10 let KATALOG.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10 let KATALOG."

Transkript

1 GARANCE 10 let KATALOG

2 Fall Protection Solutions for you Safety HISTORIE A SOUÈASNOST Profil spoleènosti Výrobce programu aktivní ochrany proti pádu UP One, spoleènost SNAHA byla založena krátce po osvobození Èeskoslovenska v roce Píše tedy již svoji více než šedesátiletou historii. Nejprve jako výrobní družstvo, v novodobých dìjinách po roce 1989 jako akciová spoleènost. Ve výrobním sortimentu pøevládaly od samého vzniku spoleènosti produkty denní potøeby vyrábìné v menších sériích, pøevážnì formou ruèní práce. Nejpoužívanìjším materiálem byla pøírodní kùže. V posledních letech se tìžištì produkce pøesunulo smìrem k výrobì bezpeènostních a zabezpeèovacích prostøedkù, sloužících pøevážnì k ochranì zdraví pro pracovníky ve výškách. SNAHA je držitelem celé øady evropských bezpeènostních certifikátù na své vlastní výrobky. Vývoj nových, ještì úèinnìjších ochranných prostøedkù je založen na co nejtìsnìjší spolupráci výrobce - uživatel. FILOZOFIE SPOLEÈNOSTI Základní filozofie výrobce programu aktivní ochrany proti pádu UP One je jednoduchá. Vychází z teze, že zdraví je to nejcennìjší, co èlovìk má, a proto je tøeba ho úèinnì chránit. Každodenním používáním osvìdèených bezpeènostních prostøedkù pøedcházet možným úrazùm a tím být sám zodpovìdný za kvalitu svého vlastního života. PROFIL SPOLEÈNOSTI

3 PODPORA PRO UŽIVATELE Výrobce programu UP One aktivnì spolupracuje s uživateli osobních ochranných prostøedkù proti pádu nejen pøi vývoji nových produktù. Pravidelnì poøádá semináøe a školení zamìøené na aplikaci správného používání vlastních produktù s akcentem na prevenci. Tím je zajištìna zpìtná vazba výrobce uživatel a poznatky této zpìtné vazby jsou implementovány zpìt do výroby. PROFIL SPOLEÈNOSTI OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU Osobní ochranné prostøedky proti pádu (OOPP) jsou vyrábìny ve spoleènosti SNAHA již více než ètyøi desítky let. Souèasné portfolio produktù OOPP øady UP One zaèíná prostøedky pro pracovní polohování (EN 358), pokraèuje pøes zachycovací postroje ZAPOS (EN 361), UNI (EN 361 a EN 358), dále celotìlovým postrojem pro evakuaci COMBI Rescue (EN 361, EN 358) až po komfortní celotìlové postroje øady SKY, které splòují požadavky i toho nejnároènìjšího uživatele pro ochranu proti pádu s možností práce ve visu (EN 361, EN 358, EN 813). Všechny vyrábìné zachycovací postroje a pracovní polohovací pásy modelové øady UP One jsou plnì kompatibilní se spojovacími prostøedky, tlumièi pádové energie, zachycovaèi pádu, zkracovaèi lan a dalšími pvrvky, jako jsou napøíklad spojky a karabiny. Veškeré OOPP jsou vyvíjeny ve spolupráci s notifikovanou osobou, která po øadì zkoušek v laboratoøi opatøuje tyto výrobky certifikáty, splòujícími evropské standardy. Všechny materiály použité k výrobì OOPP ve spoleènosti SNAHA jsou dodávány domácími, evropskými, ale i svìtovými producenty a jsou bez rozdílu podrobovány dùkladným kontrolám. Doporuèená životnost OOPP øady UP One je 10 let. V souladu s ustanovením ÈSN EN 365 je nutné vpravidelných roèních intervalech provádìt periodické prohlídky veškerých OOPP.

4 Fall Protection Solutions for you Safety SEZNAM NOREM ÈSN EN Záchytné zaøízení na pevném kotvícím vedení ÈSN EN Záchytné zaøízení na pružném kotvícím vedení ÈSN EN 354 Spojovací prostøedky ÈSN EN 355 Tlumièe pádu ÈSN EN 358 Systémy pro pracovní polohování ÈSN EN 360 Samonavíjecí záchytné systémy ÈSN EN 361 Celotìlové zachycovací postroje ÈSN EN 362 Spojky, karabiny, konektory ÈSN EN 363 Systémy zachycení pádu ÈSN EN 364 Zkušební metody ÈSN EN 365 Všeobecné požadavky na návody, údržbu, prohlídky a znaèení ÈSN EN 795 Kotvící body ÈSN EN 813 Sedací postroje PØEHLED VELIKOSTÍ Velikost M obvod kolem pasu cm Velikost L obvod kolem pasu cm Velikost XL obvod kolem pasu cm DOPORUÈENÁ ŽIVOTNOST Doporuèená životnost OOPP programu UP One je 10 let. PØEHLED SYMBOLÙ Pracovní polohování - rovná plocha GARANCE 10 let Zajištìní proti pádu - dorzální pøipojení PROFIL SPOLEÈNOSTI Pracovní polohování - šikmá plocha Vymezení pracovní polohy - šikmá plocha Zadržení Zajištìní proti pádu - žebøík Pracovní polohování - svislý nosník Zajištìní proti pádu - pøíhradová konstrukce Práce ve visu Zajištìní proti pádu - rovná plocha Zajištìní proti pádu - šikmá plocha Zajištìní proti pádu - pøední pøipojení Volná hloubka - evakuace Hmotnost Pevnost karabiny m Rozmìr (délka) Svìtlost (otevøení) karabiny Typ karabiny Al Fe Materiál karabiny

5 Obsah Karabiny M10, M10 Alu, M10 K, M41, M41 Alu, 6 M41 US, M53, M53 Alu, M85, M110 Alu 7 Zachycovací postroje Zachycovací postroj UP One ZAPOS 8 Zachycovací postroj UP One UNI 9 Zachycovací postroj UP One COMBI Rescue 10 Zachycovací postroj UP One SKY 11 Zachycovací postroj UP One SKY Ultra 12 Sedací postroje Sedací postroj UP One SKY SIT 13 OBSAH Pracovní polohovací pásy Polohavcí pás UP One SJ 1 14 Polohavcí pás UP One SJ 1E 15 Spojovací prostøedky, lanyardy Pøídavná lana UP One PL 16 Pøídavná lana UP One dvojitá PLD 17 Pøídavné popruhy UP One PP 18 Pøídavné popruhy UP One dvojité PPD 19 Spojovací prostøedky s tlumièem pádu Pøídavná lana UP One s tlumièem pádu PLT 20 Pøídavná lana UP One s tlumièem pádu dvojitá PLTD 21 Pøídavné popruhy UP One s tlumièem pádu PPT 22 Pøídavné popruhy UP One s tlumièem pádu dvojité PPTD 23 Tlumièe pádu UP One Tlumiè pádu UP One TPX 24 Tlumiè pádu UP One TPX Plus 24 Zkracovaèe lana UP One Alustop 25 Zkracovaè UP One ZS Zkracovaèe lana s tlumièem pádu Zkracovaè UP One ZST

6 Fall Protection Solutions for you Safety Zachycovaèe pádu BLOCFOR 27 STOPFOR K 28 UP One ALUSTOP Kotvící smyèky Kotvící smyèka KS Kotvící smyèka KS Ochrana lana, ochrana kotvící smyèky UP One ochrana lana 31 UP One ochrana kotvící smyèky 32 TM Statická lana BEAL UNICORE UP One statické lano 33 Pracovní pøilby pro práci ve výškách UP One pølba COMBI 34 UP One pøilba CLIMBER 35 Ochranné vaky UP One ochranný vak na lano 36 UP One taška na OOPP 36 OBSAH Profesionální soupravy OOP Souprava pro práci na støeše 37 Souprava pro stavebnictví 37 Souprava pro energetiku 38 Souprava pro prùmysl 38 GARANCE 10 let

7 Karabiny Všechny spojovací i pracovnì polohovací spojovací prostøedky UP One mohou být vybaveny rùznými druhy karabin rùzných materiálù, pevností, tvarù a velikostí otevøení. Lanyardy UP One vyrobené ze TM statického lana BEAL UNICORE jsou v èásti zašitých ok opatøeny ochrannými plastovými oènicemi všude tam, kde je karabina neoddìlitelnou souèástí spojovacího prostøedku. M10 Fe M10 K Al Kód výrobku: VY14100 Kód výrobku: XY ÈSN EN g ÈSN EN g KARABINY 22 kn M10 Alu Al 14 mm M41 26 kn 22 mm Fe Kód výrobku: XY Kód výrobku: VY14410 ÈSN EN g ÈSN EN g 22 kn 21 mm 25 kn 20 mm M41 SW Al M41 Alu Al 6 ÈSN EN 362 Kód výrobku: XY g ÈSN EN 362 Kód výrobku: XY g 28 kn 23 mm 22 kn 21 mm

8 Karabiny M41 US Fe Kód výrobku: XY ÈSN EN 362, ANSI 23 kn 3600 g 22 mm M53 Fe M53 Alu Al KARABINY Kód výrobku: VY14530 Kód výrobku: XY ÈSN EN g ÈSN EN g 23 kn 53 mm 22 kn 61 mm M85 Fe M110 Alu Al ÈSN EN 362 Kód výrobku: XY g ÈSN EN 362 Kód výrobku: XY g 7 20 kn 85 mm 25 kn 110 mm

9 Celotìlový zachycovací postroj UP One ZAPOS Celotìlový zachycovací postroj UP One ZAPOS s pøedním i zadním pøipojením zachycující pád. Postroj má regulaci ramenních i stehenních popruhù a je velmi snadno pøizpùsobitelný každé postavì uživatele. Postroj je opatøen reflexními plochami v pøední i zadní èásti. UP One ZAPOS mùže být vybavem elastickými ramenními popruhy, které zajiš ují maximální pohodlí pøi používání i v extrémních pracovních polohách. Pro vìtší komfort pøi použití je možno opatøit postroj automatickými rychlosponami ARS Dorzální zavìšovací prvek zachycující pád s krátkým lanyardem 0,4m s okem ZACHYCOVACÍ POSTROJE Reflexní plochy umístìné na postroji zajistí výbornou viditelnost Použití ÈSN EN g 8 XY UP One ZAPOS univerzální XY UP One ZAPOS elastický popruh univerzální XY UP One ZAPOS ARS univerzální XY UP One ZAPOS ARS - elastický popruh univerzální * karabina M10 K není zahrnuta v cenì postroje

10 Celotìlový zachycovací postroj UP One UNI Celotìlový zachycovací postroj UP One UNI s pøedním i zadním pøipojením zachycující pád je opatøen pøipojovacími prvky na obou bocích pro pracovní polohování. Postroj má regulaci obou ramenních, stehenních i obvodového popruhu a je vyrábìn ve dvou velikostech. Postroj je opatøen reflexními plochami v pøední i zadní èásti. UP One UNI mùže být vybaven elastickými ramenními popruhy, které zajiš ují maximální pøi používání i v extrémních pracovních polohách.pro vìtší komfort pøi používání je možno opatøit postroj automatickými rychlosponami ARS. Dorzální zavìšovací prvek zachycující pád s krátkým lanyardem 0,4m s okem Ocelový polokruh pro pracovní polohování Reflexní prvky v zadní èásti postroje zajistí výbornou viditelnost ZACHYCOVACÍ POSTROJE Použití ÈSN EN 361, ÈSN EN g XY UP One UNI M/L, L/XL XY UP One UNI elastický popruh M/L, L/XL XY UP One UNI ARS M/L, L/XL XY UP One UNI ARS - elastický popruh M/L, L/XL 9 * karabina M10 K není zahrnuta v cenì postroje

11 Celotìlový zachycovací postroj UP One COMBI Rescue Celotìlový zachycovací postroj UP One COMBI RescueI s pøedním i zadním pøipojením zachycující pád je opatøen pøipojovacími prvky na obou bocích pro pracovní polohování, stehenní popruhy jsou opatøeny mìkkou prodyšnou pìnou, dále jeho konstrukce umožòuje odjímat zádovou oporu. Postroj má regulaci obou ramenních, stehenních i obvodového popruhu a je vyrábìn ve dvou velikostech. Ramenní popruhy tohoto postroje jsou konstruovány tak, že umožòují evakuaci ve vzpøímené poloze. Postroj je opatøen reflexními plochami v pøední i zadní èásti. UP One COMBI Rescue mùže být vybaven automatickými rychlosponami ARS. Odnímatelná zádová opora ZACHYCOVACÍ POSTROJE Samostatná zádová opora Reflexní prvky v zadní èásti postroje zajistí výbornou viditelnost Použití ÈSN EN 361, ÈSN EN g 10 XY UP One COMBI RESCUE M/L, L/XL XY UP One COMBI RESCUE ARS M/L, L/XL

12 Celotìlový zachycovací postroj UP One SKY Celotìlový zachycovací postroj UP One SKY disponuje pìti pøipojovacími body. Jeden pøední a dva postranní polohovací v pase, kotvící na hrudi a na zádech. Postroj umožòuje nároènou práci ve visu. Stehenní a ramenní popruhy jsou opatøeny mìkkou prodyšnou pìnou s vysokým komfortem pro uživatele. Postroj má regulaci ramenního, stehenních i obvodového popruhu a je vyrábìn ve dvou velikostech. Dvì poutka na materiál. Spojovací karabina na hrudi. UP One SKY mùže být vybaven automatickými rychlosponami ARS. Zadní pohled na postroj SKY ZACHYCOVACÍ POSTROJE Pøipojovací body jsou vyrobeny z vysokopevnostních lehkých slitin Použití ÈSN EN 361, ÈSN EN 358, ÈSN EN g XY UP One SKY M/L, L/XL XY UP One SKY ARS M/L, L/XL 11

13 Celotìlový zachycovací postroj UP One SKY Ultra Celotìlový zachycovací postroj UP One SKY Ultra disponuje pìti pøipojovacími body. Jeden pøední a dva postranní polohovací v pase, kotvící na hrudi a na zádech. Postroj umožòuje nároènou práci ve visu. Stehenní a ramenní popruhy jsou opatøeny mìkkou prodyšnou pìnou s vysokým komfortem pro uživatele. Postroj má regulaci ramenních, stehenních i obvodového popruhu a je vyrábìn ve dvou velikostech. Dvì poutka na materiál. Postroj je opatøen reflexními plochami v pøední i zadní èásti Spojovací karabina na hrudi. UP One SKY Ultra mùže být vybaven automatickými rychlosponami ARS. ZACHYCOVACÍ POSTROJE Zadní pohled na postroj SKY Ultra Pøipojovací body jsou vyrobeny z vysokopevnostních lehkých slitin Použití ÈSN EN 361, ÈSN EN 358, ÈSN EN g 12 XY UP One SKY ULTRA ARS - ELASTICKÝ POPRUH M/L, L/XL

14 Sedací postroj UP One SKY SIT Sedací postroj UP One SKY SIT disponuje pøedním polohovacím pøipojovacím bodem, který rozdìluje rovnomìrnì váhu mezi polohovací pás a stehenní popruhy pøi práci v zavìšení. Dva postranní polohovací pøipojovací body pøenášejí váhu rovnomìrnì kolem pásu pøi práci s oporou. Pás a stehenní popruhy jsou opatøeny mìkkou prodyšnou pìnou s vysokým komfortem pro uživatele. Postroj má regulaci, stehenních i obvodového popruhu a je vyrábìn ve dvou velikostech. Dvì poutka na materiál. UP One SKY mùže být vybaven automatickými rychlosponami ARS. Zadní pohled na postroj SKY KIT ZACHYCOVACÍ POSTROJE Použití ÈSN EN 358, ÈSN EN g XY UP One SKY SIT M/L, L/XL XY UP One SKY SIT ARS - 2x automatická rychlospona M/L, L/XL 13

15 Pracovní polohovací pás SJ 1 Pracovní polohovací pás SJ 1pro zajištìní uživatele v poloze pracovního místa (pracovní polohování) a zabránìní uživateli dostat se do polohy kde hrozí pád. K polohovacímu pásu je možno jako nedílnou souèást pøipojit pracovní polohovací prostøedek z lana nebo popruhu v délkách 0,8 m nebo 1,2m, pøípadnì zkracovaè lana ZS 100. Pás je opatøen automatickou rychlosponou a je dodáván ve tøech velikostech. PRACOVNÍ POLOHOVACÍ PÁSY Na obou bocích pásu jsou ocelová oka k pøipojení pracovního polohovacího spojovacího prostøedku. Použití ÈSN EN g M10, M41 14 XY UP One SJ 1 M, L, XL XY UP One SJ 1 s pøídavným popruh ( 0,8m + M10 ) M, L, XL XY UP One SJ 1 s lanem a karabinou ( 0,8m + M41 ) M, L, XL XY UP One SJ 1 s lanem a karabinou ( 1,2m + M41 ) M, L, XL XY UP One SJ 1 se zkracovaèem ( ZS100 + M41 ) M, L, XL

16 Pracovní polohovací pás SJ 1E Pracovní polohovací pás SJ 1 E pro zajištìní uživatele v poloze pracovního místa (pracovní polohování) a zabránìní uživateli dostat se do polohy kde hrozí pád. Model SJ1 E je po celé ploše opatøen reflexními plochami a je velmi vhodný pro potøeby profesionálních i dobrovolných hasièù. Doplòkovou výbavou pro hasièe je pouzdro na na záchranáøský nùž Rescue, pouzdro na sekeru a pouzdro na drobné pøedmìty pro hasièe. K polohovacímu pásu je možno jako nedílnou souèást pøipojit pracovní polohovací prostøedek z lana, popruhu nebo flexibilního popruhu v délkách 0,8 m nebo 1,2m, pøípadnì zkracovaè lana ZS 100. Pás je opatøen automatickou rychlosponou. Velikost vhledem k jedineèné konstrukci je univerzální a lze jej pøizpùsobit každé postavì uživatele. Na obou bocích pásu jsou ocelová oka k pøipojení pracovního polohovacího spojovacího prostøedku. PRACOVNÍ POLOHOVACÍ PÁSY UP One SJ 1E s rùznými pracovními spojovacími prostøedky Použití ÈSN EN g M10, M41, M10 Alu XY UP One SJ 1 E univerzální XY UP One SJ 1 E s pøídavným popruh ( 0,8m + M10 ) univerzální XY UP One SJ 1 E s lanem a karabinou ( 0,8m + M41 ) univerzální XY UP One SJ 1 E s lanem a karabinou ( 1,2m + M41 ) univerzální XY UP One SJ 1 E se zkracovaèem ( ZS100 + M41 ) univerzální XY UP One SJ 1 E s pøíd. popruhem FLEXI + M10Alu univerzální 15

17 Pøídavná lana UP One PL Spojovací prostøedky - lanyardy pro pracovní polohování a pro ochranu proti pádu pro TM práci ve výškách. Lanyardy UP One jsou vyrobeny z velmi kvalitního lana BEAL UNICORE, které je extrémnì odolné i pøi aplikaci v nároèném prostøedí. Vyznaèuje se unikátní konstrukcí s garantovanou maximální nosností i pøi celkovém podélném proøíznutí lana. PØÍDAVNÁ LANA ÈSN EN 354 m 1m, 1,5m, 2 m M10, M10 Alu, M41, M41Alu, M53, M53Alu, M110Alu 16 XY UP One PL 1,0m XY UP One PL 1,5m XY UP One PL 2,0m XY UP One PL + 2x M41 2,0m XY UP One PL + M10 + M41 2,0m XY UP One PL + M10 + M53 2,0m XY UP One PL + M41 + M53 2,0m XY UP One PL + 2x M41 ALU 2,0m XY UP One PL + M10 ALU + M41 ALU 2,0m XY UP One PL + M10 ALU + M53 ALU 2,0m XY UP One PL + M41 ALU + M53 ALU 2,0m

18 Pøídavná lana dvojitá UP One PLD Spojovací prostøedky dvojité lanyardy pro pracovní polohování a pro ochranu proti pádu pro práci ve výškách. Díky dvìma pramenùm je uživatel stále zajištìn i pøi míjení kotvících bodù. Vhodné pro prvovýstup. Dvojité lanyardy UP One jsou vyrobeny z velmi TM kvalitního lana BEAL UNICORE, které je extrémnì odolné i pøi aplikaci v nároèném prostøedí. Vyznaèuje se unikátní konstrukcí s garantovanou maximální nosností i pøi celkovém podélném proøíznutí lana. PØÍDAVNÁ LANA ÈSN EN 354 m 1m, 1,5m, 2 m M10, M10 Alu, M41, M41Alu, M53, M53Alu, M85, M110Alu XY UP One PLD 1,0m XY UP One PLD 1,5m XY UP One PLD 2,0m XY UP One PLD + M41 + 2x M41 2,0m XY UP One PLD + M10 + 2x M53 2,0m XY UP One PLD + M41 + 2x M53 2,0m XY UP One PLD + 2x M41 US 2,0m XY UP One PLD + M41 ALU + 2x M41 US 2,0m XY UP One PLD + M41 ALU + 2x M41ALU 2,0m XY UP One PLD + M10 ALU + 2x M53 ALU 2,0m XY UP One PLD + M41 ALU + 2x M53 ALU 2,0m XY UP One PLD + M41 ALU + 2x M85 2,0m 17

19 Pøídavné popruhy UP One PP Spojovací prostøedky pøídavné popruhy - lanyardy pro pracovní polohování a pro ochranu proti pádu pro práci ve výškách. Pøídavné popruhy - lanyardy UP One jsou vyrobeny z vysokopevnostního popruhu šíøe 30mm. PØÍDAVNÉ POPRUHY ÈSN EN 354 m 1m, 1,5m, 2 m M10, M10 Alu, M41, M41Alu, M53, M53Alu, M110Alu 18 XY UP One PP 1,0m XY UP One PP 1,5m XY UP One PP 2,0m XY UP One PP + 2x M41 2,0m XY UP One PP + M10 - M41 2,0m XY UP One PP + M10 + M53 2,0m XY UP One PP + M41 + M53 2,0m XY UP One PP + 2x M41 ALU 2,0m XY UP One PP + M10 ALU + M41 ALU 2,0m XY UP One PP + M10 ALU + M53 ALU 2,0m XY UP One PP + M41 ALU + M53 ALU 2,0m

20 Pøídavné popruhy dvojité UP One PPD Spojovací prostøedky dvojité pøídavné popruhy dvojité lanyardy pro pracovní polohování a pro ochranu proti pádu pro práci ve výškách. Díky dvìma pramenùm je uživatel stále zajištìn i pøi míjení kotvících bodù. Vhodné pro prvovýstup. Dvojité pøídavné popruhy - lanyardy UP One jsou vyrobeny z vysokopevnostního popruhu šíøe 30mm. PØÍDAVNÉ POPRUHY ÈSN EN 354 m 1m, 1,5m, 2 m M10, M10 Alu, M41, M41Alu, M53, M53Alu, M85, M110Alu XY UP One PPD 1,0m XY UP One PPD 1,5m XY UP One PPD 2,0m XY UP One PPD + M41 + 2x M41 2,0m XY UP One PPD + M10 + 2x M53 2,0m XY UP One PPD + M41 + 2x M53 2,0m XY UP One PPD + M41 ALU + 2x M41 ALU 2,0m XY UP One PPD + M10 ALU + 2x M53 ALU 2,0m XY UP One PPD + M41 ALU + 2x M53 ALU 2,0m XY UP One PPD + M41 ALU + 2x M85 2,0m 19

21 Pøídavná lana s tlumièem pádu UP One PLT Spojovací prostøedky lanyardy s integrovaným tlumièem pádu pro pracovní polohování a pro ochranu proti pádu pro práci ve výškách. Lanyardy UP One jsou vyrobeny z velmi kvalitního TM lana BEAL UNICORE, které je extrémnì odolné i pøi aplikaci v nároèném prostøedí. Vyznaèuje se unikátní konstrukcí s garantovanou maximální nosností i pøi celkovém podélném proøíznutí lana. Tlumiè pádové energie UP One TPX je konstruován tak, aby brzdná síla nepøekroèila 6 kn a bezpeènì tak zachytil pøípadný pád uživatele. PØÍDAVNÁ LANA S TLUMIÈEM PÁDU ÈSN EN 355 m 1m, 1,5m, 2 m M10, M10 Alu, M41, M41Alu, M53, M53Alu, M110Alu 20 XY UP One PLT 1,0m XY UP One PLT 1,5m XY UP One PLT 2,0m XY UP One PLT + M41 2,0m XY UP One PLT + M10 + M41 1,5m XY UP One PLT + M10 + M53 2,0m XY UP One PLT + M41 + M53 2,0m XY UP One PLT + M10 + M85 2,0m XY UP One PLT + M41 + M85 2,0m XY UP One PLT + 2x M41 ALU 2,0m XY UP One PLT + M10 ALU + M41 ALU 1,5m XY UP One PLT + M10 ALU + M53 ALU 2,0m XY UP One PLT + M41 ALU + M53 ALU 2,0m XY UP One PLT + M10 ALU + M110 ALU 1,5m XY UP One PLT + M41 ALU + M110 ALU 1,5m XY UP One PLT + M10 ALU + M110 ALU 2,0m XY UP One PLT + M41 ALU + M110 ALU 2,0m

22 Pøídavná lana s tlumièem pádu dvojitá UP One PLTD Spojovací prostøedky dvojité lanyardy s integrovaným tlumièem pádu pro pracovní polohování a pro ochranu proti pádu pro práci ve výškách. Díky dvìma pramenùm je uživatel stále zajištìn i pøi míjení kotvících bodù. Vhodné pro prvovýstup. Dvojité lanyardy UP One TM s tlumièem pádu jsou vyrobeny z velmi kvalitního lana BEAL UNICORE, které je extrémnì odolné i pøi aplikaci v nároèném prostøedí. Vyznaèuje se unikátní konstrukcí s garantovanou maximální nosností i pøi celkovém podélném proøíznutí lana. Tlumiè pádové energie UP One TPX je konstruován tak, aby brzdná síla nepøekroèila 6 kn a bezpeènì tak zachytil pøípadný pád uživatele. ÈSN EN 355 m 1m, 1,5m, 2 m M10, M10 Alu, M41, M41Alu, M53, M53Alu, M85, M110Alu PØÍDAVNÁ LANA S TLUMIÈEM PÁDU XY UP One PLTD 1,5m XY UP One PLTD 2,0m XY UP One PLTD + M10 + 2X M41 2,0m XY UP One PLTD + M10 + 2x M53 2,0m XY UP One PLTD + M41 + 2x M53 2,0m XY UP One PLTD + M10 + 2x M85 2,0m XY UP One PLTD + M41 + 2x M85 2,0m XY UP One PLTD + M41 ALU + 2x M41 ALU 2,0m XY UP One PLTD + M10 ALU + 2x M53 ALU 1,5m XY UP One PLTD + M10 ALU + 2x M53 ALU 2,0m XY UP One PLTD + M41 ALU + 2x M53 ALU 1,5m XY UP One PLTD + M41 ALU + 2x M53 ALU 2,0m XY UP One PLTD + M10 ALU + 2x M110 ALU 1,5m XY UP One PLTD + M41 ALU + 2x M110 ALU 1,5m XY UP One PLTD + M10 ALU + 2x M110 ALU 2,0m XY UP One PLTD + M41 ALU + 2x M110 ALU 2,0m 21

23 Pøídavné popruhy s tlumièem pádu UP One PPT Spojovací prostøedky pøídavné popruhy s tlumièem pádu lanyardy s integrovaným tlumièem pádu pro pracovní polohování a pro ochranu proti pádu pro práci ve výškách. Pøídavné popruhy - lanyardy UP One jsou vyrobeny z vysokopevnostního popruhu šíøe 30mm. Tlumiè pádové energie UP One TPX je konstruován tak, aby brzdná síla nepøekroèila 6 kn a bezpeènì tak zachytil pøípadný pád uživatele. PØÍDAVNÉ POPRUHY S TLUMIÈEM PÁDU ÈSN EN 355 m 1m, 1,5m, 2 m M10, M10 Alu, M41, M41Alu, M53, M53Alu, M110Alu 22 XY UP One PPT 1,0m XY UP One PPT 1,5m XY UP One PPT 2,0m XY UP One PPT + M10 + M41 2,0m XY UP One PPT + M10 + M53 2,0m XY UP One PPT + M41 + M53 2,0m XY UP One PPT + M41 ALU + M41 ALU 2,0m XY UP One PPT + M10 ALU + M53 ALU 2,0m XY UP One PPT + M41 ALU + M53 ALU 2,0m

24 Pøídavné popruhy s tlumièem pádu dvojité UP One PPTD Spojovací prostøedky pøídavné popruhy s tlumièem pádu dvojité dvojité lanyardy s integrovaným tlumièem pádu pro pracovní polohování a pro ochranu proti pádu pro práci ve výškách. Díky dvìma pramenùm je uživatel stále zajištìn i pøi míjení kotvících bodù. Vhodné pro prvovýstup. Dvojité lanyardy UP One s tlumièem pádu jsou vyrobeny z vysokopevnostního popruhu šíøe 30mm. Tlumiè pádové energie UP One TPX je konstruován tak, aby brzdná síla nepøekroèila 6 kn a bezpeènì tak zachytil pøípadný pád uživatele. PØÍDAVNÉ POPRUHY S TLUMIÈEM PÁDU ÈSN EN 355 m 1m, 1,5m, 2 m M10, M10 Alu, M41, M41Alu, M53, M53Alu, M85, M110Alu XY UP One PPTD 1,5m XY UP One PPTD 2,0m XY UP One PPTD + M41 + 2x M41 2,0m XY UP One PPTD + M10 + 2x M53 2,0m XY UP One PPTD + M41 + 2x M53 2,0m XY UP One PPTD + M41 ALU + 2x M41 ALU 2,0m XY UP One PPTD + M10 ALU + 2x M53 ALU 2,0m XY UP One PPTD + M41 ALU + 2x M53 ALU 2,0m 23

25 Tlumiè pádové energie UP One TPX, UP One TPX Plus Tlumiè pádové energie UP One TPX i TPX Plus jsou konstruovány tak, aby brzdná síla nepøekroèila 6 kn a bezpeènì tak zachytil pøípadný pád uživatele. TPX TLUMIÈ PÁDU TPX Plus ÈSN EN 355 M10 Alu, M41Alu, M53Alu Kód výrobku XY XY XY XY XY XY Název UP One TPX UP One TPX + M10 ALU UP One TPX + M41 ALU UP One TPX + M10 ALU + M53 ALU UP One TPX + M41 ALU + M53 ALU UP One TPX Plus 24

26 ALUSTOP 12 Zkracovaè lana UP One ALUSTOP 12 je pohyblivý zkracovaè pracovního polohovacího spojovacího prostøedku v kombinaci se statickým lanem o prùmìru 12mm. Manuální blokant umožòuje pohodlnì a dokonale zafixovat pracovní polohu. ZKRACOVAÈ LANA ÈSN EN 358 m 2 m M10, M10 Alu, M41 XY UP One ALUSTOP 12 (M10 ALU) + SL 2m (M41 ALU - v.k.) s ochranou 0,6m 2,0m XY UP One ALUSTOP 12 (M10) + SL 2m (M41 - v.k.) s ochranou 0,6m 2,0m 25

27 Zkracovaè lana UP One ZS100 Spojovací prostøedek, pøípadnì pracovní polohovací prostøedek s prvkem nastavení délky pro ochranu proti pádu lze vysokopevnostní sponou z lehké slitiny nastavit v rozmezí 1,2 2m. ZKRACOVAÈ LANA S TLUMIÈEM ÈSN EN 358 m 2 m M10 Alu, M41Alu XY UP One M41 ALU + ZS velké oko 2,0m XY UP One ZS M41 ALU 2,0m XY UP One M10 ALU + ZS M41 ALU 2,0m Zkracovaè lana s tlumièem pádu UP One ZS100 Spojovací prostøedek, pøípadnì pracovní polohovací prostøedek s prvkem nastavení délky v kombinaci s tlumièem pádu TPX pro ochranu proti pádu lze vysokopevnostní sponou z lehké slitiny nastavit v rozmezí 1,2 2m. 26 ÈSN EN 355 m 2 m M10 Alu, M41Alu XY UP One TPX + ZS M41 ALU 2,0m XY UP One M10 ALU + TPX + ZS M41 ALU 2,0m

28 Zachycovaèe pádu - systém BLOCFOR Automatický samonavíjecí zachycovaè pádu. BLOCFOR patøí do kategorie ergonomických zaøízení pro zachycení pádu. Lehké, velmi pevné a vhodné pro mnohonásobné využití pøi práci ve výškách, umožòující maximální svobodu pohybu. ZACHYCOVAÈE PÁDU ÈSN EN 360 XY Blocfor 1,5W ( 1,5m - M47 - M10 ) 1,5m XY Blocfor 5S ( 5m - M47 - M10 ) 5,0m XY Blocfor 6S ( 6m - M47 - M10 ) 6,0m XY Blocfor 10 ( 10m - M47 - M10 ) 10,0m XY Blocfor 20W ( 20m - M47 - M10 ) 20,0m 27

29 Zachycovaèe pádu - systém STOPFOR K Automatický pohyblivý zachycovaè pádu v kombinaci se statickým lanem o prùmìru 10,5 12,5 mm pro vertikální pohyb. STOPFOR K lze použít i v kombinaci s expreskou délky 20cm, pøípadnì jako zkracovaè lana podle ÈSN EN 358. Jedná se o kompaktní a velmi lehký blokant, urèený k zachycení pádu. ZACHYCOVAÈE PÁDU ÈSN EN M10 XY STOPFOR K (M10) + PP 0,2m + M10 28

30 Zachycovaèe pádu - systém ALUSTOP 12 Pohyblivý zachycovaè pádu v kombinaci se statickým lanem o prùmìru 12 mm pro vertikální pohyb. ALUSTOP 12 lze použít i v kombinaci s expreskou délky 20cm, pøípadnì jako zkracovaè lana podle ÈSN EN 358. Jedná se o kompaktní a velmi lehký blokant, urèený k zachycení pádu. ZACHYCOVAÈE PÁDU ÈSN EN M10 XY UP One ALUSTOP 12 (M10) + PP 0,2m + M10 XY UP One ALUSTOP 12 (M10) + PP 0,2m + TPX(tlumiè pádu) + M10 29

31 Kotvící smyèky Kotvící smyèka UP One KS 1020, pøípadnì UP One KS 1021 s okem se používá tam, kde je tøeba vytvoøit doèasný kotvící bod k pøipojení spojovacího prostøedku. KOTVÍCÍ SMYÈKY ÈSN EN 795B 30 XY UP One KS ,6m XY UP One KS ,8m XY UP One KS ,0m XY UP One KS ,2m XY UP One KS ,5m XY UP One KS s okem 0,6m XY UP One KS s okem 0,8m XY UP One KS s okem 1,0m XY UP One KS s okem 1,2m XY UP One KS s okem 1,5m

32 Ochrana lana proti proøíznutí Úèinná ochrana statického lana UP One Protector, které je vystaveno zvýšenému riziku poškození ostrou hranou, pøípadnì ostrým pøedmìtem pøi používání. OCHRANA LANA XY UP One ochrana lana ( sioline ) 0,6m XY UP One ochrana lana ( sioline ) 1,0m 31

33 Ochrana kotvící smyèky proti proøíznutí Úèinná ochrana kotvící smyèky UP One Protector, která je vystavena zvýšenému riziku poškození ostrou hranou, pøípadnì ostrým pøedmìtem pøi používání. OCHRANA PROTI PROØÍZNUTÍ XY UP One ochrana smyèky 0,4m XY UP One ochrana smyèky 0,7m 32

34 TM Statická lana UP One BEAL UNICORE TM Statická lana UP One BEAL UNICORE rùzných délek v kombinaci s karabinami UP One M41 lze použít všude tam, kde je tøeba zajistit pomocným vertikálním lanem osoby proti pádu. ÈSN EN 1891 M41 XY UP One statické lano ( oko - oko ) 3,0m XY UP One statické lano ( oko - oko ) 5,0m XY UP One statické lano ( oko - oko ) 8,0m XY UP One statické lano ( oko - oko ) 10,0m XY UP One statické lano ( oko - oko ) 15,0m XY UP One statické lano ( oko - oko ) 20,0m XY UP One statické lano ( oko - oko ) 30,0m XY UP One statické lano ( oko - oko ) 40,0m XY UP One statické lano ( oko - oko ) 50,0m XY UP One statické lano ( M41 - oko ) 3,0m XY UP One statické lano ( M41 - oko ) 5,0m XY UP One statické lano ( M41 - oko ) 8,0m XY UP One statické lano ( M41 - oko ) 10,0m XY UP One statické lano ( M41 - oko ) 15,0m XY UP One statické lano ( M41 - oko ) 20,0m XY UP One statické lano ( M41 - oko ) 30,0m XY UP One statické lano ( M41 - oko ) 40,0m XY UP One statické lano ( M41 - oko ) 50,0m XY UP One statické lano ( M41 - M41 ) 3,0m XY UP One statické lano ( M41 - M41 ) 5,0m XY UP One statické lano ( M41 - M41 ) 8,0m XY UP One statické lano ( M41 - M41 ) 10,0m XY UP One statické lano ( M41 - M41 ) 15,0m XY UP One statické lano ( M41 - M41 ) 20,0m XY UP One statické lano ( M41 - M41 ) 30,0m XY UP One statické lano ( M41 - M41 ) 40,0m XY UP One statické lano ( M41 - M41 ) 50,0m XY UP One statické lano ( M41 - volný konec ) 3,0m XY UP One statické lano ( M41 - volný konec ) 5,0m XY UP One statické lano ( M41 - volný konec ) 8,0m XY UP One statické lano ( M41 - volný konec ) 10,0m XY UP One statické lano - každý další metr 1,0m STATICKÁ LANA 33

35 Pracovní pøilba pro páci ve výškách UP One COMBI Vysoce ergonomicky propracovaná ochranná pracovní pøilba UP One COMBI je vyrobena z vysokopevnostního plastu s komfortní regulací vnitøního upevòovacího systému dle obvodu hlavy uživatele pomocí stavitelného koleèka, šesti ventilaèními otvory, pohodlnou vnitøní výstelkou z EPS materiálu. Pøilba je dále vybavena ètyømi úchyty pro èelovou lampu, úchyty tlumièù sluchu a štítu k ochranì zraku. PRACOVNÍ PØILBY regulace velikosti dle obvodu hlavy ÈSN EN g 34 XY UP One Pøilba Combi - žlutá 54-62cm XY UP One Pøilba Combi - žlutá + sluchátka 54-62cm XY UP One Pøilba Combi - žlutá + sluchátka + ochr.štít 54-62cm XY UP One Pøilba Combi - žlutá 48-54cm

36 Pracovní pøilba pro páci ve výškách UP One CLIMBER Jednoduchá, ale pøesto velmi propracovaná ochranná pracovní pøilba UP One CLIMBER je vyrobena z vysokopevnostního plastu s regulací vnitøního upevòovacího systému dle obvodu hlavy uživatele a pohodlnou vnitøní výstelkou z EPS materiálu. Pøilba CLIMBER je vhodná jak pro ochranu proti pádu pøi práci ve výškách, tak i pro horolezecký sport. PRACOVNÍ PØILBY ÈSN EN g XY UP One Pøilba Climber - bílá 54-62cm 35

37 Ochranné vaky Ochranné nepromokavé vaky na osobní ochranné prostøedky proti pádu UP One jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu SIO LINE. Konstrukce vaku UP One na lana nebo náøadí navíc umožòuje uživateli velmi komfortní nošení za pomocí zádových popruhù na zádech. OCHRANNÉ VAKY Ochranný vak 30l Ochranný vak O 22cm XY UP One ochranný vak 30l XY UP One ochranný vak O 22cm 36

38 Profesionální soupravy OOPP Profesionální soupravy osobních ochranných prostøedkù proti pádu jsou logicky sestaveny na základì zkušeností uživatelù v závislosti na charakteru a zamìøení konkrétní pracovní pozice v daném oboru (prùmysl, stavebnictví, energetika, práce na støeše). Profesionální soupravy OOPP Souprava pro práci na støeše Souprava pro stavebnictví Kód výrobku Název XY Souprava pro práci na støeše Celotìlový zachycovací postroj UP One ZAPOS ARS Zachycovaè pádu UP One ALUSTOP 12 (M10) + PP 0,2m + M10 Statické lano UP One ( M41 - volný konec ) 10m Pøídavné lano s tlumièem pádu UP One PLT + M10 ALU + M41 ALU 1,5m Kotvící smyèka UP One KS s okem 1,2m UP One ochrana kotvící smyèky 0,4m Karabina UP One M10 ALU KEY LOCK (2x) UP One ochranný vak na lana pøípadnì náøadí XY Souprava pro stavebnictví Celotìlový zachycovací postroj UP One UNI ARS Pøídavné lano UP One PL + M10 + M53 2,0m Zachycovaè pádu STOPFOR K (M10) + PP 0,2m + M10 UP One statické lano ( M41 - oko ) 10m Kotvící smyèka UP One KS s okem 1,2m UP One ochrana lana ( sioline ) Karabina UP One M10 ALU KEY LOCK (2x) UP One ochranný vak na OOP 37

39 Profesionální soupravy OOPP Profesionální soupravy osobních ocrhanných prostøedkù proti pádu jsou logicky sestaveny na základì zkušeností uživatelù v závislosti na charakteru a zamìøení konkrétní pracovní pozice v daném oboru (prùmysl, stavebnictví, energetika, práce na støeše). Profesionální soupravy OOPP Souprava pro energetiku Souprava pro prùmysl Kód výrobku Název XY Souprava pro energetiku Celotìlový zachycovací postroj UP One SKY ULTRA ARS Elastic Dvojité pøídavné lano s tlumièem pádu UP One PLTD + M41 ALU + 2x M53 ALU 1,5m Zachycovaè pádu UP One ALUSTOP 12 (M10 ALU), 2m (M41 ALU - v.k.) s ochranou 0,6m Karabina UP One M10 ALU KEY LOCK UP One ochranný vak na OOP 38 XY Souprava pro prùmysl Celotìlový zachycovací postroj UP One COMBI RESCUE ARS Zachycovaè pádu UP One ALUSTOP 12 (M10) + PP 0,2m + TPX(tlumiè pádu) + M10 UP One statické lano ( M41 - volný konec ) 5,0m Zkracovaè lana UP One M10 ALU + ZS M41 ALU 2,0m Kotvící smyèka UP One KS s okem 0,6m UP One ochrana kotvící smyèky 0,4m UP One ochranný vak na OOP

40 Váš prodejce produktù UP One. Snaha a.s. Hradecká Jaromìø Èeská Republika Tel: (+420) Fax: (+420)

41 Profil spoleènosti Fall Protection Solutions for you Safety

42 Profil spoleènosti 6

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE KATALOG OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE 1 Snaha a.s. HISTORIE A SOUÈASNOST Spoleènost byla založena krátce po osvobození Èeskoslovenska v roce 1945. Píše tedy již svoji více

Více

OCHRANA PROTI PÁDU A EVAKUACE. EX-WORK Jaroměř. Kód výrobku Produkt - popis produktu Velikost Uživatel

OCHRANA PROTI PÁDU A EVAKUACE. EX-WORK Jaroměř. Kód výrobku Produkt - popis produktu Velikost Uživatel SNAHA a.s. CZK Hradecká 597 Platný od 1.01.2014 551 01 Jaroměř, Česká republika Uvedené ceny jsou bez DPH Tel.: +420 491 840 157, fax: +420 491 840 153 E-mail: info@snaha.cz www.upone.cz EX-WORK Jaroměř

Více

SAFETY SAFETY PRODUCTS PRODUCTS 2016/2017

SAFETY SAFETY PRODUCTS PRODUCTS 2016/2017 SAFETY PRODUCTS 206/207 SAFETY PRODUCTS OCHRANA PROTI PÁDU -9 KRATOS 7 SAFETY WORK IN HEIGHTS HEIGHTS postroje I400 str. 42 I4024 str. 42 I4002 str. 42 I4003 str. 43 I4025 str. 43 I4004 str. 43 zatahovací

Více

Lezecký materiál pro HZS Jčk České Budějovice

Lezecký materiál pro HZS Jčk České Budějovice Lezecký materiál pro HZS Jčk České Budějovice Dodávka musí být realizována jako celek. Doprava na KŘ Č. Budějovice bude zahrnuta v ceně zakázky. Dodavatel zajistí bezplatné proškolení min. 2 osob, do 30

Více

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojovací prostředky. Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Tlumiče pádu

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojovací prostředky. Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Tlumiče pádu Práce ve výškách zahrnuje práce, při nichž hrozí pády z výšky nebo do volné hloubky. Protože se jedná o vysoce rizikové činnosti, které jsou příčinou až 40% smrtelných pracovních úrazů, je nezbytné použití

Více

Specifikace předmětu plnění část 2 Vybavení pro záchranné práce ve výškách a na vodě

Specifikace předmětu plnění část 2 Vybavení pro záchranné práce ve výškách a na vodě Příloha č. 1 výzvy Specifikace předmětu plnění část 2 Vybavení pro záchranné práce ve výškách a na vodě 1. Slaňovací brzda typ I 2 ks Slaňovací zařízení jiného typu než u položek č. 2, 3, 4, 5 a 6, pro

Více

Zachycovací postroj P 30

Zachycovací postroj P 30 Zachycovací postroj P 30 Jedná se o základní typ postroje určený pro standardní práce ve stavebnictví pokrývači, klempíři, aj. Se zadním a předním kotvícím prvkem, nastavitelné ramenní a stehenní popruhy,

Více

inovované spony SPEED umožňující plynulé a rychlé nastavení s maximálním komfortem

inovované spony SPEED umožňující plynulé a rychlé nastavení s maximálním komfortem Příloha č.2 k Č.J.: KRPP-151292-2/ČJ-2014-0300VZ-VZ 1. Plně nastavitelný celotělový postroj, který má odnímatelný prsní úvazek pro zachycení pádu s polstrovaným bederním pásem, nohavičkami a ramenními

Více

Přehled vybraných technických norem

Přehled vybraných technických norem Přehled vybraných technických norem ČSN EN 341 Prostředky ochrany osob proti pádu - Slaňovací zařízení pro záchranu Tato evropská norma uvádí požadavky, metody zkoušení, značení a informace poskytované

Více

BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE Lanex. Lanex SAFETY HARNESS

BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE Lanex. Lanex SAFETY HARNESS 09_postroje_221-225.qxd 7/12/07 4:40 PM Str. 221 LX 2 *PSHLX2MXL Jedná se o univerzální typ postroje s širokou škálou použití. Zachycovací postroj LX 2 má zadní a přední kotvící prvek polohovací pás s

Více

Bezpečnostní jisticí postroje

Bezpečnostní jisticí postroje Bezpečnostní jisticí postroje JANUS06 Výstražný bezpečnostní jisticí postroj. Dva uchycovací body: záda a prsa, s integrovanou vestou z materiálu bavlna/polyester. Barvy : Zářivě žlutá Ref : JANUS06 EN471

Více

Program dalšího vzdělávání

Program dalšího vzdělávání Program dalšího vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ LEŠENÁŘŮ Učební plán kurzu: Vzdělávání odborně způsobilých osob pro DSK MODUL B3 Projekt: Konkurenceschopnost pro lešenáře Reg. č.: CZ.1.07/3.2.01/01.0024 Tento produkt

Více

Yale - prostředky osobní ochrany pro práci ve výškách

Yale - prostředky osobní ochrany pro práci ve výškách pro práci ve výškách 37008 České Budějovice 1 email:jnc@jncsro.cz OBSAH: Název Model Číslo stránky AFG-10 3 AFG-35 3 AFG-20 3 AFG-56 3 AFG-56-C 4 AFG-70 4 AFG-80 4 AFG-10 R 4 Zachytávač pádu VBM-K 5 Zachytávač

Více

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí Pøístrojové transformátory Pøístrojové transformátory typù CLA a CLB jsou urèeny k použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (s izolaèním napìtím do 70 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí

Více

SEBEJIŠTĚNÍ, PRACOVNÍ POLOHOVÁNÍ

SEBEJIŠTĚNÍ, PRACOVNÍ POLOHOVÁNÍ IMZ I - Základy práce ve výšce a nad volnou hloubkou pro JSDHO SEBEJIŠTĚNÍ, PRACOVNÍ POLOHOVÁNÍ Ústřední hasičská škola Jánské Koupele SEBEJIŠTĚNÍ VE VÝŠCE A NAD VOLNOU HLOUBKOU Pokud hrozí nebezpečí pádu,

Více

I3001 CLIMAX ATLAS. Charakteristika Charakteristika

I3001 CLIMAX ATLAS. Charakteristika Charakteristika I3001 CLIMAX ATLAS Charakteristika Charakteristika I3001 CLIMAX ATLAS vysoce komfortní bezpečnostní zachycovací postroj s pracovním polohovacím pásem vhodný pro všechny druhy práce ve výškách 5 připojovacích

Více

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12 PRS 1, PRS 2 Obsah Popis, použití a charakteristika...2 Technické informace... onstrukèní rozmìry... Ovládací prvky... 10 Poznámky... 12 Znaèení ventilu a jeho specifikace... 1 Popis, použití a charakteristika

Více

Záchranné a hasičské systémy

Záchranné a hasičské systémy Záchranné a hasičské systémy Vše pro úspěšný zásah pod jednou střechou! katalog výstroje, výzbroje a zařízení nejen pro hasiče 07 Práce ve výškách a hloubkách 3 07 00 000 Protipádové bezpeč. postroje odpovídají

Více

3 a 4-cestné smìšovaèe typ MG

3 a 4-cestné smìšovaèe typ MG 3 a 4-cestné smìšovaèe typ MG 3MG 4MG Kompaktní smìšovaèe ESE øady MG, vyrobené z mosazi, urèené pro systémy vytápìní a chlazení, jsou k dispozici v rozmìrové øadì se svìtlostí 15 až 32 mm. Jsou konstruovány

Více

w w w. h a k c s. c z

w w w. h a k c s. c z N e n e c h á m e V á s s p a d n o u t B e z p e č n o s t n í, p r a c o v n í a e v a k u a č n í t e c h n i k a p r o p r á c e v e v ý š k á c h w w w. h a k c s. c z Zachycovací postroje Zachycovací

Více

Záchytné sítě HUCK odpovídají normě EN

Záchytné sítě HUCK odpovídají normě EN pokyny pro montáž ochranných sítí 1.17 Záchytné sítě Huck Platné normy a předpisy Záchytné sítě pro zachycení osob musejí splňovat bezpečnostně technické požadavky normy EN 1263-1. Pro umístění a montáž

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2008 V Praze dne 26. listopadu 2008 Částka: 59 O B S A H : Část I. 46. Pokyn generálního ředitele

Více

www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy

www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy www.monarc.cz... moderní nábytek za rozumné ceny www.monarc.cz... kvalitní èeský nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy

Více

Klasifikace. Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní.

Klasifikace. Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní. MS 11 Kapacitní mìøicí sondy tyèové a závìsné Charakteristika Limitní i kontinuální mìøení hladin tekutých i sypkých látek Konstrukce: sondy tyèové - do 4 m sondy závìsné - do 40 m Provedení: normální

Více

2015 a. Ochrana před pádem z výšky 2015a

2015 a. Ochrana před pádem z výšky 2015a 2015 a Ochrana před pádem z výšky 2015a Obsah 1. Zachycovací postroje 2. Zachycovače pádu 3. Polohovací prostředky 4. Tlumiče pádu 5. Horizontální zajišťovací popruhy (lana) 6. Spojky (karabiny) 7. Kotvící

Více

PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU

PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU PRONOVO, S.R.O. DRUŽSTEVNÍ 9A 370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE Tel/Fax: 387 204 390 Mobil: 602 451 365-6 mail: pronovo@ pronovo.cz PRONOVO, S.R.O. RATIBOŘSKÁ 177 747 05

Více

Kovové zahradní domky

Kovové zahradní domky A L L P U R P O S E M E T A L S T O R A G E S H E D S TM A Product of USP P US POLYMERS INC Kovové zahradní domky Podlahová konstrukce pro domek øady COLOSSUS Návod k montáži Verze: 1.0/2013/Colossus/Podlahová

Více

3again, s. r.o. SINGING ROCK 2007 Náhled Název Info Kód Velmi kompaktní lano, které dovolí pouze

3again, s. r.o. SINGING ROCK 2007 Náhled Název Info Kód Velmi kompaktní lano, které dovolí pouze Sídlo: Bebravská 3, 821 07 Bratislava Tel: 421 904 666 333, 421 905 612 885 IČO: 36 695 891 DIČ: 2022266587 IČ DPH: SK 2022266587 3again, s. r.o. SINGING ROCK 2007 Náhled Název Info Kód ACCORD 8.3 / Velmi

Více

Klasifikace. Klasifikace jiskrové

Klasifikace. Klasifikace jiskrové MS 11 Kapacitní mìøicí sondy tyèové a závìsné Charakteristika Limitní i kontinuální mìøení hladin tekutých i sypkých látek Konstrukce: sondy tyèové - do 3 m sondy závìsné - do 40 m Provedení: normální

Více

Váš partner v oblasti mechanické ochrany. kabelù

Váš partner v oblasti mechanické ochrany. kabelù Váš partner v oblasti mechanické ochrany kabelù pøi výstavbì : - inženýrských sítí - telekomunikací - energetik - železnièních koridorù kabelové chránièky žlaby desky výstražné fólie pøíslušenství pomùcky

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Ročník: 2002 V Hradci Králové dne 19. prosince 2002 Částka: 139 O B S A H : 139. Pokyn ředitele Hasičského

Více

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs. V0140101 KATALOG 015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné podmínky Typy sítí Okenní profil válcovaný - OV

Více

PRODUCT GROUP. Řada postrojů MSA Workman Ochranné prostředky proti pádu z výšky

PRODUCT GROUP. Řada postrojů MSA Workman Ochranné prostředky proti pádu z výšky PRODUCT GROUP Řada postrojů MSA Workman Ochranné prostředky proti pádu z výšky Ochranné prostředky proti pádu z výšky Osobní ochranné vybavení proti pádu z výšky využívá mnoho pracovníků v mnoha průmyslových

Více

Osobní výstroj pro práce ve výškách

Osobní výstroj pro práce ve výškách Osobní výstroj pro práce ve výškách Úvod Není mnoho osobních ochranných prostředků, které by byly diskutovány tolik, jako osobní ochranné prostředky proti pádu užívané při lanovém přístupu. A přesto se

Více

FITINKY, ŠROUBENÍ A HADICE

FITINKY, ŠROUBENÍ A HADICE FITINKY, ŠROUENÍ A HADICE Závitové fitinky niklované Tradièní závitové fitinky urèené pro mìdìná, plastová a vícevrstvá potrubí. Tvarovky, závity, kolena, T-kusy, mezikusy, atd. mají stejné pøipojovací

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

Ústřední hasičská škola Jánské Koupele

Ústřední hasičská škola Jánské Koupele IMZ I - Základy práce ve výšce a nad volnou hloubkou pro JSDHO AKTUÁLNÍ STAV JEDNOTKY SDH OBCÍ, ODBORNÁ PŘÍPRAVA Ústřední hasičská škola Jánské Koupele Hasič - člen jednotky SDH obce Základní vědomosti

Více

PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ

PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ formfit PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ Konektorové spojky 8 Konektorové zátky Prùchodkové krytky 70 Transformátorové prùchodky 7 Kovové kryty konektorù 8 Násuvné izolátory 8 Typická zapojení konektorù 8 Celkové

Více

Kovové zahradní domky

Kovové zahradní domky A L L P U R P O S E M E T A L S T O R A G E S H E D S TM A Product of USP US POLYMERS INC Kovové zahradní domky Podlahová konstrukce pro domek øady TITAN Návod k montáži Verze: 1.0/2013/Titan/Podlahová

Více

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav Odšťavòovaèe citrusù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Zumoval S. L. Spoleènost Zumoval, S. L. která byla založena v roce 1991, je výrobcem automatických odšťavovaèù citrusù.

Více

Vážený pilote, jsme rádi, že jste si vybral sedaèku REVEL. Pøed jejím použitím doporuèujeme seznámit se dùkladnì s tímto manuálem.

Vážený pilote, jsme rádi, že jste si vybral sedaèku REVEL. Pøed jejím použitím doporuèujeme seznámit se dùkladnì s tímto manuálem. Vážený pilote, jsme rádi, že jste si vybral sedaèku REVEL. Pøed jejím použitím doporuèujeme seznámit se dùkladnì s tímto manuálem. zlom2.indd 1 23.6.2004 13:18:45 1. KONCEPCE POSTROJE REVEL REVEL je komfortní

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._57 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Bezpeènostní pokyny. Technická data. Ovládací prvky. Uvedení do provozu a používání. Pøedepsané použití. Zapnutí a vypnutí

Bezpeènostní pokyny. Technická data. Ovládací prvky. Uvedení do provozu a používání. Pøedepsané použití. Zapnutí a vypnutí 632044A EBV 230 E 4 2 9 3 1 10 7 5 8 6 12 15 11 14 13 14 16 Technická data CZ Bezpeènostní pokyny Vibraèní bruska EBV 230 E Napìtí 230 V Pøíkon 330 W Otáèky 4 000 10 000 min 1 Poèet zdvihù naprázdno 8

Více

3450, 3650, 3660, 8095N, 10-25 KVA

3450, 3650, 3660, 8095N, 10-25 KVA Kromì pøesného svaøování bez odstøikù jsou stroje TECNA velmi vhodné pro opravy karosérie po menších kolizích vyrovnáním plechù, namísto jejich výmìny. Opravy se tak stanou výraznì rychlejší a levnìjší.

Více

náøezové stroje Manuální šikmé - lehký provoz Manuální - domácnost a lehký provoz NEW NEW NEW NEW Quality Náøezový stroj NS 250 ES

náøezové stroje Manuální šikmé - lehký provoz Manuální - domácnost a lehký provoz NEW NEW NEW NEW Quality Náøezový stroj NS 250 ES 006 Náøezový stroj NS 250 ES Druh pohonu...øemenový Uložení stolu...šikmé Napájení/Pøíkon...230V/140W Prùmìr nože... 250 mm / hladký Max.prùmìr øezu... 165 mm Nastavení síly øezu... 0-11 mm Rozmìry (š

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

mako tapetovací náøadí

mako tapetovací náøadí 008.. mako olovnice použití pro pøesné vyrovnání tapet. kvalita 90g olovnice se šòùrou metrù. 90 g 808 00 SB..0889 mako šòùra znaèkovací použití pro pøesné znaèení èar. kvalita robustní kovové pouzdro

Více

Specifikace technických prostředků pro 10 ks AP a 1 ks AŽ

Specifikace technických prostředků pro 10 ks AP a 1 ks AŽ Příloha č. 2 zadávací dokumentace Specifikace technických prostředků pro 10 ks AP a 1 ks AŽ 11 ks Hasící přístroj 2kg (CA 2 LE), vč. držáku pro šroubování na svislou stěnu 7 ks Lékarnička vel. II 11 ks

Více

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Ventil E Z pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Popis Ventil E-Z firmy HEIMEIER pro jednobodové pøipojení otopných tìles je zhotoven z korozivzdorného poniklovaného bronzu. Vyrábí se v rohovém i pøímém

Více

Bezpečnostní zajišťovací lano - BZL - 11

Bezpečnostní zajišťovací lano - BZL - 11 Bezpečnostní zajišťovací lano - BZL - 11 Charakteristika výrobku: Bezpečnostní zajišťovací lano je vyrobeno ze syntetických vláken jako pletené statické lano s duší a opletem 11mm upravené tepelnou fixací.

Více

etape ACTIVE LIFE ZIMA O7/O8

etape ACTIVE LIFE ZIMA O7/O8 etape ACTIVE LIFE ZIMA O7/O8 Výrobky Etape Vám umožní prožít pøíjemné zážitky pøi sportu a ve volném èase. Jsou navrženy tak, aby Vás nijak mezovaly v pohybu a maximálnì ochránily pøed chladem. neo- Tìchto

Více

Ochranné stavební sítĕ. Na bezpečnostní sítě firmy HUCK se můžete spolehnout! Katalog ochranných stavebních sítí

Ochranné stavební sítĕ. Na bezpečnostní sítě firmy HUCK se můžete spolehnout! Katalog ochranných stavebních sítí Ochranné stavební sítĕ Na bezpečnostní sítě firmy HUCK se můžete spolehnout! Katalog ochranných stavebních sítí 2014 1.18 Záchytné sítě HUCK pokyny pro montáž ochranných sítí Roční zkoušky Na každé záchytné

Více

ILPRA. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

ILPRA. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz ILPRA Italská firma ILPRA byla založena v roce 1955. Vyrábí pøes 50 typù strojù, vhodných pro potravináøský i pro nepotravináøský prùmysl.

Více

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24 0 elaspeed SPOJKY EPJM - C EPJMe - C RTJMe - C 6 EPJMt - C 8 EPJMp - C 0 EPJMt - C/3C EPJMp - 3C PØÍMÁ PRUŽNÁ SPOJKA elaspeed EPJM-C pro jednožilové kabely s izolací ze zesítìného polyetylenu (XPE) nebo

Více

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Stroje pro zatavování misek Øada automatických balicích strojù urèených pro natavování vrchní fólie na misku, balení do ochranné atmosféry.

Více

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav - balení technických pøedmìtù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Ramac Spoleènost RAMAC pùsobí v oblasti balení již od roku 1976 a svým zákazníkùm zajišťuje poznatky v

Více

"IKONA" VYTVÁŘÍ NOVÉ UMĚLECKÉ DÍLO.

IKONA VYTVÁŘÍ NOVÉ UMĚLECKÉ DÍLO. "IKONA" VYTVÁŘÍ NOVÉ UMĚLECKÉ DÍLO. "IKONA" VYTVÁŘÍ NOVÉ UMĚLECKÉ DÍLO. V životì, stejnì jako u vìcí, mùže znamenat zmìna nebo radikální øez zaèátek nìèeho zcela nového, krásného a perfektního. Gessi se

Více

Vekolux. Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt

Vekolux. Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Popis Pøipojovací šroubení Vekolux firmy HEIMEIER slouží k pøipojení otopného tìlesa typu Ventil-kompakt k otopné soustavì, k jeho uzavírání,

Více

KATALOG A CENÍK 2008/9

KATALOG A CENÍK 2008/9 KATALOG A CENÍK 2008/9 Profesionální univerzální stavební pila Tato pila na zdicí materiály nabízí výbornì vyvážený pomìr mezi kvalitou a cenou, jak se øíká "za málo penìz hodnì muziky. Nabízí uživateli

Více

Comi Pak. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

Comi Pak. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Comi Pak Spoleènost Comi Pak Engineering S.r.l. patøí, co se vývoje a kvality týèe mezi absolutní špièku v segmentu twistovacích a klipovacích

Více

Komfortní clony Prùmyslové clony

Komfortní clony Prùmyslové clony Komfortní clony Prùmyslové clony øada C, D øada P vzduchové clony Jak funguje dveøní clona? Vzduchová clona je speciální vzduchotechnické zaøízení, které pomocí opticky nerušícího proudu vzduchu odcloòuje

Více

Š 5,5 5,5 5 5 5 5 5 9,5 D 6 6 6,5 60 0 6,5 D 5,5 7 7 7 7 60 Š 7 7,5 7 7 7 6.5.5,5 D Š 5 0 0 0 0 0 0 0 5 60,5 0 5 6.5.5 D,5,5 7 7 7 7,5 60 5 5 O5 0 nx 0 Š 0 nx 0 D 0 0 min.6mm F F 0 70 70 0 min.60mm min.60mm

Více

Operaèní postup Úrazová endoprotéza ramenního kloubu

Operaèní postup Úrazová endoprotéza ramenního kloubu Operaèní postup Úrazová endoprotéza ramenního kloubu - 1 - ÚRAZOVÁ ENDOPROTÉZA RAMENNÍHO KLOUBU OBSAH Úvod... 2 Rozmìrová øada... Nástroje pro aplikaci endoprotézy... 2 3 Operaèní postup Obecné zásady

Více

TECH-INFO možno vyjmout a používat samostatně. tech-info

TECH-INFO možno vyjmout a používat samostatně. tech-info TECH-INFO možno vyjmout a používat samostatně. tech-info CZ tech-info Základní bezpečnostní pravidla pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou vycházejí z platných zákonů a vládních nařízení České Republiky

Více

Dräger HPS 3500 Systém ochrany hlavy

Dräger HPS 3500 Systém ochrany hlavy Dräger HPS 3500 Systém ochrany hlavy Dräger HPS 3500 profesionální záchranářská přilba určena pro dlouhodobé záchranné operace, pro hašení lesních požárů, na technické a lezecké zásahy, pro zásahy u dopravních

Více

Sirman stroje pro zpracování masa

Sirman stroje pro zpracování masa Sirman stroje pro zpracování masa Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Sirman stroje pro zpracování masa Velmi široká výrobní øada produktù jako jsou napøíklad mlýnky, pily,

Více

Vodomìrová šachta s kruhovým poklopem 1000 mm, celková výška 1300 mm TYP: K požadavky, ochranu zdraví a životního prostøedí. Odbìratel zajistí vodomìr

Vodomìrová šachta s kruhovým poklopem 1000 mm, celková výška 1300 mm TYP: K požadavky, ochranu zdraví a životního prostøedí. Odbìratel zajistí vodomìr VODOMÌROVÉ ŠACHTY S kruhovým poklopem Typ: K 1000 mm, celková výška 1300 mm Typ: B 1 mm, celková výška 1400 mm Se dvìma ètvercovými poklopy Typ: VK 1000 mm, celková výška 1400 mm Hranaté Popis montáže

Více

B MANOMETR S ODDÌLOVACÍ MEMBRÁNOU. prùmìry 100, 160mm spodní pøípoj

B MANOMETR S ODDÌLOVACÍ MEMBRÁNOU. prùmìry 100, 160mm spodní pøípoj MANOMETR S ODDÌLOVACÍ MEMBRÁNOU prùmìry 100, 160mm spodní pøípoj POPIS: pouzdro bajonetové nerezové 17 240/1.4301 prùzor sklo, bezpeènostní sklo pøípoj spodní/zadní mìøící mechanismus CuZn a slitiny mìdi

Více

Konstrukce 250 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Vysokotlaký ventil typ 3252

Konstrukce 250 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Vysokotlaký ventil typ 3252 Konstrukce 250 Pneumatický regulaèní ventil typ 3252-1 a typ 3252-7 Vysokotlaký ventil typ 3252 Pou ití Regulaèní ventil urèený k regulaci malých prùtokových mno ství v chemickém prùmyslu. Jmenovitá svìtlost

Více

NOVINKA. Brašny na nářadí s měkkými bočními stranami.

NOVINKA. Brašny na nářadí s měkkými bočními stranami. NOVINKA Brašny na nářadí s měkkými bočními stranami www.irwin.eu ŘEŠENÍ PRO UKLÁDÁNÍ NÁŘADÍ S MĚKKÝMI BOČNÍMI STRANAMI: USPOŘÁDÁNÍ, PŘENÁŠENÍ A OCHRANA Značka IRWIN nabízí výběr úložných systémů v oblíbených

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. EBV 230 E A mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. EBV 230 E A mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. m EBV 230 E 632044A 3 4 10 2 1 9 m 7 5 8 6 12 15 11 14 14 13 16 Technická data Vibraèní bruska 4 EBV 230 E CZ Napìtí 230 V Pøíkon 330 W Otáèky 4 000 10 000 min 1 Poèet zdvihù naprázdno 8 000 20 000 min

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

4. Lopata Orchidea. Al slitina / døevo. 1620849 Ø40 170 2.715,- Kè 1620850 Ø45 170 2.855,- Kè 1620851 Ø50 180 3.455,- Kè. 5.

4. Lopata Orchidea. Al slitina / døevo. 1620849 Ø40 170 2.715,- Kè 1620850 Ø45 170 2.855,- Kè 1620851 Ø50 180 3.455,- Kè. 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 lopaty na pizzu 1. Lopata na pizzu Vesuvio Al slitina / plast 1620870 Ø33 90 1.695,- Kè 2. Lopata na pizzu Canada Al slitina / plast 1620815 Ø33 135 995,- Kè 3. Lopata Mastropizza Al slitina

Více

TURBOVAC vakuové stroje

TURBOVAC vakuové stroje vakuové stroje Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Turbovac Nizozemská spoleènost Turbovac je jedním z prùkopníkù strojù pro vakuové balení. Turbovac spojuje více než 60

Více

ŠTÌRBINOVÁ SÍTA TVARY PROFILÙ SVAØOVANÁ A SMYÈKOVÁ ŠTÌRBINOVÁ SÍTA

ŠTÌRBINOVÁ SÍTA TVARY PROFILÙ SVAØOVANÁ A SMYÈKOVÁ ŠTÌRBINOVÁ SÍTA ŠTÌRBINOVÁ SÍTA h ŠTÌRBINOVÁ SÍTA Jedná se o výrobky s vysokou mírou knowhow, vìtšinou nenahraditelné jinými produkty. Štìrbinová síta se používají zejména jako sítové plochy pro technologické aplikace

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVO K OSLUZ A ÚRŽÌ NÁVÌSTILO PRO SINALIZAI VÝJZU VOZIL ASIÈSKÉ ZÁRANNÉ SLUŽY VPV-S ; VPV-V YNASI Sestava návìstidel VPV slouží k zastavování vozidel na komunikaci pøi výjezdu vozidel hasièského záchranného

Více

3M DBI-SALA Horizontální jistící systém 8mm.

3M DBI-SALA Horizontální jistící systém 8mm. 3M DBI-SALA Horizontální jistící systém 8mm. www.3m.com/fallprotection Ve vašem odvětví působíme už desítky let. Životy pracovníků visí na laně každý den, ale zajišťování jejich bezpečnosti začíná dlouho

Více

SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L

SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L Skøíòový, vzduchem izolovaný rozvádìè øady EZB 750L je z produkce firmy Elektrizace železnic Praha a.s. Rozvádìè je urèen pro trakèní napájecí stanice mìstské hromadné dopravy

Více

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Rozsah použití: Program armatur Oventrop pro solární techniku umožòuje propojení kolektoru se zásobníkem v okruhu solárního systému.

Více

ceník 2014 [2] [3] [4] [5] CONO povrchové úpravy CONO CONO vana str str str 11 15 21 CONO sprcha str 27 CONO doplňky str 43 CONO sanitární keramika str 49 CONO 15 30629 19 45003 16 45010 19 45092 17 45097

Více

CENÍK VLAJKOVÝCH STOŽÁRÙ

CENÍK VLAJKOVÝCH STOŽÁRÙ CENÍK VLAJKOVÝCH STOŽÁRÙ platný od 1.8.2015 Pro vaši snadnìjší orientaci uvádíme základní typy stožárù, které máme v nabídce. Rádi vám poradíme, jaký typ vlajkového stožáru nebo držáku na vlajku vybrat,

Více

DET SIGMA PUMPY HRANICE

DET SIGMA PUMPY HRANICE SIGMA PUMPY HRANICE ÈERPADLOVÉ TURBÍNY DET SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 81.01 Použití Èerpadlové turbíny

Více

SYSTÉM FAÇALU LR110 OSAZENÍ NA HLINÍKOVOU KONSTRUKCI FACALU LR 110. Montážní návod: HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE

SYSTÉM FAÇALU LR110 OSAZENÍ NA HLINÍKOVOU KONSTRUKCI FACALU LR 110. Montážní návod:   HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE SYSTÉM FAÇALU LR110 HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE Montážní návod: www.etanco.cz/navody ETANCO CZ s.r.o. * telefon 495 535 671 * e-mail: fasady@etanco.cz * www.etanco.cz 23 A B Použití pouze

Více

Bona Titan Další generace výkonných lepidel

Bona Titan Další generace výkonných lepidel Bona Titan Další generace výkonných lepidel Další generace je zde Nejlepší aplikace Nejsilnìjší pøilepení Nejvíce bezpeèné, nejvíce spolehlivé Bona Titan posune lepidla na døevìné podlahy na další úroveò.

Více

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí ACCORD I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí I drill je nový secí stroj, vyvinutý spoleèností ACCORD, vynálezcem pneumatického setí. Koncept je zalo en

Více

POJISTNÉ VENTILY. P26 217 616 VP pružinový normální plynotìsný X X X X X X

POJISTNÉ VENTILY. P26 217 616 VP pružinový normální plynotìsný X X X X X X POJISTNÉ VENTILY SEVEROÈESKÁ ARMATURKA, a. s. POJISTNÉ VENTILY evidenèní èíslo název jmenovitá svìtlost 10 15 5 40 50 65 80 100 15 150 00 P1 17 040 VP pružinový nízkozdvižný nerezový X X X X P1 17 040C

Více

REALPLAST ÈESKÝ BROD SPOLEÈNOST S RUÈENÍM OMEZENÝM

REALPLAST ÈESKÝ BROD SPOLEÈNOST S RUÈENÍM OMEZENÝM 12 ŽUMPY KRUHOVÉ A OVÁLNÉ ŽEBROVANÉ KR + OR Kruhová a oválná žumpa typu KR a OR slouží k zachycení splaškových a ostatních vodobsahujícíchškodlivé látky z menších zdrojù. (rodinné domky, chaty, menší provozovny

Více

OBRA COBRA COBRA. Lestech 16L 20L 25L. Hasící zádový vak. v ý r o b c e h a s í c í t e c h n i k y. w w w. l e s t e c h. c z

OBRA COBRA COBRA. Lestech 16L 20L 25L. Hasící zádový vak. v ý r o b c e h a s í c í t e c h n i k y. w w w. l e s t e c h. c z Lestech Č e s k á r e p u b l i k a v ý r o b c e h a s í c í t e c h n i k y COBRA Hasící zádový vak 25L 20L 16L O N E B V V Y R O B Č E K S E C É I R E P U B L OBRA COBRA w w w. l e s t e c h. c z COBRA

Více

PRÁCE A ZÁCHRANA 09/10

PRÁCE A ZÁCHRANA 09/10 09/10 PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZABEZPEČENÍ Rock Empire s.r.o. Nádražní 712, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Czech republic tel.: +420 412 704 161 fax: +420 412 704 167 e-mail: info@rockempire.cz www.lockit.cz

Více

Permanentní záchytné systémy legislativní rámec

Permanentní záchytné systémy legislativní rámec Znalecká a projekční kancelář v oboru bezpečnosti práce, výchozí a periodické prohlídky, projekce, navrhování kotvicích zařízení, provozní řády střechy, ochrana proti pádu Permanentní záchytné systémy

Více

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94 SIGMA PUMPY HRANICE LEHKÁ DIAGONÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 400-BQO 426 2.98 11.94 Použití Èerpadla

Více

alsap 7 Zajištění nákladu 7.1 oka upevňovací 7.2 popruhy 7.3 rozpěrné tyče, lišty 7.5 zámky pro výměnné nástavby

alsap 7 Zajištění nákladu 7.1 oka upevňovací 7.2 popruhy 7.3 rozpěrné tyče, lišty 7.5 zámky pro výměnné nástavby 7 Zajištění nákladu 7.1 oka upevňovací 7.2 popruhy 7.3 rozpěrné tyče, lišty 7.5 zámky pro výměnné nástavby 710004 Oko upevňovací 350 dan malý ovál 104 x 70, oko 6 mm 0,18 kg, gzn, ks 710006 Oko upevňovací

Více

MÜCHER MÜCHER KOMPAKTNÍ DICHTUNGEN

MÜCHER MÜCHER KOMPAKTNÍ DICHTUNGEN MÜCHER DICHTUNGEN MÜCHER KOMPAKTNÍ MÜCHER DICHTUNGEN Od roku 1955 vyvíjí, vyrábí a prodává firma Mücher tìsnìní pro veškeré trubní materiály beztlaké techniky odpadních vod. Díky úzké technické spolupráci

Více

Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022

Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022 (1/15) Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022 II - 111 (2/15) BU SID BU 022 II - 112 (3/15) BU p emax Konstrukce SL-IZN.1 SL-IZM.1 SL-IZH.1 BU 022 SID-NN SID-MNS* SID-MM SID-HMS* SID-HH 100

Více

Úvod Varování Instalace

Úvod Varování Instalace Rychlovazaè X5 2v1 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení vazacího stroje X5 2v1. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Jedná se o tzv. kombinovaný vazaè pro vazbu do plastových i kovových høbetù (pro

Více

VZDUCHOVODY PRAVOÚHLÉHO PRÙØEZU

VZDUCHOVODY PRAVOÚHLÉHO PRÙØEZU 1.01 Materiál Pro výrobu vzduchovodù pravoúhlého prùøezu pou íváme následující materiály: standardní materiál: PLECH DIN EN 10142-1.0226 povrch: DIN EN 10147 + Z275-N-A-CO (Pozinkovaný) alternativní materiál

Více

Rozvádìèe øady EU jsou urèeny pro rozvod elektrické energie nízkého napìtí v prùmyslu a energetice jako hlavní nebo podružné

Rozvádìèe øady EU jsou urèeny pro rozvod elektrické energie nízkého napìtí v prùmyslu a energetice jako hlavní nebo podružné ROZVÁDĚČE NN systém EU Výroba rozvádìèù EMCOS vychází z individuálních požadavkù zákazníkù. Èerpáme pøitom z dlouholetých zkušeností našich pracovníkù i z nejmodernìjších poznatkù v elektrotechnice. Každý

Více

Popáleninová sada.1x rouška 30x40cm, 1x rouška 10x40cm, 2x rouška 10x10cm, 2x rouška 5x15cm, 1x gel v lahvičce 50ml, nůžky, obvaz 3

Popáleninová sada.1x rouška 30x40cm, 1x rouška 10x40cm, 2x rouška 10x10cm, 2x rouška 5x15cm, 1x gel v lahvičce 50ml, nůžky, obvaz 3 k č.j.: HSOS-2246-2/2015 Příloha č. 1 zadávací dokumentace Číslo položky Popis položky Počet ks 1 Hasící přístroj 2kg (CA 2 LE), vč. držáku 17 2 Hadicový držák (lanový s okem a dřevěným špalkem) 68 3 Obal

Více