3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s."

Transkript

1 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35

2 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace týkající se možnosti využívání finančních prostředků především z programů Evropské unie v letech Seznamuje se základními dokumenty, na jejichž základě budou rozdělovány finanční prostředky v dalším programovacím období Evropské unie. Rozvojová část strategie obsahuje zhodnocení současné situace v oblastech popsaných v analýze území a také obsahuje návrhy na určení priorit vycházejících z provedených dotazníkových šetření, jednání MAS, analýzy území, vyhodnocení SWOT analýzy území MAS a na základě zkušeností soukromých a veřejných subjektů z realizací projektů a s tím spojeným využíváním podpůrných programů EU a ČR v předchozích letech. 36

3 3.2. PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ EVROPSKÉ UNIE SEKTOROVÉ, REGIONÁLNÍ A NÁRODNÍ ROZVOJOVÉ PLÁNY = PŘEDPODKLAD ČERPÁNÍ Z FONDU EVROPSKÉ UNIE V LETECH V současné době probíhají na všech úrovních státní správy a samosprávy práce na tvorbě strategických dokumentů, které budou podkladem pro čerpání finančních prostředků České republiky v rámci Evropské unie. V následujícím textu uvádíme nejdůležitější dokumenty z pohledu rozvoje venkova a zejména z pohledu dalšího rozvoje území MAS Veselsko - Řečicko. Je nutné upozornit, že v současné době se jedná v některých případech o pracovní verze těchto dokumentů. Konečné verze by měly být zpracovány v průběhu roku 2007 a jejich aktuální znění bude možné nalézt na webových stránkách jednotlivých odpovědných ministerstev, popř. krajského úřadu. Národní strategický plán pro rozvoj venkova České republiky na období NSP Národní strategický plán rozvoje venkova ČR (NSPRV) vychází z hlavních strategických priorit EU pro léta s důrazem na zvyšování ekonomického růstu, vytváření nových pracovních příležitostí a udržitelný ekonomický rozvoj. V adekvátním rozsahu jsou také respektovány závěry summitů v Lisabonu a Göteborgu. Národní strategický plán rozvoje venkova ČR zajišťuje vazby mezi obecnými cíly evropského rozvoje venkova (vyjádřené Nařízením rady 1698/2005 EZFRV) a cíly rozvoje venkova ČR, odpovídajícími evropským strategickým vodítkům, třem strategickým rozvojovým osám (konkurenceschopnost, ochrana přírody, životního prostředí a krajiny a rozvoj a diverzifikace venkovského života). NSPRV také zajišťuje spolupráci a koordinaci s ostatními nástroji politiky ČR a EU (strukturální politika, politika soudržnosti, ochrana životního prostředí a přírodních zdrojů a rybářská politika) s cílem zabránit překryvům ve využívání těchto nástrojů a jejich účinným (efektivním) využíváním vytvářet synergické efekty. Pro Národní strategický plán pro rozvoj venkova České republiky na období a Program rozvoje venkova České republiky na období byl termín dokončení Proces bude dále pokračovat konzultacemi s orgány EU, v rámci kterých mohou být oba dokumenty dále upravovány. Národní strategický plán rozvoje venkova ČR bude realizován v období let , zejména prostřednictvím Programu rozvoje venkova (PRV). Program rozvoje venkova je rovněž zpracován podle nařízení Rady č. 1698/2005 o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Česká republika předkládá jeden Program rozvoje venkova, který je vymezen a určen pro celé území ČR, s výjimkou hlavního města Prahy. GLOBÁLNÍ CÍL Rozvoj venkovského prostoru České republiky založit na dodržování principů udržitelného rozvoje, systematickém zlepšování stavu životního prostředí, péči o přírodu a krajinu a snižování negativních vlivu intenzivního zemědělského hospodaření. Vytvořit podmínky pro konkurenceschopnost České republiky v základních potravinářských komoditách s přednostní orientací na kvalitní potraviny, zvýšit podíl produkce uplatnitelné na zahraničních trzích a zvýšit HDP na obyvatele a příjmy venkovského obyvatelstva. Rozšiřovat a diverzifikovat ekonomické aktivity ve venkovském prostoru ČR vedoucí k rozvoji podnikání, tvorbě nových pracovních míst, hospodářskému růstu a ke snížení míry nezaměstnanosti na venkově. Posílit sounáležitost obyvatel na venkově a stabilizovat společenskou strukturu. 37

4 EAFRD Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Pilotní strategie území MAS Veselsko Řečicko o.p.s. EAFRD = nový programový dokument, který od r nahradí současný Horizontální plán rozvoje venkova Priority EAFRD: OSA I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví OSA II Zlepšování životního prostředí a krajiny OSA III Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova OSA IV - Leader OSA I Cíl osy 1: Vytvořit silné a dynamické zemědělsko-potravinářské odvětví OSA I je zaměřena na zlepšování konkurenceschopnosti zemědělského a lesnického sektoru prostřednictvím podpory inovací při zemědělské a potravinářské výrobě a prostřednictvím investic s cílem restrukturalizovat zemědělství. OSA II Cíl osy 2: Vytvořit multifunkční zemědělské a lesnické systémy prospěšné životnímu prostředí, přírodě a krajině Osa 2 je orientována zejména na podporu zemědělských postupů šetrných k životnímu prostředí ve venkovské krajině. Ochranou životního prostředí a přírodních zdrojů přispěje k realizaci zemědělské a lesnické sítě Natura 2000, k obrácení úbytku biologické rozmanitosti, k ochraně vody a ke zmírňování změn klimatu. OSA III Cíl osy 3: Vytvořit různorodé pracovní příležitosti a prorůstové podmínky pro atraktivní život na venkově Osa 3 se zaměřuje posílení diverzifikované tváře venkova, který by skýtal podmínky pro vytváření pracovních míst v různých oborech (využívajících výhod venkova např. cestovní ruch) pro všechny skupiny lidí, zejména těch, kteří pracovní uplatnění nacházejí hůře (ženy, mladí a na druhé straně starší lidé). Atraktivita venkova pro bydlení a podnikání je v rámci osy 3 zvyšována modernizací místní infrastruktury a podporou zakládání nových podniků, školením a odborným vzděláváním. OSA IV Cíl osy 4: vytváření a rozvoj místních partnerství Metoda Leader umožňuje spojit cíle konkurenceschopnost, životní prostředí a kvalitu života, diverzifikaci. Integrovaný přístup pomůže chránit a rozšiřovat místní přírodní a kulturní dědictví, zvyšovat povědomí o ochraně životního prostředí, podporovat výrobu specialit, cestovní ruch, obnovitelné zdroje a energii a investovat do nich. Hlavním smyslem metody Leader je vytváření a rozvoj místních partnerství a místních rozvojových strategií na principu decentralizovaných aktivit vedených zdola nahoru; pro tuto osu platí všechny výše uvedené priority s tím, že jsou přizpůsobené pro místní, nebo regionální strategie, místní partnerství a spolupráci. Osy Rozložení finančních prostředků v rámci jednotlivých os EAFRD Veřejné zdroje (v mil. Kč) Podíl os z EAFRD v % Limit spolufinancování Celkem EAFRD ČR Minimální skutečný EU v % OSA I ,39 75 Z osy IV OSA II ,01 80 Z osy IV OSA III ,93 75 Z osy IV OSA IV celkem ,00 80 Technická pomoc max. 4 0,48 75 Celkem ,81 - Zdroj: Národní strategický plán rozvoje venkova ČR na období (duben 2006), 38

5 Národní rozvojový plán ČR na léta NRP Zpracování NRP je důležitým mezníkem postupu příprav na další programové období. NRP obsahuje strategii (priority a dílčí cíle) pro další období realizace programů fondů EU a to včetně návrhu struktury a zaměření jednotlivých operačních programů a nastavení systému jejich koordinace na národní úrovni. NRP je klíčový dokument pro čerpání peněz z fondů EU v příštím programovacím období Prostřednictvím programů fondů EU může ČR v budoucnu získat až sto miliard korun ročně. Globální cíl Národního rozvojového plánu je možno definovat jako: Udržitelný rozvoj založený na konkurenceschopnosti. 22. února 2006 byl Národní rozvojový plán projednán vládou ČR. Nová architektura politiky soudržnosti EU v letech : tři priority Konvergence: podpora růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých členských zemích a oblastech Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: regionálních programů pro regiony a orgány regionálním správy podporující ekonomické změny v průmyslových, městských a venkovských oblastech Evropská územní spolupráce: podpora harmonického a vyváženého rozvoje na území Unie. Schéma návrhu rozložení operačních programů NRP v letech : 39

6 Při rozpracování alokace finančních prostředků mezi operační programy a prioritní oblasti se vycházelo z navrhované alokace prostředků mezi operační programy v Národním rozvojovém plánu ČR na léta Rozložení prostředků reflektuje priority České republiky ve vazbě na strategické dokumenty Evropské unie. K faktorům, které významně ovlivnily konečnou výši alokace v jednotlivých kategoriích, byly mimo jiné priority krajů, zkušenosti z dosavadního průběhu čerpání strukturálních fondů, doporučení Evropské komise a závazky vyplývající z přístupové smlouvy. Rozdělení finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování) Název OP Mil EUR (odhad) % Prioritní oblast (v %) OP Podnikání a inovace 3 041,2 11,75 OP Výzkum a vývoj pro inovace 2 070,6 8,0 19,75 OP LZ a Zaměstnanost 2 588,2 10,0 OP Vzdělávání a pro konkurenceschopnost 1 811,8 7,0 17,00 OP Životní prostředí 5 176,5 20,0 OP Doprava 5 564,7 21,5 41,50 Integrovaný operační program 1 941,2 7,5 Regionální operační programy 3 429,4 13,25 20,75 OP Technická pomoc 258,8 1,0 1,00 Celkem ,3 100,0 100,0 Srovnání rozložení finančních zdrojů v současném ( ) a budoucím ( ) programovém období Mil EUR Fond soudržnosti 53,6% 41,5% 20,0% OP Životní prostředí 5 176,5 OP Infrastruktura 21,5% OP Doprava 5 564,7 OP Průmysl a podnikání 11,7% 19,75% 11,75% OP Podnikání a inovace 8,0% OP Výzkum a vývoj pro 2 070,6 inovace OP Rozvoj lidských zdrojů 16,4% 17,0% 10,0% OP LZ a Zaměstnanost 2 588,2 7,0% OP Vzdělávání pro 1 811,8 konkurenceschopnost SROP 18,3 20,75% 4,5% IOP 1 941,2 13,25% ROP 3 429,4 1,75% 1,0% OP Technická pomoc 258,8 Nejvíce peněz z fondů EU v letech je určeno na rozvoj dopravy. Je to více než pětina z celkového objemu vyhrazeného pro ČR. Peníze budou směřovat zejména na vybudování prioritních dopravních staveb, tedy dálnic a železničních koridorů, na ekologickou dopravu atd. Druhou oblastí, kam mohou jít značné finanční prostředky, je životní prostředí. Z celkového objemu vyhrazených peněz je to přesně pětina prostředků. 40

7 Strategie regionálního rozvoje České republiky na léta Strategie regionálního rozvoje České republiky (dále jen "SRR ČR") se pořizuje jako základní dokument politiky regionálního rozvoje podle 5 zákona č. 248/2000 Sb.,o podpoře regionálního rozvoje. Prvním koncepčním materiálem na úseku regionální politiky byla Strategie regionálního rozvoje ČR přijatá vládou v roce Cílem aktualizace SRR ČR je implikace nových nařízení EU v oblasti politiky hospodářské a sociální soudržnosti do strategie, priorit a opatření české regionální politiky. Dokument bude určovat orientaci politiky regionálního rozvoje České republiky v období let Vychází ze "Strategie udržitelného rozvoje České republiky" a v ekonomické oblasti ze zpracovávané "Strategie hospodářského růstu". V oblasti politiky soudržnosti naváže SRR ČR na její základní programové dokumenty na národní úrovni "Národní rozvojový plán" a "Národní strategický referenční rámec". Zpracovatelem SRR ČR je Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionálního rozvoje. Cílem strategie je formulování témat a aspektů významných pro podporu regionálního rozvoje a zahrnutí regionální dimenze do těchto politik tam, kde je to účelné a potřebné. Strategie regionálního rozvoje tak představuje strategickou orientaci pro budoucí programy regionálního rozvoje na centrální i regionální úrovni. Regionální operační program NUTS II Jihozápad Ve spolupráci Plzeňského kraje a Jihočeského kraje zahájena příprava Regionálního operačního programu, jenž bude základním dokumentem regionu soudržnosti Jihozápad pro čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie pro období let 2007 až Práce na tvorbě potrvají ještě během roku Program rozvoje kraje od r vč. akčních plánů pro jednotlivé roky Zpracování strategických dokumentů, zabývajících se rozvojem jednotlivých krajů, je povinností regionálních samospráv. Základním dokumentem strategie regionálního rozvoje na úrovni kraje je Program rozvoje územního obvodu kraje. Jihočeský kraj v současné době zpracovává Program rozvoje Jihočeského kraje na období Stejně jako v minulých letech bude PRK obsahovat strategické vize a cíle, která budou následně realizována formou grantových programů a projektů. 41

8 Využití programu LEADER v letech V dalším programovacím období EU bude program LEADER jedním ze stěžejních programů, které umožní získat potřebné finanční prostředky na rozvoj venkova. V současné době je program LEADER ve fázi vyjednávání konkrétních podmínek, vč. těch finančních. Řádově se ale bude jednat o několik desítek milionů korun ročně, kterými budou jednotlivé MAS disponovat. Následující text je proto věnován tomuto programu, jeho historii, principům a poslání pro český venkov. Historie a poslání programu LEADER Program Leader existuje v obměnách od první poloviny devadesátých let. Program Leader napomáhá především rozvoji venkova členských států EU. Leader I Leader II Leader Leader ČR Osa IV - LEADER Leader principy a cíle: - Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem - Důraz na přístup zdola = podpora regionální identity - Zlepšení organizačních schopností místních komunit - Decentralizované řízení - Meziúzemní a mezinárodní spolupráce (projekty spolupráce) - Budování sítí, hledání nejlepší praxe - Realizace místních rozvojových strategií - Zapojení venkovských regionů pomocí metody Leader LEADER = nová forma zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení místního ekonomického prostředí, zhodnocení místních přírodních a kulturních zdrojů Leader nová šance pro český venkov V České republice se program Leader začal uplatňovat od vstupu ČR do Evropské unie, tedy od r Jedná se o program Leader+ a program Leader ČR Program Leader v ČR: Leader+ - v gesci Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského a intervenčního fondu, realizace v rámci Operačního programu Zemědělství Podpora neinvestičních projektů Spolufinancováno za podpory EU Investiční záměr b) Realizace strategie podpora realizace konkrétních projektů Investiční záměr c) Příprava MAS na LEADER (založení MAS, tvorba strategie, příprava na realizaci projektů) Leader ČR v gesci Ministerstva zemědělství a Zemědělské agentury a pozemkového úřadu Podpora investičních projektů Spolufinancováno ze SR 42

9 Počty MAS v ČR zapojených v rámci programu Leader+ a Leader ČR V letech Počet MAS Počet využívajících Celková částka Program Leader Období podpořených program podpory projektů Leader Národní program Leader ČR Inv. záměr a) realizace OP RVMZ strategie MAS Leader+ Inv. záměr c) osvojování schopností MAS mil. Kč MAS 1) mil. Kč MAS --- 2) 70 mil. Kč 10 MAS --- 2) 149 mil. Kč výzva 33 MAS 33 16,575 mil. Kč 2. výzva 33 MAS 33 18,79 mil. Kč 3. výzva 58 MAS 3) --- 2) ) 1) O Statut Leader ČR žádalo celkem 41 MAS, z 21 vybraných MAS bylo 7 MAS z jižních Čech. 2) V současné době probíhá realizace, počet podpořených projektů zatím není znám 3) Jedná se o počet zaregistrovaných MAS v této výzvě, výsledky výběru zatím nejsou známy (stav k ) Význam metody LEADER pro český venkov v letech mobilizuje místní subjekty, aby si uvědomili problémy svého regionu a začali se starat o jeho budoucnost jeho přístup k územnímu rozvoji je decentralizovaný, integrovaný a uplatňuje princip zdola nahoru výměnou a přenosem zkušeností a vytvářením sítí otevírá venkovské oblasti dalším regionům dokáže vzít v úvahu akce malého rozsahu, neboť pro navrhovatele malých projektů jsou k dispozici administrativní, odborní a finanční prostředníci podporuje vzájemné spolupráce všech subjektů na venkově o projektech rozhodují lidé, kteří svůj region znají přispívá k rozvoji komunit 43

10 3.3. SMĚRY ROZVOJE REGIONU MAS V této části strategie jsou navrženy směry rozvoje regionu MAS v dalších letech. Je zhodnocen současný stav v jednotlivých jmenovaných oblastech, definována problémová místa a určeny aktivity, které mohou vést k naplnění jednotlivých prioritních oblastí. Cíle MAS byly definovány na setkáních členů MAS, pomocí dotazníkových šetření v obcích a na základě podrobné analýzy problémových okruhů území MAS: - rozvoj místního partnerství a využití vnitřního potenciálu území MAS - zlepšení řízení a mobilizace rozvojového potenciálu území MAS - podpora zlepšení kvality života na území MAS Celková vize rozvoje území MAS MAS si klade za cíl především vytvořit odpovídající podmínky pro lepší kvalitu života svých obyvatel s ohledem na využití znalostí a tradic komunit, kulturních a přírodních zdrojů regionu MAS. Vytvořit rovnoměrný růst obcí a měst na území MAS zejména aktivním zapojením obyvatel, organizací, podnikatelů. Tím přispět ke zlepšení jejich vzájemné spolupráce, zatraktivnit území MAS pro rozvoj podnikatelských aktivit, dále pro život obyvatel, pobyt návštěvníků, zejména zajištěním dostupnosti bydlení, požadovaných služeb a zvýšení pořádku a bezpečnosti. Návrh dalšího možného rozvoje MAS naplnění cílů a vizí MAS Návrhy vychází ze současné aktuální situace: V období se předpokládá přijetí cca 70 MAS v programu LEADER. V současné době je v ČR již více než 150 MAS. Podpořeny budou MAS, které již mají zkušenosti s formou programu Leader (Leader ČR, Leader+). Zřetel bude brán mimo jiné i na počet obyvatel na území MAS. Z tohoto pohledu se jeví jako reálnější a z pohledu dalšího strategického rozvoje MAS varianta spojení s MAS Třeboňsko. Vzhledem k výše uvedeným důvodům zahájila MAS Veselsko Řečicko o.p.s. vyjednávání se sousední MAS Třeboňsko o možnosti a případných vzájemných výhodách spojení těchto dvou MAS. Využití především metody LEADER v letech jako nástroje pro rozvoj území MAS Využití dalších rozvojových programů v rámci EU a ČR pro rozvoj území MAS Využití znalostí členů a pracovníků MAS a vytvořené organizační a administrativní struktury nabídka poradenské činnosti (tvorba projektů a žádostí, pomoc při vyhledávání dotačních programů apod.) Analýza problémových okruhů území V rámci analýzy problémových okruhů byly osloveny především obce, aby označily nejdůležitější problémy svého území. Nejčastěji byla označována problematika technické infrastruktury obcí, jmenovitě odkanalizování a čištění odpadních vod v obcích, stav silniční sítě a místních komunikací a problematika dostupnosti finančních prostředků na realizaci projektů. Problémové okruhy byly označeny dle známek 1-5 (1- nejvyšší priorita, 5 nejmenší priorita). Tři nejčastěji zmiňované problémové okruhy obdrželi průměrnou známku priority: Odkanalizování a čištění odpadních vod 1,64 Stav silniční sítě a místních komunikací 2,06 Dostupnost finančních prostředků na realizaci projektů 2,70 Za výše uvedenými nejvýznamnějšími problémy následovala otázka pracovních příležitostí žen, dopravní obslužnost a rozvoj cestovního ruchu. Konkrétní popis problémových okruhů je uveden v příloze č

11 Na základě výše uvedených analýz a postupů pak byly určeny následující prioritní oblasti území Místní akční skupiny Veselsko Řečicko o.p.s.. Prioritní oblasti: 3.3.A 3.3.B 3.3.C 3.3.D 3.3.E 3.3.F 3.3.G Cestovní ruch Lidský potenciál Životní prostředí Infrastruktura Ekonomické prostředí Občanská vybavenost Rozvoj území Očekávané přínosy postupné realizace jednotlivých aktivit: - vznik nových pracovních míst - zachování tradic venkova - zlepšení kvality života obyvatel - zvýšení obratu příjemců podpory - příliv návštěvníků do regionu - dotace přináší subjektům úsporu, kterou mohou použít na svůj další rozvoj 45

12 3.3.A CESTOVNÍ RUCH Pilotní strategie území MAS Veselsko Řečicko o.p.s. SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY Region s kvalitním životním prostředím Množství přírodních zajímavostí (řeka Lužnice a její meandry, rybníky, pískovny) Region s dobrým spojením z dalších částí Jihočeského kraje i z jiných míst ČR (dobré vlakové i silniční spojení) Řada sportovních a společenských akcí pro veřejnost zejména v letní sezóně Atraktivní památky selského baroka, zámek Červená Lhota Regionem vede mezinárodní cyklotrasa Greenways Praha - Vídeň PŘÍLEŽITOSTI Využití společné prezentace regionu Využití blízkosti atraktivních měst a míst ve prospěch dalšího rozvoje cestovního ruchu (lázeňské město Třeboň) Vytvoření nových produktů cestovního ruchu (např. systém půjčování kol a lodí) Rozšíření a propojení cyklistických a pěších stezek Podpora aktivit, které prodlouží sezónu v regionu SLABÉ STRÁNKY Sezónní možnosti ubytování (květen září) Malá kvalita ubytovacích a stravovacích zařízení Nekoordinovaná propagace atraktivit regionu Neexistující výraznější spolupráce mezi podnikatelskými subjekty Nedostatek mimosezónních aktivit OHROŽENÍ Omezení z pohledu cestovního ruchu v rámci CHKO a území Natura2000 Nízká úroveň ubytovacích a stravovacích kapacit a jejich sezónnost Nedostatečná kapacita ubytovacích a stravovacích služeb zejména v malých obcích Současná situace, možnosti rozvoje: Území MAS lze označit za typicky venkovský region, s poměrně dobrým potenciálem pro rozvoj šetrné turistiky cykloturistika, pěší turistika, vodáctví. Většina atraktivit vychází z charakteru krajiny množství rybníků, řeka Lužnice, ráz krajiny, zanechaná přírodní a kulturní dědictví s vysokou historickou hodnotou architektura selského baroka v obcích, množství pořádaných tradičních akcí zejména v letní sezóně. Je třeba podpořit projekty vedoucí ke zvýšení standartu ubytování a stravování v regionu. Řada ubytovacích a stravovacích kapacit se nachází pouze v centru regionu MAS Veselí nad Lužnicí, popř. Kardašově Řečici. Je nutné zdůraznit, že většina ostatních kapacit je nabízena a využívána především v letní sezóně (tj. od května do září). Také úroveň těchto kapacit je značně rozdílná. Převažuje ubytování v soukromí - penziony nebo v ubytovnách s nižší kvalitou a nedostatečným vybavením. Všeobecně je v území nedostatek ubytovacích kapacit. Důležité je využití polohy regionu vstupní brána do jižních Čech ze severovýchodu, blízkost atraktivního území Třeboňska. V regionu rovněž chybí kvalitní zázemí pro sporty koupaliště, vybavená a dostupná hřiště. Přímý dopad na ekonomiku a rozvoj regionu MAS bude mít jistě i případně začlenění rybniční soustavy Třeboňska na Seznam přírodního a kulturního dědictví UNESCO. V jednání je začlenění rybníků, které se nachází jižně od Veselí nad Lužnicí a spadají do katastrů členských obcí MAS (např. jezero Horusice, rybník Švancenberk). 46

13 Ze zpracované analýzy území v oblasti cestovního ruchu je patrné, že obce mají zájem o podporu rozvoje cestovního ruchu. Více než 17% návrhů projektů se týkají této oblasti. Prioritním zájmem je zlepšení a rozšíření sítě cyklotras v regionu, vč. souvisejícího vybavení odpočívadla, informační tabule o zajímavostech v okolí jednotlivých zastávek apod. a dále zlepšení stavu možností ubytování s důrazem na zvýšení kvality. Opatření v rámci priority: A.1 Podpora šetrné turistiky podpora agroturistiky, budování hipotras, cyklotras atd. A.2 Podpora sportu - budování zázemí pro sporty, koupaliště A.3 Rozvoj turistické infrastruktury - zvýšení standardu ubytování a stravování, budování cyklostezek a naučných stezek (vč. doprovodné infrastruktury informační tabule, odpočívadla atd.) A.4 Zvýšení povědomí o regionu především prostřednictvím zlepšení a zintenzivnění propagace akcí konaných v jednotlivých obcích a pořádaných jednotlivými subjekty A.5 Zaměření se na management destinace = ucelenou propagaci regionu, vč. veškerých jeho atraktivit, upoutání návštěvníka a zákazníka (kvalitní služby a dostupnost infocenter, kvalitní značení cyklo- a pěších tras vč. upoutávek na jednotlivé zastávky přírodní, kulturní hodnoty, vytvoření zajímavé, ucelené a informativní webové prezentace apod.) A.6 Podpora podnikatelských aktivit v cestovním ruchu A.7 Podpora nových a chybějících služeb v cestovním ruchu A.8 Podpora spolupráce subjektů v cestovním ruchu (např. tvorba společných produktů cestovního ruchu) A.9 Podpora péče o kulturní a historické dědictví (památky, tradice) A.10 Tvorba produktů v cestovním ruchu 47

14 3.3.B LIDSKÝ POTENCIÁL SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY Uchované tradice v obcích (masopusty, poutě) Existence spolkového života (řada neziskových organizací a spolků hasiči, sportovci) SLABÉ STRÁNKY Trend migrace obyvatel (malé vazby s komunitou v obcích) PŘÍLEŽITOSTI Podpora aktivit mládeže Podpora spolkového života podpora akcí obyvatel a jejich sdružení Podpora mladých rodin např. nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež Intenzivní zapojení veřejnosti do procesu budování a rozhodování OHROŽENÍ Stárnutí populace Nezájem obyvatel o dění v obci Odliv obyvatel do atraktivnějších částí území ČR Současná situace, možnosti rozvoje: Prakticky ve všech obcích existují různé kulturní a sportovní spolky, které se starají o uchování tradic a rozvoj aktivit občanů. Je ale třeba tyto aktivity obyvatel dále podporovat a přispět k jejich rozvoji a uchování a také zajistit odpovídající kvalitu života lidem na venkově: Vytvořit podmínky pro spolupráci obyvatel a sociální integraci Podporovat všechny životaschopné kulturní formy v regionu Udržet dostupnost sociálních a zdravotních služeb, případně přispět k jejich optimalizaci z hlediska demografického vývoje Udržet mladé rodiny na venkově Opatření v rámci priority: B.1 Zlepšení situace v sociální oblasti péče o staré a postižené občany, využití volného času dětí a mládeže, budování chráněného bydlení a dílen B.2 Podpora aktivit neziskových organizací B.3 Podpora pořádání akcí, finanční záštita nad akcemi. Zapojení veřejnosti do spolkového života obce B.4 Podpora kultury, sportu a volného času péče o stávající sportoviště, rozvíjení činností kulturních institucí B.5 Podpora spolupráce škol, rodičů, zaměstnavatelů B.6 Prevence kriminality B.7 Obnova a vytváření tradic 48

15 3.3.C. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Pilotní strategie území MAS Veselsko Řečicko o.p.s. SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY kvalitní životní prostředí bez větších ekologických zátěží Množství přírodních zajímavostí a naučných stezek (řeka Lužnice a její meandry, rybníky, pískovny) Zachovalá, ekologicky hodnotná venkovská příroda a krajina (CHKO Třeboňsko, území Natura2000 s řadou vzácných rostlin a živočichů) Žádné nebezpečné ekologické zátěže PŘÍLEŽITOSTI Podpora vzdělávání obyvatel v oblasti ochrany životního prostředí Realizace protipovodňových opatření Podpora využití alternativních zdrojů energií SLABÉ STRÁNKY Nízké povědomí obyvatel o otázkách ochrany životního prostředí Převážná většina domácností a subjektů využívá tuhá paliva OHROŽENÍ Častý výskyt povodňových situací Omezení podnikatelských aktivit a aktivit obcí v souvislosti se začleněním některých oblastí regionu do lokalit Natura2000 a přísného režimu v CHKO Třeboňsko Zhoršení kvality ovzduší permanentním využíváním pouze tuhých paliv Současná situace, možnosti rozvoje: Region MAS je typickou venkovskou krajinou, která se vyznačuje minimální průmyslovou zátěží a prakticky bez zátěží ekologických. Jak již bylo uvedeno v analýze území, část regionu MAS spadá do CHKO Třeboňsko. Na katastrech některých obcí byly zároveň vyhlášeny lokality Natura2000, což sebou přináší určitá omezení. V posledních letech je na území regionu častý výskyt povodní, což do značné míry ovlivňuje všechny oblasti od cestovního ruchu, přes stránku hospodářského vývoje, až po otázku ochrany životního prostředí. Zatím nejhorší povodně se v obcích regionu vyskytly v letech 2002 a V souvislosti s vyhlášením lokalit Natura2000 a s CHKO Třeboňsko je třeba zohlednit péči o všechna chráněná území a prvky v regionu. Nalezení souladu mezi enviromentálními standardy a programy a potřebami samospráv a soukromých subjektů. Zaměřit se na propagaci principů směřujících k trvale udržitelnému rozvoji. Podpořit koncepční řešení nakládání s odpady a ochranu povrchových i podpovrchových vod. Podpořit zavádění technologií zaměřených na energetické využívání zemědělské a lesnické produkce. Realizovat efektivně protipovodňová opatření. Opatření v rámci priority: C.1 Odbahňování a revitalizace rybníků a říčních toků C.2 Realizace protipovodňových opatření C.3 Řešení otázky odpadového hospodářství (sběrné dvory, třídění odpadu,.) C.4 Revitalizace krajiny C.5 Pozemkové úpravy C.6 Podpora ekologické výchovy C.7 Podpora úspory energií u stavebních objektů C.8 Podpora zavádění nových technologií zaměřených na využívání obnovitelných zdrojů C.9 Enviromentální koncepce obcí C.10 Rekultivace skládek C.11 Obnova a uchování významných krajinných a přírodních památek 49

16 3.3.D INFRASTRUKTURA Pilotní strategie území MAS Veselsko Řečicko o.p.s. SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY Dobrá dostupnost území důležité železniční a silniční spojnice (např. silnice E55, Veselí nad Lužnicí jako dopravní uzel České Budějovice Praha, spojení Třeboň České Velenice hranice Rakousko) PŘÍLEŽITOSTI Využití alternativních zdrojů vytápění Rozšíření a propojení systému cyklistických tras a stezek Vybudování optimální varianty dálnice D3 a IV. železničního koridoru Podpora výstavby kanalizací a ČOV SLABÉ STRÁNKY Špatný stav místních komunikací Převažuje využívání tuhých paliv Špatný stav kanalizačních sítí Chybějící systém čištění odpadních vod možný vliv na stav životního prostředí OHROŽENÍ Chybějící projektová dokumentace Malé finanční možnosti obcí Současná situace, možnosti rozvoje: Pro dopravu v regionu má největší význam doprava silniční a železniční. Většina místních komunikací vykazuje průměrný, spíše špatný stav. Není ale bohužel v moci mnoha obcí, zafinancovat opravy a rekonstrukce těchto komunikací. Z hlediska vodohospodářské infrastruktury je situace příznivější. Je ale třeba zlepšit vybavení obcí kanalizacemi a čistírnami odpadních vod. Cílem je zajištění odpovídající technické kvality v oblasti dopravní, vodohospodářské a energetické infrastruktury. Zejména menší sídla se potýkají s nedostatečným technickým zázemím. Zajištění dostatečné technické infrastruktury je přínosem nejen pro obec samotnou a její obyvatele, ale je i základem pro další rozvoj obce v dalších ekonomických oblastech rozvoj podnikatelského sektoru, zlepšení atraktivity obce pro návštěvníky a obyvatele atd. V popředí zájmů obcí stojí především vodohospodářská infrastruktura rekonstrukce, opravy a výstavby kanalizací, ČOV ve stávajících, ale i v nových zástavbách. Důsledná ochrana podzemních vodních zdrojů. Dopravní infrastruktura provádění rekonstrukcí a obnova místních komunikací, vč. doprovodné infrastruktury (chodníky, parkoviště). Vyřešení dopravního spojení některých obcí s centry regionu. Např. o víkendech je v mnoha obcích dopravní spojení nulové. Vyzdvihnutí těchto spojů i z hlediska rozvoje turistického ruchu na území MAS. Vybudování optimální varianty dálnice D3 a IV. železničního koridoru. Alarmujícím faktorem je využití surovin na výrobu tepla. Stále více než 85% domácností a firem využívá tuhá paliva. Procento využití alternativních zdrojů vytápění je mizivé. Obce si ale tento neutěšený stav uvědomují a mají zájem na zavádění, případně rozšíření tohoto způsobu vytápění. Opatření v rámci priority: D.1 Podpora výstavby a obnovy kanalizací D.2 Podpora výstavby a obnovy ČOV D.3 Využití alternativních zdrojů vytápění D.4 Rekonstrukce a obnova místních komunikací D.5 Rozvoj informačních sítí D.6 Podpora obnovy a výstavby doprovodné infrastruktury odpočívadla, parkoviště, chodníky atd. D.7 Infrastruktura cestovního ruchu cyklotrasy, hipotrasy 50

17 3.3.E EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ Pilotní strategie území MAS Veselsko Řečicko o.p.s. SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY Historická tradice zemědělské výroby Velká řada drobných řemesel (služby pro obyvatele a návštěvníky) Poměrně nízká míra nezaměstnanosti PŘÍLEŽITOSTI Podpora tradičních řemesel Diverzifikace aktivit zemědělských subjektů Vzdělávací programy pro podnikatelské subjekty Poradenská činnost pro malé a střední podnikatele Podpora dalšího vzdělávání obyvatel SLABÉ STRÁNKY Převaha ekonomicky neaktivního obyvatelstva (stárnutí populace) Není zastoupeno střední ani vysoké školství (lidé za vzděláním dojíždějí nebo se stěhují) Nedostatek vhodných ploch a objektů pro podnikatelské účely (chybí podnikatelské zóny, pozemky, budovy) Nedostatek pracovních příležitostí v mikroregionu OHROŽENÍ Většinu pracovních míst tvoří pracovní místa v zemědělství a v cestovním ruchu Odchod mladých lidí do větších měst za vzděláním, za prací Současná situace, možnosti rozvoje: Převažující výskyt orné a jinak zemědělsky využívané půdy (okolo 64%). Více než 12% z celkového počtu podnikatelských subjektů působících na území MAS tvoří zemědělská družstva, samostatně hospodařící rolníci a další subjekty podnikající v zemědělství, lesnictví a rybolovu. V regionu není zastoupeno střední a vysoké školství, což má za následek odliv obyvatel za vzděláním i za prací. V regionu je poměrně nízká míra nezaměstnanosti. Hrozbou ale může být zaměření pracovních míst převážně do oblasti zemědělství a cestovního ruchu. Předmětem aktivit obcí by měla být mimo jiné koordinace přípravy rozvojových ploch a objektů, včetně promítnutí do ÚPD, připravovat a trvale udržovat vhodné pozemky a objekty pro případné investice. Opatření v rámci priority: E.1 Podpora investičních záměrů E.2 Využití brownfields v podnikání E.3 Podpora tradičních řemesel E.4 Podpora značení a odbytu místních produktů E.5 Podpora diverzifikace zemědělství i ostatních podnikatelských aktivit E.6 Podpora modernizace zemědělských podniků E.7 Vzdělávací programy pro podnikatele E.8 Podpora rozvoje struktury vzdělávání v regionu vzdělávací programy pro podnikatele, seniory, rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané, rozvoj předškolních a školních zařízení apod. E.9 Poradenská pomoc pro malé a střední podnikatele E.10 Spolupráce s organizacemi zabývajícími se servisem pro podnikatele (agrární komora, hospodářská komora) E.11 Kroky směřující ke snížení nezaměstnanosti podpora podnikatelských aktivit 51

18 3.3.F. OBČANSKÁ VYBAVENOST Pilotní strategie území MAS Veselsko Řečicko o.p.s. SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY Péče obcí o veřejný majetek Finanční náročnost projektů PŘÍLEŽITOSTI Podpora bytové výstavby Úpravy veřejných ploch a prostranství = zlepšení kvality života obyvatel a zvýšení atraktivity obce z hlediska cestovního ruchu OHROŽENÍ Chátrání obecních budov = zhoršení vzhledu obcí Současná situace, možnosti rozvoje: Cílem priority je podpora realizace projektů vedoucích ke spokojenému životu obyvatel na venkově formou budování a modernizace kvalitního zázemí obcí, ale i rozvoje služeb (např. školní autobus, pojízdná prodejna, lékařská péče atd.). Nejvíce projektových návrhů je zaměřeno právě na zlepšení stavu občanské vybavenosti (více než 28%). Jedná se o zlepšení vzhledu obcí (úprava zeleně, parků, míst setkávání obyvatel, oprava památek), zlepšení technického stavu a vzhledu obecních budov (knihovny, obecní úřady), vč. řešení jejich využitelnosti, podpora bydlení na venkově (příprava pozemků, ZTV apod.) atd. Opatření v rámci priority: F.1 Budování systému varování a vyrozumění obyvatel F.2 Rekonstrukce a obnova veřejného osvětlení, elektrifikace F.3 Opravy obecních budov a jejich využití pro občany (knihovny, klubovny, zlepšení vzhledu obecních úřadů atd.) F.4 Úpravy veřejných ploch a prostranství (návsi, parky, odpočinková a klidová místa) F.5 Veřejná zeleň F.6 Tvorba ÚPD obcí F.7 Podpora bytové výstavby F.8 Podpora tvorby projektové dokumentace F.9 Podpora služeb pro obyvatele související s občanskou vybaveností 52

19 3.3.G. ROZVOJ ÚZEMÍ Pilotní strategie území MAS Veselsko Řečicko o.p.s. SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY MAS MAS je založena a má za sebou úspěšnou administraci programu Leader ČR 2005 Vznik MAS spojení soukromých a veřejných subjektů s cílem řešení společných problémů v území MAS Předpokladem úspěšné MAS je otevřenost této společnosti vůči veřejnosti Podpora rozvoje spolupráce na regionální úrovni Příprava projektů, které přispějí k rozvoji regionu Zapojení veřejnosti do rozvoje území SLABÉ STRÁNKY MAS Současný nesoulad mezi potřebami obcí, jejich obyvatel a podnikatelských subjektů Možný střet zájmů veřejných a soukromých subjektů při projednávání strategie, navržených projektů (strategie je výsledkem kompromisu, který respektuje názory všech (veřejných i soukromých subjektů), který ale nemusí vždy plně uspokojit PŘÍLEŽITOSTI MAS Snaha představitelů samospráv o neustálý rozvoj obcí (veřejně přístupný internet, údržba kulturních a sportovních zařízení, péče o vzhled obce, podpora aktivit obyvatel) Vznik dialogu mezi podnikateli a obcemi Využívání dalších zdrojů při získávání finančních prostředků na realizaci projektů (EU, stát, kraj, ) Spolupráce se sousedními regiony při řešení společných otázek, navázání kontaktů se zahraničními regiony získávání nových zkušeností Další možnosti získávání finančních prostředků prostřednictvím MAS zejména metodou Leader OHROŽENÍ MAS Zásadní změny v dotační politice státu pro období Způsob financování projektů (nejdříve zaplať, potom dostaneš) nevýhodné pro příjemce dotací Nevyjasněná pravidla v oblasti čerpání dotací pro rozvoj venkova v novém programovacím období EU = brzdí připravenost MAS a žadatelů na využívání fondů EU a ČR Odlišné pohledy soukromých a veřejných subjektů na problematiku rozvoje venkova Velká většina představitelů obcí jsou ve svých funkcích neuvolněni Současná situace, možnosti rozvoje: MAS funguje od roku 2004 jako administrátor programu Leader ČR, jako realizátor celé řady seminářů pro veřejnost. Funguje rovněž jako servisní organizace pro své členy i pro širokou veřejnost zajišťuje poradenskou činnost, vyhledávání zdrojů financování projektů obcí i soukromých subjektů, zpracovává strategie a další rozvojové dokumenty území a jejich aktualizace. Pro další rozvoj území bude nezbytné zachovat principy fungování MAS a dále rozvíjet její činnost směrem k potřebám regionu. MAS má bezesporu nezastupitelnou úlohu v rozvoji svého území. Působí jako koordinátor a pečovatel regionu a v budoucnu úloha a zodpovědnost MAS za realizaci rozvojové pilotní strategie mnohonásobně vzroste. 53

20 Opatření v rámci priority: G.1 Naplnění priorit strategie MAS (prostřednictvím realizace jednotlivých aktivit) G.2 Podpora vzdělávání členů a pracovníků MAS G.3 Podpora dalšího rozvoje partnerství G.4 Spolupráce s dalšími MAS G.5 Meziregionální a přeshraniční spolupráce G.6 Poradenská činnost pro subjekty v regionu G.7 Zhledání nejvhodnějších řešení a best practice z hlediska problematiky financování projektů G.8 Tvorba a aktualizace rozvojových dokumentů regionu MAS G.9 Zavedení metody Leader v regionu MAS G.10 Informace pro veřejnost (internetové stránky, propagační letáky MAS, články v tisku) 54

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Ing. arch. Kamila Matoušková, CSc. odbor řídící orgán EAFRD Ministerstvo zemědělství 221812189, matouskovak@mze.cz

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR SPOV ČR 6. října 2015, Praha 1 Evropské fondy 2014-2020 ve vztahu k obcím ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 6. října 2015, Praha SPOV ČR 6. října 2015, Praha 2 Úvodní přehled

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Eva Frosová Ministerstvo zemědělství ČR, EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (PRV) zajišťuje působení Evropského zemědělského

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 20. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD 2014-2020 NÁVRH Veřejné projednání 7.7.2014 Definice SWOT analýza je metoda celkového určení pozitivních a negativních stránek regionu MAS. 1. 1.silné stránky

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření:

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření: Přehled možných pro zpracování Fichí: Číslo podle Osa Skupina Název skupiny / / pod Opatření OSA I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví I. 1. 1. Modernizace zemědělských podniků I. 1.

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Národní síť místních akčních skupin ČR František Winter 20.10.2011 CO JE TO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA? Místní komunitní skupina působící na definovaném území,

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Konference Valašské Meziříčí 6.12.2013 1 www.infokon.eu 16.4.2014 Program rozvoje venkova PRV zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a určuje

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. 2014-2020 Valná hromada Místního partnerství - 29. března 2016 Program Shrnutí postupů tvorby SCLLD Vize Mise Principy Strategické cíle =

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010 Dotační programy ve prospěch měst a obcí Mgr. Martin Radvan září 2010 Přehled dotačních titulů Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 6. dubna 2006 Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 1. Období do 31. prosince 2006/31. prosince 2008 2. Obdobní od 2007 do 2013 /2015!!!!!! ""!!!! ## 2004-2006 (2008)

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Program rozvoje venkova Zlínský kraj. Holešov 5. dubna 2011

Program rozvoje venkova Zlínský kraj. Holešov 5. dubna 2011 Program rozvoje venkova Zlínský kraj Holešov 5. dubna 2011 Program rozvoje venkova a možnosti podpory pro malé obce PRV je podpůrný nástroj k zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007-2013 2013 (EAFRD) Ing. arch. Kamila Matouškov ková,, CSc. Ministerstvo zemědělstv lství odbor Řídící orgán n EAFRD 221812189, kamila.matouskova matouskova@mze.

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

NRP Návrh globálního cíle, strategických cílů a priorit NRP Výstup pro ŘKV Globální cíl NRP

NRP Návrh globálního cíle, strategických cílů a priorit NRP Výstup pro ŘKV Globální cíl NRP Globální cíl NRP Globální cíl Národního rozvojového plánu ČR pro období 2007-2073 reflektuje východiska politiky soudržnosti Evropské unie a respektuje zásadní strategické dokumenty České republiky. Globální

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha 8.12. 2005 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Radka Soukupová Struktura příspěvku 1. Společný regionální

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

3. zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat tzv. Karpatská úmluva

3. zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat tzv. Karpatská úmluva 3. zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat tzv. Karpatská úmluva 25. 27. května 2011, Bratislava, Slovensko vrcholný orgán Úmluvy, který rozhoduje o základních procedurálních,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD KH Strategická část

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD KH Strategická část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD KH 2014+ Strategická část Ing.Alexandra Fürbachová, členka správní rady MAS KH o.p.s. Strategická část Mise = proč strategii vytváříme: Strategie MAS

Více