Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností"

Transkript

1 Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1

2 1 Obecné informace o území správního obvodu ORP 2

3 Název ORP Kraj Liberecký Rozloha ORP 16,31 km 2 Počet obyvatel ORP 9357 Počet obcí s pověřeným úřadem 2 Obce s pověřeným úřadem Lomnice nad Popelkou, Počet obcí 23 Bělá Jesenný Roztoky u Semil Benešov u Semil Košťálov Bozkov Libštát Slaná Názvy obcí Bradlecká Lhota Lomnice nad Popelkou Stružinec Bystrá nad Jizerou Nová Ves nad Popelkou Syřenov Háje nad Jizerou Příkrý Veselá Chuchelna Roprachtice Vysoké nad Jizerou Záhoří Hustota zalidnění 573,7 obyv./km 2 Počet dobrovolných svazků obcí 7 Název a typ dobrovolného svazku obcí MIKROREGION TÁBOR Svazek města a obcí Mikroregion Kozákov Mikroregion Pojizeří Svazek obcí Košťálov Libštát Krkonoše svazek měst a obcí Vodohospodářské sdružení Turnov polyfunkční monotematický polyfunkční polyfunkční monotematický polyfunkční monotematický 3

4 2 Souhrnná zpráva za všechny DSO v území Ve správním obvodu ORP působí 7 dobrovolných svazků obcí (Mikroregion Tábor, Svazek města a obcí, Mikroregion Kozákov, Mikroregion Pojizeří, Svazek obcí Košťálov Libštát, Krkonoše svazek měst a obcí, Vodohospodářské sdružení Turnov), přičemž v těchto svazcích je sdruženo 23 obcí ze všech 23 obcí spadajících do správního obvodu ORP. DSO působící v území ORP 4

5 Obce v území ORP zapojené do DSO 5

6 Polyfunkční a monotematické DSO * * Monotematickým svazkem obcí je pro tuto analýzu myšlen takový subjekt, jehož předmět činnosti je zaměřen pouze na jednu jedinou aktivitu, která je ve své základní podstatě aktivitou jednorázovou a po naplnění stanoveného cíle již takový subjekt v zásadě nemá dalšího efektivního využití (např. dobrovolný svazek obcí založený pouze za účelem zřízení vodovodu, dobrovolný svazek obcí zřízený pouze za účelem vybudování kanalizace apod.) Polyfunkční je dobrovolný svazek obcí působící ve více oblastech, přičemž účel jeho zřízení není naplněn pouze jednorázovou akcí a činnost toho subjektu tak není časově omezena. 6

7 2.1 Obecné informace V dané oblasti je poměrně výrazný pouze jeden dobrovolný svazek obcí, a to Mikroregion Pojizeří. Daný svazek sdružuje celkem 13 obcí z celkových 23, které spadají do správního obvodu ORP. Má polyfunkční zaměření, je činný a nemá žádný územní přesah. Má jasně stanovenou organizační strukturu se všemi orgány. V případě rozšíření své členské základny ještě o další obce spadající do ORP by byl tento svazek vhodným kandidátem na další prohlubování meziobecní spolupráce. 2.2 Organizační struktura V rámci svazků obcí v území správního obvodu ORP převažuje organizační struktura zahrnující nejvyšší orgán složený ze zástupců všech členů, kolektivní výkonný orgán, jednočlenný orgán, který zastupuje svazek navenek a kolektivní kontrolní orgán. Nejvyšší orgán = Každý člen má při rozhodování tohoto orgánu jeden hlas a není tedy rozhodující velikost dané obce. Nejvyšší orgán rozhoduje o zásadních otázkách činnosti svazku, volí směr působení, vybírá hlavní předměty činnosti a samozřejmě volí členy výkonných a kontrolních orgánů svazku a jmenuje likvidátora. Na jeho rozhodnutí je samozřejmě také vázáno disponování s celistvostí svazku, resp. jeho rozšiřování o nové členy, rozdělování či zrušení svazku. Dále je nejvyšší orgán potvrzovatelem roční účetní závěrky a samozřejmě také schvaluje pravidelné roční rozpočty. Do jeho pravomoci spadá rozhodování o výši členského příspěvku a nakládání s majetkem svazku. Výkonný orgán = Volený zpravidla kolektivní orgán, který řídí činnost svazku mezi jednotlivými zasedáními nejvyššího orgánu. V jeho čele zpravidla stojí zvolený jedinec, který má právo zastupovat svazek navenek a zavazovat jej při jednání se třetími osobami. Buď výkonný orgán, nebo jeho čelní představitel předkládá nejvyššímu orgánu ke schválení účetní závěrku a návrh rozpočtu. Orgán, který zastupuje svazek = Tento (zpravidla) jednotlivec zastupuje svazek při jednání s třetími osobami, má právo svazek zavazovat v soukromoprávních i veřejnoprávních vztazích a zpravidla také odpovídá za řádné vedení účetnictví a daňovou agendu. V jeho kompetenci bývá veškerá archivace dokumentů. Kontrolní orgán = Kolektivní orgán volený nejvyšším orgánem svazku dohlíží především na hospodaření svazku, dále pak také na soulad činnosti orgánů svazku se stanovami a s právními předpisy. 2.3 Financování dobrovolných svazků obcí Dobrovolné svazky obcí jsou ve všech případech financovány především ze vstupních vkladů přistupujících, resp. zakládajících členů, pravidelných ročních členských příspěvků a dále z úvěrů a jiné finanční výpomoci, výnosy z pronájmu majetku, zisk z hospodářské činnosti svazku, z darů od FO a PO. Velmi důležitým zdrojem financování jsou různé dotační programy. Základním kritériem pro stanovení výše pravidelného finančního příspěvku je počet trvale usídlených obyvatel členských obcí k určenému datu. O konkrétní výši příspěvku a vstupního vkladu rozhoduje 7

8 zpravidla nejvyšší orgán svazku v závislosti na plánovaném hospodaření svazku (ačkoli v několika DSO je částka stanovena pevně ve stanovách). 8

9 3 Analýza jednotlivých DSO působících v území 3.1 Mikroregion Tábor 9

10 Název DSO Adresa MIKROREGION TÁBOR Husovo náměstí 6, Lomnice nad Popelkou IČ Web Počet členů DSO 11 Bradlecká Lhota Název ORP Adresa IČ Lomnice nad Popelkou Nová Ves nad Popelkou Bradlecká Lhota 74, Bradlecká Lhota Husovo náměstí 6, Lomnice nad Popelkou Nová Ves nad Popelkou 244, Nová Ves nad Popelkou Syřenov Syřenov 68, Syřenov Kyje Jičín Kyje 49, Kyje Železnice Jičín náměstí Svobody 1, Železnice Rovensko pod Troskami Turnov Náměstí 1, Rovensko pod Troskami Holenice Turnov Holenice 71, Jičín Tatobity 85, Rovensko Tatobity Turnov pod Troskami Veselá Veselá 56, Veselá Žernov 7, Rovensko pod Žernov Turnov Troskami Předmět činnosti Základní informace o DSO dle stanov Společný postup obcí k řešení programů regionální politiky ČR, případně EU Všeobecná ochrana životního prostředí, zlepšení čistoty zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti Koordinace významných investičních akcí, činností místních samospráv, zajišťování a vedení předepsané agendy jednotlivých společných akcí Koordinace územního plánování v regionálním měřítku Propagace regionu, zvýšení zájmu o turistiku, oživení kultury a místních zvyklostí, vstřícnost vůči zájmovým sdružením a podpora jejich činnosti 10

11 Typ DSO Organizační struktura Shromáždění zástupců Usnášeníschopnost Předseda a místopředsedové Vytváření, zhodnocování a práva společného majetku sdružení Zastupování členů sdružení při jednání o společných věcech s třetími osobami Aktivity pro podporu zaměstnanosti v regionu polyfunkční Shromáždění zástupců Předseda Prvý místopředseda Druhý místopředseda Dozorčí rada Orgán pro schválení účetní závěrky Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Je nejvyšší orgán sdružení Přijímat, měnit a doplňovat stanovy Přijímat/vylučovat členy sdružení Rozhodovat o výši, čase a způsobu úhrady vstupních vkladů a členských příspěvků Rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení nebo zrušení sdružení Rozhodovat o nákupu, využití a prodeji majetku, u majetku podléhajícímu zápisu do katastru nemovitostí nebo jiné podobné evidence iniciovat tyto zápisy a kontrolovat jejich stav Rozhodovat o účasti sdružení v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech a účasti na jejich akcích a projektech Schvalovat jednotlivé akce a aktivity sdružení a případnou spoluúčast třetích osob na nich Volit a odvolávat předsedu, prvého a druhého místopředsedu a dozorčí radu, jmenuje likvidátora Schvalovat formu a výši odměn osobám pověřeným ve sdružení výkon jednotlivých funkcí a prací V případě, je-li přítomna nadpoloviční většina všech zástupců členů a rozhoduje většinou hlasů, pokud není určeno jinak stanovami. Přijetí/vyloučení člena, změna a doplňky stanov, členské příspěvky, schválení rozpočtu, roční účetní závěrka, rozhodnutí o splynutí, sloučení, rozdělení a zrušení sdružení jsou akty vyžadují souhlas 2/3 všech členů shromáždění zástupců. Řídí jeho činnost mezi zasedáními shromáždění Je oprávněn podepisovat právní akty a zastupuje svazek vůči třetí osobě Zajišťuje vedení účetnictví, evidenci a archivaci veškeré dokumentace svazku Svolává shromáždění zástupců a věcně, organizačně a administrativně zajišťuje jeho průběh Předkládá shromáždění návrh rozpočtu svazku a závěrečný účet. Místopředsedové plní funkci předsedy v jeho nepřítomnosti, v jiných případech pouze na základě pověření předsedy, v pořadí jím určeném 11

12 Dozorčí rada a orgán pro schválení účetní závěrky Usnášeníschopnost Sleduje a kontroluje práci předsedy, místopředsedů a posuzuje, zda je jejich činnost v souladu se stanovami sdružení Provádí průběžnou kontrolu činnosti a hospodaření sdružení a o výsledcích této kontroly informuje shromáždění zástupců. Má právo nahlížet do všech písemností sdružení, účastnit se jednání zástupců sdružení se třetími osobami a s hlasem poradním též jednání shromáždění zástupců Orgán pro schválení účetní závěrky tvoří tři zástupci členských obcí svazku není určeno stanovami Financování DSO Vstupní vklady členů (2,- Kč na trvale hlášeného obyvatele) Roční členské příspěvky Dotace, dary, odkazy, výnosy z činností sdružení a výnosy z účasti sdružení na činnosti jiných subjektů Závěr a doporučení Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Tábor je činný polyfunkční svazek, který je tvořen celkem 11 členy, z nichž 5 obcí spadá pod správní obvod ORP. Oblast jeho působení se zaměřuje především na úkoly v oblasti všeobecná ochrana životního prostředí, zlepšení čistoty zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti, koordinace územního plánování, rozvoj turistiky. Daný svazek zastává v území správního obvodu okrajovou pozici především z důvodu malého počtu sdružených obcí. Zároveň svazek disponuje velkým přesahem do sousedních ORP a nepovažujeme jej za vhodnou volbu k širšímu prohlubování meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu ORP. 12

13 3.2 Svazek města a obcí 13

14 Název DSO Adresa IČ Svazek města a obcí Husova 82, Web - Počet členů DSO 3 Název ORP Adresa IČ Benešov u Semil Benešov u Semil 125, Chuchelna Chuchelna 269, Husova 82, Základní informace o DSO dle stanov Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Schůze svazku Usnášeníschopnost Rada svazku Zásobování vodou monotematický Schůze svazku Rada svazku Předseda svazku Zástupce předsedy svazku Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Projednávání a schválení zprávy o činnosti svazku Projednání a schválení účetní závěrky za uplynulý rok Projednání a schválení rozpočtu na následující rok Rozhodovat o záměrech svazku Rozhodování o přijetí nových obcí do svazku K přijetí usnesení je třeba souhlas všech obcí Svolává schůzi svazku Předkládá schůzi svazku zprávu o své činnosti Předkládá schůzi svazku návrh rozpočtu na každý rok Předkládá schůzi svazku účetní závěrku za uplynulý rok Rozesílá obcím, členům svazku, nejpozději do 15 dnů před projednáním na schůzi svazku účetní závěrku za uplynulý rok a návrh rozpočtu na nový kalendářní rok Plní úkoly uložené schůzí svazku Schvaluje uzavření smluv o nájmu majetku svazku, smluv o dílo a ostatních smluv nebo dohod spojených s předmětem činnosti svazku Volí předsedu svazku a jeho zástupce, kterým je vždy jeden ze starostů obcí členů svazku 14

15 Usnášeníschopnost Předseda a jeho zástupce Jmenuje jednatele svazku ve věcech organizačních Zápisy z jednání rady svazku zasílá všem obcím, členům svazku K přijetí usnesení je třeba souhlasu všech členů svazku Zastupuje svazek navenek Podepisuje se jménem svazku ve všech věcech Řídí jednání rady svazku Za své činnosti odpovídá radě svazku a schůzi svazku Financování DSO Příspěvky členů svazku Příjmy z činnosti svazku Majetek převedený dle privatizačního projektu s. p. VAK Turnov do vlastního svazku a výnosy z tohoto majetku Závěr a doporučení Svazek města a obcí je monotematický svazek, který sdružuje 3 obce, všichni členové náleží do ORP. Mezi hlavní aktivity tohoto dobrovolného svazku obcí patří zásobování vodou. Svazek sdružuje 3 z 23 obcí správního obvodu ORP. Především v důsledku jeho monotematického zaměření a malého počtu sdružených obcí se nejedná o svazek, který by měl potenciál stát se vhodnou platformou pro prohlubování meziobecní spolupráce v rámci analyzovaného ORP. 15

16 3.3 Mikroregion Kozákov 16

17 Název DSO Adresa Mikroregion Kozákov Husova 82, IČ Web Počet členů DSO 3 Chuchelná Záhoří Název ORP Adresa IČ Č.p.: Chuchelna Husova Č.p.: Záhoří Předmět činnosti Základní informace o DSO dle stanov Společný postup obcí k řešení programů územního, ekonomického, sociálního a kulturního rozvoje a regionální politiky ČR, případně EU. Všeobecná ochrana životního prostředí, zlepšení čistoty a ochrana všech složek životního prostředí, zejména vod v zájmovém území. Společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti. Koordinace významných investičních akcí, činností místních samospráv, zajišťování a vedení předepsané agendy jednotlivých společných akcí. Koordinace územního plánování v regionálním měřítku. Propagace regionu, zvýšení zájmu o turistiku, oživení kultury a místních zvyklostí, vstřícnost vůči zájmovým sdružením a podpora jejich činnosti. Vytváření, zhodnocování a správa společného majetku svazku. Zastupování členů sdružení při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.). Aktivity pro podporu zaměstnanosti v regionu. Zkvalitňování a budování technické infrastruktury území: zásobování vodou, vybudování kanalizačních sběračů a zařízení, plynofikace obcí, jiných systémů dodávek tepla, podpora rozvoje dalších složek infrastruktury. Zavádění, rozšiřování a zdokonalování dalších inženýrských sítí, obnova a výstavba komunikací a systému veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území. Úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití 17

18 Typ DSO Organizační struktura Shromáždění zástupců Usnášeníschopnost Předseda a 2 místopředsedové ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí. Další zde neuvedené činnosti v souladu se zákonem o obcích a zvláštními zákony. polyfunkční Shromáždění zástupců Předseda a 2 místopředsedové Dozorčí rada Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Tvořeno je členskými obcemi, každá je zastoupena jedním hlasem Do působnosti shromáždění patří zejména: a) přijímat, měnit a doplňovat smlouvu a stanovy, b) přijímat nové členy svazku, c) vylučovat členy svazku, d) schvalovat rozpočet svazku e) rozhodovat o výši, čase a způsobu úhrady vstupních vkladů a členských příspěvků, f) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení nebo zrušení svazku, g) rozhodovat o nákupu, využití a prodeji majetku, u majetku podléhajícímu zápisu do katastru nemovitostí nebo jiné podobné evidence, iniciovat tyto zápisy a kontrolovat jejich stav, h) rozhodovat o smluvních ujednáních svazku s podnikatelskými a nepodnikatelskými subjekty a o účasti na jejich akcích a projektech, i) schvalovat jednotlivé akce a aktivity svazku a případnou spoluúčast třetích osob na nich, j) volit a odvolávat předsedu, prvého a druhého místopředsedu a dozorčí radu, k) schvalovat formu a výši odměn osobám pověřeným ve svazku výkonem jednotlivých funkcí a prací. V případě, je-li přítomna nadpoloviční většina všech zástupců členů a rozhoduje většinou hlasů, pokud není určeno stanovami jinak. Přijetí/vyloučení člena, změna a doplňky stanov, členské příspěvky, schválení rozpočtu, roční účetní závěrka, rozhodnutí o splynutí, sloučení, rozdělení a zrušení sdružení jsou akty vyžadují souhlas 2/3 všech členů shromáždění zástupců. Předseda je statutárním zástupcem svazku, řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními shromáždění, je oprávněn podepisovat právní akty a zastupuje svazek vůči třetí osobě. Zajišťuje vedení účetnictví, evidenci a archivaci veškeré dokumentace svazku. Svolává shromáždění zástupců a věcně, organizačně a administrativně zajišťuje jeho průběh. Předkládá shromáždění návrh rozpočtu svazku a roční účetní závěrku. Místopředseda plní funkci předsedy v jeho nepřítomnosti, v jiných případech pouze na základě pověření předsedy. 3. Délka funkčního období předsedy a místopředsedů je dva roky. 18

19 Dozorčí rada Usnášeníschopnost Dozorčí radu tvoří jeden zástupce každé členské obce svazku, které do této funkce volí zastupitelstvo příslušné obce. V každém roce dochází k výměně jednoho člena. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. Dozorčí rada sleduje a kontroluje práci předsedy, místopředsedů a posuzuje, zda je jejich činnost v souladu se smlouvou a stanovami svazku. Provádí průběžnou kontrolu činnosti a hospodaření svazku a o výsledcích této kontroly informuje shromáždění zástupců. Má právo nahlížet do všech písemností svazku, účastnit se jednání zástupců svazku se třetími osobami a s hlasem poradním též jednání shromáždění zástupců. Ve své práci je výhradně podřízena nejvyššímu orgánu svazku. Není určeno stanovami Vstupní vklady členů (1,- Kč za obyvatele) Roční členské příspěvky Dotace, dary, odkazy Výnosy z vlastní činnosti Financování DSO Závěr a doporučení Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kozákov je polyfunkční činný svazek, který sdružuje 3 obce, kdy všechny spadají do správního obvodu ORP. Oblast jeho působení se zaměřuje především na úkoly v oblasti ochrany životního prostředí, v oblasti společné regionální politiky, ekonomické podpory, správy společné infrastruktury. Z důvodu malého množství sdružených obcí spadajících do správního obvodu ORP není daný svazek výrazným hybatelem meziobecní spolupráce a nelze jej označit za vhodnou platformu k širšímu rozvoji této aktivity v analyzovaném území. 19

20 3.4 Mikroregion Pojizeří 20

21 Název DSO Adresa Mikroregion Pojizeří čp. 125, Benešov u Semil IČ Web Bělá Počet členů DSO 13 Benešov u Semil Bozkov Bystrá nad Jizerou Háje nad Jizerou Jesenný Košťálov Libštát Příkrý Roprachtice Roztoky u Semil Slaná Stružinec Název ORP Adresa IČ Č.p.: Bělá Č.p.: Benešov u Semil Č.p.: Bozkov Č.p.: Bystrá nad Jizerou Č.p.: Háje nad Jizerou Č.p.: Jesenný Č.p.: Košťálov Č.p.: Libštát Č.p.: Příkrý Č.p.: Roprachtice Č.p.: Roztoky u Semil Č.p.: Slaná Č.p.: Stružinec Předmět činnosti Základní informace o DSO dle stanov Společný postup obcí k řešení programů územního, ekonomického, sociálního a kulturního rozvoje a regionální politiky ČR, případně EU. Všeobecná ochrana životního prostředí, zlepšení čistoty a ochrana všech složek životního prostředí, zejména vod v zájmovém území. Společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti. Koordinace významných investičních akcí, činností místních 21

22 Typ DSO Organizační struktura Shromáždění zástupců samospráv, zajišťování a vedení předepsané agendy jednotlivých společných akcí a územního plánování v regionálním měřítku. Propagace regionu, zvýšení zájmu o turistiku, oživení kultury a místních zvyklostí, vstřícnost vůči zájmovým sdružením a podpora jejich činnosti. Vytváření, zhodnocování a správa společného majetku svazku. Zastupování členů sdružení při jednání o společných věcech s třetími osobami. Aktivity pro podporu zaměstnanosti v regionu. Zkvalitňování a budování technické infrastruktury území: Zásobování vodou, vybudování kanalizačních sběračů a zařízení, plynofikace obcí, jiných systémů dodávek tepla, podpora rozvoje dalších složek infrastruktury. Zavádění, rozšiřování a zdokonalování dalších inženýrských sítí, obnova a výstavba komunikací a systému veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území. Úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí. Další zde neuvedené činnosti v souladu se zákonem o obcích a zvláštními zákony. polyfunkční Shromáždění zástupců Předseda a místopředseda Dozorčí rada Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Shromáždění zástupců (dále jen shromáždění) je nejvyšším orgánem svazku se statutem členské schůze, tvoří jej starostové nebo místostarostové členských obcí. Každý člen tohoto orgánu má při jeho jednání jeden hlas. Do působnosti shromáždění patří zejména: a) přijímat, měnit a doplňovat smlouvu a stanovy, b) přijímat nové členy svazku, c) vylučovat členy svazku, d) rozhodovat o výši, čase a způsobu úhrady vstupních vkladů a členských příspěvků, e) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení nebo zrušení svazku, f) rozhodovat o nákupu, využití a prodeji majetku, g) rozhodovat o smluvních ujednáních svazku s podnikatelskými a nepodnikatelskými subjekty a o účasti na jejich akcích a projektech, h) podávat návrhy na nové akce a projekty, schvalovat jednotlivé akce a aktivity svazku a případnou spoluúčast třetích osob na nich, i) volit a odvolávat předsedu, prvého a druhého místopředsedu a dozorčí radu, j) schvalovat formu a výši odměn osobám pověřeným ve svazku 22

23 Usnášeníschopnost Předseda a místopředseda Dozorčí rada Usnášeníschopnost výkonem jednotlivých funkcí a prací. k) schvalovat rozpočet a roční účetní závěrku V případě, je-li přítomna nadpoloviční většina všech zástupců členů a rozhoduje většinou hlasů, pokud není určeno stanovami jinak. Přijetí/vyloučení člena, změna a doplňky smlouvy a stanov, rozhodnutí o splynutí, sloučení, rozdělení a zrušení sdružení jsou akty vyžadují souhlas všech členů členských obcí. Určení vstupního vkladu a členského příspěvku, schválení rozpočtu a roční účetní závěrky souhlas 2/3 všech členů shromáždění zástupců. Předseda je statutárním zástupcem svazku, řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními shromáždění, je oprávněn podepisovat právní akty po jejich schválení svazkem a zastupuje svazek vůči třetí osobě po schválení svazkem. Zajišťuje vedení účetnictví, evidenci a archivaci veškeré dokumentace svazku. Svolává shromáždění zástupců a věcně, organizačně a administrativně zajišťuje jeho průběh. Předkládá shromáždění návrh rozpočtu svazku a roční účetní závěrku. Místopředseda plní funkci předsedy v jeho nepřítomnosti, s výjimkou nakládání s finančními prostředky svazku. Délka funkčního období předsedy a místopředsedů je nejméně 1 rok. Dozorčí radu tvoří tři zástupci členských obcí svazku, které do této funkce volí shromáždění zástupců. V každém roce dochází k výměně jednoho člena. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. Dozorčí rada sleduje a kontroluje práci předsedy, místopředsedy a posuzuje, zda je jejich činnost v souladu se smlouvou a stanovami svazku. Provádí průběžnou kontrolu činnosti a hospodaření svazku a o výsledcích této kontroly informuje shromáždění zástupců. Má právo nahlížet do všech písemností svazku, účastnit se jednání zástupců svazku se třetími osobami a s hlasem poradním též jednání shromáždění zástupců. Ve své práci je výhradně podřízena nejvyššímu orgánu svazku Není určeno stanovami Vstupní vklady členů (5,- Kč za obyvatele) Roční členské příspěvky Dotace, dary, odkazy Výnosy z vlastní činnosti Financování DSO Závěr a doporučení Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří je činný polyfunkční svazek, který sdružuje 13 obcí, přičemž všechny patří do správního obvodu ORP. Oblast jeho působení se zaměřuje na obecné úkoly v oblasti ochrany životního prostředí, společné regionální politiky, ekonomické podpory a podpory pracovních příležitostí, správy společné infrastruktury, rozvoje kultury a cestovního ruchu v regionu, 23

24 zkvalitňování a budování technické infrastruktury území. Svazek Mikroregion Pojizeří se v důsledku většího počtu obcí z analyzovaného území v současnosti jeví jako vhodný kandidát pro širší prohlubování meziobecní spolupráce v daném ORP, a to i z důvodu toho, že se jedná dle informací z území o svazek relativně aktivní. 24

25 3.5 Svazek obcí Košťálov Libštát 25

26 Název DSO Adresa Svazek obcí Košťálov Libštát Č.p.: 201, Košťálov IČ Web - Počet členů DSO Košťálov Libštát Název ORP Adresa IČ Č.p.: Košťálov Č.p.: Libštát Základní informace o DSO dle stanov Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Valná hromada Usnášeníschopnost Rada svazku Usnášeníschopnost Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod monotematický Valná hromada Rada svazku Předseda a místopředseda Revizní komise Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Nejvyšší orgán složený ze zástupců každé členské obce Rozhoduje o veškeré činnosti svazku a zařizuje její realizaci Volí a odvolává radu svazku, revizní komisi, předsedu i místopředsedu Schvaluje hlavní směry svazku, změny stanov, dlouhodobé koncepční návrhy, rozpočet, zrušení svazku, výši členských příspěvků a zprávy revizní komise Schází se minimálně jednou ročně Je usnášeníschopná za přítomnosti obou svých členů, tj. zástupců obcí Košťálov - Libštát a rozhoduje nadpoloviční většinou. Výkonný orgán svazku tvořený 4 členy s funkčním obdobím 4 let Schází se nejméně 4x ročně Vykonává usnesení VH a předkládá jí návrhy dlouhodobých koncepcí, hlavních směrů činnosti, změny stanov, ročních plánů činnosti svazku, realizací konkrétních projektů či jednací řád Zaujímá stanoviska k podnětům Revizní komise Schvaluje uzavírání smluv a využití finančních prostředků Odpovídá za svoji činnost VH Rada se usnáší většinou hlasů všech svých členů. 26

27 Předseda a místopředseda Revizní komise Usnášeníschopnost Funkční období je 4-leté Svolává a řídí jednání VH a Rady svazku Přijímá opatření k zajištění chodu svazku, zmocňuje jiné osoby pro výkon práce v zájmu svazku Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti 4 zástupci na 4-leté funkční období (nejsou členy svazku) Kontroluje činnost VH a hospodaření svazku, má právo se k těmto věcem vyjadřovat Předkládá zprávu o své činnosti VH jednou ročně Volí si ze svých řad předsedu a místopředsedu Není určeno stanovami Financování DSO Vklady členských obcí Nájemné od pronajímatele vodovodů a kanalizací Dary Závěr a doporučení Svazek obcí Košťálov Libštát je monotématický činný svazek, který sdružuje 2 obce, kdy obě spadají do správního obvodu ORP. Předmětem činnosti tohoto svazku je zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod. Především v důsledku jeho monotematického zaměření se nejedná o svazek, který by v současnosti disponoval potenciálem stát se vhodnou platformou pro širší prohlubování meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu ORP. 27

28 3.6 Krkonoše svazek měst a obcí 28

29 Název DSO Adresa IČ Web Krkonoše svazek měst a obcí Zámek 1, Vrchlabí Počet členů DSO 41 Název ORP Adresa IČ Harrachov Tanvald Centrum 150, Hostinné Vrchlabí Náměstí 69, Jablonec nad Jizerou Jilemnice Jablonec nad Jizerou 277, Janské Lázně Trutnov Náměstí Svobody 273, Jilemnice Jilemnice Masarykovo náměstí 82, Pec pod Sněžkou Trutnov Pec pod Sněžkou 230, Rokytnice nad Jizerou Jilemnice Horní 197, Svoboda nad Úpou Trutnov Náměstí Svornosti 474, Špindlerův Mlýn Vrchlabí Svatopetrská 173, Vrchlabí Vrchlabí Zámek 1, Vysoké nad Jizerou Lyžařská 306, Žacléř Trutnov Rýchorského nám. 181, Černý Důl Vrchlabí Černý Důl 48, Mladé Buky Trutnov Mladé Buky 186, Benecko Jilemnice Lhota Štěpanická 35, Bukovina u Čisté Jilemnice Bukovina u Čisté 19, Čermná Vrchlabí Čermná 40, Dolní Branná Vrchlabí Dolní Branná 256, Dolní Dvůr Vrchlabí Dolní Dvůr 78, Dolní Kalná Vrchlabí Dolní Kalná 178, Dolní Lánov Vrchlabí Dolní Lánov 217, Horní Branná Jilemnice Horní Branná 1, Horní Kalná Vrchlabí Horní Kalná 122,

30 Horní Maršov Trutnov Horní Maršov 102, Jestřábí v Krkonoších Jilemnice Roudnice 42, Klášterská Lhota Vrchlabí Klášterská Lhota 86, Kořenov Tanvald Kořenov 480, Košťálov Košťálov 201, Kunčice nad Labem Vrchlabí Kunčice 121, Lánov Vrchlabí Lánov 200, Malá Úpa Trutnov Malá Úpa 116, Martinice v Krkonoších Jilemnice Martinice 131, Paseky nad Jizerou Jilemnice Paseky nad Jizerou 242, Poniklá Jilemnice Poniklá 65, Prosečné Vrchlabí Prosečné 37, Roztoky u Jilemnice Jilemnice Roztoky u Jilemnice 240, Rudník Vrchlabí Rudník 51, Studenec Jilemnice Studenec 364, Strážné Vrchlabí Strážné 129, Vítězná Dvůr Králové Kocléřov 123, Vítkovice Jilemnice Vítkovice 243, Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Základní informace o DSO dle stanov Řešení specifických problémů Krkonoš, vyplývajících z přírodních, demografických a ekonomických svébytností regionu Ochrana celého území Tvorba a naplňování koncepce cestovního ruchu Vytváření podmínek pro plnohodnotný život obyvatel regionu polyfunkční Valná hromada svazku Rada svazku Předseda svazku Místopředsedové svazku Výkonný ředitel svazku Revizní komise svazku Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Valná hromada svazku Volí a odvolává členy rady, revizní komise, předsedy a 30

31 Usnášeníschopnost Rada svazku Usnášeníschopnost Předseda svazku Místopředsedové svazku Výkonný ředitel Revizní komise místopředsedů svazku Přijímá nové členy svazku a ruší členství ve svazku Schvaluje hlavní směry činnosti svazku Schvaluje stanovy svazku a jejich změny Schvaluje dlouhodobé koncepční návrhy Schvaluje roční programy činnosti Schvaluje rozpočet a roční účetní uzávěrky Schvaluje zrušení svazku Schvaluje zprávy revizní komise Schvaluje výši členských příspěvků a termín jejich splatnosti Za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů, rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů Výkonný orgán Vykonává usnesení valné hromady svazku Předkládá valné hromadě svazku návrhy dlouhodobých koncepcí, hlavních směrů činnosti, na změnu stanov a předmětu činnosti, ročních plánů činnosti svazku, realizace konkrétních projektů svazku, organizačního, pracovního a jednacího řádu rady a valné hromady svazku Zaujímá stanoviska ke zprávě a podnětům revizní komise Schvaluje uzavírání smluv a využívání finančních prostředků dle rozpočtu svazku Schvaluje zprávy o výsledcích hospodaření před jejich projednáním valnou hromadou svazku Jmenuje a odvolává výkonného ředitele svazku Z jednání rady pořizuje zápis, který obdrží členové rady a revizní komise Zajišťuje výkon činnosti sekretariátu, v případě potřeby i prostřednictvím třetí osoby Za přítomnosti nadpoloviční většiny členů, rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů Zastupuje svazek navenek Svolává a řídí jednání valné hromady svazku a rady svazku Plní úkoly uložené mu valnou hromadou svazku a radou svazku Rozhoduje o opatřeních k zajištění běžného chodu svazku v rámci schváleného rozpočtu svazku Zastupují předsedu svazku v době jeho nepřítomnosti Výkonný orgán Plní úkoly uložené mu radou, valnou hromadou a předsedou svazku Jedná navenek jménem svazku v intencích rozhodnutí valné hromady nebo rady svazku Plní úkoly zaměstnavatele vůči ostatním zaměstnancům Je oprávněn zřídit sekretariát Kontrolní orgán Kontroluje výkon usnesení valné hromady a rady svazku Plní kontrolní úkoly uložené valnou hromadou svazku 31

32 Vyjadřuje se k roční účetní závěrce svazku Usnášeníschopnost Není určeno stanovami Financování DSO Vstupní členské vklady Roční členské příspěvky Příspěvky z veřejných rozpočtů a granty Výnosy z vlastní činnosti a účasti na činnosti jiných právnických osob Ostatní drobné zdroje Závěr a doporučení Krkonoše svazek měst a obcí je činný polyfunkční svazek, který sdružuje celkem 41 členských obcí, z nichž pouze 2 obce spadají do správního obvodu ORP. Předmětem činnosti tohoto svazku je zejména regionální rozvoj, oblast cestovního ruchu a přeshraniční spolupráce s Polskou republikou. Tento svazek především z důvodu malého počtu sdružených členských obcí, které spadají do daného správního obvodu, a z důvodu poměrně velkého územního přesahu do sousedních ORP nepředstavuje vhodnou variantu pro širší prohlubování meziobecní spolupráce zaměřené primárně na území správního obvodu ORP. 32

33 3.7 Vodohospodářské sdružení Turnov 33

34 Název DSO Adresa Vodohospodářské sdružení Turnov Antonína Dvořáka 287, Turnov IČ Web Počet členů DSO 22 Turnov Název ORP Adresa IČ Turnov Antonína Dvořáka 335, Turnov Ohrazenice Turnov Ohrazenice 81, Turnov Přepeře Turnov Přepeře 229, Přepeře Rakousy Turnov Rakousy 34, Turnov Troskovice-Jivina 6, Troskovice Turnov Rovensko p. Tr Kacanovy Turnov Kacanovy 51, Turnov Olešnice Turnov Olešnice 63, Turnov Vyskeř Turnov Vyskeř 88, Vyskeř Malá Skála Turnov Vranové 122, Malá Skála Husova 82, Lomnice nad Popelkou Husovo nám. 6, Lomnice nad Popelkou Jilemnice Jilemnice Masarykovo nám. 82, Jilemnice Rokytnice nad Jizerou Jilemnice Horní Rokytnice 197, Rokytnice nad Jizerou Líšný Železný Brod Líšný 60, Železný Brod Loučky Turnov Loučky 34, Turnov Náměstí Prof. Drahoňovského 1, Rovensko pod Troskami Turnov Rovensko pod Troskami Tatobity Turnov Tatobity 85, Tatobity Žernov Turnov Žernov 7, Rovensko p. Tr Ktová Turnov Ktová 62, Rovensko p. Tr Benecko Jilemnice Štěpanická Lhota 35, Jilemnice Benešov u Semil Benešov u Semil 125, Benešov u Semil

35 Chuchelna Chuchelna 269, Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Rada sdružení Základní informace o DSO dle stanov Zajišťování komplexního provozu vodohospodářského majetku, který je ve vlastnictví svazku i obcí a zajišťování rozvoje vodohospodářské infrastruktury regionu, který je vymezen správním územím obcí členů svazku. Zajišťování rozvoje vodohospodářské infrastruktury v souladu s potřebami a požadavky členů svazku monotematický Rada sdružení Předseda Rady sdružení Místopředseda Rady sdružení Ředitel sdružení Zástupce ředitele sdružení Dozorčí rada sdružení Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Nejvyšší orgán svazku Určovat celkovou koncepci činnosti svazku a hlavní zásady jeho hospodaření Schvalovat rozpočet včetně finančních objemů investic a oprav na běžný rok i víceleté výhledy Schvalovat dlouhodobé koncepce obnovy, modernizace a rozšířené reprodukce majetku svazku Zřizovat fondy svazku a stanovit pravidla pro jejich tvorbu a čerpání Schvalovat roční účetní závěrky, rozdělení zisku a způsob úhrady případné ztráty Projednat a odvolávat ředitele a zástupce ředitele sdružení Schválit organizační strukturu svazku Jmenovat a odvolávat ředitele a zástupce ředitele sdružení Schvalovat počet zaměstnanců svazku a počet zástupců ředitele Stanovit způsob odměňování funkcionářů svazku Schválit nákup, prodej či směnu hmotného a nehmotného majetku, služeb a oprav, jejichž hodnota přesahuje Kč Schválit nákup, prodej či směnu nemovitého majetku do hodnoty ve výši do 1 mil. Kč dle odhadní ceny ve znaleckém posudku Schválit nákup, prodej či směnu nemovitého majetku ve výši nad 1 mil. Kč dle odhadní ceny ve znaleckém posudku, a to formou společného souhlasu se zastupitelstvem obce, na jejíž katastrální území se majetek nachází Schválit zástavu majetku sdružení Vyslovit souhlas s uzavřením smlouvy o provozování vodohospodářského majetku svazku s jinou právnickou osobou Projednat a schválit navrhovanou výši vodného a stočného včetně 35

36 Usnášeníschopnost Předseda Místopředseda Ředitel sdružení příslušné kalkulace a plánu oprav Projednat přijetí dalšího člena svazku Schválit výsledky výběrových řízení vypsaných ze strany svazku, mimo řízení spadajících do kompetence předsedy Rady svazku a ředitele sdružení Rada je usnášeníschopná, je-li celkově přítomen nadpoloviční počet jejich členů a předseda nebo místopředseda. Usnesení je přijato při souhlasu většiny ze všech členů Rady. Rada může ve výjimečných případech využít institutu korespondenčního hlasování a to za zpřísněných podmínek a použitím formy ové korespondence. Usnesení je přijato při souhlasu nejméně 18 členů Rady. Statutární zástupce Po schválení v Radě sdružení uzavírat provozovatelské smlouvy o provozování vodohospodářského majetku svazku Uzavírat další smlouvy k zabezpečení chodu sdružení, o investiční činnosti, o nakládání s majetkem a provozování vodohospodářského majetku o hodnotě vyšší než 100 tis. Kč Schválit výsledky výběrových řízení vypsaných ze strany svazku od částky 100 tis. Kč do částky 500 tis. Kč Podepisovat společně s ředitelem sdružení na základě podpisového vzoru platební příkazy sdružení nad hodnotu vyšší než 500 tis. Kč Zplnomocňuje k zastupování místopředsedu Rady sdružení v době své nepřítomnosti Svolává jednání rady sdružení a řídí ho Zastupuje předsedu Rady sdružení a vykonává jeho pravomoci po dobu jeho nepřítomnosti na základě zplnomocnění předsedou Rady sdružení Statutární orgán Výkonný orgán Odpovídá za činnost svazku Je oprávněn jednat za svazek ve všech záležitostech s výjimkou těch, které jsou podle článku VI. stanov vyhrazeny Radě a podle článku VII. Stanov Předsedovi Rady sdružení Zajistit řádné vedení evidence o majetku svazku a účetnictví včetně auditu hospodaření nebo přezkoumání tohoto hospodaření za uplynulý kalendářní rok příslušným krajským úřadem, popř. jiným orgánem či organizací v souladu s platnou právní normou Zajistit zpracování a předkládat Radě sdružení návrhy a dokumenty, jejichž projednávání a schvalování patří do její kompetence Plnit závazky svazku, vyplývající z uzavřených smluv Vykonávat rozhodnutí Rady sdružení Vykonávat jménem svazku zaměstnavatelská práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů Zajistit zveřejnění návrhu rozpočtu a jeho úprav, vyúčtování hospodaření a výsledky přezkoumání účetnictví za uplynulý kalendářní rok Umožnit občanům obcí členů svazku starším osmnácti let, nahlížet 36

37 Zástupce ředitele Dozorčí rada Usnášeníschopnost do zápisů o jednání Rady sdružení Přijímat a vyřizovat písemné návrhy osob podle příslušných zákonů a směrnic Vydávat se souhlasem Rady sdružení směrnice specifikující chod svazku Schválit nákup, prodej či směnu hmotného a nehmotného majetku, služeb a oprav do hodnoty Kč ,-- Uzavírat smlouvy a přijímat další provozní opatření k zajištění chodu kanceláře Uzavírat smlouvy k zabezpečení chodu sdružení, investiční činnosti, nakládání s majetkem a provozování vodohospodářského majetku v hodnotě do 100 ti. Kč Podepisovat společně s předsedou Rady na základě podpisového vzoru platební příkazy sdružení nad hodnotu vyšší než 500 tis. Kč a společně s dalším pracovníkem sdružení do částky 500 tis. Kč Schválit výsledky výběrových řízení vypsaných ze strany svazku do částky 100 tis. Kč Zastupuje ředitele a vykonává jeho pravomoci po dobu jeho nepřítomnosti na základě zplnomocnění ředitele sdružení Dohlíží na činnost ředitele a na celkovou činnost svazku Je povinna přezkoumat roční závěrku a výroční zprávu o majetku svazku před jejím předložením Radě sdružení Volí ze svého středu předsedu, ten svolává a řídí jednání dozorčí rady Je usnášení schopná, je-li celkově přítomen nadpoloviční počet jejich členů a předseda. Usnesení je přijato při souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů dozorčí rady Financování DSO Jednorázové vstupní příspěvky (0,50 Kč na obyvatele) Nájemné z provozování vodohospodářského zařízení Příspěvky a dotace členů svazku Bankovní úvěry, příjmy z finančních operací Státní/zahraniční dotační tituly a granty Účelová sdružení prostředků Příjmy z prodeje majetku Vodohospodářský majetek svazku Závěr a doporučení Dobrovolný svazek obcí Vodohospodářské sdružení Turnov je činný monotematický svazek, který sdružuje celkem 22 obcí, z nichž pouze 4 patří do správního obvodu ORP. Oblast jeho působení se zaměřuje na úkoly v oblasti zajišťování komplexního provozu vodohospodářského majetku a zajišťování rozvoje vodohospodářské infrastruktury. Daný svazek nepředstavuje z důvodu svého monotematického zaměření a malého počtu sdružených obcí spadajících do správní obvod ORP vhodného kandidáta na širší prohlubování meziobecní spolupráce v analyzovaném regionu. 37

38 4 Návrhová část Na území správního obvodu ORP působí 7 dobrovolných svazků obcí, z nichž 3 svazky jsou monotematického zaměření, a to Svazek města a obcí, Svazek obcí Košťálov Libštát a Vodohospodářské sdružení Turnov. Zbylé 4 svazky jsou polyfunkčního zaměření, přičemž se jedná o Mikroregion Tábor, Mikroregion Kozákov, Mikroregion Pojizeří a Krkonoše svazek měst a obcí. Všechny dobrovolné svazky jsou více či méně aktivní a činné. Některé z nich dokonce podnikají kroky pro rozšiřování, což může vést do budoucna k prohlubování meziobecní spolupráce. Z výše uvedeného se jeví pro budoucí prohlubování meziobecní spolupráce nejzajímavějším dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, který nejvíce zasahuje do analyzovaného území ORP. Tento svazek je polyfunkčního zaměření a zasahuje do různých oblastí meziobecní spolupráce. Svazek v současné chvíli sdružuje 13 obcí, jenž všechny spadají do správního obvodu ORP. Závěr a doporučení Z výše uvedeného vyplývá, že nejvhodnějším dobrovolným svazkem pro prohlubování meziobecní spolupráce je dobrovolný svazek Mikroregion Pojizeří. Tento svazek se výhradně soustřeďuje na území správního obvodu ORP a nedisponuje žádným územním přesahem. Daný svazek by mohl do budoucna uvažovat o rozšíření o další obce spadajících do ORP, jelikož získání silné členské základny je prvním krokem vedoucím k snazšímu provádění plánovaných činností směřujících k rozvoji území správního obvodu ORP. V rámci zkoumaného území vyšlo z realizovaných strategií najevo, že by mohlo být skrze tuto formu meziobecní spolupráce řešeno optimální naplňování tříd, aby nedocházelo k tomu, že malé školy mají nedostatek žáků a velké naopak přebytek, dále vylepšení nabídky volnočasových aktivit a zájmových činností a využívání grantových programů na rekonstrukci a investiční výdaje obcí. V oblasti sociálních služeb by se dobrovolný svazek mohl efektivně zabývat zajištěním kompletní sociální sítě pro seniory, vybudováním chráněného bydlení pro zdravotně postižené nebo vytvořením terénního programu pro sociálně slabší skupiny. V rámci odpadového hospodaření může být vybraný svazek nápomocen při řešení jednoho z hlavních problémů, a to společné řešení svozu odpadů a společný sběrný dvůr s třídícím zařízením. Jedno z dalších doporučení poté směřuje k zamyšlení se nad profesionalizací dobrovolného svazku obcí, pro níž se v rámci organizační struktury otvírá zejména v ustavení manažerského postu v rámci organizační struktury. Tento orgán by mohl vystupovat v pozici orgánu, kterému jsou svěřeny administrativní a organizační činnosti. Zcela zásadní však zůstává zachování kontrolní funkce orgánů tvořených představiteli členských obcí, a tedy respektování většinového, demokratického a reprezentativního principu. Vhodnou variantou k prohloubení meziobecní spolupráce je tak rozšíření Mikroregionu Pojizeří o další obce ze správního obvodu ORP, aby v rámci své územní působnosti zabíral co největší území správního obvodu ORP tak, aby mohl být vhodnou platformou pro rozvoj meziobecní spolupráce na daném území. Samozřejmě v případě zájmu jednotlivých představitelů obcí nelze apriori vyloučit ani 38

39 možnost založení dobrovolného svazku obcí nového, který by primárně byl nositelem myšlenky prohlubování meziobecní spolupráce výhradně v rámci analyzovaného území. 39

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Tanvald 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Varnsdorf 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Turnov 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Broumov 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Rýmařov 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Bohumín 1 1 Obecné

Více

ORP Jablonec nad Nisou

ORP Jablonec nad Nisou Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Jablonec nad Nisou

Více

ORP Frýdlant nad Ostravicí

ORP Frýdlant nad Ostravicí Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Ostravicí 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Nový Bydžov 1 1 Obecné

Více

KRKONOŠE SVAZEK MĚST A OBCÍ. S t a n o v y (úplné znění ke dni )... I. Členové svazku

KRKONOŠE SVAZEK MĚST A OBCÍ. S t a n o v y (úplné znění ke dni )... I. Členové svazku KRKONOŠE SVAZEK MĚST A OBCÍ S t a n o v y (úplné znění ke dni 12.06.2014)... Město Harrachov, IČO 275697 Město Hostinné, IČO 277908 Město Jablonec nad Jizerou, IČO 275778 Město Janské Lázně, IČO 277967

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Dobříš 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Litvínov 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Podbořany 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Jaroměř 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Sušice 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Jablunkov 1 1 Obecné

Více

ORP Rychnov nad Kněžnou

ORP Rychnov nad Kněžnou Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Horažďovice 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Chomutov 1 1 Obecné

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí (dále jen smlouva)

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí (dále jen smlouva) Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí (dále jen smlouva) I. Preambule Tato smlouva byla sepsána na základě rozhodnutí všech zastupitelstev členských obcí z důvodu změny termínu vystoupení člena

Více

STANOVY Podzvičinsko, z. s.

STANOVY Podzvičinsko, z. s. STANOVY Podzvičinsko, z. s. Pracovní verze k 3. 12. 2015 Zpracovala: Kateřina Karešová a Ludmila Škvrnová I. Úvodní ustanovení Dle nového občanského zákoníku, 89/2012 Sb. 2014 se mění název Sdružení Podzvičinsko

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Králíky 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Ústí nad Orlicí 1

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Mikulov 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Konice 1 1 Obecné

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion KOZÁKOV

Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion KOZÁKOV Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion KOZÁKOV Část první Obecná ustanovení I. Základní ustanovení Tyto stanovy obsahující náležitosti dle 50, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Kaplice 1 1 Obecné

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení fyzických a právnických osob DROBNÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Týn nad Vltavou 1

Více

Svazek obcí Mikroregion České Středohoří S T A N O V Y. svazku obcí. 1. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

Svazek obcí Mikroregion České Středohoří S T A N O V Y. svazku obcí. 1. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo S T A N O V Y svazku obcí 1. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1. Název : Svazek obcí - 2. Sídlo svazku obcí : Žitenice, Pohořanská 118, PSČ 411 41 3. Svazek obcí vzniká dnem podpisu zakladatelské

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Dobruška 1 1 Obecné

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 -

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Preambule Místní akční skupina Podještědí ( dále jen místní akční skupina či MAS) je

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

Stanovy spolku Ramus, z.s. schválené členskou schůzí dne

Stanovy spolku Ramus, z.s. schválené členskou schůzí dne Stanovy spolku Ramus, z.s. schválené členskou schůzí dne 30.7.2015 1/5 1. Název a sídlo spolku A. Název spolku: Ramus, z.s. B. Sídlo spolku: Volyňská 1189/1, Praha 10, 100 00 2. Účel spolku A. Spolek je

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Nový Bor 1 1 Obecné

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP SVITAVY 1 1 Obecné

Více

STANOVY. I. Název spolku. II. Sídlo spolku. Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku

STANOVY. I. Název spolku. II. Sídlo spolku. Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku STANOVY České origami společnosti I. Název spolku Česká origami společnost, z. s. II. Sídlo spolku Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, 141 00 III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku Česká origami

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

STANOVY Mikroregionu Moštěnka

STANOVY Mikroregionu Moštěnka STANOVY Mikroregionu Moštěnka I. Název a sídlo členů svazku obcí 1. Obec Horní Moštěnice, sídlo: Dr. A. Stojana 41, 751 17 Horní Moštěnice 2. Obec Vlkoš, sídlo: Ke Mlýnu č.206, 751 25 Vlkoš 3. Obec Vežky,

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec Článek I Název a sídlo Název občanského sdružení: Sídlo sdružení: Dubenec 156, 544

Více

STANOVY PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV SÍDLO. Sídlo: Bělehradská 389, Pardubice Polabiny IČ:

STANOVY PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV SÍDLO. Sídlo: Bělehradská 389, Pardubice Polabiny IČ: STANOVY CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV 1. Název organizace je CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Pardubického kraje, (dále jen Centrum) Zkratka CZP PK SÍDLO 2. Sídlo: Bělehradská

Více

Čl. I Úvodní ustanovení

Čl. I Úvodní ustanovení Stanovy Singulární společnosti Nedašov, o.s. občanského sdružení zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název občanského

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s.

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s. Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s. ve znění změny schválené Členskou schůzí ze dne 26.10.2006 Článek 1 Základní ustanovení 1. Název občanského sdružení založeného v souladu

Více

S T A T U T zájmového sdružení právnických osob

S T A T U T zájmového sdružení právnických osob S T A T U T zájmového sdružení právnických osob EUROREGION PRADĚD 1 NÁZEV, SÍDLO A PRÁVNÍ FORMA 1. Název sdružení: Euroregion Praděd 2. Sídlem Euroregionu Praděd je Vrbno pod Pradědem, ul. Nové doby 111,

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

Stanovy občanského sdružení Svata.net

Stanovy občanského sdružení Svata.net Stanovy sdružení Svata.net verze: 20050715 Stanovy občanského sdružení Svata.net Čl. 1. Základní ustanovení 1. Svata.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

FOKUS České Budějovice, z. s.

FOKUS České Budějovice, z. s. STANOVY FOKUS České Budějovice, z. s. Článek I. Název a sídlo Spolku 1. Název: FOKUS České Budějovice, z. s. 2. Sídlo: Bezdrevská 1118/1, České Budějovice, 370 11. 3. Je dobrovolným a nepolitickým Spolkem,

Více

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net 1. Občanské sdružení UNHfree.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob. 2. Sdružení

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s.

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. čl. I. Název a sídlo Název sdružení : Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o.s. Sídlo sdružení : Městský

Více

Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní

Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní 1. NÁZEV A SÍDLO 1.1 Název spolku je: Občanské sdružení při MŠ Národní, z. s. (dále jen spolek ). 1.2 Sídlem spolku je: Národní 416/37, Praha 1. 2. CHARAKTER

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí (zakladatelská smlouva) Mikroregion Krnovsko

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí (zakladatelská smlouva) Mikroregion Krnovsko Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí (zakladatelská smlouva) Mikroregion Krnovsko Níže uvedené obce uzavírají podle 46 odst. 2 písm. b) a 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, za podmínek

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

STANOVY Dobrovolného svazku obcí - Mikroregionu Slušovicko

STANOVY Dobrovolného svazku obcí - Mikroregionu Slušovicko STANOVY Dobrovolného svazku obcí - Mikroregionu Slušovicko I. Název a sídlo členů dobrovolného svazku obcí Zakládajícími členy dobrovolného svazku obcí jsou níže uvedené obce, které svazek založily podpisem

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ

STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ Článek I Název a sídlo Název občanského sdružení: Sídlo sdružení: Česká Bělá 300. Článek II Postavení Unie. Občanské sdružení unie rodičů při ZŠ a MŠ Česká

Více

STANOVY SVAZKU OBCÍ SMRK

STANOVY SVAZKU OBCÍ SMRK STANOVY SVAZKU OBCÍ SMRK Část první OBECNÁ USTANOVENÍ Článek I. Základní ustanovení Svazek obcí SMRK (dále jen Svazek obcí ) je založen v souladu s ustanovením 46 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Preambule Vědomi si potřeby a odpovědnosti za obnovu a rozvoj duchovního a společenského života na venkově, ve kterém spatřujeme historické kořeny národní

Více

Stanovy občanského sdružení Plchovánek

Stanovy občanského sdružení Plchovánek Stanovy občanského sdružení Plchovánek Článek 1. Poslání sdružení a) Občanské sdružení Plchovánek (dále jen OS Plchovánek ) vzniká na základě potřeby obyvatel obce Plch rozvíjet kulturní a společenský

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více

Stanovy. Dobrovolného svazku obcí Brada Rybníček a Kbelnice. I. Základní ustanovení. Identifikace svazku

Stanovy. Dobrovolného svazku obcí Brada Rybníček a Kbelnice. I. Základní ustanovení. Identifikace svazku Stanovy Dobrovolného svazku obcí Brada Rybníček a Kbelnice I. Základní ustanovení Dobrovolný svazek obcí Brada Rybníček a Kbelnice je založen ve smyslu 49 a násl. zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y Název organizace: Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. IČ : 00435805 Sídlo organizace: Svitavy, Kapitána Nálepky 39 Působnost: Regionální sportovní tělovýchovná organizace tělovýchovných

Více

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov VHS Turnov 2010 Na investiční akci se podíleli: Investor: Vodohospodářské sdružení Turnov Spolufinancující subjekt: Město Turnov Generální

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA STANOVY zájmového sdružení právnických osob TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA 1 Název, sídlo a právní postavení 1. Název: Technologická platforma silniční doprava (dále jen sdružení ). 2. Sídlo

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Rokycany 1 1 Obecné

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více