýbrž n jaký mediální d m. Nezbytné jsou však nápad, ochota k jeho realizaci a následn i její personální a finan ní zajišt ní. Když se tedy ptáte na mediální projekty tohoto rozsahu, tak ne. Ale realizujeme jiné, mnohem rozsáhlejší projekty, ve kterých ovšem média hrají jen okrajovou roli, nap íklad Návrat divokých koní, Toulavý autobus apod. Co bylo pro vás impulsem k tomu, že jste se stal zoologem? Zoologie m zajímala od d tství. Vedla m k ní maminka, která u ila p írodopis, ale také d da, její táta, který byl myslivec a rybá, kreslil mi strana 6 zví ata, bral m do lesa. Takže zap sobily tyto impulsy. Tím se dostáváme k otázce, kterou asi čekáte. Jak vzpomínáte na své dětství a dospívání tady, v Mnichově Hradišti? Hradišt mám hrozn rád. Cht l bych si ho zase celé v klidu projít, dokonce jsem si íkal, že ho budu i fotit, cht l jsem taky te najít staré fotky, které jsem tu d lal jako dít p ed t mi ty iceti lety. Menší m sto má n co do sebe. Nechci tu íkat n jaké banality, ale když ho srovnám s d tstvím svých d tí, tak samoz ejm byla jiná doba, ale menší m sto poskytuje úpln jiné a podle mého názoru lepší impulsy než velkom sto. Po ád jsme chodili ven, všichni se tu de facto znali. Vzpomínám rád. Kdy jste opustil Hradiště? Když jsem šel v osmnácti studovat do Prahy. Jak často navštěvujete Mnichovo Hradiště dnes? Jezdím sem za maminkou a také na chalupu do Dneboha. Vaše příjmení je na Mnichovohradišťsku poměrně rozšířené. Jste s některými zdejšími jeho nositeli příbuzný? Zajímal jste se někdy o svůj rodokmen? Na rodokmen jsem bohužel nem l zatím as, ale m j d da m l ko eny na Liberecku, kde je toto p íjmení také rozší ené, ale detaily nevím. Vím, že jméno Bobek se krom eska a Slovenska vyskytuje v bývalé Jugoslávii, v Polsku a p ekvapiv i v Ma arsku. Ale o p vodu své rodiny nevím prakticky nic. Zajímal jsem se, z eho jméno vzniklo, prý se jedná o zdrobn linu od slova bob. Jak se zoo chystá na Vánoce? S docela velkým nap tím ekáme, jaká bude letošní návšt vnost zda p ekonáme historický rekord a jak blízko se p iblížíme hranici 1,4 miliónu návšt vník ro n. Na Vánoce samoz ejm budou probíhat již tradi ní akce, zejména komentovaná krmení zví at, d ti budou dostávat drobné dárky a také bude možné p inést do zoo krmení pro zví ata. A jak se na Vánoce chystáte vy osobně? Na tuhle dodate nou otázku odpovídám v indickém Bíkánéru a nic mi v tuhle chvíli nep ipadá vzdálen jší než Vánoce. Ale chystám se je strávit v Mnichov Hradišti.

8 strana 7 SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE Spokojený domov 6/2014 Provozní ředitel Spokojeného domova: Lidé v neziskovém sektoru vkládají do své práce obrovskou energii Petr Novák Jaromír Veselý nastoupil do Spokojeného domova zkraje roku 2013 jako provozní ředitel. Svými zkušenostmi z oblasti managementu významně přispěl k profesionalizaci naší činnosti. Jak hodnotí svou práci on sám, se můžete dočíst v následujícím rozhovoru. Ve Spokojeném domově pracujete již téměř dva roky. Jak hodnotíte toto období? Pozitivn. Myslím, že se mi poda ilo p esv d it Spokojený domov, o. p. s., že se v ci dají d lat i jinak, lépe a výkonn ji. Spokojeným domovem myslím všechny, kte í se na jeho chodu podílejí, jak zam stnanecky, tak i statutárn. Ovšem ú et nakonec dostanu od uživatel. Jsem p esv d en, že je to dobrá cesta. Co se povedlo, a v čem jsou naopak stále nedostatky? Za nu nedostatky. Podle mého názoru se nepoda ilo ukotvit financování. To je alfa a omega celého p sobení. Ono to není ani tak o nás, jako o systému, kterým je poskytovatel sociálních služeb sanován z pohledu ministerstva, kraj, obcí. Kdo etl román Hlava XXII od Josepha Hellera, ví, o em hovo ím. Nikde jsem se ve své praxi nesetkal s takovou rozt íšt ností, dokonce neprofesionalitou, která panuje, nebo spíše panovala cca dva roky zp t z pohledu financování poskytovatel sociálních služeb. Ale tím nebudu tená e unavovat. Jen konstatuji, že financování je b h na dlouhou tra, osobn to vidím v horizontu p ti let, kdy si budeme moci trochu oddychnout. Ale jen za p edpokladu, že se nám nevym ní politická garnitura a vše neza ne nanovo. Jist se najdou i další nepovedené v ci, nap íklad nedokon ená realizace HANDICAP TAXI, kdy jsme vozidlo s plošinou po ídili, ovšem neslouží plánovanému cíli. Zase jen na okraj, to, že se zatím nepoda ilo, neznamená, že se nerealizuje. To ne, nevzdáváme úkoly, jen se ob as natáhne doba spln ní. A co se poda ilo? T eba to, že se u Spokojeného domova zcela naplnila kapacita uživatel. To sv d í o velké kvalit poskytovaných služeb. Spokojený domov na tomto základ bude žádat o navýšení kapacity, a uvidíme, jak tento proces dopadne. V ím, že dob e. Tím pádem uspokojíme i žadatele, které musíme z nedostatku nasmlouvané kapacity za azovat do po adníku. Jako poskytovatel terénních služeb pot ebujeme dobrá a bezpe ná auta. Za dobu mého p sobení jsme již získali t i nová, a tvrté je na cest díky poda enému benefi nímu koncertu k desátému výro í založení Spokojeného domova. Poda ilo se nám Nu rad ji toho nechám Provozní ředitel Spokojeného domova Jaromír Veselý. Foto: Spokojený domov Jak hodnotíte práci pečovatelek a pečovatelů v přímé péči? Víte, každý máme n jakou cestu, osobní, profesní. Ten, kdo dostal do vínku zvládnout práci v p ímé pé i, má dar, a k tomu moji neskonalou úctu. Jako sociální elév jsem p i nástupu do Spokojeného domova nem l až takové podv domí, co znamená p ímá pé e. Poté, co jsem zjistil fakt, konstatuji: Klobouk dol! Ono to není jen o tom, že naši pe ovatelé a pe ovatelky d lají sedm dní v týdnu, v etn svátk, to mají i jiné profese. Ovšem jak k tomu p istupují, s jakou ochotou, kvalitou, srdí kem. To se nedá slovy vyjád it, snad jen tím, jak kladné zp tné reakce chodí od uživatel, a že jich není málo. Co m osobn mrzí, je skute nost, že prozatím nejsou zdroje, aby se tento p ístup dal ohodnotit i finan n. Ale to bych se vracel na za átek. V te, že na tom usilovn pracujeme, myslím tím vedení Spokojeného domova, které bych tímto také pochválit a i jim pod kovat za odvedenou práci. Jaké jsou vaše vize do budoucna? P edevším jde o klienty, tím se generují následné vize jak lepe a kvalitn ji.

9 Spokojený domov 6/2014 SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE strana 8 Následnou prioritou je stabilizovat Spokojený domov finan n, tak aby se dalo plánovat, tím pádem lépe organizovat. Od roku 2015 p echázíme pod kraje z pohledu financování. Je to obrovská zm na, obrovské nap tí, jak Spokojený domov v tomto procesu dopadne. Je to nové pro všechny poskytovatele sociálních služeb, to nap tí je cítit nap í tímto sektorem. Na druhou stranu zm na ve vedení státu p inesla i jisté uvoln ní. Je cítit snaha o zm nu k lepšímu. A jako t etí prioritu do budoucna mám lépe rozvinout sociální ekonomiku. Jak jinak zase kon ím u p íjm Co vám osobně Spokojený domov dal? P edevším další životní p íležitost, novou cestu. P ivedl mi do cesty nové tvá e, nové osudy. Je pravdou, že jsem delší dobu uvažoval o zm n. N jak m nenapl oval výsledek. Pokud se m ptáte, co mi p inesl Spokojený domov, tak práv to, co jsem hledal. Mohu dál d lat to, co umím, ovšem podle mého se smyslem, který v komer ní sfé e nenajdete. V čem konkrétně se z vašeho pohledu liší práce v komerčním sektoru od zaměstnání v neziskové organizaci? Liší a neliší. Pokud bych to vzal ze svého pohledu, prost ídíte organizaci, a je celkem jedno, co produkuje. Vedení je po ád stejné. Vedete. Ovšem jak jsem odpovídal v p edchozí otázce, je v tom jiný smysl. Porovnám-li komerci a neziskovku z pohledu zdroj, tak je to z podstaty diametrální rozdíl. Je to celkem smutné zjišt ní, ale v komerci máte za kvalitní práci zisk, a v neziskovce to platí obrácen. ím více obsáhnete, tím více prost edky rozm lníte. Ale tohle téma by bylo na dlouhou debatu, n kdy si íkám jak je možné, že neziskový sektor p ežil. Podle mého názoru je to jen tím, jak obrovskou energii do n j vkládají ti, co ho realizují. Co byste popřál lidem k Vánocům a do roku 2015? Cht l bych pop át všem, p edevším zdraví a klid na duši. To ostatní p ichází samo, když platí to první. Malyra otevřela nové relaxační centrum ve Veselé Poukazy na rehabilitaci či masáže mohou být vhodným vánočním dárkem Petr Novák Spokojený domov úzce spolupracuje s nestátním zdravotnickým zařízením Malyra, poskytovatelem domácí zdravotní péče a fyzioterapie. Provozovna Malyry v Mnichově Hradišti v budově sokolovny už dlouhodobě nabízí spoustu odborných metod, jak z oblasti fyzioterapie, tak i rehabilitace. Například metodu podle Mojžíšové, Vojtovu metodu, mobilizaci páteře a periferních kloubů. Tyto úkony vám může předepsat váš ošetřující lékař. V dnešní usp chané dob spoustu lidí eší bolest pomocí útlumových lék, ale je dobré se zamyslet nad tím, že spoustu bolesti se dá eliminovat nebo úpln odstranit práv prost ednictvím rehabilitace a fyzioterapie. Toto vše nabízí nejen centrum rehabilitace a fyzioterapie v Mnichov Hradišti, ale v sou asné dob je nov otev ené relaxa ní centrum ve Veselé (Na Návsi 44), kde je možné absolvovat pokra ující pé i, která navazuje na fyzioterapii. Jedná se o širokou nabídku, která je provád na na velmi vysoké odborné úrovni. Relaxa ní centrum Veselá provádí nap íklad tyto procedury: klasická, sportovní a rekondi ní masáž, ba kování, lymfoterapie, suché vakové uhli ité koupele, andula ní masáž (která velmi p ízniv p sobí na tkán pohybového aparátu) a mnoho dalších, viz Více než p l roku jsem trp la velkými bolestmi kloub a sval, p i dlouhodobém sezení jsem m la problémy s rozpohybováním celého t la. Po tu dobu jsem brala i velké množství lék, ale zlepšení se nedostavilo, íká paní Milada. Po sedmi m sících jí ošet ující léka napsal deset procedur na fyzioterapii, a tu si následn rozší ila ješt o další procedury v relaxa ním centru. V sou asné dob neberu již žádné léky a cítím se velmi dob e, dodává spokojená klientka Malyry. A protože se blíží as Vánoc, nabízí se možnost obdarovat své blízké. Malyra vám nabízí možnost zakoupení dárkových poukaz pro lidi jakékoliv v kové kategorie. Poukazy je možné objednat jak na rehabilitaci, fyzioterapii, tak i do relaxa ního centra. Objednávky na telefonním ísle (rehabilitace) nebo (masáže).

10 strana 9 SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE Spokojený domov 6/2014 Spokojený domov mají naši klienti i o Vánocích Petr Novák Spokojený domov je známý svou flexibilitou. Do domácností senior a handicapovaných jezdí jeho pracovníci 7 dní v týdnu 24 hodin denn, dle p ání jednotlivých klient. Váno ní svátky nevyjímaje. Ze strany klient je zájem o naše služby ve svátky mírn snížený, protože mnoho klient v t chto dnech využívá pé e rodiny. Ale jsou samoz ejm i vozí ká i a senio i, kte í jsou osam lí a služba u nich probíhá každý den, mnohde i každý ve er, v etn ve era Št drého. I o Št drém ve eru pot ebuji pomoc s hygienou, p íroda si nevybírá, íká se smíchem jeden z klient a dodává: Krom b žné služby je pro m samoz ejm v ten den více než kdy jindy d ležitý lidský kontakt a komunikace s pe ovatelkou, vždy panuje dobrá nálada a váno ní atmosféra. Nejen našim klient m, ale i vám všem ostatním p ejeme spokojené domovy a as trávený dle vašich p edstav nejen o Vánocích. Ovocnářská školka Klášter Hradiště nad Jizerou darovala stromky do Zahradnictví Spokojené slunce Miluše Pavlíková D kujeme Ovocná ské školce Klášter Hradišt nad Jizerou panu Ing. Václavu Eichlerovi a všem jeho zam stnanc m za milé p ivítání a za darování ovocných stromk do Zahradnictví Spojené slunce. Vážíme si velice za vst ícnost a t šíme se na budoucí spolupráci. O dalších novinkách v našem zahradnictví a nejen o spolupráci s ovocná skou školnou vás budeme informovat v dalších íslech asopisu. Více informací o zahradnictví najdete na stran 11. Inzerce:

11 Spokojený domov 6/2014 SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE strana 10 Hodn zdraví, št stí, spokojený domov nejen o Vánocích a vše nejlepší do roku Jménem kolektivu zam stnanc Spokojeného domova Jaromír Veselý provozní editel

12 strana 11 DISTRIBUČNÍ MÍSTA Spokojený domov 6/2014 Kam všude časopis distribuujeme? Seznam distribu ních míst neustále rozši ujeme a naším cílem je, aby byl asopis vydáván ve vyšším nákladu a k dispozici byl v každé obci v regionu naší p sobnosti, protože práv na malé obce ve velké mí e zam ujeme naše sociální služby. Pokud máte zájem podílet se na distribuci našeho asopisu, kontaktujte prosím redakci. Aktuální seznam distribu ních míst p inášíme níže: Bakov nad Jizerou: M stský ú ad, Mírové nám stí 208; M stská knihovna a Muzeum Bakovska, Mírové nám stí 84; Trafika, Boleslavská 715. Dolní Bousov: Zahradnictví Spokojené slunce, V Lipkách; M stská knihovna a infocentrum, Kostelní ul Jinolice: Obecní ú ad, Jinolice 39. Kněžmost: D m s pe ovatelskou službou (Obecní knihovna, kontaktní místo Spokojeného domova, o. p. s.), U St ediska 24; Obecní ú ad, Na Rynku 51; prodejna potravin, Hradiš ská 194; kade nictví Marie Zimová, Hradiš ská 181 (budova sokolovny). Libuň: Obecní ú ad, Libu p. 27. Mladá Boleslav: kontaktní místo Spokojeného domova, o. p. s., Palackého 1327; M stská knihovna, Václava Klementa 1229; Magistrát odbor sociálních v cí, Starom stské nám. 69; Informa ní centrum, Železná 107; Lékárna U Soudu, Nám. Republiky 760; Help Centrum, Na Kozin 9; Ú ad práce, Jaselská 292. Mnichovo Hradiště: kontaktní místo Spokojeného domova, o. p. s., Jana Švermy 378 (vedle vchodu do d tského zdravotního st ediska); Malyra, Na Návsi 44, Veselá; Malyra, Víta Nejedlého 596; Trafika Signál, Masarykovo nám stí 283; M stské informa ní centrum, Masarykovo nám stí 299; Trafika David Abraham, Masarykovo nám stí 240; ekárna léka, Masarykovo nám stí 692; ekárna (MUDr. Pfeffer), Masarykovo nám stí 246; M stská knihovna, Turnovská 717; O ní optik AA, Ivana Olbrachta 408; Poliklinika, Jana Švermy 395 ( ekárny v p ízemí a 1. pat e); Lékárna Arkánum, Víta Nejedlého 1497; Cukrárna Za rohem, Víta Nejedlého 279; Restaurace U Kvapil, Jana Švermy 384; Ú ad práce, Jiráskova Přepeře u Turnova: Obecní ú ad, P epe e 229. Příšovice: Zdravotní st edisko, P íšovice 185. Ptýrov: Obecní ú ad, Ptýrov 19. Sobotka: M stský ú ad, Boleslavská 440; M stské informa ní centrum, nám stí Míru 3; Zdravotní st edisko, Ji ínská 300. Turnov: kontaktní místo Spokojeného domova, o. p. s., Zborovská 519 (budova hotelové školy bo ní vchod ze Žižkovy ulice); Panochova nemocnice Turnov, 28. íjna 1000; Ú ad práce, Palackého 192; M stský ú ad odbor sociálních v cí, Skálova 84; M stské informa ní centrum, Nám. eského ráje 26. Chcete se podílet na tvorbě časopisu? Uvítáme jakékoliv p ipomínky k asopisu, tipy na lánky, nám ty na nové rubriky, informace o akcích vhodných pro seniory a zdravotn postižené a v neposlední ad i vaši vlastní tvorbu vzkazy, vzpomínky, fotografie, kresby, lánky o vašich koní cích, recepty... Osobn m žete doru it své p ísp vky do naší kancelá e v Mnichov Hradišti nebo posílat em na adresu Vaše dotazy vám rádi zodpovíme na telefonu Zahradnictví Spokojené slunce provozované Spokojeným domovem, o. p. s. V Lipkách, Dolní Bousov, tel.: , PROVOZNÍ DOBA: PO PÁ: 8:00 16:00 SHÁNÍME BRIGÁDNÍKY!!! Spokojený domov shání brigádníky na pozice osobních asistent (asistentek) a pe ovatel (pe ovatelek) v domácnostech senior a handicapovaných. Bližší informace vám poskytnou koordinátorky příslušných oblastí: Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště a okolí: , Turnov a okolí: , Spokojený domov, registrace MK ČR E Adresa redakce pro osobní návštěvu: Jana Švermy 378, Mnichovo Hradišt (vedle vchodu do d tského zdravotního st ediska). Korespondenční adresa: Spokojený domov, o. p. s. redakce asopisu, Veselá 159, Mnichovo Hradišt. Šéfredaktor: Bc. Petr Novák tel.: , e- mail: Redakční rada: Marie Ko ová, Ing. Lucie Lustigová, Mgr. Martina Michalcová, Miloslava Šturmová, Jaromír Veselý. Tisk: EUROTISK Navrátil s.r.o. Web časopisu: Vydává Spokojený domov, o. p. s. poskytovatel terénních sociálních služeb pro seniory a zdravotn postižené: pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby. Sídlo: Veselá p. 159, Mnichovo Hradišt, I : , tel.: ,

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Z p r á v a z a r o k 2003

Z p r á v a z a r o k 2003 Z p r á v a z a r o k 2003 Vznik knihovny Knihovna zakázaných knih vznikla z pot eby soust edit na jednom míst a zp ístupnit širší ve ejnosti produkci exilových a samizdatových vydavatel a zaplnit tak

Více

silvestr 2005 chrustenice 2006

silvestr 2005 chrustenice 2006 silvestr 2005 chrustenice 2006 5 nejlepších: Japonsko masters (9,67) Austrálie mixed (9,50) 5 nejhorších: Japonsko ženy (6,82) Kanada mixed (6,90) Japonsko ročenka 2006 v tomto čísle naleznete: konec sezóny

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN. Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN. Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Bakalářská práce Edukativní možnosti pom cek vyrobených z odpadních a p írodních materiál v environmentální výchov a vzd lávání

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

Romové na trhu práce (první, pracovní verze)

Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Kate ina H lová, Jakub Steiner 23. zá í 2005 ƒlov k v tísni, Adresa: Sokolská 18, 120 00, Praha 2; E-mail: vaneckovak@seznam.cz. Center for Economic Research

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny Číslo 16 Ročník XII Zdarma 24. září í 2010 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhř imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno s podporou programu Evropské unie Phare Ústav pro informace ve vzdělávání Národní vzdělávací fond 1999 Autorský tým: Pavla Burdová, Sociologick stav Akademie

Více