3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s."

Transkript

1 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35

2 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace týkající se možnosti využívání finančních prostředků především z programů Evropské unie v letech Seznamuje se základními dokumenty, na jejichž základě budou rozdělovány finanční prostředky v dalším programovacím období Evropské unie. Rozvojová část strategie obsahuje zhodnocení současné situace v oblastech popsaných v analýze území a také obsahuje návrhy na určení priorit vycházejících z provedených dotazníkových šetření, jednání MAS, analýzy území, vyhodnocení SWOT analýzy území MAS a na základě zkušeností soukromých a veřejných subjektů z realizací projektů a s tím spojeným využíváním podpůrných programů EU a ČR v předchozích letech. 36

3 3.2. PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ EVROPSKÉ UNIE SEKTOROVÉ, REGIONÁLNÍ A NÁRODNÍ ROZVOJOVÉ PLÁNY = PŘEDPODKLAD ČERPÁNÍ Z FONDU EVROPSKÉ UNIE V LETECH V současné době probíhají na všech úrovních státní správy a samosprávy práce na tvorbě strategických dokumentů, které budou podkladem pro čerpání finančních prostředků České republiky v rámci Evropské unie. V následujícím textu uvádíme nejdůležitější dokumenty z pohledu rozvoje venkova a zejména z pohledu dalšího rozvoje území MAS Veselsko - Řečicko. Je nutné upozornit, že v současné době se jedná v některých případech o pracovní verze těchto dokumentů. Konečné verze by měly být zpracovány v průběhu roku 2007 a jejich aktuální znění bude možné nalézt na webových stránkách jednotlivých odpovědných ministerstev, popř. krajského úřadu. Národní strategický plán pro rozvoj venkova České republiky na období NSP Národní strategický plán rozvoje venkova ČR (NSPRV) vychází z hlavních strategických priorit EU pro léta s důrazem na zvyšování ekonomického růstu, vytváření nových pracovních příležitostí a udržitelný ekonomický rozvoj. V adekvátním rozsahu jsou také respektovány závěry summitů v Lisabonu a Göteborgu. Národní strategický plán rozvoje venkova ČR zajišťuje vazby mezi obecnými cíly evropského rozvoje venkova (vyjádřené Nařízením rady 1698/2005 EZFRV) a cíly rozvoje venkova ČR, odpovídajícími evropským strategickým vodítkům, třem strategickým rozvojovým osám (konkurenceschopnost, ochrana přírody, životního prostředí a krajiny a rozvoj a diverzifikace venkovského života). NSPRV také zajišťuje spolupráci a koordinaci s ostatními nástroji politiky ČR a EU (strukturální politika, politika soudržnosti, ochrana životního prostředí a přírodních zdrojů a rybářská politika) s cílem zabránit překryvům ve využívání těchto nástrojů a jejich účinným (efektivním) využíváním vytvářet synergické efekty. Pro Národní strategický plán pro rozvoj venkova České republiky na období a Program rozvoje venkova České republiky na období byl termín dokončení Proces bude dále pokračovat konzultacemi s orgány EU, v rámci kterých mohou být oba dokumenty dále upravovány. Národní strategický plán rozvoje venkova ČR bude realizován v období let , zejména prostřednictvím Programu rozvoje venkova (PRV). Program rozvoje venkova je rovněž zpracován podle nařízení Rady č. 1698/2005 o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Česká republika předkládá jeden Program rozvoje venkova, který je vymezen a určen pro celé území ČR, s výjimkou hlavního města Prahy. GLOBÁLNÍ CÍL Rozvoj venkovského prostoru České republiky založit na dodržování principů udržitelného rozvoje, systematickém zlepšování stavu životního prostředí, péči o přírodu a krajinu a snižování negativních vlivu intenzivního zemědělského hospodaření. Vytvořit podmínky pro konkurenceschopnost České republiky v základních potravinářských komoditách s přednostní orientací na kvalitní potraviny, zvýšit podíl produkce uplatnitelné na zahraničních trzích a zvýšit HDP na obyvatele a příjmy venkovského obyvatelstva. Rozšiřovat a diverzifikovat ekonomické aktivity ve venkovském prostoru ČR vedoucí k rozvoji podnikání, tvorbě nových pracovních míst, hospodářskému růstu a ke snížení míry nezaměstnanosti na venkově. Posílit sounáležitost obyvatel na venkově a stabilizovat společenskou strukturu. 37

4 EAFRD Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Pilotní strategie území MAS Veselsko Řečicko o.p.s. EAFRD = nový programový dokument, který od r nahradí současný Horizontální plán rozvoje venkova Priority EAFRD: OSA I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví OSA II Zlepšování životního prostředí a krajiny OSA III Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova OSA IV - Leader OSA I Cíl osy 1: Vytvořit silné a dynamické zemědělsko-potravinářské odvětví OSA I je zaměřena na zlepšování konkurenceschopnosti zemědělského a lesnického sektoru prostřednictvím podpory inovací při zemědělské a potravinářské výrobě a prostřednictvím investic s cílem restrukturalizovat zemědělství. OSA II Cíl osy 2: Vytvořit multifunkční zemědělské a lesnické systémy prospěšné životnímu prostředí, přírodě a krajině Osa 2 je orientována zejména na podporu zemědělských postupů šetrných k životnímu prostředí ve venkovské krajině. Ochranou životního prostředí a přírodních zdrojů přispěje k realizaci zemědělské a lesnické sítě Natura 2000, k obrácení úbytku biologické rozmanitosti, k ochraně vody a ke zmírňování změn klimatu. OSA III Cíl osy 3: Vytvořit různorodé pracovní příležitosti a prorůstové podmínky pro atraktivní život na venkově Osa 3 se zaměřuje posílení diverzifikované tváře venkova, který by skýtal podmínky pro vytváření pracovních míst v různých oborech (využívajících výhod venkova např. cestovní ruch) pro všechny skupiny lidí, zejména těch, kteří pracovní uplatnění nacházejí hůře (ženy, mladí a na druhé straně starší lidé). Atraktivita venkova pro bydlení a podnikání je v rámci osy 3 zvyšována modernizací místní infrastruktury a podporou zakládání nových podniků, školením a odborným vzděláváním. OSA IV Cíl osy 4: vytváření a rozvoj místních partnerství Metoda Leader umožňuje spojit cíle konkurenceschopnost, životní prostředí a kvalitu života, diverzifikaci. Integrovaný přístup pomůže chránit a rozšiřovat místní přírodní a kulturní dědictví, zvyšovat povědomí o ochraně životního prostředí, podporovat výrobu specialit, cestovní ruch, obnovitelné zdroje a energii a investovat do nich. Hlavním smyslem metody Leader je vytváření a rozvoj místních partnerství a místních rozvojových strategií na principu decentralizovaných aktivit vedených zdola nahoru; pro tuto osu platí všechny výše uvedené priority s tím, že jsou přizpůsobené pro místní, nebo regionální strategie, místní partnerství a spolupráci. Osy Rozložení finančních prostředků v rámci jednotlivých os EAFRD Veřejné zdroje (v mil. Kč) Podíl os z EAFRD v % Limit spolufinancování Celkem EAFRD ČR Minimální skutečný EU v % OSA I ,39 75 Z osy IV OSA II ,01 80 Z osy IV OSA III ,93 75 Z osy IV OSA IV celkem ,00 80 Technická pomoc max. 4 0,48 75 Celkem ,81 - Zdroj: Národní strategický plán rozvoje venkova ČR na období (duben 2006), 38

5 Národní rozvojový plán ČR na léta NRP Zpracování NRP je důležitým mezníkem postupu příprav na další programové období. NRP obsahuje strategii (priority a dílčí cíle) pro další období realizace programů fondů EU a to včetně návrhu struktury a zaměření jednotlivých operačních programů a nastavení systému jejich koordinace na národní úrovni. NRP je klíčový dokument pro čerpání peněz z fondů EU v příštím programovacím období Prostřednictvím programů fondů EU může ČR v budoucnu získat až sto miliard korun ročně. Globální cíl Národního rozvojového plánu je možno definovat jako: Udržitelný rozvoj založený na konkurenceschopnosti. 22. února 2006 byl Národní rozvojový plán projednán vládou ČR. Nová architektura politiky soudržnosti EU v letech : tři priority Konvergence: podpora růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých členských zemích a oblastech Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: regionálních programů pro regiony a orgány regionálním správy podporující ekonomické změny v průmyslových, městských a venkovských oblastech Evropská územní spolupráce: podpora harmonického a vyváženého rozvoje na území Unie. Schéma návrhu rozložení operačních programů NRP v letech : 39

6 Při rozpracování alokace finančních prostředků mezi operační programy a prioritní oblasti se vycházelo z navrhované alokace prostředků mezi operační programy v Národním rozvojovém plánu ČR na léta Rozložení prostředků reflektuje priority České republiky ve vazbě na strategické dokumenty Evropské unie. K faktorům, které významně ovlivnily konečnou výši alokace v jednotlivých kategoriích, byly mimo jiné priority krajů, zkušenosti z dosavadního průběhu čerpání strukturálních fondů, doporučení Evropské komise a závazky vyplývající z přístupové smlouvy. Rozdělení finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování) Název OP Mil EUR (odhad) % Prioritní oblast (v %) OP Podnikání a inovace 3 041,2 11,75 OP Výzkum a vývoj pro inovace 2 070,6 8,0 19,75 OP LZ a Zaměstnanost 2 588,2 10,0 OP Vzdělávání a pro konkurenceschopnost 1 811,8 7,0 17,00 OP Životní prostředí 5 176,5 20,0 OP Doprava 5 564,7 21,5 41,50 Integrovaný operační program 1 941,2 7,5 Regionální operační programy 3 429,4 13,25 20,75 OP Technická pomoc 258,8 1,0 1,00 Celkem ,3 100,0 100,0 Srovnání rozložení finančních zdrojů v současném ( ) a budoucím ( ) programovém období Mil EUR Fond soudržnosti 53,6% 41,5% 20,0% OP Životní prostředí 5 176,5 OP Infrastruktura 21,5% OP Doprava 5 564,7 OP Průmysl a podnikání 11,7% 19,75% 11,75% OP Podnikání a inovace 8,0% OP Výzkum a vývoj pro 2 070,6 inovace OP Rozvoj lidských zdrojů 16,4% 17,0% 10,0% OP LZ a Zaměstnanost 2 588,2 7,0% OP Vzdělávání pro 1 811,8 konkurenceschopnost SROP 18,3 20,75% 4,5% IOP 1 941,2 13,25% ROP 3 429,4 1,75% 1,0% OP Technická pomoc 258,8 Nejvíce peněz z fondů EU v letech je určeno na rozvoj dopravy. Je to více než pětina z celkového objemu vyhrazeného pro ČR. Peníze budou směřovat zejména na vybudování prioritních dopravních staveb, tedy dálnic a železničních koridorů, na ekologickou dopravu atd. Druhou oblastí, kam mohou jít značné finanční prostředky, je životní prostředí. Z celkového objemu vyhrazených peněz je to přesně pětina prostředků. 40

7 Strategie regionálního rozvoje České republiky na léta Strategie regionálního rozvoje České republiky (dále jen "SRR ČR") se pořizuje jako základní dokument politiky regionálního rozvoje podle 5 zákona č. 248/2000 Sb.,o podpoře regionálního rozvoje. Prvním koncepčním materiálem na úseku regionální politiky byla Strategie regionálního rozvoje ČR přijatá vládou v roce Cílem aktualizace SRR ČR je implikace nových nařízení EU v oblasti politiky hospodářské a sociální soudržnosti do strategie, priorit a opatření české regionální politiky. Dokument bude určovat orientaci politiky regionálního rozvoje České republiky v období let Vychází ze "Strategie udržitelného rozvoje České republiky" a v ekonomické oblasti ze zpracovávané "Strategie hospodářského růstu". V oblasti politiky soudržnosti naváže SRR ČR na její základní programové dokumenty na národní úrovni "Národní rozvojový plán" a "Národní strategický referenční rámec". Zpracovatelem SRR ČR je Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionálního rozvoje. Cílem strategie je formulování témat a aspektů významných pro podporu regionálního rozvoje a zahrnutí regionální dimenze do těchto politik tam, kde je to účelné a potřebné. Strategie regionálního rozvoje tak představuje strategickou orientaci pro budoucí programy regionálního rozvoje na centrální i regionální úrovni. Regionální operační program NUTS II Jihozápad Ve spolupráci Plzeňského kraje a Jihočeského kraje zahájena příprava Regionálního operačního programu, jenž bude základním dokumentem regionu soudržnosti Jihozápad pro čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie pro období let 2007 až Práce na tvorbě potrvají ještě během roku Program rozvoje kraje od r vč. akčních plánů pro jednotlivé roky Zpracování strategických dokumentů, zabývajících se rozvojem jednotlivých krajů, je povinností regionálních samospráv. Základním dokumentem strategie regionálního rozvoje na úrovni kraje je Program rozvoje územního obvodu kraje. Jihočeský kraj v současné době zpracovává Program rozvoje Jihočeského kraje na období Stejně jako v minulých letech bude PRK obsahovat strategické vize a cíle, která budou následně realizována formou grantových programů a projektů. 41

8 Využití programu LEADER v letech V dalším programovacím období EU bude program LEADER jedním ze stěžejních programů, které umožní získat potřebné finanční prostředky na rozvoj venkova. V současné době je program LEADER ve fázi vyjednávání konkrétních podmínek, vč. těch finančních. Řádově se ale bude jednat o několik desítek milionů korun ročně, kterými budou jednotlivé MAS disponovat. Následující text je proto věnován tomuto programu, jeho historii, principům a poslání pro český venkov. Historie a poslání programu LEADER Program Leader existuje v obměnách od první poloviny devadesátých let. Program Leader napomáhá především rozvoji venkova členských států EU. Leader I Leader II Leader Leader ČR Osa IV - LEADER Leader principy a cíle: - Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem - Důraz na přístup zdola = podpora regionální identity - Zlepšení organizačních schopností místních komunit - Decentralizované řízení - Meziúzemní a mezinárodní spolupráce (projekty spolupráce) - Budování sítí, hledání nejlepší praxe - Realizace místních rozvojových strategií - Zapojení venkovských regionů pomocí metody Leader LEADER = nová forma zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení místního ekonomického prostředí, zhodnocení místních přírodních a kulturních zdrojů Leader nová šance pro český venkov V České republice se program Leader začal uplatňovat od vstupu ČR do Evropské unie, tedy od r Jedná se o program Leader+ a program Leader ČR Program Leader v ČR: Leader+ - v gesci Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského a intervenčního fondu, realizace v rámci Operačního programu Zemědělství Podpora neinvestičních projektů Spolufinancováno za podpory EU Investiční záměr b) Realizace strategie podpora realizace konkrétních projektů Investiční záměr c) Příprava MAS na LEADER (založení MAS, tvorba strategie, příprava na realizaci projektů) Leader ČR v gesci Ministerstva zemědělství a Zemědělské agentury a pozemkového úřadu Podpora investičních projektů Spolufinancováno ze SR 42

9 Počty MAS v ČR zapojených v rámci programu Leader+ a Leader ČR V letech Počet MAS Počet využívajících Celková částka Program Leader Období podpořených program podpory projektů Leader Národní program Leader ČR Inv. záměr a) realizace OP RVMZ strategie MAS Leader+ Inv. záměr c) osvojování schopností MAS mil. Kč MAS 1) mil. Kč MAS --- 2) 70 mil. Kč 10 MAS --- 2) 149 mil. Kč výzva 33 MAS 33 16,575 mil. Kč 2. výzva 33 MAS 33 18,79 mil. Kč 3. výzva 58 MAS 3) --- 2) ) 1) O Statut Leader ČR žádalo celkem 41 MAS, z 21 vybraných MAS bylo 7 MAS z jižních Čech. 2) V současné době probíhá realizace, počet podpořených projektů zatím není znám 3) Jedná se o počet zaregistrovaných MAS v této výzvě, výsledky výběru zatím nejsou známy (stav k ) Význam metody LEADER pro český venkov v letech mobilizuje místní subjekty, aby si uvědomili problémy svého regionu a začali se starat o jeho budoucnost jeho přístup k územnímu rozvoji je decentralizovaný, integrovaný a uplatňuje princip zdola nahoru výměnou a přenosem zkušeností a vytvářením sítí otevírá venkovské oblasti dalším regionům dokáže vzít v úvahu akce malého rozsahu, neboť pro navrhovatele malých projektů jsou k dispozici administrativní, odborní a finanční prostředníci podporuje vzájemné spolupráce všech subjektů na venkově o projektech rozhodují lidé, kteří svůj region znají přispívá k rozvoji komunit 43

10 3.3. SMĚRY ROZVOJE REGIONU MAS V této části strategie jsou navrženy směry rozvoje regionu MAS v dalších letech. Je zhodnocen současný stav v jednotlivých jmenovaných oblastech, definována problémová místa a určeny aktivity, které mohou vést k naplnění jednotlivých prioritních oblastí. Cíle MAS byly definovány na setkáních členů MAS, pomocí dotazníkových šetření v obcích a na základě podrobné analýzy problémových okruhů území MAS: - rozvoj místního partnerství a využití vnitřního potenciálu území MAS - zlepšení řízení a mobilizace rozvojového potenciálu území MAS - podpora zlepšení kvality života na území MAS Celková vize rozvoje území MAS MAS si klade za cíl především vytvořit odpovídající podmínky pro lepší kvalitu života svých obyvatel s ohledem na využití znalostí a tradic komunit, kulturních a přírodních zdrojů regionu MAS. Vytvořit rovnoměrný růst obcí a měst na území MAS zejména aktivním zapojením obyvatel, organizací, podnikatelů. Tím přispět ke zlepšení jejich vzájemné spolupráce, zatraktivnit území MAS pro rozvoj podnikatelských aktivit, dále pro život obyvatel, pobyt návštěvníků, zejména zajištěním dostupnosti bydlení, požadovaných služeb a zvýšení pořádku a bezpečnosti. Návrh dalšího možného rozvoje MAS naplnění cílů a vizí MAS Návrhy vychází ze současné aktuální situace: V období se předpokládá přijetí cca 70 MAS v programu LEADER. V současné době je v ČR již více než 150 MAS. Podpořeny budou MAS, které již mají zkušenosti s formou programu Leader (Leader ČR, Leader+). Zřetel bude brán mimo jiné i na počet obyvatel na území MAS. Z tohoto pohledu se jeví jako reálnější a z pohledu dalšího strategického rozvoje MAS varianta spojení s MAS Třeboňsko. Vzhledem k výše uvedeným důvodům zahájila MAS Veselsko Řečicko o.p.s. vyjednávání se sousední MAS Třeboňsko o možnosti a případných vzájemných výhodách spojení těchto dvou MAS. Využití především metody LEADER v letech jako nástroje pro rozvoj území MAS Využití dalších rozvojových programů v rámci EU a ČR pro rozvoj území MAS Využití znalostí členů a pracovníků MAS a vytvořené organizační a administrativní struktury nabídka poradenské činnosti (tvorba projektů a žádostí, pomoc při vyhledávání dotačních programů apod.) Analýza problémových okruhů území V rámci analýzy problémových okruhů byly osloveny především obce, aby označily nejdůležitější problémy svého území. Nejčastěji byla označována problematika technické infrastruktury obcí, jmenovitě odkanalizování a čištění odpadních vod v obcích, stav silniční sítě a místních komunikací a problematika dostupnosti finančních prostředků na realizaci projektů. Problémové okruhy byly označeny dle známek 1-5 (1- nejvyšší priorita, 5 nejmenší priorita). Tři nejčastěji zmiňované problémové okruhy obdrželi průměrnou známku priority: Odkanalizování a čištění odpadních vod 1,64 Stav silniční sítě a místních komunikací 2,06 Dostupnost finančních prostředků na realizaci projektů 2,70 Za výše uvedenými nejvýznamnějšími problémy následovala otázka pracovních příležitostí žen, dopravní obslužnost a rozvoj cestovního ruchu. Konkrétní popis problémových okruhů je uveden v příloze č

11 Na základě výše uvedených analýz a postupů pak byly určeny následující prioritní oblasti území Místní akční skupiny Veselsko Řečicko o.p.s.. Prioritní oblasti: 3.3.A 3.3.B 3.3.C 3.3.D 3.3.E 3.3.F 3.3.G Cestovní ruch Lidský potenciál Životní prostředí Infrastruktura Ekonomické prostředí Občanská vybavenost Rozvoj území Očekávané přínosy postupné realizace jednotlivých aktivit: - vznik nových pracovních míst - zachování tradic venkova - zlepšení kvality života obyvatel - zvýšení obratu příjemců podpory - příliv návštěvníků do regionu - dotace přináší subjektům úsporu, kterou mohou použít na svůj další rozvoj 45

12 3.3.A CESTOVNÍ RUCH Pilotní strategie území MAS Veselsko Řečicko o.p.s. SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY Region s kvalitním životním prostředím Množství přírodních zajímavostí (řeka Lužnice a její meandry, rybníky, pískovny) Region s dobrým spojením z dalších částí Jihočeského kraje i z jiných míst ČR (dobré vlakové i silniční spojení) Řada sportovních a společenských akcí pro veřejnost zejména v letní sezóně Atraktivní památky selského baroka, zámek Červená Lhota Regionem vede mezinárodní cyklotrasa Greenways Praha - Vídeň PŘÍLEŽITOSTI Využití společné prezentace regionu Využití blízkosti atraktivních měst a míst ve prospěch dalšího rozvoje cestovního ruchu (lázeňské město Třeboň) Vytvoření nových produktů cestovního ruchu (např. systém půjčování kol a lodí) Rozšíření a propojení cyklistických a pěších stezek Podpora aktivit, které prodlouží sezónu v regionu SLABÉ STRÁNKY Sezónní možnosti ubytování (květen září) Malá kvalita ubytovacích a stravovacích zařízení Nekoordinovaná propagace atraktivit regionu Neexistující výraznější spolupráce mezi podnikatelskými subjekty Nedostatek mimosezónních aktivit OHROŽENÍ Omezení z pohledu cestovního ruchu v rámci CHKO a území Natura2000 Nízká úroveň ubytovacích a stravovacích kapacit a jejich sezónnost Nedostatečná kapacita ubytovacích a stravovacích služeb zejména v malých obcích Současná situace, možnosti rozvoje: Území MAS lze označit za typicky venkovský region, s poměrně dobrým potenciálem pro rozvoj šetrné turistiky cykloturistika, pěší turistika, vodáctví. Většina atraktivit vychází z charakteru krajiny množství rybníků, řeka Lužnice, ráz krajiny, zanechaná přírodní a kulturní dědictví s vysokou historickou hodnotou architektura selského baroka v obcích, množství pořádaných tradičních akcí zejména v letní sezóně. Je třeba podpořit projekty vedoucí ke zvýšení standartu ubytování a stravování v regionu. Řada ubytovacích a stravovacích kapacit se nachází pouze v centru regionu MAS Veselí nad Lužnicí, popř. Kardašově Řečici. Je nutné zdůraznit, že většina ostatních kapacit je nabízena a využívána především v letní sezóně (tj. od května do září). Také úroveň těchto kapacit je značně rozdílná. Převažuje ubytování v soukromí - penziony nebo v ubytovnách s nižší kvalitou a nedostatečným vybavením. Všeobecně je v území nedostatek ubytovacích kapacit. Důležité je využití polohy regionu vstupní brána do jižních Čech ze severovýchodu, blízkost atraktivního území Třeboňska. V regionu rovněž chybí kvalitní zázemí pro sporty koupaliště, vybavená a dostupná hřiště. Přímý dopad na ekonomiku a rozvoj regionu MAS bude mít jistě i případně začlenění rybniční soustavy Třeboňska na Seznam přírodního a kulturního dědictví UNESCO. V jednání je začlenění rybníků, které se nachází jižně od Veselí nad Lužnicí a spadají do katastrů členských obcí MAS (např. jezero Horusice, rybník Švancenberk). 46

13 Ze zpracované analýzy území v oblasti cestovního ruchu je patrné, že obce mají zájem o podporu rozvoje cestovního ruchu. Více než 17% návrhů projektů se týkají této oblasti. Prioritním zájmem je zlepšení a rozšíření sítě cyklotras v regionu, vč. souvisejícího vybavení odpočívadla, informační tabule o zajímavostech v okolí jednotlivých zastávek apod. a dále zlepšení stavu možností ubytování s důrazem na zvýšení kvality. Opatření v rámci priority: A.1 Podpora šetrné turistiky podpora agroturistiky, budování hipotras, cyklotras atd. A.2 Podpora sportu - budování zázemí pro sporty, koupaliště A.3 Rozvoj turistické infrastruktury - zvýšení standardu ubytování a stravování, budování cyklostezek a naučných stezek (vč. doprovodné infrastruktury informační tabule, odpočívadla atd.) A.4 Zvýšení povědomí o regionu především prostřednictvím zlepšení a zintenzivnění propagace akcí konaných v jednotlivých obcích a pořádaných jednotlivými subjekty A.5 Zaměření se na management destinace = ucelenou propagaci regionu, vč. veškerých jeho atraktivit, upoutání návštěvníka a zákazníka (kvalitní služby a dostupnost infocenter, kvalitní značení cyklo- a pěších tras vč. upoutávek na jednotlivé zastávky přírodní, kulturní hodnoty, vytvoření zajímavé, ucelené a informativní webové prezentace apod.) A.6 Podpora podnikatelských aktivit v cestovním ruchu A.7 Podpora nových a chybějících služeb v cestovním ruchu A.8 Podpora spolupráce subjektů v cestovním ruchu (např. tvorba společných produktů cestovního ruchu) A.9 Podpora péče o kulturní a historické dědictví (památky, tradice) A.10 Tvorba produktů v cestovním ruchu 47

14 3.3.B LIDSKÝ POTENCIÁL SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY Uchované tradice v obcích (masopusty, poutě) Existence spolkového života (řada neziskových organizací a spolků hasiči, sportovci) SLABÉ STRÁNKY Trend migrace obyvatel (malé vazby s komunitou v obcích) PŘÍLEŽITOSTI Podpora aktivit mládeže Podpora spolkového života podpora akcí obyvatel a jejich sdružení Podpora mladých rodin např. nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež Intenzivní zapojení veřejnosti do procesu budování a rozhodování OHROŽENÍ Stárnutí populace Nezájem obyvatel o dění v obci Odliv obyvatel do atraktivnějších částí území ČR Současná situace, možnosti rozvoje: Prakticky ve všech obcích existují různé kulturní a sportovní spolky, které se starají o uchování tradic a rozvoj aktivit občanů. Je ale třeba tyto aktivity obyvatel dále podporovat a přispět k jejich rozvoji a uchování a také zajistit odpovídající kvalitu života lidem na venkově: Vytvořit podmínky pro spolupráci obyvatel a sociální integraci Podporovat všechny životaschopné kulturní formy v regionu Udržet dostupnost sociálních a zdravotních služeb, případně přispět k jejich optimalizaci z hlediska demografického vývoje Udržet mladé rodiny na venkově Opatření v rámci priority: B.1 Zlepšení situace v sociální oblasti péče o staré a postižené občany, využití volného času dětí a mládeže, budování chráněného bydlení a dílen B.2 Podpora aktivit neziskových organizací B.3 Podpora pořádání akcí, finanční záštita nad akcemi. Zapojení veřejnosti do spolkového života obce B.4 Podpora kultury, sportu a volného času péče o stávající sportoviště, rozvíjení činností kulturních institucí B.5 Podpora spolupráce škol, rodičů, zaměstnavatelů B.6 Prevence kriminality B.7 Obnova a vytváření tradic 48

15 3.3.C. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Pilotní strategie území MAS Veselsko Řečicko o.p.s. SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY kvalitní životní prostředí bez větších ekologických zátěží Množství přírodních zajímavostí a naučných stezek (řeka Lužnice a její meandry, rybníky, pískovny) Zachovalá, ekologicky hodnotná venkovská příroda a krajina (CHKO Třeboňsko, území Natura2000 s řadou vzácných rostlin a živočichů) Žádné nebezpečné ekologické zátěže PŘÍLEŽITOSTI Podpora vzdělávání obyvatel v oblasti ochrany životního prostředí Realizace protipovodňových opatření Podpora využití alternativních zdrojů energií SLABÉ STRÁNKY Nízké povědomí obyvatel o otázkách ochrany životního prostředí Převážná většina domácností a subjektů využívá tuhá paliva OHROŽENÍ Častý výskyt povodňových situací Omezení podnikatelských aktivit a aktivit obcí v souvislosti se začleněním některých oblastí regionu do lokalit Natura2000 a přísného režimu v CHKO Třeboňsko Zhoršení kvality ovzduší permanentním využíváním pouze tuhých paliv Současná situace, možnosti rozvoje: Region MAS je typickou venkovskou krajinou, která se vyznačuje minimální průmyslovou zátěží a prakticky bez zátěží ekologických. Jak již bylo uvedeno v analýze území, část regionu MAS spadá do CHKO Třeboňsko. Na katastrech některých obcí byly zároveň vyhlášeny lokality Natura2000, což sebou přináší určitá omezení. V posledních letech je na území regionu častý výskyt povodní, což do značné míry ovlivňuje všechny oblasti od cestovního ruchu, přes stránku hospodářského vývoje, až po otázku ochrany životního prostředí. Zatím nejhorší povodně se v obcích regionu vyskytly v letech 2002 a V souvislosti s vyhlášením lokalit Natura2000 a s CHKO Třeboňsko je třeba zohlednit péči o všechna chráněná území a prvky v regionu. Nalezení souladu mezi enviromentálními standardy a programy a potřebami samospráv a soukromých subjektů. Zaměřit se na propagaci principů směřujících k trvale udržitelnému rozvoji. Podpořit koncepční řešení nakládání s odpady a ochranu povrchových i podpovrchových vod. Podpořit zavádění technologií zaměřených na energetické využívání zemědělské a lesnické produkce. Realizovat efektivně protipovodňová opatření. Opatření v rámci priority: C.1 Odbahňování a revitalizace rybníků a říčních toků C.2 Realizace protipovodňových opatření C.3 Řešení otázky odpadového hospodářství (sběrné dvory, třídění odpadu,.) C.4 Revitalizace krajiny C.5 Pozemkové úpravy C.6 Podpora ekologické výchovy C.7 Podpora úspory energií u stavebních objektů C.8 Podpora zavádění nových technologií zaměřených na využívání obnovitelných zdrojů C.9 Enviromentální koncepce obcí C.10 Rekultivace skládek C.11 Obnova a uchování významných krajinných a přírodních památek 49

16 3.3.D INFRASTRUKTURA Pilotní strategie území MAS Veselsko Řečicko o.p.s. SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY Dobrá dostupnost území důležité železniční a silniční spojnice (např. silnice E55, Veselí nad Lužnicí jako dopravní uzel České Budějovice Praha, spojení Třeboň České Velenice hranice Rakousko) PŘÍLEŽITOSTI Využití alternativních zdrojů vytápění Rozšíření a propojení systému cyklistických tras a stezek Vybudování optimální varianty dálnice D3 a IV. železničního koridoru Podpora výstavby kanalizací a ČOV SLABÉ STRÁNKY Špatný stav místních komunikací Převažuje využívání tuhých paliv Špatný stav kanalizačních sítí Chybějící systém čištění odpadních vod možný vliv na stav životního prostředí OHROŽENÍ Chybějící projektová dokumentace Malé finanční možnosti obcí Současná situace, možnosti rozvoje: Pro dopravu v regionu má největší význam doprava silniční a železniční. Většina místních komunikací vykazuje průměrný, spíše špatný stav. Není ale bohužel v moci mnoha obcí, zafinancovat opravy a rekonstrukce těchto komunikací. Z hlediska vodohospodářské infrastruktury je situace příznivější. Je ale třeba zlepšit vybavení obcí kanalizacemi a čistírnami odpadních vod. Cílem je zajištění odpovídající technické kvality v oblasti dopravní, vodohospodářské a energetické infrastruktury. Zejména menší sídla se potýkají s nedostatečným technickým zázemím. Zajištění dostatečné technické infrastruktury je přínosem nejen pro obec samotnou a její obyvatele, ale je i základem pro další rozvoj obce v dalších ekonomických oblastech rozvoj podnikatelského sektoru, zlepšení atraktivity obce pro návštěvníky a obyvatele atd. V popředí zájmů obcí stojí především vodohospodářská infrastruktura rekonstrukce, opravy a výstavby kanalizací, ČOV ve stávajících, ale i v nových zástavbách. Důsledná ochrana podzemních vodních zdrojů. Dopravní infrastruktura provádění rekonstrukcí a obnova místních komunikací, vč. doprovodné infrastruktury (chodníky, parkoviště). Vyřešení dopravního spojení některých obcí s centry regionu. Např. o víkendech je v mnoha obcích dopravní spojení nulové. Vyzdvihnutí těchto spojů i z hlediska rozvoje turistického ruchu na území MAS. Vybudování optimální varianty dálnice D3 a IV. železničního koridoru. Alarmujícím faktorem je využití surovin na výrobu tepla. Stále více než 85% domácností a firem využívá tuhá paliva. Procento využití alternativních zdrojů vytápění je mizivé. Obce si ale tento neutěšený stav uvědomují a mají zájem na zavádění, případně rozšíření tohoto způsobu vytápění. Opatření v rámci priority: D.1 Podpora výstavby a obnovy kanalizací D.2 Podpora výstavby a obnovy ČOV D.3 Využití alternativních zdrojů vytápění D.4 Rekonstrukce a obnova místních komunikací D.5 Rozvoj informačních sítí D.6 Podpora obnovy a výstavby doprovodné infrastruktury odpočívadla, parkoviště, chodníky atd. D.7 Infrastruktura cestovního ruchu cyklotrasy, hipotrasy 50

17 3.3.E EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ Pilotní strategie území MAS Veselsko Řečicko o.p.s. SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY Historická tradice zemědělské výroby Velká řada drobných řemesel (služby pro obyvatele a návštěvníky) Poměrně nízká míra nezaměstnanosti PŘÍLEŽITOSTI Podpora tradičních řemesel Diverzifikace aktivit zemědělských subjektů Vzdělávací programy pro podnikatelské subjekty Poradenská činnost pro malé a střední podnikatele Podpora dalšího vzdělávání obyvatel SLABÉ STRÁNKY Převaha ekonomicky neaktivního obyvatelstva (stárnutí populace) Není zastoupeno střední ani vysoké školství (lidé za vzděláním dojíždějí nebo se stěhují) Nedostatek vhodných ploch a objektů pro podnikatelské účely (chybí podnikatelské zóny, pozemky, budovy) Nedostatek pracovních příležitostí v mikroregionu OHROŽENÍ Většinu pracovních míst tvoří pracovní místa v zemědělství a v cestovním ruchu Odchod mladých lidí do větších měst za vzděláním, za prací Současná situace, možnosti rozvoje: Převažující výskyt orné a jinak zemědělsky využívané půdy (okolo 64%). Více než 12% z celkového počtu podnikatelských subjektů působících na území MAS tvoří zemědělská družstva, samostatně hospodařící rolníci a další subjekty podnikající v zemědělství, lesnictví a rybolovu. V regionu není zastoupeno střední a vysoké školství, což má za následek odliv obyvatel za vzděláním i za prací. V regionu je poměrně nízká míra nezaměstnanosti. Hrozbou ale může být zaměření pracovních míst převážně do oblasti zemědělství a cestovního ruchu. Předmětem aktivit obcí by měla být mimo jiné koordinace přípravy rozvojových ploch a objektů, včetně promítnutí do ÚPD, připravovat a trvale udržovat vhodné pozemky a objekty pro případné investice. Opatření v rámci priority: E.1 Podpora investičních záměrů E.2 Využití brownfields v podnikání E.3 Podpora tradičních řemesel E.4 Podpora značení a odbytu místních produktů E.5 Podpora diverzifikace zemědělství i ostatních podnikatelských aktivit E.6 Podpora modernizace zemědělských podniků E.7 Vzdělávací programy pro podnikatele E.8 Podpora rozvoje struktury vzdělávání v regionu vzdělávací programy pro podnikatele, seniory, rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané, rozvoj předškolních a školních zařízení apod. E.9 Poradenská pomoc pro malé a střední podnikatele E.10 Spolupráce s organizacemi zabývajícími se servisem pro podnikatele (agrární komora, hospodářská komora) E.11 Kroky směřující ke snížení nezaměstnanosti podpora podnikatelských aktivit 51

18 3.3.F. OBČANSKÁ VYBAVENOST Pilotní strategie území MAS Veselsko Řečicko o.p.s. SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY Péče obcí o veřejný majetek Finanční náročnost projektů PŘÍLEŽITOSTI Podpora bytové výstavby Úpravy veřejných ploch a prostranství = zlepšení kvality života obyvatel a zvýšení atraktivity obce z hlediska cestovního ruchu OHROŽENÍ Chátrání obecních budov = zhoršení vzhledu obcí Současná situace, možnosti rozvoje: Cílem priority je podpora realizace projektů vedoucích ke spokojenému životu obyvatel na venkově formou budování a modernizace kvalitního zázemí obcí, ale i rozvoje služeb (např. školní autobus, pojízdná prodejna, lékařská péče atd.). Nejvíce projektových návrhů je zaměřeno právě na zlepšení stavu občanské vybavenosti (více než 28%). Jedná se o zlepšení vzhledu obcí (úprava zeleně, parků, míst setkávání obyvatel, oprava památek), zlepšení technického stavu a vzhledu obecních budov (knihovny, obecní úřady), vč. řešení jejich využitelnosti, podpora bydlení na venkově (příprava pozemků, ZTV apod.) atd. Opatření v rámci priority: F.1 Budování systému varování a vyrozumění obyvatel F.2 Rekonstrukce a obnova veřejného osvětlení, elektrifikace F.3 Opravy obecních budov a jejich využití pro občany (knihovny, klubovny, zlepšení vzhledu obecních úřadů atd.) F.4 Úpravy veřejných ploch a prostranství (návsi, parky, odpočinková a klidová místa) F.5 Veřejná zeleň F.6 Tvorba ÚPD obcí F.7 Podpora bytové výstavby F.8 Podpora tvorby projektové dokumentace F.9 Podpora služeb pro obyvatele související s občanskou vybaveností 52

19 3.3.G. ROZVOJ ÚZEMÍ Pilotní strategie území MAS Veselsko Řečicko o.p.s. SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY MAS MAS je založena a má za sebou úspěšnou administraci programu Leader ČR 2005 Vznik MAS spojení soukromých a veřejných subjektů s cílem řešení společných problémů v území MAS Předpokladem úspěšné MAS je otevřenost této společnosti vůči veřejnosti Podpora rozvoje spolupráce na regionální úrovni Příprava projektů, které přispějí k rozvoji regionu Zapojení veřejnosti do rozvoje území SLABÉ STRÁNKY MAS Současný nesoulad mezi potřebami obcí, jejich obyvatel a podnikatelských subjektů Možný střet zájmů veřejných a soukromých subjektů při projednávání strategie, navržených projektů (strategie je výsledkem kompromisu, který respektuje názory všech (veřejných i soukromých subjektů), který ale nemusí vždy plně uspokojit PŘÍLEŽITOSTI MAS Snaha představitelů samospráv o neustálý rozvoj obcí (veřejně přístupný internet, údržba kulturních a sportovních zařízení, péče o vzhled obce, podpora aktivit obyvatel) Vznik dialogu mezi podnikateli a obcemi Využívání dalších zdrojů při získávání finančních prostředků na realizaci projektů (EU, stát, kraj, ) Spolupráce se sousedními regiony při řešení společných otázek, navázání kontaktů se zahraničními regiony získávání nových zkušeností Další možnosti získávání finančních prostředků prostřednictvím MAS zejména metodou Leader OHROŽENÍ MAS Zásadní změny v dotační politice státu pro období Způsob financování projektů (nejdříve zaplať, potom dostaneš) nevýhodné pro příjemce dotací Nevyjasněná pravidla v oblasti čerpání dotací pro rozvoj venkova v novém programovacím období EU = brzdí připravenost MAS a žadatelů na využívání fondů EU a ČR Odlišné pohledy soukromých a veřejných subjektů na problematiku rozvoje venkova Velká většina představitelů obcí jsou ve svých funkcích neuvolněni Současná situace, možnosti rozvoje: MAS funguje od roku 2004 jako administrátor programu Leader ČR, jako realizátor celé řady seminářů pro veřejnost. Funguje rovněž jako servisní organizace pro své členy i pro širokou veřejnost zajišťuje poradenskou činnost, vyhledávání zdrojů financování projektů obcí i soukromých subjektů, zpracovává strategie a další rozvojové dokumenty území a jejich aktualizace. Pro další rozvoj území bude nezbytné zachovat principy fungování MAS a dále rozvíjet její činnost směrem k potřebám regionu. MAS má bezesporu nezastupitelnou úlohu v rozvoji svého území. Působí jako koordinátor a pečovatel regionu a v budoucnu úloha a zodpovědnost MAS za realizaci rozvojové pilotní strategie mnohonásobně vzroste. 53

20 Opatření v rámci priority: G.1 Naplnění priorit strategie MAS (prostřednictvím realizace jednotlivých aktivit) G.2 Podpora vzdělávání členů a pracovníků MAS G.3 Podpora dalšího rozvoje partnerství G.4 Spolupráce s dalšími MAS G.5 Meziregionální a přeshraniční spolupráce G.6 Poradenská činnost pro subjekty v regionu G.7 Zhledání nejvhodnějších řešení a best practice z hlediska problematiky financování projektů G.8 Tvorba a aktualizace rozvojových dokumentů regionu MAS G.9 Zavedení metody Leader v regionu MAS G.10 Informace pro veřejnost (internetové stránky, propagační letáky MAS, články v tisku) 54

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ PLNÁ VERZE STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2014

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 Praha, červen 2006 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013 4. října 2007 OBSAH Prohlášení o spolupráci...4 1 Základní informace o Programu...5 1.1 Územní vymezení Programu...5

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 Hlavní výstup projektu: Podpora při přípravě strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích České republiky, který byl řešen pod záštitou Rozvojového

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR III. OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze 7.0 ze dne 30. 6. 2014 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategie rozvoje mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko byla zpracovávána v průběhu roku 2004, navazuje na výsledky

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 Návrh č. 3 duben 2014 Obsah Oddíl 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE PROGRAM SPOLUPRÁCE PŘISPÍVAT KE STRATEGII

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: únor 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod a metodika... 4 1.1 Strategická

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. 2008 revize č. 5 ke dni 10. 2. 2012 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více