František Holešovský

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "František Holešovský"

Transkript

1 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ František Holešovský Abrazivní metody dokončování povrchů Metodická příručka

2 Prof. Dr. Ing. František Holešovský Abrazivní metody dokončování povrchů Metodická příručka Vydalo Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., Praha, 2015 Návrh obálky Radka Šebková Číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/ Publikace vznikla jako výsledek projektu Věda pro život, život pro vědu (VĚŽ). Projekt byl řešen v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, v období březen 2014 až červen ISBN

3 Dokončovací metody obrábění Broušení První zmínka o broušení je zaznamenána v období kolem 200 let př.kristem, kdy v Řecku a Římské říši začali lidé běžně používat železné pilníky pro uhlazování železa. V období 600 let př.kristem jsou zaznamenány pokusy o broušení drahokamů, kdy tato technologie byla kolem roku 532 zdokonalena matematikem, vynálezcem a technikem Theodorosem. Železné nástroje se vyráběly kováním, posléze byly broušeny brusnými kameny a v závěru pilovány. Brusné kameny tvořily přírodní materiály z Kréty a Lakedonie. Technologie broušení patří k nejstarším způsobům obrábění. Z archeo-logických nálezů bylo prokázáno, že broušení se používalo již před 40 tis. lety pro ostření nástrojů, zbraní a podobně. Brousicí nástroje byly vyrobeny z přírodních materiálů - pískovce, křemene, smirku a dalších. Není prokázána doba počátku použití brousicího rotujícího kamene - kotouče, ale byly nalezeny návrhy stroje na vybrušování válců od Leonarda da Vinci přibližně z roku Umělý brousicí kotouč je datován do poloviny 19.stol., kdy o něco později byla sestrojena také první universální bruska (1860). V roce 1891 se podařilo provést syntézu uhlíku a křemíku za vzniku karbidu křemíku SiC. V roce 1893 byl tento produkt vyroben v Benátkách nad Jizerou. Velký rozvoj v oblasti materiálů pro obrábění a tedy i broušení nastal po 2.sv.válce. V této době se začaly využívat nové druhy velmi tvrdých keramických materiálů odolných proti opotřebení zejména pro broušení oxid hliníku ( Al 2 O 3 ) - dnes umělý korund. Roku 1955 byly ve Spojených státech poprvé synteticky vyrobeny průmyslové diamanty velikosti 0.01 až 1.2 mm k průmyslovému využití. Vývoj broušení se nezastavuje ani v posledních desítkách let, objevují se nové materiály, roste pracovní rychlost nástroje, roste přesnost broušených povrchů. CO JE A K ČEMU SLOUŽÍ BROUŠENÍ? Broušení je obrábění mnohobřitým nástrojem s odlišnou geometrií jednotlivých břitů. Břity jsou vytvořeny hranami zrn brusného material. Jednotlivá zrna nástroje jsou zafixována v pojícím materiálu. Broušení je pro některé materiály jedinou technologií, protože je jiným způsobem lze špatně nebo vůbec obrábět (kalené oceli, nástrojové řezné materiály, sklo atd.). Vzhledem k nepravidelné geometrii zrn, vysoké řezné rychlosti a malému průřezu třísek je dosahováno vysoké přesnosti geometrického tvaru, rozměrů a vysoké jakosti povrchové vrstvy. Při pohybu nástroje vůči broušené ploše (rotační hlavní pohyb, přísuv případně posuv jako vedlejší pohyby) dochází k pěti typům působení nástroje na broušený povrch: 2

4 Jak se liší od běžného obrábění? - Elastická deformace obráběné plochy. - Plastická deformace povrchu (hrnutí materiálu) bez odběru třísky. - Plastická deformace obráběné plochy s následným odříznutím třísky (řezání). - Rytí povrchu (odběr třísky při její tloušťce velikosti µm). - V důsledku některého z těchto jevů ke tření zrna o materiál za vzniku tepla. a) Geometrie břitů, přestože je nepravidelná, můžeme určit rozsahy některých.úhlů (obr.1). Uhel řezu δ 0 je vždy větší 90, úhel hřbetu α 0 = 5 až 20, úhel čela γ = -30 až -60, je záporný. 0 Obr.1 Záběr brousicího zrna b) Řezná rychlost - vzhledem k malému průřezu třísek a ke kvalitě řezného materiálu se pohybuje od 15 do 50 m.s -1, výjimečně i více. c) Vysoká řezná rychlost je příčinou vysokého vzniku tepla v místě řezu. Většina tepla přechází do obrobku, část do chladícího prostředí (10 20%), zbytek do třísky a do nástroje. Tab.I Odlišnosti technologií s definovanou a obtížně definovatelnou geometrií ostří Parametr technologie Technologie s definovanou geometrií břitu Broušení Počet pracovních břitů jednotky desítky Velikost třísky mm 2 µm 2 Řezná rychlost m.min -1 m.s -1 Geometrie ostří definovaná nedefinovaná Povrch obrobku pravidelné stopy nástroje nepravidelné stopy 3

5 Opotřebení břitu otěr, plastická deformace, křehký lom lom, vylomení zrn, otěr Rychlost deformace 10-2 s s -1 Broušení je, vzhledem ke svojí složitosti a významu, charakterizováno řadou dalších faktorů, které se postupně vyvíjely a byly určeny různými autory. Patří sem např. koeficient broušení, objemový úběr, měrná energie broušení. Mezi důležité charakteristiky patří délka styku nástroje a obráběného povrchu. V případě broušení dochází k odlišnému rozložení celkové řezné síly vzhledem k velikosti jednotlivých složek. Ve směru řezné rychlosti působí tečná složka řezné síly F c, kolmo k broušené ploše působí největší složka pasivní síla F p, ve směru podélného posuvu potom působí nejmenší posuvová síla F f. Vzhledem k velkému množství faktorů, které působí při broušení (způsob broušení, průřez třísky, zrnitost a druh brusiva, druh a vlastnosti pojiva, otupování zrna atd.), lze velikost řezné síly stanovit velmi obtížně. Je možné vycházet z experimentálních vztahů, např.pro axiální broušení vnějších rotačních ploch: 25..,., (2.2) Častěji a snadněji lze velikost řezné síly stanovit pomocí měrné řezné síly: V případě broušení rotačních ploch potom: A v případě broušení rovinných ploch:. D (2.3)... (2.4).... (2.5). f a axiální posuv (mm.ot -1 ), a e radiální záběr (mm), k c měrná řezná síla, A D jmenovitá plocha řezu (mm 2 ), v w - obvodová rychlost obrobku u rotačního broušení nebo posuvová rychlost obrobku u broušení rovinných ploch (m.min -1 ) K čemu broušení používáme? Způsoby broušení, kinematika nástroje a obráběného materiálu jsou dány tvarem a požadovanou kvalitou broušené plochy. Důležitá je možnost upnutí obrobku pro zajištění požadované přesnosti. Broušení vnějších rotačních ploch - broušení se provádí obvodem brousicího kotouče, vedlejší podélný pohyb vykonává stůl nebo vřeteník, příčný pohyb potom brousicí vřeteník. Velmi efektivním způsobem je zapichovací broušení. Obvod kotouče má tvar broušené plochy a při jeho přísuvu k obrobku dochází k odebrání materiálu a broušení povrchu. Odpadá podélný pohyb obrobku. Obrobek je upnut mezi hroty nebo ve sklíčidle, případně kombinací a rotuje. 4

6 Hloubkové broušení je metoda při níž je brousicí kotouč nastaven na rozměr obrobku a k odbroušení celého přídavku materiálu dojde při jednom podélném zdvihu stolu. Metoda se používá pro malé přídavky na broušení. Z metody vznikla progresivní metoda úběru velkého množství materiálu při jednom záběru kotouče. Tato metoda vyžaduje speciální tuhé stroje s vysokým příkonem elektromotoru. Bezhroté broušení je technologií, kdy je součást podepřena pravítkem, stroj má dva kotouče brousicí a podávací. Podávací kotouč přitlačuje součást k brousicímu kotouči a v případě průběžného broušení uděluje součásti šroubový pohyb. Ten umožňuje vyklonění podávacího kotouče o úhel 2 10 o. Broušení vnitřních rotačních ploch - při broušení vnitřních rotačních ploch dochází k rotaci brousicího kotouče a v opačném smyslu se otáčí obrobek. Brousicí kotouč současně vykonává podélný pohyb a kolmý přísuvový pohyb pro úběr materiálu o velikosti a e. Průměr brousicího kotouče je 0,7 0,9 násobek velikosti díry. Vzhledem k nepříznivým podmínkám broušení s dlouhým stykovým obloukem musí být kotouč často orovnáván, zrno CBN se rychle opotřebovává. Vzhledem k malému průměru nástroje je požadavek na vysoké otáčky vřetene pro dosažení požadované rychlosti broušení. Rychlostní poměr q by měl mít hodnotu Při podélném broušení díry by měl být přeběh na obě strany 0,3-0,5 záběrové délky brousicího kotouče, v jiném případě dochází k podélné deformaci válcového profilu díry. Pro bezhroté broušení jsou používány speciální stroje, které mají podávací kotouč a dva opěrné kotouče, které přitlačují součást k opěrnému kotouči. Metodu lze použít pouze u součástí s vnějším válcovým povrchem souosým s vnitřní dírou. Brousicí kotouč při bezhrotém broušení vykonává rotační a pohyb a přísuv k odebírání třísky. Při podélném broušení zajišťuje podélný pohyb podávací kotouč. Planetové broušení - broušení děr v součástech, které nelze upnout na běžné brusky, se provádí planetovým broušením na planetových bruskách. Vřeteno brusky s brousicím kotoučem se otáčí kolem své osy obvodovou rychlostí a současně obíhá kolem osy broušené díry. Při podélném broušení vykonává axiální pohyb ve směru díry. Broušení rovinných ploch - broušení rovinných ploch se provádí obvodem nebo čelem kotouče. Přímočarý pohyb vykonává nástroj. Obrobek může být upnutý na kruhovém stole a potom vykonává rotační pohyb. Broušení obvodem kotouče - brousicí kotouč se otáčí obvodovou rychlostí a vykonává přísuv do řezu, obrobek zajišťuje podélný vratný pohyb nebo rotační pohyb při upnutí na kruhovém stole. Kotouč se přisouvá do záběru v jedné nebo obou krajních polohách. Broušení čelem kotouče - broušení čelem kotouče je výkonnější v porovnání s broušení jeho obvodem. K broušení čelem kotouče se používají kotouče prstencové, hrncovité, talířové a především segmentové. Segmentové kotouče mají menší stykovou plochu, dochází k nižšímu vývinu tepla, do místa styku se lépe dostává procesní kapalina a tak dochází i k lepšímu odstraňování třísek. Hrncovité, talířové, prstencové kotouče se často vyklánějí o úhel 2-4 o, aby se otevřela styková plocha, lépe docházelo k vyplachování místa vzniku třísky, eliminuje se hrozba vzniku opalů. Dochází však ke zhoršení dosažené rovinnosti plochy. 5

7 Progresivní metody broušení Vysokorychlostní broušení (broušení vysokou obvodovou rychlostí nástroje) probíhá při rychlosti 100 m.s -1 a vyšší. V současné době jsou výjimečně na trhu nabízeny stroje s rychlostí do uvedené hranice. Limitujícím faktorem je uložení konstrukce vřetene brousicího nástroje. Přestože bylo experimentálně prokázáno, že vysoké rychlosti jsou přínosem pro aplikaci broušení, nelze je v současné době více využít. Určitou roli hraje i bezpečnostní riziko a použití nástrojů s kovovým tělesem, vzhledem k velkým odstředivým silám, které na nástroj působí. Přínos vysoké rychlosti broušení můžeme vidět na výše uvedených grafech. Při použití vysokých řezných rychlostí dosahujeme vyšší kvality povrchu. Problémem je použití procesních kapalin, kdy vzhledem k dynamice procesu se jeví použití oleje lepší cestou oproti emulzím. r ( m) v s (m.s -1 ) a) b) Obr. 2 Závislost a) drsnosti povrchu na řezné rychlosti a velikosti úběru, b) opotřebení nástroje na řezné rychlosti Vysokoúběrové broušení, hloubkové broušení Hloubkové broušení je charakteristické úběrem velkého množství materiálu při jednom záběru brousicího kotouče. Proces charakterizuje vysoká řezná rychlost a vysoký posuv, procesní kapalina musí zajišťovat svoji funkci při vysokém tlaku a teplotě. Do rychlosti kotouče 125 m.s -1 se používá keramické a pryskyřičné pojivo, pro vyšší rychlosti pojivo kovové včetně slinutého kovu a povlakovaného zrna. Vzniklá kvalita plochy odpovídá broušenému povrchu. Problém tvoří stroje, kterých nalezneme ve světě jen několik, musí mít vysokou tuhost a velký příkon elektromotoru 30 kw a více. Charakteristiku metody, která byla popsána už před rokem 1980 můžeme shrnout do následujících bodů: Celkový přídavek na broušení je odebrán při jednom pracovním záběru 6

8 Při klasickém broušení je přídavek rozdělen a hloubka řezu je v hodnotách 10-2 mm, při hloubkovém broušení tvoří několik mm Drsnost povrchu je stejná nebo lepší v porovnání s běžným broušením Zatížení 1 zrna je nižší a tím vzrůstá i trvanlivost nástroje Zvyšuje výrazně produktivitu obrábění Limitujícím faktorem jsou brusky vysoký příkon elektromotoru a vysoká tuhost Výsledkem metody je tedy vyšší kvalita povrchu, zkrácení výrobních časů, nižší opotřebení nástroje a snížení řezných sil. Obr. 3 Tvary dosahované hloubkovým broušením při jednom záběru nástroje Poznáváme brousicí nástroj kotouč Brousicí nástroje tvoří tělesa (kotouče,kameny, segmenty) obsahující zrna brusiva vázaná pojivem v pevný celek. Zrna mohou být také nanesena na plátna nebo papírovou podložku a vázána pojivem v případě broušení pásem nebo kmitající páskou. Některé metody obrábění pracují také s volným brusivem. Největší objem tvoří brousicí kotouče, jejichž stavbu určuje technická charakteristika kotouče. Tato charakteristika je dána tvarem kotouče, druhem brousicího materiálu, velikostí zrn, tvrdostí nástroje, strukturou, druhem pojiva, rozměry kotouče a maximální použitelnou rychlostí. Brousicí kotouče jsou vyráběny lisováním nebo litím směsi brousicích zrn a pojiva. Do směsi jsou přidávány pórotvorné látky např.vosk a chemická nadouvadla. Brousicí kotouče volíme podle tvaru broušené plochy a podle metody broušení. Pro broušení rotačních ploch na hrotových bruskách a rovinných ploch na horizontálních bruskách používáme výhradně brousicí kotouč plochý. Materiál brousicích zrn Při výzkumu nových technologií vznikají nové materiály, které výrazně zvyšují technické a ekonomické parametry brousicích kotoučů, a tak i samotné brousicí operace. Od poznání a využívání mechanického, tepelného a chemického zpracování brusiva, při vývoji nových materiálů s vhodnými technologickými a užitnými vlastnostmi, přechází výzkum k vývoji 7

9 nových modifikací základních druhů brusiva Al 2 O 3 a SiC, výrobě zušlechtěného abrazivního zrna a k vývoji celkem nových typů abraziv. Tab.II Abrazivní materiály používané k broušení Druh Použití Označení Umělý korund Al 2 O 3 Klasické abrazivní materiály ocel kalená, legovaná, feritická, austenitická, ocel na odlitky, litina, tvrdý bronz, nízkouhlíková ocel univerzální zrno pro tvrdé a měkké oceli, legované oceli vyšší pevnosti, šedá litina, ocel na odlitky ocel kalená, tvrdé povrchy včetně zušlechtěných nízkolegovaná ocel, ocel na odlitky, temperovaná litina A 99 - bílý A 98 růžový A98M - manganový A 97P polokřehký, A97M mikrokrystalický A97E zirkonový A 96 - hnědý Karbid křemíku SiC bronz, hliník, slinuté karbidy, vytvrzovaná litina, austenitická a feritická ocel, nástrojové oceli šedá a bílá litina, mosaz, měď C 49 - zelený C 48 - černý Supertvrdé materiály Syntetický diamant C tvrdé materiály-zpevněné karbidy a oxidy (Al 2 O 3, Cr 2 O 3, WC atd.), slinuté karbidy, nástrojové oceli, dokončování velmi tvrdých a křehkých materiálů, sklo, keramika D Kubický nitrid boru BN vysocelegované, nástrojové a nelego-vané oceli, tvrdé povrchy > 50 HRC, superslitiny > 35 HRC, šedá a bílá litina BN Inovované abrazivní materiály Mikrokrystalický korund A 97 M (výroba technologií sol-gel) tvrdé, kalené povrchy, ložisková ocel, nástrojová ocel (nízký úbytek kotouče při vysokých úběrech) nástrojové a ložiskové oceli SG TG 8

10 vysoké úběry tvrdých povrchů, (samoostření brousicího kotouče) a) b) c) DG d) Obr.4 Opotřebení brousicích zrn a) zrno Al2O3 před použitím, b) zrno Al2O3 po opotřebení, c) zrno SG před použitím, d) zrno SG po opotřebení Do této skupiny můžeme zařadit také SG abrazivní materiály, které se vyrábějí unikátním způsobem, který se značně liší od původního výrobního procesu Al2O3. V porovnání s Al2O3 má vyšší tvrdost a lepší pevnost. Výjimečným prvkem těchto abraziv je jeho submikronová velikost částíc. V průběhu řezného procesu vznikají ostré sekundární řezné hrany, které po dobu procesu broušení umožňují samoostření. Abrazivo je dostatečně pevné tak, že se mísí s běžně taveným abrazivem pro zabránění vzniku nadměrných sil při broušení. Typické směsi jsou 5SG (50%), 3SG (30%) a 1SG (10%). Tyto stupně mísení zvyšují životnost kotouče, ale zároveň rostou jejich výrobní náklady. Obr.5 Norton TG abrazivní zrna Tvar SG zrna může mít průřezový poměr 4:1 až 8:1, důsledkem těchto vysokých průřezových poměrů se jeví jako tyčinky nebo červíky. Další vývoj SG zrna se zaměřuje hlavně na produkci nových forem zrna. Takto byl představen inovovaný abrazivní materiál DG. Při zatížení dochází k lasturovitému lomu zrn a současně ke zvýšení počtu a ostrosti řezných hran, zajištění samoostřící schopnosti a růstu hodnoty řezivosti kotouče, následně je možné zvýšit hodnotu úběru materiálu. Do skupiny inovovaných brousících materiálů je možné začlenit také další produkt technologie sol gel, abrazivní materiál pod názvem Cubitron. Jedná se opět o submikronovou stavbu zrna, chemicky precipitovaný a slinutý materiál, který měl mnohofázovou strukturu. Zrno má mikrostrukturu obsahující submikron s destičkami, které působí jako výztuha. Pro řízení mikrokrystalické pevnosti při výrobě Cubitronu, je kysličník hlinitý současně precipitovaný různými modifikátory jako jsou kysličník hořečnatý, itrium, lanthan a neodyn. 9

11 Stejně jako se zrychloval vývoj stávající technologie založené na abrazivech kysličníku hlinitého a také v nové technologii ultra tvrdých materiálů, stejným způsobem pokročily elektofúzní technologie. Výsledkem toho byl produkt Abral (Al-O-N zrno), vyrobený kofúzí kysličníku hlinitého a AlON, s následným pomalým tuhnutím. Tento materiál nabízí nejen vyšší tepelný odpor v porovnání s běžným kysličníkem hlinitým, ale také získává samoostřící vlastnosti blízké keramicky vyrobeným materiálům, při tom s jemnějším účinkem. Ve skupině superabraziv, vznikl postupným vývojem mikrokrystalický produkt, který může být považován za SG zrno v rámci CBN zrn. Je extrémně tuhý a hranatý, a vyvolává mikrolomy. Avšak tak jako u SG zrn, při použití se také generují vyšší řezné sily, a proto je omezený k použití v pevnějším pojivu, určeném pro vyšší síly, speciální použití nalézá při honování. Výzkum nových supertvrdých materiálů pokračuje v následnosti na úspěšný syntetický, člověkem vyrobený diamant a CBN při vysokých teplotách a tlacích. Vývojem nových materiálů se dosáhlo tvrdosti blížící se tvrdosti CBN a diamantu. Mezi tyto materiály patřil Al-Mg-Be s hodnotou tvrdosti srovnatelnou s CBN. Dalším materiálem byl Al-C-N s hodnotou tvrdosti blízké diamantu. Nové supertvrdé materiály najdeme v systémech C 3 N 4, BC 2 N a B 4 C. Teoretické výpočty prvních pokusů předvídaly, že určité karbonitridy mají objemový modul pružnosti porovnatelný nebo lepší než diamant. Naměřené tvrdosti potvrdily, že vzorky BC 2 N a BC 4 N syntetizované za vysokého tlaku a teploty mají nominální tvrdost 62 a 68 GPa, tvrdosti diamantu a tato je vyšší než u CBN. Nejbližší roky potvrdí, zda některý z těchto nově vyvíjených materiálů bude použitelný pro abrazivní technologie. Pojivo Pojivo používané v brousicích kotoučích má několik funkcí. Udržuje abrazivní zrno v průběhu procesu v nástroji, s ohledem na jeho opotřebení, uvolňuje zrna z vazby kotouče, musí odolávat odstředivým silám (obzvlášť při vysokorychlostním broušení) a vytváří podmínky pro styk zrna s obrobkem k vytváření třísky odebíraného materiálu. Kreativní myšlenkou výroby kotoučů, která je založena na aplikaci principů rapid prototyping a technologie, v nichž RP brousicí kotouče (resin-piled) jsou složeny z nahromaděných vrstev ultrafialově vytvrzené pryskyřice smísené se zrny abraziva. Při tomto způsobu výroby brousicích kotoučů se očekává, že mohou být rovnoměrně rozložené v tekuté pryskyřici nejen zrna abraziva, ale také to, že by mohlo být možné vyrobit složitější tvary brousicích kotoučů. Mimo to by mělo být možné použít pryskyřici na výrobu velmi měkkých a naopak velmi tvrdých kotoučů, tuhých i elastických kotoučů a zejména pórovitých typů kotoučů. Pórovitost brousicího kotouče Póry vytvořené v brousicím kotouči umožňují přístup kapaliny do zóny broušení, zajišťují určitý stupeň chlazení proudícím prostředím a také umožňují utváření třísky. K dosažení vysoké pórovitosti brousicího nástroje jsou známy dvě možnosti, použití metody vypálení, kde je otevřená struktura vytvořená přidáním organického průduchu, nebo použitím bublinkové metody, kde vysokou pórovitost dosáhneme bez vypalování, přidáním 10

12 materiálu ve tvaru duté korundové kuličky. Póry vytvořené pomocí těchto kuliček jsou plné a uzavřené, a proto neumožňují průchodnost kapaliny. Obr.6 Elektronový mikroskopický snímek struktury nástroje Centuria Při výrobě pórovitých brousicích kotoučů Centuria, bez ohledu zda nástroje obsahují konvenční nebo supertvrdá abrazivní zrna ve sklovitém nebo termosetovém pojivu, je ůležité jednotné rozložení pórů, které jsou vytvořeny dutými korundovými kuličkami. Účinky Centurie se projevují v celém rozsahu tvrdosti nástroje, výsledek se jeví s klesající tvrdostí nástroje stále více pozitivní. Další systém brousicích nástrojů pod označením Columbia, je vyroben ze submikrokrystalického slinutého Al 2 O 3 stmeleného do nástroje moderním pojivem s nastavitelnou pórovitostí. Podstatným rysem je schopnost samoostření a odstraňování částic třísky z pracovní oblasti. Altos je nový koncept brousicího kotouče, v němž je vytvoření otevřené struktury kotouče pro vysoký úběr materiálu založeno na použití extrudovaného zrna s vysokým poměrem délky k příčnému průřezu (8:1). Altos vytváří vysoce pórovitý a propustný brousicí nástroj, což umožňuje vysoký úběr materiálu. Aulos tvoří vysoce výkonný brousicí kotouč s obsahem dlouhého průřezového poměru keramického abraziva uloženého v pryskyřičném pojivu, což umožňuje použití vyšších řezných rychlostí oproti kotoučům se zrnem CBN. Při použití těchto inovovaných keramických abraziv a bez handicapu použití tenké abrazivní vrstvy, jako mají CBN kotouče, lze obrobit jedním brousicím kotoučem průměru 200 mm několik tisíc obrobků. Pro některá použití potřebujeme jinou konstrukci nástroje Chemické přísady v procesních kapalinách kriticky působí na environmentální znečištění a zvyšují náklady na jejich likvidaci. Problémy vznikají při použití velkého množství procesní kapaliny tam, kde je požadovaná vysoká kvalita povrchu komponentů. To je důvodem vývoje alternativních způsobů ochlazování (odvodu tepla) s méně škodlivými environmentálními účinky. Z výše uvedených důvodů byly k broušení těžkoobrobitelných materiálů vyvinuty segmentované brousicí kotouče s perforovanými zářezy pro přivedení kapaliny do kontaktní zóny kotouče a obrobku. Tento systém by mohl vyvolat snížení specifické energie přibližně o 36%. 11

13 Obr.7 Přívod procesní kapaliny do zóny broušení při použití: a) klasického kotouče, b) segmentovaného kotouče Pro lepší rozvod kapaliny se používají tlakové komory na zlepšení toku kapaliny přes perforované otvory nástroje. S tímto systémem by mohl kotouč dosahovat zlepšenou kvalitu povrchu broušeného obrobku, dokonce i když množství použité kapaliny dosáhlo jen 30% v porovnání s konvenčním systémem chlazení. Adheze třísek na povrchu kotouče se neprojevovala a povrchová tahová zbytková napětí způsobená tepelnými deformacemi byla eliminována. prístup kvapaliny kruhová drážka segmenty chladiaca komora performované Obr.8 Pohled příčným řezem segmentovým kotoučem s komorami Dalším vývojem přerušovaných nástrojů vznikl také nástroj pod označením T-nástroj, který kombinuje účinky frézy a brousicího kotouče. S tímto typem nástroje lze docílit zredukování rychlosti toku kapaliny na úroveň, která je typická při frézování. T-nástroj může být vyroben jako pevné přerušované těleso elektrolyticky povlakované superabrazivem nebo sestavené s vyměnitelnými superabra-zivními segmenty se sklovitým, živičným nebo kovovým pojivem. Obr.9 Stavba segmentového T-nástroje 12

14 K vytvoření vzoru zrna byly použity maskovací technologie pro předběžnou adhezi zrna na ocelovém náboji kotouče. Na doplnění byl aplikován standardní proces elektro povlakování. Do tvaru abrazivní vrstvy kotouče bylo umístěno kolem zrn. Použitím maskovací technologie mohl při výrobě představovaný prototyp dosáhnout výrazného zredukování ceny nástroje v porovnání s počátečním vývojem prototypu kotouče, kde každé jednotlivé zrno bylo umístěno manuálně. Avšak cena prototypu nástroje je stále značně vysoká v porovnání s doporučeným nástrojem. Obr.10 Konvenční kotouč a prototyp Obr.11Kotouč impregnovaný grafitem K prokázání způsobilosti prototypu kotouče, byl při operacích mokrého broušení kotouč porovnán se standardně elektrolyticky povlakovaným superabrazivním brousicím kotoučem. Prototyp při mokrém broušení prokázal lepší vlastnosti s nižšími silami broušení a výkonem do 40%, i nižšími teplotami obrobku. Avšak kvalita obrobku při procesu mokrého broušení nebyla dosažena. Aplikace prototypu kotouče při suchém broušení vedla k růstu teploty obrobku a větší změně povrchových vrstev v porovnání s mokrým broušením. Vyšší teploty obrobku zlepšily obrobitelnost materiálu a snížily řezné sily a výkon. Rozsáhlý experimentální výzkum mokrých a suchých operací broušení povrchu za daných podmínek nepoškodil prototyp a prokázal jen menší abrazivní opotřebení brousicího kotouče. Unikátní řešení kotouče s pevným lubrikantem představuje sklovitý Al2O3 kotouč, který je na obvodě opatřen rybinovými drážkami vyplněnými fenolickou pryskyřično-aluminiovografitovou směsí. Experimenty suchého broušení ložiskové oceli prokázaly lepší konečný povrch, nižší potřebný výkon stroje. Co musíme dodržet při použití broušení Při použití brousicích kotoučů je nutno dodržovat některé zásady: Pro větší úběr materiálu se volí kotouče s větší velikostí zrna Pro broušení tvrdých povrchů volíme měkčí brousicí kotouč Pro broušení materiálů s plastickými vlastnostmi (měď, mosaz, hliník, feritická struktura atd.) se volí měkký brousicí kotouč s větším zrnem nebo vyšší pórovitostí S růstem velikosti stykové plochy brousicího kotouče a obrobku se volí kotouč s větší velikostí zrn a nižší tvrdostí, případně vyšší pórovitostí Materiály citlivé na působení tepla se brousí měkčími kotouči s vyšší pórovitostí 13

15 Broušení přerušovaných ploch se provádí tvrdšími kotouči Při broušení čelem brousicího kotouče se volí měkčí kotouč oproti broušení obvodem kotouče Broušení ocelí a litin se neprovádí polykrystalickým diamantem, je možné pouze v případech, kdy není překročena teplota 650 o C V případě, že není možné použít procesní kapalinu, volíme brousicí kotouč s vysokou pórovitostí Volbu brousicího kotouče zohledňujeme vyčíslením nákladů pro danou alternative NABRUSME SI SVOJI PLOCHU 1. Nejprve se seznámíme s bruskou: Vřeteník, nástroj, stůl, stojan, ovládání, upínání 2. Upneme si svůj vzorek material na elektromagnetickou desku 3. Nastavíme si stroj na nečisto 4. Pustíme otáčky nástroje 5. Nastavíme vzdálenost od povrchu na jiskru 6. Odjedeme stolem 7. Nastavíme přídavek a posuv 8. Nastavíme zarážky 9. Spuistíme broušení a sledujeme do ukončení A na závěr si změříme drsnost, jak dobře jsme brousili. 14

16

17

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Řezná keramika Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Obrábění pomocí řezné keramiky Použití Keramické třídy je možné použít pro široký okruh aplikací a materiálů, přičemž nejčastěji

Více

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5 Frézování OBSAH str. B 3 Frézovací nástroje s VBD Frézovací tělesa Frézovací vyměnitelné břitové destičky Technické informace Tvrdokovové monolitické stopkové frézy Tvrdokovové monolitické stopkové frézy

Více

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Obráběč kovů 1. Pavel Rožek 2010 1 Obsah : 1. Frézování... 3 2. Frézovací nástroje... 3 2.1 Materiály břitů fréz...5

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC CNC OBECNĚ (Kk) SOUSTRUŽENÍ SIEMENS (Ry) FRÉZOVÁNÍ SIEMENS (Hu) FRÉZOVÁNÍ HEIDENHEIM (Hk) CAM EdgeCAM (Na) 3D OBJET PRINT (Kn) CNC OBECNĚ

Více

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály www.pramet.com

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály www.pramet.com univerzálnost www.pramet.com Nové soustružnické materiály řady T93 s MT-CVD povlakem P M nové soustružnické materiály řady T93 Přinášíme novou UP!GRADE GENERACI soustružnických materiálů s označením T93.

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Vzdělávací program: VP8 Progresivní obráběcí stroje a nástroje ve výrobním procesu Moduly vzdělávacího programu: M81 Nové trendy v konstrukci progresivních

Více

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH www.pramet.com VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY RCMH - RCMT - RCMX - RCUM OBRÁBĚNÍ NOVÝCH ŽELEZNIČNÍCH KOL ŽELEZNIČNÍ KOLA Železniční kola patří mezi nejdůležitější součásti

Více

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V NÁSTROJOVÁ OCEL CPM 10 V CERTIFIKACE DLE ISO 9001 Chem. složení C 2,45 % Cr 5,25 % V 9,75 % Mo 1,30 % Mn 0,50 % Si 0,90 % CPM 10 V Je jedinečná vysokovýkonná ocel, vyráběná společností Crucible (USA) metodou

Více

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu.

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. Výrobní kompetence _KOMPETENCE V OBRÁBĚNÍ Frézování ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. WALTER PROTOTYP ConeFit modulární systém pro frézování NÁSTROJOVÝ SYSTÉM modulární frézovací systém ze slinutého

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

Nerezová ocel a zajištění rovnováhy klíčových faktorů při jejím obrábění

Nerezová ocel a zajištění rovnováhy klíčových faktorů při jejím obrábění Pro přímé vydání Kontakt: Seco Tools CZ, s.r.o. Londýnské nám. 2 639 00 Brno Alena TEJKALOVÁ Telefon: +420-530-500-827 E-mail: alena.tejkalova@secotools.com www.secotools.com/cz Nerezová ocel a zajištění

Více

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika

Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika ČELÁKOVICE GPS: 50 9'49.66"N; 14 44'29.05"E Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika Tel.: +420 283 006 229 Tel.: +420 283 006 217 Fax: +420

Více

Trochu teorie o obrábění

Trochu teorie o obrábění Trochu teorie o obrábění Základní pojmy: 1.VRTÁNÍ-Patří mezi nejstarší a nejpoužívanější technologické operace.provádí se do plného materiálu a takto získané otvory se mohou dále vystružovat, vyhrubovat

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

Objednajte si frézovacie plátky WIDIA a dostanete k nim frézu len za 1,- Euro!

Objednajte si frézovacie plátky WIDIA a dostanete k nim frézu len za 1,- Euro! Špeciálna ponuka... Objednajte si frézovacie plátky WIDIA a dostanete k nim frézu len za 1,- Euro! Táto ponuka platí od 2.1.2009 do 31.3.2009 Objednajte si násobné množstvo rovnakých frézovacích plátkov

Více

odolnost M9315 M9325 M9340 nové frézovací materiály www.pramet.com

odolnost M9315 M9325 M9340 nové frézovací materiály www.pramet.com odolnost www.pramet.com nové frézovací materiály řady M93 s MT-CVD povlakem P M Materiál je členem nové UP!GRADE GENERACE materiálů. Jedná se o frézovací materiál vyvinutý pro dosažení vysoké produktivity

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 4 Nástroj

Více

Výroba ozubených kol

Výroba ozubených kol Výroba ozubených kol obrábění tvarových (evolventních) ploch vícebřitým nástrojem patří k nejnáročnějším odvětvím strojírenské výroby speciální stroje, přesné nástroje Ozubená kola součásti pohybových

Více

AXD NÁSTROJE NOVINKY. Multifunkční frézovací nástroje pro vysoké řezné rychlosti a vysoké výkony při obrábění hliníkových a titanových slitin.

AXD NÁSTROJE NOVINKY. Multifunkční frézovací nástroje pro vysoké řezné rychlosti a vysoké výkony při obrábění hliníkových a titanových slitin. NÁSTROJE NOVINKY Pro obrábění hliníkových a titanových slitin AXD 2014.1 Aktualizace B116CZ Multifunkční frézovací nástroje pro vysoké řezné rychlosti a vysoké výkony při obrábění hliníkových a titanových

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Hoblování, obrážení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Hoblování, obrážení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Hoblování, obrážení Ing. Kubíček Miroslav

Více

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem TC 1500 CNC soustruh - Nová řada CNC soustruhů ze zvýšenou tuhostí - Nová nástrojová hlava s rychlou výměnou nástroje - Efektivní a přesné soustružení - Provedení M s osou C a poháněnými nástroji Typ TC-1500

Více

VY_52_INOVACE_H 02 23

VY_52_INOVACE_H 02 23 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

Frézování. Podstata metody. Zákl. způsoby frézování rovinných ploch. Frézování válcovými frézami

Frézování. Podstata metody. Zákl. způsoby frézování rovinných ploch. Frézování válcovými frézami Fréování obrábění rovinných nebo tvarových loch vícebřitým nástrojem réou mladší ůsob než soustružení (rvní réky 18.stol., soustruhy 13.stol.) Podstata metody řený ohyb: složen e dvou ohybů cykloida (blížící

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje. Název zpracovaného celku: CAM obrábění

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje. Název zpracovaného celku: CAM obrábění Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje 4 ročník Bančík Jindřich 25.7.2012 Název zpracovaného celku: CAM obrábění CAM obrábění 1. Volba nástroje dle katalogu Pramet 1.1 Výběr a instalace

Více

Technologie III - OBRÁBĚNÍ

Technologie III - OBRÁBĚNÍ 1 EduCom Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. NAVRHOVÁNÍ HOSPODÁRNÝCH ŘEZNÝCH PODMÍNEK PŘI P I OBRÁBĚNÍ 1) CO

Více

ŘADA F112 Frézovací nástroj na plasty: jednobřitý, celokarbidový, downcut, leštěný a vyjímečně ostrý břit.

ŘADA F112 Frézovací nástroj na plasty: jednobřitý, celokarbidový, downcut, leštěný a vyjímečně ostrý břit. ŘADA F112 Frézovací nástroj na plasty: jednobřitý, celokarbidový, downcut, leštěný a vyjímečně ostrý břit. Stejný jako F113, ale tlačící špony dolů (downcut funkce). Tím pádem žádné zvedání tenkých materiálů,

Více

Inveio Uni-directional crystal orientation. GC4325 stvořena pro dlouhou výdrž. Extrémní trvanlivost a odolnost při soustružení ocelí

Inveio Uni-directional crystal orientation. GC4325 stvořena pro dlouhou výdrž. Extrémní trvanlivost a odolnost při soustružení ocelí Inveio Uni-directional crystal orientation stvořena pro dlouhou výdrž Extrémní trvanlivost a odolnost při soustružení ocelí Břity, na které je spolehnutí V malé zemi na severní polokouli, se tým specialistů

Více

Nemusíte být velmistr a přesto svoji hru vždycky vyhrajete.

Nemusíte být velmistr a přesto svoji hru vždycky vyhrajete. PRODUCTS Nemusíte být velmistr a přesto svoji hru vždycky vyhrajete. Vítězné tahy provedeme za Vás. 2 FOCUS products Optimalizace toku výroby Zavedení nových produktů Program celkového snížení nákladů

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

Technologie broušení. Ing. Renáta Bartoňová. Elektronická učebnice 2012

Technologie broušení. Ing. Renáta Bartoňová. Elektronická učebnice 2012 Technologie broušení Elektronická učebnice 2012 Ing. Renáta Bartoňová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Broušení... 4 2 Stroje

Více

50% Tvrdokovové závitové frézy. až o. snížení ceny díky optimalizovaným výrobním postupu m

50% Tvrdokovové závitové frézy. až o. snížení ceny díky optimalizovaným výrobním postupu m Tvrdokovové závitové frézy až o 50% snížení ceny díky optimalizovaným výrobním postupu m Výrobce přesných nástrojů od roku 1974 INOVACE PŘESNOST INDIVIDUAITA KVAITA SERVIS Frézování závitu Nabízíme rozsáhlý

Více

Brousicí kotouče a segmenty

Brousicí kotouče a segmenty Brousicí kotouče a segmenty Program úspěšnosti pro nejvyšší požadavky Velký výběr pro správné broušení Použití výkonných brousicích nástrojů je dnes důležitým faktorem pro funkci a hospodárnost produktů

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

10. Frézování. Frézováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity.

10. Frézování. Frézováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity. 10. Fréování Fréováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity. Princip réování: Při réování používáme vícebřité nástroje réy. Fréa koná hlavní řený pohyb otáčivý. Podle polohy

Více

KATALOG ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ

KATALOG ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ KATALOG ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ FRÉZY VRTÁKY PKD NÁSTROJE VÝROBA RENOVACE OSTŘENÍ NÁSTROJE A NÁŘADÍ VELEŠÍN 2013 / 2014 Strojní vybavení 7 WALTER TOOL-CHECK EDM elektroerozivní obrábění Bezdotykové měřící zařízení.

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Odborná způsobilost a dostupnost

Odborná způsobilost a dostupnost CZ Dodavatel odolných dílů a kompletních řešení z otěruvzdorných a vysokopevnostních ocelí 1 Kombinace produktu a know-how pro poskytnutí řešení připravených k použití Abraservice je přední evropská společnost

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

1 ÚVOD...1 2 OBSAH... 4 2.1 SEZNAM OBRÁZKŮ... 7 3 OBRÁBĚNÍ... 10

1 ÚVOD...1 2 OBSAH... 4 2.1 SEZNAM OBRÁZKŮ... 7 3 OBRÁBĚNÍ... 10 2 ÚVOD ÚVOD Tento text byl napsán s úmyslem žákům třetího a čtvrtého ročníku oboru Strojírenství, oboru Technické lyceum a případným zájemcům o programování počítačem řízených strojů (dále jen CNC - z

Více

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem Číslo šablony Číslo materiálu Název školy III/2 VY_32_INOVACE_T.9.4 Střední škola technická Žďár nad Sázavou Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012 Tématický celek Předmět, ročník Téma Anotace Obrábění

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 1) Zadavatel: ŠROUBY Krupka s.r.o Nádražní 124 417 41 Krupka Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Kubáč - ředitel Email: z.kubac@sroubykrupka.cz http:// www.sroubykrupka.cz Sídlo společnosti a místo plnění: Nádražní

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 15

Více

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem T-obrábění z 5 stran T- typ obráběcích center s pojizným stojanem a výsuvným smykadlem poskytuje dvojnásobný pracovní rozsah. Se zdvihem v příčné ose 1500+2000

Více

BROUŠENÝCH OZUBENÝCH KOL POMOCÍ ANALÝZY A RENTGENOVÉ DIFRAKCE. Lucie Schmidová

BROUŠENÝCH OZUBENÝCH KOL POMOCÍ ANALÝZY A RENTGENOVÉ DIFRAKCE. Lucie Schmidová ANALÝZA INTEGRITY POVRCHU BROUŠENÝCH OZUBENÝCH KOL POMOCÍ ANALÝZY BARKHAUSENOVA ŠUMU A RENTGENOVÉ DIFRAKCE Lucie Schmidová Technická univerzita v Liberci Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie

Více

NEW. Nové řešení - stavitelné kazety snižují počet těles. Novinka. Keeping the Customer First

NEW. Nové řešení - stavitelné kazety snižují počet těles. Novinka. Keeping the Customer First Keeping the Customer First Tungaloy Report No. 401-CZ Vrtáky s vyměnitelnými destičkami pro vrtání velkých průměrů NEW Novinka Nové řešení - stavitelné kazety snižují počet těles Nová koncepce nabízí jedno

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 29

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

Střední odborná škola technická Uherské Hradiště, Revoluční 747, 686 06 Uherské Hradiště

Střední odborná škola technická Uherské Hradiště, Revoluční 747, 686 06 Uherské Hradiště Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: třetí Zpracoval: Ing. Petra Janíčková, Josef Dominik Modul:

Více

tvrdokovové frézy hrubovací dokončovací univerzální tvarové Alu

tvrdokovové frézy hrubovací dokončovací univerzální tvarové Alu tvrdokovové frézy hrubovací dokončovací univerzální tvarové Alu distributor: UNITOOL plus, s.r.o. Škultétyho 2072 /12 915 01 Nové esto n. Váhom tel. : (+421) 904 386 874 unitoolplus@gmail.com 2011-05 Ceny

Více

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená:

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená: [ E[M]CONOMY ] znamená: Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L Univerzální frézky s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT FB-3 [Vertikální

Více

POVLAKOVANÉ MATERIÁLY PRO SOUSTRUŽENÍ - ŘADA 9000 POVLAKOVANÉ MATERIÁLY PRE SÚSTRUŽENIE - RADA 9000. Tabulka č. 5 Tabuľka č. 5

POVLAKOVANÉ MATERIÁLY PRO SOUSTRUŽENÍ - ŘADA 9000 POVLAKOVANÉ MATERIÁLY PRE SÚSTRUŽENIE - RADA 9000. Tabulka č. 5 Tabuľka č. 5 ikrostruktura ikroštruktúra OVLAOVAÉ ATERIÁLY RO OUTRUŽEÍ - ŘADA 9000 OVLAOVAÉ ATERIÁLY RE ÚTRUŽEIE - RADA 9000 kupina kupina OBRÁBĚÉ ATERIÁLY OBRÁBAÉ ATERIÁLY 9210 10 20 30 40 - nejotěruvzdornější materiál

Více

Určení řezných podmínek pro soustružení:

Určení řezných podmínek pro soustružení: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice řezných podmínek

Více

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí:

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí: BiM (BI-METAL) ruční pilové listy BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů Bi-metalové ruční pilové listy jsou vyráběny z oceli jakostí M2 a D6A. Kombinace těchto dvou materiálů zaručuje

Více

Trubky pro hydraulické válce

Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Přesná ocelová trubka tvoří základní nepohyblivou část přímočarého hydromotoru. Slouží k vedení pístu osazeného těsnícími manžetami a z toho vyplývají

Více

LEGNEX KMENOVÉ PILOVÉ PÁSY. do šíře 60mm

LEGNEX KMENOVÉ PILOVÉ PÁSY. do šíře 60mm LEGNEX KMENOVÉ PILOVÉ PÁSY do šíře 60mm LEGNEX CLASSIC Kmenový pilový pás CLASSIC je vhodný pro řezání všech druhů dřeva. CLASSIC poskytuje vysokou efektivitu při řezání měkkého, tvrdého a zmrzlého dřeva,

Více

Broušení kovových materiálů (23-024-H)

Broušení kovových materiálů (23-024-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Broušení kovových materiálů (23-024-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Stroj na dělení trubek

Stroj na dělení trubek Stroj na dělení trubek REMS Cento REMS Cento RF for Professionals 5 Patent EP 1 782 904 Superrychle. Pravoúhle. Bez třísek. Bez vnějšího otřepu. Na sucho. 1 Kvalitní německý výrobek 12 3 6 4 9 13 2 14

Více

NÁVOD POUŽITÍ (No.:810304)

NÁVOD POUŽITÍ (No.:810304) NÁVOD POUŽITÍ (No.:810304) ZRYCHLOVACÍ PŘÍSTROJ ZP - 10/X NAREX MTE s.r.o. Moskevská 63 CZ-101 00 Praha 10 Czech Republic phone: +420 246 002 321, +420 246 002 249 fax: + 420 246 002 335 e-mail: obchod@narexmte.cz

Více

Studijní materiál KA 1

Studijní materiál KA 1 Studijní materiál KA 1 Předmět: Praktická cvičení Ročník: 1. Téma vyučovací hodiny: PILOVÁNÍ Vypracoval: PhDr. Josef Havlan Téma Pilování je technologie ručního obrábění, při které dochází k oddělování

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

HODNOCENÍ STAVU OBROBENÉHO POVRCHU PO VÍCEOSÉM FRÉZOVÁNÍ

HODNOCENÍ STAVU OBROBENÉHO POVRCHU PO VÍCEOSÉM FRÉZOVÁNÍ 2. mezinárodní podzimní školu povrchového inženýrství projektu Integrita Plzeň 2013 Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství - integrity

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění TA-25 CNC soustruh - Tuhé litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem 60 - Masivní kluzné vodící plochy předurčují stroj pro silové a přesné obrábění - Lze rozšířit o C osu a poháněné nástroje - Typ

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění Siemens 840 - frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím

Více

15.10 Zkrácený klikový mechanismus

15.10 Zkrácený klikový mechanismus Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

INOVACE ŘEZNÉ NÁSTROJE 2011 INOVACE

INOVACE ŘEZNÉ NÁSTROJE 2011 INOVACE INOVACE ŘEZNÉ NÁSTROJE 2011 INOVACE ŘEZNÉ NÁSTROJE 2011 Od svého založení v roce 1938 společnost Kennametal vždy přesně chápala, jak zlepšit výrobní procesy a ziskovost svých zákazníků díky použití nejmodernějších

Více

Automatizované ostření nástrojů FORTIS. Hospodárné univerzální centrum pro ostření a výrobu. až do 340 mm. až do 250 mm

Automatizované ostření nástrojů FORTIS. Hospodárné univerzální centrum pro ostření a výrobu. až do 340 mm. až do 250 mm Automatizované ostření nástrojů FORTIS Hospodárné univerzální centrum pro ostření a výrobu až do 340 mm až do 250 mm fortis VELKÝ VÝKON NÍZKÁ CENA Pripojit, ˇ zapnout a jede se! Jednoduše, rychle a presne

Více

nový sortiment destiček a nástrojů

nový sortiment destiček a nástrojů říklady obrábění - renovace jízdního proilu 1. Renovace silně ojetého žel. kola Dva držáky ve stroji Označení držáku (2 kazety): DKTR 5555 X C2 Kazeta (pravá): Destička: 301940SN-RM; 9315 Kazeta (levá):

Více

11 Sortiment - stopkové frézy z tvrdokovu

11 Sortiment - stopkové frézy z tvrdokovu 11 Sortiment - stopkové frézy z tvrdokovu Výběr z katalogu LUKAS Technické informace Stopkové frézy představují přesně obráběcí nástroje pro nasazení do ručního elektrického a pneumatického nářadí. Pracovní

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

TVRDOKOVOVÉ TECHNICKÉ FRÉZY A VRTÁKY

TVRDOKOVOVÉ TECHNICKÉ FRÉZY A VRTÁKY TVRDOKOVOVÉ TECHNICKÉ FRÉZY A VRTÁKY O našich firmách MEPAC CZ s.r.o. a MEPAC SK s.r.o.: Naše firmy se zabývají oblastí přesného opracování povrchu, kde v sekci prodeje přístrojů a nástrojů zastupujeme

Více

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,-

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,- Soustruhy na dřevo Soustruhy na dřevo jsou určeny pro běžné soustružení rotačních válcových, kuželových a tvarových ploch z měkkého i tvrdého dřeva. Pomocí příslušenství, např. kopírovacího zařízení, je

Více

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE OBRÁBĚCÍ STROJE Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 VTC-40 VTC-40a VTC-40b Rychloposuvy 48 m.min -1 Výměna nástroje 1,2 s Synchronizované závitování při

Více

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide Metody tepelného dělení, problematika základních materiálů Tepelné dělení materiálů je lze v rámci strojírenské

Více

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 1. a) Technické železo Uveďte rozdělení technického železa a jeho výrobu Výroba surového železa, výroba oceli - zařízení, - vsázka, - kvalita oceli, - rozdělení a značení ocelí a litin Vysvětlete označení

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

The heart of engineering

The heart of engineering The heart of engineering BOHATÁ HISTORIE SPOLEČNÁ BUDOUCNOST 2 3 1942 1962 2005 současnost ahájena výroba a montáž přesných vyvrtávacích strojů, soustruhů, konzolových frézek a speciálních strojů v nově

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

Stavebnicové a rekonfigurovatelné stroje, nepružné výrobní systémy a linky

Stavebnicové a rekonfigurovatelné stroje, nepružné výrobní systémy a linky 65 Stavebnicové a rekonfigurovatelné stroje, nepružné výrobní systémy a linky Vladimír Dokoupil, Jan Hudec Abstrakt: Příspěvek shrnuje aktuální stav v segmentu stavebnicových a rekonfigurovatelných strojů

Více

Technické údaje. Nástroje pro soustružení Utvařeče

Technické údaje. Nástroje pro soustružení Utvařeče Řezné nástroje Nástroje pro soustružení Utvařeče... 8 Frézovací nástroje... 1 Celokarbidové frézy... Nástroje pro vrtání Celokarbidové a pájené vrtáky... 19 TAC vrtací nástroje... 2 Dělové vrtáky... 29...

Více

LUKAS CZ spol. s r. o. obchodní úsek 351 34 Skalná, Tovární 478

LUKAS CZ spol. s r. o. obchodní úsek 351 34 Skalná, Tovární 478 LUKAS CZ spol. s r. o. obchodní úsek 351 34 Skalná, Tovární 478 Tel.: 354 593 342-3, 354 594 188 Fax: 354 594 943 E-mail: ob chod@lukascz.cz Http: //www.lukas-ob chod.cz 11 SORTIMENT - stopkové frézy z

Více

Obrábění je technologický proces, kterým se vytváří požadovaný tvar obráběného předmětu (obrobku), v daných rozměrech a v daném stupni přesnosti, a

Obrábění je technologický proces, kterým se vytváří požadovaný tvar obráběného předmětu (obrobku), v daných rozměrech a v daném stupni přesnosti, a Obrábění Obrábění je technologický proces, kterým se vytváří požadovaný tvar obráběného předmětu (obrobku), v daných rozměrech a v daném stupni přesnosti, a to odebíráním materiálu. Tím se liší od jiných

Více