AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY"

Transkript

1 ČÁST 2 JAR-OPS 3 AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY ACJ OPS Provozní řízení Viz JAR-OPS Provozní řízení, které provozovatel provádí v zájmu bezpečnosti, znamená odpovědnost za zahájení, průběh a ukončení letu nebo provedení letu na náhradní letiště. Z tohoto nevyplývá požadavek na dispečera letecké dopravy s průkazem způsobilosti nebo na systém stálých služeb pro sledování letu. 2 Organizace a metody stanovené pro provádění provozního řízení by měly být obsaženy v Provozní příručce a měly by pokrývat alespoň popis odpovědností týkajících se započetí letu, průběhu letu, ukončení letu nebo letu na náhradní letiště pro každý let. [Amdt. 3, ] AMC OPS 3.210(a) Zavedení postupů Viz JAR-OPS 3.210(a) Provozovatel by měl stanovit obsah instruktáže o bezpečnosti pro všechny palubní průvodčí před zahájením letu nebo řady letů. IEM OPS 3.210(b) Zavedení postupů Viz JAR-OPS Když provozovatel zavádí postupy a systém seznamů kontrol pro použití palubními průvodčími se zřetelem ke kabině vrtulníku, měly by být vzaty v úvahu alespoň tyto body: BOD 1 Instruktáž palubních průvodčích vedoucím kabiny před zahájením letu nebo řady letů. 2 Kontrola bezpečnostního vybavení v souladu se zásadami a postupy provozovatele. 3 Bezpečnostní kontroly, předepsané Hlavou S (JAR- OPS ). 4 Dohled na nastupování a vystupování cestujících (JAR-OPS 3.075; JAR-OPS 3.105; JAR-OPS 3.270; JAR- OPS 3.280; JAR-OPS 3.305). 5 Zajištění kabiny cestujících (např. bezpečnostní pásy, náklad/zavazadla v kabině,atd. (JAR-OPS 3.280; JAR-OPS 3.285; JAR-OPS 3.310)). 6 Zajištění palubních bufetů a uložení vybavení (JAR- OPS 3.325). 7 Záměrně nepoužito 8 Záměrně nepoužito PŘED VZLETEM x x x x x ZA LETU PŘED PŘISTÁ- NÍM 9 Hlášení Kabina zabezpečena letové posádce x x 10 Obsluha světel v kabině x Je-li x požadována x x x PO PŘISTÁNÍ x x 11 Palubní průvodčí na místech posádky pro vzlet a přistání (JAR-OPS 3.210(c)/ IEM OPS 3.210(c), JAR-OPS 3.310). x x x 12 Dohled nad kabinou cestujících x x x x Vydáno JAA: Amendment D - 1

2 JAR-OPS 3 ČÁST 2 13 Prevence a zjištění ohně v kabině, palubních bufetech a toaletách a instrukce pro činnosti, které mají být zahájeny. 14 Činnosti, které mají být zahájeny při výskytu turbulence (Viz též JAR-OPS a JAR-OPS 3.325). 15 Záměrně nepoužito 16 Hlášení jakýchkoliv závad a/nebo provozní neschopnosti vybavení. x x x x x x x x x [Změna č.1, ] [ACJ OPS 3.210(d) Zavedení postupů Smyslem tohoto odstavce je zajistit, že pilot zůstává za řízením, pokud se rotory otáčejí silou motoru, zatímco nebrání provozu na zemi prováděnému kvalifikovaným personálem jiným než jsou piloti. Provozovatel by měl zajistit, že je kvalifikace personálu, jiného než jsou piloti, který je oprávněn provádět provoz na zemi, popsána v příslušné příručce.] [Amdt. 5, ] AMC č. 1 k OPS Schvalování heliportů provozovatelem Viz JAR-OPS Provozovatel by měl při vymezování ploch pro použití jako heliporty (včetně málo používaných nebo dočasných heliportů) pro typ vrtulníku(ů) a druh(y) provozu vzít v úvahu toto: 2 Přiměřená plocha heliportu je plocha, kterou provozovatel pokládá za vyhovující z hlediska použitelných požadavků, které berou v úvahu výkonnost a charakteristiku polohy heliportů (návod standardů a kriterií je obsažen v ICAO Annex 14 Svazek 2 a ICAO příručce Heliport Manual (Doc 9261 AN/903). 3 Provozovatel by měl vyhradit postup přehledného vymezení ploch heliportů odpovědnou osobou. Takový postup by měl brát v úvahu možné změny ve vyhrazených charakteristikách, které mohou nastat od posledního přehledu. 4 Plochy, které jsou předem zmapovány by měly být vymezeny v Provozní příručce provozovatele. Provozní příručka by měla obsahovat diagramy a/nebo pozemní fotografie prostoru a zobrazení (obrázek) a popis: a. Celkových rozměrů plochy; b. Polohy a výšky důležitých překážek profilů přiblížení a vzletu a v prostoru manévrování; c. Dráhy letu přiblížení a vzletu; d. Stav povrchu (zvířený prach/sníh/písek); e. Typy vrtulníků schválené vzhledem k požadavkům výkonnosti; f. Ustanovení řízení třetích stran na zemi (je-li to možné); g. Postup aktivace ploch majitelem plochy nebo kontrolujícím úřadem; h. Jiné použitelné informace například služby ATS a kmitočty; i. Osvětlení (je-li k disposici). 5 Pro plochy, které nejsou předem zmapovány, by měl provozovatel zavést postup, který pilotovi umožní provést za letu posouzení vhodnosti plochy. Body od (a) do (f) zahrnuté ve (4) by měly být brány v úvahu. 6 Provoz na nezmapované plochy v noci (s výjimkou Dodatku 1k 3.005(d)-(c)(2)(i)(C)) by neměl být povolen. Amendment 5 Vydáno JAA: D - 2

3 ČÁST 2 JAR-OPS 3 AMC č. 2 k OPS Schvalování heliportů provozovatelem Helideky Viz JAR OPS Viz JAR OPS Obsah Části C Provozní příručky vztahující se k zvláštním osvědčením helideků by měl obsahovat jak soupis omezení helideku v Seznamu omezení helideku (HLL), tak i obrazové znázornění (obrazovou formu) každého helideku ukazující všechny nezbytné informace trvalé povahy. HLL ukáže, bude-li doplňován o nezbytné údaje, aktuální stav každého helideku ohledně odlišností od ICAO Annex 14, Svazek 2, omezení, výstrahy, varování nebo další informace důležité pro provoz. Typický příklad znázornění obrazovou formou je uveden na Obrázku 1. 2 Aby bylo zajištěno že bezpečnost letů není snížena, provozovatel by měl získat odpovídající informace a podrobnosti pro sestavení HLL a obrazové znázornění od vlastníka/provozovatele helideku. 3 Jestliže v seznamu helideků existuje helidek s více názvy, měl by být přednostně uváděn nejpoužívanější název, jiné názvy mají být rovněž uvedeny. V případě přejmenování helideku by měl být původní název uváděn v HLL ještě po dobu následujících 6 měsíců. 4 Všechna omezení helideků by měla být uváděna v HLL. Helideky, které žádné omezení nemají, by měly být rovněž uvedeny. Se souborem zástaveb a kombinací zástaveb (např. přidružených lokalit), zvlášť uvedených v HLL, kde je to nezbytné, může být vyžadováno doplnění diagramy. 5 Každý helidek by měl být posouzen (na základě omezení, výstrah, varování nebo poznámek) k určení jeho přijatelnosti s ohledem k následujícím činitelům které, jako minimum, musí splňovat dále uvedené: a. Fyzikální charakteristiky helideku. b. Udržování rovin chráněných před překážkami je nejzákladnějším požadavkem bezpečnosti pro všechny lety. Tyto roviny jsou: (i) (ii) (iii) Minimálně 210 rovina bez překážek (OFS); 150 omezená překážková rovina (LOS); a minimální gradient klesání 5 : 1 s ohledem na významné překážky. Jestliže přilehlá zařízení nebo plavební porušení způsobí narušení povolených překážkových rovin nebo kritérií vztahujících se k helideku, příslušné ohodnocení by mělo určit možné negativní vlivy, které mohou vést k provozním omezením. c. Označení a osvětlení: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Odpovídající obvodové osvětlení; Odpovídající osvětlování světlomety; Stav osvětlení (NB pro noční a denní provoz např. Aldisova lampa); Schémata barevného označení význačných překážek a jejich osvětlení; Označení helideku; a Všeobecné úrovně osvětlení zařízení. Všechna omezení oprávnění po této stránce by měla být v HLL zaznamenána pouze denní provoz. d. Povrch plošiny: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Třecí vlastnosti povrchu; Helideková síť; Drenážní systém; Síťování okrajů plošiny; Systém ukotvení; a Odstraňování všech druhů znečištění. Vydáno JAA: Amendment D - 3

4 JAR-OPS 3 ČÁST 2 e. Vnější podmínky: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Poškození cizího objektu; Fyzikální zdroje turbulence; Ochrana před ptactvem; Snižování kvality vzduchu vlivem výfukových emisí, průduchů horkého nebo studeného plynu; a Přilehlé helideky by měly být zahrnuty v hodnocení kvality ovzduší. f. Záchrana a boj proti požárům: (i) Hlavní a doplňkové druhy prostředků, množství, kapacita a systémy osobního ochranného vybavení a oblečení, dýchací přístroje; (ii) Havarijní skřínka; a g. Komunikace a navigace: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Letecká(é) radiostanice; R/T volací značky odpovídající názvu helideku a vyhodnocování stranového odchýlení, které by mělo být jednoduché a jednoznačné; NDB nebo rovnocenná náhrada (je-li to vhodné); Deník radiostanice; a Světelné signály (např. Aldisovy lampy). h. Prostředky pro plnění paliva: (i) Ve shodě s odpovídajícími národními předpisy a směrnicemi. i. Další provozní a obslužné vybavení: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Větrný pytel; Záznamy o (směru a síle) větru; Záznamy o pohybu plošiny a hlášení, jestliže je použito; Systém instruktáže cestujících; Špalky; Poutací body; a Váhy pro vyvažování. j. Personál: (i) Vycvičený obsluhující personál helideku (např. Dispečer pro řízení přistání vrtulníků/asistent vrtulníkové plošiny a hasiči atd). k. Ostatní: (i) je-li použito. 6. Pro helideky, o kterých jsou neúplné informace, může být provozovatelem vydáno omezené oprávnění na základě dostupných informací před první návštěvou vrtulníku. Během následujícího provozu a před vydáním plného oprávnění, informace by měly být shromažďovány následujícím postupem: a. Znázornění (statické) obrazovou formou: (i) Vzorové (viz. Obrázek 1) nevyplněné formuláře by měly být k disposici, aby byly vyplněny v průběhu letové přípravy na základě informací poskytnutých vlastníkem/provozovatelem helideku a pozorování letovou posádkou. Amendment 5 Vydáno JAA: D - 4

5 ČÁST 2 JAR-OPS 3 (ii) Kde je to možné, mohou být použity vhodné fotografie s poznámkami, dokud nejsou vyplněny HLL a vzorové formuláře. (iii) Dokud nejsou vyplněny HLL a vzorové formuláře, mohou platit provozní omezení (např. výkonnosti, směrování atd.) (iv) Provozovatel by měl obdržet jakékoliv předchozí inspekční zprávy. (v) Měla by být provedena inspekce helideku pro ověření hotových HLL a vzorových formulářů, a následně po nich může být helidek plně oprávněn pro provoz. b. S odkazem na výše uvedené, HLL by měl obsahovat alespoň následující: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Datum a číslo revize HLL; Všeobecný seznam omezení pohybů helideku; Název helideku; Hodnotu D - helideku; a Omezení, výstrahy, varování a připomínky. c. Vzorový formulář by měl obsahovat alespoň následující (viz příklad níže): (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) Zařízení/Název plavidla; R/T volací značka Identifikační značka helideku; identifikační označení postranního panelu; Výška helideku nad mořem; Maximální výška zařízení/plavidla; Hodnota D ; Druh zařízení/plavidla; - Pevné s posádkou - Pevné bez posádky - Druh lodi (např. doprovodné plavidlo pro potápění) - Částečně ponorné (semi-submersible) - Zvedací (ix) (x) (xi) (xii) (xiii) (xiv) Jméno vlastníka/ provozovatele; Zeměpisná poloha; Komunikační/navigační frekvence a identifikace; Obecný náčrt pohledu na helidek s vysvětlivkami, ukazujícími polohu jeřábu, sloupů, portálových jeřábů, zásobník světlic, výstupy plynů (z turbinových motorů), postranní identifikační panely, větrný pytel atd.; Půdorysný náčrt, orientaci mapy z obecného náčrtu, který ukazuje výše uvedené. Půdorysný náčrt bude rovněž nezkresleně v zeměpisných stupních ukazovat orientaci osy výseče 210 ; Způsob plnění paliva: - Tlakové a spádové - Pouze tlakové - Pouze spádové - Žádné Vydáno JAA: Amendment D - 5

6 JAR-OPS 3 ČÁST 2 (xv) (xvi) (xvii) Druh a charakter protipožárního vybavení; Dosažitelnost GPU; Směrová orientace plošiny; (xviii) Maximální přípustná hmotnost; (xix) (xx) Světelná signalizace stavu (Ano/Ne); a Datum vydání revize. Překlad vzorového formuláře (Obrázek 1) 1. Fixed manned; fixed unmanned; small ship; large ship; semi-submersible; jack-up Pevné s posádkou; pevné bez posádky; malá loď; velká loď; částečně ponorné; zvedací 2. NAM, AMOCO etc. NAM, AMOCO atd. 3. Pressure/gravity; pressure; gravity; no. Tlakové/spádové; tlakové; spádové; žádné 4. Yes; no; 28V DC Ano; ne; 28V stejnosměrné 5. Yes; no. Ano/ne Čísla - viz zakroužkovaná čísla na vzorovém formuláři) Name R/T callsign Helideck ident Helideck elev Max. height Side ident. Type instalation D Pos Operator ATIS/COM/NAV Fuelling GPU Deck head Max. mass Status light Revision date Název zařízení/plavidla R/T volací značka Identifikační značka helideku Výška helideku nad mořem Maximální výška zařízení/plavidla Identifikační označení postranního panelu Druh zařízení/plavidla D Poloha Provozovatel Spojovací+navigační frekvence+identifikace Způsob plnění paliva GPU Kurz plošiny(směrová orientace) Maximální hmotnost Signalizace stavu Datum revize Amendment 5 Vydáno JAA: D - 6

7 ČÁST 2 JAR-OPS 3 [Obrázek 1 Vzorový formulář helideku] [Ch. 1, ; Amdt. 2, ] Vydáno JAA: Amendment D - 7

8 JAR-OPS 3 ČÁST 2 IEM - OPS 3.240(a)(6) Pobřežní doprava Viz JAR-OPS 3.240(a)(6) 1. Úvod 1.1 Vrtulníky 3. třídy výkonnosti provozované nad vodou musí mít odpovídající vybavení. Toto vybavení je závislé na vzdálenosti od pevniny, uvažované při provozu. Cílem tohoto IEM je projednat tuto vzdálenost, zaměřit pozornost na požadované vybavení a ujasnit odpovědnosti provozovatele, až dojde k rozhodnutí provádět provoz pobřežní dopravy. 1.2 Jestliže je provoz uskutečňován severně od 45N nebo jižně od 45 S, zařízení pobřežního koridoru může nebo nemusí být použitelné v jednotlivých stavech, jelikož je toto vztaženo ke Státní definici oblasti volného moře, jak je popsáno v definici nehostinného prostředí a IEM 3.480(a)(12). 1.3 Jestliže je použito termínu Pobřežní doprava, míní se tím provádění provozu nad vodou v pobřežním koridoru za podmínek, kde lze očekávat že; let může být za těchto převládajících podmínek uskutečněn bezpečně; a, následně po poruše motoru se předpokládá bezpečné vynucené přistání a očekává se provedení úspěšné evakuace; přežití posádky a cestujících může být zajištěno až do doby, kdy jsou úspěšně ukončeny záchranné práce. 1.4 Pobřežní koridor je proměnná vzdálenost od linie pobřeží až do maximální vzdálenosti odpovídající 3 minutám letu normální cestovní rychlostí. 2 Stanovení šířky pobřežního koridoru. 2.1 Vzdálenost od pevniny při Pobřežní dopravě je definována hranicí koridoru, která je mimo pevninu až do maximální vzdálenosti 3 minut letu normální cestovní rychlostí (odpovídá 5-6 NM). V této souvislosti se za pevninu považuje i souvislá vrstva ledu (viz a až c níže) a tam, kde pobřežní oblast zahrnuje ostrovy, mohou být do koridoru, společně s pobřežím, zahrnuty vody je navzájem obklopující. Pobřežní doprava nemusí být aplikována na vnitrozemských vodních dopravních cestách, při přeletech ústí řek nebo pro říční dopravu. a. V některých oblastech je utváření ledu takové, že přistání nebo vynucené přistání je možné bez rizika pro vrtulník nebo osoby na palubě. Pokud Úřad nepovažuje provoz na, nebo nad ledovými poli, za nepřijatelný, provozovatel může považovat definici pevniny jako rozšířenou i na tyto plochy. b. Výklad následujících pravidel může být podmiňován výše uvedený v a.: JAR-OPS 3.240(a)(6) JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS c. S ohledem na okolnosti, kdy jednotvárné a jasně bílé povrchy mohou představovat riziko a mohou vést k oslnění, definice pevniny nemůže být rozšířena na lety nad ledovými poli za následujících podmínek: JAR-OPS 3.650(i) JAR-OPS Šířka koridoru je proměnná od šířky nebezpečné pro uskutečnění provozu v převládajících podmínkách až po šířku maximálně 3 minut (letu). Množství činitelů bude ve dne ukazovat jestli může být koridor použit a jaká může být jeho šířka. Tyto činitelé budou zahrnovat, ale neměly by být omezovány, na: (a) Meteorologické podmínky převládající v koridoru; (b) Přístrojové vybavení vrtulníku; (c) Certifikaci vrtulníku zejména s ohledem na plováky; Amendment 5 Vydáno JAA: D - 8

9 ČÁST 2 JAR-OPS 3 (d) Stav moře; (e) Teplotu vody; (f) Čas k záchraně; a (g) Přepravované záchranné vybavení. Tyto mohou být všeobecně děleny do třech funkčních skupin: Skupina, která splňuje požadavky pro bezpečný let a. a b. Skupina, která splňuje požadavky pro bezpečné vynucené přistání a evakuaci a., b., c. a d. Skupina, která splňuje požadavky pro přežití po vynuceném přistání a úspěšné evakuaci a., d., e., f. a g. 3 Požadavky na bezpečný let 3.1 Je všeobecně známo, že jestliže let probíhá bez viditelnosti země, za určitých meteorologických podmínek, které vznikají například při počasí v podmínkách tlakové výše (prozářený opar/goldfish bowl bez viditelnosti horizontu, slabý vítr a nízká dohlednost), absence základního vybavení (a výcviku) může vést ke ztrátě orientace. Navíc nedostatek hloubkového vidění v těchto podmínkách vyžaduje použití radiového výškoměru s hlasovou signalizací, jako doplnění z hlediska bezpečnosti zvláště v případě, kdy může dojít k přistání na vodní hladinu v autorotaci. 3.2 Za těchto podmínek by provoz vrtulníku, bez požadovaných přístrojů a radiovýškoměru, měl být omezen na koridor, ve kterém pilot může udržovat referenci pomocí vizuálních podnětů na pevnině. 4 Požadavky na bezpečné vynucené přistání a evakuaci. 4.1 Počasí a stav moře společně ovlivňují výsledek autorotace následující po poruše motoru. Je zjištěno že hodnocení stavu moře je problematické a posuzování podobných okolností vyžaduje dobrý úsudek, který by měl být cvičen provozovatelem a velitelem letadla. 4.2 Jestliže plováky jsou certifikovány pouze pro použití v nouzi (nikoliv pro nouzové přistání na vodě), provoz musí být omezen na takový stav moře jenž vyhovuje požadavkům takového použití umožnění bezpečné evakuace. (Certifikace pro nouzové přistání na vodě vyžaduje vyhovění množství požadavků vztahujících se k pronikání vody do vrtulníku, plavání a vyvážení, výstupu a přežití osob na palubě. Systémy pro nouzové plavání, obecně přizpůsobené předpisu JAR-27 Malé vrtulníky, jsou schvalovány pro úplné požadavky, aby vybavení muselo splňovat zamýšlené funkce a nebylo riskantní pro vrtulník ani pro osoby na jeho palubě. V praxi to znamená, že nejvýznamnějším rozdílem mezi nouzovým přistáním na vodě a systémem nouzového plavání je prokazování postupu pronikání vody. Požadavky na nouzové přistání na vodě vyžadují stanovit pro pronikání vody postupy a praktické dovednosti a uvádět je v Letové příručce. Trup/plovací vybavení musí být předvedeno jako způsobilé odolávat zatížení při pronikání vody za definovaných podmínek, které se vztahují k těmto postupům. U příslušenství pro nouzové plavání není požadováno definovat postup pronikání vody a nejsou stanoveny zvláštní podmínky určené pro konstrukční průkazy.) 5 Požadavky na přežití 5.1 Přežití členů posádky a cestujících, následující po úspěšné autorotaci a evakuaci, je závislé na oblečení, přepravovaném a oblečeném vybavení, teplotě a stavu moře (viz IEM OPS 3.827). Pátrání a záchrana - schopnost reakce/odezvy odpovídající předvídanému vystavení by měla být dostupná před tím, než mohou být podmínky v koridoru pokládány za jiné než nehostinné. 5.2 Pobřežní doprava může být prováděna (včetně oblastí severně od 45N a jižně od 45S jestliže to definice volného moře připouští) za předpokladu, že jsou splněny požadavky odstavce 3 a 4 a podmínky v pobřežním koridoru odpovídají podmínkám pro prostředí jiné než nehostinné. [Amdt. 2, ] Vydáno JAA: Amendment D - 9

10 JAR-OPS 3 ČÁST 2 IEM OPS Provoz v oblastech se zvláštními požadavky navigační výkonnosti Viz JAR-OPS Požadavky a postupy vztahující se k prostorům, v nichž jsou předepsány specifikace minimální navigační výkonnosti, založené na Regionálních leteckých navigačních dohodách, obsahují (jak je uvedeno pro druh specifikace navigační výkonnosti) následující dokumenty: a. Informace RNP a s ní související postupy ICAO DOC 9613; a b. Normy EUROCONTROL pro prostorovou navigaci ke splnění požadavků RNP/RNAV. c. JAA TGL č. 2 - Poradní materiál pro schvalování letové způsobilosti navigačních systémů pro provoz B- RNAV v evropském vzdušném prostoru, který je pro tento druh provozu určen. 2 Dále uvedený vysvětlující materiál byl zpracován k podrobnějšímu vysvětlení tématu Požadovaná navigační výkonnost (RNP): a. Cíl RNP - Pojem RNP nahradí konvenční metodu zajišťování požadované navigační výkonnosti, která je založena na stanovení přesně vymezeného navigačního vybavení, celosvětovými jednotnými normami navigační výkonnosti pro vymezený vzdušný prostor a/nebo letovými postupy. Je tedy na provozovateli, aby rozhodl jaký(é) systém(y) bude využívat, aby splnil dané požadavky. Provozovatel však musí zajistit, aby použitý(é) systém(y) měl(y) osvědčení pro provoz v dotyčném prostoru. b. Navigační přesnost - RNP je definována jako stanovení navigační přesnosti, požadované pro provoz ve vymezené oblasti vzdušného prostoru. Navigační přesnost je založena na kombinaci chyby navigačního signálu, chyby palubního senzoru, chyby zobrazení a chyby řízení letu ve vodorovné rovině. Úroveň přesnosti se vyjadřuje jako jediný parametr a vymezuje vzdálenost od zamýšlené polohy vrtulníku, v níž se letadlo musí udržet nejméně po 95% celkové doby letu. Jako příklad RNP 4 znamená, že všechna letadla zůstanou v mezích 4 NM od jejich zamýšlené polohy nejméně po 95% celkové doby letu. c. Druhy RNP pro lety na trati - Aby se braly v úvahu požadavky na navigační výkonnost v různých částech vzdušného prostoru a/nebo tratí, byly vymezeny pro celosvětové jednotné uplatnění druhy RNP pro lety na trati takto: i. RNP 1 požaduje velmi přesnou informaci o poloze a bude sdružena s kontinentálním provozem velké hustoty. Plné využívání výhod RNP 1 (ve spojení s prostorovou navigací (RNAV)) bude vyžadovat, aby velké procento letadel dosahovalo této úrovně navigační výkonnosti. ii. RNP 4 bude normálně uplatňována v kontinentálních prostorech, v nichž je traťová navigace v současnosti založena na VOR/DME. IEM OPS Stanovení minimálních výšek letu Viz JAR-OPS Dále jsou uvedeny příklady některých metod, které jsou k dispozici pro výpočet minimálních výšek letu. 2 Vzorec KSS 2.1 Minimální výška nad překážkami (MOCA). MOCA je součet: i. Největší nadmořské výšky terénu nebo překážky, podle toho která je větší; plus ii. iii ft pro nadmořské výšky do 6000 ft včetně, nebo 2000 ft pro nadmořské výšky větší než 6000 ft, zaokrouhlené na nejblíže vyšších 100 ft. Amendment 5 Vydáno JAA: D - 10

11 ČÁST 2 JAR-OPS Nejnižší MOCA, která má být indikována je 2000 ft Šířka koridoru od majáku VOR je vymezena hranicemi, počínajícími 5 NM na obě strany od osy a rozbíhajícími se od ní o 4 o, dokud nedosáhnou ve vzdálenosti 70 NM šířky 20 NM, potom běžícími rovnoběžně s osou do vzdálenosti 140 NM, ze které se znovu rozbíhají o 4 o, aby ve vzdálenosti 280 NM od majáku dosáhly největší a potom již stálé šířky koridoru 40 NM. OBRÁZEK Podobně je vymezena šířka koridoru od majáku NDB hranicemi počínajícími 5 NM na obě strany od osy a rozbíhajícími se od ní o 7 o dokud nedosáhnou ve vzdálenosti 40 NM od majáku šířky 20 NM, potom běžícími rovnoběžně s osou do vzdálenosti 80 NM, ze které se znovu od ní rozbíhají o 7 o, dokud nedosáhnou ve vzdálenosti 245 NM největší a potom již stálé šířky koridoru 60 NM MOCA nezahrnuje žádné překrývání koridoru. OBRÁZEK 2 Vydáno JAA: Amendment D - 11

12 JAR-OPS 3 ČÁST Minimální výška mimo trať (MORA). MORA se vypočte pro prostor ohraničený na mapě traťových navigačních prostředků (RFC) / mapě přiblížení koncového prostoru (TAC) každým, nebo každým druhým čtvercem zeměpisné šířky/délky a je založena na bezpečné výšce nad terénem takto: i. Terén o nadmořské výšce do 6000 ft (2000 m) ft nad nejvyšším bodem terénu nebo překážek; ii. Terén o nadmořské výšce přes 6000 ft (2000 m) ft nad nejvyšším bodem terénu nebo překážek. 3 Vzorec Jeppesen 3.1 MORA je nejmenší výška letu vypočtená Jeppesenem z běžných map ONC nebo WAC. Mapují se dva druhy MORA, které jsou: i. Traťové MORA, například 9800a; a ii. MORA v souřadnicové síti, například Hodnoty traťové MORA se vypočtou na základě prostoru rozprostírajícího se 10 NM na obě strany od osy trati a zahrnujícího prostor o poloměru 10 NM od radionavigačního prostředku/hlásného bodu nebo od bodu změny počítání vzdálenosti, vymezujících úsek trati. 3.3 V prostorech, kde je největší nadmořská výška terénu a překážek do 5000 ft, mají hodnoty MORA nad terénem a umělými překážkami bezpečnou výšku 1000 ft. Nad terénem a překážkami o nadmořské výšce 5001 ft a větší se zajišťuje bezpečná výška 2000 ft. 3.4 MORA v souřadnicové síti je výška vypočtená Jeppesenem a její hodnoty jsou uvedeny v každém poli, tvořeném zamapovanými čarami zeměpisné šířky a délky. Čísla jsou uváděna v tisících a stovkách stop (poslední dvě místa se vynechávají, aby se zabránilo přeplnění mapy). Předpokládá se, že hodnoty, za nimiž je ±, nepřekračují uvedené výšky. Platí tatáž kriteria bezpečné výšky nad překážkami jaká jsou vysvětlena shora v odst Vzorec ATLAS 4.1 Minimální bezpečná výška na trati (MEA). Výpočet MEA je založen na výšce nad mořem nejvyššího bodu podél uvažovaného úseku trati (od jednoho navigačního prostředku ke druhému) v rozmezí těchto vzdáleností od trati: i. Délka úseku do 100 NM - 10 NM (Viz Poznámka 1 níže) ii. Délka úseku přes 100 NM - 10% délky úseku až do maxima 60 NM (Viz Poznámka 2 níže) Poznámka 1: Tuto vzdálenost lze zmenšit na 5 NM v TMA, kde je vlivem počtu a druhů navigačních prostředků zaručena velká přesnost navigace. Poznámka 2: Ve výjimečných případech, kdy je výsledkem výpočtu provozně neproveditelná hodnota, může být vypočtena zvláštní přídavná MEA na základě vzdálenosti na obě strany od trati nejméně 10 NM. Taková zvláštní MEA bude uvedena společně se skutečnou šířkou chráněného prostoru. 4.2 MEA se vypočítává přičtením příslušného přírůstku ke shora stanovené nadmořské výšce: Nadmořská výška nejvyššího bodu Do 5000 ft Přes 5000 ft do ft Přes ft Přírůstek 1500 ft 2000 ft 10% nadmořské výšky plus 1000 ft Poznámka: Snížení na 1000 ft je přípustné pro poslední úsek trati, končící v poloze počátečního přiblížení, v koncových prostorech TMA, kde počet a druhy navigačních prostředků zaručují velkou přesnost navigace. Výsledná hodnota se zaokrouhlí na nejbližších 100 ft. Amendment 5 Vydáno JAA: D - 12

13 ČÁST 2 JAR-OPS Minimální bezpečná výška v souřadnicové síti (MGA). Výpočet MGA je založen na nadmořské výšce nejvyššího bodu v daném prostoru souřadnicové sítě. MGA se vypočítává přičtením příslušného přírůstku ke shora stanovené nadmořské výšce: Nadmořská výška nejvyššího bodu Do 5000 ft Přes 5000 ft do ft Přes ft Přírůstek 1500 ft 2000 ft 10% nadmořské výšky plus 1000 ft Výsledná hodnota se zaokrouhlí na nejbližších 100 ft. Vydáno JAA: Amendment D - 13

14 JAR-OPS 3 ČÁST 2 AMC OPS Zásady určování množství paliva Viz JAR-OPS Provozovatel by měl založit zásady určování množství paliva, včetně výpočtu množství paliva, které má být na palubě, na těchto kriteriích plánování: 1 Množství: 1.1 Palivo pro pojíždění, které by nemělo být menší než množství, které se podle očekávání spotřebuje do vzletu. Přihlédne se k místním podmínkám na odletovém heliportu a ke spotřebě APU. 1.2 Traťové palivo, které by mělo zahrnovat: a. Palivo pro vzlet a stoupání z heliportu do počáteční cestovní hladiny/výšky s přihlédnutím k očekávanému směrování odletu; b. Palivo pro let z vrcholu stoupání do vrcholového bodu sestupu, zahrnující všechny změny hladin; c. Palivo pro let z vrcholového bodu sestupu do bodu zahájení postupu přiblížení, s přihlédnutím k očekávanému postupu příletu; a d. Palivo pro přiblížení a přistání na cílovém heliportu. 1.3 Palivo pro nepředvídané případy, které by mělo být: a. Pro lety IFR nebo pro lety VFR v nehostinném prostředí 10 % plánovaného traťového paliva; nebo b. Pro lety VFR v jiném než nehostinném prostředí 5 % plánovaného traťového paliva; 1.4 Palivo pro let na náhradní heliport, které by mělo zahrnovat: a. Palivo pro postup nezdařeného přiblížení z použitelné minimální nadmořské výšky pro klesání/výšky rozhodnutí (MDA/DH) na cílovém heliportu do výšky nezdařeného přiblížení s přihlédnutím k úplnému postupu nezdařeného přiblížení; b. Palivo pro stoupání z výšky nezdařeného přiblížení do cestovní hladiny/výšky; c. Palivo pro cestovní let z vrcholu stoupání do vrcholového bodu sestupu; d. Palivo pro klesání z vrcholového bodu sestupu do bodu zahájení přiblížení, s přihlédnutím k očekávanému postupu příletu;a e. Palivo pro provedení přiblížení a přistání na náhradním heliportu cílového heliportu, zvoleném v souladu s JAR-OPS f. Pro vrtulníky provozované na a z helideků, které se nacházejí v nehostinném prostředí, 10% z výše uvedených a. až e. 1.5 Konečnou zálohu paliva, která by měla být: a. Pro lety VFR ve dne s navigací podle viditelných orientačních bodů palivo pro 20 minut letu rychlostí největšího doletu; nebo Amendment 5 Vydáno JAA: D - 14

15 ČÁST 2 JAR-OPS 3 b. Pro lety IFR, nebo lety VFR a navigací jiným způsobem než podle viditelných orientačních bodů, nebo v noci, palivo pro let v trvání 30 minut rychlostí vyčkávání ve výšce 1500 ft (450 m) nad cílovým heliportem vypočtené pro standardní podmínky a předpokládanou hmotnost při příletu nad náhradní heliport, nebo cílový heliport, pokud náhradní heliport není požadován. 1.6 Mimořádné palivo by mělo být podle rozhodnutí velitele letadla. 2 Postupy IFR pro osamělý heliport. Pokud výpočet zásoby paliva provozovatelem zahrnuje plánování letu IFR na osamělý heliport, pro který není náhradní heliport, nebo letu VFR a navigací jiným způsobem než podle viditelných orientačních bodů, mělo by množství paliva při odletu zahrnovat: a. Palivo na pojíždění; b. Traťové palivo; c. Palivo pro nepředvídané okolnosti vypočtené v souladu se shora uvedeným pododstavcem 1.3 ; d. Dodatečné palivo pro let rychlostí vyčkávání na dvě hodiny letu, zahrnující konečnou zálohu paliva; a e. Mimořádné palivo podle rozhodnutí velitele letadla. 3. Přiměřené množství paliva by mělo být přepravováno trvale pro případ možné poruchy pohonné jednotky v nejkritičtějším bodě na trati, aby byl vrtulník schopen: a. Potřebného klesání a pokračování na odpovídající heliport; a b. Zde vyčkávat po dobu 15 min v 1500 ft (450 m) nad nadmořskou výškou heliportu za standardních podmínek; a c. Provést přiblížení a přistání. (Viz IEM k JAR-OPS (a)(5) a JAR-OPS 3.530(a)(5)). [Amdt. 2, ] IEM OPS (c)(3)(i) Palivo pro nepředvídané případy Viz JAR-OPS (c)(3)(i) 1 Ve fázi plánování nelze předvídat všechny faktory, které mohou mít vliv na spotřebu paliva při letu na cílový heliport. Proto je na palubě palivo pro nepředvídané případy, aby kompenzovalo dále uvedené vlivy: i. Odchylky jednotlivého vrtulníku od údajů očekávané spotřeby paliva; ii. Odchylky od předpovídaných meteorologických podmínek; a iii. Odchylky od plánovaných směrování a/nebo cestovních hladin/výšek. IEM OPS Přeprava osob s omezenou pohyblivostí Viz JAR-OPS Osobou s omezenou pohyblivostí (PRM) se rozumí osoba, jejíž pohyblivost je snížena vlivem zneschopnění (sensorického nebo lokomotorického), duševního nedostatku, věku, nemoci nebo jiné příčiny nezpůsobilosti při používání dopravy a kdy situace vyžaduje zvláštní pozornost a přizpůsobení služeb poskytovaných všem cestujícím potřebě jednotlivce. Vydáno JAA: Amendment D - 15

16 JAR-OPS 3 ČÁST 2 2 Za normálních okolností by neměly osoby s omezenou pohyblivostí sedět v blízkosti nouzového východu. 3 Za okolností, kdy osoby s omezenou pohyblivostí tvoří významnou část celkového počtu osob na palubě: a. Počet osob s omezenou pohyblivostí by neměl překročit počet fyzicky zdatných osob, schopných pomáhat při nouzové evakuaci a b. Pokyn uvedený v odstavci 2 by měl být dodržován v maximálně možném rozsahu. AMC OPS Přeprava nákladu v kabině cestujících Viz JAR-OPS Při stanovování postupů pro přepravu nákladu v kabině cestujících by měl provozovatel dodržovat toto: a. Hmotnost nákladu nepřekročí konstrukční meze únosnosti podlahy kabiny nebo sedadla (-el); b. Počet/druh poutacích zařízení a jejich body úchytu by měly být schopny udržet náklad v souladu s JAR nebo rovnocenným požadavkem; c. Umístění nákladu by mělo být takové, aby v případě nouzové evakuace nepřekáželo vystupování, ani nezhoršovalo rozhled palubních průvodčích. [Změna č.1, ] ACJ č. 1 k JAR-OPS Rozsazování cestujících Viz JAR-OPS Viz ACJ č. 2 k JAR-OPS Provozovatel by měl zajistit, že: a. Ti cestující, kterým byla přidělena sedadla umožňující přímý přístup k nouzovým východům, vypadají, že jsou v přiměřené tělesné kondici, a že jsou silní a schopni pomáhat při rychlé evakuaci vrtulníku v nouzových situacích poté co budou vhodně instruováni členy posádky; b. Ve všech případech, cestujícím, kteří vzhledem ke své tělesné kondici mohou brzdit ostatní cestující v průběhu evakuace, nebo mohou překážet členům posádky ve vykonávání jejich povinností, by neměla být přidělována sedadla umožňující přímý přístup k nouzovým východům. Není-li provozovatel schopen zavést postupy, které toto mohou zajistit v průběhu odbavování cestujících, měl by zavést jiný postup přijatelný pro Úřad, který zajistí správné přidělení sedadel řádným způsobem. 2 Výše uvedený text se nevztahuje na vrtulníky, kde normální východ slouží také jako nouzový východ. Nicméně za těchto okolností by měl provozovatel využít svou pravomoc při vybírání cestujících na sedadlo vedle normálního východu, aby se zajistilo, že evakuace není v případě nouze brzděna. [Amdt. 3, ] ACJ č. 2 k JAR-OPS Rozsazování cestujících Viz JAR-OPS Viz ACJ č. 1 k JAR-OPS Cestujícím, kteří patří do následujících kategorií, by neměla být přidělena sedadla, nebo by tito cestující neměli být směrováni na sedadla, která umožňují přímý přístup k nouzovým východům: a. Cestující, kteří jsou zřetelně fyzicky nebo mentálně postiženi v takovém rozsahu, že by měli těžkosti rychle se pohybovat v případě, že by k tomu byli vyzváni; Amendment 5 Vydáno JAA: D - 16

17 ČÁST 2 JAR-OPS 3 b. Cestující, kteří mají významně omezenou schopnost vidění nebo slyšení v takovém rozsahu, že by nemuseli snadno vstřebat tištěné nebo slovní instrukce, které jsou vydávány; c. Cestující, kteří jsou z důvodu stáří nebo nemoci natolik slabí, že mají těžkosti rychle se pohybovat; d. Cestující, kteří jsou natolik obézní, že by měli těžkosti rychle se pohybovat nebo dosáhnout a projít přilehlým nouzovým východem; e. Děti (s doprovodem nebo bez) a děti do věku dvou let; f. Deportované osoby nebo osoby ve vazbě; g. Cestující se zvířaty. Poznámka: "Přímý přístup" znamená sedadlo, ze kterého cestující může postupovat přímo k východu, aniž by musel vejít do uličky mezi sedadly nebo obcházet překážku. [Amdt. 3, ] AMC OPS 3.295(c)(1) Výběr heliportů Viz JAR-OPS 3.295(c)(1) 1 Libovolné úlevy z požadavků na výběr náhradních heliportů pro lety na pobřežní heliporty za podmínek IFR jsou použitelné jedině pro směrování vrtulníků z letů mimo pobřeží, a musí být založeny na případech individuálního posuzování bezpečnosti. 2 Mělo by být bráno v úvahu následující: 2.1 Vhodnost počasí na základě předpovědi pro přistání na cílovém heliportu; 2.2 Palivo předepsané ke splnění požadavků IFR uvedených v JAR-OPS menší množství paliva k letu na náhradní heliport; 2.3 Kde cílový pobřežní heliport není přímo na pobřeží, měl by být: a. Umístěn v takové vzdálenosti od pobřeží, aby vrtulník mohl, s palivem určeným podle bodu 2.2. výše, v libovolné době po přeletu pobřežního pásma se na pobřeží vrátit, bezpečně sklesat a dokončit vizuální přiblížení a přistání za podmínek VFR a s rezervou paliva pro VFR, a b. Zeměpisně situován tak, aby vrtulník mohl, v mezích Pravidel létání a v mezích předpovědi pro přistání: (i) (ii) pokračovat v příletu z pobřeží v 500 ft AGL a provést vizuální přiblížení a přistání; nebo pokračovat v příletu z pobřeží po schválené trati a provést vizuální přiblížení a přistání. 2.4 Postupy pro pobřežní heliporty by měly být prováděny na základě předpovědi pro přistání za těchto minimálních podmínek: a. Ve dne. Základna oblačnosti nad DH/MDH +400 ft, dohlednost 4 km, nebo, je-li klesání prováděno nad mořskou hladinou, základna oblačnosti 600 ft a dohlednost 4 km. b. V noci. Základna oblačnosti 1000 ft a dohlednost 5 km. 2.5 Klesání k získání vizuálního kontaktu se zemským povrchem by mělo být prováděno nad mořem nebo jako součást přístrojového přiblížení; Vydáno JAA: Amendment D - 17

18 JAR-OPS 3 ČÁST Plánované trati a postupy pro pobřežní heliporty, určené jako takové, by měly být obsaženy v Provozní příručce v Části C Instrukce o trati a heliportu; 2.7 MEL by měl zahrnovat požadavky na palubní radar a radiovýškoměr pro tento druh provozu; 2.8 Provozní omezení každého pobřežního heliportu by mělo být přijatelné pro Úřad. [Amdt. 2, ] IEM JAR-OPS (c)(1) Výběr heliportů Viz JAR-OPS 3.395(c)(1) 1 Postupy obsažené v AMC OPS 3.295(c) zahrnují mezní meteorologické podmínky. V důsledku toho je specifikována Přistávací předpověď v souladu se standardy, které obsahuje Regionální letový navigační plán a ICAO Annex 3. 2 Přistávací předpověď se skládá ze stručného vyjádření průměrného stavu meteorologických podmínek očekávaných na letišti nebo heliportu v průběhu dvou hodin bezprostředně od doby vydání. Obsahuje přízemní vítr, dohlednost, význačné počasí a druhy oblačnosti a může obsahovat další význačné informace, jako je barometrický tlak a teplota, které jsou odsouhlaseny mezi meteorologickým úřadem a zainteresovanými provozovateli. 3 Podrobný popis přistávací předpovědi je vyhlášen v Regionálním letovém navigačním plánu ICAO a rovněž v ICAO Annex 3 společně s vhodnými provozními přesnostmi prvků předpovědi. Především hodnota pozorované výšky oblačnosti a prvků dohlednosti by měly být v rozmezí +/- 30% od hodnoty předpovědi v 90% případů. 4 Přistávací předpověď má většinou formu pravidelného nebo mimořádného leteckého meteorologického hlášení v kódu METAR s doplněním předpovědi typu TREND. Jsou používána kódová slova NOSIG t.j. že podstatná změna není očekávána; BECMG (očekávaná změna); nebo TEMPO (přechodná nepravidelná změna) následovaná očekávanou změnou. Dvouhodinový interval platnosti předpovědi začíná časem, v kterém je meteorologické hlášení vydáno. [Amdt. 2, ] AMC OPS 3.295(e) Výběr heliportů Viz JAR OPS 3.295(e) 1 Prostředí pro přistání na náhradní helidek v pobřežních vodách Prostředí pro přistání na helideku, který je navržen k použití jako náhradní v pobřežních vodách, by mělo být uváženo předem, včetně jeho fyzikálních charakteristiky, vlivu směru a síly větru a tvorby turbulence. Tyto informace, které by měly být k disposici veliteli vrtulníku v období přípravy letu a v jeho průběhu, by měly být v příslušné formě uvedeny v Provozní příručce část C (včetně orientace helideku) tak, že může být stanovena jeho vhodnost použití jako náhradního helideku v pobřežních vodách. Náhradní helidek by měl splňovat všechna kriteria kladená na rozměry a bezpečné výšky nad překážkami, vzhledem k požadavkům uvažovaného typu vrtulníku. 2 Posouzení výkonnosti Použití náhradního heliportu v pobřežních vodách není povoleno těm vrtulníkům, které nemohou dosáhnout visení s jedním nepracujícím motorem (OEI One Engine Inoperative) při účinku přízemního efektu (IGE In Ground Effect) při přiměřeném jmenovitém výkonu nad náhradním heliportem. Tam, kde povrch náhradního helideku v pobřežních vodách, nebo převládající podmínky (obzvláště rychlost větru), znemožňují visení s jedním nepracujícím motorem (OEI) při účinku přízemního efektu (IGE), pro vypočítání přistávací hmotnosti by měla být použita výkonnost pro visení mimo účinek přízemního efektu (OGE Out of Ground Effect) při přiměřeném jmenovitém výkonu. Při výpočtu přistávací hmotnosti by mělo být použito přesných grafů části B Provozní příručky. (Pro přílet s touto přistávací hmotností by měla být zvážena konfigurace vrtulníku, podmínky Amendment 5 Vydáno JAA: D - 18

19 ČÁST 2 JAR-OPS 3 prostředí a provozní systémy, které mohou nepříznivě ovlivnit výkonnost.) Předpokládaná přistávací hmotnost vrtulníku včetně posádky, cestujících, zavazadel, nákladu plus konečného záložního paliva (Final Reserve Fuel) na 30 minut letu by neměla překročit přistávací hmotnost pro OEI v době přiblížení na náhradní heliport v pobřežních vodách. 3 Posouzení počasí 3.1 Meteorologická pozorování Při plánovaném použití náhradního heliportu, meteorologická pozorování by měla být na cílovém a náhradním heliportu prováděna pozorovatelem, který je schválen Úřadem odpovědným za poskytování meteorologických služeb. (Automatické meteorologické stanice mohou být používány, je-li to přijatelné). 3.2 Meteorologická minima Při plánovaném použití náhradního heliportu v pobřežních vodách by provozovatel neměl vybrat helidek jako cílový nebo náhradní v pobřežních vodách, pokud meteorologická předpověď neukazuje, že hodinu před a hodinu po předpokládaném čase příletu na cílový a náhradní heliport v pobřežních vodách, meteorologické podmínky budou na úrovni nebo lepší než plánovaná minima, jak ukazuje Tabulka 1. Tabulka 1 Den Noc Základna oblačnosti 600 ft 800 ft Dohlednost 4 km 5 km 3.3 Podmínky mlhy Je-li předpovídána mlha, nebo byla-li a je pozorována v průběhu posledních dvou hodin v okruhu 60 NM cílového nebo náhradního heliportu, neměly by být použity náhradní heliporty v pobřežních vodách. 4 Postup v bodě posledního návratu Před dosažením bodu posledního návratu což by nemělo být více než 30 min od cílového heliportu by měl být dokončen následující postup: 4.1 Ověření, že navigace k cílovému a náhradnímu heliportu v pobřežních vodách může být zajištěna. 4.2 Uskutečnění navázání radiového spojení s cílovým heliportem a náhradním heliportem v pobřežních vodách (nebo s hlavní stanicí). 4.3 Přistávací předpověď pro cílový a náhradní heliport v pobřežních vodách byla obdržena a bylo potvrzeno, že podmínky splňují požadovaná minima nebo jsou lepší. 4.4 Požadavky pro přistání s jedním nepracujícím motorem (viz odst. 2 výše) byly zkontrolovány, (s ohledem na poslední hlášené meteorologické podmínky), aby bylo zajištěno, že mohou být splněny. 4.5 Do maximální možné míry, s ohledem na informace o současném a předpokládaném využití náhradního heliportu v pobřežních vodách a za převládajících podmínek, by měla být dostupnost náhradního heliportu v pobřežních vodách zajištěna poskytovatelem služby (provozovatel v případě pevného zařízení a nebo majitel v případě mobilního zařízení) až do přistání na cílovém nebo náhradním heliportu v pobřežních vodách (nebo až do doby, kdy byla ukončena kyvadlová přeprava v pobřežních vodách). 5 Kyvadlová přeprava v pobřežních vodách Vydáno JAA: Amendment D - 19

20 JAR-OPS 3 ČÁST 2 Za předpokladu, že jsou splněny podmínky odstavce 4 výše, kyvadlová přeprava v pobřežních vodách používající náhradní heliport v pobřežních vodách může být provedena. [Změna č. 1, ; Amdt. 2, ] IEM OPS 3.295(e) Náhradní heliporty v pobřežních vodách Viz JAR OPS 3.295(e) Při provozu v pobřežních vodách by mělo být využito jakékoliv nevyužité kapacity platícího zatížení k naplnění dalšího paliva, pokud by to usnadnilo použití náhradního heliportu na pevnině. IEM k JAR-OPS (e)(4) Výběr heliportů přistávací předpověď Viz JAR-OPS (e)(4) 1 Postupy obsažené v AMC OPS 3.295(e) zahrnují mezní meteorologické podmínky. V důsledku toho, meteorologické údaje se shodují se standardy, které obsahuje Regionální letový navigační plán a specifikuje ICAO Annex 3. Jelikož jsou následující meteorologické údaje specifické pro konkrétní místa, přidružování těchto údajů blízkým heliportům (nebo helidekům) by měla být prováděno se zvýšenou opatrností. 2 Meteorologická hlášení (METAR) 2.1 Pravidelná a mimořádná meteorologická pozorování na meteorologických stanicích v pobřežních vodách by měla být prováděna během časových úseků a v četnostech odsouhlasených mezi meteorologickým úřadem a provozovatelem. Hlášení by měla být ve shodě s požadavky obsaženými v meteorologické části Regionálního letového navigačního plánu ICAO a měla by být přizpůsobena standardům a doporučeným postupům, včetně vhodné přesnosti pozorování, stanovené v ICAO Annex Pravidelná a vybraná mimořádná hlášení jsou navzájem vyměňována mezi meteorologickými úřady v kódové formě METAR nebo SPECI předepsané Světovou meteorologickou organizací. 3 Letištní předpovědi (TAF) 3.1 Letištní předpověď se skládá ze stručného vyjádření průměrného stavu meteorologických podmínek očekávaných na letišti nebo heliportu v průběhu určené doby platnosti, která obvykle není kratší než 9 hodin nebo delší než 24 hodin. Předpověď obsahuje přízemní vítr, dohlednost, význačné počasí a oblačnost, dále očekávané změny jednoho nebo více těchto prvků v průběhu doby platnosti. Další prvky mohou být zahrnuty podle dohody mezi meteorologickým úřadem a dotyčnými provozovateli. Kde se tyto předpovědi vztahují na zařízení v pobřežních vodách, barometrický tlak a teplota by měly být zahrnuty k usnadnění plánování vzletových a přistávacích výkonností vrtulníku. 3.2 Letištní předpovědi jsou nejčastěji vyměňovány ve formě kódu TAF a podrobný popis letištní předpovědi je uveden v Regionálním letovém navigačním plánu ICAO a rovněž v ICAO Annex 3, společně s vhodnými provozními přesnostmi prvků. Především pozorovaná výška oblačnosti by měla být v rozmezí +/- 30% od hodnoty předpovědi v 70% případů a pozorovaná dohlednost by měla být v rozmezí +/- 30% od hodnoty předpovědi v 80% případů. 4 Přistávací předpověď (TREND) 4.1 Přistávací předpověď se skládá ze stručného vyjádření průměrného stavu meteorologických podmínek očekávaných na letišti nebo heliportu v průběhu dvou hodin bezprostředně od doby vydání. Obsahuje přízemní vítr, dohlednost, význačné počasí a druhy oblačnosti a další význačné informace, jako je například barometrický tlak a teplota, které mohou být odsouhlaseny mezi meteorologickým úřadem a zainteresovanými provozovateli. 4.2 Podrobný popis přistávací předpovědi je vyhlášen v Regionálním letovém navigačním plánu ICAO a rovněž v ICAO Annex 3, společně s vhodnými provozními přesnostmi prvků předpovědi. Především hodnota pozorované výšky oblačnosti a prvků dohlednosti by měly být v rozmezí +/- 30% od hodnoty předpovědi v 90% případů. 4.3 Přistávací předpovědi jsou nejčastěji ve formě pravidelných nebo vybraných mimořádných meteorologických hlášení v kódu METAR, ke kterým jsou připojena kódová slova NOSIG t.j. že není očekávána podstatná změna; BECMG (očekávaná změna); nebo TEMPO (přechodná nepravidelná změna), Amendment 5 Vydáno JAA: D - 20

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 5 ÚSEK KONEČNÉHO PŘIBLÍŽENÍ 5.1 VŠEOBECNĚ 5.1.1 Účel Toto je úsek, kde se provádí vyrovnání do směru a klesání na přistání. Konečné přiblížení může být provedeno

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 8 ZOBRAZENÍ V MAPÁCH/LETECKÁ INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA (AIP) 8.1 VŠEOBECNĚ Materiál týkající se publikování map je obsažen v předpisu L 4 následovně: a) Mapa standardních přístrojových příletových tratí

Více

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA AMC FCL 4.365 Kurz pro typovou kvalifikaci instruktora typové kvalifikace pro palubní inženýry (TRI(E)) Viz JAR-FCL 4.365 CÍL KURZU 1 Kurz

Více

HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I

HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 4 - LETOVÝ PROVOZ 4.1 Činnost provozních zařízení a služeb 4.1.1 Provozovatel nesmí povolit zahájení letu, dokud přiměřenými prostředky nebylo zjištěno, že pozemní, a popř.

Více

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c)

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) ČÁST 2 Hlava B JAR-MMEL/MEL ACJ HLAVA B [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) Vybavení, které se nevztahuje k bezpečnosti, je takové vybavení, které není požadováno k účelům týkajícím

Více

Směrnice pro pořádání leteckých akcí

Směrnice pro pořádání leteckých akcí Příloha k MP Ř PČR LS č. 2/2003 Policie ČR Letecká služba Letový dokument 3 Směrnice pro pořádání leteckých akcí (leteckých dnů, propagačních leteckých akcí, leteckých ukázek a předvedení) s vrtulníky

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 67/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12.

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 141/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C-340, pozn. zn. OK -

Více

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů oddělení bezpilotních systémů Legislativa Terminologie, definice, klasifikace Provozní omezení, jak (ne)létat Evidence a povolení procesní schéma Odpovědnost a pojištění Prosazování pravidel Národní a

Více

AMC/IEM H 2. TŘÍDA VÝKONNOSTI

AMC/IEM H 2. TŘÍDA VÝKONNOSTI ČÁST 2 JAR-OPS 3 AMC/IEM H 2. TŘÍDA VÝKONNOSTI [ACJ k hlavě H Provoz v 2. třídě výkonnosti Viz Hlava H 1. ÚVOD Tato studie popisuje 2. třídu výkonnosti, jak je stanovena v JAR-OPS 3, Hlavě H. Byla vytvořena

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 14/730/0004/HEUH/02/14 Č. j.: 5097-14-701 V Praze dne 6. 8. 2014 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví jako

Více

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY (Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto předpisu) 1. Definice Výrazy použité v tomto doplňku mají následující význam: Autonomní letadlo Bezpilotní

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2014,

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2014, I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991

Více

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže 1. Program soutěže (čas uveden v UTC) Sobota 7.8.20132 Propozice soutěže Přílety, registrace 6:00 7:00 Brífink 7:30 Start na první disciplínu 9:00 Vyhlášení výsledků a předání cen (podle počtu posádek)

Více

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI A ZPRÁVY

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI A ZPRÁVY ČÁST 2 JAR-FCL 2 AMC/IEM F TYPOVÁ KVALIFIKACE IEM FCL 2.240 (b)(1) Zkouška dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti ATPL/typové kvalifikace/výcvik pro vícepilotní vrtulníky (Viz JAR-FCL 2.240) FORMULÁŘ

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

Vrtulník jako další možný způsob provedení záchrany osob z výšky nebo z volné hloubky Úvod

Vrtulník jako další možný způsob provedení záchrany osob z výšky nebo z volné hloubky Úvod Vrtulník jako další možný způsob provedení záchrany osob z výšky nebo z volné hloubky Úvod Vrtulník jako technický prostředek lze použít k rychlému transportu nebo k záchraně osob. Záchranu pomocí vrtulníku

Více

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 21 písm.

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Piper

Více

Kodex leteckého modeláře

Kodex leteckého modeláře Kodex leteckého modeláře Svazu modelářů České republiky (dále jen SMČR ), s vědomím, že k jeho základním povinnostem patří vést své členy při modelářské činnosti k předcházení škodám na zdraví, majetku

Více

AMC/IEM K - PŘÍSTROJE A VYBAVENÍ

AMC/IEM K - PŘÍSTROJE A VYBAVENÍ ČÁST 2 JAR-OPS 3 AMC/IEM K - PŘÍSTROJE A VYBAVENÍ IEM OPS 3.630 Přístroje a vybavení - Schválení a zástavba Viz JAR OPS 3.630 1 Pro přístroje a vybavení požadované Hlavou K JAR-OPS 3 znamená Schváleno,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1.1 Společnost ELMONTEX a.s. je vykonavatel a sprostředkovatel leteckých zážitků (vyhlídkových a zážitkových letů), poskytuje

Více

Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice -

Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice - Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice - 1) Program soutěže (čas uveden v UTC) Pátek 1.6.2012 přílety, registrace přílety po 14:00 nutno koordinovat Západ slunce na LKKU 1.6.2012

Více

Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží

Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží Úřad pro civilní letectví, Sekce letová a provozní Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží Obsahově vychází z JAA AGM Section One: General Part 3: TGL Schválil Ing. Petr

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CZ-07-178

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CZ-07-178 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-07-178 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu - nebezpečí srážky mezi letounem

Více

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají.

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.7.101 OCHRANNÁ

Více

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Ing. Jiří Valenta Ministerstvo dopravy Odbor civilního letectví RADIOKOMUNIKACE 2014 1 Letecké radiokomunikační služby Letecká

Více

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2015 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12.

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:535/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla L 410 MA poznávací

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU 1 Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen smluvní strany

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003. ze dne 20. listopadu 2003

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003. ze dne 20. listopadu 2003 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 44 /05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla BE 35 Beechcraft

Více

KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ. 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997,

KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ. 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997, Upozornění: Tento text je konsolidovaným zněním vyhlášky č. 108/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Neprošel tudíž nezávislou kontrolou Úřadu vlády České republiky, ani korekturou redakce Sbírky zákonů.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu. letounu B737-800, OK-TVA. Hurghada Airport, Egypt. dne 21.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu. letounu B737-800, OK-TVA. Hurghada Airport, Egypt. dne 21. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 154/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu B737-800, OK-TVA Hurghada

Více

k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008

k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008 Doplňující informace ÚCL k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008 uveřejněnému jako AIC C 13/08 ze dne 22. května 2008 (První vydání ze dne 5. června 2008) Strana

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 13 NOV 14 (1) PRAHA/Ruzyně VFR-AD-LKPR-TEXT-1 1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 1.1 Řízení letadel pohybujících se na pohybové ploše 1.1.1 Na stáních 25, 50 až 75 a E1 až E7 se letadla vozidlem

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení minima radarového rozstupu v TMA Praha dne 13. 5. 2014.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení minima radarového rozstupu v TMA Praha dne 13. 5. 2014. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-14-181 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení minima radarového rozstupu v TMA Praha

Více

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 EN 14351-1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti. Česká

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 30.6.2015 L 163/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1018 ze dne 29. června 2015, kterým se stanoví seznam klasifikovaných událostí v civilním letectví, které podléhají

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV 151 ve FIR Praha 13. listopadu 2005

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV 151 ve FIR Praha 13. listopadu 2005 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 563/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV

Více

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A)

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A) Příručky pro výcvik pilotů letounů v souladu s JAA JAR FCL1 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A) modulový Vydáno: 1. prosinec 2002 Poslední aktualizace : R5 8. duben 2008 Schválil: ÚCL č.j. : 16.612/02-311 Rozdělovník:

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 1.1.101 POŽADAVKY

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

Školení pilotů 2010 Část1.

Školení pilotů 2010 Část1. SLNS BRNO Školení pilotů 2010 Část1. Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Boeing 737-500 v místě FIR Minsk, Bělorusko dne 2.7.2006

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Boeing 737-500 v místě FIR Minsk, Bělorusko dne 2.7.2006 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 273/6/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Boeing 737-500 v místě FIR

Více

PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ

PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ Aeroklub Kralupy PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ soutěž dvoučlenných posádek - rally 25. ročník Vážení přátelé, 25..ročník soutěže rally dvoučlenných posádek, pořádaný Aeroklubem Kralupy na letišti Sazená 29.8.2015

Více

ODDÍL I - VŠEOBECNÁ ČÁST HLAVA 1 - DEFINICE

ODDÍL I - VŠEOBECNÁ ČÁST HLAVA 1 - DEFINICE ODDÍL I - HLAVA 1 PŘEDPIS L 6/III ODDÍL I - VŠEOBECNÁ ČÁST HLAVA 1 - DEFINICE Když jsou následující výrazy použity v tomto předpisu, mají následující význam: Bezpečná nadmořská výška nad překážkami (OCA)

Více

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY Od prvního ledna roku 2003 musí být podle vl.nař.č. 11/2002 Sb. informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelné a rozpoznatelné i při

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce ev.č. 13170006 Úprava ulice Jelínkova, Třebíč SVAZEK 4

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D

L E T I Š T N Í Ř Á D Výtisk č. L E T I Š T N Í Ř Á D LETIŠTĚ HOŘOVICE LKHV... Mgr. Karel Plzák VLP AD Hořovice Ing.Lukáš Kolín vedoucí.oddělení.letišť 2 Z m ě n o v ý l i s t Změna S c h v á l i l Číslo Strana Vedoucí let.provozu

Více

DODATEK N PŘEDPIS L 11

DODATEK N PŘEDPIS L 11 DODATEK N PŘEDPIS L 11 ČR: DODATEK N LETIŠTNÍ LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA (AFIS) 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Letiště AFIS a letištní provozní zóna ATZ 1.1.1 Letiště AFIS je neřízené letiště, o kterém bylo

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Letecká doprava Téma Ročník Autor Letecká doprava druhý

Více

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 14/730/0069/OPHEPL/02/15 Č. j.: 6409-15-701 V Praze dne 19. 8. 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví (dále

Více

V Ý C V I K U N A L E T O U N E C H

V Ý C V I K U N A L E T O U N E C H AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY O S N O V Y V Ý C V I K U N A L E T O U N E C H AK - MOT Včetně Změny č. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schválil letový ředitel AeČR č. j. 27/99 dne 20. 12. 1999 Schváleno Státní leteckou inspekcí:

Více

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční A05 Stanovení způsobů ověření Způsob ověření se stanovuje pro každé jednotlivé kritérium. Určuje, jakým postupem je kritérium ověřováno. Základní způsoby ověření jsou: - praktické předvedení - písemné

Více

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, MEMU, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN A VOZIDEL VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI, ORANŽOVÝMI TABULKAMI A NÁPISY POZNÁMKA: K označování kontejnerů

Více

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ SEKCE LETOVÝCH STANDARDŮ Odbor standardizace a leteckých předpisů Doplňující informace ÚCL k návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, SEKCE LETOVÝCH

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Principy GPS mapování

Principy GPS mapování Principy GPS mapování Irena Smolová GPS GPS = globální družicový navigační systém určení polohy kdekoliv na zemském povrchu, bez ohledu na počasí a na dobu, kdy se provádí měření Vývoj systému GPS původně

Více

UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU. Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU

UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU. Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU Uzavření vzdušného prostoru způsobilo v celé Evropě turistům a lidem cestujícím ze služebních

Více

PROVOZNÍ POSTUPY PRO SOUKROMÉ PILOTY LETOUNŮ LETY VFR

PROVOZNÍ POSTUPY PRO SOUKROMÉ PILOTY LETOUNŮ LETY VFR PROVOZNÍ POSTUPY PRO SOUKROMÉ PILOTY LETOUNŮ LETY VFR PŘEDMLUVA Tento učební text je plně postačující pro přípravu na teoretickou zkoušku z předmětu Provozní postupy uchazečů o průkaz způsobilosti soukromého

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

AMC a GM k Částem M, 145, 66, 147

AMC a GM k Částem M, 145, 66, 147 Konsolidované znění Evropská agentura pro bezpečnost letectví AMC a GM k Částem M, 145, 66, 147 Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu

Více

a) druh letadla, c) barva,

a) druh letadla, c) barva, Vyhláška MDS č. 108/1997 Sb., ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

OBSAH (CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ) JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK)

OBSAH (CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ) JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK) JAR-FCL 2 OBSAH (CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ) JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK) ÚVODNÍ USTANOVENÍ PŘEDMLUVA SEZNAM PLATNÝCH STRAN PREAMBULE ČÁST 1 POŽADAVKY HLAVA A VŠEOBECNÉ POŽADAVKY HLAVA

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. L E T I Š T N Í Ř Á D L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 2 Schvaluji: V Českých Budějovicích dne: Ing. Ladislav Ondřich Ředitel společnosti Předseda

Více

LETECKÝ ZÁKON LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY. masatm@seznam.cz

LETECKÝ ZÁKON LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY. masatm@seznam.cz Letové provozní služby Vzdušný prostor je rozdělen do tříd podle úrovně poskytovaných letových provozních služeb (ATS Air traffic service) Oblastní služba řízení Zabraňuje srážkám Udržuje rychlý a spořádaný

Více

SMĚRNICE PRO POTÁPĚNÍ DĚTÍ SPČR platné od 1.1. 2003 1. ÚVOD.

SMĚRNICE PRO POTÁPĚNÍ DĚTÍ SPČR platné od 1.1. 2003 1. ÚVOD. SMĚRNICE PRO POTÁPĚNÍ DĚTÍ SPČR platné od 1.1. 2003 1.1. Všeobecná ustanovení. 1. ÚVOD. 1.1.1 Směrnice pro potápění dětí platí pro potápěčský výcvik dětí od 8 do 14 let prováděný ve Svazu potápěčů České

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE podle 7 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Systémové řešení dopravy v klidu v areálu FNKV Praha 1. ZADAVATEL Zadavatel Název: Fakultní

Více

LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV

LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ LETIŠTĚ Č.j Datum: Date: Schválil:... Zdeněk Ježek Předseda Aeroklubu Mladá Boleslav LR Strana 1 (celkem 20) Rozdělovník Č.výtisku umístění 1 AK Ml. Boleslav

Více

Prezentace oboru Letový provoz

Prezentace oboru Letový provoz Prezentace oboru Letový provoz motto: Aktivity v letovém provozu jsou podmíněné vysokou odborností a profesionalitou v oboru doc. Ing. Luděk Beňo, CSc. VŠO Katedra letecké dopravy 1 V čem spočívá rozdíl

Více

LETECKÝ PŘEDPIS OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

LETECKÝ PŘEDPIS OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SVAZEK I - HLUK LETADEL L16/I Uveřejněno pod číslem jednacím: č.j. 525/2007-220-SP/1

Více

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Obsah 1. Úvod 2. Oblast působnosti 3. Definice 3.1 Definice uvedené ve směrnici 3.2 Obecné definice 3.2.1 Nejistoty způsobené postupem

Více

Letecké předpisy. 11. Letiště AFIS je letiště, na kterém je známému provozu poskytována. Pravidla létání

Letecké předpisy. 11. Letiště AFIS je letiště, na kterém je známému provozu poskytována. Pravidla létání Letecké předpisy Pravidla létání 1. Definice dohlednosti zní a) dohlednost dopředu z kabiny letadla za letu b) schopnost vidět a rozeznávat význačné neosvětlené předměty ve dne a světla v noci, daná meteorologickými

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Kontrola letadlových systémů

Kontrola letadlových systémů Osnova předmětu Kontrola letadlových systémů Požadavky kladené na letadlové systémy, odolnost proti vnějším vlivům Definice základních pojmů, metody a prostředky provozní a havarijní diagnostiky a jejich

Více

Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů

Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů Společnost Mezinárodní Letiště Leoše Janáčka Ostrava je největší regionální letiště v České republice s pravidelným vnitrostátním i mezinárodním provozem.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Propozice Plachtařský pohár Vysočiny 2013

Propozice Plachtařský pohár Vysočiny 2013 Propozice Plachtařský pohár Vysočiny 2013 Soutěž pořádá aeroklub Praha-Letňany ve spolupráci s aeroklubem Havlíčkův Brod v termínu 20.7.-28.7.2013 na letišti Havlíčkův Brod pro kluzáky ve třídách klub

Více

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997,

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997, 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

L E T O V Ý Ř Á D. Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN

L E T O V Ý Ř Á D. Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN L E T O V Ý Ř Á D Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN Letiště Leoše Janáčka Ostrava 23. - 25. 9. 2011 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Cíl Cílem

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 49/1997 Sb. ZÁKON ze dne 6. března 1997 o civilním letectví

Více

Všeobecné přepravní podmínky

Všeobecné přepravní podmínky Time Air, s.r.o. Letiště Ruzyně, Terminál Jih 2 160 08 Praha 6 Tel: +420 220 117 059 Fax: +420 220 117 058 E-mail: time@timeair.cz 1. Definice V textu Všeobecných přepravních podmínek jsou použity následující

Více

PROPOZICE 1. POHÁRU MORAVY 15.5. 17.5.2015 LETIŠTĚ KYJOV

PROPOZICE 1. POHÁRU MORAVY 15.5. 17.5.2015 LETIŠTĚ KYJOV PROPOZICE 1. POHÁRU MORAVY 15.5. 17.5.2015 LETIŠTĚ KYJOV Obecné Organizátor Organizátorem 1. Poháru Moravy 2015 v akrobacii kluzáků jsou společně Aeroklub, o.s a Aeroklub Holešov, o.s. (TSVM) se koná pod

Více

L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY

L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY 1. Při vstupu do kabiny před spuštěním motorů Hlavní ovládání podvozku - neutrál, zajištěno nouzové vysunutí podvozku neutrál parkovací brzda zabržděno, zajištěno seřídit sedadlo

Více

Česká letecká servisní a. s.

Česká letecká servisní a. s. Česká letecká servisní a. s. 1/20 Česká letecká servisní a. s. Your integrator of the avionics Česká letecká servisní a. s. Úvod do RTCA-DO178B Česká letecká servisní a. s. 2/20 Co je RTCA-DO178B RTCA-DO178B,

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie +

0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie + LETOVÉ POSTUPY PRO VL-3 NORMÁLNÍ ÚKONY 0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie + - stav a uchycení kompozitových krytů kol hlavního podvozku - stav a uchycení hydraulických

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 11/730/0026/LKHN/03/14 Č. j.: 6625-13-701 V Praze dne: 7. 3. 2014 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více

HLAVA 9 LETIŠTNÍ PROVOZNÍ SLUŢBY, ZAŘÍZENÍ A INSTALACE

HLAVA 9 LETIŠTNÍ PROVOZNÍ SLUŢBY, ZAŘÍZENÍ A INSTALACE HLAVA 9 PŘEDPIS L14 HLAVA 9 LETIŠTNÍ PROVOZNÍ SLUŢBY, ZAŘÍZENÍ A INSTALACE 9.1 Letištní pohotovostní plánování Všeobecně Úvodní poznámka: Letištní pohotovostní plánování je proces přípravy letiště na zvládnutí

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více